Sylabus k jazykovej skúške pre získanie osvedčenia z ruského jazyka
Meno vyučujúceho: doc. PaedDr. František Heiser CSc.
Pracovisko (adresa): Katedra ruského jazyka a kultúry č. dv. 309
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
Kontakt : [email protected]
Obsah jazykovej skúšky1
A) písomná časť
- autosémantické slovné druhy: substantíva, adjektíva, verbá, numerália, pronominá,
adverbiá,
- synsémantické slovné druhy: prepozície, partikuly, konjunkcie,
- derivácia - tvorenie odborných termínov (jednoslovných a viacslovných:
odvodzovanie príponami (sufixácia), predponami (prefixácia), predponovo- príponové
tvorenie termínov),
- funkcia pluriverbálnych združených pomenovaní v odborných textoch,
- dynamické javy v odbornej lexike: terminologizácia a determinologizácia,
akronymizácia a univerbizácia. Neologizácia a internacionalizácia slovnej zásoby.
B) ústna časť
Hovorenie – dialóg / komunikačné témy:
Všeobecná konverzácia
- Ruská rečová etiketa,
- Životopis, rodina, voľný čas, záujmy,
- Škola, vzdelanie,
- Povolanie,
- Doprava a cestovanie,
- Obchody, nákupy, služby,
- Reštaurácia, stravovanie, hotel,
- Bývanie, dom, byt,
- Móda, obliekanie,
- Šport, zdravie, krása,
- Choroby, lekár, lekáreň,
- Opis osoby, morálna charakteristika osobnosti,
- Umenie, kultúra, masmediálna komunikácia,
- Slovensko- nový starobylý štát, mestá, obce, história, osobnosti,
- Ruská federácia na mape sveta.
1
Minimálna odporúčaná úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (učenie sa, vyučovanie,
hodnotenie) – B1
Odborná konverzácia súvisiaca s vedeckou témou kvalifikačnej práce, resp. s charakterom
vedeckého vzdelávania.
Celkové hodnotenie uchádzača:
prospel (a) – neprospel (a)
Download

Ruský jazyk - Pedagogická fakulta KU