Výročná správa
Annual Report
2013
FOND NÁRODNÉHO MAJETKU
S L OV E N S K E J R E P U B L I K Y
FOND NÁRODNÉHO MAJETKU
S L OV E N S K E J R E P U B L I K Y
Výročná správa o činnosti
Fondu národného majetku
Slovenskej republiky za rok
Annual Report on the Activities
of the National Property Fund
of the Slovak Republic for
2013
Obsah
Contents
Obsah
Contents
Zoznam použitých skratiek 4
List of Acronyms 4
1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 5
2. FOND NÁRODNÉHO MAJETKU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1.IDENTIFICATION
OF THE ORGANISATION 5
6
2.1 Postavenie fondu 7
2. NATIONAL PROPERTY FUND
OF THE SLOVAK REPUBLIC 6
2.2 Pôsobnosť fondu 7
2.1 Standing of the Fund 7
2.3 Majetok fondu a jeho použitie 7
2.2 Scope of the Fund 7
2.4 Vzťah fondu k orgánom
štátnej správy a iným subjektom 8
2.3 Fund Assets and their Use 7
2.5 Orgány fondu 8
2.4 Relationship of the Fund to
Government Bodies and Other Entities 8
2.6 Organizačná štruktúra fondu 10
2.5 Bodies of the Fund 8
3. HLAVNÉ AKTIVITY FONDU
V ROKU 2013 12
2.6 Organisational Structure of the Fund
10
3.1 Príprava a realizácia predajov 13
3.2 Kapitálový trh a dlhopisy 16
3. MAIN ACTIVITIES OF THE FUND
IN 2013 12
3.1 Preparation and Implementation of Sales 13
3.3 Reštitúcie a bezodplatné prevody 19
3.2 Capital Market and Bonds 16
3.4 Výkon akcionárskych práv 21
3.5 Monitorovanie pohľadávok,
likvidácie, exekúcie a konkurzy 3.3 Restitutions and Gratuitous Transfers 19
26
3.4 Execution of Shareholder Rights 21
3.6 Kontrola a vybavovanie sťažností 29
3.7 Súdne spory a právna agenda 30
3.5 Monitoring of Receivables, Windings-up,
Seizures and Bankruptcies 26
3.8 Poskytovanie informácií 32
3.6 Audits and Settling Complaints 29
3.7 Litigation and Other Legal Matters 30
34
3.8 Providing Information 32
4.1 Fund Revenues
(calculated on a cash flow basis) 35
4.2 Fund Expenditures
(calculated on a cash flow basis) 36
4.3 Balance of Fund Revenues
and Expenditures as at 31 December 2013
(calculated on a cash flow basis) 39
4.4 Assets and Liabilities of the Fund
as at 31 December 2013 40
4. HOSPODÁRENIE FONDU
V ROKU 2013 4.1 Príjmy fondu
(počítané na báze cash flow)
35
4.2 Výdavky fondu
(počítané na báze cash flow)
36
4.3 Bilancia príjmov a výdavkov
fondu k 31. 12. 2013
(počítaná na báze cash flow) 39
4.4 Stav majetku fondu k 31. 12. 2013 40
4. FUND PERFORMANCE IN 2013 34
5. PERSONÁLNE OTÁZKY 41
6. PRÍPRAVA NA UKONČENIE
ČINNOSTI FONDU 43
7. RÔZNE 44
5. HUMAN RESOURCES 41
PRÍLOHA Č. 1
47
6. PREPARATION FOR CESSATION
OF THE FUND’S ACTIVITIES 43
7. MISCELLANEOUS 44
ANNEX No. 1
47
Majetkové účasti Fondu národného majetku
Slovenskej republiky k 31. 12. 2013
PRÍLOHA Č. 2
Dodatok správy audítora o overení súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z.
48
Equity Interests held by the National Property Fund
of the Slovak Republic as at 31 December 2013
ANNEX No. 2
49
Addendum to the auditor’s report on the audit
of the annual report’s compliance with the financial
statements pursuant to Article 23 (5) of Act No.
540/2007 Coll.
3
Zoznam použitých skratiek:
List of Acronyms:
BCPB
Burza cenných papierov
v Bratislave, a. s.
CDCP
Centrálny depozitár
cenných papierov SR, a. s.
DLHOPIS
DLHOPIS, o.c.p., a.s.
ECB
Európska centrálna banka
FNM SR,
fond
Fond národného majetku
Slovenskej republiky
MDVRR SR
Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
MF SR
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
MH SR
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky
MSPNM SR
BCPB
BCPB – Burza cenných papierov
v Bratislave, a. s. (Bratislava Stock
Exchange)
CDCP
Centrálny depozitár cenných papierov
SR, a. s. (Central Securities Depository
of the Slovak Republic)
DLHOPIS
DLHOPIS, o.c.p., a.s.
ECB
European Central Bank
Freedom of
Information
Act
Act No. 211/2000 Coll. on the
Free Access to Information and on
amendment of other acts
GM
General meeting
Government Government of the Slovak Republic
MAPNP SR
Ministerstvo pre správu a privatizáciu
národného majetku Slovenskej republiky
Ministry of Administration and
Privatisation of National Property
of the Slovak Republic
ME SR
MV SR
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Ministry of Economy
of the Slovak Republic
MF SR
Ministry of Finance of the Slovak Republic
MZ SR
Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky
MH SR
Ministry of Health of the Slovak Republic
NR SR
Národná rada
Slovenskej republiky
MI SR
Ministry of Interior of the Slovak Republic
MTCRD SR
PP
peňažné prostriedky
Ministry of Transport,
Construction and Regional
Development of the Slovak Republic
RMSM
RM – S Market, o. c. p., a. s.
NC SR
National Council of the Slovak Republic
SAD
slovenská autobusová doprava
SEPS
Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a. s.
NPF SR,
Fund
National Property Fund
of the Slovak Republic
PP
Cash
SP, a. s.
Slovenská pošta, a. s.
SPP, a. s.
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
ST, a. s.
Slovak Telekom, a. s.
URSO
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
vláda
vláda Slovenskej republiky
VZ
valné zhromaždenie
Privatisation Act No. 92/1991 Coll.
on the Conditions for the Transfer
Act
of State Property to Other Parties
RMSM
RM – S Market, o. c. p., a. s.
SAD
Slovak Bus Transport
Securities
Act
zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach
zákon
o privatizácii prevodu majetku štátu na iné osoby
Act No. 566/2001 Coll. on Securities
and Other Investment Services and on
amendments to other acts
SEPS
zákon
o slobode
informácií
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a. s.
(Slovak Electricity Grid Operator)
SP, a. s.
Slovenská pošta, a. s. (Slovak Post Office)
zákon
o cenných
papieroch
zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
SPP, a. s.
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.;
(Slovak gas utility)
ST, a. s.
Slovak Telekom, a. s.
(Slovak telecommunications provider)
URSO
Regulatory Office for Networked Industries
4
01
01
Identifikácia organizácie
Identification of the Organisation
Názov:
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Name:
National Property Fund of the Slovak Republic
Sídlo:
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Registered office:
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Štatutárny orgán:
Statutory body:
Ing. Branislav Bačík,
predseda výkonného výboru
Ing. Branislav Bačík,
Chairperson of the Executive Committee
Ing. Rudolf Šamaj,
člen výkonného výboru
a riaditeľ sekcie správy majetku a služieb
Ing. Rudolf Šamaj,
Member of the Executive Committee
and Director of the Section
for Asset Management and Services
Mgr. Peter Kalivoda,
člen výkonného výboru
a riaditeľ sekcie správy financií a kontroly
Mgr. Juraj Gedra,
člen výkonného výboru
a riaditeľ sekcie výkonu akcionárskych práv
Kontakt:
Tel. č.: 02/322 82 701 - 705
Fax: 02/322 82 799
www.natfund.gov.sk
Predmet činnosti:
Preberanie majetku štátu schváleného na prevod na iné
osoby v rámci privatizácie, nadobúdanie akcií na základe
účasti na podnikaní akciových spoločností a vykonávanie
práv akcionára, vykonávanie práv spoločníka v iných než
akciových spoločnostiach na základe svojej účasti, predávanie svojich akcií alebo podielov na iných než akciových
spoločnostiach, uzavieranie zmlúv o predaji podnikov, ich
organizačných častí a častí ich majetku, predávanie privatizovaného majetku vo verejných dražbách, prevádzanie
privatizovaného majetku na obce a na účely nemocenského a dôchodkového poistenia, prenajímanie privatizovaného majetku, vyrovnanie nárokov oprávnených osôb
v zmysle zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, zakladanie obchodných spoločností alebo účasť
na ich zakladaní, organizovanie verejných súťaží na predaj
majetku určeného na privatizáciu, poskytovanie záruk na
úvery obchodných spoločností.
Mgr. Peter Kalivoda,
Member of the Executive Committee
and Director of the Section
for Financial Management and Audit
Mgr. Juraj Gedra,
Member of the Executive Committee
and Director of the Section
for the Execution of Shareholder Rights
Contact:
Tel.:
02/322 82 701 - 705
Fax: 02/322 82 799
www.natfund.gov.sk
Area of activity:
Takeover of state assets approved for transfer to other
entities within the privatisation process; acquisition of
shares based on equity interests in the business activities of joint-stock companies; execution of shareholder
rights; execution of the rights of a partner in other than
joint-stock companies on the basis of an equity interest;
sale of shares or equity interests in other than joint-stock
companies; conclusion of contracts on the sale of companies, their branches and parts of their property; sale of
privatised property by public auction; transfer of privatised
property to municipalities and for the purposes of health
and pension insurance; rental of privatised property; settlement of the claims of eligible persons in accordance
with Act No. 87/1991 Coll. on Extra-judicial Rehabilitation;
establishment of companies or participation in their establishment, organisation of tenders for the sale of property
intended for privatisation and the provision of guarantees
for commercial company loans.
5
02
Fond národného majetku Slovenskej republiky
National Property Fund of the Slovak Republic
Fond národného ma
National Property
02
2.1
Postavenie fondu
Fond je právnickou osobou zriadenou v roku 1991 zákonom Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov
majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku
Slovenskej republiky. Fond je právnická osoba zapísaná
do obchodného registra, ktorá vykonáva činnosti podľa
zákona o privatizácii a iných súvisiacich právnych predpisov vo verejnom záujme. Zmyslom jeho existencie, a teda
aj hlavnou činnosťou, je najmä realizovať schválené privatizačné projekty, nakladať s majetkom fondu vo vlastnom
mene v rozsahu vymedzenom zákonom, vykonávať práva
akcionára v ním založených akciových spoločnostiach,
vykonávať práva spoločníka v iných než akciových spoločnostiach a uskutočňovať iné právne úkony podľa zákona o privatizácii a iných súvisiacich právnych predpisov.
2.2
Pôsobnosť fondu
Fond vykonáva v rámci svojej pôsobnosti činnosti v oblasti privatizácie, smerujúce k prevodu majetku na iné
osoby formou predaja podniku alebo predaja majetkovej účasti fondu; činnosti v oblasti reštitúcií, smerujúce
k uspokojovaniu nárokov oprávnených osôb podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení
neskorších predpisov a zákona NR SR č. 173/1993 Z. z.
o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku
štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Ďalej
vykonáva činnosti v oblasti správy majetkových účastí
fondu, smerujúce k výkonu akcionárskych práv v spoločnostiach s majetkovou účasťou fondu, činnosti spojené
s prevodom zaknihovaných cenných papierov ponúknutých fyzickými osobami bezodplatne fondu, ako aj ďalšie
činnosti.
2.3
Majetok fondu a jeho použitie
Majetok fondu tvorí:
a) privatizovaný majetok, ktorý prešiel na fond podľa
zákona o privatizácii,
b)zisk z účasti fondu na podnikaní obchodných spoločností, na ktorých podnikaní sa zúčastňuje,
c) výnos z predaja akcií alebo podielov na iných ako akciových spoločnostiach,
d)akcie alebo majetkové podiely, ktoré neboli predmetom rozhodnutia o privatizácii a ktoré fond nadobudol
ako akcionár alebo spoločník,
ajetku
Fund
e) majetok, ktorý na fond prešiel v dôsledku odstúpenia
od zmluvy v súlade s § 28 ods. 6 zákona o privatizácii,
f) cenné papiere, ktoré fond nadobudol od fyzických
osôb.
Príjmy a výdavky fondu nie sú súčasťou štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky a môžu byť použité len v súlade so
zákonom o privatizácii.
2.1
Standing of the Fund
The Fund is a legal entity established in 1991 by Act No.
253/1991 Coll. on the Responsibilities of the Authorities
of the Slovak Republic in Affairs relating to the Transfer of
State Property to Other Persons and the National Property
Fund of the Slovak Republic adopted by the Slovak
National Council. The Fund is a legal entity registered in
the Commercial Register and conducts activities under
the Privatisation Act and other related legislation in the
public interest. The purpose of its existence, and hence
its core activity, is to implement approved privatisation
projects, manage the Fund’s assets in its own name in
the scope specified by law, exercise shareholder rights in
joint-stock companies established by the Fund, exercise
the rights of a partner in other than joint-stock companies
and carry out other legal acts under the Privatisation Act
and other related legislation.
2.2
Scope of the Fund
In the scope of its powers, the Fund is primarily active in
the area of privatisation leading to the transfer of property to other persons by selling companies or the Fund’s
equity interests; likewise the Fund is active in the area of
restitution leading to the satisfaction of claims of eligible
persons under Act No. 87/1991 Coll. on Extra-judicial
Rehabilitation, as amended, and National Council of
the Slovak Republic Act No. 173/1993 Coll. on Some
Refunds in Connection with the Transfer of State Property
to Other Persons as amended. The Fund also conducts
activities in managing the Fund’s equity interests, leading
to the execution of shareholder rights in companies with
the Fund’s equity interest and activities associated with
the transfer of registered securities offered to the Fund by
individuals among other activities.
2.3
Fund Assets and their Use
The assets of the Fund comprise:
a) Privatised property transferred to the Fund under the
Privatisation Act;
b)Proceeds from the Fund’s equity interests in commercial companies;
c) Proceeds from sales of shares or equity interests in
other than joint-stock companies;
d)Shares or equity interests which were not the subject
of a privatisation decision and which the Fund acquired as a shareholder or partner;
e) Property transferred to the Fund as a result of contracts withdrawn in accordance with Article 28 (6) of
the Privatisation Act; and
f) Securities acquired by the Fund from natural persons
(individuals).
Fund revenues and expenditures are separate from the
State Budget of the Slovak Republic and may only be
used in accordance with the law.
7
2.4
Vzťah fondu k orgánom štátnej správy
a iným subjektom
Fond je pod priamym dohľadom NR SR, ktorej predkladá
na schválenie po prerokovaní vo vláde svoj rozpočet, návrh na použitie majetku fondu podľa § 28 ods. 3 písm. b)
zákona o privatizácii, ročnú účtovnú závierku a výročnú
správu o svojej činnosti. Vláda vymenúva a odvoláva,
na návrh ministra hospodárstva, predsedu a členov výkonného výboru. Predsedu a členov dozornej rady fondu
volí a odvoláva NR SR na návrh výboru NR SR tajným
hlasovaním.
V rámci spolupráce s MH SR fond preberá od MH SR
schválené privatizačné projekty a plní úlohy z nich vyplývajúce, spolupracuje pri riešení problémov a sporov
vzniknutých pri realizácii privatizačných projektov a v prípade neúspešnej realizácie schválenej privatizačnej metódy navrhuje zmeny privatizačných projektov a vracia tieto
projekty MH SR na ďalšie konanie. MH SR udeľuje na požiadanie fondu súhlasy, resp. predchádzajúce písomné
súhlasy k postupu fondu podľa § 29 ods. 2 a k vydaniu
platného rozhodnutia fondu podľa § 28 ods. 8 zákona
o privatizácii a tiež k spôsobu naloženia s majetkom fondu
a jeho majetkovými účasťami na podnikaní iných osôb,
ktoré prešli na fond odstúpením od zmluvy v dôsledku
porušenia zmluvných podmienok nadobúdateľom privatizovaného majetku. Ďalej sa fond v spolupráci s MH SR
a MF SR podieľa na uspokojovaní nárokov oprávnených
osôb podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov a vykonáva
zúčtovanie príjmov osobitného účtu MH SR podľa § 28
ods. 4 zákona o privatizácii.
V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov fond pri zostavovaní a sledovaní svojich príjmov
a výdavkov za predmetné obdobie spolupracuje s MF SR,
ktorému v zmysle prijatých opatrení a metodík predkladá
príslušné podklady a výkazy o hospodárení fondu.
Pokiaľ je to nevyhnutné, pri plnení úloh fond spolupracuje
v procese privatizácie aj s ďalšími orgánmi štátnej správy,
tuzemskými i zahraničnými právnickými alebo fyzickými
osobami a medzinárodnými organizáciami.
2.5
Orgány fondu
Orgánmi fondu sú výkonný výbor a dozorná rada.
Výkonný výbor
Podľa ustanovenia § 35 ods. 1 zákona o privatizácii účinného od 1. 7. 2010 sa výkonný výbor skladá z piatich
členov. Predseda a členovia výkonného výboru sú zamestnancami fondu.
8
2.4
Relationship of the Fund
to Government Bodies and Other Entities
The Fund is under the direct supervision of the National
Council of the Slovak Republic, to which the Fund’s
budget is submitted for approval along with proposals for the disposal of the Fund’s property pursuant to
Article 28 (3) (b) of the Privatisation Act, its annual financial statements and the annual report on the Fund’s
activities. The Chairperson and Members of the Fund’s
Executive Committee are appointed and recalled by the
Government after nomination by the Minister of Economy.
The Chairperson and Members of the Fund’s Supervisory
Board are elected and recalled by the NC SR upon request of the NC SR Committee by secret ballot.
Within its cooperation with the ME SR, the Fund takes on
approved privatisation projects and fulfils the assignments
arising from them, cooperates in solving problems and
disputes arising during the implementation of privatisation
projects, and in the case of unsuccessful implementation
of the approved privatisation methods, it proposes changes in privatisation projects and returns them to ME SR for
further proceedings. At the Fund’s request, the ME SR
grants approval, i.e. prior written approval, for the Fund’s
proceedings under Article 29 (2), the issuing of valid decisions by the Fund under Article 28 (8) of the Privatisation
Act and also with the method of disposing of the Fund’s
assets and equity interests in the enterprises of other persons which have passed to the Fund upon withdrawal
from contracts due to a breach of contract conditions by
the buyers of privatised property. In cooperation with the
ME SR and MF SR, the Fund is involved in the settlement
of claims of eligible persons under Act No. 87/1991 Coll.
on Extra-judicial Rehabilitation, as amended, and in the
accounting of the proceeds of the ME SR special account
under Article 28 (4) of the Privatisation Act.
Pursuant to Act No. 523/2004 Coll. on Budgetary Rules
for Public Administration, the Fund cooperates with the
MF SR when determining and monitoring its revenues and
expenditures for the given period; the MF SR is provided,
on the basis of adopted measures and methodologies,
with materials and statements on the Fund’s performance.
If necessary when fulfilling its role, the Fund cooperates in
the privatisation process with other Government bodies,
domestic and foreign legal entities or natural persons and
international organisations.
2.5
Fund Bodies
The bodies of the Fund are the Executive Committee and
the Supervisory Board.
Executive Committee
Pursuant to the provisions of Article 35 (1) of the Privatisation
Act effective 1 July 2010, the Executive Committee is
composed of five members. The Chairperson and the
Members of the Executive Committee are employees of
the Fund.
02
V roku 2013 pracoval výkonný výbor v nasledovnom zložení:
In 2013, the Executive Committee carried out its duties in the following structure:
Ing. Branislav Bačík
predseda vymenovaný uznesením vlády č. 115 dňom 11. 4. 2012
Chairperson nominated by Government Resolution No. 115 of 11 April 2012
Mgr. Juraj Gedra
člen vymenovaný uznesením vlády č. 141 dňom 19. 4. 2012 a riaditeľ sekcie výkonu
akcionárskych práv zvolený uznesením výkonného výboru č. 2/01/12 z 19. 4. 2012
Member nominated by Government Resolution No. 141 of 19 April 2012 and Director
of the Section for the Execution of Shareholder Rights elected by Executive Committee
Resolution No. 2/01/12 of 19 April 2012
Mgr. Peter Kalivoda
člen vymenovaný uznesením vlády č. 141 dňom 19. 4. 2012 a riaditeľ sekcie správy financií
a kontroly zvolený uznesením výkonného výboru č. 2/01/12 z 19. 4. 2012
Member nominated by Government Resolution No. 141 of 19 April 2012 and Director of
the Section for Financial Management and Audit elected by Executive Committee Resolution
No. 2/01/12 of 19 April 2012
Ing. Tomáš Novanský člen vymenovaný uznesením vlády č. 141 dňom 19. 4. 2012 a riaditeľ sekcie analýz,
stratégie a kapitálového trhu zvolený uznesením výkonného výboru č. 2/01/12 z 19. 4. 2012,
dňom 18. 12. 2013 sa vzdal funkcie člena
Member nominated by Government Resolution No. 141 of 19 April 2012 and Director of
the Section for Analyses, Strategy and the Capital Market elected by Executive Committee
Resolution No. 2/01/12 of 19 April 2012 Stepped down as Member effective 18 December 2013
Ing. Rudolf Šamaj
člen vymenovaný uznesením vlády č. 141 dňom 19. 4. 2012 a riaditeľ sekcie správy majetku
a služieb zvolený uznesením výkonného výboru č. 2/01/12 z 19. 4. 2012
Member nominated by Government Resolution No. 141 of 19 April 2012 and Director of
the Section for Asset Management and Services elected by Executive Committee Resolution
No. 2/01/12 of 19 April 2012
9
Výkonný výbor zabezpečuje činnosť fondu a zodpovedá
najmä za vypracovanie:
The Executive Committee controls the Fund’s activities
and is particularly responsible for the development of:
a) návrhu na použitie majetku fondu podľa
§ 28 ods. 3 písm. b) zákona o privatizácii,
a) Proposing the disposal of the Fund’s property pursuant
to Article 28 (3) (b) of the Privatisation Act;
b)návrhu rozpočtu fondu,
b)The Fund’s draft budget;
c) ročnej účtovnej závierky fondu,
c) The Fund’s annual financial statements;
d)výročnej správy o činnosti fondu
za predchádzajúci rok,
d)The annual report on the Fund’s activities
for the previous year;
e) návrhu štatútu fondu,
e) The draft statute of the Fund; and
f) informácií a údajov o činnosti fondu
podľa § 40 zákona o privatizácii.
f) Information and data on the Fund’s activities
pursuant to Article 40 of the Privatisation Act.
Návrh na použitie majetku fondu podľa § 28 ods. 3 písm.
b) zákona o privatizácii, správu o výsledkoch kontroly podľa § 40 ods. 2 zákona o privatizácii, návrh rozpočtu fondu,
ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti fondu predkladá fond po prerokovaní vo vláde na schválenie
NR SR v lehotách ustanovených v štatúte fondu.
The proposal of the use of the Fund’s assets pursuant to
Article 28 (3) (b) of the Privatisation Act, the report on audit
findings pursuant to Article 40 (2) of the Privatisation Act,
the draft of the Fund’s budget, the annual financial statements and the annual report on the Fund’s activities are all
submitted by the Fund after discussion in the Government
for approval by the NC SR within the deadlines defined in
the Fund’s statute.
Dozorná rada
Dozorná rada fondu dozerá na činnosť a hospodárenie
fondu a výkonného výboru, či je v súlade so zákonom
o privatizácii, štatútom fondu a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na zistené nedostatky upozorňuje
výkonný výbor, vládu, NR SR, príp. iné orgány.
Supervisory Board
The Supervisory Board maintains oversight over the activities and performance of the Fund as well as the Executive
Committee to ensure compliance with the Privatisation
Act, the Fund’s statute and other generally binding legal
regulations. The Supervisory Board notifies any deficiencies found to the Executive Committee, the Government,
NC SR, and/or other authorities.
V roku 2013 pracovala dozorná rada v nasledovnom zložení
In 2013, the Supervisory Board acted in the following structure:
Ing. Daniel Végh
predseda zvolený uznesením NR SR č. 43 z 19. 6. 2012
Member recalled by NC SR Resolution No. 43 of 19 June 2012
Ing. Vladimír Liššák
člen zvolený uznesením NR SR č. 43 z 19. 6. 2012
Member elected by NC SR Resolution No. 43 of 19 June 2012
Ing. Martin Kráľ
člen zvolený uznesením NR SR č. 43 z 19. 6. 2012
Member elected by NC SR Resolution No. 43 of 19 June 2012
2.6
Organizačná štruktúra fondu
K 31. 12. 2013 tvorili vnútornú organizačnú štruktúru fondu tieto organizačné útvary:
A.Kancelária predsedu výkonného výboru
–– Predseda výkonného výboru
–– Sekretariát predsedu výkonného výboru
(s účin­­nos­ťou od 1. 12. 2013 zrušený)
–– Odbor právnych služieb
–– Odbor personálnej agendy a organizačného zabezpečenia výkonného výboru (s účinnosťou od.
1. 12. 2013 „Odbor personálnej, mzdovej agendy
a organizačného zabezpečenia výkonného výboru“)
10
2.6
Organisational Structure of the Fund
As at 31 December 2013, the internal organisational
structure of the Fund was formed by the following organisational units:
A.Office of the Chairperson of the Executive Committee
–– Chairperson of the Executive Committee
–– Secretariat of the Chairperson of the Executive
Committee (eliminated effective 1 December 2013)
–– Department of Legal Services
–– Department of Human Resources and
Organisational Assurance of the Executive
Committee (now “Department of Human Resources,
02
B.Sekcia výkonu akcionárskych práv
–– Riaditeľ sekcie, ktorým je člen výkonného výboru
–– Sekretariát riaditeľa sekcie
(s účin­nosťou od 1. 12. 2013 zrušený)
–– Odbor výkonu akcionárskych práv
–– Odbor zakladateľských činností
C.Sekcia správy financií a kontroly
–– Riaditeľ sekcie, ktorým je člen výkonného výboru
–– Sekretariát riaditeľa sekcie
(s účinnosťou od 1. 12. 2013 zrušený)
–– Odbor ekonomiky
–– Odbor pre monitorovanie pohľadávok, likvidácie,
exekúcie a konkurzy
–– Odbor vonkajšej a vnútornej kontroly
D.Sekcia analýz, stratégie a kapitálového trhu
–– Riaditeľ sekcie, ktorým je člen výkonného výboru
–– Sekretariát riaditeľa sekcie
(s účinnosťou od 1. 12. 2013 zrušený)
–– Odbor ekonomických analýz
–– Odbor stratégie a zefektívnenia nakladania
s majetkovými účasťami
–– Odbor kapitálového trhu a reštitúcií
E.Sekcia správy majetku a služieb
–– Riaditeľ sekcie, ktorým je člen výkonného výboru
–– Sekretariát riaditeľa sekcie a dozornej rady
(s účinnosťou od 1. 12. 2013 „Sekretariát
dozornej rady a ústrednej spisovne“)
–– Odbor hospodárskej správy,
evidencie majetku a dopravy
–– Odbor registratúry a ústrednej spisovne,
zvláštnych úloh a správy informačných systémov
(s účinnosťou od 1. 12. 2013 „Odbor verejného
obstarávania a správy informačných systémov“)
–– Odbor registratúry (s účinnosťou od 1. 12. 2013)
Payroll and Organisational Assurance of the
Executive Committee” effective 1 December 2013)
B.Section for the Execution of Shareholder Rights
–– Section Director, who is a member of the
Executive Committee
–– Secretariat for the Section Director
(eliminated effective 1 December 2013)
–– Shareholder Rights Execution Department
–– Foundation Activities Department
C.Section for Financial Management and Audit
–– Section Director, who is a member of the
Executive Committee
–– Secretariat for the Section Director
(eliminated effective 1 December 2013)
–– Economic Department
–– Department of Monitoring Receivables, Windingsup, Seizures and Bankruptcies
–– Internal and External Audit Department
D.Section for Analyses, Strategy and the Capital Market
–– Section Director, who is a member of the
Executive Committee
–– Secretariat for the Section Director
(eliminated effective 1 December 2013)
–– Economic Analyses Department
–– Department of Strategy and Improvement
of Investment Management
–– Capital Market and Restitutions Department
E.Section for Asset Management and Services
–– Section Director, who is a member of the
Executive Committee
–– Secretariat for the Section Director and Supervisory
Board (now “Secretariat for the Supervisory
Board and the Central Register Office” effective 1
December 2013)
–– Economic Administration, Assets and Transport
Control Department
–– Department of the Registry and Central
Register Office, Special Tasks and Information
Systems Administration (now “Department of
Public Procurement and Information Systems
Administration” effective 1 December 2013)
–– Department of the Registry (effective 1 December
2013).
11
03
Hlavné aktivity fondu v roku 2013
Main Activities of the Fund in 2013
Hlavné aktivity fondu
Main Activities of t
03
3.1
Príprava a realizácia predajov
Po parlamentných voľbách NR SR uznesením č. 24
z 15. 5. 2012 schválila Programové vyhlásenie vlády
Slovenskej republiky, v zmysle ktorého mala vláda komplexne posúdiť ukončenie prebiehajúceho procesu privatizácie. Vláda prijala uznesenie č. 275 z 20. 6. 2012,
ktorým uložila ministrovi hospodárstva nepokračovať
v prebiehajúcom procese privatizácie a prerušiť kroky vedúce k prevodu majetkových účastí fondu na podnikaní
vybraných spoločností a zároveň odporučila predsedovi
Výkonného výboru FNM SR nepokračovať v prebiehajúcom procese privatizácie a ukončiť kroky vedúce k prevodu majetkových účastí fondu na podnikaní vybraných
spoločností. Išlo o spoločnosti, v prípade ktorých vláda
už vydala príslušnú zmenu rozhodnutia o privatizácii, resp.
MH SR vydalo predchádzajúci písomný súhlas, alebo
v prípade ktorých fond predložil MH SR návrh na zrušenie,
resp. zmenu rozhodnutia o privatizácii a žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas v súlade s postupom podľa
§ 28 ods. 5 až 9 zákona o privatizácii, alebo u ktorých
bolo prijaté rozhodnutie orgánov fondu v predchádzajúcich obdobiach.
3.1
Preparation and Implementation of Sales
Following parliamentary elections the NC SR approved the
Manifesto of the Government of the Slovak Republic via
Resolution No. 24 of 15 May 2012 pursuant to which the
Government was to undertake a comprehensive evaluation
of the cessation of on-going privatisation processes. The
Government adopted Resolution No. 275 of 20 June 2012
in which it ordered the Minister of Economy to cease all
on-going privatisation processes and to cease all action
leading to the transfer of the Fund’s equity interests in specific enterprises and also recommended that the Chairperson
of the NPF SR Executive Committee cease on-going privatisation processes and cease all action leading to the transfer
of the Fund’s equity interests in specific enterprises. These
were enterprises for which the Government had already issued a change to the privatisation decision or for which the
ME SR had issued prior written consent or for which the
Fund had submitted a proposal to cancel or change a privatisation decision to the ME SR and a request for prior written
consent in compliance with the procedure defined in Article
28 (5) to (9) of the Privatisation Act or for which decisions
from Fund bodies had been adopted in past years.
Na uvedené Programové vyhlásenie vlády SR, ktorým
sa vláda v časti Trvalo udržateľný hospodársky rozvoj zaviazala zvyšovať rentabilitu štátnych aktív a skvalitňovať
podnikateľskú funkciu štátu, nadviazalo uznesenie vlády
č. 133 z 13. 3. 2013. Týmto uznesením vláda vzala na
vedomie informáciu o možnostiach a podmienkach naloženia s majetkovými účasťami Slovenskej republiky
zastúpenej MH SR a fondom na podnikaní spoločnosti
ST, a. s. Vláda splnomocnila ministra hospodárstva, aby
v spolupráci s predsedom Výkonného výboru FNM SR
a za účasti odborných poradcov inicioval a viedol rokovania s majoritným akcionárom spoločnosti ST, a. s., t. j. so
spoločnosťou Deutsche Telekom AG a s manažmentom
ST, a. s. o možnostiach a podmienkach naloženia s touto
majetkovou účasťou. Zároveň vláda uložila ministrovi hospodárstva v spolupráci s predsedom Výkonného výboru
FNM SR vypracovať a do 30. 9. 2013 predložiť na rokovanie vlády návrh ďalšieho postupu vo vzťahu k majetkovým účastiam Slovenskej republiky (zastúpenej MH SR
a fondom) na podnikaní ST, a. s. Predsedovi Výkonného
výboru FNM SR vláda odporučila spolupracovať s ministrom hospodárstva pri plnení jednotlivých bodov citovaného uznesenia vlády. V súlade s uvedeným fond a MH SR
uzatvorili dňa 25. 4. 2013 Dohodu o spolupráci a spoločnom postupe.
Government Resolution No. 133 of 13 March 2013 expounded upon the Manifesto of the Government of the
Slovak Republic in which it declared its interest in increasing the profitability of state property and improving business
performance in the Sustainable Economic Development
section. Through this resolution the Government took into
consideration information on the options and conditions for
disposing of the equity interests of the Slovak Republic represented by ME SR and the Fund in ST, a. s. The Government
authorised the Minister of Economy in cooperation with the
Chairperson of the NPF SR Executive Committee and with
the involvement of professional advisers to initiate and conduct negotiations with the majority shareholder in ST, a.s.,
i.e. with Deutsche Telekom AG and with ST, a.s. management on the options and conditions for disposal of this equity interest. At the same time the Government ordered the
Minister of Economy in cooperation with the Chairperson of
the NPF SR Executive Committee to complete and submit
to the Government by 30 September 2013 for discussion
a proposal on subsequent steps in relation to the equity
interests of the Slovak Republic (represented by the ME SR
and the Fund) in ST, a.s. The Government recommended
that the Chairperson of the NPF SR Executive Committee
cooperate with the Minister of Finance in the fulfilment of
the individual points of the referenced resolution. Given the
above, the Fund and the ME SR concluded an Agreement
on Cooperation and Joint Action on 25 April 2013.
u
the Fund
V rámci úloh, ktoré vláda uložila MH SR uznesením č. 694
z 12. 12. 2012, bola aj požiadavka predložiť na rokovanie
vlády informáciu o preferovanom spôsobe reorganizácie
skupiny spoločnosti SPP, a. s.1 Túto informáciu vláda
prerokovala a vzala na vedomie uznesením č. 524 zo
4. 9. 2013, ktorým zároveň odsúhlasila návrh na nadobudnutie 100%-nej účasti v spoločnosti SPP, a. s. a kon1 Skupina SPP predstavuje všetky spoločnosti patriace do konsolidovanej skupiny SPP: materská spoločnosť SPP, a.s. a dcérske spoločnosti: eustream, a.s.; SPP - distribúcia, a.s.; NAFTA, a.s.; POZAGAS a.s.;
SPP CZ, a.s.; SPP Bohemia, a.s.; SPP Storage, s.r.o.)
The tasks assigned the ME SR by the Government
in Resolution No. 694 of 12 December 2012 included a request to submit information for discussion by the
Government on the preferred method of reorganisation
of the SPP, a. s.1 group of companies. The Government
1 The SPP Group represents all the companies belonging to the consolidated SPP Group: the parent company SPP, a.s. and subsidiaries:
eustream, a.s.; SPP - distribúcia, a.s.; NAFTA, a.s.; POZAGAS a.s.;
SPP CZ, a.s.; SPP Bohemia, a.s.; and SPP Storage, s.r.o.)
13
troly nad právnickými osobami EkoFond, n. f., Nadácia
SPP a Športový klub SPP, fondom. Zároveň vláda uložila ministrovi hospodárstva realizovať kroky potrebné na
uskutočnenie reorganizácie skupiny spoločnosti SPP,
a. s., a to v súlade s citovaným uznesením, vrátane uzatvorenia príslušnej dokumentácie. Predsedovi Výkonného
výboru FNM SR vláda odporučila spolupracovať s ministrom hospodárstva v súlade s jednotlivými bodmi spomínaného uznesenia. Minister hospodárstva vyrokoval
Rámcovú zmluvu o predaji a kúpe akcií medzi spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a. s., fondom
a MH SR, ktorej cieľom je, okrem iného, dosiahnuť stav,
kedy fond bude jediným vlastníkom akcií SPP, a. s. Po
schválení vo Výkonnom výbore FNM SR bola Rámcová
zmluva uzatvorená 19. 12. 2013.
Majetok fondu, ktorý je predmetom
dlhodobého nájmu
Fond okrem majetkových účastí v obchodných spoločnostiach vlastní aj majetok nadobudnutý odstúpením
od privatizačných zmlúv, resp. nadobudnutý iným spôsobom. S uvedeným majetkom možno naložiť v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona o privatizácii. V roku
2013 bol predmetom nájmu tento majetok:
discussed this information and took it into consideration
in Resolution No. 524 of 4 September 2013 which also
approved the proposal to acquire a 100 % equity interest in SPP, a. s. and control of the legal entities EkoFond,
n. f., Nadácia SPP and Športový klub SPP by the Fund.
At the same time the Government ordered the Minister of
Economy to take the steps needed to complete the reorganisation of the SPP, a.s. group companies in compliance
with the referenced resolutions, including the conclusion of
requisite documentation. The Government recommended
that the Chairperson of the NPF SR Executive Committee
cooperate with the Minister of Economy in the fulfilment
of the individual points of the referenced resolution. The
Minister of Economy negotiated a Framework Contract on
the sale and purchase of shares between Energetický a
průmyslový holding, a. s., the Fund and ME SR, the objective of which, inter alia, was to achieve a situation whereby
the Fund would be the sole owner of shares in SPP, a.s.
The Framework Contract was concluded on 19 December
2013 after approval in the NPF SR Executive Committee.
Fund Property Subject to a Long-Term Lease
In addition to equity interests in commercial companies,
the Fund also holds property acquired from withdrawals
from privatisation contracts or acquired in other manners.
Such property can be disposed of pursuant to the requisite provisions of the Privatisation Act. The following assets were subject to leases in 2013:
Prehľad majetku, ktorý bol predmetom nájmu
Overview of assets subject to leases
Nehnuteľnosti z bývalého štátneho podniku
Property from a former state-owned enterprise
Dopravno-inžinierske služby Banská Bystrica
Účtovná hodnota (v Eur)
Book value (in €)
15 202,81
15,202.81
EKOENERGOSTAV, Košice
692 365,00
692,365.00
Piloimpregna, Košice
175 447,45
175,447.45
Obchod s palivami, Banská Bystrica
532 679,28
532,679.28
Agrotechnika Zvolen
523 899,62
523,899.62
Výskumno–vývojový ústav pozemných stavieb NOVA, Bratislava
48 164,39
48,164.39
Poznámka: Náklady na poistenie prenajatého majetku znáša nájomca
Note: The lessee bears all costs for insuring the leased property
Nakoľko ide o dlhodobý nájom, boli v roku 2013 vypracované znalecké posudky za účelom ohodnotenia aktuálneho stavu prenajatého majetku týkajúce sa nehnuteľností bývalého štátneho podniku Piloimpregna, Košice, bývalého štátneho podniku Obchod s palivami, Banská
Bystrica a bývalého štátneho podniku Agrotechnika
Zvolen. Fond zvažuje spôsob ďalšieho naloženia s majetkom nadobudnutým odstúpením od privatizačných zmlúv,
resp. nadobudnutým iným spôsobom.
14
Given the fact that long-term leases were concerned, expert assessor statements were completed in 2013 in order
to evaluate the current condition of the leased property from
the former state-owned enterprises Piloimpregna, Košice,
Obchod s palivami, Banská Bystrica and Agrotechnika
Zvolen. The Fund is currently considering further disposal
of such property acquired through withdrawal from privatisation contracts or acquired in other ways.
03
Pohľadávky z privatizácie
Jednu z významných položiek v majetku fondu predstavujú pohľadávky z privatizácie, ktoré sú vedené v účtovníctve fondu na analytických účtoch syntetického účtu
„315“ - riadky „029“ a „033“ súvahy fondu. Analytika je
v účtovníctve fondu vedená podľa jednotlivých zmlúv
uzatvorených medzi fondom a nadobúdateľmi privatizovaného majetku/akcií. V tejto kategórii pohľadávok sú na
osobitnom analytickom účte vedené aj iné pohľadávky.
Medzi najvýznamnejšie z nich je možné zaradiť pohľadávky za dividendy a pohľadávky na osobitnom účte MH SR.
Odbor stratégie a zefektívnenia nakladania s majetkovými
účasťami na žiadosť dozornej rady, pravidelne vypracováva a po predchádzajúcom prerokovaní výkonným výborom, pravidelne predkladá na rokovanie dozornej rady
informácie o pohľadávkach fondu z privatizácie.
Stav pohľadávok FNM SR z privatizácie k 31. 12. 2013
Privatisation Receivables
One of the most important components of the Fund’s
assets is represented by privatisation receivables, which
are recorded in the Fund’s accounting in the analytical
accounts of synthetic account “315” in rows “029” and
“033” of the Fund’s balance sheet. Analytically in the
Fund’s accounting, such receivables are maintained using the individual contracts concluded between the Fund
and the individual party acquiring the privatised property/
shares. Other receivables in this category of receivables
are held on a separate analytical account. Receivables
for dividends and receivables on the ME SR Special
Account are among the most significant such receivables. The Department of Strategy and Improvement of
Investment Management regularly compiles and submits
information for consideration to the Supervisory Board on
the Fund’s privatisation receivables upon request from
the Supervisory Board and after prior discussion with the
Executive Committee.
Balance of NPF SR Privatisation Receivables as at 31 December 2013:
Názov
Name
Stav k 31. 12. 2013 (v Eur)
Balance as at 31 December 2013 (in €)
Pohľadávky z privatizácie celkom - z toho:
Total privatisation receivables - of which:
324 778 099,74
324,778,099.74
1) v lehote splatnosti
1) Current
186 317 288,73
186,317,288.73
2) po lehote splatnosti:
2) Past due
131 451 704,51
131,451,704.51
2.1. v konkurzoch, likvidáciách a exekúciách
2.1. In bankruptcy, winding up and seizure
37 449 313,99
37,449,313.99
2.2. v príprave na odpis
2.2. Prepared for write off
81 962 986,69
81,962,986.69
2.3. vymáhané súdnou cestou
2.3. Collection sought via the courts
12 039 403,83
12,039,403.83
3) príjem osobitného účtu MH SR
3) ME SR special account revenue
7 009 106,50
7,009,106.50
Pohľadávky v lehote splatnosti predstavujú pohľadávky z privatizačných zmlúv, za nájom majetku fondu.
Medzi najvýznamnejšie patria pohľadávky za dividendy
z akciových spoločností s majetkovou účasťou fondu (dividendy SPP, a. s. vo výške 186 316 tis. Eur splatné v júli
2014).
Current receivables are receivables from privatisation
contracts and for the lease of the Fund’s property. Among
the most significant include receivables for dividends from
joint-stock companies in which the Fund holds an equity
interest (SPP, a. s. dividends totalling €186,316 thousand
due for payment in July 2014).
Pohľadávky po lehote splatnosti:
–– v konkurzoch, exekúciách a likvidáciách - predstavujú
pohľadávky uplatnené v prebiehajúcich konkurzných
konaniach, exekúciách a likvidáciách. Do tejto kategórie patria aj pohľadávky, ktoré vznikli z nesplnenia
záväzku vyplatenia dividend z akciových spoločností
s majetkovou účasťou fondu, alebo z dôvodu neoprávnene vyplatených dlhopisov fondu fyzickým osobám. (Novácke chemické závody a. s. v konkurze 22 587 tis. Eur).
Past due receivables:
–– In bankruptcy, seizure and winding up - these receivables have been applied in on-going bankruptcy, seizure and winding up proceedings. This category includes receivables that have arisen from the failure to
fulfil the obligation to pay dividends by companies in
which the Fund maintains an equity interest or on the
basis of unauthorised redemption of the Fund’s bonds
by natural persons. (Novácke chemické závody a. s. in
bankruptcy - €22,587 thousand);
15
–– v príprave na odpis - predstavujú pohľadávky v príprave na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich
účtovný odpis, uplatnené v konkurznom konaní, ktoré
bolo právoplatne ukončené alebo kde došlo k právoplatnému zamietnutiu návrhu na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka pre nedostatok majetku (podmienkou pre odpis takýchto pohľadávok je výmaz dlžníka z obchodného registra ex offo), ďalej pohľadávky
z privatizačných zmlúv, kde došlo k úmrtiu kupujúceho
a nie je možné si tieto uplatniť voči dedičom. Patria
sem aj pohľadávky voči dlžníkom, kde došlo k ich dobrovoľnému výmazu z obchodného registra. (JAS a.s.
Bardejov – 14 387 tis. Eur; R.C.C. s.r.o. Sabinov –
12 564 tis. Eur; V.K.F. s.r.o. Drienov – 10 784 tis. Eur).
–– Prepared for write off - these receivables are being prepared for the permanent termination of collection efforts
and accounting write-offs applied within bankruptcies
that have been legally terminated or where a petition
for bankruptcy has been rejected due to a lack of assets (ex offo removal from the Commercial Register is a
condition for this type of receivables) as well as receivables from privatisation contracts where the buyer has
died and such receivables cannot be applied against
heirs. Such receivables include those held against
debtors who have been voluntarily expunged from the
Commercial Register. (JAS a.s. Bardejov – €14,387
thousand; R.C.C. s.r.o. Sabinov – €12,564 thousand;
V.K.F. s.r.o. Drienov – €10,784 thousand); and
–– vymáhané súdnou cestou - predstavujú pohľadávky z privatizačných zmlúv vymáhané súdnou cestou, resp. u ktorých došlo k ukončeniu súdneho
sporu a nárok fondu nebol uznaný. (Hlavko M., Ing.
Sucháč Ľ. / majetok bývalého š. p. Gemerský mlyn –
1 507 tis. Eur; TG Trade, a. s. / právny nástupca CEBO
HOLDING SLOVAKIA a. s. v konkurze - 4 779 tis. Eur;
Baláž Roman, Balážová Eva /majetok bývalého š. p.
Víno Nitra – 6 272 tis. Eur).
–– Collection sought via the courts - these are receivables
from privatisation contracts where collection is being
sought via the courts or for those for which the end of
a lawsuit has been announced but the Fund’s claim
has not been recognised. (Hlavko M., Ing. Sucháč Ľ. /
assets of the former state-owned enterprise Gemerský
mlyn – €1,507 thousand; TG Trade, a. s. / legal successor CEBO HOLDING SLOVAKIA a. s. in bankruptcy - €4,779 thousand; Baláž Roman, Balážová Eva /
assets of the former state-owned enterprise Víno Nitra
– €6,272 thousand).
Príjmy osobitného účtu MH SR predstavujú samostatnú kategóriu pohľadávok z privatizácie, ktorú tvoria
príjmy osobitného účtu MH SR ako právneho nástupcu
bývalého MSPNM SR. Podmienky, po splnení ktorých sa
finančné prostriedky, ktoré sú príjmom osobitného účtu
MH SR, stávajú majetkom fondu, upravuje ustanovenie §
28 ods. 2 zákona o privatizácii.
3.2
Kapitálový trh a dlhopisy
V priebehu roku 2013 fond pokračoval v plnení úloh týkajúcich sa výplaty menovitej hodnoty a výnosu dlhopisu
fondu oprávneným osobám, v realizácii prevodov cenných papierov v CDCP a plnení úloh vyplývajúcich zo zákona o privatizácii spojených s bezodplatným prevodom
cenných papierov od fyzických osôb na fond.
Dlhopisy fondu
Emisiu vo výške 3,3 mil. kusov dlhopisov fondu vydal
fond k 1. 1. 1996 a v zmysle zákona o privatizácii ich
splatil najmä v roku 2001. Zákon č. 717/2004 Z. z.
z 2. 12. 2004 umožnil fondu vyplácať dlhopisy aj po ich
premlčaní, a preto fond v realizácii výplat týchto cenných
papierov oprávneným osobám pokračoval aj v roku 2013.
Prijaté písomné žiadosti o vyplatenie dlhopisov fondu boli
vybavované na základe evidencie, ktorá sa nachádza
v spoločnosti RMSM. Fond vykonával tiež všetky činnosti
súvisiace s prvým splatením, resp. s opätovným vyplatením tých dlhopisov fondu, ktoré si oprávnené osoby neprevzali už v roku 2001. V roku 2013 bolo oprávneným
osobám vyplatených 477 kusov dlhopisov fondu v sume
cca 157 tis. Eur. Ku koncu roka 2013 fond evidoval vyše
220 rozpracovaných žiadostí dedičov, pri ktorých ide najmä o novoobjavené dedičstvá. Celkovo k 31. 12. 2013
ostalo v evidencii cca 36 tisíc oprávnených osôb na výplatu dlhopisov fondu v objeme cca 15 543 tis. Eur. Tento
16
ME SR special account revenue is a separate category of privatisation receivables which generate income
on the special account maintained with the ME SR as the
legal successor to the former MAPNP SR. The conditions
to be met in order for ME SR special account revenue to
become the Fund’s property are stipulated in Article 28 (2)
of the Privatisation Act.
3.2
Capital Market and Bonds
During 2013 the Fund continued in completing tasks concerning the redemption of the nominal value and interest of
the Fund’s bonds to eligible persons, the implementation of
transfers of securities in the CDCP, and the performance of
tasks arising from the Privatisation Act associated with the
gratuitous transfer of securities from individuals to the Fund.
Fund Bonds
The Fund issued 3.3 million bonds on 1 January 1996
and most of these bonds were redeemed in 2001 pursuant to the Privatisation Act. Act No. 717/2004 Coll. on
2 December 2004 allowed the Fund to honour expired
bonds which is why the Fund continued to redeem these
securities for eligible beneficiaries in 2013. Written requests
to redeem bonds received by the Fund were cleared using
records maintained by RMSM. The Fund also conducted
all activities related to the first instalment or repeated redemption of these bonds that were not collected by eligible
beneficiaries in 2001. A total of 477 of the Fund’s bonds
were redeemed by eligible beneficiaries in 2013 for a total
of around €157 thousand. At the end of 2013 the Fund recorded more than 220 in process requests from heirs with
most such claims derived on the basis of newly discovered
inheritances. Around 36,000 eligible beneficiaries of Fund
03
relatívne vysoký počet nevyplatených dlhopisov súvisí najmä s úmrtiami oprávnených majiteľov, s neinformovanosťou dedičov, s dlhotrvajúcimi dedičskými konaniami, so
zmenenými identifikačnými údajmi (priezvisko, bydlisko), s
dlhodobými pobytmi oprávnených osôb v zahraničí.
Prevody cenných papierov na CDCP
Prevody cenných papierov v majetku fondu, ktoré nie sú
obchodované na BCPB, zabezpečoval fond v CDCP na
základe uzatvorených zmlúv. Služby súvisiace s prevodom cenných papierov boli realizované prostredníctvom
elektronického systému CDCP (zadávanie tzv. „polpríkazov“). Takto bolo v roku 2013 zrealizovaných 13 bezodplatných prevodov zaknihovaných cenných papierov na
obce a mestá, čo spolu predstavovalo prevod 16 168 ks
cenných papierov.
Prostredníctvom odboru kapitálového trhu a reštitúcii,
fond v nadväznosti na uvedené činnosti, viedol internú
evidenciu cenných papierov, spravoval majetkové účty
cenných papierov fondu evidovaných v CDCP, pre potreby účasti fondu na VZ v akciových spoločnostiach s majetkovou účasťou fondu zabezpečoval stavové výpisy
z majetkových účtov cenných papierov a vykonával ďalšie
potrebné činnosti.
Proces bezodplatných prevodov cenných
papierov na fond od fyzických osôb
Novelami zákona o privatizácii, zákonom č. 160/2009
Z. z. z 15. 4. 2009 a zákonom č. 563/2009 Z. z.
z 1. 12. 2009 vznikla fondu povinnosť zabezpečiť činnosti spojené s prevodom zaknihovaných cenných papierov ponúknutých fyzickými osobami bezodplatne fondu. Náklady priamo spojené s prevodom zaknihovaných
cenných papierov je povinný hradiť fond, t. j. pre fyzické
osoby sú tieto služby poskytované bezodplatne.
Proces bezodplatných prevodov cenných papierov od fyzických osôb na fond prebiehal v roku 2013 v spolupráci
s CDCP, spoločnosťou RMSM, spoločnosťou DLHOPIS
a tiež niektorými spolupracujúcimi členmi CDCP (obchodníci s cennými papiermi).
Fond začiatkom roka 2013 vypovedal Mandátnu zmluvu so
spoločnosťou RMSM, ktorej predmetom bolo poskytovanie služieb v súvislosti s bezodplatnými prevodmi cenných
papierov na fond. Bezodplatné prevody cenných papierov
boli naďalej zabezpečované spoločnosťou DLHOPIS prostredníctvom 185 vybraných pracovísk SP, a.s.
Na procese bezodplatného nadobúdania cenných papierov od fyzických osôb sa v roku 2013 podieľalo 11 spolupracujúcich členov CDCP, ktorí zabezpečovali služby pre
veľkú skupinu fyzických osôb, ktoré majú majetkové účty
vedené u člena, a tiež pre veľkú skupinu dedičov vo vzťahu k majetkovým účtom zomrelých.
Počas roka 2013 zotrval záujem občanov o proces bezodplatného prevodu cenných papierov na fond, o čom
svedčí aj nasledujúci štatistický prehľad.
bonds worth a total of around €15,543 thousand remain
on the books as at 31 December 2013. The relatively
high number of unredeemed bonds is primarily due to the
deaths of eligible beneficiaries, a lack of information on the
part of heirs, drawn-out inheritance proceedings, changes
in identification details (last name and residence) and the
long-term residency of eligible beneficiaries abroad.
Transfers of Securities to CDCP
Transfers of securities in the Fund’s property that are not
traded on the BCPB were handled by the Fund within the
CDCP on the basis of concluded contracts. Services
related to the transfer of securities were delivered using
the CDCP’s electronic system (by introducing so-called
“half-orders”). This process was used in 2013 to complete
a total of 13 gratuitous transfers of registered securities,
representing a total transfer of 16,168 individual securities.
In connection with these activities and through the Capital
Market and Restitutions Department, the Fund maintained internal records of securities, administered asset
accounts for the Fund’s securities recorded in the CDCP
for the needs of the Fund’s participation at general meetings of shareholders in joint-stock companies in which
the Fund maintains an equity interest, secured balance
statements from these asset accounts for securities and
conducted other necessary activities.
Process of Completing Gratuitous Transfers
of Securities from Natural Persons to the Fund
Amendments to the Privatisation Act, specifically Act No.
160/2009 Coll. of 15 April 2009 and Act No. 563/2009
Coll. of 1 December 2009 established the Fund’s obligation to support the gratuitous transfer of registered securities offered by natural persons to the Fund. All costs
associated with the gratuitous transfer of registered securities are to be borne by the Fund, which means that such
services are provided to individuals free of charge.
The gratuitous transfer of securities from natural persons
to the Fund process continued in 2013 in cooperation
with CDCP, RMSM, DLHOPIS and other cooperating
members of the CDCP (securities traders).
At the beginning of 2013 the Fund delivered notice to its
Mandate Contract with RMSM, the subject of which was
the provisioning of services in connection with the gratuitous transfers of securities to the Fund. The gratuitous
transfer of securities continued through DLHOPIS at 185
selected branches of SP, a.s.
A total of 11 cooperating members of the CDCP were
involved in the gratuitous transfer process for natural persons in 2013 and these members provided services to a
large group of natural persons with accounts maintained
with the specific cooperating member and for a huge
group of heirs with respect to the accounts of deceased
individuals.
Interest among residents with respect to the gratuitous
process of transferring securities to the Fund continued
in 2013, which is clear in the following statistical overview.
17
Štatistický prehľad o poskytnutých službách v rokoch 2009 - 2013
Statistical Overview of Rendered Services, 2009-2013
Názov služby
Service
Rok/počet fyzických osôb
Year/Number of individuals
2009*
2010
2011
2012
2013
Identifikácia majiteľa cenných papierov
Identification of securities owner
45 172
45,172
129 608
129,608
138 786
138,786
190 214
190,214
109 916
109,916
Registrácia majiteľa cenných papierov /zmena v registrácii
Registration of securities owner/change in registration
43 368
43,368
114 726
114,726
115 280
115,280
166 161
166,161
103 076
103,076
Uzatvorenie zmluvy o prevode cenných papierov na fond
Conclusion of a contract to transfer securities to the Fund
26 943
26,943
67 997
67,997
72 485
72,485
155 350
155,350
95 254
95,254
Príkazy na zrušenie majetkového účtu fyzických osôb v CDCP
Instruction to cancel the asset accounts of individuals in the CDCP
24 888
24,888
66 983
66,983
69 911
69,911
144 395
144,395
76 081
76,081
(*) za rok 2009 trvanie projektu 3 mesiace
(*) The project was only active for 3 months in 2009
Úlohy a činnosti súvisiace s informačnými službami; sumarizovaním, kontrolou, overením a archiváciou dokladov;
preplácaním poplatkov súvisiacich s prevodmi, oceňovaním cenných papierov a pod. zabezpečoval, tak ako po
minulé roky, odbor kapitálového trhu. O náročnosti procesu bezodplatného prevodu cenných papierov svedčia
aj výdavky fondu spojené s týmto procesom, ktoré v roku
2013 predstavovali sumu okolo 10 640 tis. Eur.
The Capital Market Department once again as in the previous year secured the tasks and activities related to information services, summarisation, audit, verification and archiving of records, reimbursement of fees related to transfers,
pricing securities, etc. The demanding nature of the gratuitous transfer of securities process is made clear by the
Fund’s expenditures associated with this process, which
reached a total of around €10,640 thousand in 2013.
Portfólio cenných papierov, ktoré fond nadobudol v procese bezodplatného prevodu cenných papierov na fond
od fyzických osôb obsahuje rôzne druhy cenných papierov (napr. akcie, dlhopisy, družstevné podielnické listy,
podielové listy a iné). Toto portfólio bolo k 31. 12. 2013
ocenené na sumu približne 3 170 tis. a jeho štruktúru
znázorňuje nasledujúci prehľad.
The portfolio of securities that the Fund acquired within
the gratuitous transfer of securities from natural persons to
the Fund contains various types of securities (e.g. stocks,
bonds, cooperative and profit-sharing certificates, mutual fund certificates and others). The value of the portfolio
was estimated at around €3,170 thousand and its structure is provided in the following overview.
Prehľad štruktúry cenných papierov k 31. 12. 2013
Overview of the structure of securities as at 31 December 2013
Podoba cenných papierov
Form
Počet emisií
Number
Zaknihované cenné papiere
Registered securities
555
Listinné cenné papiere (*)
Letter securities (*)
236
Spolu
Total
791
(*) Cenné papiere, ktoré počas trvania procesu zmenili podobu zo zaknihovanej na listinnú.
(*) The Fund also records securities that were converted during the process from registered to letter securities.
Novelou zákona o privatizácii, (zákon č. 435/2013 Z. z.
z 29. 11. 2013) končí možnosť bezodplatného prevodu
cenných papierov na fond dňom 31. 12. 2014.
18
An amendment to the Privatisation Act (Act No. 435/2013
Coll. of 29 November 2013) ceases the option to elect
the gratuitous transfer of securities to the Fund on 31
December 2014.
03
3.3
Reštitúcie a bezodplatné prevody
Fond zabezpečuje, okrem iného, aj činnosti, ktoré svojou povahou súvisia s realizáciou rozhodnutí o privatizácii
schválených privatizačných výstupov, napríklad bezodplatných prevodov. Vykonáva vyporiadania reštitučných
nárokov oprávnených osôb a taktiež spracováva majetkovo-právne posudzovanie majetku k žiadostiam fyzických
a právnických osôb, rieši neštandardne nadobudnuté
vlastníctvo k majetku fondu zapísaného v katastri nehnuteľností nie v súlade so zákonom o privatizácii a zabezpečuje spôsob naloženia s majetkom fondu.
Uspokojovanie reštitučných nárokov
oprávnených osôb
V roku 2013 fond nemohol realizovať finančnú náhradu
voči oprávneným osobám, ktorých nárok vyplýva z § 13
ods. 6 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, z § 2 ods. 3 zákona
č. 87/1991 Zb. vydaním cenných papierov, ktoré nemajú povahu štátneho dlhopisu – zmenky, nakoľko MH SR
ani MF SR nevydali rozhodnutie o priznaných finančných
náhradách oprávneným osobám na základe ktorých fond
vypláca finančnú náhradu oprávneným osobám.
V súlade s rozhodnutím MH SR evidoval fond v priebehu
roku 2013 nevyporiadané reštitučné nároky oprávnených
osôb, ktorých nároky vyplývajú zo zákona č. 87/1991 Zb.
o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov v celkovej výške 27,58 tis. Eur. Tieto nároky budú
priebežne realizované v ďalšom období, ak pominú dôvody, ktoré bránia ich uspokojeniu, nakoľko sú predmetom súdnych sporov alebo sú zaťažené inými právnymi
prekážkami.
Fondu prislúcha povinnosť realizovať v súlade s platnou
legislatívou aj tie nároky, o ktorých bude MF SR rozhodovať v súlade so zákonom o mimosúdnych rehabilitáciách.
Podľa informácií, ktoré má fond k dispozícii, v roku 2013
evidovalo MF SR takmer 49 doposiaľ nevybavených
žiadostí o finančnú náhradu. Na okresných a krajských
súdoch prebieha 15 aktívnych súdnych sporov, pričom
sumy finančných náhrad nie sú navrhovateľmi konkretizované v každom súdnom spore. Vzhľadom k tomu, že na
MF SR sú priebežne doručované nové žiadosti, z MH SR
a od oprávnených osôb, ktoré si požiadavku o finančnú
náhradu môžu podať do jedného roka odo dňa právoplatnosti rozsudku súdu, ktorým bol zamietnutý návrh
na vydanie veci, počet budúcich žiadateľov–reštituentov
a objem finančnej náhrady podľa zákona o mimosúdnych
rehabilitáciách môže narastať. Uvedené skutočnosti neumožňujú určiť presný počet a hodnotu nevybavených
reštitučných nárokov, zároveň môžu ovplyvniť skutočný
počet priznaných finančných náhrad a ich výšku. Je potrebné, aby fond s týmito skutočnosťami aj naďalej počítal
a pri zabezpečovaní svojej činnosti v oblasti mimosúdnych
rehabilitácií vyhradil finančné prostriedky v odhadovanej
sume 500 tis. Eur až 700 tis. Eur. V pôsobnosti MH SR je
evidovaných 10 reštitučných nárokov podľa § 47 zákona
o privatizácii a 5 prípadov je v dlhodobom riešení.
3.3
Restitutions and Gratuitous Transfers
The Fund also, inter alia, conducts activities related to
implementing privatisation decisions based on approved
privatisation results, such as gratuitous transfers. It also
settles restitution claims of eligible persons and carries
out property law assessments of property related to the
requests of natural persons and legal entities, resolves
the unauthorized inscription of property in the real estate
cadastre and provides a method to dispose of the Fund’s
property.
Settlement of the Restitution Claims
of Eligible Persons
In 2013 the Fund was unable to make financial compensation to eligible persons whose claims resulted from
Article 13 (6) of Act No. 87/1991 Coll. on Extra-judicial
Rehabilitation, as amended and from Article 2 (6) of Act
No. 87/1991 Coll. by issuing securities in the form of bills
of exchange and not as state bonds given the fact that
the ME SR and MF SR did not issue decisions to honour
claims for financial compensation made by eligible persons that the Fund would then use as the basis for paying
out such financial compensation to the eligible persons.
Pursuant to a decision issued by the ME SR, the Fund recorded all unsettled restitution claims of eligible persons in
2013 with a total value of €27.58 thousand whose claims
were made on the basis of Act No. 87/1991 Coll. on
Extra-judicial Rehabilitation, as amended. These claims
shall be executed in the future if reasons arise that prevent
their satisfaction as they are the subject of disputes and
are burdened with other legal barriers.
The Fund is also obliged to settle claims pursuant to current legislation on which the MF SR will decide under the
Act on Extra-judicial Rehabilitation. According to the information available to the Fund, in 2013 the MF SR registered
nearly 49 pending requests for financial compensation.
15 disputes are active lawsuits at both district and regional level courts while the total financial claims made have
not been specified by the petitioners in every individual
lawsuit. Given the fact that the MF SR regularly receives
new requests from ME SR and other eligible persons who
may seek financial compensation within one year from the
valid date of a court verdict that rejected a proposal to
surrender property, the number of future restitution claimants and the amount of financial compensation pursuant
to the Act on Extra-judicial Rehabilitation may grow. These
facts prevent the definition of a precise number or value
of all unsettled restitution claims and may affect the real
number of recognised claims for financial compensation
and their amount. The Fund must ensure that these facts
are taken into consideration and it has set aside funds
totalling an estimated €500 thousand to €700 thousand
to secure its activities within extra-judicial rehabilitation. 10
restitution claims under Article 47 of the Privatisation Act
are registered within the jurisdiction of the ME SR and 5
cases are in the long-term settlement process.
19
Bezodplatné prevody
V súlade s § 12 ods. 2 písm. d) zákona o privatizácii pokračoval fond aj v roku 2013 v zabezpečovaní úloh, ktoré
mu vyplývali z rozhodnutí MSPNM SR, týkajúcich sa realizácií bezodplatných prevodov akcií emitovaných vodárenskými spoločnosťami na mestá a obce. Počas tohto
obdobia fond realizoval bezodplatné prevody 16 168 ks
akcií Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.
Košice v nominálnej hodnote 33,19 Eur / akcia na 13
miest a obcí v celkovej účtovnej hodnote privatizovaného
majetku 536,62 tis. Eur.
Na základe § 28 ods. 8 zákona o privatizácii riešil fond
spôsob nakladania s majetkovou účasťou fondu na podnikaní vodárenských spoločností, nakladanie s privatizovaným majetkom realizovaným formou bezodplatných
prevodov na mestá a obce.
Riešenie majetkovo-právnych problémov
privatizovaného majetku
Riešenie majetkovo-právnych problémov vyplývajúcich
z postupnej realizácie privatizačných rozhodnutí, najmä
v oblasti nakladania s nehnuteľným majetkom, je významnou agendou fondu z dôvodu napĺňania jeho strategických
zámerov pri zabezpečovaní privatizácie štátneho majetku.
V súlade s vývojom privatizácie boli vykonávané právne
analýzy a stanoviská za účelom objektivizácie postupov fondu v prípadoch, keď sa privatizovaný majetok stal predmetom súdnych sporov alebo sporných reštitučných náhrad.
V hodnotenom období boli riešené žiadosti fyzických
a právnických osôb, ktorých predmetom bol majetok, vo
väčšine prípadov nehnuteľnosti. Ďalej fond skúmal a vydával záväzné stanoviská:
–– k majetku duplicitného vlastníctva medzi sprivatizovaným štátnym podnikom a fyzickou osobou,
–– k sprivatizovanému majetku, ktorý je predmetom súdneho sporu,
–– k majetku, ktorý bol v rozpore so zákonom o privatizácii
vedený vo vlastníctve fondu,
–– k majetku, ktorý bol opomenutý v procese privatizácie,
–– k majetku, ktorý je predmetom Ústavy Slovenskej republiky (vodné toky, nerastné bohatstvo) a iných platných právnych noriem,
–– k majetku, ktorý je vo vlastníctve Slovenského štátu
v správe orgánov štátnej správy.
Fond poskytoval podľa zákona č. 173/1993 Z. z. v znení
zákona č. 564/2003 Z. z. o náhradách prevodu majetku
štátu na iné osoby, výšku náhrady povinnej osobe, ktorá uspokojila reštitučný nárok oprávnenej osoby vydaním
majetku. Z právneho a zákonného hľadiska sú posudzované a riešené podané žiadosti povinných osôb, ktoré
žiadajú fond o finančnú náhradu za vydaný majetok na
základe rozsudku súdu alebo rozhodnutia pozemkového
úradu a na základe dohody o vydaní majetku.
V súčinnosti s príslušnými katastrálnymi úradmi sa dodatočne rušili zápisy vlastníctva fondu k nehnuteľnostiam,
ktoré nadobudol nie v súlade so zákonom o privatizácii.
V tejto oblasti boli postupne vydané právoplatné rozhod-
20
Gratuitous Transfers
In compliance with Article 12 (2) (d) of the Privatisation Act,
the Fund continued in 2013 to secure tasks resulting from
MAPNP SR decisions related to completing the gratuitous
transfers of shares issued by water utility companies to
towns and municipalities. Over the year a total of 16,168
shares in Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a. s. Košice with a nominal value of €33.19/share were
transferred gratuitously to 13 towns and cities with a total
book value of the privatised assets of €536.62 thousand.
Based on Article 28 (8) of the Privatisation Act, the Fund
dealt with the method of disposing of the Fund’s equity
interests in water utility companies and with the method of
disposal of privatised assets implemented in the form of
gratuitous transfers to towns and cities.
Resolution of Property Law Issues
related to Privatised Property
The resolution of property law issues resulting from the
gradual implementation of privatisation decisions, particularly with respect to disposing of real estate, represents an
important agenda of the Fund with respect to the fulfilment
of its strategic objectives within the privatisation of state
property. Legal analyses and standpoints were executed
in compliance with privatisation developments to objectively review the Fund’s practices in cases when privatised
property had become the subject of litigation or disputable restitution compensation.
Over this period, requests from individuals and legal entities regarding property were also resolved with most requests involving real estate. The Fund also researched
and issued the binding opinions:
–– Regarding assets with duplicate ownership between the
privatising state-owned enterprise and a natural person;
–– Regarding privatised assets that are the subject of a
lawsuit;
–– Regarding property that was in dispute with the
Privatisation Act but recorded in the Fund’s ownership;
–– Regarding property that was neglected within the privatisation process;
–– Regarding property covered by the Constitution of the
Slovak Republic (waterways, natural resources, etc.)
and other valid legal regulations; and
–– Regarding property owned by the Slovak state and administered by state authorities.
Pursuant to the Act No. 173/1993 Coll. as amended by
Act No. 564/2003 Coll. on compensation for the transfer
of state property to other persons, the Fund provided compensation to obliged parties who satisfied restitution claims
of eligible persons by surrendering property. Requests
from obliged entities seeking financial compensation from
the Fund for property surrendered on the basis of a court
ruling or decision made by a land office, or on the basis of
a property surrender agreement, were evaluated and resolved from both legal and statutory points of view.
The settlement of property inscribed without authorisation
in favour of the Fund was additionally ensured in collab-
03
nutia príslušnej správy katastra o oprave chyby v katastrálnom operáte v zmysle § 59 zákona č. 162/1995 Z. z.
katastrálny zákon, čo malo za následok zmenu zápisu
vlastníka na Slovenskú republiku v správe Slovenského
pozemkového fondu, MH SR a pod.
oration with the relevant property cadastre offices. Legal
decisions on the correction of errors in cadastral agenda
were issued in this area in compliance with Article 59 of
Act No. 162/1995 Coll., the Cadastral Act, which led to
the subsequent change of owner to the Slovak Republic,
in the administration of the Slovak Land Fund, ME SR, etc.
Reštitúcie a bezodplatné prevody v roku 2013
Restitution and Gratuitous Transfers in 2013
Činnosť
Activity
Objem (v Eur)
Value (in €)
Počet prípadov
Number of cases
Reštitúcie § 8 zákon č. 319/91 Zb. (MF SR), finančná náhrada
formou zmenky
Restitution, Article 8 of Act No. 319/91 Coll. (MF SR), financial
compensation in the form of a bill of exchange
0,00
0.00
0
0
Peňažná náhrada zákon č. 173/1993 Z. z. v znení zákona č. 564/2003 Z. z.
Financial compensation, Act No. 173/1993 Coll. as amended by
Act No. 564/2003 Coll.
0,00
0.00
0
0
Zmluvy o bezodplatnom prevode akcií vodárenských spoločností
na mestá a obce
Contracts on the gratuitous transfer of shares in water utilities
to towns and municipalities
536 615,92
536,615.92
13
13
Spolu
Total
536 615,92
536,615.92
13
13
3.4
Výkon akcionárskych práv
Jednou z hlavných úloh fondu, ktorú zastrešuje sekcia
výkonu akcionárskych práv, je zabezpečiť výkon práv akcionára v spoločnostiach s majetkovou účasťou fondu.
K 1. 1. 2013 mal fond majetkovú účasť v 76 akciových
spoločnostiach, čo je o 3 menej ako v roku 2012 (SEPS,
a. s.; Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.;
ZŤS VVU Martin a. s.).
Z evidovaného počtu 76 akciových spoločností bolo 38
v konkurze, v likvidácii, alebo už bol konkurz ukončený,
ale spoločnosť nebola ešte vymazaná z obchodného registra, alebo spoločnosť už bola vymazaná z obchodného
registra, ale akcie ešte zostali na účte fondu. V 24 spoločnostiach mal fond účasť vyššiu ako 50 % zo základného
imania. Z 38 spoločností, ktoré nie sú dotknuté konkurzom alebo likvidáciou bolo v roku 2013 najviac spoločností z odvetvia dopravy. Štruktúra spoločností podľa odvetví je uvedená v nasledovnej tabuľke:
3.4
Execution of Shareholder Rights
One of the Fund’s primary roles executed by the Section
for the Execution of Shareholder Rights is to ensure the
exercise of rights as a shareholder in companies where
the Fund maintains equity interests. On 1 January 2013
the Fund maintained equity interests in 76 joint-stock
companies, which is 3 less than in 2012 (SEPS, a. s.;
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. and ZŤS
VVU Martin a. s.).
Of these 76 joint-stock companies a total of 38 were in
bankruptcy or in the process of winding-up, or bankruptcy had already been completed but the company had
not yet been expunged from the Commercial Register, or
had been expunged from the Commercial Register but
its shares still remained on the Fund’s account. The Fund
maintained an equity interest of more than 50% of the
capital stock in 24 companies. Most of the 38 companies not affected by bankruptcy or winding-up in 2013
are active in transportation. The structure of companies
by sector is provided in the following table:
21
Štruktúra spoločností podľa odvetví:
Structure of Companies by Industry:
Odvetvie
Industry
Doprava
Transportation
Počet a. s.
Number of joint-stock companies
18
Energetika
Energy
5
Teplárenstvo
Heating utilities
6
Vodárenstvo
Water utilities
2
Zdravotníctvo
Healthcare
3
Strojárenstvo
Mechanical engineering
1
Kapitálový trh
Capital market
2
Ostatné
Others
1
Spolu
Total
38
Najvýznamnejšími spoločnosťami, v ktorých má fond majetkovú účasť, z hľadiska výšky základného imania, majetkovej účasti a vyplácania dividend, sú podniky energetiky,
teplárenstva a spoločnosť ST, a. s.
In terms of the level of capital stock, equity interest and
dividend payments, the most significant companies in
which the Fund has equity interests include companies in
energy, heating utilities and ST, a.s.
V oblasti dividendovej politiky vlády fond aktívne pristupoval k príprave riadnych VZ za účelom prijatia rozhodnutí
o výplate dividend zo zisku dosiahnutého spoločnosťami
s majetkovou účasťou fondu za účtovné obdobie roku
2012. Zo zisku roku 2012 fond zabezpečil dividendy
v celkovej výške 124 149 tis. Eur, z toho dividendy zo zisku energetických podnikov a spoločnosti ST, a. s. predstavovali 99,9 % podiel z celkového objemu dividend.
Zároveň fond zabezpečil ďalšie dividendy z nerozdeleného zisku minulých rokov, či už priamo na riadnych VZ alebo dodatočnými rozhodnutiami v druhom polroku 2013
v spoločnostiach s majetkovou účasťou fondu v celkovej
sume 317 758 tis. Eur. Osobitne fond sledoval dividendy,
ktoré zabezpečil pri vykonávaní akcionárskych práv v spoločnostiach, ktorých akcie nadobudol darovaním. Zo zisku
roku 2012 predstavovali tieto dividendy sumu 37 tis. Eur.
In terms of the Government’s dividend policy, the Fund
actively participated in preparations for ordinary general
meetings in order to adopt resolutions to pay out dividends from the profits generated by companies in which
the Fund maintains equity interests for fiscal year 2012.
The section secured dividends totalling €124,149 thousand from profits in 2012 with dividends from the energy
sector and ST, a. s. representing a share of 99.9% of all
such dividends. At the same time the Fund secured additional dividends from retained earnings retained directly at the ordinary general meetings of shareholders or in
subsequent decisions in the second half of 2013 totalling
€317,758 thousand from companies in which the Fund
maintains an equity interest. In particular the Fund monitored dividends that were secured through the execution
of shareholder rights in companies the shares of which
were obtained as gifts. These dividends represented a
total of €37 thousand of the profit in 2012.
Celková suma dividend schválených v roku 2013 predstavuje objem 628 261 tis. Eur. Na bankový účet fondu boli
pripísané peňažné prostriedky vo výške 441 945 tis. Eur.
Rozdiel vo výške 186 316 tis. Eur činí pohľadávka fondu z dividend splatná do 19. 7. 2014. Okrem uvedeného boli fondu v roku 2013 uhradené dividendy vo výške
10 322 tis. Eur schválené VZ v roku 2012 splatné v roku
2013.
22
The total amount of dividends approved in 2013 reached
€628,261 thousand. A total of €441,945 thousand was
credited to the Fund’s bank account. The difference of
€186,316 thousand comprises a Fund receivable for dividends with maturity on 19 July 2014. Additionally in 2013
the Fund received dividend payments of €10,322 thousand approved at general meetings of shareholders held
in 2012 that were paid in 2013.
03
Príjmy fondu z dividend
Fund Revenues from Dividends:
Schválené VZ v roku 2012 vyplatené v roku 2013
Approved by general meeting in 2012, paid in 2013
SAD Michalovce
(v tis. Eur)
(in thousands €)
122,35
122.35
Stredoslovenská energetika, a. s.
10 200,00
10,200.00
Spolu
Total
10 322,35
10,322.35
Schválené VZ v roku 2013 vyplatené v roku 2013
Approved by general meeting in 2013, paid in 2013
(v tis. Eur)
(in thousands €)
Bratislavská teplárenská, a. s.
116,35
116.35
SAD Trnava, a. s.
197,98
197.98
ST, a. s.
10 585,20
10,585.20
Stredoslovenská energetika, a. s.
41 302,92
41,302.92
Trnavská teplárenská, a. s.
98,00
98.00
Východoslovenská energetika, a. s.
33 943,73
33,943.73
Západoslovenská energetika, a. s.
355 629,34
355,629.34
Akcie spoločností nadobudnuté darovaním od fyzických osôb
Shares in companies acquired as gifts from natural persons
71,53
71.53
Spolu
Total
441 945,05
441,945.05
Spolu príjmy fondu z dividend vyplatených v roku 2013
Total Fund revenues from dividends paid in 2013
452 267,40
452,267.40
Schválené VZ v roku 2013 úhrada v roku 2014
Approved by general meeting in 2013, paid in 2014
SPP, a. s.
Pri výkone akcionárskych práv sa fond sústredil najmä
na prípravu a aktívnu účasť na VZ akciových spoločností.
Zabezpečil prípravu a účasť na:
–– 64 riadnych a 86 mimoriadnych VZ akciových spoločností, v ktorých má majetkovú účasť a vykonáva práva
a povinnosti akcionára,
–– 25 VZ v zmysle § 190 Obchodného zákonníka, t. j.
vo forme rozhodnutí jediného akcionára.
(v tis. Eur)
(in thousands €)
186 315,61
186,315.61
The Fund’s primary focus in executing shareholder rights
was preparation and active participation in the general
meetings of joint-stock companies. The Fund prepared
for and attended:
–– 64 ordinary and 86 extraordinary general meetings in
joint-stock companies in which it maintains an equity
interest and exercises shareholder rights and duties;
and
–– 25 general meetings pursuant to Article 190 of the
Commercial Code, i.e. in the form of a decision issued
by the sole shareholder.
23
Fond vykonáva akcionárske práva v 33 spoločnostiach
priamo. V 5 spoločnostiach vykonáva akcionárske práva MH SR. V súvislosti so spoločnosťami, v ktorých má
fond majetkovú účasť, ale práva a povinnosti akcionára
vykonáva podľa § 47d) zákona o privatizácii MH SR, pripravil a vydal fond celkovo 34 splnomocnení pre MH SR
k účasti na valných zhromaždeniach alebo na vydanie rozhodnutia jediného akcionára.
The Fund executed its shareholder rights directly in 33
companies. The ME SR exercises shareholder rights in 5
companies. The Fund prepared and issued a total of 34
power of attorney agreements for the ME SR to participate in general meetings or to issue decisions as a sole
shareholder in connection with companies in which the
Fund maintains an equity interest but in which the ME SR
exercises shareholder rights and duties pursuant to Article
47d) of the Privatisation Act.
MH SR vykonáva akcionárske práva v týchto 5 spoločnostiach
ME SR exercised shareholder rights in the following 5 companies:
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Slovenské elektrárne, a. s.
Západoslovenská energetika, a. s.
Stredoslovenská energetika, a. s.
Východoslovenská energetika, a. s.
Na riadnych VZ boli prerokované a prijaté uznesenia týkajúce sa:
–– schválenia výročnej správy za rok 2012,
–– schválenia ročnej individuálnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku, resp. zúčtovania straty za rok 2012,
–– personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade
a. s.,
–– schválenia ostatných návrhov spadajúcich do právomoci valného zhromaždenia.
Resolutions were discussed and adopted at ordinary
general meetings on the following topics:
–– Approval of the annual reports for 2012;
–– Approval of annual financial statements and profit distribution/loss settlement for 2012;
–– Changes to the boards of directors and supervisory
boards of joint-stock companies; and
–– Approval of other proposals falling within the competence of the general meeting.
Mimoriadne VZ boli zvolávané v súlade s platnými stanovami akciových spoločností, predovšetkým za účelom:
–– zmeny stanov,
–– personálnych zmien v predstavenstvách a dozorných
radách,
–– udelenia súhlasu na odpredaj hnuteľného i nehnuteľného majetku, schválenia záložného práva,
–– schválenia ostatných návrhov spadajúcich do právomoci valného zhromaždenia.
Extraordinary general meetings were convened in compliance with the valid articles of association of the joint-stock
companies, mainly for the purposes of:
–– Amending the articles of association;
–– Personnel changes to boards of directors and supervisory boards;
–– Granting approval for the sale of movable and real assets and approval for liens; and
–– Approval of other proposals falling within the competence of the general meeting.
V spoločnostiach, v ktorých bol fond jediným akcionárom,
boli mimoriadne VZ spravidla realizované v zmysle § 190
Obchodného zákonníka, t. j. rozhodnutím jediného akcio­
nára.
Všetky materiály súvisiace s prípravou VZ boli predkladané v písomnej forme na prerokovanie Výkonnému výboru
FNM SR. Okrem materiálov, ktoré boli predmetom rokovania VZ, boli orgánom fondu predkladané na prerokovanie
aj ďalšie materiály súvisiace s výkonom práv akcionára.
Išlo najmä o materiály týkajúce sa:
–– personálnych zmien v akciových spoločnostiach,
–– informácií o plnení uznesení Výkonného výboru
FNM SR v súvislosti s činnosťou niektorých spoločností,
–– rozšírenia programu VZ,
–– predpokladaných príjmov fondu z dividend na roky
2013 – 2015,
24
Extraordinary general meetings in companies in which the
Fund was the sole shareholder were generally held in accordance with Article 190 of the Commercial Code, i.e. in
the form of a decision of the sole shareholder.
All materials related to the preparations for general meetings were submitted in writing to the NPF SR Executive
Committee for review. Apart from materials discussed at
general meetings, other materials related to the execution
of shareholder rights were also submitted for discussion
to the above mentioned bodies. These materials primarily
concerned:
–– Personnel changes in joint-stock companies;
–– Information on the performance of resolutions of the
NPF SR Executive Committee in relation to the activity
of certain companies;
–– Expansion of the agenda at such general meetings;
03
–– stavu akciových spoločností s majetkovou účasťou
fondu,
–– zástupcov fondu v orgánoch spoločností,
–– pracovných zmlúv uzatváraných so štatutármi akciových spoločností, kde má fond viac ako 67 %,
–– žiadostí príkazníkov fondu, v zmysle príkazných zmlúv
k hlasovaniu na rokovaniach dozorných rád.
Vzhľadom na skutočnosť, že 50 % akciových spoločností, v ktorých má fond majetkovú účasť, bolo v roku 2013
dotknutých konkurzom alebo likvidáciou, fond priebežne
sledoval prípadné zmeny týkajúce sa konkurzov a likvidácií v Obchodných vestníkoch.
Ďalšie dôležité úlohy a projekty výkonu akcionár­
skych práv v roku 2013
–– príprava a realizácia významných zmien v energetických spoločnostiach za účelom splnenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike s účinnosťou od
1. 1. 2014 a naň nadväzujúcim usmernením ÚRSO
s cieľom zabezpečiť úplnú nezávislosť prevádzkovateľov distribučnej sústavy od výrobcov energií a dať
v tom zmysle do súladu aj stanovy spoločnosti,
–– príprava významných zmien v spoločnosti SPP, a.s.
súvisiacich s reorganizáciou skupiny vplyvom pripravovanej zmeny akcionárskej štruktúry a s implementáciou 3. energetického balíčka v tejto spoločnosti
v záujme ochrany záujmov Slovenskej republiky v tejto
spoločnosti,
–– príprava významných zmien v spoločnosti Stredo­
slovenská energetika, a. s. súvisiacich s pripravovanou zmenou investora a s implementáciou 3. energetického balíčka v tejto spoločnosti v záujme ochrany
záujmov Slovenskej republiky v tejto spoločnosti,
–– príprava významných zmien v spoločnosti Západo­
slovenská energetika, a. s. a Východoslovenská energetika, a. s. súvisiacich s implementáciou 3. energetického balíčka v tejto spoločnosti v záujme ochrany
záujmov Slovenskej republiky v tejto spoločnosti,
–– spolupráca a zabezpečenie schválenia nových
Akcio­nárskych zmlúv v spoločnostiach SPP, a. s.
a Stredoslovenská energetika, a. s. súvisiacich zo
zmenou investora,
–– spolupráca a zabezpečenie schválenia Dodatkov
k Akcionárskym zmluvám v spoločnostiach Východo­
slovenská energetika, a. s. a Západoslovenská energetika, a. s. súvisiacich zo zmenou štruktúry skupiny,
–– získavanie podkladov a účasť na VZ akciových spoločností, ktoré fond získal darovaním,
–– podávanie protestov na VZ v týchto spoločnostiach
vzhľadom na schvaľovanie obmedzení prevodu akcií
a formy akcií (na listinné),
–– zabezpečenie vyplatenia mimoriadnych, resp. neplánovaných dividend v spoločnostiach, kde má fond
účasť,
–– zabezpečovanie schvaľovania podmienok pracovných
zmlúv zamestnancov akciových spoločností, ktorí
sú zároveň štatutármi akciových spoločností, podľa
§ 43 ods. 1 Zákonníka práce,
–– zabezpečovanie výberu členov predstavenstiev akciových spoločností, kde fond vykonáva akcionárske prá-
–– Expected Fund revenues from dividends for 2013 –
2015;
–– Status of the joint-stock companies in which the Fund
held equity interests;
–– Fund representatives in the bodies of companies;
–– Employment contracts concluded with the statutory
bodies of joint-stock companies where the Fund holds
more than 67%; and
–– Requests from the Fund’s proxy holders concerning
voting in discussions of supervisory boards on the basis of mandate contracts.
Given the fact that 50% of the joint-stock companies in
which the Fund maintains an equity interest were affected
by bankruptcy or winding up in 2013, the Fund routinely
monitored any changes related to such bankruptcies and
windings-up in the Commercial Bulletin.
Other Important Tasks and Projects related to the
Performance of Shareholder Rights in 2013
–– Preparation and implementation of significant changes
in energy companies in order to comply with Act No.
251/2012 Coll. on Energy effective 1 January 2014
and related directives issued by URSO with the goal
of achieving complete independence between the
operators of the distribution networks and energy producers and to bring the company’s articles into compliance with such concept,
–– Preparations for significant changes within SPP, a.s.,
related to the reorganisation of the group as a result
of prepared changes in the shareholder structure and
implementation of the 3rd energy package at the company to protect the interests of the Slovak Republic in
this company;
–– Preparations for significant changes within Stredo­
slovenská energetika, a. s., related to the prepared
investor change and implementation of the 3rd energy
package at the company to protect the interests of the
Slovak Republic in this company;
–– Preparations for significant changes within Západo­
slovenská energetika, a. s. and Východoslovenská
energetika, a. s., related to implementation of the 3rd
energy package at the company to protect the interests of the Slovak Republic in these companies;
–– Cooperating and securing approval of new Shareholder
Contracts in SPP, a. s. and Stredoslovenská energetika, a. s. related to the investor change;
–– Cooperating and securing approval of the Addenda to
the Shareholder Contracts in Východoslovenská energetika, a. s. and Západoslovenská energetika, a. s.
related to the investor change;
–– Obtaining materials and participating in the general
meetings of companies acquired by the Fund as gifts;
–– Lodging protests at general meetings of these companies with respect to the approval of a limited transfer of
shares and forms of shares (into letter form);
–– Ensuring payment of extraordinary dividends in companies in which the Fund maintains an equity interest;
–– Ensuring approval of terms and conditions of employment contracts concluded with employees of the jointstock companies, who are, at the same time, statutory
25
––
––
––
––
va, na základe výberových konaní, v zmysle schváleného spôsobu výberu fondu. Výzvy na výber člena do
predstavenstva dotknutých spoločností sú oznamované na webovej stránke fondu. V súlade s uznesením
vlády postupuje fond pri výbere členov do dozorných
rád akciových spoločností.
riešenie problematiky uplatňovania si predkupného
práva majoritných vlastníkov akciových spoločností,
kde má fond minoritný podiel, v zmysle zákona o cenných papieroch, ktorí vyzvali fond na odpredaj svojich
akcií za primerané protiplnenie, vrátane konzultácie
a zabezpečovania podpisu kúpnych zmlúv na tieto
akcie,
riešenie problematiky uplatňovania si predkupného
práva fondu na akcie v spoločnostiach, ktoré v zmysle
zákona zverejnili výzvu na odpredaj akcií za primerané protiplnenie, vrátane konzultácie a zabezpečovania
podpisu kúpnych zmlúv na tieto akcie,
riešenie problematiky zvyšovania základného imania,
resp. znižovania základného imania v niektorých akciových spoločnostiach s majoritným vlastníctvom fondu,
v záujme riešenia ekonomickej situácie spoločnosti a z dôvodu vyčistenia bilancie spoločnosti, keď je
vhodné so zvýšením ZI riešiť súčasne aj jeho zníženie.
Zdroje získané znížením základného imania akcionárovi
sa použili výlučne na krytie strát spoločnosti a jej revitalizáciu.
spolupráca pri riešení súdnych sporov, ktorými sú dotknuté záujmy fondu, resp. môže prísť k povinnosti finančnej náhrady zo strany fondu.
3.5
Monitorovanie pohľadávok,
likvidácie, exekúcie a konkurzy
Tak ako po minulé roky, aj v roku 2013 fond zabezpečoval
činnosti spočívajúce v monitorovaní pohľadávok, záväzkov a povinností vyplývajúcich zo zmlúv o predaji majetku,
resp. akcií a nájomných zmlúv. V tejto oblasti možno medzi hlavné úlohy radiť:
–– sledovanie plnenia podmienok zmlúv kupujúcimi, sledovanie plnenia podmienok nájomných zmlúv po odstúpení od kúpnej zmluvy,
–– vypracovanie materiálov ohľadne žiadostí nadobúdateľov privatizovaného majetku podľa § 19a zákona
o privatizácii a materiálov ohľadne žiadostí nájomcov
v súlade s nájomnými zmluvami – žiadostí o súhlas
s nakladaním s majetkom a vydanie súhlasov,
–– vypracovanie materiálov ohľadne žiadostí nadobúdateľov privatizovaného majetku o zmenu podmienok
zmluvy,
–– kontrola plnenia záväzkov zo záložných zmlúv a uvoľňovanie majetku, resp. akcií zo záložného práva,
–– inventarizácia pohľadávok fondu v zmysle zákona
o účtovníctve v požadovanom členení a inventarizácia
záložného práva v súlade s realizačnými a záložnými
zmluvami,
–– poskytovanie všetkých potrebných informácií a podkladov - aktuálnej výšky pohľadávok, plnenia zmluvy,
stavu a nakladania s privatizovaným majetkom podľa
§ 19a zákona o privatizácii v prípadoch: neplnenia
zmluvných podmienok kupujúcimi, vstupu spoločností
26
––
––
––
––
––
representatives of the respective joint-stock companies, pursuant to Article 43 (1) of the Labour Code;
Selecting members of the boards of directors in jointstock companies where the Fund exercises shareholder rights on the basis of a selection process and pursuant to the Fund-approved selection method. Calls to
select a member to the board of directors in any such
company are announced on the Fund’s website. The
Fund follows Government resolutions when selecting
members to supervisory boards of these joint-stock
companies;
Resolving the issue of majority shareholder application
of a pre-purchase right in joint-stock companies where
the Fund maintains a minority interest pursuant to the
Securities Act, whereby the majority shareholders call
on the Fund to sell its shares for fair compensation,
including consultations and ensuring signature of the
purchase contracts for such shares;
Resolving the issue of the Fund’s application of a
pre-purchase right in companies which have published
a call to sell shares for fair compensation, including
consultations and ensuring signature of the purchase
contracts for such shares, in a lawful manner;
Resolving the issue of an increase or decrease in
the capital stock in any of the joint-stock companies
in which the Fund maintains a majority interest in the
interests or resolving the company’s financial situation
and to clean up the balance of a company when an
increase in share capital or a decrease in share capital
is the most suitable means to achieve such goal. The
funds obtained by the shareholder’s action of decreasing share capital were exclusively used to cover company losses and to revitalise the respective company;
and
Cooperating in the resolution of lawsuits that affect the
interests of the Fund or that may induce the obligation
of the Fund to provide financial compensation.
3.5
Monitoring of Receivables,
Windings-up, Seizures and Bankruptcies
Just as in past years the Fund continued to secure activities
in 2013 related to monitoring receivables, liabilities and all
obligations arising from contracts to sell assets or shares
and all lease contracts. The major tasks in this area include:
–– Monitoring the fulfilment of contractual terms and conditions by buyers and monitoring the fulfilment of lease
contracts after withdrawal from purchase contracts;
–– Preparing materials regarding buyer requests pursuant
to Article 19 (a) of the Privatisation Act and materials
regarding lessee applications pursuant to lease contracts - requests for approval to dispose of property
and to issue consent;
–– Completing materials regarding the requests from buyers of privatised property to change contractual conditions;
–– Checking the fulfilment of obligations based on lien
agreements and the release of property or shares from
such liens;
–– Inventory of the Fund’s receivables pursuant to the
Accounting Act in the required classification and inven-
03
do likvidácie, konkurzu, exekúcie, postúpenia pohľadávok, príprave trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok a súdnych sporov.
V oblasti vymáhania pohľadávok, odstupovania od zmlúv
a konkurzov sa činnosť fondu v roku 2013 zameriavala
predovšetkým na mimosúdne vymáhanie pohľadávok
fondu a na prípravu pri uplatňovaní jeho nárokov na súdoch, ako aj na prípravu na trvalé upustenie od vymáhania
pohľadávok. Ťažiskom mimosúdneho vymáhania pohľadávok fondu sú prevažne pohľadávky zo zmlúv uzavretých
v rámci privatizačného procesu. Keďže väčšina kúpnych
zmlúv bola po splnení všetkých zmluvných podmienok
ukončená, k zvyšovaniu pohľadávok, čo do ich počtu
a výšky, v podstate už nedochádza.
Fond v roku 2013 vo svojom majetku evidoval majetok
z odstúpenia, ktorý sa týka 6 prípadov odstúpenia od
zmluvy, realizovaných pred rokom 2013. Celková účtovná
hodnota prenajatého majetku k 31. 12. 2013 predstavovala sumu 1 988 tis. Eur.
V mimosúdnom vymáhaní pohľadávok formou konkurzov,
exekúcií a likvidácií, v rámci svojej činnosti v roku 2013,
spravoval fond klasifikované pohľadávky fondu po lehote
splatnosti podľa stavu k 31. 12. 2013 v celkovom počte
86 pohľadávok v objeme 131 452 tis. Eur, z toho:
–– 48 pohľadávok v konkurzoch, exekúciách a likvidá­
ciách v hodnote 37 449 tis. Eur,
–– 33 pohľadávok v príprave na trvalé upustenie od vymáhania a ich účtovný odpis v hodnote 81 963 tis. Eur.
V súvislosti so starostlivosťou o vyššie uvedené pohľadávky sa v roku 2013 činnosť fondu v tejto oblasti zamerala
najmä na:
–– vykonávanie procesno-právnych krokov pri spravovaní
pohľadávok uplatnených v už prebiehajúcich konkurzoch,
–– podávanie incidenčných žalôb v konkurzných konaniach,
–– komunikáciu s konkurznými súdmi, správcami konkurznej podstaty a exekútorskými úradmi,
–– poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom
konaní v súvislosti s pohľadávkami uplatnenými v konkurze, resp. exekúcii,
–– poskytovanie podkladov, informácií, stanovísk a vyjadrení k žiadostiam súdov v súvislosti s pohľadávkami
uplatnenými v konkurzoch, exekúciách a likvidáciách,
–– vybavovanie korešpondencie súvisiacej so správou
majetku s orgánmi štátnej správy a samosprávy (napr.
miestne dane, poplatky, správy katastra a pod.).
tory control of liens in compliance with implementation
contracts and lien agreements; and
–– Provision of all necessary information and supporting
materials - the current amount of receivables, contract
performance and status and disposal of privatised
property pursuant to Article 19 (a) in cases concerning
failure to perform contractual terms and conditions by
the buyers, the entry of companies into the process of
winding-up, bankruptcy or in cases of seizure, as well
as transfer of receivables and the preparation of permanent waivers from the recovery of receivables and
from lawsuits.
Activities in the area of debt recovery, withdrawal from
contracts and bankruptcies, primarily focused on extra-judicial recovery of the Fund’s receivables and on preparations to pursue the Fund’s claims in courts and to prepare
for permanent waiver of debt recovery. The extra-judicial
recovery of the Fund’s receivables mostly concentrated
on receivables from contracts concluded within the privatisation process. Since most purchase contracts were
closed after the fulfilment of all terms of contract, the number and amount of such claims has stabilised.
The Fund recorded property involved with withdrawal in
2013 that involved 6 instances of withdrawal from contracts completed before 2013. The total book value of all
leased property as at 31 December 2013 represented a
total of €1,988 thousand.
The Fund managed 86 past due receivables with a total
value of €131,452 thousand as at 31 December 2013
within extra-judicial recovery of receivables in the form
of bankruptcies, seizures and windings-up during 2013,
which included:
–– 48 claims in bankruptcies, windings-up and seizures
totalling €37,449 thousand; and
–– 33 claims prepared for the permanent waiver of recovery and their accounting write-off totalling €81,963
thousand.
The Fund’s activities in 2013 particularly focused on the
following within care of the above-mentioned claims:
–– Executing procedural steps within management of receivables applied during bankruptcy proceedings;
–– Filing of incident actions in bankruptcy proceedings;
–– Communication with the bankruptcy courts, bankruptcy trustees and seizure offices;
–– Providing collaboration to the bodies active in criminal
proceedings in connection to receivables claimed in a
bankruptcy or seizure;
–– Providing supporting materials, information, opinions
and statements to the court based on requests connected to receivables claimed in bankruptcy, seizure
and winding up; and
–– Handling correspondence related to asset administration with state and local Government authorities (e.g.
local taxes, fees, cadastral registers, etc.).
27
Informácia o stave, priebehu a vykonaných
práv­nych krokoch v konkurze vedenom
voči úpadcovi Novácke chemické závody, a. s.
Nováky
Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o predaji podniku úpadcu v roku 2012, fond aj v roku 2013 ako zabezpečený
veriteľ a člen veriteľského výboru, t. j. príslušného orgánu
úpadcu pokračoval vo vykonávaní procesno-právnych
krokov v konkurznom konaní voči úpadcovi, predovšetkým v incidenčných konaniach vyplývajúcich z konkurzu.
V súvislosti s rozhodnutím Európskej komisie z 2. 7. 2013
(Štátna pomoc SA.33797(2013/C, ex2013/NN)–
Slovensko „Údajná pomoc poskytnutá spoločnosti
Novácke chemické závody, a. s. v konkurze“ o začatí
konania o poskytnutí neoprávnenej štátnej pomoci, fond
v spolupráci s MF SR vypracoval pre Európsku komisiu
Stanovisko k postupu fondu v priebehu konkurzu a hlasovaní na zasadnutí veriteľského výboru a zabezpečených
veriteľov z 26. 1. 2011 vo veci konkurzu vyhláseného na
majetok úpadcu.
V oblasti monitorovania pohľadávok, likvidácií, exekúcií
a konkurzov boli v roku 2013 orgánom fondu predložené
na prerokovanie a schválenie materiály, predovšetkým:
–– žiadosti nadobúdateľov privatizovaného majetku
o vydanie súhlasu s nakladaním s privatizovaným
majetkom,
–– návrhy o zmenu zmluvných podmienok,
resp. o uznaní plnenia zmluvy,
–– prehľady o žiadostiach kupujúcich podľa § 19a
zákona o privatizácii,
–– informácie o stave konania v súdnych sporoch
v gescii odboru monitorovania pohľadávok, likvidácií,
exekúcií a konkurzov,
–– informácie o stave, priebehu a vykonaných právnych
krokoch v konkurzných konaniach,
–– návrhy postupu pri vymáhaní pohľadávok, informácie
o priebehu konkurzného, resp. exekučného konania.
V roku 2013 bol Výkonným výborom FNM SR schválený „Návrh na vysporiadanie nedobytných pohľadávok
FNM SR“, vypracovaný v súlade so stanoviskom audítorov v správe z účtovnej závierky k 31. 12. 2012. V zmysle
„Smernice o postupe pri odpise nedobytných pohľadávok
FNM SR na základe návrhu na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok“ sa odpísalo 48 pohľadávok vo výške
33 571 tis. Eur.
V oblasti monitorovania pohľadávok, likvidácií, exekúcií
a konkurzov je sledovaných ešte cca 150 zmlúv, a to neukončené zmluvy o predaji majetku, resp. akcií, nájomné
zmluvy na privatizovaný majetok vo vlastníctve fondu po
odstúpení, zmluvy v režime konkurzov, likvidácií a exekúcií a zmluvy v príprave na trvalé upustenie od vymáhania
pohľadávok a odpis pohľadávok. Zároveň sú sledované aj
zmluvy o bezodplatnom prevode privatizovaného majetku, prevažne zdravotníckych zariadení na mestá a obce
(v počte cca 170).
28
Information on the status, course and legal
measures taken in the bankruptcy proceeding
against the bankrupt Novácke chemické závody,
a. s., based in Nováky
After the contract to sell the bankrupt’s enterprise entered
into force in 2012, the Fund as a secured creditor and
member of the Committee of Creditors, i.e. the requisite
body of the bankrupt, continued in 2013 to take procedural and legal steps necessary within the bankruptcy
involving the bankrupt, in particular in incidental proceedings arising from the bankruptcy.
In connection with the European Commission’s Decision
issued on 2 July 2013 (State Aid SA.33797(2013/C,
ex2013/NN)–Slovakia “Alleged aid to Novácke chemické
závody, a. s. in bankruptcy” on the decision to commence
the formal investigation procedure regarding the provisioning of unauthorised state aid, the Fund in cooperation
with the MF SR completed a statement for the European
Commission regarding the Fund’s procedure applied
within the bankruptcy and voting that took place at the
meeting of the Committee of Creditors and Secured
Creditors from 26 January 2011 in the case of the bankruptcy declared on the bankrupt’s assets.
In terms of monitoring receivables, windings-up, seizures
and bankruptcies, the Fund’s body was provided with the
following materials for review and approval in 2013:
–– Requests from buyers of privatised assets seeking
consent to dispose of the privatised property;
–– Proposals to change contractual conditions or
recognition of contractual fulfilment;
–– Overviews of buyer requests pursuant to Article
19a of the Privatisation Act;
–– Information on the status of proceeding
within lawsuits with support from the Section for
Monitoring Receivables, Windings-Up, Seizures
and Bankruptcies;
–– Information on the status, progress and legal actions
within bankruptcies; and
–– Proposed procedures to recover receivables, information
on the progress of bankruptcy or seizure proceedings.
In 2013 the NPF SR Executive Committee approved the
“Proposal to settle unrecoverable NPF SR receivables”
which had been completed in compliance with the statement provided by the auditors in their report to the financial
statements as at 31 December 2012. A total of 48 receivables with a total value of €33,571 thousand were written
off pursuant to the “Directive on the procedure to writing
off unrecoverable NPF SR receivables on the basis of a
proposal to permanently waive recovery of receivables”.
In the area of monitoring receivables, windings-up, seizures
and bankruptcies, a total of around 150 contracts are still
subject to monitoring, i.e. unsettled contracts for the sale of
assets/shares, lease contracts involving privatised property
owned by the Fund after withdrawal, contracts under bankruptcy, winding up and seizure and contracts prepared for
the permanent waiver of recovery of claims and the writeoff of receivables. Contracts on the gratuitous transfer of
privatised property, mostly healthcare facilities to towns or
municipalities (totalling 170), are also monitored.
03
3.6
Kontrola a vybavovanie sťažností
Kontrolnú činnosť fond realizoval v zmysle „Zásad kontrolnej činnosti FNM SR“. Tie stanovujú základné pravidlá
a postupy zamestnancov fondu vykonávajúcich kontrolnú
činnosť a upravujú úlohy a pôsobnosť jednotlivých organizačných útvarov fondu pri výkone kontrolnej činnosti, ktorá je rozdelená na vnútornú a vonkajšiu kontrolnú činnosť.
Vnútorná kontrolná činnosť – zameraná hlavne na
vybavovanie doručených podaní, ktorých štruktúra bola
nasledovná:
–– podnety, žiadosti, sťažnosti, petície (14 prípadov),
–– vybavovanie dožiadaní orgánov Policajného zboru SR
(37 prípadov),
Doručené podania sa po obsahovej stránke týkali najmä:
podnetov na prešetrenie privatizačného procesu,
–– žiadostí k prešetreniu porušovania ustanovení zmluvných záväzkov, nakladania, s privatizovaným majetkom, ako aj poskytnutia finančného daru pre fyzickú
osobu na odľahčenie finančnej situácie v ich rodine,
–– sťažností na súčasnú situáciu v akciovej spoločnosti,
–– upozornenia na zanedbanie a neplnenie si povinností
bývalého štátneho podniku,
–– porušenia zákona v rámci privatizácie ako aj i
nformácie o stave konkurzného konania,
–– riešenia vysporiadania dlhopisov fondu,
–– nakladania s privatizovaným majetkom podľa
ustanovenia § 19a, ods. 1 zákona o privatizácii,
–– žiadosti o pomoc ohľadne doriešenia majetkovej
podstaty v rámci vylúčenia vecí zo súpisu konkurznej
podstaty,
–– riešenia nehnuteľnosti nekorešpondujúcej
v špecifikácii nehnuteľností, t.j. nehnuteľností
vkladaných do akciovej spoločnosti,
–– upozornenia na zanedbanie majetku bývalého
štátneho podniku, ako aj na podozrenie z plytvania
s verejnými financiami,
–– upovedomenie na dodržiavanie zákonných ustanovení predpisov platných a účinných na území SR.
Dožiadania, sťažnosti, podnety od policajných orgánov sa
týkali šetrení, v ktorých konali orgány činné v trestnom konaní v súčinnosti so súdmi. Závažnejším zistením z vykonaného šetrenia sa zaoberali orgány fondu, ku ktorým boli
prijaté konkrétne opatrenia, čo viedlo k vykonaniu hĺbkovej
kontroly v príslušnej spoločnosti.
Vonkajšia kontrolná činnosť – bola realizovaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok roku 2013
a na 2. polrok roku 2013. Fond sa zameral na kontrolu
plnenia záväzkov vyplývajúcich z ustanovení zmlúv o predaji podnikov, resp. časti podnikov a na kontrolu stavu
a nakladania s privatizovaným majetkom u ich nadobúdateľov v súlade s § 19a ods.2 a § 40 zákona o privatizácii.
Kontroly sa uskutočnili na základe poverení Výkonného
výboru FNM SR. O ich výsledkoch boli oboznámení štatutárni zástupcovia kontrolovaných subjektov a boli stanovené, resp. dohodnuté termíny na odstránenie zistených
nedostatkov.
3.6
Audits and Settling Complaints
The Fund also conducted audit activities pursuant to the
“Principles of NPF SR Audit Activities”. These principles
stipulate the fundamental rules and procedures employed
by the Fund’s employees during audits and stipulate the
tasks and roles of individual organisational units within the
Fund during such audits, which themselves are classified
as internal audits or external audits.
Internal audit – these activities are primarily focused on
complying with received materials, which are primarily the
following:
–– Suggestions, requests, complaints and petitions
(14 cases); and
–– Handling requests from bodies of the Police Force
of the Slovak Republic (37 cases),
The contents of received submissions primarily involved:
–– Suggestions to review the privatisation process;
–– Requests to investigate breaches of defined
contractual obligations, disposal of privatised property
as well as providing financial gifts to natural persons
to ease their families’ financial situations;
–– Complaints regarding the current situation
in joint-stock companies;
–– Notice concerning the neglect and failure to comply
with obligations on the part of former state-owned
enterprises;
–– Breach of the law within privatisation as well as
information on the status of bankruptcy proceedings;
–– Resolving the settlement of the Fund’s bonds;
–– Disposing of privatised property pursuant to Article
19a (1) of the Privatisation Act;
–– Requests for assistance regarding the resolution of
the definition of property within the exclusion of items
from a bankruptcy estate;
–– Resolving the issue of real estate that does not
correspond to a specification of real estate, specifically real estate deposited into a joint-stock company;
–– Notice of the neglect of proper by former state-owned
enterprises as well as suspicions on wasting of public
funds; and
–– Notification to comply with the legal stipulations of
specific laws and regulations valid and in force in the
Slovak Republic.
Requests, complaints and suggestions from police bodies primarily involved investigations in which the authorities
involved in criminal cases worked in conjunction with the
courts. The Fund’s bodies focused on the most serious
findings from audits and adopted specific measures that led
to the execution of a more in-depth audit in the company.
External audit – these activities were conducted pursuant to the Audit Plan for the 1st half of 2013 and the 2nd
half of 2013. The Fund focused on auditing the fulfilment
of obligations from the provisions of contracts to sell enterprises or parts thereof and audited the status and disposal of privatised property by acquiring parties pursuant
to Article 19a (2) and Article 40 of the Privatisation Act.
Audits were conducted on the basis of authorisation pro-
29
Po analýze zistených nedostatkov možno konštatovať, že
kontrolné zistenia v roku 2013 sa vo všeobecnosti týkali
najmä nedodržiavania zákonných obmedzení pri nakladaní s privatizovaným majetkom, najmä pri odpredaji privatizovaného majetku, ako aj pri založení privatizovaného
majetku v prospech tretej osoby, podľa § 19a ods. 2 zákona o privatizácii, pri ktorých sa vyžaduje predchádzajúci
písomný súhlas fondu.
V roku 2013 bola vykonaná jedna mimoriadna kontrola
v zmysle rozhodnutia Výkonného výboru FNM SR, ktorý schválil realizáciu kontroly hospodárenia v spoločnosti
so 100 %-nou účasťou fondu a 4 plánované kontroly zamerané hlavne na dodržiavanie zmluvných a zákonných
podmienok v zdravotníckych zariadeniach. Kontrola sa
zamerala aj na vyhľadávaciu činnosť, a to najmä na preverovanie skutočností, či nadobúdatelia majetku, resp. kupujúci dodržujú podmienku, že predaj alebo založenie privatizovaného majetku sú podmienené predchádzajúcim
písomným súhlasom fondu, ako to vyžaduje ustanovenie
§ 19a, ods. 2 zákona o privatizácii. Ide hlavne o zmluvy,
uzatvorené po nadobudnutí nového znenia ustanovenia
§ 19a zákona o privatizácii (t. j. zmluvy uzatvorené v termíne po januári 2002), u ktorých sú predaj alebo prevod
privatizovaného majetku, ako aj jeho založenie podmienené nielen splatením celej kúpnej ceny privatizovaného
majetku, ale po účinnosti daného privatizačného zákona
až do splatenia všetkých zmluvných záväzkov. V prípade
zdravotníckych zariadení ide o dodržiavanie zachovania
zdravotnej starostlivosti na dobu neurčitú.
3.7
Súdne spory a právna agenda
Úlohy súvisiace s prípravou a zastupovaním súdnych
sporov v konaniach pred súdmi a poskytovaním právnych
služieb pre jednotlivé útvary fondu zabezpečoval odbor
právnych služieb kancelárie predsedu výkonného výboru,
ktorý v trestných veciach spolupracoval s orgánmi činnými
v trestnom konaní a s orgánmi prokuratúry. V rámci legislatívnej činnosti komplexne spracovával stanoviská a pripomienky k návrhom zákonov a ďalším právnym predpisom a iným materiálom právnej povahy, ktoré sú predkladané fondu najmä v rámci pripomienkového konania.
V spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi fondu
pripravoval a posudzoval zmluvy a iné právne dokumenty,
ktoré sa dotýkali činnosti fondu. Vykonával poradenskú
činnosť v právnych veciach pre organizačné útvary fondu.
Viedol databázu súdnych sporov. Komplexne zabezpečoval úlohy, ktoré vyplývali pre fond zo zákona o slobode
informácií a koordinoval vybavovanie žiadostí podľa tohto
zákona prostredníctvom jednotlivých organizačných útvarov fondu.
Podstatná a najdôležitejšia činnosť odboru bolo zastupovanie fondu pred súdmi a správnymi orgánmi v súlade so
„Smernicou pre postup právnikov v súdnych sporoch“.
Predmetom súdnych sporov bolo najmä vymáhanie pohľadávok z uzatvorených kúpnych zmlúv, vymáhanie pohľadávok po odstúpení od kúpnych zmlúv, uplatňovanie
záložných práv, spory o neplatnosť právnych úkonov,
pracovnoprávne spory, spory o neplatnosť valných zhro-
30
vided by the NPF SR Executive Committee. Audit findings
were notified to the statutory bodies of audited entities
and deadlines were stipulated or agreed for the elimination of the discrepancies that were discovered.
Completed analysis of discovered discrepancies indicates
that audit findings in 2013 generally involved non-compliance with legal restrictions on the disposal of privatised
property and in particular in the sale of privatised property and pledging of privatised property to a third party
pursuant to Article 19a (2) of the Privatisation Act, which
stipulates prior written approval from the Fund.
One extraordinary audit was conducted in 2013 based on a
decision issued by the NPF SR Executive Committee, which
approved an audit of a company in which the Fund maintained a 100 % equity interest as well as 4 planned audits
primarily focused on compliance with contractual and statutory conditions in healthcare facilities. Audits also focused
on follow up activities, in particular verifying the fact that the
party acquiring or purchasing property followed the condition that any sale or pledging of the privatised property were
conditioned by the prior written approval of the Fund as stipulated in the provisions of Article 19a (2) of the Privatisation
Act. This primarily involves contracts concluded before the
new provisions of Article 19a of the Privatisation Act entered
into force (i.e. contracts concluded after January 2002)
where the sale or transfer of the privatised property as well
as its pledging was conditioned by the payment of the full
purchase price of the privatised property as well as the payment in full of all contractual obligations once the specified
Privatisation Act entered into force. For healthcare facilities
this involves preserving the continuity of healthcare services
for an indefinite period of time.
3.7
Litigation and Other Legal Matters
The Department of Legal Services within the Office of
the Executive Committee’s Chairperson is responsible
for tasks related to preparation and representation within lawsuits at the courts and for providing legal services
to Fund’s individual organisational units; the Department
also cooperated with criminal and prosecution authorities in criminal cases. In terms of legislative activities,
the Department completed comprehensive opinions and
comments to draft laws, other legal regulations and other
materials of a legal nature that are delivered by the Fund,
in particular within the commenting process. In cooperation with the relevant departments of the Fund, it drafted and assessed contracts and other legal documents
which concern the Fund’s activities. It provided consulting on legal matters for the Fund’s organisational units. It
maintained a database of lawsuits. It also secured all the
manifold tasks to be performed by the Fund on the basis
of the Freedom of Information Act and coordinated compliance via the Fund’s organisational units.
The essential and most important activity of the
Department of Legal Services was representation of the
Fund before the courts and administrative authorities in
accordance with the “Guidelines for Lawyer Conduct
03
maždení, spory o náhradu škody, spory o vydanie bezdôvodného obohatenia, spory o vysporiadanie reštitučných
nárokov, spory o neplatnosť prevodu cenných papierov
na fond a pod.
Dôležitú súčasť uvedených činností predstavovala spolupráca s externými právnymi subjektmi, zastupujúcimi fond
v súdnych konaniach, ktorá zahŕňala najmä evidenciu
zmlúv o právnej pomoci a vyhodnocovanie plnenia týchto
zmlúv.
Súdne spory, v ktorých sa žalobcovia domáhajú zaplatenia pomerne vysokých súm od fondu, boli vo viacerých
prípadoch právoplatne skončené v prospech fondu, no
na základe mimoriadnych opravných prostriedkov boli
právoplatné rozsudky zrušené a vrátené na konanie prvostupňovým súdom. Rozhodnutia v neprospech fondu
v týchto súdnych sporoch, môžu byť pre fond likvidačné.
Sú to napr.:
within Lawsuits”. Lawsuits primarily involved the recovery
of receivables from concluded purchase contracts, the
recovery of receivables after withdrawal from a purchase
contract, the application of liens, the invalidity of legal actions, employment law matters, the invalidity of general
meetings, damage compensation, embezzlement charges, the settlement of restitution claims, the invalidity of
transfers of securities to the Fund, etc.
An important part of these activities was cooperation with
external counsel representing the Fund in lawsuits, which
primarily involved the records of contracts for legal aid and
assessing the fulfilment of such contracts.
Legal disputes in which the complainants seek a relatively
large amount of money from the Fund were terminated legally in many cases to the benefit of the Fund but the valid
verdicts were overturned upon appeal and returned to the
court of first instance for further adjudication. Decisions
against the Fund in these lawsuits would be catastrophic
for the Fund. These include:
Žalobca
Complainant
Žaloba vo veci:
Lawsuit regarding:
Port Service, a. s.
žaloba na zaplatenie
Lawsuit seeking payment of
57 040 196,71
57,040,196.71
Escada, a. s.
žaloba na zaplatenie
Lawsuit seeking payment of
7 137 630,53
7,137,630.53
Myka, s.r.o.
žaloba na zaplatenie
Lawsuit seeking payment of
27 797 691,06
27,797,691.06
Cesce
žaloba na zaplatenie
Lawsuit seeking payment of
3 491 078,47
3,491,078.47
BTS Holding, a. s.
žaloba na zaplatenie
Lawsuit seeking payment of
3 163 896,61
3,163,896.61
Zachem, a. s.
žaloba o náhradu škody
Lawsuit seeking compensation for damages of
74 953 142,03
74,953,142.03
SAD Banská Bystrica a. s.
žaloba o náhradu ujmy
Lawsuit seeking compensation for damages of
10 995 498,20
10,995,498.20
Fond má aj ďalšie záväzky, ktoré je povinný plniť a ktoré
vyplývajú z uzavretých zmlúv o kúpe akcií. Sú to záruky
prevzaté fondom v súvislosti s privatizáciou bankového
sektora, konkrétne VÚB, a. s. a IRB, a. s., (v súčasnosti OTP, a.s.) spolu vo výške 32 365 tis. Eur. Ďalej sú to
súdne spory týkajúce sa zmeniek SPP, a. s. vo výške
226 732 tis. Eur, za ktoré ručí v zmysle privatizačnej zmluvy fond, hoci účastníkom konaní je SPP, a. s.
K 31. 12. 2013 bolo neukončených 27 aktívnych súdnych sporov, z toho 18 súdnych sporov, ktoré zastupovali
dvaja interní právnici a 9 súdnych sporov, ktoré zastupovali externé právne kancelárie. Neukončených pasívnych
súdnych sporov bolo celkove 68, z toho 37 súdnych sporov, ktoré zastupovali dvaja interní právnici a 31 súdnych
sporov, ktoré zastupovali externé právne kancelárie.
Istina a úroky k 31. 12. 2013 (v Eur)
Principal and interest as at
31 December 2013 (in €)
The Fund has additional obligations it is obliged to fulfil
based on concluded contracts to purchase shares. These
are guarantees that the Fund has assumed in connection
with the privatisation of the banking sector, specifically
VÚB, a. s. and IRB, a. s., (currently OTP, a.s.) and total
€32,365 thousand. These also include lawsuits regarding
SPP, a.s. bills of exchange totalling €226,732 thousand
which the Fund guarantees pursuant to the privatisation
contract even though SPP, a. s. is named in the lawsuit.
As at 31 December 2013 there were 27 active lawsuits,
including 18 lawsuits with representation provided by two
internal lawyers and 9 lawsuits with representation provided by external counsel. A total of 68 dormant lawsuits
were pending, including 37 lawsuits with representation
provided by two internal lawyers and 31 lawsuits with representation provided by external counsel.
31
Neukončené súdne spory k 31. 12. 2013
Pending Lawsuits as at 31 December 2013
Súdne spory
Lawsuits
Počet
Number
Finančný odhad (v Eur)
Financial Estimate (in €)
Interní právnici:
Internal lawyers:
aktívne súdne spory
Active lawsuits
18
2 039 381,77
2,039,381.77
pasívne súdne spory
Dormant lawsuits
37
40 163 922,91
40,163,922.91
aktívne súdne spory
Active lawsuits
9
46 408 297,97
46,408,297.97
pasívne súdne spory
Dormant lawsuits
31
427 476 069,80
427,476,069.80
aktívne súdne spory
Active lawsuits
27
48 447 679,74
48,447,679.74
pasívne súdne spory
Dormant lawsuits
68
467 639 992,71
467,639,992.71
Externé advokátske kancelárie:
External counsel:
Spolu:
Total:
3.8
Poskytovanie informácií
Fond je podľa § 2 ods. 2 zákona o slobode informácií povinnou osobou na sprístupňovanie informácií podľa tohto
zákona.
3.8
Provision of Information
Pursuant to Article 2 (2) of the Freedom of Information Act,
the Fund is an entity obliged to provide access to information on the basis of this law.
Charakteristika podaných žiadostí a spôsob vybavenia
Nature of submitted requests and the manner of compliance
Podané žiadosti
Requests submitted
celkový počet
Total number
Vybavenie žiadostí
Compliance with requests
32
68
podaných písomne
Submitted in writing
19
podaných elektronickou poštou
Submitted by e-mail
41
podaných osobne – ústne
Submitted in person – verbally
2
podaných osobne – telefonicky
Submitted in person – by phone
0
podaných faxom
Submitted by fax
1
odstúpených od iných povinných osôb
Passed down from other obliged entities
5
03
celkový počet uvedených otázok v žiadostiach
Total number of questions included in requests
počet vydaných písomných rozhodnutí o odmietnutí
Number of written decisions issued to deny access
68
7
sprístupnených
Access provided
55
odmietnutých
Access denied
7
postúpených inej povinnej osobe
Assigned to another obliged entity
3
odložených
Deferred
2
odkaz na zverejnenú informáciu
Reference to published information
1
počet podaných odvolaní oprávnených
osôb k rozhodnutiam o odmietnutí
Number of appeals filed by eligible persons
against decisions to deny access
2
Obsahom žiadostí v roku 2013 boli najčastejšie požiadavky na nahliadnutie do privatizačných projektov (v súvislosti
s prevodom hnuteľného alebo nehnuteľného majetku),
privatizácie podnikov a plnenia privatizačných zmlúv. Časť
žiadostí bola postúpená fondu na vybavenie od iných
povinných osôb. V prípadoch žiadostí týkajúcich sa privatizačných projektov fond poskytoval informácie v takom
rozsahu, aby nedošlo k porušeniu obchodného tajomstva. Sprístupňoval informácie všeobecného charakteru, ktoré sú zverejnené alebo nespadajú pod ochranu
osobných údajov alebo ochranu obchodného tajomstva.
Zo sprístupnených zmlúv tak boli vylúčené tie informácie,
na ktoré sa vzťahujú obmedzenia prístupu k informáciám
uvedené v § 8 až § 13 zákona o slobode informácií.
V evidencii žiadostí o poskytovanie informácie neboli zahrnuté operatívne informácie, týkajúce sa telefonických
alebo elektronickou poštou zaslaných otázok k výplate
dlhopisov fondu a tiež k problematike cenných papierov,
vyplývajúcej z novelizácie zákona o cenných papieroch,
ktoré boli vybavované priamo príslušnou odbornou sekciou analýz, stratégie a kapitálového trhu. K tejto problematike boli zo strany fondu sprístupnené v dostatočnom
rozsahu aj informácie priamo na webovom sídle fondu.
The contents of such requests in 2013 were most frequently requests to review privatisation projects (in connection with the transfer of fixed property or real estate),
the privatisation of enterprises and the fulfilment of privatisation contracts. A portion of the requests were forwarded by the Fund to other parties. The Fund provided information in the scope required with respect to privatisation
projects to ensure that no breach of trade secrets occurred. It disclosed information of a general nature that is
published or does not fall under the protection of personal
data or trade secrets. Contracts made available on the
basis of such requests thus excluded information subject to the restrictions defined in Articles 8 and 13 of the
Freedom of Information Act.
Records of such requests to provide information did not
include information provided on an ad hoc basis involving
requests sent via email or made over the phone regarding
the payment of the Fund’s bonds and issues related to
securities arising from the amendment of the Securities
Act, which were handled by the Section for Analyses,
Strategy and the Capital Market. It should be noted that
the Fund published a sufficient amount of information on
this matter directly on its website.
Okrem uvedeného, fond na svojom webovom sídle zverejňoval, v zmysle zákona o slobode informácií, prehľad
objednávok tovarov a služieb a tiež faktúry. Povinne zverejňované zmluvy, ktorých účastníkom je fond ako povinná osoba, boli v roku 2013 registrované a zverejňované
v Centrálnom registri zmlúv, ktorého prevádzkovateľom je
Úrad vlády SR.
In addition to this information, the Fund also published
an overview of orders for goods and services as well
as invoices on its website pursuant to the Freedom of
Information Act. Mandatory publication of contracts involving the Fund, as an obliged entity, were registered and
published in 2013 in the Central Registry of Contracts operated by the Government Office of the SR.
33
04
Hospodárenie fondu v roku 2013
Fund Performance in 2013
Hospodárenie fondu v
Fund Performance in
04
4.1
Príjmy fondu (počítané na báze cash flow)
V roku 2013 príjmy fondu dosiahli objem 452 738 tis. Eur.
Po započítaní zostatku prostriedkov z predchádzajúceho obdobia evidovaného vo výške 120 042 tis. Eur
(20,95 %) zdroje, ktoré mal fond počas roku 2013 k dispozícii na uhrádzanie svojich záväzkov dosiahli objem
572 780 tis. Eur.
v roku 2013
n 2013
Najvýznamnejšou príjmovou položkou, tak ako po minulé roky, boli aj v tomto období dividendy zo spoločností,
v ktorých mal fond v predchádzajúcich obdobiach majetkovú účasť. Tieto príjmy tvoria 78,96 %-ný podiel z celkových príjmov fondu a v súlade s rozhodnutím vlády
boli prevedené na účet štátnych finančných aktív. Ďalšie
položky ako príjmy zo zmlúv, ktoré fond uzavrel pred rokom 2013, úroky z kúpnopredajných zmlúv, sankcie za
oneskorené úhrady a iné, predstavujú len nepatrnú časť
z celkového objemu zdrojov fondu.
Peňažné prostriedky, ktoré mal fond počas roku na svojich účtoch, až do realizácie úhrad za záväzky fondu, boli
zhodnocované prostredníctvom termínovaných vkladov.
Úrokové výnosy vyplácané peňažnými ústavmi počas
roku 2013 ovplyvňoval objem prostriedkov, ktoré mal fond
počas roka k dispozícii na svojich účtoch v bankách, ale
hlavne základná úroková sadzba vyhlasovaná ECB. Takto
získané prostriedky tvorili 0,02 %-ný podiel z celkového
objemu príjmov fondu v roku 2013.
4.1
Fund Revenues (calculated on a cash flow basis)
The Fund’s revenues in 2013 totalled €452,738 thousand.
Including the surplus from the previous year of €120,042
thousand (20.95 %) the Fund had a total of €572,780
thousand available to meet its obligations during 2013.
The primary revenue source, just as in previous years,
was dividends from companies in which the Fund maintained equity interests. These revenues account for a
78.96 % share of the Fund’s total revenues and were
transferred to the state’s financial asset account pursuant to official Government decisions. Other items such as
revenues from contracts concluded by the Fund before
2013, interest from purchase contracts, default charges
for late payments and others form a very small part of total
revenues.
Funds available to the Fund on its accounts during the
year and until the fulfilment of the Fund’s liabilities were
appreciated using term deposits. Interest revenue paid
out by financial institutions during 2013 were affected by
the finances that the Fund had available on its bank accounts during the year, but mostly by the ECB’s base rate.
Interest revenues accounted for 0.02 % of the Fund’s total
revenues for 2013.
Príjmy fondu v roku 2013
Fund Revenues in 2013
(v Eur)
(in €)
%
1.
Príjmy z predaja – uzavreté zmluvy pred rokom 2013
Revenues from sales - contracts concluded before 2013
0,00
0.00
0,00
0.00
2.
Príjmy z predaja – nové zmluvy uzavreté v roku 2013
Revenues from sales - new contracts concluded in 2013
71,27
71.27
0,00
0.00
3.
Úroky z vkladov v peňažných ústavoch
Interests on deposits in financial institutions
95 534,45
95,534.45
0,02
0.02
4.
Dividendy
Dividends
452 267 402,83
452,267,402.83
78,96
78.96
5.
Ostatné príjmy
Other revenues
374 896,25
374,896.25
0,07
0.07
SPOLU – príjmy fondu v roku 2013
TOTAL – Fund revenues in 2013
452 737 904,80
452,737,904.80
79,05
79.05
Stav PP k 31. 12. 2012
Balance as at 31 December 2012
120 042 500,67
120,042,500.67
20,95
20.95
572 780 405,47
572,780,405.47
100,00
100.00
Príjmy fondu v roku 2013 + zostatok PP z 31. 12. 2012
Fund revenues in 2013 plus balance of funds as at 31 December 2012
35
Komentár k tabuľke:
1.Príjmy z predaja - uzavreté zmluvy pred rokom 2013 – ide o príjmy zo zmlúv, ktoré fond uzavrel
v predchádzajúcom období, tzn. do 31. 12. 2012.
Commentary to table:
1.Revenues from sales – contracts concluded before 2013 - revenues from contracts the Fund concluded in the past, i.e. until 31 December 2012.
2.Príjmy z predaja - nové zmluvy uzavreté v
roku 2013 – ide o príjmy zo zmlúv, ktoré fond uzavrel v priebehu roku 2013 a kúpna cena, resp. jej časť
bola zaplatená v tomto období, pričom o predaji majetku fondu rozhoduje vláda, resp. sa o ňom rozhoduje
v súlade s dikciou zákona o privatizácii. Počas roku
2013 fond odpredal na základe dobrovoľnej nepodmienenej ponuky na prevzatie (§ 114 zákona o cenných papieroch) 1 akciu spoločnosti Union poisťovňa,
a. s. za 71,27 Eur.
2.Revenues from sales – new contracts concluded
in 2013 - revenues from sales that the Fund concluded in 2013 and the purchase price or part thereof was
paid in the same period; the Government decides to
sell or decides on such sale of the Fund’s property pursuant to the Privatisation Act. During 2013 the
Fund sold 1 share in Union poisťovňa, a. s. for €71.27
based on a voluntary and unconditional acquisition
offer (Article 114 of the Securities Act).
3. Úroky z vkladov v peňažných ústavoch – príjmy
z vkladov voľných prostriedkov vyplácaných peňažnými ústavmi pri termínovaných vkladoch a bežných účtoch v priebehu roku 2013. Ich výšku ovplyvňuje objem prostriedkov, ktoré má fond k dispozícii na svojich
účtoch v bankách, ako aj základná úroková sadzba
vyhlasovaná ECB.
3. Interests from deposits in financial institutions – revenues from deposits of available funds
paid by financial institutions for term deposits and
current accounts during 2013. The amount of such
revenue is dependent upon the volume of funds the
Fund has available on its accounts in banks and on
the ECB’s base rate.
4.Dividendy – príjmy z účastí fondu na podnikaní obchodných spoločností, na ktorých má účasť. Výška
príjmov fondu z dividend je priamo závislá od vývoja
hospodárskeho výsledku najmä prirodzených monopolov a od spôsobu rozdelenia zisku v týchto spoločnostiach. V roku 2013 boli fondu na základe rozhodnutí VZ, vyplatené dividendy v celkovom objeme
452 267 tis. Eur (podrobný prehľad uvádzame v časti
3.4). Tieto príjmy fond previedol na účet štátnych finančných aktív v súlade s uzneseniami vlády.
4.Dividends – revenues generated by the Fund’s equity interests in commercial companies. Fund revenues from dividends are directly dependent upon the
earnings of natural monopolies and on the manner in
which profits are distributed in these companies. In
2013 the Fund was paid dividends of €452,267 thousand on the basis of resolutions adopted by the general meetings of these companies (a detailed overview is provided in Article 3.4). These Fund revenues
were transferred to the State’s financial asset account
pursuant to official Government resolutions.
5.Ostatné príjmy – napr. úroky z kúpnopredajných
zmlúv, z nájomného, z refundácie, z konkurzu, z exekúcie, z náhrad z poistenia a iné.
5.Other revenues – e.g. interest from purchase and
sales contracts, leases, bankruptcies, seizures, insu­
rance pay-outs and other sources.
4.2
Výdavky fondu (počítané na báze cash flow)
Použitie majetku fondu vymedzuje § 28 ods. 3 zákona o
privatizácii, ktorý taxatívne stanovuje účely, na ktoré môže
fond použiť svoje finančné prostriedky. Výdavky fondu
zrealizované počas roku 2013 boli vyčíslené na čiastku
470 297 tis. Eur.
4.2
Fund Expenditures (calculated on a cash flow basis)
The disposal of the Fund’s property is defined in Article 28
(3) of the Privatisation Act, which stipulates the purposes
for which the Fund can use its finances. Expenditures incurred by the Fund during 2013 amounted to €470,297
thousand.
Podstatnú časť týchto výdavkov vo výške 452 267 tis. Eur,
ktoré zodpovedajú 96,17 %-nému podielu z celkového objemu výdavkov fondu, tvorili úhrady podľa § 28
ods. 3 písm. b) zákona o privatizácii, čo znamená, že išlo
o použitie majetku fondu v súlade s rozhodnutiami vlády.
Tieto úhrady fond v posledných rokoch realizuje z príjmov,
ktoré získava z dividend. Aj v roku 2013 boli takto získané
prostriedky transferované na účet štátnych finančných aktív v súlade s rozhodnutiami vlády.
A considerable portion of these expenditures, €452,267
thousand or 96.17 % of all the Fund’s expenditures,
were payments made pursuant to Article 28 (3) (b) of the
Privatisation Act, i.e. the disposal of the Fund’s property
pursuant to Government decisions. In recent years the
Fund has completed these payments from the revenues
generated by dividends. Such funds were likewise transferred to the State’s financial asset account pursuant to
official Government decisions in 2013.
Ďalšími položkami, k plneniu ktorých došlo v priebehu
daného obdobia, boli náklady na činnosť fondu, náklady spojené so splácaním dlhopisov fondu a ich výnosov,
na zvýšenie základného imania obchodných spoločností,
ktorých akcionárom alebo spoločníkom je fond, ale aj iné.
Other expenditures during this period were to ensure
Fund activities, costs associated with the redemption of
the Fund’s bonds and their yields, increases in the share
capital of commercial companies in which the Fund is a
shareholder or partner, etc.
36
04
Od roku 2009 boli položky § 28 ods. 3 zákona o privatizácii doplnené o písmeno n), týkajúce sa použitia majetku
fondu na úhradu nákladov spojených s cennými papiermi,
ktoré boli prevedené na fond fyzickými osobami a nákladov spojených s ich nadobudnutím a prevodom na iné
osoby a na úhradu záväzkov zo zmlúv uzavretých podľa
§ 29 ods. 11 zákona o privatizácii. Práve táto výdavková
položka bola v roku 2013 druhou najväčšou položkou vo
výdavkoch fondu (2,26 %). Novelou zákona o privatizácii z októbra roku 2012 bolo doplnené použitie majetku
fondu na náklady súvisiace s ukončením činnosti fondu
podľa § 40a tohto zákona (§ 28 ods. 3 písm. o).
Since 2009, letter (n) has been added to the terms under
Article 28 (3) of the Privatisation Act, which refers to the
disposal of the Fund’s property to cover costs related to
securities transferred to the Fund by individuals, and expenditures related to their acquisition and transfer to other
persons, and to cover the payment of liabilities from contracts concluded under Article 29 (11) of the Privatisation
Act. This expenditure line item was the second highest
(2.26 %) in the Fund’s expenditures in 2013. The amendment of the Act on Privatisation from October 2012 was
amended to include the use of Fund assets to cover costs
related to the cessation of the Fund’s activities pursuant to
Article 40a of the same Act (Article 28 (3) (o)).
Príjmy fondu v roku 2013
Fund Expenditures in 2013
(v Eur)
(in €)
%
452 267 402,83
452,267,402.83
96,17
96.17
1.
§ 28 ods. 3 písm. b)
Article 28 (3) (b)
v súlade s rozhodnutím vlády
Pursuant to a Government decision
2.
§ 28 ods. 3 písm. c)
Article 28 (3) (c)
na zvýšenie základného imania
Increase in capital stock
1 005 000,00
1,005,000.00
0,21
0.21
3.
§ 28 ods. 3 písm. d)
Article 28 (3) (d)
na náklady na činnosť fondu
Costs of Fund activities
2 105 607.21
2,105,607.21
0,02
0.02
4.
§ 28 ods. 3 písm. f)
Article 28 (3) (f)
na náklady spojené s privatizáciou
Costs associated with privatisation
537 825,48
537,825.48
0,45
0.45
5.
§ 28 ods. 3 písm. h)
Article 28 (3) (h)
na uspokojovanie nárokov opráv. osôb
Satisfaction of claims made by eligible persons
0,00
0.00
0,11
0.11
6.
§ 28 ods. 3 písm. k)
Article 28 (3) (k)
na splatenie dlhopisov fondu
Costs of redeeming Fund bonds
267 653,39
267,653.39
0,06
0.06
7.
§ 28 ods. 3 písm. l)
Article 28 (3) (l)
na náklady z odstúpenia od zmlúv
Costs of withdrawal from contracts
1 641 928,89
1,641,928.89
0,35
0.35
8.
§ 28 ods. 3 písm. n)
Article 28 (3) (n)
na náklady na CP prevedené na fond ...
Costs for securities transferred to the Fund
10 639 631,73
10,639,631.73
2,26
2.26
9.
§ 28 ods. 3 písm. o)
Article 28 (3) (o)
na náklady na ukončenie činnosti fondu
Costs to cease Fund activities
1 830 796,70
1,830,796.70
0,39
0.39
0,00
0.00
0,00
0.00
762,81
762.81
0,00
0.00
470 296 609,04
470,296,609.04
100,00
100.00
10.
§ 15 a § 30
Articles 15 and 30
11.
Ostatné
Others
SPOLU – výdavky fondu v roku 2013
TOTAL – Fund expenditures in 2013
Komentár k tabuľke
1. § 28 ods. 3 písm. b) zákona o privatizácii –
v súlade s rozhodnutím vlády:
Commentary to table:
1. Article 28 (3) (b) of the Privatisation Act –
Pursuant to a Government Decision:
–– uznesením č. 532 z 10. 10. 2012 vláda odsúhlasila
použitie majetku fondu v roku 2013 v súlade s § 28
ods. 3 písm. b) bod 9 zákona o privatizácii vo výške
441 171 tis. Eur na posilnenie štátnych finančných aktív
s tým, že v zmysle bodu E. 1 predmetného uznesenia
odporučila predsedovi výkonného výboru zabezpečiť
z rozpočtu fondu na rok 2013 prostriedky z dividend,
–– Via Resolution No. 532 of 10 October 2012 the
Government approved the use of Fund property in
2013 pursuant to Article 28 (3) (b) (9) of the Privatisation
Act totalling €441,171 thousand to reinforce state financial assets while recommending pursuant to Article
E.1 of this resolution that the Chair of the Executive
Committee secure such funds from dividends in the
37
ktoré v spoločnostiach s majetkovou účasťou fondu
vznikli z výkonu ich činnosti v sume 441 171 tis. Eur.
NR SR schválila tento rámec pre použitie majetku fondu v súlade s uzneseniami vlády, uznesením č. 394
z 19. 12. 2012.
–– uznesením č. 588 z 10. 10. 2013 vláda odsúhlasila
zmenu uznesenia vlády č. 532 z 10. 10. 2012 a schválenú čiastku 441 171 tis. Eur zvýšila o 126 765 tis. Eur
na celkový objem do výšky 567 936 tis. Eur rovnako
na posilnenie štátnych finančných aktív. Nový rámec
schválila NR SR uznesením č. 962 zo 17. 12. 2013.
Fond na účet štátnych finančných aktív poukázal
čiastku vo výške 452 267 tis. Eur, ktorá zodpovedá
100% príjmov fondu z dividend vyplatených fondu
v roku 2013. Predmetné finančné prostriedky boli
uhradené v súlade s uvedenými uzneseniami vlády
a v súlade so zmluvami o poskytnutí finančných prostriedkov, ktoré uzatvoril fond s MF SR ako príjemcom
týchto prostriedkov.
2. § 28 ods. 3 písm. c) zákona o privatizácii – na
zvýšenie základného imania obchodných spoločností, ktorých akcionárom alebo spoločníkom je fond.
VZ spoločnosti Kúpele Sliač a. s., v ktorej má fond
67%-ný podiel, schválilo zvýšenie základného imania
tejto spoločnosti. Fond upísal zápisom do listiny upisovateľov nové akcie v objeme 50 250 ks v menovitej
hodnote jednej akcie 20,00 Eur, čo predstavovalo výdavok fondu vo výške 1 005 tis. Eur.
3. § 28 ods. 3 písm. d) zákona o privatizácii – výdavky na náklady spojené s činnosťou fondu v rozsahu určenom rozpočtom, ktorý fond samostatne
predkladá na schválenie NR SR. Návrh rozpočtu
nákladov na činnosť fondu na rok 2013 schválila
NR SR dňa 19. 12. 2012 uznesením č. 395 vo výške
2 693 tis. Eur. K 31. 12. 2013 fond čerpal z tejto položky prostriedky v objeme 2 106 tis. Eur, čo predstavuje
78,18 %-ný podiel zo schválenej sumy. Z uvedeného
vyplýva, že v priebehu roku 2013 fond dosiahol úsporu vo výdavkoch určených na svoju činnosť vo výške
587 tis. Eur.
4. § 28 ods. 3 písm. f) zákona o privatizácii – výdavky na úhradu nákladov fondu spojených s podporou privatizácie, v tejto položke sú okrem výdavkov
na privatizačných poradcov zahrnuté aj výdavky na
právne a všeobecné služby, ako aj daňové výdavky.
5. § 28 ods. 3 písm. h) zákona o privatizácii – výdavky na uspokojovanie nárokov oprávnených osôb
podľa osobitných predpisov a na úhradu reštitučných
a privatizačných súdnych sporov, ktoré je fond povinný uhradiť, prípadne na úhradu súvisiacich škôd spôsobených fondom. V roku 2013 z tejto položky neboli
čerpané žiadne prostriedky a splatnosť týchto záväzkov sa presúva do nasledujúceho obdobia.
6. § 28 ods. 3 písm. k) zákona o privatizácii – výdavky na úhradu nákladov spojených so splatením
dlhopisov fondu a ich výnosov. Neuhradené dlhopisy fondu predstavovali k 31. 12. 2013 možný záväzok
fondu vo výške 15 543 tis. Eur.
38
Fund’s budget for 2013 generated by the companies
in which the Fund maintains an equity interest totalling €441,171 thousand. The NC SR approved this
framework for the use of Fund property pursuant to the
Government resolutions via Resolution No. 394 of 19
December 2012.
–– Via Resolution No. 588 of 10 October 2013 the
Government approved an amendment of Resolution
No. 532 of 10 October 2012 and the approved
amount of €441,171 thousand was increased by
€126,765 thousand to a total of €567,936 thousand,
likewise to reinforce state financial assets. The NC SR
approved the new framework via Resolution No. 962
of 17 December 2013.
The Fund transferred a total of €452,267 thousand to
the State’s financial asset account equalling 100 % of
the Fund’s revenues from dividends paid to the Fund
in 2013. The funds in question were paid by the Fund
in accordance with the stated Government resolutions
pursuant to the contracts to provide funds concluded
with the MF SR as the recipient of these funds.
2. Article 28 (3) (c) of the Privatisation Act – increasing the capital stock of companies in which the
Fund is a shareholder or partner. The general meeting of Kúpele Sliač a. s., in which the Fund maintains
a 67 % equity interest, approved an increase in the
share capital of the company. The Fund registered as
a subscriber for a total of 50,250 new shares with a
face value per share of €20.00, representing a Fund
expenditure of €1,005 thousand.
3. Article 28 (3) (d) of the Privatisation Act – expenditures for costs associated with Fund activities in
the scope stipulated in the budget submitted by the
Fund to the NC SR for approval. The draft budget of
costs for the Fund’s activities in 2013 was approved
by the NC SR on 19 December 2012 in Resolution
No. 395 in a total amount of €2,693 thousand. As
at 31 December 2013 the Fund had drawn a total of
€2,106 thousand of this amount, representing 78.18
% of the approved amount. This means that the Fund
achieved cost savings in terms of expenditure for
Fund’s activities totalling €587 thousand during 2013.
4. Article 28 (3) (f) of the Privatisation Act – expenditures to cover Fund costs associated with support for privatisation. In addition to costs for privatisation consultants, this line item includes expenditures for
legal and general services as well as tax expenditures.
5. Article 28 (3) (h) of the Privatisation Act – expenditures related to the satisfaction of claims of eligible persons according to special regulations, and for
the settlement of restitution and privatisation lawsuits,
which the Fund is obliged to pay, or expenditures to
cover related damage caused by the Fund. In 2013
no funds were drawn from these line items and the
maturity of these liabilities was carried forward.
6. Article 28 (3) (k) of the Privatisation Act – expenditures to cover the costs associated with the redemption of the Fund’s bonds and yields from such
bonds. The Fund’s unredeemed bonds represented a
04
7. § 28 ods. 3 písm. l) zákona o privatizácii – na
úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia
od zmluvy vrátane nákladov na uspokojovanie pracovnoprávnych nárokov zamestnancov alebo na uzatváranie zmlúv o nájme takto získaného majetku.
8. § 28 ods. 3 písm. n) zákona o privatizácii – výdavky na úhradu nákladov spojených s cennými papiermi, ktoré boli prevedené na fond fyzickými osobami, a nákladov spojených s ich nadobudnutím a prevodom na iné osoby a na úhradu záväzkov zo zmlúv
uzavretých podľa § 29 ods. 11 zákona o privatizácii.
9. § 28 ods. 3 písm. o) zákona o privatizácii – na
úhradu nákladov spojených s ukončením činnosti fondu podľa § 40a zákona o privatizácii.
10.§ 15 a § 30 zákona o privatizácii – podľa § 15
zákona o privatizácii fond ručí svojím majetkom za
splnenie záväzkov nadobúdateľom privatizovaného
majetku. Podobne je tomu aj v prípade § 30, v zmysle ktorého fond, ktorému pri uskutočňovaní činností
uvedených v § 28 vznikajú rôzne práva a záväzky,
môže byť žalovaný za nesplnenie svojich záväzkov
alebo iných povinností, za ktorých porušenie zodpovedá celým svojím majetkom. Plnenie týchto záväzkov nezávisí od rozhodnutí fondu, ale v prevažnej
miere od rozhodnutí súdu.
11.Ostatné – kolkové známky, poštové služby, vrátenie
príjmov z minulých rokov a iné.
4.3
Bilancia príjmov a výdavkov fondu k 31. 12. 2013
(počítaná na báze cash flow)
K 1. 1. 2013 mal fond na svojich účtoch použiteľné peňažné prostriedky vo výške 120 042 tis. Eur. Celkové príjmy
v sledovanom období dosiahli čiastku 452 738 tis. Eur.
Z uvedeného vyplýva, že v priebehu roku 2013 mal fond
na uhrádzanie svojich záväzkov peňažné zdroje v celkovom objeme 572 780 tis. Eur. Z týchto prostriedkov fond
v roku 2013 priebežne uhrádzal všetky svoje záväzky
v termínoch splatnosti, pričom ich celková výška dosiahla
objem 470 296 tis. Eur.
potential liability for the Fund of €15,543 thousand as
at 31 December 2013.
7. Article 28 (3) (l) of the Privatisation Act – expenditures to cover costs incurred as a consequence of withdrawal from Contracts including costs for satisfaction of
employment claims of employees or for the conclusion
of lease contracts for property obtained in this manner.
8. Article 28 (3) (n) of the Privatisation Act – expenditures to cover the costs associated with securities transferred to the Fund by individuals and costs
associated with their acquisition and transfer to other
persons, and to cover liabilities from contracts concluded under Article 29 (11) of the Privatisation Act.
9. Article 28 (3) (o) of the Privatisation Act – expenditures to cover the costs associated with cessation of the Fund’s activities pursuant to Article 40a of
the Privatisation Act.
10.Articles 15 and 30 of the Privatisation Act – under Article 15 of the Privatisation Act the Fund is liable
for the fulfilment of liabilities to the buyers of privatised
property with its property. The same applies under
Article 30 of the Privatisation Act in accordance with
which the Fund, which is obliged to meet different
rights and obligations arising from the performance
of its activity under Article 28, may be sued for the
non-performance of its liabilities or other obligations for
violation of which it is liable with its entire property. The
performance of such liabilities does not depend on the
Fund’s decisions, but mostly on court decisions.
11.Other – fee stamps, postal services, return of revenues from previous years and others.
4.3
Balance of Revenues and Expenditures
of the Fund as at 31 December 2013
(calculated on a cash flow basis)
As at 1 January 2013 the Fund had a total of €120,042
thousand disposable on its accounts. Total revenues in
the period totalled €452,738 thousand. This indicates
that the Fund had a total of €572,780 thousand to pay its
liabilities over the course of 2013. The Fund paid all of its
liabilities within maturity over the course of 2013 with total
expenditures reaching €470,296 thousand.
Peňažné prostriedky k 31. 12. 2013 (v Eur)
Cash as at 31 December 2013 (in €)
Počiatočný stav
Initial balance
Príjmy
Revenues
Výdavky
Expenditures
Konečný stav
Final balance
120 042 500,67
120,042,500.67
452 737 904,80
452,737,904.80
-470 296 609,04
-470,296,609.04
102 483 796,43
102,483,796.43
Na základe uvedeného vykázal fond k 31. 12. 2013 prebytok peňažných prostriedkov vo výške 102 484 tis. Eur.
Tieto prostriedky budú presunuté do nasledujúceho obdobia. Bez nich by fond nemal dostatok zdrojov na úhradu svojich záväzkov a jeho hospodárenie by mohlo byť
deficitné, keďže ďalšie príjmy, aj vzhľadom na pozastave-
Given these facts the Fund recorded a surplus of cash on
its accounts totalling €102,484 thousand. These funds
will be carried forward. Without these funds the Fund
would not have sufficient means to meet its obligations
and its operations would run at a deficit as additional revenues, given the halt of the Fund’s privatisation activities,
39
nie privatizácie fond nepredpokladá a možnosti ďalších
zdrojov fondu sú obmedzené zákonom o privatizácii, ktorý
určuje čo tvorí majetok fondu a zároveň v § 29 ods. 10
nedovoľuje fondu prijímať úvery alebo pôžičky.
Znamená to, že bez týchto prostriedkov by fond nemohol
realizovať v súlade so zákonom o privatizácii výdavky, ktoré mu vyplývajú z jeho činnosti a pôsobnosti, následkom
čoho by mohlo dôjsť k poškodeniu záujmov fondu ako aj
verejného záujmu.
are not anticipated and the opportunities to obtain additional funds are limited by the Privatisation Act, which
defines the formation of the Fund’s assets and does not
allow the Fund to accept loans or other credit pursuant to
Article 29 (10).
As a result Fund would not be able to cover the expenditures stipulated by its activities and roles pursuant to the
Privatisation Act, which ultimately could damage the interests of the Fund and the public’s interests without these
funds.
Bilancia príjmov a výdavkov za rok 2013 (v Eur)
Balance of Revenues and Expenditures for 2013 (in €)
Príjmy
Revenues
452 737 904,80
452,737,904.80
Výdavky
Expenditures
-470 296 609,04
-470,296,609.04
4.4
Stav majetku fondu k 31. 12. 2013
Na základe výsledkov ročnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2013 stav majetku, jeho štruktúra a zdroje krytia
sú nasledovné:
Saldo
Balance
-17 558 704,24
-17,558,704.24
4.4
Assets and Liabilities of the Fund as at
31 December 2013
On the basis of the annual financial statements as at 31
December 2013 the Fund’s balance of assets and liabilities, their structure and the source of coverage are as
follows:
Súvaha k 31.12. (v Eur)
Balance as at 31 December (in €)
2012
2013
AKTÍVA SPOLU v tom:
TOTAL ASSETS including:
2 482 865 752
2,482,865,752
2 603 792 704
2,603,792,704
1.
Neobežný majetok
Fixed assets
1 435 829 007
1,435,829,007
1 435 688 057
1,435,688,057
2.
Obežný majetok
Current assets
1 047 036 745
1,047,036,745
1 168 104 647
1,168,104,647
PASÍVA SPOLU v tom:
TOTAL LIABILITIES including:
2 482 865 752
2,482,865,752
2 603 792 704
2,603,792,704
1.
Vlastné imanie
Equity
2 462 553 739
2,462,553,739
2 584 398 298
2,584,398,298
2.
Záväzky
Liabilities
20 312 013
20,312,013
19 394 406
19,394,406
40
05
05
Personálne otázky
Human Resources
Number and Structure of Employees
The actual number of employees as at 31 December
2013 was 34; 4 of these employees were charged with
work in the public interest. 2 employees were off of employment records due to their use of family leave as at 31
December 2013.
Počet a štruktúra zamestnancov
Skutočný evidenčný stav zamestnancov k 31. 12. 2013
bol 34, z toho 4 zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme. V mimoevidenčnom stave z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky boli k 31. 12. 2013 zaradené 2
zamestnankyne.
Počet riadiacich funkcií k 31. 12. 2013
Number of management positions as at 31 December 2013
Stupeň
Level
Počet
Number
Funkcia
Position
1. stupeň
1st level
1
predseda výkonného výboru
Chairperson of the Executive Committee
2. stupeň
2nd level
3
člen výkonného výboru a riaditeľ sekcie
Member of the Executive Committee, Section Director
Skutočný evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2013
bol 34 zamestnancov, čo v porovnaní s rokom 2012 (stav
k 31. 12. 2012 bol 42 zamestnancov) predstavuje pokles
o 8 zamestnancov.
The actual number of employees as at 31 December
2013 was 34, which in comparison with 2012 (as at 31
December 2012 there were 42 employees) represents a
decrease of 8 employees.
Počet riadiacich funkcií k 31. 12. 2013
Fund employees
2011
2012
2013
Skutočný evidenčný počet zamestnancov ku koncu roka
Actually recorded number of employees at the end of the year
49
49
42
42
34
34
Priemerný evidenčný prepočítaný stav za rok
Average recorded number for the year
50
50
45
45
37,5
37.5
Pohyb zamestnancov za rok 2013
Employee turnover in 2013
Nástup do pracovného pomeru
Start of employment
Skončenie pracovného pomeru
Termination of employment
Zamestnanci
Employees
Zamestnanci
Employees
0
8
Celkom + 0
Total + 0
Celkom – 8
Total – 8
41
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2013
Education structure of employees as at 31 December 2013
Stupeň vzdelania
Level of education
V evidenčnom stave
In records
V mimoevidenčnom stave
Off of records
VŠ vzdelanie III. stupňa
3rd level university education
4
0
VŠ vzdelanie II. stupňa
2nd level university education
22
2
VŠ vzdelanie I. stupňa
1st level university education
0
0
SŠ vzdelanie
Secondary education
6
0
nižšie ako SŠ vzdelanie
Lower than secondary education
2
0
Spolu
Total
34
2
Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. 2013
Age structure of employees as at 31 December 2013
Vekové rozpätie
Age range
Počet
Number
v%
In %
V mimoevidenčnom stave
Off of records
21 – 30 rokov
21 – 30 years
3
9
0
31 – 40 rokov
31 – 40 years
6
18
2
41 – 50 rokov
41 – 50 years
9
26
0
51 – 60 rokov
51 – 60 years
12
35
0
Nad 60 rokov
Over 60
4
12
0
Spolu
Total
34
100
2
Priemerný vek zamestnancov v evidenčnom stave
k 31. 12. 2013 je 48 rokov.
42
As at 31 December 2013 the average age of employees
in records is 48.
06
06
Príprava na ukončenie činnosti Fondu
Preparation for the Cessation
of the Fund’s Activities
Fond v súvislosti s ukončením svojej činnosti začal v roku
2013 pripravovať odovzdanie všetkých registratúrnych
záznamov, prioritne privatizačné projekty nachádzajúce
sa v registratúrnom stredisku fondu na nástupnícku organizáciu, prípadne zabezpečenie ich odovzdania do trvalej
úschovy Slovenského národného archívu. V špeciálnej
časti registratúrneho strediska fondu je uložených 1791
privatizačných projektov. Z dôvodu historicko-spoločenskej hodnoty tejto časti archívu, kde privatizačný proces je
v histórii Slovenskej republiky významnou udalosťou a je
potrebné ju zachovať ako historické dedičstvo, ako aj s
ohľadom prípadnej straty, poškodenia či zničenia dokumentácie tejto dôležitej časti archívu, fond pripravil projekt
elektronickej archivácie privatizačných projektov a k nim
prislúchajúcej dokumentácie uloženej v špeciálnej časti
registratúrneho strediska fondu, ktorým sa:
–– eliminuje riziko strát registratúrnych záznamov do budúcna,
–– zabezpečí archívna evidencia privatizačného procesu
národného majetku Slovenskej republiky,
–– umožní odbornej, ako aj ostatnej verejnosti prístup
k veciam verejným, ktoré je možné po právnej stránke
zverejniť,
–– zefektívni prístup k dokumentom v bežnej prevádzke
a vybavovaní.
In conjunction with the cessation of its activities the Fund
began preparations in 2013 for the handover of all its registry records, priority privatisation projects located in the
Fund’s Registry Centre, to its successor or securing their
handover for permanent storage by the Slovak National
Archive. A total of 1791 privatisation projects are stored in
a special section of the Fund’s Registry Centre. Given the
historical and social value of this portion of the archive, as
the privatisation process has been a major event in the
history of the Slovak Republic and it must be preserved
as historical heritage, and the risk of any loss, damage
or destruction of the documentation contained in this
important part of the archive, the Fund has prepared an
electronic archiving project for privatisation projects and
all related documentation stored in a special section of the
Fund’s Registry Centre, which
–– Eliminates the risk of loss of registry records going forward;
–– Ensures archival records of the privatisation process
involving the national property of the Slovak Republic;
–– Provides professionals as well as the general public
with access to public materials that may be legally
published; and
–– Increases efficiency of access to documents during
ordinary operations and work processes.
Okrem elektronickej archivácie privatizačných projektov
v roku 2013 fond začal v spolupráci s poradcom s prípravou kvalifikovaných právnych, organizačných a ekonomických analýz, u ktorých sa kladie dôraz predovšetkým
na vhodnosť postupu pri útlme činnosti fondu tak, aby sa
zamedzilo akémukoľvek riziku, či pochybnostiam v súvislosti s aplikáciou platných právnych noriem a tvorbe novej
legislatívy vo vzťahu k problematike nakladania so štátnymi aktívami. Cieľom je vytvoriť pevný legislatívny základ
umožňujúci bezrizikové nakladanie so štátnymi aktívami
pri súčasnom zabezpečení ich efektívnej správy a vyťaženosti pre štátny rozpočet a tomu prispôsobiť časové
hľadisko i vecné riešenie.
In addition to electronic archiving of privatisation projects,
in 2013 the Fund began the process in cooperation with
an advisor of preparing qualified legal, organisational and
economic due diligence and analysis with emphasis on
the adequacy of the procedure to wind down the Fund’s
activities in order to limit any risks or doubts in connection
with the application of valid legal regulations and the creation of new legislation in connection concerning disposal
of state property. The goal is to create a strong legal foundation to enable risk-free disposal of state property while
maintaining efficient management and adequate returns
for the state budget, which must be considered when determining the time and material aspects of any solution.
Úlohou poradcov je uskutočniť ekonomické, procesné
a právne analýzy a poskytnúť odbornú asistenciu potrebnú pre plynulý priebeh procesu ukončenia činnosti fondu,
vrátane minimalizácie ekonomických, právnych a odborných rizík.
The adviser’s role is to complete the economic, procedural and legal analysis and provide professional assistance
as needed to ensure smooth progress on the process
of ceasing the Fund’s activities, including minimizing economic, legal and professional risks.
43
07
Rôzne
Miscellaneous
Rôzne
Miscellaneous
07
V decembri 2012 bol zaslaný MV SR, Slovenský národný archív „Návrh na vyradenie registratúrnych záznamov pochádzajúcich z činnosti fondu za obdobie rokov
2001 - 2005“ zo všeobecnej časti registratúrneho strediska, ktorý bol rozhodnutím č. SNA-2013/00047-EB3
z 21. 1. 2013 schválený. V mesiaci máj 2013 fond odovzdal tieto dokumenty na základe zoznamu odovzdaných
archívnych dokumentov, ktoré boli uložené v 480 archívnych škatuliach.
V zmysle citovaného rozhodnutia (bod 2) registratúrne
záznamy za obdobie rokov 2001-2005, ktoré nespĺňajú kritéria hodnotenia záznamov podľa § 2a 3 vyhlášky
MV SR č. 628/2002 Z. z., nie sú preto archívnymi dokumentmi, a v súlade s Registratúrnym poriadkom
a Registratúrnym plánom fondu boli dňa 27. 5. 2013 odovzdané na skartáciu a za dohľadu určených pracovníkov
fyzicky zlikvidované.
In December 2012, the MI SR - Slovak National Archive
was sent the “Proposal to remove archive records from the
NPF SR’s activities for the period from 2001 to 2005” from
the general area of the archiving centre, which was subsequently approved by Decision No. SNA-2013/00047EB3 of 21 January 2013. In May 2013 the Fund furnished
these documents on the basis of the list of provided archival documents in a total of 480 archiving boxes.
Pursuant to the cited decision (Point 2), archive records
for the period from 2001 - 2005 that do not meet the
record assessment criteria stipulated in Articles (2) and (3)
of MI SR Regulation No. 628/2002 Coll. are not considered archive documents and were turned over for shredding and physically disposed of under the supervision of
the specified staff on 27 May 2013 pursuant to the Fund’s
Archiving Rules and Archiving Plan.
45
Príloha
Annex
Príloha
Annex
01
Príloha č. 1
Annex No. 1
Majetkové účasti fondu k 31. 12. 2013
Capital Participation of the Fund as of 31 December 2013
Por.č. IČO
Názov a.s.
Sídlo a.s.
Základné imanie
No.
Identification Name
Registerred Seat
Capital
No.
(v tis. Eur)
1
31631436
AGROKOMBINÄT Šturec, a.s. v konkurz
Turčianske Teplice
6,744.47
2
31710557
AGROSPOL, a.s. Kráľovský Chimec v ko
Kráľovský Chlmec
3,452.17
3
36214078
ARRIVA Michalovce, a.s.
Michalovce
6,637.38
4
36545082
ARRIVA NITRA a.s.
Nitra
11,449.35
5
36545317
ARRIVA Nové Zámky, a.s.
Nové Zámky
8,861.31
6
35747145
AUTO Martin, a.s.v likvidácii
Martin
657.58
7
36168301
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
Bardejovské Kúpele
9,732.87
8
494020
Bardejovské strojárne a.s. v konkurze
Bardejov
19,281.02
9
35789204
Bratislava print a.s.
Topoľčany
674.23
10
35823542
Bratislavská teplárenská, a.s.
Bratislava
34,470.56
11
604054
Burza cenných papierov, a.s.
Bratislava
11,404.93
12
35695820
DLHOPIS, o.c.p., a.s.
Bratislava
1011.94
13
36297194
DMD GROUP, a.s.
Dubnica nad Váhom
18,240.77
14
34129421
DMD holding, a.s. v likvidácii
Trenčín
199,543.28
15
31562167
DREVOINDUSTRIA, a.s. v likv., konkurz
Žilina
15,363.04
16
36003735
DREVONA a.s. v konkurze
Bratislava
10,017.59
17
228346
DREVOUNIA a.s. v likvid.,v konkurze
Bratislava
1,062.21
18
31660711
ELSTROJ a.s. v konkurze
Kráľovský Chlmec
726.48
19
36211079
eurobus, a.s.
Košice
17,285.95
20
31411614
GUMON Bratislava a.s.v likv.,konkurze
Bratislava
5,822.35
21
31562833
Holding Nábytok a.s. v likvidácii
Pravenec
9,345.25
22
31412424
Kovomont a.s. v konkurze
Šahy
2,457.88
23
31642438
KÚPELE SLIAČ a.s.
Sliač
5,990.74
24
35884916
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava
Bratislava 2
292,427.64
25
31562302
LUKON a.s. v likvidácii
Lučenec
3,466.21
26
31615562
LUTE, a.s. v likvidácii
Lučenec
3,874.69
27
36403016
Martinská teplárenská, a.s.
Martin
34,637.69
28
36218863
NOREA-PLUS, a.s.v likvidácii, konkurze
Holíč
440.55
29
31411428
OId Herold Ferm a.s. v konkurze
Trenčín
7,715.30
30
31383441
PNS, a.s. v konkurze
Bratislava
3,040.33
31
36001945
Podpolianske strojárne Detva,a.s. v likv..
Detva
13,411.60
32
36485250
Podtatr. vodárenská spoločnosť, a.s.
Poprad
53,976.20
33
35914416
Poliklinika Tehelná, a.s.
Bratislava
2,136.16
34
36052205
SAD Banská Bystrica, a.s.
Banská Bystrica
18,880.63
35
36245488
SAD Dunajská Streda, a.s.
Dunajská Streda
3,953.63
36
36477508
SAD Humenné, a.s.
Humenné
4521.14
37
36403431
SAD LIORBUS, a.s.
Ružomberok
5,535.47
38
36054259
SAD Lučenec, a.s.
Lučenec
5,954.72
39
36479560
SAD Poprad, a.s.
Poprad
6,842.79
40
36477125
SAD Prešov, a.s.
Prešov
8,511.61
41
36324043
SAD Prievidza a.s.
Prievidza
8,737.94
42
36323977
SAD Trenčín, a.s.
Trenčín
11,045.03
43
36249840
SAD Trnava, a.s.
Trnava
10,401.13
44
36054666
SAD Zvolen, a.s.
Zvolen
10,299.31
45
36407771
SAD Žilina, a.s.
Žilina
11,591.34
46
31703089
Semenár Spišské Vlachy a.s.v konkurze
Spišské Vlachy
3,345.45
47
31563082
Severoslovenské tehelne a.s. v likvidácii
Žilina
6,712.28
48
35821019
Slovák Lines, a.s.
Bratislava 24
28,834.01
49
35763469
Slovák Telekom, a.s.
Bratislava
864113
50
31330908
Slovenská kartografia a.s. v likvidácii
Bratislava
1,809.07
51
35829052
Slovenské elektrárne, a.s.
Bratislava
1,269,295.72
52
31561799
Slovenské lučobné závody a.s. v konkurz
Hnúšťa
15,207.03
53
35815256
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava
1,735,416.22
54
36403008
SSE, a.s.
Žilina
116,753.84
55
31632394
Stredoslov.strojárne VYHNE a.s. v likv., k
Vyhne
2,899.56
56
31615961
Stredoslovenské stavby, a.s. v konkurze
Žilina
2,040.73
57
31720340
Strojsmalt Medzev, a.s. v konkurze
Medzev
2,651.86
58
36211541
Tepláreň Košice, a.s.
Košice
38,210.90
59
31412874
TESON, a.s. v konkurze
Vráble
3,975.90
60
31618952
Tlakové nádoby, a.s.v likvidácii
Žilina - Bytčica
5,548.36
61
31703861
Trebišovské strojárne, a.s. v likvidácii
Trebišov
8,855.34
62
36246034
Trnavská teplárenská, a.s.
Trnava
17,615.49
63
31562931
VAREZ a.s. v likvidácii
Banská Bystrica
391.89
64
31561985
Vrútocké strojárne, a.s.
Vrútky
910.97
65
2216
VSS a.s. v konkurze
Košice
33,361.35
66
36211222
Východoslov. energetika a.s.
Košice
111,617.97
67
36570460
Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.
Košice
243,883.34
68
9067
Vzduchotechnika a.s. v konkurze
Nové Mesto nad Váhom
17,169.09
69
35823551
Západoslovenská energetika,a.s
Bratislava
196,969.17
70
36052248
Zvolenská teplárenská, a.s.
Zvolen
18,832.11
71
36403032
Žilinská teplárenská, a.s.
Žilina
22,894.75
* údaje z www.natfund.gov.sk
** 5 spoločností bolo vymazaných z Obchodného registra - akcie zostali na účte v fondu v CDCP
Majetková účasť
Capital Participation
ks
Eur
93,465
3,102,469.63
40,560
1,346,345.35
77,819
2,645,846.00
136,290
4,524,828.00
105,810
3,512,892.00
800
627,760.00
223
7,401.37
41,180
1,366,925.58
609
20,215.10
1,038,270
34,470,564.00
232,854
8,661,443.20
690
1,011,940.00
601
18,240,770.00
755,845
92,875,954.38
98
3,253.00
485
16,099.05
369
12,248.56
21,229
704,673.70
205,719
6,827,813.61
3,531
117,207.73
1,444
23,966.01
12,764
423,687.18
217,272
4,345,440.00
4,793
146,995,442.00
26,882
643,702.72
53,641
1,780,555.00
1,246,857
34,637,687.46
402
440,549.69
8,952
297,151.96
91,593
3,040,330.61
254,544
8,449,312.89
1,626
53,966.94
53,209
2,136,162.00
215,930
7,167,562.93
47,259
1,568,711.42
53,901
1,789,513.20
65,992
2,190,934.40
71,148
2,361,402.12
81,791
2,715,461.20
101,381
3,364,835.39
104,374
3,465,216.80
138,249
4,588,484.31
123,735
4,108,002.00
117416
3,897,497.18
141,920
4,710,324.80
40,314
1,338,179.65
20,619
684,425.41
382,313
12,688,968.47
3,904,125
129,616,950.00
53,000
1,759,277.70
13,194
431,560,545.72
94
3,120.23
26,666,536
885,062,329.84
1,793,508
59,544,465.60
44,550
1,478,789.09
18,444
612,228.64
23,749
788,322.38
3,237
38,210,898.00
109,654
1,455,938.39
8,675
287,957.25
80,033
2,656,608.91
530,587
17,615,488.40
88
2,921.06
823
27,318.60
49,936
1,657,571.53
1,715,130
56,925,164.70
1,470
48,789.30
41,456
1,376,087.10
3,026,643
100,454,281.17
787,625
18,832,113.75
689,601.00
22,894,753.20
45,998,926.00
2,212,876,044.56
%
46.00%
39.00%
39.86%
39.52%
39.64%
95.47%
0.08%
7.09%
3.00%
100.00%
75.94%
100.00%
100.00%
46.54%
0.02%
0.16%
1.15%
97.00%
39.50%
2.01%
0.26%
17.24%
72.54%
50.27%
18.57%
45.95%
100.00%
100.00%
3.85%
100.00%
63.00%
0.10%
100.00%
37.96%
39.68%
39.58%
39.58%
39.66%
39.68%
39.53%
39.66%
41.54%
39.50%
37.84%
40.64%
40.00%
10.20%
44.01%
15.00%
97.25%
34.00%
0.02%
51.00%
51.00%
51.00%
30.00%
29.73%
100.00%
36.62%
5.19%
30.00%
100.00%
0.75%
3.00%
4.97%
51.00%
0.02%
8.01%
51.00%
100.00%
100.00%
47
Príloha č. 2
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy
s účtovnou závierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z.
Účtovná jednotka Fond národného majetku Slovenskej republiky
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Audítor: Ing. Júlia Petrovičová
48
Licencia SKAU 829
02
Annex No. 2
Addendum to the auditor’s report on the audit of the annual report’s
compliance with the financial statements pursuant to Article 23 (5)
of Act No. 540/2007 Coll.
Accounting unit: National Property Fund of the Slovak Republic
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Addendum to the Auditor's Report
on verifying compliance between the annual report
and the financial statements
pursuant to Article 23 (5) of Act No. 540/2007 Coll.
for the Executive Committee and the Supervisory Board
of the National Property Fund of the Slovak Republic
I. I audited the financial statements of the National Property Fund of the Slovak Republic as at 31
December 2013 to which I issued an auditor's report on 8 April 2014 in the following wording:
I completed the audit of the attached financial statements of the National Property Fund of the Slovak
Republic for the 2013 calendar year containing the Balance Sheet of the National Property Fund of the
Slovak Republic as at 31 December 2013, the Statement of Expenses for the Administrative Activities
of the National Property Fund of the Slovak Republic for 2013, the Statement of Formation and Use of
Property of the National Property Fund of the Slovak Republic for the year ending on 31 December 2013
and the related Notes to the Financial Statements.
Management of the National Property Fund of the Slovak Republic is responsible for issuing and the
objective presentation of these financial statements pursuant to Act No. 431/2002 Coll. on Accounting as
amended and requisite accounting guidelines. This responsibility includes the proposal, implementation
and preservation of internal audits relevant for issuing and the objective presentation of the financial
statements, which do not contain any material inaccuracies, either intentional or unintentional, and
for the selection and application of appropriate accounting principles and accounting methods and for
completing accounting estimates which are adequate under the given circumstances.
My responsibility is to express a statement with respect to these financial statements on the basis of
my audit. I conducted the audit pursuant to International Standards on Auditing. According to these
standards I must comply with ethical requirements and plan and conduct the audit in order to obtain
satisfactory assurances that the financial statements do not contain any material inaccuracies, either
intentional or unintentional.
The audit includes exercising processes aimed at obtaining audit evidence regarding the amounts and
data reported in the financial statements. The selected processes applied are based on the auditor's
judgement as well as an evaluation of the risk of material inaccuracies in the financial statements,
either intentional or unintentional. In evaluating this risk the auditor takes into consideration internal
audits relevant for issuing the financial statements of the accounting unit that provide a true and fair
representation in order to propose appropriate audit procedures suitable for the given circumstances but
not for the purposes of expressing a statement as to the effectiveness of internal audits conducted by the
accounting unit. The audit also includes an assessment of the appropriateness of the applied accounting
principles and accounting methods as well as the adequacy of accounting estimates conducted by the
statutory body as well as an evaluation of the overall presentation of the financial statements.
I am convinced that the audit evidence I have obtained provides a sufficient and suitable basis for issuing
my audit statement.
The National Property Fund of the Slovak Republic records receivables from privatisation totalling
€93,072 thousand in its assets that have been declared unrecoverable or non-existent due to the fact that
the debtor has since expired. The National Property Fund of the Slovak Republic created a provision
equal to 100 % of the value of these receivables within the provisions stipulated in Section 11.3 of the
Notes to the Financial Statements.
In my opinion these receivables should be removed from the assets of the National Property Fund of
the Slovak Republic. If the Balance Sheet of the National Property Fund of the Slovak Republic was
corrected, the net value of receivables from privatisation would be €93,072 thousand less and the assets of
the National Property Fund of the Slovak Republic would be decreased by this amount.
Auditor: Ing. Júlia Petrovičová
License SKAU 829
49
Účtovná jednotka Fond národného majetku Slovenskej republiky
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Audítor: Ing. Júlia Petrovičová
50
Licencia SKAU 829
Accounting unit: National Property Fund of the Slovak Republic
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
As stated in Section 18.1 of the Notes to the Financial Statements, there are multiple possible situations
based on current legislation and existing contractual obligations that could result in a loss. Despite the
efforts of the National Property Fund of the Slovak Republic, it simply does not possess comprehensive
analysis of the amounts of such anticipated losses. For this reason I could not determine the accuracy of
the provisions required and the reserve reported in the Notes to the Financial Statements on the basis of
the partial analysis of the amounts of the anticipated losses.
According to my opinion the attached financial statements, except for the influence of the factors reported
in the previous paragraphs herein, provide a true and fair representation of all material respects of the
financial situation of the National Property Fund of the Slovak Republic at 31 December 2013 and its
earnings for the year ending on the same date pursuant to Act No. 431/2002 Coll. on Accounting as
amended and valid accounting and reporting procedures applied by the National Property Fund of the
Slovak Republic.
Without addition any conditions to my statement, I hereby note the following facts noted in the Notes to
the Financial Statements:
18.1 Overview of conditional liabilities (guarantees, potential losses)
The financial consequences that could occur in the event of the final settlement of potential liabilities and
losses described in Section 18.1 could have a significant impact on the financial situation and activities
of the National Property Fund of the Slovak Republic. The activities of the National Property Fund of the
Slovak Republic as well as its ability to fulfil its liabilities from these reasons are conditioned by valid
legislation and decisions made by the Government of the Slovak Republic.
11.3 Information on the development of provisions for receivables for the current accounting period:
The National Property Fund of the Slovak Republic records a total provision for receivables totalling
€131,640 thousand, whereby this total includes a provision for current receivables from privatisation
of €131,626 and a provision for current receivables from administration activities of €14 thousand.
The amount of such provision for receivables is only presented in the Notes to the financial Statements
pursuant to valid accounting practices for the National Property Fund of the Slovak Republic and does
not decrease the value of the assets reporting the Balance Sheet of the National Property Fund of the
Slovak Republic.
II. I also verified the compliance of the Annual Report of the National Property Fund of the Slovak
Republic for 2013 with these financial statements. The management of the National Property
Fund of the Slovak Republic is responsible for the material accuracy of the annual report. My
task is to issue a statement regarding the compliance of the annual report with the financial
statements on the basis of an audit.
I conducted this audit pursuant to International Standards on Auditing. These standards demand
that the auditor plans and executes the audit to obtain adequate assurance that the information
contained in the annual report and presented in the financial statements and in all material
aspects are in compliance with the requisite financial statements. I evaluated the information
contained in the annual report compared to that contained in the financial statements issued
as at 31 December 2013. I did not audit data and information including accounting information
obtained from the financial statements and the accounting ledgers. I am convinced that the
conducted audit provides a sufficient base on which to express the auditor's statement.
Auditor: Ing. Júlia Petrovičová
License SKAU 829
51
Účtovná jednotka Fond národného majetku Slovenskej republiky
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Audítor: Ing. Júlia Petrovičová
52
Licencia SKAU 829
Accounting unit: National Property Fund of the Slovak Republic
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
In my opinion the accounting information presented in the annual report
of the National Property Fund of the Slovak Republic provides a true and
fair representation of the financial statements as at 31 December 2013 in all
material regards and in compliance with Act No. 431/2002 Coll. on Accounting
as amended.
Bratislava, 10 April 2014
Ing. Júlia Petrovičová
Auditor
License: SKAU 829
Auditor: Ing. Júlia Petrovičová
License SKAU 829
53
Download

Výročná správa - rok 2013.pdf - Fond národného majetku SR