Podnebné pásma Zeme – schéma
(rozdelenie Zeme v smere zemepisnej šírky v dôsledku zmeny teploty a zrážok)
zemepisná šírka
(v stupňoch)
podnebné pásmo
0 – 10
(okolie rovníka)
teplé (tropické) vlhké
10 – 20
teplé (tropické)
striedavo vlhké
20 – 30
(okolie obratníkov)
teplé (tropické) suché
30 – 40
subtropické
40 – 60
mierne
60 – 70
(okolie polárnych
kružníc)
subarktické (subpolárne)
- prechod medzi miernym a studeným; snehová pokrývka nie je
iba 1 – 3 mesiace v roku;
70 – 90
studené (arktické
,polárne)
- má najmenej slnečného žiarenia ; polárne dni a noci; večný ľad
a sneh;
stručná charakteristika
- majú najviac slnečného žiarenia, preto je tu veľmi teplo;
- množstvo zrážok klesá smerom k obratníkom;
- tvorí prechod medzi teplým a mierny pásmom (napr. Grécko,
Chorvátsko, Španielsko...);
- „naše“ podnebie; typické je striedanie 4 ročných období;
Krajinné pásma Zeme – schéma
(typy prírodných krajín, biosférické pásma)
zemepisná šírka
(v stupňoch)
0 – 10
(okolie rovníka)
10 – 20
20 – 30
(okolie obratníkov)
krajinný typ
tropické dažďové (pra)lesy
- oblasť s najbujnejším rastlinstvom a najpestrejším druhovým
zložením rastlinstva a živočíšstva;
- „pľúca“ Zeme;
savany
- prevažujú trávnaté porasty, ktoré menia svoj vzhľad (bujnosť)
podľa toho, či je obdobia sucha alebo vlhka;
tropické púšte a polopúšte
subtropické lesy a kroviny
30 – 40
stepi
púšte a polopúšte
púšte a polopúšte
stepi
40 – 60
stručná charakteristika
listnaté a zmiešané lesy
ihličnaté lesy (tajga)
60 – 70
(okolie polárnych
kružníc)
tundry
70 – 90
polárne púšte
- v najsuchších a najteplejších oblastiach sveta;
- typ krajiny závisí od vlhkosti; v prímorských oblastiach sa
vyskytujú najmä lesy, vo vnútrozemí (kde je suchšie) prechádzajú
do stepí alebo až púští;
- púšte a polopúšte sú skôr výnimkou (vo veľmi suchých
vnútrozemských oblastiach;
- v južnej časti mierneho pásma najmä stepi (v suchších
oblastiach – je to lúčna krajina s úrodnými pôdami) a listnaté
lesy (vo vlhkejších oblastiach – aj „naše“ lesy);
- v severnejších (chladnejších) častiach prechádzajú do
zmiešaných a ihličnatých lesov (tajga);
- studené polárne lúky s krátkym vegetačným cyklom;
- bez rastlinstva; živočíšstvo sa sústreďuje na pobreží (potrava);
* typický krajinný typ pre dané pásmo je vyznačený tučným písmom
Podnebné pásma + krajinné pásma
zemepisná šírka
(v stupňoch)
podnebné pásmo
krajinný typ
0 – 10
(okolie rovníka)
teplé (tropické) vlhké
tropické dažďové
(pra)lesy
10 – 20
teplé (tropické) striedavo
vlhké
20 – 30
(okolie obratníkov)
teplé (tropické) suché
savany
tropické púšte
a polopúšte
subtropické lesy
a kroviny
30 – 40
subtropické
pôdny typ
červeno-žlté pôdy
(menej využívané, veľká plošná erózia –
odnos pôdy)
červené pôdy
(pomerne úrodné)
nevyvinuté, púšťové pôdy
(bez využitia)
žltozeme a červenozeme
(slabšia úrodnosť – zavlažovanie, hnojenie)
stepi
púšte a polopúšte
púšte a polopúšte
stepi
40 – 60
mierne
60 – 70
(okolie polárnych
kružníc)
subarktické (subpolárne)
70 – 90
studené (arktické
,polárne)
gaštanové pôdy,
(suchšie, menej úrodné)
černozeme
(najúrodnejšie zo všetkých)
listnaté a zmiešané
lesy
hnedozeme, kambizeme = hnedé lesné pôdy
(pomerne úrodné)
ihličnaté lesy (tajga)
podzolové pôdy
(neúrodné, ovplyvnené agresívnymi
vlastnosťami ihličia)
tundry
tundrové pôdy
(neúrodné, dlhý čas v roku zamrznuté)
polárne púšte
nevyvinuté, zamrznuté
(bez využitia)
Krajinné typy podrobnejšie na:
▪
http://geografiapreziakov.webnode.sk/a5-rocnik/poznamky/rozmanite-krajiny-zeme/
▪
http://www.jablonsky.hys.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=60
(dokument „Krajinné typy“)
Download

Podnebné pásma Zeme – schéma