TYPOVÝ PROJEKT RODINNÉHO DOMU EUROLINE
JEDNOTNÁ CENA 999,- € ZA PROJEKT RD [okrem RD Z ARCHÍVU]
PROJEKT OBSAHUJE:
1
realizačný PROJEKT [mierka 1:50] - 3 paré
2
PROJEKT pre stavebné povolenie [mierka 1:100] - 3 paré
3
VÝKAZ VÝMER zdarmA
4
POLOŽKOVÝ ROZPOČET zdarmA
5
DVD - inštruktážne video zdarmA
6
podpora pri príprave stavby zdarmA
1
REALIZAČNÝ PROJEKT V MIERKE 1 : 50 - 3 PARÉ
Tento projekt má najvhodnejšiu formu pre zákazníkov, ktorí chcú ušetriť a idú stavať rodinný dom na stavebnom
pozemku, kde je v územnom pláne schválená výstavba rodinného domu, majú jasné financovanie a neplánujú
robiť zmeny veľkého rozsahu. Podrobný realizačný projekt Vám môže ušetriť až desaťtisíce eur pri realizácii Vášho
rodinného domu. Realizačný projekt v 3 vyhotoveniach spĺňa všetky atribúty na bezproblémovú realizáciu stavby.
Realizačný projekt pozostáva z troch paré realizačného projektu v mierke 1:50.
mierka
1 : 50
Realizačný projekt je úplný a podrobný. Obsahuje všetky výkresy v mierke 1:50, presné výkazy výrobkov na
objednávanie ako sú výkaz okien a dverí, výkaz tehál, ocele, prefabrikátov, dreveného krovu, strešnej krytiny,
komínov, výkazy zámočníckych a klampiarskych výrobkov, výpis podláh a jednotlivých vrstiev. Navyše obsahuje
podrobné výkresy zábradlí, komínov a detailov, podľa ktorých môžete jednotlivé konštrukcie spoľahlivo
realizovať, poprípade kontrolovať ich správnu realizáciu od stavebnej spoločnosti. Podrobný realizačný
projekt neumožňuje dodávateľským firmám nesprávnu realizáciu stavebných detailov a znemožňuje im
fakturovať práce navyše, ktoré by neboli jednoznačné v prípade jednoduchej dokumentácie.
16
RODINNÉ DOMY EUROLINE
mierka
1 : 50
2
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V MIERKE 1 : 100 - 3 PARÉ
Projekt pre stavebné povolenie spĺňa všetky atribúty prílohy k žiadosti na vydanie stavebného povolenia. Projekt
na vybavenie stavebného povolenia obsahuje výkresovú časť v mierke 1:100, súhrnnú technickú správu, statický
výpočet a jednoduché schémy profesií. Projekt svojim obsahom nie je postačujúci na samotnú výstavbu rodinného
domu.
mierka
Poznámka: Projekt pre stavebné povolenie je možné zakúpiť aj samostatne v cene 819,- €.
K projektu pre stavebné povolenie je možné dokúpiť 2 paré realizačného projektu za 180,- €,
výkaz výmer a rozpočet (pozri obchodné podmienky na strane 2 a 3).
3
1 : 100
VÝKAZ VÝMER - ZDARMA
V prípade, že plánujete výstavbu rodinného domu uskutočniť dodávateľsky, alebo čiastočne dodávateľsky, doporučujeme Vám objednať výkaz
výmer, ktorý presne odpovedá skladbe položkového rozpočtu a slúži na rýchle výberové konanie, kde má viacero stavebných firiem rovnaké
podklady na vypracovanie orientačnej *) ponuky, čo zabezpečuje ich rýchle porovnanie. Výkaz výmer dodávame maximálne na 2 rodinné domy
v digitálnej podobe vo formáte .xls (Excel) zadarmo aj pred zakúpením projektu. V prípade záujmu o výkaz výmer pre ďalšie typy rodinných domov
ho dodávame v 3 vyhotoveniach za 29,- € s DPH pre každý dom. Na požiadanie pošleme aj v digitálnej podobe.
*) Pri výberovom konaní na výstavbu rodinného domu stavebnou firmou je nutné vychádzať z kompletnej projektovej dokumentácie,
individuálnych požiadaviek investora, konkrétneho miesta výstavby a skutočného osadenia stavby do terénu. Výkaz výmer je spracovaný na
časť architektúry a statiky. Podrobné výkazy jednotlivých profesií sú v projekte za technickými správami jednotlivých profesií. Položkový rozpočet
je podrobný v časti „Architektúra“ a „Statika“. Jednotlivé profesie sú ocenené aproximatívne.
4
PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZDARMA
V prípade, že stavbu nebudete financovať výhradne z vlastných prostriedkov a použijete úver zo ŠFRB, alebo hypotéku z banky, budete potrebovať
položkový rozpočet vypracovaný kvalifikovanou osobou. Položkový rozpočet v 3 vyhotoveniach dodávame v cene 63,- € s DPH iba s projektom. Ak si
objednáte výkaz výmer a položkový rozpočet spolu, zvýhodnená cena je 82,- € s DPH. Pri objednávke projektu za 999,- € dostanete výkaz výmer
a položkový rozpočet zdarma.
5
INŠTRUKTÁŽNE VIDEO [DVD] - ZDARMA
V spolupráci s firmami WIENERBERGER, BRAMAC, VELUX, ROCKWOOL a SCHIEDEL sme pripravili inštruktážne DVD správnej
realizácie hrubej stavby, kde si môžete prezrieť správne technologické postupy montáže a murovania a porovnať s postupmi na
Vašej stavbe. Každému nášmu zákazníkovi takto dávame veľmi silný nástroj na kontrolu kvality svojej stavby. Inštruktážne DVD
(150 minút) dostane s projektom rodinného domu automaticky zdarma každý náš zákazník.
6
PODPORA PRI PRÍPRAVE STAVBY - ZDARMA
Na našej internetovej stránke www.EurolineSlovakia.sk nájdete v zóne KLIENTSKÝ SERVIS všetky potrebné informácie k príprave stavby Vášho rodinného domu (možnosť stiahnuť
Všeobecné dokumenty a Dokumenty k Vášmu rodinnému domu). Podrobnosti nájdete na strane 30, kde sa dozviete viac o možnostiach, ktoré ponúka naša webstránka.
RODINNÉ DOMY EUROLINE
17
ZRKADLOVÝ OBRAZ
423 RODINNÝCH DOMOV A ich 423 zrkadlových obrazov
vám dáva možnosť výberu z 846 PROjektových riešení
Všetky projekty si môžete objednať ako zrkadlový obraz (túto skutočnosť je nutné vyznačiť v objednávke), pokiaľ Vám pôvodné riešenie nevyhovuje z hľadiska inej orientácie na
svetové strany, alebo pôvodné natočenie Vám nevyhovuje z hľadiska susedných stavieb. V našej spoločnosti projekt v zrkadlovom obraze dostanete ako kompletnú prekreslenú
dokumentáciu v zrkadlovom obraze, vrátane všetkých profesií! Projekt v zrkadlovom obraze dodávame za rovnakú cenu ako projekt pôvodný.
Pôvodné
riešenie
ZRKADLOVÝ
OBRAZ
PROJEKTOVÁ ŠTÚDIA
PROJEKTOVÁ ŠTÚDIA OBSAHUJE ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE
ÚDAJE O VYBRANOM RODINNOM DOME
mierka
1 : 200
V prípade, že Vám informácie katalógu nepostačujú na výber rodinného domu a potrebujete získať ďalšie doplňujúce údaje,
môžete si objednať tzv. PROJEKTOVÚ ŠTÚDIU rodinného domu, ktorá obsahuje sprievodnú správu, výkresy jednotlivých podlaží
(mierka 1:100), pohľady rodinného domu (mierka 1:200), podklady pre správne vypracovanie situačného plánu – pôdorys
(mierka 1:200) s vyústením inžinierskych sietí z domu, nároky na el. energiu, vodu, ročnú spotrebu plynu, aproximatívny
rozpočet, vzorovú situáciu osadenia rodinného domu na parcelu a pod.
Projektová štúdia slúži na podrobnejšie oboznámenie sa s projektom, hlavne s jeho parametrami ako sú presné rozmery, plochy,
rozpočet a nároky na inžinierske siete.
Projektová štúdia môže slúžiť na vyžiadanie záväzného stanoviska od stavebného úradu k možnosti výstavby rodinného domu.
Rovnako postačuje k územnému konaniu. V prípade, že podávate žiadosť na spojené územné a stavebné konanie, stavebný
úrad bude od Vás požadovať už projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie.
Projektovú štúdiu si môžete objednať v sídle našej spoločnosti, u našich obchodných zástupcov, na našej internetovej adrese,
ale aj listom, e-mailom, faxom alebo telefonicky.
Projektovú štúdiu Vám zašleme na dobierku do 48 hodín v cene 6,- € + poštovné. V prípade, že si objekt od nás objednáte,
cena 6,- € bude z hodnoty projektu odrátaná. Pri osobnom objednaní v sídle našej spoločnosti obdržíte projektovú štúdiu ihneď.
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
ENERGETICKÝ CERTIFIKáT JE POTREBNý KU KOLAUDáCII
Energetický certifikát vyplýva zo Zákona 555/2005 a Vyhlášky 311/2009 MVaRR SR,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah
energetického certifikátu (podrobnejšie informácie nájdete na strane 24).
Energetický certifikát potrebný ku kolaudácii je normalizovaným hodnotením potreby
energie v budove. Zatrieďuje budovu do energetickej triedy od A po G, pričom trieda A hovorí
o najkvalitnejšej triede.
Pre rodinný dom z ponuky nášho katalógu je táto certifikácia vo výhodnej cene 155,- €. Ak je
potrebný výjazd, tak je cena 155,- € plus cena za výjazd, ktorá je odvodená od vzdialenosti
zo sídla spoločnosti.
Ponúkame tiež energetickú certifikáciu na akýkoľvek iný projekt rodinného domu v cene
255,- € plus cena za výjazd.
Presné podmienky Vám poskytneme už pri nezáväznej objednávke.
18
RODINNÉ DOMY EUROLINE
TYPOVÝ PROJEKT SO ZMENOU
VÝHODY
- VÝHODNEJŠIA CENA a RÝCHLEJŠIA
DODÁVKA AKO PRI INDIVIDUÁLNOM
PROJEKTE
- ZMENY DISPOZÍCIE MIESTNOSTÍ
A VEĽKOSTI DOMU PODĽA
VLASTNÝCH PREDSTÁV
- MOŽNÉ ZMENY VONKAJŠEJ
ARCHITEKTÚRY
NEVÝHODY
- ZA VYKONANÉ ZMENY SA PRIPLÁCA
K CENE TYPOVÉHO PROJEKTU
- DLHŠIA DOBA DODANIA AKO
PRI KATALÓGOVOM PROJEKTE
- ZMENY VÄČŠIEHO ROZSAHU AKO 50%
SA UŽ FINANČNE NEOPLATIA
INDIVIDUÁLNY PROJEKT RODINNÉHO DOMU
VÝHODY
- NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI NÁVRHU
TVARU, VEĽKOSTI A DISPOZÍCIE
- IDEÁLNE OSADENIE NA SVAHOVITÉ
PARCELY
- MOŽNOSTI VÝBERU POUŽITÝCH
MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIÍ
NEVÝHODY
- VYŠSIA CENA OPROTI TYPOVÉMU
PROJEKTU A TYPOVÉMU PROJEKTU
SO ZMENOU
- DLHŠIA DOBA DODANIA PROJEKTU
DOPLNKOVÉ SLUŽBY
- GEOMETRICKÉ ZAMERANIE
[POLOHOPIS, VÝŠKOPIS A
GEOMETRICKÉ PLÁNY]
- OSADENIE RODINNÉHO
DOMU NA POZEMOK
- NAPOJENIE DOMU
NA INŽINIERSKE SIETE
- DOPROJEKTOVANIE
VONKAJŠÍCH KOMUNIKÁCIÍ
A OPLOTENIA
- POSÚDENIE VHODNOSTI
ZÁKLADOVÝCH POMEROV
oprávneným statikom
priamo na stavenisku
- zabezpečenie územného
rozhodnutia
Výkres osadenia rodinného domu na pozemok a napojenie na inžinierske siete
- zabezpečenie stavebného
povolenia
POZNÁMKA: Typové projekty so zmenou, individuálne projekty a doplnkové služby vykonávame pre Bratislavu a okolie.
Mimo tejto oblasti vykonávajú uvedené činnosti naši obchodní zástupcovia (strana 1).
RODINNÉ DOMY EUROLINE
19
Download

typový projekt rodinného domu euroline