Užívateľský Manuál
1/26
Inštalácia
-
Vložíte do mechaniky inštalačné CD
Spustíte Setup.exe
Pri inštalácii musíte vybrať možnosť "I accept the terms of the license agreement "(súhlasím
s podmienkami licenčnej zmluvy), inak neviete program nainštalovať
Vyplníte meno užívateľa a spoločnosť
-
Vyberte si možnosť inštalácie úplné alebo voliteľné
U možnosti úplné, sa program nainštaluje vrátane všetkých súčastí do adresára sám
U možnosti voliteľné si môžete vybrať adresár, do ktorého sa má program nainštalovať,
ďalej viete si vybrať, ktoré súčasti programu chcete nainštalovať (pozri obrázok)
-
Ak inštalujete klienta, nemusíte vyberať možnosť inštalácie MainConsole
2/26
-
Pre dokončenie inštalácie kliknite na tlačidlo dokončiť
Teraz môžete program spustiť cez hlavnú ponuku kliknutím na NUUO Main console
-
Zadajte prihlasovacie údaje, meno používateľa a heslo
Inštalácia IP kamier
-
Skontrolujte sieť medzi IP kamerou a systémom NUUO
Pridanie IP kamery
Možnosť 1
- Spustíte NUUO a v hlavnom okne kliknite na nastavenie
- V rolovacom menu kliknite na nastavenie
- Po zobrazení okna nastavení kliknite hore na záložku kamera
- Ak IP kamera, ktorú pridávate, podporuje UPnP (pokročilé sieťové nastavenie) zvolíme
možnosť 2
- Kliknite na hľadať pre vyhľadanie IP kamier, ktoré sú k dispozícii
- Vyberte IP kamery, ktoré chcete a zvoľte ich, možno budete musieť zadať meno a heslo
pridávanej IP kamery
- Kliknutím na tlačidlo potvrdiť IP kameru priradíte.
3/26
Možnosť 2
-
Spustíte NUUO a v hlavnom okne kliknite na nastavenie
V rolovacom menu kliknite na nastavenie
Po zobrazení okna nastavení kliknite hore na záložku kamera
Kliknite na vložiť pre priradenie IP kamier
Vyplňte meno domény, IP adresu, zvoľte možnosť použiť DNS, vyplňte http port,
používateľské meno a heslo, kliknite na Auto detekovať (pozri obrázok)
Potvrdíme tlačidlom potvrdiť, potvrdíme tlačidlom potvrdiť aj v okne nastavení
4/26
Nastavenie plánovača
-
V hlavnom okne kliknite na možnosť plánovač
Po pridaní kamier do systému je defaultne nastavené nahrávanie všetkých kamier 24 hodín
denne
Kamery vidíte zobrazené podľa liniek, dvojitým kliknutím na danú linku danej kamery
môžete zvoliť možnosť nahrávania
Zmeny potvrdíte tlačidlom potvrdiť
Nastavenie stráženia
-
V hlavnom okne kliknite na možnosť stráženia
Vyberte kameru a potom kliknite na vložiť novú udalosť
Vyberte možnosť všeobecný pohyb a potvrďte
V okne nastavení udalosti alarmu nastavte detekčnú zónu a potom potvrďte
Nahrávanie a chytré stráženie
-
V hlavnom okne kliknite na možnosť spustenie a potom zapnite funkciu spustenie
nahrávania plánovača a spustenie systému chytrého stráženia pre spustenie týchto
dvoch funkcií
Prehrávanie
-
V hlavnom okne kliknite na možnosť prehrávania
Na pravej strane zvoľte možnosť otvoriť nahrávka
Nahrávky sa vám zobrazia v časovej tabuľke, kde kamery znázorňujú znovu linky, označíte
si kameru a dobu, ktorú chcete prehrať (pozri obrázok)
5/26
6/26
1. Hlavní panel (Main Console)
-
V hlavnom paneli sa nastavujú všetky dôležité funkcie (spustenie, prehrávanie, plánovač,
stráženie, nastavenie)
Po ľavej strane si kliknutím na obrázok môžete zvoliť zobrazenie kamier
Spustenie
-
V tejto záložke si môžete zapnúť / vypnúť funkcie (nahrávať všetko, spustenie nahrávania
plánovača, spustenie systému chytrého stráženia, štart čítača a zamknutie systému pre
zablokovanie týchto funkcií)
Plánovač
-
V tejto záložke si môžete nastavovať nahrávanie v určitom čase
Stráženie
-
V tejto záložke si môžete nastavovať chytré funkcie tohto programu ako detekcia pohybu,
strata objektu, ...
Nastavenie
-
V tejto záložke si môžete podrobne nastaviť program NUUO
7/26
Logo NUUO (vpravo hore)
- Pri logu vidíte guľu, ak je sivá - program je v kľude, ak je modrá - program nahráva, ak je
červená - stala sa nejaká udalosť
Informačné okno (vpravo pod logom NUUO)
-
Tu sa vám zobrazuje dátum, čas, voľné miesto na hard disku, teplota procesora, a ďalšie
(podrobnosti si môžeme nastaviť v záložke nastavenia - hlavný)
PTZ panel
-
Panel pre ovládanie PTZ kamier, nachádza sa vpravo pod informačným oknom
Zoom + a - pre priblíženie alebo oddialenie
Zaostrenie (pod PTZ panelom)
-
Zaostrenie predmetov (možnosť zaostriť buď na bližšie alebo vzdialenejšie predmety)
Stráženie (pod PTZ panelom)
-
V okne pre nastavenie máte možnosť z ľavého okna vybrať kamery až do štyroch strážnych
skupín, ktoré sa dajú premenovať (pozri obrázok)
-
Kliknutím na obraz kamery v hlavnom menu sa zobrazí obraz na celú obrazovku, pravým
tlačidlom sa zobrazía ďalšie možnosti ako získania snímku, povoliť / zakázať pohyb,
povoliť / zakázať PTZ, povoliť / zakázať audio, vymazať kameru
8/26
2. Prehrávanie
-
Prehrávanie video-záznamov, vyhľadávanie udalostí
-
Tlačidlo pre minimalizovanie a vypnutie okna pre prehrávanie
Časová lišta a kontrolné tlačidlá play, pauza, stop, ...
CUE (Cop) - pri prehrávaní video-záznamu si môžete vybrať začiatok a koniec,
požadovaný úsek záznamu možno potom uložiť
Informačné okno, lišta pre ovládanie hlasitosti audio o záznamu
-
Prehliadanie - prehrávanie video-záznamu
-
Otvoriť nahrávku
9/26
-
V okne si môžete vyhľadať záznam podľa dňa, času, alebo udalosti
Každá udalosť má inú farbu v časovom poli pre ľahkú orientáciu
Okno pre zobrazenie danej kamery
1.
2.
3.
4.
5.
Všeobecný pohyb - detekcia akéhokoľvek pohybu v označenom sektore
Cudzí objekt - detekcia cudzieho objektu v označenom sektore
Chýbajúci objekt - detekcia chýbajúceho objektu v označenom sektore
Strata zaostrenia - nastavenie viditeľnosti, zaostrenie, jasu a kontrastu farieb
Strata signálu
-
Uložiť video
Vyberte si kameru z ktorej chcete uložiť videozáznam
Pomocou CUE (Cop) bodov si stanovíte začiatok a koniec video-záznamu
Dĺžku záznamu vidíte v informačnom okne
Kliknite na ikonku uložiť video, zadajte názov videa, miesto pre uloženie, možnosť uložiť
videozáznam so zvukom alebo bez
Vyberte si kompresný formát
-
Vyhľadávanie - inteligentné vyhľadávanie udalosti
5 typov udalostí
Ľavým tlačidlom označíte sektor
Možnosť nastavenia citlivosti a intervalu
10/26
-
Uložiť obraz
Vyberte si kameru z ktorej chcete uložiť videozáznam
Pomocou časovej lišty alebo kontrolného panelu si vyberte obraz, ktorý chcete uložiť
Až budete mať zastavený obraz pomocou pauzy, môžete obrázok uložiť vo formáte JPEG
alebo BMP
-
Tlač
Možnosť vytlačenia obrázku
Možnosť prispôsobiť veľkosť obrázku stránky
Možnosť vycentrovania obrázku
Možnosť vytlačiť obrázok zo všetkých kamier naraz alebo jednotlivo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Zálohovať
Zálohovanie dát vrátane funkcií prehliadania a prihlasovacích údajov
Vyberte si video, ktoré chcete zálohovať a kliknite na zálohovať
Vyberte si časový úsek, ktorý chcete zálohovať
Vyberte si z kamier, ktoré chcete zálohovať
Môžete si vypočítať veľkosť zálohovaných dát pomocou tlačidla spočítať veľkosť
Vyberieme si cestu pre zálohovanie dát
Vyberieme si, či chceme zálohovať denník udalostí, systému,...
Kliknite na zálohovanie
Pozri obrázok
11/26
-
Prehliadač denníka
1) Neobvyklá udalosť
História mimoriadnych udalostí, ktoré boli detekované
Vyhľadávanie pomocou typu udalosti, časového úseku
Možnosť vyhľadávania zo všetkých kamier naraz alebo jednotlivo
2) Denník systému
História systémových operácií v programe NUUO
22 typov denníka (zapnutie / vypnutie hlavného terminálu, štart / stop plánovača, štart / stop
chytrého stráženia, úprava nastavenia, úprava plánovača, ...), podľa ktorých je možné
vyhľadávať
vyhľadávanie pomocou časového úseku
viď obrázok
12/26
-
3) Čítač aplikácií
Nástroj pre počítanie vstupov a výstupov na určité kamery
Vyhľadávanie pomocou časového úseku
4) Čítač aplikácií - diagram
Grafické zobrazenie
Výpis denníka systému, neobvyklé udalosti a čítač aplikácií možno uložiť vo formáte *. txt
a *. xls
-
Nastavenie
Nastavenie zobrazenia záznamu (kalendár / zoznam), možnosti prehrávania, nastavenie
cesty pre uloženie video-záznamov
-
Vzdialený server
Nastavenie sa vykoná vyplnením IP adresy alebo DNS, portu, užívateľského mena a hesla
Pre vzdialený prístup v okne pre vyhľadávanie záznamov kliknite na ikonu "domov"
13/26
3. Plánovač
-
Denný režim
Možnosť nastavenia nahrávania kamery každý deň v rovnaký čas
-
1) Prednastavený voľby plánovača
Kliknite na nahrať a zvoľte si mód plánovača
a) Bežný režim - nahráva video 24 hodín denne v normálnej kvalite a rozlíšenie, 30 obr. / sek.
b) Kancelársky režim - nahráva video od 8-20 hod, v normálnej kvalite a rozlíšenie, 30 obr. /
sek.
c) Obchodný režim - nahráva video od 10-22 hod, v normálnej kvalite a rozlíšenie, 30 obr. /
sek.
d) Režim vysokého zabezpečenia - nahráva video 24 hodín denne vo vysokej kvalite a
rozlíšenie, 30 obr. / sek.
e) Režim ukladania na disk - nahrávanie je nastavené na 24 hodín denne v normálnej kvalite
a rozlíšení, 30 obr. / sek., kamery nahrávajú iba pri udalosti (detekcia pohybu, cudzí
predmet, ...)
f) Menšinový režim - nahrávanie je nastavené na 24 hodín denne v nízkej kvalite a rozlíšení,
15 obr. / sek., kamery nahrávajú iba pri udalosti (detekcia pohybu, cudzí predmet, ...)
14/26
-
2) Vloženie vlastného plánovača
V časovej lište si vyberte kameru a označte požadovaný časový interval nahrávania
Mód pridáte kliknutím na vložiť
Nahrávanie vždy alebo len pri udalosti
Nahrávanie v normálnej kvalite a rozlíšení, 30 obr. / Sek.
-
Kopírovať do
Možnosť kopírovať mód do všetkých kamier naraz alebo jednotlivo
-
Týždenný režim
Nastavenie nahrávanie pre každý deň inak
1) Štandardné - rovnaké nastavenie ako u denného režimu
2) Dovolenkový
3) Zákaznícke - nastavenie pre mimoriadne akcieStráženie
4. Stráženie
15/26
-
Nastavenie udalostí
Ak v hlavnej konzole svieti guľa (hore vľavo u loga NUUO) na červeno, kliknutím sa nám
zobrazí zoznam udalostí (viď obrázok)
-
Kliknutím na udalosť si vyberiete požadovanú kameru a priradíte udalosť
Systém NUUO má šesť typov udalostí
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Strata signálu
Všeobecný pohyb
Neznámy objekt
Chýbajúci objekt
Strata zaostrenie
Vada objektívu
Nastavenie udalosti alarmu
- Zaškrtnite možnosť umožniť udalosť
- Zvolíme zacyklenie: Automaticky / manuálne prerušiť ak udalosť zanikla
- Aktivácia periódy: Vždy / nastavenie požadovaný časový úsek
- U niektorých udalostí máte rozšírené nastavenia, kde môžete nastaviť citlivosť, interval a
nadefinovať detekčné zóny (všeobecný pohyb, ...)
- Nastavenie digitálnych vstupov
16/26
Nastavenie udalosti systému
1) Nie je miesto na disku
2) Neobvyklý stav systému - vysoká teplota procesora alebo nízke otáčky procesora - teplotu a
otáčky, pri ktorých vás systém varuje si môžete nastaviť v rozšírenom nastavení
Činnosť udalosti
- Musíte mať vybranú udalosť, aby ste mohli vybrať činnosť udalosti
1) Prehrať zvuk - môžete si zvoliť *. Wav súbor, ktorý bude hrať, keď sa detekuje zvolená
udalosť
2) Poslať e-mail - poslanie emailu pri alarme
3) Zatelefonovať
4) Prejsť na prednastavení
5) Digitálny výstup
-
Zvuk, email a telefónne číslo sa vyplňuje v záložke nastavenia - nastavenia - poradenská
linka
17/26
5. Nastavenie
1) Hlavné (pozri obrázok)
-
Tu sa nastavujú základné vlastnosti programu
Vyberáte si, ktoré súčasti programu sa majú spúšťať pri štarte programu NUUO, volíte
rozlíšenie panelu, možnosti ukladania a informácie, ktoré sa budú zobrazovať v
informačnom okne v hlavnom termináli
2) Kamera
- Tu sa nastavujú možnosti kamier, môžete vyhľadávať IP kamery, pridávať a odoberať ich zo
systému NUUO, nastavovať parametre ako formát, rozlíšenie, kvalita nahrávania atď, ...
- OSD nastavenia pre zobrazenie informácií (dátum, čas, meno kamery, …) v okne kamery pri
nahrávaní
18/26
3) Vstupné / výstupné zariadenia
-
Vyplníte meno modulu, typ zariadenia, COM port a ID
Vľavo dole sa vám potom zobrazia vstupy a výstupy zariadenia, kde červené body označujú
vstupy / výstupy a správnosť zapojenia
4) Nastavenie PTZ
- Vyplníte typ kamery, port, prenosovú rýchlosť a adresu
- V rozšírenom nastavení si môžete zvoliť rýchlosť pan / tilt, rýchlosť zoomovania
- V ostatných nastavení si môžete PTZ kameru pridať do strážnych skupín alebo nadefinovať
prepozície
5) Poradenská linka
- V tejto záložke si môžete vyplniť email, telefón, pridať zvuk, ...
- Pri detekcii nejakej udalosti vás systém informuje
6) Užívateľský účet
-
V tejto záložke môže administrátor vytvárať a odstraňovať používateľské účty a
používateľom meniť práva
19/26
7) Adresár
- Nastavte si v adresári mená, čísla a emaily ľudí, ktoré pri detekcii udalosti bude systém
NUUO informovať
8) Zobrazenie monitora
- Možnosť nastavenia zobrazenia monitora, predovšetkým pre nastavenie a použitie dvoch
monitorov
9) Joystick
- Joystick v záložke aktivujeme a v rolovacom menu si zvolíme požadované funkcie
Nastavenie ukladania / nahrať
- Nastavenie systému NUUO možno kedykoľvek uložiť / nahrať vo formáte *. CTG, zmeny
sa prejavia po reštartovaní systému
Nastavenie aplikácie čítač
- Nastavenie počítacie funkcie in / out
- Vyberiete si z ponuky kameru, nadefinujete oblasť detekcie alebo veľkosť objektu
- Vyberte si jednocestné alebo dvojcestné počítanie a zvoľte citlivosť
- Dajte možnosť zobraziť výsledok, výsledok sa zobrazuje ako in / out
- Nadefinujte zónu 1 a zónu 2
Nastavenie - sieťové služby
1) Živé zobrazenie
2) Vzdialený playback
3) Služby 3GPP
20/26
1) Živé zobrazenie
- Vzdialený prístup k systému, zobrazenie Live záznamu
a) Hlavné
-
Tu uvidíte užívateľov, ktorí sú práve pripojení k serveru a sledujú živý záznam vzdialene
Vzdialeného užívateľa môžete jednotlivo alebo všetky naraz odstrániť
Voľby - ak chcete meniť nastavenia, musíte zastaviť stav servera
Vo voľbách sa nastavuje port, na ktorý sa klient pripája, ďalej sa určuje maximálny počet
pripojených klientov (1 kamera = 1 pripojenie)
Zaškrtnutím poľa "použiť štandardný webový server", umožňujete klientom sledovať
živý obraz cez internet, port 80 je defaultne nastavený, nemeňte jeho hodnotu
Nastavenie je možné uložiť do ľubovoľnej zložky v počítači
b) Black / White List
21/26
-
Black / White list filtruje IP adresy, ktoré chcete povoliť alebo zakázať
White list - zoznam povolených IP rozsahov
Black list - zoznam zakázaných IP rozsahov
c) Výkon (Performance)
- Výkon prenosovej rýchlosti je znázornený grafom (v Kbps)
- Znázornenie jednej kamery / všetkých kamier naraz
2) Vzdialený Playback
- Umožnenie vzdialeným užívateľom pripojiť sa k špecifickému počítaču a prezerať si
uložené záznamy
- Ako administrátor môžete kontrolovať prihlásené účty vzdialených užívateľov
- Nastavenie je rovnaké ako u živého zobrazenia
22/26
3) Služby 3GPP
- Možnost vzdáleně sledovat obraz z kamer pomocí mobilního telefonu, který podporuje
technologii 3GPP
Nastavení – O hlavním terminálu
- Informace o verzi softwaru
23/26
6. Vzdialený prístup
-
Vzdialené sledovanie Live obrazu z kamier
Nastavenie - Ikona kladivko
1) Server
- Vyplníte meno servera, IP adresu servera a port, na ktorý sa pripájate
- Vyplníte užívateľské meno a heslo
- Pridáte server a potvrdíte
2) Skupina
- Priraďovanie niektorých kamier rôznym skupinám
- V pravom okne by mali byť už kamery, kliknutím na kameru, sa vám zobrazí
- Nad pravým oknom máme voľby prihlásiť / odhlásiť
- PTZ ovládanie, ovládací panel, zobrazenie kamier, tlačidlo pre nadobudnutie snímky,
tlačidlo pre zapnutie / vypnutie vstupných / výstupných zariadení
24/26
7. Vzdialený prístup cez web
-
Vzdialené sledovanie kamier cez webové rozhranie
Uistite sa, že máte spustený server živého zobrazenia (hlavný terminál - nastavenie - sieťové
služby)
Do internetového prehliadača napíšte IP adresu a port servera (napríklad http://192.168.1.16:8080/)
Vyberte si sledovanie živého záznamu alebo prehrávania videozáznamov (viď obrázok)
8. NUUO DB Tools
25/26
-
Nástroj pre import / export databázy, export nastavení a presmerovanie cesty pre uloženie
záznamov
26/26
Download

Užívateľský manuál v SK