ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 1 - 19
ˇ
ˇ
Cast’
1. Identifikácia látky/ zmesi a spolocnosti/
podniku
1.1. Identifikátor produktu
Názov výrobku
PERMAFAST
MS CLEAR COAT 8003
Kód výrobku
4025331466642
ˇ
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúcajú
Identifikované použitia
na základe používaného systému deskriptorov podl’a pokynov Európskej chemickej agentúry
Sektory použitia
SU 3, SU 22
Kategória produktov
PC9a, PC9b
Iné informácie vid’ kapitola Expoziˇcný scenár
Produkt je urˇcený len pre priemyselné a/alebo profesionálne použitie, nie pre akékol’vek spotrebitel’ské použitie.
ˇ
1.3. Podrobnosti o dodávatel’ovi karty bezpecnostných
údajov
ˇ
Identifikácia spolocnosti/podniku
Výrobca/Dodávatel’
Ulica/Poštová priehradka
Národnost’-identifikaˇcná
znaˇcka/Poštové smerovacie cˇ íslo/Miesto
Telefón
Dovozca
Ulica/Poštová priehradka
Národnost’-identifikaˇcná
znaˇcka/Poštové smerovacie cˇ íslo/Miesto
Telefón
SPIES HECKER GMBH
Postfach 40 02 07
DE 50832 Köln
+49 (0)2234/60 19-06
Color Centrum s.r.o.
cˇ .d. 151
SK 94161 Michal nad Žitavou
+421 35 6596 144
Informácie o KBÚ
Zodpovedné oddelenie
Telefón
Fax
E-mailová adresa
Color Centrum s.r.o.
+421 35 6596 144
+421 35 6507 275
[email protected]
ˇ
1.4. Núdzové telefónne císlo
Núdzové telefónne cˇ íslo
Telefónne cˇ íslo núdzového volania toxikologického strediska
+44 (0)845 600-6640
+421 2 5477 4166
ˇ
Dalšie
informácie môžte tiež získat’ na našej Internetovej stránke
http://www.spieshecker.com
ˇ
ˇ
Cast’
2. Identifikácia nebezpecnosti
Zmes je klasifikovaná ako nebezpeˇcná podl’a smernice 1999/45/ES.
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
ˇ
Klasifikace smesi
Podl’a európskej smernice 1999/45/ES, v znení zmien a doplnení.
Klasifikácia : Škodlivý; nebezpeˇcný pre životné prostredie; Horl’avý;
[R10] Horl’avý. [R20] Škodlivý pri vdýchnutí. [R66] Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
[R52/53] Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobit’ dlhodobé nepriaznivé úˇcinky vo vodnej zložke životného prostredia.
ˇ
2.2. Prvky oznacovania
ˇ
ˇ
ˇ produktu
Identifikacné
písmeno a oznacenie
nebezpecia
B12956038
Xn
Škodlivý
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 2 - 19
R - fráza(y)
R10
R20
R52/53
R66
Horl’avý.
Škodlivý pri vdýchnutí.
Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobit’ dlhodobé nepriaznivé úˇcinky vo vodnej
zložke životného prostredia.
Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
S-veta(y)
S23
S38
Nevdychujte výpary/aerosóly.
V prípade nedostatoˇcného vetrania použite vhodný respirátor.
ˇ
Zvláštne znacenie
u špeciálnych zmesí
Obsahuje: <ZMES> alfa-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]-propanoyl-omega-hydroxypoly-(oxyetylén)
<A> alfa-3-[3-(2Hbenzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]-propionyl-omega-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tercbutyl-4hydroxyfenyl]propanoyloxypoly(oxyetylén); bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebacát. Môže vyvolat’ alergickú
reakciu.
ˇ
2.3. Iná nebezpecnost’
Táto zmes neobsahuje žiadnu látku považovanú za odolnú, hromadiacu sa v organizme alebo toxickú (PBT). Táto zmes
neobsahuje žiadnu látku považovanú za vel’mi odolnú alebo vel’mi sa hromadiacu v organizme (vPvB).
ˇ
ˇ
Cast’
3. Údaje o nebezpecnosti
prípravku
3.1. Látky
Tento produkt je prípravok. Informácie o jeho nebezpeˇcnosti pre zdravie sú založené na jeho zložkách.
3.2. Zmesi
Chemická charakteristika
Zmes syntetických umelých živíc a rozpúšt’adiel
ˇ
zložky
Nebezpecné
Látky, ktoré znamenajú zdravotné riziko alebo poškodzujú životné prostredie v zmysle smernice Rady cˇ . 67/548/EHS o
nebezpeˇcných látkach a nariadenia komisie (ES) cˇ . 1272/ 2008 cˇ asti II a prílohy VI doplnenej nariadením komisie (ES) cˇ .
790/2009.
CAS 123-86-4
EC 204-658-1
Klasifikácia
n-butylacetát
REACh
01-2119485493-29
R10; R66; R67
EUH066; Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336;
CAS 64742-95-6
EC 265-199-0
Klasifikácia
benzínové rozpúštadlá (ropné), lahké, aromatické (<0,1% benzén)
REACh
01-2119455851-35
7,00 - < 10,00 %
R10; Xi: R37; N: R51/53; Xn: R65; R66; R67; NotaH; NotaP
EUH066; Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H335; STOT SE
3, H336; Aquatic Chronic 2, H411; Notes: H P;
CAS 1330-20-7
EC 215-535-7
Klasifikácia
xylene
REACh
k dispozícii nie je žiadne registraˇcné cˇ íslo
7,00 - < 10,00 %
R10; Xn: R20/21; Xi: R38; NotaC
Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Acute Tox. 4, H332;
Notes: C;
[VI*]
CAS 95-63-6
EC 202-436-9
Klasifikácia
B12956038
[VI*]
20,00 - < 25,00 %
1,2,4-trimetylbenzén
REACh
k dispozícii nie je žiadne registraˇcné cˇ íslo
5,00 - < 7,00 %
R10; Xn: R20; Xi: R36/37/38; N: R51/53
Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332;
STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411;
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
CAS 108-65-6
EC 203-603-9
Klasifikácia
2-metoxy-1-metyletylacetát
REACh
01-2119475791-29
R10; Xi: R36
Flam. Liq. 3, H226; Eye Irrit. 2, H319;
CAS 100-41-4
EC 202-849-4
Klasifikácia
[VI*]
etylbenzén
REACh
k dispozícii nie je žiadne registraˇcné cˇ íslo
F: R11; Xn: R20
Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332;
[VI*]
mezitylén
REACh
k dispozícii nie je žiadne registraˇcné cˇ íslo
R10; Xi: R37; N: R51/53
Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2, H411;
CAS 108-67-8
EC 203-604-4
Klasifikácia
CAS 103-65-1
EC 203-132-9
Klasifikácia
[VI*]
CAS 98-82-8
EC 202-704-5
Klasifikácia
[VI*]
CAS nie je k dispozícii
EC 400-830-7
Klasifikácia
CAS 41556-26-7
EC 255-437-1
Klasifikácia
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 3 - 19
3,00 - < 5,00 %
2,00 - < 2,50 %
1,00 - < 2,00 %
propylbenzén
REACh
k dispozícii nie je žiadne registraˇcné cˇ íslo
0,50 - < 1,00 %
R10; Xn: R65; Xi: R37; N: R51/53; NotaC
Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2,
H411; Notes: C;
kumén
REACh
k dispozícii nie je žiadne registraˇcné cˇ íslo
0,25 - < 0,50 %
R10; Xn: R65; Xi: R37; N: R51/53; NotaC
Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 2,
H411; Notes: C;
<ZMES>
alfa-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyl-omega-hydroxypoly-(oxyetylén) <A> alfa-3-[3-(2Hbenzotriazol2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]-propionyl-omega-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)5-tercbutyl-4-hydroxyfenyl]propanoyloxypoly(oxyetylén)
REACh
k dispozícii nie je žiadne registraˇcné cˇ íslo
0,25 - < 0,50 %
Xi: R43; N: R51/53
Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411;
bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebacát
REACh
k dispozícii nie je žiadne registraˇcné cˇ íslo
N: R50/53; Xi: R43
Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;
0,20 - < 0,25 %
Do uvedeného dátumu revízie tejto karty bezpeˇcnostných údajov sú k chemickým látkam použitým v tejto zmesi priradené len
registraˇcné cˇ ísla REACh uvedené vyššie.
ˇ
Dalšie
pokyny
Dekódovaný text R-fráz v kapitole 16.
Dekódovaný text H-fráz v kapitole 16.
[VI*]: Harmonizovaná klasifikácia daná dodatkom VI k predpisu (ES) cˇ . 1272/2008 v poslednom platnom znení.
ˇ
Cast’
4. Pokyny pre prvú pomoc
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
ˇ
Všeobecné odporúcania
Pokial’ symptómy pretrvávajú alebo pri akejkol’vek pochybnosti vyhl’adajte lekársku pomoc. Osobe v bezvedomí nikdy
nepodávajte niˇc ústami.
Vdychovanie
Vyvarujte sa dýchaniu výparov alebo hmly. Pri vdychovaniu výparov preneste postihnutého na cˇ erstvý vzduch. Ak je dýchanie
nepravidelné alebo ak došlo k zástave dychu, urobte umelé dýchanie. Ak je postihnutý v bezvedomí, uložte ho do zabezpeˇcenej
polohy na boku a vyhl’adajte lekársku pomoc. Pokial’ symptómy pretrvávajú, vyhl’adejte lekársku pomoc.
Kontakt s pokožkou
B12956038
Nepouživajte žiadne rozpúšt’adlá ani riedidlá! Okamžite si vyzleˇcte kontaminovaný odev. Omyte pokožku dôkladne vodou a
mydlom alebo použite k jej ošetreniu osvedˇcený prostriedok. Pokial’ podráždenie pokožky pretrváva, vyhl’adajte lekársku pomoc.
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 4 - 19
ˇ
Kontakt s ocami
ˇ kontaktnú šošovku. Intenzívne vyplachujte cˇ erstvou cˇ istou vodou po dobu najmenej 15 minút i pod vieˇckami.
Odstránte
Vyhl’adajte lekársku pomoc.
Požitie
Pri požití okamžite vyhl’adajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo etiketu. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Nechajte v kl’ude.
ˇ
4.2. Najdôležitejšie príznaky a úcinky,
akútne aj oneskorené
Pozrite si informácie o praktických skúsenostiach v cˇ asti 11.
4.3. Údaj o akejkol’vek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Ak je postihnutý v bezvedomí, uložte ho do zabezpeˇcenej polohy na boku a vyhl’adajte lekársku pomoc.
ˇ
Cast’
5. Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Univerzálna pena vytvárajúca vodný film, Oxid uhliˇcitý (CO2), Suchá chemikália, Postrek vodou.
ˇ
dôvodov nemožno použit’
Hasiace prostriedky, ktoré z bezpecnostných
Vel’ký prúd vody
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
ˇ
Nebezpecné
produkty spal’ovania
Ohenˇ bude tvorit’ husté cˇ ierne dymy obsahujúce nebezpeˇcné spaliny. Expozíca produktom rozkladu môže ohrozit’ zdravie.
ˇ
Nebezpecné
produkty rozkladu
Pri vysokých teplotách môžu vznikat’ nebezpeˇcné produkty rozkladu ako sú kysliˇcník uhliˇcitý(CO2), kysliˇcník uhol’natý (CO),
kysliˇcník dusnatý (NOx), hustý, cˇ ierny dym.
5.3. Rady pre požiarnikov
ˇ
Nebezpecenstvo
požiaru a výbuchu
ˇ všetky zdroje zapálenia.
Horl’avá kvapalina Pary môžu tvorit’ výbušné zmesi so vzduchom. Odstránte
Špeciálny ochranný prostriedok a metódy hasenia
ˇ
Ako vhodné používajte: Kompletný ohnovzdorný
odev. Pri hasení požiaru použite v nevyhnutnom prípade izolaˇcný dýchací
prístroj. Pri požiari ochladzujte zásobníky prúdom vody. Nedovol’te vniknút’ odpadu, odtekajúcemu pri hasení, do kanalizácie
alebo vodných tokov.
ˇ
Cast’
6. Opatrenia pri úniku - havarijná situácia
ˇ
6.1. Osobné bezpecnostné
opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy
Držte na dobre vetranom mieste. udržiavajte v dostatoˇcnej vzdialenosti od zápal’ovacích zdrojov. Nevdychujte pary.
ˇ
6.2. Bezpecnostné
opatrenia pre životné prostredie
Nenechajte vniknút’ produkt do kanalizácie. Ak dôjde k zneˇcisteniu riek, jazier alebo kanalizaˇcných potrubí informujte o tom
ˇ úniku prchavých organických zlúˇcením v cˇ o najvyššej možnej
príslušné úrady tak, ako to stanovujú miestne predpisy . Zabránte
miere.
ˇ
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a cistenie
B12956038
Uniknutý materiál ohraniˇcte nehorl’avým savým prostriedkom (napr. pieskom, zeminou, štrkovým materiálom, Vermiculitom) a
zozbierajte ho do nádob urˇcených na tento úˇcel, aby ste ho potom likvidovali podl’a miestnych predpisov. Prednoste cˇ istite
cˇ istiacimi prostriedkami, pokial’ možno nepoužívajte žiadne rozpúšt’adlo.
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 5 - 19
6.4. Odkaz na iné oddiely
Dodržiavajte ochranné predpisy (pozri kapitolu 7 a 8).
ˇ
Cast’
7. Manipulácia a skladovanie
Osoby, ktoré mali v minulosti problémy so senzibilizáciou pokožky alebo astmou, alergiami, chronickými alebo opakujúcimi sa
dýchacími obtiažami, by nemali byt’ zamestnané v prevádzkach, kde sa táto zmes používa.
ˇ
ˇ
7.1. Bezpecnostné
opatrenia na bezpecné
zaobchádzanie
ˇ
Pokyny pre bezpecnú
manipuláciu
ˇ tvoreniu zápalných a výbušných pár rozpúšt’adla vo vzduchu a prkroˇceniu limitných hodnôt vo vzduchu. Produkt by mal
Zabránte
používat’ len tam, kde boli odstránené všetky nechránené svetlá a iné zdroje zapálenia. Tento materiál sa môže elektrostaticky
nabit’. Pri preˇcerpávaní používajte výhradne uzemnené nádoby. Doporuˇcujeme nosenie antistatického odevu prípadne obuvi.
ˇ styku s oˇcami a pokožkou. Nedýchajte pary alebo hmlu zo spreja. V miestach
Nemali by sa používat’ iskriace nástroje. Zabránte
použitia by malo byt’ zakázané fajˇcenie a požívanie potravín a nápojov. Ochrana osôb je uvedená v oddieli 8. Postupujte podl’a
ˇ
ˇ
predpisov ochrany a bezpeˇcnosti. Ak je materiál náterová hmota, neodstránujte
suchý náter pieskovaním, plamenom,
pájkovaním alebo zvarovaním bez predchádzajúceho nasadenia respirátora alebo primeraného vetrania a bez použitia rukavíc.
Pokyny na ochranu pred požiarom a výbuchom
Výpary rozpúšt’adla sú t’ažšie ako vzduch a môžu sa šírit’ po podlahe. Pary môžu tvorit’ výbušné zmesi so vzduchom. Nádobu
ˇ
nevyprázdnujte
pomocou tlaku, nie je to tlaková nádoba! Skladujte vždy v nádobách, kompatibilných s originálnymi.
ˇ
7.2. Podmienky na bezpecné
skladovanie vrátane akejkol’vek nekompatibility
Požiadavky na skladovacie priestory a nádoby
Všímajte si bezpeˇcnostné opatrenia na štítku. Sladujte pri teplotách medzi 5 a 25 ◦ C na dobre vetranom mieste oddelene od
ˇ prístupu nepovolaným osobám.
zdrojov tepla, zápalných zdrojov a mimo dosah slneˇcného žiarenia. Zákaz fajˇcit’. Zabránte
Otvorené nádoby sa musia dôkladne znovu hermeticky uzatvorit’ a ponechat’ vo zvislej polohe, aby nedošlo k úniku.
ˇ
Pokyny pre spolocné
skladovanie
Skladujte oddelene od oxidaˇcných cˇ inidiel a silne alkalických a silne kyslých materiálov.
Neskladujte spoloˇcne s výbušninami, plynmi, pevnými oxidaˇcnými cˇ inidlami, produktami, u ktorých sa tvoria pri kontakte s vodou
horl’avé plyny a oxidaˇcnými, infekˇcnými alebo radioaktívnymi produktami.
ˇ
7.3. Špecifické konecné
použitie(-ia)
Pozrite si expoziˇcné scenáre uvedené v prílohe.
ˇ
Cast’
8. Osobná ochrana a kontrola expozície
Osoby, ktoré mali v minulosti problémy so senzibilizáciou pokožky alebo astmou, alergiami, chronickými alebo opakujúcimi sa
dýchacími obtiažami, by nemali byt’ zamestnané v prevádzkach, kde sa táto zmes používa.
8.1. Kontrolné parametre
DNEL
ˇ CAS
C.
123-86-4
64742-95-6
ˇ
Finálne pou- Spôsoby Cetnost
Druh
žite
expozície expozice
n-butylacetát
Pracovníci
Inhalaˇcné DlouhodobýSystémové
ky
benzínové rozpúštadlá (ropné), lah- Pracovníci
Kožný
DlouhodobýSystémové
ké, aromatické (<0,1% benzén)
ky
Pracovníci
Inhalaˇcné DlouhodobýSystémové
ky
Pracovníci
Orálne
DlouhodobýSystémové
ky
Chemický názov
Hodnota
úˇcinúˇcin-
100 mg/kg
liq
699 mg/Kg
úˇcin-
608 mg/m3
úˇcin-
699 mg/Kg
PNEC
B12956038
Nie sú dostupné žiadne údaje.
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 6 - 19
ˇ
ˇ
Expozicné
limity v pracovnom prostredí na úrovni Spolocenstva
alebo krajiny
ˇ CAS
C.
123-86-4
1330-20-7
95-63-6
108-65-6
100-41-4
B12956038
108-67-8
Chemický názov
n-butylacetát
xylene
1,2,4-trimetylbenzén
2-metoxy-1-metyletylacetát
etylbenzén
mezitylén
ˇ
Pôvod Cas
Typ
NPEL
Hodnota
480 mg/m3
NPEL
100 ppm
NPEL
(CEIL
960 mg/m3
Poznámka
15 min
IOELV15 442 mg/cm3
Koža
15 min
IOELV15 100 ppm
Koža
8 hr
IOELV8 221 mg/cm3
Koža
8 hr
IOELV8 50 ppm
Koža
NPEL
221 mg/m3
NPEL
50 ppm
NPEL
(CEIL
442 mg/m3
8 hr
IOELV8 100 mg/cm3
8 hr
IOELV8 20 ppm
NPEL
100 mg/m3
NPEL
20 ppm
NPEL
(CEIL
200 mg/m3
15 min
IOELV15 550 mg/cm3
Koža
15 min
IOELV15 100 ppm
Koža
8 hr
IOELV8 275 mg/cm3
Koža
8 hr
IOELV8 50 ppm
Koža
NPEL
275 mg/m3
NPEL
50 ppm
NPEL
(CEIL
550 mg/m3
15 min
IOELV15 884 mg/cm3
Koža
15 min
IOELV15 200 ppm
Koža
8 hr
IOELV8 442 mg/cm3
Koža
8 hr
IOELV8 100 ppm
Koža
NPEL
442 mg/m3
NPEL
100 ppm
NPEL
(CEIL
884 mg/m3
8 hr
IOELV8 100 mg/cm3
8 hr
IOELV8 20 ppm
NPEL
100 mg/m3
NPEL
20 ppm
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
ˇ CAS
C.
98-82-8
ˇ
Pôvod Cas
Chemický názov
kumén
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 7 - 19
Typ
Hodnota
NPEL
(CEIL
200 mg/m3
Poznámka
15 min
IOELV15 250 mg/cm3
Koža
15 min
IOELV15 50 ppm
Koža
8 hr
IOELV8 100 mg/cm3
Koža
8 hr
IOELV8 20 ppm
Koža
NPEL
100 mg/m3
NPEL
20 ppm
NPEL
(CEIL
250 mg/m3
8.2. Kontroly expozície
ˇ
Dodatocná
technická informácia o zariadení
Zaiistite primerané vetranie. To by sa malo dosiahnút’ úˇcinným vetraním priestoru alebo - ak je to uskutoˇcnitel’né - miestnym
odsávaním. Pokial’ tieto nestaˇcia na udržanie koncentrácie cˇ astíc a výparov rozpúšt’adla pod NPK-P, je nutné použit’ vhodný
prostriedok na ochranu dýchacích ciest. Tvárová maska s filtrom typu A (EN 141)
Ochranné prostriedky
Mal by sa použit’ osobný ochranný prostriedok na zabránenie kontaku s oˇcami, pokožkou alebo odevom.
Ochrana dýchacích ciest
Ak koncentrácia rozpúšt’adla vo vzduchu prekraˇcuje limitné hodnoty, musíte nosit’ ochranný dýchací prístroj povolený na tento
úˇcel.
Ochrana rúk
Doba prieniku rukavicami je u produktu ako takého neznáma. Daný materiál rukavíc sa odporúˇca na základe látok v prípravku.
Chemický názov
n-butylacetát
Materiál rukavíc
R
Viton (R) Hrúbka rukavíc Doba prieniku
0,7 mm
10 min
Nitrilkauˇcuk
0,33 mm
30 min
R
benzínové rozpúštadlá (ropné), lahké, aroma- Viton (R) tické (<0,1% benzén)
0,7 mm
30 min
xylene
Nitrilkauˇcuk
0,33 mm
30 min
R
Viton (R) 0,7 mm
480 min
U ochranných rukavíc treba vždy overit’, cˇ i sú použitel’né na príslušnom pracovisku (napr. ich mechanickú stabilitu, zluˇcitel’nost’
s daným výrobkom, antistatické vlastnosti). Pre ochranu v rámci zamýšl’aného použitia (napr.pre ochranu proti striekanému
laku) sa použijú rukavice z nitrilového kauˇcuku s chemickou rezistenciou kategórie 3 (napr. rukavice Dermatril(R)). Po použití
treba rukavice vymenit’. Ak nie je možné vyhnút’ sa ponoreniu rúk do produktu (napr. pri údržbárských prácach), mali by sa
použit’ rukavice z butyl kauˇcuku alebo kauˇcuku na báze fluórovaných uhl’ovodíkov Ked’ dostanete rukavice od výrobcu, treba
vyžiadat’ informácie o cˇ asu penetrácie materiálov uvedených konkrétne v kapitole 3 tohto SDS. Pri práci s predmetmi, ktoré
majú ostré hrany, sa rukavice môžu poškodit’ a stratit’ tým svoje ochranné vlastnosti. Dodržujte pokyny a informácie výrobcu
rukavíc týkajúce sa ch použitia, uskladnenia, údržby a výmeny. V prípade poškodenia ochranných rukavíc alebo prvých známok
ich opotrebenia sa rukavice musia okamžite vymenit’.
Ochrana zraku
B12956038
Na ochranu proti rozstreku rozpúšt’adla noste ochranné okuliare.
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 8 - 19
Ochrana pokožky a tela
Noste vhodný ochranný odev. Noste antistatický odev z prírodných vlákien (bavlna) alebo syntetické vlákna odolné voˇci
horúˇcave.
Hygienické opatrenia
Omyte pokožku dôkladne vodou a mydlom alebo použite k jej ošetreniu osvedˇcený prostriedok. Nepoužívajte žiadne organické
rozpúšt’adlá!
Kontroly environmentálnej expozície
Nenechajte vniknút’ produkt do kanalizácie. Ohl’adne ekologických informácií odkazujeme na oddiel 12.
ˇ
Cast’
9. Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Vzhl’ad
Forma: kvapalina Farba: cˇ iry Zápach: Zápach je nepostrehnutel’ný.
ˇ
Údaje dôležité pre bezpecnost’
Hodnota
Metóda
hodnota pH sa nedá merat’ vzhl’adom na nízku rozpustnost’ vo vode.
Nepoužitel’né.
Teplota topenia/tuhnutia
Teplota varu/destilaˇcné rozpätie 125 ◦ C
34 ◦ C
DIN 53213
Teplota vzplanutia
Rýchlost’ odparovania
Pomalšie ako éter
Horl’avost’ (tuhá látka, plyn)
nie je významné, pretože výrobok je kvapalný
Dolný limit výbušnosti
0,9 vol-% na základe obsahu organického rozpúšt’adla
Horný limit výbušnosti
7,5 vol-% na základe obsahu organického rozpúšt’adla
Tlak pár
5,0 hPa
údaje sú nedostupné
Hustota pár
Relatívna hustota
0,97 g/cm3
20 ◦ C - DIN 53217
Rozpustnost’ (rozpustnosti)
Rozpustnost’ vo vode
mierny
Rozpustnost’ v iných
miešatel’ný s väˇcšinou organických rozpúšt’adiel
ˇ
Uvedený v zozname: Cast’
3. Údaje o nebezpeˇcrozpúšt’adlách
nosti prípravku
Rozdel’ovací koeficient:
Tento produkt je prípravok. údaje o zložke nájdete v
n-oktanol/voda
cˇ asti 12
Teplota samovznietenia
272 ◦ C
DIN 51794 na základe obsahu organického rozpúšt’adla
ˇ
Tento produkt je prípravok. Dalšie
informácie nájdete
Teplota rozkladu
v cˇ asti 10.
Viskozita (23 ◦ C)
23 s
ISO 2431 - 1993 6 mm
Výbušné vlastnosti
Nevýbušný
Oxidaˇcné vlastnosti
neoxidaˇcné
Vlastnosti
pH
9.2. Iné údaje
Skúška separácie rozpúšt’adla
Content of volatile components
(vrátane vody)
obsah organického rozpúšt’adla
Rozpustený organický uhlík
(TOC)
< 3%
56,9 %
ADR/RID
Podstata Tlak pár >= 0.01 kPa
56,9 %
42,396 %
Podstata Tlak pár >= 0.01 kPa
ˇ
Cast’
10. Informácie o stabilite a reaktivite
10.1. Reaktivita
B12956038
Uschovávajte oddelene od okysliˇcovadiel, silne alkalických a silne kyslých materiálov, aby nedošlo k exotermickým reakciam.
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 9 - 19
10.2. Chemická stabilita
Produkt je chemicky stabilný.
ˇ
10.3. Možnost’ nebezpecných
reakcií
Nie sú známe nebezpeˇcné reakcie pri použití za normálnych podmienok.
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnút’
Pri uplatnení doporuˇcených predpisov pre uskladnenie a manipuláciu je stabilný (pozri kapitolu 7).
10.5. Nekompatibilné materiály
pri bežnom použití sa nevyžaduje
ˇ
10.6. Nebezpecné
produkty rozkladu
Nie sú známe.
ˇ
Cast’
11. Toxikologické údaje
ˇ
11.1. Informácie o toxikologických úcinkoch
Všeobecné poznámky
Výrobok nie je ako taký preskúšaný, ale je zatriedený podl’a konvenˇcnej metódy (výpoˇctovým postupom). Prípravok bol
hodnotený konvenˇcnou metódou smernice o nebezpeˇcných prípravkoch 1999/45/ES a klasifikovaný ako toxikologicky
nebezpeˇcný. Podrobnosti nájdete v kapitole 2 a 3.
Skúsenosti z praxe
Polknutie môže spôsobit’ nevol’nost’, hnaˇcku, zvracanie, podráždenie gastrointestinálneho traktu a chemickú pneumoniu.
Vdýchnutie zložiek rozpúšt’adlá v koncentráciách prekraˇcujúcich limitné hodnoty pre vzduch môže viest’ k poškodeniam zdravia,
ako je napr. podráždenie slizníc a dýchacích orgánov, poškodenie peˇcene, obliˇciek a centrálneho nervového systému.
Symptómy a príznaky sú bolesti hlavy, závraty, vyˇcerpanost’, svalová ochablost’, ospalost’ a v mimoriadnych prípadoch strata
vedomia. Rozpúšt’adlá môžu mat’ niektoré z vyššie uvedených úˇcinkov spôsobených absorbciou cez pokožku. Dlhší a
opakovaný kontakt s týmto výrobkom vedie k strate tuku v pokožke a môže spôsobit’ nealergické poškodenia pokožky v mieste
dotyku (kontaktnú dermatitídu) a/alebo vstrebanie škodlivej látky.
Akútna toxicita
Akútna orálna toxicita
ˇ EINECS
C:
Chemický názov
Vzorky
Druh
215-535-7
202-436-9
202-849-4
xylene
1,2,4-trimetylbenzén
etylbenzén
potkan
potkan
potkan
LC50
LC50
LC50
Doba
expozície
4h
4h
4h
Hodnota
Metóda
5˜000 ppm
18˜000 mg/m3
4˜000 ppm
Odhad akútnej toxicity
ˇ EINECS
C:
Chemický názov
Vzorky
Druh
215-535-7
xylene
králik
LD50
Doba
expozície
Hodnota
Metóda
> 1˜700 mg/kg
Senzibilizácia
B12956038
Obsahuje: <ZMES> alfa-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]-propanoyl-omega-hydroxypoly-(oxyetylén)
<A> alfa-3-[3-(2Hbenzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]-propionyl-omega-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tercbutyl-4hydroxyfenyl]propanoyloxypoly(oxyetylén); bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebacát. Môže vyvolat’ alergickú
reakciu.
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 10 - 19
ˇ
Cast’
12. Ekologické informácie
Posúdenie kompatibility tohto produktu so životným prostredím nie je k dispozícii (predložené). Údaje v tejto cˇ asti zodpovedajú
údajom zo správ o chemickej bezpeˇcnosti, ktoré sú dostupné k dátumu kontroly.
12.1. Toxicita
Toxicita pre vodné prostredie
Akútna toxicita vodných bezstavovcov.
ˇ EINECS
C:
Chemický názov
265-199-0
benzínové rozpúštadlá (ropné), lah- Daphnia
ké, aromatické (<0,1% benzén)
1,2,4-trimetylbenzén
Daphnia
mezitylén
Daphnia
propylbenzén
Daphnia
kumén
Daphnia
<ZMES> alfa-3-[3-(2H-benzotriazol- Daphnia
2-yl)-5-terc-butyl-4-hydroxyfenyl]propanoyl-omega-hydroxypoly(oxyetylén)
<A>
alfa-3-[3(2Hbenzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-4hydroxyfenyl]-propionyl-omega-3-[3(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tercbutyl-4hydroxyfenyl]propanoyloxypoly(oxyetylén)
bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) Daphnia
sebacát
202-436-9
203-604-4
203-132-9
202-704-5
400-830-7
255-437-1
Vzorky
Druh
EC50
Doba
expozície
24 h
Hodnota Metóda
170 mg/l
LC50
EC50
EC50
EC50
EC50
48 h
48 h
24 h
24 h
0
6 mg/l
6 mg/l
2 mg/l
1,4 mg/l
4 mg/l
EC50
24 h
20 mg/l
Druh
LC50
Doba
expozície
96 h
EC50
96 h
9,22 mg/l
LC50
96 h
12,5 mg/l
LC50
96 h
2,7 mg/l
LC50
96 h
0,97 mg/l
Druh
Doba
expozície
72 h
Hodnota Metóda
72 h
2,6 mg/l
Akútna a rozšírená toxicita rýb.
ˇ EINECS
C:
Chemický názov
265-199-0
benzínové rozpúštadlá (ropné), lah- Danio rerio (daké, aromatické (<0,1% benzén)
nio pruhované)
1,2,4-trimetylbenzén
Oncorhynchus
mykiss (pstruh
duhový)
mezitylén
Carassius auratus (karas zlatý)
kumén
Oncorhynchus
mykiss (pstruh
duhový)
bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) Lepomis macrosebacát
chirus (Mesaˇcník)
202-436-9
203-604-4
202-704-5
255-437-1
Vzorky
Hodnota Metóda
10 mg/l
Toxicita s vodnými rastlinami.
ˇ EINECS
C:
Chemický názov
265-199-0
benzínové rozpúštadlá (ropné), lah- Riasy
EC50
ké, aromatické (<0,1% benzén)
kumén
zelené
riady IC50
(nekonkretizovaný typ)
202-704-5
Vzorky
10 mg/l
12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’
Nie sú dostupné žiadne údaje.
ˇ
12.3. Bioakumulacný
potenciál
Nie sú dostupné žiadne údaje.
12.4. Mobilita v pôde
B12956038
Nie sú dostupné žiadne údaje.
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 11 - 19
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Na základe dostupných údajov nie je žiadna látka klasifikovaná ako nebezpeˇcná (pozrite si cˇ ast’ 3).
ˇ
12.6. Iné nepriaznivé úcinky
Príprava bola vyhodnotená podl’a smernice týkajúcej sa konvenˇcnej metódy prípravy 1999/45/EG a nebola kategorizovaná ako
nebezpeˇcná pre životné prostredie. Obsahuje však ekologicky škodlivé materiály. Podrobnosti nájdete v kapitole 2 a 3.
Adsorbované organicky viazané halogény (AOX)
Produkt neobsahuje organicky viazané halogény prispievajúce k AOX.
ˇ
ˇ
Cast’
13. Informácie o možnosti zneškodnovania
látky a obalu
13.1. Metódy spracovania odpadu
Zneškodnite v súlade s miestnými predpismi.
Výrobok
Doporuˇcenie:
Ako spôsob likvidácie doporuˇcujeme energetické zhodnotenie. nakol’ko nie je možné, je vhodné len spál’ovanie špeciálneho
odpadu.
Kód odpadu
08 01 11
popis
odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšt’adlá alebo iné nebezpeˇcné látky
ˇ
Nevycistené
obaly
Doporuˇcenie:
Nádoby zbavené zvyškov zhodnot’te ako šrot resp. renovujte ich. Nádoby, ktoré neboli riadne zbavené zvyškov, sú špeciálnym
odpadom (klasifikaˇcné cˇ íslo odpadu 150110).
ˇ
Cast’
14. Informácie o doprave
Preprava má byt’ vykonaná v súlade s ADR pre cestné komunikácie, RID pre železniˇcné, IMDG pre morskú prepravu a
ICAO/IATA pre leteckú prepravu.
ˇ
14.1. Císlo
OSN
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:
1263
ˇ
ˇ
14.2. Správne expedicné
oznacenie
OSN
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:
NÁTER
ˇ
14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti
pre dopravu
ˇ
Trieda nebezpecnosti
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:
3
ˇ
Pomocná trieda nebezpecenstva
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:
Nepoužitel’né.
B12956038
Štítky
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 12 - 19
Obmedzujúci kód tunela
ADR/RID:
D/E
Zvláštne opatrenia
ADR/RID:
640E
Kemler Kód
ADR/RID:
30
ˇ
chemikálie
Hazchem kód /kód nebezpecnej
ADR/RID:
3Y
EmS
IMDG:
F-E,S-E
14.4. Skupina obalov
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:
III
ˇ
14.5. Nebezpecnost’
pre životné prostredie
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA:
žiadny
ˇ
látku pre more
Znecist’ujúcu
IMDG:
nie
ˇ
14.6. Osobitné bezpecnostné
opatrenia pre užívatel’a
pozrite si cˇ asti 6 až 8
14.7. Doprava hromadného nákladu podl’a prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC
Zásielky možno doruˇcovat’ výluˇcne v balení schválenom a vhodnom podl’a prepravnej legislatívy.
ˇ
Cast’
15. Informácie o právnych predpisoch
ˇ
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia
a životného prostredia
Nie sú dostupné žiadne údaje.
ˇ
15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Zmes nebola podrobená hodnoteniu chemickej bezpeˇcnosti.
ˇ
Cast’
16. Iné upozornenia
R-frázy s príslušným platným indexom(ami) z kapitoly 3
B12956038
R10
R11
R20
R20/21
Horl’avý.
Vel’mi horl’avý.
Škodlivý pri vdýchnutí.
Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
R36
R36/37/38
R37
R38
R43
R50/53
R51/53
R52/53
R65
R66
R67
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 13 - 19
Dráždi oˇci.
Dráždi oˇci, dýchacie cesty a pokožku.
Dráždi dýchacie cesty.
Dráždi pokožku.
Môže spôsobit’ senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.
Vel’mi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobit’ dlhodobé nepriaznivé úˇcinky vo
vodnej zložke životného prostredia.
Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobit’ dlhodobé nepriaznivé úˇcinky vo vodnej
zložke životného prostredia.
Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobit’ dlhodobé nepriaznivé úˇcinky vo vodnej
zložke životného prostredia.
Škodlivý, po požití môže spôsobit’ poškodenie pl’úc.
Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Pary môžu spôsobit’ ospalost’ a závrat.
H-frázy s príslušným platným indexom(ami) z kapitoly 3
H225
H226
H304
H312
H315
H317
H319
H332
H335
H336
H400
H410
H411
Vel’mi horl’avá kvapalina a pary.
Horl’avá kvapalina a pary.
Môže byt’ smrtel’ný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
Dráždi kožu.
Môže vyvolat’ alergickú kožnú reakciu.
Spôsobuje vážne podráždenie oˇcí.
Škodlivý pri vdýchnutí.
Môže spôsobit’ podráždenie dýchacích ciest.
Môže spôsobit’ ospalost’ alebo závraty.
Vel’mi toxický pre vodné organizmy.
Vel’mi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými úˇcinkami.
Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými úˇcinkami.
ˇ
Informácie získané z referencných
prác a z literatúry.
Látka cˇ .
CAS cˇ : www.cas.org./EO/regsys.html
EC cˇ : http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=ein
Látky nebezpeˇcné zdraviu alebo pre životné http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/
prostredie v zmysle smernice 67/548/EHS.
http://ecb.jrc.it/classification-labelling/
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html
Osobitné predpisy, obmedzenia a zakazujúce Directive 76/769/ES
nariadenia
Directive 98/24/ES
Directive 90/394/ES
Directive 793/93/ES
Directive 1999/45/ES
Directive 2006/8/ES
EUR-LEX: http://europa.eu.int/eur-lex/lex
Expoziˇcný limit pre cˇ istú látku
http://osha.europa.eu/OSHA
ˇ
Odporúcania
na odbornú prípravu
Directive 76/769/ES
Directive 98/24/ES
ˇ
Dalšie
informácie
B12956038
Údaje uvedené v tejto karte bezpeˇcnostných údajov odpovedajú nášmu súˇcasnému stavu poznania a vyhovujú právnemu stavu
v mieste i v EU. Produkt nesmie byt’ bez nášho písomného povolenia použitý alebo poskytnutý na iný úˇcel použitia ako je ten,
uvedený v kapitole 1. Uživatel’ je zodpovedný za dodržanie všetkých nevyhnutných zákonných ustanovení. S produktom smú
zaobchádzat’ len osoby staršie ako 18 rokov, dostateˇcne informované o spôsobe zaobchádzania, nebezpeˇcných vlastnostiach a
nutných bezpeˇcnostných opatreniach. Údaje v tejto karte bezpeˇcnostných údajov popisujú bezpeˇcnostné požiadavky nášho
výrobku a nie su žiadnou zárukou vlastností tohto výrobku.
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 14 - 19
Verzia zprávy
Verzia Zmeny
4.9 2
B12956038
Dátum revízie: 2012-05-16
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 15 - 19
Príloha - scénare expozície
Exposure scenarios for industrial and professional use of coating material
The exposure scenario provides specific information on how a hazardous substance (in a mixture) is to be managed and
controlled. It considers specific conditions of use, in order to ensure that a use is safe to humans and the environment. Identified
risk management measures are to be implemented unless the downstream user is able to ensure safe use in a diverging way.
1. Exposure scenario (type 1) for application of coatings by spraying
Free short title:
Industrial or professional application of coatings by spraying (professional use in close to industrial setting)
Systematic title based on use descriptors:
SU 22, SU 3
PC9a, PC9b
PROC4 (covering PROC2), PROC5 (covering PROC3),
PROC8a (covering PROC8b), PROC7 or PROC11
ˇ
Kategória uvol’novania
do životného pro- ERC4, ERC5
stredia
Sektory použitia
Kategória produktov
Kategorie procesu
Activities covered:
Preparing (mixing, adding activator, adjusting viscosity), transferring/loading, application by spraying, drying and curing of
coating material
Contributing scenarios:
spERC x1b
spERC x3
PROC4 (covering PROC2)
PROC5 (covering PROC3)
PROC8a (covering PROC8b)
PROC7
PROC11
Pneumatic spray coating incl. purge loss
Equipment cleaning when using waterborne coatings: sludge treatment with water release
Applicable for: Drying and curing of coatings
Applicable for: Mixing of tints, adding of activator, adjustment of viscosity
Transfer of substance or preparation (charging/discharging)
Priemyselné rozprašovanie
Nepriemyselné rozprašovanie
Assessment method:
CEPE spERC concept
ECETOC TRA version 2.0
DuPont Expert judgement (EJ)
2. Operational conditions and risk management measures
2.1. Contributing environmental scenario
Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material
Prevádzkové podmienky
Potential transfer to process waste water stream when using Venturi wet scrubber for collecting overspray
spERC x1b
spERC x1b
M(sperc)
Transfer to Dissolution
water
in water
Solids in paint
Volatiles in paint
70%
100%
5%
1%
Release
after on-site
WWTP
10%
100%
Municipal
STP
áno
áno
Potential transfer to process waste water stream when treating sludge from equipment cleaning
B12956038
spERC x3
M(sperc)
Transfer to Dissolution
water
in water
Solids in paint
10%
5%
Release
Municipal
after on-site STP
WWTP
n.a.
áno
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
spERC x3
M(sperc)
Transfer to Dissolution
water
in water
Volatiles in paint
10%
50%
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 16 - 19
Release
Municipal
after on-site STP
WWTP
n.a.
áno
2.2. Contributing worker scenarios
Preparing, transferring/loading, application by spraying, drying and curing of coating material
Míchání
Transferring
Non-industrial spraying
Priemyselné rozprašovanie
Curing
PROC
5 (covering 3)
8a (covering 8b)
11
7
4 (covering 2)
DOA
>4h
>4h
>4h
>4h
>4h
LEV/TRV
TRV
TRV
LEV
LEV
TRV
RPE
nie
nie
áno due to aerosol
áno due to aerosol
nie
DPE
yes level 2
yes level 2
yes level 2
yes level 2
yes level 2
Further specification
Above parameters represent standard (default) assumptions according to CEPE templates for operational conditions
3. Exposure estimation and reference to its source
Exposure assessment bases on initial scenarios for the used chemicals in this preparation as provided by manufactuters and
importers. Identification of a lead substance indicator per route is based on the DPD+ methodology, taking into account content,
volatility and hazard characteristics. Use of the mixture is considered safe when conditions for safe use of the lead substance
indicator are respected. Risk assessment is not applicable as long as no initial exposure scenarios are available.
3.1. Environmental assessment
Potential transfer to process waste water stream
LSI (aquatic)
LSI %
Transfer Dissolution Release Release Receiving PNEC
range
after
after
body
surM(sperc) to water in water
on-site muniface
WWTP cipal
water
STP
spERC x1b benzínové rozpúštadlá >5–25
–
100%
1%
100%
10%
18
000
–
(volatiles)
(ropné), lahké, aromam3 /d
tické (<0,1% benzén)
3.2. Worker assessment
No relevant toxicological impact expected; specific description and assessment of worker exposure obsolete;
Further specification
Above exposure assessment is performed for coating material as supplied. Exposure assessment requires adaptation to ready
for use mixture (review hardener and/or diluant)
Part 4 is common and is available at the end of the Annex.
1. Exposure scenario (type 3) for sanding
Free short title:
Industrial or professional sanding of cured coating (professional use in close to industrial setting)
Systematic title based on use descriptors:
B12956038
Sektory použitia
Kategória produktov
Kategorie procesu
ˇ
Kategória uvol’novania
do životného prostredia
SU 22, SU 3
PC9a, PC9b
PROC24
ERC12a
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 17 - 19
Activities covered:
Sanding of cured coating
Contributing scenarios:
spERC x4
spERC x5
PROC24
Wet sanding/wet dust collection in serial production
Wet sanding/wet dust collection in refinishing process
Applicable for: Sanding, grinding, chipping or polishing of cured coating film
Assessment method:
CEPE spERC concept
ECETOC TRA version 2.0
DuPont Expert judgement (EJ)
2. Operational conditions and risk management measures
2.1. Contributing environmental scenario
Sanding of cured coating
Prevádzkové podmienky
Potential transfer to process waste water stream when applying wet sanding techniques or wet dust collection
spERC x4 (solids)
spERC x5 (solids)
M(sperc)
Transfer to Dissolution
water
in water
Solids in dry film
Solids in dry film
2%
2%
10%
10%
Release
after on-site
WWTP
10%
100%
Municipal
STP
áno
áno
2.2. Contributing worker scenarios
Sanding of cured coating
PROC DOA LEV/TRV RPE DPE
Sanding 24
> 4 h LEV
nie yes level 2
Further specification
Above parameters represent standard (default) assumptions according to CEPE templates for operational conditions
3. Exposure estimation and reference to its source
Exposure assessment bases on initial scenarios for the used chemicals in this preparation as provided by manufactuters and
importers. Identification of a lead substance indicator per route is based on the DPD+ methodology, taking into account content,
volatility and hazard characteristics. Use of the mixture is considered safe when conditions for safe use of the lead substance
indicator are respected. Risk assessment is not applicable as long as no initial exposure scenarios are available.
3.1. Environmental assessment
No relevant ecotoxicological impact expected; specific description and assessment of environmental exposure obsolete;
3.2. Worker assessment
No relevant toxicological impact expected; specific description and assessment of worker exposure obsolete;
Further specification
Above exposure assessment is performed for dry content of coating material as supplied. Exposure assessment requires
adaptation to ready for use mixture (including reacted compounds where appropriate)
4. Guidance to downstream user to evaluate whether he works inside the boundaries set by the exposure
scenario
B12956038
By variation of operational conditions and risk management measures (scaling), a downstream user can check whether he
works inside the exposure scenario boundaries.
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 18 - 19
Standard scaling can be based on exposure modifying factors as used by ECETOC TRA which are listed below.
RCR(s) = RCR(o) * EMF(s)/EMF(o)
RCR(s) shall be < 1
RCR(s) = scaled risk characterisation ratio; RCR(o) = original risk characterisation ratio (in part 3)
EMF(s) = exposure modifying factor selected for scaling; EMF(o) = original exposure modyfing factor (in part 3)
Scaling may be used consecutively for multiple determinants.
Example: No technical room ventilation for mixing of tints (EMF(o) = 0.3), duration of activity restricted to 1 h/d (EMF(s) = 0.2)
Specific scaling may be based on measured values at the individual site.
Respiratory
protection
equipment
Content Content DOA
DOA
Factor
% range Factor h
> 25
1 >4
1
0.6 1 - 4
0,6
5 - 25
1-5
0.2 0,25-1
0,2
0.1 <0,25
0,1
<1
No RPE
Filter mask
Air-fed mask
PROC
2
3
4
5
7
8a
8b
8b
11
24
TRV
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
LEV Ind
0.1
0.1
0.1
0.1
0.05
0.1
Sol 0.05
Vol 0.03
n.a.
0.2
PROC
Factor PROC
4 (high volatility)
5 (high volatility)
8a (high volatility)
4 (medium volatility)
5 (medium volatility)
8a (medium volatility)
4 (low volatility)
5 (low volatility)
8a (low volatility)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Factor
1
0,1
0,05
LEV Pro
0.2
0.2
0.2
0.2
n.a.
0.2
Sol 0.2
Vol 0.1
0.2
0.25
Skin protection equipment
Factor
No gloves
1
Suitable gloves
0,2
0,1
Resistant gloves, training
Resistant gloves, specific training
0,05
Resistant gloves, specific training,
0,02
intensive supervision
LEV Derm
0.1
0.1
0.1
0.005
0.05
0.01
0.1
0.1
0.02
0.1
Factor
(Prof.)
2 (high volatility)
0.2
3 (high volatility)
0.2
8b (high volatility)
0.5
2 (medium volatility) 0.4
3 (medium volatility) 0.25
8b (medium volatility) 0.5
2 (low volatility)
0.5
3 (low volatility)
0.3
8b (low volatility)
0.4
Factor
(Ind.)
0.5
0.4
0.6
0.5
0.5
1
0.2
0.6
0.5
Good practice advice
Use by private end consumers (SU 21) not considered as product is assigned for professional use only
Wide dispersive use (ERC 8a-8f) not assessed as professional use in paintshops is considered as non dispersive
Environmental assessment based on CEPE sector specific ERC approach (spERC factors for solids and volatiles)
Environmental assessment only relevant in case of substance transfer into a waste water stream
No relevant substance transfer expected to marine water, sediment, or soil
The spERC approach is only applicable to demonstrate safe use of a substance for environmental aspects under REACH.
It is not suitable to demonstrate compliance with applicable local waste water regulations.
Ingestion (oral route) not assessed as not considered to occur in case of industrial / professioonal use
Hazards due to particle shape negligible due to inclusion into polymer matrix (silicogenic or similar compounds)
Exposure assessment is performed for coating material as supplied.
Adaptation may be required for ready for use mixture depending on selection of specific hardener and diluant
Loss during service life negligible, in any case less than 1 %
Waste stage not assessed as incineration / biological treatment of waste and safe deposition of inert residues is assumed
Use for coating of toys, articles designed for prolonged skin contact or indirect food contact needs further assessment
No SVHC above declaration threshold contained unless disclosed in section 3 of SDS
Following advice shall be pursued as long as exposure assessment in part 3 does not contain sufficient
information
B12956038
Recommendation to use technical room ventilation.
Advice to wear skin/eye protection as standard RMM due to risk of splashes/droplets.
Advice on respiratory protection equipment for PROC 7, 11 is based on DuPont expert judgement
Advice to use spray-booth or efficient exhaust ventilation.
Advice to wear respiratory protection equipment as standard RMM due to aerosol formation, even in ventilated booth.
Advice to use integrated dust evacuation, in case of air recirculation in accordance to EN 60335.
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
ˇ
KARTA BEZPECNOSTNÝCH
ÚDAJOV
v súlade s nariadením 1907/2006/ES doplneným
nariadením 453/2010/ES
4025331466642 v4.9
Dátum revízie: 2012-05-16
Dátum tlaˇce: 2012-05-16
sk/SK Stránka 19 - 19
Advice to use local exhaust ventilation according to EN 15012 for welding of coated substrates.
Advice to provide spill retention system according to applicable regulation.
Recommendation to avoid contact with water.
Recommendation to use respiratory protection equipment when sanding, even in combination with integrated dust evacuation.
Standardised use descriptors according European Chemical Agency (EChA) Guidance on information
requirements and chemical safety assessment, chapter R.12
SU 3
SU 22
PC9a
PC9b
PROC2
PROC3
PROC4
PROC5
PROC7
PROC8a
PROC8b
PROC11
PROC24
ERC4
ERC5
ERC12a
Priemyselné použitia: Použitia látok ako takých alebo v prípravkoch v priemyselných
podnikoch
Profesionálne použitia: Široká verejnost’ (administratíva, vzdelávanie, zábava, služby,
remeslá)
ˇ
Nátery a farby, riedidlá, odstranovaˇ
ce náterov
Plnivá, tmely, omietky, modelárska hlina
Použitie v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou
Použitie v uzavretom procese spracovania v šaržiach – syntéza alebo príprava (formulácia)
Použitie v šaržiach a iné procesy (syntéza), kde je možnost’ expozície
Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procese spracovania v šaržiach pre prípravu (forˇ
muláciu) prípravkov a výrobkov (viacstupnový
a/ alebo znaˇcný styk)
Priemyselné rozprašovanie
Presun látky alebo prípravku (plnenie/ vypúšt’anie) do/ z nádob/ vel’kých kontajnerov v
neurˇcených zariadeniach
Presun látky alebo prípravku (plnenie/ vypúšt’anie) do/ z nádob/ vel’kých kontajnerov v
urˇcených zariadeniach
Nepriemyselné rozprašovanie
Vysokoenergetické spracovanie (mechanickou energiou) látok viazaných v materiáloch
a/ alebo výrobkoch
Priemyselné použitie pomôcok pri spracovaní v procesoch a produktoch, ktoré sa nestanú súˇcast’ou výrobkov
Priemyselné použitie s výsledným zaˇclenením do matrice alebo na matricu
ˇ
Priemyselné spracovanie výrobkov brúsnymi technikami (nízka úrovenˇ uvol’novania)
Glossary
SU
PC
PROC
ERC
AC
spERC
CEPE
OC
DOA
LEV
TRV
RMM
RPE
DPE
WWTP
STP
SVHC
LSI
M(sperc)
DNEL
DMEL
PNEC
ECETOC TRA
B12956038
RCR
Sektory použitia
Kategória produktov
Kategorie procesu
ˇ
Kategória uvol’novania
do životného prostredia
Kategórie výrobkov
Sector specific environmental release category (for CEPE uses)
European council of producers and importers of paints, printing inks and artists’ colours
Operational condition
Duration of activity
Local exhaust ventilation
Technical room ventilation
Opatrení na manažment rizík
Respiratory protection equipment
Dermal protection equipment
Waste water treatment plant (on-site)
Sewage treatment plant (municipal)
Substance of very high concern
Lead substance indicator
Maximum volume of lead substance which can be used safely under conditions described
by CEPE spERC
Odvodenej úrovne bez úˇcinku
Derived minimum effect level
predpovedanej koncentrácie bez úˇcinku
Targeted risk assessment as proposed by European center for ecotoxicology and toxicology of chemicals
Risk characterisation ratio
c Copyright 2011 DuPont. Spies Hecker,
R Raderal,
R Permacron,
R Permasolid,
R Priomat,
R Permanent
R and Hi-Tec
R are
registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company for its brands of refinish systems. Všetky práva vyhradené.
Download

ˇCast` 1. Identifikácia látky/ zmesi a spoloˇcnosti