YSTÉM M
A
I S O 9 0 01
RSTVA
CERTICOM
*
ŽÉ
CERTIFIK
ÝS
AN
NA
OV
Systém manažérstva kvality
*
Certifikovaný podľa STN EN ISO 9001: 2009
od 1. 4. 2011 vydáva revízie noriem
n STN 01 6910
Pravidlá písania a úpravy
písomností
n STN 88 6101
Predtlač listových papierov
na úradné a obchodné listy
Účelom noriem je zabezpečiť
jednoduchšie a prehľadnejšie
spracovanie informácií
a racionálnejšiu prácu
s písomnosťami
STN 01 6910
Pravidlá písania a úpravy písomností
Norma určuje jednotné pravidlá písania znakov, znamienok, skratiek, značiek,
čísel a zostáv pomocou štandardnej klávesnice. Obsahuje pravidlá účelnej
a prehľadnej tvorby textu, pravidlá úpravy úradných, obchodných a osobných
listov v tuzemskom styku, ako aj pravidlá úpravy cudzojazyčných úradných
a obchodných listov.
Ustanovenia normy sa vzťahujú aj na písanie iných druhov písomností,
napríklad smerníc, zápisníc, posudkov a podobne, okrem ich úpravy.
Revíziou normy z roku 1999 sa zrušili pôvodné ustanovenia koncipované
z pohľadu použitia písacieho stroja a zásadne sa zmenili niektoré ustanovenia
normy.
Norma je zosúladnená s platnými právnymi predpismi, zohľadňuje viaceré
európske normy a je spracovaná v súlade s Pravidlami slovenského
pravopisu.
STN 88 6101
Predtlač listových papierov na úradné a obchodné listy
Norma určuje obsah a úpravu predtlače údajov na jednostranových úradných
a obchodných listoch. Stanovuje tiež predtlač listov do zahraničia.
Revíziou normy z roku 1999 sa zásadne zmenili niektoré ustanovenia normy
– napr. obsahuje alternatívne uvádzanie odvolávacích údajov, redukuje
používané orientačné značky v úradných a obchodných listoch, obsahuje
nové odporúčania na predtlač cudzojazyčných listov a iné.
Zmeny obsiahnuté v revidovanej norme sú premietnuté v príslušných
prílohách normy.
Súvisí s STN 01 6910, ktorá upravuje jej praktické používanie.
NORMY si môžete objednať a zakúpiť:
– v internetovej predajni na www.sutn.sk (E-shop)
– v infocentre SÚTN, Karloveská 63, Bratislava 4
č. tel.: 02/602 94 315, e-mail: [email protected]
č. tel.: 02/602 94 200, e-mail: [email protected]
ww
w.
n.s
sut
k
Download

priloženom letáku (pdf, 86 kB)