„Medzinárodný zváračský inžinier“ IWE
Termíny:
kurz č. 1 v I. polroku (skladá sa zo 6 turnusov):
25.1. – 5.2.2010
(1. turnus kurzu)
22.2. – 5.3.2010
(2. turnus kurzu)
22.3. – 1.4.2010
(3. turnus kurzu)
19.4. – 30.4.2010
(4. turnus kurzu)
24.5. – 4.6.2010
(5. turnus kurzu)
21.6. – 2.7.2010
(6. turnus kurzu)
kurz č. 2 v II. polroku (skladá sa z 3 turnusov):
20.9. – 12.11.2010
(1. turnus kurzu)
6.12. – 17.12.2010
(2. turnus kurzu)
10.1. – 21.1.2011
(3. turnus kurzu)
Trvanie kurzu:
12 týždňov
Podmienky prijatia do kurzu:
absolvent technickej univerzity II. stupňa
Účastnícky poplatok:
1 659,66 € bez DPH
Spôsob ukončenia:
Absolvent kurzu, ktorý úspešne vykoná skúšky, získa diplom „Medzinárodný zváračský
inžinier“ a národný certifikát. Skúšky vykoná ANB vo VÚZ-PI SR Bratislava. Poplatok za
skúšku a vydanie diplomu a certifikátu je 485,67 € bez DPH .
Organizačný garant:
Ing. Rut Bojnáková
mobil: 0915 990 787, tel.: 02/49246 279, fax: 02/49246 276
e-mail: [email protected]
Adresa:
VÚZ – PI SR, Divízia vzdelávania, Račianska 71, 832 59 Bratislava 3
(1 975,00 € s DPH)
PRIHLÁŠKA
„Medzinárodný zváračský inžinier“ IWE
Termín kurzu (číslo kurzu):
Meno, priezvisko, titul:
Názov, adresa firmy:
IČO:
IČ DPH:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Prihlášku zašlite na vyššie uvedenú adresu.
V ................................................................... dňa ................................................... ............................................................................
podpis a pečiatka firmy
Download

„Medzinárodný zváračský inžinier“ IWE