PLESÁM
aťo
a
l
i
č
k
ý
1
PLESÁM
aťo
a
l
i
č
k
ý
2
3
© Martin Maličký 2012
Povedzme si to prámo - človek dokáže šecko:
urobit dýru do sveta aj do ozónu,
urobit si pekný dom, ale aj peknú hanbu,
vyzírat jako pekný hrdyna, ale aj jako pekný idiot.
Nýkedy dokáže byt na svete aj sto rokov,
ale nedokáže byť pod vodou any tri minúty,
ví obstojne hrat na klavíri a na nervy,
skákat do reči aj o tyči
a tuším vác myslet na budúce generácie
počítačov jako maturantov...
No človek by si až tak mnoho nemav namýšlat,
lebo... je len človek.
Ani pri najlepšej vóli nedokáže preletet v petmetrovej výške
z Námestá hranyčárov na Šancovú ulicu,
a to any za ideálnych poveternosných podmínek.
Nedokáže vonat jako lipa a len tak
sa rozmnožuvat po vetre jako topol.
To dokáže len Božá príroda.
A preto by si človek mav celkom skromne povedat:
Až tak mnoho toho nevím, a preto sa tu na svete
budem radšej vácej čudovat jako svet menyt.
Pri čudovany totyž nelítajú trísky
a nekapú ryby,
ale rastú stromy a padá snah,
a šecko je na svojom míste a v porádku,
jako ždy tedy,
ked je na jar naozaj jar,
v lete leto,
na jesen na jablony jabĺčko,
v zime zima,
na človekovi hlava
a v človeku...
srcco
Monológ Srcco pre Kararínu Kolníkovú napísal Stanislav Štepka
do inscenácie Štedrý divadelný večer v Radošinskom naivnom divadle.
4
5
Plesám nad dielami tvojich rúk, Pane...
6
...a plesám venujem túto knihu, lebo sú črepinami neba,
roztrúsenými po tatranských dolinách.
7
Blažený človek, ktorý má
záľubu v zákone Pánovom a rozjíma o ňom
dňom i nocou. Je ako
strom zasadený pri vode,
čo prináša ovocie v pravý
čas a jeho lístie nikdy nevädne. Darí sa mu všetko, čo podniká. Nad cestou spravodlivých bedlí Pán - šťastní sú všetci,
čo sa spoliehajú na neho.
Zo žalmov 1, 2.
Nech je zvelebený Pán, môj ochranca, moja sláva a záštita, čo mi hlavu vztyčuje. On učí moje ruky zápasiť, moje prsty bojovať a nohy mi
vyslobodzuje z osídel. On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy.
On je moje útočište a môj osloboditeľ, na neho sa spolieham.
Zo žalmov 3, 25, 140, 144.
8
9
Bože, ty spravodlivosť moja, k tebe som volal hlasne o pomoc a ty si mi
odpovedal zo svojho svätého vrchu. V súžení si mi uľavil. Môjmu srdcu
si dal väčšiu potechu, než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím. V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.
Zo žalmov 3, 4.
Bože, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo, môj kráľ a môj Boh. Ku tebe sa modlím, za rána
počúvaš môj hlas. Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo.
K mojim ústam postav stráž a hliadku na okraj mojich perí. Nedaj, aby
sa moje srdce naklonilo ku zlému. Zošli svoje svetlo a svoju pravdu,
ony nech ma sprevádzajú.
Zo žalmov 5, 43, 63, 141. 10
11
Pane, nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru. Naveky nech jasajú
a nech sa radujú, čo tvoje meno poznajú a milujú. Veď ty neopúšťaš tých,
čo ťa celým srdcom hľadajú. Statoční uvidia tvoju tvár, zakvitnú sťa palma a vyrastú sťa céder
z Libanonu. Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, úrodní budú a plní
sviežosti, a tak zvestujú,
že Pán je spravodlivý a neprávosti v ňom niet.
V teba, Pane, dúfam, nebudem zahanbený naveky. Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila. Od matkinho lona mám v tebe oporu, od života matky si mojím ochrancom. Ty si ma poúčal od mojej mladosti
a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné. Som ako zázrak pre
mnohých a ty mi mocne pomáhaš. Neodožeň ma v čase staroby, neopusť ma, keď mi sily ochabnú, kým nezvestujem silu tvojho ramena
všetkým pokoleniam budúcim.
Zo žalmu 71.
Zo žalmov 5, 9, 11, 92, 119.
12
13
Zľutuj sa, Pane, nado mnou,
lebo som nevládny. Uzdrav,
ma lebo sa mi chvejú kosti a dušu mám celkom zdesenú. Už ma vyčerpalo vzlykanie. Lôžko mi noc čo noc
vlhne od plaču, slzami máčam svoju posteľ. Od náreku sa mi oko zahmlilo. Dokedy, Pane? Stále budeš na
mňa zabúdať? Dokedy budeš predo mnou skrývať
svoju tvár? Dokedy mi bude
dušu trápiť nepokoj a srdce
dennodenne bôľ? Zhliadni
na mňa a vyslyš ma, Bože
môj. Ponáhľaj sa mi na pomoc, daj svetlo mojim očiam.
Pane, k tebe sa utiekam, spravodlivý Bože, čo skúmaš myseľ a srdce.
Kto vie o všetkých svojich poblúdeniach. Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem, a svojho služobníka zachráň od pýchy, aby ma neovládla. Skúmaj a skúšaj, ohňom mi prepáľ srdce a myseľ. Boh je moja ochrana, on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné.
Zo žalmov 7, 19, 26.
Zo žalmov 6, 38.
14
15
Pane, z úst nemluvniat
a dojčeniec si si pripravil
chválu naprotiveň svojim nepriateľom...
Zo žalmu 8.
Oslavovať ťa budem,
Pane, celým svojim srdcom a vyrozprávam
všetky tvoje diela zázračné. V tebe sa budem
tešiť a radovať, ospevovať budem tvoje meno,
Najvyšší, lebo ma zahŕňaš dobrodeniami.
V teba dúfalo moje
srdce a prišla mi pomoc. Zaplesalo moje
srdce a za to ti spevom
ďakujem.
Zo žalmov 9, 13, 28.
Pane, prečo si tak ďaleko? Prečo sa skrývaš v časoch súženia? Dokedy
sa budeš hnevať na modlitby svojho ľudu? Kŕmiš nás ako chlebom sl16
17
Pane, prečo si tak ďaleko? Prečo sa skrývaš v časoch súženia? Dokedy sa budeš hnevať na modlitby svojho ľudu? Kŕmiš nás ako chlebom
slzami a slzami nás napájaš v hojnosti. Povstaň, Bože, zdvihni svoju
ruku, nezabúdaj na úbohých. Ty vidíš, ty hľadíš na útrapy a žiaľ a berieš
ich do svojich rúk. Ty, Pane vypočúvaš túžbu úbožiakov, vzpružuješ im
srdce, ucho k nim nakláňaš. Bože, vzbuď svoju moc, obnov nás a rozjasni svoju tvár.
Zo žalmov 10, 80.
Blažený muž, ktorý sa bojí
Pána a má záľubu v jeho
príkazoch. Jeho potomstvo
bude mocné na zemi, pokolenie spravodlivých bude
požehnané. V jeho dome
bude úspech a bohatstvo,
jeho spravodlivosť ostane
naveky. V obľube je človek,
čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje - nikdy nezakolíše. Nebojí sa zlej zvesti,
žiari mu svetlo v temnotách. Jeho srdce je pevné,
dôveruje v Pána, bezpečné
je jeho srdce, nebojí sa.
Zo žalmu 112.
18
19
Pane, kto smie vstúpiť na tvoj
svätý vrch a nájsť na ňom
odpočinok? Ten, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho
nepotupuje. Čo nemení prísahu, aj keď mu vyjde na škodu.
Čo nepožičiava peniaze na úrok
a proti nevinnému sa nedá
podplácať. Čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha
svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne. Kto si tak počína,
ten sa nikdy neskláti, lebo dostane požehnanie od Pána.
Pán pozerá z neba na synov
ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.
Jeho oko bdie nad tými, čo
sa ho boja, nad tými, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo.
Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase, pred ním si srdce otvorte. Veď Pán podopiera všetkých, čo klesajú,
a dvíha všetkých skľúčených.
Blízky je Pán všetkým, čo ho
vzývajú úprimne, vyslyší ich
modlitbu a zachráni. Hľadajte Boha a srdce vám ožije.
Zo žalmov 14, 31, 33.
Zo žalmov 15, 24.
20
21
Pán je môj pastier, nič mi
nechýba: pasie ma na zelených pasienkoch. Vodí
ma k tichým vodám, dušu
mi osviežuje. Vodí ma po
správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby
som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj
prút a tvoja palica, tie sú
mi útechou. Dobrota a milosť ma budú sprevádzať po
všetky dni môjho života.
Zo žalmu 23.
Pán je moje svetlo, on zapaľuje moju pochodeň a rozjasňuje vo mne
temnoty. Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere. A hoci by sa chvela zem
a vrchy na dno morské padali, nebudem sa báť, lebo Boh je moje
útočište a sila, aj najsilnejšia pomoc v súžení.
Zo žalmov 18, 27, 46.
22
23
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.“
Pre mňa niet šťastia bez teba. Pripadol mi diel v kraji prekrásnom a je
to pre mňa znamenité dedičstvo. Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril, v noci ma k tomu moje srdce vzýva. Pána mám vždy pred očami a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. Moje srdce sa raduje
a moja duša plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji. U teba je plnosť raZo žalmu 16.
dosti, po tvojej pravici večná slasť.
Čakal som, čakal na Pána
a on sa ku mne sklonil.
Vyslyšal môj nárek a vytiahol ma z jamy hrôzy,
z bahnitého kalu. Vyviedol ma z ríše zosnulých
a navrátil mi život. Nohy
mi postavil na skalu
a kroky mi upevnil. Do
úst mi vložil pieseň novú,
chválospev nášmu Bohu.
Mnohí to uvidia a bázeň
ich naplní a budú dúfať
v Pána. Blažený človek, čo
v Pána skladá dôveru.
Zo žalmov 30, 40.
24
25
Bože, príď mi na pomoc, Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Od konca
zeme volám k tebe, keď sa mi srdce chveje úzkosťou. Priveď ma na
nedostupné bralo. Ty si moja nádej a bašta pred nepriateľom. V tieni
tvojich krídel nachádzam útočište, kým sa nepominú nástrahy. Volám
k Bohu, k najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro. On zošle pomoc
z neba a zachráni ma. So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza.
Zo žalmov 57, 59, 61, 70.
26
Pane, vyslyš moju modlitbu
a moje volanie nech dôjde ku
tebe. Moje dni sa tratia ako
dym a kosti mám rozpálené sťa pahreba. Moje srdce je
zdeptané, takže zabúdam jesť
svoj chlieb. Od samého náreku som kosť a koža. Popol jedávam ako chlieb a nápoj miešam so slzami. Moje dni sú
ako tieň, ktorý sa nakláňa,
a ja schnem sťa tráva. Ale ty,
Pane, trváš večne a spomienka na teba z pokolenia na pokolenie. Vstaň a zľutuj sa, lebo ty zhliadaš na modlitbu
núdznych a nepohŕdaš ich
Zo žalmu 102.
prosbami.
27
Z hlbín volám k tebe, Pane, počuj môj hlas. Ak si
budeš v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto
obstojí. Ale ty si spravodlivý a ja ti chcem v bázni slúžiť. Spolieham sa
na teba, Pane, moja duša
sa spolieha na tvoje slovo, moja duša očakáva
Pána väčšmi ako strážcovia dennicu. Lebo u Pána
je milosrdenstvo a hojné
vykúpenie.
Zo žalmu 130.
28
Keby sa nás Pán nebol
ujal, keď ľudia povstali proti nám, vari by nás
živých boli prehltli, keď
proti nám blčala ich zúrivosť. Vari by nás bola
zaliala voda a riava sa
prevalila cez nás. Vari by
sa boli prevalili cez nás
rozbúrené vody. Nech je
velebený Pán, že nás nevydal ich zubom za korisť. Naša duša unikla ako
vtáča zo siete poľovníkov. Slučka sa roztrhla
a my sme na slobode. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo
i zem.
Zo žalmu 124.
29
Dôveroval som, aj keď som povedal: „Som veľmi pokorený.“ V rozrušení som vyriekol: „Všetci ľudia klamú.“ Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? Budem kráčať pred jeho tvárou a splním všetky sľuby,
ktoré som mu dal. Pane, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice, ty si mi
putá rozviazal. Obetu chvály ti prinesiem a budem vzývať tvoje meno.
Zo žalmu 116.
30
Klesám na duchu a uvažujem: „Vari Boh zavrhuje naveky a viac sa nezmiluje? Vari je navždy
koniec jeho dobrote? Či
Boh zabúda na zmilovanie, či pre hnev zadržiava
svoje zľutovanie?“ Vtedy
som si povedal: „To je tá
bolesť moja, že sa pravica
najvyššieho odvrátila odo
mňa.“ Pamätám, Pane, na
tvoje skutky, rozmýšľam
o dávnych zázrakoch. Bože, tvoja cesta je svätá.
Ktorý Boh je taký veľký,
ako náš Boh, čo koná záZo žalmu 77.
zraky?
31
Zachráň ma, Bože, lebo
voda mi vystúpila až po
krk. Viaznem v bezodnom
bahne a nemám pevnej
zemi pod nohami. Ustatý som, od volania mi hrdlo zachríplo. Unavili sa mi
oči, čo tak vyzerám svojho Boha. Bože, ty poznáš
moju pochabosť a moje
poklesky nie sú ti skryté.
Obraciam sa modlitbou
na teba v tomto čase milosti. Vypočuj ma, Bože,
pre svoju veľkú dobrotu,
pre svoju vernosť mi pomôž. Vytrhni ma z bahna,
veď si dobrotivý a láskavý.
Neodvracaj tvár od svojho
služobníka, čím skôr ma
vyslyš.
Zo žalmu 69.
32
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni
Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: „Ty si moje
útočište a pevnosť moja.
V tebe mám dôveru, Bože
môj.“ Bude sa môcť dívať vlastnými očami a nestihne ho nijaké nešťastie,
lebo Pán dá svojim anjelom príkaz, aby ho strážili
na všetkých jeho cestách.
Na rukách ho budú nosiť,
aby si neuderil nohu o kameň. Pán sa ho ujme, lebo
pozná jeho meno. Keď
k nemu zavolá, vyslyší ho
a bude pri ňom v súžení,
zachráni ho i oslávi. Obdarí
ho dlhým životom a ukáže
Zo žalmu 91.
mu spásu.
33
Cestu pravdy som si vyvolil, tvoje slová mám
stále pred sebou. Pobežím po ceste tvojich príkazov, lebo ty dávaš môjmu
srdcu odvahu. Nakloň mi
srdce k svojej náuke a nie
ku chamtivosti. Keď idem
cestou tvojich príkazov,
mám väčšiu radosť ako zo
všetkého bohatstva. Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon.
Moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšene. Neženiem sa
za veľkými vecami ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými. Ja som
svoju dušu upokojil a utíšil. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako
nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne. Moja duša dúfa v teba, Pane,
odteraz až naveky.
Zo žalmu 131.
Zo žalmu 119.
34
35
Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom
uholným. To sa stalo na
pokyn Pána, vec v našich očiach obdivuhodná.
Toto je deň, ktorý učinil
Pán, plesajme a radujme
sa z neho. Pane, spas nás
a daj nám úspech. Ty si
náš Boh, vzdávame ti vďaky. Ty si náš Boh, velebíme
ťa. Oslavujme Pána, lebo
je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Zo žalmu 118.
36
Ako jeleň dychtí za vodou
z prameňa, tak moja duša,
Bože, túži za tebou. Ako
vyschnutá pustá zem túži
po vode, tak ťa túžim uzrieť, Pane. Slzy sú mojím
chlebom vo dne v noci,
keď sa ma deň čo deň spytujú: „Kdeže je tvoj Boh?“.
Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?
Dúfaj v Pána, lebo ho ešte
budem velebiť, moju spásu a môjho Boha.
Zo žalmov 42, 63.
37
Oslavovať ťa chcem, Bože,
môj kráľ, a tvoje meno velebiť každý deň, navždy
a naveky. Veľký si a veľkej chvály hoden, tvoju
veľkosť nemožno preskúmať. Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich
skutkov a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.
Rozprávajú o tvojich zázrakoch a hovoria o sile
tvojich skutkov úžasných.
Milostivý a milosrdný je
Pán, zhovievavý a veľmi
láskavý. Dobrý je ku každému a milostivý ku všetkým svojím stvoreniam.
Zo žalmu 145.
Čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma. V srdci
mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“. Pane, ja hľadám tvoju tvár.
V samote mi múdrosť zjavuješ. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj,
aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
Stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Pane,
otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
Zo žalmov 25, 51.
38
39
Obveseľ, Pane, svojho sluhu, veď k tebe volám deň čo deň. Vzývam ťa,
lebo ty ma vyslyšíš, veď si dobrý a láskavý a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú. Niet podobného tebe medzi bohmi a nič sa nevyrovná tvojim dielam. Si veľký a robíš zázraky, iba ty si Boh. Ukáž mi,
Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce
bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom. Daj silu svojmu služobníkovi, nech som dôkazom tvojej dobroty.
Zo žalmu 86.
Kam môžem ujsť pred tvojím duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou?
Ak vystúpim na nebesia,
ty si tam. Ak zostúpim do
podsvetia, aj tam si. I keby
som si pripäl krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, ešte aj
tam ma tvoja ruka povedie a podchytí tvoja pravica. Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje
a namiesto svetla ma zahalí noc,“ pre teba ani tmy
tmavé nebudú a noc sa
rozjasní ako deň. Tebe je
tma ako svetlo.
Zo žalmu 139.
40
41
K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. Nakloň ku mne svoj sluch
a vypočuj moje slová. Chráň ma ako zrenicu oka a skry ma v tôni tvojich perutí. V tvojich rukách je môj osud, ukáž mi cestu života a pouč
ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty
si Boh, moja spása, v teba dúfam celý deň. Nespomínaj si na hriechy
mojej mladosti a na moje priestupy, ale ukáž mi svoje predivné milosrdenstvo, veď si, Pane, dobrotivý.
Zo žalmov 16, 17, 25.
Nauč nás, Pane, rátať naše dni,
aby sme našli múdrosť srdca.
Obráť sa k nám, Pane dokedy
budeš meškať? Zľutuj sa nad
svojimi služobníkmi. Hneď
zrána nás naplň svojou milosťou a budeme jasať a radovať
sa po všetky dni svojho života. Rozveseľ nás za dni, keď si
nás ponížil, za roky, keď sme
okusovali nešťastie. Zjav nám
svoje dielo a našim deťom
svoju nádheru. Nech je nad
nami dobrotivosť Pána, nášho
Boha. Upevňuj dielo našich
rúk, dielo našich rúk upevňuj.
Zo žalmu 90.
42
43
Dobre je oslavovať Pána
a ospevovať meno tvoje,
Najvyšší, za rána zvestovať
tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc. Lebo tvoje
počínanie ma napĺňa radosťou a plesám nad dielami
tvojich rúk. Obloha o nich
rozpráva a nebesia hlásajú
tvoju slávu. Deň dňu o tom
podáva správu a noc noci
to dáva na známosť. Nie sú
to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť. Aké
veľké sú tvoje diela, Pane,
a aké hlboké tvoje myšlienky. Zem je plná tvojej milosti. Zo žalmov 19, 92, 119.
44
Ochotné je moje srdce,
Bože, ochotné je moje
srdce, bude ti spievať
a hrať. Prebuď sa, duša
moja, prebuď sa harfa
a citara, chcem zobudiť
zornicu. Budem ťa, Pane,
velebiť medzi pohanmi
a zaspievam ti žalmy medzi národmi. Lebo až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo a tvoja vernosť
až po oblaky. Moja sila
a chvála je Pán, on sa mi
stal záchrancom.
Zo žalmov 108, 118.
45
Veľa zázrakov si urobil,
Pane, Bože môj, a v tvojich
zámeroch s nami, kto sa ti
vyrovná? Aj keby som ich
chcel rozhlásiť a vyrozprávať všetky, toľko ich je, že
sa nedajú spočítať. Obety a dary si nepraješ, lež
uši si mi otvoril. Nežiadaš
žertvu ani obetu zmierenia, preto som povedal: „Hľa prichádzam. Vo
zvitku knihy je napísané
o mne, že mám plniť tvoju vôľu. A to chcem, Bože
môj, hlboko v srdci mám
tvoj zákon.“ Zo žalmu 40.
46
Ak Pán nestavia dom,
márne sa namáhajú tí,
čo ho stavajú. Ak Pán
nestráži mesto, zbytočne
bdejú jeho strážcovia.
Blažený človek, čo sa spolieha na neho. Bude šťastný, bude sa mať dobre
a bude jesť z práce svojich rúk. Pán neodoprie
dobro tým, čo kráčajú po
jeho cestách.
Zo žalmov 127, 128.
47
Nech ti dá Pán, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní
každý tvoj zámer. Počúvaj
ho, kráčaj jeho cestami
a bude ťa kŕmiť jadrom
pšeničným a sýtiť medom zo skaly. Na vozy sa
spoliehajú jedni, druhí na
kone, ty však vzývaj meno
Pána, nášho Boha. Oni sa
zrútia a padnú, ty však budeš stáť na nohách.
Ty, Pane, si ma vyviedol z lona a na prsiach matky si mi dal spočinúť.
Od samého zrodu som odkázaný na teba, ty udržiavaš môj život. Ty si
môj Boh, odkedy ma mať povila. Ty si mi utvoril srdce. Pane, ty chápeš
každú moju myšlienku a poznáš každú moju túžbu. Ani moje vzdychy
nie sú skryté pred tebou. Ty ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení, preto budem velebiť tvoje meno, Pane.
Zo žalmov 22, 26, 33, 38, 54.
Zo žalmov 20, 81.
48
49
Ako je to s človekom, čo
sa bojí Pána? Ukáže mu
cestu, ktorú si ma vyvoliť, a bude mu dôverným
priateľom. Pán pokorných
vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách, ujíma sa ich
a venčí ich víťazstvom. On
uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
Pánovi sa páčia tí, čo sa
ho boja, tí, čo dúfajú
v jeho milosrdenstvo.
Pánov hnev trvá len
chvíľku, no jeho láskavosť celý život. Podvečer
je nám hosťom plač a radosť nad ránom. Môj nárek si obrátil na tanec,
roztrhol si moje rúcho
kajúcne a radosťou si ma
opásal, aby ti moja duša
spievala a neutíchla už
nikdy. Pane, Bože môj,
naveky ťa chcem velebiť.
Zo žalmu 30.
Zo žalmov 25, 146, 147, 149.
50
51
Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť. Hľadal
som Pána a on ma vyslyšal.
Na neho hľaďte a budete
žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou. Nespoliehajte sa na ľudí, oni
pomôcť nemôžu. Vyjde
z nich duch a vrátia sa do
svojej zeme, v ten deň
padnú ich plány. Skúste
a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Šťastný človek,
čo sa utieka k nemu, nijaké dobro mu chýbať nebude.
Zo žalmov 34, 146.
Spoľahni sa na Pána
a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť
sa z bezpečia. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za
čím túži tvoje srdce. Očakávaj Pána a buď statočný. Srdce maj silné
a drž sa Pána. Jemu zver
svoje cesty a dôveruj mu,
on sa už postará. Prestaň
sa hnevať a zanechaj
zlosť. Nerozčuľuj sa, to
vedie len k zlému. Hľadaj
pokoj a usiluj sa oň.
Zo žalmov 27, 34, 37.
52
53
Pane, ty ma skúmaš a vieš
o mne všetko. Ty vieš, či sedím
a či stojím. Už zďaleka vnímaš
moje myšlienky: či kráčam
a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti
známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty už vieš,
čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná je pre mňa tvoja
múdrosť. Je taká veľká, že ju
nemôžem pochopiť. Skúmaj
ma a poznaj moje srdce, skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou
cestou, a veď ma po ceste
Zo žalmu 139.
k večnosti.
Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo, tvoja
milosť a pravda nech mi
vždy pomáhajú. Zo všetkých strán sa na mňa kopia nespočetné pohromy,
opantalo ma toľko hriechov, že nemám o nich
prehľadu. Je ich viac, ako
mám vlasov na hlave, až
sa mi z toho srdce zamiera. Ja som síce biedny
a úbohý, no Pán sa stará
o mňa. Ty, Pane si moja
pomoc a môj osloboditeľ,
Bože môj, nemeškaj.
Zo žalmu 40.
54
55
Blažený, kto pamätá na
bedára, v deň nešťastia
ho vyslobodí Pán. Pán
ho bude chrániť, zachová ho nažive a urobí ho
šťastným na zemi. Na lôžku bolesti mu pomoc poskytne, v chorobe sníme
z neho slabosť.
Zo žalmu 41.
Ktože mi dá holubičie
krídla, aby som mohol odletieť a odpočinúť si? Aby
som mohol utiecť do diaľav a pobudnúť v samote? Vyčkávam, kto by ma
zachránil pred búrkou
a víchricou. Kedykoľvek
ma popadne strach, spolieham sa na teba, Pane.
Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja
spolieham a nebojím sa.
V Bohu je moja spása i sláva, on je moja sila.
Zo žalmu 55.
56
57
Oslavujte Pána všetky jeho diela a jeho svätí nech
ho velebia. Nech rozprávajú o sláve jeho kráľovstva. Jeho kráľovstvo je
kráľovstvo po všetky veky
a jeho vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. Chváľte Pána, všetky
národy, oslavujte ho všetci ľudia, lebo veľké je jeho
milosrdenstvo voči nám
a pravda Pánova trvá naveky.
Si hrozný, kto sa môže vzoprieť proti tebe, keď sa rozhneváš? Z neba si vyniesol rozsudok, zem sa zatriasla a ty si zachránil všetkých
tichých na zemi. Lebo teba oslávi aj hnev človeka a tí, čo vyhnú
hnevu, budú sláviť tvoj sviatočný deň. Pánovi, svojmu Bohu, skladajte sľuby a plnte ich, prineste dary Hroznému. Tomu, čo kniežatám
smelosť odníma a pre zemských kráľov je postrachom.
Zo žalmu 76.
Zo žalmov 117, 145.
58
59
Aký dobrý je Boh voči
statočným, voči tým, čo
majú srdce čisté. No mne
sa temer nohy podlomili,
takmer so m sa zapotácal.
Hlúpy som bol a nechápavý, pred Bohom som
bol ako dobytča. So srdcom plným trpkosti a celým vnútrom doráňaným
som pochopil, že Pán ma
drží za pravicu a vedie ma
podľa svojho zámeru. Pre
mňa je slasťou byť v Božej
blízkosti a v Pánu Bohu
svoju nádej mať.
Zo žalmu 73.
60
Dobroreč, duša moja, Pánovi
a celé moje vnútro jeho menu
svätému. Dobroreč, duša moja,
Pánovi a nezabúdaj na jeho
dobrodenia. Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči tvoje neduhy, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou, on
naplňuje dobrodeniami tvoje roky, preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi. Milostivý
a milosrdný je Pán, zhovievavý
a dobrotivý nesmierne. Nevyčíta nám ustavične naše chyby,
ani sa nehnevá naveky. Ako sa
otec zmilúva nad svojimi deťmi,
tak sa Pán zmilúva nad tými, čo
Zo žalmu 103.
sa ho boja.
61
Veľké sú diela Pánove, nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu. Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú. Nádherné a vznešené sú jeho diela, jeho spravodlivosť platí naveky. Pánove výroky sú rýdze ako striebro pretavené v ohni, bez hliny,
sedem ráz čistené. Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy, upevnené naveky, založené na pravde a spravodlivosti. Pánov úmysel trvá naveky,
myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.
Zo žalmov 12, 33, 111.
62
Aké milé sú tvoje príbytky,
Pane. Túži a zmiera moja
duša po nádvoriach Pánových. Moje srdce i moje
telo vznášajú sa k Bohu
živému. Veď aj vrabec si
nájde príbytok a lastovička hniezdo, kde vkladá
svoje mláďatá, tvoje oltáre, môj kráľ a môj Boh.
Zo žalmu 84.
63
Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od
Pána, ktorý stvoril nebo
i zem. Nedovolí, aby sa mi
noha zachvela, lebo ma
podopiera jeho dobrota. A keď sa v mojom srdci nakopia starosti, vzpruží ma jeho potecha. Veru
nezdriemne ten, čo ma
stráži. Pán ma stráži, on je
moja záštita po mojej pravici. Za dňa ma slnko nezraní ani mesiac za noci.
Pán ma bude chrániť od
všetkého zlého. On bude
chrániť môj odchod i príchod odteraz až naveky.
Tí, čo sa spoliehajú na
Pána, sú ako vrch Sion: nehýbe sa, trvá naveky. Hoci by aj siali v slzách, s jasotom budú žať. Hoci by
aj odchádzali s plačom
s osivom na chrbte, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú. Zložte
svoju starosť na Pána a on
vás zachová. Vzmužte sa
a majte srdce statočné,
vy všetci, čo dúfate v Pána.
Zo žalmov 56, 62, 125, 126.
Zo žalmov 94, 121.
64
65
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
V súžení som vzýval Pána a on ma vypočul a vyslobodil. Pán je so
mnou, nuž nebojím sa, čože mi môže urobiť človek? Pán je so mnou
a pomáha mi, nemusím si všímať svojich nepriateľov. Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať človeka. Ja budem žiť a vyrozprávam
skutky Pánove. Prísne ma Pán potrestal, no nevydal ma smrti napospas.
Zo žalmu 118.
Tvoje ruky ma utvorili
a stvárnili. Pane, ty si moje
všetko. Lepší je pre mňa zákon tvojich úst ako tisícky v zlate a striebre. Nauč
ma dobrotivosti, múdrosti
a poznaniu. Daj mi chápavosť a osvojím si tvoju náuku. Pane, tvoje slovo trvá
naveky ako nebesia. Videl
som, že každá dokonalosť
má medze, iba tvoj príkaz
platí neobmedzene.
Zo žalmu 119.
66
67
Z celého srdca volám: „Pane, vyslyš ma, chcem zachovať tvoje ustanovenia.“ K tebe volám: „Zachráň ma a budem plniť tvoje príkazy.“ Ešte pred svitaním sa mi otvárajú oči, aby som rozjímal o tvojich výrokoch. Svoje príkazy si ustanovil naveky a podstatou tvojich slov je číra
pravda. Radujem sa z nej ako ten, čo získal korisť bohatú.
Zo žalmu 119.
Tvoje príkazy sú obdivuhodné, výklad tvojich slov
osvecuje, maličkým dáva
chápavosť. Otváram ústa
a dych naberám, lebo túžim za tvojimi predpismi.
Riaď moje kroky podľa tvojho výroku, aby ma neovládla nijaká neprávosť. Tvoj výrok je dokonale vyskúšaný
v ohni a tvoj sluha ho miluje. Keď ma postihne úzkosť
a súženie, potešenie nájdem v tvojich príkazoch.
Tvoje ustanovenia sú spravodlivé naveky, daj mi to
pochopiť a budem žiť.
Zo žalmu 119.
68
69
Pane, tvoj zákon veľmi milujem, rozjímam o ňom celý
deň. Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu, mojím ústam sú sladšie ako
med. Zmúdrel som z tvojich príkazov, preto nenávidím cestu klamstva. Tvoje slovo je svetlo pre moje
nohy a pochodeň na mojich chodníkoch. Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou
môjmu srdcu. Srdce som si
upriamil tak, aby plnilo tvoje príkazy navždy a naveky.
Pane, v tvojich ustanoveniach mám záľubu, na tvoje slová nechcem zabúdať.
Otvor mi oči, aby som pozoroval divy tvojho zákona. V srdci si zachovávam
tvoje slová, len ty ma nikdy neopusť. Výrokom tvojich úst veľmi dôverujem,
sú pre mňa slasťou a rozkošou. Tvoja náuka je radostná a tvoje ustanovenia sa
mi stali piesňou na mieste
môjho putovania.
Zo žalmu 119.
Zo žalmu 119.
70
71
Nie nás, Pane, nie nás, ale
svoje meno osláv pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť. Prečo majú hovoriť pohania: „Kdeže je
ten ich Boh?“. Veď náš Boh
je v nebi a stvoril všetko,
čo chcel. Všetci bohabojní dúfajú v Pána, on je ich
pomoc a záštita. Pán na
nás pamätá a žehná nás.
Požehnáva všetkých, čo si
ho ctia, malých i veľkých.
Nech aj vás zveľadí, vás
i vaše deti. Nech vás požehnáva Pán, ktorý stvoril
nebo i zem.
Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas, lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval. Milostivý a spravodlivý je Pán,
náš Boh sa zľutúva. Pán ochraňuje maličkých, pomohol mi, keď som
bol v biede. Znova sa, duša moja, upokoj, lebo Pán ti dobre urobil, lebo
moje oči zachránil od sĺz a moje nohy pred pádom. Chváľ, moja duša,
Pána. Celý život ho chcem chváliť, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.
Zo žalmov 116, 146.
Zo žalmu 115.
72
73
Chcem ťa, Pane, oslavovať
celým srdcom, že si vypočul slová mojich úst. Vždy
si ma vyslyšal, keď som
ťa vzýval, a rozmnožil si
vo mne odvahu. Ospevovať budem Pánove cesty,
lebo veľká je jeho sláva.
Vznešený je Pán, a predsa zhliada na pokorného.
Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš. Pán za mňa dielo dokončí. Neopusť dielo
svojich rúk, Pane.
Zo žalmu 138.
74
Ty, Pane, si vytvoril moje útroby,
utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď
som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje
oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe
boli zapísané všetky moje dni,
len pomyselné, lebo som ešte
ani jeden neprežil. Bože, aké
vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet, aký je obrovský. Keby som ich všetky
chcel porátať, je ich viac ako
zŕn piesku. A keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri
Zo žalmu 139.
tebe.
75
Nahlas volám k Pánovi a úpenlivo prosím. Nariekam pred ním
a rozprávam mu o svojom súžení. Ja síce klesám na duchu,
ale ty poznáš moje chodníky.
Na ceste, ktorou sa uberám, mi
nastavili osídlo. Nik sa už nepriznáva ku mne, o môj život
nik nestojí. Duch sa mi zmieta v úzkostiach, v hrudi mi srdce meravie. Vystieram k tebe
ruky, za tebou dychtím ako vyprahnutá zem. Neskrývaj predo mnou svoju tvár. Daj mi
pocítiť, že si sa zmiloval nado
mnou, lebo sa spolieham na
teba. Nauč ma plniť tvoju vôľu,
lebo ty si môj Boh. Na správnu
cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch.
Zo žalmov 142, 143.
76
Oči dvíham tebe, čo na
nebesiach prebývaš. Ako
oči sluhov hľadia na ruky
svojich pánov, ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej, tak hľadia moje
oči na Pána, nášho Boha,
kým sa nezmiluje nado
mnou. Zmiluj sa, Pane,
nado mnou, lebo už mám
dosť pohŕdania pyšných
a výsmechu boháčov.
Zo žalmu 123.
77
Niečo k fotografiám
78
79
Nové Štrbské pleso - str. 8
Štrbské pleso - v pozadí zľava: Popradský hrebeň,
Koruna Vysokej, Tupá a Končistá - str. 8
Kolové pleso zo SV svahov Hrebeňa Sviniek - str. 9
Vareškové pleso - zamrznuté - str. 10
Batizovské pleso - str. 11
„Pleso“ v parku Kaštieľa Spišský Štiavnik - str. 12
Nové Štrbské pleso - v pozadí Koruna Vysokej - str. 12
Zelené pleso v jeseni - str. 13
Dlhé pleso vo Velickej doline - str. 14
Batizovské pleso - str. 14
Krivánske Zelené pleso - pohľad na zo sedla Škára - str.15
Trojrohé pleso - v pozadí Malý Kežmarský štít - str. 16
Jamské pleso s Rusalkou :-) - v pozadí Kriváň - str. 16
Vyšné Terianske pleso - v pozadí Kriváň str. 17
Jedno z Vyšných Streleckých plies - v pozadí Javorový štít - str. 17
Prostredné Spišské pleso so zahaleným Prostredným hrotom - str. 18
Jadranské pleso :-) - str. 19
Jamské pleso - str. 19
Žltá stena, zimné lezenie - str. 20
Malé Žabie Javorové pleso - v pozadí Ľadový štít - str. 20
Prostredné a Nižné Spišské pleso z Dupkeho lávky
v pozadí Lomnický a Pyšný štít - str. 21
Modré pleso z Prostredného hrotu - v pozadí Široká veža,
Sedielko, Malý Ľadový a Ľadový štít - str. 21
Lampáš na zamrznutom Prostrednom Spišskom plese - str. 22
Vyšné Žeruchové pleso - v pozadí Ždiarska vidla a Havran - str. 23
Veľké Biele pleso s Belianskymi Tatrami - str. 23
Ľadové pleso - Veľká Studená dolina - v pozadí Svišťový štít - str. 24
Strážca Javorovej doliny - str. 25
Rumanovo pleso s Tupou v pozadí - str. 25
80
81
Zelené Javorové pleso s pyramídou Kolového štítu - str. 26
Malé Žabie pleso - v pozadí Malá a Predná Bašta - str. 27
Nižné Kozie pleso - str. 27
Studené pleso - v pozadí Skrinica s Bradavicou - str. 28
Ľadové pleso v Zlomiskovej doline - v pozadí Popradské pleso
a Hrebeň Bášt - str. 28
„Pleso“ v parku Kaštieľa Spišský Štiavnik - str. 29
Čierne pleso s Belianskymi Tatrami - str. 29
Okrúhle pleso zo Štrbského štítu - v pozadí Hrubý vrch (Triumetal) - str. 30
„Pleso“ Blajzloch v Slovenskom raji - str. 31
Čierne Javorové pleso s „tapetou“ Širokej - str. 31
Vyšné Rakytovské pliesko - str. 32
Čierne pleso nad Hágami - str. 32
Vareškové pleso s Malým a Veľkým Kostolom v pozadí - str. 33
Nosič nad Malým Spišským plesom - str. 33
Bežkyňa pri Popradskom plese - str. 34
Skalnaté pleso - str. 34
Zelené Javorové pleso - str. 35
Žabie Javorové pleso - str. 36
Skala pri jednom zo Zbojníckych plies - str. 36
Batizovské rybníky - str. 37
Štrbské pleso - v pozadí (zľava): Kriváň, Ostrá a Predné Solisko str. 37
Malé Žabie Javorové pleso s Ľadovým štítom - str. 38
Strážca Malej Studenej doliny - str. 39
Operený stoik na Štrbskom plese - str. 39
Malé Čierne pleso s Kolovým štítom a Jastrabou vežou - str. 40
Javorové veže parádiace sa v zrkadle Žabieho Javorového plesa - str. 41
Zelené pleso Kačacie s Mlynárom v slnečnom kúpeli - str. 41
Zmrzlé pleso s Mlynárom - str. 42
Ľadové pleso vo Veľkej Studenej doline - str. 43
82
Jedno zo Sivých plies a Slavkovský štít - str. 43
Nižné Terianske pleso s Krížnou na horizonte - str. 44
Veľké Spišské pleso a Baranie rohy nad ním - str. 44
Ráno vo Veľkej Studenej doline - str. 45
Starolesnianske pleso s Kupolou, Východnou Vysokou,
Divou vežou a Svišťovým štítom (zľava - doprava) - str. 45
Písmo na brehu Sesterského plesa - str. 46
Nižné Bielovodské Žabie pleso - str. 46
Zelené pleso s Chatou a Belianskymi Tatrami - str. 47
Velické pleso so Sliezskym domom - str. 47
Okrúhle pleso - str. 48
Skala so stekajúcim medom :-) pri Capom plese - str. 48
Jedno z Nižných Streleckých plies a Slavkovský štít - str. 49
Malé Pusté pleso (v popredí) a Ľadové pleso vo Veľkej Studenej
doline - str. 50
Starolesnianske pleso s Malým a Prostredným hrotom - str. 50
Večer pri Jadranskom plese :-) - str. 51
Zamrznuté jedno zo Sivých plies - str. 51
Cencúle nad Nižným Temnosmrečianskym plesom - str. 52
Kobylie pleso a Hrubô v pozadí - str. 52
Ľadové pleso vo Veľkej Studenej doline spolu s Kupolou
a Východnou Vysokou - str. 53
Zbojnícke plesá a Starolesnianske pleso (v pozadí) - str. 53
Volie pliesko - str. 54
Štand nad Veľkým Žabím plesom - str. 54
Velické pleso a Sliezský dom - str. 55
Štrbské pleso a Vysoká s parochňou - str. 55
Machové lôžko okolo jedného z Nižných Streleckých plies - str. 56
Jedno zo Sivých plies a Slavkovský štít - str. 57
Vyšné Terianske pleso so severnými hrebeňmi Krátkej
a Kriváňa - str. 57
Litvorové pleso - str. 58
Nižné Temnosmrečianske pleso a Liptovské kopy - str. 58
83
Prostredné Spišské pleso a Žltá, Drobná, Sokolia a Priečna veža (zľava - doprava) - str. 59
Dobytča a „pleso“ v parku Kaštieľa Spišský Štiavnik - str. 60
Sedielkové pleso - str. 60
Jedno zo Sivých plies a Slavkovský štít - str. 61
Vyšné Terianske pleso so severnými hrebeňmi Krátkej
a Kriváňa - str. 61
Prvé ľady na Malom Spišskom plese a Téryho chata - str. 62
Kvetnicové pleso - str. 63
Ťažké (České)pleso a SZ časť Javorového hrebeňa - str. 63
Model záchranárskeho vrtuľníka spoločnosti ATE
pristál :-) pri Sesterskom plese - str. 64
Štrbský rybník a Tatry - str. 64
Lady Sherpa rallye na Kamennú chatu str. 65
Ťažké (České) pleso so Svišťovou a Litvorovou dolinou v pozadí - str. 65
Malé Žabie Javorové pleso a záver Javorovej doliny - str. 66
Ranným slnkom pozlatená skala pod Ostrým štítom - str. 67
Dlhé pleso vo Veľkej Studenej doline s Kupolou, Východnou
Vysokou, Divou vežou, Svišťovým štítom a Zbojníckou chatou
(zľava- doprava) - str. 67
Mrazivá výšivka na Dlhom plese vo Veľkej Studenej doline - str. 68
Veľké Hincovo pleso zo Štrbského štítu - str. 69
Malé Hincovo pleso a Kôpky v popredí - str. 69
Prostredné Spišské pleso s Lomnickým hrebeňom - str. 70
Zadné Spišské pleso - str. 70
Sesterské pleso s Písmom - str. 71
Nižné Spišské pleso a vľavo Veľká Lomnická veža - str. 71
My pri Jadranskom plese :-) str. 72
Nižné Bielovodské Žabie pleso - str. 72
Popradské pleso a stará limba - str. 73
Nižné Spišské pleso s Malým Ľadovým a Ľadovým štítom - str. 74
Jedno zo Sivých plies so Slavkovským štítom - str. 74
84
Vyšné Bielovodské Žabie pleso - str. 75
Pleso nad Skokom - str. 75
Ľadová autodráha na Dlhom plese vo Veľkej Studenej doline str. 76
Hincovo oko - str. 76
Prostredné Spišské pleso Prostredným hrotom a Téryho chatou
- str. 77
Zamrznuté pleso - str. 77
85
Zoznam plies
Skúsení Tatranci určite zbadali, že žalmy sprevádza nekompletná suita tatranských plies. V náhrdelníku chýbajú niektoré perly Tatier, zatiaľ čo zopár goráliek sa tam dostalo aj napriek
tomu, že nemajú s plesami nič spoločné. Ako moje ospravedlnenie prijmite nasledujúci zoznam tatranských plies. Sú zoradené podľa dolín, v ktorých sa nachádzajú, pričom plesá, dostupné
po značkovanom turistickom chodníku, sú označené hviezdičkou.
Územie TANAPu skrášľuje vyše 110 takýchto klenotov:
Kôprová dolina - Kobylia dolinka:
Kobylie pleso*
Kôprová dolina - Temné Smrečiny:
Nižné Temnosmrečianske pleso*
Vyšné Temnosmrečianske pleso
Nefcerka:
Malé Terianske pleso
Nižné Terianske pleso
Vyšné Terianske pleso
Važecká dolina:
Krivánske Zelené pleso
Malé pliesko
v pásme lesa: Jamské pleso*
Furkotská dolina:
Furkotské plesá
Nižné Wahlenbergovo pleso*
Vyšné Wahlenbergovo pleso*
v pásme lesa: Nižné Rakytovské pleso*
Vyšné Rakytovské pleso*
Mlynická dolina: Capie pleso*
Nižné Kozie pleso
Okrúhle pleso
Pleso nad Skokom*
Pleso pod Skokom*
86
87
Vyšné Kozie pleso
v pásme lesa: Jazierka lásky*
Nové Štrbské pleso*
Slepé pliesko*
Štrbské pleso*
Mengusovská dolina - Hincova kotlina:
Hincove oká*
Malé Hincovo pleso*
Satanovo pleso
Veľké Hincovo pleso*
Mengusovská dolina - Kotlina Žabích plies:
Malé Žabie pleso
Veľké Žabie pleso*
Vyšné Žabie pleso
Zlomisková dolina:
Ľadové pleso
Popradské pleso*
Zlomisková dolina - Dračia dolinka:
Malé Dračie pleso
Veľké Dračie pleso
Zlomisková dolina - Rumanova dolinka:
Rumanovo pleso
Batizovská dolina:
Batizovské pleso*
Pliesko pod Kostolíkom
Velická dolina:
Dlhé pleso*
Horné Velické plieska
Kvetnicové pleso*
Velické pleso*
Slavkovská dolinka:
Slavkovské plieska
Szontághovo pleso
Veľká Studená dolina:
Dlhé pleso*
Ľadové pleso
88
Malé Pusté pleso
Nižné Strelecké plesá
Pusté pleso
Sesterské plesá*
Sivé plesá*
Starolesnianske pleso*
Studené plesá
Vareškové pleso*
Vyšné Strelecké plesá
Zbojnícke plesá*
Malá Studená dolina:
Baranie pliesko
Dolné Spišské pleso
Horné Spišské pleso
Malé Spišské pleso*
Modré pleso*
Prostredné Spišské pleso*
Veľké Spišské pleso*
Skalnatá dolina:
Skalnaté pleso*
Dolina Zeleného plesa:
Čierne pleso*
Malé Čierne pleso
Zelené pleso*
Červená dolina:
Belasé pleso
Červené pleso*
Dolina Bielych plies:
Malé Biele plesá
Nižné Žeruchové pleso
Trojrohé pleso*
Veľké Biele pleso*
Vyšné Žeruchové pleso
Žlté pleso
Kolová dolina:
Kolové pleso
89
Čierna Javorová dolina:
Čierne Javorové pleso
Javorová dolina:
Malé Žabie Javorové pleso
Zelené Javorové pleso
Žabie Javorové pleso*
Široká dolina:
Tiché pleso
Rovienková dolina:
Rovienkové pleso
Svišťová dolina:
Hrubé plieska
Bielovodská dolina - Zamrznutý kotol
Zamrznuté pleso*
Bielovodská dolina - Litvorová kotlina:
Litvorové pleso*
Bielovodská dolina - Kačacia dolina:
Malé Kačacie pleso
Zelené Kačacie pleso
Ťažká (Česká) dolina:
Ťažké (České) pleso
Zmrzlé pleso
Žabia Bielovodská dolina:
Nižné Žabie Bielovodské pleso
Vyšné Žabie Bielovodské pleso
90
Kniha Plesám
by nebola uzrela svetlo sveta bez štedrej pomoci
týchto priateľov a známych
Danka Fassingerová - Bilíkova chata
Peter Petras- Rainerova chata
Viktor Beránek - Chata pod Rysmi
Tomáš Petrík - Chata pri Zelenom plese
Milan Štefánik - Chata pod Soliskom
Fam. Kozma - Chorvátsky Grob - Čierna Voda
Mária Grondžáková - Poprad
Ivan Urbanovič ml. - Sport 2000, Starý Smokovec
Športbazár - Výkrik
Ing. Jozef Janiga - Tatranská Lomnica
HANIL E-HWA - Slovakia
KRAJAN z New Yorku
91
CENTRUM
fotoslužby
predaj fototechniky
a príslušenstva
výroba fotiek a darčekov
kopírovanie-laminovanie-fax. scan.print.mail.-retuš-rámy-albumy...
Tibor FRIEDMAN
Francisciho 3288/35, 058 01 Poprad
052 / 7723 037
e-mail: [email protected]
Obchod so športovým tovarom
Námestie Sv. Egídia 51/56 05801 POPRAD
[email protected] www.ululu.sk
1475 m.n.m.
Námestie sv. Egídia 3003/106, 058 01 Poprad
92
93
Je mojou milou povinnosťou poďakovať
ing. Jurajovi Vnenčákovi a Paľovi Jarkovskému
za rady pri vydaní tejto knihy.
94
95
Maťo Maličký
PlesÁm
Fotografie Maťo Maličký
Grafická úprava
Paľo Jarkovský
2012
96
„Ľudí nemôžeme naučiť nič nové - dá sa im akurát pomôcť, aby všetko
objavili vo svojom vnútri.“
(Galileo Galilei)
Táto kniha sa pokúsi
len povrchne odháliť krásu tatranských plies, nešiel som do hĺbok,
avšak žalmy, tie by sa mali ponoriť čo najhlbšie do Vášho srdca...
Download

Kniha - Plesám