Cenník TS SK
Cenník technických izolácií
Platnosť od 10. 03. 2014
marec 2014
V poslednom období vo svete exponenciálne narastá spotreba energie. Súvisí to so zvyšujúcim sa komfortom spotrebiteľov, ale aj s trvalým
technickým rozvojom priemyslu, dopravy a stavebníctva. Objem energetických zásob vo svete je limitovaný a nachádzanie nových zdrojov
je podmienené veľkými finančnými i časovými nárokmi. Úsporné opatrenia sú často jediným reálnym východiskom v danej situácii.
Nositeľom energie je teplo, pri ktorého transporte z miesta výroby
k miestu spotreby dochádza k jeho stratám vplyvom rozdielu teplôt. Použitie izolácie je jeden z najlepších a pomerne najlacnejších
nástrojov s okamžitou účinnosťou a s jednoznačným smerovaním
k efektívnej návratnosti. So znižovaním energetickej náročnosti stavieb
súvisí aj eliminovanie tepelných strát pri technických zariadeniach
budov. Technické izolácie Knauf Insulation nachádzajú svoje využitie
v priemyselných zariadeniach, ako sú potrubné rozvody, zásobníky,
VZT rozvody, parovody atď.
 Technické izolácie spĺňajú tieto požiadavky:
– Zamedzenie vzniku tepelných strát
– Znižovanie šírenia hluku do prostredia
– Zvýšenie pasívnej požiarnej bezpečnosti zariadení a stavieb
– Ochrana proti mrazu potrubia a zásobníkov kvapalných látok,
palív atď
– Ochrana osôb pred popálením (kritérium maximálnej povrchovej teploty)
– Ochrana proti kondenzácii vnútri potrubia
– Regulácia teploty prepravovaných látok v potrubí pri priemyselných procesoch
– Ochrana osôb, zariadení a majetku pred požiarom
Hlavnou úlohou izolačných materiálov v priemysle je zabrániť vzniku
tepelných strát z potrubných rozvodov tepla, resp. technologických
zariadení. Ak je na povrchu zariadenia vysoká teplota, je nevyhnutné to zohľadniť pri návrhu produktu, aby izolácia nestratila funkčnosť
ani pri týchto prevádzkových podmienkach. Produktové portfólio
Knauf Insulation vám umožní nájsť optimálne riešenie pre všetky
navrhované prípady.
 Tepelná vodivosť
Pre výrobky Knauf Insulation je charakteristický nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti aj pri vysokých teplotách. Produkty majú deklarovaný
súčiniteľ tepelnej vodivosti λD, to znamená, že norma presne stanovuje podmienky merania danej veličiny a je možné si ju porovnať v rámci
viacerých výrobcov, resp. produktov navzájom. Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách sú namerané pre výrobky Knauf
2
Insulation podľa STN EN 12 667. Pri používaní deklarovaných hodnôt výrobcom sa
eliminuje nepresnosť výpočtu, resp. výpočet vychádza z rovnakých vstupných hodnôt
pri všetkých materiáloch. Je nevyhnutné, aby projektant vychádzal pri svojom návrhu
z deklarovanej hodnoty daného materiálu. Všeobecne platí, že na zariadenia s vysokou prevádzkovou teplotou sú vhodné izolácie s vyššou objemovou hmotnosťou.
 AS kvalita
Je vlastnosť produktov, ktorá priamo ovplyvňuje možný vznik korózie izolačných
systémov z nehrdzavejúcej ocele. Nejde teda o klasickú koróziu železných zariadení. Zariadenia z vysoko legovanej austenitickej ocele (legovanie chrómom, niklom
a molybdémom) môžu degradovať vplyvom kryštalickej korózie, ktorú spúšťajú ióny
chloridu. Austenitickú oceľ charakterizuje kryštalická štruktúra, preto označenie AS.
Chloridy v spojení s vodou (napr. kuchynská soľ) pôsobia na povrch kovu a spôsobujú
vznik trhlín v materiály. Riziko vzniku kryštalickej korózie sa zvyšuje aj vplyvom vyššej
teploty v zariadení resp. v potrubí. Riešením je minimalizovanie obsahu chloridov
v izolačnom materiály. V norme AGI Q 132 sa udávajú maximálne prípustné hodnoty
a predpisuje sa technológia merania obsahu iónov chloridu rozpustných vo vode.
Minerálna vlna, ktorá sa používa na izolovanie zariadení z austenitickej ocele, musí
byť preto v AS kvalite, čo v praxi znamená menej ako 10 mg chloridových iónov v kilograme izolačného materiálu. Produktové portfólio technických izolácií Knauf Insulation
z minerálnych vlákien spĺňa požiadavky predmetnej normy.
 Bod tavenia a prevádzková teplota
Bod tavenia minerálnej vlny sa určuje podľa normy DIN 4102 časť 17. Vyjadruje
parameter odolnosti minerálnej vlny za budovanej v konštrukcii v prípade požiaru.
Táto hodnota nie je totožná s maximálnou prevádzkovou teplotou, pri ktorej si produkt
zachováva deklarované vlastnosti. Pri výrobkoch z minerálnej čadičovej vlny je bod
tavenia vyšší ako 1 000 °C, obvykle medzi 1 200 až 1 600 °C. Bod tavenia sklenej
minerálnej vlny je nižší, do 1 000 °C.
Maximálna prevádzková eplota sa stanovuje podľa STN EN 14 706 (pre rohože
a dosky) a STN EN 14 707 (pre skruže a segmenty). Podľa typu výrobku sa pohybuje
v hodnotách od 100 do 700 °C.
 Protipožiarne vlastnosti
Produkty Knauf Insulation z minerálnej vlny sú nehorľavé, odolné proti vysokým teplotám
a zabraňujú šíreniu požiaru, čím zvyšujú pasívnu požiarnu bezpečnosť stavieb a zariadení. Trieda reakcie na oheň je A1, resp. A2 pri výrobkoch s povrchovou úpravou.
 Tepelná rozťažnosť
Izolácie z minerálnych vlákien majú takmer nulovú tepelnú rozťažnosť pri zmenách
teploty prostredia, resp. zariadenia.
 Vodoodpudivosť
Všetky minerálne izolácie Knauf Insulation sú hydrofobizované, čiže odpudzujú vodu.
Hydrofobizačné látky sa do minerálnej vlny pridávajú v priebehu výrobného procesu.
Voľne dopadajúce dažďové kvapky majú preto tendenciu skĺznuť po povrchu bez toho,
aby prenikli dovnútra izolácie. Pri použití v exteriéri je však nevyhnutné použiť oplechovanie.
 Akustické vlastnosti
Minerálne izolácie Knauf Insulation majú vláknitú štruktúru, na základe ktorej dosahujú
výbornú schopnosť tlmiť hluk, napr. z technologických zariadení. V závislosti od frekvenčného rozsahu hluku môžu pohltiť až 95 % zvukovej energie (α = 0,95).
 Odolnosť proti biologickým škodcom
Minerálne vlákna nepodporujú vznik plesní, rast húb ani tvorbu baktérií.
 Paropriepustnosť
Minerálnovláknité izolácie majú veľmi nízky faktor difúzneho odporu (odpor proti
prestupu vodných pár), a tým umožňujú voľné odvetranie možnej vlhkosti z konštrukcie.
3
Technické izolácie – rolované výrobky
Lamelovo skružovateľný pás
NOBASIL
LMF AluR
šírka role: 1000 mm
alt. šírka role: 2 x 500 mm
LMF 5 AluR
Cena/m
2
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
Dĺžka
[m]
m2/balík
Číslo SAP
[balík]
[Eur s DPH]
Číslo SAP
[balík]
[Eur bez DPH]
20
10,0
10,00
307671
4,11
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
4,93
301623
4,35
5,23
30
5,0
5,00
308319
4,80
40
5,0
5,00
307754
5,83
5,76
301624
5,09*
6,11
6,99
301625
6,15
7,38
50
5,0
5,00
307638
6,72
8,07
301629
7,03
8,44
60
4,0
4,00
308304
7,46
8,95
301630
7,74
9,28
80
3,0
3,00
307755
9,10
10,92
302867
9,42
11,30
100
2,5
2,50
307636
10,71
12,85
301733
11,31
13,58
NOBASIL LMF AluR, NOBASIL LMF 5 AluR
Lamelovo skružovaný pás z minerálnej čadičovej vlny podlepený z jednej strany hliníkovou fóliou.
Výrobok je balený v roliach a používa sa ako technická izolácia pre rovinné i zakrivené plochy.
prevádzková teplota
600/100 °C (na strane Al fólie)
Certifkát zhody
1301-CPD-0708
trieda reakcie na oheň A2
Lamelovo skružovateľný pás
NOBASIL
LMF 10 AluR
šírka role: 1000 mm
alt. šírka role: 2 x 500 mm
m2/balík
[Eur bez DPH]
10,0
10,00
302342
5,0
5,00
302270
40
5,0
5,00
50
5,0
5,00
60
4,0
Dĺžka
[m]
20
30
LMF 15 AluR
Cena/m2
Číslo SAP
[balík]
Hrúbka
[mm]
Cena/m2
[Eur s DPH]
Číslo SAP
[balík]
[Eur bez DPH]
4,46*
5,36
308556
5,23
6,27
5,24*
6,29
308376
6,50
7,80
302604
6,29
7,55
308346
7,88
9,45
302217
7,15
8,58
308377
9,16
10,99
4,00
302464
8,16
9,79
308129
10,56
12,68
[Eur s DPH]
80
3,0
3,00
303548
10,21
12,25
–
–
–
100
2,5
2,50
301811
11,91
14,29
–
–
–
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL LMF 10 AluR, NOBASIL LMF 15 AluR
Lamelovo skružovaný pás z minerálnej čadičovej vlny podlepený z jednej strany hliníkovou fóliou.
Výrobok je balený v roliach a používa sa ako technická izolácia pre rovinné i zakrivené plochy.
Teplota °C
50
100
150
200
LMF Alur, LMF 5 Alur, LMF 10 Alur (W/m.K)
0,045
0,056
0,073
LMF 15 Alur
0,044
0,051
0,061
(W/m.K)
prevádzková teplota
600/100 °C (na strane Al fólie)
Certifkát zhody
1301-CPD-0708
trieda reakcie na oheň A2
300
400
500
600
0,093
0,147
0,219
0,308
–
0,071
0,097
0,131
0,175
0,263
Rohož na sklotkanine
NOBASIL FM D80 CB RECO
šírka role: 1000 mm
Dĺžka
[m]
m2/balík
Číslo SAP
[balík]
[Eur bez DPH]
40*
5,0
5,00
302260
8,16
9,79
50
5,0
5,00
302249
9,68
11,61
60*
3,0
3,00
302230
11,49
13,79
80*
3,0
3,00
302681
14,71
17,65
100*
3,0
3,00
302677
18,99
22,79
[Eur s DPH]
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL FM D80 CB RECO
Rohož z minerálnej čadičovej vlny jednostranne podšitá sklenou tkaninou RECO.
Výrobok je balený v roliach a používa sa ako technická izolácia pre rovinné i zakrivené plochy.
4
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
Teplota °C
50
100
150
200
300
400
500
600
λ (W/m.K)
0,042
0,049
0,059
0,070
0,096
0,125
0,170
0,232
prevádzková teplota 640/250 °C
(na strane povrchovej úpravy)
trieda reakcie na oheň A1
Certifkát zhody
1301-CPD-0706
Technické izolácie – rolované výrobky
Rohož na pletive
NOBASIL WM 620 GG
šírka role: 1000 mm
Cena/m2
Hrúbka
[mm]
Dĺžka
[m]
m2/balík
m2/paleta
ks/paleta
Číslo SAP
[paleta]
[Eur bez DPH]
40*
5,5
5,50
115,50
21
2444015
7,85
9,42
50*
4,0
4,00
84,00
21
2444025
9,16
10,99
60*
3,5
3,50
73,50
21
2444023
10,39
12,47
80*
3,0
3,00
63,00
21
2444021
13,17
15,80
100*
2,5
2,50
52,50
21
2444018
15,87
19,04
[Eur s DPH]
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL WM 620 GG
Rohož z minerálnej čadičovej vlny jednostranne podšitá ľahkým pletivom z pozinkovaného drôtu.
Výrobok je balený v roliach a používa sa ako technická izolácia pre rovinné i zakrivené plochy
prevádzková teplota 620/400 °C
(na strane povrchovej úpravy)
Certifkát zhody
1301-CPD-0706
trieda reakcie na oheň A1
Teplota °C
50
100
150
200
250
300
400
500
600
λ (W/m.K)
0,040
0,049
0,059
0,070
0,083
0,097
0,132
0,178
0,236
Rohož na pletive
NOBASIL WM 640 GG
Hrúbka
[mm]
šírka role: 1000 mm
Dĺžka
[m]
m2/balík
m2/paleta
Číslo SAP
[balík]
ks/paleta
Číslo SAP
[paleta]
WM 660 GG
Cena/m2
[Eur bez DPH] [Eur s DPH]
Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
Cena/m2
[Eur bez DPH] [Eur s DPH]
40
5,0
5,00
105,00
21
308386
2439948
8,31
9,97
308332
2439900
9,49
11,39
50
5,0
5,00
105,00
21
308320
2439939
9,69
11,63
308582
2439904
11,29
13,55
60
3,0
3,00
63,00
21
308318
2443219
11,15
13,38
308418
250270
12,89
15,47
80
3,0
3,00
63,00
21
308335
2439919
14,10
16,91
308460
2439892
16,19
19,43
100
2,5
2,50
52,50
21
308406
2439914
17,03
20,43
308268
2439920
20,19
24,23
120*
2,0
2,00
42,00
21
252620
422646
21,19
25,43
–
–
–
–
NOBASIL WM 640 GG a NOBASIL WM 660 GG
Rohož z minerálnej čadičovej vlny jednostranne podšitá ľahkým pletivom z pozinkovaného drôtu.
Výrobok je balený v roliach a používa sa ako technická izolácia pre rovinné i zakrivené plochy
prevádzková teplota 640/400 °C
a 660/400 °C (na strane povrchovej úpravy)
Certifkát zhody
1301-CPD-0706
trieda reakcie na oheň A1
Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách namerané
podľa STN EN 12 667
50
100
150
200
300
400
500
600
NOBASIL WM 640 GG λ (W/m.K)
Teplota °C
0,042
0,049
0,059
0,070
0,096
0,125
0,170
0,232
NOBASIL WM 660 GG λ (W/m.K)
0,043
0,049
0,059
0,067
0,090
0,115
0,149
0,195
Orientačné hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách
stanovené výpočtom podľa EN 12 667
Teplota °C
50
100
NOBASIL WM 640 GG λ (W/m.K)
0,040
0,043
NOBASIL WM 660 GG λ (W/m.K)
0,039
0,042
150
200
250
300
400
500
600
0,047
0,051
0,055
0,059
0,045
0,049
0,052
0,056
0,069
0,081
0,095
0,065
0,075
0,087
5
SYSTÉM FIRESTOP
EFEKTÍVNA IZOLÁCIA VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBIA
Systém FIRESTOP
Kompletné systémové riešenie protipožiarnej ochrany
vzduchotechnického potrubia a potrubia na odvod
dymu a tepla od spoločnosti Knauf Insulation.
Funkcia systému FIRESTOP
VZT
Systém izolácie FIRESTOP VZT slúži na
zabránenie šíreniu požiaru cez VZT
potrubie (alebo jeho prestupy) z jedného požiarneho úseku do druhého požiarneho úseku.
Táto požiarna odolnosť je deklarovaná na celistvosť a
teplotu (EI) v trvaní 30, 45, 60 a 90 min.
pri vodorovnom aj zvislom potrubí a 120 alebo 180 min.
pri zvislom štvorhrannom potrubí. Taktiež je deklarovaná v
trvaní 30 a 60 min. pri zvislom a vodorovnom kruhovom
potrubí a 90 min. pri zvislom kruhovom potrubí.
ODT
Systém izolácie FIRESTOP MULTI ODT
slúži na protipožiarnu ochranu potrubia, odsávanie dymu a tepla z miesta
so vzniknutým požiarom a z úsekov, cez ktoré toto
prechádza. Táto požiarna odolnosť je deklarovaná v
trvaní 30 min. pre vodorovné aj zvislé a 45 min. pre vodorovné potrubie.
Kompletné systémové riešenie
FIRESTOP FIX
FIRESTOP CUTTER
FIRESTOP SPIKE
FIRESTOP WPIN
FIRESTOP HTB
Prečo použiť systém FIRESTOP?
Vyhovujúce riešenie na sprísňujúce sa legislatívne požiadavky
Bezpečnosť užívateľov a obyvateľov stavieb je na prvom mieste, taktiež to potvrdzuje sprísňujúca sa legislatíva v
oblasti pasívnej, ale aj aktívnej požiarnej bezpečnosti. Systém FIRESTOP VZT prispieva k zvyšovaniu pasívnej
bezpečnosti stavieb a systém FIRESTOP ODT v kombinácii so správne navrhnutým odsávacím zariadením vytvára
vysoko účinnú aktívnu zložku protipožiarnych systémov.
Tri v jednom - protipožiarna, tepelná a akustická ochrana
Ako hlavný komponent v systéme FIRESTOP sa používajú izolačné materiály (dosky, rohože, lamelovo skružovateľné
pásy). Okrem toho, že tieto izolanty nie sú horľavé a vynikajúco tepelne izolujú, dokážu taktiež eliminovať hluk
vznikajúci a šíriaci sa v klimatizačných jednotkách.
Cenovo výhodné riešenie
Systém FIRESTOP je navrhnutý a odskúšaný tak, aby zabezpečil maximálny efekt za cenu, ktorá je najvýhodnejšia
v porovnaní s cenami dostupných riešení na našom trhu.
Kompletné systémové riešenie
Systém FIRESTOP je riešenie, ktoré zákazníkom ponúkame ako balík všetkých potrebných prvkov od najdôležitejšej
izolácie až po posledný, no nemenej dôležitý spojovací komponent.
Certifikované riešenie pre celú EU
Systém FIRESTOP bol odskúšaný a klasifikovaný skúšobňou FIRES s.r.o. ktorá je akreditovaná ako EU skúšobňa.
Všetky výsledky a systémy je možné použiť v krajinách EU.
Jednoduchá aplikácia
Systém FIRESTOP bol navrhovaný a vyvíjaný v spolupráci s realizačnými firmami, vďaka čomu prioritou nebola len
finálna požiarna odolnosť, ale aj jednoduchá a časovo nenáročná montáž. Mokré lepiace procesy boli eliminované
na minimum. V systéme FIRESTOP sa izolácia na potrubie upevňuje navarovacími tŕňmi a spoje dosiek sú realizované na tupo alebo polodrážkou vyrezanou špeciálnym nožom FIRESTOP CUTTER.
Viac informácií na www.knaufinsulation.sk
Systém protipožiarnej ochrany vzduchotechnického potrubia
A!
NOVINK
FIRESTOP EI 30 SQ, FIRESTOP EI 45 SQ
Cena /jednotka
Cena /balenie
Komponenty
Rozmer
[mm]
Množstvo / balenie
Číslo SAP
[balík]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
2
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
HTB 550 AluR
40 x 1000 x 500
6,0 m
307901
6,91
8,29
41,46
49,75
FIRESTOP WELD PIN
38
1000 ks
417716
0,11
0,13
110,00
132,00
FIRESTOP WELD PIN
80
1000 ks
417719
0,16
0,19
160,00
192,00
FIRESTOP EI 30 SQ, FIRESTOP EI 45 SQ
Systém protipožiarnej ochrany FIRESTOP EI 30 SQ a FIRESTOP EI 45 SQ je určený pre pravouhlé vzduchotechnické potrubie, kde sa
požaduje požiarna odolnosť EI 30 alebo EI 45 min. Ako hlavný protipožiarny izolant sa používajú minerálne izolačné dosky HTB 550
AluR v jednej vrstve s hrúbkou min. 40 mm. Tieto sa k stenám potrubia prichytávajú prostredníctvom navarovacích tŕňov FIRESTOP
WPIN 38. Pre kotvenie tesnicej upchávky k stene potrubia je nutné použiť navarovacie tŕne FIRESTOP WPIN 80.
Č. Klasifikačného
protokolu:
FIRES-JR-046-12-NURE
FIRESTOP EI 60 SQ
Cena /jednotka
Cena /balenie
Komponenty
Rozmer
[mm]
Množstvo / balenie
Číslo SAP
[balík]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
HTB 550 AluR
60 x 1000 x 500
4,0 m2
308114
9,37
11,24
37,48
44,98
FIRESTOP WELD PIN
60
1000 ks
417717
0,14
0,17
140,00
168,00
FIRESTOP WELD PIN
120
500 ks
417721
0,22
0,26
110,00
130,00
FIRESTOP EI 60 SQ
FIRESTOP EI 60 SQ je určený pre pravouhlé vzduchotechnické potrubie, kde sa požaduje požiarna odolnosť EI 60 min. Ako hlavný
protipožiarny izolant sa používajú minerálne izolačné dosky HTB 550 AluR v jednej vrstve s hrúbkou min. 60 mm. Tieto sa k stenám
potrubia prichytávajú prostredníctvom navarovacích tŕňov FIRESTOP WPIN 60. Pre kotvenie tesniacej upchávky k stene potrubia je nutné
použiť navarovacie tŕne FIRESTOP WPIN 120.
Č. Klasifikačného
protokolu:
FIRES-JR-046-12-NURE
FIRESTOP EI 90, EI 120, EI 180 SQ, FIRESTOP MULTI EI 30, EI 45 (ODT)
Cena /jednotka
Cena /balenie
Komponenty
Rozmer
[mm]
Množstvo / balenie
Číslo SAP
[balík]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
HTB 660 AluR
80 x 1000 x 1200
2,4 m2
263499
14,25
17,10
34,20
41,04
FIRESTOP WELD PIN
80
1000 ks
417719
0,16
0,19
160,00
192,00
FIRESTOP WELD PIN
160
500 ks
417723
0,32
0,38
160,00
192,00
FIRESTOP SPIKE
450 x 20 x 1,5
100 ks
417710
0,31
0,37
31,00
37,20
FIRESTOP FIX
-
6,0 kg
417713
-
-
12,99
15,59
FIRESTOP EI 90, EI 120, EI 180 SQ, FIRESTOP MULTI EI 30, EI 45 (ODT)
Systém protipožiarnej ochrany FIRESTOP EI 90 SQ , FIRESTOP EI 120 SQ a FIRESTOP EI 180 SQ je určený pre pravouhlé vzduchotechnické potrubie, kde sa požaduje požiarna odolnosť EI 90 až EI 180 min. Ako hlavný protipožiarny izolant sa používajú minerálne izolačné
dosky HTB 660 AluR v jednej vrstve s hrúbkou min. 80 mm. Pri vodorovnom potrubí sa spoj zvislej a vodorovnej dosky v spodnej časti
potrubia musí zrealizovať oceľovým hrotom FIRESTOP SPIKE . Tieto sa k stenám potrubia prichytávajú prostredníctvom navarovacích
tŕňov FIRESTOP WPIN 80 a pri vodorovnom potrubí sa spoj zvislej a vodorovnej dosky v spodnej časti musí zrealizovať oceľovým hrotom
FIRESTOP SPIKE. Pre kotvenie tesnicej upchávky k stene potrrubia je nutné použiť navarovacie tŕne FIRESTOP WPIN 160 a vysokoteplotné lepidlo FIRESTOP FIX.
FIRESTOP MULTI EI 30, EI 45 (ODT) je určený pre pravouhlé vzduchotechnické potrubie, ktoré okrem štandardnej funkcie má slúžiť aj
na aktívne odsávanie dymu a tepla v prípade požiaru s požiarnou odolnosťou EI 30 alebo EI 45 min. Ako hlavný protipožiarny izolant
sa používajú minerálne izolačné dosky HTB 660 AluR v jednej vrstve s hrúbkou min. 80 mm. Tieto sa k stenám potrubia prichytávajú
prostredníctvom navarovacích tŕňov FIRESTOP WPIN 80. Pri vodorovnom potrubí sa spoj zvislej a vodorovnej dosky v spodnej časti
musí zrealizovať oceľovým hrotom FIRESTOP SPIKE. Pre kotvenie tesnicej upchávky k stene potrubia je nutné použiť navarovacie tŕne
FIRESTOP WPIN 160 a vysokoteplotné lepidlo FIRESTOP FIX. Potrubie môže slúžiť na odvod dymu a tepla iba v súčinnosti so správne
navrhnutým odsávacím zariadením.
8
Č. Klasifikačného protokolu:
FIRES-JR-046-12-NURE
FIRES-JR-047-12-NURE
Systém protipožiarnej ochrany vzduchotechnického potrubia
A!
NOVINK
FIRESTOP FIX a FIRESTOP CUTTER
Komponenty
Rozmer drážky
[mm]
Množstvo / balenie
FIRESTOP CUTTER
40x40
FIRESTOP CUTTER
40x30
FIRESTOP FIX
–
Cena /ks
Číslo SAP
[balík]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
1ks
417712
23,90
28,68
1ks
428061
23,90
28,68
6,0kg
417713
12,99
15,59
FIRESTOP FIX a FIRESTOP CUTTER
FIRESTOP FIX sa používa pri systéme MULTI na lepenie tesniacej upchávky pri prestupe cez požiarne deliacu stenu. Taktiež je ho nutné
použiť pri alternatívnom riešení FIRESTOP EI 30, EI 45, EI 60 SQ v prípade, že je potrubie umiestnené tesne pri stene alebo strope.
FIRESTOP CUTTER 40x40 sa používa na vyrezávanie polodrážok pri spojoch dosiek v systéme FIRESTOP multi a FIRESTOP EI 90.
FIRESTOP CUTTER 40x30 sa používa na vyrezávanie drážok do izolácie nad prírubou vo všetkých systémoch FIRESTOP SQ.
FIRESTOP EI 30 CY
Cena /jednotka
Cena /balenie
Komponenty
Rozmer
[mm]
Množstvo / balenie
Číslo SAP
[balík]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
LMF 10 AluR
40x1000x5000
5.0 m2
302604
6,29
7,55
31,45
37,74
FIRESTOP WELD PIN
38
1000 ks
417716
0,11
0,13
110,00
132,00
FIRESTOP WELD PIN
80
1000 ks
417719
0,16
0,19
160,00
192,00
FIRESTOP EI 30 CY
Systém protipožiarnej ochrany FIRESTOP EI 30 CY je určený pre kruhové vzduchotechnické potrubie, kde sa požaduje požiarna odolnosť EI 30 min. Ako hlavný protipožiarny izolant sa používajú lamelovo skružovateľné pásy LMF 10 AluR v jednej vrstve s hrúbkou
min. 40 mm. Tieto sa k stenám potrubia prichytávajú prostredníctvom navarovacích tŕňov FIRESTOP WPIN 38. Pre kotvenie tesniacej
upchávky k stene potrubia je nutné použiť navarovacie tŕne FIRESTOP WPIN 80.
Č. Klasifikačného protokolu:
FIRES-JR-046-12-NURE
FIRESTOP EI 60 CY, FIRESTOP EI 90 CY
Cena /jednotka
Cena /balenie
Komponenty
Rozmer
[mm]
Množstvo / balenie
Číslo SAP
[balík]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
2
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
WM 640 Alu GG
60 x 1000 x 3000
3,0 m
415824
14,79
17,75
44,37
53,24
FIRESTOP WELD PIN
60
1000 ks
417717
0,14
0,17
140,00
168,00
FIRESTOP WELD PIN
120
500 ks
417721
0,22
0,26
110,00
130,00
FIRESTOP EI 60 CY, FIRESTOP EI 90 CY
FIRESTOP EI 60 CY a FIRESTOP EI 90 CY je určený pre kruhové vzduchotechnické potrubie, kde sa požaduje požiarna odolnosť EI 60
min alebo EI 90 min. Ako hlavný protipožiarny izolant sa používajú minerálne izolačné rohože WM 640 Alu GG v jednej vrstve s hrúbkou min. 60 mm. Tieto sa k stenám potrubia prichytávajú prostredníctvom navarovacích tŕňov FIRESTOP WPIN 60. Pre kotvenie tesniacej
upchávky k stene potrubia je nutné použiť navarovacie tŕne FIRESTOP WPIN 120.
Č. Klasifikačného protokolu:
FIRES-CR-037-07-AURS
9
Systém protipožiarnej ochrany vzduchotechnického potrubia
Dosiahnutie deklarovanej požiarnej odolnosti
A!
NOVINK
Systémové komponenty - pre dosiahnutie deklarovanej požiarnej odolnosti je nutné použiť presne určené izolačné materiály systémové komponenty, ktoré sú
súčasťou tohto cenníka. Kalkulačný nástroj na výpočet potrebného množstva izolačných materiálov a komponentov pre jednotlivé systémy nájdete na webovej
stránke www.knaufinsulation.sk alebo v aplikačnej brožúre k danému systému.
FIRESTOP FIX
množstvo: 6kg
FIRESTOP CUTTER
Lepidlo FIRESTOP FIX je husté, nenasiakavej konzistencie, zložené výhradne z anorganických surovín.
Neobsahuje organické látky alebo iné horľavé prímesy, ktoré by sa v priebehu sušenia a temperovania
dodatočne vyplavovali, prípadne by mohli uvolňovať
horľavé alebo výbušné plyny. Farba: sivá.
FIRESTOP SPIKE
Drážkovací nôž FIRESTOP CUTTER je vyrobený
z nerezovej ocele. Má dve rezné hrany, ktoré zabezpečujú plynulé vyrezanie požadovanej drážky alebo
polodrážky.
FIRESTOP WELD PIN
Spojovací hrot FIRESTOP SPIKE je vyrobený
z pozinkovaného plechu. Z jednej strany je zahrotený
tak, aby sa s ním dala jednoducho prepichnúť tepelná izolácia, na druhej strane je natolko flexibilný,
aby sa dal zahnúť a vytvorit tak pevný spoj zvislej
a vodorovnej izolačnej dosky.
Navarovací tŕň FIRESTOP WELD PIN sa používa na kotvenie izolácie na vzduchotechnické potrubia v systémoch FIRESTOP. FIRESTOP WELD PIN je možné dodať
v rôznych dlžkach, podľa hrúbky tepelnej izolácie 38
mm, 60 mm, 80 mm, 120 mm, 160 mm.
∅D = 30 mm - priemer hlavičky hrotu
∅d = 2,7 mm - priemer hrotu
FIRESTOP WELD PIN je vyrobený z nasledujúcich
materiálov:
• Klinec: ocel galv. zinkovaná + zinkochromát
• Tanierik: ocel žiarovo zinkovaná
Dodržanie postupu aplikácie – duhou podmienkou pre dosiahnutie deklarovanej požiarnej odolnosti je dodržanie postupu aplikácie jednotlivých systémov. Presný
návod aplikácie jednotlivých systémov nájdete v aplikačných brožúrach alebo technických listoch jednotlivých systémov alebo na webovej stránke spoločnosti Knauf
Insulation.
Realizáciu jednotlivých systémov môžu vykonávať len spoločnosti, ktorých zamestnanci boli zaškolení odborným zástupcom spoločnosti Knauf Insulation, s.r.o.
Zaškolenie je vždy dokladované certifikátom a menným zoznamom preškolených zamestnancov realizačnej spoločnosti..
Zaškolené spoločnosti preberajú zodpovednosť za správnosť vyhotovenia systému a dodržiavanie všetkých podmienok uvedených v aplikačných návodoch jednotlivých systémov. Na realizačnú spolocnosť taktiež prechádza zodpovednosť za funkčnost systémov.
Pri odovzdávaní zhotoveného systému realizačná spoločnost predkladá: technický list systémového riešenia, technické listy a certifikáty k použitým výrobkom, certifikát o zaškolení odborným zástupcom spoločnosti Knauf Insulation s.r.o.
Osvedčenie o zaškolení realizačnej firmy:
10
Technické izolácie – doskové výrobky
Doska do vysokých teplôt
NOBASIL HTB 380
rozmer: 500 x 1000 mm
Hrúbka
[mm]
R
[m K/W]
m2/balík
40
50*
60
70*
80
100
1,05
1,35
1,60
1,85
2,15
2,70
7,50
6,00
5,00
4,00
4,00
3,00
2
Cena/m2
Číslo SAP
[balík]
[Eur bez DPH]
3,36
4,21
5,10
6,01
6,86
8,61
308260
2409518
308375
308558
308469
[Eur s DPH]
4,04
5,05
6,11
7,21
8,23
10,33
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL HTB 380
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch. Materiál je pre svoje tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený na aplikáciu do rovných a mierne zakrivených priemyselných (technických) a energetických zariadení.
maximálna prevádzková
teplota do 380 °C
Certifkát zhody
1301-CPD-0705
40–180 mm
trieda reakcie na oheň
A1
hrúbka výrobku
Doska do vysokých teplôt
NOBASIL HTB 450
rozmer: 500 x 1000 mm
Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/balík
40*
50*
60*
70
80*
100
140*
1,10
1,35
1,65
1,90
2,20
2,75
3,85
7,50
6,00
4,00
4,00
4,00
3,00
2,00
Cena/m2
Číslo SAP
[balík]
[Eur bez DPH]
4,00
5,01
6,04
7,02
8,09
10,08
14,09
308485
308491
307726
307612
308436
[Eur s DPH]
4,80
6,02
7,24
8,42
9,71
12,10
16,91
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL HTB 450
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých kusoch.
Materiál je pre svoje tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený na aplikáciu do rovných a mierne zakrivených priemyselných (technických) a energetických zariadení.
maximálna prevádzková
teplota do 450 °C
Certifkát zhody
1301-CPD-0705
40–180 mm
trieda reakcie na oheň
A1
hrúbka výrobku
Doska do vysokých teplôt
NOBASIL HTB 550
rozmer: 500 x 1000 mm
Hrúbka
[mm]
R
[m K/W]
m2/balík
Číslo SAP
[balík]
40
50*
60
80
100
1,10
1,40
1,70
2,25
2,85
6,00
5,00
3,00
3,00
3,00
308586
308257
307727
308587
308468
2
Cena/m2
[Eur bez DPH]
4,59
[Eur s DPH]
5,51
6,89
8,46
11,16
13,89
5,74
7,05
9,30
11,58
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL HTB 550
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých kusoch.
Materiál je pre svoje tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený na aplikáciu
do rovných a mierne zakrivených priemyselných (technických) a energetických zariadení. Výrobok NOBASIL HTB
550 AluR je súčasťou systému protipožiarnej izolácie vzduchotechnických potrubí NOBASIL FIRESTOP.
maximálna prevádzková
teplota do 550 °C
Certifkát zhody
1301-CPD-0705
40–180 mm
trieda reakcie na oheň
hrúbka výrobku
A1
11
Technické izolácie – doskové výrobky
Doska do vysokých teplôt
NOBASIL HTB 640
Hrúbka
[mm]
40
50*
60
70*
80
100
120*
rozmer: 500 x 1000 mm
R
[m K/W]
1,10
1,40
1,70
2,00
2,25
2,85
3,40
2
m2/balík
6,00
6,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
Cena /m2
Číslo SAP
[balík]
308392
308393
308511
[Eur bez DPH]
5,91
7,37
8,84
10,44
11,93
14,75
17,91
308261
307965
308324
[Eur s DPH]
7,09
8,85
10,60
12,53
14,31
17,70
21,49
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL HTB 640
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých kusoch.
Materiál je pre svoje tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený na aplikáciu do rovných a mierne zakrivených priemyselných (technických) a energetických zariadení.
maximálna prevádzková
teplota do 640 °C
Certifkát zhody
1301-CPD-0705
40–180 mm
trieda reakcie na oheň
A1
hrúbka výrobku
Doska do vysokých teplôt
NOBASIL HTB 650
Hrúbka
[mm]
20*
50*
70*
rozmer: 500 x 1000 mm
R
[m2K/W]
0,55
1,40
2,00
m2/balík
9,00
6,00
3,00
Cena /m2
Číslo SAP
[balík]
308621
2411474
[Eur bez DPH]
3,09
7,64
10,79
[Eur s DPH]
3,71
9,16
12,95
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL HTB 650
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch. Materiál je pre svoje tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený
na aplikáciu do rovných a mierne zakrivených priemyselných (technických) a energetických zariadení.
maximálna prevádzková
teplota do 650 °C
20–140 mm
hrúbka výrobku
Certifkát zhody
1301-CPD-0705
trieda reakcie na oheň
A1
Doska do vysokých teplôt
NOBASIL HTB 680
rozmer: 500 x 1000 mm
Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/balík
50*
70*
80*
100
120*
140*
1,35
1,85
2,15
2,70
3,20
3,75
3,00
3,00
2,00
2,00
1,50
1,00
[Eur bez DPH]
8,78
12,31
14,07
17,59
21,15
24,69
2411104
2411103
[Eur s DPH]
10,54
14,77
16,88
21,11
25,38
29,63
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL HTB 680
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch. Materiál je pre svoje tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený
na aplikáciu do rovných a mierne zakrivených priemyselných (technických) a energetických zariadení.
12
Cena /m2
Číslo SAP
[balík]
maximálna prevádzková
teplota do 680 °C
30–140 mm
hrúbka výrobku
Certifkát zhody
1301-CPD-0705
trieda reakcie na oheň
A1
Technické izolácie – doskové výrobky
Doska do vysokých teplôt
NOBASIL HTB 700
rozmer: 500 x 1000 mm
Cena /m2
Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2/balík
Číslo SAP
[balík]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
50*
1,25
3,00
307549
9,44
11,33
60*
1,50
3,00
11,29
13,55
80*
2,05
2,00
15,11
18,13
100*
2,55
1,50
18,89
22,67
120*
3,05
1,50
22,65
27,18
140*
3,55
1,00
26,49
31,79
308747
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
NOBASIL HTB 700
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch. Materiál je pre svoje tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený
na aplikáciu do rovných a mierne zakrivených priemyselných (technických) a energetických zariadení.
maximálna prevádzková
teplota do 700 °C
30–140 mm
hrúbka výrobku
Certifkát zhody
1301-CPD-0705
trieda reakcie na oheň
A1
Kašírované dosky: Dosky NOBASIL HTB (okrem NOBASIL HTB 700 ) v hrúbkach od 30 do 120 mm
je možné dodať s jednostranným, prípadne s obojstranným kašírovaním za príplatok k základnej cene:
– Jednostranné kašírovanie AluR (AL fólia): 2,32 EUR/m2 bez DPH
– Jednostranné kašírovanie GVB resp. GVN (NGR fólia čierna resp. biela): 2,32 EUR/m2 bez DPH
– Obojstranné kašírovanie GVB2 resp. GVN2 (NGR fólia čierna resp. biela): 4,64 EUR/m2 bez DPH
– Jednostranné kašírovanie GW1 resp. GW1T,GW1S (E 105,E 205 resp. E 360 čierna): 4,69 EUR/m2 bez DPH
Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti namerané pri vyšších teplotách
Teplota °C
HTB 380 HTB 450 HTB 550 HTB 640 HTB 650 HTB 660 HTB 670 HTB 680 HTB 700 λ (W/m.K)
λ (W/m.K)
λ (W/m.K)
λ (W/m.K)
λ (W/m.K)
λ (W/m.K)
λ (W/m.K)
λ (W/m.K)
λ (W/m.K)
50
0,045
0,043
0,041
0,042
0,044
0,045
0,047
0,045
0,053
100
0,054
0,052
0,049
0,049
0,051
0,052
0,054
0,052
0,061
150
0,072
0,065
0,060
0,061
0,061
0,063
0,064
0,060
0,069
200
0,087
0,079
0,069
0,072
0,069
0,071
0,073
0,068
0,080
250
0,108
0,094
0,080
300
0,132
0,117
0,095
0,100
0,090
0,092
0,089
0,086
0,096
400
0,198
0,160
0,134
0,132
0,115
0,116
0,112
0,107
0,113
500
0,281
600
0,383
0,190
0,183
0,151
0,156
0,144
0,140
0,142
0,215
0,245
0,195
0,204
0,179
0,180
0,182
Akustické vlastnosti
Hrúbka (mm)
Vážený činiteľ zvukovej pohltivosti αw (-)
Trieda zvukovej pohltivosti
80
0,90
A 
NOBASIL HTB 450
100
0,95(L)
A 
120
0,90(L)
A 
NOBASIL HTB 640
80
140
0,90(L)
0,90(L)
A 
A 
* KNAUF INSULATION produkty pre lodný priemysel sú rolované a doskové výrobky z minerálnej čadičovej vlny, ktoré sú certifikované podľa požadovaných noriem pre použitie v lodnom priemysle. Používajú sa
na tepelnú, zvukovú a protipožiarnu izoláciu rôznych potrubí, stien a zariadení v rámci lode.
Produkty: LMF 5 AluR, LMF 10 AluR, WM 640 GG, WM 660 GG, MHTB 380 až 680 a MHTB AluR 380
až 660.
13
Technické izolácie – doskové výrobky pre HVAC rozvody
NOBASIL HTB 380 AluR
rozmer: 500 x 1000 mm
Cena/m2
Hrúbka [mm]
R [m2K/W]
m2/balík
m2/paleta
Číslo SAP [balík]
Číslo SAP [paleta]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
40
1,05
6,00
120,00
307495
2435100
5,68
6,82
80,00
307592
2435101
7,42
8,90
9,18
11,02
10,93
13,12
60
1,60
4,00
80
2,15
3,00
100
2,70
2,50
2409521
50,00
308224
453019
NOBASIL HTB 380 AluR
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch. Dosky sú povrchovo jednostranne upravené AluR fóliou. Materiál je pre svoje tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený na povrchovú aplikáciu hranatých priemyselných
(technických) a energetických rozvodov.
maximálna prevádzková teplota do 380/100°C (na strane
povrchovej úpravy)
Certifkát zhody
1301-CPD-0705
trieda reakcie na oheň
40–120 mm
A1, A2
hrúbka výrobku
(podľa špecifikácie)
NOBASIL HTB 550 AluR
Hrúbka [mm]
rozmer: 500 x 1000 mm
R [m2K/W]
m2/balík
m2/paleta
Číslo SAP [balík]
Číslo SAP [paleta]
Cena/m2
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
40
1,10
6,00
120,00
307901
2435099
6,91
8,29
60
1,70
4,00
80,00
308114
238211
9,37
11,24
80
2,25
3,00
60,00
2436211
2436213
11,62
13,94
100
2,85
2,50
13,90
16,68
2413198
NOBASIL HTB 550 AluR
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch. Dosky sú povrchovo jednostranne upravené AluR fóliou. Materiál je pre svoje tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený na povrchovú aplikáciu hranatých priemyselných
(technických) a energetických rozvodov.
maximálna prevádzková teplota do 550/100°C (na strane
povrchovej úpravy)
Certifkát zhody
1301-CPD-0705
trieda reakcie na oheň
40–120 mm
A1, A2
hrúbka výrobku
(podľa špecifikácie)
NOBASIL HTB 640 AluR
Hrúbka
[mm]
rozmer: 500 x 1000 mm
R
[m K/W]
2
m2/balík
m2/paleta
Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
120,00
308345
425794
HTB 380 14
λ (W/m.K)
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
8,23
9,88
308540
11,07
13,28
3,00
307883
14,25
17,10
2,50
2410226
17,07
20,48
40
1,10
6,00
60
1,70
4,00
80
2,25
100
2,85
NOBASIL HTB 640 AluR
Minerálnovláknitý materiál na báze čadičových vlákien vo forme dosiek štandardne balený po viacerých
kusoch. Dosky sú povrchovo jednostranne upravené AluR fóliou. Materiál je pre svoje tepelne technické, akusticko-izolačné a najmä protipožiarne vlastnosti predurčený na povrchovú aplikáciu hranatých priemyselných
(technických) a energetických rozvodov.
Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti namerané pri vyšších teplotách
Teplota °C
Cena/m2
50
100
150
200
250
300
400
500
600
0,045
0,054
0,072
0,087
0,108
0,132
0,198
0,281
0,383
HTB 550 λ (W/m.K)
0,041
0,049
0,060
0,069
0,095
0,134
0,190
0,215
HTB 640 λ (W/m.K)
0,042
0,049
0,061
0,072
0,100
0,132
0,183
0,245
maximálna prevádzková teplota do 640/100°C (na strane
povrchovej úpravy)
40–120 mm
hrúbka výrobku
Certifkát zhody
1301-CPD-0705
trieda reakcie na oheň
A1, A2
(podľa špecifikácie)
NOVINKA
HPS 035 AluR
Vinutá skruž z minerálnej vlny s povrchovou úpravou
na potrubné systémy HVAC (vykurovanie, vetranie, klimatizácia)
λ = 0,035
W/(m . K)
VYNIKAJÚCA LAMBDA
PATRÍ MEDZI NAJLEPŠIE NA TRHU
Ďalšie výhody:
Homogénne vlastnosti v celom priereze
Lepšia izolačná vlastnosť pri vysokých teplotách
Požiarne bezpečná izolácia
Ľahká manipulácia a jednoduchá inštalácia
Atraktívny hliníkový vzhľad
Viac informácií na www.knaufinsulation.sk
Technické izolácie
HPS 035 AluR*
A!
NOVINK
Cena /bm (Hrúbka 20 mm)
Vnút. ∅
[mm]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Cena /bm (Hrúbka 25 mm)
Číslo SAP
[kartón]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Číslo SAP
[kartón]
15
2,75
3,30
57,6
1 036,8
243085
2,95
3,54
n.a.
n.a.
243806
18
2,79
3,35
50,4
907,2
243088
2,99
3,59
32,4
583,2
243089
22
3,05
3,65
43,2
777,6
243092
3,14
3,77
32,4
583,2
243093
28
3,15
3,78
36,0
648,0
243100
3,25
3,90
27,6
496,8
243101
35
3,39
4,06
30,0
540,0
243110
3,47
4,16
21,6
388,8
243111
42
3,55
4,26
21,6
388,8
243120
3,63
4,36
16,8
302,4
243121
48
3,72
4,46
19,2
345,6
243131
3,89
4,67
16,8
302,4
243132
54
3,89
4,67
16,8
302,4
243142
4,14
4,97
12,0
216,0
243143
60
4,11
4,94
14,4
259,2
243153
4,32
5,18
12,0
216,0
243154
64
4,16
4,99
12,0
216,0
243164
4,38
5,26
10,8
194,4
243165
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Číslo SAP
[kartón]
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Číslo SAP
[kartón]
15,6
280,8
243095
243103
76
89
102
108
114
140
159
168
194
219
dĺžka: 1200 mm
Balenie:
4ks v kartóne
1ks v kartóne
Cena /bm (Hrúbka 30 mm)
Vnút. ∅
[mm]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
Cena /bm (Hrúbka 40 mm)
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
15
3,05
3,66
30,0
540,0
243087
18
3,08
3,70
30,0
540,0
243090
22
3,19
3,83
24,0
432,0
243094
3,69
4,43
28
3,31
3,97
24,0
432,0
243102
3,91
4,69
14,4
259,2
35
3,52
4,22
19,2
345,6
243112
4,01
4,81
10,8
194,4
243113
42
3,69
4,43
14,4
259,2
243122
4,11
4,93
10,8
194,4
243123
48
3,98
4,78
12,0
216,0
243133
4,45
5,34
10,8
194,4
243134
54
4,31
5,17
9,6
172,8
243144
4,71
5,65
9,6
172,8
243145
60
4,47
5,37
9,6
172,8
243155
4,93
5,92
7,2
129,6
243156
64
4,54
5,45
9,6
172,8
243166
4,99
5,99
7,2
129,6
243167
76
5,14
6,17
8,4
151,2
243177
5,94
7,13
4,8
86,4
243178
89
6,48
7,78
7,2
129,6
243188
6,38
7,66
4,8
86,4
243189
102
6,94
8,33
4,8
86,4
243199
6,79
8,15
4,8
86,4
454263
108
6,96
8,35
4,8
86,4
243210
7,62
9,14
4,8
86,4
454265
114
7,28
8,74
4,8
86,4
454328
8,01
9,62
4,8
86,4
454332
140
10,94
13,12
1,2
79,2
454534
12,30
14,76
1,2
64,8
454535
159
12,28
14,73
1,2
62,4
454541
168
12,54
15,05
1,2
60,0
454546
194
219
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
Tepelná vodivosť výrobkov
s nominálnou hrúbkou ≤ 30 mm
16
Tepelná vodivosť výrobkov
s nominálnou hrúbkou > 30 mm
Teplota °C
10
40
50
100
150
Teplota °C
10
40
50
100
150
λ (W/m.K)
0,032
0,035
0,037
0,044
0,052
λ (W/m.K)
0,033
0,036
0,037
0,044
0,052
Cena /bm (Hrúbka 50 mm)
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
5,35
6,42
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Číslo SAP
[kartón]
9,6
243114
172,8
Cena /bm (Hrúbka 60 mm)
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Číslo SAP
[kartón]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
8,71
10,45
4,8
86,4
454249
243147
9,34
11,21
4,8
86,4
454252
5,45
6,54
7,2
129,6
243124
5,88
7,06
7,2
129,6
243135
6,04
7,25
6,0
108,0
243146
7,51
9,01
4,8
86,4
Cena /bm (Hrúbka 70 mm)
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Číslo SAP
[kartón]
6,19
7,43
6,0
108,0
243157
7,83
9,40
4,8
86,4
243158
9,62
11,54
1,2
79,2
454477
6,51
7,81
4,8
86,4
243168
8,11
9,73
4,8
86,4
454256
9,96
11,95
1,2
74,4
454494
7,26
8,71
4,8
86,4
243179
8,99
10,79
4,8
86,4
454259
11,11
13,33
1,2
72,0
454497
454505
7,84
9,41
4,8
86,4
454262
9,71
11,65
1,2
72,0
454503
13,29
15,95
1,2
60,0
7,92
9,50
1,2
76,8
454511
11,29
13,55
1,2
62,4
454515
15,17
18,20
1,2
55,2
454517
8,17
9,80
1,2
72,0
454522
11,72
14,07
1,2
60,0
454525
15,89
19,07
1,2
50,4
454528
8,65
10,38
1,2
72,0
454531
11,81
14,17
1,2
60,0
454532
16,48
19,78
1,2
48,0
454533
11,23
13,48
1,2
57,6
454536
16,31
19,57
1,2
48,0
243234
20,41
24,50
1,2
43,2
243235
12,46
14,95
1,2
48,0
243243
16,67
20,00
1,2
38,4
243244
21,29
25,55
1,2
38,4
243245
12,91
15,49
1,2
48,0
243253
16,99
20,39
1,2
38,4
243254
23,68
28,41
1,2
33,6
243255
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Číslo SAP
[kartón]
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Číslo SAP
[kartón]
Cena /bm (Hrúbka 80 mm)
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
10,06
12,07
1,2
72,0
10,51
12,61
1,2
72,0
454472
10,72
12,86
1,2
64,8
454479
Cena /bm (Hrúbka 100 mm)
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
454467
10,91
13,09
1,2
60,0
454496
12,65
15,18
1,2
60,0
454500
13,16
15,79
1,2
50,4
454509
22,16
26,59
1,2
38,4
243195
15,56
18,67
1,2
48,0
243204
22,95
27,54
1,2
33,6
243206
18,35
22,02
1,2
48,0
243215
24,21
29,05
1,2
33,6
243217
19,06
22,88
1,2
43,2
243226
25,84
31,00
1,2
31,2
243228
23,42
28,11
1,2
38,4
243236
24,17
29,00
1,2
31,2
243246
Skruž HPS 035 AluR
Tepelná, akustická a protipožiarna vinutá skruž na izoláciu potrubných systémov HVAC z minerálnych čadičových vlákien s Al fóliou so sklenou mriežkou
s presahom tejto fólie na zalepenie pozdĺžneho montážneho spoja skruže po osadení na potrubie. Optimálne izolačné vlastnosti vďaka veľmi nízkej tepelnej
vodivosti a presnému tvaru, ako aj optimalizovanému nastaveniu na stred sú zabezpečované modernou výrobnou metódou a minimálnymi rozmerovými toleranciami. Za účelom jednoduchej aplikácie na potrubie sa používa pozdĺžny výrez na jednej strane (pričom na vnútornej opačnej strane je protivýrez).
prevádzková
teplota do
250/80 °C
(na strane Al fólie)
Certifkát zhody
0751-CPD.2-005.0-02
trieda reakcie na oheň
A2
17
Technické izolácie
A!
NOVINK
IPS 620*
Cena /bm (Hrúbka 20 mm)
Vnút. ∅
[mm]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Cena /bm (Hrúbka 25 mm)
Číslo SAP
[kartón]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Číslo SAP
[kartón]
15
1,61
1,93
57,6
1 036,8
243279
2,09
2,51
39,6
712,8
243280
18
1,87
2,24
50,4
907,2
243282
2,26
2,71
32,4
583,2
243283
22
1,95
2,34
43,2
777,6
243286
2,35
2,82
32,4
583,2
243287
28
2,03
2,44
36,0
648,0
243294
2,41
2,89
27,6
496,8
243295
35
2,14
2,57
30,0
540,0
243304
2,53
3,04
21,6
388,8
243305
42
2,61
3,13
21,6
388,8
243314
2,95
3,54
16,8
302,4
243315
48
2,65
3,18
19,2
345,6
243325
3,07
3,68
16,8
302,4
243326
54
2,82
3,38
16,8
302,4
243336
3,20
3,84
12,0
216,0
243337
60
2,96
3,55
14,4
259,2
243347
3,48
4,18
12,0
216,0
243348
64
3,01
3,61
12,0
216,0
243358
3,78
4,54
10,8
194,4
243359
243370
76
3,25
3,90
10,8
194,4
243369
3,99
4,79
9,6
172,8
89
3,51
4,21
10,8
194,4
243380
4,32
5,18
8,4
151,2
243381
102
4,69
5,63
4,8
86,4
243391
5,21
6,25
4,8
86,4
243392
108
5,29
6,35
4,8
86,4
243402
5,81
6,97
4,8
86,4
243403
114
5,41
6,49
6,0
108,0
454402
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Číslo SAP
[kartón]
140
159
168
194
219
Cena /bm (Hrúbka 30 mm)
Vnút. ∅
[mm]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
dĺžka: 1200 mm
Balenie:
4ks v kartóne
1ks v kartóne
Cena /bm (Hrúbka 40 mm)
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
Číslo SAP
[kartón]
15
2,42
2,90
30,0
540,0
243281
18
2,61
3,13
30,0
540,0
243284
3,35
4,02
16,8
302,4
243285
22
2,71
3,25
24,0
432,0
243288
3,44
4,13
15,6
280,8
243289
28
2,76
3,31
24,0
432,0
243296
3,52
4,22
14,4
259,2
243297
35
2,89
3,47
19,2
345,6
243306
3,65
4,38
10,8
194,4
243307
42
3,25
3,90
14,4
259,2
243316
3,81
4,57
10,8
194,4
243317
48
3,46
4,15
12,0
216,0
243327
3,88
4,66
10,8
194,4
243328
54
3,55
4,26
9,6
172,8
243338
4,08
4,90
9,6
172,8
243339
60
3,98
4,78
9,6
172,8
243349
4,48
5,38
7,2
129,6
243350
64
3,93
4,72
9,6
172,8
243360
4,54
5,45
7,2
129,6
243361
76
4,72
5,66
8,4
151,2
243371
5,14
6,17
4,8
86,4
243372
89
5,07
6,09
7,2
129,6
243382
5,57
6,68
4,8
86,4
243383
102
5,68
6,81
4,8
86,4
243393
6,41
7,70
4,8
86,4
454400
108
6,24
7,48
4,8
86,4
243404
6,80
8,16
4,8
86,4
454401
114
6,52
7,83
4,8
86,4
454444
7,55
9,06
4,8
86,4
454414
140
7,90
9,48
1,2
79,2
454663
8,97
10,76
1,2
64,8
454664
159
8,46
10,15
1,2
62,4
454667
9,54
11,44
1,2
60,0
454668
168
8,59
10,31
1,2
60,0
454671
9,81
11,77
1,2
55,2
243446
194
10,67
12,80
1,2
48,0
454673
10,49
12,59
1,2
43,2
243456
219
12,89
15,47
1,2
38,4
243464
11,94
14,33
1,2
38,4
243465
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti v závislosti
na teplote
18
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Teplota °C
50
100
150
200
300
λ (W/m.K)
0,039
0,045
0,053
0,062
0,087
Cena /bm (Hrúbka 50 mm)
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Číslo SAP
[kartón]
Cena /bm (Hrúbka 60 mm)
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
7,14
4,14
4,97
10,8
194,4
243290
4,39
5,27
10,8
194,4
243298
4,77
5,72
9,6
172,8
243308
5,95
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Číslo SAP
[kartón]
6,0
108,0
243309
Cena /bm (Hrúbka 70 mm)
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Číslo SAP
[kartón]
454392
4,85
5,82
7,2
129,6
243318
6,44
7,73
6,0
108,0
243319
4,91
5,89
7,2
129,6
243329
6,57
7,88
4,8
86,4
243330
8,09
9,71
4,8
86,4
5,25
6,30
6,0
108,0
243340
6,69
8,03
4,8
86,4
243341
8,41
10,09
4,8
86,4
454394
5,53
6,64
6,0
108,0
243351
6,73
8,08
4,8
86,4
243352
8,99
10,79
1,2
79,2
454643
5,95
7,14
4,8
86,4
243362
6,94
8,33
4,8
86,4
454396
9,42
11,30
1,2
74,4
454646
6,79
8,15
4,8
86,4
243373
7,35
8,82
4,8
86,4
454397
9,82
11,78
1,2
72,0
454648
7,25
8,70
4,8
86,4
454399
7,44
8,92
1,2
72,0
454650
10,14
12,17
1,2
60,0
454651
8,09
9,71
1,2
76,8
454653
8,27
9,93
1,2
62,4
454654
10,85
13,02
1,2
55,2
454655
454658
8,41
10,09
1,2
72,0
454656
8,36
10,03
1,2
60,0
454657
11,75
14,10
1,2
50,4
9,04
10,85
1,2
72,0
454659
9,39
11,27
1,2
60,0
454660
12,11
14,53
1,2
48,0
454661
12,82
15,38
1,2
57,6
454665
13,35
16,02
1,2
48,0
243428
14,59
17,51
1,2
43,2
243429
13,74
16,49
1,2
48,0
243437
17,51
21,01
1,2
38,4
243438
18,14
21,77
1,2
38,4
243439
19,89
23,87
1,2
33,6
243449
14,29
17,14
1,2
48,0
243447
18,07
21,69
1,2
38,4
243448
14,37
17,24
1,2
38,4
243457
19,44
23,32
1,2
31,2
243458
16,21
19,46
1,2
Cena /bm (Hrúbka 80 mm)
55,2
243466
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Číslo SAP
[kartón]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
8,77
10,52
4,8
86,4
9,59
11,51
1,2
76,8
Cena /bm (Hrúbka 100 mm)
Množstvo
v bal. na pal.
[m]
[m]
Číslo SAP
[kartón]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
454390
12,55
15,06
1,2
60,0
243313
454634
13,22
15,86
1,2
52,8
243323
9,84
11,81
1,2
72,0
454636
14,19
17,03
1,2
52,8
243334
10,37
12,44
1,2
72,0
454639
14,38
17,26
1,2
50,4
243345
10,59
12,71
1,2
64,8
454644
14,61
17,53
1,2
48,0
243356
10,78
12,94
1,2
60,0
454647
14,88
17,86
1,2
48,0
243367
11,41
13,69
1,2
60,0
454649
15,77
18,92
1,2
43,2
243378
12,25
14,70
1,2
50,4
454652
17,56
21,07
1,2
38,4
243389
13,65
16,38
3,6
48,0
243398
19,24
23,09
1,2
33,6
243400
14,04
16,85
3,6
48,0
243409
19,85
23,82
1,2
33,6
243411
14,22
17,06
3,6
43,2
243420
21,59
25,91
1,2
31,2
243422
16,52
19,82
1,2
38,4
243430
19,19
23,03
1,2
31,2
243440
Skruž IPS 620
Skruže z minerálnych vlákien sú vinuté a brúsením opracované nehorľavé potrubné púzdra vyrobené z kamennej minerálnej vlny. Optimálne
izolačné vlastnosti vďaka veľmi nízkej tepelnej vodivosti a presnému tvaru, ako aj optimalizovanému nastaveniu na stred sú zabezpečované
modernou výrobnou metódou a minimálnymi rozmerovými toleranciami. Používa sa pre priemyselné potrubné rozvody.
prevádzková
teplota do
620 °C
Certifkát zhody
0751-CPD.2-005.0-02
trieda reakcie na oheň
A1
19
Technické izolácie
Klima Skruž
NOBASIL KPS 041 AluR*
Cena /bm (Hrúbka 25 mm)
Vnút. ∅
[mm]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
Číslo SAP
[kartón]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
ks
[kartón]
Číslo SAP
[kartón]
300572
21
2,82
3,39
46
300558
2,93
3,51
35
27
2,86
3,43
42
300559
3,07
3,69
30
300576
34
3,05
3,66
36
300560
3,27
3,92
30
300579
43
3,20
3,84
30
303365
3,44
4,13
25
300586
49
3,41
4,09
25
300563
3,54
4,25
20
300587
61
3,74
4,49
20
303366
4,03
4,84
16
303362
70
4,14
4,96
18
301948
4,40
5,28
16
280049
77
4,31
5,17
16
303367
4,63
5,56
12
303368
89
4,85
5,82
12
300566
5,84
7,01
11
300596
102
5,59
6,71
10
301378
6,25
7,49
9
300599
109
5,82
6,99
9
300568
6,30
7,56
9
300600
115
6,15
7,38
9
303598
6,56
7,87
8
303437
120
6,42
7,71
8
307509
6,82
8,18
7
303329
125
6,84
8,21
8
306814
7,24
8,69
6
303599
133
7,40
8,88
7
2409515
7,79
9,35
6
300602
141
7,77
9,32
6
10,22
12,26
6
2411877
159
8,91
10,70
5
11,06
13,28
4
300604
167
-
-
-
11,30
13,56
4
306416
194
-
-
-
11,72
14,06
4
-
13,48
16,17
Cena /bm (Hrúbka 50 mm)
8
Cena /bm (Hrúbka 40 mm)
219
Vnút. ∅
[mm]
dĺžka: 1000 mm
Cena /bm (Hrúbka 30 mm)
ks
[kartón]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
ks
[kartón]
2409514
Číslo SAP
[kartón]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
ks
[kartón]
Číslo SAP
[kartón]
300639
21
3,16
3,79
25
300607
3,66
4,39
16
27
3,36
4,03
20
300608
3,82
4,58
16
300641
34
3,59
4,31
20
300611
4,12
4,94
14
300643
43
3,80
4,56
16
300616
4,35
5,22
12
303374
49
4,01
4,81
16
300619
4,57
5,48
11
300646
303363
61
4,49
5,39
12
303376
4,93
5,92
9
70
4,84
5,81
11
300622
5,53
6,64
8
300648
77
5,02
6,02
10
303369
5,91
7,09
8
303364
89
6,02
7,23
9
300627
6,72
8,06
6
300651
102
6,61
7,94
7
300628
7,47
8,97
6
304001
109
6,87
8,24
6
300630
7,84
9,41
5
300653
5
303543
5
303327
Hodnoty označené modrou
115
7,22
8,67
6
303592
7,94
9,53
farbou sú ceny za bm skruže
120
7,81
9,37
6
303328
8,26
9,91
pozostávajúcej z dvoch polskruží
so zámkom, na elimináciu vzniku
125
8,35
10,02
5
303600
8,67
10,41
tepelného mostu,
133
8,71
10,45
5
300634
9,39
11,27
a počet ks polskruží v kartóne a na
141
11,08
13,30
4
307048
13,37
16,04
dodacom liste.
Hodnoty označené červenou farbou
159
12,25
14,70
4
300637
13,81
16,57
sú cenyoznačené
za bm skruže
Hodnoty
modrou pozostávajfarbou sú ceny
167
13,37
16,04
10
305177
14,50
17,40
z dvoch
polskruží
beza počet
zámkuks
zaúcej
skruže
vyrobené
z polskruží
194
14,12
16,95
8
2416516
17,94
21,52
polskruží
a početv kartóne
ks polskruží v kartóne a na
dodacom liste.
219
20,24
* neplatí štandardná
doba dodania.15,94
Ohľadom minimálneho 19,13
množstva a predpokladanej6doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf
Insulation, s. r. o. 24,29
* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis Knauf Insulation, s. r. o.
20
Teplota °C
50
100
150
200
250
300
350
λ (W/m.K)
0,040
0,049
0,061
0,076
0,095
0,117
0,142
4
303601
4
300657
8
305176
8
303452
8
307939
6
2415078
5
Cena /bm (Hrúbka 60 mm)
Vnút. ∅
[mm]
[Eur bez DPH]
Cena /bm (Hrúbka 70 mm)
[Eur s DPH]
ks
[kartón]
Číslo SAP
[kartón]
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
ks
[kartón]
21
4,79
5,74
12
308484
5,95
7,14
9
27
4,97
5,96
12
308107
6,17
7,40
6
34
5,29
6,35
10
304912
6,56
7,87
6
43
6,01
7,21
9
304913
7,18
8,62
6
49
6,14
7,37
8
300659
7,50
9,00
6
Číslo SAP
[kartón]
61
7,01
8,41
7
303490
8,44
10,13
4
70
7,58
9,10
6
303184
9,19
11,03
4
2411905
77
8,04
9,64
6
303370
9,86
11,83
4
2435045
89
8,75
10,50
5
300661
11,91
14,29
8
102
10,15
12,18
4
304914
13,55
16,26
6
109
10,56
12,67
4
302292
14,30
17,16
8
2434819
303371
14,78
17,74
6
2411904
15,32
18,39
5
115
10,60
12,72
4
120
11,37
13,64
4
125
14,34
17,21
8
307729
16,93
20,32
5
133
14,38
17,26
8
302692
17,67
21,20
6
141
14,69
17,62
7
307318
18,39
22,07
5
159
15,54
18,65
7
304108
19,18
23,02
4
4
167
17,54
21,05
7
21,33
25,60
194
21,88
26,26
7
23,72
28,46
4
219
25,20
30,24
6
26,78
32,14
4
Vnút. ∅
[mm]
Cena /bm (Hrúbka 80 mm)
[Eur bez DPH]
[Eur s DPH]
ks
[kartón]
Číslo SAP
[kartón]
Cena /bm (Hrúbka 100 mm)
[Eur bez DPH]
2412594
[Eur s DPH]
ks
[kartón]
Číslo SAP
[kartón]
307287
21
6,92
8,31
7
2412119
8,21
9,85
4
27
7,22
8,66
6
2412118
8,67
10,40
4
34
7,64
9,17
6
2412120
9,26
11,11
4
308193
43
8,19
9,83
6
11,02
13,22
7
2411906
49
8,72
10,46
5
2416216
11,84
14,21
7
2412117
61
9,65
11,58
4
304915
13,12
15,74
6
307892
70
10,57
12,69
4
2411787
14,46
17,35
6
307785
77
11,38
13,65
4
304109
15,30
18,36
6
307882
89
14,08
16,90
8
303059
20,40
24,48
6
306969
102
15,94
19,13
7
2412483
21,38
25,66
5
307728
109
16,56
19,88
6
304557
22,92
27,50
5
306836
115
17,56
21,07
6
307198
306825
120
18,28
21,94
6
125
19,06
22,87
6
133
20,38
24,46
6
24,34
29,21
4
25,40
30,48
4
2412484
26,42
31,70
4
306833
304550
26,82
32,18
4
306834
141
21,54
25,85
5
2410957
27,98
33,58
4
308126
159
22,46
26,95
5
305251
29,44
35,33
4
306835
2415829
32,86
39,43
4
308127
34,94
41,93
4
39,60
47,52
2
167
24,62
29,54
5
194
24,96
29,96
5
219
28,28
33,94
3
2438184
NOBASIL KPS 041 AluR
Tepelná, akustická a protipožiarna izolácia potrubných rozvodov z minerálnych čadičových vlákien
s Al fóliou so sklenou mriežkou s presahom tejto fólie na zalepenie pozdĺžneho montážneho spoja skruže po
osadení na potrubie. Povrch zlepovania musí byť čistý a suchý. Skruže na potrubí sa musia dotlačiť k sebe
na tesno a v styku prelepiť samolepiacou páskou šírky min. 50 mm. Používa sa pre potrubné rozvody.
prevádzková
teplota do
600/100 °C
(na strane Al fólie)
Certifkát zhody
1301-CPD-0707
trieda reakcie na oheň
A2
21
Informácie z oblasti aktuálnej legislatívy
 Prehlásenie o parametroch
Od 1. Júla 2013 vstúpilo do platnosti nové Nariadenie Európskej únie o stavebných výrobkoch 305/2011, ktoré nahradilo
Smernicu o stavebných výrobkoch 89/106/EHS.
Kľúčovou úlohou nového nariadenia je podpora voľného pohybu stavebných materiálov a ich neobmedzeného použitia
v rámci Európskej únie.
Povinnosťou všetkých výrobcov, dovozcov a distribútorov je poskytnúť pri predaji stavebných výrobkov:
• CE označenie
• Prehlásenie o parametroch (Declaration of Performance, DoP).
Všetky produkty Knauf Insulation sú v súlade s Nariadením o stavebných výrokoch. Podstatnou informáciu je, že produkty,
ktoré získali značku CE pred 1. júlom 2013 sa automaticky predpokladá zhoda s CPR.
Pri výrobkoch vyrobených od 1. 7. 2013 je CE označenie spolu s odkazom na DoP uvedený na signe výrobku.
Ak bol produkt vyrobený pred 1. 7. 2013 bude odkaz na DoP uvedený na faktúre.
Prehlásenie o vlastnostiach všetkých výrobkov nájdete na našej web stránke www.knaufinsulation.sk v časti produkty /
technické listy a certifikáty, alebo v online databáze www.dopki.com. Informácie o každom výrobku sa vám zobrazia po
vpísaní kódu výrobku, uvedeného na signe napr. DOP referencia R4308JP.
 Vyhláška č. 282*
Vyhláška č. 282 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 18. júla 2012,
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody
§1
(1) Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou
0,035 W.m-1.K-1 pri teplote 0°C je uvedená v prílohe č. 1.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 282/2012 Z. z.
P. č. Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry
Minimálna hrúbka izolácie
1
do 22 mm
20 mm
2
od 23 mm do 35 mm
30 mm
3
od 36 mm do 100 mm
rovnaká ako vnútorný priemer potrubia
4
nad 100 mm
100 mm
Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry inštalované v prestupoch stien a stropov sa môže minimálna hrúbka izolácie znížiť o 50 % hodnoty hrúbky izolácie uvedenej v príslušnom
riadku tabuľky.
* Úplné znenie vyhlášky je možné zaslať na vyžiadanie.
22
Knauf Insulation základné obchodné podmienky
 Kontakt na zákaznický servis
[email protected]
Tel.:+421 45 6833 515 (sklenná minerálna vlna)
Tel.:+421 45 6833 512 (kamenná minerálna vlna)
Tel.:+421 45 6833 516 (XPS)
Fax:+421 45 6833 511
www.knaufinsulation.sk
 Objednávka
Všetky objednávky zasielajte písomne (faxom, emailom), s uvedením:
– IČO, DIČ kupujúceho
– Číslo objednávky kupujúceho
– Dátum a miesto dodania tovaru (adresa, vrátane PSČ)
– Kontaktné údaje na osobu zodpovednú za prevzatie tovaru. (Tieto údaje musia byť úplné a musia obsahovať meno a priezvisko vrátane telefónneho čísla, na ktorom bude daná osoba k dispozícii).
– Špecifikácie objednaného materiálu – hrúbka, rozmer, množstvo, číslo materiálu z cenníka
– Pečiatka a podpis osoby, ktorá objednávku vystavila (len u faxovej objednávky)
Štandardná doba dodania výrobkov od potvrdenia objednávky je 3 až 7 pracovných dní od doručenia objednávky do
12 00 hod. pri min. množstve objednávky 20 m3 na jednu dodaciu adresu.
Po konzultácii so zákazníckym servisom je možné dodanie menšieho množstva ako 20 m3 po potvrdení objednávky na
jednu dodaciu adresu (platí pre výrobky z RMW NOBASIL), ale táto služba bude spoplatnená v závislosti od vzdialenosti
miesta dodania zo skladu Knauf Insulation Nová Baňa podľa cenníka Knauf Insulation pre servis a služby. Inú špecifickú
dobu dodania a minimálne objednávané množstvo je potrebné konzultovať so zákazníckym servisom Knauf Insulation, s.r.o.
resp. manažérom predaja. Predávajúci zašle faxom (e-mailom) potvrdenie objednávky. Toto potvrdenie je záväzné, materiál bude dodaný podľa uvedenej špecifikácie. Je teda dôležité zo strany kupujúceho urobiť kontrolu správnosti potvrdenia
v súlade s objednávkou. Pokiaľ kupujúci potvrdenie neobdrží, je nutné, aby kontaktoval zákaznícky servis Knauf Insulation,
s. r. o. V prípade zmeny objednávok je potrebné kontaktovať zákaznícky servis Knauf Insulation, s.r.o. (predávajúci si na
základe zmeny objednávky vyhradzuje právo upraviť termín dodania). Pri objednaní neštandardného tovaru, špeciálny produkt, si predajca vyhradzuje právo stanoviť mimoriadne podmienky predaja (Záväzok súvisiaci s odobratím celého objednaného množstva resp. ak tovar nebude odobratý v celom množstve, bude vyfakturovaná cena tovaru a tiež náklady spojené s
jeho likvidáciou.).
 Dodávka
Ak nie je na objednávke uvedené inak, je miestom dodania adresa objednávateľa, ktorým bola objednávka vystavená.
Vyloženie tovaru je kupujúci povinný zaistiť na svoje náklady, a to najneskôr do 1 hodiny od príjazdu kamiónu.
Dodanie tovaru sa uskutoční na základe dodacieho listu, ktorý musí byť potvrdený osobou, ktorá je na objednávke
uvedená ako osoba oprávnená na prevzatie tovaru (preberajúci). Ak táto osoba nebude na mieste prítomná, je kupujúci
povinný zaslať písomne na zákaznícky servis Knauf Insulation,s. r.o. informáciu o novej oprávnenej osobe.
Podpisom dodacieho listu potvrdzuje preberajúci jeho správnosť. Všetky nezrovnalosti a výhrady k dodávke tovaru je
preberajúci povinný uviesť na dodacom liste pri preberaní tovaru.
V prípade zistenia chybného tovaru toto nespracovávať a bez omeškania nahlásiť výrobcovi. Pre identifikáciu tovaru je
potrebné predložiť etiketu z balenia a faktúru alebo dodací list.
 Všeobecne
Knauf Insulation, s. r. o., dodáva výhradne zmluvným partnerom.
Všetky dodávky tovaru sa riadia právoplatne uzavretými kúpnymi zmluvami.
Tento cenník ruší všetky predchádzajúce cenníky a nahrádza ich v plnom rozsahu.
Ceny sú uvedené v EUR bez DPH a s DPH – 20%.
Akékoľvek dodávky tovaru a možné vzniknuté reklamácie sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti
Knauf Insulation, s. r. o., ktoré sú v plnej verzii na internetovej stránke www.knaufinsulation.sk, alebo je možné si ich
vyžiadať na zákazníckom servise Knauf Insulation, s. r. o.
Proces reklamácie je možné začať až po skompletizovaní potrebných informácií uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti.
Počet m2 (v 1 m3)
Hrúbka (mm)
m (v m )
2
3
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
150
160
200
66,67
50
40
33,33
25
20
16,67
14,29
12,5
11,11
10
8,33
7,14
6,67
6,25
5
23
Odborné poradenstvo:
Obchodno-technické zastúpenie:
Čadca
 Ing. Karol Tužinský
 Ing. Stanislav Polc
Kysucké
N. Mesto
aplikačný manažér
Tel.: +421 45 68 33 590
Fax.: +421 45 68 33 591
[email protected]
+421 905 908 041
[email protected]
 Dušan Kasan +421 905 532 257
[email protected]
 Marián Klieštik + 421 905 415 450
[email protected]
Projektoví manažéri:
 Ing. Peter Šulek +421 905 757 468
 Technické izolácie
[email protected]
Ing. Peter Šulek +421 905 757 468
[email protected]
 Ing. Ján Vojtek +421 908 900 126
 Objekty, Ploché strechy
[email protected]
Ing. Ľubomír Volf +421 905 849 685
[email protected]
 Bytové domy
Juraj
Sovský +421 905 539 758
[email protected]
June 2009
Knauf Insulation with
ECOSE® Technology
Šikmé strechy SK
Šikmé strechy
január 2010
Vnútorné steny SK
Vnútorné steny
Vonkajšie steny
(Kontaktné fasády) SK
január 2010
Vonkajšie steny
(Kontaktné fasády)
August 2011
Podlahy SK
apríl 2013
Podlahy
Minerální izolace nové generace
Brozura_Podlahy_SK.indd 1
Knauf Insulation, s. r. o.
Železničný rad 24
968 14 Nová Baňa
Slovenská republika
Zákaznický servis
Tel.: +421 45 68 33 512
Fax: +421 45 68 33 511
www.knaufinsulation.sk
[email protected]
20. 5. 2013 12:16:49
Download

Cenník Knauf Insulation – Technické izolácie od