BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet
1.1 Identifikacija hemikalije
Trgovački naziv
: AN 33,5 N, AN 34,0 N, AN 34,4 N
1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju
: Đubriva
Upotreba
supstance/preparata
1.3 Podaci o snabdevaču
:
: Borealis L.A.T GmbH
St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linz, Austria
Telefon: +43 732 6915-0
Dobavljač
Elektronska adresa
: [email protected]
1.4 Broj telefona za hitne slučajeve
011/3608440 Centar za kontrolu trovanja (24h)
+44 (0) 1235 239 670 (24h)
2. Identifikacija opasnosti
2.1 Klasifikacija hemikalije
Klasifikacija (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)
Oksidujuće čvrste supstance i smeše,
Kategorija 3
Iritacija oka, Kategorija 2
H272: Može da pospeši požar; oksidujuće
sredstvo.
H319: Dovodi do jake iritacije oka.
Klasifikacija (67/548/EEZ, 1999/45/EZ)
Oksidativno
R 8: U kontaktu sa zapaljivim materijalom može
izazvati požar.
R36: Iritativno za oči.
Nadražujuća materija
2.2 Elementi obeležavanja
Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)
Piktogrami rizika
:
Signalni natpis
:
Upozorenje
Obaveštenja o opasnosti
:
H272
Može da pospeši požar; oksidujuće
sredstvo.
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 1 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
H319
Obaveštenja o merama
predostrožnosti
:
Datum štampanja 10.11.2014
Dovodi do jake iritacije oka.
Sprečavanje:
P210
P220
P280
Držati dalje od izvora toplote, varnica i
otvorenog plamena. – Zabranjeno pušenje.
Čuvati odvojeno od drugih gorivih materija.
Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću/
zaštitne naočare/ zaštitu za lice.
Oprati ruke detaljno nakon rukovanja.
P264
Intervencija:
P305 + P351 + P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati
vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna
sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to
moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
P370 + P378
U slučaju požara: Koristiti raspršenu vodu
za gašenje.
2.3 Ostale opasnosti
Ova smeša ne sadrži supstance koje se smatraju perzistentnim, bioakumulativnim ili toksičnim
(PBT).
Ova smeša ne sadrži supstance koje se smatraju veoma perzistentnim ili veoma
bioakumulativnim (vPvB).
3. Sastav/podaci o sastojcima
Amonijum-nitrat: kvalitet đubriva
Ovaj proizvod je usklađen sa standardom NF U 42-001-1 i Regulativom (EU) 2003/2003.
3.2 Podaci o sastojcima smeše
Opasni sastojci
Hemijski naziv
Amonijum-nitrat
Br. CAS
Br. EC
Registracioni
broj
6484-52-2
229-347-8
Klasifikacija
(67/548/EEZ)
O; R 8
Xi; R36
Klasifikacija
(UREDBOM (EZ)
br. 1272/2008)
Ox. Sol. 3; H272
Eye Irrit. 2; H319
Koncentracija
[%]
>= 94
01211949098127
Napomene
:
Ukupno zapaljivi materijali u obliku ugljenika: jednak ili manji
od 0,2%. Hloridi: jednak ili manji od 0,02%. Bakar: jednak ili
manja od 10 ppm
Registracioni broj REACH:
01-2119490981-27-0023 & 01-2119490981-27-0029
Smeše koje sadrže manje od 80 % amonijum nitrata se ne
svrstavaju u one koje iritiraju oči (OECD 405 i 437 OECD
studije vo?ene na sli?nim smešama).
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 2 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
Za puni tekst oznaka upozorenja pomenutih u ovom odeljku videti odeljak 16.
Za puni tekst H-izjava navedenih u ovom odeljku pogledajte odeljak 16.
4. Mere prve pomoći
4.1 Opis mera prve pomoći
Ako se udiše
: Izvesti na svež vazduh.
Ako povređeno lice ne diše, primeniti veštačko disanje.
Ako je disanje otežano, dati kiseonik.
Potražiti pomoć lekara.
Bez veštačkog disanja, usta na ust.
U slučaju dodira sa kožom
: Isprati sapunom i sa puno vode.
Skinuti kontaminiranu odeću i obuću.
Ako se nadraživanje razvije i ne prestane, nazvati lekara.
U slučaju dodira sa očima
: Odmah početi ispirati sa puno vode, takođe ispod kapaka,
najmanje 5 minuta.
Izvaditi kontaktna sočiva ako su prisutna i ako se to može
učiniti na lak način.
Ako se nadraživanje razvije i ne prestane, potražiti pomoć
lekara.
Ako se proguta
: Potražiti pomoć lekara.
Isprati usta vodom i u nastavku popiti puno vode.
Nikada davati bilo što kroz usta lica koje nije pri svesti.
4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi
Simptomi
: Dodir sa očima:
Nadraživanje
Udisanje prašine može izazvati sledeće simptome:
Nadraživanje organa za disanje
Kašalj
Udisanje gasova nastalih tokom razlaganja može izazvati
sledeće simptome:
Opasnost od zakasnelog edema pluća.
Gastrointestinalna smetnja
Apsorpcija ovog proizvoda u telu može prouzrokovati
nastanak methemoglobina koji, u dovoljnim koncentracijama,
izaziva cijanozu.
4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman
Lečenje
: Simptomatično lečenje.
Ne postoji specifičan protuotrov.
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 3 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
5. Mere za gašenje požara
5.1 Sredstva za gašenje požara
Odgovarajuća sredstva za
gašenje požara
Neodgovarajuća sredstva za
gašenje požara
: Vodeni mlaz velike zapremine
: Pena
Pesak
Suvi prah
Haloni
Ugljen-dioksid (CO2)
5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i sme ša
Posebne opasnosti tokom
gašenja požara
: Gorenje stvara odvratan i otrovan dim.
Postoji potencijalna opasnost od eksplozije ako se zagreva u
potpuno zatvorenom prostoru (npr. u cevima i odvodima),
pogotovo u slučaju kontaminacije nekompatibilnim
materijalom.
: Opasni produkti razlaganja usled nepotpunog sagorevanja
Oksidi azota (NOx)
Amonijak
5.3 Savet za vatrogasce
Posebna zaštitna oprema za
vatrogasce
: U slučaju požara nositi nezavisni izolacioni aparat za zaštitu
organa za disanje.
Kompletno zaštitno odelo protiv hemikalija
Dodatne informacije
: Sprečiti da voda korišćena za gašenje požara zagadi
površinske vode ili sistem podzemnih voda.
Obratiti se nadležnim lokalnim organima.
: Izbegavati udisanje isparenja nastalih razgradnjom.
Pobrinite se da vrata i prozori budu otvoreni.
6. Mere u slučaju udesa
6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa
Lične mere predostrožnosti
: Koristiti opremu za ličnu zaštitu.
Sprečiti nastanak prašine.
Ukloniti sve izvore paljenja, ako je to moguće učiniti
bezbedno.
Pomesti kako bi se sprečila opasnost od klizanja.
6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu
Predostrožnosti koje se
odnose na životnu sredinu
: Nemojte ispirati u površinske vode ili sanitarne kanalizacione
sisteme.
Ako proizvod zagadi reke i jezera ili kanalizaciju, obavestiti
nadležne organe.
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 4 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za spre čavanje širenja i sanaciju
Metode čišćenja
: Pomesti ili usisati izlivenu materiju i staviti u odgovarajući
kontejner za odlaganje.
Nemojte mešati sa piljevina, goriva ili organske materije.
Držati posudu otvorenu.
Posle čišćenja isprati tragove vodom.
6.4 Upućivanje na druga poglavlja
Za ličnu zaštitu videti odeljak 8.
Smernice za odlaganje videti odeljak 13.
7. Rukovanje i skladištenje
7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
Preporuke u vezi sa
bezbednim rukovanjem
: Sprečiti nastanak prašine.
Obezbediti dovoljnu ventilaciju.
Držati dalje od nekompatibilnih materijala.
Upotrebljavati samo čistu opremu.
Preporuka u vezi sa zaštitom
od požara i eksplozije
: Čuvati odvojeno od toplote i izvora paljenja.
Čuvati dalje od zapaljivog materijala.
7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući i nekompatibilnosti
Zahtevi za skladišna područja
i posude
: Čuvati na suvom i hladnom mestu sa dobrom ventilacijom.
Čuvati na mestu koje je dostupno samo ovlašćenim licima.
Ograničiti veličinu kamare (u skladu sa lokalnim propisima) i
održavati razdaljinu od barem 1m oko kamara proizvoda
zapakovanih u vreće.
Uvesti redovno čišćenje kako bi se sprečilo gomilanje prašine
na površinama.
: Materijali pogodni za kontejnere:
Plastika
Nerđajući čelik
Aluminijum
: Neodgovarajuće materije za posude:
Bakar
Cink
Dodatne informacije o
uslovima skladištenja
: Zaštititi od Sunčeve svetlosti. Nemojte izlagati temperaturama
koje prelaze 32 °C.
Izbegavati skladištenje na otvorenom bez zaštite.
Zaštititi od vlage.
Preporuke u vezi sa
zajedničkim skladištenjem
: Čuvati odvojeno od gorivih materija.
Držati dalje od nekompatibilnih materijala.
Videti poglavlje 10.
: Na farmi obezbediti da se đubrivo ne skladišti u blizini sena,
slame, žita, dizel goriva, itd.
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 5 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
7.3 Posebni načini korišćenja
Napomene
: Videti tehničko uputstvo za upotrebu ove
supstance/preparata.
8. Kontrola izloženosti
8.1 Parametri kontrole izloženosti
DNEL
PNEC
:
Krajnja upotreba: Radnici
Načini izlaganja: Dodir sa kožom
Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajno, Sistemska
Vrednost: 21,3 mg/kg
:
Krajnja upotreba: Radnici
Načini izlaganja: Udisanje
Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajno, Sistemska
Vrednost: 37,6 mg/m3
:
Krajnja upotreba: Potrošači
Načini izlaganja: Dodir sa kožom
Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajno, Sistemska
Vrednost: 12,8 mg/kg
:
Krajnja upotreba: Potrošači
Načini izlaganja: Udisanje
Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajno, Sistemska
Vrednost: 11,1 mg/m3
:
Krajnja upotreba: Potrošači
Načini izlaganja: Gutanje
Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajno, Sistemska
Vrednost: 12,8 mg/kg
:
Slatka voda
Vrednost: 0,45 mg/l
:
Morska voda
Vrednost: 0,045 mg/l
:
Isprekidana upotreba/ispuštanje
Vrednost: 4,5 mg/l
:
Postrojenje za tretiranje otpadnih voda
Vrednost: 18 mg/l
8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita
Tehničko-tehnološke mere
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 6 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
Obezbediti dovoljnu ventilaciju.
Pre obavljanja rada sa vatrom i vrućim materijalima na kontejnerima i aparaturi, ostaci proizvoda
se moraju efikasno očistiti pomoću vode.
Oprema za ličnu zaštitu
Zaštita organa za disanje
: U slučaju izlaganja prašini obavezno nositi respirator.
Zaštita organa za disanje u skladu sa EN 143 / EN 149.
Filter P1
Zaštita ruku
: U slučaju dužeg ili ponavljanog dodira upotrebiti zaštitne
rukaivce.
Rukavice od gume ili plastike
Rukavice od kože
: Odabrane zaštitne rukavice treba da budu u skladu sa
specifikacijama utvrđenim u Direktivi 89/689/EEZ i standardu
EN 374 koji je izveden iz Direktive.
Uzeti u obzir uputstvo u vezi sa permeacijom i vremenom
penetracije koje je dostavio dobavljač rukavica. Takođe uzeti
u obzir specifične lokalne uslove u kojima se koristi proizvod,
kao što su opasnost od posekotina, abrazija, i vreme kontakta.
Zaštita očiju
: Zaštitne naočare ili štit za lice.
(EN 166)
Zaštita kože i tela
: Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću.
Higijenske mere
: Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i
bezbednosnom praksom.
Redovno čišćenje opreme, radnog mesta i odeće.
Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.
Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti.
Zaštitne mere
: Obezbediti sisteme za ispiranje očiju i tuševe za hitne
slučajeve u blizini radnog mesta.
Kontrola izlaganja životne sredine
Opšte preporuke
: Nemojte ispirati u površinske vode ili sanitarne kanalizacione
sisteme.
Ako proizvod zagadi reke i jezera ili kanalizaciju, obavestiti
nadležne organe.
9. Fizička i hemijska svojstva
9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije
Izgled
: granule, prills
Boja
: bela, bež
Miris
: bez mirisa
Najniža koncentracija
: nije primenljivo
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 7 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
primećivanja mirisa
pH
: > 4,5, 10 %
Tačka topljenja
: 169 °C, 1.013 hPa
Tačka ključanja
: Razlaganje ispod tačke ključanja.
Tačka paljenja
: Nije primenljivo, (neorgansko)
Brzina isparavanja
: beznačajno
Zapaljivost (čvrsta materija,
gas)
: Proizvod nije zapaljiv.
Donja granična vrednost
eksplozije
: Nije primenljivo
Gornja granična vrednost
eksplozije
: Nije primenljivo
Napon pare
: beznačajno
Relativna gustina pare
: Nije primenljivo
Relativna gustina
: 1,72, 20 °C
Rastvorljivost u vodi
: 1.870 g/l, 20 °C, lako topiv
Temperatura samopaljenja
: podaci nisu dostupni
Termičko razlaganje
: > 210 °C
Viskoznost,dinamička
: Nije primenljivo, (čvrsta materija)
Eksplozivna svojstva
: nije eksplozivno, UN низ 1 & 2, Ukupno zapaljivi materijali u
obliku ugljenika: jednak ili manji od 0,2%.
Postoji potencijalna opasnost od eksplozije ako se zagreva u
potpuno zatvorenom prostoru (npr. u cevima i odvodima),
pogotovo u slučaju kontaminacije nekompatibilnim
materijalom.
Oksidirajuća svojstva
: Može da pospeši požar; oksidujuće sredstvo.
9.2 Ostali podaci
Molekulska masa
: 80,04 g/mol
Zapreminska gustina
: 890 kg/m³
10. Reaktivnost i stabilnost
10.1 Reaktivnost
U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.
10.2 Hemijska stabilnost
Stabilno u preporučenim uslovima skladištenja. U slučaju ponovljenog zagrevanja i hlađenja
iznad i ispod 32°C, proizvod će postati porozan usled promene kristalne strukture, uz povećano
stvaranja prašine i povećanje količine sitno granuliranog materijala. Ovo može dovesti do cepanja
vreća i povlačenja proizvoda.
10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 8 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Opasne reakcije
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
: U dodiru sa jakim bazama oslobađa amonijak.
U kontaktu sa jakim kiselinama oslobađaju se azotasti gasovi.
Prilikom zagrevanja dolazi do razlaganja.
10.4 Uslovi koje treba izbegavati
Uslovi koje treba izbegavati
: Temperatura > 170 °C
Rizik od eksplozije ako se zagreva u zatvorenom prostoru.
Držati dalje od nekompatibilnih materijala.
Izlaganje vazduhu ili vlazi u dužim periodima.
10.5 Nekompatibilni materijali
Materije koje treba izbegavati
: Organske materije
Redukujući agensi
Goriva materija
Jake kiseline i jake baze
Metali u prahu
Bakar
Legure bakra
Cink
Hlorati
Hromati
permanganati
10.6 Opasni proizvodi razgradnje
Opasni proizvodi razgradnje
: Oksidi azota (NOx)
Amonijak
11. Toksikološki podaci
11.1 Podaci o toksičnim efektima
Sastojci
Amonijum-nitrat :
Akutna oralna toksičnost
: LD50: 2.950 mg/kg, Pacov, OECD-ova smernica za ispitivanje
401
Akutna inhalaciona
toksičnost
: LC50: > 88,8 mg/l, Informacije nisu dostupne.
Akutna dermalna toksičnost
: LD50: > 5.000 mg/kg, OECD-ova smernica za ispitivanje 402
Akutna toksičnost (drugi
načini primene)
: podaci nisu dostupni
Nagrizanje/nadraživanje
kože
: Zec, Rezultat: Nema nadraživanja kože, OECD-ova smernica
za ispitivanje 404
Teška oštećenja
očiju/nadraživanje očiju
: Zec, Rezultat: Iritativno za oči., OECD-ova smernica za
ispitivanje 405
Preosetljivost kože ili organa
za disanje
: Miš, Rezultat: Ne uzrokuje senzibilizaciju kože., OECD
smernica za ispitivanje 429, Test-susptanca: Klcijum
amonijum nitrat,
Analogija
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 9 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
Mutagenost germinativnih ćelija
Genotoksičnost in vitro
: Amesov test, Rezultat: negativno, OECD-ova smernica za
ispitivanje 471, Test-susptanca: Amonijum kalcijum nitrat
: Ispitivanje hromozomskih aberacija in vitro, Rezultat:
negativno, OECD smernica za ispitivanje 473, Testsusptanca: Amonijum kalcijum nitrat
: Studija genske mutacije in vitro na ćelijama sisara, Rezultat:
negativno, OECD smernica za ispitivanje 476, Testsusptanca: kalium nitrat
: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih
podataka.
Genotoksičnost in vivo
: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih
podataka.
Karcinogenost
: OECD smernica za ispitivanje 453, Test-susptanca: amonium
sulfat,
Nije klasifikovan na osnovu dostupnih informacija.
Reproduktivna toksičnost
: Pacov, NOAEL: > 1.500 mg/kg, OECD smernica za ispitivanje
422, Test-susptanca: kalium nitrat
Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih
podataka.
STOT - jednokratno izlaganje
: Procena: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu
dostupnih podataka.
STOT - ponavljano izlaganje
: Pacov, Oralno, 28 d, NOAEL: 1.500 mg/kg, OECD smernica
za ispitivanje 422, Test-susptanca: kalium nitrat
: Pacov, Oralno, 364 d, NOAEL: 256 mg/kg, OECD-ova
smernica za ispitivanje 453, Test-susptanca: amonium sulfat
: Pacov, Udisanje, 14 d, NOAEL: 0,185 mg/l, OECD smernica
za ispitivanje 412
: Kriterijumi klasifikacije nisu ispunjeni na osnovu dostupnih
podataka.
Aspiraciona toksičnost
: podaci nisu dostupni
12. Ekotoksikološki podaci
12.1 Toksičnost
Sastojci
Amonijum-nitrat :
Toksičnost za ribe
: LC50: 447 mg/l, 48 h, Cyprinus carpio (šaran), Kratkotrajno
Toksičnost za dafnije i ostale
vodene beskičmenjake
: EC50: 490 mg/l, 48 h, Daphnia magna (dafnije), Kratkotrajno,
Test-susptanca: kalium nitrat,
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 10 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Toksičnost za alge
Toksičnost za bakterije
Toksičnost za ribe (Hronična
toksičnost)
Toksičnost za dafnije i ostale
vodene beskičmenjake
(Hronična toksičnost)
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
Slatka voda
: EC50: > 1.700 mg/l, 10 d, Test-susptanca: kalium nitrat,
Morska voda
: EC50: > 1.000 mg/l, 180 min, Respiraciona inhibicija aktivnog
mulja, OECD smernica za ispitivanje 209, Test-susptanca:
natrium nitrat
: podaci nisu dostupni
: EC50: 555 mg/l, 7 d, Bullia digitalis (prosobranch gastropod)
12.2 Perzistentnost i razgradljivost
Sastojci
Amonijum-nitrat :
Biorazgradljivost
: Metode za utvrđivanje biološke razgradljivosti nisu primenljive
kod neorganskih supstanci.
12.3 Potencijal bioakumulacije
Sastojci
Amonijum-nitrat :
Bioakumulacija
:
Bioakumulacija je malo verovatna.
12.4 Mobilnost u zemljištu
Sastojci
Amonijum-nitrat :
Mobilnost
: Voda, potpuno rastvorljivo
: Zemljište, (NO3-), Adsorpcija na zemljištu nije očekivana.
: Zemljište, (NH4+), Posle ispuštanja se adsorbuje na zemljištu.
12.5 Rezultati PBT i vPvB procene
Proizvod
Procena
Sastojci
Amonijum-nitrat :
Procena
: Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju
kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma
perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od
0,1% ili više.
: Nije primenljivo, (neorgansko)
12.6 Ostali štetni efekti
Sastojci
Amonijum-nitrat :
Dodatne ekološke
informacije
: Ne dopustiti da dospe u podzemnu vodu, površinske vode i
kanalizaciju., Obimnije prosipanje može imati nepovoljan
uticaj na životnu sredinu, kao što je eutrofikacija površinskih
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 11 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
voda u zatvorenim prostorima.
13. Odlaganje
13.1 Metode tretmana otpada
Proizvod
: Može se odložiti na deponiju ili spaliti ako je takvo postupanje
u skladu sa lokalnim propisima.
Ne dopustiti da dospe u podzemnu vodu, površinske vode i
kanalizaciju.
Nemojte odlagati zajedno sa otpadom iz domaćinstva.
: Europski otpad kod:
06 10 02 (otpadi koji sadrže opasne supstance)
14. Podaci o transportu
14.1 UN broj
ADR
IMDG
: 2067
: 2067
14.2 UN naziv za teret u transportu
ADR
IMDG
: AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER
: AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER
14.3 Klasa opasnosti u transportu
ADR
IMDG
: 5.1
: 5.1
14.4 Ambalažna grupa
ADR
Grupa ambalaže
Identifikacioni broj opasnosti
Nalepnice
Kod restrikcije za transport u
tunelima
IMDG
Grupa ambalaže
EmS Broj
:
:
:
:
III
50
5.1
E
: III
: F-H, S-Q
14.5 Opasnost po životnu sredinu
ADR
Opasno za okolinu
: ne
IMDG
Materija koja zagađuje more.
: ne
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 12 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
Nisu potrebna posebna uputstva.
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC
Napomene
: Podaci o samom proizvodu nisu dostupni.
15. Regulatorni podaci
15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom
REACH - ograničenja na
proizvodnju, stavljanje u
promet i korišćenje
određenih opasnih supstanci,
preparata i artikala (Aneks
XVII)
: Amonijum-nitrat
Za isporuku isključivo stručnim licima.
Zakonodavst vo u oblasti
opasnosti od velikih nezgoda
: Količina 1: 1.250 t
Količina 2: 5.000 t
Ostali propisi
: Zakonski propis (EC) br. 2003/2003 koji se odnosi na đubriva
Vidi Aneks XVII Propisa (EC) br. 1907/2006 u pogledu Uslova
ograničenja
: Regulation (EU) No 98/2013 of the European Parliament and
of the Council of 15 January 2013 on the marketing and use of
explosives precursors:
Prilog II
15.2 Procena bezbednosti hemikalije
Za ovu supstancu je izvršena procena hemijske bezbednosti.
16. Ostali podaci
Puni tekst oznaka upozorenja iz odeljaka 2 i 3
R8
R36
U kontaktu sa zapaljivim materijalom može izazvati požar.
Iritativno za oči.
Puni tekst H-izjava naveden u odeljcima 2 i 3.
H272
H319
Može da pospeši požar; oksidujuće sredstvo.
Dovodi do jake iritacije oka.
Dodatne informacije
Preporuke u vezi sa obukom
: Povesti računa o tome da su rukovaoci odgovarajuće
informisani i obučeni i dati odgovarajuća uputstva za rad.,
Redovna obuka svih zaposlenih koji su uključeni u transport
opasnih materija (u skladu sa poglavljem 1.3 ADR).
Ostali podaci
: Izdato u saglasnosti sa Propisom (EZ) br. 1907/2006, Aneks
II, i njegovim izmenama i dopunama.
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 13 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
Izmene u odnosu na prethodnu verziju su istaknute na ivici.
Ova verzija zamenjuje sve prethodne verzije.
Izdavalac
: Borealis, Group Product Stewardship / Mikaela Eriksson.
Izvori ključnih podataka
korišćenih u sačinjavanju
bezbednosnog lista
: Chemical Safety Report, Ammonium Nitrate. FARM REACH
Consortium, 2010
Odricanje
Prema našim najboljim saznanjima, ovde sadržane informacije bile su tačne i pouzdane na dan
objavljivanja, ali ipak ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za tačnost i potpunost ovakvih
informacija.
Borealis ne daje nikakve garancije koje izlaze iz okvira onoga što je opisano ovde. Ništa
ovde sadržano neće predstavljati nikakvu garanciju za mogućnost prodaje ili pogodnost za
određenu namenu.
U odgovornosti kupca je da pregleda i ispita na še proizvode kako bi se lično uverio u
pogodnost proizvoda za konkretnu namenu koja je potrebna kupcu. Kupac je odgovoran
za odgovarajuću, bezbednu i zakonitu upotrebu, obradu i rukovanje na šim proizvodima.
Nikakva odgovornost ne može biti prihvaćena u vezi sa korišćenjem proizvoda kompanije
Borealis zajedno sa drugim materijalima. Ovde sadržane informacije odnose se isključivo na naše
proizvode, i to kada se ne koriste zajedno sa materijalima trećih lica.
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 14 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
Utvrđene upotrebe:
Upotreba: Proizvodnja
Grupe glavnih korisnika
Oblasti krajnje upotrebe
Kategorije procesa
Kategorije u vezi sa ispuštanjem u
životnu sredinu
: SU3: Industrijske upotrebe: upotrebe samih supstanci ili
supstanci u smešama na industrijskim lokacijama
: SU8,9: Proizvodnja velikih količina supstanci u rasutom stanju
(uključujući naftne derivate); proizvodnja finih hemikalija
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, bez verojatnosti
izlaganja
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu uz
povremeno kontrolisano izlaganje
PROC3: Upotreba u zatvorenim serijskim procesima (sinteza
ili formulacija)
PROC8a: Prenošenje supstance ili mešavine
(punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih posuda u manje/veće
posude na nenamenskim lokacijama
PROC 8b: Prenošenje supstance ili mešavine
(punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih posuda u manje/veće
posude na namenskim lokacijama
PROC9: Prenos tvari ili preparata u malim kontejnerima
(namenski pogon za punjenje, uključujući vaganje
PROC14: Proizvodnja preparata ili artikala tabletiranjem,
komprimiranjem, izdvajanjem, paletizacijom
PROC15: Upotreba kao laboratorijskog reagensa
: ERC1: Proizvodnja supstanci
Upotreba: Industrijska upotreba
Grupe glavnih korisnika
Oblasti krajnje upotrebe
Kategorija hemijskog proizvoda
Kategorije procesa
: SU3: Industrijske upotrebe: upotrebe samih supstanci ili
supstanci u smešama na industrijskim lokacijama
: SU 10: Formulacija
: PC1: Sredstva za lepljenje i brtvljenje
PC11: Eksplozivi
PC12: Đubriva
PC19: Međuprodukti
PC37: Hemikalije za obradu vode
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, bez verojatnosti
izlaganja
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu uz
povremeno kontrolisano izlaganje
PROC3: Upotreba u zatvorenim serijskim procesima (sinteza
ili formulacija)
PROC5: Mešanje ili stapanje u serijskim procesima za
formulaciju preparata i artikala (u više faza i/ili značajan
kontakt)
PROC8a: Prenošenje supstance ili mešavine
(punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih posuda u manje/veće
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 15 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
posude na nenamenskim lokacijama
PROC 8b: Prenošenje supstance ili mešavine
(punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih posuda u manje/veće
posude na namenskim lokacijama
PROC9: Prenos tvari ili preparata u malim kontejnerima
(namenski pogon za punjenje, uključujući vaganje
PROC13: Tretiranje artikala umakanjem i polijevanjem
PROC15: Upotreba kao laboratorijskog reagensa
Kategorije u vezi sa ispuštanjem u
životnu sredinu
: ERC2, ERC6a: Formulacija preparata, Industrijska upotreba
čiji rezultat je proizvodnja druge supstance (upotreba
intermedijera)
Upotreba: Profesionalna upotreba
Grupe glavnih korisnika
Kategorija hemijskog proizvoda
: SU22: Vrste profesionalne upotrebe: Javna domena
(administracija, obrazovanje, zabava, usluge, obrti)
: PC12: Đubriva
Kategorije procesa
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, bez verojatnosti
izlaganja
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu uz
povremeno kontrolisano izlaganje
PROC8a: Prenošenje supstance ili mešavine
(punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih posuda u manje/veće
posude na nenamenskim lokacijama
PROC 8b: Prenošenje supstance ili mešavine
(punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih posuda u manje/veće
posude na namenskim lokacijama
PROC9: Prenos tvari ili preparata u malim kontejnerima
(namenski pogon za punjenje, uključujući vaganje
PROC11: Neindustrijsko prskanje
PROC15: Upotreba kao laboratorijskog reagensa
PROC19: Ručno mešanje sa neposrednim kontaktom i
jedinom dostupnom opremom za zaštitu
Kategorije u vezi sa ispuštanjem u
životnu sredinu
: ERC8b, ERC8e: Nekontrolisano izlaganje reaktivnim tvarima
u zatvorenom prostoru u otvorenim sistemima, Nekontrolisano
izlaganje reaktivnim tvarima na otvorenom prostoru u
otvorenim sistemima
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 16 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
1. Skraćeni naslov scenarija izloženosti: Proizvodnja
Grupe glavnih korisnika
Oblasti krajnje upotrebe
Kategorije procesa
Kategorije u vezi sa ispuštanjem u
životnu sredinu
: SU3: Industrijske upotrebe: upotrebe samih supstanci ili
supstanci u smešama na industrijskim lokacijama
: SU8,9: Proizvodnja velikih količina supstanci u rasutom stanju
(uključujući naftne derivate); proizvodnja finih hemikalija
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, bez verojatnosti
izlaganja
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu uz
povremeno kontrolisano izlaganje
PROC3: Upotreba u zatvorenim serijskim procesima (sinteza
ili formulacija)
PROC8a: Prenošenje supstance ili mešavine
(punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih posuda u manje/veće
posude na nenamenskim lokacijama
PROC 8b: Prenošenje supstance ili mešavine
(punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih posuda u manje/veće
posude na namenskim lokacijama
PROC9: Prenos tvari ili preparata u malim kontejnerima
(namenski pogon za punjenje, uključujući vaganje
PROC14: Proizvodnja preparata ili artikala tabletiranjem,
komprimiranjem, izdvajanjem, paletizacijom
PROC15: Upotreba kao laboratorijskog reagensa
: ERC1: Proizvodnja supstanci
2.1 Dopunjujući scenario kontrole izloženosti okoline za: ERC1: Proizvodnja supstanci
Napomene
Učestalost i trajanje korišćenja
Jednokratno izlaganje
: Nije primenljivo
: 360 dana na godinu
Činioci životne sredine na koje upravljanje rizicima ne utiče
Brzina protoka
: 20.000 m³/d
2.2 Dopunjujući scenario kontrole izloženosti radnika za: Proizvodnja
PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC 8b, PROC9, PROC14, PROC15: Upotreba u
zatvorenom procesu, bez verojatnosti izlaganja, Upotreba u zatvorenom,
kontinuiranom procesu uz povremeno kontrolisano izlaganje, Upotreba u zatvorenim
serijskim procesima (sinteza ili formulacija), Prenošenje supstance ili mešavine
(punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih posuda u manje/veće posude na nenamenskim
lokacijama, Prenošenje supstance ili mešavine (punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 17 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
posuda u manje/veće posude na namenskim lokacijama, Prenos tvari ili preparata u
malim kontejnerima (namenski pogon za punjenje, uključujući vaganje, Proizvodnja
preparata ili artikala tabletiranjem, komprimiranjem, izdvajanjem, paletizacijom,
Upotreba kao laboratorijskog reagensa
Karakteristike proizvoda
Fizički oblik (u vreme korišćenja)
: Čvrsta prašnjavost, na niskom novou
Upotrebljena količina
Napomene
: nije primenljivo
Učestalost i trajanje korišćenja
Trajanje aktivnosti
: >4 h
Ostali uslovi rada koji utiči na izlaganje radnika
Napolju / Unutra
: Unutra
Tehnički uslovi i mere
Ukoliko je neophodno, koristiti supstance u zatvorenom sistemu. Obezbediti dovoljnu ventilaciju.
Uslovi i mere u vezi sa ličnom zaštitom, higijenom i procenom zdravstvenog stanja
Zaštitni naočari
Dodatni saveti dobre prakse izvan REACH Procene hemijske bezbednosti
Dodatni saveti vezani za dobru
: Svesti na minimum broj zaposlenih koji su izloženi. Uspešna
praksu
ekstrakcija kontaminata. Svođenje ručnih faza na minimum.
Izbegavanje kontakta sa kontaminiranim sredstvima i
objektima. Redovno čišćenje opreme, radnog mesta i odeće.
Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i
bezbednosnom praksom.
3. Procena izloženosti i referenca na izvor
Glavni toksikološki efekat je iritacija oka (lokalna krajnja reakcija), za koji je nemoguće proizvesti
DNEL jer ne postoji informacija o reakciji na doze. Kvalitativni pristup je primenjen za utvrđivanje
bezbedne upotrebe za radnike. Pošto su minimalni sistemski efekti zabeleženi samo pri velikim
količinama supstance kakvim ljudi obično nisu izloženi (vidi DNEL), kvantitativna procena se ne
smatra neophodnom.
4. Uputsvo za korisnika hemikalije kako bi utvrdio da li deluje u okviru granica koje
propisuje Scenario izloženosti
Ovaj informator o bezbednosti nudi korisniku mere upravljanja rizicima i operativne uslove koji mu
omogućuju bezbedan rad sa supstancom/smesom. Ukoliko se usvoje druge mere upravljanja
rizicima/operativni uslovi, korisnik mora obezbediti da upravljanja rizicima ostanu na istom ili višem
nivou.
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 18 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
1. Skraćeni naslov scenarija izloženosti: Industrijska upotreba
Grupe glavnih korisnika
Oblasti krajnje upotrebe
Kategorija hemijskog proizvoda
: SU3: Industrijske upotrebe: upotrebe samih supstanci ili
supstanci u smešama na industrijskim lokacijama
: SU 10: Formulacija
: PC1: Sredstva za lepljenje i brtvljenje
PC11: Eksplozivi
PC12: Đubriva
PC19: Međuprodukti
PC37: Hemikalije za obradu vode
Kategorije procesa
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, bez verojatnosti
izlaganja
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu uz
povremeno kontrolisano izlaganje
PROC3: Upotreba u zatvorenim serijskim procesima (sinteza
ili formulacija)
PROC5: Mešanje ili stapanje u serijskim procesima za
formulaciju preparata i artikala (u više faza i/ili značajan
kontakt)
PROC8a: Prenošenje supstance ili mešavine
(punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih posuda u manje/veće
posude na nenamenskim lokacijama
PROC 8b: Prenošenje supstance ili mešavine
(punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih posuda u manje/veće
posude na namenskim lokacijama
PROC9: Prenos tvari ili preparata u malim kontejnerima
(namenski pogon za punjenje, uključujući vaganje
PROC13: Tretiranje artikala umakanjem i polijevanjem
PROC15: Upotreba kao laboratorijskog reagensa
Kategorije u vezi sa ispuštanjem u
životnu sredinu
: ERC2, ERC6a: Formulacija preparata, Industrijska upotreba
čiji rezultat je proizvodnja druge supstance (upotreba
intermedijera)
2.1 Dopunjujući scenario kontrole izloženosti okoline za: ERC2, ERC6a: Formulacija
preparata, Industrijska upotreba čiji rezultat je proizvodnja druge supstance (upotreba
intermedijera)
Napomene
: Nije primenljivo
2.2 Dopunjujući scenario kontrole izloženosti radnika za: Industrijska upotreba,
Distribucija, Formulacija, Koristiti kao intermedijar
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 19 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC 8b, PROC9, PROC13, PROC15:
Upotreba u zatvorenom procesu, bez verojatnosti izlaganja, Upotreba u zatvorenom,
kontinuiranom procesu uz povremeno kontrolisano izlaganje, Upotreba u zatvorenim
serijskim procesima (sinteza ili formulacija), Mešanje ili stapanje u serijskim
procesima za formulaciju preparata i artikala (u više faza i/ili značajan kontakt),
Prenošenje supstance ili mešavine (punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih posuda u
manje/veće posude na nenamenskim lokacijama, Prenošenje supstance ili mešavine
(punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih posuda u manje/veće posude na namenskim
lokacijama, Prenos tvari ili preparata u malim kontejnerima (namenski pogon za
punjenje, uključujući vaganje, Tretiranje artikala umakanjem i polijevanjem, Upotreba
kao laboratorijskog reagensa
Karakteristike proizvoda
Fizički oblik (u vreme korišćenja)
: Čvrsta prašnjavost, na niskom novou, Tečnost
Učestalost i trajanje korišćenja
Trajanje aktivnosti
: >4 h
Ostali uslovi rada koji utiči na izlaganje radnika
Napolju / Unutra
: Unutra
Tehnički uslovi i mere
Ukoliko je neophodno, koristiti supstance u zatvorenom sistemu. Obezbediti dovoljnu ventilaciju.
Uslovi i mere u vezi sa ličnom zaštitom, higijenom i procenom zdravstvenog stanja
Zaštitni naočari
Dodatni saveti dobre prakse izvan REACH Procene hemijske bezbednosti
Dodatni saveti vezani za dobru
: Svesti na minimum broj zaposlenih koji su izloženi. Uspešna
praksu
ekstrakcija kontaminata. Svođenje ručnih faza na minimum.
Izbegavanje kontakta sa kontaminiranim sredstvima i
objektima. Redovno čišćenje opreme, radnog mesta i odeće.
Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i
bezbednosnom praksom.
3. Procena izloženosti i referenca na izvor
Glavni toksikološki efekat je iritacija oka (lokalna krajnja reakcija), za koji je nemoguće proizvesti
DNEL jer ne postoji informacija o reakciji na doze. Kvalitativni pristup je primenjen za utvrđivanje
bezbedne upotrebe za radnike. Pošto su minimalni sistemski efekti zabeleženi samo pri velikim
količinama supstance kakvim ljudi obično nisu izloženi (vidi DNEL), kvantitativna procena se ne
smatra neophodnom.
4. Uputsvo za korisnika hemikalije kako bi utvrdio da li deluje u okviru granica koje
propisuje Scenario izloženosti
Ovaj informator o bezbednosti nudi korisniku mere upravljanja rizicima i operativne uslove koji mu
omogućuju bezbedan rad sa supstancom/smesom. Ukoliko se usvoje druge mere upravljanja
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 20 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
rizicima/operativni uslovi, korisnik mora obezbediti da upravljanja rizicima ostanu na istom ili vi šem
nivou.
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 21 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
1. Skraćeni naslov scenarija izloženosti: Profesionalna upotreba
Grupe glavnih korisnika
Kategorija hemijskog proizvoda
: SU22: Vrste profesionalne upotrebe: Javna domena
(administracija, obrazovanje, zabava, usluge, obrti)
: PC12: Đubriva
Kategorije procesa
: PROC1: Upotreba u zatvorenom procesu, bez verojatnosti
izlaganja
PROC2: Upotreba u zatvorenom, kontinuiranom procesu uz
povremeno kontrolisano izlaganje
PROC8a: Prenošenje supstance ili mešavine
(punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih posuda u manje/veće
posude na nenamenskim lokacijama
PROC 8b: Prenošenje supstance ili mešavine
(punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih posuda u manje/veće
posude na namenskim lokacijama
PROC9: Prenos tvari ili preparata u malim kontejnerima
(namenski pogon za punjenje, uključujući vaganje
PROC11: Neindustrijsko prskanje
PROC15: Upotreba kao laboratorijskog reagensa
PROC19: Ručno mešanje sa neposrednim kontaktom i
jedinom dostupnom opremom za zaštitu
Kategorije u vezi sa ispuštanjem u
životnu sredinu
: ERC8b, ERC8e: Nekontrolisano izlaganje reaktivnim tvarima
u zatvorenom prostoru u otvorenim sistemima, Nekontrolisano
izlaganje reaktivnim tvarima na otvorenom prostoru u
otvorenim sistemima
2.1 Dopunjujući scenario kontrole izloženosti okoline za: ERC8b, ERC8e:
Nekontrolisano izlaganje reaktivnim tvarima u zatvorenom prostoru u otvorenim
sistemima, Nekontrolisano izlaganje reaktivnim tvarima na otvorenom prostoru u
otvorenim sistemima
Napomene
: Nije primenljivo
2.2 Dopunjujući scenario kontrole izloženosti radnika za: Profesionalna upotreba
PROC1, PROC2, PROC8a, PROC 8b, PROC9, PROC11, PROC15, PROC19: Upotreba u
zatvorenom procesu, bez verojatnosti izlaganja, Upotreba u zatvorenom,
kontinuiranom procesu uz povremeno kontrolisano izlaganje, Prenošenje supstance ili
mešavine (punjenje/pražnjenje) iz manjih/većih posuda u manje/veće posude na
nenamenskim lokacijama, Prenošenje supstance ili mešavine (punjenje/pražnjenje) iz
manjih/većih posuda u manje/veće posude na namenskim lokacijama, Prenos tvari ili
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 22 od 23
BEZBEDNOSNI LIST
u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006
Amonijum Nitrat > 28 % N
Verzija 5.0
Datum revizije 06.11.2014
Datum štampanja 10.11.2014
preparata u malim kontejnerima (namenski pogon za punjenje, uključujući vaganje,
Neindustrijsko prskanje, Upotreba kao laboratorijskog reagensa, Ručno mešanje sa
neposrednim kontaktom i jedinom dostupnom opremom za zaštitu
Karakteristike proizvoda
Fizički oblik (u vreme korišćenja)
: Čvrsta prašnjavost, na niskom novou, Tečna tvar
Učestalost i trajanje korišćenja
Trajanje aktivnosti
: >4 h
Ostali uslovi rada koji utiči na izlaganje radnika
Napolju / Unutra
: Unutra, Napolju
Tehnički uslovi i mere
Ukoliko je neophodno, koristiti supstance u zatvorenom sistemu. Obezbediti dovoljnu ventilaciju.
Izbegavajte prskanje. Koristiti određene dispenzere i pumpe, specijalno napravljene tako da
sprečavaju prskanje/prosipanje/izlaganje.
Uslovi i mere u vezi sa ličnom zaštitom, higijenom i procenom zdravstvenog stanja
Zaštitni naočari
Dodatni saveti dobre prakse izvan REACH Procene hemijske bezbednosti
Dodatni saveti vezani za dobru
: Svesti na minimum broj zaposlenih koji su izloženi. Uspešna
praksu
ekstrakcija kontaminata. Svođenje ručnih faza na minimum.
Izbegavanje kontakta sa kontaminiranim sredstvima i
objektima. Redovno čišćenje opreme, radnog mesta i odeće.
Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i
bezbednosnom praksom.
3. Procena izloženosti i referenca na izvor
Glavni toksikološki efekat je iritacija oka (lokalna krajnja reakcija), za koji je nemoguće proizvesti
DNEL jer ne postoji informacija o reakciji na doze. Kvalitativni pristup je primenjen za utvrđivanje
bezbedne upotrebe za radnike. Pošto su minimalni sistemski efekti zabeleženi samo pri velikim
količinama supstance kakvim ljudi obično nisu izloženi (vidi DNEL), kvantitativna procena se ne
smatra neophodnom.
4. Uputsvo za korisnika hemikalije kako bi utvrdio da li deluje u okviru granica koje
propisuje Scenario izloženosti
Ovaj informator o bezbednosti nudi korisniku mere upravljanja rizicima i operativne uslove koji mu
omogućuju bezbedan rad sa supstancom/smesom. Ukoliko se usvoje druge mere upravljanja
rizicima/operativni uslovi, korisnik mora obezbediti da upravljanja rizicima ostanu na istom ili vi šem
nivou.
Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria
Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333
FN 269858a | CCC Commercial Court of Vienna | Website www.borealisgroup.com
Strana 23 od 23
Download

Amonijum Nitrat > 28 % N