BEZPEČNOSTNÍ LIST
1.
1.1
ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
Identifikátor výrobku
Název výrobku
Popis výrobku
Alternativní názvy
Registrační číslo REACH.
1.2
1.3
Číslo CAS
Číslo EC
METHYLMETHAKRYLÁT
Tento produkt obsahuje methylmethakrylát a nízkou koncentraci stabilizátoru.
Stabilizovaný methylmethakrylátový monomer; Kyselina 2-propenová, 2-methyl-methylester; MMA;
MMM.
01-2119452498-28-0006/7/8/9/10
01-2119452498-28-XXXX
000080-62-6
201-297-1
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití
Průmyslový: Meziprodukt pro výrobu methakrylátových esterů, akrylových polymerů a směsí.
Profesionální : Konečné použití směsí obsahujících methakryláty.
Spotřebitel : Použití směsí s nízkými hladinami methakrylátového monomeru.
Směsi obsahující nezreagovaný tekutý monomer určené pro styk s kůží nebo nehty.
Nedoporučované způsoby
použití
Další podrobnosti viz Příloha ke scénářům expozice
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Lucite International, Cassel, PO Box 8, Billingham, TS23 1LE, United Kingdom
Tel: +44 (0)1642 735042
[email protected]
1.4
Telefonní číslo pro naléhavé situace
2.
ODDÍL 2: IDENTIFIKACE RIZIK
2.1
+32 3 575 5555
+420 602 66 94 21
Klasifikace látky nebo směsi
Podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (LPS).
Hořlavá Kapalina Kategorie 2
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Kategorie 3
Žíravost/dráždivost pro kůži Kategorie 2.
Senzibilizace kůže Kategorie 1.
H225
H335
H315
H317
Podle Direktiva 67/548/EEC a Direktiva 1999/45/EC
F, Xi;
2.2
R11 R37/38 R43
Pro plné znění H/R vět viz sekci 16.
Prvky označení
Signální slovo
Standardní věta/věty nebezpečnosti
Revize: CLP1
Nebezpečí
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Dráždí kůži.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Může způsobit podráždění dýchacích cest.
METHYLMETHAKRYLÁT
Datum: 11 -listopad- 2011
Strana: 1 pokračování 9
Pokyn/pokyny pro bezpečné zacházení
2.3
Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
Zamezte vdechování par.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu podle místních, regionálních
nebo státních předpisů. Spalte za schválených kontrolovaných podmínek, s využitím
spaloven určených pro likvidaci hořlavych látek.
Další nebezpečnost
Není klasifikováno jako látka PBT nebo vPvB.
3.
ODDÍL 3: SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.1
Látky
Sloučeniny v tomto produktu , které mohou představovat zdravotní riziko nebo riziko pro životní prostředí , nebo pro které byly stanoveny
kritické hodnoty zhlediska bezpečnosti práce, jsou vypsány níže.
Podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (LPS).
Nebezpené prímesi
Methylmethakrylát
4.
4.1
Popis první pomoci
Inhalace
Vniknutí do Očí
4.3
5.
5.1
Číslo EC
Registrační číslo REACH.
>99
201-297-1
01-2119452498-28-XXXX
01-2119452498-28-0006
01-2119452498-28-0007
01-2119452498-28-0008
01-2119452498-28-0009
01-2119452498-28-0010
Kódy tříd a kategorií
nebezpečnosti
Kódy
standardní
ch vět o
nebezpečn
osti
H225
H335
H315
H317
ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Potřísnění
4.2
%W/W
Požití
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře.
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže
nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným
použitím ho vyperte.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vyhledejte
lékařské ošetření.
Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa. Okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Dráždí kůži. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Nejsou nutná.
ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU
Hasiva
Vhodná hasiva
Nevhodné hasící prostředky
Revize: CLP1
V prípade požáru: K hašení použijte vodní sprej, pěnu, suchý prášek nebo CO2. Jsou-li kontejnery
ohroženy požárem, ochlazovat je stříkáním vody.
Nepoužívat proud vody.
METHYLMETHAKRYLÁT
Datum: 11 -listopad- 2011
Strana: 2 pokračování 9
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při zahřívání může polymerovat. Těsně uzavřené kontejnery se mohou roztrhnout s výbuchem, dojdeli k jejich přehřátí.
Pokyny pro hasiče
Při požáru používejte samostatný dýchací přístroj a vhodný ochranný oděv.
ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Odstraňte veškeré zdroje zapalování. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Zamezte vdechování par. Viz.
oddíl: 8
Opatření na ochranu životního prostředí
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Vylití látky nebo nezvladatelné vytékání do vodních toků je třeba ohlásit příslušnému
správnímu orgánu.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Uniklý produkt seberte. Neabsorbujte pilinami nebo jinými spalitelnými materiály. K likvidaci nebo k regeneraci přesuňte do uzavřené
nádoby. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
Odkaz na jiné oddíly
Viz. oddíl: 8, 13
ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Opatření pro bezpečné zacházení
Nejíst, nepít a nekourit na pracovišti. Důkladně umýt pomanipulaci.
Zamezte vdechování par. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Výpary jsou těžší než vzduch; pozor na
výkopové jámy a malé uzavřené prostory.
Uzemněte obal a odběrové zařízení. Používat elektrické přístroje v protivýbušném provedení. Používejte pouze nářadí z nejiskřícího
kovu. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Chraňte před
teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. Chraňte před slunečním zářením.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při skladování je nutné zajistit, aby volně ložené methakryláty byly v kontaktu se vzduchem (kyslíkem).
Páry monomeru nejsou inhibovány a mohou tvořit polymer v případě zachycení ohněm, což vede k blokování cest.
Skladovací teplota
Doba skladovatelnosti
Nekompatibilní materiály:
7.3
8.
Teplota pokud možno nepřesahující 25°C.
Pokud jsou dodržovány řádné skladovací a manipulační postupy (viz Příručka pro bezpečné
zacházení s methakrylátovými estery), může být výrobek uchováván až po dobu 6 měsíců od data
přijetí. Výrobek stabilizovaný Topanolem A v koncentraci nižší než 25 ppm by měl být použit do 3
měsíců. Výrobek stabilizovaný Topanolem A v koncentraci nižší než 2 ppm by měl být použit do 1
týdne.
Polymerizační katalyzátory, jako např. peroxidy a izosloučeniny, silné kyseliny, zásady a oxidační
činidla. Oxidy a soli přechodných kovů. Organické sloučeniny obsahující dusík. Tautomer
cyklohexanon/cyklohexenol.
Specifické konečné / specifická konečná použití
IU1: Výroba a použití jako meziprodukt.
IU2: Použití ve výrobě přípravků.
IU3: Průmyslové konečné použití jako monomer, meziprodukt nebo přípravek.
IU4: Profesionální konečné použití v přípravcích.
IU5: Spotřebitelské konečné použití v přípravcích.
IU6: Životnost předmětů.
Další podrobnosti viz Příloha ke scénářům expozice
ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Revize: CLP1
METHYLMETHAKRYLÁT
Datum: 11 -listopad- 2011
Strana: 3 pokračování 9
8.1
Kontrolní parametry
DNEL
Pracovník - Dlouhodobý - Lokální účinky
Pracovník - Dlouhodobý - Systémové účinky
Pracovník - Krátkodobý - Lokální účinky
Pracovník - Krátkodobý - Systémové účinky
Spotřebitel - Dlouhodobý - Lokální účinky
Spotřebitel - Dlouhodobý - Systémové účinky
Spotřebitel - Krátkodobý - Lokální účinky
Spotřebitel - Krátkodobý - Systémové účinky
Vodní Prostředí
Suchozemské prostředí
Ovzduší
1
2
8.2
Orální
1
1
1
Inhalace
210 mg/mł
210 mg/mł
2
1
2
1
105 mg/mł
74.3 mg/mł
1
1
2
1
2
Dermální
1.5 mg/cm˛
13.67 mg/kg tělesná hmotnost/den
1.5 mg/cm˛
1.5 mg/m˛
8.2 mg/kg tělesná hmotnost/den
1.5 mg/cm˛
PNEC
0.94 mg/l ( Sladká voda )
0.094 mg/l ( Mořská voda )
5.74 mg/kg sušina (sedimentu)
1.47 mg/kg sušina
Nízká orální toxicita : DNEL nestanovena.
Dlouhodobá DNEL chrání před účinky vyvolanými krátkodobou expozicí.
Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
Nejíst, nepít a nekourit na pracovišti. Používejte v uzavřených systémech nebo zajistěte náležité LEV, pokud je přirozené větrání
nedostatečné, aby bylo zajištěno nepřekročení DNEL/OEL. Maximální doba trvání pro bezpečné použití je závislá na koncentraci,
provozních podmínkách a opatřeních pro řízení rizik. Viz oddíl 4.3 jednotlivých GES. Při rozhodování o tom, je-li zapotřebí vyšší
úrovně ochrany, je třeba vzít v úvahu potřebné pracovní postupy a potenciální rozsah kontaktu.
Individuální ochranná opatření, jako jsou například osobní ochranné prostředky (OOP)
Pracovník : Používejte ochranné prostředky za účelem dodržovat správnou hygienickou praxi při práci a podle specifikací v oddíle
6.1.1 jednotlivých GES.
Spotřebitel : Při práci v mezích uvedených v oddíle 4.3 Generických scénářů expozice (GES) se nevyžadují žádné OOP nebo
opatření pro řízení rizik.
Ochrana očí a obličeje
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej.
Ochranné brýle/obličejový štít, chránící celý obličej.
Ochrana kůže
Používejte vhodné ochranné rukavice.
Pro ochranu proti potřísnění: Butyl; EN 374.
Pro ochranu při ponořování: Butyl; 0,7 mm nebo více; EN 374.
Vhodnost rukavic by měla být potvrzena u výrobce rukavic. Pokud dojde ke kontaminaci nebo doba trvání
činnosti přesáhne rezistenční dobu, vyměňte rukavice. Doba průniku materiálem rukavic: viz informace
poskytnuté výrobcem rukavic.
Ochrana dýchacích cest
Používejte vhodné respirační ochranné prostředky, pokud jsou technická opatření nedostatečná nebo neexistují a
je pravděpodobná expozice hladinám nad DNEL. Vhodné mít odpovídající masku s filtrem typu A (EN141 nebo
EN405) k dispozici. V případech, kdy dochází ke vzniku obzvláště vysoké koncentrace prachu nebo výparů,
může být účelné použití samostatného dýchacího zařízení.
Další podrobnosti viz Příloha ke scénářům expozice
Omezování Expozice Životního Prostředí
Při práci v mezích uvedených v oddíle 6.2 jednotlivých GES zajistěte účinná kontrolní opatření.
Revize: CLP1
METHYLMETHAKRYLÁT
Datum: 11 -listopad- 2011
Strana: 4 pokračování 9
9.
ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
9.2
Další informace
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
11.
11.1
Forma
Barva.
Zápach
Prahová hodnota zápachu (ppm)
Hodnota pH
Bod tání (°C)
Bod varu (°C)
Bod vzplanutí (°C)
Relativní odpařovací poměr (Ether=1)
Hořlavost (pevné látky, plyny)
Spodní mez vznícení (%v/v)
Vrchní mez vznícení (%v/v)
tlak páry (Pascal)
Hustota par (Vzduch = 1)
Rozpustnost (Voda)
Rozpustnost (Jiné)
Rozdělovací koeficient (n-Oktanol/voda)
Teplota samozápalu (°C)
Teplota Rozkladu (°C)
viskozita (mPa. s)
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti
Hustota (g/ml)
Kapalina.
Čirá/Bezbarvá.
Charakteristický silný a štiplavý.
0.5 - 1.0
Nevztahuje se.
-48
100.5
10 (Closed cup/Uzavřený kelímek)
Nejsou k dispozici.
Nevztahuje se.
2.1
12.5
3600 při 20°C
3.5
Slabě rozpustný. 1.6% při 20°C
Mísitelný s většinou organických rozpouštědel.
1.38
421
Nevztahuje se.
Nejsou k dispozici.
Nevztahuje se.
Nevztahuje se.
0.949 při 15.5°C
Minimální zápalná energie (mJ)
0.89 - 0.97 při 23°C
ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA
Reaktivita
V přítomnosti iniciátorů exotermicky zpolymerizuje.
Chemická stabilita
Stabilní za přítomnosti inhibitoru.
Možnost nebezpečných reakcí
Při delším ohřívání nebo přítomnosti katalyzátoru je látka náchylná k polymerizaci.
Podmínky, kterým je třeba zabránit
Teplo a přímé sluneční světlo.
Neslučitelné materiály
Polymerizační katalyzátory, jako např. peroxidy a izosloučeniny, silné kyseliny, zásady a oxidační činidla. Oxidy a soli přechodných
kovů. Organické sloučeniny obsahující dusík. Tautomer cyklohexanon/cyklohexenol.
Nebezpečné Produkty Rozkladu
Až do teploty samovznícení se nerozkládá.
ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
Požití
Údaje o toxicitě týkající se požívání
STOT při požití - jednorázová expozice
Inhalace
Údaje o toxicitě vdechnutí
STOT při inhalaci - jednorázová expozice
Potřísnění
Revize: CLP1
Orální toxicita je nízká, ale požití může způsobit podráždění trávicího traktu.
LD50 (ústní) > 5000 mg/Kg
Nevztahuje se.
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě.
LC50 (páry) 7093 ppm (29.8 mg/l)(4hr)
Expozice vysokým koncentracím může vyvolat nepříznivé účinky na nosní epitel.
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Dráždí kůži. Opakovaný a/nebo dlouhotrvající
kontakt může způsobit dermatitidu.
METHYLMETHAKRYLÁT
Datum: 11 -listopad- 2011
Strana: 5 pokračování 9
Údaje o toxicitě při styku s kůží
STOT při styku s kůží - jednorázová expozice
Vniknutí do Očí
Údaje o toxicitě při očním kontaktu
STOT pro oči - jednorázová expozice
LD50 (dermální) > 5000 mg/Kg
Nevztahuje se.
Vysoká koncentrace výparů působí dráždivě.
Nepatrně dráždí oči králíka. (OECD 405)
Nevztahuje se.
Údaje o nebezpečnost při vdechnutí
Není nebezpečné při vdechnutí.
Senzibilizace
Údaje týkající se přecitlivělosti pokožky
Údaje o přecitlivělosti dýchacích orgánů
Byla oznámena přecitlivělost kůže při studiích na morčatech. (OECD 406)
Důkazy kontaktní senzibilizace u člověka.
Není respirační senzibilizátor. Dráždí dýchací orgány a vysoké koncentrace mohou
zhoršit již existující onemocnění.
Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci).
Údaje o rakovinotvornosti
Údaje o mutagenita v zárodečných buňkách
Údaje o reprodukční toxicitě
Toxicita při opakované expozici
Chronická expozice
STOT - údaje pro opakovanou expozici
Další informace
12.
12.1
12.2
Žádné důkazy o karcinogenitě. (OECD 451)
Salmonella typhimurium (TA1535, 1537, 97, 98, 100) negativní (OECD 471)
Teratogenní a fetotoxické účinky byly pozorovány pouze v přítomnosti mateřské
toxicity.
NOAEC (myš) = 9000 ppm
NOAEC (krysa) > 2028 ppm
Opakovaný kontakt s vysokými koncentracemi má škodlivé účinky na srdce, plíce,
játra a ledviny. Opakovaný kontakt zvířat dýcháním koncentrací na mezi přípustného
pracovního kontaktu a vyšších má škodlivé účinky na nosní epitel (dávky 100 a 400
ppm). Na základě výsledků řádně provedených pokusů na zvířatech, relevantního
výzkumu mutagenního působení a adekvátního epidemiologického výzkumu
statisticky významných skupin nejsou důvody se domnívat, že by methylmethakrylát
představoval karcinogenní nebo mutagenní nebezpečí pro lidský organismus.
Pokusy na zvířatech, prováděné v současné době, prokázaly, e vysoké míry
kontaktu nemají toxické účinky na embryo/plod ani teratogenní účinky v přítomnosti
toxicity ze strany samice.
NOEL (ústní) (krysa) (104 týdny) > 2000 ppm
NOAEC (inhalace) (krysa) (104 týdny) 100 ppm (OECD 453)
NOAEC (inhalace) (myš) (14 týdny) 1000 ppm (OECD 412)
Nevztahuje se.
ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE
Toxicita
Nízká toxicita vůči rybám.
LC50 (ryby) (typicky) >100 mg/l
LC50 (střevle potoční) (96 hodin) (statická) 130 mg/l
Zdraví škodlivý pro vodní bezobratlé živočichy.
EC50 (Daphnia magna) (48 hodin) 69 mg/l
Nízká toxicita vůči řasám.
EC50 Selenastrum capricornutum) (96 hodin) 170 mg/l
NOEC (danio pruhované) (35 dní) (prouděním skrz) 8.4 mg/l
Produkt je do značné míry odstraněn během procesu biologického čistění.
Perzistence a rozložitelnost
Snadno biodegradabilní.
Chemická Spotřeba Kkyslíku (CSK (COD)): 88% (28 dní)
Základní biodegradace, typická pro tuto látku:
Odstranění Rozpuštěného Organického Uhlíku (Odstranění ROU): >95% (28 dní)
Revize: CLP1
METHYLMETHAKRYLÁT
Datum: 11 -listopad- 2011
Strana: 6 pokračování 9
12.3
12.4
12.5
12.6
13.
Bioakumulační potenciál
Produkt má nízký bioakumulační potenciál.
Mobilita v půdě
Podle předpovědí bude látka vysoce pohyblivá v půdě.
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Není klasifikováno jako látka PBT nebo vPvB.
Jiné nepříznivé účinky
Nepodléhá mezinárodním omezením.
ODDÍL 13: POKYNY K LIKVIDACI
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Před recyklací odmořte prázdné sudy.
13.1
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
Metody nakládání s odpady
Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu podle místních, regionálních nebo státních předpisů. Spalte za schválených
kontrolovaných podmínek, s využitím spaloven určených pro likvidaci hořlavych látek.
ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Číslo OSN
1247
OSN Vlastní Dopravní Název
MONOMER METHYL-METHAKRYLÁTU, STABILIZOVANÝ
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Třída
Třída IMDG
IMDG EMS
IATA
ADR Klasifikace
Trída nebezpečnosti ADR
Přepravní kategorie ADR
Kód omezení pro tunely
RID
ADN
Obalová skupina
3
3
F-E, S-D
3
F1
339
2
D/E
3
3
II
Nebezpečnost pro životní prostředí
Námořní Znečištění
Není zařazen mezi látky znečisťující moře.
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Žádné zvláštní poadavky.
Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
Nevztahuje se.
15.
ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi
Narízení Evropského parlamentu a Rady (ES) c. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacování a balení látek a
smesí, o zmene a zrušení smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene narízení (ES) c. 1907/2006
Směrnice komise 2009/161/EU (třetí seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES
a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES).
Revize: CLP1
METHYLMETHAKRYLÁT
Datum: 11 -listopad- 2011
Strana: 7 pokračování 9
15.2
Posouzení chemické bezpečnosti
Pro tuto látku/směs bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.
16.
ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE
Tento bezpečnostní list byl připraven podle Nařízení EC č. 453/2010.
Datum přípravy:
11 -listopad- 2011
Následující sekce obsahuje revize nebo nová 8
prohlášení:
Dovoz do EU je regulován nařízením REACH. Vyžaduje se potvrzení od společnosti Lucite International UK Ltd jako výhradního zástupce a
žadatele o registraci k potvrzení, že objem dováženého materiálu byl potvrzen jako spadající do dodavatelského řetězce výhradního
zástupce.
Podle Direktiva 67/548/EEC a Direktiva 1999/45/EC
Indikace nebezpečí
Standardní R fráze
Standardní S fráze
Stav seznamu
Evropská unie
USA (TSCA)
Kanada (DSL / NDSL)
Japonsko (ENCS)
Filipíny (PICCS)
Austrálie (AICS)
Jižní Korea (KECI)
Čína (IECSC)
F, Xi;
R11: Vysoce hořlavý.
R37/38: Dráždí dýchací orgány a kůži.
R43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
S24: Zamezte styku s kůží.
S37: Používejte vhodné ochranné rukavice.
S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Všechny chemikálie v tomto produktu jsou v souladu REACH.
Uvedené v TSCA
Uvedené v DSL
Uvedené v ENCS
Uvedené v PICCS
Uvedené v AICS.
Uvedené v KECI
Uvedené v IECSC
LEGENDA
Upozornění: Ne vše z následujících údajů je nezbytně obsaženo v Materiálovém bezpečnostním listu:
PEL: Prípustné expozicní limity
NPK-P: Nejvyšší prípustné koncentrace
D: Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží
S: Látka má senzibilizační účinek
P: U látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky
Faktor prepoctu z údaje v mg/m3 na údaj ppm platí za podmínky teploty 25°C a tlaku 100kPa
COM: Společnost má za cíl, aby kontakt na jejích pracovištích nepřesáhl tuto mez.
Odkaz:
Revize: CLP1
Zpráva o chemické bezpečnosti pro registraci podle REACH 30 -červen- 2010
Příručka pro bezpečné zacházení s methakrylátovými estery
METHYLMETHAKRYLÁT
Datum: 11 -listopad- 2011
Strana: 8 pokračování 9
H/P/R fráze v plném znění
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315: Dráždí kůži.
H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P241: Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/…/ zařízení do výbušného prostředí.
P242: Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261: Zamezte vdechování par.
P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obnaženou kůži.
P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadňující dýchání.
P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P321: Odborné ošetření (viz na tomto štítku).
P332+P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P333+P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.
P363: Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P403+P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P403+P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405: Skladujte uzamčené.
P501: Odstraňte obsah/obal do sběru nebezpečného odpadu podle místních, regionálních nebo státních
předpisů. Spalte za schválených kontrolovaných podmínek, s využitím spaloven určených pro likvidaci
hořlavych látek.
R11: Vysoce hořlavý.
R37/38: Dráždí dýchací orgány a kůži.
R43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Monomery methakrylátu jsou bezpečně používány v mnoha druzích aplikací včetně některých v oblasti osobní hygieny. Jsme si vědomi
některých publikací poukazujících na to, že použití methakrylátových monomerů v aplikacích na prodlužování nehtů na rukou, může způsobit
jejich uvolnění až odpadnutí, stejně jako u těch, kteří byli vystaveni vysokým koncentracím par mohou nastat dýchací a jiné potíže. Lucite
International neprovádělo žádné technické nebo klinické zkoušky a nemá žádná data na podporu používání methakrylátového monomeru v
těchto aplikacích. Methakrylátové monomery nemohou být za žádných podmínek použity v této nebo podobné aplikaci.
LÉKAŘSKÉ POUŽITÍ: POZOR: NEPOUŽÍVEJTE V LÉKAŘSKÝCH APLIKACÍCH POUŽÍVAJÍCÍCH IMPLANTACE DO LIDSKÉHO TĚLA.
Lucite International neprováděl žádné technické nebo klinické zkoušky na použití akrylátů v lékařských aplikacích.
Lucite International nemá žádná data na podporu používání akrylátů v lékařských aplikacích.
Akrylátové materiály Lucite International nejsou navrženy ani vyrobeny pro použití v implantacích do lidského těla ani pro kontakt s lidskými
vnitřními tkáněmi či tekutinami. Lucite International ani nevyhledal ani neobdržel povolení od některého správního orgánu pro použití těchto
akrylátových materiálů v implantacích do lidského těla nebo pro kontakt s lidskými vnitřními tekutinami a tkáněmi.
Pro další informace týkající se vlastností a použití methyl-methakrylátu, nebo jeho skladování a zacházení s ním, podívejte se na produktový
list pro methyl-methakrylát (TS/C/2108/4) nebo na Souhrn zásad bezpečného zacházení s methakrylátovými estery.
Povinností výrobce konečného produktu je identifikace všech obchodních a uživatelských regulací a zajištění plnění těchto regulací.
S výhradou níže uvedených vyloučení a omezení, informace uvedené v této publikaci, či jinak dodané uživatelům, jsou dle přesvědčení
autorů přesné a jsou poskytovány v dobré víře. Je však povinností uživatele, aby používal informace uvedené v této publikaci, či jinak
dodané uživatelům, s opatrností a aby se ujistil o vhodnosti produktu pro zamýšlené použití a použitelnosti poskytnutých ponaučení.
Společnost Lucite International neposkytuje žádnou záruku ohledně vhodnosti produktu pro určitá použití a vylučuje jakoukoliv
předpokládanou záruku nebo podmínku (statutární i jinou), kromě případů, kdy je vyloučení nezákonné. Společnost neodpovídá za ztráty
nebo škody způsobené spoléháním na tyto informace (s výjimkou úmrtí nebo poranění prokazatelně zaviněného vadným produktem). Nelze
si osobovat práva v rámci patentů, autorských práv a vzhledové úpravy.
Revize: CLP1
METHYLMETHAKRYLÁT
Datum: 11 -listopad- 2011
Strana: 9 pokračování 9
i
Identifikace scénáře expozice
GES1
Průmyslové/profesionální použití v uzavřených systémech s nízkých rizikem expozice.
GES2
Žádné identifikované scénáře
GES3
Žádné identifikované scénáře
GES4
Průmyslové/profesionální použití v systémech s mechanickým větráním a nízkých rizikem expozice.
GES5
Průmyslové/profesionální použití v systémech s mechanickým větráním, kde možnost expozice vyžaduje používání rukavic.
GES6
Průmyslové/profesionální použití v systémech s mechanickým větráním, kde možnost expozice vyžaduje používání rukavic a
respiračních ochranných prostředků.
GES7
Průmyslové/profesionální použití ve venkovních prostorách s nízkých rizikem expozice.
GES8
Průmyslové/profesionální použití ve venkovních prostorách, kde možnost expozice vyžaduje používání rukavic.
GES9
Průmyslové/profesionální použití ve venkovních prostorách, kde možnost expozice vyžaduje používání rukavic a respiračních
ochranných prostředků.
GES10
Průmyslové/profesionální použití ve vnitřních prostorách s nízkých rizikem expozice.
GES11
Průmyslové/profesionální použití ve vnitřních prostorách, kde možnost expozice vyžaduje používání rukavic.
GES12
Průmyslové/profesionální použití ve vnitřních prostorách, kde možnost expozice vyžaduje používání rukavic a respiračních
ochranných prostředků.
GES13
Spotřebitel
Glosár
IU1: Výroba a použití jako meziprodukt. IU2: Použití ve výrobě přípravků. IU3: Průmyslové konečné použití jako monomer, meziprodukt nebo
přípravek. IU4: Profesionální konečné použití v přípravcích. IU5: Spotřebitelské konečné použití v přípravcích. IU6: Životnost předmětů.
SU0 Jiné ; SU0-2 Jiné činnosti spojené s výrobou a službami ; SU1 Zemědělství, lesnictví, rybářství ; SU2a Těžební průmysl (kromě
průmyslových odvětví provozovaných na volném moři) ; SU2b Průmyslová odvětví provozovaná na volném moři ; SU3 Průmyslová použití:
použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních ; SU4 Výroba potravin ; SU5 Výroba textilií, kůží, kožešin ; SU6a
Výroba dřeva a dřevěných výrobků ; SU6b Výroba celulózy, papíru a papírových výrobků ; SU7 Tisk a reprodukce nahraných médií ; SU8
Výroba těžkých, velkoobjemových chemických látek (včetně ropných výrobků) ; SU9 Výroba lehkých chemických látek ; SU10 Formulace
[směšování] přípravků a/nebo jejich nové balení (kromě slitin) ; SU11 Výroba pryžových výrobků ; SU12 Výroba výrobků z umělých hmot, včetně
slučování a konverze ; SU13 Výroba jiných nekovových nerostných výrobků, např. cementových směsí, cementu ; SU14 Výroba základních
kovů včetně slitin ; SU15 Výroba obráběných kovových výrobků, kromě strojů a zařízení ; SU16 Výroba počítačových, elektronických a optických
výrobků, elektrického zařízení ; SU17 Všeobecná výroba, např. strojů, zařízení, vozidel a jiných dopravních zařízení ; SU18 Výroba nábytku ;
SU19 Stavebnictví a stavitelské práce ; SU20 Zdravotnické služby ; SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká veřejnost =
spotřebitelé) ; SU22 Profesionální použití: veřejná sféra (administrativa, školství, zábavní průmysl, služby, řemeslníci) ; SU23 Dodávky elektřiny,
páry, plynu, vody a čištění odpadních vod ; SU24 Vědecký výzkum a vývoj
PROC0 Jiný proces nebo činnost ; PROC1 Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice nepravděpodobná. ; PROC2 Použití v
rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např. odběr vzorků). ; PROC3 Použití v rámci
uzavřeného dávkového výrobního procesu (syntéza nebo formulace). ; PROC4 Použití v rámci dávkového a jiného procesu (syntéza) s větší
možností expozice. ; PROC5 Míchání nebo směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci přípravků a předmětů (více stadií a/nebo
významný kontakt). ; PROC6 Kalandrovací procesy. ; PROC7 Nástřikové techniky v průmyslových zařízeních. ; PROC8a Přeprava látky nebo
přípravku (napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů v nespecializovaných zařízeních. ; PROC8b Přeprava látky nebo přípravku
(napouštění/vypouštění) z/do nádob/velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních. ; PROC9 Přeprava látky nebo přípravku do malých
nádob (specializovaná plnicí linka, včetně odvažování). ; PROC10 Aplikace válečkem nebo štětcem. ; PROC11 Neprůmyslové nástřikové
techniky. ; PROC12 Použití pěnicích činidel.při výrobě pěny. ; PROC13 Úprava předmětů máčením apoléváním. ; PROC14 Výroba přípravků
nebo předmětů tabletováním, kompresí, vytlačováním, peletizací. ; PROC15 Použití jako laboratorního reagentu. ; PROC16 Použití materiálu
jako zdroje paliva, lze očekávat omezenou expozici pocházející z nespáleného výrobku. ; PROC17 Lubrikace při působení vysokých energií a při
částečně otevřeném procesu. ; PROC18 Mazání za vysokoenergetických podmínek. ; PROC19 Ruční míšení s úzkým kontaktem a pouze za
použití POO. ; PROC20 Profesionální použití rozptýlených kapalin pro přenos tepla a tlaku v uzavřených systémech. ; PROC21
Nízkoenergetické zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech. ; PROC22 Potenciálně uzavřené zpracovatelské procesy s
minerály/kovy za zvýšené teploty. Průmyslové zařízení. ; PROC23 Otevřené zpracování a činnosti související s přemisťováním minerálů/kovů za
zvýšené teploty. ; PROC24 Zpracování látek vázaných v materiálech a/nebo předmětech za použití velké (mechanické) energie. ; PROC25 Jiné
práce s kovem při vysokých teplotách. ; PROC26 Manipulace s pevnými anorganickými látkami při okolní teplotě. ; PROC27a Výroba kovových
prášků (procesy při vysokých teplotách). ; PROC27b Výroba kovových prášků (vlhké procesy).
ii
PC0 Jiné ; PC1 lepidla, těsnící prostředky ; PC2 adsorpční látky ; PC3 osvěžovače vzduchu ; PC4 nemrznoucí směsi a odmrazující výrobky ;
PC5 Umělecké potřeby a přípravky pro zájmovou činnost ; PC6 Přípravky pro péči o motorová vozidla ; PC7 základní kovy a slitiny ; PC8
biocidní výrobky (např. dezinfekční prostředky, hubení škůdců) ; PC9a povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových
materiálů ; PC9b plnidla, tmely, sádry, sochařská hlína ; PC9c barvy nanášené prsty ; PC10 Přípravky pro stavebnictví a stavitelství nezahrnuté
v jiných kategoriích ; PC11 výbušniny ; PC12 hnojiva ; PC13 paliva ; PC14 přípravky pro povrchovou úpravu kovů, včetně galvanických výrobků
a výrobků pro elektrolytické pokovování ; PC15 přípravky pro úpravu nekovových povrchů ; PC16 teplovodivé kapaliny ; PC17 hydraulické
kapaliny ; PC18 inkoust a tonery ; PC19 meziprodukty ; PC20 výrobky jako pufry, vločkovací činidla, srážedla, neutralizační činidla ; PC21
laboratorní chemikálie ; PC22 Přípravky pro údržbu trávníků a zahrad, včetně hnojiv ; PC23 přípravky na vydělávání kůží, jejich barvení,
konečné úpravy, impregnaci a péči ; PC24 emulze, vazelíny a olejové separátory ; PC25 kapaliny pro obrábění kovů ; PC26 přípravky pro
barvení, konečné úpravy a impregnaci papíru a lepenky; včetně bělicích činidel a dalších pomocných látek používaných při výrobním procesu ;
PC27 přípravky na ochranu rostlin ; PC28 parfémy, vůně ; PC29 léčiva ; PC30 fotochemické látky ; PC31 leštidla a voskové směsi ; PC32
polymerové přípravky a sloučeniny ; PC33 polovodiče ; PC34 přípravky pro barvení, konečnou úpravu a impregnaci textilií; včetně bělicích
činidel a dalších pomocných látek používaných při výrobním procesu ; PC35 prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi rozpouštědel) ;
PC36 změkčovače vody ; PC37 přípravky pro úpravu vody ; PC38 přípravky pro svařování a pájení (pomocí obalovaných nebo trubičkových
elektrod), tavidla ; PC39 kosmetika, přípravky pro osobní péči ; PC40 extrakční prostředky
AC0 Jiné předměty ; AC1 Vozidla ; AC1-1 Osobní automobily a motocykly ; AC1-2 Jiné dopravní prostředky: Železnice, letadlo, lodě, čluny,
nákladní automobily a související přepravní zařízení ; AC2 Strojírenství, mechanická zařízení, elektrické spotřebiče / elektronické předměty ;
AC3 Elektrické baterie a akumulátory ; AC3-1 Elektrické a elektronické výrobky, např. Počítače, kancelářské vybavení, video a audio technika,
komunikační zařízení. ; AC3-2 Elektrické baterie a akumulátory ; AC3-3 Elektrické a elektronické produkty: domácí spotřebiče (bílé zboží) ; AC34 Fotografické a reprografické předměty: fotoaparáty, videokamery ; AC4 Předměty z kamene, sádry, cementu, skla a keramiky ; AC5 Tkaniny,
textilie a oděvy ; AC5-1 Látky, textilie a oděvy: povlečení a oděvy ; AC5-2 Látky, textilie a oděvy: závěsy, čalounění, koberce/podlahy, předložky ;
AC6 Kožené předměty ; AC7 Kovové předměty ; AC7-1 Kovové produkty: příbory, kuchyňské nádobí, hrnce, pánve ; AC7-2 Kovové produkty:
hračky ; AC7-3 Kovové produkty: nábytek ; AC8 Papírové předměty ; AC8-1 Papírenské produkty: kapesníky, utěrky, nádobí na jedno použití,
pleny, hygienické výrobky pro ženy, produkty na inkontinenci pro dospělé, kancelářský papír ; AC8-2 Papírenské produkty: noviny, obaly ; AC9
Fotografické a reprografické předměty: filmy, tištěné fotografie ; AC10 Pryžové předměty ; AC10-1 Pryžové produkty: pneumatiky ; AC10-2
Pryžové výrobky: podlahoviny ; AC10-3 Pryžové výrobky: obuv ; AC10-4 Pryžové výrobky: hračky ; AC10-5 Ostatní běžné pryžové produkty ;
AC11 Dřevěné předměty ; AC11-1 Dřevo a dřevěný nábytek: podlahoviny ; AC11-2 Dřevo a dřevěný nábytek: nábytek ; AC11-3 Dřevo a dřevěný
nábytek: hračky ; AC12-1 Stavitelské předměty a stavební materiál pro vnitřní použití: materiál na stavbu stěn, keramický, kovový, plastový a
dřevěný stavitelský materiál, izolační materiál. ; AC12-2 Stavitelské předměty a stavební materiál pro použití ve vnějších prostorách: materiál na
stavbu stěn, materiál na povrch vozovek, keramický, kovový, plastový a dřevěný stavitelský materiál, izolační materiál ; AC13 Plastové předměty
; AC13-1 Komerční/spotřební plastové výrobky jako nádobí na jedno použití, výrobky pro uchovávání potravin, potravinové obaly, dětské láhve ;
AC13-2 Plastové produkty: Podlahoviny ; AC13-3 Plastové produkty: Hračky
ERC1 Výroba látek ; ERC2 Formulace přípravků ; ERC3 Formulace látek jako součásti materiálů ; ERC4 Průmyslové použití pomocných
výrobních látek a výrobků, které se nestávají součástí předmětů ; ERC5 Průmyslové použití, při němž se látka stává součástí základní hmoty
předmětu nebo jeho povrchu ; ERC6a Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů) ; ERC6b Průmyslové
použití reaktivních výrobních pomocných látek ; ERC6c Průmyslové použití monomerů k výrobě termoplastů ; ERC6d Průmyslové použití
regulačních látek v polymerizačních procesech při výrobě pryskyřicí, pryže a polymerů ; ERC7 Průmyslové použití látek v uzavřených systémech
; ERC8a Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách ; ERC8b Velmi rozšířené
používání reaktivních látek v otevřených systémech ve vnitřních prostorách ; ERC8c Velmi rozšířené použití ve vnitřních prostorách, při němž se
látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu ; ERC8d Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených
systémech ve venkovních prostorách ; ERC8e Velmi rozšířené použití reaktivních látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách ;
ERC8f Velmi rozšířené použití ve venkovních prostorách, při němž se látka stává součástí základní hmoty předmětu nebo jeho povrchu ; ERC9a
Velmi rozšířené používání látek v uzavřených systémech ve vnitřních prostorách ; ERC10a Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s
dlouhou životností a nízkou hodnotou uvolňování látky ve venkovních prostorách ; ERC10b Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s
dlouhou životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo se záměrným uvolňováním látek ve venkovních prostorách (včetně brusných
metod zpracování) ; ERC11a Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s dlouhou životností a nízkou hodnotou uvolňování látky ve vnitřních
prostorách ; ERC11b Velmi rozšířené použití předmětů a materiálů s dlouhou životností a vysokou hodnotou uvolňování látky nebo se záměrným
uvolňováním látek ve vnitřních prostorách (včetně brusných metod zpracování) ; ERC12a Průmyslové zpracování předmětů brusnými technikami
(s nízkou hodnotou uvolňování látek) ; ERC12b Průmyslové zpracování předmětů brusnými technikami (s vysokou hodnotou uvolňování látek)
iii
1 Zkrácený název scénáře expozice
GES1: Průmyslové/profesionální použití v uzavřených systémech s nízkých rizikem expozice.
2 Procesy a činnosti, na které se vztahuje scénář expozice
IU1, IU2, IU3, IU4
SU2A, SU2b, SU3, SU6a, SU6b, SU8, SU9, SU10, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU19, SU20, SU22, SU23
PROC1, PROC 2, PROC3
ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f
3 Provozní podmínky používání
3.1 Trvání a četnost použití:
Doba trvání
Závislé na koncentraci a činnosti. Viz. oddíl: 4.3
Frekvence expozice
denní
Emisní dny na jedno pracoviště ( dní / Let )
300
4 Jiné provozní podmínky používání
4.1 Fyzikální forma látky / přípravku / směsi nebo předmětu ; Povrchová plocha / podíl na objemu
Kapalina
4.2 Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu
=<100%
4.3 Množství spotřebované za jednotku času nebo činnost.
Průmyslové / profesionální
Nevztahuje se. Používejte v uzavřených systémech.
Podrobnosti jednotlivých kategorií PROC a PC viz níže.
Množství použité během doby nebo činnosti, pro které OŘR zajišťují kontrolu rizika.
Průmyslové PROC1, 2, 3 ; Profesionální PROC2, 3 ; Koncentrace / doba trvání: 0-100%/0-8 hodina(ny)
Provozní podmínky s ohledem na životní
Vysokotonážní materiál vyráběný ve zcela uzavřených systémech.
prostředí
Roční množství použité na jednom pracovišti
=<260 kte/year
5 Další relevantní provozní podmínky
Velikost pokoje
Nevztahuje se.
Rychlost větrání
Nevztahuje se.
Úprava odpadních vod
Odtoky by měly by zkontrolovány za účelem zajistit, aby splňovaly požadavky právních
předpisů o ochraně životního prostředí.
6 Opatření k řízení rizik
6.1 Opatření k řízení rizik, týkajících se lidského zdraví ( Průmyslové / Profesionální )
Průmyslové / profesionální (ústní)
Nejíst, nepít a nekourit na pracovišti.
Průmyslové / profesionální (dermální)
Použití ochranných rukavic není obvykle potřebné, nicméně se používání rukavic
doporučuje za účelem dodržování správné hygienické praxe při práci. Pro ochranu proti
potřísnění: Butyl; EN 374. Pokud dojde ke kontaminaci nebo doba trvání činnosti
přesáhne rezistenční dobu, vyměňte rukavice.
Průmyslové / profesionální (inhalace)
Nevztahuje se. Používejte v uzavřených systémech.
Průmyslové / profesionální (oči)
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej.
6.2 Opatření k řízení rizik v oblasti životního prostředí
Zvduch
Zajistěte řádnou kontrolu procesu za účelem zajistit, aby bylo uvolňování do ovzduší v
mezích místních povolení.
Voda
Omezte únik rozsypaného/rozlitého materiálu a materiál seberte pro spálení.
Půda
Před uložením na skládku zajistěte úplnou polymerizaci.
7 Opatření týkající se nakládání s odpadem
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Pokud je to možné, znovu přípravek použijte nebo jej recyklujte. Spalte za
schválených kontrolovaných podmínek, s využitím spaloven určených pro likvidaci hořlavych látek. Získejte souhlas príslušných úradu pred
vypuštením odpadu do kanalizace nebo cisticky. Polymerizovaný materiál odstraňte pouze uložením na skládce.
8 Předběžné údaje o expozici a následné uživatelské pokyny
8.1 Odhad expozice a odkaz na její zdroj
Pracovník
Koncentrace (dermální) =<1.37 mg/kg Tělesná hmotnost / den RCR =<0.10
Koncentrace (inhalace) =<25 ppm RCR =<0.50
Kombinované RCR =<0.53
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
Nástroji ECETOC TRA
expozice
Koncentrace ( Zvduch ) =<1.92 mg/m3 RCR =<2.6e-02
Předpověď expozice životního prostředí
Koncentrace ( Vodní ) =<7.1e-02 mg/ml RCR =<9.2e-02
Koncentrace ( Vodní sedimentu ) =<1.7e-01 mg/kg ww RCR =<9.2e-02
Koncentrace ( Půda ) =<1.49 mg/kg ww RCR =<2.3e-02
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
EUSES
expozice
9 Hodnotící pokyny pro následujícího uživatele
Riziko náležitě kontrolováno. Při zacházení s kapalinami se vyžadují rukavice na ochranu proti potřísnění. K potvrzení, že úrovně expozice
jsou v mezích scénáře expozice, by mohly být použity naměřené údaje. Používejte nástroje ECETOC-TRA a EUSES k posouzení expozice
pro potvrzení, že pracujete v mezích stanovených scénářem GES (RCR<1 a PEC/PNEC<1).
GES1
iv
1 Zkrácený název scénáře expozice
GES4: Průmyslové/profesionální použití v systémech s mechanickým větráním a nízkých rizikem expozice.
2 Procesy a činnosti, na které se vztahuje scénář expozice
IU1, IU2, IU3, IU4
SU2a, SU2b, SU3, SU6, SU8, SU9, SU10, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU19, SU20, SU22, SU23
PROC4, PROC8b, PROC9, PROC12, PROC14, PROC15
ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f
3 Provozní podmínky používání
3.1 Trvání a četnost použití:
Doba trvání
Závislé na koncentraci a činnosti. Viz. oddíl: 4.3
Frekvence expozice
denní
Emisní dny na jedno pracoviště ( dní / Let )
300
4 Jiné provozní podmínky používání
4.1 Fyzikální forma látky / přípravku / směsi nebo předmětu ; Povrchová plocha / podíl na objemu
Kapalina
4.2 Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu
=<100%
4.3 Množství spotřebované za jednotku času nebo činnost.
Průmyslové / profesionální
<1000 kg/den
Podrobnosti jednotlivých kategorií PROC a PC viz níže.
Množství použité během doby nebo činnosti, pro které OŘR zajišťují kontrolu rizika.
Průmyslové PROC4, 8b, 9, 12, 14, 15 ; Profesionální PROC4, 8b, 9, 12, 14, 15 ; Koncentrace / doba trvání: 0-100%/0-8 hodina(ny)
Provozní podmínky s ohledem na životní
Zpracování a manipulace za použití technických opatření, ve vnitřních a venkovních
prostředí
prostorách.
Roční množství použité na jednom pracovišti
=<260 kte/year
5 Další relevantní provozní podmínky
Velikost pokoje
Nevztahuje se.
Rychlost větrání
>=90% Přednastavené v ECETOC ( Průmyslové )
>=80% Přednastavené v ECETOC ( Profesionální )
Úprava odpadních vod
Odtoky by měly by zkontrolovány za účelem zajistit, aby splňovaly požadavky právních
předpisů o ochraně životního prostředí.
6 Opatření k řízení rizik
6.1 Opatření k řízení rizik, týkajících se lidského zdraví ( Průmyslové / Profesionální )
Průmyslové / profesionální (ústní)
Nejíst, nepít a nekourit na pracovišti.
Průmyslové / profesionální (dermální)
Použití ochranných rukavic není obvykle potřebné, nicméně se používání rukavic
doporučuje za účelem dodržování správné hygienické praxe při práci. Pro ochranu proti
potřísnění: Butyl; EN 374. Pokud dojde ke kontaminaci nebo doba trvání činnosti
přesáhne rezistenční dobu, vyměňte rukavice.
Průmyslové / profesionální (inhalace)
Používejte místní odsávací větrání (LEV) nebo technické zařízení se srovnatelnou
účinností.
Průmyslové / profesionální (oči)
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej.
6.2 Opatření k řízení rizik v oblasti životního prostředí
Zvduch
Zajistěte řádnou kontrolu procesu za účelem zajistit, aby bylo uvolňování do ovzduší v
mezích místních povolení. Monitorujte větrací zařízení a provádějte jeho pravidelnou
údržbu, aby byla zajištěna účinnost.
Voda
Omezte únik rozsypaného/rozlitého materiálu a materiál seberte pro spálení.
Půda
Před uložením na skládku zajistěte úplnou polymerizaci.
7 Opatření týkající se nakládání s odpadem
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Pokud je to možné, znovu přípravek použijte nebo jej recyklujte. Spalte za
schválených kontrolovaných podmínek, s využitím spaloven určených pro likvidaci hořlavych látek. Získejte souhlas príslušných úradu pred
vypuštením odpadu do kanalizace nebo cisticky. Polymerizovaný materiál odstraňte pouze uložením na skládce.
8 Předběžné údaje o expozici a následné uživatelské pokyny
8.1 Odhad expozice a odkaz na její zdroj
Pracovník
Koncentrace (dermální) =<6.86 mg/kg Tělesná hmotnost / den RCR =<0.50
Koncentrace (inhalace) =<20 ppm RCR =<0.4
Kombinované RCR =<0.90
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
Nástroji ECETOC TRA
expozice
Koncentrace ( Zvduch ) 1.92 mg/m3 RCR =<2.6e-02
Předpověď expozice životního prostředí
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
expozice
9 Hodnotící pokyny pro následujícího uživatele
Koncentrace ( Vodní ) 7.1e-02 mg/ml RCR =<9.2e-02
Koncentrace ( Vodní sedimentu ) 1.7e-01 mg/kg ww RCR =<9.2e-02
Koncentrace ( Půda ) 1.49 mg/kg ww RCR =<2.3e-02
EUSES
GES4
v
Riziko náležitě kontrolováno. Při zacházení s kapalinami se vyžadují rukavice na ochranu proti potřísnění. V případě možnosti styku s
kapalinou viz GES 5. K potvrzení, že úrovně expozice jsou v mezích scénáře expozice, by mohly být použity naměřené údaje. Používejte
nástroje ECETOC-TRA a EUSES k posouzení expozice pro potvrzení, že pracujete v mezích stanovených scénářem GES (RCR<1 a
PEC/PNEC<1).
GES4
vi
1 Zkrácený název scénáře expozice
GES5: Průmyslové/profesionální použití v systémech s mechanickým větráním, kde možnost expozice vyžaduje používání rukavic.
2 Procesy a činnosti, na které se vztahuje scénář expozice
IU1, IU2, IU3, IU4
SU2a, SU2b, SU3, SU6a, SU6b, SU8, SU9, SU10, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU19, SU20, SU22, SU23
PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC17,
PROC18, PROC19
ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f
3 Provozní podmínky používání
3.1 Trvání a četnost použití:
Doba trvání
Závislé na koncentraci a činnosti. Viz. oddíl: 4.3
Frekvence expozice
denní
Emisní dny na jedno pracoviště ( dní / Let )
300
4 Jiné provozní podmínky používání
4.1 Fyzikální forma látky / přípravku / směsi nebo předmětu ; Povrchová plocha / podíl na objemu
Kapalina
4.2 Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu
=<100%
4.3 Množství spotřebované za jednotku času nebo činnost.
Průmyslové / profesionální
<1000 kg/den
Podrobnosti jednotlivých kategorií PROC a PC viz níže.
Množství použité během doby nebo činnosti, pro které OŘR zajišťují kontrolu rizika.
Průmyslové PROC4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19; Profesionální PROC4, 5, 6, 8a, 8b, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19;
Koncentrace / doba trvání: 0-100%/0-8 hodina(ny)
Profesionální PROC11; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) , 5-100%/0-1 hodina(ny)
Provozní podmínky s ohledem na životní
Zpracování a manipulace za použití technických opatření, ve vnitřních a venkovních
prostředí
prostorách.
Roční množství použité na jednom pracovišti
=<260 kte/year
5 Další relevantní provozní podmínky
Velikost pokoje
Nevztahuje se.
Rychlost větrání
>=90% Přednastavené v ECETOC ( Průmyslové )
>=80% Přednastavené v ECETOC ( Profesionální )
Úprava odpadních vod
Odtoky by měly by zkontrolovány za účelem zajistit, aby splňovaly požadavky právních
předpisů o ochraně životního prostředí.
6 Opatření k řízení rizik
6.1 Opatření k řízení rizik, týkajících se lidského zdraví ( Průmyslové / Profesionální )
Průmyslové / profesionální (ústní)
Nejíst, nepít a nekourit na pracovišti.
Průmyslové / profesionální (dermální)
Při zacházení s kapalinami se vyžadují rukavice na ochranu při ponoření. Butyl; 0,7 mm
nebo více; EN 374. Pokud dojde ke kontaminaci nebo doba trvání činnosti přesáhne
rezistenční dobu, vyměňte rukavice.
Průmyslové / profesionální (inhalace)
Používejte místní odsávací větrání (LEV) nebo technické zařízení se srovnatelnou
účinností.
Průmyslové / profesionální (oči)
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej.
6.2 Opatření k řízení rizik v oblasti životního prostředí
Zvduch
Zajistěte řádnou kontrolu procesu za účelem zajistit, aby bylo uvolňování do ovzduší v
mezích místních povolení. Monitorujte větrací zařízení a provádějte jeho pravidelnou
údržbu, aby byla zajištěna účinnost.
Voda
Omezte únik rozsypaného/rozlitého materiálu a materiál seberte pro spálení.
Půda
Před uložením na skládku zajistěte úplnou polymerizaci.
7 Opatření týkající se nakládání s odpadem
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Pokud je to možné, znovu přípravek použijte nebo jej recyklujte. Spalte za
schválených kontrolovaných podmínek, s využitím spaloven určených pro likvidaci hořlavych látek. Získejte souhlas príslušných úradu pred
vypuštením odpadu do kanalizace nebo cisticky. Polymerizovaný materiál odstraňte pouze uložením na skládce.
8 Předběžné údaje o expozici a následné uživatelské pokyny
8.1 Odhad expozice a odkaz na její zdroj
Pracovník
Koncentrace (dermální) =<14.1 mg/kg Tělesná hmotnost / den RCR =<1.03 ( Viz. oddíl: 9)
Koncentrace (inhalace) =<25 ppm RCR =<0.50
Kombinované RCR =<1.28 ( Viz. oddíl: 9)
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
Nástroji ECETOC TRA
expozice
Koncentrace ( Zvduch ) =<1.92 mg/m3 RCR =<2.6e-02
Předpověď expozice životního prostředí
Koncentrace ( Vodní ) =<7.01e-02 mg/ml RCR =<9.2e-02
Koncentrace ( Vodní sedimentu ) =<1.07e-01 mg/kg ww RCR =<9.2e-02
Koncentrace Půda ( ) =<1.49 mg/kg ww RCR =<2.3e-02
GES5
vii
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
EUSES
expozice
9 Hodnotící pokyny pro následujícího uživatele
Riziko náležitě kontrolováno. Při zacházení s kapalinami se vyžadují rukavice na ochranu při ponoření. Pokud dojde ke kontaminaci nebo
doba trvání činnosti přesáhne rezistenční dobu, vyměňte rukavice. Je pak zajištěna bezpečná manipulace při dermálních aplikacích s
vysokou expozicí a předpokládá se, že RCR (dermální) je pod 0,5. Všechny ostatní kategorie procesu (PROC) ukazují na dermální RCR v
posouzených mezích pod 0,5. K potvrzení, že úrovně expozice jsou v mezích scénáře expozice, by mohly být použity naměřené údaje.
Používejte nástroje ECETOC-TRA a EUSES k posouzení expozice pro potvrzení, že pracujete v mezích stanovených scénářem GES
(RCR<1 a PEC/PNEC<1).
GES5
viii
1 Zkrácený název scénáře expozice
GES6: Průmyslové/profesionální použití v systémech s mechanickým větráním, kde možnost expozice vyžaduje používání rukavic a
respiračních ochranných prostředků.
2 Procesy a činnosti, na které se vztahuje scénář expozice
IU4
SU22
PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC17,
PROC18, PROC19
ERC8c, ERC8f
3 Provozní podmínky používání
3.1 Trvání a četnost použití:
Doba trvání
Závislé na koncentraci a činnosti. Viz. oddíl: 4.3
Frekvence expozice
denní
Emisní dny na jedno pracoviště ( dní / Let )
300
4 Jiné provozní podmínky používání
4.1 Fyzikální forma látky / přípravku / směsi nebo předmětu ; Povrchová plocha / podíl na objemu
Kapalina
4.2 Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu
=<100%
4.3 Množství spotřebované za jednotku času nebo činnost.
Průmyslové / profesionální
<100 kg/den
Podrobnosti jednotlivých kategorií PROC a PC viz níže.
Množství použité během doby nebo činnosti, pro které OŘR zajišťují kontrolu rizika.
Průmyslové PROC4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19; Profesionální PROC4, 5, 6, 8a, 8b, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19;
Koncentrace / doba trvání: 0-100%/0-8 hodina(ny)
Profesionální PROC11; Koncentrace / doba trvání: 0-100%/0-8 hodina(ny)
RPE PF10: 10 x Ochranný faktor Viz. oddíl: 9
Provozní podmínky s ohledem na životní
Zpracování a manipulace za použití technických opatření, ve vnitřních a venkovních
prostředí
prostorách.
Roční množství použité na jednom pracovišti
=<2.2 kte/year
5 Další relevantní provozní podmínky
Velikost pokoje
Nevztahuje se.
Rychlost větrání
>=80% Přednastavené v ECETOC ( Profesionální )
Úprava odpadních vod
Odtoky by měly by zkontrolovány za účelem zajistit, aby splňovaly požadavky právních
předpisů o ochraně životního prostředí.
6 Opatření k řízení rizik
6.1 Opatření k řízení rizik, týkajících se lidského zdraví ( Průmyslové / Profesionální )
Průmyslové / profesionální (ústní)
Nejíst, nepít a nekourit na pracovišti.
Průmyslové / profesionální (dermální)
Při zacházení s kapalinami se vyžadují rukavice na ochranu při ponoření. Butyl; 0,7 mm
nebo více; EN 374. Pokud dojde ke kontaminaci nebo doba trvání činnosti přesáhne
rezistenční dobu, vyměňte rukavice.
Průmyslové / profesionální (inhalace)
RPE PF10: 10 x Ochranný faktor Používejte místní odsávací větrání (LEV) nebo
technické zařízení se srovnatelnou účinností.
Průmyslové / profesionální (oči)
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej.
6.2 Opatření k řízení rizik v oblasti životního prostředí
Zvduch
Zajistěte řádnou kontrolu procesu za účelem zajistit, aby bylo uvolňování do ovzduší v
mezích místních povolení. Monitorujte větrací zařízení a provádějte jeho pravidelnou
údržbu, aby byla zajištěna účinnost.
Voda
Omezte únik rozsypaného/rozlitého materiálu a materiál seberte pro spálení.
Půda
Před uložením na skládku zajistěte úplnou polymerizaci.
7 Opatření týkající se nakládání s odpadem
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Pokud je to možné, znovu přípravek použijte nebo jej recyklujte. Spalte za
schválených kontrolovaných podmínek, s využitím spaloven určených pro likvidaci hořlavych látek. Získejte souhlas príslušných úradu pred
vypuštením odpadu do kanalizace nebo cisticky. Polymerizovaný materiál odstraňte pouze uložením na skládce.
8 Předběžné údaje o expozici a následné uživatelské pokyny
8.1 Odhad expozice a odkaz na její zdroj
Pracovník
Koncentrace (dermální) =<10.7 mg/kg Tělesná hmotnost / den RCR=<0.78 ( Viz. oddíl: 9)
Koncentrace (inhalace) =<10 ppm RCR=<0.20
Kombinované RCR=<0.98 ( Viz. oddíl: 9 )
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
Nástroji ECETOC TRA
expozice
Koncentrace ( Zvduch ) =<2.1e-04 mg/m3 RCR=<2.6e-06
Předpověď expozice životního prostředí
Koncentrace ( Vodní ) =<4.1e-14 mg/ml RCR=<4.3e-14
Koncentrace ( Vodní sedimentu ) =<7.9e-14 mg/kg ww RCR=<4.3e-14
Koncentrace ( Půda ) =<1.3e-06 mg/kg ww RCR=<1.9e-09
GES6
ix
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
EUSES
expozice
9 Hodnotící pokyny pro následujícího uživatele
Riziko náležitě kontrolováno. Při zacházení s kapalinami se vyžadují rukavice na ochranu při ponoření. Pokud dojde ke kontaminaci nebo
doba trvání činnosti přesáhne rezistenční dobu, vyměňte rukavice. Je pak zajištěna bezpečná manipulace při dermálních aplikacích s
vysokou expozicí a předpokládá se, že RCR (dermální) je pod 0,5. Zajistěte, aby doba používání respiračních ochranných prostředků byla v
souladu s požadavky právních předpisů. K potvrzení, že úrovně expozice jsou v mezích scénáře expozice, by mohly být použity naměřené
údaje. Používejte nástroje ECETOC-TRA a EUSES k posouzení expozice pro potvrzení, že pracujete v mezích stanovených scénářem GES
(RCR<1 a PEC/PNEC<1).
GES6
x
1 Zkrácený název scénáře expozice
GES7: Průmyslové/profesionální použití ve venkovních prostorách s nízkých rizikem expozice.
2 Procesy a činnosti, na které se vztahuje scénář expozice
IU1, IU2, IU3, IU4
SU2a, SU2b, SU3, SU6a, SU6b, SU8, SU9, SU10, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU19, SU20, SU23
PROC 4, PROC8b, PROC9, PROC12, PROC14, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24
ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a
AC1-1, AC1-2, AC2, AC3, AC4, AC5-1, AC5-2, AC6, AC7, AC8-1, AC10-2, AC10-5, AC11, AC13-1, AC13-2, AC13-3, AC13*
3 Provozní podmínky používání
3.1 Trvání a četnost použití:
Doba trvání
Závislé na koncentraci a činnosti. Viz. oddíl: 4.3
Frekvence expozice
denní
Emisní dny na jedno pracoviště ( dní / Let )
300
4 Jiné provozní podmínky používání
4.1 Fyzikální forma látky / přípravku / směsi nebo předmětu ; Povrchová plocha / podíl na objemu
Kapalina
Monomerní/polymerní přípravky s omezenými objemy monomerů. Viz. oddíl: 4.3
4.2 Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu
=<100% Kapalina
=<5% Zbytkový monomer v polymerní složce
4.3 Množství spotřebované za jednotku času nebo činnost.
Průmyslové / profesionální
<1000 kg/den
Podrobnosti jednotlivých kategorií PROC a PC viz níže.
Množství použité během doby nebo činnosti, pro které OŘR zajišťují kontrolu rizika.
Průmyslové PROC4, 12; Koncentrace / doba trvání: 0-100%/0-8 hodina(ny)
Průmyslové PROC8b, 9, 14; Profesionální PROC4, 8b; Koncentrace / doba trvání: 0-25%/0-8 hodina(ny) , 25-100%/0-4 hodina(ny)
Profesionální PROC12, 14; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) 5-100%/0-4 hodina(ny)
Profesionální PROC9; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) , 5-100%/0-1 hodina(ny)
Model ECETOC pro těkavé látky není k dispozici; pouze aplikace pevných látek; polymer prokázán jako bezpečné použití.
Průmyslové PROC21,22,23,24; Profesionální PROC21,23,24; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) , 5-100%/ Není zahrnuto. Viz.
oddíl: 9
Provozní podmínky s ohledem na životní
Zpracování a manipulace ve venkovních prostorách.
prostředí
Roční množství použité na jednom pracovišti
=<260 kte/year
5 Další relevantní provozní podmínky
Velikost pokoje
Nevztahuje se. Venkovní použití.
Rychlost větrání
70% Přednastavené v ECETOC ( Ve venkovních prostorách )
Úprava odpadních vod
Odtoky by měly by zkontrolovány za účelem zajistit, aby splňovaly požadavky právních
předpisů o ochraně životního prostředí.
6 Opatření k řízení rizik
6.1 Opatření k řízení rizik, týkajících se lidského zdraví ( Průmyslové / Profesionální )
Průmyslové / profesionální (ústní)
Nejíst, nepít a nekourit na pracovišti.
Průmyslové / profesionální (dermální)
Použití ochranných rukavic není obvykle potřebné, nicméně se používání rukavic
doporučuje za účelem dodržování správné hygienické praxe při práci. Pro ochranu proti
potřísnění: Butyl; EN 374. Pokud dojde ke kontaminaci nebo doba trvání činnosti
přesáhne rezistenční dobu, vyměňte rukavice.
Průmyslové / profesionální (inhalace)
Používejte pouze venku.
Průmyslové / profesionální (oči)
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej.
6.2 Opatření k řízení rizik v oblasti životního prostředí
Zvduch
Nevyžaduje se.
Voda
Omezte únik rozsypaného/rozlitého materiálu a materiál seberte pro spálení.
Půda
Před uložením na skládku zajistěte úplnou polymerizaci.
7 Opatření týkající se nakládání s odpadem
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Pokud je to možné, znovu přípravek použijte nebo jej recyklujte. Spalte za
schválených kontrolovaných podmínek, s využitím spaloven určených pro likvidaci hořlavych látek. Získejte souhlas príslušných úradu pred
vypuštením odpadu do kanalizace nebo cisticky. Polymerizovaný materiál odstraňte pouze uložením na skládce.
8 Předběžné údaje o expozici a následné uživatelské pokyny
8.1 Odhad expozice a odkaz na její zdroj
Koncentrace (dermální) =<6.86 mg/m3 Tělesná hmotnost / den RCR=<0.50
Pracovník
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
expozice
Koncentrace (inhalace) =<25 ppm RCR=<0.50
Kombinované RCR=<0.92
Nástroji ECETOC TRA
GES7
xi
Předpověď expozice životního prostředí
Koncentrace ( Zvduch ) =<1.92 mg/m3 RCR=<2.6e-06
Koncentrace ( Vodní ) =<7.01e-02 mg/ml RCR=<9.2e-02
Koncentrace ( Vodní sedimentu ) =<1.7e-01 mg/kg ww RCR=<9.2e-02
Koncentrace ( Půda ) =<1.49 mg/kg ww RCR=<2.3e-02
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
EUSES
expozice
9 Hodnotící pokyny pro následujícího uživatele
Riziko náležitě kontrolováno. Při zacházení s kapalinami se vyžadují rukavice na ochranu proti potřísnění. V případě možnosti styku s
kapalinou viz GES 8. Kategorie PC a PROC (aplikace polymerů) vyhodnoceny jako bezpečné až do 5% zbytkového MMA vzhledem k
použitému množství MMA. K potvrzení, že úrovně expozice jsou v mezích scénáře expozice, by mohly být použity naměřené údaje.
Používejte nástroje ECETOC-TRA a EUSES k posouzení expozice pro potvrzení, že pracujete v mezích stanovených scénářem GES
(RCR<1 a PEC/PNEC<1).
GES7
xii
1 Zkrácený název scénáře expozice
GES8: Průmyslové/profesionální použití ve venkovních prostorách, kde možnost expozice vyžaduje používání rukavic.
2 Procesy a činnosti, na které se vztahuje scénář expozice
IU1, IU2, IU3, IU4
SU2a, SU2b, SU3, SU6a, SU6b, SU8, SU9, SU10, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU19, SU20, SU22, SU23
PROC4, PROC 5, PROC 6, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC 12, PROC 13, PROC 14, PROC 17,
PROC 18, PROC 19 , PROC21, PROC22, PROC23, PROC24
ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8d, ERC8e, ERC8f
3 Provozní podmínky používání
3.1 Trvání a četnost použití:
Doba trvání
Závislé na koncentraci a činnosti. Viz. oddíl: 4.3
Frekvence expozice
denní
Emisní dny na jedno pracoviště ( dní / Let )
300
4 Jiné provozní podmínky používání
4.1 Fyzikální forma látky / přípravku / směsi nebo předmětu ; Povrchová plocha / podíl na objemu
Kapalina
4.2 Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu
=<100%
4.3 Množství spotřebované za jednotku času nebo činnost.
Průmyslové / profesionální
<1000 kg/den
Podrobnosti jednotlivých kategorií PROC a PC viz níže.
Množství použité během doby nebo činnosti, pro které OŘR zajišťují kontrolu rizika.
Průmyslové PROC4,12; Koncentrace / doba trvání: 0-100%/0-8 hodina(ny)
Průmyslové PROC5,6,8a,8b,9,10,13,14,17,18,19; Profesionální PROC4,8b; Koncentrace / doba trvání: 0-25%/0-8 hodina(ny) , 25-100%/0-4
hodina(ny)
Profesionální PROC5,6,8a,10,13,19; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) , 5-25%/0-4 hodina(ny) , 25-100%/0-1 hodina(ny)
Profesionální PROC12,14; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) , 5-100%/0-4 hodina(ny)
Profesionální PROC9; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) , 5-100%/0-1 hodina(ny)
Průmyslové PROC7; Profesionální PROC17,18; Koncentrace / doba trvání: 0-1%/0-8 hodina(ny) , 1-5%/0-4 hodina(ny) , 5-25%/0-1
hodina(ny) , 25-100%/0-15 min
Profesionální PROC11; Koncentrace / doba trvání: 0-1%/0-4 hodina(ny) , 1-5%/0-1 hodina(ny) , 5-25%/0-15 min , 25-100%/ Není zahrnuto.
Model ECETOC pro těkavé látky není k dispozici; pouze aplikace pevných látek; polymer prokázán jako bezpečné použití.
Průmyslové PROC21,22,23,24; Profesionální PROC21,23,24; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) , 5-100%/ Není zahrnuto. Viz.
oddíl: 9
Provozní podmínky s ohledem na životní
Zpracování a manipulace ve venkovních prostorách.
prostředí
Roční množství použité na jednom pracovišti
=<260 kte/year
5 Další relevantní provozní podmínky
Velikost pokoje
Nevztahuje se. Venkovní použití.
Rychlost větrání
70% Přednastavené v ECETOC ( Ve venkovních prostorách )
Úprava odpadních vod
Odtoky by měly by zkontrolovány za účelem zajistit, aby splňovaly požadavky právních
předpisů o ochraně životního prostředí.
6 Opatření k řízení rizik
6.1 Opatření k řízení rizik, týkajících se lidského zdraví ( Průmyslové / Profesionální )
Průmyslové / profesionální (ústní)
Nejíst, nepít a nekourit na pracovišti.
Průmyslové / profesionální (dermální)
Při zacházení s kapalinami se vyžadují rukavice na ochranu při ponoření. Butyl; 0,7 mm
nebo více; EN 374. Pokud dojde ke kontaminaci nebo doba trvání činnosti přesáhne
rezistenční dobu, vyměňte rukavice.
Průmyslové / profesionální (inhalace)
Používejte pouze venku.
Průmyslové / profesionální (oči)
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej.
6.2 Opatření k řízení rizik v oblasti životního prostředí
Zvduch
Nevyžaduje se.
Voda
Omezte únik rozsypaného/rozlitého materiálu a materiál seberte pro spálení.
Půda
Před uložením na skládku zajistěte úplnou polymerizaci.
7 Opatření týkající se nakládání s odpadem
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Pokud je to možné, znovu přípravek použijte nebo jej recyklujte. Spalte za
schválených kontrolovaných podmínek, s využitím spaloven určených pro likvidaci hořlavych látek. Získejte souhlas príslušných úradu pred
vypuštením odpadu do kanalizace nebo cisticky. Polymerizovaný materiál odstraňte pouze uložením na skládce.
8 Předběžné údaje o expozici a následné uživatelské pokyny
8.1 Odhad expozice a odkaz na její zdroj
Pracovník
Koncentrace (dermální) =<14.1 mg/kg Tělesná hmotnost / den RCR=<1.03 ( Viz. oddíl: 9 )
Koncentrace (inhalace) =<25 ppm RCR=<0.50
Kombinované RCR=<1.58 ( Viz. oddíl: 9 )
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
Nástroji ECETOC TRA
expozice
GES8
xiii
Předpověď expozice životního prostředí
Koncentrace ( Zvduch ) =<1.92 mg/m3 RCR=<2.6e-06
Koncentrace ( Vodní ) =<7.01e-02 mg/l RCR=<9.2e-02
Koncentrace ( Vodní sedimentu ) =<1.7e-01 mg/kg ww RCR=<9.2e-02
Koncentrace ( Půda ) =<1.49 mg/kg ww RCR=<2.3e-02
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
EUSES
expozice
9 Hodnotící pokyny pro následujícího uživatele
Riziko náležitě kontrolováno. Při zacházení s kapalinami se vyžadují rukavice na ochranu při ponoření. Pokud dojde ke kontaminaci nebo
doba trvání činnosti přesáhne rezistenční dobu, vyměňte rukavice. Je pak zajištěna bezpečná manipulace při dermálních aplikacích s
vysokou expozicí a předpokládá se, že RCR (dermální) je pod 0,5. Všechny ostatní kategorie procesu (PROC) ukazují na dermální RCR v
posouzených mezích pod 0,5. Kategorie PC a PROC (aplikace polymerů) vyhodnoceny jako bezpečné až do 5% zbytkového MMA
vzhledem k použitému množství MMA. K potvrzení, že úrovně expozice jsou v mezích scénáře expozice, by mohly být použity naměřené
údaje. Používejte nástroje ECETOC-TRA a EUSES k posouzení expozice pro potvrzení, že pracujete v mezích stanovených scénářem GES
(RCR<1 a PEC/PNEC<1).
GES8
xiv
1 Zkrácený název scénáře expozice
GES9: Průmyslové/profesionální použití ve venkovních prostorách, kde možnost expozice vyžaduje používání rukavic a respiračních
ochranných prostředků.
2 Procesy a činnosti, na které se vztahuje scénář expozice
IU1, IU2, IU3, IU4
SU2a, SU2b, SU3, SU6a, SU6b, SU8, SU9, SU10, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU19, SU20, SU22, SU23
PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC12, PROC13, PROC14, PROC17, PROC18,
PROC19 , PROC21, PROC22, PROC23, PROC24
ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8b, ERC8e, ERC8f
3 Provozní podmínky používání
3.1 Trvání a četnost použití:
Doba trvání
Závislé na koncentraci a činnosti. Viz. oddíl: 4.3
Frekvence expozice
denní
Emisní dny na jedno pracoviště ( dní / Let )
300
4 Jiné provozní podmínky používání
4.1 Fyzikální forma látky / přípravku / směsi nebo předmětu ; Povrchová plocha / podíl na objemu
Kapalina
4.2 Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu
=<100%
4.3 Množství spotřebované za jednotku času nebo činnost.
Průmyslové / profesionální
<1000 kg/den
Podrobnosti jednotlivých kategorií PROC a PC viz níže.
Množství použité během doby nebo činnosti, pro které OŘR zajišťují kontrolu rizika.
Průmyslové PROC5,6,7,8a,9,10,13,14,17,18,19; Profesionální PROC4,5,6,8a,8b,9,10,12,13,14,17,18,19; Koncentrace / doba trvání: 0100%/0-8 hodina(ny)
RPE PF10: 10 x Ochranný faktor ( Viz. oddíl: 9)
Profesionální PROC11; Koncentrace / doba trvání: 0-25%/0-8 hodina(ny) 25-100%/0-4 hodina(ny)
RPE PF10: 10 x Ochranný faktor ( Viz. oddíl: 9)
Výše uvedené scénáře plus: Profesionální PROC11; Koncentrace / doba trvání: 0-100%/0-8 hodina(ny)
RPE PF20: 20 x Ochranný faktor ( Viz. oddíl: 9)
Model ECETOC pro těkavé látky není k dispozici; pouze aplikace pevných látek; polymer prokázán jako bezpečné použití.
Průmyslové PROC21,22,23,24; Profesionální PROC21,23,24; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) , 5-100%/ Není zahrnuto. Viz.
oddíl: 9
Provozní podmínky s ohledem na životní
Zpracování a manipulace ve venkovních prostorách.
prostředí
Roční množství použité na jednom pracovišti
=<260 kte/year
5 Další relevantní provozní podmínky
Velikost pokoje
Nevztahuje se.
Rychlost větrání
70% Přednastavené v ECETOC ( Ve venkovních prostorách )
Úprava odpadních vod
Odtoky by měly by zkontrolovány za účelem zajistit, aby splňovaly požadavky právních
předpisů o ochraně životního prostředí.
6 Opatření k řízení rizik
6.1 Opatření k řízení rizik, týkajících se lidského zdraví ( Průmyslové / Profesionální )
Průmyslové / profesionální (ústní)
Nejíst, nepít a nekourit na pracovišti.
Průmyslové / profesionální (dermální)
Při zacházení s kapalinami se vyžadují rukavice na ochranu při ponoření. Butyl; 0,7 mm
nebo více; EN 374. Pokud dojde ke kontaminaci nebo doba trvání činnosti přesáhne
rezistenční dobu, vyměňte rukavice.
Průmyslové / profesionální (inhalace)
Ochranný faktor respiračních ochranných prostředků 10 nebo 20 v závislosti na kategorii
PROC a době trvání. Používejte pouze venku.
Průmyslové / profesionální (oči)
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej.
6.2 Opatření k řízení rizik v oblasti životního prostředí
Zvduch
Nevyžaduje se.
Voda
Omezte únik rozsypaného/rozlitého materiálu a materiál seberte pro spálení.
Půda
Před uložením na skládku zajistěte úplnou polymerizaci.
7 Opatření týkající se nakládání s odpadem
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Pokud je to možné, znovu přípravek použijte nebo jej recyklujte. Spalte za
schválených kontrolovaných podmínek, s využitím spaloven určených pro likvidaci hořlavych látek. Získejte souhlas príslušných úradu pred
vypuštením odpadu do kanalizace nebo cisticky. Polymerizovaný materiál odstraňte pouze uložením na skládce.
8 Předběžné údaje o expozici a následné uživatelské pokyny
8.1 Odhad expozice a odkaz na její zdroj
Pracovník
Koncentrace (dermální) =<14.1 mg/kg Tělesná hmotnost / den RCR=<1.03 ( Viz. oddíl: 9)
Koncentrace (inhalace) =<21 ppm RCR=<0.42
Kombinované RCR=<1.20 ( Viz. oddíl: 9)
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
Nástroji ECETOC TRA
expozice
GES9
xv
Předpověď expozice životního prostředí
Koncentrace ( Zvduch ) =<1.92 mg/m3 RCR=<2.6e-06
Koncentrace ( Vodní ) =<7.01e-02 mg/l RCR=<9.2e-02
Koncentrace ( Vodní sedimentu ) =<1.07e-01 mg/kg ww RCR=<9.2e-02
Koncentrace ( Půda ) =<1.49 mg/kg ww RCR=<2.3e-02
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
EUSES
expozice
9 Hodnotící pokyny pro následujícího uživatele
Riziko náležitě kontrolováno. Při zacházení s kapalinami se vyžadují rukavice na ochranu při ponoření. Pokud dojde ke kontaminaci nebo
doba trvání činnosti přesáhne rezistenční dobu, vyměňte rukavice. Je pak zajištěna bezpečná manipulace při dermálních aplikacích s
vysokou expozicí a předpokládá se, že RCR (dermální) je pod 0,5. Všechny ostatní kategorie procesu (PROC) ukazují na dermální RCR v
posouzených mezích pod 0,5. Zajistěte, aby doba používání respiračních ochranných prostředků byla v souladu s požadavky právních
předpisů. Kategorie PC a PROC (aplikace polymerů) vyhodnoceny jako bezpečné až do 5% zbytkového MMA vzhledem k použitému
množství MMA. K potvrzení, že úrovně expozice jsou v mezích scénáře expozice, by mohly být použity naměřené údaje. Používejte nástroje
ECETOC-TRA a EUSES k posouzení expozice pro potvrzení, že pracujete v mezích stanovených scénářem GES (RCR<1 a PEC/PNEC<1).
GES9
xvi
1 Zkrácený název scénáře expozice
GES10: Průmyslové/profesionální použití ve vnitřních prostorách s nízkých rizikem expozice.
2 Procesy a činnosti, na které se vztahuje scénář expozice
IU1, IU2, IU3, IU4
SU2a, SU2b, SU3, SU6a, SU6b, SU8, SU9, SU10, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU19, SU20, SU23
PROC4, PROC8b, PROC9, PROC12, PROC14, PROC15, PROC21, PROC22, PROC23, PROC24
ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC11a
PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC9c, PC14, PC15, PC18, PC19, PC20, PC2123, PC24, PC26, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35,
PC37, PC39
3 Provozní podmínky používání
3.1 Trvání a četnost použití:
Doba trvání
Závislé na koncentraci a činnosti. Viz. oddíl: 4.3
Frekvence expozice
denní
Emisní dny na jedno pracoviště ( dní / Let )
300
4 Jiné provozní podmínky používání
4.1 Fyzikální forma látky / přípravku / směsi nebo předmětu ; Povrchová plocha / podíl na objemu
Kapalina
4.2 Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu
=<100% Kapalina
=<5% Zbytkový monomer v polymerní složce
4.3 Množství spotřebované za jednotku času nebo činnost.
Průmyslové / profesionální
<1000 kg/den
Podrobnosti jednotlivých kategorií PROC a PC viz níže.
Množství použité během doby nebo činnosti, pro které OŘR zajišťují kontrolu rizika.
Průmyslové PROC4, 12, 15; Profesionální PROC15; Koncentrace / doba trvání: 0-100%/0-8 hodina(ny)
Průmyslové PROC8b, 9, 14; Profesionální PROC4, 8b; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) , 5-25%/0-4 hodina(ny) , 25-100%/01 hodina(ny)
Profesionální PROC9, 12, 14; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) , 5-100%/0-1 hodina(ny)
Model ECETOC pro těkavé látky není k dispozici; pouze aplikace pevných látek; polymer prokázán jako bezpečné použití.
Průmyslové PROC21, 22, 23, 24; Profesionální PROC21, 23, 24; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) , 5-100%/ Není zahrnuto.
Viz. oddíl: 9
Provozní podmínky s ohledem na životní
Zpracování a manipulace ve vnitřních prostorách.
prostředí
Roční množství použité na jednom pracovišti
=<260 kte/year
5 Další relevantní provozní podmínky
Velikost pokoje
>20mł Přednastavené v ECETOC
Rychlost větrání
Doporučená rychlost ventilace v místnosti pro manipulaci / aplikaci (změny vzduchu za
hodinu) 5-15
Úprava odpadních vod
Odtoky by měly by zkontrolovány za účelem zajistit, aby splňovaly požadavky právních
předpisů o ochraně životního prostředí.
6 Opatření k řízení rizik
6.1 Opatření k řízení rizik, týkajících se lidského zdraví ( Průmyslové / Profesionální )
Průmyslové / profesionální (ústní)
Nejíst, nepít a nekourit na pracovišti.
Průmyslové / profesionální (dermální)
Použití ochranných rukavic není obvykle potřebné, nicméně se používání rukavic
doporučuje za účelem dodržování správné hygienické praxe při práci. Pro ochranu proti
potřísnění: Butyl; EN 374. Pokud dojde ke kontaminaci nebo doba trvání činnosti
přesáhne rezistenční dobu, vyměňte rukavice.
Průmyslové / profesionální (inhalace)
Vnitřní použití.
Průmyslové / profesionální (oči)
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej.
6.2 Opatření k řízení rizik v oblasti životního prostředí
Zvduch
Nevyžaduje se.
Voda
Omezte únik rozsypaného/rozlitého materiálu a materiál seberte pro spálení.
Půda
Před uložením na skládku zajistěte úplnou polymerizaci.
7 Opatření týkající se nakládání s odpadem
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Pokud je to možné, znovu přípravek použijte nebo jej recyklujte. Spalte za
schválených kontrolovaných podmínek, s využitím spaloven určených pro likvidaci hořlavych látek. Získejte souhlas príslušných úradu pred
vypuštením odpadu do kanalizace nebo cisticky. Polymerizovaný materiál odstraňte pouze uložením na skládce.
8 Předběžné údaje o expozici a následné uživatelské pokyny
8.1 Odhad expozice a odkaz na její zdroj
Koncentrace (dermální) =<6.86 mg/m3 Tělesná hmotnost / den RCR=<0.50
Pracovník
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
expozice
Koncentrace (inhalace) =<20 ppm RCR=<0.40
Kombinované RCR=<0.90
Nástroji ECETOC TRA
GES10
xvii
Předpověď expozice životního prostředí
Koncentrace ( Zvduch ) =<1.92 mg/m3 RCR=<2.6e-06
Koncentrace ( Vodní ) =<7.1e-02 mg/ml RCR =<9.2e-02
Koncentrace ( Vodní sedimentu ) =<1.7e-01 mg/kg ww RCR =<9.2e-02
Koncentrace ( Půda ) =<1.49 mg/kg ww RCR =<2.3e-02
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
Nástroji ECETOC TRA
expozice
9 Hodnotící pokyny pro následujícího uživatele
Riziko náležitě kontrolováno. Při zacházení s kapalinami se vyžadují rukavice na ochranu proti potřísnění. V případě možnosti styku s
kapalinou viz GES 11. Kategorie PC a PROC (aplikace polymerů) vyhodnoceny jako bezpečné až do 5% zbytkového MMA vzhledem k
použitému množství MMA. K potvrzení, že úrovně expozice jsou v mezích scénáře expozice, by mohly být použity naměřené údaje.
Používejte nástroje ECETOC-TRA a EUSES k posouzení expozice pro potvrzení, že pracujete v mezích stanovených scénářem GES
(RCR<1 a PEC/PNEC<1).
GES10
xviii
1 Zkrácený název scénáře expozice
GES11: Průmyslové/profesionální použití ve vnitřních prostorách, kde možnost expozice vyžaduje používání rukavic.
2 Procesy a činnosti, na které se vztahuje scénář expozice
IU1, IU2, IU3, IU4
SU2a, SU2b, SU3, SU6a, SU6b, SU8, SU9, SU10, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU9, SU20, SU22, SU23
PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC17,
PROC18, PROC19 , PROC21, PROC22, PROC23, PROC24
ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c
3 Provozní podmínky používání
3.1 Trvání a četnost použití:
Doba trvání
Závislé na koncentraci a činnosti. Viz. oddíl: 4.3
Frekvence expozice
denní
Emisní dny na jedno pracoviště ( dní / Let )
300
4 Jiné provozní podmínky používání
4.1 Fyzikální forma látky / přípravku / směsi nebo předmětu ; Povrchová plocha / podíl na objemu
Kapalina
4.2 Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu
=<100%
4.3 Množství spotřebované za jednotku času nebo činnost.
Průmyslové / profesionální
<1000 kg/den
Podrobnosti jednotlivých kategorií PROC a PC viz níže.
Množství použité během doby nebo činnosti, pro které OŘR zajišťují kontrolu rizika.
Průmyslové PROC4,12,15; Profesionální PROC15; Koncentrace / doba trvání: 0-100%/0-8 hodina(ny)
Průmyslové PROC5,6,8a,8b,9,10,13,14,17,18,19; Profesionální PROC4,8b; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) , 5-25%/0-4
hodina(ny) , 25-100%/0-1 hodina(ny)
Profesionální PROC5,6,8a,9,10,12,13,14,19; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) , 5-100%/0-1 hodina(ny)
Profesionální PROC11; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-1 hodina(ny) , 5-100%/ Není zahrnuto.
Průmyslové PROC7; Koncentrace / doba trvání: 0-1%/0-8 hodina(ny) , 1-5%/0-1 hodina(ny) , 5-100%/0- 15 min
Profesionální PROC17,18; Koncentrace / doba trvání: 0-1%/0-8 hodina(ny) , 1-5%/0-4 hodina(ny) , 5-25%/0-1 hodina(ny) , 25-100%/0- 15
min
Model ECETOC pro těkavé látky není k dispozici; pouze aplikace pevných látek; polymer prokázán jako bezpečné použití.
Průmyslové PROC21,22,23,24; Profesionální PROC21,23,24; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) 5-100%/ Není zahrnuto. Viz.
oddíl: 9
Provozní podmínky s ohledem na životní
Zpracování a manipulace ve vnitřních prostorách.
prostředí
Roční množství použité na jednom pracovišti
=<260 kte/year
5 Další relevantní provozní podmínky
Velikost pokoje
>20mł Přednastavené v ECETOC
Rychlost větrání
Doporučená rychlost ventilace v místnosti pro manipulaci / aplikaci (změny vzduchu za
hodinu) 5-15
Úprava odpadních vod
Odtoky by měly by zkontrolovány za účelem zajistit, aby splňovaly požadavky právních
předpisů o ochraně životního prostředí.
6 Opatření k řízení rizik
6.1 Opatření k řízení rizik, týkajících se lidského zdraví ( Průmyslové / Profesionální )
Průmyslové / profesionální (ústní)
Nejíst, nepít a nekourit na pracovišti.
Průmyslové / profesionální (dermální)
Při zacházení s kapalinami se vyžadují rukavice na ochranu při ponoření. Butyl; 0,7 mm
nebo více; EN 374. Pokud dojde ke kontaminaci nebo doba trvání činnosti přesáhne
rezistenční dobu, vyměňte rukavice.
Průmyslové / profesionální (inhalace)
Vnitřní použití.
Průmyslové / profesionální (oči)
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej.
6.2 Opatření k řízení rizik v oblasti životního prostředí
Zvduch
Nevyžaduje se.
Voda
Omezte únik rozsypaného/rozlitého materiálu a materiál seberte pro spálení.
Půda
Před uložením na skládku zajistěte úplnou polymerizaci.
7 Opatření týkající se nakládání s odpadem
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Pokud je to možné, znovu přípravek použijte nebo jej recyklujte. Spalte za
schválených kontrolovaných podmínek, s využitím spaloven určených pro likvidaci hořlavych látek. Získejte souhlas príslušných úradu pred
vypuštením odpadu do kanalizace nebo cisticky. Polymerizovaný materiál odstraňte pouze uložením na skládce.
8 Předběžné údaje o expozici a následné uživatelské pokyny
8.1 Odhad expozice a odkaz na její zdroj
Pracovník
Koncentrace (dermální) =<14.1 mg/kg Tělesná hmotnost / den RCR=<1.03 ( Viz. oddíl: 9)
Koncentrace (inhalace) =<25 ppm RCR=<0.50
Kombinované RCR=<1.43 ( Viz. oddíl: 9)
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
Nástroji ECETOC TRA
expozice
GES11
xix
Předpověď expozice životního prostředí
Koncentrace ( Zvduch ) =<1.92 mg/m3 RCR=<2.6e-06
Koncentrace ( Vodní ) =<7.1e-02 mg/ml RCR=<9.2e-02
Koncentrace ( Vodní sedimentu ) =<1.7e-01 mg/kg ww RCR=<9.2e-02
Koncentrace ( Půda ) =<1.49 mg/kg ww RCR=<2.3e-02
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
EUSES
expozice
9 Hodnotící pokyny pro následujícího uživatele
Riziko náležitě kontrolováno. Při zacházení s kapalinami se vyžadují rukavice na ochranu při ponoření. Pokud dojde ke kontaminaci nebo
doba trvání činnosti přesáhne rezistenční dobu, vyměňte rukavice. Je pak zajištěna bezpečná manipulace při dermálních aplikacích s
vysokou expozicí a předpokládá se, že RCR (dermální) je pod 0,5. Kategorie PC a PROC (aplikace polymerů) vyhodnoceny jako bezpečné
až do 5% zbytkového MMA vzhledem k použitému množství MMA. K potvrzení, že úrovně expozice jsou v mezích scénáře expozice, by
mohly být použity naměřené údaje. Používejte nástroje ECETOC-TRA a EUSES k posouzení expozice pro potvrzení, že pracujete v mezích
stanovených scénářem GES (RCR<1 a PEC/PNEC<1).
GES11
xx
1 Zkrácený název scénáře expozice
GES12: Průmyslové/profesionální použití ve vnitřních prostorách, kde možnost expozice vyžaduje používání rukavic a respiračních
ochranných prostředků.
2 Procesy a činnosti, na které se vztahuje scénář expozice
IU1, IU2, IU3, IU4
SU2a, SU2b, SU3, SU6a, SU6b, SU8, SU9, SU10, SU12, SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU19, SU20, SU21, SU22, SU23
PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC17,
PROC18, PROC19 , PROC21, PROC22, PROC23, PROC24
ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC6c, ERC6d, ERC7, ERC8a, ERC8b, ERC8c
3 Provozní podmínky používání
3.1 Trvání a četnost použití:
Doba trvání
Závislé na koncentraci a činnosti. Viz. oddíl: 4.3
Frekvence expozice
denní
Emisní dny na jedno pracoviště ( dní / Let )
300
4 Jiné provozní podmínky používání
4.1 Fyzikální forma látky / přípravku / směsi nebo předmětu ; Povrchová plocha / podíl na objemu
Kapalina
4.2 Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu
=<100%
4.3 Množství spotřebované za jednotku času nebo činnost.
Průmyslové / profesionální
<1000 kg/den
Podrobnosti jednotlivých kategorií PROC a PC viz níže.
Množství použité během doby nebo činnosti, pro které OŘR zajišťují kontrolu rizika.
Průmyslové PROC5,6,7,8a,8b,9,10,13,14,17,18,19; Profesionální PROC4,5,6,8a,8b,9,10,12,13,14,19; Koncentrace / doba trvání: 0-100%/08 hodina(ny)
RPE PF10: 10 x Ochranný faktor ( Viz. oddíl: 9)
Profesionální PROC11; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) , 5-25%/0-4 hodina(ny) , 25-100%/0-1 hodina(ny)
RPE PF10: 10 x Ochranný faktor ( Viz. oddíl: 9)
Výše uvedené scénáře plus: PROC11; Koncentrace / doba trvání: 0-100%/0-8 hodina(ny)
RPE PF20: 20 x Ochranný faktor ( Viz. oddíl: 9)
Model ECETOC pro těkavé látky není k dispozici; pouze aplikace pevných látek; polymer prokázán jako bezpečné použití.
Průmyslové PROC21,22,23,24; Profesionální PROC21,23,24; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) , 5-100%/ Není zahrnuto. Viz.
oddíl: 9
Provozní podmínky s ohledem na životní
Zpracování a manipulace ve vnitřních prostorách.
prostředí
Roční množství použité na jednom pracovišti
=<260 kte/year
5 Další relevantní provozní podmínky
Velikost pokoje
>20 mł Přednastavené v ECETOC
Rychlost větrání
Doporučená rychlost ventilace v místnosti pro manipulaci / aplikaci (změny vzduchu za
hodinu) 5-15
Úprava odpadních vod
Odtoky by měly by zkontrolovány za účelem zajistit, aby splňovaly požadavky právních
předpisů o ochraně životního prostředí.
6 Opatření k řízení rizik
6.1 Opatření k řízení rizik, týkajících se lidského zdraví ( Průmyslové / Profesionální )
Průmyslové / profesionální (ústní)
Nejíst, nepít a nekourit na pracovišti.
Průmyslové / profesionální (dermální)
Při zacházení s kapalinami se vyžadují rukavice na ochranu při ponoření. Butyl; 0,7 mm
nebo více; EN 374. Pokud dojde ke kontaminaci nebo doba trvání činnosti přesáhne
rezistenční dobu, vyměňte rukavice.
Průmyslové / profesionální (inhalace)
Ochranný faktor respiračních ochranných prostředků 10 nebo 20 v závislosti na kategorii
PROC a době trvání. Vnitřní použití.
Průmyslové / profesionální (oči)
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej.
6.2 Opatření k řízení rizik v oblasti životního prostředí
Zvduch
Nevyžaduje se.
Voda
Omezte únik rozsypaného/rozlitého materiálu a materiál seberte pro spálení.
Půda
Před uložením na skládku zajistěte úplnou polymerizaci.
7 Opatření týkající se nakládání s odpadem
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Pokud je to možné, znovu přípravek použijte nebo jej recyklujte. Spalte za
schválených kontrolovaných podmínek, s využitím spaloven určených pro likvidaci hořlavych látek. Získejte souhlas príslušných úradu pred
vypuštením odpadu do kanalizace nebo cisticky. Polymerizovaný materiál odstraňte pouze uložením na skládce.
8 Předběžné údaje o expozici a následné uživatelské pokyny
8.1 Odhad expozice a odkaz na její zdroj
Pracovník
Koncentrace (dermální) =<14.1 mg/kg Tělesná hmotnost / den RCR=<1.03 ( Viz. oddíl: 9)
Koncentrace (inhalace) =<25 ppm RCR=<0.50
Kombinované RCR=<1.28 ( Viz. oddíl: 9)
GES12
xxi
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
expozice
Předpověď expozice životního prostředí
Nástroji ECETOC TRA
Koncentrace ( Zvduch ) =<1.92 mg/m3 RCR=<2.6e-06
Koncentrace ( Vodní ) =<7.1e-02 mg/ml RCR=<9.2e-02
Koncentrace ( Vodní sedimentu ) =<1.7e-01 mg/kg ww RCR=<9.2e-02
Koncentrace ( Půda ) =<1.49 mg/kg ww RCR=<2.3e-02
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
EUSES
expozice
9 Hodnotící pokyny pro následujícího uživatele
Riziko náležitě kontrolováno. Při zacházení s kapalinami se vyžadují rukavice na ochranu při ponoření. Pokud dojde ke kontaminaci nebo
doba trvání činnosti přesáhne rezistenční dobu, vyměňte rukavice. Je pak zajištěna bezpečná manipulace při dermálních aplikacích s
vysokou expozicí a předpokládá se, že RCR (dermální) je pod 0,5. Všechny ostatní kategorie procesu (PROC) ukazují na dermální RCR v
posouzených mezích pod 0,5. Zajistěte, aby doba používání respiračních ochranných prostředků byla v souladu s požadavky právních
předpisů. Kategorie PC a PROC (aplikace polymerů) vyhodnoceny jako bezpečné až do 5% zbytkového MMA vzhledem k použitému
množství MMA. K potvrzení, že úrovně expozice jsou v mezích scénáře expozice, by mohly být použity naměřené údaje. Používejte nástroje
ECETOC-TRA a EUSES k posouzení expozice pro potvrzení, že pracujete v mezích stanovených scénářem GES (RCR<1 a PEC/PNEC<1).
GES12
xxii
1 Zkrácený název scénáře expozice
GES13: Spotřebitel
2 Procesy a činnosti, na které se vztahuje scénář expozice
IU5, IU6
SU19, SU20, SU21, SU22, SU23
ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a, ERC11a
PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC9c, PC14, PC15, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC26, PC31, PC32, PC33, PC34,
PC35, PC37, PC39
AC1-1, AC1-2, AC2, AC3, AC4, AC5-1, AC5-2, AC6, AC7, AC8-1, AC10-2, AC10-5, AC11, AC13-1, AC13-2, AC13-3, AC13*
3 Provozní podmínky používání
3.1 Trvání a četnost použití:
Doba trvání
Závislé na koncentraci a činnosti. Viz. oddíl: 4.3
Frekvence expozice
denní
Emisní dny na jedno pracoviště ( dní / Let )
365
4 Jiné provozní podmínky používání
4.1 Fyzikální forma látky / přípravku / směsi nebo předmětu ; Povrchová plocha / podíl na objemu
Monomerní/polymerní přípravky s omezenými objemy monomerů. ( Viz. oddíl: 4.3)
4.2 Koncentrace látky v přípravku / směsi nebo předmětu
=<5% Zbytkový monomer v polymerní složce
4.3 Množství spotřebované za jednotku času nebo činnost.
Spotřebitel
Doba trvání 9g až 4 hodiny (PC1); složka výrobku až do 0,3 g/g výrobku (PC1).
Přednastavené v ECETOC
Podrobnosti jednotlivých kategorií PROC a PC viz níže.
Množství použité během doby nebo činnosti, pro které OŘR zajišťují kontrolu rizika.
Žádná OŘR neidentifikována.
Spotřebitel PC1; Koncentrace / doba trvání / použité množství: 0-70%/0-8 hodina(ny) /21g; Maximum Viz. oddíl: 9
Žádná OŘR neidentifikována.
Spotřebitel PC2,3,7,8,9a,9b,9c,14,15,18,19,20,21,23,24,26,31,32,33,34,35,37,39; Spotřebitel AC1-1,1-2,2,3,4,5-1,5-2,6,7,8-1,10-2,105,11,13-1,13-2,13-3,13*; Koncentrace / doba trvání: 0-5%/0-8 hodina(ny) , 5-100%/ Není zahrnuto. Viz. oddíl: 9
Provozní podmínky s ohledem na životní
Všeobecné zpracování a zacházení.
prostředí
Roční množství použité na jednom pracovišti
=<2.5 te/year
5 Další relevantní provozní podmínky
Velikost pokoje
>20mł Přednastavené v ECETOC
Rychlost větrání
Doporučená rychlost ventilace v místnosti pro manipulaci / aplikaci (změny vzduchu za
hodinu) 5-15
Úprava odpadních vod
Nevztahuje se.
6 Opatření k řízení rizik
6.1 Opatření k řízení rizik, týkajících se lidského zdraví ( Spotřebitel )
Spotřebitel (ústní)
Nejíst, nepít a nekourit na pracovišti.
Spotřebitel (dermální)
Nevyžaduje se. Pokud vznikne možnost styku s kapalinou nebo doba trvání a
koncentrace přesáhnou bezpečné použití, podívejte se na scénáře pro
průmyslové/profesionální použití. Je třeba upravit velikost a konstrukci aplikační nádoby,
aby se zabránilo významné expozici během použití.
Spotřebitel (inhalace)
Nevyžaduje se. Je třeba upravit velikost a konstrukci aplikační nádoby, aby se zabránilo
významné expozici během použití.
Spotřebitel (oči)
Nevyžaduje se.
6.2 Opatření k řízení rizik v oblasti životního prostředí
Zvduch
Nevyžaduje se.
Voda
Nevylévejte do kanalizace.
Půda
Polymerizovaný materiál odstraňte pouze s domácím odpadem.
7 Opatření týkající se nakládání s odpadem
Polymerizovaný materiál odstraňte pouze s domácím odpadem.
8 Předběžné údaje o expozici a následné uživatelské pokyny
8.1 Odhad expozice a odkaz na její zdroj
Koncentrace (dermální) =<1.79 mg/kg Tělesná hmotnost / den RCR=<0.22
Spotřebitel
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
expozice
Předpověď expozice životního prostředí
Koncentrace (inhalace) =<6.75 mg/m3 RCR=<0.09
Kombinované RCR=<0.31
Nástroji ECETOC TRA
Koncentrace ( Zvduch ) =<5.0e-06 mg/m3 RCR=<6.7e-08
Koncentrace ( Vodní ) =<4.1e-14 mg/ml RCR=<4.3e-14
Koncentrace ( Vodní sedimentu ) =<7.9e-14 mg/kg ww RCR=<4.3e-14
Koncentrace ( Půda ) =<1.5e-08 mg/kg ww RCR=<4.4e-11
GES13
xxiii
Nástroj / zařízení / metoda pro posouzení
EUSES
expozice
9 Hodnotící pokyny pro následujícího uživatele
Riziko náležitě kontrolováno. Scénář pouze pro spotřebitele. Pokud koncentrace nebo doba trvání přesáhne množství zahrnuté v tomto
scénáři, podívejte se na odpovídající průmyslový/profesionální scénář. Scénáře pro spotřebitele, převážně polymerní přípravky. PC1
vyhodnocen pro vyšší zbytkový monomer podle standardních přednastavených hodnot ECETOC. Pro změnění specifických
přednastavených hodnot modelové rovnice je třeba splnit 0,5 >= RCR (dermální/inhalační) * (použité množství / přednastavené v ECETOC)
* (doba trvání / přednastavená v ECETOC) * (složka výrobku / přednastavená v ECETOC). Jiné kategorie chemických výrobků (PC) a
předmětů (AC) (aplikace polymerů) vyhodnocené jako bezpečné až do 5% zbytkového MMA vzhledem k použitému množství MMA.
Používejte nástroje ECETOC-TRA a EUSES k posouzení expozice pro potvrzení, že pracujete v mezích stanovených scénářem GES
(RCR<1 a PEC/PNEC<1).
GES13
Download

BEZPEČNOSTNÍ LIST - Lucitepartners.com