Predkladateľ
Názov projektu
Vybudovanie
poznávacej kyslíkovo –
Liptovské múzeum v
relaxačnej zóny v
Ružomberku
Múzeu liptovskej dediny
v Pribyline
Obec Očová
Obec Konská
BEZ HRANÍC
Pohyb pre deti
Základná škola SSV,
Učíme sa a relaxujeme v
Skuteckého 8,
prírode
Banská Bystrica
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
6 000 € Pribylina
6 000 € Očová
6 000 € Konská
5 500 €
Banská
Bystrica
Región
Stred
Stred
Stred
Stred
Kategória
Anotácia
životné
prostredie
Vďaka projektu vznikne atraktívna poznávacia kyslíkovo – relaxačná zóna v
lesnom pasienkovom poraste v areáli Múzea liptovskej dediny v Pribyline.
Revitalizáciou lesného porastu sa vytvorí zóna , po ktorej sa bude návštevník
bezpečne pohybovať v lesnom prostredí, nadýcha sa horského vzduchu,
oddýchne si od denného stresu a zároveň bude môcť pozorovať faunu a flóru
bezpečne vo vyhradenom priestore. Prínosom projektu bude aj skutočnosť, že
sa obmedzí počet návštevníkov pohybujúcich sa vo vysoko chránených
pásmach TANAP-u, pretože tatranskú flóru faunu môžu vidieť aj v novej
poznávajúcej kyslíkovo – relaxačnej zóne v Múzeu liptovskej dediny v
Pribyline.
životné
prostredie
Cieľom projektu je vybudovanie oplotenia a bezbariérovej rampy pre ľahší
prístup starších a zdravotne postihnutých občanov do verejného parku. Park
slúži občanom obce, ale aj obyvateľom Domova seniorov Dolinka, pretože sa
nachádza v tesnej blízkosti zariadenia. Projektom sa vytvorí bezbariérový
prístup pre obyvateľov obce a Domova seniorov Dolinka. Oplotenie zabráni
ničeniu parku, altánku, zabezpečí ochranu pre už vysadené okrasné dreviny a
vybavenie parku.
životné
prostredie
V areáli MŠ a ZŠ v obci Konská terénnymi úpravami, osadením mobiliáru,
hracích prvkov, ako aj výsadbou zelene skrášlia nielen prostredie, v ktorom
trávia väčšinu svojho času deti, ale zároveň realizáciou detského ihriska
umožnia vyššiu návštevnosť tohto areálu. Projekt je určený všetkým deťom,
ktoré navštevujú ZŠ s MŠ v Konskej, ale aj ostatným deťom, rodičom, či starým
rodičom žijúcim v našej obci a v okolí.
životné
prostredie
Neďaleko centra Banskej Bystrice sa nachádza ihrisko, ktoré mesto dalo do
správy ZŠ SSV na Skuteckého ulici. ZŠ sídli neďaleko ihriska. Areál ihriska je
však zastaraný. Cieľom projektu je skultúrniť, skrášliť a dobudovať ho tak, aby
bolo využiteľné a bezpečné nielen pre žiakov školy, ale aj pre širokú verejnosť
(napr. neďaleký detský domov, Divadlo z pasáže, študentov Akadémie umenia,
iné ZŠ v rámci spoločných akcií a pod.).
Strana 1 z 42
Predkladateľ
Stredná odborná
škola drevárska a
stavebná
Stredná odborná
škola drevárska
Obec Lovinobaňa
Základná škola
Názov projektu
Krasňanské studničky voda pre život
Návrat k tradíciám realizujeme drevostavbu
Sppoločne dá sa meniť
nemožné
Trieda v prírode s
relaxačným priestorom
Veselá školská záhrada –
Materská škola Krivá
šťastný úsmev detí
Požadovaná
suma
3 360 €
6 000 €
Miesto
realizácie
projektu
Krásno nad
Kysucou
Liptovský
Hrádok
4 400 € Lovinobaňa
3 200 € Kremnica
5 500 € Krivá
Región
Kategória
Anotácia
životné
prostredie
Cieľom projektu je vytvoriť oddychové minizóny v zanedbaných lokalitách
mesta Krásno nad Kysucou v osadách pri prameňoch studničiek. Studničky
budú vyčistené, zrenovované a poslúžia ako zdroj pramenitej vody najvzácnejšej tekutiny na Zemi. Novovytvorené oddychové minizóny budú
slúžiť obyvateľom mesta, osadníkom a turistom, nakoľko studničky sa
nachádzajú v blízkosti turistických chodníkov.
vzdelávanie
Na Strednej odbornej škole drevárskej v Liptovskom Hrádku vznikne moderná
odborná učebňa na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu na odbornom
výcviku nového študijného odboru "TECHNIK DREVOSTAVIEB", ktorý škola
pripravila od nového šk. roku 2014/2015. Vytvorením tohto odboru sa zároveň
udrží a posilní rozvoj vzdelávania v lokalite horného Liptova, ktorá bola, je a
bude históriou drevárskeho priemyslu na Slovensku.
životné
prostredie
Zámerom projektu je premeniť nelegálnu skládku v obci Lovinobaňa na
priestor s hracími prvkami pre deti a pre dospelých- zónu oddychu. Osadením
tabúľ v obci šíriť osvetu o nakladaní s odpadom a zvyšovať tak ekologické
povedomie obyvateľov. V centre miestnej časti Uderiná skultúrniť priestor
vysadením zelene, osadením lavičiek a vytvoriť tak priestor na oddych a
stretávanie sa obyvateľov.
Stred
vzdelávanie
V Základnej škole na Angyalovej ulici v Kremnici vznikne trieda v prírode, ktorá
bude slúžiť na vyučovanie počas horúcich jarných a letných dní. Vybudujú tu
relaxačný priestor s trampolínou, šmýkačkou a jednoduchým preliezacím
zariadením z dreva, kde by deti nachádzali radosť z pohybu a zo schopnosti
prekonávať prekážky. Bude to miesto zbližovania detí, rodičov, starých
rodičov, učiteľov a vychovávateľov zo ZŠ, ŠKD a CVČ, ale aj náhodných
prechádzajúcich.
Stred
životné
prostredie
V Materskej škole v obci Krivá vybudujú malé športové ihrisko. Hlavným
zámerom projektu je skvalitnenie športovo-vzdelávacieho procesu a zlepšenie
pohybových aktivít u detí predškolského veku vo forme nákupu a
rekonštrukcie vybavenia detského ihriska materskej školy.
Stred
Stred
Stred
Strana 2 z 42
Predkladateľ
Mesto Brezno
Základná škola s
materskou školou
Dlhé Pole
Základná škola s
materskou školou
Terézie Vansovej
Stredná odborná
škola lesnícka
Tvrdošín
Názov projektu
Šport pri Hrone nás baví
Minihvezdáreň v
záhradke
V záhrade sa učíme sami si ju tvoríme
Prilož ruku k dielu a
spoznaj svojich zelených
susedov- dreviny
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
6 000 € Brezno
6 000 € Dlhé Pole
5 850 €
Zvolenská
Slatina
4 680 € Tvrdošín
Región
Stred
Stred
Stred
Stred
Kategória
Anotácia
životné
prostredie
Hronská ulica v meste Brezne ponúka zaujímavý priestor na trávenie voľného
času pre deti aj dospelých. S cieľom vytvorenia vhodných podmienok pre
rozvoj fyzických zdatností a zručností detí, ich osobnostný a sociálny rast,
spoločné trávenie voľného času rodičov s deťmi a zvýšenie záujmu o trávenie
voľného času vonku má mesto Brezno záujem vybudovať detské ihrisko pri
Hrone.
životné
prostredie
V Základnej škole s materskou školou v obci Dlhé Pole vybudujú altánok s
malou záhradkou a miniihriskom, kde si budú deti spolu s rodičmi a učiteľmi
pestovať bylinky a drobné ovocie. Súčasťou altánku by mala byť tabuľa a
hvezdársky ďalekohľad. Vznikne tak priestor, ktorý sa dá využívať nielen ako
záhradka a oddychová zóna, ale aj malé hvezdárske observatórium a učebňa v
prírode.
vzdelávanie
V areáli školskej záhrady v Materskej škole Terézie Vansovej vo Zvolenskej
Slatine vytvoria učebňu v prírode, ktorej súčasťou budú náučno-informačné
tabuľky, vtáčie búdky a meteorologické stanice s bylinkovou pyramídou,
netradičnými políčkami, kompostoviskom a oddychovou zónou. Využívať ju
budú žiaci na školské a mimoškolské environmentálne aktivity, deti materskej
školy a rodiny s deťmi. Bude sa tu dať nielen niečo naučiť, ale aj príjemne si
oddýchnuť a zahrať sa. Deti sa budú učiť v záhrade, altánku a domčekoch,
pohrajú sa na lezeckej stene, hojdačkách a v stanoch.
vzdelávanie
Na Strednej odbornej škole lesníckej v Tvrdošíne by sa radi podelili o svoje
vedomosti o drevinách so základnými školami, materskými školami, širokou
verejnosťou mesta a školami v blízkych obciach. Cieľom projektu je zveľadiť
parkovú zónu mesta Tvrdošín vybudovaním náučného chodníka, ktorý by
pomohol jeho návštevníkom spoznávať dreviny, poznať ich význam pre
človeka, ako aj overiť si svoje vedomosti formou otázok. Plánujú využiť tichú,
ale frekventovanú časť parku okolo cesty smerujúcej ku galérii M. Medveckej a
park pred Strednou spojenou školou. Pre základné a materské školy vyhotovia
pracovné listy, ktoré hravou formou pomôžu získať a overiť si vedomosti
získané z náučného chodníka a zaškolíme pedagógov jednotlivých škôl.
Zároveň do projektu zapoja žiakov školy, ktorí sa budú aktívne podieľať na
budovaní náučného chodníka a jeho udržiavaní.
Strana 3 z 42
Predkladateľ
Stredná odborná
škola technická
Základná škola s
materskou školou,
Ulica bratrícka
355/19, Lučenec
Názov projektu
Vybudovanie eko zóny
Sme pre pohyb
Mesto Kysucké Nové
Relax pod lipou
Mesto
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
6 000 € Námestovo
6 000 € Lučenec
5 560 €
Región
Stred
Stred
Kysucké Nové
Stred
Mesto
Kategória
Anotácia
životné
prostredie
V areáli Strednej odbornej školy technickej v Námestove vznikne „zelená
oáza“, ktorá pozostáva z rekonštrukcie altánku, vybudovania prístupových
chodníčkov, osadenia lavičiek, vytvorení skalky a výsadby zelene. Projekt
vzišiel z iniciatívy žiakov, aby sa vyriešila potreba vybudovať oddychovú zónu,
ktorá by slúžila žiakom školy počas teoretického a praktického vyučovania, ale
i zamestnancom školy a obyvateľom miestneho sídliska na relax.
Prostredníctvom tohto projektu, v ktorom sa budú žiaci a dobrovoľníci
spolupodieľať na úprave a zveľadení školského dvora strednej školy, žiaci
získajú pracovné návyky, rozvinú si tvorivosť a naučia sa vážiť si dielo, ktoré si
vytvoria.
životné
prostredie
Cieľom projektu je vybudovanie športového areálu a oddychovej zóny v areáli
Základnej školy s materskou školou na Ulici (Žiadne návrhy) v Lučenci, ktorá je
štátnou školou rodinného typu a je aj centrom kultúrnych, spoločenských a
športových aktivít komunity obyvateľov mestskej časti Opatová. Pomocou
dobrovoľníkov, rodičov, Mesta Lučenec a sponzorov upravia a zrenovujú park
a zeleň v areáli, a vybudujú ihrisko a oddychovú zónu, ktoré bude slúžiť
deťom, mládeži, mamičkám s malými deťmi, ako i starším obyvateľom pri
stretávaní a spoločných aktivitách.
životné
prostredie
V Kysuckom Novom Meste na neudržiavanom priestore vybudujú oddychový
kultúrny priestor, ktorý bude môcť využívať široká verejnosť a rôzne komunity.
Priestor je jednoducho prístupný, nachádza sa v centre mesta. Konceptom
priestoru bude „čítanie“ vzhľadom na blízkosť kultúrnej inštitúcie – mestskej
knižnice. Sprístupnením novej atraktívnej záhrady sa vytvorí priestor pre
trávenie voľného času a zároveň sa knižnično-informačné služby priblížia
znevýhodneným skupinám používateľov (handicapovaní, matky s deťmi a
seniori). V spolupráci s inými organizáciami a dobrovoľníkmi sa budú v
priestoroch konať podujatia ako čítanie pod lipou, divadielko pod lipou,
tvorivé trávenie pod lipou... Preto vznikne v záhrade priestor na čítanie pre
mládež aj dospelých, hru detí ako oddychový zelený priestor, lebo čítanie je
jednou z foriem oddychu.
Strana 4 z 42
Predkladateľ
Názov projektu
Zelená oáza v Lazanoch Priatelia Znieva založenie komunitnej
občianske združenie
záhrady
Materská škola
Ovčiarsko, č. 31
Obec Višňové
Záhradná studňa - zdroj
vody, zdravia, poznania
Obec Višňové: miesto,
kde sa stretávajú ľudia
Požadovaná
suma
3 470 €
Miesto
realizácie
projektu
Kláštor pod
Znievom
5 000 € Ovčiarsko
6 000 € Višňové
Región
Stred
Stred
Stred
Kategória
Anotácia
životné
prostredie
Projekt je zameraný na revitalizáciu a úpravu zelenej plochy v okolí dvojice
kultúrnych pamiatok (kaplnka sv. Jozefa a súsošie Kalvárie) v Lazanoch,
miestnej časti obce Kláštor pod Znievom, ktorá bude upravená na komunitnú
záhradu. Vznikom záhrady dôjde k úprave jedinej verejnej zelenej plochy tejto
časti obce, k skvalitneniu života miestnej komunity ako aj k zviditeľneniu
miesta v rámci regiónu, nakoľko dôjde k úprave okolia národných kultúrnych
pamiatok pamiatok, ktorých vznik je spojený s menom významného
miestneho rodu Országh.
životné
prostredie
Projekt vychádza z potreby ozdraviť životné prostredie materskej školy,
zveľadiť centrum obce a zvyšovať enviromentálne povedomie detí i občanov
obce. Zámerom projektu je revitalizácia studne a areálu záhrady tak, aby dnes
nevyužívaný priestor so studňou spĺňal viacero požiadaviek. Záhradníckymi
úpravami vzniknú nové možnosti na zážitkové učenie detí - pestovateľské
aktivity. Vodu zo studne využívať ako úžitkovú pre potreby MŠ i obce.
Prínosom projektu bude šetrenie pitnou vodou, vytvorenie zelenej oázy v
centre obce, eliminácia prašnosti prostredia a vytvorenie neformálneho
priestoru pre spoluprácu školy s miestnou komunitou.
životné
prostredie
Obec Višňové nemá priestor v podobe multifunkčného verejného
priestranstva. Vďaka projektu zo zanedbaného a nevyužívaného priestranstva
vznikne priestor, ktorý bude prirodzene spájať existujúce pulzujúce aktívne
zóny do jedného uceleného funkčného celku a bude obsahovať: lavičky z
prírodného dreva a kameňa vytvárajúce pomyselné námestie, vysadené
dreviny, spájajúce chodníky z kamenných šľapákov, centrálne priestranstvo s
polyfunkčnými drevenými prvkami na sedenie a hranie detí a detské
pieskovisko.
Strana 5 z 42
Predkladateľ
Slovenské banské
múzeum
Názov projektu
Oddychová zóna v
Starozámockých
záhradách
Občianske združenie
Stratený budzogáň
Kultúra
VYDRA – vidiecka
rozvojová aktivita
Náučným chodníkom po
envirocentre
Požadovaná
suma
5 950 €
4 500 €
Miesto
realizácie
projektu
Banská
Štiavnica
Rajecké
Teplice
5 800 € Čierny Balog
Región
Stred
Stred
Stred
Kategória
Anotácia
životné
prostredie
Starý zámok patrí k najstarším stavebným pamiatkam v Banskej Štiavnici,
dokumentuje stavebný vývoj štyroch výtvarných slohov - románskeho,
gotického, renesančného a barokového. Nachádza sa v historickom centre
mesta Banská Štiavnica a práve v jeho okolí je priestor, ktorý sa označuje ako
Starozámocké záhrady. Záhrady sú miestom, ktoré svojou zaujímavou
lokalitou, poskytuje priestor na vytvorenie oddychovej zóny a to nielen pre
deti a ich rodičov a starých rodičov, ale aj pre všetkých návštevníkov mesta
Banská Štiavnica, Slovenského banského múzea ale aj pre obyvateľov mesta
Banská Štiavnica a okolitých obcí.
životné
prostredie
Stratený budzogáň je názov náučného chodníka na trase Rajecké TepliceZbýňov v Rajeckej doline. Cieľom chodníka je nezvyčajný skalný útvarbudzogáň, v Strážovských vrchoch. Na trase sú umiestnené náučné tabule s
rozprávkovým príbehom a popisom prírodných pomerov. Ich súčasný stav si
však už vyžaduje údržbu a opravu a zlepšenie označenia trasy, propagáciu.
životné
prostredie
Prostredníctvom projektu sa zlepší funkčnosť envirocentra, ktoré slúži na
realizovanie animačných programov pre žiakov ZŠ a SŠ so zameraním na
enviromentálnu výchovu. Odvodnením záhrady, vybudovaním dreveného
chodníka a umiestnením lavičiek sa zrevitalizuje priestor, ktorý bude slúžiť nie
len na vzdelávanie, ale i na oddych. Výsadbou sa rozšíri zastúpenie
predovšetkým tradičných druhov ovocných stromov a kríkov, pôvodných
druhov drevín i liečivých a úžitkových bylín (bylinková záhradka). Rozšíri sa tiež
okolie jazierka a vysadia pri ňom rastliny, ktoré sú vhodné do tohto prostredia.
Vyrobia vtáčie búdky a špeciálne domčeky pre hmyz. Práce budú zrealizované
v spolupráci s príspevkovou organizáciou obce Čierny Balog Zahorka, za
pomoci domácich remeselníkov, dobrovoľníkov, pracovníkov v rámci
verejnoprospešných prác a žiakov miestnej základnej školy. Hotové
envirocentrum poskytne návštevníkom prehľad dendroflóry regiónu a ucelený
pohľad na život vybraných organizmov v jazierku.
Strana 6 z 42
Predkladateľ
Názov projektu
Obec Panické Dravce ALEGRIA
OZ Priekopa
Obec Tomášovce
Szabóova skala
Oddychová zóna
Požadovaná
suma
6 000 €
5 000 €
Miesto
realizácie
projektu
Panické
Dravce
Hliník nad
Hronom
5 960 € Tomášovce
Región
Stred
Stred
Stred
Kategória
Anotácia
životné
prostredie
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť bezpečné a pútavé miesto pre aktívne i
pasívne využívanie voľného času obyvateľmi obce rôznych vekových kategórií.
Obec Panické Dravce je obývaná pomerne vysokým počtom ľudí, ktorí nemajú
žiadny priestor, miesto, kútik, kde by sa pravidelne stretávali a participovali na
podpore zdravého životného štýlu. Vybudovanie detského ihriska by najviac
ocenili či už tí najmenší, školáci, matky s deťmi i rodinami, materská škola,
ktorá takisto nedisponuje pútavými a pre deti motivačnými komponentmi
vhodnými pre pohybovo-relaxačné a iné aktivity. Novovybudovaný priestor by
bol ideálnym miestom i pre spoločenské udalosti a podujatia organizované
obcou – Medzinárodný deň detí, Majáles, Deň obce a iné, alebo jednotlivcami
– detské oslavy narodenín. Nenahraditeľným prínosom by bol aj pre tých „skôr
narodených“ – seniorov, ktorí sa v súčasnosti majú možnosť stretávať a čerpať
prírodnú energiu len na ulici, ceste či verejných chodníkoch.
životné
prostredie
Prírodná pamiatka Szabóova skala je najstarší chránený prírodný výtvor na
Slovensku. Chránené územie bolo vyhlásené v roku 1908. V roku 1907 bol na
skalu osadený nápis SZABÓ SZIKLA. V súčasnosti je nápis skorodovaný a slabo
čitateľný. Občianske združenie Priekopa sa rozhodlo zrenovovať nápis a
vytvoriť priestor na posedenie a oddych, informovať o historických faktoch
tohto miesta, ktorého význam presahuje hranice regiónu, avšak pre širokú
verejnosť je prakticky zabudnuté.
životné
prostredie
V obci Tomášovce sa rozhodli prinavrátiť lokalite nazývaná "Rajčuľa" jej
pôvodné čaro. Plánujú ju vyčistiť od čiernych skládok, burín, okolie
zrekultivovať, vysadiť vhodné brehové porasty, vybudovať drevený mostík cez
potok, drevený prístrešok s ohniskom, pozdĺž potoka osadiť niekoľko
drevených lavičiek a vybudovať tu detské ihrisko s hojdačkami a pieskoviskom.
Strana 7 z 42
Predkladateľ
K-7 Psovodi záchranári SR
K&F Projekt
Obec Dolný Hričov
Názov projektu
Psíkovské divadlo pre
všetky deti - alebo
Oživme bývalé divadelné
dosky
Hričovské pastorále - X.
ročník
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
5 940 € Žilina
6 000 € Námestovo
5 600 € Dolný Hričov
Región
Stred
Stred
Stred
Kategória
Anotácia
kultúra
Psíkovské divadlo je netradičným druhom canisterapie. Hlavné postavy hrajú
de facto vycvičení psíkovia, ktorých "vedú" a hovoria za nich ich
"canisterapueti". Divadlo je navrhnuté tak, aby sa dalo hrať v škôlkach, DSS,
nemocniciach, triedach, či na javiskách. Predstavenie má široký dosah na deti navodzuje emócie nebývalých rozmerov, odstraňuje fóbie zo psíkov, je to
forma nekontaktnej canisterapie. Predstavenie trvá 45 minút a hlavné postavy
stvárňujú 3 tímy (moderná červená čiapočka, emancipovaný vlk a stará mama
na dôchodku, bývalá učiteľka). Celý dej je pretkaný trikmi, ktoré psíkovia pre
deti radi urobia. A deti "veria", že sú to naozajstní herci... A to je aj cieľom aby aj v dnešnej dobe rozprávky ožívali...
kultúra
Členovia skupiny „K&F Project“ chcú vdýchnuť nový život divadelným doskám
a vytvoriť tak ďalšie možnosti pre rozvoj kultúry na Orave. Priestor na
realizáciu, dostanú všetci, ktorí majú záujem. Vďaka tejto aktivite ožije
ochotnícke divadlo, v ktorom budú môcť mladí ľudia zveľaďovať svoj talent a
široká verejnosť dostane možnosť kultúrneho vyžitia. V rámci projektu
obnovia funkčnosť javiska a divadelnej sály v priestoroch, kde OZ K&F Projekt
pôsobí a uskutočnia niekoľko divadelných večerov, kde dostanú priestor
ochotnícke divadelné súbory, prípadne, ak to bude možné, aj profesionálni
herci. Predstavia sa hudobné skupiny a rôzni hostia v diskusných stretnutiach.
kultúra
Hričovské pastorále je neziskový projekt zameraný na podporu, rozvoj a
zachovanie kultúrneho bohatstva, tradícii a ľudového umenia v oblasti
ovčiarstva a salašníctva spojený s ukážkami výroby salašníckych výrobkov a
iných tradičných jedál z regiónu a ich ochutnávkou. Hlavnou časťou podujatia
je medzinárodná súťaž v strihaní oviec a súťaž konských záprahov s pretekármi
zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Ako bonus je pripravená súťaž o
najkrajšiu ovečku. Počas celého dňa sa budú prezentovať spevácke a tanečné
folklórne súbory z okolia, vystúpi zaujímavý hosť podujatia, ktorým býva
spravidla vybraný profesionálny folklórny súbor zo Slovenska alebo Moravy.
Strana 8 z 42
Predkladateľ
Detský domov
„Ratolesť“ Tŕnie 90
Názov projektu
Regionálne preteky
turistickej zdatnosti
Martinský klub
priaznivcov
cestovania
Mosty
Obec Turová
Jesenné slávnosti obce
Turová
Občianske združenie
FITpark pre seniorov
DSS Turie
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
3 000 € Tŕnie
6 000 € Martin
3 000 € Turová
6 000 € Turie
Región
Stred
Stred
Stred
Stred
Kategória
Anotácia
šport
Detský domov Ratolesť Tŕnie zorganizuje regionálne turistické preteky pre iné
detské domovy. Takéto preteky organizujú už od roku 2010 a pravidelne sa na
nich zúčastňuje 6 detských domovov. Na preteky sa deti veľmi tešia, lebo sa
stretnú so svojimi kamarátmi a často aj súrodencami s cieľom zasúťažiť si aj
vyhrať nejaké tie ceny. Deti absolvujú trate, ktoré sú postavené v blízkom okolí
obce, prevažne v zalesnenej časti, kde plnia určené úlohy, ktoré sú
vedomostného, pohybového i zručnostného charakteru.
kultúra
Projekt s názvom Mosty ponúka mládeži, ako i širokej verejnosti inovovaný a
tematicky špecifikovaný program festivalovej ponuky v rozšírenej obsahovej
podobe s hlavnou myšlienkou presadzovania tolerancie medzi ľuďmi
prostredníctvom poznania kultúr a ich špecifík. Umožňuje výmenu skúseností,
približuje tradície, vnímané na potulkách Slovenskom i svetom, inšpiruje
mládež k ľudskosti a tolerancii. Snahou organizátorov je tiež poskytnúť
príležitosť najmä mladým domácim tvorcom.
kultúra
Pri príležitosti 590. výročia založenia obce Turová sa pre obyvateľov,
návštevníkov a rodákov obce uskutočnia obecné slávnosti. V kultúrnom
programe nebude chýbať folklórny súbor, ľudová hudba a keďže ide o
významné výročie, pripravujú aj propagačnú brožúru o obci.
šport
Seniori v obci Turie si vďaka občianskemu združeniu DSS Turie budú môcť
zašportovať v outdorovom fit parku. Budovanie ihrísk pre deti i mladých ľudí
už nie je v dnešnej dobe problém, ale seniori, sú v týchto aktivitách viac
obmedzení a akoby z týchto aktivít vylúčení. Ihrisko pre seniorov je výbornou
príležitosťou ako skvalitniť a zlepšiť život seniorov a predchádzať tým ich
telesnému a duševnému úpadku.
Strana 9 z 42
Predkladateľ
Špeciálna základná
škola
Názov projektu
Športujeme SPPoločne
Občianske združenie 4. ročník Bzovských
sklárskych dní
Skálnik
CVČ pri ZŠ Janka
Matúšku v Dolnom
Kubíne
Obec Michalová
Poď s nami tradičnonetradične
Bez bariér
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
6 000 € Lučenec
3 000 € Dolná Bzová
6 000 € Dolný Kubín
6 000 € Michalová
Región
Stred
Stred
Stred
Stred
Kategória
Anotácia
šport
V priestoroch Špeciálnej základnej školy v Lučenci vznikne malá telocvičňa pre
žiakov s ťažkým a viacnásobným postihnutím a pre žiakov s autizmom. Cieľom
projektu je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov so Špeciálnej
základnej školy v Lučenci, zaviesť do vyučovacieho procesu netradičné formy
relaxácií, poučiť rodičov a učiteľov o nových formách a metódach telesných
cvičení a relaxácií. Žiaci si osvoja nové pohybové zručnosti, zvýši sa záujem o
cvičenie a športovú krúžkovú činnosť. Možnosť realizovať nové súťaže a akcie
medzi deťmi s postihnutím a bez postihnutia. Spoločné akcie podporia zdravie,
pocit šťastia, radosti, spokojnosti a prispeje k uľahčeniu a zmierneniu
zdravotného postihnutia.
kultúra
Občianske združenie Skálnik predstaví obyvateľom prostredníctvom
trojdňového kultúrneho podujatia sklárske tradície Podpoľania a Novohradu.
Návštevníci budú mať možnosť pozrieť si pôvodnú tvorbu miestnych
sklárskych majstrov. Podujatie prispeje k udržaniu povedomia o sklárskej
minulosti našich predkov.
šport
Projekt CVČ pri ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne je zameraný na športové a
pohybové aktivity, ktoré svojou atraktívnou formou budú motivovať deti a
mládež k športu. Formou série pravidelných víkendových športových podujatí
budeme pozitívne zároveň pôsobiť aj na ich rodičov. Atraktívne tradičnonetradičné športy ako bedminton, florball, gymnastika, futbal, basketbal,
horolezectvo, turistika či geocaching, budú u detí rozvíjať nielen pohybové
schopnosti, ale aj zmysel pre zodpovednosť, spoluprácu či zdravú súťaživosť.
kultúra
V obci Michalová vznikne bezbariérový priestor, ktorý budú môcť rôzne
skupiny obyvateľov využívať na kultúrno-spoločenské a športové aktivity.
Seniorom, telesne postihnutým obyvateľom či matkám s kočíkmi sa realizáciou
tohto projektu zlepší prístup do miestnej knižnice, klubu dôchodcov a
miestnej posilňovne.
Strana 10 z 42
Predkladateľ
Mesto Nová Baňa
Obec Lisková
ZŠ SNP Sučany
Združenie na
záchranu
Lietavského hradu
Názov projektu
doBEHnite na FESTival
Zelená míľa
Športujeme spoločne
Oživenie dávnych čias na
hrade Lietava
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
4 030 € Nová Baňa
6 000 € Lisková
4 670 € Sučany
6 000 € Lietava
Región
Stred
Stred
Stred
Stred
Kategória
Anotácia
šport
Mesto Nová Baňa pokračuje v minuloročne začatej tradícii spojenia troch
atraktívnych podujatí, a to dvoch bežeckých športových podujatí - Tajchová
osmička, Beh zdravia a festivalu športových aktivít Medzi nebom a zemou,
určeného na prezentáciu amatérskej tvorby (filmov, fotografií ) dobrodruhov a
športovcov. Cieľom projektu je pokračovať v tejto tradícii druhým ročníkom
podujatia, ktoré spája aktívny šport so športovou kultúrou, vytvára priestor
pre aktívne trávenie voľného času pre širokú verejnosť, rozširuje paletu
športových a spoločenských podujatí organizovaných v meste a dáva
príležitosť všetkým, aj tým menej zdatným a sviatočným športovcom, urobiť
niečo pre svoje zdravie.
šport
V obci Lisková vznikne okruh „Zelená míľa“ s celkovou dĺžkou 1 609 m. Začínať
bude pri vchode do Lieskovskej jaskyne ,smerom na obec Martinček a späť cez
Kalváriu. Bude na ňom umiestnených 10 cvičebných stanovíšť, na ktorých si
budú rozvíjať svoje pohybové schopnosti deti, mládež dospelí, ženy i muži.
Spoločne s upevňovaním telesného i duševného zdravia sa budú rozvíjať i
vzťahy medzi občanmi Liskovej a Martinčeka. Návštevníci sa zároveň
oboznámia aj so vzácnosťami našej krásnej prírody.
šport
ZŠ SNP Sučany zorganizuje športové stretnutia pre žiakov, ich súrodencov a
rodičov, prípadne starých rodičov. Zúčastniť sa môže aj široká verejnosť obce.
Na športovanie využijú priestory telocvične a multifunkčné ihrisko. Športové
aktivity budú zamerané na precvičenie tela, očistu duše a reset mysle.
kultúra
Združenie na záchranu Lietavského hradu zorganizuje na hrade Lietava
reprezentatívne podujatie na medzinárodnej úrovni, v rámci ktorého sa na
dvoch hradných nádvoriach budú striedať umelci - dobová hudba, historické
divadlo a historický šerm, doboví remeselníci a dobová kuchyňa. V hornom
nádvorí vo večerných hodinách sa premietnu návštevníkom film o záchrane
hradu a na záver nebude chýbať ohňová šou.
Strana 11 z 42
Predkladateľ
Komunitná nadácia
Zdravé mesto
Názov projektu
Letná tančiareň v meste
Bajkom k tajchom Občianske združenie
rozšírenie infraštruktúry
Bajkom k tajchom
a služieb pre turistov
Detský domov Bytča,
pracovisko Horný
Prečo som na svete rád
Kelčov
Občianske združenie Imobilio Cup: Zmeraj si
sily s imobilnými
IMOBILIO
Oravské kultúrne
stredisko
Oravská ľudová veselica
Požadovaná
suma
5 270 €
3 060 €
Miesto
realizácie
projektu
Banská
Bystrica
HodrušaHámre
Región
Stred
Stred
3 200 € Horný Kelčov Stred
6 000 € Trenčín
5 705 € Dolný Kubín
Stred
Stred
Kategória
Anotácia
kultúra
Komunitná nadácia Zdravé mesto vytvorí v Banskej Bystrici na niekoľkých
verejných priestranstvách malé "tančiarne". V Mestskom parku, Parku pod
Pamätníkom SNP či na Námestí SNP si v letné nedeľné popoludnia bude môcť
zatancovať každý, kto bude mať chuť. Hrať budú miestne kapely rôzneho veku
a štýlu a pozvaní budú aj profesionálni tanečníci, aby záujemcov o tanec niečo
naučili a povzbudili k tancu.
šport
Občianske združenie Bajkom k tajchom sa stará o sieť cyklotrás v Štiavnickom
regióne. Svoje aktivity zameriava nie len na údržbu existujúcich cyklotrás, ale
venuje sa aj rozširovaniu projektu čo do počtu kilometrov nových cyklotrás a
tiež skvalitňovaniu infraštruktúry okolo samotných cyklotrás. Ich cieľom je
pripraviť novú mapu, ktorá bude zahŕňať aj novovzniknuté cyklotrasy, osadiť
informačnú tabuľu na vstupnom orientačnom mieste v Rudne nad Hronom a
vybudovať dve nové odpočívadlá za dedinou Kopanice a nad Banskou
Hodrušou.
šport
Projekt Detského domova Bytča je zameraný na systematické poznávanie
regiónu, v ktorom žijú deti z detského domova, spoznávanie prírody a
zaujímavosti regiónu. Deti sa učia prekonávať prekážky, stávajú sa
vytrvalejšími, činorodejšími a pracovitejšími. Do projektu budú zapojené aj
deti s mentálnym postihnutím.
šport
Projekt občianskeho združenia IMOBILO je zameraný na opačnú integráciu,
pri ktorej zdraví vstupujú do sveta ťažko postihnutých, a to prostredníctvom v
športovej disciplíny boccia, paraolympijského športu určeného pre telesne
postihnutých športovcov s poruchou funkcie všetkých štyroch končatín. Zdraví
budú mať vytvorený handicap, hru musia absolvovať na vozíku, čím priamo
interaktívne bezprostredne zisťujú, že výkony, ktoré podávajú postihnutí
športovci sú porovnateľné s výkonmi špičkových zdravých športovcov.
kultúra
Oravské kultúrne stredisko zorganizuje ľudovú veselicu - kultúrne podujatie
pre obyvateľov celého regiónu Orava. Vstup na veselicu bude podmienený
ľudovým krojom a celý výťažok zo vstupného pôjde na podporu Folklórnych
súborov detí a mládeže na Orave, ktoré sa o podporu budú uchádzať a na
veselici sa budú prezentovať. Samotnej veselici bude predchádzať kurz
ľudových tancov a jej program bude vychádzať z typických tradícií pre tento
región.
Strana 12 z 42
Predkladateľ
Názov projektu
Obec Hontianske
Tesáre
Lepšie dačo znať ako
mnoho mať...
Obec Mýto pod
Ďumbierom
400 rokov obce Mýto
pod Ďumbierom
Občianske združenie
Zobuďme Zechentera
1115
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
Hontianske
4 000 €
Tesáre
5 000 €
Mýto pod
Ďumbierom
5 333 € Kremnica
"SP"
"Zlomení"
5 750 € Sliač
Materská škola,
Dukelská 977,
Považská Bystrica
Mama, otec, sestra,
brat, prídi s nami
športovať
6 000 €
Považská
Bystrica
Región
Kategória
Anotácia
kultúra
V obci Hontianske Tesáre zmodernizujú za pomoci dobrovoľníkov priestory
obecnej knižnice. Okrem knižnice vznikne priestor na stretávanie sa miestnych
občanov a stále expozícia dedinskej kultúry s časťou zameranou na rómskych
obyvateľov.
kultúra
Pri príležitosti 400. výročia od prvej písomnej zmienky o obci sa v Mýte pod
Ďumbierom uskutočnia oslavy. Počas kultúrno-spoločenskej akcie pre občanov
i návštevníkov obce si pripomenú históriu obce, ocenenia občanov, ktorí
prispeli k rozvoju obce, usporiadajú kultúrny program a stretnutie občanov s
rodákmi, turistami a zástupcami partnerských obcí z Maďarska a Česka.
kultúra
Občianske združenie 1115 zrealizuje v Zechenterovej záhrade v Kremnici
nekomerčné hudobné, divadelné a literárne podujatia, ktoré vždy
predchádzajú projekcii vybraného filmu zo slovenskej aj svetovej produkcie.
Cieľom projektu je otvoriť brány pamiatky Zechenterova záhrada širokej
verejnosti prostredníctvom kultúry a umenia, a tiež oživiť kultúrny život a
umelecké povedomie v meste Kremnica v letnom období. Projekt je špecifický
tým, že spája filmové umenie s inými žánrami, a tým ponúka rozšírený pohľad
na klasické letné kino.
Stred
kultúra
„Zlomení“ – to je názov 5 kultúrnych podujatí, ktoré budú realizované
prostredníctvom občianskeho združenia „SP“ a určené pre širokú verejnosť.
Na svoje si prídu rodiny s deťmi i zástupcovia mládeže. Podujatie ponúka
atraktívny program s hudobnou zložkou ako i hovoreným slovom. Cieľom je
oživiť komunitný a tiež kultúrny život v meste Sliač a jeho okolí
prostredníctvom budovania vzťahov a spájania staršej generácie s tou
mladšou. Program je realizovaný za pomoci dobrovoľníckej práce, čím
motivuje účastníkov k aktívnemu zapájaniu sa do diania vo svojom meste. K
dispozícii je tiež detský kútik pre najmenších, občerstvenie, maľovanie a iné offstage aktivity.
Stred
šport
V Materskej škole na Dukelskej ulici v Považskej Bystrici vznikne na mieste
starého nevyužívaného a nebezpečného bazéna malé športovisko, ktoré budú
môcť využívať deti zo škôlky i blízkej základnej školy na cvičenie.
Stred
Stred
Stred
Strana 13 z 42
Predkladateľ
OZ Cantilena
Základná škola s
materskou školou
Názov projektu
X. Medzinárodný festival
zborového spevu
Škola za školou
Občianske združenie Gavlovičovo Pruské
2014
HUGO
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
6 000 € Senica
6 000 € Gbely
6 000 € Pruské
Región
Západ
Západ
Západ
Kategória
Anotácia
kultúra
Občianske združenie Cantilena uskutočňuje v Senici a v Šaštíne medzinárodné
festivaly zborového spevu. Medzinárodný festival zborového spevu v Senici a
jeho organická súčasť "Medzinárodný festival sakrálnej tvorby" v Bazilike
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sa uskutočňujú každé dva roky a
zúčastňuje sa ich spravidla 8 zborových telies. Cieľom projektu je prezentácia
umenia zborového spevu prostredníctvom vybraných zborov reprezentujúcich
Slovensko a štáty Európy.
šport
Základná škola s materskou školou premení spolu so žiakmi, učiteľmi, rodičmi,
absolventmi školy, odborníkmi z praxe a klientmi Resocializačného zariadenia
Adam nevyužitý exteriér školy na multifunkčné plochy, vhodné na hry a
športovo-relaxačné aktivity pre deti aj dospelých. Exteriér školy je rozlohou
pomerne rozsiahly a veľa plochy je nevyužitej. Projekt Škola za školou rieši
využitie vonkajších školských priestorov, ktoré "ležia úhorom" a sú často
devastované vandalmi. Vďaka projektu sa vytvoria nové možnosti realizácie
nielen pre školskú mládež, ale aj pre deti predškolského veku a pre rodičov.
kultúra
Obec Pruské má bohatú divadelnú históriu. V súčasnosti v nej pôsobí
divadelný súbor HUGO. Obec nedisponuje vhodnou divadelnou sálou, v ktorej
by sa dali realizovať technicky náročnejšie predstavenia, preto aj HUGO
realizuje svoje muzikálové predstavenia v okolitých mestách. A tak obyvatelia
Pruského musia "za kultúrou" cestovať. Preto sa divadelný súbor HUGO
rozhodol zorganizovať podujatie, ktorým by obyvateľom obce priniesol
viacero domácich divadelných predstavení aj hosťujúcich súborov v
netradičných priestoroch: v parku, v nádvorí kaštieľa, na námestí, na
železničnej stanici. Podujatie by bolo zároveň spomienkovou oslavou na
významnú osobnosť obce, slovenského literáta a rehoľníka Hugolína
Gavloviča.
Strana 14 z 42
Predkladateľ
Základná škola s
materskou školou,
Drietoma 453
HAPPY
CirKusKus
Názov projektu
Športuje celá rodina!
Spoznávanie cez čítanie
Cirkusové leto - Circus
Summer
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
5 000 € Drietoma
5 960 € Stupava
6 000 € Bratislava
Región
Západ
Západ
Západ
Kategória
Anotácia
šport
Základná škola s materskou školou v Drietome je správcom rozsiahleho
vonkajšieho športového areálu, ktorý je však čiastočne zanedbaný.
Vzhľadom na súčasný rozvoj krúžkovej činnosti v oblasti športu na škole a
stúpajúci záujem o využívanie ihrísk i zo strany mládeže a dospelej populácie,
vznikla potreba revitalizácie všetkých ihrísk a zabezpečenie dobudovania
potrebných technických vybavení areálu. Zámerom projektu je, aby okrem
žiakov materskej a základnej školy športovala i stredoškolská a pracujúca
mládež, rodičia a starí rodičia a aby sa vytvoril systém spolupatričnosti a
súdržnosti pri využívaní, ale i udržiavaní a zveľaďovaní športového areálu.
kultúra
Letná čitáreň a jesenné autorské čítanie v Stupave je dobrým spôsobom ako
priviesť obyvateľov k spoločnému stretávaniu sa a vybudovaniu lokálnej
komunity. Prenosná letná čitáreň bude inštalovaná v prípade pekného počasia
vonku a v prípade dažďa vo vnútri. Výber kníh bude vhodný pre rôzne vekové
kategórie. Stretnutia budú doplnené o rôzne aktivity, ako sú tvorivé dielničky,
súťaže pre deti. Jesenné autorské čítanie ponúkne priestor na prezentáciu
pôvodných diel od lokálnych umelcov. Prostredníctvom tohto projektu
Stupavčania dostanú šancu spoznať svojich spoluobčanov a utvrdiť sa v tom,
že Stupava je skvelé mesto na život.
šport
Circus Summer to je leto plné zábavy, akrobacie, spoznávania a nového
cirkusu. Projekt prináša odborne vedené workshopy, na ktorých sa účastníci
prostredníctvom techník nového cirkusu všestranne zdokonaľujú a rozvíjajú.
Naučia sa žonglovať, chodiť po lane, postavať si pyramídu či stáť na hlave.
Záujemcovia budú mať možnosť vyskúšať si cirkusantské kúsky s
profesionálnymi žonglérmi, klaunmi, akrobatmi či povrazolezcami zo
Slovenska, Talianska a Francúzska. Pre deti sa chystá letný denný tábor plný
cirkusu – CIRKÚSOK. Cirkusové leto sa ukončí grandióznou cirkusovou show.
Strana 15 z 42
Predkladateľ
Obec Blatné
Názov projektu
Zveľadenie
multifunkčného
športovo - kultúrneho
areálu obce Blatné
Základná škola F.E.
Malí umelci
Scherera
Materská škola Nový
Keď chceš stále zdravý
diel č. 50,
byť, poď si s nami súťažiť
Hurbanovo
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
6 000 € Blatné
4 000 € Piešťany
5 079 € Hurbanovo
Región
Západ
Západ
Západ
Kategória
Anotácia
šport
Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní outdoorového fitnes ihriska v rámci
existujúceho multifunkčného športového areálu v priestoroch dvora Základnej
školy, Obecného úradu a Materskej školy. Stroje svojím vzhľadom i
funkčnosťou oslovia takmer každú vekovú skupinu a motivujú k pohybu.
Projekt bude slúžiť pre voľnočasové aktivity občanov, pre tréningové procesy
športovcov a pre žiakov ZŠ a MŠ. Zámerom projektu je podporovať prevenciu
pred nedostatkom pohybu, motiváciu a záujem širokej verejnosti pre športový
vývoj. Zároveň umožní nadväzovanie a upevňovanie kontaktov a
medziľudských vzťahov obyvateľov.
kultúra
Zámerom projektu je podpora záujmovej mimoškolskej umeleckej činnosti
detí. Projekt pomôže rozvíjať talenty z oblasti tanca, výtvarného umenia,
recitácie, spevu, aranžovania a pod. Hlavným cieľom projektu je predstaviť
deťom prostredníctvom tvorivých dielní záujmovú umeleckú činnosť, ktorá by
rozžiarila ich tváre, rozšírila ich estetické cítenie, ktoré by rozvinulo ich
poznanie a tvorivosť. Ďalším cieľom je spropagovať a priblížiť umenie, ktoré by
malo byť súčasťou nášho každodenného života.
šport
V materskej škole v Hurbanove sa snažia o podporu športu a pohybových
činností detí. V prevádzke má dve budovy. V okolí každej budovy je školský
dvor a práve tie chce Materská škola pomocou projektu revitalizovať.
Pohybová výchova a šport v predškolskom období tvorí základ zdravého,
všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa. Mala by byť jedným z prostriedkov,
ktorý zabezpečuje svojím špecifickým zameraním pôsobenia na dieťa a
zdokonaľuje ho po stránke fyziologickej, motorickej, koordinačnej, kognitívnej,
emocionálnej, psychologickej a sociálnej, čím prispieva k upevňovaniu zdravia,
k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti.
Strana 16 z 42
Predkladateľ
Názov projektu
Záchrana a využitie
Občianske združenie
železničnej trate
ČANGO
Piešťany - Vrbové
Základná škola
Fándlyho 11,
Pezinok
Pezinok: Detské
preliezkové ihrisko
Mestská časť
Outdoorový fit kútik
Bratislava-Petržalka
Bežecký klub
Vajnory
FITNESS PARK JURSKÁ
CESTA - VAJNORY
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
3 200 € Piešťany
6 000 € Pezinok
6 000 € Bratislava
5 866 € Bratislava
Región
Západ
Západ
Západ
Západ
Kategória
Anotácia
šport
Občianske združenie ČANGO chce zachrániť a následné využívať železničnú
trať Piešťany - Vrbové. Od roku 1978 na trati nie je vykonávaná osobná
doprava. Od tej doby dráha chátra a hrozí jej fyzická likvidácia. Túto trať je
možné využiť na veľmi špecifickú prevádzku jazdami drezín pre širokú
verejnosť a nostalgickými jazdami historických vlakov. Usporiadaním
majstrovstiev v jazde na drezinách sa umožní športové vyžitie prihláseným
šesťčlenným družstvám. Na poslednom ročníku sa zúčastnilo 15 družstiev a
tento rok má záujem sa zúčastniť tejto športovej atrakcie ešte väčší počet
záujemcov.
kultúra
Cieľom projektu je vytvoriť športový areál v priestoroch parku školy, formou
revitalizácie starého preliezkového ihriska. Priestor bude slúžiť žiakom
základnej školy a verejnosti v časti parku – školského dvora. Projektom sa
vytvorí bezpečnejší priestor z bývalého preliezkového ihriska, ktoré môžu
využívať žiaci na hodinách telesnej výchovy, školský klub, mládež z blízkeho
okolia a aj mamičky s deťmi a široká verejnosť. Cieľom projektu je podporovať
žiakov v zdravom športovom štýle, viesť žiakov k pohybovým aktivitám,
zvyšovať záujem o aktívny pohyb a získavanie športovej zručnosti a telesnej
zdatnosti.
šport
Zámerom projektu je vybudovanie outdoorového fit kútika pre širokú skupinu
obyvateľstva s exteriérovými cvičebnými prvkami. Outdoorové fitnes parky
kombinujú vyžitie pre mládež, dospelých a rekreačných športovcov. Cvičenie v
exteriérových fitparkoch sa nestáva len módnym trendom, ale už bežnou
súčasťou ľudského života. Outdoorový fit kútik bude vsadený do existujúcej
oddychovej zóny, v tesnej blízkosti jazera Veľký Draždiak, ktoré je
najnavštevovanejším a najobľúbenejším športovo-relaxačným priestorom pre
Petržalčanov.
šport
Cieľom projektu je rozvoj rekreačno športového areálu Jurská cesta vo
Vajnoroch osadením fitness prvkov na športové využitie a aktívne trávenie
voľného času. Jurská cesta je 2,4 km dlhá komunikácia masovo využívaná na
rekreačný šport a pravidelné športové akcie. Pre efektívnejšie využívanie cesty
chýbajú zariadenia na fyzické a silové cvičenie popri vykonávaných aeróbnych
aktivitách, tiež vhodné na rozcvičku. Pozdĺž cesty sa preto osadia viaceré
fitness prvky na cvičenie ako doplnok k behu, chôdzi, cyklistike či
korčuľovaniu.
Strana 17 z 42
Predkladateľ
OZ Detské centrum
Úlik
o.z. PRO VIDA
Mesto Púchov
Názov projektu
Vymeň nudu za pohyb
Neslýchané divadlo viac
In(kluzívnejšie)
Street Workout Park
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
5 867 € Veľké Úľany
5 100 € Bratislava
6 000 € Púchov
Región
Západ
Západ
Západ
Kategória
Anotácia
šport
Pohyb vymeniť za nudu je nie len zdravé, ale aj nutné. OZ Detské centrum Úlik
sa projektom „Vymeň nudu za pohyb“ pri príležitosti Svetového dňa srdca,
snaží podnietiť širokú verejnosť k pohybu, ktorý absentuje hlavne u mladých
ľudí a k zdravému spôsobu života. Hlavnou myšlienkou projektu je podporiť
záujem - motiváciu detí, mládeže, rodičov o pohyb, športovanie, aby prešli od
virtuálneho života k aktívnemu a zmysluplne trávili voľný čas. Zámerom
projektu je zorganizovanie, celodenného športovo-spoločenského súťažného
podujatia a zabezpečenie adekvátneho športového náčinia a náradia, ktoré by
slúžilo pre všetkých rodičov, deti a mládež v obci Veľké Úľany.
kultúra
Projekt je zameraný na prepojenie a spoluprácu dvoch hlavných cieľových
skupín: tínedžerov so sluchovým postihnutím a tínedžerov z detských
domovov v Trnavskom a Bratislavskom kraji. Cieľom projektu je v priebehu
siedmich mesiacov zabezpečiť divadelné predstavenie v posunkovom jazyku
pre Nepočujúcu mládež. Špecifickým cieľom projektu je aktívne zapojenie
vybranej skupiny mládeže do celej prípravy a organizačného zabezpečenia
predstavenia. Súčasťou projektu budú zážitkové workshopy smerované k
podpore tolerancie a spolupráce pri organizačnom zabezpečení predstavenia.
Výstupom workshopov bude videoreportáž s anketou medzi mladými ľuďmi z
cieľových skupín. Anketu pripravia a nakrútia spoločne samotní mladí ľudia
pod vedením skúsených dobrovoľníkov organizácie. Videoreportáž bude
súčasťou divadelného predstavenia, ktoré odohrajú nepočujúci herci z divadla
Tiché iskry.
šport
Mesto Púchov chce pomocou projektu vyplniť medzeru vo vybavenosti
mestských verejne prístupných plôch. V meste sa postupne tvoria aktívne
skupiny mladých chlapcov, ktorí cvičia street workout na čom sa dá.
Projektom by sa naplnili ich očakávania, vybudovať v meste plochu na
posilňovanie priamo na ulici, tréningový street workoutový park. K dobre
vybaveným detským ihriskám, či posedeniam pre starších ľudí, sa teda vytvorí
aj jedno street workoutové ihrisko, park, pre mladých ľudí, ktorí už dnes
posilňujú priamo na ulici.
Strana 18 z 42
Predkladateľ
Gymnázium, Ul. 1.
mája 8, Malacky
Obec Dolné Dubové
Domka - Združenie
saleziánskej
mládeže, stredisko
BratislavaMamateyova
Názov projektu
V rafte sme si bližší ako
na facebooku
Po stopách prvého
slovenského románu
Naša čajovňa
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
6 000 € Malacky
Región
Západ
6 000 € Dolné Dubové Západ
6 000 € Bratislava
Západ
Kategória
Anotácia
šport
Cieľom projektu je vybudovať celoročné vodácke tréningové centrum, ktorého
účelom je prilákať mladých ľudí od počítača k športu, propagovať zdravý
životný štýl a tým prispieť k zvýšeniu fyzickej odolnosti, psychickej stability a
flexibility.
Škola má vlastnú lodenicu aj vodácky oddiel a organizuje pravidelné športové
vodácke akcie, do ktorých sa zapájajú žiaci aj učitelia. Žiaci však majú čoraz
väčšiu nechuť opustiť počítač. Projektom sa vytvorí priaznivejšie prostredie v
škole a podporí sa rozvoj teambuildingu, sociálnych a komunikačných
zručností detí.
kultúra
Myšlienkou projektu je zriadenie parčíku v historickom centre obce, ktorého
súčasťou bude oddychová zóna s pamätným kameňom, ktorý bude venovaný
J.I. Bajzovi. Jozef Ignác Bajza bol národný buditeľ, spisovateľ a kňaz. Napísal
prvý slovenský román a ako prvý sa snažil kodifikovať slovenčinu za spisovný
jazyk. Vytvorením parčíku vznikne nezmazateľná stopa, ktorá bude pripomínať
dielo a život tohto velikána slovenskej literatúry. Súčasťou parku bude aj
priestor vyčlenený na realizáciu rôznych kultúrnych podujatí, ako sú festivaly,
vianočné trhy atď.
kultúra
Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Mamateyova chce
podporiť zlepšenie medziľudských vzťahov v Petržalke. Vytvorí sa priestor na
budovanie otvorenej a rodinnej komunity, prelamovanie múrov anonymity a
vzájomné spoznávanie sa. „Naša čajovňa“ bude miesto, kde sa budú ľudia cítiť
dobre, miesto oddychu, stretávania a posedenia s kultúrnym a
gastronomickým zážitkom. Cieľom projektu je teda podpora komunity a
znižovanie anonymity cez vytvorenie prostredia čajovne, kde sa budú môcť
mladí a rodiny neformálne stretávať za účelom posedenia a rozhovoru alebo
pri organizovaných kultúrnych podujatiach.
Strana 19 z 42
Predkladateľ
Obec Kmeťovo
Galéria Miloša
Alexandra
Bazovského v
Trenčíne
Spojená škola
Názov projektu
Oslávme spoločne našu
obec
Umenie pre všetkých.
Otvorená galéria.
Rozhýbme sa
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
6 000 € Kmeťovo
3 590 € Trenčín
5 800 € Bratislava
Región
Západ
Západ
Západ
Kategória
Anotácia
kultúra
Obec Kmeťovo v roku 2014 oslavuje 800 rokov svojej prvej písomnej zmienky.
Pri tejto príležitosti sa zorganizuje kultúrno-spoločenské a
športové podujatie atraktívne pre občanov, návštevníkov obce a pozvaných
hostí. Oslavy sa budú konať počas dvoch dní. Prvý deň začne slávnostnou
svätou omšou, ktorá by sa mala konať na športovom ihrisku v obci. Druhý deň
sa uskutoční futbalový zápas miestneho futbalového klubu. Oslavy výročia
budú príťažlivé pre všetky vekové kategórie, pre najmenších sa pripravia
najrôznejšie atrakcie. Vyvrcholením podujatia budú koncerty hudobných
zoskupení.
kultúra
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne zorganizuje množstvo
kultúrno-vzdelávacích aktivít, sprievodných podujatí, workshopov, stretnutí
pre širokú verejnosť obyvateľov i návštevníkov mesta Trenčín. Projektom sa
skvalitnia už obľúbené aktivity a zároveň sa pripravia aj nové podujatia pre
malých aj veľkých návštevníkov galérie. Vytvorí sa priestor pre kreatívny
oddych, sebarealizáciu, medziľudskú komunikáciu, živú priateľskú atmosféru.
Cez zážitkové stretnutia sa obohatia životy detí, dospelých a seniorov, priblíži
sa im moderné a súčasné výtvarné umenie a motivujú sa k vlastnej tvorivej
činnosti.
šport
V Spojenej škole sa vzdelávajú žiaci s viacnásobným postihnutím už 45 rokov.
Žiaci i napriek svojmu handicapu majú radi pohyb. Keďže škola nemá
telocvičňu, na pohybové aktivity je pre žiakov vyhradená jedna trieda. V nej
môžu i keď na menšom priestore cvičiť na fitloptách, jogu či relaxovať. Od
septembra 2014 bude súčasťou školy aj školský klub detí. Aj preto chce škola
na zatrávnenej ploche pri budove vytvoriť viacúčelové detské ihrisko. Bude
slúžiť žiakom nielen počas dopoludňajšieho vyučovania, ale aj v
popoludňajších hodinách v rámci činnosti školského klubu detí (ŠKD). Detské
ihrisko poskytne žiakom priestor a možnosti nielen na rozvoj pohybových
zručností či vzájomných sociálnych interakcií, ale predovšetkým na bezpečný
pobyt na čerstvom vzduchu.
Strana 20 z 42
Predkladateľ
Názov projektu
Základná škola
Fitko pre všetkých
Andreja Radlinského
OZ Chorvátsky Grob Fit Park
Čierna Voda
Občianske združenie
Bezpečné ihrisko pre
"Rodičia deťom ZŠ a
deti
MŠ Tureň"
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
5 950 € Kúty
6 000 €
Chorvátsky
Grob
6 000 € Tureň
Región
Západ
Západ
Západ
Kategória
Anotácia
šport
Cieľom projektu je doplniť v priestoroch školského dvora už k existujúcim
športoviskám exteriérové fitko pre posilňovanie a rozcvičenie svalových partií
pred samotným športovaním. Umožní cvičenie nielen žiakom, ale aj širokej
verejnosti – mládeži, teenagerom, mamičkám s deťmi, dospelým, seniorom.
Taktiež ho využijú športové kluby na silovú a kondičnú prípravu. Vznikne tu
bezplatný priestor prístupný pre všetkých, ktorí majú radi šport a zábavu, a
radi trávia čas vonku s kamarátmi. Zámerom projektu je pritiahnuť hlavne
mládež k naturálnej kulturistike. Počas leta sa tiež budú organizovať letné
cvičenie s Majstrom Európy Tomášom Juricom, ktoré bude pokračovať
prednáškami a workshopami so žiakmi a mládežou nielen z našej obce, ale aj
zo susedných škôl.
šport
Napriek vzniku drobných detských ihrísk v lokalitách miestnej časti obce, je
ešte stále nedostatok takýchto priestorov. Cieľom projektu je preto zveľadenie
nevyužívaného pozemku na vytvorenie oddychovej zóny s možnosťou
aktívneho a pasívneho odpočinku pre širokú verejnosť. Umiestnením
solitérnych fitnes prvkov na precvičovanie pre dospelých, prvkov pre detské
aktivity, piknik priestor, lavičky a zeleň tak vznikne v obci centrálny funkčný
celok.
šport
Zámerom projektu je zrealizovať rekonštrukciu detského ihriska s preliezkami
v areáli materskej školy, ktoré sú už tridsať rokov staré a pokladajú sa za
nebezpečné. V rámci projektu sa tiež vybuduje minicyklodráha na
nevyužívanom veľkom oplotenom priestranstve, určená na prvotné stretnutia
s bicyklom, trojkolkou či kolobežkou, nakoľko miestna cestná komunikácia
nepredstavuje najbezpečnejšie miesto pri začiatkoch učenia sa bicyklovať.
Vďaka projektu sa teda vytvorí v areáli materskej školy pre deti bezpečné,
radostné, kľudné, stimulujúce a podnetné prostredie podporujúce ich fyzické i
psychické zdravie.
Strana 21 z 42
Predkladateľ
Východoslovenská
galéria
Obec Falkušovce
MŠK Spišské
Podhradie
Názov projektu
Pátrači
Športovo – oddychová
zóna
Pre radosť z pohybu
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
3 750 € Košice
6 000 € Falkušovce
6 000 €
Spišské
Podhradie
Región
Východ
Východ
Východ
Kategória
Anotácia
kultúra
Východoslovenská galéria chce nedeľným kultúrno-výchovným programom na
začiatku školského roka, vzdelávacími aktivitami naštartovať kreatívnu činnosť
pre deti zo základných a stredných škôl, ale aj pre rodiny s deťmi a detské
domovy.
Projekt prináša inovatívne ekologické možnosti vytvárania predmetov za
pomoci moderných metód, ako napríklad kašírovania použitých papierov,
vytvárania nových predmetov už z použitých materiálov ako napríklad z
tetrapakov, učí porozumieť recyklácií a triedeniu odpadu, čo je nevyhnutnou
súčasťou našej budúcnosti a budúcnosti detí nie len na Slovensku, ale aj v
celom svete. Je to nutná nevyhnutnosť, ku ktorej by sme mali viesť deti už od
malička a to im prirodzeným spôsobom ako hrami, cvičeniami, objavovaním a
vyrábaním netradičných predmetov.
šport
V obci Falkušovce vznikne športovo – oddychová zóna v obci Falkušovce, ktorá
bude slúžiť pre obyvateľov obce všetkých vekových kategórii. Túto zónu bude
tvoriť futbalové ihrisko, basketbalové ihrisko a štyri ostrovčeky s preliezkami,
hojdačkami a šmýkačkami pre najmenších.
Cieľom projektu je umožniť obyvateľom obce rozvíjať športové aktivity,
rozvíjať medziľudské vzťahy a pod.
šport
MŠK Spišské Podhradie patrí dlhodobo k popredným regionálnym klubom,
hlavne v mládežníckych výberoch. Klub zastrešuje päť mládežníckych
mužstiev. Ambíciou klubu je pritiahnuť na štadióny čo najviac detí a to
vytvorením ideálnych podmienok - aby kvalitná hracia plocha priam pozývala
mládež si zašportovať, zahrať si futbal. Preto potrebujú vybudovať
zavlažovanie.
Strana 22 z 42
Predkladateľ
Názov projektu
Kultúra bez hraníc na
ŠKB CEDENT Vranov Domaši 0. Ročník Zvýšme si kultúrne
n.o.
občianske povedomie
OZ OPPIDUM
Medzinárodný divadelný
a filmový festival
UmUm´14
Gemerské osvetové 41. Gemerský folklórny
stredisko
festival REJDOVÁ 2014
Mesto Sobrance
Sobranský Jarmok
Požadovaná
suma
6 000 €
Miesto
realizácie
projektu
Región
Domaša, časť
Východ
Poľany
4 000 € Stará Ľubovňa Východ
3 200 € Rejdová
5 850 € Sobrance
Východ
Východ
Kategória
Anotácia
kultúra
Projekt je zameraný na prezentáciu kultúry v dnešnej uponáhľanej dobe, na
priblíženie dostupnosti ľudovo umeleckej činnosti daných národnosti, nielen
pre občanov národnostných menšín, ale pre každého, kto prejavuje záujem
kultúrne a spoločensky žiť. Cieľom projektu je dať priestor ľuďom nadviazať
medzi národnostné priateľstvá a väzby, ktorých spoločným záujmom bude
kultúrno-spoločenský život. Jedná sa o pilotný projekt, teda ide o 0. ročník
prehliadky kultúry národnostných menšín, kde je silný predpoklad rastu
záujmu o spoznávanie jednotlivých kultúr. Opakovaním takýchto prehliadok
každoročne máme záujem vytvoriť a postupne tradíciu s názvom Kultúra bez
hraníc na Domaši, ktorá by dosiahne nadregionálny ako aj medzinárodný
charakter.
kultúra
Medzinárodný festival UmUm´14 umožní obyvateľom Starej Ľubovne sa
kultúrne vyžiť priamo vo svojom meste. Organizátori prinesú súčasné
tendencie v umení do malého mesta, podporia medzigeneračný dialóg
vytvorením rozmanitého programu, zapoja ľudí z mesta k tvorbe festivalu a
tiež ich chcú inšpirovať k tvorbe ďalšieho kultúrneho života v meste. Na
festival budú pozvané divadelné a tanečné súbory z Európy, filmoví režiséri,
hudobní interpreti, vybraní hostia k prezentáciám, videomappingu,
videoinštaláciám a workshopom. Prostredníctvom festivalu chcú mesto
zviditeľniť a pritiahnuť doň ľudí z celého Slovenska, ale i zo zahraničia a
vytvoriť v na tri dni atmosféru kultúry väčších miest.
kultúra
Gemerský folklórny festival Rejdová má za sebou 40 ročníkov, v rámci ktorých
bol vytvorený priestor pre prezentáciu tvorby folklórnych kolektívov,
jednotlivcov či remeselníkov z okresu i ďalších oblastí Slovenska. Festival je
obrovským prínosom pre Gemer a uchovávanie kultúrneho dedičstva. Má
množstvo stálych priaznivcov a obdivovateľov pre svoju jedinečnú atmosféru.
kultúra
V rámci podujatia Sobranský jarmok majú možnosť obyvatelia a návštevníci
mesta zážitkovou formou aktívne poznávať kultúrne a prírodné špecifiká
regiónu. Zlepšením informovanosti návštevníkov o turistických atrakciách sa
prehĺbi vzťah obyvateľov k regiónu a zvýši počet či už domácich alebo
zahraničných turistov. Zároveň je cieľom projektu zviditeľniť mesto a región s
dôrazom na vinárstvo a tradície regiónu.
Strana 23 z 42
Predkladateľ
Názov projektu
Hradné slávnosti na NKP
Združenie Kamenná
hrade Kamenica - 8.
veža
ročník
Obec Vyšná Olšava
Obec Krivany
Florbalové ihrisko
21. ročník
Hornotoryského
folklórneho festivalu
Centrum voľného
Dobšiná tvorí
času detí a mládeže
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
4 280 € Kamenica
Región
Východ
6 000 € Vyšná Olšava Východ
6 000 € Krivany
3 800 € Dobšiná
Východ
Východ
Kategória
Anotácia
kultúra
Občianske združenia Kamenná veža zorganizuje na hrade Kamenica 8. ročník
hradných slávností. Cieľom projektu je dať možnosť, občanom prezentujúcim
ľudové tradície a remeslá ich predviesť širokej občianskej verejnosti , bez
ktorých by bol život v minulosti ešte ťažší. Aj na dnešnú modernú dobu vplýva
ľudový folklór a remeslá, aj keď možno v inej podobe, no základom bol a je
ľudový folklór a remeselná zručnosť, ktorú nám zanechali naši predkovia.
Realizáciou tohto projektu dostane hlavne mládež možnosť vidieť na vlastné
oči to, o čom iba čítali alebo počuli. Niektorí z nich možno nájdu v sebe
doteraz skrytý talent v oblasti ľudového folklóru alebo remesla.
šport
Cieľom projektu je vytvoriť multifunkčný priestor v nevyužitej časti školského
areálu, formou revitalizácie. V obci Vyšná Olšava využijú miesto, skrášlia
priestranstvo a hlavne budú môcť organizovať florbalové turnaje, čím prispejú
k zdravému životnému štýlu svojich občanov.
Moderným spôsobom rozšíria možnosti k športovým aktivitám.
kultúra
V obci Krivany sa uskutoční 21. ročník Hornotoryského folklórneho festivalu.
Týmto podujatím sa snažia zachovávať tradičné hodnoty, zvyky ľudového
umenia. Predstavuje pestrú prehliadku piesní, scénok, hudieb, tancov,
mravov, zvykov našich predkov a spôsobu života, ktorým žili. Festival uchováva
krásu tohto autentického folklóru nie len prostredníctvom staršej generácie,
ale najmä predávaním týchto poznatkov mladej generácii.
kultúra
V Centre voľného času v Dobšinej zrealizujú niekoľko tvorivých popoludní, v
rámci ktorých umožnia záujemcom zapojiť sa do kreatívnej činnosti. Aby si
každý mohol vyrobiť vlastnými rukami výrobok, či už úžitkový alebo ozdobný.
Cieľom projektu je umožniť ľuďom stretávať sa, porozprávať, tvoriť. Odlákať
deti a mládež od televízie a počítača a ponúknuť im zmysluplnú činnosť.
Zapojiť do projektu aj ľudí v nezávideniahodnej situácii, osamelých dôchodcov,
deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, nezamestnaných, mamičky na
materskej dovolenke atď. Ponúknuť obyvateľom možnosť netradičných
spôsobov tvorby ako "Záhradná vernisáž" alebo "Tvorivý plenér." Naučiť ich
narábať s materiálom, využiť tradičné a nové techniky, vyrábať si užitočné
výrobky alebo veci pre radosť.
Strana 24 z 42
Predkladateľ
OZ Haliganda
Obec Bánovce nad
Ondavou
OZ Šťastné kone
Názov projektu
Divadelné laboratórium
Haliganda
Ihrisko pre obyvateľov
Bánoviec nad Ondavou a
okolia
Zaži indiánske leto so
Šťastnými koňmi
Obec Košické Olšany Pohyb - zdravie - zábava
Múzeum a Kultúrne
centrum južného
Chlieb náš každodenný
Zemplína v
Trebišove
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
5 929 € Košice
6 000 €
Bánovce nad
Ondavou
6 000 € Pozdišovce
4 114 €
Košické
Olšany
3 516 € Trebišov
Región
Východ
Východ
Východ
Východ
Východ
Kategória
Anotácia
kultúra
Projekt prepája činnosť kreatívnych laboratórií s prezentáciou profesionálnych
aj poloprofesionálnych hercov, výtvarníkov, hudobníkov a detí pracujúcich v
týchto kreatívnych laboratóriách. Projekt pomôže dotvoriť technické zázemie
pre činnosť Domu kreativity Haliganda a jeho kreatívnych laboratórií. Podobný
priestor na Slovensku neexistuje.
šport
Zámerom projektu je vybudovať ihrisko, ktoré by slúžilo všetkým obyvateľom
obce Bánovce nad Ondavou aj obyvateľom širokého okolia. V obci vybudujú
oddychový a športový areál vhodný na loptové hry ako volejbal, basketbal,
badminton, hádzaná, floorball atď.. V okolí ihriska vznikne aj oddychová zóna
s lavičkami pre starších ľudí a matky s malými deťmi. Momentálne obec
nedisponuje žiadnym takýmto ihriskom, ktoré by využívali deti, mládež,
rodiny, športový futbalový klub, dôchodcovia a jednoducho všetci obyvatelia
obce.
šport
Projekt umožní deťom z mesta a vidieka prežiť leto plné dobrodružných
zážitkov v bezprostrednom kontakte s prírodou a koňmi. Cieľom je vybudovať
indiánsku osadu, prebúdzať u detí skryté schopnosti, dopriať im zažiť pocity
víťazstva, slobody a zodpovednosti. Vďaka tomu budú môcť aktívne a tvorivo
tráviť voľný čas v kolektíve rôznych vekových skupín detí a mládeže.
šport
Cieľom projektu je otvoriť školu, vybudovať bezpečné centrum športovopohybových aktivít v areáli materskej školy, využívať moderné a nápadité
náčinie, ktorým by malo byť multifunkčné detské ihrisko. Areál školy sa stane
miestom stretnutí rodín s deťmi vo veku od 2-7 rokov denne v popoludňajších
hodinách, deti sa zabavia, odbúrajú prebytočnú energiu a dostatok pohybu
zvýši ich celkovú odolnosť. Projekt umožní vytváranie dobrých medziľudských
vzťahov v miestnej komunite.
kultúra
„Chlieb náš každodenný“ je dožinková slávnosť po úspešnom ukončení žatvy.
Hlavným cieľom je zachovávať aj formou takýchto podujatí staré tradície a
zvyky oblasti v pôsobnosti Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v
Trebišove a oživiť kultúrny život v meste Trebišov. Táto akcia aktívnou formou
prezentuje tradičné postupy poľnohospodárskych prác typické pre oblasť
južného Zemplína.
Strana 25 z 42
Predkladateľ
exTeatro
Bábkové divadlo v
Košiciach
Názov projektu
Živá história
Bábka nesie radosť
Kultúrne združenie Kecerovce Gipsy Open
občanov a športový Tour 2014 v Dekáde
inklúzie Rómov
klub Miláno 2007
OZ Zemplínskoužská hradná cesta
Obnovené remeslá na
obnovenom hrade
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
Kežmarok,
3 000 € Kežmarský
hrad
4 000 € Košice
6 000 € Kecerovce
6 000 €
Hrad nad
Vinným
Región
Východ
Východ
Východ
Východ
Kategória
Anotácia
kultúra
Počas festivalu EĽRO (11. – 13. júla 2014) v Kežmarku chce exTeatro ukázať
Kežmarský hrad ako atraktívny priestor pre divadlo. Zrealizuje nezvyčajnú
dennú prehliadku, Čertovskú rozprávku s pesničkami Roba Mankoveckého a
autorskú hranú nočnú prehliadku pod názvom Krvavé dejiny priamo v
hradných expozíciách.
kultúra
Bábkové divadlo v Košiciach chce priniesť do zariadení, ktoré slúžia deťom so
znevýhodnením, profesionálne interaktívne predstavenia Janko Hraško a iné
hraškoviny, a Braček Jelenček. Cieľom je samotné zvýšenie kvality života
klientov jednotlivých zariadení prostredníctvom dramatoterapeutických
aktivít, poučenia a katarzie, ktoré tieto inscenácie ponúkajú.
šport
Projekt je zameraný na podporu antidiskriminačného začleňovania mladej
rómskej populácie z Kecerovského mikroregiónu do aktívneho športového a
kultúrneho života slovenskej spoločnosti na národnej i reprezentačnej
medzinárodnej úrovni. Prostredníctvom mimoriadne úspešného
neolympijského športu na Slovensku, ktorým je nohejbal, pôjde o ďalší rozvoj
systematického tréningového procesu s nadväzujúcim seriálom súťaží pre
rôzne vekové kategórie. Zároveň budú najtalentovanejší jednotlivci
pripravovaní pre reprezentačné družstvá Slovenska s reálnym výhľadom na
účasť na majstrovstvách sveta a Európy FIFTA.
kultúra
Projekt je zameraný na obnovu remesiel. OZ Zemplínsko-užská hradná cesta
chce vtiahnuť do deja mladých ľudí umožniť im zážitok z dnes už netradičných
remesiel. Projekt nie je zameraný na obnovu hradu, ale na obnovu tradičného
života na hrade. Vytvoria remeselné dielne pre hrnčiara, tesára, kováča, ale aj
pre kuchárske, pekárske a tkáčske remeslo. Pocestní nájdu na hrade tieto
remeslá, ktoré si môžu vyskúšať. Ale stretnú sa aj na sezónnych akciách s
oberačkou, lisovaním hrozna a nakladaním kapusty.
Strana 26 z 42
Predkladateľ
Základná škola Grundschule
Mesto Kráľovský
Chlmec
Základná škola s
materskou školou
Rakovec nad
Ondavou
Názov projektu
Netradičným športom k
zdraviu
Rekonštrukcia
športového ihriska v
meste Kráľovský Chlmec
Žime aktívne
Detský klub
zdravotne
Radujeme sa z byliniek
postihnutých detí a
mládeže v Košiciach
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
4 405 € Kežmarok
6 000 €
5 744 €
Kráľovský
Chlmec
Rakovec nad
Ondavou
5 680 € Košice
Región
Východ
Východ
Východ
Východ
Kategória
Anotácia
šport
Projekt je primárne zameraný na zatraktívnenie hodín telesnej výchovy pre
žiakov ZŠ Grundschule, prostredníctvom netradičných hier – florbal,
speedminton a frissbee ultimate, zaradenie netradičných hier do voľno
časových aktivít žiakov a vytvorenie systému súťaži v jednotlivých športoch.
Zároveň chcú ponúknuť pohybové programy pre zamestnancov firiem
pôsobiacich v meste Kežmarok so zameraním na prevenciu bolestí chrbta a
civilizačných ochorení ako sú cukrovka, vysoký krvný tlak a získať tak financie
na atraktívne vecné ceny pre jednotlivé súťaže žiakov.
šport
V meste Kráľovský Chlmec sa nachádzajú tri športové ihriská, ktoré sú v
dezolátnom a nebezpečnom stave. Snahou mesta je rekonštruovať jedno z
týchto ihrísk na multifunkčné ihrisko. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie a
rozšírenie podmienok pre najviac druhov športových aktivít počas celého roka,
pričom ihrisko bude prístupné a dostupné pre širokú verejnosť. Rekonštrukcia
spočíva v odstránení starého oplotenia, opravy poškodenej hracej plochy,
vybudovanie mantinelov a malej tribúny, vyčiarkovania jednotlivých druhov
ihrísk a namontovanie nových hracích zariadení.
šport
Mikroregión Poondavie zahŕňa niekoľko obcí ležiacich na Východoslovenskej
nížine v okolí rieky Ondava. Cieľom projektu je pritiahnuť mládež, ale i
dospelých ku športovým aktivitám. Tak, ako všade, tak aj tu sa prejavuje
celosvetový trend odklonu ľudí od pohybových aktivít smerom trávenia
voľného času pred televíznymi obrazovkami, počítačom, potulovaním a
skúšaním návykových látok. Radi by žiakom, študentom i širokej verejnosti
regiónu ponúkli zmysluplnú alternatívu trávenia voľného času a pritiahli ich k
pohybovým aktivitám.
kultúra
Vďaka Detskému klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach si
mladí ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím založia vlastnú čajovňu. Budú v
nej hosťom ponúkať bylinkové čaje a bylinky na tento účel si budú pestovať
sami vo svojej prírodnej záhradke. Čajovňa bude príležitosťou pre
sebarealizáciu ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, a zároveň bude
obohacujúcim prvkom svojej komunity, lebo bude otvorená aj pre ľudí z
okolia.
Strana 27 z 42
Predkladateľ
Obec Stakčín
Mesto Krompachy
Obec Stročín
Obec Kladzany
Obec Zatín
Názov projektu
Bez minulosti niet
prítomnosti
Výstavba ihriska na ulici
Hornádskej v
Krompachoch
Kultúra a bezpečnosť
cestujúcich
Oáza ovocinárov a
včelárov
Šanca pre zatínske deti
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
6 000 € Stakčín
6 000 € Krompachy
6 000 € Stročín
5 320 € Kladzany
5 000 € Zatín
Región
Kategória
Anotácia
kultúra
V obci Stakčín obnovia ľudové tradície prostredníctvom jej najvýznamnejšej
nositeľky - Anči Jaburovej. Zriadia ľudovú izbu nesúcu jej meno, v ktorej budú
sústredené predmety ľudovej kultúry zozbierané počas realizácie projektu,
vydajú Spevník rusínskych piesni. Zriadená ľudová izba bude zároveň
prezentovať rusínsku kultúru návštevníkom Národného parku Poloniny.
životné
prostredie
V meste Krompachy na Hornádskej ulici, ktorá bola v roku 2010 postihnutá
povodňami vybudujú nové detské ihrisko. Voda z rieky Hornád zaplavila
okolité domy a verejné priestranstvá, kde najviac obyvatelia z MRK trávili svoj
voľný čas. Na výstavbe ihriska sa budú spolupodieľať samotní Rómovia z danej
lokality. Výstavbou ihriska budú mať obyvatelia z MRK možnosť realizovať
svoje športové a výchovné aktivity.
životné
prostredie
Problémom obce je nedostatočná úprava verejných priestranstiev a verejných
objektov. Snahou obce je zriadiť architektonický nové čakárne SAD a tieto
vhodnejšie umiestniť. Prínosom projektu bude výrazne zvýšená kultúra
cestovania, skrášlenie námestia obce, bezpečnosť účastníkov cestnej
premávky. Výraznejšia spokojnosť občanov dochádzajúcich do práce,
spokojnosť rodičov, ktorých detí denno denne cestujú do školy.
Východ
životné
prostredie
Projekt „Oáza ovocinárov a včelárov“ je krokom k celkovej revitalizácii
zanedbaného poľnohospodárskeho areálu (bývalý včelín) a
jeho zmene na „zážitkovo-vzdelávacie“ centrum. Návrat k tradičným
vidieckym aktivitám – ovocinárstvo, záhradníctvo, záhradkárstvo,
včelárstvo, výroba domácich produktov, chov domácich zvierat, úcta k pôde,
vode a k ovzdušiu.
Východ
životné
prostredie
Obec Zatín v spolupráci s neziskovými organizáciami a združeniami rodičov
chce vybudovať detské ihrisko v centre obce v blízkosti futbalového ihriska. V
obci sa nenachádza žiadne ihrisko pre deti. Park bude na to najideálnejšie
miesto.
Východ
Východ
Východ
Strana 28 z 42
Predkladateľ
Názov projektu
Spoločne a vzájomne
Zachráňme kaštieľ v obnovujeme a chránime
zelené hodnoty v
Krásnej, n.o.
komunitnom parku
Cirkevná stredná
odborná škola sv.
Jozafáta
ZŠ s MŠ Plavnica
Zrelaxuj a načerpaj nové
sily
Detské ihrisko
Združenie ULIJANA z Oddychová zóna
Kojšova
KOJŠOV - táborisko
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
4 500 € Košice
3 670 € Trebišov
6 000 € Plavnica
6 000 € Kojšov
Región
Kategória
Anotácia
Východ
životné
prostredie
Projekt je zameraný na ochranu životného prostredia cez obnovu
komunitného parku v MČ Košice-Krásna, ktorý sa nachádza v jej centre, pred
zrekonštruovaným kaštieľom a bude tvoriť zelenú dominantu obce. Obnovu
"znovuzrodenie" parku plánujú uskutočniť za aktívnej pomoci dobrovoľníkov
čím spoločne prispejú nielen k fyzickej premene verejného zeleného priestoru,
ale aj k vytvoreniu priestoru pre oddych a relax a oživeniu komunitného
života.
Východ
životné
prostredie
Zámerom projektu je skultúrniť a zveľadiť verejné priestranstvo a premeniť ho
na oddychovú zónu slúžiacu pre matky s deťmi, seniorov a pre širokú
verejnosť. Na realizácii projektu sa budú podieľať žiaci s rodičmi, zamestnanci
školy, centrum voľného času a dobrovoľníci z okolia.
životné
prostredie
Cieľom projektu je zmeniť priestranstvo za telocvičňou ZŠ s MŠ v Plavnici a
premeniť ho na oddychové miesto pre školský klub detí a 1.st. ZŠ. Vo voľnom
čase bude tento areál sprístupnený pre mamičky s deťmi a pre deti z
materskej školy. V areáli, v časti, kde bude postavený drevený altánok, môže
prebiehať výučba biológie, prírodovedy, výtvarnej výchovy a ekológie.
životné
prostredie
Vybudovaním táboriska v Oddychovej zóne Kojšov, vznikne upravený verejný
priestor s prístreškami, stolami, lavicami, latrínou a odpadkovými košmi.
Táborisko sa bude môcť využívať na rodinné stretnutia, pobyt v prírode pre
obyvateľov obce, návštevníkov, turistov. Plánované vyčistenie priestoru
táboriska aj okolia prístupovej cesty od náletových drevín a vysokej trávy
dobrovoľníkmi, ešte viac zvýši atraktivitu už teraz obľúbenej oblasti na
vychádzky do prírody a šport. Plánované naštartovanie spolupráce miestnych
organizácií vytvorí dobrý základ pre zapájanie sa do ďalších projektov ako aj
zvýšenia záujmu o starostlivosť o životné prostredie.
Východ
Východ
Strana 29 z 42
Predkladateľ
Obec Pavlovce nad
Uhom
Názov projektu
Viac pohybu deťom "Deti preč od počítačov"
Požadovaná
suma
6 000 €
Miesto
realizácie
projektu
Región
Pavlovce nad
Východ
Uhom
Kategória
Anotácia
životné
prostredie
V centre obce Pavlovce nad Uhom sa nachádza park a športový areál. Sú to
ideálne miesta na vytvorenie športovo-oddychovej zóny, kde by vznikol
priestor pre trávenie voľného času obyvateľov obce všetkých vekových
kategórií a priestor pre bližší kontakt s prírodou. Žije je tu veľa mladých rodín s
deťmi, aktívne pracujúci obyvatelia, dôchodcovia a obyvatelia zo sociálne
znevýhodneného prostredia. V obci sa nachádza materská škola, základná
škola a špeciálna základná škola spolu v počte cca 800 žiakov, ktorí budú môcť
využívať toto miesto na plnenie úloh v rámci telesnej výchovy v čase
vyučovania a aj v mimoškolských aktivitách.
Obec Kapušany
Ako v rozprávke
5 963 € Kapušany
Východ
životné
prostredie
Chcete sa cítiť ako v rozprávke? V Kapušanoch usporiadajú rezbársky plenér,
ktorého výsledkom budú sochy na tému Slovenských ľudových rozprávok s
úžitkovou funkciou (lavička, hojdačka, kvetináč...), prístrešok v tvare
perníkovej chalúpky. Vytvoria tiež chodník „Po stopách obra“ na prevenciu
plochých nôh, záhradku babky bylinkárky s liečivým rastlinami. Existujúce
ihrisko doplnia o bezbariérovú hojdačku. Keďže myslia ekologicky, drevo bude
použité z popadaných stromov a vytvoríme aj dielka z použitých pneumatík a
plastových nádob. Vzniknuté dielka upútajú mnohých, keďže park je živým
strediskom kultúrnych podujatí a nachádza sa tu aj Základná škola s
materskou školou a možno inšpirujú aj k vytvoreniu tradície nedeľných
rodinných piknikov v krásnom prostredí.
Obec Kendice
Detské ihrisko a
oddychová zóna
6 000 € Kendice
Východ
životné
prostredie
V obci Kendice zrekonštruujú pôvodné detské ihrisko, doplnia jeho zariadenie,
urobia terénne úpravy, zrevitalizujú existujúci exteriér v blízkosti Materskej
školy a vybudujú oddychovú zónu.
Materská škola pri
ZŠ Ulica mládeže II.
Poprad
Areál zdravia v školskej
záhrade materskej školy
Východ
životné
prostredie
Projekt je zameraný na vybudovanie detského športového ihriska v areáli
materskej školy, čo výrazne skvalitní športové vyžitie detí, ktoré navštevujú
MŠ. Športovými a pohybovými aktivitami sa rozvíjajú, posilňujú a upevňujú ich
psychomotorické kompetencie.
životné
prostredie
Projekt je zameraný na rozšírenie možnosti gardenterapie, revitalizáciu a
estetizáciu priestoru vhodného pre trávenie voľného času občanov a
dobrovoľníkov pôsobiacich v krízovom centre. Do projektu bude formou
verejných podujatí zapojená aj verejnosť.
Krízové centrum
ADCH Košice
Farebné ovocníčkovo
6 000 € Poprad
4 900 €
Košická Nová
Východ
Ves
Strana 30 z 42
Predkladateľ
Karpatské drevené
cerkvi, n. o.
Stredná odborná
škola drevárska
Základná škola
Názov projektu
Na konci Slovenska
Futbalová miniliga
majstrov
Relaxačno – náučno –
poznávací dopravný
chodníček
Požadovaná
suma
6 000 €
6 000 €
Miesto
realizácie
projektu
Región
NP Poloniny a
Východ
CHKO Vihorlat
Vranov nad
Topľou
4 880 € Snina
Východ
Východ
Kategória
Anotácia
životné
prostredie
Nezisková organizácia Karpatské drevené cerkvi v spolupráci s miestnymi
dobrovoľníkmi vyčistí prístupové chodníky a cesty k jednotlivým chrámom,
zároveň východiskovým bodom Cyklistického chodníka ikon Nová Sedlica Inovce, situovaným v NP Poloniny a CHKO Vihorlat. Zabezpečí fyzickú premenu
dvoch lokalít Cyklistického chodníka ikon, nielen osadením chýbajúcich
lavičiek a výsadbou vhodných drevín, ale najmä vytvorením dvoch nových
turistických atrakcií spojených s regionálnou históriou - v Novej Sedlici skelet
rozmerov pôvodného dreveného chrámu sv. archanjela Michala z roku 1764,
ktorý bol v roku 1974 premiestnený do skanzenu v Humennom a "trupáreň" v
Topoli ako doplnenie expozície miestnej remeselnej tvorby. Cieľom je
zvýšením návštevnosti jednotlivých obcí naštartovať život v najvýchodnejšom
kúte Slovenska, tiež predstaviť návštevníkom Národného parku Poloniny
osobitosti miestnej histórie Východných Karpát.
životné
prostredie
Projekt je zameraný na obnovu minifutbalového ihriska v areáli SOŠ drevárskej
medzi dvoma sídliskami vo Vranove nad Topľou. Výmenou potrhaných sietí,
upevňovacích prvkov, položením novej umelej trávy a úpravou okolia vznikne
priestor pre aktívne zapojenie mladých ľudí - žiakov ZŠ a SŠ do športových
aktivít a na futbal.
vzdelávanie
Na školskom dvore Základnej školy na Komenského ulici v Snine chcú
vybudovať Relaxačno-náučný poznávací dopravný chodník, na ktorom budú
umiestnené panely s históriou a krásou regiónu a oddychová zóna s lavičkami
a hojdačkami. Veľká časť žiakov má priamych potomkov zo zátopovej oblasti
Starina. A práve aj prostredníctvom týchto panelov by chceli priblížiť krásu
tunajšej prírody (NP Poloniny, CHKO Vihorlat), v ktorej žili a vyrastali ich
predkovia, históriu a krásu mesta a regiónu. Tu si žiaci prakticky– naživo
overia poznatky, ktoré sa učia v škole a strávia príjemne voľný čas. Tento
chodník by slúžil aj ako dopravná cestička pre kolobežkárov a bicyklistov s
vyznačeným dopravným značením, aby si žiaci overovali pravidlá cestnej
premávky. Chodník chcú sprístupniť aj deťom a žiakom z materských a
základných škôl v meste alebo aj blízkym dedinským školám.
Strana 31 z 42
Predkladateľ
Slovenský skauting
112. zbor Prameň
Prešov - Sekčov
GJFR Alumni
Názov projektu
Hrad Bodoň ožíva
Smrekovica
Slovenská
ornitologická
Spoznávame
spoločnosť/BirdLife
Slovensko
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
5 750 € Zlatá Baňa
Smrekovica,
5 985 € vrch pohoria
Branisko
5 950 € Senné
Región
Východ
Východ
Východ
Kategória
Anotácia
životné
prostredie
Projekt Hrad Bodoň ožíva je zameraný na spropagovanie zrúcaniny, ktorá sa
nachádza neďaleko Prešova v krásnej prírode Slanských vrhov. Vďaka tomuto
projektu vybudujú skauti náučný chodník od autobusovej zastávky ku
zrúcanine v celkovej dĺžke 5 km. Pre turistov postavia na hrade altánok, aby sa
mohli skryť, ak ich zastihne dážď. Súčasťou projektu je vyčistenie okolia a
zhotovenie bezpečných ohnísk na opekanie s lavičkami na posedenie.
životné
prostredie
Projekt Smrekovica je prepojením dvoch kategórií - vzdelávanie a životné
prostredie. Hlavným cieľom projektu je podnietiť študentov, aby v prírode
trávili viac voľného času, vybudovať ich pozitívny vzťah ku prírode a k ochrane
nášho prírodného dedičstva. Projektom a jeho aktivitami chcú zviditeľniť
menej známe pútnické miesto na najvyššom vrchu Braniska, kde sa v
septembri koná sv. omša na sviatok Povýšenia sv. Kríža (14. septembra).
Plánujú obnoviť turistický chodník na Smrekovicu, doplniť ho informačnými
tabuľami, spropagovať turistický chodník ľuďom zo širšieho okolia a pod
Smrekovicou vytvoriť a na Smrekovici obnoviť odpočívadlo.
vzdelávanie
Cieľom projektu je zlepšiť podmienky pre ekovýchovné aktivity a prácu
dobrovoľníkov v Avescentre, ktoré sa nachádza pri Senianskych rybníkoch vo
"Vtáčom raji" - najvýznamnejšej ornitologickej lokalite na Slovensku. Urobia
nevyhnutné opravy Avescentra, postavia vtáčiu bytovku, vyrobia vtáčí chodník
pre deti s maketou vtáčej búdky v nadživotnej veľkosti. Zorganizujú exkurzie
pre školy, dobrovoľnícky tábor a tvorivé dielne. Projekt prispeje k zvýšeniu
verejného povedomia a tým aj k zlepšeniu ochrany prírody v tomto
jedinečnom území.
Strana 32 z 42
Predkladateľ
Názov projektu
Občianske združenie
Vytvorme spoločne
Zlatá Baňa pre
lesnú náučnú galériu
všetkých
Občianske združenie
Bavme sa športom
Švábovské ratolesti
Mesto Michalovce
Obec Slanské Nové
Mesto
Oddychová zóna na
Kyjevskej ulici v
Michalovciach
Revitalizácia školského
dvora MŠ Usilovná
včielka
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
6 000 € Zlatá Baňa
6 000 € Švábovce
6 000 € Michalovce
4 932 €
Región
Východ
Východ
Východ
Slanské Nové
Východ
Mesto
Kategória
Anotácia
životné
prostredie
Cieľom projektu je vybudovanie náučnej "galérie" na turistickej trase v
hospodárskom lese s umeleckými rezbárskymi a výtvarnými artefaktmi, ale i
recesistickými lesnými škriatkami v stromoch pozdĺž turistickej trasy. Na
chodníku osadia náučné informačné veselé tabule o faune a flóre daného
územia, ale i o legendách o ňom, zlepšia prejazdnosť trasy vybudovaním
nových mostíkov a opravou starých, zatraktívnia ju dvoma altánkami na
oddych i zábavu. Estetizácia turistických možností počas celého roka v okolí
obce Zlatá Baňa bude netradičným vyústením celého projektu. Skrášlenie
hospodárskeho lesa výtvarnými a rezbárskymi artefaktmi je spojené so
zámerom znížiť vandalizmus v lese, ako aj nekultúrnosť a nedisciplinovanosť
niektorých návštevníkov lesa mýliacich si les so smetiskom.
životné
prostredie
OZ Švábovské ratolesti chce vytvoriť športovo – oddychovú zónu v obci
Švábovce. Realizáciou projektu ožije časť obce, ktorá mala doteraz obmedzené
využitie. Pre spoločnosť bude projekt prospešný tým, že prinesieme šport
bližšie k ľuďom, aby sa celé rodiny bavili športom. K dispozícií bude
viacúčelové ihrisko s mantinelmi, bránkami, basketbalovým košom a sieťou na
volejbal. Areál bude spĺňať očakávania občanov na voľnočasové aktivity a
spoločné športovanie. Projekt prispeje k zlepšeniu medzigeneračnej
komunikácie. Významnou mierou podporí rozvoj pohybových schopností a
zručností, ako aj budovanie pozitívnych sociálnych väzieb v spoločnosti. Areál
bude celoročne využiteľný. Na realizácii projektu sa budú podieľať
dobrovoľníci.
životné
prostredie
Cieľom projektu je vytvorenie zelenej oddychovej zóny v medzi-blokovom
priestore na sídlisku Východ v Michalovciach, na Kyjevskej ulici, medzi blokmi
A1-A4. Účelom je vytvorenie tichého, pekného a zeleného oddychového
priestoru. Hlavným zámerom je výsadba novej zelene, stromov, osadenie
lavičiek, drobnej architektúry, pitnej fontány a skultúrnenie priestoru pre deti
ale aj pre širokú verejnosť.
vzdelávanie
V obci Slanské Nové Mesto v rámci projektu vznikne zdravšie a bezpečnejšie
vonkajšie prostredie. Revitalizáciou starých, nebezpečných preliezačiek,
hojdačiek nahradia certifikovanými zostavami z ekologických materiálov, ktoré
spĺňajú požiadavky EN1176, čím zamedzia úrazovosť detí. Výsadbou ovocných
stromov a kríkov skvalitnia prostredie MŠ.
Strana 33 z 42
Predkladateľ
Názov projektu
Detský domov
Sečovce
Moje miesto
Obec Moravany
Deti bezpečne na
kolesách
Barbora n. o.
KST Kamarát
Uhrovec
Pezinský PERMONÍK
K prameňom Bebravy
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
5 000 € Sečovce
5 970 € Moravany
5 060 € Pezinok
Región
Kategória
Anotácia
Východ
životné
prostredie
Cieľom projektu je vytvorenie čistého, veselého, bezpečného a funkčného
areálu pre deti v Detskom domove v Sečovciach a zároveň cez vnemové
zážitky a jednoduché činnosti vybudovať u detí vzťah k prírode, k tráveniu
času vonku a pomôcť im nadobudnúť nové manuálne zručností a ich
všestranný rozvoj.
Východ
životné
prostredie
Zámerom projektu je vytvoriť dopravné ihrisko v novovzniknutom parku
Zuzana, ktorý vznikol po rekultivácii zanedbaného pozemku v centre obce v
tesnej blízkosti materskej školy, a poskytnúť tým deťom priestor na
vzdelávanie a príjemné trávenie chvíľ vo voľnom čase.
vzdelávanie
Cieľom projektu je podpora environmentálnej výchovy detí a mládeže v
rozličných prírodovedných disciplínach, ako je geológia, mineralógia, zoológia
a petrografia, ale tiež história a problematika baníctva v Pezinku a okolí.
Súčasťou projektu je tiež podujatie "Pezinský Permoník", Malokarpatská
výstava a burza minerálov, fosílií a drahých kameňov. Návštevníkom dáva
priestor na spoznanie kamennej krásy a ponúka možnosť zúčastniť sa aj na
odborných prednáškach. Deti a mládež budú na podujatí participovať tiež, keď
budú návštevníkom odovzdávať svoje nadobudnuté skúsenosti získané počas
neformálneho vzdelávania.
životné
prostredie
Krásna príroda Strážovských vrchov nad obcou Čierna Lehota skrýva
nesmierne bohatstvo. Na tomto území sa nachádza niekoľko čiernych skládok
a takto sú prírodné zdroje bezprostredne ohrozované. Územie zásobuje
pitnou vodou veľkú časť stredného Ponitria. Práve pitná voda sa v súčasnosti
stáva veľmi cennou, keďže jej zásoby sa neustále zmenšujú a spotreba narastá.
V rámci projektu sa vybuduje náučný chodník v bezprostrednej blízkosti tejto
pramennej oblasti a tak sa informuje verejnosť - návštevníci tohto územia o jej
význame. Aktívnym zapájaním širšej miestnej komunity pri budovaní chodníka
a čistení územia od odpadkov sa pozitívne ovplyvní ich vzťah k tomuto
prostrediu.
Západ
3 000 € Čierna Lehota Západ
Strana 34 z 42
Predkladateľ
Včeloz
Spojená škola
internátna
Krajina Karpaty
Názov projektu
Výchova mládeže k
pozitívnemu vzťahu k
prírode
Rybičky priateľstva nás
spoja. Environmentálna
tvorba a ochrana
prostredia v inkluzívnom
vzdelávaní.
Prístrešky v Čachtickej
doline
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
4 000 € Drahovce
4 210 € Levice
5 858 € Čachtice
Región
Západ
Západ
Západ
Kategória
Anotácia
vzdelávanie
Cieľom projektu je výchova mládeže k pozitívnemu vzťahu k prírode a
predovšetkým ku včelám. Zámerom je vylepšenie a rozvoj včelárskeho
náučného chodníka, úprava okolia, zabezpečenie jestvujúcich exponátov a
pomôcok pre lepšiu názornosť pri výchove mládeže a propagácii včiel a včelích
produktov. Včeloz chce privítať na náučnom včelárskom chodníku školy z
regiónu a podporovať včelárske krúžky mladých včelárov v Drahovciach a v
Piešťanoch.
vzdelávanie
Spojená škola internátna vzdeláva deti a žiakov s mentálnym postihnutím a
deti a žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym
postihnutím. Cieľom projektu je prepojiť teóriu s praxou vybudovaním
oddychovo – náučnej zóny v areáli školy so zameraním na environmentálnu
výchovu. Zónu bude tvoriť jazierko ako spojenie vodného a suchozemského
ekosystému. Jazierko bude slúžiť nielen na praktickú výučbu, ale zároveň bude
pokračovaním v estetizácii celého areálu školy. Ďalšou súčasťou zóny bude
detské integrované ihrisko ako priestor vytvorený na oddych pre žiakov, ktorí
vzhľadom na rôzne druhy a stupne postihnutí potrebujú v rámci výchovno –
vzdelávacieho procesu relaxovať vo vhodnom a podnetnom prostredí.
Oddychovo – náučná zóna bude slúžiť všetkým, ktorí chcú lepšie spoznať život
handicapovaných jedincov a majú záujem spoločne sa vzdelávať v
environmentálnej oblasti.
životné
prostredie
Obce Čachtice, Višňové a Nové Mesto nad Váhom nemajú vytvorené
prímestské relaxačné zóny. Ich funkciu plnia viaceré prírodné lokality v okolí, z
ktorých návštevnosťou vyniká asi 5 km dlhá, prírodne atraktívna oblasť medzi
obcami Čachtice a Višňové - Čachtická dolina. V Doline sa pri potoku Jablonka
prirodzene vyvinuli dve najčastejšie navštevované oddychové lokality "Horná
lúka" a "Pri jaskyni", ktoré poskytujú skvelé podmienky na rekreáciu a rôzne
aktivity. V rámci projektu sa v Čachtickej doline vybudujú pomocou
dobrovoľníkov turistické prístrešky. Projekt umocnia remeselné workshopy, na
ktorých priamo v teréne dobrovoľníci nadobudnú potrebné zručnosti a spoja
ich so samotnou realizáciou.
Strana 35 z 42
Predkladateľ
Národný Trust n.o.
Obec Majcichov
Názov projektu
Hľadá sa správny kľúč ku
Kochovej záhrade
Spokojná rodina –
Centrum oddychu
Základná škola,
Malý zázrak semienok
Komenského 3, 900
pre všetky zmysly
27 Bernolákovo
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
6 000 € Bratislava
6 000 € Majcichov
6 000 € Bernolákovo
Región
Západ
Západ
Západ
Kategória
Anotácia
životné
prostredie
Cieľom projektu je zachovať unikátne prírodné dedičstvo Kochovej záhrady
pre budúce generácie a vytvoriť príjemné prírodné oddychové miesto v inak
silno urbanizovanom mestskom prostredí. Kochova záhrada je významný
dendrologický objekt a unikátna ukážka záhradného umenia medzivojnového
obdobia na Slovensku, je však dlhodobo neudržiavaná, zarastená a
architektonické prvky sú v štádiu postupného rozkladu. Hlavnými aktivitami
projektu je usporiadanie niekoľkých dobrovoľníckych brigád pod odborným
dohľadom pracovníkov Ústavu záhradnej a krajinnej architektúry FA STU v
Bratislave a za pomoci špecialistov v danom odbore s cieľom vyčistenia a
spriechodnenia záhrady.
životné
prostredie
Obec Majcichov je obec ležiaca neďaleko od Trnavy. Možnosti na hranie sa
detí a stretávanie sa mladých rodín v obci nie sú dostatočné a preto sa v areáli
základnej školy vytvorí centrum pre mladé rodiny s deťmi. Zámerom projektu
je vybudovanie altánku, pahrebiska na opekanie, zabudovanie grilu, napojenie
pitnej vody, skvalitnenie trávnika na školskom futbalovom ihrisku, vysadenie
zelene. Vybudovalo by sa tiež nové integrované detské ihrisko, ktoré by bolo
súčasťou tohto centra a slúžilo by všetkým deťom základnej školy najmä počas
pobytu v školskom klube a taktiež všetkým občanom obce Majcichov na
trávenie voľného času v kruhu najbližších.
vzdelávanie
Cieľom základnej školy v Bernolákove je priniesť kúsok prírody priamo do školy
a vybudovať pestrú záhradu z rozmanitých plodov prírody (stromy, kríky,
okrasné kvety, úžitkové rastliny, bylinky). Hlavným zámerom projektu je
vybudovať prírodovedné prostredie, v ktorom žiaci budú pozorovať, skúmať,
tvoriť, pestovať a tak pomaly nadobudnú vlastné splynutie s prírodou.
Vybudovaním školskej záhradky sa prepojí teória s praxou a sprístupni sa
žiakom učenie, v ktorom môžu zapojiť všetky svoje zmysly. Rôznorodosť
školskej záhradky poskytne žiakom priestor, v ktorom hladina poznatkov o
prírode bude stále stúpať.
Strana 36 z 42
Predkladateľ
Základná škola s
materskou školou
Ondreja Cabana
Názov projektu
Zelená oáza v srdci školy
ZŠ s VJm Alberta
Molnára Szencziho Revitalizácia školského
Szenczi Molnár
dvoru
Albert Alapiskola
Senec
Základná škola s MŠ
Športuj, hraj sa, relaxuj!
S. Štúra, Lubina 1
Lekno nezisková
organizácia
SPPoločne prírodným
náučným chodníkom
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
4 000 € Komjatice
6 000 € Senec
3 600 € Lubina
6 000 €
Považská
Bystrica
Región
Západ
Západ
Západ
Západ
Kategória
Anotácia
životné
prostredie
Zelená oáza v srdci školy je projekt, v rámci ktorého sa skultúrni zanedbané
átrium, nachádzajúce sa uprostred školy, na ktoré majú výhľad žiaci takmer zo
všetkých tried. Átrium sa prebuduje na zelenú oázu vybudovaním altánku so
stolom a lavičkami, vysadením zelene a drevín. Oáza bude nielen relaxačným
miestom pre žiakov školy, ale bude využívaná na hodinách prírodovedy,
biológie a pod. Po realizácii projektu môže átrium slúžiť aj pre širokú verejnosť
z radov rodičov žiakov, na organizovanie spoločných aktivít.
životné
prostredie
Základná škola má nevyužívaný vybetónovaný školský dvor, v súčasnosti
využívaný ako parkovisko, ktorý je pre potreby žiakov nevyhovujúci. Preto sa
škola rozhodla školský dvor revitalizovať a tak spríjemniť žiakom aj učiteľom
prostredie. Zrevitalizovaný dvor budú využívať najmä žiaci a ŠKD počas alebo
po vyučovaní v poobedňajších hodinách na hru, spoločenské aktivity a na
šport. V rámci projektu sa plánuje výmena asfaltu za kvalitnejšiu dlažbu,
vysadia stromy a kríky a tiež aj živý plot.
vzdelávanie
V rámci projektu sa plánuje revitalizovať detské športové ihrisko v časti areálu
materskej školy, ktoré bude atraktívne, plne funkčné a hlavne bezpečné pre
deti. Skvalitní a obohatí pobyt detí vonku v rámci vzdelávania v materskej
škole a rozvíjať tak ich pohybové zdatnosti. Školský dvor od jeho vzniku nebol
nijako revitalizovaný ani dopĺňaný novým športovým náradím a doplnkami. Po
35 rokoch je potrebné vymeniť staré a už i nefunkčné, zdravie ohrozujúce
doplnky športovej časti areálu.
vzdelávanie
Cieľom projektu je vychovať mládež schopnú v budúcnosti zabezpečiť rozvoj
nášho prírodného dedičstva a pripraviť ju tak po praktickej ako aj teoretickej
stránke, aby mohla čeliť nástrahám, ktoré prináša súčasná doba.
Prostredníctvom šírenia osvety a environmentálneho povedomia má projekt
pomocou pripravených aktivít pomôcť odstraňovať zásadné problémy prírody
v súčasnosti, ako je problematika nenahraditeľných prírodných zdrojov;
znečisťovanie prostredia; chemizácia prostredia, hromadenie odpadov,
zvyšovanie rádioaktivity, hlučnosti, tepelné zmeny v prostredí a hlavne
ľahostajnosť ľudí, ktorá je zásadnou prekážkou pri riešení vyššie spomenutých
problémov.
Strana 37 z 42
Predkladateľ
Obec Suchá nad
Parnou
Názov projektu
Obnova priestoru na
oddych v prírode pre
všetkých
ZŠ s MŠ Jána Amosa
Hrajme sa sppolu
Komenského
Obec Malženice
Revitalizácia skládky na
Oddychovú zónu - Park
Požadovaná
suma
6 000 €
Miesto
realizácie
projektu
Suchá nad
Parnou
6 000 € Bratislava
6 000 € Malženice
Región
Západ
Západ
Západ
Kategória
Anotácia
životné
prostredie
Obec Suchá nad Parnou chce projektom obnoviť a zveľadiť priestranstvo v
obci a vytvoriť prírodný park na území obce, ktoré je momentálne
neupravené. Spojením už zrevitalizovaného územia centra obce a náučného
chodníka s týmto priestranstvom môže vzniknúť ucelená oddychová
enviromentálna zóna pre všetkých obyvateľov obce a tiež aj miesto na výučbu
pre žiakov ZŠ s MŠ.
V rámci projektu sa upraví územie pozdĺž Podhájskeho potoka od náletových
drevín a prístupové cesty, kde sa tvoria divoké skládky. Projekt má viesť
občanov k zodpovednému správaniu k prírode, na jeho realizácii sa budú
podieľať občania obce, ZŠ s MŠ a ďalší partneri a dobrovoľníci.
vzdelávanie
Žiaci zo ZŠ s MŠ J. A. Komenského majú obmedzený priestor na športovanie a
relaxačnú činnosť. Deťom chýba ihrisko, kde by mohli tráviť svoj voľný čas.
Cieľom projektu je vybudovanie priestoru, ktorý by využívali deti zo školského
klubu detí počas rekreačnej činnosti a tiež žiaci ZŠ počas vyučovania a
prestávok, prípadne po vyučovaní. Na ihrisko sa plánuje umiestniť športové
prvky na pohybové aktivity (streetballové koše, exteriérový pingpongový stôl),
čím by sa podporil prirodzený záujem detí o pohyb a šport. Časť priestoru by
sme doplnili hracími prvkami a parkovými prvkami, ktoré by sa využívali aj pri
neformálnom vyučovaní. Vznikol by priestor na aktívny oddych, neformálne
učenie sa a pobyt na čerstvom vzduchu pre žiakov nielen počas voľnočasových
aktivít.
životné
prostredie
Novovzniknutý park má vzniknúť v okrajovej časti obce Malženice. Hlavnou
funkciou parku má byť zabezpečenie voľno-časových aktivít pre všetky vekové
kategórie občanov. Uvedené priestranstvo bolo donedávna v dezolátnom
stave, keďže bolo roky využívané ako nelegálna skládka odpadu. Momentálne
je už vypracovaná štúdia a bolo vyvezených zhruba 700 ton inertného odpadu.
Do projektu sa zapoja dobrovoľníci z radov občanov, detí zo Základnej školy
ako aj členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Malženice, ktorí zároveň
po realizácii projektu prevezmú zodpovednosť za starostlivosť a údržbu,
oddychovej zóny. Zveľadené územie bude prístupné širokej verejnosti bez
obmedzenia.
Strana 38 z 42
Predkladateľ
Obec Doľany
TRIPTYCH o.z.
Obec Kľačno
Názov projektu
Arborétum Doľany
Hidepark - viac priestoru
pre kultúru v Nitre
Vybudovanie detského
ihriska
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
5 750 € Doľany
6 000 € Nitra
5 300 € Kľačno
Región
Západ
Západ
Západ
Kategória
Anotácia
vzdelávanie
Pred 12 mil. rokov, na pobreží vtedajšieho mora, sa vytvárali sedimenty
označované ako dolianske vrstvy, ktoré vytvorili kopček, dnes pútnické miesto
Kostolík. V areáli Kostolíka sa nachádzajú dreviny a byliny zo slovenskej flóry
zväčša pôvodné druhy. Nachádzajú sa tu unikátne lipy, ktoré rastú na skale.
Zámerom je zviditeľniť a pomenovať jednotlivé dreviny a rastliny za účelom
vzdelávania žiakov a verejnosti. Cieľom projektu je zlepšiť u širokej verejnosti
environmentálne povedomie a zvýšiť vnímavosť detí a dospelých k
rozmanitosti živých foriem. Tiež ich naučiť poznávať jednotlivé druhy
domácich drevín, pochopiť ich význam v prírode a vytvárať a rozvíjať praktické
zručnosti žiakov v ochrane a zveľaďovaní životného prostredia.
životné
prostredie
Hidepark je kultúrne centrum, ktoré vzniklo na opustenom mieste bývalej
skládky odpadov. Po štyroch rokoch sa toto miesto stáva kultúrnym centrom
pre nezávislú kultúru, alternatívne športy, ekológiu a vzdelanie. Ľudia tu jazdia
na skate-och, snowboardoch, cvičia na rebrinách, pestujú zeleninu v
komunitnej záhradke, hrajú pétanque, grilujú, navštevujú hudobné festivaly,
alebo si len tak čítajú knihu, venčia psov či sledujú včely. Na Hidepark by sa
vďaka projektu dokončila mobilná galéria, miestnosť pre dobrovoľníkov,
zastreší sa pódium, vytvoria sa kryté priestory pre najmenších v komunitnej
záhradke a doplní sa drobný mobiliár a technické zabezpečenie.
vzdelávanie
V obci Kľačno, ktorá má vyše 1100 obyvateľov, plánujú vybudovať detské
ihrisko v areáli futbalového štadióna. Ihrisko bude na verejnom priestranstve k
dispozícií pre najmladších obyvateľov a mladé rodiny. Bude vybudované z
väčšej časti svojpomocne, vďaka ochote a brigádnickej činnosti spolkov a
dobrovoľníkov. Podobné priestranstvo v obci chýba, a najmä pri zvýšenom
počte novo narodených detí, je potrebné doplniť chýbajúcu občiansku
infraštruktúru.
Strana 39 z 42
Predkladateľ
Regeneracia
generacie, o.z.
Stredná odborná
škola
Obec Dunajská
Lužná
Názov projektu
Horsky park Challenge
2014
Miesto, kde to žije
Rezbárska galéria v
parku v Dunajskej Lužnej
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
6 000 € Bratislava
6 000 € Handlová
5 300 €
Dunajská
Lužná
Región
Západ
Západ
Západ
Kategória
Anotácia
životné
prostredie
Chránený areál Horský park sa nachádza v srdci Bratislavy a predstavuje
miesto relaxu, športových aktivít i kultúrnych podujatí. Kopcovitý terén má za
príčinu rozsiahlu eróziu, ktorá sa vzhľadom na jeho 4. stupeň ochrany dá riešiť
len stavaním prírodných antieróznych opatrení z napadaných konárov. Areál
je tiež vystavený odpadu, ktorý sa obtiažne odstraňuje. Občianske združenie
Regenerácia generácie chce preto prispieť k udržiavaniu čistoty v areáli a
motivovať tak návštevníkov k zodpovednejšiemu prístupu a správaniu sa v
prírode. 2. ročník verejnoprospešného podujatia, bude v sebe zahŕňať čistenie
chráneného areálu od odpadkov, stavanie antieróznych opatrení, rodinnú
štafetu a tvorivé dielne pre menšie deti. Podujatie podporí hudobným
vystúpením Marián Čekovský.
životné
prostredie
Ústrednou myšlienkou projektu je renovovanie hľadiska okolo futbalového
ihriska a zároveň posilnenie environmentálnej výchovy a dobrovoľníckej práce
v prospech širokej verejnosti, mládeže, športových nadšencov a priaznivcov
spoločenských podujatí. Vynovené hľadisko by zatraktívnilo život v meste,
posilnilo by spoločenský život a zároveň prinieslo miesto oddychu. Umožnilo
by organizovať zo strany školy ale aj mesta podujatia pod holým nebom, pri
ktorých by nebol problém s miestom na sedenie.
životné
prostredie
Projekt Rezbárska galéria v parku v Dunajskej Lužnej je pokračovaním vyše 10
ročnej histórie medzinárodných rezbárskych sympózií konaných v obciach
Dunajská Lužná a Igram. Umelecké diela, ktoré vznikli počas týchto sympózií,
boli umiestňované v parku časti Jánošíková obce Dunajská Lužná. Dnes sa v
parku nachádza vyše 30 exponátov a pribúdajú ďalšie. Počty domácich a aj
zahraničných návštevníkov ročne prekračujú niekoľko tisíc osôb a park sa stal
vyhľadávanou atrakciou obce a miestom pravidelných návštev rodičov s
deťmi. O zabezpečenie celoročnej prevádzky galérie sa spoločne s obcou
starajú dobrovoľníci. Cieľom projektu je v priestoroch galérie umiestniť
drevený altánok na ochranu návštevníkov pred dažďom a silným slnkom,
urobiť drobné parkové úpravy, umiestniť lavičky a smetné koše, zabezpečiť
zdroj pitnej vody a zároveň ochrániť a zakonzervovať hodnotné umelecké
rezbárske exponáty.
Strana 40 z 42
Predkladateľ
Základná škola s
materskou školou
Stráž prírody
Ponitrie
Freestyle club
slovakia
Názov projektu
Kde sa vzalo ovocie
Zachráňme Zoborskú
lesostep
Extrémne športy v
Cvernovke
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
4 050 € Bratislava
3 380 € Nitra
6 000 € Bratislava
Región
Západ
Západ
Západ
Kategória
Anotácia
životné
prostredie
Život v Bratislave nedáva veľa možností spoznať skutočný kolobeh rastlín.
Väčšinu ovocia si občania idú nakúpiť do obchodu. Projekt má ukázať, ako
rastú naše typické ovocné stromy aj keď v modernej forme a to pomocou
stĺpovitých ovocných stromov. Škola má pred budovou veľký priestor, ktorý je
verejne prístupný. Jedna časť je už zrekultivovaná vysadením trvalých liečivých
bylín, ktoré si môže každý okoloidúci odrhnúť. Voľný priestor by sa doplnil
malými ovocnými stromčekmi a kríkmi. Vybudovali by sa k nim tiež
jednoduché nášľapné chodníky.
životné
prostredie
Intenzívny rozvoj turizmu v Zoborských vrchov spôsobuje postupnú
degradáciu Národnej prírodnej rezervácie Zoborská lesostep. V rámci projektu
sa plánujú vykonať opatrenia, ktorými sa jednak zabráni fyzickému ničeniu
tohto územia a zvýši sa povedomie a informovanosť návštevníkov o
prírodných vzácnostiach nielen tohto, ale aj okolitého územia. Jedným z cieľov
projektu je usmerniť turistické využitie NPR Zoborská lesostep na miesta,
ktorých návšteva nebude mať negatívny vplyv na toto chránené územie a
zároveň bude predstavovať rovnako atraktívnu alternatívu. Ďalším z cieľov
projektu je zvýšenie povedomia verejnosti o NPR Zoborská lesostep, podpora
informovanosti o životnom prostredí a šírenie základných princípov ochrany
prírody.
životné
prostredie
Extrémne športy sú pre mnohých veľmi lákavé a krkolomné kúsky fascinujú
mladých aj starších. Freestyle club slovakia organizuje veľké akcie, stavia
prekážky a pomáha mladým nádejným športovcom. Spolupracuje tiež so Stret
klubom, ktorý sa nachádza v historickej budove Cvernovka v Bratislave. Cieľom
projektu je postaviť na ploche 800m2 prekážky pre skateboardy, bmx, inline,
kolobežky a mnoho ďalších. Tieto prekážky budú celodrevené a budú
poskytovať každému profesionálnemu, ale aj amatérskemu športovcovi
možnosti posúvať sa ďalej.
Strana 41 z 42
Predkladateľ
BROZ, TerraVoice
Názov projektu
Od činžiaku k Dunaju!
Požadovaná
suma
Miesto
realizácie
projektu
4 576 € Bratislava
Región
Západ
Kategória
životné
prostredie
Strana 42 z 42
Anotácia
Projekt Od činžiaku k Dunaju ponúkne sériu vzdelávacích prednášok, počas
ktorých sa účastníci (študenti) naučia prakticky pomáhať prírode v ich
bezprostrednej blízkosti. Spolu s odborníkmi sa vybudujú úkryty pre chránené
živočíchy a osadí sa niekoľko náučných tabúľ slúžiacich aj v budúcnosti na
ekovýchovné aktivity. Cieľom projektu je vybudovanie náučnej “živej”
drevinovej pasáže a umeleckej veže pre netopiere vo verejnej záhrade v
Karlovej Vsi. Cieľom je tiež zvyšovanie environmentálneho povedomia
verejnosti so zámerom vyzdvihnúť dôležitosť ochrany prírody a jej prínos pre
miestnu komunitu.
Download

Všetky projekty na stiahnutie (PDF)