KENTAUR 5G
MIKROGRANULOVANÝ
PÔDNY INSEKTICÍDNY PRÍPRAVOK
www.arysta.sk
ISTOTA A ZÁRUKA
Unikátna možnosť použitia ako preemergent, skorý postemergent aj postemergent. 300 g/l pethoxamid
+ 250 g/l terbuthylazine. Účinnosť proti jednoročným trávam a dvojklíčnolistovým burinám.
Preemergentný herbicíd s účinnou látkou flumioxazin. Pôdny a kontaktný účinok proti jednoročným
dvojklíčnolistovým burinám ako láskavce, durman, ibištek, ľuľok, abutilon. Synergický efekt v aplikácii s ďalšími
partnerskými prípravkami (Dual Gold) posilňuje účinnosť proti jednoročným trávam.
Postemergentné riešenie tráv vrátane pýru v jedinečnej inovovanej koncentrovanej formulácii 240 g/l účinnej
látky nicosulfuron.
Postemeergentný herbicíd s kontaktnou účinnosťou proti dvojklíčnolistovým burinám. Bromoxynil 385 g/l SC
v butyrátovej formulácii mimoriadne tolerantnej voči kukurici.
Postemergentný rastový herbicíd na báze 2,4 D (500 g/l). Výborná kontrola pichliača aj s koreňovou časťou,
výdrolu slnečnice, mrlíkov a celého radu dvojklíčnolistových burín.
Kentaur 5G - granulovaný insekticíd chlórpyrifos 50 g/kg na pôdnu aplikáciu pri sejbe, proti pôdnym
škodcom. Aplikuje sa adaptérom na mikrogranulové hnojivá.
Preemergentná ochrana je zameraná na kontrolu skoro vzchádzajúcich burín cez klíčiace časti. Po
aplikácii je na povrchu vytvorený film účinnej látky, ktorý zabezpečuje reziduálnu herbicídnu ochranu
proti postupne vzchádzajúcim jednoročným burinám.
Successor® T účinkuje proti jednoročným trávovitým i
dvojklíčnolistovým burinám.
V preemergentnej aplikácii sa používa samostatne, alebo
so zmáčadlom Predict®.
Adjuvant zlepšujúci adsorpciu účinnej látky pôdnymi časticami, čo zlepšuje účinnosť pôdnych herbicídov s reziduálnym
účinkom.
Zloženie: metylester repkového oleja 800 g/l, dethanolamid kokosovej kyseliny (amidy, kokos, N, N-bis (hydroxyethyl) mastnej kyseliny) 30 g/l, talový olej 25 g/l
Skorá postemergentná ochrana
Successor® T + Predict® je možné použiť aj skoro postemergentne.
Výhody tohto ošetrenia:
buriny sú v s nízkom rastovom štádiu
okrem účinnosti cez list sa zachováva aj pôdna reziduálna účinnosť proti novej vlne
vzchádzajúcich burín
možnosť načasovania ošetrenia podľa prognózy zrážok
Tá
ba to k
zv láč om
ýh ku bi
od za ná
cia
ne
nú
aj
v
ce
nu
.
Skorá postemergentná ochrana spája výhody preemergentnej a postemergentnej
ochrany v štádiu 2 - 4 listov kukurice.
Kompletné riešenie zaburinenosti až do 8 listov kukurice:
 Emblem® Pro
0,75 – 1,0 l/ha + Nico Super® 240 SC 0,17 – 0,25 l/ha + Trend® 90 0,1%
Kompletné riešenie zaburinenosti až do 6 listov kukurice:
1,1 - 1,3 l/ha + Nico Super® 240 SC 0,17 – 0,25 l/ha + Istroekol 1,0 l/ha
u
Kontrola tráv (vrátane pýru) aj dvojklíčnolistových burín s pôdnou reziduálnou účinnosťou
do 8 listov kukurice:
 Successor® T
2 - 3 l/ha + Nico Super® 240 SC 0,17 - 0,25 l/ha + Istroekol 1,0 l/ha
Tá
ba to k
zv láč om
ýh ku bi
od za ná
cia
ne
nú
aj
v
ce
nu
.
 Herboxone®
Dávka l/ha
Termín
aplikácie
Účinnosť
Successor T
4
PRE, ePOST trávovité buriny dvojklíčnolistové buriny
Successor T + (Predict)
4 + (0,2 – 0,4)
PRE, ePOST trávovité buriny dvojklíčnolistové buriny
Dual Gold 960 EC +
Pledge 50 WP
1,25 + 80 g
PRE
trávovité buriny dvojklíčnolistové buriny
Nico Super 240 SC +
Istroekol
(0,17 – 0,25)
+1
POST
trávovité buriny dvojklíčnolistové buriny
Emblem Pro
(0,75 – 1)
POST
jednoročné
dvojklíčnolistové buriny
Herboxone
(1,1 – 1,3)
POST
jednoročné a trváce dvojklíčnolistové
buriny
Successor T + Nico Super 2 - 2,5 + (0,17
240 SC + Istroekol
– 0,25) + 1
POST
trávovité buriny dvojklíčnolistové buriny
Nico Super 240 SC +
Emblem Pro + Trend 90
0,2 + 0,75 +
0,1 %
POST
trávovité buriny Jednoročné dvojklíčnolistové buriny
Nico Super 240 SC +
Herboxone + Istroekol
0,2 + (1,1 –
1,3) + 1
POST
trávovité buriny
jednoročné
a trváce dvojklíčnolistové buriny
Vpredu: Nico® Super 240 SC 0,2 l/ha + Emblem® Pro 0,75 l/ha + Trend® 90 0,1%
Vzadu: neošetrená kontrola
Vígľaš 2013
Milan Taškár 0905 307 071
Pavol Svoren 0915 378 591
Dušan Blaho 0918 398 803
Štefan Pál
0905 252 719
Miroslav Janiga 0907 978 925
Arysta Lifescience Slovakia s.r.o.
Komárňanská ul. 16, 940 76 Nové Zámky
tel.: 035/64 60 420, 035/64 60 421, fax: 035/64 29 339
Gabriel Villár: 0905 474 411, Jana Kolníková: 0905 920 000
www.arysta.sk
●●●
●●
●●
●●
●●
●●●
●●●
●
●●●
●
●●●
●●●
●●●
●●
●●●
●●
●●●
●●●
●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●
●●
●●●
●●
●●●
●
●●●
●●●
●●
●●●
●●●
●●●
●
●●●
●●●
●●
●
●●
POST
Herboxone®
1,1 - 1,3 l
-
POST
Emblem® Pro
0,75 - 1,25 l
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●
●●
●●●
PRE
Successor® T
3,5 - 4,0 l
●●●
●●
●●●
●●
●●●
●●●
●●●
●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●
●●●
●●●
●●
●●●
●●●
●●●
●●
●
●
●●
●●●
●●
●●●
●●●
●●
●●
●●
●●●
●
●
●●●
●●
●●
●●●
●●●
●●●
●●
●●
●●
●●
●●●
●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
POST
Nico Super® 240 SC
0,17 - 0,25 l +
Herboxone
1,1 - 1,3 l +
Istroekol
POST
Nico Super® 240 SC
0,17 - 0,25 l +
Emblem® Pro
0,75 - 1,0 l +
Trend® 90
ePOST, POST
Nico Super® 240 SC
0,17 - 0,25 l +
Successor® T
2,0 l +
Istroekol
POST
Nico Super® 240 SC
0,17 - 0,25 l
+ Istroekol
●●● výborná účinnosť ●● stredná účinnosť ● slabá účinnosť, TM- tank-mix, NA - následná aplikácia, PRE - preemergentne, ePOST - do 3 listov kukurice, POST - 3 - 6 (8) listov kukurice
trávy
ježatka kuria
metlička obyčajná
prstovka krvavá
moháre
lipnica ročná
prosovité
cirok alepský
pýr plazivý
ovos hluchý
dvojklíčnolistové
ambrózia palinolistá
bažanka ročná
durman obyčajný
horčiaky
ibištek trojdielny
iva voškovníkovitá
láskavce
ľuľok čierny
mrlíky
rumančekovité
pastierska kapsička
peniažtek
pichliač roľný
pohánkovec ovíjavý
pupenec roľný
podslnečník Theofrastov
reďkev ohnicová
voškovník
výmrv slnečnice
žltnica maloúborová
ÚČINNOSŤ NA BURINY
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
●●●
-
TM POST
Emblem® Pro
0,75 +
Herboxone®
1,0 l
Download

140120 Ochrana kukurice 2014.indd