Mesto Dolný Kubín
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
zverejňuje
zámer Mesta Dolný Kubín previesť nehnuteľnosti z majetku mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov.
1. Popis nehnuteľností:
Pozemok v k.ú. Srňacie, CKN parc. č. 192/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2,
odčlenený geometrickým plánom č. 32271093-3/2012, z PKN parc. č. 435, neknihovaná,
v parcelnom registri vedená ako náves (Pobrežný pozemok pri potoku Srňacie).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Zámenou pozemkov Mesto Dolný Kubín nadobudne vlastnícke právo k pozemku, ktorý bude po tvoriť
súčasť miestnej komunikácie a jej príslušenstva v m.č. Srňacie. Manželia MUDr. Libor Nečas a
MUDr. Katarína Nečasová nadobudnú zámenou od mesta vlastnícke právo k pozemku, ktorý sa
v teréne nachádza medzi miestnou komunikáciou v m.č. Srňacie a ich pozemkom, na ktorom majú
postavenú rekr. chalupu s.č. 1505.
2. Popis nehnuteľností:
Stavba - voj. ubytovňa, súpisné č. 2018, postavená na pozemku CKN parc. č. 6122/1 a pozemky CKN
parc. č. 6121, zastavané plochy a nádvoria o výmere 118 m2, CKN parc. č. 6122/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 451 m2, CKN parc. č. 6122/2, ostatné plochy o výmere 225 m2, CKN parc. č.
6123, ostatné plochy o výmere 506 m2, všetko zapísané na LV č. 16163 pre k.ú. Ružomberok.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Predaj nehnuteľností v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín č. 38/2011
zo dňa 08.09.2011 a Kúpnej zmluvy č. 10/2011 a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 12.09.2011.
Predajom nehnuteľností dôjde k vzájomnému vyporiadaniu sa Mesta Dolný Kubín s Ing. Ondrejom
Škvarkom za pozemky nadobudnuté od Ing. Ondreja Škvarku v priemyselnej zóne v k.ú. Mokraď,
ktoré po vysporiadaní boli a budú predmetom predaja významným regionálnym investorom.
3. Popis nehnuteľností:
Novovytvorený pozemok CKN parc. č. 788/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 356 m2,
vytvorený geometrickým plánom č. 40975932-6/2012 zo dňa 12.03.2012, odčlenením z pozemku
CKN parc. č. 788/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 464 m2, zapísaného na LV č.
3726 pre k.ú. Dolný Kubín, novovytvorený pozemok CKN parc. č. 788/4, ostatné plochy o výmere
530 m2, vytvorený geometrickým plánom č. 40975932-6/2012 zo dňa 12.03.2012, odčlenením
z pozemku CKN parc. č. 788/4, ostatné plochy o celkovej výmere 1.037 m2, zapísaného na LV č. 3726
pre k.ú. Dolný Kubín, novovytvorený pozemok CKN parc. č. 1889/1, ostatné plochy o výmere 257 m2,
vytvorený geometrickým plánom č. 40975932-6/2012 zo dňa 12.03.2012, odčlenením
z neknihovaného pozemku PKN parc. č. 1889 (v parcelnom registri vedený ako hradská) a
novovytvorený pozemok CKN parc. č. 1889/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 73 m2,
vytvorený geometrickým plánom č. 40975932-6/2012 zo dňa 12.03.2012, odčlenením
z neknihovaného pozemku PKN parc. č. 1889 (v parcelnom registri vedený ako hradská).
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Mesto Dolný Kubín v súčasnosti vlastní prevažne svahovité a stavebne takmer nevyužiteľné pozemky
v obchodnej zóne v k.ú. Dolný Kubín.
Zámenou pozemkov dôjde k vytvoreniu vhodných majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom na
realizáciu významných investícií v lokalite obchodnej zóny v k.ú. Dolný Kubín. Pritom aj obchodná
spoločnosť EXIMA, spol. s r.o. aj Mesto Dolný Kubín budú vlastniť podstatne efektívnejšie stavebne
využiteľné pozemky ako v súčasnosti vlastnia, čo prispeje aj k lepšiemu a estetickejšiemu
urbanistickému riešeniu danej lokality. Novovybudované obchodné komplexy, ktoré budú pre mesto
ďalším zdrojom príjmov vo forme daní a poplatkov, dôjde k výšeniu kvality a konkurencieschopnosti
služieb v regióne, k vytvoreniu priaznivejších podmienok pre rozvoj podnikania a k vytvoreniu
nových pracovných príležitostí.
4. Popis nehnuteľnosti:
Pozemok CKN parc č. 366/1, orná pôda o výmere 133 m2, zapísaný na LV č. 3726 pre k.ú. Dolný
Kubín.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Vysporiadanie vlastníckych práv k pozemku pod schodiskom na sídlisko Brezovec a rozšírenie
pozemku mesta, ktorý môže v budúcnosti slúžiť na výstavbu alebo inému verejnoprospešnému
záujmu.
5. Popis nehnuteľností:
Pozemok CKN parc. č. 511/6, ostatné plochy o výmere 637 m2 a pozemok CKN parc. č. 511/7,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.670 m2, zapísané na LV č. 3726 pre k.ú. Dolný Kubín.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa:
Vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod komunikáciami na ul. J. Ťatliaka a ul. Obrancov mieru a
vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemku v okolí stavby s.č. 2051, postavenej na pozemku CKN
parc. č. 511/2, zapísanej na LV č. 3891 pre k.ú. Dolný Kubín, ktorý je využívaný najmä užívateľmi
nebytových priestorov v uvedenej stavbe s.č. 2051. Mesto Dolný Kubín zámenou získa o 729 m2
väčšiu výmeru pozemkov ako zámenou odovzdá.
Vlastník pozemku v okolí stavby s.č. 2051 bude môcť pozemok, parkovacie plochy a zeleň na vlastné
náklady zveľadiť, pričom cez pozemky zostane zabezpečený prechod pešo, prejazd osobnými
a nákladnými motorovými a nemotorovými vozidlami, za účelom zabezpečenia voľného prechodu
a prejazdu verejnosti cez uvedené pozemky a za účelom zabezpečenia voľného vstupu verejnosti do
stavby s.č. 2051 všetkými dostupnými vchodmi, vrátane podzemnej garáže.
Mgr. Roman Matejov, v.r.
primátor mesta Dolný Kubín
Zverejnené na úradnej tabuli Mesta Dolný Kubín dňa 13.03.2012
Zvesené dňa .......................2012
Download

Mesto Dolný Kubín