VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL
Článok 1. Úvodné ustanovenie 1. KALIANT s.r.o., so sídlom &záhradná 658/63, 900 23 Viničné IČO: 44 656 653, vedená v OR: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 57191/B (ďalej v texte len „Poskytovateľ“) je na základe zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej v texte len „Zákon EK“) a v rozsahu všeobecného povolenia Telekomunikačného úradu SR (ďalej v texte „TÚSR“) a na základe iných právnych skutočností, podnikateľom oprávneným poskytovať elektronické komunikačné siete a služby ako aj ďalšie služby podľa týchto Všeobecných zmluvných podmienok poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL (ďalej v texte len „VZP“). 2. Tieto VZP vydané Poskytovateľom upravujú zmluvné vzťahy t.j. práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce pre ne zo Zmluvy o poskytovaní služieb prostredníctvom technológie DSL (ďalej v texte len „Zmluva“) a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Tieto VZP sa nevzťahujú na predaj Zariadení a ich príslušenstva ani iných zariadení použiteľných pri užívaní Služby, ani ich prenájom alebo inú právnu formu poskytnutia do užívania alebo scudzenia (bez ohľadu na to, či sú stranami príslušného právneho úkonu Poskytovateľ a Klient), pokiaľ nevyplýva z ustanovení zmluvy, na základe ktorej dochádza k poskytnutiu do užívania alebo scudzenia príslušného zariadenia, niečo iné. 3. VZP upravujú podmienky uzatvárania Zmluvy t.j. aj niektoré predzmluvné práva a povinnosti budúceho Klienta ako záujemcu o uzatvorenie Zmluvy, ktoré s Klientom uzatvára Poskytovateľ na základe vôle budúceho Klienta – Záujemcu, ktorý sa oboznámil so Zmluvou ako aj VZP. Ustanovenia týchto VZP sa primerane vzťahujú aj na prípady, keď Poskytovateľ poskytuje Službu osobe, s ktorou z akýchkoľvek dôvodov nemá uzavretú Zmluvu a/alebo akákoľvek osoba využíva Službu, hoci aj bez vedomia Poskytovateľa, pričom v takom prípade je Poskytovateľ oprávnený kedykoľvek ukončiť poskytovanie Služby a/alebo zamedziť jej využívaniu. Samotná skutočnosť, že Poskytovateľ bez uzavretia Zmluvy poskytuje osobe Službu a/alebo akákoľvek osoba využíva Službu nemá za následok vznik Zmluvy v ústnej ani v inej forme. 4. V prípade, ak VZP neustanovujú v jednotlivých prípadoch inak, majú pojmy používané v týchto VZP majú význam, ako je uvedené nižšie v tomto článku, sú spojené s tu uvedenými právami a povinnosťami zmluvných strán Zmluvy, ak sa použijú s veľkým začiatočným písmenom, bez ohľadu na ich použitie v jednotnom, či množnom čísle, ako aj bez ohľadu na ich gramatický tvar. Vymedzenie pojmov je nasledovné: Klient je právnická alebo fyzická osoba, ktorá uzavrela s Poskytovateľom Zmluvu, predmetom ktorej je poskytovanie Služby. Pod pojmom Klient je pre účely Zmluvy a týchto VZP sa rozumie aj užívateľ či koncový užívateľ konkrétnej právnickej či fyzickej osoby. Sú to všetky osoby ktoré používajú, využívajú, požadujú používanie Služby, alebo s ňou inak manipulujú. Záujemca je právnická alebo fyzická osoba, ktorá prejavila záujem o uzavretie Zmluvy s Poskytovateľom. Kontaktná osoba ‐ t.j. osoba poverená zastupovaním Klienta na všetky úkony súvisiace so Zmluvou ako napr. zmeny na zmluve, Zriadenie – Prekládka – Preloženie Pripojenia a pod. obzvlášť ak je Klientom právnická osoba, alebo osoba odlišná od Klienta.; Klient je zodpovedný za úkon takto ním označenej osoby, pričom sa nevyžaduje osobitné písomné splnomocnenie. Poskytovateľ je však oprávnený od Klienta alebo tretej osoby, ktorá má zastupovať Klienta pri jeho úkonoch súvisiacich so zriadením Pripojenia, vyžiadať si udelenú písomnú plnú moc v zodpovedajúcom rozsahu tejto tretej osobe zo strany Klienta a doručenie jedného vyhotovenia takejto plnej moci Poskytovateľovi. Poskytovateľ však v žiadnom prípade nemá povinnosť skúmať udelenie tejto plnej moci. Zmluva je dvojstranný právny úkon, uzavretá medzi Poskytovateľom a Klientom, predmetom ktorej je najmä záväzok Poskytovateľa poskytovať Klientovi Službu a záväzok Klienta zaplatiť za ňu odplatu podľa Zmluvy. Cenník je tarifa Služby obsahujúca cenu Služby, jej samostatne oceňovaných častí či doplňujúcich služieb a tiež ceny iných plnení poskytovaných v súvislosti so Službou, vrátane sankcií. V Cenníku môžu byť uvedené aj údaje a informácie o: bezplatných službách, spôsobe ako si vyžiadať informácie o cenách, aktuálnych cenách, zľavách, servisných poplatkoch, zaokrúhľovaní, spôsobe úhrady cien, rozdieloch v cenách napr. podľa spôsobov platby ako aj o samotnom poskytovaní Služby. Cenník je prístupný u Poskytovateľa, v jeho webovom sídle, alebo na jeho obchodných miestach. Cenník môže byť vydaný aj vo viacerých dokumentoch z ktorých vyplýva, že tvoria súčasť Cenníka (najmä prílohy, dodatky, doplnky, výňatky Cenníka a pod.), a ktoré môžu byť spoločne alebo jednotlivo zverejnené v akejkoľvek forme. Podmienkou platnosti a účinnosti Cenníka je jeho vydanie a zverejnenie stanoveným spôsobom. V prípade viacerých vydaných a odlišujúcich sa Cenníkov či ich častí, je platný vydaný neskôr. Nové znenie Cenníka v príslušnom rozsahu nahrádza predchádzajúce znenie Cenníka. Názov Cenníka je Cenník verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL. Pokyn je informácia , upozornenie, vysvetlenie, návod alebo iná forma oznámenia Poskytovateľa spresňujúca niektoré práva a povinnosti Poskytovateľa alebo Klienta rámcovo upravené v Zmluve, vo VZP alebo v platných predpisoch oznámená Klientovi; Pokyn môže byť oznámený ‐ adekvátnym zverejnením Poskytovateľa napr. vo webovom sídle Poskytovateľa ‐ sprístupnením k obsahu Pokynu pri použití Poskytovateľom stanoveného spôsobu aktivácie, deaktivácie alebo inej zmeny niektorého z plnení Služby ‐ sprístupnením k obsahu Pokynu pri použití Poskytovateľom stanoveného spôsobu ovládania funkcionalít Služby alebo niektorého plnenia Služby ‐ iným spôsobom podľa VZP. Služba je plnenie/plnenia či súbor plnení poskytovaných Klientovi Poskytovateľom, ktorého základ tvorí poskytovanie elektronickej komunikačnej služby v sieťach Poskytovateľa a v rámci nej najmä poskytovanie prístupu prostredníctvom Siete do Internetu alebo do iných verejných/neverejných sietí, prípadne aj poskytovanie technickej podpory a servisných služieb pri užívaní Služby Klientom. Služba je aj plnenie akejkoľvek tretej osoby poskytované Klientovi/Záujemcovi, ktoré tretia osoba oprávnene poskytuje v mene Poskytovateľa, alebo na ktorej poskytovanie je Poskytovateľ oprávnený. Za Službu sa považujú aj služby Poskytovateľa, ktoré sa týkajú zriaďovania, administrácie, správy a zabezpečovania týchto služieb. Pod Službou sa môže rozumieť len niektoré plnenie tvoriace súčasť Služby, ktoré možno poskytovať podľa Zmluvy samostatne. Pod Službou sa rozumie tiež plnenie, ktoré svojou podstatou nie je Službou, avšak poskytuje sa Klientovi v súvislosti so Službou alebo popri nej, a to na základe Zmluvy alebo inej dohody s Klientom . Za poskytovanie Služby sa rozumie aj prípad, keď na základe dohody s Poskytovateľom a v mene Poskytovateľa vykonáva činnosti vedúce k poskytovaniu Služieb iný subjekt. Služba nie je poskytovanie obsahu, ani zabezpečenie alebo vykonávanie dohľadu nad obsahom prenášaným pomocou sietí a Služieb; nezahŕňa služby informačnej spoločnosti, ktoré nespočívajú úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach. Súčasťou Služby môže byť tiež: ‐ poskytovanie rôznych obsahov a iných služieb informačnej spoločnosti, pokiaľ sú tieto zaradené v ponuke Poskytovateľa ‐ poskytovanie doplnkových služieb k Službe a poskytovanie iných plnení, ktoré sú uvedené v Cenníku alebo v Zmluve, to všetko pokiaľ o ich poskytovanie Klient požiada či právo alebo povinnosť poskytovať ich vznikne iným vhodným spôsobom. Externé služby sú tovary, služby, dodávky alebo iné produkty ponúkané tretími osobami prostredníctvom Poskytovateľa, ktoré si Klient objednal prejavením svojej vôle stanoveným spôsobom a týmto sa súčasne zaviazal zaplatiť ich cenu tretím osobám prostredníctvom Poskytovateľa. x Internet je celosvetová verejná globálna sieť riadiaca sa hlavne súborom komunikačných protokolov TCP/IP , vytvorená vzájomným prepojením verejných sietí, umožňujúca jej užívateľom vzájomnú komunikáciu, užívanie informačných, technických a iných zdrojov systémov a sietí pripojených do tejto verejnej siete, užívanie alebo poskytovanie rôznych služieb a prijímanie, resp. poskytovanie iných plnení pomocou jej prostredníctva. Sieť je funkčne prepojená sústava prenosových systémov a k nim potrebných zariadení či prostriedkov umožňujúcich prenos signálov a informácií vo forme obrazu, zvuku alebo dát, pozostávajúca zo sietí prevádzkovaných Poskytovateľom, ako aj sietí prevádzkovaných tretími subjektmi spolupracujúcich s Poskytovateľom – napr. dodávatelia Poskytovateľa prístupov k sieti (ďalej v texte „Spolupracujúca strana“). Sieť je verejnou elektronickou komunikačnou sieťou v zmysle Zákona o EK. Podmienkou poskytovania Služby Klientovi je Zriadenie Pripojenia Odberného miesta k Sieti tzv. Prípojku a pripojenie sa Klienta prostredníctvom príslušného Zariadenia k Sieti v Prípojnom mieste Koncového bodu Siete formou aktivácie Služby. Koncový bod Siete je ukončenie Siete prostredníctvom jedného alebo viacerých rozhraní Siete, ktorú Poskytovateľ môže využívať pre poskytovanie Služby svojim Klientom; Umiestnenie Koncového bod Siete na konkrétnom mieste v rámci Odberného miesta charakterizuje konkrétne Prípojné miesto. Koncový bod Siete je zvyčajne ukončené v Odbernom mieste formou sieťovej zásuvky do ktorej sa pripája Zariadenie. Klienta je zariadenie, Výstupné zariadenie prostredníctvom ktorého Klient priamo užíva Službu (napr. počítač so svojimi periférnymi zariadeniami), pričom prístup k Sieti sa uskutočňuje prostredníctvom Zariadenia pripojeného k Sieti (a zároveň k výstupnému zariadeniu Klienta). Za výstupné zariadenia Klienta sa považujú aj výstupné zariadenia potrebné na užívanie Služby, ktoré síce nie sú vo vlastníctve Klienta, ale tento ich používa na základe akéhokoľvek titulu alebo aj bez právneho titulu na užívanie Služby. Zariadenie je telekomunikačné zariadenie (napr. modem, router), ktoré môže technicky tvoriť aj súčasť výstupného zariadenia Klienta, potrebné/nevyhnutné na užívanie Služby a umožňujúce pripojenie na Koncový bod Siete. Bez pripojenia Zariadenia v príslušnom Odbernom mieste k Sieti a Zriadenia Pripojenia Odberného miesta k Sieti nie je možné užívanie Služby v danom Odbernom mieste. Prenos Služby z jedného Odberného miesta, v ktorej sú inštalované Zariadenia, do iného Odberného miesta nie je povolený bez osobitného predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. Zariadenie nevyhnutné na užívanie Služby a musí byť v stanovenom technickom rozsahu a kvalite podľa parametrov Poskytovateľa, ktoré Poskytovateľ vydá vo forme zoznamu zariadení určených pre užívanie Služby certifikovaných pre použitie v SR. Odberné miesto je priestor, miesto, miestnosť alebo súbor miestností (napríklad 1 byt alebo 1 rodinný dom), ku ktorým má Klient vlastnícke právo alebo iné právo užívania, v ktorých je zriadené Pripojenie tvz. Prípojka a v ktorej je ku Koncovému bodu Siete pripojené Zariadenie, alebo sa má podľa Zmluvy pripojiť, Zariadenie. V rámci odberného miesta môžu byť zriadené viaceré Pripojenia tzv. Prípojné miesta Klient môže užívať Službu len prostredníctvom výstupných zariadení Klienta pripojených na Zariadenie, ktoré je riadne pripojené k Sieti. Klient je oprávnený prostredníctvom pripojenia Odberného miesta na Sieť užívať Službu len v rozsahu dohodnutom v Zmluve. Zvyčajne je v jednom Odbernom mieste zriadené za účelom užívania Služby len jedno Pripojenie k Sieti, teda v Odbernom mieste je jeden Koncový bod Siete a to aj v prípade, že je ku koncovému bodu možné pripojiť Zariadenie prostredníctvom viacerých rozhraní, jedná sa o jeden koncový bod a jedno pripojenie k Sieti. Ak je však zriadených v tom istom Odbernom mieste ‐ Prípojke viacero Pripojení k Sieti umožňujúcich užívanie Služby , napríklad že v tom istom Odbernom mieste je viac Koncových bodov Siete a teda Prípojných miest, .
VZP DSL 01102013
Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL
ustanovenia týchto VZP a Zmluvy, ktoré sa vzťahujú k Odbernému miestu sa vzťahujú ku každému z týchto Pripojení a Prípojných miest samostatne, pokiaľ nevyplýva z konkrétnych ustanovení alebo z podstaty veci niečo iné. V prípade, že je v jednom Odbernom mieste zriadených viac Pripojení, je Klient povinný platiť cenu za užívanie Služby osobitne za každé z Pripojení pokiaľ nie je uvedené inak. Pripojenie je súbor prostriedkov zabezpečujúci pripojenie Odberného miesta k Sieti t.j. kde je realizovaná Prípojka. Pripojenie – realizované Prípojkou po aktivácii Služby tiež zabezpečuje užívanie Služby, a to tým spôsobom, že prostredníctvom Koncového bodu Siete tvoriaceho súčasť Pripojenia sa umožní pripojenie Zariadenia inštalovaného v Odbernom mieste k Sieti tak, aby mohol Klient po aktivácii Služby užívať Službu podľa Zmluvy. Odberné miesto je pripojené k Sieti v Koncovom bode Siete. Súčasťou Pripojenia je Koncový bod Siete v príslušnej Odbernom mieste a po aktivácii je za pripojenie považované aj užívanie Služby. Zriadenie Pripojenia je postup technických a právnych úkonov Poskytovateľa, ako aj Klienta, ktorým sa v Odbernom mieste zriadi Koncový bod siete. Ak je takýto koncový bod už zriadený, vykonajú sa jeho úpravy, v dôsledku čoho sa v súlade so Zmluvou umožní pre Klienta prístup k Sieti a Službe prostredníctvom konkrétneho Pripojenia Klientovi, ktorý splnil dohodnuté podmienky pre poskytovanie Služby. Poskytovateľa. Za úkony Poskytovateľa sa považujú aj úkony tretej osoby vykonávané v mene Poskytovateľa napríklad tretím subjektom . Aktivácia Služby je súbor úkonov na základe ktorých sa v Odbernom mieste, v ktorom bolo zriadené Pripojenie začne prvý krát poskytovať Služba v súlade s ustanoveniami Zmluvy čo spočíva hlavne v pripojení Zariadenia na Koncový bod Siete, a adekvátnom nastavení – nakonfigurovaní Zariadenia a prvom prístupe k Službe. Prekládka Pripojenia je postup úkonov Poskytovateľa, ako aj Klienta, ktorým sa zriadené Pripojenie Odberného miesta Klienta na základe dohody Klienta a Poskytovateľa zruší a zároveň sa zriadi Pripojenie iného Odberného miesta na inej adrese Klienta, pričom sa Pripojenie tohto nového Odberného miesta považuje za pôvodné Pripojenie. Premiestnenie Pripojenia je postup úkonov Poskytovateľa a Klienta, ktorým sa Koncový bod Siete alebo niektoré z rozhraní tvoriacich Koncový bod Siete premiestni v rámci Odberného miesta Klienta inam. Obchodné miesto je obchodný priestor Poskytovateľa alebo jeho obchodných zástupcov riadne splnomocnených na úkony, ktoré môžu vykonávať v mene Poskytovateľa, s označením Poskytovateľa, v ktorom sú prístupné zmluvné či informačné materiály týkajúce sa poskytovania Služby. Za obchodné miesto je možné považovať aj elektronické komunikačné prostredie (napr. webové sídlo Poskytovateľa a pod. ). Poskytovateľ je oprávnený stanoviť na ktorých Obchodných miestach Poskytovateľa je možné vykonávať jednotlivé úkony v mene Poskytovateľa (napr. uzatváranie Zmluvy, riešenie vzťahov týkajúcich sa Služby, uzatvárania dohôd o poskytovaní Služby/v súvislosti s ňou, reklamácií a pod.) o čom je Klient/Záujemca povinný sa pred uskutočnením konkrétneho úkonu presvedčiť. Prevádzkové údaje sú údaje vzťahujúce sa na Klienta t. j. na jeho konkrétny prenos informácií v Sieti a vznikajúce pri tomto prenose. Údaje sa spracúvajú na účely prenosu správy v Sieti alebo na účely fakturácie, ako aj na účely podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Prevádzkovými údajmi sú predovšetkým, ale zároveň nie len, údaje o správach elektronickej pošty, záznamy o vykonaných prenosoch dát a podobne. Prevádzkovými údajmi nie je obsah prenášaných správ či dát. Osobné údaje sú údaje týkajúce sa určitej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jej charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej identitu (napr. fyzickú, psychickú, sociálnu). Pošta je poštový podnik podľa zákona o poštových službách. OPM (označenie prípojného miesta) je identifikátor vo forme čísla prideleného Poskytovateľom pre Klienta pre jeho konkrétne Prípojné miesto – konkrétny Koncový bod Siete v Odbernom mieste v ktorej je zriadená Prípojka. Rozumie sa tým tiež pojem Prípojné miesto Koncového bodu Siete (resp. konkrétne Pripojenie v Odbernom mieste, pokiaľ je v tom istom Odbernom mieste zriadených viac Pripojení – Prípojných miest), pričom uvedením konkrétneho OPM prideleného niektorému Pripojeniu ‐ Prípojnému miestu sa rozumie to Pripojenie (Prípojné miesto), ktorému bolo Poskytovateľom toto OPM pridelené. KZ (kód zákazníka ) je identifikátor vo forme čísla prideleného Poskytovateľom Klientovi, pod ktorým je Klient vedený v systémoch Poskytovateľa. Pokiaľ bolo KZ pridelené Klientovi už na základe inej zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom a Klientom, je Poskytovateľ oprávnený prideliť po uzavretí Zmluvy to isté KZ, pod ktorým bude vedený Klient pre obidva zmluvné vzťahy. Poskytovateľ je oprávnený prideliť Klientovi aj viac KZ ak si to budú okolnosti vyžadovať. Klient je povinný uvádzať príslušné KZ vo svojej komunikácii s Poskytovateľom, ako aj v právnych a iných úkonoch súvisiacich so Zmluvou. Pokiaľ mu bolo pridelených viac KZ a ak zo samotnej podstaty veci alebo dohody medzi Klientom a Poskytovateľom nevyplýva niečo iné, platí, že pokiaľ úkon Klienta obsahuje len jedno alebo len niektoré z pridelených KZ, vzťahuje sa daný úkon len na tú časť Zmluvy a tú časť plnení poskytovaných podľa Zmluvy, ktorá sa týka služieb poskytovaných Klientovi pod KZ uvedenými v danom úkone. PIN kód (personal idenfification number – osobné identifikačné číslo) je identifikačný kód ‐ bezpečnostný kód ‐ zložený z kombinácie čísel, vytvorený v informačnom systéme Poskytovateľa (ďalej v texte len „PIN“). PIN slúži Klientovi na jednoznačnú identifikáciu – autentifikačný nástroj ‐ v súvislosti s aktiváciou a používaním Služby, ako aj na komunikáciu s úsekom služieb zákazníkom ako bezpečnostné overovanie Klienta. PIN pridelí Poskytovateľ Klientovi po uzatvorení Zmluvy a doručí spôsobom stanoveným Poskytovateľom. Poskytovateľ je oprávnený prideliť Klientovi aj iné, viaceré, obdobné identifikačné či autentifikačné kódy slúžiace na autentifikáciu úkonov Klienta alebo identifikáciu Klienta z iných dôvodov, pričom Poskytovateľ je oprávnený určiť tiež vzájomný vzťah medzi jednotlivými kódmi. Pre zjednodušenie výkladu ďalej v texte pre takéto identifikačné či autentifikačné kódy sa bude používať „Heslo“. Článok 2. Služba 1. Služba sa môže poskytovať v rôznych formách. Môžu byť označené ako rôzne druhy služieb, s rozčlenení či združením v rôznej štruktúre (napr. samostatné plnenie/plnenia, združenie do skupín služieb tzv. balíčkov/programov), alebo ďalšie plnenia či doplňujúce služby, a ktoré vo svojom súhrne tvoria Služby a sú uvedené najmä v Cenníku a ich technické či iné podrobnosti môžu byť uvedené aj mimo Cenníka samostatnom opise vlastností a charakteristík &služby (ďalej v texte len „Popis Služby“). Plnenia tvoriace Služby môžu mať rôzny charakter pričom ich štruktúra, rozsah a charakter sa môžu meniť v čase, a teda Poskytovateľ je oprávnený rozširovať či zužovať obsah Služby tiež na poskytovanie ďalších služieb a plnení t.j. aj iných ako je služba prenosu dát napr. verejnej telefónnej služby alebo služby retransmisie. 2. Individuálne podmienky používania Služieb môžu byť upravené osobitnými podmienkami určenými Poskytovateľom (ďalej v texte len „Osobitné podmienky“). Ak sú k niektorej zo služieb vydané Poskytovateľom Osobitné podmienky, objednaním, či využívaním Služby, ku ktorej sú vydané Osobitné podmienky sa takéto Osobitné podmienky stávajú súčasťou Zmluvy, pričom v takom prípade sa na tieto Služby vzťahujú ustanovenia VZP v rozsahu, v ktorom nie sú v rozpore s Osobitnými podmienkami a majú charakter všeobecnej úpravy voči hlavnej osobitnej úprave, ktorú tvoria Osobitné podmienky. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto VZP a Osobitných podmienok majú prednosť Osobitné podmienky. Osobitné podmienky nemusia obsahovať náležitosti všeobecných podmienok podľa Zákona o elektronických komunikáciách alebo iných právnych predpisov, pokiaľ tieto náležitosti obsahujú ustanovenia týchto VZP. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na poskytovaní Služieb, ktoré nie sú uvedené v Cenníku a to formou písomnej dohody, ak Poskytovateľ pre takýto prípad nestanoví inú osobitnú formu dohody napr. akceptovanie písomnej/telefonickej žiadosti Klienta/Záujemcu Poskytovateľom; v prípade takejto dohody sa takéto plnenie Služby považuje za súčasť Služby a platia pre ne tieto VZP ak nie je dohodnuté inak. - 2 str. -
Takýmto spôsobom môže Poskytovateľ vychádzať v ústrety individuálnym špeciálnym požiadavkám Klienta plnením tzv. Špeciálnych služieb pričom osobitné obchodné či technické riešenia vyžadujú aj osobitné riešenia vzťahov Zmluvných strán a v takých to prípadoch je možné v Zmluve či dohode dohodnúť s Klientom aj významné odlišnosti od týchto VZP ako aj za osobitne dohodnutú úhradu mimo Cenníka . Pre poskytovanie Špeciálnych služieb platí, že Poskytovateľ je oprávnený jednostranne čiastočne alebo úplne meniť ich štruktúru, doplniť, pričom ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku platia primerane aj pre zmeny týchto Špeciálnych služieb a Osobitných podmienok k nim, ak nie je dohodnuté medzi Klientom a Poskytovateľom inak t.j. napríklad uzavretím osobitnej písomnej zmluvy alebo dodatku k Zmluve, predmetom ktorých je poskytovanie Špeciálnej služby. Za účelom úpravy podmienok pre poskytovanie plnení tvoriacich súčasť Služieb ‐ Špeciálnych služieb alebo ktoré síce sú uvedené v Cenníku či Popise Služieb, avšak je potrebné osobitne upraviť podmienky ich poskytovania, Poskytovateľ môže vydať Osobitné podmienky poskytovania týchto služieb, ktoré majú v takom prípade prednosť pred týmito VZP. 3. Časť plnení tvoriacich obsah Služby (napríklad poskytovanie pripojenia v Odbernom mieste vrátane Zriadenia Pripojenia) neposkytuje priamo Poskytovateľ, ale tretí subjekt v mene Poskytovateľa a rovnako sa na poskytovanie plnenia či jeho časti využíva infraštruktúra tohto tretieho subjektu. Z týchto dôvodov podmienkou poskytovania Služby Klientovi je kooperáciu uvedeného tretieho subjektu. Preto vyjadrenie Poskytovateľa pre Klienta/Záujemcu o uskutočniteľnosti plnení poskytovania Služby zo strany Poskytovateľa je rovnako podmienená týmto tretím subjektom. 4. Ak Poskytovateľ nestanoví pre vybranú štruktúru služieb, alebo programy Služby iné parametre a charakteristiky, bude sa pridržiavať základných parametrov kvality Služby v súlade s platnými normami vydanými príslušnými autoritami ako napr. TÚSR a pod. 5. Územie na ktorom sú poskytované Služby je vymedzené možnosťami Siete, jej koncových bodov a pripojení jednotlivých Odberných miest ku Koncovým bodom Siete. 6. Klient si je vedomý, že poskytovanie Služby môže byť zabezpečované prostredníctvom rôznych technológií, pričom parametre jednotlivých plnení tvoriacich súčasť Služby môžu závisieť tiež od parametrov Zariadení a výstupných zariadení Klienta. Pre poskytovanie niektorej Služby, resp. dosiahnutie určitých parametrov jej poskytovania musia byť splnené viaceré či všetky podmienky súčasne uvedené v Zmluve, VZP, Pokynoch a pod. Klient si je vedomý nevyhnutnosti splnenia všetkých uvedených podmienok a súhlasí s nimi, pričom akceptuje skutočnosť, že v prípade, že nie je splnená niektorá z uvedených podmienok, nezodpovedá Poskytovateľ za to, že sa niektorá Služba nebude poskytovať vôbec alebo sa bude poskytovať v nižšej kvalite, ako by bola za rovnakých ostatných okolností kvalita tejto Služby v prípade, že boli splnené všetky tieto podmienky. 7. Pre poskytovanie Služby je potrebné splnenie najmä týchto podmienok: a) Klient resp. Záujemca uzavrel s Poskytovateľom Zmluvu v písomnej forme spôsobom určenom Poskytovateľom a splnil všetky potrebné administratívne úkony b) V Odbernom mieste je zriadené Pripojenie umožňujúce užívanie Služby v požadovanom rozsahu a kvalite podľa Zmluvy a nenastalo nič čo by znemožňovalo prenos signálu Sieťou do Koncového bodu Siete v Odbernom mieste, alebo by zhoršovalo jeho kvalitu; c) Klient používa k Službe Zariadenie, ktoré je vhodné na pripojenie do Siete, správne nastavené – nakonfigurované; v prípade, že Klient nezískal Zariadenie od Poskytovateľa, pre správne fungovanie Služby je potrebné, že si Klient Zariadenie správne nastaví – nakonfiguruje sám; d) Klient disponuje výstupným zariadením spôsobilým na pripojenie k Sieti a užívanie Služby prostredníctvom Zariadenia, ako aj príslušným kompatibilným softvérovým vybavením; e) Klient pripojil riadnym spôsobom Zariadenie do Siete po Zriadení pripojenia a k Zariadeniu pripojil riadnym spôsobom výstupné zariadenie a vykonal všetky potrebné úkony na pripojenie k Sieti a užívanie Služby; tu uvedené .
VZP DSL 01102013
Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL
pripojenie Zariadenia môže Klientovi na jeho žiadosť zabezpečiť za osobitnú odplatu Poskytovateľ. Za poskytnutie Služby sa považuje tiež umožnenie užívania niektorého Klientom objednaného plnenia Klientovi bez ohľadu na to, či Klient toto plnenie naozaj využil alebo využíva. 8. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne úplne alebo sčasti upraviť, zmeniť či doplniť Služby alebo jednotlivé poskytované plnenia tvoriace Služby. Takéto zmeny Poskytovateľ oznámi Klientovi, ak sa ho to týka, spôsobom upraveným týmito VZP resp. podľa charakteru podstatnej či nepodstatnej zmeny zmluvných podmienok aj podľa náležitostí stanovených Zákonom EK. Pri tomto riešení platí, že len samotná zmena štruktúry Služby alebo niektorého čiastkového plnenia bez zmeny ceny alebo obsahu Služby, resp. čiastkového plnenia, ktoré Klient v okamihu zmeny užíva, nemá charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok. Za zmenu v štruktúre Služby sa nepovažuje zmena, ktorá vznikne v dôsledku uplynutia času platnosti dočasnej ponuky alebo štruktúry Služby. 9. Pokiaľ Klient nesúhlasí so zmenou v štruktúre Služby, ktorá má charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok, má právo v zmysle týchto VZP od Zmluvy odstúpiť v lehotách stanovených v príslušných ustanoveniach týchto VZP. Článok 3. Aktivácia Služby 1. Aktivácia Služby je súbor úkonov na základe ktorých sa v Odbernom mieste (Prípojke) v ktorom bolo Zriadené Pripojenie začne poskytovať Služba t.j. sprístupní sa Služba podľa Zmluvy. Aktiváciu Služby je Klient povinný vykonať sám, a to v lehote 15 dní odo dňa, v ktorý bola Klientovi odoslaná informácia, že bolo zriadené Pripojenie Odberného miesta pričom je povinný postupovať v súlade s pokynmi Poskytovateľa. 2. Aktivácia Služby spočíva, hlavne v prípade, že Klient získal Zariadenie od Poskytovateľa: ‐ v pripojení Zariadenia k rozhraniu koncového bodu Siete, v ktorej bolo Zriadené Pripojenie ‐ v pripojení výstupného zariadenia Klienta k Zariadeniu, ‐ v zadaní prístupového mena a hesla ‐ prípadne aj v nevyhnutnej konfigurácii nastavení Zariadenia, resp. výstupného zariadenia Klienta ‐ v prvom využití Služby. Zariadenia, poskytované Klientovi zo strany Poskytovateľa (napr. kúpou, prenájmom, zapožičaním a pod. ) môžu byť vopred nakonfigurované/ nastavené Poskytovateľom. Pre Zariadenia , ktoré neposkytoval Poskytovateľ platí, že Klient je povinný nakonfigurovať/nastaviť svoje vlastné Zariadenie Klient. Hodnoty nastavení – konfigurácií oznámi Poskytovateľ Klientovi ...... a Klient je zodpovedný za ich správne nastavenie/nakonfigurovanie pre správnu Aktiváciu Služby. Rovnako je Klient zodpovedný za ich správne fyzické prepojenie na jeho výstupné zariadenie (napr. počítač). Poskytovateľ nie je pre akýkoľvek prípad zodpovedný za stránku a spôsob fyzického, hardvérového či sofvérového pripojenia k jeho výstupnému zariadeniu. Pri uzatváraní Zmluvy na nové Pripojenie Poskytovateľ v ním zvolenej forme poskytne Klientovi pokyny, na základe ktorých je možné vykonať Aktiváciu Služby. V prípade, že budú Klientovi poskytnuté takéto pokyny o vykonaní Aktivácie Služby, je Klient povinný pri Aktivácii Služby tieto pokyny dodržiavať a tieto pokyny tvoria v takom prípade súčasť Pokynov. Ak bude Aktivácia Služby vykonaná počas plynutia 15‐
dňovej lehoty odo dňa odoslania informácie o Zriadení Pripojenia Odberného miesta Klientovi, Poskytovateľ začne účtovať cenu služby odo dňa Aktivácie Služby, alebo ak by Poskytovateľ neurčil iný termín začatia účtovania ceny za Služby. Ak bude Aktivácia Služby vykonaná Klientom pred dňom odoslania informácie o zriadení Pripojenia Odberného miesta Klientovi, začne Poskytovateľ účtovať cenu Služby odo dňa Aktivácie Služby alebo ak by Poskytovateľ neurčil iný termín začatia účtovania ceny za Služby. Ak 15‐dňová lehota odo dňa zriadenia Pripojenia určená na Aktiváciu Služby márne uplynie, to znamená, že počas tejto lehoty Služba nebude aktivovaná, Poskytovateľ začne účtovať cenu Služby odo dňa nasledujúceho po poslednom dni tejto lehoty, a to bez ohľadu na to, či Klient zabezpečí Aktiváciu Služby alebo nie. V prípade, že Klient poruší svoju povinnosť Aktivovať Službu v lehote 15 dní odo dňa zriadenia Pripojenia tak je Poskytovateľ oprávnený účtovať cenu za Službu aj v prípade, ak Služba nie je aktivovaná, a to po celú dobu platnosti Zmluvy. 3. Samotný pojem „aktivácia“ sa môže v rámci poskytovania služieb Poskytovateľa používať tiež v súvislosti so sprístupnením konkrétnych plnení tvoriacich súčasť Služby, napríklad aktivácia programu/doplnkovej služby, pričom v takomto prípade sa jedná o sprístupnenie/nahradenie konkrétnej súčasti Služby v Odbernom mieste v ktorom už Aktivácia Služby bola realizovaná. Z uvedeného vypláva, že samotný pojem „aktivácia“ podľa tohto bodu a pojem „Aktivácia Služby“ nemožno zamieňať 4. Klient a Poskytovateľ sa môžu dohodnúť, že Aktiváciu Služby v Odbernom mieste vykoná Poskytovateľ, pričom v takom prípade je Klient povinný ‐ uhradiť odplatu za vykonanie Aktivácie Služby Poskytovateľom vo výške uvedenej v Cenníku a pokiaľ nie je výška odplaty uvedená v Cenníku, vo výške stanovenej Poskytovateľom, ‐ poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú a/alebo požadovanú súčinnosť tak, aby bolo možné vykonať Aktiváciu Služby v lehote 15 dní odo dňa zriadenia Pripojenia Odberného Miesta; Aktiváciu Služby je potrebné vykonať v Odbernom mieste, takže je okrem iného Klient povinný zabezpečiť Poskytovateľovi vstup do Odberného miesta, prítomnosť svoju alebo ním riadne poverenej osoby pri Aktivácii Služby a vytvorenie všetkých ďalších podmienok potrebných pre vykonanie Aktivácie Služby obdobne ako je to pri zriadení/prekládke/premiestnení Pripojenia podľa týchto VZP. Článok 4. Zmluva ‐ podmienky vzniku 1. Práva a povinnosti zmluvných strán upravuje Zákon EK, ďalšie platné právne predpisy a Zmluva vrátane týchto VZP. Poskytovateľ poskytuje Klientovi Službu na základe Zmluvy. Každý ďalší právny vzťah, predmetom ktorého je poskytovanie Služby Poskytovateľom Klientovi a ktorý vznikne po uzavretí Zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom, sa považuje za dodatok k Zmluve. Toto platí aj pre prípad, že po tom, čo Klient s Poskytovateľom uzavrie Zmluvu, uzavrie s ňou ďalší zmluvný dokument s rovnakým názvom, predmetom ktorého je poskytovanie Služby (napr. v prípade, ak chce užívať Služby prostredníctvom viacerých Odberných miest) – v takom prípade je takáto ďalšia zmluva súčasťou Zmluvy. Súčasťou Zmluvy sú tiež všetky dodatky, osobitné dohody, Osobitné podmienky, špeciálne dohody, Pokyny, akceptované žiadosti Klienta a iné právne úkony, ktorými sa Klient a Poskytovateľ dohodli na doplnení či inej zmene vzťahov týkajúcich sa poskytovania alebo užívania Služby. Celý názov Zmluvy je Zmluva o poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL. Zmluvu môžu uzatvoriť za Poskytovateľa len riadne splnomocnené osoby z pomedzi zamestnancov Poskytovateľa, alebo jeho obchodných zástupcov. Zmluva obsahuje záväzok Poskytovateľa poskytovať Klientovi Službu za podmienok dohodnutých v Zmluve a záväzok Klienta platiť za Službu dohodnutú cenu, ako aj povinnosti zmluvných strán plniť ďalšie povinnosti či využívať práva. Poskytovateľ a Klient/Záujemca môžu uzatvoriť Zmluvu ako aj vykonávať akékoľvek iné jednostranné a/alebo viacstranné písomné právne úkony, ako uzatváranie dodatkov k Zmluvám, osobitných dohôd alebo žiadostí aj prostredníctvom elektronických prostriedkov spôsobom ktorý stanoví Poskytovateľ. 2. Podstatnými náležitosťami Zmluvy sú:  Identifikačné údaje zmluvných strán  Predmet ‐ dohoda o plnení poskytovaných v rámci Služby  Miesto ‐ dohoda o mieste ich poskytovania  Cena ‐ dohoda o cene za Služby, alebo odkaz na spôsob stanovovania tejto Ceny. Zmluva obsahuje okrem iného nasledovné údaje: lehotu prvého pripojenia v sieti, minimálnu dobu trvania zmluvy obmedzenia na používanie koncových zariadení dodaných Klientovi zavedené Poskytovateľom, možnosť ne/zverejniť osobné údaje Klienta v zoznamoch a informačných službách o Klientoch, - 3 str. -
možnosť výberu osobných údajov na zverejnenie ak by sa súčasťou Služby stala verejná telefónna služba, zdroj, spôsob a možnosť získania informácie o cene, o zúčtovacom období , o spôsobe fakturácie, o VZP email na doručovanie písomností telefón adresa na prípadné doručovanie pošty kontaktná/poverená osoba Poskytovateľ je oprávnený stanoviť a doplniť samotnú Zmluvu o iné aj tu neuvedené skutočnosti, ktoré uzná za vhodné resp. potrebné. 3. Zmluva pozostáva: a) tela Zmluvy, ktoré obsahuje identifikačné údaje zmluvných strán, základné ustanovenia a tiež podpisy zmluvných strán alebo osôb oprávnených za ne podpisovať Zmluvu, b) ďalších súčastí Zmluvy ako sú rôzne podmienky, dodatky k Zmluve, pokyny, Osobitné podmienky či dohody, dohody o poskytovaní niektorých plnení, žiadosti Klienta alebo aj iné Poskytovateľom stanovené formy zmien Zmluvy. Súčasťou Zmluvy sú VZP, Cenník prípadne Popis Služby či Osobitné podmienky. Súčasťou Zmluvy sú tiež všetky Pokyny, ktoré sa stanú jej súčasťou len v prípade, že Klient skutočne užíva plnenie, ktorého užívania sa príslušné informácie v Pokynoch týkajú. 4. V prípade rozporu medzi jednotlivými časťami či súčasťami Zmluvy platí, že ustanovenia tela Zmluvy majú vždy prednosť pred ustanoveniami VZP a Cenníka. Rôzne formy zmeny Zmluvy (napr. akceptované žiadosti Klienta, dodatky k Zmluve, osobitné dohody či zmluvy meniace obsah Zmluvy) stanovené Poskytovateľom majú v prípade rozporu prednosť pred ustanoveniami tela Zmluvy, ako aj VZP a Cenníka. V prípade rozporu medzi Pokynmi a Zmluvou platí, že Zmluva má prednosť pred Pokynmi. V prípade rozporu medzi Cenníkom a VZP má prednosť Cenník. V prípade vydaných Osobitných podmienok, majú tieto v prípade rozporu s VZP prednosť pred VZP. 5. Poskytovateľ uzatvorí Zmluvu s každým Záujemcom, ktorý prejaví záujem o Služby a požiada o uzavretie Zmluvy a splní k tomu potrebné náležitosti požadované Poskytovateľom a ak pristúpi na podmienky Zmluvy. 6. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Zmluvy, ak: a) poskytovanie Služby v požadovanom mieste či rozsahu je technicky neuskutočniteľné alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov; b) Odberné miesto, ktorého pripojenie k Sieti Záujemca požaduje, sa nenachádza v budove či vchode bytového domu/nehnuteľnosti, do ktorých je privedená infraštruktúra Siete a umožňujúca po Zriadení Pripojenia poskytovanie Služby alebo budova, v ktorej sa nachádza Odberné miesto a zároveň je do nej privedená infraštruktúra Siete, vzhľadom na podmienky, ktoré sú v nej (napr. stavebné, právne či iné prekážky a pod.), neumožňuje Zriadenie Pripojenia alebo ho robí tak náročným, že nemožno od Poskytovateľa spravodlivo požadovať Zriadenie Pripojenia za štandardných cenových a iných podmienok c) Záujemca nedáva záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je dlžníkom Poskytovateľa alebo iného podniku poskytujúceho elektronické komunikačné služby či siete, alebo Poskytovateľ alebo iný podnik s ním už predtým odstúpil ‐ vypovedal zmluvu; d) jej uzavretie by bolo v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi; e) záujemca nesúhlasí s podmienkami Zmluvy; f) sa Spolupracujúca strana ako tretí subjekt zúčastňujúci sa na poskytovaní plnenia tvoriaceho súčasť Služby vyjadrí, že poskytnutie plnenia tvoriaceho súčasť Služby nie je uskutočniteľné v požadovanom rozsahu alebo na požadovanom mieste. Pre tieto prípady sa považuje poskytovanie Služby za neuskutočniteľné aj v prípade, že vyjadrenie Spolupracujúcej strany nie je v súlade so skutočnosťou; g) nie je splnená niektorá z podmienok pre Zriadenie Pripojenia podľa týchto VZP. 7. Záujemca je povinný Poskytovateľovi poskytnúť:  za účelom uzavretia Zmluvy požadované údaje identifikujúce Klienta/Záujemcu alebo za neho konajúcu osobu;  všetky požadované doklady na preukázanie skutočností podstatných pre uzavretie alebo plnenie Zmluvy alebo ich dostatočne preukázať iným vhodným spôsobom; .
VZP DSL 01102013
Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL
Poskytovateľ je oprávnený overiť ich pravosť; v prípade pochybnosti o dokladoch je Poskytovateľ oprávnený neuzavrieť Zmluvu;  všetky ním požadované informácie potrebné pre poskytovanie Služby;  v prípade obchodnej spoločnosti na výzvu Poskytovateľa poskytnúť overené výsledky hospodárenia za predchádzajúce obdobie. Ak Záujemca nie je ochotný splniť niektorú z uvedených povinností v Zmluve či VZP, znamená to, že nesúhlasí s podmienkami Zmluvy a Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť s ním uzavrieť Zmluvu. 8. Záujemca alebo Klient, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, zapísanou v obchodnom, prípadne inom registri vedenom na súde/štátnom orgáne podľa zákona, podpisuje Zmluvu v súlade s týmto zápisom, štatútom alebo iným relevantným dokladom o jeho právnej subjektivite. Záujemca, ktorý je zahraničnou osobou a je oprávnený podnikať na území SR, je ku dňu uzatvorenia Zmluvy povinný predložiť doklady svedčiace o jeho právnej subjektivite a prípadne iné doklady potrebné na preukázanie skutočností podľa požiadaviek Poskytovateľa v súlade s právnym poriadkom SR. 9. Zmluva nadobudne platnosť v deň jej uzatvorenia. Zmluva je uzatvorená dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami na tele Zmluvy. Ak nedôjde k podpísaniu Zmluvy obidvomi zmluvnými stranami v jeden deň, považuje sa za uzatvorenú v deň, v ktorom ju podpísala v poradí druhá zmluvná strana. Záujemca/Klient podpisuje Zmluvu priamo (vrátane podpisu štatutárnym orgánom) alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu, prípadne zákonného zástupcu. 10. Ak nie je uvedené v tele Zmluvy inak, Zmluva je vyhotovená dvojmo po 1 vyhotovení pre každú zo zmluvných strán. 11. Ak nie je v Zmluve alebo inej osobitnej dohode uvedené inak , Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. V prípade, že Zmluva bola uzavretá na dobu určitú, sú podmienky predĺženia poskytovania Služieb osobitne dohodnuté v inom ustanovení Zmluvy alebo osobitnej dohode. Ak nie sú podmienky predĺženia poskytovania Služieb a platnosti Zmluvy osobitne uvedené v Zmluve či osobitnej dohode uzavretej na dobu určitú, platí, že ak Klient alebo Poskytovateľ ku dňu, v ktorý uplynie dohodnutá doba určitá neukončí niektorým zo spôsobov ukončenia platnosti Zmluvy stanoveným v týchto VZP platnosť Zmluvy, platnosť Zmluvy sa bez ďalšieho úkonu predlžuje po uplynutí dohodnutej doby platnosti na dobu neurčitú. 12. Ak Klient uvedie v Zmluve adresu na doručovanie faktúr a/alebo iných písomností, alebo telefónne číslo, alebo e‐mailovú adresu na kontaktovanie Klienta, zároveň tým, dáva súhlas, aby sa mu na uvedené adresy, maily, telefónne čísla zasielali informácie, oznámenia, výzvy, výpovede, odstúpenia, žiadosti, vyúčtovania, faktúry, upomienky a iné právne, resp. ďalšie úkony súvisiace s poskytovaním Služby a Zmluvou, a to vrátane informácií dôverného charakteru, ako aj hesiel, autentifikačných prostriedkov a kódov potrebných na užívanie Služby alebo na ich aktiváciu. Poskytovateľ a Klient sa dohodli (na takúto formu nie je potrebná písomná forma), že Poskytovateľ je oprávnený na takéto telefónne číslo, mailovú adresu posielať aj elektronickú faktúru alebo doručovať elektronicky vyúčtovania či faktúru. Klient berie na vedomie, že predmetom oznámení, faktúr alebo iných informácií, ktoré mu je Poskytovateľ oprávnený posielať na telefónne číslo alebo mailovú adresu, môže byť telekomunikačné tajomstvo, ktoré je Klient povinný zachovávať. Pokiaľ nie je uvedené v Zmluve alebo právnymi predpismi stanovené inak, považuje sa správa odoslaná na takúto adresu alebo telefónne číslo za doručenú Klientovi bez ohľadu na to, či sa informácia alebo úkon obsiahnuté v správe skutočne dostanú ku Klientovi. 13. Zmluva nevznikne v prípade, ak by jej uzavretie bolo v rozpore so zákonom, obchodnými zvyklosťami alebo v rozpore s dobrými mravmi. 14. Klient a Poskytovateľ uzavierajú Zmluvu s rozväzovacou podmienkou. Pokiaľ sa nižšie uvedená podmienka splní, Zmluva zanikne t. j. následky uzavretia Zmluvy pominú, a to ku dňu, v ktorý bola uzavretá. Pokiaľ sa na základe Zmluvy poskytne Klientovi do držby alebo prevedie do vlastníctva zariadenie alebo iný tovar (ďalej v texte len „poskytnuté Zariadenie“), zánikom Zmluvy zanikne právny titul na držbu poskytnutého Zariadenia, ako aj právny titul prevodu vlastníctva t. j. poskytnuté Zariadenie sa stane vlastníctvom Poskytovateľa, pričom v dôsledku zániku Zmluvy vznikne povinnosť Klienta vrátiť poskytnuté Zariadenie. Pokiaľ v tomto prípade bola dohodnutá zmluvná pokuta alebo iná sankcia za nevrátenie poskytnutého Zariadenia včas a riadne podľa Zmluvy, táto dohoda o zmluvnej pokute alebo inej sankcii voči Klientovi zostáva v platnosti a účinnosti aj po zániku Zmluvy a to v dôsledku splnenia rozväzovacej podmienky. Rozväzovacou podmienkou, ktorej splnením zanikne Zmluva, je skutočnosť, že Poskytovateľ oznámi Klientovi po uzavretí Zmluvy, že v Odbernom mieste nie je možné zriadiť Pripojenie dohodnuté v Zmluve. Toto oznámenie Poskytovateľ vykoná formou zaslania SMS správy alebo volaním na kontaktné telefónne číslo dohodnuté s Klientom alebo zaslaním e‐mailu na adresu dohodnutú s Klientom alebo iným preukázateľným spôsobom. V prípade, že predmetom Zmluvy je Zriadenie Pripojenia a/alebo poskytovanie Služby na viacerých Odberných miestach (resp. prostredníctvom viacerých Pripojení v tom istom Odbernom mieste), vzťahuje sa rozväzovacia podmienka a ostatné ustanovenia tohto bodu na každé Pripojenie samostatne a teda oznámenie, že v Odbernom mieste nie je možné zriadiť Pripojenie, má za následok zánik Zmluvy len v tej jej časti, ktorá sa týka tohto Odberného miesta (ak je v Odbernom mieste viac Pripojení, tak len toho konkrétneho Pripojenia, ku ktorému sa oznámenie vzťahuje), pričom ostatné časti Zmluvy zostávajú splnením rozväzovacej podmienky nedotknuté pokiaľ niečo iné nevyplýva z inej časti Zmluvy, ako sú tieto VZP. Článok 5. Zmena Zmluvy 1. Zmluvu je možné meniť písomnými dodatkami k nej, pokiaľ nie je v Zmluve/VZP uvedený iný spôsob zmeny Zmluvy. Zmluvu je možné zmeniť tiež samostatne uzavretou písomnou zmluvou, pokiaľ jej obsahom bude dohoda zmluvných strán o zmene podmienok Zmluvy. Takáto samostatná zmluva sa považuje v časti upravujúcej práva/povinnosti súvisiace s poskytovaním/užívaním Služby za súčasť Zmluvy. Ak by platnosť takejto samostatnej zmluvy zanikla, platnosť a účinnosť Zmluvy ako celku nebude dotknutá a zanikne len platnosť tých dohôd, ktoré boli obsahom tejto samostatnej zmluvy. 2. Zmeny podmienok Zmluvy je možné uskutočniť aj na základe dohody obidvoch zmluvných strán, pričom formu takejto dohody je oprávnený stanoviť Poskytovateľ . Poskytovateľ je oprávnený stanoviť rôzne formy a spôsoby zmeny podmienok poskytovania Služby, aktivácie, deaktivácie a iných zmien jednotlivých plnení tvoriacich Služby, zmeny zmluvných podmienok tvoriacich súčasť Zmluvy. Formou takejto dohody môže byť napríklad žiadosť Klienta/Záujemcu akceptovaná Poskytovateľom. Poskytovateľ môže stanoviť akýkoľvek spôsob podávania žiadosti a jej právnu formu a náležitosti, pokiaľ tieto nie sú v rozpore s platnými právnymi predpismi, napr. písomná žiadosť podávaná na obchodných miestach, žiadosť podávaná prostredníctvom internetového formulára na webovej stránke Poskytovateľa, telefonickým volaním povereným pracovníkom Poskytovateľa či jeho obchodných zástupcov, záznamov telefonických odkazov, mailov a prostredníctvom iných technických zariadení. Rovnako môže Poskytovateľ stanoviť osobitný spôsob akceptovania žiadosti. Písomná forma je podmienkou platnosti dohody o zmene len tých práv/povinností strán Zmluvy, u ktorých možno zmenu dojednať výhradne v písomnej dohode podľa platných právnych predpisov alebo ak to bolo osobitne dohodnuté v Zmluve alebo v inom zmluvnom dokumente medzi Klientom a Poskytovateľom alebo ak takúto formu zmeny stanovil Poskytovateľ. Ak nie je Poskytovateľom stanovené inak, platí, že dohoda o zmene zmluvných podmienok a o zmene ceny, o aktivácii, o deaktivácii alebo o inej zmene plnení Služby, sa v prípade, ak sa uzaviera na základe žiadosti Klienta podanej spôsobom určeným Poskytovateľom považuje za platne uzavretú okamihom prvého použitia Služby počas účinnosti zmenených zmluvných podmienok alebo ceny alebo iných zmien Služby, vrátane aktivácie, deaktivácie alebo iných zmien plnení tvoriacich súčasť Služby. Uvedené ustanovenie platí len v prípade, ak Poskytovateľ - 4 str. -
stanovil pre príslušné zmeny Zmluvy formu Poskytovateľom akceptovanej žiadosti Klienta. 3. Klient je oprávnený kedykoľvek počas platnosti Zmluvy požiadať Poskytovateľa o vykonanie zmeny v Zmluve, spôsobom určeným Poskytovateľom, pokiaľ tým neporuší svoje záväzky a právne povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť takúto žiadosť Klienta najmä v prípadoch, keď jej akceptovanie a/alebo poskytovanie plnení podľa zmeneného znenia Zmluvy v žiadosti nie je možné z technických, administratívnych, kapacitných, alebo iných dôvodov a to aj v prípade, ak síce akceptácia a poskytovanie plnení možné sú, ale s takými nákladmi, alebo inými dôsledkami, že od Poskytovateľa nemožno spravodlivo požadovať akceptáciu žiadosti a poskytovanie plnení podľa požadovaného nového znenia Zmluvy. Pokiaľ to neodporuje platným právnym predpisom, je Poskytovateľ oprávnený žiadosť o vykonanie zmeny v Zmluve odmietnuť aj z akéhokoľvek dôvodu, pričom za odmietnutie sa považuje aj samotné nevykonanie požadovaných zmien a to aj bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu odmietnutia žiadosti Klienta. 4. Pokiaľ nie je dohodnuté alebo Poskytovateľom stanovené inak, sprístupnenie, deaktiváciu alebo zmenu plnení tvoriacich súčasť Služby, ako aj zmenu spôsobu úhrady ceny za poskytnuté alebo požadované plnenia tvoriace súčasť Služby alebo inú zmenu Zmluvy uskutoční Poskytovateľ najneskôr ku koncu posledného dňa druhého celého zúčtovacieho obdobia rátaného od zúčtovacieho obdobia nasledujúceho po zúčtovacom období, počas ktorého bola žiadosť Klienta o zmenu prevzatá Poskytovateľom (za predpokladu, že nebude splnená rozväzovacia podmienka podľa týchto VZP. Zúčtovacím obdobím sa rozumie zúčtovacie obdobie priradené Klientovi, ktorého sa zmena týka. Poskytovateľ je oprávnený požadovanú zmenu uskutočniť kedykoľvek počas lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Poskytovateľ je oprávnený zmenu, ktorá zahŕňa tak zmenu v plneniach Služby poskytovanej Klientovi, ako aj zmenu ceny, ako aj iné zmeny (najmä tie, ktorých vykonanie je závislé na úkonoch Spolupracujúcej strany) vo viacerých krokoch, avšak v rámci lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu. V prípade, že v dôsledku účtovania celej/časti ceny vopred bude vzhľadom na vykonanie zmeny počas zúčtovacieho obdobia pred zmenou vyúčtovaná cena nesprávna, Poskytovateľ vykoná opravu v niektorom z nasledujúcich vyúčtovaní ceny. 5. V prípadoch, keď nie je v Zmluve alebo na základe inej skutočnosti vylúčená možnosť zmeny Zmluvy jednostranným úkonom Poskytovateľa, je tento Poskytovateľ oprávnený zmeniť jednostranným úkonom Zmluvu, pričom platí, že povinnosti Poskytovateľa voči Klientovi v prípade jednostrannej zmeny Zmluvy/časti Zmluvy sú rozdielne v prípade, keď má zmena charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok a v prípade, keď takýto charakter nemá. Za zmenu zmluvných podmienok sa nepovažuje ich úprava, ktorá je vyvolaná zmenou Zákona EK alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, rozhodnutím orgánu verejnej správy, orgánu EU, rozhodnutím subjektov oprávnených regulovať poskytovanie Služby alebo iným spôsobom zasahovať do práv a povinností zmluvných strán (ďalej v texte len „Zmenou zákona“), ak takáto zmena svojím obsahom alebo rozsahom nepresahuje rámec zmien vyvolaných zmenou zákona. 6. Poskytovateľ je povinný oznámiť Klientovi podstatnú jednostrannú zmenu zmluvných podmienok, ktorá sa podľa rozhodnutia Poskytovateľa má týkať Klienta, a to písomne napríklad uvedením informácie vo faktúre, mailom, elektronickou poštou, SMS/MMS správou alebo telefonicky, najmenej jeden mesiac pred účinnosťou takejto jednostrannej podstatnej zmeny zmluvných podmienok. Podstatná jednostranná zmena zmluvných podmienok je taká zmena Zmluvy vrátane jej súčastí, ktorú je Poskytovateľ v zmysle Zmluvy oprávnený vykonať jednostranne a ktorá má za následok priame zvýšenie ceny Služieb alebo niektorej ich časti, ktorú Klient podľa Zmluvy využíva, alebo ktorá bude mať za následok objektívne obmedzenie práv Klienta dohodnutých v Zmluve, objektívne zhoršenie právneho postavenia Klienta alebo podstatné rozšírenie jeho povinností nad rámec povinností výslovne dohodnutých v Zmluve pred takouto zmenou. Za podstatnú jednostrannú zmenu zmluvných podmienok sa nepovažuje tiež zmena, ktorá svojím rozsahom či .
VZP DSL 01102013
Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL
nevýznamným dopadom na postavenie Klienta nemá charakter podstatnej zmeny. Napríklad preto, že sa možno oprávnene domnievať, že Klient by Zmluvu uzavrel aj v prípade, ak by bol vopred oboznámený s takouto zmenou zmluvných podmienok. Podstatnou jednostrannou zmenou zmluvných podmienok nie je ani taká jednostranná zmena, ktorá by vzhľadom na predchádzajúce ustanovenia tohto bodu mohla vykazovať znaky podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok, avšak nedotýka sa plnení, ktoré Poskytovateľ Klientovi na základe ustanovení Zmluvy priamo poskytuje, a teda sa priamo nedotýka postavenia Klienta vo vzťahu založenom Zmluvou. V prípade vykonania podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok Poskytovateľom je tento povinný informovať o takejto zmene tak, aby informácia obsahovala všetky náležitosti stanovené pre tento prípad platným právnym poriadkom. 7. Informácie o zmenách zmluvných podmienok, ktoré nemajú charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok, je Poskytovateľ povinný sprístupniť Klientom najneskôr v prvý deň ich platnosti a účinnosti zverejnením Poskytovateľom v jeho webovom sídle, prípadne na jeho obchodnom mieste alebo ich poskytnutím iným preukázateľným spôsobom ako napríklad informáciou zaslanou mailom, SMS MMS, telefonátom. 8. V prípadoch, keď je potrebné zmeniť Zmluvu, ktorú nie je možné zmeniť jednostranným úkonom Poskytovateľa, pričom potreba zmeny Zmluvy je vyvolaná Zmenou zákona, je Poskytovateľ oprávnený požiadať Klienta o uzavretie potrebného dodatku k Zmluve, pričom Klient je v takomto prípade povinný na základe takejto výzvy uzavrieť dodatok k Zmluve, aby sa dosiahol súlad s novým právnym stavom. 9. Klient a Poskytovateľ uzavierajú každú žiadosť o zmenu Zmluvy alebo inú formu dohody o zmene Zmluvy s rozväzovacou podmienkou, pričom sa obdobne použijú ustanovenia týchto VZP o rozväzovacej podmienke pri uzatváraní Zmluvy. Pre proces akceptácie žiadosti Klienta o zmenu Zmluvy, ako aj s vykonaním dohodnutých zmien Zmluvy platí, že podmienkou vykonania zmien Zmluvy je súčinnosť Spolupracujúcej strany prevádzkujúceho časť Siete, t.j. uskutočniteľnosť zmien Zmluvy zo strany tejto Spolupracujúcej strany. Vzhľadom na to, že Poskytovateľ nevie overiť, či je zo strany dotknutej Spolupracujúcej strany zmena Zmluvy uskutočniteľná v prípade, že sa Spolupracujúca strana zúčastňujúci sa na realizovaní zmeny Zmluvy vyjadrí, že zmena Zmluvy nie je uskutočniteľná, považuje sa zmena Zmluvy za neuskutočniteľnú a platí, že zmenu Zmluvy nie je možné vykonať, a to aj keď to nie je v súlade s realitou. 10. V prípade, že Klient požiada o zmenu Zmluvy, pričom predmetom zmeny Zmluvy, o ktorú žiada Klient, je viacero oddeliteľných parametrov Zmluvy, resp. iných od seba oddeliteľných zmien (napr. žiadosť o zmenu rýchlosti prenosu dát a súčasne žiadosť o prekládku Odberného miesta), Poskytovateľ je oprávnený vyzvať Klienta, aby ním určené oddeliteľné časti predmetu žiadosti boli oddelené a Poskytovateľ vykonal jednu z oddelených častí a ďalšiu časť až po vykonaní tej predchádzajúcej časti, pričom o nasledujúcu časť požadovanej zmeny Klient požiada, resp. uzavrie k nej príslušné zmluvné dokumenty osobitne a ak o to požiada Poskytovateľa až po vykonaní predchádzajúcej časti požadovanej zmeny. Klient je povinný dohodnúť sa s Poskytovateľom na takomto postupnom vykonaní požadovaných zmien alebo je Poskytovateľ oprávnený nevykonať požadované zmeny vzhľadom na technickú nemožnosť . Článok 6. Zánik Zmluvy 1. Platnosť Zmluvy sa môže skončiť na základe: ‐ právnych úkonov Poskytovateľa/Klienta ‐ ustanovení VZP, Zmluvy alebo na základe platných právnych predpisov. V prípade, že sa poskytuje Služba vo viacerých Odberných miestach, zánikom dohody o poskytovaní Služby len prostredníctvom niektorých Odberných miest nezaniká platnosť celej Zmluvy, ale sa to považuje za zmenu Zmluvy. 2. Zmluva môže zaniknúť alternatívne na základe: a) výpovede Zmluvy; b) odstúpenia od Zmluvy; c) dohody zmluvných strán; - 5 str. -
d) na základe splnenia rozväzovacej podmienky podľa VZP. podstatná zmena nie je pre účely odstúpenia od zmluvy považovaná za zmenu Zmluvy; 3. Zmluvné strany sú oprávnené skončiť platnosť Zmluvy c) ak sa zmena zmluvných podmienok týka len prirodzene oddeliteľnej časti Zmluvy, Klient je oprávnený odstúpiť len alternatívne: od tej časti Zmluvy, ktorej sa zmena týka, a) výpoveďou; Pokiaľ je Zmluva uzavretá na dobu určitú, nie je možné d) Poskytovateľ neoznámil Klientovi podstatnú ukončiť jej platnosť výpoveďou, kým neuplynie doba, na jednostrannú zmenu zmluvných podmienok najmenej ktorú sa Zmluva uzavrela s výnimkou výpovede Zmluvy zo jeden mesiac vopred; pokiaľ sa podstatná jednostranná strany Poskytovateľa z dôvodu, že Poskytovateľ nemôže zmena zmluvných podmienok týka prirodzene oddeliteľnej poskytovať Službu v dohodnutom rozsahu alebo v časti Zmluvy, Klient je oprávnený odstúpiť len od tej časti potrebnej kvalite z dôvodov technickej Zmluvy, ktorej sa zmena týka; právo na odstúpenie od neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania Služby; Klient je Zmluvy podľa tohto písmena zanikne uplynutím jedného oprávnený vypovedať Zmluvu len v prípade, že je mesiaca odo dňa, keď sa o tejto zmene Klient dozvedel, uzavretá na dobu neurčitú a teda ukončiť jej platnosť najneskôr však uplynutím troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny zmluvných podmienok; Klient kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodov. b) odstúpením od Zmluvy ak sú dôvody na odstúpenie od nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa tohto písmena, ak zmena zmluvných podmienok je priamo alebo nepriamo Zmluvy. vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho 4. Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany. predpisu, rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo Výpovedná doba začína plynúť dňom doručenia výpovede orgánu Európskej únie; v takomto prípade podstatná a skončí posledným dňom kalendárneho mesiaca zmena nie je pre účely odstúpenia od zmluvy považovaná nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, počas ktorého za zmenu Zmluvy; bola výpoveď doručená. Ustanovenia o výpovedi platia e) Poskytovateľ neoznámi Klientovi výsledok vybavenia rovnako aj pre výpoveď časti Zmluvy napríklad pre reklamácie Služby v lehote na oznámenie výsledku výpoveď časti Služby. vybavenia reklamácie stanovenej v reklamačnom poriadku. 5. Ak Poskytovateľ vypovie Zmluvu z dôvodu modernizácie Právo na odstúpenie zaniká uplynutím jedného mesiaca Služby, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania Služby odo dňa márneho uplynutia lehoty na oznámenie výsledku podľa uzavretej Zmluvy, je povinný pri výpovedi doručiť vybavenia reklamácie. Klientovi ponuku na poskytovanie iných, technicky a Právo na odstúpenie Klienta od Zmluvy podľa tohto cenovo blízkych služieb so zvýhodneným zriadením. písmena sa vzťahuje iba ‐ na časť Zmluvy týkajúcu sa poskytovania tej Služby, na 6. Pri zániku Zmluvy formou dohody zmluvných strán si ktorú sa vzťahuje podstatná zmena zmluvných podmienok, termín zániku stanovia zmluvné strany. Bude to ‐ na časť Zmluvy týkajúcu sa tej Služby, ktorú dohodnutý deň alebo ak jej účinnosť bola podmienená Poskytovateľ ani po opakovane uznanej reklamácii splnením dohodnutých podmienok, tak to bude deň, neposkytuje podľa Zmluvy alebo v stanovenej kvalite, ‐ na časť Zmluvy týkajúcu sa tej Služby, pri ktorej márne v ktorom: ‐ povinná strana splnila poslednú z týchto podmienok uplynula lehota na vybavenie reklamácie. alebo ‐ v ktorom nastane skutočnosť, ktorá bola poslednou 10. Platnosť Zmluvy zaniká: ‐ smrťou Klienta, ktorý je fyzickou osobou, alebo jeho podmienkou pre zánik platnosti Zmluvy. právoplatným vyhlásením za mŕtveho, 7. Zmluva zaniká odstúpením posledným dňom ‐ právoplatným zánikom Klienta, ktorý je právnickou kalendárneho mesiaca, počas ktorého sa riadne doručí osobou, bez právneho nástupcu. V prípade, ak je Klientom písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy druhej strane, podnikateľ živnostník, platnosť Zmluvy zanikne smrťou ak nie je dohodnuté vo VZP či Zmluve inak. Počas doby od Klienta len v prípade, ak nikto z oprávnených subjektov doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy do zániku nepokračuje v živnosti po smrti živnostníka podľa zákona. Zmluvy je možné účinky odstúpenia od Zmluvy odvolať alebo zmeniť so súhlasom druhej zmluvnej strany. Takéto 11. Platnosť Zmluvy zanikne v prípade, ak Poskytovateľ odstúpenie od Zmluvy rovnako platí aj pre odstúpenie od stratí oprávnenie na poskytovanie Služby, resp. plnenia tvoriaceho súčasť Služby, ktoré je povinný Klientovi časti Zmluvy napr. časti služieb. poskytovať podľa Zmluvy. Ak Poskytovateľ stratí 8. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v oprávnenie na poskytovanie len niektorých plnení tvoriacich súčasť Služby, zanikne Zmluva len v rozsahu prípade, že a) Klient opakovane neoprávnene zasahuje do Zariadenia, týkajúcom sa tých plnení tvoriacich súčasť Služby, ktoré do techniky/zariadení a súčastí Siete, prostredníctvom Poskytovateľ nie je viac oprávnený poskytovať pre zánik ktorého mu je poskytovaná Služba podľa Zmluvy, alebo ak oprávnenia. aj takýto zásah umožní tretej osobe a to aj z nedbanlivosti, b) Klient v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezaplatí cenu 12. Ukončením platnosti Zmluvy nezaniká povinnosť Služby ani v lehote do 45 dní odo dňa jej splatnosti, Klienta uhradiť cenu poskytnutých / požadovaných plnení c) Klient pripojí do Siete akúkoľvek techniku (Zariadenie, Služby, ako aj uhradiť všetky iné peňažné záväzky voči Výstupné zariadenie a pod. ), ktoré nespĺňa požiadavky Poskytovateľovi a súčasne vysporiadať všetky svoje podľa príslušných všeobecne záväzných právnych ostatné záväzky voči Poskytovateľovi. Poskytovateľ pri predpisov alebo používa takúto techniku v rozpore so zániku Zmluvy zašle Klientovi konečné vyúčtovanie, ktoré Zmluvou a takúto techniku neodpojí ani na výzvu je Klient povinný uhradiť. Poskytovateľa, d) Klient svojím konaním opakovane poruší či porušuje 13. Klient si je vedomý a uzavretím Zmluvy vyslovuje svoje povinnosti podľa Zmluvy alebo ak neupustí od súhlas s tým, že pri zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu Poskytovateľ môže a je oprávnený, ale nie je povinný svojho konania v rozpore so Zmluvou, e) Klient použije Službu tak, že znemožní Poskytovateľovi vrátiť Klientovi aktivačné a zriaďovacie poplatky alebo ich kontrolu jej používania; za znemožnenie kontroly časť. používania Služby sa považuje tiež prípad, keď Klient poskytne nepravdivé alebo neúplné identifikačné údaje 14. Zánikom Zmluvy zostávajú zachované v platnosti práva súvisiace s poskytovaním Služby, a povinnosti, ktoré sú svojou povahou určené na to, aby pretrvali jej ukončenie, a to najmä ustanovenia o sankciách, o zodpovednosti za škodu, riešení sporov, o 9. Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že: a) Poskytovateľ ani po opakovanej uznanej reklamácii spracovávaní osobných údajov, telekomunikačnom neposkytuje Službu v rozsahu, štandarde a kvalite podľa tajomstve a pod. Zmluvy; právo na takéto odstúpenie zaniká uplynutím jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní Článok 7. Zriadenie Pripojenia opakovanej reklamácie Klienta, ak porušenie povinností stále pretrváva); 1. Predpokladom pre poskytovanie Služby na základe b) Poskytovateľ oznámi Klientovi podstatnú zmenu VZP uzavretej Zmluvy je Zriadenie Pripojenia. Uzavretím najneskôr jeden mesiac pred dňom, kedy táto zmena Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na Zriadení Pripojenia. nadobudne účinnosť a Klient túto zmenu neakceptuje; Zriadenie Pripojenia je nevyhnutné aj v prípade, že už skôr právo na takéto odstúpenie od Zmluvy je Klient bolo obdobné pripojenie v Odbernom mieste oprávnený využiť najneskôr do termínu, v ktorý zriadené/využívané. Zmluvný vzťah avšak z tohto nadobudne zmena zmluvných podmienok účinnosť; predchádzajúceho pripojenia zanikol pred uzavretím novej Klient nemá právo takto odstúpiť od Zmluvy, ak zmena VZP Zmluvy týkajúcej sa nového zriadenia a využívania je vyvolaná Zmenou zákona ‐ v takomto prípade Pripojenia. V prípade, že sa podľa Zmluvy má zriadiť .
VZP DSL 01102013
Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL
Pripojenie viacerých Odberných miest, zmluvné podmienky Zriadenia Pripojenia sa vzťahujú na zriadenie každého jedného Pripojenia zvlášť, pokiaľ sa Poskytovateľ a Klient nedohodnú inak. 2. Poskytovateľ sa zaväzuje do konca celého 4‐tého mesiaca od uzavretia Zmluvy zriadiť Pripojenie Odberného miesta, ktorého pripojenie k Sieti bolo dohodnuté v Zmluve. Podmienkou Zriadenia Pripojenia je skutočnosť, že Zmluva vo svojej časti týkajúcej sa konkrétneho Pripojenia nezanikne v dôsledku splnenia rozväzovacej podmienky v zmysle ustanovení podľa týchto VZP ako aj skutočnosť, že Klient poskytne Poskytovateľovi, resp. inému subjektu podieľajúcemu sa na Zriaďovaní Pripojenia, všetku požadovanú a/alebo potrebnú súčinnosť. 3. Klient/Záujemca je povinný Poskytovateľovi poskytnúť všetky údaje potrebné na Zriadenie Pripojenia ‐ najmä: ‐ adresu Odberného miesta, ‐ kontaktné telefónne číslo ‐ mailovú adresu alebo so súhlasom Poskytovateľa, aj iný spôsob na skontaktovanie sa s Klientom, ‐ štruktúru a rozsah Služby, ktorá je predmetom Zmluvy, ‐ osobitné okolnosti, ktoré sú mu známe, a ktoré by mohli mať za následok osobitné sťaženie Zriadenia Pripojenia alebo aktivácie Služby v Odbernom mieste alebo jeho nemožnosť ‐ ďalšie údaje požadované Poskytovateľom. Poskytnutie nesprávnych údajov zo strany Klienta sa považuje za neposkytnutie potrebnej súčinnosti. Akékoľvek nedodanie plnenia alebo zmeškanie lehoty alebo inej dohodnutej doby zo strany Poskytovateľa sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Poskytovateľ sa nedostane do omeškania, ak Klient/Záujemca. Poruší svoju povinnosť v tomto bode VZP. Klient zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne Poskytovateľovi alebo jeho Spolupracujúcej strane či inému ich dodávateľovi v dôsledku poskytnutia nesprávnych údajov Klientom. Poskytnutie nesprávnych údajov môže byť dôvodom technickej nemožnosti poskytovania Služby v konkrétnom Odbernom mieste. 4. Podmienkou Zriadenia Pripojenia a následného poskytovania Služby Klientovi Poskytovateľom v Odbernom mieste je poskytnutie všetkej potrebnej súčinnosti zo strany Klienta pre Poskytovateľa, alebo pre ním poverené osoby. Za takú sa považuje súčinnosť uvedenú v Zmluve, ako aj súčinnosť v Zmluve neuvedená, avšak je potrebná pre zriadenie a poskytovanie Pripojenia bez ohľadu na to, či je jej potreba zjavná pri uzatváraní Zmluvy alebo sa ukáže až počas samotného poskytovania plnení podľa Zmluvy. Potrebnou súčinnosťou môže byť napr. ‐ povinnosť zabezpečiť Poskytovateľovi alebo ním poverenej osobe prístup do nehnuteľnosti a/alebo Odberného miesta, ‐ zabezpečiť všetky potrebné súhlasy tretích osôb v súvislosti so Zriadením Pripojenia ako napr. súhlas majiteľa bytu/domu, kde sa nachádza Odberné miesto, pokiaľ Klient je len jeho nájomník a pod., ‐ zabezpečiť svoju prítomnosť v Odbernom mieste alebo prítomnosť ním splnomocnenej osoby po celú dobu zriaďovania Koncového bodu siete prostredníctvom Spolupracujúcej strany alebo jeho dodávateľom ‐ potvrdiť/podpísať všetky preberacie dokumenty, ak je Koncový bodu Siete v Odbernom mieste funkčný a pod. Náklady na poskytnutie potrebnej súčinnosti znáša Klient. Podmienkou Zriadenia Pripojenia je vykonanie technického šetrenia, ktorého súčasťou môže byť tiež šetrenie v samotnom Odbernom mieste alebo v nehnuteľnosti kde sa nachádza Odberné miesto. Klient je povinný v prípade, ak je potrebné vykonanie šetrenia v Odbernom mieste alebo nehnuteľnosti, kde sa nachádza Odberné miesto, poskytnúť Poskytovateľovi, jeho Spolupracujúcej strane resp. inému dodávateľovi Poskytovateľa, ktorý bude vykonávať pre neho technické šetrenie, všetku súčinnosť potrebnú pre vykonanie technického šetrenia vrátane zabezpečenia vstupu do Odberného miesta alebo nehnuteľnosti kde sa nachádza Odberné miesto, a ďalších potrebných úkonov. Pre takýto prípad má Klient všetky povinnosti ako v prípade zriaďovania Koncového bodu pevnej Siete, v zmysle tohto článku a Poskytovateľ, resp. ním poverený subjekt vykonávajúci technické šetrenie má voči Klientovi práva ako Spolupracujúca strana, podľa tohto článku. 5. Podmienkou Zriadenia Pripojenia je skutočnosť, že v Odbernom mieste je Koncový bod pevnej Siete. Poskytovateľ môže Zriadiť Pripojenie Odberného miesta aj v prípade, že v Odbernom mieste nie je Koncový bod Siete, ak sa na tom Poskytovateľ dohodne so Spolupracujúcou stranou, pričom v takom prípade platia osobitné práva a povinnosti pre Zriaďovanie Pripojenia. Zriadenie Koncového bodu siete v Odbernom mieste je na základe uzavretia Zmluvy oprávnený vykonať aj samotný Poskytovateľ, pričom v takom prípade sa nižšie uvedené ustanovenia tohto bodu týkajúce sa Spolupracujúcej strany týkajú v rovnakej miere Poskytovateľa; pokiaľ sa niektoré ustanovenie uvedené v tomto bode týka Zriadenia Pripojenia, platí aj pre prípady zriaďovania Pripojenia v Odberných miestach, v ktorých je Koncový bod siete Spolupracujúcej strany. Osobitné práva a povinnosti pre zriaďovanie Pripojenia podľa tohto bodu sú nasledovné: a) Podmienkou Zriadenia Pripojenia Odberného miesta v ktorej nie je Koncový bod Siete, je zriadenie Koncového bodu Siete a to pri vyššej miere súčinnosti zo strany Klienta pre Poskytovateľa, alebo ním poverených osôb. V prípade, že bude z akýchkoľvek dôvodov zriaďovanie Koncového bodu Siete neúspešné, je táto skutočnosť dôvodom technickej nemožnosti poskytovania Služby v dotknutom Odbernom mieste. Samotné zriadenie Koncového bodu Siete v Odbernom mieste podľa tohto bodu však nie je garanciou, že bude Zriadené Pripojenie Odberného miesta – Prípojky v zmysle týchto VZP a že Zmluva v rozsahu týkajúcom sa dotknutého Odberného miesta nezanikne v dôsledku splnenia rozväzovacej podmienky podľa týchto VZP. b) V priebehu zriaďovania Koncového bodu Siete bude Spolupracujúca strana Poskytovateľa kontaktovať Klienta resp. jeho kontaktnú osobu; Spolupracujúca strana Poskytovateľa si dohodne s kontaktnou osobou termín Zriadenia Koncového bodu Siete. c) podmienkou je súčinnosť Klienta podľa Zmluvy a VZP d) Zriadenie Koncového bodu Siete v Odbernom mieste bude vykonávať Poskytovateľ sám, alebo jeho Spolupracujúca strana (napr. aj prostredníctvom svojho dodávateľa v jeho mene ‐ pričom úkony takéhoto dodávateľa sa pre účely VZP považujú za úkony Spolupracujúcej strany). Spolupracujúca strana bude telefonicky alebo iným spôsobom dohodnutým s Klientom oslovovať Klienta za účelom dohodnutia termínu Zriadenia Koncového bodu Siete. V prípade, že sa Spolupracujúcej strane nepodarí s Klientom skontaktovať, považuje sa táto skutočnosť za dôvod nemožnosti Zriadiť Koncový bod Siete, a teda aj dôvod nemožnosti zriadiť Pripojenie Odberného miesta. e) Klient sa zaväzuje, že vyvinie všetko úsilie, ktoré možno od neho spravodlivo vyžadovať, za tým účelom, aby ho Spolupracujúca strany mohla kontaktovať spôsobom dohodnutým s Poskytovateľom. Ak nebol spôsob kontaktu osobitne dohodnutý a Klient poskytne Poskytovateľovi kontaktné telefónne číslo, platí, že sa dohodol telefonický kontakt prostredníctvom poskytnutého telefónneho čísla. Ak telefónne číslo neposkytol, bol dohodnutý kontakt písomný alebo osobný na adrese pre doručovanie písomností. Zároveň sa Klient zaväzuje, že nebude bez závažného dôvodu odmietať návrhy Spolupracujúcej strany na termíny Zriadenia Koncového bodu Siete a že neodmietne viac ako dva navrhnuté termíny. f) Ak sa Klient a Spolupracujúca strana dohodnú na konkrétnom termíne Zriadenia Koncového bodu Siete, zmena termínu z podnetu Klienta je možná len na základe dohody so Spolupracujúcou stranou . Spolupracujúca strana je oprávnená požiadať Klienta o zmenu termínu vždy, najmä však z dôvodov nepredvídateľného výpadku personálnej kapacity alebo dodávky potrebných zariadení, spotrebného materiálu a pod. Klient je povinný sa na základe žiadosti podľa predchádzajúcej vety dohodnúť so spoločnosťou Spolupracujúcou stranou na novom termíne zriaďovania Pripojenia. g) Za zriadenie Koncového bodu Siete je Poskytovateľ alebo Spolupracujúca strana oprávnená Klientovi účtovať odplatu, ktorú je Klient povinný zaplatiť. 6. Záväzok Poskytovateľa zriadiť Pripojenie sa považuje za riadne splnený, keď bude Pripojenie spôsobilé na poskytovanie Služby, pričom podmienkou poskytovania Služby je Aktivácia Služby. Poskytovateľ oznámi zriadenie Pripojenia Klientovi. O Zriadení Pripojenia bude informovať Klienta Poskytovateľ formou zaslania SMS správy alebo volaním na kontaktné telefónne číslo dohodnuté s Klientom alebo zaslaním e‐
mailu na adresu dohodnutú s Klientom alebo iným preukázateľným spôsobom. Za deň oznámenia Zriadenia Pripojenia sa považuje deň odoslania oznámenia Poskytovateľom. - 6 str. -
Dňom nasledujúcim po dni oznámenia Klientovi, že Pripojenie je zriadené, začína plynúť 15‐dňová lehota na aktiváciu Služby. Pokiaľ si Klient neaktivuje Službu počas tejto lehoty (alebo aj pred ňou), dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty začne Poskytovateľ účtovať Klientovi cenu za užívanie Služieb prostredníctvom jeho Pripojenia, a to bez ohľadu na to, či Klient Službu podľa Zmluvy skutočne užíva. V prípade, že Služba bude aktivovaná počas plynutia vyššie uvedenej 15‐dňovej lehoty (alebo aj pred ňou), Poskytovateľ začne účtovať cenu za poskytovanie Služby Klientovi okamihom aktivácie Služby. 7. V prípade, že Zmluva zanikne v čase medzi uzavretím Zmluvy a riadnym Zriadením Pripojenia z dôvodu na strane Klienta, je Klient povinný nahradiť Poskytovateľovi všetky náklady a škody, ktoré Poskytovateľovi vznikli v súvislosti s plnením povinností podľa uzavretej Zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený stanoviť aj paušálnu náhradu nákladov pre takéto prípady, ktorá sa nemusí rovnať skutočným nákladom a v takomto prípade nie je ani potrebné preukazovať výšku a skutočné vynaloženie nákladov zo strany Poskytovateľa a Klient je povinný na základe žiadosti Poskytovateľa uhradiť mu paušálne stanovenú náhradu nákladov. 8. Klient a Poskytovateľ sa dohodli, že nebude možné zriadiť Pripojenie z: ‐ akýchkoľvek dôvodov na strane Klienta alebo ‐ iných dôvodov, ktorých vznik alebo pôsobenie nezavinil alebo nespôsobil Poskytovateľ (napr. nemožnosť kontaktovať Klienta, neposkytnutie potrebnej súčinnosti Klienta, zánik nového Odberného miesta alebo práv Klienta na jeho užívanie a pod.), Zmluva zanikne v rozsahu týkajúcom sa Odberného miesta, ktorej Pripojenie sa nezriadilo, a to uplynutím lehoty šiestich mesiacov od uzavretia dohody o Zriadení Pripojenia tohto Odberného miesta. V prípade zániku Zmluvy podľa tohto bodu má Poskytovateľ právo na náhradu vynaložených nákladov od Klienta za márne Zriadenie Pripojenia a v prípade, že sa Pripojenie nezriadilo z dôvodov na strane Klienta, má Poskytovateľ právo na náhradu akejkoľvek ďalšej škody (vrátane ušlého zisku) voči Klientovi. Zmluva zanikne podľa ustanovenia tohto bodu tiež v prípade, že Pripojenie nie je možné zriadiť z dôvodov na strane Poskytovateľa. Článok 8. Prekládka a Premiestnenie Pripojenia, výmena Zariadení 1. Na základe žiadosti Klienta sa môže Poskytovateľ a Klient dohodnúť na Prekládke/Premiestnení Pripojenia (ďalej v texte „PPP“). Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť PPP z akýchkoľvek dôvodov, (najmä dôvodov uvedených v tomto článku VZP) alebo aj bez uvedenia dôvodov. Formu dohody stanoví Poskytovateľ, pričom sa táto dohoda v prípade Prekládky Pripojenia považuje za Dodatok ku Zmluve, ktorým sa môžu zmeniť okrem adresy Odberného miesta tiež ďalšie dohodnuté podmienky Zmluvy (napr. pridelené identifikácie a pod.). Pre PPP platia primerane ustanovenia o zmene Zmluvy uvedené v týchto VZP vrátane ustanovení o rozväzovacej podmienke uvedených v týchto VZP. 2. Klient je povinný zaplatiť za PPP cenu stanovenú v Cenníku. Ak v Cenníku cena stanovená nie je, tak je povinný zaplatiť cenu za PPP stanovenú Poskytovateľom individuálne. V prípade, že PPP by mohli vyžadovať zvýšené náklady oproti štandardnej PPP alebo by mali neštandardný charakter z iných dôvodov (napr. vyžadovanie osobitných spôsobilostí u osôb vykonávajúcich práce spojené s PPP ako práce vo výškach a pod. alebo je potrebné vybavovať osobitné povolenia alebo je vykonanie PPP z iných dôvodov administratívne osobitne náročné a pod.) je Poskytovateľ oprávnený stanoviť cenu za vykonanie PPP odlišnú od ceny podľa Cenníka a rovnako je oprávnený v takomto prípade upraviť iné podmienky PPP stanovené v Zmluve. 3. Na vykonanie PPP je Klient povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť. Pre práva a povinnosti zmluvných strán spojené s PPP platia primerane ustanovenia tohto článku VZP o Zriaďovaní Pripojenia ako napr. povinnosť súčinnosti, povinnosť potvrdzovania vykonania PPP, zodpovednosti za prípadné škody, zaplatiť cenu za vykonanie prác a poskytnutia služieb, úhradu .
VZP DSL 01102013
Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL
nákladov pri nemožnosti kontaktovať Klienta Či neposkytnutie súčinnosti, znovu aktivácie služby, . 4. Pri účtovaní ceny za Služby sa čas vykonávania PPP nepovažuje za prerušenie/obmedzenie poskytovania Služieb a Klient nemá právo na zľavu z ceny za Službu za obdobie, počas ktorého mu nebude poskytovaná Služba z dôvodu vykonávania PPP. 5. Pre uvedené prípady PPP platí , že účtovanie ceny za Služby, ktoré mal Klient aktivované pred začatím PPP, nie je deaktiváciou Služby počas vykonávania PPP prerušené, a teda Klient je povinný zaplatiť cenu za Službu bez ohľadu na to, kedy (alebo či vôbec) vykoná úkony, ktoré majú za následok opätovnú aktiváciu Služby. 6. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť tiež na výmene Zariadení, a to aj v prípade, že Zariadenia sú vo vlastníctve Klienta, pričom v takomto prípade je Klient povinný: ‐ poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú pre uskutočnenie dohodnutej výmeny Zariadení ‐ umožniť odinštalovanie a odvezenie dohodnutých Zariadení a nainštalovania nových Zariadení Poskytovateľom v príslušnom Odbernom mieste za úhradu podľa Cenníka ‐ uskutočniť všetky úkony potrebné na opätovnú aktiváciu pred výmenou aktivovanej Služby. Článok 9. Zrušenie Pripojenia 1. V prípade, že zanikne celá Zmluva alebo celá jej časť, predmetom ktorej bolo poskytovanie Služby, Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Pripojenie. Zrušením Pripojenia sa rozumie trvalé zamedzenie prístupu k Službe, pričom môže zostať zachované fyzické pripojenie k infraštruktúre Siete. Zrušením Pripojenia sa nezruší Koncový bod Siete, avšak trvalo sa zamedzí prístup k službám poskytovaným prostredníctvom tejto siete. 2. Klient je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú pre zrušenie Pripojenia. V prípade, že sú všetky alebo niektoré Zariadenia, materiál či iné zariadenia v Odbernom mieste vo vlastníctve Poskytovateľa alebo Spolupracujúcej strany, je Klient povinný vrátiť spoločnosti Poskytovateľovi tieto Zariadenia, materiál či iné zariadenia, ktoré sú vo vlastníctve Poskytovateľa alebo Spolupracujúcej strany. Pokiaľ má Poskytovateľ alebo Spolupracujúca strana k Zariadeniam, materiálu či iným zariadeniam v Odbernom mieste iné právo, ktoré ich oprávňuje na ich držbu, platí ustanovenie predchádzajúcej vety aj pre tieto prípady. Článok 10 Heslá 1. Zadanie príslušného Hesla slúži na ochranu pred prípadným zneužitím Služby a môže byť alternatívne alebo aj spolu podmienkou pre : ‐ prístup k niektorým z plnení tvoriacich súčasť Služby ‐ uvedenie do funkcie Zariadení alebo jeho jednotlivých funkcií používaných pri užívaní Služby ‐ aktiváciu Služby samotnej ‐ prístup k zasielaným správam dôverného charakteru (ako napr. faktúra a pod. ). Heslo môže byť aj samotnou podstatou niektorých plnení tvoriacich súčasť Služby, avšak takéto plnenia nemusia byť súčasťou ponuky Poskytovateľa, a teda Služby. Niektoré z Hesiel môžu byť vyžadované iba raz, iné opakovane alebo aj pri každom použití. Režim vyžadovania Hesla môže byť odlišný ‐ niektoré heslá sú zadané pevne, niektoré si môže v procese používania meniť Klient stanoveným spôsobom zmeniť. Informácie o režime vyžadovania jednotlivých Hesiel ako aj o možnosti ich zmeny získa Klient z príslušných manuálov k jednotlivým Zariadeniam, prípadne z Pokynov. 2. Heslo, ak je potrebné pre Službu/Zariadenie poskytnuté Poskytovateľom, poskytne Klientovi Poskytovateľ spôsobom stanoveným Poskytovateľom. Heslo môže Poskytovateľ poskytnúť Klientovi tiež doručením do vlastných rúk Klientovi alebo na to Klientom určenej osobe. Ak Klient splnomocní inú osobu na prevzatie Hesla je zodpovedný za prípadné neoprávnené sprístupnenie tohto hesla. V prípade doručovania Hesla Klientovi mimo obchodného miesta Poskytovateľa samotným Poskytovateľom alebo ním určenou inou osobou Heslo bude doručené na adresu doručovania dokladov a písomností resp. na mail uvedený na komunikáciu a doručovanie s Klientom. Pre prevzatie doručovaného Hesla sa vyžaduje potrebná súčinnosť Klienta. V prípade, že Klient neoprávnene odmietne prevziať riadne doručované Heslo alebo ho prevezme, ale odmietne potvrdiť prevzatie podpisom príslušného preberacieho dokumentu, považuje sa Heslo za doručené. Poskytovateľ môže stanoviť aj iný spôsob na poskytnutie Hesla napr.: ‐ prevzatie priamo na obchodnom mieste ‐ doručenie vo forme SMS na telefónne číslo uvedené Klientom v Zmluve ‐ formou e‐mailu odoslaného na adresu uvedenú v Zmluve ‐ iným s Poskytovateľom dohodnutým spôsobom doručovania. Pre tieto prípady Klient svojím podpisom Zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby mu bolo Heslo alebo niektoré z Hesiel doručené na e‐mailovú adresu alebo na telefónne číslo vo forme SMS/MMS správy uvedené v Zmluve ako kontakt na Klienta. 3. Heslo je neprenosné, Klient nie je oprávnený ho sprístupniť akejkoľvek tretej osobe a je povinný vykonať všetky opatrenia na zabránenie prístupu tretích osôb k Heslu. Rovnako je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi, že došlo k sprístupneniu niektorého z Hesiel tretej osobe alebo ich zneužitiu, a to aj v prípade len jeho podozrenia, že sa tak stalo/mohlo stať. Poskytovateľ je oprávnený po doručení takéhoto oznámenia prerušiť Klientovi Služby a ak je to technicky možné, prideliť Klientovi nové Heslo; Taktiež ak dôjde k neoprávnenému sprístupneniu/zneužitiu Hesla, ktoré slúži pre Zariadenia/Službu a pre ktoré môže Heslo Klient sám zmeniť, je tento povinný namiesto ohlásenia tejto skutočnosti Poskytovateľovi sám zmeniť príslušné heslo; pre takýto prípad zodpovedá Klient za škodu, ktorá vznikla v dôsledku jeho nevykonania okamžitej zmeny hesla, ako aj za škodu, ktorá vznikla do vykonania tejto zmeny. 4. Poskytovateľ je povinný vykonať potrebné opatrenia, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, za účelom ochrany Hesla v rámci jeho interných systémov pred ich neoprávneným sprístupnením/zneužitím. 5. V prípade porušenia povinností Klienta uvedených v tomto článku vznikne škoda Poskytovateľovi/tretej osobe, je Klient povinný túto škodu uhradiť v plnom jej rozsahu. Klient rovnako znáša škodu, ktorá jemu samotnému vznikla neoprávneným sprístupnením/zneužitím niektorého Hesla tretej osobe. Článok 11 Práva a povinnosti Poskytovateľa 1. Okrem iných práv upravených v týchto VZP, v Zmluve a v Zákone EK POSKYTOVATEĽ MÁ PRÁVO: a) na zaplatenie zábezpeky na cenu Klientovi poskytnutej/ požadovanej Služby, alebo iných plnení či platieb za Externé služby tzv. zálohu (zálohová faktúra) na základe rozhodnutia Poskytovateľa; Pre takýto postup sa môže Poskytovateľ rozhodnúť bez obmedzenia, ‐ ale obzvlášť v prípade, že Klient nedáva dostatok záruk, alebo Poskytovateľ má podozrenie, že Klient nebude riadne uhrádzať svoje záväzky alebo aj ‐ v prípade že, cena plnenia za zúčtovacie obdobie závisí od množstva skutočne poskytnutých plnení, a táto cena pred ukončením zúčtovacieho obdobia prekročí objem rovnajúci sa polovici mesačného poplatku, ktorý je Klient povinný zaplatiť podľa Cenníka za zúčtovacie obdobie. Uvedené v tomto písmene a) platí pre cenu všetkých plnení, ktoré môžu byť súčtom všetkých cien plnení aj z iných Zmlúv uzavretých s Poskytovateľom. V prípade uhradenia zábezpeky podľa tohto písmena Poskytovateľ nie je povinný ju vrátiť Klientovi v prípade, že ju možno v celom rozsahu alebo aj čiastočne započítať proti cene Služby; Poskytovateľ má za rovnakých podmienok, aké platia pre vznik práva na zaplatenie zábezpeky podľa tohto písmena, právo na zaplatenie preddavku na cenu Služby, ako aj na zaplatenie časti alebo celej ceny poskytnutej/požadovanej Služby Klientovi. b) na úhradu ceny poskytnutých/požadovaných plnení, poplatkov podľa Cenníka, VZP a Zmluvy ako aj cien k zaplateniu ktorých sa Klient zaviazal v prospech tretích osôb prostredníctvom Poskytovateľa c) na dočasné prerušenie/obmedzenie poskytovania Služby alebo jej časti a to z dôvodu: (ak vznikne Poskytovateľovi právo prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby, môže toto právo aplikovať na Službu využívanú na základe všetkých či akýchkoľvek zmlúv o - 7 str. -
poskytovaní verejných služieb, ktoré uzatvoril s Klientom a to takým spôsobom ako by ich plnenia tvorili súčasť jednej zmluvy podľa ustanovení týchto VZP) I) nezaplatenia celej alebo časti zábezpeky/preddavku na cenu poskytnutej/požadovanej Služby vopred v zmysle týchto VZP; takéto nezaplatenie je považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok zo strany Klienta; Klient poruší povinnosť zaplatiť zábezpeku v prípade, ak požadovanú zábezpeku neuhradí do dvoch pracovných dní odo dňa oznámenia výzvy na zaplatenie zábezpeky na cenu poskytnutých/požadovaných plnení; táto výzva sa považuje za náležité upozornenie na podstatné porušenie zmluvných podmienok; od okamihu, keď uplynie lehota na zaplatenie zábezpeky, je Poskytovateľ oprávnený dočasne Klientovi prerušiť/obmedziť poskytovanie Služby; sprístupnenie a obnovenie poskytovania Služby v rozsahu dohodnutom podľa Zmluvy Klientovi uskutoční Poskytovateľ aj bez osobitnej žiadosti Klienta po pripísaní požadovanej zábezpeky na cenu poskytnutých/požadovaných plnení na účet Poskytovateľa alebo po predložení hodnoverného dokladu o jej uhradení Poskytovateľovi; za II) neuhradenia splatnej ceny poskytnuté/požadované plnenia najneskôr v lehote 1 deň po dátume splatnosti ceny za poskytnutú/požadovanú Službu, a to po predchádzajúcom upozornení; prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby môže Poskytovateľ až do zaplatenia ceny Služby alebo do zániku Zmluvy; Poskytovateľ je oprávnený uplatniť svoje právo na dočasné prerušenie/obmedzenie poskytovania Služby v akomkoľvek rozsahu a to jednorazovo alebo vo viacerých krokoch, kedykoľvek po uplynutí lehoty 1 deň po dátume splatnosti ceny za poskytnutú/požadovanú Službu; Spätné sprístupnenie a obnovenie poskytovania Služby v rozsahu a kvalite podľa Zmluvy Poskytovateľ môže Klientovi uskutočniť aj bez žiadosti Klienta, ak bude cena za poskytnuté/požadované, plnenia, resp. iné platby, pripísaná na účet Poskytovateľa alebo bude Poskytovateľovi predložený hodnoverný doklad o ich uhradení Klientom; avšak aj prípade uhradenia dlžných čiastok Klientom nárok na obnovenie poskytovania Služby v dohodnutom rozsahu vznikne Klientovi až po prevzatí jeho žiadosti o sprístupnenie Služby; formu tejto žiadosti stanoví Poskytovateľ pričom nie je dotknuté právo Poskytovateľa odstúpiť od zmluvy ak sú naplnené podmienky na odstúpenie podľa týchto VZP či Zmluvy; III) zneužívania Služby, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení, zamedzujúcich jej zneužívanie; obmedzenie alebo prerušenie poskytovania Služby Klientovi môže uskutočniť Poskytovateľ bez predchádzajúceho informovania Klienta alebo výzvy na ukončenie zneužívania Služby po tom, ako zistí, že došlo k zneužívaniu Služby samotným Klientom alebo inou osobou; Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby tiež v prípade, ak Poskytovateľ má podozrenie zo zneužívania Služby či niektorého z jej plnení, a to hlavne ako prevencia vzniku škody/ujmy na strane Klienta, Poskytovateľa alebo tretej osoby; IV) podstatného porušenia inej zmluvnej podmienky ako je uvedené v tomto bode zo strany Klienta; Právo dočasne prerušiť/obmedziť poskytovanie Služby podľa tohto c4) možno po predchádzajúcom náležitom upozornení pričom za takéto porušenie zmluvných podmienok sa považuje tiež porušenie ustanovenia inej zmluvy, ktorú uzavreli Poskytovateľ a Klient na základe ktorej poskytuje Poskytovateľ Klientovi a/alebo Klient Poskytovateľovi akékoľvek plnenia pričom nie sú dotknuté práva Poskytovateľa odstúpiť od zmluvy; V) plánovaného vykonávania opráv/rozširovania Siete, alebo z iných závažných technických, alebo prevádzkových dôvodov; Poskytovateľ obnoví poskytovanie Služby po odstránení príčin dočasného obmedzenia/prerušenia poskytovania Služby; Pri výkone technickej pomoci či servisných služieb Poskytovateľa ako aj v prípade aktivácie, deaktivácie alebo inej zmeny/upgrade Služby je Poskytovateľ oprávnený na nevyhnutnú dobu prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby, pričom na takéto .
VZP DSL 01102013
Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL
obmedzenie alebo prerušenie poskytovania Služby dáva Klient svojim podpisom Zmluvy Poskytovateľovi súhlas. d) krízovej situácie/mimoriadnej situácie a to hlavne Klientom nezaradeným v prednostných núdzových plánoch na nevyhnutné zabezpečenie poskytovania prednostnej verejnej služby osôb zaradených. e) na náhradu škody spôsobenej na Sieti, na verejnom telekomunikačnom zariadení alebo na inom zariadení používanom na poskytovanie Služby alebo súvisiacim s poskytovaním Služby; f) overiť si identifikačné údaje Klienta/Záujemcu pri uzatváraní Zmluvy, ako aj doklady ktorými preukazoval tieto údaje; rovnaké overovanie má právo Poskytovateľ realizovať aj u osôb konajúcich v mene Klienta – poverené, splnomocnené kontaktné osoby a pod.; na účely overenia údajov Poskytovateľ má právo na odčítanie údajov vrátane elektronického ako aj na vyhotovenie ich kópie; g) realizovať softvérové zmeny Zariadení používaných na poskytovanie/užívanie Služby, ak takáto zmena nemá za následok zníženie kvality/rozsahu Služby a nespôsobí vznik neodôvodnených nákladov; toto právo Klient zaručuje Poskytovateľovi aj v prípade, ak bude vlastníkom Zariadení alebo bude mať Zariadenia v užívaní od tretej osoby; h) dodatočne vyfakturovať cenu Služby alebo platby za Externé služby, ktoré nebolo možné zahrnúť do faktúry za obdobie, v ktorom boli poskytnuté; i) kontaktovať Klienta za účelom priameho marketingu všetkých služieb/tovarov/dodávok poskytovaných Poskytovateľom a to formou zasielania písomností/ SMS/MMS/e‐mailov, prostredníctvom inej elektronickej komunikácie, telefonovaním, na kontaktné údaje Klienta, ktoré Poskytovateľ získal v súvislosti s poskytovaním svojich Služieb v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách a osobitnými právnymi predpismi; Klient je oprávnený kedykoľvek odmietnuť takéto používanie jeho údajov, a to prejavom vôle preukázateľne doručeným Poskytovateľovi. j) kedykoľvek bezplatne aktivovať Klientovi plnenia tvoriace súčasť alebo súvisiace so Službou, ktorých aktivácia/ využívanie nie sú spoplatňované; Poskytovateľ je oprávnený bezplatne aktivovať Klientovi tiež Službu, ktorej využívanie je spoplatnené a teda aj účtované a to bez osobitnej žiadosti Klienta, ale napríklad len na základe úkonu Klienta ako napr. (zakliknutie na portáli či na webovej stránke Poskytovateľa, alebo použitie určitého obsahu na webovej stránke Poskytovateľa či webovej stránke využívanej v prospech Poskytovateľa); Poskytovateľ nie je povinný bez žiadosti Klienta deaktivovať Službu aktivovanú podľa tohto odseku a to aj v prípade, že táto prestane byť poskytovaná bezplatne po stanovenom čase. k) nahrávať hovory Záujemcu/Klienta na čísla liniek určené pre styk so zákazníkmi Poskytovateľa a na vyhotovovanie a ukladanie takýchto zvukových záznamov z týchto volaní t. j. záznamov týkajúcich sa osoby Klienta/Záujemcu alebo prejavov jeho osobnej povahy v súlade s týmito VZP; l) kedykoľvek vykonať technické alebo iné zmeny v Sieti, v poskytovaní Služby alebo súvisiacich plnení vrátane zmien, ktoré majú za následok nevyhnutnosť zmien v nastaveniach výstupných zariadení Klienta alebo Zariadení alebo potrebu výmeny Zariadenia. m) uskutočniť zmeny identifikačných a osobných údajov v informačnom systéme Poskytovateľa samostatne, pokiaľ sú uverejnené a prístupné z verejne dostupných zdrojov (Obchodný register ‐ vestník a pod.) a Klient takúto zmenu sám nenahlásil v zmysle týchto VZP; n) zamedziť šíreniu údajov, stránok, správ a iných foriem elektronickej komunikácie, ako aj iných obsahov komunikovaných prostredníctvom Siete, pokiaľ sú tieto v rozpore s ustanoveniami Zmluvy alebo platných právnych predpisov; takéto zamedzenie je formou obmedzenia poskytovania Služby; Poskytovateľ je oprávnený sám vyhodnotiť, či sú údaje a iné obsahy komunikované prostredníctvom Služby v súlade alebo v rozpore s právnymi predpismi alebo ustanoveniami Zmluvy. o) vykonávať zmeny nastavení, konfigurácie, softvéru a programového vybavenia Siete a Zariadení vrátane zariadení vo vlastníctve Klientov alebo tretieho subjektu , ako aj všetkých ostatných systémov a zariadení používaných Poskytovateľom pri poskytovaní Služby ako aj akékoľvek ďalšie opatrenia a zásahy do systémov, softvéru a zariadení aj bez súhlasu Klienta a to za účelom: ‐ zvýšenia bezpečnosti, ‐ ochrany Siete a zariadení ‐ predchádzania a odstraňovania vád, porúch či nedostatkov Služby, Siete a zariadení , ‐ zvyšovania kvalitatívnych/kvantitatívnych parametrov Služby a s ňou súvisiacich plnení, ‐ predchádzania alebo zamedzovania zneužívania Služby alebo jej užívania v rozpore s ustanoveniami Zmluvy ‐ a v ďalších nevyhnutných prípadoch; Zariadenia z tohto dôvodu môžu byť odovzdávané Klientovi nakonfigurované takým spôsobom, aby umožňovali tu uvedené zmeny ako napr. softvérové zásahy atď. p) zaviesť opatrenia umožňujúce zamedzenie preťažovania Siete za účelom ochrany Siete či kvality Služby pre Klientov; Opatrenia môžu spočívať najmä v zamedzení prístupu k niektorým serverom alebo IP adresám siete Internet (napr. adresám umožňujúcim vytváranie výmenných sietí), obmedziť alebo úplne vylúčiť vybrané prenosové protokoly, obmedziť rýchlosť prenosu dát po dosiahnutí určitého objemu prenosov alebo obmedziť iné parametre Služby alebo vykonať iné opatrenia a úkony, ktorými sa môže upraviť užívanie Služby; q) obmedziť alebo vylúčiť prístup k niektorým IP adresám, serverom alebo iným častiam sprístupňovaných sietí, obmedziť alebo úplne vylúčiť využívanie niektorých prenosových protokolov alebo vykonať iné opatrenia a úkony, ktorými sa môže upraviť užívanie Služby a to všetko za účelom zamedzenia porušovania platných právnych predpisov zo strany Klienta alebo iných užívateľov Siete, internetu alebo iných prostredníctvom Služby sprístupnených sietí; r) zaviesť dodatočné spôsoby ochrany Siete ak je to potrebné z dôvodu ochrany Klientov, výstupných zariadení Klienta, Zariadení, Siete alebo inej infraštruktúry, resp. zariadení Poskytovateľa a pokiaľ zavedenie tejto ochrany nevyvolá dodatočné neprimerané náklady zo strany Klienta; s) vstupovať do Odberného miesta za účelom kontroly plnenia povinností Klienta podľa tejto Zmluvy za prítomnosti Klienta alebo ním poverenej osoby alebo do iných priestorov nehnuteľnosti, ktorej súčasťou je Odberné miesto; Klient je povinný na základe žiadosti Poskytovateľa zabezpečiť možnosť nerušeného riadneho výkonu tohto práva Poskytovateľa a primeranú súčinnosť; t) technicky obmedziť možnosti Zariadenia (ďalej v texte „Blokovanie“), ktoré Klient získa od Poskytovateľa na jeho využívanie v inej sieti, ako je Sieť Poskytovateľa počas doby stanovenej v Pokynoch; Klient je oprávnený požiadať o odblokovanie Zariadenia pre použitie v inej sieti až po uplynutí stanovenej doby, a to prostredníctvom Poskytovateľa a podľa jeho pokynov. Klientovi nevznikajú z vyššie uvedeného Blokovania žiadne právne nároky voči Poskytovateľovi a najmä mu nevzniká právo: ‐ reklamovať Blokovanie na zakúpenom tovare, ‐ požadovať na základe Blokovania zľavu z ceny, nájomného alebo inej odplaty za Zariadenie, ‐ odstúpiť od kúpnej/nájomnej/inej príslušnej zmluvy týkajúcej sa Zariadenia, ‐ požadovať vrátenie celej ceny zaplatenej za Zariadenie, alebo akékoľvek iné právne nároky; V prípade, ak bude Zariadenie odblokované Klientom pred uplynutím doby jeho blokovania podľa týchto VZP a iným spôsob ako je stanovené v Pokynoch Poskytovateľa, považuje sa takéto konanie za neodborný zásah do Zariadenia v rozpore s týmito VZP, ktorého následkom môže byť vznik vady na Zariadení, za ktorú Poskytovateľ nebude niesť žiadnu zodpovednosť; u) zablokovať prístup k Službe alebo zadržať platby za ňu na základe žiadosti orgánu činného v trestnom konaní a na jeho náklady, z dôvodu zabránenia podvodnému konaniu alebo zneužitiu; Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú výkonom tohto svojho práva; v) obmedziť/vylúčiť využitie internetových protokolov vo vybraných plneniach tvoriacich Služieb, ktoré umožňujú prenos dát; z) zriadiť vernostný program pre klientov na čerpanie zvýhodnení obsiahnutých v tomto programe 2. Okrem iných povinností upravených v týchto VZP, Zmluve či zákone POSKYTOVATEĽ JE POVINNÝ: a) poskytovať Klientovi služby a iné plnenia v rozsahu a kvalite za cenu podľa Zmluvy, b) Klientovi predkladať faktúru obsahujúcu ceny poskytnutých/požadovaných Služieb a súvisiacich plnení ak je takéto vyúčtovanie potrebné - 8 str. -
c) uzavrieť Zmluvu s každým Záujemcom o poskytovanie Služby, ak spĺňa potrebné náležitosti a Poskytovateľ nie je oprávnený odmietnuť uzatvorenie Zmluvy; d) vrátiť pomernú časť ceny za čas neposkytovania Služby v prípade zavinenia Poskytovateľom; toto právo si musí Klient uplatniť u Poskytovateľa bezodkladne najneskôr do troch mesiacov odo dňa obnovenia poskytovania Služby, inak právo na vrátenie pomernej časti ceny zanikne; e) viesť evidenciu osobných údajov a vykonať všetky nevyhnutné opatrenia, aby nedošlo k prípadnému neoprávnenému sprístupneniu alebo inému zneužitiu osobných údajov Klienta chránených podľa príslušných ustanovení zákona (napr. o ochrane osobných údajov, Zákona EK); f) Klientovi nahradiť vzniknutú škodu v prípadoch, keď za túto Poskytovateľ podľa týchto VZP, Zmluvy a zákona zodpovedá, a to v rozsahu, v čase a spôsobom v akom je povinný túto škodu uhradiť podľa Zmluvy; g) Klientovi najmenej jeden mesiac vopred oznámiť podstatnú jednostrannú zmenu zmluvných podmienok stanoveným spôsobom oznamovania a zároveň ho informovať o jeho práve odstúpiť od Zmluvy bez sankcií v časti týkajúcej sa poskytovania tých plnení Služby, na ktorú sa vzťahuje podstatná jednostranná zmena zmluvných podmienok ak túto zmenu Klient neakceptuje; oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením Klientovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť; h) informovať Klienta o Službe, Zariadeniach a ostatných službách Poskytovateľa a iných produktoch v ponuke Poskytovateľa a o ich zmenách, ako aj o zavedení nových produktov pokiaľ sa jedná o tovary a služby podobné alebo slúžiace na podobný účel; spôsob a rozsah informovania je Poskytovateľ oprávnený zvoliť sám; i) poskytovať prístup k informačným službám Poskytovateľa Článok 12. Práva a povinnosti Klienta 1. Okrem iných práv upravených v týchto VZP, Zmluve a zákone KLIENT/ZÁUJEMCA MÁ PRÁVO: a) na uzavretie Zmluvy, ak nie je dôvod na jej odmietnutie a zároveň spĺňa všetky podmienky na jej uzavretie podľa VZP, Zmluvy a platných právnych predpisov; b) na poskytnutie Služby v rozsahu a kvalite podľa Zmluvy a za cenu podľa Cenníka, ak nie je dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak alebo ak nevyplýva z platných právnych predpisov niečo iné; c) odstránenie porúch technického alebo prevádzkového charakteru na strane Poskytovateľa bezodplatne, ktoré vznikli v Sieti alebo v zariadeniach vo vlastníctve Poskytovateľa, ako aj na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní Služby, ktoré Klient nezavinil; d) na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania Služby v prípade zavinenia Poskytovateľom; toto právo si musí Klient uplatniť u Poskytovateľa bezodkladne najneskôr však do troch mesiacov po obnovení poskytovania Služby, inak právo na vrátenie pomernej časti ceny zanikne; e) na reklamáciu správnosti úhrad ceny a kvality Služby a ostatných v súvislosti so Službou poskytovaných plnení, a to za podmienok stanovených ustanoveniami týchto VZP; f) na poskytovanie prístupu k informačným službám Poskytovateľa spôsobom určeným Poskytovateľom; g) na zmenu Hesla v prípade, že o to požiada Poskytovateľa stanoveným spôsobom h) na zaradenie do vernostného programu Poskytovateľa a čerpanie zvýhodnení obsiahnutých v tomto programe po splnení osobitne stanovených podmienok Poskytovateľom vydaných pre každý jednotlivý prípad takého vernostného programu; i) zúčastniť sa propagačných či reklamných súťaží organizovaných Poskytovateľom alebo ním poverenou osobou, ktoré slúžia na podporu predaja/používania Služby, služieb, tovarov alebo iných produktov poskytovaných, alebo predávaných Poskytovateľom za podmienok splnenia kritérií propozícií súťaže stanovených Poskytovateľom. Na tento účel má Poskytovateľ právo spracovať osobné údaje Klienta alebo Užívateľa v rozsahu a za podmienok týchto VZP. Klient má právo zúčastniť sa aj propagačnej súťaže organizovanej treťou osobou v jej vlastnom mene, ak sa súťaž sprístupňuje prostredníctvom Siete/Služieb ako aj keď sa Sieť/Služby využívajú na organizáciu či realizáciu súťaže; pre takéto prípady Klient berie na vedomie, že Poskytovateľ nie je organizátorom súťaže, ale výlučne .
VZP DSL 01102013
Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL
umožňuje tretej osobe využiť Sieť či Poskytovateľom poskytované Služby na to, aby realizovala takéto súťaže a aby sa jej mohol Klient zúčastniť; Poskytovateľ v takomto prípade nezodpovedá za zákonnosť propagačnej súťaže, za splnenie akýchkoľvek formálnych, obsahových, ako ani iných náležitostí propagačnej súťaže, ako ani za žiadnu škodu, ktorá by mohla Klientovi vzniknúť v súvislosti s účasťou v propagačnej súťaži organizovanej treťou osobou v jej vlastnom mene. 2. Okrem iných povinností upravených v týchto VZP, Zmluve a zákone KLIENT/ZÁUJEMCA JE POVINNÝ: a) používať Službu v súlade ustanoveniami, zásadami, princípmi: VZP, Zmluvy, Zákona EK, platných predpisov, dobrých mravov, etických noriem, slušnosti, verejného poriadku aby nedošlo k ohrozeniu alebo porušeniu práv alebo právom chránených záujmov Poskytovateľa či tretích osôb ; b) platiť cenu za poskytnuté/požadované Služby na základe faktúry v súlade s VZP, Zmluvy; c) využívať Služby výhradne pre svoju potrebu a neposkytovať Službu iným osobám, alebo prostredníctvom nej ďalšie služby, nesprostredkovať poskytovanie Služby tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa; porušenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie Zmluvy a súčasne za zneužívanie Služby podľa Zmluvy a VZP; d) používať výlučne Zariadenia, výstupné zariadenia Klienta a iné koncové zariadenia, spĺňajúce požiadavky osobitných predpisov či zákona ako aj používať len Zariadenia podľa ustanovení týchto VZP, Zmluvy či Pokynov Poskytovateľa; e) oznamovať Poskytovateľovi bezodkladne po dobu platnosti Zmluvy zmeny: identifikačných a osobných údajov, adries trvalého pobytu / sídla Klienta / Odberného miesta / zasielania faktúr či písomností, mailovej adresy, názvu alebo mena, právnej formy, IČO, DIČ, IČ DPH a pod. iných údajov; f) zabezpečiť utajenie Hesla a prípadne iných autentifikačných nástrojov (napr. PIN ) a neposkytnúť ich tretej osobe; v prípade nezabezpečenia utajenia Klient zodpovedá za škodu, ktorá v tej súvislosti vznikla; g) nezneužívať Službu podľa ustanovení Zmluvy, VZP, Zákona EK a ostaných zákonov; h) zaplatiť zábezpeku, preddavok, cenu a iné poplatky za poskytnutú/požadovanú Službu alebo za iné plnenia Poskytovateľa; i) riadne a včas plniť svoje povinnosti na ktoré sa zaviazal v inom zmluvnom vzťahu medzi ním a Poskytovateľom ‐ odlišnom od Zmluvy, obzvlášť keď predmetom takéhoto vzťahu je poskytovanie elektronických komunikačných služieb Poskytovateľom; j) ak mu Poskytovateľ umožní užívanie softvéru, počítačového programu, autorského diela alebo iného predmetu ochrany právom duševného vlastníctva, zabezpečiť, že tento predmet nebude bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa poskytnutý inej osobe a že ani iným spôsobom nebudú porušované práva duševného vlastníctva Poskytovateľa/tretej osoby k nemu; zároveň sa Klient zdrží akýchkoľvek zásahov do takýchto práv alebo do právom chránených záujmov Poskytovateľa či tretích osôb; k) strpieť zmeny spôsobu pripojenia do Siete, prístupu k Službe (napr. výmena Zariadení) vykonávané Poskytovateľom l) poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pre poskytovanie Služby podľa týchto VZP m) v prípade zmeny úrovne bezpečnosti a ochrany nastavenia či samotného Zariadenia alebo jeho softvéru zabezpečiť, aby nový softvér či nastavenia a ich bezpečnostná úroveň bol vyšší ako pôvodne; n) obratom Poskytovateľovi ohlásiť akékoľvek vady, poruchy a iné nedostatky Služby a poskytnúť mu všetku ním vyžadovanú alebo inak potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia vady alebo iného nedostatku poskytovaných plnení; o) užívať Službu len v rozsahu ako je to dohodnuté v Zmluve; v prípade, ak by mu bola aktivovaná Služba s možnosťou užívania jej väčšieho rozsahu, ako je dohodnuté v Zmluve (napr. iný program alebo balík), a to bez dohody s Poskytovateľom uzavretej v štandardnej Poskytovateľom stanovenej forme (napr. aj vo forme akceptovanej žiadosti Klienta), je Klient povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi; p) nezasahovať do Zariadenia spôsobom, ktorý by mohol mať za následok zmenu parametrov Služby užívanej prostredníctvom Zariadenia počas platnosti Zmluvy; q) pri uzatváraní Zmluvy poskytnúť súčinnosť, ktorá spočíva v oznámení údajov a predložení dokladov, preukazujúcich totožnosť, príslušné identifikačné či osobné údaje a doklady Záujemcu resp. r) oboznámiť sa s funkciami Zariadenia, vrátane jeho programového vybavenia bez ohľadu na to, či toto programové vybavenie bolo na Zariadení nainštalované výrobcom, alebo Klientom pričom musí dbať na pokyny výrobcu Zariadenia alebo nainštalovaného počítačového programu, týkajúce sa inštalácie, nastavenia a používania programového vybavenia. Klient berie na vedomie, že pokiaľ je podstatou/povahou programového vybavenia Zariadenia pripojenie do siete internet, alebo ho programové vybavenie využíva na svoju funkcionalitu, a takéto pripojenie je vykonané prostredníctvom služby prenosu dát poskytovanej Poskytovateľom bez ohľadu na to, či si Klient takúto službu aktivoval, alebo mu je aktivovaná automaticky na základe Zmluvy, je takýto prenos dát Klientovi vyúčtovaný v súlade s príslušným cenníkom spoločnosti Poskytovateľa týkajúcim sa služby prenosu dát; s) V prípade, že Poskytovateľ poskytuje Klientovi na užívanie schránku na ukladanie správ alebo iných údajov s určitou kapacitou alebo poskytne určitú kapacitu, priestor, rozsah služieb a pod. za obdobným účelom, Klient je povinný zabezpečiť, že poskytnutá kapacita/priestor/ rozsah schránky nebude prekročený; a ak by k prekročeniu napriek tomu došlo, je povinný bezodkladne vykonať všetky opatrenia potrebné k tomu, aby rozsah využívanej kapacity, priestoru a pod. neprekračoval stanovenú alebo dohodnutú hranicu a to aj v prípade dohody o zväčšení užívaného priestoru, resp. kapacity; 3. Za neužívanie Služby zo strany Klienta sa okrem iných porušení uvedených v týchto VZP považuje tiež: ‐ najmä šírenie SPAM, prenikanie a pokusy o prenikanie do systémov iných Klientov, účastníkov a podnikov, DoS útoky, šírenie vírusov, pornografie, informácií propagujúcich násilie, ako aj ďalších informácií, ktoré sú v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo zásadami poctivého obchodného styku; ‐ neoprávnene získavať prístup do počítačových sietí a iných elektronických sietí, systémov alebo zariadení ‐ neoprávnene získavať údaje, softvérové vybavenie a iné informácie (vrátane preskúšavania a testovania zraniteľnosti akýchkoľvek systémov, sietí, zariadení, bezpečnostných opatrení bez výslovného povolenia oprávnených osôb), ‐ neoprávnene modifikovať alebo ničiť dáta, systémy, ochranné opatrenia a zariadenia iných užívateľov internetu alebo Siete, ‐ rozširovať vírusy a iné formy tzv. malware, používať Sieť na iné formy činností označovaných ako hacking alebo cracking ‐ neoprávnene získavať, monitorovať alebo užívať dáta uložené alebo tvoriace súčasť výstupných zariadení iných užívateľov siete ‐ najmä počítače či ich porty; ‐ úmyselne, z nedbanlivosti poškodzovať Sieť, iné siete tvoriace súčasť internetu, Zariadenia, výstupné zariadenia Klientov alebo obdobné zariadenia iných Klientov Služby či užívateľov internetu, ako aj iné zariadenia a systémy tvoriace súčasť internetu; ‐ podpora, vytvorenie priestoru, alebo zapojenia Klienta do akejkoľvek nezákonnej, alebo nevhodnej aktivity ‐ narušenie bezpečnosti systému, alebo siete pokusom o získanie neoprávneného prístupu k dátam, systémom, alebo sieťam, alebo ich použitím, vrátane akéhokoľvek pokusu o preskúšanie, preverenie, alebo otestovanie zraniteľnosti systému, alebo siete, alebo o porušenie bezpečnostných opatrení, alebo opatrení na kontrolu prístupových práv bez výslovného povolenia vlastníka systému, alebo siete (napr. zmeny, alebo akékoľvek pokusy o zmeny konfiguračných nastavení ktorýchkoľvek zariadení a prvkov siete Poskytovateľa, alebo prvkov sietí tretích strán vrátane koncových zariadení oddeľujúcich Sieť od siete Klienta a pod.) ‐ svojvoľné pokusy o preťaženie Siete alebo sietí tretích strán, alebo ak Klient uskutoční čo i len pokus namierený proti integrite siete ‐ používanie služby nie len výhradne pre svoju potrebu, ‐ využívať Službu na poskytovanie prístupu k Internetu prostredníctvom Siete iným osobám, ‐ využívať Zariadenie a/alebo naň pripojené výstupné zariadenie Klienta na poskytovanie hostingových alebo routovacích služieb, služieb elektronickej pošty, prevádzkovať ich ako irc‐, ftp‐, http‐, mail‐, alebo dhcp‐
servery, využívať ich na poskytovanie užívateľských interaktívnych fór a pod.; - 9 str. -
‐ použitie Služby na hromadné zasielanie nevyžiadanej komunikácie ako napr. zasielanie hromadne reklamné, propagačné, komerčné správy ‐ oznámenia – žiadosti – prosby – petície, reťazové správy, ktoré by sa mohli považovať za tzv. SPAM ; rovnako to platí ja pre správy či oznamy, ktoré by nabádali na posielanie vymenovaných druhov správ; ‐ posielať správy bez identifikácie odosielateľa , alebo ich odosielať len so zmenenými informáciami o odosielateľovi ; ‐ zasielanie elektronickej pošty pre marketingové účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu prijímateľa elektronickej pošty (ak takéto konanie umožňujú platné právne predpisy aj bez súhlasu prijímateľa, nepovažuje sa takéto konanie za rozporné s predchádzajúcim ustanovením tohto bodu) a zasielať akúkoľvek elektronickú poštu na účely priameho marketingu, ak z nej nie je známa totožnosť a adresa jej odosielateľa, na ktorú môže prijímateľ elektronickej pošty adresovať žiadosť o ukončenie zasielania takýchto správ; ‐ zneužívať údaje tretej osoby ( ich účet elektronickej pošty, obchodný názov, značku, mená a pod. ) ktorým nie je oprávnený disponovať alebo iným spôsobom neoprávnene nakladať s adresami, názvami domén a inými názvami a označeniami používanými v rámci internetu; ‐ posielať bez súhlasu veľké množstvo správ inému užívateľovi internetu, a to najmä s dôsledkom preťaženia Siete, zahltenia výstupných zariadení, e‐mailových schránok, iných adries alebo stránok užívateľa, ktorý je obeťou takýchto praktík; ‐ posielať bez predchádzajúceho súhlasu adresáta správy veľkého rozsahu; ‐ využitie Služby či Siete na poskytovanie inej (alebo aj tej istej) elektronickej komunikačnej služby tretej osobe Klientom (pričom nemusí ísť len o jednoduché ďalšie poskytnutie Služby, ale aj o prípady, keď Služba tvorí len súčasť konečného plnenia alebo Služba a/alebo Sieť sa len inak využijú na poskytovanie inej služby) alebo ‐ využitie Služby a/alebo Siete na prepojenie siete Klienta, prostredníctvom ktorej Klient alebo iná osoba poskytuje elektronickú komunikačnú službu ďalšej osobe, s poskytovateľom prístupu do internetu (alebo prístupu do inej verejnej alebo neverejnej siete poskytovateľa alebo inej osoby) pre Klienta ‐ využitie Služby a/alebo Siete na pripojenie siete Klienta k internetu (alebo k inej verejnej/neverejnej sieti), pokiaľ je táto sieť Klienta využívaná na poskytovanie služieb tretej osobe (resp. viacerým iným osobám). ‐ užívať Službu spôsobom ktorý by tvoril, používal, propagoval, komunikoval, zasielal, preposielal, umiestňoval, odkazoval, ukladal, zhromažďoval, distribuoval či inak sprístupňoval v sieti či v internete samom údaje – dáta ‐ správy ‐ stránky, ktoré sú  urážlivé, obťažujúce, obscénne, vulgárne, znevažujúce, nemravné, neslušné, zlomyseľné, nepravdivé, hanlivé, ponižujúce osoby/skupiny osôb, poplašné, výhražné, zakázané, tajné, neverejné, pornografické, deviantné a inak sexuálne patologické, pedofilné, zoofilné, ohovárajúce, protiprávne, protispoločenské,  zasahujúce do práv: osobnosti, dobrej povesti, na ochranu osobných údajov + mena + povesti osôb, duševného vlastníctva, regulujúcich reklamu a jej distribúciu, chrániaceho záujmy tretích osôb samotného Poskytovateľa a pod.  predmetom služobného, štátneho, obchodného , bankového , daňového telekomunikačného tajomstva alebo mlčanlivosti ‐ používanie Služby  protiprávnym spôsobom, najmä v rozpore so Zákonom EK a inými zákonmi, predpismi a nariadeniami,  spôsobom, ktorý môže ohroziť alebo ohrozuje mravnú výchovu mládeže,  spôsobom, ktorý je v rozpore s etickými pravidlami morálky a slušného správania,  spôsobom, že by to znamenalo zásah do práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb alebo Poskytovateľa  spôsobom v rozpore s týmito VZP, Zmluvou , pokynmi Poskytovateľa. Článok 13. Technická podpora, servis 1. Poskytovateľ bude pri poskytovaní Služby poskytovať Klientovi technickú podporu ako aj servis Služby (ďalej v texte len „TPS“). Poskytovateľ je oprávnený poveriť poskytovaním TPS aj iný subjekt, ktorý bude plnenia podľa tohto článku poskytovať v mene Poskytovateľa. .
VZP DSL 01102013
Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL
Poskytovateľ je povinný sám resp. s jeho Spolupracujúcou stranou či inými odberateľmi zabezpečiť TPS Siete ako prenosovej sústavy t.j. vrátane prenosových médií a zahŕňajúcich celú technológiu a technické zariadenia používaných na poskytovanie Služby. Týmito zariadeniami nie sú Zariadenia, výstupné zariadenia Klienta alebo iné zariadenia používané Klientom na užívanie Služby. V rámci TPS bude Poskytovateľ hlavne:  preberať hlásenia Klienta o vzniknutých vadách v kvalite Služby a/alebo o neoprávnenom prerušení poskytovania Služby,  odstraňovať poruchy Siete  odstraňovať vady Služby,  dohliadať na kvalitu Siete,  poskytovať poradenskú službu Klientom v prípade, ak je možné odstrániť vadu úkonmi Klienta  vykonávať prevenciu na predchádzanie porúch. Poskytovanie TPS Siete sa nevzťahuje na vady poskytovanej Služby, ktoré majú svoj pôvod mimo Siete a mimo zariadení pod priamou kontrolou Poskytovateľa jeho Spolupracujúcej strany či jeho iných dodávateľov, t.j. vady plnení poskytovaných prostredníctvom Služby inými osobami (osobami mimo Poskytovateľa) alebo vady Služby majúce svoj pôvod v sieťach a zariadeniach, ktoré nie sú pod fyzickou kontrolou Poskytovateľa alebo Spolupracujúcej strany alebo ich dodávateľov (napr. internet), Poskytovateľ nie je povinný riešiť a ani v súvislosti s ich výskytom poskytovať Klientovi TPS. Pri výkone TPS ako aj v prípade aktivácie, deaktivácie alebo inej zmeny/upgrade Služby je Poskytovateľ oprávnený na nevyhnutnú dobu prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby v zmysle týchto VZP s čím Klient svojim podpisom Zmluvy dáva Poskytovateľovi súhlas. 2. V prípade vád Služby, ktoré majú svoj pôvod mimo Siete za koncovým bodom Siete t.j. Odbernom mieste ‐ v priestoroch, v ktorých Klient užíva Služby, Poskytovateľ za tieto nezodpovedá ani Klientovi neposkytuje TPS, ak vady vznikli mimo Zariadení; Poskytovateľ môže poskytovať TPS aj pre takéto vady, za ktoré podľa predchádzajúcej vety nezodpovedá, ale len na základe dohody s Klientom za osobitnú odplatu. 3. V prípade vád Služby, ktoré majú svoj pôvod v Zariadeniach, Poskytovateľ zodpovedá za tieto vady a poskytuje v týchto prípadoch TPS v zmysle ustanovení platných právnych predpisov upravujúcich záruku a zodpovednosť za vady pri kúpe tovaru v obchode, ale len ak Klient Zariadenia od Poskytovateľa kúpil a zároveň nebolo medzi nimi dohodnuté niečo iné alebo pokiaľ nie je uvedené inak v relevantných zmluvných dokladoch alebo inom právnom dokumente vydaným Poskytovateľom, 4. V prípade, že Klient užíva Zariadenia, ktoré získal od Poskytovateľa kúpou alebo na základe iného právneho titulu ako napr. nájom, zodpovedá Poskytovateľ za vady Služby a poskytuje TPS v prípade takýchto vád Služby, ktoré majú svoj pôvod v Zariadeniach, v zmysle ustanovení príslušnej zmluvy, na základe ktorej Klient Zariadenia užíva, a v zmysle ustanovení platných právnych predpisov upravujúcich právny titul, na základe ktorého Klient užíva Zariadenia; Uvedené v tomto bode platí len v prípade, ak Klient získal právo užívať Zariadenia na základe zmluvy uzavretej s Poskytovateľom. 5. V prípadoch akýchkoľvek vád v Poskytovaní Služby, ktoré vznikli z dôvodu Klientovho (alebo Klientom umožneného) porušenia povinností uvedených vo VZP/Zmluve/platných predpisoch, alebo z dôvodu nedodržania Pokynov/návodov/rád a pod. , Poskytovateľ za tieto (vady) nezodpovedá a teda nie je povinný TPS; Uvedené platí aj pre prípady pre ktoré by inak Poskytovateľ za tieto vady zodpovedať mal. Poskytovateľ nezodpovedá za vady Služby a nie je povinný poskytnúť TPS vo všetkých ďalších prípadoch, keď to pripúšťa alebo stanovuje platný právny predpis, Zmluva alebo iná platná zmluva alebo zvyklosť, ako ani v prípadoch, keď by to bolo v rozpore s dobrými mravmi, alebo by to nebolo možné od nej spravodlivo požadovať. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť TPS Klientovi aj v prípadoch, keď jej nevznikla povinnosť poskytovať mu tieto plnenia, avšak v takom prípade je oprávnený požadovať od Klienta odplatu za tieto plnenia vo výške ňou stanovenej alebo vo výške dohodnutej s Klientom. 6. V prípadoch, keď je Poskytovateľ povinný v zmysle tohto článku poskytnúť Klientovi TPS, je oprávnený sám zvoliť jej spôsob:  prostredníctvom inštrukcií, pokynov či technický doporučení poskytnutých Klientovi, ktorý svojimi vlastnými úkonmi na základe týchto inštrukcií a pokynov odstráni vadu,  úkonmi Poskytovateľa alebo Spolupracujúcej strany či iných jeho dodávateľov, ktorými na diaľku ovládanými zariadeniami na poskytovanie Služby a ovládanie Siete odstráni vady Služby,  formou výjazdu a odstránením vád priamo v teréne alebo v miestach, kde je umiestnené Zariadenie alebo kde Klient užíva Služby a to prostredníctvom osôb Poskytovateľa alebo iných osôb určených Poskytovateľom napr. osôb jeho Spolupracujúcej strany či iného jeho dodávateľa;  akýmkoľvek iným vhodným spôsobom. Poskytovateľ je oprávnený v prípade vady Zariadenia tiež vyzvať Klienta, aby za účelom odstránenia vady Klient Zariadenie doručil Poskytovateľovi do jeho prevádzky/obchodného miesta alebo do určeného servisu alebo na iné vhodné miesto určené Poskytovateľom, pričom Klient je povinný požadované predmety na uvedené miesto doručiť t.j. priniesť alebo zaslať. Takáto povinnosť Klienta rovnako ako povinnosť samostatne odstrániť jednoduchšiu vadu na základe pokynov Poskytovateľa sa považuje za formu nevyhnutnej súčinnosti, ktorú je Klient povinný poskytnúť. 7. V prípade, že sa ukáže, že povinnosť poskytnúť TPS, ktoré boli Poskytovateľom poskytnuté v presvedčení či domnení, že je Poskytovateľ povinný ich poskytnúť v zmysle tohto článku alebo iných častí Zmluvy alebo platných právnych predpisov, tu neexistuje a ani v čase ich požadovania zo strany Klienta neexistovala, je Poskytovateľ oprávnený požadovať zaplatenie odplaty za poskytnuté plnenia v primeranej Poskytovateľom stanovenej výške. Poskytovateľ je oprávnený stanoviť pre rôzne prípady podľa tohto bodu paušálnu odplatu, ktorú je Klient povinný Poskytovateľovi bez skúmania primeranosti jej výšky v súvislosti s konkrétnym prípadom zaplatiť. 8. Klient sa zaväzuje, že mimo bežného užívania Služby a bežného užívateľského nastavovania parametrov Zariadení, nebude vykonávať bez súhlasu Poskytovateľa žiadne zásahy do Zariadenia, a to ani v prípade, že je vlastníkom alebo oprávneným užívateľom uvedených predmetov. V prípade porušenia tejto povinnosti Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré v dôsledku tohto zásahu vzniknú alebo môžu vzniknúť. 9. Klient je povinný poskytnúť Poskytovateľovi riadnu súčinnosť pri poskytovaní TPS a hlavne: ‐ neodkladne nahlásiť poruchy a iné vady v poskytovaných plneniach, poskytnúť všetky informácie týkajúce sa poruchy alebo informácie, o ktoré ho v tejto súvislosti Poskytovateľ požiada, ‐ je povinný presne dodržiavať rady a pokyny Poskytovateľa v prípade, že Klient vykonáva úkony smerujúce k odstráneniu alebo predchádzaniu vád sám na základe inštrukcií Poskytovateľa. V prípade porušenia povinnosti Klienta poskytnúť riadnu súčinnosť podľa VZP/ Zmluvy/platných právnych predpisov, Poskytovateľ nie je v omeškaní s odstránením vady a Klient nie je oprávnený uplatňovať v takomto prípade voči Poskytovateľovi akýkoľvek nárok z dôvodu neodstránenia vady, pričom zároveň je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky škody, ktoré Poskytovateľovi porušením tejto povinnosti Klienta vzniknú. 10. V prípade, že vznik vady na poskytovaní Služby spôsobil/zavinil samotný Klient sám sebe/iným odberateľom Služby, je povinný nahradiť Poskytovateľovi všetku škodu, ktorá mu tým vznikne. A to vrátane náhrad, ktoré bol Poskytovateľ povinný nahradiť iným svojim odberateľom/dodávateľom v dôsledku neposkytovania Služby z dôvodu vady spôsobenej alebo zavinenej Klientom Článok 14. Cena a platobné podmienky 1. Sadzby cien za poskytovanie Služby sú obsiahnuté v platnom Cenníku, ktorý je tarifou podľa Zákona EK. Jeho štruktúra vyplýva hlavne zo štruktúry Služieb. V Cenníku je možné stanoviť jednu cenu pre viac samostatných plnení spojených do jedného balíka a teda cena toho istého plnenia v spojení s iným plnením môže byť stanovená odlišne. - 10 str. -
Cena jedného plnenia tvoriaceho súčasť Služby môže pozostávať z viacerých zložiek ako napr.  poplatok za aktiváciu služby, mesačný poplatok zahrňujúci pevne stanovený rozsah poskytnutého plnenia  cena za plnenie poskytnuté nad tento pevne stanovený rozsah. Jednotlivé ceny môžu byť:  jednorazové, alebo pravidelne opakované,  pevne určené bez ohľadu na skutočne odobraté plnenia alebo môžu závisieť od rôznych kvantitatívnych alebo kvalitatívnych parametrov alebo iných okolností skutočne užitých plnení. Súčasťou Cenníka môžu byť tiež :  podmienky či zásady užívania Služby  podmienky kvantitatívne a iného obmedzenia užívania Služby  sankcie v prípade porušení týchto obmedzení, podmienok či zásad. Súčasťou Cenníka sú tiež náležitosti Cenníka podľa Zákona o elektronických komunikáciách. Poskytovateľ je oprávnený vyúčtovať ceny u ktorých ich výška je stanovená v zmysle ustanovení Zmluvy pevne a teda nezávisí od skutočného rozsahu poskytnutých plnení Klientovi vopred ešte pred ich skutočným poskytnutím ako napr. mesačné alebo aktivačné poplatky, paušálne odmeny. 2. Ceny môžu byť uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty alebo bez nej a poskytovateľ je oprávnený zmeniť spôsob uvádzania cien. 3. Pre určenie výšky ceny Klientovi poskytnutej Služby ktorej výška sa odvodzuje od kvantitatívne či kvalitatívne parametrov užitých plnení je rozhodujúci odpočet poskytnutých plnení podľa evidencie v informačnom systéme Poskytovateľa. 4. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť ceny so zákonnou podmienkou potrebného oboznámenia Klienta o týchto zmenách. V prípade zvýšenia ceny Služby oproti cene uvedenej v Cenníku, ktoré má charakter jednostrannej podstatnej zmeny zmluvných podmienok je Poskytovateľ povinný oboznámiť Klienta s touto zmenou, ako aj s dátumom jej účinnosti oboznámiť minimálne jeden mesiac predo dňom účinnosti takejto zmeny, pričom musia byť dodržané všetky náležitosti oznamovania podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok, ako sú tieto stanovené v týchto VZP. V prípade, že Poskytovateľ uskutoční zmenu ceny Služby, ktorá nemá charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok, je Poskytovateľ povinný oboznámiť Klienta so zmenou najneskôr v prvý deň jej platnosti a účinnosti, a to ňou určenou formou oboznámenia (napr. vydaním a zverejnením nového znenia Cenníka alebo jeho dodatku, prílohy, doplnku a pod. alebo spôsobom podľa týchto VZP . Pokiaľ Klient nesúhlasí so zvýšením ceny Služby, ktoré mu bolo oznámené mesiac vopred a ktoré má charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok, má právo odstúpiť od Zmluvy najneskôr do dátumu účinnosti zmeny, a to v súlade s týmito VZP. 5. Poskytovateľ oprávnený dočasne zmeniť ceny Služby oproti cenám, ktoré sú uvedené v Cenníku, prípadne zaviesť aj iné plnenia poskytované v súvislosti so Službou alebo osobitné podoby (verzie) Služby, ktoré nie sú uvedené v Cenníku, a to v rozsahu a za podmienok upravených v písomných dodatkoch k Zmluve alebo v iných dohodách v písomnej forme, ktoré sa uzatvárajú s Klientmi v súvislosti s tzv. časovo obmedzenými obchodnými ponukami Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený tiež jednostranne dočasne alebo trvalo znížiť cenu alebo poskytnúť zľavu z ceny Služby pre niektorých alebo pre všetkých Klientov, pričom je tiež oprávnený stanoviť jednostranne podmienky pre takúto zľavu či zníženie ceny stanovením dobu, po ktorú sa budú poskytovať a tiež jednostranne rozhodnúť o zrušení zľavy či zníženia ceny. Zmluvné strany sa Zmluvne môžu tiež dohodnúť na nahradení ceny Služby uvedených v Cenníku inými cenami alebo na poskytnutí zliav z ceny uvedenej v Cenníku. 6. Poskytovateľ vyúčtováva cenu za poskytovanú Službu Klientovi v pravidelne stanovenej lehote ktorá je zúčtovacím obdobím. Zúčtovacie obdobie priraďuje Klientovi Poskytovateľ a začne plynúť od dátumu vykonania prvého odpočtu poskytovaných plnení tomuto Klientovi a nepresiahne 31 za sebou idúcich kalendárnych dní. Uvedené zúčtovacie obdobie môže byť priradené .
VZP DSL 01102013
Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL
Klientovi odlišne na základe Zmluvy alebo aj pre účely uzatvorenia Zmluvy. Zúčtovacie obdobie priradené Klientovi platí počas platnosti Zmluvy s tým, že Poskytovateľ môže zmeniť toto zúčtovacie obdobie. 7. Poskytovateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zábezpeky/preddavku na cenu za poskytnuté/požadované Služby Klientom vopred. Poskytovateľ je oprávnený okrem/namiesto pravidelného vyúčtovania ceny kedykoľvek počas zúčtovacieho obdobia vykonať vyúčtovanie celej/časti ceny poskytnutej /požadovanej Služby Klientovi. 8. Poskytovateľ po skončení zúčtovacieho obdobia Klienta vyhotoví vyúčtovanie – faktúru, ktorou vyúčtuje ceny požadovanej/poskytnutej Služby vrátane uhradenej zábezpeky/preddavku. Cenu Služby alebo jej časti, ktoré z technických príčin nebolo možné vyúčtovať po skončení zúčtovacieho obdobia Klienta, vyúčtuje Poskytovateľ dodatočne, najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa zúčtovacieho obdobia Klienta, v ktorom bolo takéto plnenie poskytnuté. V prípadoch, keď dochádza k aktivácii, deaktivácii alebo iným zmenám Služby, je Poskytovateľ oprávnený vykonať spoločné vyúčtovanie cien za Služby počas viacerých zúčtovacích období alebo inak pozmeniť zvyčajný spôsob vyúčtovávania cien a to najmä z účtovných, technických a administratívnych dôvodov. Lehota splatnosti faktúry je spravidla 14 dní odo dňa jej vystavenia ak Poskytovateľ nestanoví inak hlavne v prípadoch keď platobná disciplína Klienta nedáva záruky na včasné úhrady. V prípadoch, že Poskytovateľ vystaví faktúru inokedy ako po skončení zúčtovacieho obdobia, môže stanoviť priamo v faktúre inú lehotu splatnosti, ktorá má prednosť pred stanovenou 14 dennou lehotou splatnosti. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na doručovaní elektronickej formy faktúry alebo elektronickej forme doručovania faktúry, pričom táto dohoda nemusí mať písomnú formu. Poskytovateľ je oprávnený stanoviť jednostranne, že Klientovi sa bude doručovať len elektronická forma faktúry alebo môže stanoviť len elektronickú formu doručovania faktúry Klientovi. Za doručovanie elektronickej formy faktúry alebo elektronická forma doručovania faktúry je považované doručenie týmito alternatívnymi spôsobmi: a) na poslednú mailovú adresu určenú Klientom pre doručovanie elektronickej faktúry b) na poslednú známu mailovú adresu oznámenú Poskytovateľovi Klientom c) formou linky na internete zaslanej prostredníctvom SMS/iným elektronickým spôsobom, po zadaní ktorej na príslušnej webovej stránke bude Klientovi sprístupnená faktúra; Mailová adresa oznámená Klientom Poskytovateľovi sa popri adrese na doručovanie písomností stanovenej v Zmluve považuje za adresu pre zasielanie faktúr a písomností v zmysle týchto VZP. V prípade, že sa Poskytovateľ dohodne s treťou osobou, ktorá poskytuje Klientovi svoje služby alebo tovary, je Poskytovateľ oprávnený na svojej faktúre účtovať tiež cenu, ktorú je Klient povinný platiť takémuto tretiemu subjektu; Klient je v takom prípade povinný platiť takúto cenu tretej osobe prostredníctvom Poskytovateľa; vyúčtovanie tejto ceny na faktúre vystavenej Poskytovateľom a doručenej Klientovi sa považuje za oznámenie tejto skutočnosti Klientovi. 9. Klient zodpovedá za včasné uhradenie vyúčtovania ceny Služby (napr. vo faktúre, zábezpeke, preddavku, platbe za Externé služby a pod. ) podľa doručenej vyúčtovacej faktúry. Za riadnu úhradu sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky úhrady, ktoré sú uvedené na faktúre, hlavne variabilný symbol, sumu a číslo účtu prijímateľa. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné úhradu priradiť k faktúre a takáto platba sa nepovažuje za riadne uhradenú. 10. Klient uhradí cenu Služby spôsobom : ‐ dohodnutým ‐ podľa VZP, Zmluve, alebo inde ‐ stanoveným/určeným spôsobom Poskytovateľom ‐ Poskytovateľom umožneným spôsobom. 11. Spôsob úhrady ceny Služieb ako aj iných platieb je voliteľný Klientom v Zmluve avšak musí byť zhodný pre všetky Odberné miesta či prípojné miesta Klienta vedené pod jedinečným číslom Klienta tzv. Kód zákazníka KZ Na základe žiadosti Klienta podanej vo forme stanovenej Poskytovateľom pre tento prípad Poskytovateľ môže umožniť zmeniť spôsob úhrady ceny Služby/ iných platieb. 12. Záväzok Klienta uhradiť cenu/ inú úhradu v zmysle týchto VZP je splnený pripísaním vyúčtovanej sumy na účet Poskytovateľa najneskôr v určený deň splatnosti ceny. Pripísaním vyúčtovanej sumy sa myslí celá suma záväzku t.j. klient je povinný vo svojej forme úhrady zohľadniť tiež prípadnú výšku poplatkov banky/pošty/iného subjektu, prostredníctvom ktorého platbu vykonáva a teda je povinný navýšiť sumu o výšku príslušných poplatkov takým spôsobom, aby na účet Poskytovateľa bola pripísaná vyúčtovaná suma bezo zvyšku. 13. Poskytovateľ má právo započítať zaplatené zálohy, zábezpeky, preddavky, preplatky ako aj akékoľvek iné platby Klienta bez ďalšieho právneho úkonu proti všetkým nezaplateným pohľadávkam Poskytovateľa a to momentom kedy sa pohľadávky Poskytovateľa stretli so záväzkami Klienta. Za takéto pohľadávky Poskytovateľa sa považujú všetky (vrátane tých, ktoré ešte nie sú splatné alebo ktoré sú premlčané) Poskytovateľom riadne vyúčtované ceny a poplatky ako aj ceny a iné platby, ktoré je Klient povinný platiť inému subjektu prostredníctvom Poskytovateľa. Poskytovateľ má právo zúčtovať (započítať) všetky úhrady Klienta pripísané na účet Poskytovateľa, celé ako aj ich zvyšky či časti, prípadne preplatky vedené v saldokonte záväzkov a pohľadávok Klienta alternatívne:  na cenu Služby ako aj iných plnení na základe inej zmluvy,  na cenu Zariadení/tovaru alebo cenu za ich poskytovanie Klientovi,  na cenu Služby poskytnutej v predchádzajúcich zúčtovacích obdobiach, s úhradou ktorej je Klient v omeškaní,  na cenu poplatkov, pokút či sankcií spojených či vzniknutých v súvislosti so Službou; sankcia za doručenie upomienky je zmluvnou pokutou, na čom sa strany Zmluvy dohodli, pričom jej výška je stanovená Poskytovateľom, s čím Klient súhlasí;  na úhradu úrokov z omeškania alebo na úhradu škody vzniknutej porušením niektorej z povinností Klienta vyplývajúcej zo Zmluvy či inej dohody  na cenu inej služby, na úhradu ktorej vzniklo Poskytovateľovi voči Klientovi právo;  na cenu Služby na úhradu ktorej boli určené. Úhrady sa budú automaticky započítavať v poradí od najstarších celých súm pohľadávok po najnovšie. Najstaršia celá suma pohľadávky sa započíta s najstaršou celou sumou úhrady a to automaticky. Pre dorovnanie takéhoto automatického zúčtovania (spárovanie úhrad a pohľadávok z faktúr a pod. ) pohľadávok Poskytovateľa a záväzkov Klienta je Poskytovateľ oprávnený úhrady Klienta administratívne rozdeľovať tak, aby mohol párovať aj časti starších nevyrovnaných pohľadávok. 14. V prípade, že Klient má preplatok a zároveň Poskytovateľ nemá pohľadávky voči Klientovi s ktorými by bolo možné preplatok započítať, je Poskytovateľ povinný vrátiť tento preplatok Klientovi do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Klienta o vrátenie preplatku. V uvedenej žiadosti je Klient povinný uviesť číslo účtu a kód banky, ako aj príslušné údaje Klienta a identifikačné údaje preplatku. Ak na základe tejto žiadosti bude možné v systémoch Poskytovateľa dotknutý preplatok identifikovať Poskytovateľ vrátiť preplatok Klientovi. 15. Poskytovateľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy Klienta, a to za každý deň omeškania až do jej zaplatenia; pre Klientov z okruhu právnických osôb platí, že Poskytovateľ má nárok na uvedený úrok z omeškania aj z akéhokoľvek iného peňažného záväzku Klienta voči Poskytovateľovi; V prípade, ak platná právna úprava stanoví vyššie úroky z omeškania, ako sú tu uvedené, má Poskytovateľ nárok na úroky z omeškania v takejto vyššej zákonnej výške. 16. Ak je Klient nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku voči Poskytovateľovi a to aj napriek písomnej výzve Poskytovateľa, môže Poskytovateľ svoju peňažnú pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe aj bez súhlasu Klienta. Toto právo Poskytovateľ neuplatní, ak Klient ešte - 11 str. -
pred postúpením pohľadávky uhradil Poskytovateľovi omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane príslušenstva. 17. V prípade právneho vymáhania dlžnej sumy Klienta všetky náklady spojené s mimosúdnym, so súdnym, rozhodcovským alebo exekučným vymáhaním pohľadávky znáša Klient. 18. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť pri stanovovaní ceny Služby aj mimo Cenníka. Stanovovaním ceny mimo Cenníka sa rozumie stanovovanie cien mimoriadne ‐ odlišne od ‐ štandardnej cenníkovej ceny či mimo uplatňovania cenníkových zliav/prirážok (za viazanosť, spôsob platby a pod.), alebo s osobitnou dohodou na mimoriadnej obchodnej úprave – zľave/prirážke ‐ ceny Služby (pričom výpočet takejto konečnej ceny sa môže odvíjať od cenníkovej ceny). Klient si je vedomý, že uvedené mimoriadne stanovovanie cien môže byť obmedzené Poskytovateľom v čase. V prípade, keď pri zmene Cenníka Poskytovateľa z akýchkoľvek dôvodov (napr. jednostranne, s ne‐
/podstatnou zmenou zmluvných podmienok a pod. ) sa budú prepočítavať ceny pre všetkých Klientov, Poskytovateľ je oprávnený prepočítať ceny aj pre Klientov s mimoriadne stanovenými cenami mimo Cenníka. Pre Klientov, ktorých konečné ceny boli stanovované mimoriadne ‐ odlišne od Cenníka a prislúchajúcich zliav, platí, že Poskytovateľ je oprávnený dojednané mimoriadne ceny jednostranne zmeniť tak, aby nová konečná cena Služby pre týchto Klientov bola zmenená tak, aby po zmene bola vo výške štandardnej cenníkovej ceny. Zmeny mimoriadnych cien t.j. obchodnej úpravy ceny vykonané Poskytovateľom v zmysle predchádzajúceho textu tohto bodu sa vzhľadom na to, že sa vykonávajú za účelom vyrovnania všeobecných cenových podmienok podľa Cenníka sa nepovažujú za zmenu zmluvných podmienok ani za podstatnú zmenu zmluvných podmienok 19. V prípade, že náklady na poskytovanie niektorej zo Služieb alebo niektorého z plnení uvedených v Cenníku sú u Klienta v prípade konkrétneho Odberného miesta vyššie, ako je bežné, a to z dôvodov, ktoré nezavinil alebo nezapríčinil Poskytovateľ, je tento oprávnený žiadať od Klienta zaplatenie vyššej ceny predmetného plnenia, ako je cena podľa Cenníka; Klient je v takom prípade povinný túto inú cenu akceptovať a zaplatiť. V takomto prípade je však Klient oprávnený odstúpiť od Zmluvy v rozsahu, v ktorom sa táto Zmluva týka predmetného plnenia, za ktoré Poskytovateľ požaduje novú cenu ak však pokiaľ nebola vyššia cena priamo dohodnutá v inej súčasti Zmluvy, ako je Cenník, alebo v inej zmluve medzi Klientom a Poskytovateľom. 20. V prípade, že je cena za Službu stanovená v pevnej výške bez ohľadu na objem skutočne poskytnutých plnení, Klient je povinný užívať Službu v rozsahu a spôsobom, aby toto jeho užívanie nemalo ani nemohlo mať za následok ‐ zníženie kvalitatívnych alebo iných parametrov Služby pre ostatných Klientov Služby; ‐ ohrozenie alebo poškodenie Siete, zariadení používaných na poskytovanie Služby Poskytovateľa; ‐ ohrozenie rozsahu alebo kvality Služby, a to najmä z dôvodov prekročenia kapacity Siete alebo časti Siete či prípadne prekročenia kapacity zariadení používaných na poskytovanie Služby. Uvedené platí tak Klientovo samotné užívanie alebo v súčine s inými Klientmi zneužívajúcimi obdobným spôsobom Služby. Z uvedených dôvodov je Klient povinný užívať Službu v takom rozsahu a spôsobom, aby objem týchto ním užívaných plnení výrazne neprevyšoval priemerný objem týchto plnení pripadajúci na jedného užívateľa Služby za porovnateľný časový úsek. Užívanie Služby v rozpore s ustanoveniami predchádzajúceho textu tohto bodu sa považuje tiež za zneužívanie Služby a za užívanie Služby v rozpore s ustanoveniami Zmluvy a Poskytovateľ je oprávnený v prípade takéhoto užívania Služby v súlade s platnými právnymi predpismi a ustanoveniami Zmluvy obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služby Klientovi. Poskytovateľ je oprávnený stanoviť v Cenníku alebo iným spôsobom: ‐ záväzné kvantitatívne alebo iné limity pre užívanie Služby, prekročenie ktorých sa považuje za porušenie Zmluvy a/alebo zneužívanie Služby alebo ‐ spôsoby užívania Služby, ktoré sú pre Klienta zakázané z dôvodov podľa tohto bodu (napr. vo forme Zásad správneho užívania Služby – tzv. FUP – fair user policy). .
VZP DSL 01102013
Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL
Poskytovateľ je oprávnený rovnako stanoviť tiež konkrétne formy obmedzenia poskytovania Služby v prípade porušenia pravidiel podľa predchádzajúceho textu. Takéto stanovenie (zverejnenie) limitov, zákazov a s nimi spojených sankcií má charakter spresnenia povinností Klienta podľa tohto bodu a nemá charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok. 21. Za plnenia, ktorých cenu je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi, sa považujú aj Služba či iné plnenia, ktoré Klient objednal v prospech tretích osôb alebo ktoré boli s jeho súhlasom poskytnuté tretím osobám ako napríklad Externé Služby. Za objednávku alebo súhlas Klienta sa považuje prejav vôle Klienta smerujúci k určeniu tretej osoby ako príjemcu Služby alebo iného plnenia, pričom pre identifikáciu takejto osoby je rozhodujúci akýkoľvek identifikátor zadaný Klientom v súlade s pokynmi Poskytovateľa pri objednávke alebo využití Služby alebo 22. Klient berie na vedomie, že vzhľadom na osobitný charakter určitých služieb je ich využívanie podmienené uzatvorením licenčnej zmluvy s treťou osobou, stiahnutím aplikácie od tretej osoby alebo iným úkonom voči tretej osobe. Informácia o takejto podmienke je uvedená v Cenníku, v Pokynoch Poskytovateľa, Popise služieb alebo v inom dokumente obsahujúcom charakteristiku Služby. 23. Ak Klient využije prostredníctvom Služby možnosť platiť za tovary a služby poskytnuté osobami inými ako Poskytovateľom, zaväzuje sa uhradiť cenu týchto tovarov a služieb poskytnutých tretími osobami a vyúčtovanú Poskytovateľom (takýto prípad sa považuje za formu Externých služieb). Článok 15. Oznamovanie 1. Pre rôzne druhy úkonov Klienta ako napr. informácie, oznámenia, výpoveď Zmluvy, odstúpenie od Zmluvy, nároky, požiadavky, doklady ako aj iné úkony Klienta (resp. pre informácie o nich a ich obsahu), to znamená pre tie úkony, u ktorých sa vyžaduje, aby boli oznámené podľa Zákona EK alebo iných právnych predpisov alebo Zmluvy, platí, že: a) pre doručenie výpovede Zmluvy zo strany Klienta (resp. písomné odstúpenie od Zmluvy zo strany Klienta) platí, že sa považuje za oznámené a doručené dňom doručenia písomnej výpovede Zmluvy, resp. písomného odstúpenia od Zmluvy zo strany Klienta v sídle Poskytovateľa alebo na jeho obchodnom mieste určenom Poskytovateľom na prevzatie výpovede Zmluvy alebo odstúpenia od Zmluvy; b) pre iné úkony pre uplatnenie akýchkoľvek oznámení, nárokov, požiadaviek a iných úkonov Klienta (resp. informácia o nich a ich obsahu ) podľa Zmluvy okrem úkonov uvedených v písmene a), c) tohto bodu platí, že sa považujú za oznámené a doručené dňom prevzatia takejto písomnosti v sídle Poskytovateľa alebo na Obchodnom mieste Poskytovateľa určenom Poskytovateľom na preberanie takýchto písomností, ak sa vyžaduje písomná forma oznamovania; c) pre iné úkony pre ktoré bol dohodnutý/stanovený osobitný/iný spôsob/forma/náležitosti oznamovania medzi Klientom a Poskytovateľom, platí, že sa považuje za oznámené a doručené dňom splnenia všetkých náležitostí oznamovania avšak len v prípade, že sa oznámenie dostalo k Poskytovateľovi tak, aby sa tento mohol efektívne oboznámiť s jeho obsahom. 2. Pre rôzne druhy úkonov Poskytovateľa ako napr. informácie, oznámenia, vyúčtovanie ceny Služby (faktúra), upomienky, výpoveď Zmluvy, odstúpenie od Zmluvy, nároky, požiadavky ako aj iné úkony Poskytovateľa (resp. informácia o nich a ich obsahu), to znamená pre tie úkony, u ktorých sa vyžaduje, aby boli oznámené podľa Zákona EK alebo podľa iných platných právnych predpisov alebo Zmluvy (ďalej spolu aj ako „Oznámenia“) platí, že: a) sa považujú za oznámené a doručené uplynutím troch pracovných dní od preukázateľného podania písomnosti na pošte, adresovanej na adresu trvalého bydliska Klienta (pokiaľ Klient výslovne uviedol inú adresu na doručovanie faktúr a písomností v prípade Oznámení, adresovanej na túto adresu na doručovanie faktúr a písomností), ak sa vyžaduje písomná forma oznamovania alebo ak sa táto forma síce nevyžaduje, ale Poskytovateľ ju na oznámenie Klientovi zvolil; b) osobitne od iných Oznámení pre upomienky Poskytovateľa platí, že sa považuje za oznámenú a doručenú dňom doručenia upomienky Poskytovateľa adresovanej na adresu trvalého bydliska Klienta (pokiaľ Klient výslovne uviedol inú adresu na doručovanie faktúr a písomností v prípade Oznámení, adresovanej na túto adresu na doručovanie faktúr a písomností) v prípade nezaplatenia splatnej ceny za Službu; za doručenú sa považuje aj zásielka uložená na pošte a aj vrátená bez uloženia na pošte, ak je adresát neznámy, dlhodobo odsťahovaný, žije v zahraničí, prípadne je daný iný dôvod, prečo zásielku nie je možné riadne doručiť. Za deň doručenia sa v takom prípade považuje deň, ktorým uplynula úložná lehota na pošte, prípadne deň, v ktorom doručovateľ zistil nedoručiteľnosť zásielky a túto na zásielke vyznačil; v prípade ak sa upomienka zasiela v elektronickej forme sa za deň doručenia považuje deň odoslania upomienky do odkazovej alebo mailovej schránky Klienta, resp. na poslednú známu mailovú adresu oznámenú Poskytovateľovi Klientom alebo ak sa zasiela vo forme SMS správy alebo MMS správy dňom odoslania upomienky v tejto forme na posledné telefónne číslo oznámené Poskytovateľovi Klientom ako kontaktný údaj pre komunikáciu s Klientom; c) osobitne od iných Oznámení pre výpoveď resp. odstúpenie od Zmluvy zo strany Poskytovateľa platí, že sa považuje za oznámenú – doručenú dňom jej doručenia adresovanej na adresu trvalého bydliska Klienta (pokiaľ Klient výslovne uviedol inú adresu na doručovanie faktúr a písomností v prípade Oznámení, adresovanej na túto adresu na doručovanie faktúr a písomností); za doručenú a oznámenú sa považuje aj zásielka uložená na pošte (u doručovateľa) ako aj vrátená bez uloženia na pošte či u doručovateľa, ak je adresát neznámy, dlhodobo odsťahovaný, žije v zahraničí, prípadne je daný iný dôvod, prečo zásielku nie je možné riadne doručiť. Za deň doručenia sa v takom prípade považuje deň, ktorým uplynula úložná lehota na pošte či u doručovateľa, prípadne deň, v ktorom doručovateľ zistil nedoručiteľnosť zásielky a túto na zásielke vyznačil; v prípade, ak sa výpoveď, resp. odstúpenie od Zmluvy zasiela v elektronickej forme, dňom odoslania výpovede/odstúpenia na poslednú známu e‐mailovú adresu oznámenú Poskytovateľovi Klientom alebo ak sa zasiela vo forme SMS/MMS správy, dňom odoslania výpovede/odstúpenia v tejto forme na posledné telefónne číslo oznámené Poskytovateľovi Klientom ako kontaktný údaj pre komunikáciu s Klientom; d) osobitne od iných Oznámení pre správu Poskytovateľa určenú pre Klienta platí, že sa považuje za oznámenú a doručenú dňom odoslania tejto správy Poskytovateľa do odkazovej schránky Klienta alebo dňom jej zaslania formou elektronickej pošty alebo iným elektronickým spôsobom na poslednú známu e‐mailovú adresu oznámenú Poskytovateľovi Klientom alebo na telefónne číslo Klientovi; e) osobitne od iných Oznámení pre poskytnutie informácie o Službe (napr. aj Pokyny, Cenníky, usmernenia, upozornenia a pod. ) platí, že sa považuje za oznámenú a doručenú dňom poskytnutia takejto informácií o Službe spôsobom ich zodpovedania na zverejnenom telefónnom čísle, uverejnením na internetovej adrese prípadne obchodnom mieste Poskytovateľa alebo ich poskytnutím iným preukázateľným spôsobom; f) osobitne od iných Oznámení pre zaslanie elektronickej faktúry, alebo zaslanie faktúry elektronickým spôsobom platí, že sa táto považuje za oznámenú a doručenú, dňom jej odoslania na poslednú e‐mailovú adresu určenú Klientom pre doručovanie elektronickej faktúry a ak taká nie je z akýchkoľvek dôvodov k dispozícii, na poslednú známu e‐mailovú adresu oznámenú Poskytovateľovi Klientom 3. V prípade, ak Klientovi nebude doručené vyúčtovanie ‐ faktúra za Službu do 10 dní po skončení zúčtovacieho obdobia, Klient je povinný túto skutočnosť oznámiť do jedného dňa Poskytovateľovi. V prípade, ak tak v lehote 11 dní od skončenia zúčtovacieho obdobia neurobí, považuje sa faktúra a to aj vrátane elektronickej faktúry či elektronického doručovania faktúry za doručenú posledným dňom tejto lehoty. Ak Klient v tejto lehote oznámi Poskytovateľovi, že faktúra mu nebola doručená, bude mu doručený opis faktúry resp. mu bude opakovane doručená elektronicky. 4. Pokiaľ je v Zmluve uvedené telefónne číslo alebo e‐
mailová adresa ako kontaktný údaj Klienta (alebo takýto kontaktný údaj Klienta doručený Poskytovateľovi iným preukázateľným a ním akceptovaným spôsobom), považuje sa za úkon samotného Klienta vykonanie úkonu Klienta formou (tzv. autentifikácia úkonov podľa kontaktného údaju Klienta) - 12 str. -
‐ volania, zaslania SMS/MMS správy z telefónneho čísla s predmetným telefónnym číslom ‐ zaslanie e‐mailov z uvedenej e‐mailovej adresy. Pre úkony autentifikované podľa kontaktného údaju Klienta platí, že sú platné len ak Poskytovateľ pre vykonanie konkrétneho úkonu, napr. zmeny Zmluvy, aktivovanie Služieb a pod. nestanoví ‐ výhradne písomnú/inú osobitnú formu ‐ v Zmluve/v Pokynoch/iným spôsobom nestanoví ako podmienku iný spôsob autentifikácie Klienta (napr. autentifikácia Heslom alebo uvedením osobných údajov požadovaných Poskytovateľom). Pre úkony autentifikované podľa kontaktného údaju Klienta rovnako platí len v prípade, ak bude úkon spĺňať všetky ostatné podmienky svojej platnosti, či už osobitne stanovené Poskytovateľom alebo vyplývajúce zo samotnej podstaty veci (napr. skutočnosť, že sa obsah úkonu doručí Poskytovateľovi spôsobom stanoveným pre tento typ úkonov). Poskytovateľ je oprávnený stanoviť pre zmenu Zmluvy alebo aj pre iné úkony ‐ osobitné formy úkonov (napr. písomná); ‐ osobitné spôsoby autentifikácie (napr. ID kódom) pre Klientove úkony/ich obsahové náležitosti/ich skupiny; Uvedené platí aj v prípade, že v iných prípadoch pre takéto úkony postačovala iná forma. Článok 16. Reklamačný poriadok 1. Rozsah práv Klienta na reklamáciu poskytnutej Služby upravuje Zákon EK a podrobnosti, spôsob uplatňovania reklamácie a jej vybavenie upravujú tieto VZP. 2. Klient má právo reklamovať správnosť faktúry za poskytnutú Službu, ako aj jej kvalitu. Služba sa považuje za kvalitne poskytnutú, ak Poskytovateľ pri jej poskytnutí splnila záväzky, za ktoré zodpovedá a ktoré sú upravené v Zmluve a VZP. 3. Klient má právo reklamovať neposkytovanie Služby, ktoré nastalo na základe zavinenia Poskytovateľa, a z toho dôvodu má nárok na vrátenie pomernej časti ceny Služby za čas neposkytovania Služby, po splnení podmienok na jej uplatnenie. Klient je oprávnený uplatniť právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania Služby z vyššie uvedeného dôvodu najneskôr do troch mesiacov odo dňa, v ktorý bolo obnovené poskytovania Služby, inak toto právo Klienta zaniká. 4. Reklamáciu je Klient oprávnený uplatniť písomne v sídle Poskytovateľa pričom ju musí jasne adresovať oddeleniu Správy klientov s nezameniteľným označením Reklamácia, a to v lehote 30 dní od doručenia faktúry, ktorej správnosť je predmetom reklamácie alebo od zistenia závady poskytnutej Služby alebo Zariadenia. Uplatnenie reklamácie na správnosť faktúry za poskytnutú Službu alebo jej kvalitu po uplynutí lehoty 30 dní zo strany Klienta má za následok jej odmietnutie zo strany Poskytovateľa. 5. Klient je povinný v písomnej reklamácii uviesť svoje identifikačné údaje, ako sú najmä meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska, resp. sídlo spoločnosti a IČO spolu s uvedením údajov presne označujúcich adresu odberu jeho Služby t.j. Odberného miesta a Prípojného miesta, ktorého sa reklamácia týka, a stručne a jasne opísať predmet reklamácie, zreteľne a jasne označiť predmet/vec tohto jeho dokumentu názvom Reklamácia. 6. Uplatnenie reklamácie Klienta vo veci prešetrenia faktúry nemá odkladný účinok na zaplatenie ceny poskytnutej Služby uvedenej na faktúre. Ak suma presiahne trojnásobok priemerného rozsahu využívania Služby za predchádzajúcich 6 mesiacov, Poskytovateľ umožní Klientovi 
odklad zaplatenia časti sumy presahujúcej sumu za priemerný mesačný rozsah Služieb počas predchádzajúcich 6 mesiacov, a to najneskôr do skončenia prešetrovania reklamácie (napr. reklamácie Zariadenia) alebo 
umožní zaplatenie časti sumy presahujúcej trojnásobok priemerného rozsahu využívania Služby najmenej v troch splátkach. Voľbu medzi odkladom zaplatenia časti sumy a zaplatením časti sumy v splátkach uskutoční Klient pri podaní reklamácie a od takto vykonanej voľby nemôže odstúpiť. Ak bude voľba Klienta podľa predchádzajúcej vety nejasná, urobí voľbu podľa vlastného uváženia Poskytovateľ. .
VZP DSL 01102013
Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL
Ak je využívanie Služby kratšie ako 6 mesiacov a dlhšie ako 1 mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Služby za celé obdobie jej užívania. 7. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Klientovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie. V prípade, ak Poskytovateľ neoznámi Klientovi písomne takýto výsledok prešetrenia reklamácie v uvedenej lehote podľa predchádzajúcej vety, považuje sa reklamácia za uznanú. Poskytovateľ môže v nejasných či zložitých prípadoch túto lehotu predĺžiť, najviac o 30 dní, o čom je povinný Klienta písomne informovať pred uplynutím pôvodnej 30‐dňovej lehoty s uvedením dôvodu takéhoto predĺženia. Táto lehota je zachovaná, ak Poskytovateľ odošle svoje oznámenie Klientovi najneskôr posledný deň lehoty. 8. Ak na základe šetrenia reklamácie Poskytovateľ uzná Klientom uplatňovanú reklamáciu na správnosť faktúry za poskytnutú Službu alebo jej kvalitu ako opodstatnenú môže Poskytovateľ alternatívne: ‐ vrátiť Klientovi zaplatenú cenu poskytnutej Služby alebo jej časť, ‐ dohodnúť sa s Klientom na inom iný spôsobe odškodnenia (napr. započítať za budúce Služby a pod. ). 9. Ak sa na základe šetrenia reklamácie zistí vada na Zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Klienta, ale rozsah poskytnutej Služby ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, Klient zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie Služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania verejnej služby za celé obdobie využívania Služby. 10. Poskytovateľ je oprávnený poveriť poskytovaním plnení podľa tohto článku aj iný subjekt, ktorý bude plnenia poskytovať v mene Poskytovateľa. Článok 17. Telekomunikačné tajomstvo 1. Predmet telekomunikačného tajomstva je definovaný podľa Zákona EK. Predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú telefónne číslo, identifikačné a osobné údaje Klienta, ak nejde o údaje komunikujúcich strán. 2. Poskytovateľ je ako komunikujúca osoba s Klientom oprávnený vyhotovovať a ukladať záznamy komunikácie Klienta s Poskytovateľom, ktoré môžu zachytávať osobné prejavy Klienta z dôvodu ich použitia na účely ovládania či zmien Služby, či príslušných zmien Zmluvy, žiadostí, sťažností, reklamácií, námietok a pod. ak takéto samozrejme je umožnené Zmluvou či Poskytovateľom. K takýmto záznamom je možné priradiť telefonáty, e‐
maily, poštu, úkony Klienta elektronickými komunikačnými prostriedkami cez ktoré sa ovláda či obsluhuje Služba a pod. Uvedené záznamy možno použiť aj na ochranu oprávnených záujmov Poskytovateľa ako dôkazy v konaní pred súdmi/inými príslušnými orgánmi. 3. Poskytovateľ alebo aj tretia strana ako odlišný subjekt od Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov poskytujúca prostredníctvom Siete Klientovi služby s pridanou hodnotou, je oprávnený zaznamenávať a dočasne uchovávať ‐ obsah prenášaných správ týkajúcich týchto služieb s pridanou hodnotou ‐ súvisiace prevádzkové údaje, ak je to nevyhnutné na poskytovanie služby s pridanou hodnotou, ktorú si Klient objednal/aktivoval, a to za účelom preukázania požiadavky na zriadenie/ zmenu/zrušenie takejto služby či na preukázanie existencie/platnosti iného právneho úkonu, ktorý vykonal Klient, Poskytovateľ alebo tretia strana. 4. Na základe súhlasu Klienta je Poskytovateľ oprávnený ukladať alebo získavať prístup k informáciám uloženým vo výstupnom zariadení Klienta (napr. tzv. cookies); za súhlas pre tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu Klienta. Súhlas sa nevyžaduje k technickému uloženiu údajov/prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje Klient. Článok 18. Osobné a prevádzkové údaje 1. Poskytovateľ je na základe Zákona o ochrane osobných údajov (ďalej iba „OOÚ“) v znení neskorších predpisov oprávnený získavať a spracúvať v svojich informačných systémoch údaje Klienta, ktorými sú: a) meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti Klienta, a jeho štátna príslušnosť, ak sa jedná o fyzickú osobu, alebo b) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo Klienta, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, alebo c) obchodné meno a sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, identifikačné údaje osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, d) identifikačné číslo, IP adresy, alebo iný identifikátor Klienta či jeho Služby, fakturačná adresa, označenie Klienta, ako aj ďalšie údaje, ktoré sú súčasťou Zmluvy, e) údaje o Službe a jej vyúčtovaniach, výška neuhradených záväzkov, ako aj iné údaje, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy. 2. Poskytovateľ je oprávnený na základe Zákona EK a OOÚ získavať a spracúvať vyššie uvedené údaje podľa tohto bodu VZP aj bez súhlasu Klienta v nevyhnutnom rozsahu na účely: a) uzavretia, plnenia, zmien, vysporiadania či ukončenia Zmluvy, b) poskytovania Služby c) prenesenia identifikačného čísla k/ od Poskytovateľa, d) vyúčtovania, evidencie a práce s úhradami, evidencie, sledovania či vymáhania pohľadávok, e) poskytovania zákazníckej starostlivosti, poradenstva, vrátane vybavovania sťažností a reklamácií, f) ich uchovávania a poskytovania orgánom štátu oprávnených zo Zákona, g) podávania informácií v rámci činností podľa príslušných ustanovení Zákona EK a iných zákonov h) ak to tak dovoľuje alebo stanovuje Zákon EK a OOÚ alebo iný právny predpis. 3. Poskytovateľ je oprávnený aj bez súhlasu Klienta spracúvať tie Klientove osobné údaje, ktoré už boli zverejnené. 4. Poskytovateľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu spracúvať a uchovávať osobné údaje a prevádzkové údaje podľa tohto článku VZP po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy, ako i po jej ukončení, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania a to najmä na účely vysporiadania práv či povinností Zmluvných strán zo Zmluvy či zo zákona. 5. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať titul, meno, priezvisko a adresu Klienta na účely priameho marketingu ‐ zasielanie marketingových ponúk. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať kontaktné údaje Klienta, ktorými sú telefónne/faxové číslo, adresa elektronickej pošty a meno a priezvisko Klienta, ktoré Poskytovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru/Služieb, na účely kontaktovania Klienta v rámci priameho marketingu svojich tovarov/služieb formou zasielania elektronickej pošty – čím sa rozumie pre účely tohto článku VPZ – textová, hlasová, zvuková či obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej siete, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne (napr. e‐mail, SMS/MMS/hlasová správa uložená v odkazovej schránke a pod.). Osobné údaje podľa tohto bodu môže Poskytovateľ spracúvať aj bez súhlasu Klienta. Klient má však právo voči takémuto spracúvaniu namietať, alebo ho odmietnuť a to formou uvedenou v týchto VZP. 6. Ak Klient na to udelí súhlas, je Poskytovateľ oprávnený: a) využívať v rámci priameho marketingu na účely oznamovania marketingových ponúk a zasielania ponúk tovarov či Služieb Poskytovateľa či tretích strán formu elektronickej pošty, automatických volacích systémov alebo volania na telefónne číslo Klienta; za súhlas s oznámením marketingovej ponuky sa považuje aj súhlas získaný počas volania, ak volanému Klientovi je daná možnosť takéto volanie pred poskytnutím marketingovej ponuky odmietnuť alebo ho zrušiť; - 13 str. -
b) spracúvať osobné údaje Klienta, ktoré Poskytovateľ získal v súvislosti so Zmluvou a jej plnením alebo aj iným zákonným spôsobom, ako aj prevádzkové údaje na marketingové účely, najmä pre účely vývoja či zavedenia vlastných služieb, pre vypracovanie individuálnych ponúk nových tovarov a služieb, ako aj na marketing produktov a služieb pripravených v spolupráci s obchodnými partnermi Poskytovateľa; c) spracúvať dobrovoľne poskytnuté ďalšie osobné údaje Klienta najmä demografické údaje, na marketingové účely vrátane ich spájania s osobnými údajmi Klienta uvedenými v bode 1 tohto článku; d) osobné údaje Klienta v rozsahu uvedenom v súhlase alebo ich prevádzkové údaje poskytnúť tretím stranám pre marketingové účely týkajúce sa produktov a služieb tretích strán alebo na účely poskytovania služieb tretích strán; e) poskytnúť osobné údaje Klienta v rozsahu nevyhnutných identifikačných údajov Klienta a údajov o platobnej disciplíne Klienta, príp. údajov o dlhu Klienta voči Poskytovateľovi tretím osobám, ktoré na základe zákona a záväzných predpisov vedú registre, zoznamy alebo databázy poskytnutých úverov, pôžičiek alebo iných úverových produktov, alebo registre a zoznamy dlžníkov; f) spracúvať osobné údaje, prevádzkové údaje alebo lokalizačné údaje Klienta na iné účely, ako sú uvedené vyššie, ak je v danom prehlásení o udelení súhlasu stanovený účel spracúvania, rozsah údajov, ktoré budú spracúvané, doba platnosti súhlasu a spôsob jeho odvolania. 7. Súhlas Klienta/Záujemcu je udelený na účely podľa textu tohto článku bodu je účinný počas trvania zmluvného vzťahu Klienta s Poskytovateľom a aj po dobu 1 roku po ich ukončení. Osoba, ktorá súhlas udelila, je oprávnená ho kedykoľvek odvolať určenou formou podľa týchto VZP tak, aby bolo zrejmé, aký konkrétny súhlas sa odvoláva. Súhlasy udelené podľa tohto článku VZP sa týkajú údajov Klienta/Záujemcu, ktoré vzniknú zo Zmluvy alebo iných zmluvných vzťahov s Poskytovateľom, t. j. aj zo zmlúv, ktoré uzatvoril pred udelením príslušného súhlasu, ako aj zo zmlúv, ktoré uzatvorí v budúcnosti (aj v prípade, ak tieto budúce zmluvy neobsahujú dané súhlasy), pokiaľ v zmluvách uzatvorených v budúcnosti daný súhlas neodvolá alebo nezruší. 8. Klient/Záujemca si je vedomý, že Poskytovateľ je oprávnený na účely uzatvorenia Zmluvy získavať osobné údaje podľa týchto VZP, ak ide o fyzickú osobu, formou kopírovania preukazu totožnosti alebo formou elektronického odčítavania údajov z preukazu totožnosti. V prípade, ak týmto spôsobom budú získané osobné údaje uvedené na preukaze totožnosti nad rámec údajov uvedených v bode 1 písm. a) tohto článku, Poskytovateľ nebude uvedené údaje ďalej spracúvať na akékoľvek účely, ak na to dotknutá osoba nedá súhlas, s výnimkou uloženia kópie preukazu totožnosti v príslušnom informačnom systéme Poskytovateľa. 9. Poskytovateľ zlikviduje osobné údaje bezodkladne potom, ako: a) boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Zmluvnými stranami; b) zanikli alebo boli vysporiadané všetky záväzky, práva a povinnosti zmluvných strán voči sebe; c) boli vybavené všetky reklamácie a žiadosti Klienta voči Poskytovateľovi; d) boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré dal Klient/ Záujemca súhlas; e) zanikli všetky povinnosti Poskytovateľa stanovené zákonmi či predpismi, ktoré by si vyžadovali uchovávanie osobných údajov Klienta, alebo ktoré by bez ich uchovania nebolo možné splniť. 10. Poskytovateľ je povinný plniť práva a nároky Klienta/Záujemcu ako dotknutá osoba a to podľa Zákona §20 (napr. OOÚ uvedené predovšetkým vyžadovať/namietať informácie o ochrane osobných údajov ako napr. spôsob spracovávania osobných údajov, ich likvidáciu, poskytovanie, použitie, opravu, získanie a pod.) na základe písomnej žiadosti Klienta. Poskytovateľ je oprávnený požadovať za poskytnutie takýchto informácií úhradu materiálnych nákladov (kópie, nosiče, poplatky za zasielanie a pod. ) podľa zákona. 11. Pre účely týchto VZP hlavne článku o OOÚ, ak akékoľvek ustanovenie tohto článku alebo iných článkov Zmluvy a VZP, Zákona EK a OOÚ priznáva Klientovi/ Záujemcovi právo: .
VZP DSL 01102013
Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby Internet DSL
a) namietať alebo odmietnuť spracúvanie jeho údajov na konkrétny účel spracúvania; b) zrušiť alebo odvolať svoj súhlas, ktorý na spracúvanie svojich údajov pre konkrétny účel udelil; c) požadovať poskytnutie informácie, správy alebo splnenie inej povinnosti Poskytovateľa, týkajúcej sa spracúvania údajov Klienta/Záujemcu; môže si Klient/Záujemca uplatniť toto právo formou predloženia svojej námietky – žiadosti ‐ oznámenia priamo na obchodných miestach Poskytovateľa, alebo jeho zaslania poštou na adresu Poskytovateľa. Na základe pokynov Poskytovateľa si Klient/Záujemca môže uplatniť toto právo aj inou vhodnou formou, ktorú Poskytovateľ pre tento účel určí alebo Klientovi/Záujemcovi oznámi. Akékoľvek oznámenie o uplatnení si práva podľa tohto bodu musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu Klienta/Záujemcu, ako aj jednoznačné určenie obsahu práva, ktoré si podľa tohto bodu písm. a) až c) uplatňuje. 12. Ak v týchto VZP alebo v Zákone nie je uvedené inak, podmienky spracúvania a ochrany údajov podľa tohto článku sa nevzťahujú na údaje týkajúce sa právnických osôb. Článok 19. Rozsah zodpovednosti za škodu 1. Poskytovateľ zodpovedá Klientovi za škodu spôsobenú porušením záväzkov, vyplývajúcich zo Zmluvy v prípade, ak sa preukáže, že škodu zavinil, ale len, ak sa zároveň nepreukáže, že škoda, resp. porušenie povinnosti, v dôsledku ktorého škoda vznikla, bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Povinnosť Poskytovateľa nahradiť škodu je obmedzená na povinnosť vrátiť Klientovi pomernú časť zaplatenej ceny za čas zavineného neposkytovania Služby alebo vadného poskytovania Služby. Klient je povinný písomne uplatniť si nárok náhrady škody podľa tohto článku v lehote do troch mesiacov odo dňa obnovenia poskytovania Služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. Poskytovateľ nezodpovedá za nepriame a následné škody a ušlý zisk. 2. Poskytovateľ nezodpovedá Klientovi najmä za škody spôsobené: a) obsahom prepravovaných správ a informácií; b) nedovoleným/nesprávnym užívaním Služby Klientom či Klientovým používaním Zariadení, výstupných zariadení Klienta, iného zariadenia Klienta, alebo nedovoleným či nesprávnym užívaním Služby; c) Klientovým nevhodným nastavením Služby, Zariadenia, výstupných zariadení Klienta alebo iného zariadenia vrátane škody, ktorá môže vzniknúť v prípade použitia týchto zariadení v zlom technickom stave, s obmedzenou funkčnosťou alebo v prípade použitia Zariadenia, výstupného zariadenia Klienta alebo iného zariadenia (ďalej spolu tiež ako „Koncové zariadenia“) nevhodného alebo nekompatibilného typu, druhu alebo s nevhodným alebo nekompatibilným programovým vybavením, v prípade použitia Koncového zariadenia, ktoré nepodporuje technológiu Siete, v ktorej má dôjsť k využitiu Služby alebo iného plnenia poskytovaného v súvislosti so Službou; d) použitím Koncových zariadení/Služby zo strany Klienta alebo inej osoby nedovoleným, nesprávnym alebo nevhodným spôsobom; e) neposkytnutím/chybným poskytnutím Služby v dôsledku udalostí, ktoré sú posudzované ako okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu podľa platných právnych predpisov; f) uvedením nesprávnych/neúplných údajov Klienta, najmä adresy trvalého pobytu/sídla Klienta alebo neoznámením zmeny týchto údajov Klientom Poskytovateľovi riadne a včas; g) zneužitím ID kódu alebo iných hesiel alebo autentifikačných prostriedkov neoprávnenou osobou; h) využitím služieb sprístupnených v Sieti, ktoré poskytujú tretie strany; i) pripojením k Sieti Zariadení nedodaných alebo neschválených Poskytovateľom; j) rozhodnutím príslušného štátneho orgánu na zastavenie alebo poskytovanie Služby; v takomto prípade nemá Klient právo odstúpiť od Zmluvy a ukončenie alebo dočasné prerušenie poskytovania Služby alebo zmena Služby vyvolaná takýmto zákazom nie je považované za zmenu zmluvných podmienok v zmysle týchto VZP; k) v prostredí internetu; Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenie, pozmenenie údajov alebo za neúplnosť údajov, ktoré Klient prenášal, ukladal alebo inak nimi nakladal v prostredí internetu; l) zapríčinené inou osobou, ako je Poskytovateľ. m) neuskutočneným alebo vadným pripojením alebo neskorým prípadne vadným doručenia, resp. nedoručením, obsahu komunikácie najmä ako priameho dôsledku poruchy, opravy, údržby, reštrukturalizácie a rozšírenia Siete alebo jej časti, ako aj siete prevádzkovanej iným podnikom alebo jej časti (ak sa táto používa na poskytovanie Služby alebo iného plnenia poskytovaného v súvislosti so Službou), alebo ako dôsledok prekročenia kapacity Siete alebo kapacity siete iného podniku. 3. Klient zodpovedá Poskytovateľovi za škody spôsobené porušením záväzkov, vyplývajúcich zo Zmluvy vrátane, ale neobmedzujúc sa na škody spôsobené ‐ zneužívaním Služby, ‐ neoprávneným alebo nesprávnym zasahovaním do Zariadení alebo zariadení Siete, ‐ stratou alebo poškodením Zariadenia, ‐ používaním výstupných zariadení Klienta alebo iných zariadení, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa osobitných predpisov, ‐ používaním zariadení, ktoré sú nekompatibilné, nevhodné na pripojenie k Sieti alebo užívanie Služby alebo majú nevhodné alebo nekompatibilné programové vybavenie (za pripojenie k Sieti sa považuje tiež prípad, ak je medzi koncovým bodom Siete a príslušným zariadením reťazovo zapojené jedno alebo viacero iných zariadení, napr. Zariadenie, výstupné zariadenia Klienta). 4. Poskytovateľ poskytuje plnenie Služby, ktorej funkčnosť je závislá od iného podniku, iba v rozsahu, v akom jej to dovolí technická spôsobilosť iného podniku, od ktorého závisí funkčnosť poskytovania plnení Služby Klientovi Poskytovateľom. Poskytovateľ nezodpovedá za poskytovanie plnení Služieb, ktorých funkčnosť je závislá od iného podniku. 5. V prípadoch, keď podľa Zmluvy poskytované plnenie Služby spočíva v sprístupňovaní Služieb iných subjektov, Poskytovateľ nezodpovedá za vady služieb týchto iných subjektov ani za prípadné ich neposkytovanie z dôvodu vád/obmedzenia/prerušenia/ukončenia poskytovania týchto služieb subjektmi, ktoré tieto Poskytovateľom sprístupňované služby poskytujú ako napríklad v prípade výpadkov jednotlivých serverov/sietí tvoriacich súčasť Internetu. Článok 20. Urovnanie sporov a neplatnosť ustanovení Podmienok 1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou (vrátane VZP) budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to vzájomnou dohodou. V prípade, ak nedôjde k vyriešeniu sporu touto cestou, zmluvné strany sú oprávnené riešiť spor v zmysle príslušných platných právnych predpisov SR, pričom platí, že žalobca je oprávnený obrátiť sa s návrhom na začatie konania na príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. 2. V rámci mimosúdneho riešenia sporu je Klient oprávnený predložiť TÚSR spor týkajúci sa správnosti úhrady a kvality Služby, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a Klient nie je so spôsobom vybavenia spokojný. 3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy ako pre prípady súdneho sporu platí právo SR a príslušnosť súdu je daná podľa Občianskeho súdneho poriadku SR, a to aj v prípade, že Klient je cudzinec alebo služby Poskytovateľa boli poskytnuté na území iného štátu. 4. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VZP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné, resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený nahradiť napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VZP pri zachovaní účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia. 5. Pokiaľ nie je uvedené inak, spravujú sa vzťahy založené Zmluvou ustanoveniami Zákona EK a ak nie je niektorý vzťah celkom pokrytý ustanoveniami Zmluvy, ani ustanoveniami Zákona EK, tak sa tento vzťah spravuje ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov. - 14 str. -
Článok 21. Zmeny a doplnenia Podmienok 1. Poskytovateľ je oprávnený tieto VZP jednostranne zmeniť, doplniť alebo nahradiť. 2. Poskytovateľ je v prípade, že zmena VZP má charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok, povinný oznámiť Klientovi písomne, elektronickou poštou, prostredníctvom SMS alebo telefonicky skutočnosť, že sa bude meniť znenie VZP, a to minimálne jeden mesiac pred účinnosťou takejto zmeny a vhodným spôsobom sprístupniť zmeny či nové znenie VZP Klientovi. Týmto vhodným spôsobom sprístupnenia sa rozumie sprístupnenie zmeny či nového znenia VZP ‐ na webovej stránke Poskytovateľa ‐ na jeho obchodných miestach ‐ doručenie na adresu Klienta alebo zaslanie na mailovú adresu Klienta ‐ iným spôsobom, ktorým sa umožní sprístupnenie zmeneného znenia Podmienok alebo zmien Podmienok Klientovi. Ak zmena VZP nemá charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok, je Poskytovateľ povinný najneskôr ku dňu účinnosti tejto zmeny vhodným spôsobom zverejniť takúto zmenu VZP napríklad : ‐ sprístupnením zmeny alebo nového znenia VZP na webovej stránke Poskytovateľa; ‐ sprístupnenie na obchodných miestach Poskytovateľa; ‐ vhodným spôsobom oznámiť Klientovi zmeny či nové znenie VZP ‐ doručením zmeny či nového znenia VZP Klientovi, zaslaním na mailovú adresu Klienta. 3. V prípade, že Klient nebude súhlasiť so zmenou VZP, ktorá má charakter podstatnej jednostrannej zmeny zmluvných podmienok, je Klient z tohto dôvodu oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez sankcií v tej jej časti a v tom rozsahu, v ktorom sa zmena Podmienok týka plnení podľa Zmluvy a v ktorom možno plnenia dotknuté zmenou VZP oddeliť od ostatných plnení podľa Zmluvy a v prípade, že nie je možné oddeliť plnenia, ktorých podmienky nie sú dotknuté zmenou Podmienok, je oprávnený za rovnakých podmienok odstúpiť od celej Zmluvy v zmysle týchto VZP. Odstúpenie od Zmluvy, resp. jej časti, podľa tohto bodu je Klient povinný doručiť Poskytovateľovi najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, inak právo Klienta na odstúpenie zanikne. V prípade, ak Poskytovateľ nesplnil svoju oznamovaciu povinnosť podľa tohto bodu alebo nesplnil v plnom rozsahu túto svoju povinnosť podľa Zákona EK, je Klient oprávnený odstúpiť od Zmluvy do uplynutia troch mesiacov od okamihu účinnosti zmeny Podmienok, ktorá má charakter podstatnej zmeny zmluvných podmienok. Článok 22. Záverečné ustanovenia 1. VZP platia po celý čas platnosti a účinnosti právneho vzťahu založeného Zmluvou medzi Klientom a Poskytovateľom a aj po jeho skončení, a to až do úplného vyrovnania všetkých nárokov z neho vyplývajúcich. 2. Tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.10. 2013. 
Download

Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania verejnej