ZVYŠOVANIE VZDELANOSTNEJ ÚROVNE PRÍSLUŠNÍKOV
MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT.
MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ /
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV EÚ
ITMS: 26130130057
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Ľ. PODJAVORINSKEJ 1, KOŠICE
NÁMETY NA HODINY
VLASTIVEDY
PRE I. STUPEŇ ZŠ
Mgr. VALÉRIA KISSOVÁ
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
1.1 Inovácia výučby žiakov z MRK na podporu
čitateľskej gramotnosti vrátane digitálneho vyučovania
NÁMETY NA HODINY
VLASTIVEDY
PRE I. STUPEŇ ZŠ
Mgr. Valéria Kissová
Košice
2013
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
OBSAH
Úvod ................................................................................................................... 3
1.
Teoretická časť ........................................................................................ 5
1.1 Projekt ....................................................................................................... 5
1.2 Čitateľská gramotnosť ............................................................................. 6
1.3 Charakteristika predmetu vlastiveda .................................................... 9
1.3.1 Ciele predmetu ........................................................................................ 9
1.3.2 Kľúčové kompetencie............................................................................ 10
1.3.3 Obsah predmetu .................................................................................... 12
2.
Praktická časť ........................................................................................ 14
2.1 Námety na hodinu Vlastiveda ............................................................. 14
Téma: Súčasné územné členenie Slovenska ....................................... 14
Téma: Premeny dedín a miest.............................................................. 16
Téma: Spoznávame Bratislavu ............................................................. 18
Téma: Spoznávame Košice ................................................................... 20
Téma: Priemysel .................................................................................... 22
Téma: Rodinné zvyky a tradície .......................................................... 24
Téma: Roztancované Slovensko........................................................... 26
Téma: Ako sa žilo v minulosti- skanzeny ........................................... 28
Téma: Povesť o Kráľovej holi a Kriváni............................................... 30
Téma: Vodstvo v krajine ....................................................................... 32
Téma: Opakovanie 4. ročníka .............................................................. 35
Prílohy: ............................................................................................................. 37
Použité zdroje: ................................................................................................ 49
2
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Úvod
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice je plne organizovaná základná škola. Bola daná do užívania 1. 9. 1983 a v školskom roku 1983/1984 bolo
zriadených 15 tried, ktoré navštevovalo 218 žiakov.
Základnú školu Ľ. Podjavorinskej 1, Košice navštevujú od 1. 9. 1983 iba
rómski žiaci, prevažne zo sídliska Luník IX. Žiaci tunajšej školy pochádzajú z prostredia s nízkou sociokultúrnou úrovňou rodiny, kde starostlivosť
a zodpovednosť rodičov za deti je nedostatočná, s odlišnými sociálnymi
vzťahmi ku škole a k vzdelaniu, s malou slovnou zásobou, so slabými vyjadrovacími schopnosťami. Väčšina žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aj úroveň dosiahnutých výsledkov je adekvátna podmienkam, v ktorých žijú. Skutočnosť, že v rodinách komunikujú iba rómskym
jazykom, sa negatívne odráža v jazykovom prejave žiakov. Slovná zásoba
žiakov je chudobná, ich vyjadrovanie je strohé, gramaticky nesprávne. Vedomosti žiakov sú krátkodobé, učivo v podstate ovládajú, ale nízka úroveň
ovládania slovenského jazyka im bráni, aby dané úlohy zvládli.
Pri organizácii práce školy vychádzame z podmienok, v ktorých naši žiaci vyrastajú a sú vychovávaní pre život.
Každoročne sa zvyšoval počet žiakov navštevujúcich ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, škola kapacitne nestačila, preto sa v školskom roku 2001/2002 začala
výstavba prístavby školy. V školskom roku 2002/2003 bola daná do prevádzky prístavba s osemnástimi triedami, dvoma telocvičňami a bazénom. Počet
žiakov každým rokom stúpal, preto sme museli v školskom roku 2003/2004
pristúpiť na dvojzmenné vyučovanie. V školskom roku 2006/2007 boli dané
do užívania školské dielne, ktoré boli vybavené za pomoci U. S. Steel, Košice, s.r.o..
3
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, bazén, 4 učebne výpočtovej techniky (62 počítačov), školské dielne,
kuchynku a školskú knižnicu. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy. Veľkú telocvičňu využívame aj na spoločenské a kultúrne akcie (akadémie, divadelné predstavenia, výchovné koncerty).
V školskom roku 2005/2006 boli zriadené špeciálne triedy s počtom
tried 4 a počtom žiakov 46.
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo Základnú školu Ľ. Podjavorinskej 1103 žiakov v 55 triedach a venovalo sa im 73 pedagogických zamestnancov. Žiaci I. stupňa mali možnosť navštevovať ŠKD v 5 oddeleniach.
Žiaci školy trávili voľný čas v jednom zo 46 krúžkov záujmovej činnosti.
Škola je postavená na sídlisku Luník IX – Košice Západ. Je umiestnená
v peknom prostredí, v blízkosti lesa a autobusovej zastávky, preto je dostupná aj žiakom z iných lokalít.
4
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
1. Teoretická časť
1.1 Projekt
Súčasná ekonomická a sociálna situácia si vyžaduje v oblasti vzdelávania
intervencie do všetkých zložiek vzdelávacieho systému. Vedomostná spoločnosť potrebuje ľudí, pochádzajúcich aj z rómskej komunity, ktorí budú
vzdelaní a budú disponovať zručnosťami, ktoré si vyžadujú nové pracovné
miesta s vysokou pridanou hodnotou. Keďže slabou stránkou najohrozenejšej skupiny rómskeho etnika je práve ich vzdelanostná úroveň, príčinu treba
hľadať v neovládaní spisovného a aj dorozumievacieho jazyka – teda slovenského. Preto je veľmi dôležité, aby si rómske dieťa už v ZŠ osvojilo základy
spisovného jazyka do takej miery, aby bolo schopné v ňom komunikovať.
K uvedenému neoddeliteľne patrí aj čitateľská gramotnosť, pretože bez
čítania s porozumením nie je možné vzdelávať žiaka. Vzhľadom na fakt, že
u rómskych detí je aj absencia školskej dochádzky, je potrebné prispôsobiť
obsah a metódy na podporu čitateľskej gramotnosti prostredníctvom aktivizácie a motivácie priamo v škole, napr. digitalizáciou prostredia vo vyučovacom procese. Splnením hlavného cieľa projektu, ktorým je inovácia obsahu
a metód vzdelávania v ZŠ smerom k podpore čitateľskej gramotnosti žiakov z MRK, vrátane prípravy pedagógov, prispejeme k napĺňaniu hlavného cieľa operačného programu Vzdelávanie. Sociálne znevýhodneným
žiakom z MRK tak uľahčíme prístup, začlenenie sa a úspešné pôsobenie vo
vzdelávaní, ale aj v spoločnosti.
Realizovaním plánovaných aktivít (podpora čitateľskej gramotnosti, digitálnej, cudzích jazykov a ďalších kľúčových kompetencií) dosiahneme, že
pedagógovia a žiaci z MRK budú inovovaným obsahom/systémom vzdelávania pripravovaní na reálne potreby trhu práce a zároveň tak, že v každodennom živote budú schopní kriticky myslieť, analyzovať a vyhodnocovať
spoločenské javy a pružne reagovať na zmeny potrieb na trhu práce.
Strategický cieľ projektu sme rozložili na 2 čiastkové - špecifické ciele
tak, aby sme ich postupným naplnením dosiahli:
Prvý špecifický cieľ je zameraný najmä na inováciu metód a foriem výučby, inovujeme/tvoríme učebné materiály, pedagogickú dokumentáciu a di-
5
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
daktické/učebné pomôcky a IKT pre ich aktívne využitie vo vyučovacom
procese modernej ZŠ, čím motivujeme, aktivizujeme a zlepšujeme viaceré kľúčové kompetencie, prioritne čitateľskú gramotnosť cieľových skupín,
smerom k ich príprave, ľahšej inklúzii a úspešnému pôsobeniu vo vzdelávaní, ako aj v spoločnosti.
Druhý špecifický cieľ projektu je prioritne zameraný na zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a rozvoj čitateľských zručností žiakov prostredníctvom rozvoja metakognície, smerujúceho ku kvalitnejšej a modernejšej vzdelávacej príprave sociálne znevýhodnených žiakov z MRK na život
ako aj prácu vo vedomostnej spoločnosti.
1.2 Čitateľská gramotnosť
Čitateľská gramotnosť je vo výskume OECD PISA definovaná ako spôsobilosť porozumieť písanému textu, používať písaný text a premýšľať o ňom.
Je predpokladom rozvíjania čitateľových vedomostí a potenciálu, ktorý mu
umožní aktívne sa zapojiť do života v spoločnosti.
Čitateľská gramotnosť je v modeloch gramotnosti pomenovaná aj pojmom funkčná gramotnosť, ktorú charakterizuje schopnosť spracovať textové informácie, zisťuje úroveň 4 procesov porozumenia, potrebných na úplné
porozumenie informačného a literárneho textu:
• vyhľadávanie informácií,
• vyvodzovanie záverov,
• integrácia a interpretácia myšlienok a informácií,
• hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov.
Nevýhodou žiakov našej školy je skutočnosť, že žiaci doma rozprávajú iba
rómskym jazykom, majú slabé vyjadrovacie schopnosti, rozprávajú chybne,
až nezrozumiteľne, nechápu význam slov. Z toho vyplývajú nedostatky vo
vyučovaní slovenského jazyka a s tým súvisí aj osvojovanie vedomostí v ostatných predmetoch. Vyjadrovacie schopnosti žiakov sú strohé, používajú iba
jednoduché vety, gramaticky nesprávne. V texte sa nedokážu orientovať, pretože mu často nerozumejú. Vnímanie textu zásadným spôsobom ovplyvňuje
6
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
základy čitateľského výkonu, rýchlosť, správnosť, techniku čítania i samotné
čítanie s porozumením, ktoré je základom školskej úspešnosti.
Z uvedených dôvodov je potrebné:
• rozvíjať slovnú zásobu žiakov a osvojovať si slovenský jazyk,
• dbať na správnu výslovnosť,
• čo najviac so žiakmi komunikovať,
• rozvíjať úroveň vnímania, pamäte a myslenia,
• osvojovať a prehlbovať zručnosť žiakov v jednoduchom a súvislom
vyjadrovaní,
• viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie ústnej a písomnej,
• viesť žiakov k tomu, aby dokázali určitý čas sústredene počúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
• na všetkých vyučovacích hodinách v čo najväčšej miere využívať
učebné pomôcky,
• na všetkých vyučovacích hodinách tvoriť pre žiakov učebné texty,
ktoré by boli primerané veku a ich schopnostiam,
• na všetkých hodinách rozvíjať čitateľskú gramotnosť tak, aby žiaci
pochopili prečítaný text,
• rozvíjať schopnosť vyhľadávať potrebné informácie, analyzovať ich
a použiť ich v praxi,
• na všetkých vyučovacích hodinách využívať didaktické hry, ktorými
sa doplní učivo a prispeje k jeho osvojeniu a upevneniu,
• v čo najväčšej miere využívať mimo čítankové čítanie, využívať školskú knižnicu,
• klásť dôraz na prehlbovanie pracovných návykov u žiakov, ktoré im
chýbajú a rodina ich k tomu nemotivuje,
• viesť žiakov k počítačovej gramotnosti, využívať počítače v každodennom živote,
• zabezpečiť v čo najväčšej miere prístup žiakom na internet,
• pripraviť žiakov na uplatnenie sa v informačnej spoločnosti 21. storočia,
• viesť žiakov k poznávaniu nielen svojej národnej kultúry, histórie,
zvykov, tradícií, ale aj kultúr ostatných národov a národností.
7
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Požiadavky na funkčnú (čitateľskú) gramotnosť boli transformované do
koncepcie obsahovej reformy školstva a sú vyjadrené v kľúčových kompetenciách žiaka:
1. Percepčno-motorické zručnosti:
• odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text
2. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti:
• zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi
3. Analytické a interpretačné zručnosti:
• zostaviť osnovu prečítaného textu,
• určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu,
• prerozprávať obsah prečítaného textu,
• vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu,
4. Tvorivé zručnosti:
• porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh)
5. Verejná prezentácia textu, verejný prejav:
• pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na primeranej úrovni žiaka ZŠ
6. Informačné zručnosti:
• poznať a používať jazykové slovníky, príručky a encyklopédie,
• orientovať sa v školskej a verejnej knižnici
7. Komunikačné zručnosti:
• adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu,
• vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu,
• verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor
8. Technika čítania a verejná prezentácia textu:
• správne, plynule a s porozumením čítať nahlas aj potichu po príprave texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané skúsenostiam
žiaka,
• pri hlasnom čítaní dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť
9. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti:
• zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich
znalosť,
• vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi
8
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
1.3 Charakteristika predmetu vlastiveda
Vlastiveda je predmet, ktorý skúma reálny svet, v ktorom sa žiak bezprostredne pohybuje. Zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej vlasti, svojho kraja, regiónu a samotnej obci. Vlastivedné – motivačné
poznávanie začína už v detstve, priestor okolo dieťaťa je plný zaujímavých
vecí a potrebujú na ne odpoveď. Žiaci sa oboznamujú aj s najvýznamnejšími
a najatraktívnejšími časťami regiónov.
Vnímať, spoznávať a vytvoriť si kladný vzťah ku krajine, v ktorej žiak žije,
je hlavnou úlohou vo všetkých troch ročníkoch primárneho vzdelávania.
Vlastiveda vo IV. ročníku ZŠ je obsahovo naplnená emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmov
z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska). S tým súvisí aj poznanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite, či už školy alebo partie kamarátov. Poznanie svojej krajiny v časových premenách jednotlivých ročných období s dôrazom na starostlivosť o bezpečnosť a zdravie vytvára predpoklady
pre vnímanie vzájomného vzťahu človeka a prírody. Súčasťou predmetu sú
aj vychádzky s vlastivedným námetom, ktoré majú motivačný charakter na
vyučovanie vlastivedy Vlastivedné vychádzky sú prepojené s učivom prírodovedy a prierezovými témami multikultúrna výchova, ochrana života
a zdravia, dopravná výchova, environmentálna výchova a tvorba projektov
a prezentačné schopnosti. Slovensko v minulosti a dnes sú príbehy historického rázu. Zakladá sa na spoznaní významných udalostí v našom meste, regióne, o ich zaradení v správnom časovom slede. Témami vlastivedy sa žiaci
pripravujú na vyučovanie geografie a postupne sa oboznamujú s plánmi.
1.3.1 Ciele predmetu
Hlavným cieľom vyučovania vlastivedy je podporovať chuť učiť sa, získavať zaujímavé informácie, triediť ich, využívať v kontextových situáciách. Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor,
v ktorom žijeme a jeho premeny, prejavovať záujem o spôsob života ľudí
v blízkom okolí (v triede, škole, obci) a vedieť spolupracovať. Akceptovať
ľudí, ktorí prišli na Slovensko z iných štátov a naučiť sa ich tolerovať. Na
9
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
vyučovaní vlastivedy vo IV. ročníku sa žiaci pútavou formou oboznamujú
so zaujímavými časťami Slovenska. Výučba vlastivedy vo IV. ročníku ZŠ je
zameraná na zážitkové poznávanie oblastí Slovenska. Pre žiakov je pri tom
dôležité orientovať sa na mape, vedieť čítať mapu s porozumením a rozprávať o obrázkoch, fotografiách, porovnávať jednotlivé oblasti s krajom, v ktorom žiak žije.
Súhrn cieľov:
- poznať priestor v ktorom žiak žije,
- orientovať sa v priestore a čase,
- orientovať sa na mape,
- narábať s veku primeranými historickými prameňmi,
- rozvíjať vzťah ku krajine a spoločnosti prostredníctvom príbehov,
rozprávok povestí,
- rozvíjať schopnosť využívať poznatky a zistenia so svojich skúseností, pozorovaní a objavovaní,
- vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa,
- využívať zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia
a ich porovnávania,
- vnímať ľudí aj z iných kultúrnych oblastí.
1.3.2 Kľúčové kompetencie
Žiak štvrtého ročníka si v predmete vlastiveda osvojujú tieto základné
kľúčové spôsobilosti:
a) sociálne komunikačné spôsobilosti
- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou k veku,
- správne používa pojmy z predmetu vlastiveda,
- interpretuje umelecké texty z literatúry a odborné texty,
- dokáže určitý čas sústredene počúvať, náležite reagovať, používať
vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
10
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
-
rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú
formu medzikultúrnej komunikácie
b) spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia
- používa rôzne druhy myslenia na riešenie rôznych praktických
problémov v každodenných situáciách (na rôznych úrovniach),
- rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré
vedú k systematizácii poznatkov
c) spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie
- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri
vyučovaní a učení sa
d) spôsobilosť učiť sa
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva ich
vo svojom učení,
- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových
postupov
e) spôsobilosť riešiť problémy
- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch,
- vníma a sleduje problémové situácie v škole vo svojom najbližšom
okolí, vie rozoznať problémy, premýšľa o ich príčinách a navrhuje
riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti
f) osobné, sociálne a občianske spôsobilosti
- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
- kontroluje vlastné konanie a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
- ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci
g) spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
- dokáže sa vyjadrovať na úrovní základnej kultúrnej gramotnosti,
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
- rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj
názor,
11
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
-
pozná a dodržiava základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace
s úpravou zovňajšku človeka.
je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr,
cení si a rešpektuje kultúrno– historické dedičstvo a ľudové tradície,
je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr
1.3.3 Obsah predmetu
Obsah vzdelávania je zadefinovaný nasledovnými tematickými celkami:
12
•
Krajina, v ktorej žijeme
Orientujeme sa v okolí
Čo sme sa už naučili
Časová priamka
Súčasné územné členenie Slovenska
Náš samosprávny kraj
Opakovanie
•
Mestá a dediny
Život na dedine
Život v meste
Mestá na mape Slovenska
Premeny dedín a miest
Opakovanie
•
Cestujeme
Ako môžeme cestovať po Slovensku
Spoznávame Bratislavu
Spoznávame Košice
Z Bratislavy do Košíc- z Košíc do Bratislavy
Ktorá preprava je najvýhodnejšia
Opakovanie
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
•
Ako pretvárame krajinu
Baníctvo a hutníctvo
Priemysel
Poľnohospodárstvo
Lesníctvo
Opakovanie
•
Tradície a zvyky
Kultúrne regióny Slovenska
Rodinné zvyky a tradície
Roztancované Slovensko
Život v stredovekom meste
Život roľníkov v dávnej minulosti
Ako sa žilo v minulosti- skanzeny
Opakovanie
•
V súlade s prírodou
Členitosť krajiny
Ideme do hôr
Povesť o Kráľovej holi a Kriváni
Vodstvo v krajine
Plavíme sa po Dunaji a Dunajci
Chránime vodné zdroje
Opakovanie
13
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
2. Praktická časť
2.1 Námety na hodinu Vlastiveda
Téma: Súčasné územné členenie Slovenska
Tematický celok: Krajina, v ktorej žijeme
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
IV. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak dokáže vymenovať a ukázať
na mape SR krajské mestá. Vie
správne priradiť krajské mestá ku
krajom.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
Pomôcky:
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
výklad
učenie z textu
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií
•
•
•
•
•
mapa SR
ukážky z knihy: Slovensko
počítač
farbičky
mapa krajov Slovenska na papieri A4
• internet
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny: • Žiaci sú oboznámení s obsahovedieť priradiť krajské mestá ku krajom.
vou náplňou hodiny.
14
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ motivuje žiakov rozprávaním po- • Žiaci počúvajú motiváciu učitemocou mapy o jednotlivých krajoch SR .
ľa. Na papieri A4 s mapou krajov
Každý žiak má na papieri A4 mapu krajov
Slovenska žiaci farebne rozlišuSlovenska. Učiteľ ukáže na mape SR kraj
jú jednotlivé kraje a priraďujú
a krajské mesto a žiaci si na papieri kraj
k nim krajské mestá.
farebne vymaľujú a napíšu názov krajského mestá.
• Učiteľ rozdelí žiakov do skupín, (2-3 člen- • Žiaci sú rozdelení do skupín.
Pracujú na zadanej úlohe .
né). Každej skupine rozdá mapu- Košický
kraj a ich úlohou je vypísať mestá v košickom kraji.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si na stránke • Žiaci v skupinách vyhľadávajú
a zapisujú do zošitov požadované
http://sk.wikipedia vyhľadali informáciu
informácie .
o krajskom meste. V akom kraji je dané
mesto? Kto je primátorom mesta? Povedať
aspoň dve pamiatky v meste. Každá skupina má priradené jedno mesto /Košice,
Prešov, Žilina, Nitra.../
• Učiteľ požiada žiakov, aby slovne odpre- • Žiaci po skupinách prezentujú
zentovali priradené mesto.
svoje výsledky pred spolužiakmi
a učiteľom.
• Učiteľ zhrnie učivo celej hodiny a vy- • Žiaci sledujú zhrnutie učiva
a prezerajú si knižnú publikáciu.
zdvihne význam krajov a ich osobitosti.
Ukáže žiakom knižnú publikáciu Slovensko.
• Učiteľ spustí prezentáciu - Košice. V zá- • Žiaci sledujú prezentáciu, píšu
vere zopakuje so žiakmi učivo formou
poznámky. Odpovedajú na dané
otázok: Aký je názov nášho kraja? Kto je
otázky.
primátorom mesta Košice? Vymenovať tri
miesta, ktoré slúžia na oddych v Košiciach.
Prílohy:
prezentácia v PowerPointe: Košice
Použitá literatúra: Bárta, V.: Slovensko, 2008
15
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Premeny dedín a miest
Tematický celok: Mestá a dediny
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
IV. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak má z fotografií, krátkych textov a svojich skúseností opísať charakteristiku mesta, resp. dediny
a porovnať ich výhody a nevýhody.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
Pomôcky:
16
riadený rozhovor
práca v skupine
výklad
samostatná práca
• fotografie z knihy Slovensko Krajina v srdci Európy
• počítač
• farbičky
• papiere A4
• pracovný zošit s.7
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny: • Žiaci sú oboznámení s obsahoporovnať výhody a nevýhody mesta a devou náplňou hodiny.
diny.
• Učiteľ motivuje žiakov na základe foto- • Žiaci počúvajú motiváciu učiteľa
grafií z knihy Slovensko-Krajina v srdci
a sledujú prezentáciu.
Európy, rozprávaním o dedinách a mestách, ich výhodách a nevýhodách a spustí
prezentáciu – Premeny dedín a miest.
• Učiteľ po skončení prezentácie vyzve žia- • Žiaci odpovedajú na otázky.
kov, aby odpovedali na otázky: Nastali nejaké zmeny, premeny oproti minulosti? Aký
majú názor na dnešný život v meste? Kedy
bolo lepšie?
• Učiteľ rozdelí žiakov na dve skupiny. Prvá • Obidve skupiny prezentujú svoje výsledky pred spolužiakmi
skupina odprezentuje mesto v minulosa učiteľom. Spoločne s učiteľom
ti – Ako by vyzeral váš deň bez elektriny,
porovnávajú výhody a nevýhody
bez vodovodu a bez telefonovania? Druhá
mesta, dediny.
skupina odprezentuje mesto v súčasnosti .
• Učiteľ zhrnie učivo celej hodiny a vy- • Žiaci sledujú zhrnutie učiteľa
zdvihne zmeny v živote ľudí oproti minua vypracujú PZ.
losti. Žiaci spoločne s učiteľom vypracujú
PZ na s. 7.
Prílohy:
prezentácia v PowerPointe: Premeny dedín a miest
Použitá literatúra:
Bárta, V.: Slovensko- Krajina v srdci Európy,1993
17
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Spoznávame Bratislavu
Tematický celok: Cestujeme
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
IV. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Z knihy- Atlas kultúrnych zaujímavostí Slovenska –vyhľadať významné pamiatky Bratislavy a pripraviť
si krátky plán sprevádzania návštevy po týchto miestach.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
Pomôcky:
riadený rozhovor
počítač
výklad
učenie z textu
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií
• ukážky z knihy: Bratislava
• kniha – Atlas kultúrnych zaujímavostí Slovenska
• počítač
• pracovný zošit s.10-11
• učebnica Vlastivedy
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny: • Žiaci sú oboznámení s obsaho- vyhľadať významné pamiatky Bratislavy
vou náplňou hodiny.
a pripraviť krátky plán sprevádzania návštevy.
• Učiteľ ukáže žiakom na mape SR, kde sa • Žiaci sledujú výklad učiteľa
nachádza Bratislava. Z knihy – Bratislaa píšu krátke poznámky o Brativa – učiteľ prečíta žiakom zaujímavosti
slave.
o Bratislave- čo tam sídli, aké sú najvýznamnejšie pamiatky a kam chodia oddychovať Bratislavčania.
18
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ spustí prezentáciu - Bratislava. • Žiaci sledujú prezentáciu, píšu si
Žiaci si píšu poznámky o Bratislave, aby
poznámky a odpovedajú na dané
vedeli odpovedať na otázky: V akom kraji
otázky.
sa nachádza mesto Bratislava? Aká rieka
preteká cez Bratislavu? Vymenuj aspoň dve
bratislavské pamiatky. Prečo o Bratislave
hovoríme, ako o ,,krásavici na Dunaji“.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby pomocou knihy • Žiaci si pripravujú plán sprevádzania po Bratislave.
Atlas kultúrnych zaujímavostí Slovenska na s. 4-5, si pripravili a napísali do
zošita aspoň v piatich odrážkach plán
sprevádzania návštevy po významných
miestach Bratislavy.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby odprezentovali • Žiaci prezentujú svoje výsledky
výsledky svojej práce.
pred spolužiakmi a učiteľom.
• Učiteľ zhrnie učivo a vyzdvihne, čo máme • Žiaci sledujú zhrnutie učiteľa
navštíviť v Bratislave. Žiaci spoločne
a vypracujú PZ.
s učiteľom vypracujú PZ s.10-11.
Prílohy:
prezentácia v PowerPointe: Bratislava
Použitá literatúra:
Lacika, J.: Bratislava, 2009
Kollár D. , Ondrejka K.: Atlas kultúrnych zaujímavostí Slovenska, 2010, s. 4-5
19
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Spoznávame Košice
Tematický celok: Cestujeme
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
IV. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Z knihy Slovensko- turistický
sprievodca, a z internetu vyhľadať,
čím sú Košice pre návštevníka zaujímavé .
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
Pomôcky:
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
výklad
učenie z textu
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií
• ukážky z knihy: Slovensko- turistický sprievodca s.181-190
• počítač
• pracovný zošit s.12-13
• učebnica
• internet
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny: • Žiaci sú oboznámení s obsaho- vyhľadať, čím sú Košice pre návštevníka
vou náplňou hodiny.
zaujímavé.
• Učiteľ rozdelí žiakov do skupín a prečíta • Žiaci v skupinách počúvajú výim zaujímavé príbehy o Košiciach z kniklad učiteľa, pracujú na zadanej
hy: Slovensko- turistický sprievodca,
téme. Po skončení prečítajú svos.181. Učiteľ vyzve skupiny, aby na interje poznámky pred spolužiakmi
netovej stránke: http://www.cassovia.sk/
a učiteľom.
vsmuzeum/koszlat.php3 si prečítali o Košickom zlatom poklade a napísali o ňom
krátke poznámky.
20
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ dá za úlohu pripraviť pomocou in- • Žiaci pracujú v skupinách na zaternetu krátky plán sprevádzania návštev
danej úlohe.
po významných miestach Košíc. Učiteľ
odporúča stránku:
• http://cestovanie.aktuality.sk/clanok/948/
kosice/
• Učiteľ vyzve žiakov, aby odprezentovali • Žiaci v skupinách prezentujú vývýsledky svojej práce.
sledky svojej práce pred spolužiakmi a učiteľom.
• Učiteľ spustí prezentáciu- Košice, po- • Žiaci sledujú prezentáciu a odmocou ktorej žiaci odpovedajú na jednu
povedajú na otázku.
otázku: Aké zaujímavosti ponúkajú Košice
deťom?
• Učiteľ zhrnie učivo a vyzdvihne čo je za- • Žiaci sledujú zhrnutie učiteľa
ujímavé v Košiciach. Žiaci spoločne s učia vypracujú PZ.
teľom vypracujú PZ na s.12-13.
Prílohy:
prezentácia v PowerPointe: Košice
Použitá literatúra:
Lacika, J.: Slovensko – turistický sprievodca, 2002, s.181-190
21
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Priemysel
Tematický celok: Ako pretvárame krajinu
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
IV. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Poznať rôzne priemyselné odvetvia
zastúpené na Slovensku. Vedieť,
aký priemysel je zastúpený v košickom kraji a ako sa priemysel
podieľa na znečisťovaní životného
prostredia.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
výklad
učenie z textu
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií
Pomôcky:
učebnica vlastivedy
mapa SR
počítač
internet
pracovný zošit s.17
•
•
•
•
•
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny • Žiaci sú oboznámení s obsaho- poznať rôzne priemyselné odvetvia zavou náplňou hodiny.
stúpené na Slovensku.
• Učiteľ vysvetlí žiakom pojem priemysel • Žiaci počúvajú výklad učiteľa
a prečíta z učebnice vlastivedy s. 46 učeba odpovedajú na otázky.
nú látku. . Učiteľ dáva žiakom otázky na
porozumenie: Odkiaľ sa berú dennodenné
potreby v domácnosti, ako sa k nim ľudia
dostanú, ako, a kde sa vyrábajú, v akom
závode.
22
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ vyzve žiakov, aby z učebnice vlas- • Žiaci pracujú s učebnicou na zativedy na s. 46 vyhľadali na mape košický
danej úlohe.
kraj a napísali si do zošita, aký priemysel
je v ňom zastúpený.
• Učiteľ rozdá žiakom papier A4, na ktorom • Žiaci pracujú na zadanej úlohe
a prezentujú výsledky svojej činsú napísané priemyselné odvetvia /8/. Na
nosti pred ostatnými.
tabuli sú napísané slová: tehla, múka, železo, oblečenie, nábytok, stroje, energia,
olej..... Žiaci majú za úlohu priradiť a napísať slová k jednotlivým priemyselným
odvetviam.
• Učiteľ ukáže žiakom dve fotografie a kla- • Žiaci diskutujú o danej téme
die žiakom otázky: Ako priemysel znečisa vypracujú PZ.
ťuje prostredie? Mohol by svet existovať bez
priemyslu? Ako by sme žili? Čo môžeme
urobiť pre zlepšenie životného prostredia....
Žiaci spoločne s učiteľom vypracujú PZ
s.17.
• Učiteľ zhrnie učivo a vyzdvihne vplyv • Žiaci sledujú zhrnutie učiva.
priemyslu na životné prostredie .
23
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Rodinné zvyky a tradície
Tematický celok: Tradície a zvyky
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
IV. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Poznať zvyky, tradície a nárečie
vlastného regiónu. Vedieť opísať
rodinné zvyky – krstiny, svadba
v našom regióne.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
výklad
učenie z textu
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií
Pomôcky:
počítač
farbičky
internet
učebnica vlastivedy
•
•
•
•
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny – • Žiaci sú oboznámení s obsahopoznať zvyky, tradície a nárečie vlastného
vou náplňou hodiny.
regiónu.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si prečítali z učeb- • Žiaci postupne nahlas čítajú
nice vlastivedy s. 56 o rodinných tradíciz učebnice. Odpovedajú na otázách. Otázkami zisťuje, či žiaci porozumeli
ky učiteľa. Oboznamujú sa s notextu. Vysvetlí im nové a neznáme pojmy,
vými a neznámymi pojmami.
s ktorými sa v texte stretli.
• Učiteľ požiada žiakov, aby porozprávali • Žiaci rozprávajú vlastné zážitky
o svadbách a krstinách v regióne. Na zázo svadieb a krstín a odpovedajú
ver rozhovoru spustí žiakom na stránke
na otázku.
24
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ht t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w at c h ? v=E5WupfhWKi4 video z rómskej svadby.
Žiaci odpovedajú na otázku: Čo sa Vám
najviac páčilo v ukážke ktorú ste videli?
• Učiteľ spustí žiakom prezentáciu – Zvyky • Žiaci sledujú prezentáciu, píšu
a tradície. Žiaci si píšu poznámky, aby vepoznámky a odpovedajú na otázdeli odpovedať na otázky: Čo sú to fašianky.
gy? V ktorom ročnom období je Veľká noc?
Čo znamená - stavanie májov? Aké zvyky
sú v jeseni? Čo bolo zvykom na Vianoce?
• Učiteľ rozdá žiakom papier A4, na kto- • Žiaci na internetovej stránrom sú napísané slová: blečat, krumple,
ke: http://www.cudzieslova.sk/
slovnik vyhľadávajú tieto slová
báčik, kybeľ, ošče... Objasní žiakom pojem
a napíšu na papier, čo znamená
nárečie.
to slovo, z akého nárečia pochádza. Jednotlivo prezentujú svoje
výsledky pred spolužiakmi a učiteľom.
• Učiteľ zhrnie učivo a vyzdvihne význam • Žiaci sledujú zhrnutie učiva, pretradícií a zvykov. Ukáže žiakom knihuzerajú si knihu a odpovedajú na
Kroje. Žiaci odpovedajú na otázku: Aké
otázku.
farby prevládajú na krojoch vo východoslovenskom regióne?
Prílohy:
prezentácia v PowerPointe: Zvyky a tradície
Použitá literatúra: Horváthová, M.: Kroje, 2008
25
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Roztancované Slovensko
Tematický celok: Tradície a zvyky
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
IV. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Poznať význam folklórnych slávnosti, vedieť čo je amfiteáter. Vedieť ukázať na mape SR, v ktorom
meste sa konajú folklórne festivaly.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
výklad
učenie z textu
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií
Pomôcky:
učebnica vlastivedy
počítač
internet
pracovný zošit s.24-25
•
•
•
•
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny- • Žiaci sú oboznámení s obsahovedieť čo je amfiteáter, a v ktorých mesvou náplňou hodiny.
tách sa konajú folklórne slávnosti.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si prečítali text • Žiaci nahlas čítajú text z učebniz učebnice vlastivedy a vysvetlí im pojem
ce.
– amfiteáter.
• Učiteľ nadiktuje mestá ,v ktorých sa ko- • Žiaci si dané mestá píšu do zošinajú folklórne slávnosti.
tov a hľadajú ich na mape SR.
• Učiteľ rozdá žiakom papier A4, aby vypra- • Žiaci vypracujú daný test. Po vycovali krátky test zameraný na amfiteáter.
pracovaní si test vymenia so spoČo je amfiteáter? Kde vznikol? Načo sa vylužiakom a spoločne s učiteľom
užíval amfiteáter v minulosti? Na aké akcie
prekontrolujú správne odpovede.
sa využíva dnes?
26
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ spustí prezentáciu Roztancované • Žiaci sledujú prezentáciu, píšu
Slovensko. Žiaci si robia poznámky, aby
poznámky a odpovedajú na dané
vedeli odpovedať na otázky: Aký folklórotázky.
ny súbor máme na Slovensku? Povedz
aspoň jedno mesto, v ktorom sa koná folklórny festival.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si na internetovej • Žiaci vyhľadávajú požadované
stránke: http://www.sarisan.sk/ vyhľadali
informácie.
folklórny súbor Šarišan a napísali o ňom
krátke poznámky /5 viet/.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby odprezentovali • Žiaci prezentujú svoje výsledky pred spolužiakmi a učiteľom
výsledky svojej práce. Žiaci s učiteľom vya vypracujú PZ.
pracujú PZ s.24 - 25.
• Učiteľ zhrnie učivo a vyzdvihne význam • Žiaci sledujú zhrnutie učiva a zatradícií a zvykov. Učiteľ si so žiakmi zaspievajú ľudovú pieseň.
spieva jednu ľudovú pieseň.
Prílohy:
prezentácia v PowerPointe: Roztancované Slovensko
27
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Ako sa žilo v minulosti- skanzeny
Tematický celok: Tradície a zvyky
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
IV. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Vedieť, kde na Slovensku sa nachádzajú skanzeny. Poznať ich význam
a ich úlohu, vyhľadať o nich informácie na internete .
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
výklad
učenie z textu
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií
Pomôcky:
učebnica vlastivedy
počítač
interaktívna tabuľa
internet
pracovný zošit s.30-31
•
•
•
•
•
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny • Žiaci sú oboznámení s obsaho- vedieť, kde na Slovensku sa nachádzajú
vou náplňou hodiny.
skanzeny, spoznať ich význam.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si prečítali text • Žiaci jednotlivo nahlas čítajú.
z učebnice vlastivedy na s.64 a vysvetlí im
Pojem skanzen a vysvetlenie pojpojem – skanzen.
mu si píšu do zošitov.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby z učebnice vlasti- • Žiaci pracujú s učebnicou na zavedy na s.64 vyhľadávali na mape mestá,
danej úlohe a päť skanzenov si
v ktorých sa nachádza skanzen.
napíšu do zošitov.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby našli na interne- • Žiaci pracujú na zadanej úlohe.
tovej stránke http://www.muzeumbardejov.sk/expozic/skanzen.htm,
28
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
skanzen Bardejovské kúpele. Žiaci majú za
úlohu napísať, aké budovy sa nachádzajú
v skanzene.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby odprezentovali • Žiaci prezentujú svoje výsledky
výsledky svojej práce.
pred spolužiakmi a učiteľom.
• Učiteľ spustí prezentáciu-Skanzeny na
Slovensku, pomocou, ktorej žiaci odpovedajú na otázky: Čo je to skanzen?
• Vymenuj tri skanzeny na Slovensku.
• Žiaci sledujú prezentáciu a odpovedajú na otázku.
• Učiteľ diskutuje so žiakmi o skanzenov. • Žiaci diskutujú o danej téme
a vypracujú PZ.
Aké budovy sa nachádzajú v skanzene?
Načo sa využívali? Akú budovu by sme do
skanzenov doplnili? Žiaci s učiteľom vypracujú PZ s. 30-31.
• Učiteľ zhrnie učivo o skanzenoch, o ich • Žiaci sledujú zhrnutie učiva.
využití v súčasnosti.
Prílohy:
prezentácia v PowerPointe: Skanzeny na Slovensku.
29
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Povesť o Kráľovej holi a Kriváni
Tematický celok: V súlade s prírodou
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
IV. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Poznať povesť o Kráľovej holi
a Kriváni. Vedieť vyhľadať v knihe - Najkrajšie vrchy zaujímavosti
o Kriváni a Kráľovej holi.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
výklad
učenie z textu
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií
Pomôcky:
učebnica vlastivedy
ukážky z knihy: Najkrajšie vrchy
počítač
interaktívna tabuľa
internet
•
•
•
•
•
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny • Žiaci sú oboznámení s obsahovou náplňou hodiny.
- poznať povesť o Kráľovej holi a Kriváni.
Vyhľadať o nich zaujímavosti v knihe Najkrajšie vrchy.
• Učiteľ spustí žiakom na interaktívnej ta- • Žiaci sledujú prezentáciu, v závebuli prezentáciu – Povesť o Kráľovej holi
re odpovedajú na otázky.
a Kriváni. Učiteľ kladie žiakom otázky,
ktoré sa týkajú prezentácie. Čo je Kráľova
hoľa? Aká rieka tam pramení? Čo je Kriváň? Aká rieka v ňom pramení?
30
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ vysvetlí žiakom pojem povesť a vy- • Žiaci jednotlivo čítajú daný text.
zve ich, aby si prečítali povesť o Kráľovej
holi a Kriváni z učebnice vlastivedy s.72.
• Učiteľ vysvetlí žiakom neznáme pojmy • Žiaci odpovedajú na dané otázky.
v texte. Otázkami zisťuje či porozumeli
textu: Čo je Kráľova hoľa a Kriváň? Aká
dravá zver žije v lese? Aký vták lietal ponad
Kráľovu hoľu? Čo orlovi prezradila Kráľova hoľa? Je to vymyslený príbeh?
• Učiteľ rozdelí žiakov na dve skupiny. Prvá • Žiaci pracujú na zadanej téme
skupina má za úlohu vyhľadať v knihe a zapisujú si zistené informácie
Najkrajšie vrchy- zaujímavosti o Kriváni
do zošitov.
druhá skupina o Kráľovej holi.
• Učiteľ vyzve skupiny žiakov, aby odpre- • Žiaci prezentujú svoje výsledzentovali výsledky svojej práce. Žiaci
ky pred spolužiakmi a učiteľom
s učiteľom vypracujú PZ s. 24-25.
a vypracujú PZ.
• Učiteľ zhrnie učivo a spolu so žiakmi si • Žiaci sledujú zhrnutie učiva
zaspieva ľudovú pieseň Na Kráľovej holi.
a spievajú ľudovú pieseň.
Prílohy:
prezentácia v PowerPointe: Povesť o Kráľovej holi a Kriváni
Použitá literatúra:
Muntág, S.: Najkrajšie vrchy, 2007, s. 6, 55
31
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Vodstvo v krajine
Tematický celok: V súlade s prírodou
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
IV. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Vedieť vyhľadať na mape naše najväčšie rieky. Poznať rozdiel medzi
umelou a prírodnou vodnou nádržou, nájsť na internete kúpeľné
mestá.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
•
Pomôcky:
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
výklad
skupinová práca
učenie z textu
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií
• učebnica vlastivedy
• ukážky z knihy: Voda
• kniha: Atlas prírodných zaujímavostí Slovenska
• mapa SR
• počítač
• interaktívna tabuľa
• farbičky
• papiere A4
• internet
• pracovný zošit s.36-37
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny- • Žiaci sú oboznámení s obsahovyhľadať na mape naše najväčšie rieky.
vou náplňou hodiny.
Rozoznať umelé a prírodné vodné nádrže,
nájsť na internete jedno kúpeľné mesto.
32
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ vyzve žiakov, aby vyhľadali na • Žiaci vyhľadávajú rieky na mape
mape SR naše najväčšie rieky- Váh, Hron,
SR.
Ipeľ.
• Učiteľ rozdelí žiakov do štyroch skupín. • Žiaci pracujú v skupinách na zadanej téme.
Každá skupina má za úlohu nájsť v knihe
– Atlas Slovenska - jednu rieku a jednu
vodnú nádrž. Prvá skupina pracuje na
s.26-27, druhá skupina na s. 28-29, tretia
na s. 30-31 a štvrtá na s. 32-33. Žiaci si
údaje zapisujú do zošitov.
• Učiteľ vyzve skupiny žiakov, aby odpre- • Žiaci v skupinách prezentujú
zentovali svoju úlohu a ukázali v knihe
svoje výsledky pred spolužiakmi
nájdenú rieku a nádrž.
a učiteľom.
• Učiteľ vysvetlí žiakom, ako vznikli prí- • Žiaci počúvajú výklad učiteľa
a hľadajú nádrže na mape.
rodné a ako umelé vodné nádrže, aký je
rozdiel medzi nimi. Vyzve žiakov, aby našli na mape SR jednu priehradu a jedno
jazero.
• Učiteľ spustí žiakom prezentáciu – Vod- • Žiaci sledujú prezentáciu, píšu
si poznámky a odpovedajú na
stvo v krajine. Žiaci si píšu poznámky,
otázky.
aby vedeli odpovedať na otázky: Čo je
voda? Ktorá rieka je najdlhšia na Slovensku? Aká rieka preteká cez Košice?
• Učiteľ so žiakmi vypracuje pracovný zošit • Žiaci pracujú v pracovnom zos. 36-37
šite.
• Učiteľ vysvetlí žiakom, čo je to kúpeľné • Žiaci počúvajú výklad učiteľa
mesto, načo nám slúži a nadiktuje žiakom
a kúpeľné mestá píšu do zošitov.
aspoň päť kúpeľných miest.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby našli na internete • Žiaci pracujú na zadanej úlohe.
jedno kúpeľné mesto a napísali, ktoré úrazy a choroby si v nich ľudia liečia.
• Učiteľ odporúča žiakom stránku: http://
www.kupele.org/
33
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ vyzve žiakov, aby odprezentovali • Žiaci prezentujú svoje výsledky
výsledky svojej práce.
pred spolužiakmi a učiteľom.
• Učiteľ zhrnie učivo celej hodiny a rozdá • Žiaci sledujú zhrnutie učiva
žiakom knižnú publikáciu Prírodné kráa prezerajú si publikáciu.
sy Slovenska – Vody. Žiaci si prezerajú
knižnú publikáciu.
Prílohy:
prezentácia v PowerPointe: Vodstvo v krajine
Použitá literatúra:
Kollár D., Ondrejka K.: Atlas prírodných zaujímavostí Slovenska, 2010
Hanušin J.: Prírodné krásy Slovenska – Vody, 2009
34
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Opakovanie 4. ročníka
Tematický celok: Opakovanie
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
IV. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiaci si majú zopakovať a upevniť
učivo 4. ročníka.
/Krajina, v ktorej žijeme, Mestá
a dediny, Priemysel, Roztancované
Slovensko, V súlade s prírodou/
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
riadený rozhovor
práca v skupine
práca s počítačom
učenie z textu
samostatná práca – vyhľadávanie
informácií
Pomôcky:
počítač
interaktívna tabuľa
farbičky
papiere A4
internet
pracovný zošit s. 40
•
•
•
•
•
•
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKOV
• Učiteľ oboznámi žiakov s cieľom hodiny • Žiaci sú oboznámení s obsaho- opakovanie a upevňovanie učiva 4. ročvou náplňou hodiny.
níka .
• Učiteľ si so žiakmi zopakuje jednotlivé te- • Žiaci slovne opakujú učivo s učimatické celky, ktoré sa prebrali počas šk.
teľom .
roka /Krajina, v ktorej žijeme, Mestá a dediny, Priemysel, Roztancované Slovensko,
V súlade s prírodou/.
35
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ rozdelí žiakov do štyroch skupín. • Žiaci v skupinách pracujú na zaPrvá skupina vyhľadá na mape SR mestá
danej téme.
v košickom kraji a napíše ich do zošitov.
Druhá skupina má za úlohu vyhľadať na
internete mesto Košice a napísať významné pamiatky mesta. Tretia skupina vyhľadá na internete, aký priemysel je v Košiciach a čo sa v ňom vyrába. Štvrtá skupina
vyhľadá na mape SR aspoň štyri mestá,
v ktorých sa konajú folklórne festivaly
a napíše ich do zošitov.
• Učiteľ vyzve skupiny žiakov, aby odpre- • Žiaci v skupinách prezentujú
zentovali výsledky svojej práce.
svoje výsledky pred spolužiakmi
a učiteľom.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby samostatne po- • Žiaci pracujú s učebnicou na zadanej úlohe a nájdené vrchy si
mocou učebnice vlastivedy na s.84-85
napíšu do zošita.
vyhľadali a napísali do zošita vrchy na
Slovensku.
• Učiteľ požiada žiakov, aby slovne odpre- • Žiaci prezentujú svoje výsledky
zentovali nájdené vrchy na Slovensku.
pred spolužiakmi a učiteľom.
• Učiteľ zhrnie celoročné učivo a so žiakmi • Žiaci sledujú zhrnutie učiva a vyvypracuje PZ na s. 40.
pracujú PZ.
36
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Prílohy:
Ukážka z prezentácie: Premeny dedín a miest.
37
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ukážka z prezentácie: Bratislava
38
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ukážka z prezentácie: Košice
39
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ukážka z prezentácie: Zvyky a tradície
40
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ukážka z prezentácie: Roztancované Slovensko
41
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Test k hodine: Roztancované Slovensko.
1. Čo je amfiteáter?
A- Zábavné centrum
B- Miesto pre kultúrne vyžitie
C- Nákupné stredisko
2. Kde vznikol amfiteáter?
A- Taliansko- Rím
B- Slovensko- Košice
C- Francúzsko- Paríž
3. Načo sa využíval?
A- Na boje gladiátorov
B- Na predaj tovaru
C- Na módnu prehliadku
4. Na aké akcie sa využíva amfiteáter dnes?
A- Na vystúpenie cirkusu
B- Na pečenie chleba
C- Na folklórne festivaly
42
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ukážka z prezentácie: Skanzeny na Slovensku.
43
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ukážka z prezentácie: Povesť o Kráľovej holi a Kriváni
44
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ukážka z prezentácie: Vodstvo v krajine
45
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ukážka z prezentácie: Východné Slovensko
46
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ukážka z prezentácie: Život v meste
47
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ukážka z prezentácie: Život na dedine
48
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Použité zdroje:
http://www.staze.cz/wp-content/uploads/Slovakia_flag.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Kosice_okresy.png#file
http://azad.sk/my_rezervacie/data/article_image/photo175.jpg
http://uem.lf.upjs.sk/img/kosice_4.jpg
http://envirodopke.szm.com/znecistenie_files/image012.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Pollution.jpg
http://www.tojesvadba.sk/imgs/magazin/9.jpg
http://www.renadafilm.sk/fotky3902/fotos/_vyrn_4krst.jpg
http://www.myjava.sk/images/zoom/folklor/myjava_005.jpg
http://www.muzeumbardejov.sk/pictures/skanzen.jpg
http://photo.vivo.sk/jpeg/2653/77585/_n/82b18c/Kralova-hola
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Kriv%C3%A1%C5%88.JPG/270px-Kriv%C3%A1%C5%88.JPG
http://files.geografiapreziakov.webnode.sk/200000277-78b3979ae3/c11b4b3bfde33981d52c48fde040d3e9.800x600.jpg
http://www.siea.sk/oldweb/energeticke_aktivity/vzdelavanie/drzitelia_os/
mapka_sr.gif
49
Vydavateľ: Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1
Podjavorinskej 1, 040 11 Košice
Autor:
Mgr. Valéria Kissová
Výstup:
Námety na hodiny Vlastivedy pre I. stupeň ZŠ
Rok vytvorenia: 2013
Za obsah a pôvodnosť rukopisu zodpovedá autor. Text neprešiel jazykovou úpravou.
Tieto námety boli vytvorené z prostriedkov projektu s názvom: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, operačný
program Vzdelávanie. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt
je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
Download

námety na hodiny vlastivedy pre i. stupeň zš