7. ROČNÍK
ĽAHKÝ STUPEŇ MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA
1
ZOZNAM PREDMETOV
Slovenský jazyk a literatúra
Fyzika
Biológia
Dejepis
Geografia
Občiavská výchova
Etická výchova
Náboženská výchova
Matematika
Informatická výchova
Pracovné vyučovanie
Svet práce
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
2
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
3
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry žiakov s ľahkým stupňom mentálneho
postihnutia je základom celého vzdelávania a výchovy. Zvládnutie výchovno-vzdelávacích
úloh slovenského jazyka a literatúry je predpokladom na splnenie úloh ďalších
vyučovacích predmetov.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry je naučiť žiakov jednoducho a
zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, utvoriť u
všetkých žiakov návyk správneho hlasného čítania, naučiť ich rozumieť prečítanému textu,
z väčšiny žiakov vychovať čitateľov a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre.
Slovenský jazyk a literatúra spája v sebe niekoľko oblastí, ktoré sa navzájom prelínajú a
špecifickým spôsobom prispievajú k plneniu cieľov výchovy: rozvíjajú zmyslovú,
emocionálnu, vôľovú a rozumovú stránku osobnosti dieťaťa, spoluutvárajú charakter žiaka
a spolu s ostatnými predmetmi posilňujú výchovu k vlastenectvu.
Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry v 1. až 9. ročníku je rozdelený do troch
oblastí:
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
KOMUNIKÁCIA A SLOH
ČÍTANIE A LITERATÚRA
V 1. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú:
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
- písanie
KOMUNIKÁCIA A SLOH
- komunikácia, ústny prejav
ČÍTANIE A LITERATÚRA
- technika čítania
- literárna výchovy
V 2. až 5. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú:
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
- zvuková rovina jazyka a pravopis
- písanie
- významová rovina
- tvarová rovina
4
KOMUNIKÁCIA A SLOH
- sloh, komunikácia
- ústny a písomný prejav
ČÍTANIE A LITERATÚRA
- technika čítania – čítanie textu, základy čítania s porozumením
- literárna výchova – všeobecné pojmy a základné literárne žánre
V 6. až 9. ročníku jednotlivé oblasti obsahujú:
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
- zvuková rovina jazyka a pravopis
- významová rovina
- tvarová rovina
- skladobná rovina
KOMUNIKÁCIA A SLOH
- sloh, komunikácia
- ústny a písomný prejav
ČÍTANIE A LITERATÚRA
- technika čítania – čítanie textu, čítanie s porozumením, reprodukcia prečítaného textu,
verejná prezentácia textu
- literárna výchova – všeobecné pojmy a základné literárne žánre.
CIELE
- Oboznámiť žiakov so stavbou slov,
- správne písať a vyslovovať slová s niektorými predponami,
- utvrdzovať zručnosť správne písať „i“ a „y“ po obojakých spoluhláskach vo vnútri slova,
- pochopiť pojem vzoru pri podstatných menách a naučiť sa zaraďovať podstatné mená,
- poznávať minulý a budúci čas slovies,
- poznávať prídavné mená,
- cvičiť sa v tvorbe súvislých ústnych prejavov a vo formách spoločenského styku.
OBSAH
JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
Zvuková, významová, tvarová rovina jazyka a pravopis
5
Podstatné mená
Tvorenie nových slov pomocou slovotvornej predpony a slovotvornej prípony, poznávanie
slovotvorného základu.
Nácvik správneho písania a spisovného vyslovovania slov s predponami napríklad: na-, vyPrecvičovanie poznávania podstatných mien, určovanie rodu a čísla.
Skloňovanie podstatných mien podľa pádových otázok, určovanie pádu podstatných mien.
Oboznamovanie sa s pojmom vzoru, skloňovanie podstatných mien podľa jednotlivých
vzorov: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča, žena, ulica, dlaň, kosť.
Pravopis podstatných mien.
Prídavné mená
Poznávanie akostných prídavných mien a ich význam v beţnom jazyku. Poznávanie a
určovanie rodu a čísla prídavných mien.
Slovesá
Poznávanie slovies v oznamovacom spôsobe, v prítomnom, minulom a v budúcom čase.
Časovanie slovies. Pomocné sloveso byť.
KOMUNIKÁCIA A SLOH
Cvičenie v rozlišovaní spisovných a nespisovných jazykových prostriedkov.
Nácvik výstižného vyjadrovania, najmä vhodným výberom prídavných mien.
Cvičenie v pozorovaní. Pomenovávanie a vyjadrovanie sa o pozorovaných predmetoch,
javoch a činnostiach.
Odpovede na otázky
Písomné odpovede žiakov na otázky, ktoré sa týkajú ich života a ich blízkeho okolia.
Reprodukcia
Žiaci reprodukujú čítankové texty.
Rozprávanie
Rozprávanie žiakov podľa vlastných zážitkov a prečítaných textov.
Kolektívne zostavovanie osnovy príbehu a rozprávanie podľa osnovy.
Dodržiavanie základného členenia jazykového prejavu na úvod, hlavnú časť a záver.
Opis
Opis predmetov, obrázkov, osôb, pracovných postupov.
Zostavovanie jednoduchej správy na nástenku.
6
Formy spoločenského styku
Písanie listu s jednoduchým oznámením.
Osvojovanie si formy a úpravy listu, obálky.
Telefonovanie, vypĺňanie telegramu (oznámenie, blahoželanie, sústrasť).
Vypĺňanie poštových tlačív – podací lístok, poštová sprievodka, poštová poukážka.
ČÍTANIE A LITERATÚRA
Technika čítania
Čítanie primerane náročných umeleckých a náučných textov plynule, správne a s
porozumením. Prechod k spôsobu čítania, ktoré sa približuje čítaniu dospelých.
Rozširovanie a obohacovanie slovnej zásoby žiakov, presnejšie rozlišovanie významu slov,
výstižnejšie a presnejšie vyjadrovanie.
Literárna výchova
Žiaci sa oboznamujú s literárnymi textami, väčšinou už výrazným hlasným čítaním, ale aj
počúvaním. Pri čítaní a počúvaní ukážok z literárnych diel si žiaci rozvíjajú vzťahy k
prírode a k ľuďom, učia sa chápať hodnotu ľudskej práce, jej potrebu a celospoločenský
význam.
Pri práci s textom uvedomelo spájajú obsah textu s ilustráciou.
Učia sa prakticky rozumieť vybraným pojmom a výrazom v súvislosti so skutočnosťou,
ktorú tieto pojmy a výrazy označujú: poézia, próza, poviedka, báj, historická próza,
encyklopédia, náučná literatúra.
Poézia od detských autorov (napr. M. Rázusová – Martáková, S. Chalupka, S.
Maršak, M. Rúfus).
Rozprávky a rozprávkové dobrodružstvá (napr. B. Němcová, K. Čapek, J. C.
Hronský, Ľ. Feldek, K. Ondrejka).
Poviedky a romány zo ţžvota detí (napr. M. Majerová, B. Němcová, R. Dobiáš, V.
Šikula)
Bájky, poviedky o zvieratkách a dobrodružná literatúra (napr.E. Kästner, J.
Záborský, D. Defoe, R. Moric, V. Ferko, K. May, S. Michalkov).
Báje, povesti, historická próza(napr. M.J. Huska, J. Poliak, J. Horák, R. Moric, M.
Ďuríčková)
Náučná literatúra (napr.J. Ponec, M. Labuda, E. Jelínková, L. Švihan, J. Galata, M.
Šurinová)
7
PROCES
Žiaci reprodukujú texty na čítanie a v dramatizácii krátkych textov vedia pouţiť aj
priamu reč. Počas celého roka sa venuje zvýšená starostlivosť hovorenému prejavu žiakov.
Do učiva sa zaraďujú lexikálno – sémantické a štylizačné cvičenia. Osvojované učivo sa
zameriava na pravopisný výcvik, v jednoduchých prípadoch sa źiaci učia odôvodňovať i/y.
Názov predmetu
Slovenský jazyk a literatúra
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Ročník
siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 5 hod. ročne: 200 hod.
Stupeň mentálneho
ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
Kľúčové kompetencie žiakov
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho
narušenej komunikačnej schopnosti,
– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
– vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo
vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),
– dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
– je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,
– uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,
– rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
– je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,
– rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne
adekvátne reagovať podľa svojich možností,
– na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,
– chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne
8
odlišnosti detí a dospelých,
– správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
– preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny,
– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi
harmonické vzťahy.
Kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
– vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,
– využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií,
médií a internetu,
– vie používať vyučovacie programy,
– vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
– dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
– ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho,
– získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
– uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,
– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,
– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:
– rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne
svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,
– dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
– v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
– uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,
– dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
– uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,
– má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,
– pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,
9
– je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,
– dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
– je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,
– uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym
trávením voľného času,
- uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním
prispieva k dobrým medziľudským vzťahom.
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry:
– dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
– dokáže pomenovať základné druhy umenia,
– pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
– ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
rešpektuje vkus iných ľudí,
– uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
– má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.
10
TEMATICKÉ VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE PLÁNY Z PREDMETU:
Slovenský jazyk - Jazyková komunikácia
ročník: siedmy
stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 2
počet hodín ročne: 80
Mesiac
Týždeň Hodina
September
1
2
1.1.
Tematický celok
Téma
Opakovanie
poznatkov zo
6.ročníka
Rozdelenie hlások
1.2.
Mäkké spoluhlásky
2.1.
Mäkké spoluhlásky
2.2.
3
Tvrdé spoluhlásky
Obojaké spoluhlásky
5
Vybrané slová - b, p, m
Vybrané slová - r, s, z, v
Upevniť vedomosti, pravopis
Upevniť vedomosti, pravopis
Upevniť vedomosti, pravopis
U- s.11 ; PZ- s. 9-10
Aktivizácia poznatkov
U- s.13-16 ; PZ- s. 11-12
Aktivizácia poznatkov
U- s. 18-21; PZ- s. 13-15
Poznať slovotvorný základ
U- s. 23-24 ; PZ- s. 19-20
Vybrané slová - r, s, z, v
6.1.
6.2.
U- s.5; PZ- s. 5-9
Vybrané slová - b, p, m
5.1.
5.2.
6
Prehĺbiť získané vedomosti
Obojaké spoluhlásky
4.1.
4.2.
Október
Poznámky
Tvrdé spoluhlásky
3.1.
3.2.
4
Cieľ, kľúčové kompetencie
Náuka o slove
Stavba slova - základ slova
11
7.1.
Tvorenie slov pomocou predpôn
7
8.1.
Tvorenie slov pomocou prípon
8
9.1.
Zhrnutie a precvičovanie učiva
10.1.
Tvaroslovie
10.2.
11
11.1.
12.1.
Podstatné mená - poznávanie
Upotrebiť poznatky
U- s. 32,33 ; PZ- s. 22
Podst.mená - rozdelenie na všeobecné,
vlastné
Aktivizácia poznatkov
U- s.36-38 ; PZ-s. 23,24
Rod podst.mien - MR, ŽR, SR
Určiť rody, aktivizácia poznatkov 6.roč.
U- s.39 ; PZ- s. 24-26
Upevniť vedomosti zo 6.roč.
U- s.42 ; PZ- s. 27-28
Precvičiť pád.otázky,určovanie pádu
podst.mena
U- s. 45,46 ; PZ- s. 29-31
Číslo podst. mien
Číslo podst. mien
12.2.
13.1.
Pádové otázky - skloňovanie
13
13.2.
December
14
14.1.
14.2.
15
15.1.
Upevniť vedomosti, pravopis
Rod podst.mien - MR, ŽR, SR
11.2.
12
U- s.29-30 ; PZ-s. 19,20
Zhrnutie a precvičovanie učiva
9.2.
10
Vytvoriť nové slová,poznať prípony,
pravopis
Tvorenie slov pomocou prípon
8.2.
9
U- s. 26-27 ; PZ-s. 18
Tvorenie slov pomocou predpôn
7.2.
November
Vytvoriť nové slová,poznať predpony,
pravopis
Pádové otázky - skloňovanie
Tvaroslovie - vzory
Vzory podst.mien - MR, ŽR, SR
Oboznámiť sa s pojmom vzor
MR - vzor chlap
Použiť skloňovací vzor, vysvetliť
pravopis
MR - vzor chlap
12
U- s. 48-51 ; PZ- s. 32
15.2.
16
16.1.
17
17.1.
17.2.
18
Tvaroslovie - vzory
18.1.
20
19.1.
20.1.
Tvaroslovie
20.2.
21
21.1.
21.2.
22
22.1.
24
Použiť skloňovací vzor, vysvetliť
pravopis
U- s. 56-7 ; PZ- s. 35-37
Použiť skloňovací vzor, vysvetliť
pravopis
U- s. 37-8 ; PZ- s. 60-63
ŽR - vzor žena
ŽR - vzor kosť
Oboznámiť sa so vzorom
ŽR - vzor dlaň
Oboznámiť sa so vzorom
Zhrnutie a precvičenie učiva-vz. žena, ulica
Poznať vzory pre
ŽR,skloňovať,pravopis
Zhrnutie učiva -vz.kosť, dlaň
Upevniť vedomosti
SR - vzor mesto
Použiť skloňovací vzor, vysvetliť
pravopis
U- s. 64-6 ; PZ- s.38-9
Použiť skloňovací vzor, vysvetliť
pravopis
U- s. 68-9 ; PZ- s. 40-41
U, PZ, Zb.úloh
SR - vzor vysvedčenie
23.1.
24.1.
ŽR - vzor žena
SR - vzor vysvedčenie
23.2.
Marec
U, PZ, Zb.úloh
SR - vzor mesto
22.2.
23
Upevniť vedomosti
ŽR - vzor ulica
19.2.
Február
Zhrnutie a precvičovanie učiva vz.chlap, dub
ŽR - vzor ulica
18.2.
19
U- s. 52 ; PZ- s. 33
MR - vzor dub
16.2.
Január
Použiť skloňovací vzor, vysvetliť
pravopis
MR - vzor dub
Tvaroslovie
SR - vzor srdce
Oboznámiť sa so vzorom
SR - vzor dievča
Oboznámiť sa so vzorom
Zhrnutie a precvičenie učiva - vz. mesto,
vysvedčenie
Poznať vzory pre SR, skloňovať,
pravopis
13
U, PZ, Zb.úloh
25
26
24.2.
Zhrnutie učiva - vz. srdce, dievča
Upevniť vedomosti
25.1.
Zhrnutie poznatkov podst.mená,rod,číslo,pád, vzory
Upevniť a prehĺbiť vedomosti
U, PZ, Zb.úloh
25.2.
Zhrnutie poznatkov podst.mená,rod,číslo,pád, vzory
Poznať a určiť pr.meno v texte
U- s. 71-3 ; PZ- s. 41-3
Označiť a určiť rod príd.mena
U- s. 74-6 ; PZ- s.43-4
U- s. 77-9 ; PZ- s.45-6
26.1.
Prídavné mená
27
Apríl
28
29
Máj
Poznávanie prídavných mien
Poznávanie prídavných mien
26.2.
27.1.
Rod prídavných mien
27.2.
Rod prídavných mien
28.1.
Číslo prídavných mien
Určiť číslo pr.mena
28.2.
Číslo prídavných mien
( MR,ž. mn.č-1.p.-í)
29.1.
Zhrnutie poznatkov - príd.mená - rod, číslo,
pád
Upevniť a prehĺbiť vedomosti
U, PZ, Zb.úloh
29.2.
Zhrnutie poznatkov - príd. mená - rod, číslo,
pád
Poznávanie slovies
Systemetizovať poznatky - 6.roč.
U- s. 80-1 ; PZ- s. 47-8
Systematizovať poznatky - 6.roč.
U- s. 83-4 ; PZ- s. 49-50
Časovať sloveso v min.čase a určiť ho
v texte
U- s. 86-7 ; PZ- s. 51
Časovať sloveso v bud.čase a určiť ho
v texte
U- s. 89-90 ; PZ- s.52-3
Poznať oznam.spôsob v texte
U- s. 92 ; PZ-s. 54
30
30.1.
31
30.2.
31.1.
31.2.
Poznávanie slovies
Časovanie slovies - prít.čas
32.1.
Časovanie slovies - minulý čas
32.2.
Časovanie slovies - minulý čas
33.1.
Časovanie slovies - budúci čas
33.2.
Časovanie slovies - budúci čas
32
33
34
34.1.
34.2.
Slovesá
Časovanie slovies - prít.čas
Oznamovací spôsob slovies
Oznamovací spôsob slovies
14
35
35.1.
Tvaroslovie podst.mená
35.2.
36
36.1.
Tvaroslovie - príd.
mená
37
37.1.
Tvaroslovie - slovesá
37.2.
38
38.1.
Tvaroslovie - slovesá
38.2.
Náuka o slove
39.2.
40
40.1.
40.2.
U- s. 98 ; PZ- s.56 (alebo
ľubov.zb.úloh)
Upevniť a prehĺbiť získané vedomosti
o príd.menách
U- s. 98 ; PZ- s.56 (alebo
ľubovoľ.zb.úloh)
Zhrnutie poznatkov - slovesá: určovanie prít.,
min., bud.času ; oznam.spôsobu
Zhrnutie poznatkov - slovesá: určovanie prít.,
min., bud.času ; oznam.spôsobu
Zhrnutie poznatkov - slovesá: určovanie prít.,
min., bud.času ; oznam.spôsobu
Upevniť a prehĺbiť získané vedomosti
o slovesách
U- s. 95 ; PZ- s.55 (alebo
ľubovoľ.zb. úloh)
Upevniť a prehĺbiť získané vedomosti
o slovesách
U- s. 95 ; PZ- s. 55 (alebo
ľubovoľ.zb. úloh)
Upevniť a prehĺbiť vedomosti
ľubovolné cvičenia z knihy
(zb.úloh)
Prehĺbiť získané vedomosti
ľubovolné cvičenia z knihy
(zb.úloh)
Zhrnutie poznatkov - slovesá: určovanie prít.,
min., bud.času ; oznam.spôsobu
39.1.
39
Upevniť a prehĺbiť získané vedomosti
o podst.menách
Zhrnutie poznatkov - príd. mená: poznávanie
v texte,určovanie -rod, číslo
36.2.
Jún
Zhrnutie poznatkov - podst. mená :
rozdelenie, rod, číslo, pád, vzory= určovanie
Zhrnutie poznatkov - podst. mená :
rozdelenie, rod, číslo, pád, vzory= určovanie
Zhrnutie poznatkov - príd. mená: poznávanie
v texte,určovanie -rod, číslo
Zhrnutie poznatkov - tvorenie slov pomocou
predpôn, prípon, určiť v slove základ
Zhrnutie poznatkov - tvorenie slov pomocou
predpôn, prípon, určiť v slove základ
Súhrnné opakovanie učiva 7.roč.
Súhrnné opakovanie učiva 7.roč.
15
TEMATICKÉ VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE PLÁNY Z PREDMETU: Čítanie
a literatúra
ročník: siedmy
stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 2
počet hodín ročne: 80
Mesiac
September
Cieľ, kľúčové
kompetencie
Poznámky
Oboznámenie sa s učebnicou 7.roč.- Z každého rožka
troška
Orientovať sa v knihe
U- s. 3, 139
Opäť v škole
Čítať plynulo,správne
U- s. 4
Týždeň
Hodina
Tematický celok
Téma
1
1.1.
Próza
1.2.
Poézia
2
Týždenník ; Školské hádanky
2.1.
2.2.
Próza
3.1.
3
3.2.
Čítať plynulo,správne a
List bývalého poškoláka terajšiemu poškolákovi ; Riekanka zreprodukovať prečítaný
o abecede
text
4.2.
Október
5
5.1.
5.2.
U- s. 6, 7
Moje rýmy povedia ti veselo o krajine, kde sa všetko
muselo rýmovať
Čítať s porozumením,
aktivizovať poznatky 6.roč., rým
U- s. 8
Tri zvláštne písmená
Zreprodukovať
prečítaný text
U- s. 11
Keď sa sníva o lastovičkách, znamená to dobré chýry
Zreprodukovať
prečítaný text podľa
osnovy
U- s. 12
Doplnkové čítanie - Rozprávky a rozpr.dobrodružstvá
Čítať s porozumením
Podľa vlastného výberu
Doplnkové čítanie - Rozprávky a rozpr.dobrodružstvá
Čítať s porozumením
Podľa vlastného výberu
Živý rýľ ; Prosba k deťom
Definovať pojem
báseň,poézia, základé
znaky
U- s. 15, 20
4.1.
4
U- s. 5
Poézia
16
6
6.1.
6.2.
7
9
Balada
8.1.
8.2.
November
Próza
7.1.
7.2.
8
Doplnkové čítanie - Poézia od detských autorov
9.1.
10.1.
12
13.2.
December
14
14.1.
Rozprávať o rodine
(slovná zásoba)
U- s. 19
Dolu pri Dunaji
Definovať znaky balady
U- s. 21
Doplnkové čítanie - Balada
Podľa vlastného výberu
Žiadosť Becka - blázna
Definovať znaky
histor.povesti
U- s. 25
O krajčírskom učňovi Ončovi ; Porekadlá
Plynulo čítať,čítať
priamu reč
U- s. 29
O krajčírskom učňovi Ončovi ; Porekadlá
Vymenovať znaky
rozprávky (6.roč)
Voňavé ovce
Zvládnuť rolové čítanie
U- s. 33
Prefíkané vrany
Reprodukovať
prečítaný text
U- s. 36
Doplnkové čítanie - Poviedky o zvieratkách
Čítať s porozumením
Podľa vlastného výberu
2x7 otázok pre našich spisovateľov
Upevňovať učivo pád.otázky
U- s. 38
Vrana a líška
Definovať znaky bájky,
nájsť poučenie
U- s. 40
U- s. 22
Žiadosť Becka - blázna
Rozprávka
Próza
12.1.
13.1.
Vážny rozhovor o našej rodine
Historická próza
12.2.
13
U- s. 16
Prečo len Tom "nemyslel"
11.1.
11.2.
Porozprávať ako vyzerá
činnosť dňa
Próza
10.2.
11
Od rána do večera ; Hádanka
Pochopiť znaky balady
Správne čítať priamu
reč
9.2.
10
Podľa vlastného výberu
Bájka
Jeleň pri jazierku
Doplnkové čítanie - Bájky
17
U- s. 41
Aplikovať poznatky
Podľa vlastného výberu
14.2.
15
15.1.
Poézia
Čo to hviždí, čo to letí ; Mikuláš pred zrkadlom
Upotrebiť poznatky báseň, správny prednes
U- s. 57 , 63
Próza
Detektívne Vianoce
Čítať plynulo
U- s. 58
Z vianočných zvykov ; Vianoce
Poznať vianoč.zvyky a
tradície a vedieť o nich
porozprávať
U- s. 64 , 65
Mama, urob iné ticho ; Ľudové pranostiky
Plynulo čítať s dôrazom
na priamu reč
U- s. 42 , 45
15.2.
16
16.1.
Próza
16.2.
Január
17
17.1.
17.2.
18
Február
20
Encyklopédia
18.1.
18.2.
19
Ako Adam zmúdrel, keď ho otec udrel
Próza
O bocianovi Bonifácovi
Reprodukovať text
U- s. 50
Bocian biely
Definovať znaky
encyklopédie
U- s. 53
Doplnkové čítanie - encyklopédia
Upevniťpoznatky encyklopédia
Podľa vlastného výberu
Bolí , bolí . . . . .; Kysuca, Kysuca
Zreprodukovať text
U- s. 54
19.1.
Viete, čo je počítač ?
U- s. 66
19.2.
Vianočný počítač
U- s. 70
20.1.
Kominári - čierni chlapci
Čítať s porozumením
U- s. 71
Holíč , Prečo sa Záhoráci usmievajú, Už je cesta na voze,
Galantní Galanťania,Figa
Označiť rým, verš
U- s. 73 , 74
20.2.
Poézia
21
21.1.
O reči, Čo ľúbim, Pieseň o rodnej zemi
22.1.
22.2.
U- s. 75
Próza
Fašiangová ; Zo starých zvykov
Plynulo čítať s dôrazom
na priamu reč,poznať
fašiang.zvyky a tradície
Báj
Zlatý baran
Definovať znaky báje
U- s. 80
Doplnkové čítanie - Báj
Upevniť poznatky,
čítanie s porozumením
Podľa vlastného výberu
21.2.
22
U- s. 46
18
U- s. 76, 76
23
23.1.
Próza
Pláca bez práce
Plynulosť čítania
U- s. 81
Ako vznikla termoska
Definovať znaky
náuč.literatúry,vyhľadať
ich v texte
U- s. 83
Čo je pôda
Upevňovať poznatky náuč.liter.
U- s. 85
Doplnkové čítanie - náuč.literatúra
Čítať s porozumením
Podľa vlastného výberu
Sýkorka, Sova, Ďateľ
Dbať na správny
prednes
U- s. 90
23.2.
Náučná literatúra
Marec
24
24.1.
24.2.
25
25.1.
Poézia
Jar už prišla, Sojka
25.2.
26
26.1.
26.2.
27
27.1.
Próza
O chlapcovi, ktorý vedel krásne rozprávať
Správne čítať priamu
reč
U- s. 92
Balada
Kačička divoká
Upevniť poznatky o
balade
U- s. 94
Povesť
Otcovo dedičstvo
Definovať znaky
povesti, pojem povesť
U- s. 95
Ako sa stal orol kráľom
Upevniť vedomosti povesť
U- s. 100
Doplnkové čítanie - povesť
Čítať s porozumením
Podľa vlastného výberu
Staré veľkonočné zvyky a obyčaje, Veľkonočná
Poznať veľkonočné
zvyky a tradície
U- s. 88
Deti bez dozoru
Upevniť poznatky náuč.liter.
U- s. 103
27.2.
Apríl
28
28.1.
28.2.
29
29.1.
Náučná literatúra
29.2.
30
30.1.
U- s. 91
Krajina lesov
Poézia
U- s. 106
Maxižaba šantí ; Žaburinka
Plynulo čítať,nájsť verš,
rým
U- s. 105
Doplnkové čítanie - Poviedky o zvieratkách
Reprodukovať prečítaný
text
Podľa vlastného výberu
30.2.
31
31.1.
19
31.2.
Máj
32
32.1.
32.2.
33
34
35
36
37
38
39
Reprodukovať prečítaný
text
Historická próza
Poézia
Podľa vlastného výberu
U- s. 110
Železný Janko
Upevniť poznatkypovesť/histor.próza
U- s. 114
Chlieb má veľkú moc
Reprodukovať prečítaný
text
U- s. 118
Báseň o chlebových dierkách
U- s. 121
Nezmyselné básničky
35.2.
Hubárska rozprávka
Čítať s porozumením
Plynulo čítať, zostaviť
osnovu
Služba v mieri
Prerozprávať prečítaný
text
U- s. 126
Na svete je toľko vecí
Dbať na správny
prednes
U- s. 128
Medzinárodný deň detí
Plynulo čítať, čítanie s
porozumením
U- s. 113
36.1.
37.1.
U- s. 117
U- s. 124
37.2.
Dodrží Medard slovo ?
U- s.122
38.1.
Malý Princ
U- s.129
38.2.
Robinsonka
U- s.132
39.1.
Ako zajka doma uvítali
U- s. 135
39.2.
40
U- s. 108, 109
35.1.
36.2.
Jún
Mame , Modlitba za starkú, Ľudové príslovia o rodine
Manolin
34.1.
34.2.
Podľa vlastného výberu
Doplnkové čítanie - poézia od detských autorov
33.1.
33.2.
Doplnkové čítanie
40.1.
40.2.
Doplnkové čítanie - Zo života detí
Plynulo čítať, čítanie s
porozumením
Podľa vlastného výberu
Doplnkové čítanie
Plynulo čítať, čítanie s
porozumením
Podľa vlastného výberu
Doplnkové čítanie
Čítať s porozumením
Podľa vlastného výberu
20
TEMATICKÉ VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE PLÁNY Z PREDMETU:
Slovenský jazyk - Komunikácia a sloh
ročník : siedmy stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 1
počet hodín ročne: 40
Mesiac
Týždeň Hodina
September
1
1.1.
Október
November
Tematický celok
Téma
Obozn. s predmetom,opakov.učiva
6.roč.
Dobré a zlé skutky
Cieľ, kľúčové
kompetencie
Poznámky
Osvojiť si šk.poriadok
U- s. 9
2
2.1.
Rozprávanie
3
3.1.
Statický opis
predmetu
Školské pomôcky
Odpovedať na otázky
U- s. 7
4
4.1.
Opis -statický
Na trhovisku
Opisať obrázok podľa
otázok
U- s. 12
5
5.1.
Opis zvieraťa
Tom a Jerry
Vytvoriť opis podľa otázok
a obrázku
U- s. 17
6
6.1.
Opis - statický
Bytovka a rodinný dom
7
7.1.
Opis - obrázka
Na salaši
Vytvoriť opis na základe
pozorovania obrázka a
odpovedí na otázky
8
8.1.
Opis zvieraťa
Domáce a lesné zvieratá(podľa
vlast.výberu)
Precvičiť a upevniť
poznatky
9
9.1.
Opis obrázka
Jeseň v lese
Vytvoriť opis na základe
pozorovania obrázku
10
10.1.
Opis
Naša trieda
Zhrnúť poznatky -opis
11
11.1.
Osnova
O Snehulienke
Zostaviť osnovu príbehu
U- s. 32 - 35
12
12.1.
13
13.1.
Poznať znaky oznámenia,
U- s. 25; PZ- s.17
U- s. 15
U- s. 19
U- s. 20
O Snehulienke - dokončenie
Inform.sloh.postup
Oznámenie
21
inzerátu, správy
December
Január
Február
Marec
Inzerát
U- s. 28; PZ- s. 18
15.1.
Inzerát, Správa
U- s. 31; PZ- s. 21
16
16.1.
List
Osvojiť si formy a úpravy
listu
U-s. 38
17
17.1.
Obálka na list
Osvojiť si napísanie obálky
U- s. 41; PZ- s. 26
18
18.1.
Podací lístok
Vyplniť správne poštové
tlačivá
U- s. 44; PZ- s. 29
19
19.1.
20
14
14.1.
14, 15
Formy písomn.styku
Formy písomn.styku
praktické
písomnosti
Poštová poukážka
U- s. 47; PZ- s. 31
20.1.
Telegram
U- s. 55
21
21.1.
Poštová sprievodka
22
22.1.
23
23.1.
24
24.1.
Rozprávanie
25
25.1.
Rozprávanie osnova
26
26.1.
27
27.1.
28
28.1.
Poznať ďalšie formy
komunikácie
PZ- s. 35
U zubného lekára
Dodržať znaky osnovy pri
rozprávaní
U- s. 51
Upratovanie
Dodržať členenie textu Ú,J,Z
U- s. 59
Dopravné predpisy
Odpovedať na
otázky,tvorba viet,správny
slovosled
U- s. 63
Rozprávanie
Doma čakajú na vysvedčenie
Rozprávať podľa obrázkov
U- s. 70
Reprodukcia
Maľovaný cukrík
Zreprodukovať báseň a
porozprávať príbeh
vlast.slovami
U- s. 73, 74
Telefonovanie
Mobil.telefon, SMS, MMS
Zhnutie - formy písomn.styku
Apríl
22
Máj
Jún
29
29.1.
Opis prírod.javu
Búrka
Usporiadať vety podľa
čas.postupnosti - dodržať
časti osnovy a členenie
textu
30
30.1.
Statický opis
predmetu
Bicykel
Opísať predmet podľa
obrázku
U- s. 79
31
31.1.
Štylizácia
Hľadanie chýb na obrázkoch
Zostaviť logicky správny
text
U- s. 82
32
32.1.
Statický opis
Záhrada
Opísať obrázok, odpovedať
na otázky
U- s. 85
33
33.1.
Dynamický opis
Výroba izolačnej podložky
Usporiadať vety podľa
čas.postupnosti -
U- s. 88
34
34.1.
Opis pracovnej
činnosti
Prišívanie gombíka
Pokúsiť sa napísať postup
pri prišívaní gombíka
U- s. 88
35
35.1.
Rozprávanie
V holičstve a v kaderníctve
Rozprávať podľa osnovy a
otázok
U- s. 91
36
36.1.
Rozprávanie
Jankov pracovný deň
Usporiadať vety do
sloh.celku podľa osnovy
U- s. 94
37
37.1.
Rozprávanie
Včera , dnes a zajtra
Rozprávať podľa osnovy
U- s. 97
38
38.1.
Opis pracovnej
činnosti
Zaváranie čerešní
Zhrnuť poznatky opis,členenie textu - Ú, J, Z
U- s. 101
39
39.1.
Praktické
písomnosti
Zhnutie - formy písomn.styku
Aplikovať získané poznatky
40
40.1.
Opakovanie učiva
23
U- s. 76
FYZIKA
24
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Učivo fyziky je zamerané na objasnenie základných pojmov a javov z odboru
fyziky. Štruktúru obsahu fyziky tvoria tematické celky, v ktorých si žiaci osvojujú sústavu
vybraných faktov, javov a pojmov. Učia sa fyzikálne javy pozorovať, opísať, odmerať
hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť. Osvojujú si zavedenú terminológiu a
symboliku, základné vzťahy medzi fyzikou, matematikou a ostatnými prírodnými vedami.
Žiaci si osvojujú dôležité hodnoty, postoje a návyky, správanie sa k prírode a k sebe.
Pri vyučovaní fyziky je potrebné opierať sa o zmyslové vnímanie predmetov a
javov ako o základ pre utváranie predstáv a pojmov u mentálne postihnutých žiakov.
Názornosť je najdôležitejšia zásada pri vyučovaní fyziky. Nové učivo učiteľ vysvetľuje
najmä demonštračnou metódou, pri ktorej sa žiaci učia slovne opísať pozorovaný jav. Žiaci
merajú, vážia, pripravujú podmienky pre pokusy a vykonávajú také činnosti, ktoré
využívajú v praktickom živote.
Všetky činnosti robia žiaci v malých skupinách alebo vo dvojiciach. Učia sa
spolupracovať, dorozumievať sa pri práci a spoločne niesť zodpovednosť za jej výsledok.
CIELE
- Porozumieť základným fyzikálnym javom v bezprostrednom okolí žiakov,
- vedieť rozlišovať tuhé, kvapalné a plynné telesá,
- vedieť odmerať dĺžku, hmotnosť a objem telesa, urobiť zápis nameraných hodnôt,
- vedieť overiť jednoduchým experimentom vybrané vlastnosti telies,
- vedieť merať v určitých časových intervaloch teplotu a zaznamenať ju do tabuľky,
- nadobudnúť schopnosť pracovať v tíme,
- osvojiť si vybrané metódy práce a súbor činností, ako je pozorovanie a meranie
vybraných fyzikálnych veličín.
OBSAH
Vlastnosti látok a telies
Telesá z tuhých, kvapalných a plynných látok. Látka a teleso.
Vlastnosti tuhých telies – krehkosť, tvrdosť, pružnosť, tvárnosť.
Merateľné vlastnosti telies: hmotnosť, váhy, váženie, jednotky hmotnosti - 1kg, 1g, 1t.
Dĺžka, meradlá dĺžky, meranie dĺžkovým meradlom, jednotky dĺžky – 1m, 1cm, 1mm,
1km.
25
Meranie dĺžky nepravidelných telies, odhad dĺžky.
Objem, odmerný valec, meranie objemu geometricky nepravidelných telies, jednotky
objemu 1l, 1ml.
Vlastnosti kvapalín – nestlačiteľnosť, tekutosť.
Tlak v kvapalinách. Využitie takmer nestlačiteľnosti kvapalín v praxi.
Nadľahčovanie telies v kvapalinách, plávanie, vznášanie a potápanie sa telies v
kvapalinách.
Vlastnosti plynov – stlačiteľnosť, rozpínavosť, tekutosť plynov.
Nadľahčovanie telies v plynoch. Vzduch, atmosféra, tlak v plynoch. Znečisťovanie
vzduchu.
Teplota, premeny skupenstva látok
Tuhé, kvapalné a plynné skupenstvo látok. Meranie teploty, teplomer, Celziova stupnica,
jednotka teploty °C.
Meranie teploty a času, jednotka času 1s, 1min, 1h.
Premena vody na paru
Vyparovanie, podmienky vyparovania. Var.
Meranie teploty a času v priebehu varu vody, záznam nameraných hodnôt do tabuľky.
Skvapalňovanie (kondenzácia)
Podmienky skvapalňovania. Vznik rosy a dažďa. Kolobeh vody v prírode. Kyslé dažde a
ich vplyv na prírodu.
Topenie a tuhnutie
Premena ľadu na vodu a vody na ľad. Tuhnutie. Topenie. Meranie teploty a času v
priebehu topenia ľadu, záznam nameraných hodnôt do tabuľky.
Meteorologické pozorovanie
Pozorovanie a predpoveď počasia.
Meteorologická stanica.
Zriadenie meteorologickej stanice, meranie teploty a objemu zrážok, zisťovanie
prítomnosti nečistôt v zrážkach a v ovzduší.
Zisťovanie smeru vetra.
Záznam pozorovaní a nameraných hodnôt teploty, objemu zrážok, smeru vetra.
26
PROCES
Na vyučovacích hodinách sa opierame o zmyslové vnímanie predmetov a javov ako
o základ na utváranie predstáv a pojmov. Pri praktických cvičeniach, ktoré robíme v
malých skupinách alebo vo dvojiciach, učíme ţiakov spolupracovať so spolužiakmi,
dorozumievať sa pri práci, spoločne niesť zodpovednosť za jej výsledok, udržiavať
poriadok na pracovisku. Učíme ich porozumieť nameraným hodnotám teploty a času v
tabuľke, aby mali predstavu konkrétneho deja.
Názov predmetu
Fyzika
Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda
Ročník
siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 1 hod. ročne: 40 hod.
Stupeň mentálneho
ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
Kľúčové kompetencie žiakov
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho
narušenej komunikačnej schopnosti,
– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
– vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo
vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),
– dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
– je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,
– uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,
– rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
– je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,
– rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne
adekvátne reagovať podľa svojich možností,
27
– na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,
– chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne
odlišnosti detí a dospelých,
– správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
– preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny,
– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi
harmonické vzťahy.
Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
– dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných
úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie,
– rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,
– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať
vzťahy medzi predmetmi a javmi,
– má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby
ochraňovať prírodu pre budúce generácie.
Kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
– vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,
– využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z
médií a internetu,
– vie používať vyučovacie programy,
– chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
– vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
– dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
– ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho,
– získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
– uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,
– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,
– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
28
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:
– rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne
svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,
– dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
– v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
– uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,
– dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
– uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,
– má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,
– pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,
– je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,
– dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
– je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,
– uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym
trávením voľného času,
– uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním
prispieva k dobrým medziľudským vzťahom.
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry:
– dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
– dokáže pomenovať základné druhy umenia,
– pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
– ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
rešpektuje vkus iných ľudí,
– uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
– má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.
29
TEMATICKÉ VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE PLÁNY Z PREDMETU:
ročník: siedmy
stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 1
počet hodín ročne: 40
Mesiac
Týždeň Hodina
September
Tematický celok
Téma
Vlastnosti látok a
telies
Telesá z tuhých, kvapalných a
plynných látok
Fyzika
Cieľ, kľúčové
kompetencie
Označiť základné
fyzikálne javy v
bezprostrednom okolí
žiakov
1
1.1.
2
2.1.
Rozdiel medzi látkou a telesom
vo fyzike
Rozlíšiť rozdiel medzi
látkou a telesom
3
3.1.
Skúmanie vlastností tuhých látok
a telies
Určiť čo je krehkosť,
tvrdosť, pružnosť a
tvárnosť tuhých látok
4
4.1.
Telesá majú hmotnosť, jednotky
hmotnosti
Odmerať hmotnosť telesa
5
5.1.
Urob si pomôcku: rovnoramenné
váhy
Nadobudnúť schopnosť
pracovať v tíme
6
6.1.
Telesá majú svoju dĺžku,
jednotky dĺžky
Odmerať dĺžku telesa
7
7.1.
Meranie dĺžky telies
nepravidelného tvaru
Merať dĺžku
nepravidelných telies,
odhadnúť dĺžku
8
8.1.
Meranie objemu telies, jednotky
objemu telies
Merať objem telesa
Test č.1: Vlastnosti tuhých látok
a telies
Overiť si jednoduchým
testom vedomosti žiakov z
prebratého tématického
testu
Október
Vlastnosti látok a
telies
November
9
9.1.
Vlastnosti látok a
telies
30
Poznámky
10
10.1.
Vlastnosti kvapalín ,skúmanie
vlastností kvapalín
Ovládať niektoré vlastnosti
kvapalných látok,
nestlačitelnosť,tekutosť
11
11.1.
Tlak v kvapalinách
Osvojiť si základné
fyzikálne javy v
bezprostrednom okolí
žiakov, čo spôsobuje tlak
v kvapalinách
12
12.1.
Urob si pomôcku: Model
hydraulického zariadenia
Nadobudnúť schopnosť
pracovať v tíme
13
13.1.
Nadľahčovanie telies v
kvapalinách,plávanie, vznášanie
a potápanie telies
Intrpretovať základné
fyzikálne javy v
bezprostrednom okolí
žiakov, opísať princíp na
ktorom pracuje ponorka
14
14.1.
Test č.2: Vlastnosti kvapalných
látok a telies
Vysvetliť vlastnosti
kvapalných látok a javov s
kvapalinami spojených
Vlastnosti plynov skúmanie
vlastností plynov
Interpretovať niektoré
vlastnosti plynných látok,
stlačitelnosť,rozpínavosť a
tekutosť plynov
Nadľahčovanie telies v plynoch
Formulovať základné
fyzikálne javy v
bezprostrednom okolí
žiakov
December
15
16
15.1.
16.1.
Vlastnosti látok a
telies
31
Január
17
17.1.
Vzduch,atmosféra Zeme
Vysvetliť základné
fyzikálne javy v
bezprostrednom okolí, čo
je to atmosferický obal
Zeme
18
18.1.
Tlak v plynoch
Interpretovať základné
fyzikálne javy v
bezprostrednom okolí
žiakov, na príkladoch
opísať stlačiteľnosť v
plynoch
19
19.1.
Urob si pomôcku: Tlakomer
Osvojiť si vybrané metódy
práce a súbor činností
Test č. 3: Vlastnosti plynov
Interpretovať základné
fyzikálne javy v
bezprostrednom okolí
žiakov
Február
20
20.1.
Vlastnosti látok a
telies
21
21.1.
Teplota, premeny
skupenstva látok
22
22.1.
23
23.I
Tuhé, kvapalné a plynné
skupenstvo látok
Meraranie teploty, jednotky
teploty
24.1.
25
25.I
Teplota, premeny
skupenstva látok
Merať teplotu
Teplomer
Používať teplomer na
meranie teploty ľudského
tela
Meranie teploty a času
Experimentovať a merať v
určitých časových
intervaloch teplotu a
zoradiť veličiny
zaznamenané do tabuľky
Premena vody na paru,
vyparovanie
Popísať ako sa voda v
prírode mení na paru
Marec
24
Rozlíšiť tuhé, kvapalné a
plynné skupenstvá
32
26
26.1.
Formulovať, čo sa stane
pri vare napr. kvapaliny
vody
Test č. 4: Skupenstvá látok
Zhodnotiť základné
fyzikálne javy v
bezprostrednom okolí
žiakov
Premena vodnej pary na vodu
Popísať na príkladoch
premenu vodnej pary na
vodu
27
27.1.
28
28.1.
29
29.1.
Ako vzniká dážď
Interpretovať princíp, ako
vzniká dážď
30
30.1.
Urob si pomôcku: zrážkomer
Osvojiť si vybrané metódy
práce a súbor činností
31
31.I
Skvapalňovanie(kondenzácia)
Opísať svojimi slovami
kondenzáciu
32
32.1.
Vznik rosy a dažďa
Interpretovať vznik rosy a
dažďa
33
33.1.
Kolobeh vody v prírode
Opísať, čo spôsobuje
kolobeh vody v prírode
34
34.1.
Kyslé dažde a ich vplyv na
prírodu
Poznať nebezpečenstvo
kyslých dažďov na planétu
Zem.
Tuhnutie
Porozumieť premene
skupenstva látok, kedy
dochádza k tuhnutiu ako
fyzikálnemu javu napr.
vody
Topenie
Porozumieť premene
skupenstva látok, na
príkladoch opísať topenie
napr. vody
Apríl
Máj
Premena vody na paru, var
35
36
35.1.
36.1.
Teplota, premeny
skupenstva látok
Teplota, premeny
skupenstva látok
33
Jún
Test č.5 : Skvapalňovanie,
tuhnutie a topenie
Osvojiť si vybrané metódy
práce a súbor činností
38.1.
Meteorologické pozorovania,
urob si pomôcku: meradlo smeru
vetra
Sledovať počasie a riadiť
sa ním v bežnom živote
39
39.1.
Meteorologické stanica,
predpoveď počasia
Interpretovať, čo je to
predpoveď počasia a
meteorologická stanica
40
40.1.
Záverečné opakovanie
Zhromaždiť a kombinovať
základné vedomosti z
fyziky
37
37.1.
38
Teplota, premeny
skupenstva látok
34
BIOLÓGIA
35
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Učivo biológie nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci
získavajú základné poznatky o živej a neživej prírode a prírodných procesoch vo
vzájomných súvislostiach. Oboznamujú sa so základnou stavbou tela a spôsobom života
živočíchov, rastlín a iných organizmov, s podmienkami ich zdravého vývinu, s ochranou a
tvorbou životného prostredia. Učia sa chápať prírodu ako zdroj trvale udržateľného života
na Zemi.
Učia sa o škodlivosti fajčenia, alkoholu, toxikománie a dôsledkoch na ľudský organizmus.
Vyučovanie biológie je nevyhnutné realizovať najmä v prirodzenom prostredí, v
konkrétnych podmienkach prírodného prostredia v danom regióne prostredníctvom
vychádzok, exkurzií a názorného materiálu v súčinnosti s praktickou skúsenosťou
mentálne postihnutých ţiakov.
Konkrétne druhy rastlín a živočíchov a ich počet si môže vyučujúci určiť podľa regiónu, v
ktorom sa škola nachádza.
CIELE
- Poznať živočíchy, rastliny a iné organizmy v závislosti od prostredia, v ktorom žijú,
- poznať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím,
- učiť sa poznávať najznámejších predstaviteľov živočíchov, rastlín a iných organizmov
- oboznámiť sa s ochranou a tvorbou životného prostredia.
OBSAH
Príroda a jej prírodné deje
Rozmanitosť a život organizmov.
Hlavné skupiny organizmov v prírode, ich znaky – baktérie, huby, rastliny, živočíchy.
Životné prostredie, jeho vplyv na živé organizmy.
Voda ako životné prostredie
Závislosť organizmov od prostredia, v ktorom žijú.
Význam vody pre život rastlín, živočíchov a človeka. Zdroje znečisťovania vôd. Ochrana
vôd, najmä zdrojov pitnej vody.
Živočíchy a rastliny stojatých vôd – močiarov, jazier, rybníkov a nádrží.
Rastliny stojatých vôd: pálka úzkolistá, lekno biele, žaburinka menšia.
36
Živočíchy stojatých vôd: kapor obyčajný, mlok veľký, korytnačka bahenná, pijavica
lekárska, larvy komárov.
Živočíchy tečúcich vôd: pstruh potočný, šťuka obyčajná, ostriež riečny, rak riečny.
Rastliny a živočíchy brehov vôd.
Najčastejšie rastliny: vŕba biela, jelša lepkavá, záružlie močiarne, nezábudka močiarna.
Živočíchy: ondatra pižmová, kačica divá, užovka obyčajná, skokan hnedý, vážka ploská,
komár piskľavý.
Chránené živočíchy: rosnička zelená, bocian biely.
Pozorovanie predstaviteľov rastlín a živočíchov vo vodnom prostredí a pri vode v
najbližšom okolí.
Les – spoločenstvo organizmov
Vzťahy medzi živými organizmami a životným prostredím v lese.
Les – hospodársky významné spoločenstvo organizmov.
Lesné dreviny: ihličnaté, listnaté, stromy a kríky.
Byliny: papraď samčia, jahoda lesná, machy, lišajníky, liečivé byliny.
Lesné živočíchy: srna hôrna, ropucha krátkonohá, ďateľ veľký, vretenica obyčajná,
lykožrút smrekový a iné, v lese žijúce organizmy.
Huby: jedovaté (muchotrávka zelená), nejedlé (hríb satanský), jedlé (hríb dubový).
Potravové vzťahy medzi organizmami – potravové reťazce.
Význam lesov, ich ochrana.
Pozorovanie v lese, poznávanie niektorých živočíchov, rastlín a iných organizmov žijúcich
v lese.
Vysokohorská vegetácia
Význam a ochrana vysokohorskej vegetácie.
Charakteristickí predstavitelia rastlín ( machy, lišajníky, kosodrevina, borievka nízka,
plesnivec alpínsky) a živočíchov (kamzík vrchovský, svišť horský, orol skalný).
Lúky a pasienky – spoločenstvo organizmov
Ošetrovanie lúk a pasienkov, zúrodňovanie – ich význam.
Vzájomný vzťah medzi rastlinami a živočíchmi.
Rastliny: trávy, ďatelina lúčna, lúčne kvety.
Živočíchy: ovca domáca, tur domáci, jašterica obyčajná, koník lúčny, lienka veľká, motýle,
ovad hovädzí.
37
Polia
Pôda a jej význam pre človeka.
Starostlivosť o pôdu. Ochrana pôdy.
Hospodársky významné rastliny: obilniny, okopaniny, olejniny, krmoviny.
Buriny – vlčí mak a iné.
Biologická ochrana rastlín, chemická ochrana rastlín – ich význam.
Živočíchy polí: zajac poľný, hraboš poľný, jarabica poľná, baţant obyčajný, škovránok
poľný, svrček poľný. Škodcovia: pásavka zemiaková, krtonôžka obyčajná.
Záhrady a sady
Vzťah medzi rastlinami a živočíchmi v spoločenstve záhrad a sadov, ich význam pre
človeka.
Záhrady a sady v rôznych ročných obdobiach.
Pestovanie rastlín a starostlivosť o ne v rôznych ročných obdobiach.
Zelenina, ovocné stromy, kry a byliny; okrasné stromy, kry a kvety – jednoročné,
dvojročné trvalky.
Najčastejšie živočíchy: krt obyčajný, jež bledý, hrdlička záhradná, drozd čierny, sýkorka
veľká, vrabec domový, škorec obyčajný, mlynárik kapustový, chrúst obyčajný, obaľovač
jablčný, slimák záhradný, dážďovka obyčajná.
Opeľovače: včela medonosná, čmeľ zemný.
PROCES
Nadväzujeme na poznatky, ktoré si žiaci osvojili v nižších ročníkoch vo vlastivede.
Učia sa poznávať vzájomné vzťahy medzi organizmami a medzi organizmami a
prostredím.
Vyučovanie biológie realizujeme najmä v prirodzenom prostredí, v konkrétnych
podmienkach prírodného prostredia prostredníctvom vychádzok a názorného materiálu v
súčinnosti s praktickou skúsenosťou žiakov.
38
Názov predmetu
Biológia
Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda
Ročník
siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 2 hod. ročne: 80 hod.
Stupeň mentálneho
ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
Ciele vyučovacieho predmetu
- poznať živočíchy, rastliny a iné organizmy v závislosti od prostredia, v ktorom žijú,
- poznať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím,
- učiť sa poznávať najznámejších predstaviteľov živočíchov, rastlín a iných organizmov,
- oboznámiť sa s ochranou a tvorbou životného prostredia.
Kľúčové kompetencie žiakov
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho
narušenej komunikačnej schopnosti,
– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
– vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo
vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),
– dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
– je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,
– uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu.
Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
– dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných
úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie,
– rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,
39
– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať
vzťahy medzi predmetmi a javmi,
– má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby
ochraňovať prírodu pre budúce generácie.
Kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
– vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,
– využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z
médií a internetu.
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
– dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
– získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
– uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,
– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,
– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:
– rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne
svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,
– dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
– v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
– dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
– uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,
– má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,
– pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,
– je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,
– dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
– je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,
– uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym
trávením voľného času.
40
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry:
– dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
– pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície.
41
TEMATICKÉ VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE PLÁNY Z PREDMETU: Biológia
ročník: siedmy
stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 2
počet hodín ročne: 80
Mesiac
Týždeň
Hodina
Tematický celok
Téma
Cieľ, kľúčové kompetencie
1
1.1.
Príroda a jej
prírodné deje
Úvodná hodina
Oboznámiť žiakov s učebným obsahom
predmetu
September
1.2.
Rozmanitosť a život
organizmov
Rozlišovať druhy životného prostredia
2.1.
Vplyv životného prostredia na
organizmy
Chrániť životné prostredie a poznať chránené
organizmy
2.2.
Hlavné skupiny organizmov:
Baktérie
Poznať znaky jenotlivých skupín organizmov
3.1.
Huby
Poznať znaky jenotlivých skupín organizmov
3.2.
Rastliny
Oboznámiť sa s ich základným delením
4.1.
Živočíchy
Oboznámiť sa s ich základným delením
4.2.
Opakovanie tematického
celku: Príroda a jej prírodné
deje
Upevniť nadobudnuté poznatky
2
3
4
Október
5.1.
5
Voda ako životné
prostredie
Vodné prostredie - závislosť
organizmov od prostredia, v
ktorom žijú
42
Rozlišovať druhy životného prostredia, vedieť
význam vody pre organizmy
Poznámky
Stojaté vody. Živočíchy
stojatých vôd
5.2.
6
6.1.
Rastliny stojatých vôd
Tečúce vody. Živočíchy
tečúcich vôd
6.2.
Poznať najznámejšie druhy živočíchov
Živočíchy brehov vôd
Definovať najznámejšie druhy živočíchov
žijúcich v okolí vody
7.2.
Živočíchy brehov vôd
Definovať najznámejšie druhy živočíchov
žijúcich v okolí vody
8.1.
Rastliny brehov vôd
Určiť najznámejšie druhy rastlín rastúcich v
okolí vôd
8.2.
Zdroje znečistenia vôd.
Pozorovanie rastlín a
živočíchov vo vodnom
prostredí v najbližšom okolí
Venovať sa ochrane životného prostredia a
zdrojov pitnej vody-vychádzka
9.1.
Opakovanie tematického
celku: Voda ako životné
prostredie
Upevniť nadobudnuté poznatky
Les -hospodársky významné
spoločenstvo organizmov
Poznať vzťahy medzi živými organizmami a
životným prostredím v lese
10.1.
Význam lesa pre človeka
Diskutovať o význame lesa pre človeka
10.2.
Stromy v lese
Diskutovať o živote v lese
11.1.
Najznámejšie ihličnaté stromy
Popísať význam lesa a jeho ochranu
8
November
9
9.2.
11
Poznať najznámejšie druhy rastlín
7.1.
7
10
Poznať najznámejšie druhy živočíchov
Les - spoločenstvo
organizmov
43
11.2.
12
13
December
14
12.1.
Najznámejšie listnaté stromy
Popísať význam lesa a jeho ochranu
Lesné kry
Definovať základné druhy krov
12.2.
Lesné byliny
13.1.
Huby
13.2.
Jedlé huby
14.1.
Definovať základné druhy bylín
Poznať základné druhy húb
Oboznámiť sa s jednotlivými hubami
Nejedlé a jedovaté huby
Lesné živočíchy
14.2.
Využiť internet pri poznávaní húb
Oboznámiť sa s lesnými živočíchmi
Oboznámiť sa so vzťahmi medzi organizmami
15.1.
Ostatní obyvatelia lesa
15
15.2.
Lesná zver
Popísať potravové reťazce medzi organizmami
16.1.
Lesná zver
Popísať potravové reťazce medzi organizmami
16.2.
Vysokohorské spoločenstvo
Opakovanie tematického
celku: Les - spoločenstvo
organizmov
Poznať základné druhy
16
Január
17.1.
17
17.2.
18
Lúky a pasienky
Upevniť nadobudnuté poznatky
Poznať najznámejšie druhy rastlín
Lúčne kvety a trávy
18.1.
Živočíchy lúk
Poznať najznámejšie druhy živočíchov
18.2.
Živočíchy pasienkov
Poznať základné druhy
44
19.1.
19
19.2.
Február
20
20.1.
Polia
20.2.
21
Obilniny
21.1.
23
Marec
24
Poznať a chrániť pôdu
Poznať ich hospodársky význam
Povedať ich význam pre človeka
Definovať základné druhy
Buriny
Živočíchy polí
Poznať najznámejšie druhy živočíchov
23.1.
Živočíchy polí
Poznať najznámejšie druhy živočíchov
23.2.
Opakovanie tematického
celku: Polia
Upevniť nadobudnuté poznatky
24.1.
Pozorovanie organizmov v
prírode
Pozorovať organizmy počas vychádzky
Záhrady a sady v živote
človeka
Uviesť význam pre človeka
Záhrady a sady počas roka
Oboznámiť sa so záhradami a sadmi počas
rôznych ročných období
Ovocné stromy
Oboznámiť sa so záhradami a sadmi počas
rôznych ročných období
Kôstkovice a malvice
Definovať najznámejšie druhy
Záhrady a sady
25.1.
25.2.
26
Upevniť nadobudnuté poznatky
22.2.
24.2.
25
Krmoviny a olejniny
22.1.
Využiť internet pri poznávaní húb
Poznať ich hospodársky význam
Okopaniny
21.2.
22
Vyhľadávanie zákonom
chránených rastlín a
živočíchov na internete
Opakovanie tematického
celku: Lúky a pasienky
Pôda a jej význam pre
človeka
26.1.
45
26.2.
Ovocné kry a byliny
Poznať starostlivosť o rastliny počas roka
27.1.
Ovocné kry a byliny
Poznať starostlivosť o rastliny počas rokavychádzka
Koreňová zelenina
Poznať ich hospodársky význam
27
27.2.
Apríl
28
28.1.
28.2.
29
29.1.
29.2.
Poznať ich hospodársky význam
Hlúbová zelenina
Cibuľová a listová zelenina
Definovať najznámejšie druhy
Poznať najznámejšie druhy rastlín
Plodová zelenina
Poznať ich hospodársky význam
Strukoviny
30.1.
Pestovanie zeleniny
Oboznamovať sa s prírodou počas vychádzky
Okrasné stromy a kry
Pomenovať najznámejšie okrasné stromy
31.1.
Okrasné byliny- trvalky
Uviesť príklad trvaliek
31.2.
Okrasné byliny- letničky
Uviesť príklad letničiek
32.1.
Pozorovanie organizmov v
záhradach
Pozorovať organizmy počas vychádzky
Opakovanie
Utvrdzovanie získaných vedomostí
Hmyz v záhradách a sadoch
Určiť aké sú vzťahy medzi rastlinami a
živočíchmi v spoločenstve záhrad
30
30.2.
31
Máj
32
32.2.
33
33.1.
46
33.2.
Užitočný hmyz
Oboznámiť sa s niektorými druhmi hmyzu
Užitočný hmyz
Iné druhy hmyzu a drobné
živočíchy
Oboznámiť sa s niektorými druhmi hmyzu
Vtáky
Pomenovať najznámejšie vtáky
Cicavce
Popísať najznámejšie cicavce
Starostlivosť o ovocný sad
Precičiť si získané vedomosti
Starostlivosť o ovocný sad
Opakovanie tematického
celku: Záhrady a sady
Pozorovať počas vychádzky
34.1.
34
34.2.
35
35.1.
35.2.
36
36.1.
36.2.
Jún
37
37.1.
37.2.
38
38.1.
38.2.
39.1.
39
39.2.
40
40.1.
40.2.
Celoročné
opakovanie
Exkurzia do ovocného sadu
Opakovanie tematického
celku: Príroda a jej prírodné
deje
Opakovanie tematického
celku: Voda ako životné
prostredie
Opakovanie tematického
celku: Les - spoločenstvo
organizmov
Opakovanie tematického
celku: Lúky a pasienky
Opakovanie tematického
celku: Polia
Utvrdzovanie a opakovanie
učiva
47
Rozoznať druhy hmyzu
Upevniť nadobudnuté poznatky
Získať vedomosti zo života
Upevňovať si opakovaním vedomostí
Utvrdzovať získané poznatky
Upevňovať si opakovaním vedomostí
Utvrdzovať získané poznatky
Opakovať učivo
Upevniť nadobudnuté poznatky
DEJEPIS
48
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Cieľom predmetu dejepis je vytvárať a formovať historické vedomie žiakov, na
základe ktorého by boli schopní pochopiť minulosť a prítomnosť krajiny, v ktorej žijú,
situáciu Slovenskej republiky ako aj jej postavenie v Európe a zároveň si uvedomovať
potrebu mierového spolunažívania národov. Vytvoriť elementárne predstavy z histórie na
základe obrazového vnímania, celkového poznávania najdôleţitejších období našich
národných dejín so zameraním na pokrok, na najzákladnejšiu orientáciu vo vývoji
spoločnosti, v slovenských dejinách, vo významných historických udalostiach, v
osobnostiach, v kultúre.
Dávame prednosť obraznej prezentácii dejín s využitím kultúrno-historických pamiatok
regiónu, zaujímavému rozprávaniu o udalostiach, osobnostiach, kultúrno-historických
pamiatkach, efektívnemu využitiu umelecky spracovaných historických udalostí a
osobností, poznávacej a emocionálnej zaangažovanosti ţiakov pred pamäťovým
osvojovaním historických faktov.
CIELE
- Vytvoriť elementárne historické predstavy žiakov,
- poznať najdôležitejšie obdobia našich národných dejín so zameraním na pokrok,
- naučiť žiaka pracovať s učebnicou,
- naučiť žiaka čítať súvislý text a snažiť sa mu porozumieť,
- vedieť využívať názorný materiál, „čítať obrázky“, časové priamky.
OBSAH
Neskorý stredovek v našich národných dejinách
Zámorské objavy a ich vplyv na rozvoj hospodárstva.
Renesančné kultúrne pamiatky na Slovensku, najmä vo vlastnom regióne.
Život šľachty a poddaných v 16. storočí.
Turecké nájazdy do Uhorska.
Bratislava – hlavné mesto Uhorska.
Bitka pri Moháči.
Roľnícke a banícke povstania v Uhorsku.
Vznik habsburskej monarchie.
České stavovské povstanie.
49
Bitka na Bielej hore.
J. A. Komenský.
J. Jánošík – symbol boja za slobodu a spravodlivosť.
Baroková kultúra a jej pamiatky na Slovensku, najmä vo vlastnom regióne.
Hospodárska a sociálna situácia v našich krajinách v 18. – 19. storočí
Vznik a vývoj manufaktúr.
Vývoj priemyslu na Slovensku.
Začiatok nového veku pre naše národy – národné obrodenie
Postavenie Slovákov v Uhorsku.
Slovenské národné obrodenie a jeho vývoj.
A. Bernolák a bernolákovci.
Ľ. Štúr a štúrovci. Vytvorenie spisovného slovenského jazyka a rozvoj kultúry.
Revolučný rok 1848 v našich dejinách.
Memorandum slovenského národa a Matica slovenská, slovenské národné školstvo. Vznik
Rakúsko – Uhorska.
PROCES
Na vyučovacích hodinách dávame prednosť obraznej prezentácii dejín s využitím
kultúrno– historických pamiatok regiónu, zaujímavému rozprávaniu o udalostiach,
osobnostiach,
kultúrno-historických
spracovaných
historických
udalostí
pamiatkach,
a
efektívnemu
osobností,
využitiu
poznávacej
a
zaangažovanosti žiakov pred pamäťovým osvojovaním historických faktov.
Názov predmetu
Dejepis
Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť
Ročník
siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 1 hod. ročne: 40 hod.
Stupeň mentálneho
ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
50
umelecky
emocionálnej
Kľúčové kompetencie žiakov
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho
narušenej komunikačnej schopnosti,
– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
– dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
– je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,
– chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne
odlišnosti detí a dospelých,
– správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem.
Kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
– vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,
– využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií,
z médií a internetu.
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
– dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
– ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho,
– získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,
– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
– pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,
– je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,
– dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
– je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,
– uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním
prispieva k dobrým medziľudským vzťahom.
51
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry:
– dokáže pomenovať základné druhy umenia,
– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
– uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície.
52
TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY Z PREDMETU: Dejepis
ročník: siedmy
stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 1
počet hodín ročne: 40
Mesiac
Týždeň Hodina
September
1
1.1.
Tematický celok
15. storočie- storočie
objavov
Téma
Opakovanie zo 6. ročníka; úvod do
predmetu
Cieľ, kľúčové kompetencie
Zopakovať a aktivizovať poznatky
z vlastivedy
Obdobie renesancie
Oboznámiť sa so životom a
tvorbou umelcov v tomto období
Poznámky
2
2.1.
3
3.1.
Renesančné kultúrne pamiatky na
Slovensku
Poznať renesančné pamiatky na
našom území a v našom regióne
4
4.1.
Zmeny názorov na svet
Oboznámiť žiakov s učením M.
Koperníka a G. Galileiho
U- s.10, PZ- s.12
5
5.1.
Obdobie veľkých zemepisných objavov
Poznať osobu K Kolombusa, vplyv
jeho objavov na rozvoj
hospodárstva
U- s.14, PZ- s.13
6
6.1.
Opakovanie tematického celku
Opakovať a prehĺbiť učivo o
15.storočí
7
7.1.
Banícke povstania v Uhorsku
Poznať dôležitosť baníkov pre
šľachtu, ich boj proti šľachte
U- s.19, PZ- s.14
8
8.1.
Dóžovo sedliacke povstanie
Poznať osobnosť J. Dóžu
U- s.22, PZ- s.15
9
9.1.
Život šľachty a poddaných v 16. storočí
Oboznámiť sa s rozdielnym
životom šľachty a chudobných
U- s.25, PZ- s.16
Október
16. storočie- storočie
tureckej nadvlády
November
53
U- s.7, PZ-s.11
10
10.1.
Bitka pri Moháči
Oboznámiť žiakov s výsledkom
bitky o uhorský kráľovský trón a
tureckou nadvládou
U- s.29, PZ- s.17
11
11.1.
Turecké nájazdy do Uhorska
Poučiť žiakov o dôsledkoch
tureckých nájazdov
U- s.34, PZ- s.18
12
12.1.
Opakovanie
Opakovať a prehĺbiť učivo
13
13.1.
Bratislava- hlavné a korunovačné mesto
Uhorska
Poznať históriu Bratislavy,
korunovačné klenoty
U- s.38, PZ- s.19
14
14.1.
Vznik Habsburskej ríše
Poznať národy Habsburskej ríše,
panovníkov tohto obdobia, život
podanných za tureckej nadvlády
U- s.43, PZ- s.20
15
15.1.
Tridsaťročná vojna
Poukázať na vplyv náboženských
nepokojov
U- s.46, PZ- s.21
16
16.1.
Opakovanie tematického celku
Zopakovať a utvrdiť poznatky
17
17.1.
Obdobie baroka
Poznať znaky barokovej kultúry,
jej pamiatky v SR
U- s.51, PZ- s.22
18
18.1.
Protihabsburské povstanie
Osvojiť si poznatky o národnom
hrdinovi J Jánošíkovi- symbol boja
za slobodu a spravodlivosť
U- s.55, PZ- s.23
December
17. storočie- storočie
náboženských vojen
Január
18. storočie- storočie rozumu
54
19
19.1.
Mária Terézia
Pripomenúť význam M.Terézie,
ako panovníčky
U- s.59, PZ- s.24
20
20.1.
Známi Slováci 18. storočia;A.F.Kollár
Múdrosť a rozhľadenosť
A.F.Kollára
U- s.63, PZ- s.25
21
21.1.
Matej Bel z Očovej
Poznať prínos M. Bella, ako
najučenejšieho Slováka v 18.
storočí
U- s.65, PZ- s.25
22
22.1.
Jozef II.
Poznať prínos Jozefa II
U- s.67, PZ- s.18
23
23.1.
Móric Beňovský
Poznať osobu M. Beňovskéhocestovateľa a moreplavca
U- s.70, PZ- s.27
24
24.1.
Vznik manufaktúr
Pochopiť rozdiel remeselnej
výroby a manufaktúry
U- s.73, PZ- s.28
25
25.1.
Anton Bernolák
Poznávať dejiny svojho národa
U- s.76, PZ- s.29
26
26.1.
Opakovanie tematického celku
Utvrdiť osvojené učivo
27
27.1.
Premena manufaktúr na továrne
Hľadať rozdiel medzi
manufaktúrou a továrňami
U- s.70, PZ - s.30
28
28.1.
Rozvoj dopravy
Vnímať sled vývinu dopravy,
vývoj priemyslu na Slovensku
U- s.89, PZ- s.31
29
29.1.
Postavenie poddaných v Uhorsku
Poznať ťažký život Slovákov
U- s.88, PZ- s.32
30
30.1.
Štúrovci
Poznať históriu vzniku spisovného
jazyka
U- s.92, PZ- s.33
Február
Marec
19. storočie- storočie pary
Apríl
55
31
31.1.
Revolučný rok 1848
Zrozumiteľnou formou vedieť
porozprávať o roku 1848
U- s.96, PZ- s.34
32
32.1.
Ľudovít Štúr
Poznať osobnosť Ľ. Štúra, jeho
prínos pri zrode spisovného jazyka
U- s.103, PZ- s.35
33
33.1.
Memorandum slovenského národa
Poznať požiadavky Slovákov
U- s.107, PZ- s.36
34
34.1.
Pôsobenie Janka Chalupku v Brezne;
opakovanie
Poznať pamätné miesta pôsobenia
v našom meste
35
35.1.
Matica slovenská
Poznať vplyv Matice na slovenskú
kulrúru
U- s.111, PZ- s.37
36
36.1.
Slovenské školstvo
Osvojiť si význam troch
slovenských gymnázií
U- s.117, PZ- s.38
37
37.1.
Vznik Rakúska-Uhorska
Poznať obdobie pomaďarčovania
Slovákov
U- s.121, PZ- s.39
38
38.1.
Vysťahovalectvo Slovákov na konci 19.
storočia
Poznať ťažký život Slovákov, ich
nutnosť sťahovania sa za prácou
U-127, PZ- s.40
39
39.1.
Opakovanie tematického celku
Utvrdiť si osvojené učivo
40
40.1.
Návšteva múzea v Brezne
Máj
Jún
56
GEOGRAFIA
57
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
V predmete geografia žiaci získavajú základné poznatky o svojej vlasti a o svete.
Učivo nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede.
Žiaci postupujú od miestnej krajiny k poznaniu SR, jej postavenia v Európe,
k základným informáciám o Európe a o svete.
Súčasťou vyučovania zemepisu je práca s rôznymi druhmi máp.
Práca s mapou nie je len prostriedkom, ale aj cieľom vyučovania, aby žiaci boli schopní
orientovať sa podľa mapy aj v praktickom ţivote.
V rámci geografického učiva si žiaci osvojujú základy ochrany a tvorby životného
prostredia.
Žiaci si osvojujú základné vedomosti o svojej vlasti, regióne, v ktorom žijú, kultúre a
národnej identite v európskom priestore. Učia sa chápať odlišnosti medzi jednotlivými
kultúrami, vážiť si tradície národov, snažiť sa o spolužitie so všetkými národmi a
národnosťami.
Osvojujú si poznatky o vzťahoch medzi zložkami prírodného prostredia a ľudskou
spoločnosťou, zručnosti pri práci s mapou, učia sa využívať doplňujúce zdroje informácií.
CIELE
- Získať základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave,
- informatívne vedieť základné pojmy, ktorými sú označené objekty vesmíru,
- osvojiť si základné informácie o Európe,
- vedieť sa orientovať na mape Európy,
- naučiť sa pracovať s fyzikálnou a politickou mapou.
OBSAH
Zem a jej zobrazenie
Tvar a veľkosť Zeme.
Glóbus ako zobrazenie Zeme.
Základné pohyby Zeme.
Vesmír – Slnečná sústava. Výskum vesmíru. Kozmonautika.
Mapa zemských pologúľ. Svetadiely, oceány.
Určovanie polohy na mape podľa svetových strán.
Európa ako svetadiel
58
Európa – poloha, členitosť, povrch.
Podnebie a vodstvo Európy.
Obyvateľstvo, štáty Európy.
SR – jej poloha v Európe.
Hranice, naši susedia.
Európske štáty.
Stredná Európa: Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko.
Východná Európa: Ukrajina, Bielorusko, Rusko. Západná Európa: Veľká Británia, Írsko,
Francúzsko, Holandsko, Belgicko.
Južná Európa: Španielsko, Portugalsko, Taliansko.
Juhovýchodná Európa: Grécko, Slovinsko, Chorvátsko a bývalé štáty Juhoslávie,
Albánsko, Moldavsko, Rumunsko a Bulharsko.
Severná Európa: Švédsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko, Island, Lotyšsko, Litva, Estónsko.
Najmenšie štáty v Európe: Lichtenštajnsko, Andorra, Malta, Vatikán, Luxembursko,
Monako.
PROCES
Žiakov vedieme k získaniu zručnosti pracovať s mapami a vyvodzovať z nich
základné charakteristiky zobrazovaného územia. Učíme ich chápať odlišnosti a tradície
národov, snažiť sa o spolužitie so všetkými národmi a národnosťami. V rámci vyučovania
venujeme dostatočný priestor práci s mapami a ďalšími doplňujúcimi informáciami.
Žiakom prezentujeme aj informácie, ktoré pomáhajú žiakom získať vzťah k predmetu.
Názov predmetu
GEOGRAFIA
Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť
Ročník
siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 1 hod. ročne: 40 hod.
Stupeň mentálneho
ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
59
Kľúčové kompetencie žiakov
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
 vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a
jeho narušenej komunikačnej schopnosti,
 rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
 vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň
vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),
 dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
 je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,
 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,
 rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
 rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne
adekvátne reagovať podľa svojich možností,
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,
 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje
multikultúrne odlišnosti detí a dospelých,
 správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
 preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny.
Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a
objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,
 má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam
potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie.
Kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
 prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,
 chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom.
60
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
 dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
 získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
 uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,
 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,
 hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:

rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne
svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,

dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):

uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,

dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,

má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,

pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných
osôb,

je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,

dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,

je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,

uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a
aktívnym trávením voľného času,

uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním
prispieva k dobrým medziľudským vzťahom.
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry:
 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
61
 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
rešpektuje vkus iných ľudí,
 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote.
62
TEMATICKÉ VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE PLÁNY Z PREDMETU: Geografia
ročník: siedmy
stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 1
počet hodín ročne: 40
Mesiac
September
Október
November
Týždeň Hodina
Tematický celok
Téma
Cieľ, kľúčové kompetencie
Zem
Zem a jej zobrazenie
Získať vedomosti o Zemi a jej
zobrazovaní
1
1.1.
2
2.1.
Tvar a veľkosť Zeme
Vysvetliť tvar a veľkosť Zeme
3
3.1.
Základné pohyby Země
Definovať základné pohyby
Zeme
4
4.1.
Glóbus
Glóbus ako zobrazenie Země
Popísať glóbus a zobrazovanie
Zeme
5
5.1.
Vesmír
6
6.1.
Mapa
7
7.1.
8
8.1.
9
9.1.
10
10.1.
Slnečná sústava
vesmíru
Výskum
Kozmonautika
Získať základné poznatky o
postavení Zeme v slnečnej
sústave, definovať základné
objekty vesmíru
Mapa zemských pologúľ
Porovnať zemeské pologule
Určovanie polohy na mape podľa svetových
strán.
Určiť polohu na mape, označiť
svetové strany na mape
Svetadiely
Svetadiely.
Rozoznať jednotlivé svetadiely
na mape
Oceány
Oceány
Porovnať oceány
Písomný test
Preukázať vedomosti z
vybraného učiva
63
Poznámky
December
Január
Február
Marec
Európa ako svetadiel
Osvojiť si základné informácie o
Európe
12.1.
Poloha, členitosť, povrch.
Rozoznať členitosť a povrch na
mape
13
13.1.
Podnebie a vodstvo Európy
Popísať podnebie a vodstvo
14
14.1.
Obyvateľstvo
Porovnať obyvateľstvo
15
15.1.
Štáty Európy
Uviesť príklad na štáty Európy
16
16.1.
SR – jej poloha v Európe
Poznať polohu SR v EU
17
17.1.
Hranice, naši susedia
18
18.1.
Zhrnutie učiva
Poznať hranice a susedné štáty
Slovenska
Zhromaždiť nadobudnuté
poznatky
19
19.1.
20
11
11.1.
12
Európa
Slovenská republika
Stredná Európa
Česko, Poľsko, Maďarsko
Rozoznať štáty strednej Európy
20.1.
Nemecko
21
21.1.
Rakúsko, Švajčiarsko
Označiť na mape štáty strednej
Európy
Popísať štáty strednej Európy
22
22.1.
23
23.1.
24
24.1.
25
Východná Európa
Ukrajina, Bielorusko
Popísať a označit štáty
východnej Európy
Rusko
Označiť na mape štáty východnej
Európy
Veľká Británia, Írsko
Rozoznať štáty západnej Európy
25.1.
Francúzsko
Označiť na mape štáty západnej
Európy
26
26.1.
Holandsko, Belgicko
Popísať štáty západnej Európy
27
27.1.
Španielsko, Portugalsko
Popísať a označit štáty južnej
Európy
Západná Európa
Južná Európa
64
Apríl
Máj
Jún
28
28.1.
Taliansko
29
29.1.
Opakovanie učiva
30
30.1.
31
Juhovýchodná Európa
Označiť na mape štáty južnej
Európy
Porovnať a ukázať štáty Európy
Grécko
Rozoznať štáty juhovýchodnej
Európy
31.1.
Slovinsko, Chorvátsko a bývalé štáty
Juhoslávie
Označiť na mape štáty
juhovýchodnej Európy
32
32.1.
Albánsko, Moldavsko
33
33.1.
Rumunsko a Bulharsko
Popísať štáty juhovýchodnej
Európy
Porovnať štáty juhovýchodnej
Európy
34
34-1.
35
Severná Európa
Švédsko, Nórsko
Rozoznať štáty severnej Európy
35.1.
Fínsko, Dánsko, Island
Označiť na mape štáty strednej
Európy
36
36.1.
Lotyšsko, Litva, Estónsko
Označiť na mape pobaltské štáty
37
37.1.
Lichtenštajnsko, Andorra, Malta
Rozoznať najmenšie štáty
Európy
38
38.1.
Vatikán, Luxembursko, Monako
Označiť na mape najmenšie štáty
Európy
39
39.1.
Písomný test
Preukázať vedomosti zo štátov
Európy
40
40.1.
Systematizácia učiva
Zhromaždiť poznatky o
prebranom učive
Najmenšie štáty v Európe
Opakovanie
65
OBČIANSKÁ VÝCHOVA
66
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Občianska výchova cieľavedome ovplyvňuje poznanie a konanie žiakov v duchu
humanity, morálky a demokracie. Vedie žiakov k tomu, aby svojimi postojmi a činmi
prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo, pozitívny vzťah k práci a jej výsledkom.
Vplýva na žiakov v tom smere, aby si uvedomovali zodpovednosť k sebe, svojim blízkym,
národu a celej spoločnosti, aby si uvedomovali svoju národnú a štátnu identitu.
Obsah vyučovacieho predmetu je založený na uplatňovaní väzieb výchovy a vzdelávania,
na spájaní teoretických poznatkov s osobnou praxou, so životnými zážitkami a
skúsenosťami žiakov. Získané poznatky poskytujú žiakom vhodnú orientáciu pre budúci
občiansky život.
Občianska výchova prináša žiakom základné právne a ekonomické informácie,
ktoré v inom predmete nedostanú. Pozornosť venuje i rozvoju citovej a vôľovej sféry
osobnosti žiaka. Integruje poznatky z iných predmetov. Najužšie medzipredmetové vzťahy
ju viažu s dejepisom, geografiou, etickou výchovou, materinským jazykom a literatúrou a
biológiou.
CIELE
- Poznať funkciu rodiny a školy,
- upevniť u žiakov elementárne mravné postoje, hygienické a kultúrne návyky,
- oboznámiť žiakov so zásadami dopravnej disciplíny a bezpečnostných opatrení,
- ovplyvňovať poznanie a konanie žiakov v duchu demokracie, humanizmu a morálky.
OBSAH
Život v spoločnosti
Rodina
Význam rodiny pre mladého človeka a pre štát.
Kto tvorí rodinu (mama, otec, súrodenci, starí rodičia, širšia rodina – príbuzní).
Rodičia a deti, vzťahy medzi nimi.
Správanie sa v rodine – úcta, porozumenie, vzájomná pomoc.
Sviatky a významné udalosti v rodine.
Škola
Škola ako súčasť moderného človeka.
Poslanie školy, funkcie školy.
67
Ako sa učiť, narábať s vedomosťami.
Správanie sa v škole – školský poriadok.
Základy spoločenského styku
Ako by sa mal správať každý človek doma a na verejnosti; pozdrav, oslovenie,
predstavenie sa, kultúrne správanie na verejnosti (na ulici, v obchode, v dopravnom
prostriedku, na pošte, u lekára, na návšteve, na kultúrnom predstavení).
Starostlivosť o vlastné zdravie, prevencia ochorenia a úrazu
Osobná hygiena a jej význam v prevencii ochorenia.
Ochrana pred infekčnými a civilizačnými ochoreniami.
Škodlivosť fajčenia, alkoholizmu a drog pre mladého človeka, boj proti ich požívaniu,
negatívny príklad dospelých.
Nebezpečenstvo AIDS.
Bezpečnosť cestnej premávky
Bezpečnosť na cestách, cesta do a zo školy, orientácia okolo domu, školy, v obci či meste.
Dodržiavanie dopravných predpisov pre chodcov a cyklistov.
Charakterové a mravné hodnoty človeka
Vytváranie dobrých medziľudských vzťahov v rodine a na verejnosti.
Základné mravné hodnoty – úcta k sebe a k druhým ľuďom, čestnosť, statočnosť,
spravodlivosť, pravdovravnosť, pracovitosť, láska k vlasti a ich uplatňovanie v živote
človeka.
Charakter človeka – kladné a záporné vlastnosti človeka, vplyv rodiny a spoločnosti na
charakterové vlastnosti človeka.
Vplyv výchovy a sebavýchovy na charakter človeka.
Zmysel života – spolužitie ľudí na zásadách spolupráce a tolerancie (schopnosť rozumieť
druhým ľuďom, dobre s nimi vychádzať).
Štúdium, práca, rodina, oddych.
PROCES
Pri vyučovaní občianskej výchovy uplatňujeme väzby výchovy a vzdelávania,
spájame teoretické poznatky s osobnou praxou, so životnými zážitkami a skúsenosťami
žiakov. Oboznamujeme žiakov s normami spoločenského správania a ich uplatňovaním v
bežnom živote.
68
Názov predmetu
Občianska výchova
Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť
Ročník
siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 1 hod. ročne: 40 hod.
Stupeň mentálneho
ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
Kľúčové kompetencie žiakov
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
– dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
– je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,
– uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,
– rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
– je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,
– rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne
adekvátne reagovať podľa svojich možností,
– chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne
odlišnosti detí a dospelých,
– správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
– preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny,
– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi
harmonické vzťahy.
Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
– dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných
úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie,
– má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby
ochraňovať prírodu pre budúce generácie.
69
Kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
– vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,
– využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z
médií a internetu,
– chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
– vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
– dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
– získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
– uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,
– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:
– rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne
svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,
– dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
– v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
– uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,
– dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
– uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,
– má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,
– pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,
– je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,
– dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
– je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,
– uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym
trávením voľného času,
– uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním
prispieva k dobrým medziľudským vzťahom.
70
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry:
– dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
– pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
– ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
rešpektuje vkus iných ľudí,
– uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
– má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.
71
TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY Z PREDMETU: Občianska
výchova
ročník: siedmy
stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 1
počet hodín ročne: 40
Mesiac
Týždeň Hodina
September
1
1.1.
Október
2
2.1.
3
3.1.
Tematický celok
Téma
Úvodná hodina
Úvod do predmetu
Život v spoločnosti
Človek a spoločnosť
Cieľ, kľúčové
kompetencie
Oboznámiť sa s novým
predmetom a jeho cieľmi
Oboznámiť s princípmi
fungovania ľudskej
spoločnosti
Miesto a úloha jednotlivca v spoločnosti
Zaradiť človeka do
spoločnosti ako jednolivca
Spoločenské normy. Ich význam pre jednotlivca
Viesť k dodržiavaniu
spoločenských noriem a
chápať význam noriem pre
jednotlivca
Rodina
Poznať funkciu rodiny
4
4.1.
5
5.1.
6
6.1.
Vzťahy v rodine
Vnímať vzťahy v rodine a
pochopiť ich dôležitosť
7
7.1.
Rodokmeň rodiny
Upevňovať vzťahy v rodine
8
8.1.
Zvyky, tradície, sviatky a udalosti
Vnímať a pochopiť zvyky a
tradície rodiny
9
9.1.
Školský systém a význam vzdelania
Vnímať školu ako hlavnú
vzdelávaciu inštitúciu
systému
10
10.1.
Základné úlohy školy
Poznať úlohy školy
Život v rodine
November
Škola
72
Poznámky
Zostaviť rodokmeň s
prinesených materiálov
December
11
11.1.
Školský poriadok a správanie v škole
Správať podľa školského
poriadku
12
12.1.
Školský poriadok našej školy
Správať podľa školského
poriadku našej školy
Zásady - etiketa
Poznávať základnú etiketu
spoločnosti, učiť sa
základným pravidlám
spoločenského kontaktu
Cvičiť sa vo formách
spoločenského správania
Spoločenské správanie
13
13.1.
14
14.1.
Správanie na verejnosti. Pozdrav,
predstavovanie, oslovenie
15
15.1.
Opakovanie - modelové situácie
16
16.1.
Správanie na ulici
17
17.1.
Správanie v dopravnom prostriedku
18
18.1.
Správanie v obchode a na pošte
19
19.1.
Správanie na návšteve
Január
Február
20
20.1.
Večierok a diskotéka
73
Nacvičiť správanie sa na
verejnosti
Cvičiť sa v správaní na
ulici: jednotlivec, skupina;
držanie tela, spôsob chôdze,
oblečenie, rozhovor, spôsob
držania, správanie k
ostatným ľuďom
Zvládať správanie v
dopravných prostriedkoch:
autobus, vlak...
Zvládať správanie v
určitých situáciách a na
určitých miestach - obchod,
pošta
Zvládať správanie na
návšteve podľa jej typu:
ohlásená, neohlásená,
gratulačná ...
Cvičiťsa sa v správaní na
večierku, diskotéke:
pozvanie do tanca,
zoznámenie sa ...
Školský poriadok
Výchádzka
CD s hudbou
21
21.1.
Zásady stolovania
22
22.1.
Zásady stolovania - praktický nácvik
23
23.1.
Správanie v kultúrnych zariadeniach
24
24.1.
Precvičovanie foriem spoločenského správania
25
25.1.
Opakovanie
26
26.1.
27
27.1.
Osobná hygiena a problémy dospievania
28
28.1.
Civilizačné choroby
29
29.1.
Protidrogová tematika
30
30.1.
Opakovanie
31
31.1.
32
32.1.
Marec
Starostlivosť o zdravie
Osobná hygiena
Apríl
Bezpečnosť cestnej
premávky
Chodec a cyklista v premávke, dopravná
disciplína
Máj
Prvá pomoc pri dopravných nehodách
74
Poznať teoretické zásady
stolovania
Nacvičiť zásady stolovania
Nacvičovať spoločenské
správanie: knižnica,
múzeum, divadlo
Upevňovať nadobudnuté
poznatky o správaní na
verejnosti
Zopakovať a precvičovať
formy spoločenského
správania
Starať sa o úpravu
zovňajšku, upevňovať
hygienické návyky
Upozorniť na potrebu
osobnej hygieny a
problémy spojené s
dospievaním
Chrániť sa pred
civilizačnými a infekčnými
chorobami
Poznať riziká spojené s
užívaním návykových látok
Upevňovať vedomosti
Správať na ceste ako
chodec a cyklista, poznávať
dopravné značky, poznať
riziká nedisciplinovanosti v
cestnej premávke
Zvládnuť privolať prvú
pomoc, význam prvej
pomoci
Jedálenský kút, jedáleň
Beseda s lekárom špecialistom
Beseda s odborníkom
33
Nácvik prvej pomoci
33.1.
Charakterové a mravné
hodnoty človeka
Základné mravné hodnoty človeka
Teoreticky zvládnuť podať
prvú predlekársku pomoc
Uvedomovať si mravné
hodnoty, poznávať kladné
mravné hodnoty, naučiť sa
vyjadriť svoje pocity
vhodnou formou
Rozlišovať dobré vlastnosti
od zlých
34
34.1.
35
35.1.
Charakterové vlastnosti človeka
36
36.1.
Vplyv výchovy a sebavýchovy na charakter
človeka
Porozprávať o svojich
vlastnostiach a mravných
hodnotách
37
37.1.
Zmysel života
Rozmýšľať o zmysle svojho
života a jeho naplnení,
životné ciele
Dobré rady nad zlato
Uvedomovať si mravné
konanie a dobrý vzťah k
životu, múdrosti našich
predkov
Záverečné opakovanie učiva
Upevňovať vedomosti a
poznatky, cítiť
spoluzodpovednosť za seba
Zhodnotenie celoročnej práce v predmete
Tešiť sa z dosiahnutých
výsledkov
Jún
38
38.1.
39
39.1.
40
40.1.
Záverečné opakovanie
75
Lekárnička
Slovenské príslovia a
porekadlá
ETICKÁ VÝCHOVA
76
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Etická výchova predstavuje overený výchovný model, ucelený program, vedúci
žiakov k pozitívnym hodnotám a k ich uplatneniu v bežnom živote.
Etická výchova pomáha žiakom rozvíjať svoju identitu, poznať svoje silné a slabé stránky,
zároveň ich učiť pochopiť a akceptovať druhých, vytvárať pozitívne vzťahy a prevziať
zodpovednosť za seba i za druhých. Vďaka týmto cieľom etická výchova účinne pripravuje
žiakov na zmysluplný a produktívny život v rodine, na pracovisku i v spoločnosti.
Etická výchova sa neuspokojuje iba s podávaním informácií o morálnych zásadách, ale
pomocou moderných interaktívnych výchovných metód pozitívne ovplyvňuje hodnotovú
orientáciu žiaka. Podporuje pochopenie a interiozáciu mravných noriem, napomáha
osvojenie si správania, ktoré je s nimi v súlade.
Cieľom etickej výchovy je v rámci možností nahradiť žiakom chýbajúce pozitívne
skúsenosti, vrátiť im pocit dôvery v seba i okolie, pomáhať im nadobudnúť zdravé
sebavedomie, učiť ich vychádzať s rovesníkmi, podporovať rozvoj pozitívnych
osobnostných vlastností, oboznamovať a pomôcť zvnútorňovať prosociálne hodnoty a
postoje.
CIELE
- Osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie,
- učiť sa obhájiť svoje práva a názory,
- učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor,
- chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny.
OBSAH
I. Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity
Veľkosť a dôstojnosť ľudskej osoby, úcta k človeku.
Poznať svoje silné a slabé stránky, pozitívne a negatívne vlastnosti.
Zdravé sebavedomie.
Prijať sám seba aj so svojimi nedostatkami a rozhodnúť sa pracovať na sebe.
Rovnakú šancu dávať iným.
II. Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory
Vedieť sa presadiť a obhájiť v rôznych situáciách.
77
Opýtať sa prečo, vedieť odmietnuť, vysloviť sťažnosť, vysvetliť svoje názory, požiadať o
láskavosť, vysloviť návrh, čeliť manipulácii a tlaku skupiny.
Uplatňovanie asertívneho správania v každodennosti.
III. Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity
Nový vzťah k druhým.
Nezávislosť a rešpektovanie, ponúkanie a prijímanie slobody ako predpokladu pre
schopnosť preberať zodpovednosť.
Rozvíjanie vlastnej identity v interakcii s druhými, ochota odpúšťať a požiadať o
odpustenie.
Slobodné prijatie záväzkov a vernosť k nim ako predpoklad zrelosti – prijímanie úloh v
rodine, v žiackom kolektíve, v záujmových skupinách.
IV. Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine
Hlbšie poznanie vlastnej rodiny – ako poznám svoju matku, svojho otca, súrodencov.
Uplatňovanie sociálnych zručností v rámci rodiny – byť empatickým, otvorene a citlivo
komunikovať, byť asertívnym.
Reflexia nad vlastnou kritickosťou v rodine.
Rešpektovanie pravidiel hry (práva a povinnosti) v rodine.
V. Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti
Rozvíjanie sexuálnej identity.
Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami.
Priateľstvo a láska.
Utváranie predstáv o budúcom partnerovi.
„Zázrak života“ – počatie a prenatálny život ľudského plodu.
Rozpor medzi pohlavnou a psychosociálnou zrelosťou.
Predčasný sexuálny styk, jeho príčiny a dôsledky.
Pohlavné choroby a AIDS.
Sloboda a zodpovednosť v dozrievaní sexuálnych vzťahov v manželský a rodinný zväzok.
VI. Vzťah k starým, k chorým a k osobám so špecifickými potrebami
Rozvoj empatie, komunikácie s vyššie spomínanými ľuďmi.
Ochota chápať ich potreby, ale aj vidieť ich možnosti a bohatstvo, ktoré môžu odovzdať
ostatným.
78
PROCES
Žiakov učíme poznávať samých seba, objavovať svoju identitu, preberať
zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Prehlbujú si svoju sexuálnu identitu, uvedomujú si
riziká spojené s predčasným sexuálnym životom. Rozvíjame u nich pozitívny postoj k
postihnutým, chorým a k iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a
porozumenie.
Názov predmetu
Etická výchova
Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty
Ročník
siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 1 hod. ročne: 40 hod.
Stupeň mentálneho
ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
Kľúčové kompetencie žiakov :
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho
narušenej komunikačnej schopnosti,
– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
– vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo
vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),
– dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
– je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,
– uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,
– rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
– je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,
– rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne
adekvátne reagovať podľa svojich možností,
– na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,
79
– chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne
odlišnosti detí a dospelých,
– správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
– preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny,
– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi
harmonické vzťahy.
Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
– dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných
úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie,
– rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,
– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať
vzťahy medzi predmetmi a javmi,
– má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby
ochraňovať prírodu pre budúce generácie.
Kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
– vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,
– využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z
médií a internetu,
– vie používať vyučovacie programy,
– chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
– vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
– dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
– ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho,
– získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
– uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,
– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,
– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
80
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:
– rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne
svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,
– dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
– v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
– uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,
– dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
– uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,
– má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,
– pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,
– je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,
– dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
– je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,
– uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym
trávením voľného času,
– uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním
prispieva k dobrým medzi ľudským vzťahom.
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry:
– dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
– dokáže pomenovať základné druhy umenia,
– pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
– ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
rešpektuje vkus iných ľudí,
– uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
– má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.
81
TEMATICKÉ VÝCHOVNO - VYUČOVACIE PLÁNY Z PREDMETU :
Etická výchova
ročník: siedmy
stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 1
počet hodín ročne: 40
Mesiac
Týždeň Hodina
September
1
1.1.
Október
November
Tematický celok
Téma
Cieľ, kľúčové kompetencie
Poznámky
Kto som ?
Rozšíriť sebapoznanie
O.Krížová : Aktivity na
hodiny ETV, s. 14
Oboznámenie sa s
obsahom učiva
Vlastná jedinečnosť a
identita
2
2.1.
3
3.1.
Mapa života
Objavovať vlastnú jedinečnosť a
identitu
L.Lencz - O.Krížová :
Metodický materiál
predmetu ETV, s. 44
4
4.1.
Prváčka
Uvedomiť si veľkosť a dôstojnosť
ľudskej bytosti
Zakázané ovocie najviac
chutí, s.28- 29
5
5.1.
Významné dni a mesiace
Október- mesiac úcty k starým ľuďom
Oceniť prínos starých ľudí do
spoločnosti
Návšteva DSS
6
6.1.
Vlastná jedinečnosť a
identita
Bez mamy
Prejaviť úctu k človeku
Zakázané ovocie najviac
chutí, s.27-28
7
7.1.
Moje meno a ja
Spoznávať svoje silné a slabé stránky
O. Krížová: Metodická
príručka ETV pre 9. roč.
ZŠ, s. 4
8
8.1.
Nechcem sa chváliť, ale...
Poznať svoje pozitívne a negatívne
vlastnosti
O. Krížová: Aktivity na
hodinu ETV, s. 17
9
9.1.
Pankáč
Byť sám sebou , obhájiť svoje práva a
názory
Zakázané ovocie najviac
chutí, s. 29-30
10
10.1.
Zakotvila som v Čechách
Presadiť a obhájiť v rôznych
situáciách
Zakázané ovocie najviac
chutí , s. 30- 31
Obhajoba svojich práv a
názorov
82
December
Odmietnutie
Rozhodnúť sa odmietnuť
L.Lencz - O.Krížová :
Metodický materiál
predmetu ETV, s.100-101
12.1.
Sťažnosť
Zvládnuť vysloviť sťažnosť
L.Lencz - O.Krížová :
Metodický materiál
predmetu ETV, s.101-103
13
13.1.
Moje názory a práva
Realizovať svoje práva
L.Lencz - O.Krížová :
Metodický materiál
predmetu ETV, s.104
14
14.1.
Významné dni a mesiace
6.december - Santa Klaus
Prijať dar, za svoje dobré skutky
15
15.1.
Vzťah k chorým a
postihnutým
Veselé Vianoce
Prostredníctvom rozprávky si
uvedomiť potrebu pomocichorým a
postihnutým ľuďom
16
16.1.
Významné dni a mesiace
Vianoce- sviatky pokoja a rodiny
Prežiť sviatky v kruhu svojej rodiny
17
17.1.
Obhajoba svojich práv a
názorov
Požiadať o láskavosť
Vnímať ako prosba ovplyvňuje
komunikáciu
L.Lencz - O.Krížová :
Metodický materiál
predmetu ETV, s.105
18
18.1.
Vysloviť návrh
Mať odvahu vysloviť návrh
L.Lencz - O.Krížová :
Metodický materiál
predmetu ETV, s.105
19
19.1.
Opakovanie polročného učiva
Zopakovať prebraté učivo
20
20.1.
Čeliť manipulácii a tlaku skupiny
Odolávať manipulácii
11
11.1.
12
Január
Obhajoba svojich práv a
názorov
Február
83
Walt Disney- Veselé
Vianoce, s. 86- 94
L.Lencz - O.Krížová :
Metodický materiál
predmetu ETV, s.108-109
Marec
Apríl
Máj
21
21.1.
Významné dni a mesiace
Fašiangy,fašiangy idú...
Sprítomniť zvyky a tradície
22
22.1.
Prosociálnosť
Facka
Byť nezávislý a rešpektovať druhých
Zakázané ovocie najviac
chutí, s.31-32
23
23.1.
Poznaj dušu dieťaťa
Rozvíjať vlastnú identitu v interakcii s
druhými
Zakázané ovocie najviac
chutí, s. 33
24
24.1.
Významné dni a mesiace
Marec- mesiac knihy
Poznať hodnotu napísaného slova
Návšteva knižnice
25
25.1.
Etické aspekty vzťahu k
vlastnej rodine
Moja rodina
Uvedomiť si význam rodiny,
rozprávať o hodnotách rodiny
O. Krížová : Aktivity na
hodiny ETV , s. 54
26
26.1.
Dôverujú vám vaše deti ?
Uvedomiť si dôležitosť hlbšieho
poznania vlastnej rodiny
Zakázané ovocie najviac
chutí, s. 34-35
27
27.1.
Dedina
Poznať pravidlá hry ( práva a
povinnosti ) v rodine
Zakázané ovocie najviac
chutí, s. 35-36
28
28.1.
Významné dni a mesiace
Sviatky jari
Poznať zvyky a obyčaje našich
predkov
29
29.1.
Etické aspekty vzťahu k
vlastnej rodine
Práva a povinnosti členov v rodine
Vážiť si rodičov a súrodencov
30
30.1.
Dievča- chlapec; Žena- muž
Rozvíjať sexuálnu identitu
31
31.1.
Priateľstvo a láska
Pochopiť vzťahy medzi chlapcami a
dievčatami
32
32.1.
Človek, s ktorým chcem žiť
Poznať kritériá výberu partnera
33
33.1.
Deň matiek
Pripomenúť si Deň matiek - 2. májová
nedeľa
Významné dni a mesiace
84
Zakázané ovocie najviac
chutí, s.36 (Mamička,
vráť sa ! )
Jún
Etické aspekty sexuálnej
zrelosti
Počatie a prenatálny život ľudského
plodu
Vážiť si život a pristupovať k nemu
zodpovedne
Beseda s gynekológom
Aj to sa stáva
Rozpor medzi pohlavnou a
psychosociálnou zrelosťou
Zakázané ovocie najviac
chutí, s. 37-38
34
34.1.
35
35.1.
36
36.1.
37
37.1.
Významné dni a mesiace
1. jún- Medzinárodný deň detí
Osláviť sviatok detí
38
38.1.
Etické aspekty sexuálnej
zrelosti
Prostitúcia- pohlavné choroby, AIDS
Zodpovedne pristupovať k výberu
partnera
Beseda s koordinátorom
prevencie
39
39.1.
Vzťah k chorým a
postihnutým
Milá pani učiteľka!
Vytvárať pozitívny vzťah k chorým,
telesne a zmyslovo postihnutým
Zakázané ovocie najviac
chutí, s. 38-39
40
40.1.
Uvedomiť si negatíva a dôsledky
Predčasný sexuálny styk, jeho príčiny a
vyplývajúce z predčasného sexuálneho
dôsledky
styku
Zhodnotenie výsledkov práce žiakov na Uvedmomiť si ,že na svet okolo nás sa
ETV, vlastné sebahodnotenie
nepozeráme cez ružové okuliare
85
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
86
Charakteristika vyučovacieho predmetu
Náboženskú výchovu môžeme chápať ako uskutočnenie práva človeka na výklad
dôležitých životných situácií. Zahŕňa výchovu k všeobecným etickým postojom, ale tiež
chápanie zmyslu, prečo je žiaduce smerovanie k takémuto postoju. Orientuje sa na
všeobecné ľudské javy, ako sú dôvera, vďačnosť, odpustenie, radosť, šťastie, ochota
pomôcť alebo schopnosť vytušiť dimenzie, ktoré človeka presahujú.
CIELE:
 prebúdzať a upevňovať vzťah k Bohu,
 rozvíjať základné ľudské vlastnosti ( radosť, úžas, vďačnosť, dôvera ),
 vychovávať k vnímaniu a porozumeniu náboženských symbolov,
 spolupracovať na škole s vyučujúcimi iných predmetov a ponúknuť pomoc všade
tam, kde sa iné predmety dotýkajú náboženskej výchovy,
 motivovať k rozhodnutiu pre vieru, k vytvoreniu vzťahu k Bohu a k aktívnemu
kresťanskému životu v Cirkvi,
 pomáhať uvádzaniu modlitby do života, výchove k sviatostiam, k pokániu
a k životu dieťaťa vo farnosti.
Názov predmetu
Náboženská výchova
Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty
Ročník
siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 1 hod. ročne: 40 hod.
Stupeň mentálneho
ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
87
Kľúčové kompetencie žiakov:
 je tolerantný k iným ľudom, k ich kultúre a vierovyznaniu,
 má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,
 uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,
 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície ,
 je empatický s starým, chorým a postihnutým ľudom ,
 má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam
potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie .
Sociálne :
- vyjadruje sa ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho
narušenej komunikačnej schopnosti,
- rozumie obsahu jednoduchého textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
- dokáže určitý čas sústredene počúvať,
- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľudmi, s ktoými prichádza do kontaktu,
- je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,
- rozumie bežene používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne
adekvátne reagovať podľa svojich možností,
- na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,
- rešpektuje dospelých,
- správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
- nadväzuje spoločensky priateľným spôsobom kontakty s druhými.
Oblasť informačných a komunikačných technológii:
- využíva základné formy informačnej a komunikačnej technológie,
- ovláda elementárne spôsoby práce s počítačom,
-prejavuje radosť so samostatne získaných informácii,
- vie používať vyučovacie programy.
88
Kompetencia ( spôsobilosť)učiť sa učiť:
- ovláda základy čítania a využíva ich k svojmu vzdelávaniu,
- používa termíny, znaky a symboly v spojitosti s konkrétnymi situáciami
každodenného života,
- dokáže pracovať s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
- teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých,
- získané vedomosti, zručnosti a návyky dokáže uplatniť v praktických situáciách.
Kompetencia riešiť problémy:
- dokáže popísať problém, vie na koho sa môže obrátiť o pomoc pri riešení problémov,
- v odvôdnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc.
Osobné, sociálne a občianske:
- uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,
- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
- čiastočne dokáže odhadnúť dôsledky svojich činov,
- pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,
- je schopný počúvať, vysloviť svoj názor a prijať názor iných,
- dokáže spolupracovať v skupine,
- je ohľaduplný k iným ľuďom,
- uvedomuje si potrebu ochrany svojho zdravia.
Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:
- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
- vníma krásu umeleckých diel, ľudových tradícii a produktov ľudskej práce,
- nepoškodzuje kultúrno- historické dedičstvo a pozná ľudové tradície,
- pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu.
89
TEMATICKÉ VÝCHOVNO - VYUČOVACIE PLÁNY Z PREDMETU:
Náboženská výchova
ročník: siedmy
stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 1
počet hodín ročne: 40
Mesiac
Týždeň Hodina
September
Október
Tematický celok
Téma
Cieľ, kľúčové kompetencie
Poznámky
Úvodná hodina
Oboznámiť žiakov s učivom
siedmeho ročníka
Návšteva kostola cez
prikázané sviatky a
adorácie počas celého šk.
roka
Mojžiš prijíma desatoro
Reprodukovať biblický príbeh
uzatvorenia zmluvy s Bohom
1
1.1.
2
2.1.
3
3.1.
Boh je Pánom celého sveta- 1.
prikázanie
Mať na 1. mieste Boha,
modlitbu a konať podľa Božej
vôle
4
4.1.
Tabule Desatora
Vytvoriť tabule Božích prikázaní
I.-V.
5
5.1.
Tabule Desatora
Vytvoriť tabule Božích prikázaní
I.-V.
6
6.1.
Sme Božie deti
Uvedomiť si ,že krstom sme sa
stali Božími deťmi
7
7.1.
Božie meno- 2. prikázanie
Spomínať s úctou v modlitbe:
Božie meno a mená svätých
8
8.1.
Sviatok všetkých svätých, Pamiatka
zosnulých
Vysvetliť pojem "svätosť" a
"oslávená cirkev "
Boh uzatvára zmluvu s
človekom
Hľadám Boha
90
Mesiac úcty k starým
ľuďom
November
December
Január
Február
Nedeľa - deň Pánov- 3.prikázanie
Priviesť žiakov k pravidelnej
účasti na sv. omši v nedeľu a v
prikázané sviatky
Milujeme Boha
Vysvetliť zmysel prvých troch
prikázaní pre vzťah človek- Boh
11.1.
Zlaté pravidlo
Naučiť reprodukovať Zlaté
pravidlo
12
12.1.
Pravidlá v spoločnosti
Interpretovať význam Zlatého
pravidla pre spoločnosť
13
13.1.
Pravidlá doma, v škole
Uplatňovať zákon lásky v
medziľudských vzťahoch
14
14.1.
Advent
Vysvetliť potrebu svetla pre
život človeka
15
15.1.
Vianočné piesne
16
16.1.
Vianoce
17
17.1.
Klaňanie troch kráľov, útek do
Egypta
18
18.1.
19
9
9.1.
10
10.1.
11
Vzťah Boh- človek
Človek a jeho miesto v
mojom živote
Vnímať svoje jedinečné miesto v
rodine
Svedomie
Uvedomiť si zodpovednosť za
svoje konanie
19.1.
Opakovanie
Zopakovať polročné učivo
20
20.1.
Obetovanie Pána - Hromnice
Porovnať krst v Starom a v
Novom zákone
21
21.1.
Vina ( hriech)
Vymenovať dôsledky prvotného
hriechu
91
Vianočná akadémia
22
22.1.
Sviatosť zmierenia
Pripraviť sa na vyznanie viny (
hriechu), vedieť ich oľutovať
23
23.1.
Sociálny hriech
Uviesť príklady rôznych
závislostí
24
24.1.
Pôstne obdobie
Pripraviť sa pôstom na slávenie
veľkonočných sviatkov
25
25.1.
Cti otca svojho i matku svoju - 4.
prikázanie
Uvedomiť si , že rodičov treba
milovať, pomáhať im a modliť sa
za nich
26
26.1.
Úcta k starým rodičom , starým
ľuďom a učiteľom
Rešpektovať starých rodičov,
ľudí a učiteľov, pomáhať im a
modliť sa za nich
28.marec - Deň učiteľov
27
27.1.
Veľká noc
Sláviť najväčšie kresťanské
sviatky
Veľkonočná akadémia
28
28.1.
Veľká noc a veľkonočné obdobie
29
29.1.
Snúbenecký vzťah a manželstvo
Pokračovať v živote s Bohom aj
v manželstve
30
30.1.
Rodina
Akceptovať úlohu členov v
rodine a v spoločnosti
Nezabiješ - 5. prikázanie
Chrániť si zdravie, prírodu a
životy iných, neublížiť blížnemu,
nefajčiť a nepoužívať návykové
látky
Marec
Apríl
Máj
Vzťah človek-človek
verzus Boh
Kráčam za pravdou
31
31.1.
32
32.1.
Máj- mesiac zasvätený úcte k Panne
Márii
Naučiť sa modliť ruženec
33
33.1.
2. májová nedeľa- Sviatok matiek
Vidieť v Panne Márii vzor
starostlivej matky
92
34
34.1.
Nepokradneš- 7. prikázanie
Naučiť sa chrániť svoje veci aj
veci iných , ukradnutú vec vrátiť,
nekradnúť
35
35.1.
Právo na česť a dobré meno
Vnímať ako Boh rešpektuje
slobodu človeka
36
36.1.
Pravdovravnosť- 8. prikázanie
Hovoriť vždy pravdu, neklamať
, neohovárať, neosočovať
37
37.1.
9. a 10. prikázanie
Chrániť jednotu rodiny ,
nerozbíjať rodinu, nebrať deťom
otca alebo matku
38
38.1.
Opakovanie I.- V. prikázanie
39
39.1.
Opakovanie VI.-X. prikázanie
40
40.1.
Záverečné opakovanie
Jún
93
Vedieť sa poďakovať Bohu za
prejavené dobrá
MATEMATIKA
94
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Poňatie vyučovania matematiky v špeciálnej základnej škole je v súlade s poňatím
vyučovania matematiky na základnej škole.
Vyučovanie matematiky sa snaží poskytnúť všetkým žiakom spôsobom primeraným ich
mentálnej úrovni a adekvátnymi formami a metódami také matematické vzdelanie, ktoré
im umožní riešiť najnutnejšie problémy a úlohy praktického života a pracovného pomeru.
Matematické vedomosti, zručnosti a návyky sa budujú v súlade s matematickou teóriou na
rôznom stupni intuitívneho prístupu podľa individuálnych schopností žiaka, systematicky
sa uplatňuje zásada názornosti. Pri opakovaní a upevňovaní učiva sa žiaci učia využívať
svoje matematické poznatky pri riešení problémov praxe predovšetkým prostredníctvom
riešenia úloh, ktorých námety zodpovedajú skúsenostiam a úrovni poznania žiakov
špeciálnej základnej školy i pri riešení rôznych problémov v ostatných vyučovacích
predmetoch.
Spojeniu vyučovania matematiky s praxou prispieva i to, že sa žiaci naučia používať rôzne
pomôcky umožňujúce geometrické konštrukcie.
Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné matematické
vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a
možností, na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať.
Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania
orientovaný na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného
prístupu pôsobili na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej
osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím.
Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne
vzdelávanie žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje
individuálnym schopnostiam žiaka.
CIELE
- Opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov,
- osvojiť si násobenie a delenie mimo oboru násobilky,
- vedieť písomne násobiť trojciferné číslo jednociferným činiteľom,
- vedieť písomne deliť jednociferným deliteľom bez zvyšku,
- osvojiť si numeráciu prirodzených čísel do milióna,
- vedieť používať kalkulačku na sčítanie a odčítanie,
95
- osvojiť si jednoduché konštrukcie kružidlom,
- vedieť vyznačovať a rysovať uhly,
- osvojiť si výpočet obvodu rovinných obrazcov.
OBSAH
ARITMETIKA
Násobenie a delenie mimo oboru násobilky
Násobenie a delenie mimo oboru násobilky – písomne.
Príklady typu: 3 . 13 = 39
2 . 15 = 30
39 : 3 = 13
30 : 2 = 15
Delenie so zvyškom
- násobok daného čísla, vyznačovanie na číselnej osi
- pojmy – neúplný podiel, zvyšok
- výpočet neúplného podielu, zápis formou 13 : 4 = 3
1
- príklady na delenie so zvyškom v obore do 100
Písomné násobenie a delenie prirodzených čísel do 10 000
Násobenie a delenie číslami 10, 100, 1 000, využitie na praktickom premieňaní
jednotiek dĺžky, hmotnosti a objemu.
Písomné násobenie maximálne trojciferného čísla jednociferným činiteľom.
Písomné delenie jednociferným deliteľom bez zvyšku.
Číselný obor do milióna
Numerácia do milióna, porovnávanie čísel, zaokrúhľovanie čísel na desiatky a
stovky.
Písomné sčítanie a odčítanie čísel do 100 000. Príklady typu: 235 200
- 15 865
Riešenie jednoduchých slovných úloh.
Používanie kalkulačky na sčítanie a odčítanie.
96
GEOMETRIA
Jednoduché konštrukcie kružidlom
– Prenášanie, porovnávanie úsečiek, grafický súčet úsečiek, násobok úsečiek, stred
úsečiek
– Konštrukcie trojuholníka (z troch strán) pomocou kružidla.
– Geometrické telesá
– Popis základných vlastností – guľa, valec.
– Uhol
– Vyznačovanie a rysovanie uhla, popis uhla.
– Pojmy – pravý uhol, priamy, ostrý, tupý uhol.
– Precvičovanie na rovinných obrazcoch (štvorec, obdĺžnik, trojuholník).
– Obvod rovinných obrazcov
– Obvod trojuholníka.
– Obvod obdĺžnika.
– Obvod štvorca.
PROCES
Násobenie a delenie číslami 6 – 9 je pre žiakov náročnejšie. V čase preberania tohto
učiva by mali mať žiaci osvojený algoritmus násobenia a delenia mimo oboru násobiliek.
Slovné úlohy vychádzajú z konkrétnych životných situácií. Pri ich riešení je potrebné
naučiť žiaka rozlíšiť kľúčové slová, s ktorými je spojený konkrétny matematický postup.
Riešenie slovnej úlohy obsahuje zápis, výpočet a odpoveď.
Žiakov učíme pracovať s bežnou kalkulačkou, ale učíme ich využívať aj kalkulačku v
mobilnom telefóne.
97
Názov predmetu
Matematika
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
Siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 5 hod. ročne: 200 hod.
Stupeň mentálneho
ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
Kľúčové kompetencie žiakov
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho
narušenej komunikačnej schopnosti,
– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
– dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
– na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie.
Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
– dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných
úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie,
– rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,
– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať
vzťahy medzi predmetmi a javmi.
Kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
– vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,
– vie používať vyučovacie programy.
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
– dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
– ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho,
98
– získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
– uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,
– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,
– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
– dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
– je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom.
99
TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY Z PREDMETU: Matematika
ročník: siedmy
stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 5
počet hodín ročne: 200
Mesiac
September
Týždeň Hodina
1
1.1.
Tematický celok
Téma
Cieľ, kľúčové
kompetencie
Opakovanie učiva
zo 6. ročníka
Čítanie písanie a porovnávanie čísel v
obore do 100
Opakovať a prehĺbiť učivo
zo 6. ročníka
U- s.4, PZ- s.2
Čítanie písanie a porovnávanie čísel v
obore do 100
Čítať, písať a porovnávať
čísla v obore do 100
U- s.5, PZ- s.3
Sčítanie čísel v obore do 100
Opakovaťsčítať čísla v
obore do 100
U- s.6, PZ- s.3
Odčítanie čísel v obore do 100
Odčítať čísla v obore do
100
U- s.7, PZ- s.3
G: Aktivizácia poznatkov zo 6. ročníka
Opakovať a prehĺbiť učivo
zo 6. ročníka
U- s.120, 121
Čítanie písanie a porovnávanie čísel v
obore do 1000
Zopakovať čítanie písanie
a porovnávanie čísel v
obore do 1000
U- s.8, PZ- s.4
Čítanie písanie a porovnávanie čísel v
obore do 1000
Dokázať pracovať
samostatne s učebnicou,
pracovným zošitom
U- s.9, PZ- s.4
Sčítanie čísel v obore do 1000
Prehĺbiť si vedomosti o
sčítaní v obore do 1000
U- s.10, PZ s.-4
Odčítanie čísel v obore do 1000
Prehĺbiť si vedomosti o
odčítaní v obore do 1000
U- s.11, PZ- s.4
G: Dĺžka úsečky
Merať a rysovať úsečky
U- s.122, PZ- s.49
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.
2
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Opakovanie učiva
z geometrie zo 6.
ročníka
100
Poznámky
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.1.
4
Opakovanie učiva
zo 6. ročníka
Čítanie, písanie a porovnávanie čísel v
obore do 10 000
Porovnávať prirodzené
čísla v obore do 10 000
U- s.12, PZ- s.5
Porovnávanie čísel v obore do 10 000
Porovnávať prirodzené
čísla v obore do 10 000
U- s.13, PZ- s.5
Sčítanie čísel v obore do 10 000
Zopakovať základy zo 6.
ročníka
U- s.14, PZ- s.5
Odčítanie čísel v obore do 10 000
Zopakovať základy zo 6.
ročníka
U- s.15, PZ- s.5
G: Premena jednotiek
Zopakovať základy zo 6.
ročníka
U- s.123, PZ- s.50
Opakovanie sčítania a odčítania čísel v
obore do 10 000
Získané vedomosti
dokázať uplatniť v
rozličných situáciách
Opakovanie násobenia číslami 0,1,2,3
Opakovať a prehĺbiť učivo
z predchádzajúcich
ročníkov
U- s.16, PZ- s.6
Násobenie číslami 4,5,6
Prehĺbiť vedomosti o
násobení
U- s.16, PZ- s.6
Násobenie číslami 7,8,9
Prehĺbiť vedomosti o
násobení
U- s.17, PZ- s.6
G: Premena jednotiek
Premieňať jednotky dĺžky
U- s.123, PZ- s.50
Opakovanie delenia číslami 1,2,3
Opakovať a prehĺbiť učivo
z predchádzajúcich
ročníkov
U- s.18, PZ- s.6
Delenie číslami 4,5,6
Prehĺbiť vedomosti o
delení
U- s.18, PZ- s.6
Delenie číslami 7,8,9
Prehĺbiť vedomosti o
delení
U- s.19, PZ- s.6
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Október
5.1.
5
5.2.
5.3.
101
5.4.
5.5.
6.1.
6
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7
7.1.
Písomné násobenie
a delenie mimo
oboru násobilky
Opakovanie násobenia a delenia v obore
do 100
Prehĺbiť vedomosti o
násobení a delení
G: Rôznobežné priamky
Rozpoznať a rysovať
rôznobežné priamky
U- s.124, PZ- s.51
Písomné násobenie číslom 2
Rozumieť a používať
základné pojmy z oblasti
matematiky
U- s.20, PZ- s.7
Písomné násobenie číslom 3
Písomne násobiť číslom 3
U- s.21, PZ- s.8
Písomné násobenie číslom 4
Písomne násobiť číslom 4
U- s.22, PZ- s.9
Písomné násobenie číslom 5
Písomne násobiť číslom 5
U- s.23, PZ- s.10
G: Rovnobežné priamky
Určovať a rysovať
rovnobežné priamky
U- s.128, PZ- s.51
Opakovanie písomného násobenia číslami
2, 3, 4, 5
Prehĺbiť vedomosti z
písomného delenia
PZ- s.11
Písomné delenie číslom 2
Prehĺbiť vedomosti z
písomného delenia číslom
2
U- s.24, PZ- s.12
Písomné delenie číslom 3
Prehĺbiť vedomosti z
písomného delenia číslom
3
U- s.25, PZ- s.13
Písomné delenie číslom 4
Prehĺbiť vedomosti z
písomného delenia číslom
4
U- s.26, PZ- s.14
G: Kolmice
Ovládať rysovať kolmice
U- s.126, PZ- s.52
Písomné delenie číslom 5
Prehĺbiť vedomosti z
písomného delenia číslom
5
U- s.27, PZ- s.15
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.1.
8
102
8.2.
8.3.
Písomné násobenie
a delenie mimo
oboru násobilky
Opakovanie písomného delenia číslami 2,
3, 4, 5
Hodnotiť vlastný výkon,
tešiť sa z vlastných
výsledkov, uznávať
výsledky iných
PZ- s.16
Písomné násobenie číslom 6
Osvojiť si princíp
písomného násobenia
číslami 6
U- s.28, PZ- s.17
Písomné násobenie číslom 7
Prehĺbiť vedomosti z
písomného delenia číslom
7
U- s.29, PZ- s.18
G: Rovinné útvary
Pomenovať rovinné útvary
U- s.127, PZ- s.53
Písomné násobenie číslom 8
Prehĺbiť vedomosti z
písomného delenia číslom
8
U- s.30, PZ- s.19
Písomné násobenie číslom 9
Prehĺbiť vedomosti z
písomného delenia číslom
9
U- s.31, PZ- s.20
Opakovanie písomného násobenia číslami
6, 7, 8, 9
Hodnotiť vlastný výkon,
tešiť sa z vlastných
výsledkov, uznávať
výsledky iných
PZ- s.21
Písomné delenie číslom 6
Osvojiť si princíp
písomného delenia číslami
6
U-32, Pz-22
G: Rovinné útvary
Osvojiť si princíp
písomného delenia číslami
6
U- s.128, PZ- s.53
Písomné delenie číslom 7
Osvojiť si princíp
písomného delenia číslami
7
U- s.33, PZ- s.23
8.4.
8.5.
November
9.1.
9
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10.I
10
103
Písomné delenie číslom 8
Osvojiť si princíp
písomného delenia číslami
8
U- s.34, PZ- s.24
Písomné delenie číslom 9
Osvojiť si princíp
písomného delenia číslami
9
U- s.35, PZ- s.25
Opakovanie písomného delenia číslami
6,7,8,9
Hodnotiť vlastný výkon,
tešiť sa z vlastných
výsledkov, uznávať
výsledky iných
PZ- s.26
G: Kružnica
Poznať vlastnosti kržnice
U- s.129, PZ- s.54
Nácvik delenia číslom 2 so zvyškom
Deliť číslom 2 so zvyškom
U- s.36, 37, PZ s.-27
Delenie číslom 2 so zvyškom
Dokázať deliť číslom 2 so
zvyškom
U- s.37, PZ- s.27
Nácvik delenia číslom 3 so zvyškom
Naučiť sa deliť číslom 3
U- s.38, PZ- s.28
Delenie číslom 3 so zvyškom
Deliť číslom 3 so zvyškom
U- s.39, PZ- s.28
G: Kruh
Poznať vlastnosti kruhu
U- s.130, PZ- s.54
Nácvik delenia číslom 4 so zvyškom
Dokázaťdeliť číslom 4 so
zvyškom
U- s.40, PZ- s.29
Delenie číslom 4 so zvyškom
Deliť číslom 4 so zvyškom
U- s.41, PZ s.-29
Nácvik delenia číslom 5 so zvyškom
Dokázaťdeliť číslom 5 so
zvyškom
U- s.42, PZ- s.30
Delenie číslom 5 so zvyškom
Deliť číslom 5 so zvyškom
U- s.43, PZ- s.30
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
12
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
Delenie so
zvyškom
104
G: Zhrnutie učiva, hodnotenie vedomostí
Hodnotiť vlastný výkon,
tešiť sa z vlastných
výsledkov, uznávať aj
výsledky iných
PZ- s.55
Nácvik delenia číslom 6 so zvyškom
Dokázať deliť číslom 6 so
zvyškom
U- s.44, PZ- s.32
Delenie číslom 6 so zvyškom
Deliť číslom 6 so zvyškom
U- s.45, PZ- s.32
Nácvik delenia číslom 7 so zvyškom
Dokázať deliť číslom 7 so
zvyškom
U- s.46, PZ- s.33
Delenie číslom 7 so zvyškom
Deliť číslom 7 so zvyškom
U- s.47, PZ- s.33
G: Prenášanie úsečiek
Dokázať využiť získané
matematické zručnosti pri
riešení rôznych úloh z
praktického života
U- s.131,132 Pz-56
Nácvik delenia číslom 8 so zvyškom
Deliť číslom 8 so zvyškom
U- s.48, PZ- s.34
Delenie číslom 8 so zvyškom
Dokázať deliť číslom 8 so
zvyškom
U- s.49, PZ- s.34
Nácvik delenia číslom 9 so zvyškom
Deliť číslom 9 so zvyškom
U- s.50, PZ- s.35
Delenie číslom 9 so zvyškom
Dokázať deliť číslom 9 so
zvyškom
U- s.51, PZ- s.35
G: Porovnávanie úsečiek
Porovnávať úsečky
rôznym spôsobom
U- s.133, PZ- s.57
Opakovanie delenia číslami 6, 7, 8, 9 so
zvyškom
Hodnotiť vlastný výkon,
tešiť sa z vlastných
výsledkov, uznávať
výsledky iných
PZ- s.36
12.5.
13
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
December
14
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
15.1.
15
Jednoduché
konštrukcie
kružidlom
105
15.2.
Písomné násobenie
prirodzených čísel
v obore do 10 000 Násobenie a delenie číslami 10, 100, 1000
15.3.
15.4.
15.5.
16
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
Január
17.1.
17
17.2.
17.3.
Písomné násobenie
trojciferných čísel
jednociferným
činiteľom
Dokázať násobiť a deliť
číslami 10, 100, 1 000
U- s.52, Pz- s.37
Delenie číslom 10
Zautomatizovaťdelenie
číslom 10
U- s.53, PZ- s.38,
Násobenie číslom 100
Zautomatizovať násobenie
číslom 100
U- s.54, PZ- s.37
G: Súčet úsečiek
Určiť stred úsečky
pomocou kružidla
U- s.134, PZ- s.58
Delenie číslom 100
Zautomatizovaťdelenie
číslom 100
U- s.55, PZ- s.38
Násobenie číslom 1000
Zautomatizovať násobenie
číslom 1 000
U- s.56, PZ- s.37
Delenie číslom 1000
Zautomatizovaťdelenie
číslom 1 000
U- s.57, PZ- s.38
Opakovanie násobenia a delenia číslami
10, 100, 1000
Dokázať využiť získané
matematické zručnosti na
riešenie rôznych úloh z
praktického života
G: Rozdiel úsečiek
Vedieť určiť rozdiel
úsečky
U- s.135, Pz- s.59
Písomné násobenie trojciferných čísel
číslom 2
Osvojiť si techniku
písomného násobenia
trojciferných čísel číslom 2
U- s.58, PZ- s.39
Písomné násobenie trojciferných čísel
číslom 3
Násobiť trojciferné čísla
číslom 3
U- s.59, PZ- s.40
Písomné násobenie trojciferných čísel
číslom 4
Osvojiť si techniku
písomného násobenia
trojciferných čísel číslom 4
U- s.60, PZ- s.41
106
17.4.
17.5.
18.1.
18
18.2.
Písomné násobenie
trojciferných čísel
jednociferným
činiteľom
18.3.
18.4.
18.5.
19
19.1.
19.2.
19.3.
Písomné delenie
bezo zvyšku
Písomné násobenie trojciferných čísel
číslom 5
Násobiť trojciferné čísla
číslom 5
U- s.61, PZ- s.42
G: Násobok úsečiek
Narysovať násobok úsečky
U- s.136, PZ- s.60
Opakovanie písomného násobenia
trojciferných čísel číslom 2,3,4,5
Dokázať využiť získané
matematické zručnosti na
riešenie rôznych úloh z
praktického života
PZ- s.43
Písomné násobenie trojciferných čísel
číslom 6
Osvojiť si spôsob
násobenia trojcifernými
číslami
U- s.62, PZ- s.44
Písomné násobenie trojciferných čísel
číslom 7
Násobiť trojciferné čísla
číslom 7
U- s.63, PZ- s.45
Písomné násobenie trojciferných čísel
číslom 8
Osvojiť si techniku
písomného násobenia
trojciferných čísel číslom 8
U- s.64, PZ- s.46
G: Stred úsečiek
Určiť stred úsečky
pomocou kružidla
U- s.137, PZ- s.61
Písomné násobenie trojciferných čísel
číslom 9
Vedieť násobiť trojciferné
čísla číslom 9
U- s.65, PZ- s.47
Opakovanie písomného násobenia
trojciferných čísel číslom 6,7,8,9
Dokázať využiť získané
matematické zručnosti na
riešenie rôznych úloh z
praktického života
PZ- s.48
Písomné delenie číslom 2
Osvojiť si spôsob
písomného delenia číslom
2
U-66, Pz-12
Písomné delenie číslom 3
Osvojiť si spôsob
písomného delenia číslom
3
U- s.67, PZ- s.13
19.4.
107
G: Opakovanie učiva z geometrie
Získané vedomosti
dokázať uplatniť v
rozličných situáciách
PZ- s. 63
Písomné delenie číslom 4
Osvojiť si spôsob
písomného delenia číslom
4
U- s.68, PZ- s.14
Písomné delenie číslom 5
Osvojiť si spôsob
písomného delenia číslom
5
U- s.69, PZ- s.15
Opakovanie písomného delenia číslom
2,3,4,5
Dokázať využiť získané
matematické zručnosti na
riešenie rôznych úloh z
praktického života
PZ- s.16
Písomné delenie číslom 6
Osvojiť si spôsob
písomného delenia číslom
6
U- s.70, PZ- s.17
G: Stred úsečiek
Dokázať určiť stred úsečky
U- s.138, PZ- s.61
Písomné delenie číslom 7
Osvojiť si spôsob
písomného delenia číslom
7
U- s.71, Pz-18
Písomné delenie číslom 8
Osvojiť si spôsob
písomného delenia číslom
8
U- s.72, PZ- s.19
Písomné delenie číslom 9
Osvojiť si spôsob
písomného delenia číslom
9
U- s.73, PZ- s.20
Opakovanie písomného delenia číslom
6,7,8,9
Rozumieť a používať
základné pojmy z oblasti
matematiky
PZ- s.21
19.5.
Február
20
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
21
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
108
G: Rysovanie trojuholníka pomocou
kružidla
Dokázať rysovať
trojuholník pomocou
kružidla
U- s.139, PZ- s.62
Čítanie, písanie a porovnávanie čísel v
obore do 50 000
Osvojiť si numeráciu
prirodzených čísel v obore
do 50 000
U- s.74, PZ- s.22
Numerácia, čítanie a písanie čísel v obore
do 50 000
Aktívne ovládať čítanie,
písanie a porovnávanie
čísel v obore do milióna
U- s.75, PZ- s.13
Numerácia, čítanie a písanie násobkov
čísla 10 v obore do
100 000
Dokázať vymenovať
číselný rad do 100 000 po
desiatkach
U- s.76, PZ- s.14,15
Numerácia, čítanie a písanie násobkov
čísla 10 v obore do
100 000
Ovládať číselný rad do
100 000 po desiatkach
U- s.76, PZ- s.15
22.5.
G: Rysovanie trojuholníka pomocou
kružidla
Zdokonaliť sa v práci s
kružidlom
U- s.139, PZ- s.62
23.1.
Numerácia, čítanie a písanie násobkov
čísla 1 v obore do 100 000, upevňovanie
vedomostí
Hodnotiť vlastný výkon,
tešiť sa z vlastných
výsledkov
U- s.77
Dokázať čítať čísla do
milióna
U- s.78, PZ- s.16
Čítanie, písanie a porovnávanie čísel v
obore do 1 000 000
Dokázať porovnávať čísla
v obore do milióna
U- s.79, PZ- s.17
Čítanie a písanie násobkov čísla100 v
obore do 1 000 000
Dokázať čítať a písať
násobky čísla 100 do
milióna
U- s.80, Pz- s.18
G: Telesá všeobecne
Poznať geometrické telesá
U- s.140,141 PZ- s.46
21.5.
22.1.
22
Prirodzené čísla v
obore do milióna
22.2.
22.3.
22.4.
23
23.2.
Sčítanie a
odčítanie
prirodzených čísel
v obore do 1 000
000
23.3.
23.4.
23.5.
Telesá
Čítanie a písanie čísel v obore do
000 000
109
1
Marec
Čítanie a písanie násobkov čísla10 v
obore do 1 000 000
Dokázať čítať a písať
násobky čísla 10 do
milióna
U- s.80, PZ- s.18
Čítanie a písanie čísel v obore do
1
000 000, upevňovanie vedomostí
Dokázať čítať a písať čísla
do milióna
U- s.81, PZ- s.19
Orientácia na číselnej osi a porovnávanie
čísel v obore do
50 000
Naučiť sa orientovať na
číselnej osi
U- s.82
Orientácia na číselnej osi a porovnávanie
čísel v obore do
100 000
Naučiť porovnávať čísla v
obore do 100 000
pomocou číselnej osi
U- s.83
24.5.
G: Guľa
Poznať vlastnosti gule
U- s.142, PZ- s.47
25.1.
Orientácia na číselnej osi a porovnávanie
čísel v obore do
500 000
Porovnávať prirodzené
čísla v obore do 500 000
U- s.84, PZ- s.20,21
Orientácia na číselnej osi a porovnávanie
čísel v obore do
500 000
Porovnávať prirodzené
čísla v obore do 500 000
U- s.84, PZ- s.22,23
Orientácia na číselnej osi a porovnávanie
čísel v obore do
1 000 000
Dokázať porovnávať čísla
v obore do 1 000 000
pomocou číselnej osi
U- s.85, PZ- s.24
Orientácia na číselnej osi a porovnávanie
čísel v obore do
1 000 000
Dokázať porovnávať čísla
v obore do 1 000 000
pomocou číselnej osi
PZ- s.25,26
25.5.
G: Valec
Poznať vlastnosti valca
U- s.143, PZ- s.48
26.1.
Orientácia na číselnej osi a porovnávanie
čísel v obore do
1 000 000
Dokázať sa orientovať na
číselnej osi
PZ- s.26,27
24.1.
24
24.2.
24.3.
24.4.
25
25.2.
25.3.
25.4.
26
110
26.2.
Orientácia na číselnej osi a porovnávanie
čísel v obore do
1 000 000
Získané vedomosti
dokázať uplatniť v
rozličných situáciách a
podmienkach
Zhrnutie učiva, hodnotenie vedomostí
Hodnotiť vlastný výkon,
tešiť sa z vlastných
výsledkov, uznávať aj
výsledky iných
Zaokrúhľovanie čísel v obore do milióna
Zopakovať rozklad čísla v
desiatkovej sústave
U- s.86, PZ- s.28
G: Uhly všeobecne
Poznať dôležitosť uhlov
U- s.144, PZ-49
Zaokrúhľovanie
Prečvičovať a upevňovať
učivo
U- s.87, PZ- s.29
Zaokrúhľovanie
Prečvičovať a upevňovať
učivo
U- s.89, PZ- s.31
Zaokrúhľovanie
Upevniť vedomosti
U- s.89, PZ- s.31
Sčítanie čísel v obore do milióna
Osvojiť si princíp sčítania
čísel do milióna
U- s.90
G: Uhly všeobecne
Dokázať pracovať s
uhlomerom
U- s.145, PZ- s.49
Sčítanie čísel v obore do milióna
Osvojiť si princíp sčítania
čísel do milióna
U- s.91
Písomné sčítanie čísel v obore do milióna
bez prechodu cez desiatku
Dokázať písomne sčítať
čísla do milióna
U- s.92
G: Opakovanie tematického celku
Získané vedomosti
dokázať uplatniť v
rozličných situáciách a
podmienkach
Písomné sčítanie čísel v obore do milióna
bez prechodu cez desiatku
Osvojiť si algoritmus
písomného sčítania bez
prechodu cez desiatku
26.3.
26.4.
26.5.
27
27.1.
27.2.
27.3.
27.4.
27.5.
Apríl
28
28.1.
28.2.
Uhly
28.3.
28.4.
111
PZ- s.27
U- s.93
29
28.5.
G: Vyznačenie a rysovanie uhla
Naučiť sa odmerať uhol
U- s.146, PZ- s.50
29.1.
Písomné sčítanie čísel v obore do milióna
bez prechodu cez desiatku
Osvojiť si algoritmus
písomného sčítania bez
prechodu cez desiatku
U- s.93
Písomné sčítanie čísel, keď súčet je
násobkom čísel 10, 100, 1 000
Osvojiť si algoritmus
sčítania, keď súčet je
násobkom čísla 10
U- s.94
Písomné sčítanie čísel, keď súčet je
násobkom čísel 10, 100, 1 000
Osvojiť si algoritmus
sčítania, keď súčet je
násobkom čísla 100
U-95, Pz-33
Písomné sčítanie čísel, keď súčet je
násobkom čísel 10, 100, 1 000
Osvojiť si algoritmus
sčítania, keď súčet je
násobkom čísla 1000
U-95, Pz-33
G: Popis uhla
Osvojiť si základné
vlastnosti uhla
U- s.147, PZ- s.51
Písomné sčítanie čísel v obore do milióna
s prechodom cez desiatku
Osvojiť si algoritmus
písomného sčítania s
prechodom cez 10
U- s.96
Písomné sčítanie čísel v obore do milióna
s prechodom cez desiatku
Osvojiť si algoritmus
písomného sčítania s
prechodom cez 10
U- s.96, PZ- s.34
Písomné sčítanie čísel v obore do milióna
s prechodom cez desiatku
Aktívne používať
algoritmus písomného
sčítania s prechodom cez
10
U- s.96, PZ- s.34
Opakovanie učiva a hodnotenie
vedomostí
Získané vedomosti
dokázať uplatniť v
rozličných situáciách
PZ- s.35
Rozdelenie uhlov podľa veľkosti
Naučiť sa rozpoznať uhly
U- s.148, PZ- s.52
Odčítanie prirodzených čísel v obore do
milióna
Zdokonaliť sa v odčítaní
čísel spamäti
U- s.98
29.2.
29.3.
29.4.
29.5.
30.1.
30
30.2.
30.3.
30.4.
30.5.
31
31.1.
112
Odčítanie prirodzených čísel spamäti
Zdokonaliť sa v odčítaní
čísel spamäti
U- s.99
31.3.
Písomné odčítanie čísel v obore do
milióna bez prechodu cez desiatku
Osvojiť si algoritmus
písomného odčítania
U- s.100
31.4.
Písomné odčítanie čísel v obore do
milióna bez prechodu cez desiatku
Osvojiť si algoritmus
písomného odčítania
U- s.101, PZ- s.36
G: Pravý uhol v trojuholníku, štvorci a
obdĺžniku
Dokázať určiť pravý uhol
v rovinných útvaroch
U- s.149,150 PZ- s.53
Písomné odčítanie čísel v obore do
milióna bez prechodu cez desiatku
Získané vedomosti
dokázať uplatniť v
rozličných situáciách
U- s.101, PZ- s.36
Písomné odčítanie čísel, ktoré sú
násobkom čísel 10, 100, 1 000
Osvojiť si algoritmus
odčítania čísel, ktoré sú
násobkom čísla 10
U- s.102
Písomné odčítanie čísel, ktoré sú
násobkom čísel 10, 100, 1 000
Osvojiť si algoritmus
odčítania čísel, ktoré sú
násobkom čísla 100
U- s.103, PZ- s.37
Písomné odčítanie čísel, ktoré sú
násobkom čísel 10, 100, 1 000
Osvojiť si algoritmus
odčítania čísel, ktoré sú
násobkom čísla 1000
U- s.103, PZ- s.37
G: Ostrý uhol v trojuholníku
Určiť ostrý uhol
U- s.151, PZ- s.54
Upevňovanie vedomostí
Hodnotiť vlastný výkon,
tešiť sa z vlastných
výsledkov
33.2.
Písomné odčítanie čísel v obore do
milióna s prechodom cez desiatku
Osvojiť si algoritmus
písomného odčítania
U- s.104
33.3.
Písomné odčítanie čísel v obore do
milióna s prechodom cez desiatku
Osvojiť si algoritmus
písomného odčítania
U- s.105, Pz-38
31.2.
31.5.
Máj
32.1.
32
32.2.
32.3.
32.4.
32.5.
33.1.
33
113
33.4.
33.5.
34
34.1.
Písomné odčítanie čísel v obore do
milióna s prechodom cez desiatku
Aktívne používať
algoritmus písomného
odčítania s prechodom cez
10
U- s.105, PZ- s.38
G: Tupý uhol
Určiť tupý uhol
U- s.152
Upevňovanie vedomostí
Prečvičovať a upevňovať
učivo
Jednoduché slovné úlohy
Hodnotiť vlastný výkon,
tešiť sa z vlastných
výsledkov
Riešiť slovné úlohy.
Získané vedomosti
dokázať uplatniť v
rozličných situáciách a
podmienkach
Rozumieť obsahu písaného
textu, dokázať ho ústne
zreprodukovať.
G: Priamy uhol
Osvojiť si vedomosti o
uhle
Jednoduché slovné úlohy
Samostatne riešiť slovnú
úlohu
U- s.107
Jednoduché slovné úlohy
Rozumieť a používať
základné pojmy z oblasti
matematiky
U- s.108
Jednoduché slovné úlohy
Aktívne sa zapájať do
riešenia slovných úloh
PZ- s.41
Jednoduché slovné úlohy
Samostatne riešiť slovnú
úlohu
U- s.109
G: Obvody rovinných útvarov všeobecne
Poznať dôležitosť
určovania obvodu
U- s.154, PZ- s.58
34.2.
Opakovanie temetického celku
34.3.
Jednoduché slovné úlohy
34.4.
34.5.
35
35.1.
35.2.
35.3.
35.4.
35.5.
Obvody rovinných
útvarov
114
PZ- s.39
U- s.106, PZ- s.40
PZ- s.40
Použitie kalkulačky
Na základnej úrovni
využívať technické
prostriedky komunikácie
U- s.110, PZ- s.42
Použitie kalkulačky
Vedieť si pomôcť
pomocou kalkulačky
U- s.110, PZ- s.42
Použitie kalkulačky
Na základnej úrovni
využívať technické
prostriedky komunikácie
U- s.111, PZ- s.43
Použitie kalkulačky
Zautomatizovať počítanie
pomocou kalkulačky
U- s.111, PZ- s.43
G: Obvod trojuholníka
Dokázať vypočítať obvod
trojuholníka
U- s.155, PZ- s.59
Násobenie mimo oboru násobilky
Zopakovať učivo zo 7.
ročníka
U- s.112
Násobenie mimo oboru násobilky
Upevniť si vedomosti z
násobenia
U- s.112,113
Násobenie mimo oboru násobilky
Upevniť si vedomosti z
násobenia
U- s.113
36.1.
36
36.2.
36.3.
36.4.
36.5.
Jún
37
37.1.
37.2.
37.3.
G: Obvod obdĺžnika
Upevniť si vedomosti z
delenia so zvyškom
Poznať dôležitosť výpočtu
obvodu obdĺžnika
U- s.156, PZ- s.60
38.1.
Delenie prirodzených čísel jednociferným
deliteľom bezo zvyšku
Dokázať samostatne
pracovať
U- s.115
38.2.
Delenie prirodzených čísel jednociferným
deliteľom so zvyškom
Upevniť si vedomosti z
delenia so zvyškom
U- s.116
38.3.
Delenie prirodzených čísel jednociferným
deliteľom so zvyškom
Uznávať výsledky iných
U- s.117
Sčítanie a odčítanie v obore do 1 000 000
Zopakovať si numeráciu v
obore do milióna
U- s.118
G: Obvod štvorca
Dokázaťvypočítať obvod
švorca
U- s.157, PZ- s.61,62
37.4.
37.5.
38
Opakovanie učiva
zo 7. ročníka
38.4.
38.5.
Delenie prirodzených čísel jednociferným
deliteľom bezo zvyšku
115
U- s.114
39
Sčítanie a odčítanie v obore do 1 000 000
Zopakovať si numeráciu v
obore do milióna
U-s.119
Hry na prázdniny
Dokázať využiť získané
matematické zručnosti na
riešenie úloh z praktického
života, používať pri tom
abstraktné myslenie
PZ- s.44
Hry na prázdniny
Samostatne riešiť úlohy
Hry na prázdniny
Prejavovať aktivitu v
individuálnom a
skupinovom učení
PZ- s.45
39.5.
G: Opakovanie učiva, hodnotenie
vedomostí
Získané vedomosti vedieť
uplatniť v praxi
PZ- s.63
40.1.
Precvičovanie učiva
Samostatne riešiť úlohy
Precvičovanie učiva
Zopakovať si delenie a
násobenie trojciferných
čísel
Precvičovanie učiva
Prejavovať aktivitu v
individuálnom a
skupinovom učení
39.1.
39.2.
39.3.
39.4.
40
40.2.
40.3.
40.4.
Precvičovanie učiva
40.5.
G: Opakovanie učiva, hodnotenie
vedomostí
116
Aktívne sa zapájať do
riešenia matematických
úloh
Dokázať využiť získané
matematické zručnosti na
riešenie úloh z praktického
života, používať pri tom
abstraktné myslenie
INFORMATICKÁ VÝCHOVA
117
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet informatická výchova má dôležité postavenie aj vo vzdelávaní žiakom
s mentálnym postihnutím, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov. Vedie
k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych
zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.
Cieľom informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov
a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch.
Cieľom predmetu je zoznámiť sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom
živote, získať základné zručnosti v používaní počítača primerane individuálnym
schopnostiam žiaka s mentálnym postihnutím.
V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci môžu pomocou rôznych aplikácií
precvičovať napr. učivo z matematiky, slovenského jazyka a iných predmetov. Získavajú
vedomosti za podpory edukačných programov napr. z vlastivedy.
Obsah vzdelávania je rozdelený na tematické okruhy
Informácie okolo nás
Komunikácia prostredníctvom IKT
Postupy, riešenie problémov
Princípy fungovania IKT
Informačná spoločnosť
Informácie okolo nás - žiaci sa učia pracovať so základnými počítačovými aplikáciami,
aby vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, získali prvé
zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí, porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov
a videí.
Komunikácia prostredníctvom IKT - sa venuje využitiu nástrojov internetu na
komunikáciu, na vlastné učenie sa. Žiaci by sa mali naučiť pracovať s elektronickou
poštou, mali by pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,
uvedomovať si bezpečnostné riziká pri práci s internetom.
Postupy, riešenie problémov - žiaci sa zoznámia so špecifickými postupmi riešenia
problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako program, programovanie.
Princípy fungovania IKT - sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných a
komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s možnosťami vstupných
a výstupných zariadení, so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a
priečinkami.
118
Informačná spoločnosť - tematický okruh sa zaoberá s etickými, morálnymi
a spoločenskými aspektmi informatiky. Žiaci by mali sa oboznámiť s ukážkami využitia
IKT v bežnom živote, pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj
k dostupným informáciám, viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií –
rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú.
CIELE
- Zopakovať a rozšíriť poznatky zo šiesteho ročníka,
- získať základy algoritmického myslenia
– príkazy v priamom režime,
- rozšíriť zručnosti v práci s textom, vkladať klipart, wordart, upraviť text pomocou
efektov,
- vedieť používať e- mail, Internet,
- vedieť vložiť, spustiť, vybrať CD,
- pracovať s multimediálnou informáciou – zvuk, video,
- vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt
OBSAH
Informácie okolo nás
Textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty
Rozširovanie zručnosti v práci s textom, vkladanie klipartu, wordartu, upravovanie textu
pomocou efektov, farieb.
Estetická úprava textu.
Ukladanie textových a obrázkových informácií do súborov.
Samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie – kopírovanie, prilepenie, otáčanie,
prevrátenie.
Komunikácia prostredníctvom IKT
e- mail, poštový program, e- mailová adresa, adresár
Samostatné posielanie a prijímanie jednoduchých listov.
Zdvorilosť pri komunikácii.
Bezpečné a etické správanie v e- mailovej komunikácii.
www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie
Vyhľadávanie informácií a obrázkov na Internete a ich správne použitie.
Výber vhodnej informácie, triedenie informácií.
119
Práca s kľúčovým slovom.
Detské webové stránky, on-line hry, zásady správania sa na portáloch.
Školské portály.
Postupy, riešenie problémov
Detský programovací jazyk, elementárne príkazy
Riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí.
Riešenie hlavolamov, bludiská, obrázkové stavebnice.
Využívanie geometrických tvarov.
Práca s programom Skicár, LogoMotion.
Používanie vyučovacích programov pre žiakov, ktoré rozvíjajú logické myslenie a
precvičovanie rutinných činností ako aritmetické operácie, vybrané slová a iné.
Princípy fungovania IKT
Funkcie vybraných klávesov
Používanie Esc, Ctrl, Alt, Shift, Backspace, Enter, NumLock, CapsLock, Ctrl + c, Ctrl + v.
Tlačiareň
Zapínanie, vypínanie, vkladanie papiera, tlačenie textu, obrázka.
CD mechanika
Ovládanie CD mechaniky, spustenie CD, DVD, USB- pamäťový kľúč.
Ukladanie informácií
Ukladanie informácií: súbor, meno súboru. Vytváranie priečinkov, ukladanie do
priečinkov.
Informačná spoločnosť
Informačné technológie v škole
Využívanie edukačných programov a hier. Bezpečnosť počítača, správne používanie
hesiel.
Voľný čas a IKT
Počítačové hry, hudba, filmy.
PROCES
Pomocou edukačných programov využívame vedomosti žiakov z matematiky a
slovenského jazyka. Pri práci s textom pracujeme najprv s hotovým krátkym textom a na
ňom sa učia žiaci najprv pohybovať so šípkami a robiť jednoduchú úpravu.
Algoritmické úlohy orientujeme len na postupnosť jednoduchých príkazov v priamom
režime. Žiaci môžu vo dvojiciach alebo v malej skupinke pracovať na malom, krátkom
120
projekte, pri prezentovaní nejakej učebnej látky alebo zaujímavosti z učiva niektorého
predmetu, kde vyuţijú prácu s textom, obrázkom, grafikou (s pomocou učiteľa).
Nároky na prácu s PC sú u jednotlivých žiakov závislé od ich individuálnych schopností.
Názov predmetu
Informatická výchova
Vzdelávacia oblasť
Matematika a práca s informáciami
Ročník
siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 1 hod. ročne: 40 hod.
Stupeň mentálneho
ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
Kľúčové kompetencie žiakov
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
– na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie.
Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
– dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných
úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie.
Kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
– vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,
- využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z
médií a internetu,
– vie používať vyučovacie programy,
– chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
– vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
– získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
121
– uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce.
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:
– dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
– uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti.
122
TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY Z PREDMETU:
ročník: siedmy
stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 1
počet hodín ročne: 40
Mesiac
Týždeň Hodina Tematický celok
September
I. Informácie okolo
1
1.1.
nás
Október
Informatická výchova
Téma
Pravidlá v počítačovej učebni
Cieľ, kľúčové
kompetencie
Osvojiť si prácu v
počítačovej učebni
2
2.1.
Zopakovanie si učiva zo 6.ročníkaword, internet
Zopakovať poznatky a
zručnosti z 6.ročníka
3
3.1.
Zopakovanie si učiva zo 6.ročníkaskicár
Rozšíriť poznatky
4
4.1.
Textový dokument
Práca s textovým dokumentom,
vkladanie ClipArtu
Zvládnuť vkladať ClipArt
5
5.1.
Textové efekty
Úprava textu - zmena farby písma,
estetická úprava
Zvládnuť úpravu textu
pomocou efektov
6
6.1.
Vkladanie obrázku do textu
Osvojiť si vkladať obrázok
7
7.1.
Práca s obrázkom - kopírovanie,
otáčanie
Preveriť si pracovať s
obrázkom
8
8.1.
Opakovanie tematického celku
Zopakovať poznatky
9
9.1.
Pojem email, emailová adresa,
adresár
Osvojiť si používať e-mail
10
10.1.
Založenie si emailovej adresy
Zvládnuť prijať a poslať email
11
11.1
Samostatné posielanie správ a
listov
Zvládnuť poslať e-mail
12
12.1.
Samostatné prijímannie správ
Zvládnuť prijať e-mail
November
II. Komunikácia
prostredníctvom
IKT
E-mail, e.mailová
adresa
123
Poznámky
December
Január
Február
Marec
Apríl
13
13.1.
Komunikácia prostredníctvom
internetu
Získať základné zručnosti
pri používaní internetu
14
14.1.
Vyhľadávanie informácií na
internete
Rozšíriť poznatky
15
15.1.
Výber informácií - triedenie, práca
s kľúčovým slovom
Rozoznať informácie na
internete
16
16.1.
Detské web stránky, online hry
Osvojiť si používanie
internetu
17
17.1.
Opakovanie tematického celku
Zopakovať poznatky
18
18.1.
Riešenie hlavolamov
Získať základy
algoritmického myslenia
19
19.1.
Obrázkové stavebnice
Získať zručnosti
20
20.1.
Využívanie geometrických tvarov
Osvojiť si využitie
geom.tvarov na učenie
21
21.1.
Práca s programom skicár,
Logomotion
Zvládnuť pracovať s
programom Skicár,
Logomotion
22
22.1.
Kreslenie obrázkov
Zvládnuť kresliť na
počítači
23
23.1.
Práca s vyučovacím programom
pre žiakov
Rozšíriť si zručnosti
24
24.1.
Opakovanie tematického celku
Zopakovať poznatky
25
25.1.
Používanie klávesnnice
Zvládnuť prácu s
klávesnicou
26
26.1.
Funkcie a používanie klávesov
ESC,CTR,ALT,SHIFT
Osvojiť si používanie
klávesov
27
27.1.
Funkcie a používanie klávesov
CTR+C, CTRL+V, CAPSLOCK
Osvojiť si používanie
klávesov
28
28.1.
Tlačiareň a jej využitie
Používať tlačiareň
29
29.1.
Pamäťový kľúč USB
Používať USB kľúč
III. Postupy,
riešenie problémov
Práca s programom
IV. Princípy
fungovania IKT
Funkcie vybraných
klávesov
124
Máj
30
30.1.
Ukladanie informcií na USB kľúč
Ukladať informácie na
USB kľúč
31
31.1
CD,DVD-používanie , ovládanie
mechaniky
Osvojiť si spustenie CD,
DVD
32
32.1
Opakovanie tematického celku
Zopakovať poznatky
33
33.1.
Edukačné programy, ich využitie
Používať IKT na učenie
34
34.1.
Stránka YouTube
Zvládnuť vyhľadávať
stránky na internete
35
35.1.
Hudba na internete
Osvojiť si používanie IKT
na učenie
36
36.1.
Počítačové hry na internete
Rozšíriť si zručnosti
37
37.1.
Spúšťanie filmov na internte
Pracovať s
multimediálnymi
informáciami - video
38
38.1.
Pozeranie filmu, počúvanie hudby
na internete
Pracovať s
multimediálnymi
informáciami - zvuk
39
39.1.
Upevňovanie učiva
Zopakovať poznatky
40
40.1.
Záverečné zhodnotenie práce
Zopakovať poznatky
V. Informačná
spoločnosť
Informačné
technológie v škole
Jún
125
PRACOVNÉ VYUČOVANIE
126
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Pracovné vyučovanie je pre žiakov s mentálnym postihnutím najdôležitejším
rehabilitačným predmetom, ktorý od najnižšieho ročníka systematicky ovplyvňuje rozvoj
ich motoriky.
vytváraním pracovných zručností a spolupôsobí na zvýšenie ich rozumovej úrovne. Žiaci v
tomto predmete získavajú vedomosti z rôznych pracovných
činností, vrátane
elementárnych technických a výrobných poznatkov. Pracovné vyučovanie vytvára u žiakov
kladný vzťah k práci, plní základnú prípravu pre budúce povolanie, ale aj pre potrebu
praktického života v rodine a spoločnosti. V spolupráci s ostatnými predmetmi pôsobí na
harmonický rozvoj žiakov.
V pracovnom vyučovaní získavajú žiaci základné vedomosti o materiáloch, nástrojoch a o
pracovných postupoch. Učia sa rozoznávať druhy materiálov, ich vlastnosti, poznávať
konštrukciu a funkciu nástrojov, učia sa hovoriť o tom, čo robia a s čím pracujú. Žiaci sa
postupne primerane veku vedú k chápaniu vzťahov medzi materiálom, nástrojmi
a spôsobmi práce. Postupne sa tak rozvíja ich technické myslenie a vyjadrovanie
a technická pripravenosť.
Pracovné vyučovanie vzbudzuje u žiakov záujem o prácu, uspokojuje ich túžbu po
činnosti, zameranie práce na užitočný výsledok vzbudzuje ich iniciatívu a pozitívny vzťah
k práci, pestuje zmysel pre poriadok, cit pre krásu a vhodnosť materiálu, nástrojov a
spôsobov práce.
Pri práci si žiaci osvojujú kultúrne návyky. Systematicky poznávajú hlavné prvky
organizácie, hygieny a bezpečnosti pri práci. Učia sa pracovať disciplinovane, starostlivo,
hospodárne zaobchádzať s materiálom a nástrojmi.
Pri výbere úloh učiteľ prihliada aj na učebnú látku ostatných predmetov. Nevyhnutnosť
koordinácie pracovného vyučovania s inými vyučovacími predmetmi vyplýva z podstaty
rozvoja poznávacích možností mentálne postihnutých žiakov - spájať konkrétnu činnosť s
poučením, prax s teóriou.
Pracovné zaťaženie musí byť primerané fyzickým schopnostiam žiakov. Nesmie byť tak
náročné, aby žiakov vyčerpalo, ale ani príliš jednoduché, lebo by nedostatočne
aktivizovalo ich myslenie a v dostatočnej miere ich nezamestnávalo.
Veľmi dôležitou podmienkou je materiálne zabezpečenie pracovného vyučovania. Sú to
najmä pracovne a dielne, sklad materiálu, pozemok, dostatok vyhovujúcich nástrojov,
pracovných a učebných pomôcok a jednotného materiálu pre žiakov.
127
Pracovné prostredie musí vyhovovať hygienickým podmienkam (čistý vzduch, vhodné
osvetlenie, čistota pracoviska, atď.). K hygienickým podmienkam patrí aj vhodné
oblečenie na pracovné vyučovanie. Nevyhnutným doplnkom dielne je príručná lekárnička.
V pestovateľských prácach sa na školskom pozemku (záhrade) určí pre jednotlivé
pracovné skupiny dostatočná plocha s prihliadnutím na vek a možnosti žiakov a na
technickú vybavenosť školy. Na pestovateľské práce možno využiť aj kútik prírody v
každej učebni.
Na hodinách pracovného vyučovania sa používajú rôzne učebné pomôcky. Zvyčajne je to
vzorový výrobok a súbor nástrojov, materiálov, potrieb a zariadení pre určitý druh práce;
ďalej sú to výkresy, pracovné postupy, obrazy, ilustrácie, modely, diagramy, prírodniny,
predlohy, filmy, diapozitívy a diafilmy.
Nevyhnutnou súčasťou pracovného vyučovania sú exkurzie, ktoré umožňujú žiakom už od
najnižších ročníkov poznávať prácu dospelých na rozličných pracoviskách a posilňovať
spojenie pracovného vyučovania so životom.
Obsah pracovného vyučovania je členený na zložky. Toto rozdelenie vychádza zo
schopností žiaka osvojiť si obsah daného učiva, a zo schopnosti vedieť ho aplikovať
v súčasnom i budúcom praktickom živote.
V zložke sebaobslužné činnosti žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela
a zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania.
Obsahom zložky práce v domácnosti je osvojovanie si základných pracovných návykov
v domácnosti, zručností potrebných pri domácich prácach a udržiavanie poriadku.
Súčasťou tejto zložky je aj šitie. Žiaci nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia
a ručných prác. Súčasťou zložky sú aj práce v kuchyni. Žiaci si osvojujú základné znalosti
o potravinách, a ako udržiavať poriadok a hygienu v kuchyni. Vo vyšších ročníkoch
nadobúdajú žiaci zručnosti pri príprave jednoduchých nápojov a jedál.
V zložke práce v dielni si žiaci osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály,
spoznávajú ich v praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú
jednoduché výrobky.
V zložke pestovateľské práce sa žiaci učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a zeleniny,
nadobúdajú základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové rastliny.
Vzhľadom na to, že nie každá škola má školský pozemok, odporúčame práce na školskom
pozemku nahradiť inou činnosťou, podľa podmienok školy tak, aby bola zachovaná časová
dotácia predmetu pracovné vyučovanie podľa učebného plánu.
128
CIELE
- Upevňovať vedomosti získané z predchádzajúcich ročníkov,
- vedieť urobiť záznam o pracovnom postupe,
- vedieť pracovať podľa výkresu,
- rešpektovať požiadavky bezpečnosti a hygieny pri každej práci,
- oboznámiť sa s hlavnými druhmi plechu a s jeho vlastnosťami,
- oboznámiť sa so strihom na najjednoduchších príkladoch.
OBSAH
Sebaobslužné činnosti
Osobná hygiena
Poučenie o kozmetike rúk a nôh. Starostlivosť o nechty.
Založenie domácej lekárničky.
Hygiena v domácnosti
Umývanie okien a dverí.
Čistenie odevov a obuvi.
Práce v dielni
Práce s papierom
Meranie, strihanie, rezanie, lepenie papiera a kartónu.
Príklady výrobkov: stojan na ceruzky, puzdro na ihlice, darčekové vrecko, leporelo.
Montážne a demontážne práce
Montáž a demontáž bicykla. Údržba bicykla.
Práce s drevom
Obrábanie dreva základnými technikami.
Spájanie dreva klincami, skrutkami do dreva, plátovaním a glejením.
Dlabanie.
Úprava povrchu výrobkov brúsením, hydrovoskovaním, leštením, morením, lakovaním.
Tmelenie, brúsenie výrobkov pred natieraním, natieranie farbou.
Čítanie jednoduchých výkresov, kreslenie jednoduchých náčrtov, obrysovanie materiálu.
Príklady výrobkov: podložka pod riad, sušiak na uteráky a utierky, polička na kvety,
kŕmidlo pre vtáky, búdky, lopáriky, rám spájaný plátovaním, debničky, vešiak na kľúče.
Práce s kovom
Oboznamovanie sa s hlavnými druhmi plechu a s jeho vlastnosťami.
Obrysovanie, ohýbanie, pílenie, prebíjanie, nitovanie, spájanie skrutkami, maticou.
129
Úprava povrchu brúsením a lakovaním.
Rezanie pákovými noţnicami. Používanie raznice.
Príklady výrobkov: zvieratká podľa šablóny, menovka na záhony, štítky na kľúče,
plechová škatuľka, chrániče na zveráky, háky.
Práce s plastami
Pokračovanie v práci s organickým sklom a novodurom.
Ohýbanie.
Príklady výrobkov: škatuľky, ťažidlo, nôž na papier, ozdobný háčik, tabuľka k menovke,
hračky.
Práce s kožou a koženkou
Meranie, rezanie, strihanie, prebíjanie, spájanie kože a koženky.
Príklady výrobkov: ozdobné prívesky, opasok, puzdrá.
Práce s rozličným materiálom Náplň určí vyučujúci.
Práce v domácnosti
Hygiena v domácnosti.
Umývanie okien a dverí.
Čistenie odevov a obuvi.
Príprava pokrmov
Polievky. Úprava pokrmov z ryže.
Zeleninové šaláty. Konzervovanie zeleniny sušením a solením.
Šitie
Spojovacie stehy (perličkový, základný).
Spájanie a začisťovanie látky.
Prišitie pútka. O
boznámenie sa so strihom na najjednoduchších príkladoch (posteľná bielizeň).
Šitie na stroji – rovné šitie.
Ozdobný steh – hladkovanie.
Príklady výrobkov: vankúšik, čelenka, pútko.
Pletenie
Pridávanie a uberanie. Výrobok: jednoduché oblečenie.
Háčkovanie
Háčkovanie jednoduchého vzoru. Výrobok: jednoduché oblečenie.
130
Pestovateľské práce
Úprava a spracovanie pôdy - rýľovanie, hrabanie.
Úprava hriadok.
Zvyšovanie úrodnosti – hnojenie, striedanie plodín.
Siatie a sadenie plodín podľa priority kultivarov v regióne.
Príprava sadeníc – siatie, pikírovanie, presádzanie priesad.
Zavlažovanie, kyprenie pôdy, jednotenie zeleniny.
Poznávanie škodcov a ochrana pred nimi.
Prirodzená ochrana a spolužitie rastlín.
Zber plodín, úprava pôdy po zbere, uskladnenie.
Úžitková záhrada na okne, balkóne, loggii.
Oboznamovanie sa s ošetrovaním ovocných stromov a kríkov.
Zber ovocia a uskladnenie.
Letničky, dvojročné rastliny, trvalky, skalničky.
Kvety na balkóne a loggii. Izbové kvety, hydroponické pestovanie rastlín.
Viazanie a aranžovanie kvetín.
Základy technického kreslenia
Učivo základov technického kreslenia aplikujeme v súlade s konkrétnym výrobkom, na
ktorom žiaci pracujú.
Rysovanie rovnobežiek: - manipulácia s rysovacími potrebami pri rysovaní rovnobežiek, základné vlastnosti rovnobežiek.
Kružnice, rysovanie kružníc: - stred kružnice, priemer, polomer, - kótovanie dier a kružníc.
PROCES
V pestovateľských prácach obsah učiva prispôsobíme úrovni žiakov, regionálnym a
materiálnym podmienkam školy. Nadväzujeme na dosiahnutú úroveň vedomostí a
zručností zo 6.ročníka.
Praktické činnosti uvedené v prácach v dielni sú pre chlapcov povinné v celom rozsahu,
pre dievčatá sa urobí výber tak, aby bola zastúpená práca s každým materiálom.
Praktické činnosti uvedené pre práce v domácnosti sú pre dievčatá povinné v celom
rozsahu, pre chlapcov sa urobí výber tak, aby boli zastúpené práce pri hygiene v
domácnosti, základy šitia a varenia.
Žiakov vedieme k čistote pracovného prostredia, dbáme na to, aby po práci uložili náradie
a materiál na určené miesto.
131
Názov predmetu
Pracovné vyučovanie - dievčatá
Vzdelávacia oblasť
Človek a svet práce
Ročník
siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 4 hod. ročne: 160 hod.
Stupeň mentálneho
ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
Kľúčové kompetencie žiakov
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho
narušenej komunikačnej schopnosti,
– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
– vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo
vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),
– dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
– je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,
– uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,
– rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
– je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,
– rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne
adekvátne reagovať podľa svojich možností,
– na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,
– chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikulturně
odlišnosti detí a dospelých,
– správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
– preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny,
– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi
harmonické vzťahy.
132
Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
– dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných
úloh
a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie,
– rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,
– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať
vzťahy medzi predmetmi a javmi,
– má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby
ochraňovať prírodu pre budúce generácie.
Kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
– využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z
médií a internetu.
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
– dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
– ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho,
– získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
– uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,
– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,
– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:
– rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne
svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,
– dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
– v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
– uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,
– dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
– uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,
– má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,
133
– pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,
– je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,
– dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
– je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,
– uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym
trávením voľného času,
– uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním
prispieva k dobrým medziľudským vzťahom.
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry:
– dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
– pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
– ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
respektuje vkus iných ľudí,
– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície.
134
TÉMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY Z PREDMETU: Pracovné
ročník: siedmy
stupeň MP:ľahký
počet hodín týždenne:4
počet hodín ročne:160
Mesiac
Týždeň
Hodina
1
1.1.
vyučovanie - dievčatá
Tematický celok
Téma
Cieľ, kľúčové kompetencie
Osvojiť si zásady bezpečnosti pri
práci a dodržiavním hygieny
Práce v domácnosti
Úvodná hodina-BOZP na
hodinách PRV
Vnútorný poriadok na
pracovisku, v dielni, na
školskom pozemku,
kuchynke
Vnútorný poriadok na
pracovisku, v dielni, na
školskom pozemku,
kuchynke
Hygiena v škole-balenie
učebníc
Sebaobslužné činnosti
Osobná hygiena:Poučenie o
kozmetike rúk a noh .
Starostlivosť o nechty
Vytvárať stereotyp pri
základných hygienických
návykoch
Založenie domácej lekárničky
Poznať obsah domácej
lekárničky
Práca na školskom pozemku
Upraviť hriadky
Práca na školskom pozemku
Vypleť burinu
Jesenná úprava školskej
záhrady
Osvojiť si základné vedomosti a
pracovné zručnosti pri
pestovateľských prácach
September
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2
2.2.
2.3.
2.4.
Pestovatelské práce
3.1.
3
135
Oboznámiť sa s pravidlami pri
práci na PRV
Oboznámiť sa s pravidlami pri
práci na PRV
Šetriť školský majetok
Poznámky
3.2.
3.3.
Sebaobslužné činnosti
3.4.
Zber plodín, úprava pôdy po
zbere, uskladnenie
Osvojiť si základné vedomosti a
zručnosti pri pestovateľských
prácach
Hygiena v domácnosti:
umývanie okien a dverí
Osvojiť si základné pracovné
návyky v domácnosti
Hygiena v domácnosti:
čistenie odevov a obuvi
Pochopiť dôležitosť čistoty a
hygieny
Úprava pôdy po zbere
Osvojiť si základné vedomosti a
pracovné zručnosti pri
pestovateľských prácach
4.1.
Pestovateľské práce
4
4.2.
4.3.
Práce v domácnosti
Príprava pokrmov:
zeleninová polievka, pokrm z Upevňovať poznatky o správnej
ryže
výžive a zdravom životnom štýle
4.4.
Október
5
5.1.
Pestovateľské práce
5.2.
5.3.
Práce v dielni
5.4.
Úprava pôdy po zbere
Príprava pokrmov:
zeleninová polievka, pokrm z Upevňovať zručnosti pri príprave
ryže
pokrmov
Úprava okolia školy:
hrabanie lístia
Pestovať kladný vzťah k práci
Úprava okolia školy:
hrabanie suchej trávy
Starať sa o okolie školy
Práce s papierom: jesenné
listy a plody
Rozširovať a prehlbovať
základné manuálne zručnosti pri
práci s papierom
Práce s papierom: jesenné
listy a plody
136
6.1.
Pestovateľské práce
6
6.2.
6.3.
Práce v dielni
6.4.
7.1.
Pestovateľské práce
7
7.2.
Práce v domácnosti
7.3.
7.4.
Starostlivosť o okolie školy:
zber odpadkov
Starostlivosť o okolie školy:
zber odpadkov
Práca s drevom:drevené
obrázky - úprava povrchu,
leštenie, kreslenie obrázku
temperami
Práca s drevom:drevené
obrázky - úprava povrchu,
leštenie, kreslenie obrázku
temperami
Starostlivosť o izbové
kvetiny
Práce v domácnosti
Upevňovať manuálne zručnosti
Vytvárať vlastné životné
prostredie a jeho úprava v triede
a v areály školy
Príprava pokrmov: nákup
surovín na varenie
Príprava pokrmov:
zeleninová polievka,
palacinky
Upevňovať zručnosti pri príprave
pokrmov
Príprava pokrmov:
zeleninová polievka,
palacinky
Mať poznatky o správnej výžive
a zdravom životnom štýle
Úprava triedy
Podieľať sa na úprave
vnútorného i vonkajšieho
prostredia triedy
8.1.
8
Viesť žiakov k vytváraniu
vlastného životného prostredia a
jeho úprave v triede a v areály
školy
137
Vedieť urobiť rozpočet. Učiť sa
robiť rodinný rozpočet
Príprava pokrmov:
Konzervovanie zeleniny
sušením a solením
8.2.
8.3.
8.4.
November
9.1.
Práce v dielni
9
9.2.
9.3.
Práce v domácnosti
9.4.
10.1.
Práce v dielni
10
10.2.
10.3.
Práce v domácnosti
10.4.
11.1.
11
Šitie: spojovacie stehy
/perličkový, základný/ vankúšik
Šitie: spojovacie stehy
/perličkový, základný/ vankúšik
Práce s papierom: Papierové
kráľovské mesto - práca s
kartónom
Práce s papierom: Papierové
kráľovské mesto - práca s
kartónom
Šitie: spojovacie stehy
/perličkový, základný/ vankúšik
Šitie: spojovacie stehy
/perličkový, základný/ vankúšik
Práca s drôtom: Drôtené
postavičky
Práca s drôtom: Drôtené
postavičky
Šitie: Ozdobný steh hladkovanie, vianočná
výšivka
Šitie: Ozdobný steh hladkovanie, vianočná
výšivka
Šitie: Ozdobný steh hladkovanie, vianočná
výšivka
138
Oboznámiť sa so spôsobmi
konzervovania
Upevňovať zručnosť v
základných technikách šitia
Vytvárať priestorové modely
Upevňovať zručnosť v
základných technikách šitia
Oboznámiť sa s jednotlivými
druhmi drôtov
Budovať cit pre krásu
Vážiť si výrobok vlastnej práce
Pracovať trpezlivo
11.2.
Príprava pokrmov: Nákup
surovín na varenie
Príprava pokrmov:
zeleninová polievka,
cestoviny s omáčkou
11.3.
11.4.
12.1..
Práce v domácnosti
12
12.2.
12.3.
12.4.
13
13.1.
Budovať cit pre krásu
Vážiť si výrobok vlastnej práce
Pracovať trpezlivo
Pracovať precízne
Dbať na dokonalosť a precíznosť
Práce v domácnosti
Práce s papierom: ozdoby na
stromček, vianočné ozdoby
Výstavka ručných prác.
Vianočné aranžovanie z
prírodnín
Osvojiť si manuálnu zručnosť pri
aranžovaní
Výstavka ručných prác.
Vianočné aranžovanie z
prírodnín
Vedieť využívať prírodný
materiál na výrobu vianočných
ozdôb
Viazanie a aranžovanie
suchých kvetín
Osvojiť si manuálnu zručnosť pri
aranžovaní
13.4.
14.1.
Mať poznatky o správnej výžive
a zdravom životnom štýle
Práce s papierom: ozdoby na
stromček, vianočné ozdoby
13.3.
14
Upevňovať zručnosti pri príprave
pokrmov
Práce v dielni
13.2.
December
Príprava pokrmov:
zeleninová polievka,
cestoviny s omáčkou
Šitie: Ozdobný steh hladkovanie, vianočná
výšivka
Šitie: Ozdobný steh hladkovanie, vianočná
výšivka
Šitie: Ozdobný steh hladkovanie, vianočná
výšivka
Šitie: Ozdobný steh hladkovanie, vianočná
výšivka
Učiť žiakov robiť rozpočet, učiť
sa robiť rodinný rozpočet
Pestovateľské práce
139
14.2.
Prípava pokrmov: nákup
surovín na varenie
Učiť žiakov robiť rozpočet, učiť
sa robiť rodinný rozpočet
Príprava pokrmov: kapustnica
Upevňovať zručnosti pri príprave
pokrmov
Príprava pokrmov: kapustnica
Mať poznatky o správnej výžive
a zdravom životnom štýle
Pestovateľské práce
Starostlivosť o izbové
kvetiny
Vytvárať vlastné životné
prostredie a jeho úprava v triede
a v areály školy
Práce v domácnosti
Šitie: Spájanie a začisťovanie
látky. Prišitie pútka
Upevňovať zručnosť v
základných technikách šitia
15.3.
Šitie: Spájanie a začisťovanie
látky. Prišitie pútka
Pracovať trpezlivo a precízne
15.4.
Šitie: Spájanie a začisťovanie
látky. Prišitie pútka
Práce v domácnosti
14.3.
14.4.
15.1.
15
15.2.
16
16.1.
Pestovateľské práce
16.2.
Práce v domácnosti
16.3.
16.4.
Január
17
17.1.
17.2.
Hydroponické pestovanie
rastlín
Šitie: Spájanie a začisťovanie
látky. Prišitie pútka. Podložka
na sedenie
Šitie: Spájanie a začisťovanie
látky, Prišitie pútka. Podložka
na sedenie
Šitie: Spájanie a začisťovanie
látky. Prišitie pútka. Podložka
na sedenie
Pestovateľské práce
Kvety na balkóne a logii
Práce v dielni
Práca s koženkou: ozdobný
prívesok
140
Zdokonaliť spôsobov pestovania
rastlín
Upevňovať zručnosť v
základných technikách šitia
Pracovať trpezlivo a precízne
Pracovať podľa návodu
18
17.3.
Práca s koženkou: ozdobný
prívesok
17.4.
Práce v domácnosti
Oboznámenie sa so strihom posteľná bielizeň. ZTK
rysovanie rovnobežiek
Pestovateľské práce
Letničky
Poznať najznámejšie druhy
Práca s odpadovým
materiálom
Práca s odpadovým
materiálom
Naučiť sa využívať aj odpadový
materiál
18.1.
18.2.
Práce v dielni
18.3.
Práce v domácnosti
Oboznámenie sa so strihom zásterka. ZTK - rysovanie
rovnobežiek a kolmíc
Pestovateľské práce
Dvojročné rastliny
Poznať jednotlivé druhy
Práce v domácnosti
Príprava pokrmov: nákup
surovín na varenie
Učiť žiakov robiť rozpočet, učiť
sa robiť rodinný rozpočet
Príprava pokrmov: polievka,
pokrm z ryže
Upevňovať zručnosti pri príprave
pokrmov
Príprava pokrmov: polievka,
pokrm z ryže
Mať poznatky o správnej výžive
a zdravom životnom štýle
Trvalky
Poznať jednotlivé druhy
18.4.
19
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
Február
20
20.1.
20.2.
Pestovateľské práce
Práce v dielni
20.3.
20.4.
21
21.1.
Práce s papierom: Jarné
kvietky
Práce s papierom: Jarné
kvietky
Práce v domácnosti
Háčkovanie: Retiazka a
krátky stĺpik
Pestovateľské práce
Skalničky
141
Upevňovať manuálne zručnosti
Získať zručnosť pri háčkovaní
21.2.
Práce v dielni
21.3.
21.4.
22.1.
22
22.2.
23.1.
23
Háčkovanie: Retiazka a
krátky stĺpik
Získať zručnosť pri háčkovaní
Pestovateľské práce
Zvyšovanie úrodnosti:
hnojenie, striedanie plodín
Získať poznatky o zvyšovaní
úrodnosti
Práce v dielni
Práca s plastami: motýle
Upevňovať zručnosti žiakov
Práca s plastami: motýle
Práce v domácnosti
Háčkovanie: Retiazka a
krátky stĺpik
Pestovateľské práce
Poznávanie škodcov a
ochrana pred nimi
Práce v domácnosti
Príprava pokrmov: nákup
surovín na varenie
Učiť žiakov robiť rozpočet, učiť
sa robiť rodinný rozpočet
Príprava pokrmov: polievka,
výber jedla podľa žiačok
Upevňovať samostatnosť pri
stravovacích návykoch
Príprava pokrmov: polievka,
výber jedla podľa žiačok
Upevňovať zručnosti pri príprave
pokrmov
23.2.
23.3.
23.4.
Marec
24
24.1.
Pestovateľské práce
24.2.
Práce v dielni
24.3.
Rozvíjať predstavivosť žiačok
Práce v domácnosti
22.3.
22.4.
Práca s rozličným
materiálom: karnevalové
masky
Práca s rozličným
materiálom: karnevalové
masky
Získať zručnosť pri háčkovaní
Prirodzená ochrana a
spolužitie rastlín
Práca s rozličným
materiálom: drôtikovanie
kraslíc
Práca s rozličným
materiálom: drôtikovanie
kraslíc
142
Získať zručnosť pri drotikovaní.
Pracovať trpezlivo
24.4.
25
25.1.
Práce v domácnosti
Háčkovanie: Dlhý stĺpik
Získať zručnosť pri háčkovaní
Pestovateľské práce
Úžitková záhrada na okne,
blkóne, logii
Získať nové poznatky
Práce v dielni
Práca s rozličným
materiálom: zdobenie kraslíc
voskovou technikou
Získať zručnosť pri zdobení.
Pracovať trpezlivo
25.2.
Práca s rozličným
materiálom: zdobenie kraslíc
voskovou technikou
25.3.
25.4.
Práca v domácnosti
Pestovateľské práce
Háčkovanie: Dlhý stĺpik
Oboznámenie sa s
ošetrovaním ovocných
stromov a kríkov
Práce v dielni
Práca s papierom: jarné
výzdoby na okná
26.1.
26
26.2.
26.4.
Práce v domácnosti
27.1.
27
27.2.
27.4.
Získať poznatky o ošetrovaní
Práca s papierom: jarné
výzdoby na okná
26.3.
27.3.
Získať zručnosť pri háčkovaní
Práce v dielni
Príprava pokrmov: nákup
surovín na varenie
Učiť žiakov robiť rozpočet, učiť
sa robiť rodinný rozpočet
Príprava pokrmov: polievka,
výber jedla podľa žiačok
Upevňovať samostatnosť pri
stravovacích návykoch
Príprava pokrmov: polievka,
výber jedla podľa žiačok
Upevňovať zručnosti pri príprave
pokrmov
Práca s papierom:
veľkonočné pozdravy
Vyrábať upomienkové predmety
Práca s papierom:
veľkonočné pozdravy
Vyrábať upomienkové predmety
143
Apríl
28
28.1.
Pestovateľské práce
28.2.
28.3.
Práce v domácnosti
28.4.
29
29.1.
Pestovateľské práce
Práce v domácnosti
29.4.
30.1.
Pestovateľské práce
30
30.2.
30.3.
Práce v domácnosti
30.4.
31.1.
Pestovateľské práce
31
31.2.
Vedieť rýchliť rastliny
Predpestovanie priesad
/príprava sadeníc/
Predpestovať priesady v
debničkách
Pletenie-hladké a obrátené
očko
Pletenie-hladké a obrátené
očko
Zber liečivých rastlín vychádzka do prírody
Získať zručnosť pri pletení
Poznať liečivé rastliny a ich
využitie
Zber liečivých rastlín vychádzka do prírody
29.2.
29.3.
Predpestovanie priesad
/príprava sadeníc/
Príprava pokrmov:
zeleninový šalát
Príprava pokrmov:
zeleninový šalát
Upevňovať zručnosti pri príprave
pokrmov
Príprava pôdy na výsev kopanie, rýľovanie, trhanie
buriny
Príprava pôdy na výsev kopanie, rýľovanie, trhanie
buriny
Osvojiť si základné vedomosti a
zručnosti pri pestovateľských
prácach
Pletenie-hladké a obrátené
očko
Pletenie-hladké a obrátené
očko
Výsev semien úžitkových
rastlín
Výsev semien okrasných
rastlín
144
Získať zručnosť pri pletení
Upevniť základné zručnosti pri
pestovateľských prácach
31.3.
Práce v domácnosti
31.4.
Máj
32
32.1.
Práce v dielni
32.2.
32.3.
Práce v domácnosti
32.4.
33
33.1.
Pestovateľské práce
33.2.
33.3.
Práce v domácnosti
33.4.
34.1.
Práce v domácnosti
34
34.2.
Pletenie-hladké a obrátené
očko
Pletenie-hladké a obrátené
očko
Práca s papierom: Darček pre
mamičku
Vyrábať upomienkové predmety
Práca s papierom: Darček pre
mamičku
Vyrábať upomienkové predmety
Pletenie-pridávanie a
uberanie
Pletenie-pridávanie a
uberanie
Získať zručnosť pri pletení
Zber liečivých rastlín vychádzka do prírody
Poznať liečivé rastliny a ich
využitie
Zber liečivých rastlín vychádzka do prírody
Poznať liečivé rastliny a ich
využitie
Pletenie-pridávanie a
uberanie
Pletenie-pridávanie a
uberanie
Získať zručnosť pri pletení
Šitie: Oboznámenie sa so
šijacím strojom
Osvojiť si základné pracovné
zručnosti pri práci so šijacím
strojom
Príprava pokrmov: nákup
surovín na varenie
Učiť žiakov robiť rozpočet. Učiť
sa robiť rodinný rozpočet
Príprava pokrmov: polievka
Upevňovať samostatnosť pri
stravovacích návykoch
Príprava pokrmov: polievka
Upevňovať zručnosti pri príprave
pokrmov
34.3.
34.4.
Získať zručnosť pri pletení
145
35.1.
Pestovateľské práce
35
Výsadba priesad
Osvojiť si základné vedomosti a
zručnosti pri pestovateľských
prácach
35.2.
Výsadba priesad
35.3.
Šitie: Navliekanie hornej a
spodnej nite
Osvojiť si základné pracovné
zručnosti pri práci so šijacím
strojom
35.4.
Šitie: Navliekanie hornej a
spodnej nite
Osvojiť si základné pracovné
zručnosti pri práci so šijacím
strojom
36.1.
Šitie na stroji - rovné šitie
/peračník, vankúšik/
Osvojiť si základné pracovné
zručnosti pri práci so šijacím
strojom
36.2.
Šitie na stroji - rovné šitie
/peračník, vankúšik/
Osvojiť si základné pracovné
zručnosti pri práci so šijacím
strojom
36.3.
Šitie na stroji - rovné šitie
/peračník, vankúšik/
Osvojiť si základné pracovné
zručnosti pri práci so šijacím
strojom
36.4.
Šitie na stroji - rovné šitie
/peračník, vankúšik/
Osvojiť si základné pracovné
zručnosti pri práci so šijacím
strojom
Pestovateľské práce
Zavlažovanie, kyprenie pôdy,
jednotenie zeleniny
Upevňovať pracovné zručnosti
pri pestovateľských prácach
Práce v domácnosti
Príprava pokrmov: nákup
surovín na varenie
Učiťť žiakov robiť rozpočet.
Učiť sa robiť rodinný rozpočeat
Príprava pokrmov:
jednoduchý koláč
Upevňovať zručnosti pri príprave
pokrmov
Práce v domácnosti
Práce v domácnosti
36
Jún
37
37.1.
37.2.
37.3.
146
Príprava pokrmov:
jednoduchý koláč
37.4.
38
38.1.
Pestovateľské práce
Zavlažovanie, kyprenie pôdy,
jednotenie zeleniny
Upevňovať pracovné zručnosti
pri pestovateľských prácach
Zavlažovanie, kyprenie pôdy,
jednotenie zeleniny
38.2.
Práce v domácnosti
Šitie na stroji - rovné šitie
/peračník, vankúšik/
Osvojiť si základné pracovné
zručnosti pri práci so šijacím
strojom
Pestovateľské práce
Zavlažovanie, kyprenie pôdy,
jednotenie zeleniny
Upevňovať pracovné zručnosti
pri pestovateľských prácach
38.3.
38.4.
39
39.1.
Zavlažovanie, kyprenie pôdy,
jednotenie zeleniny
39.2.
39.3.
Práce v dielni
Údržba a úprava učebníc lepenie učebníc
39.4.
Pestovateľské práce
Starostlivosť o izbové
kvetiny
Práce v domácnosti
Údržba a úprava triedy čistenie podláh a stolov
40.1.
40
40.2.
40.3.
40.4.
Údržba a úprava učebníc gumovanie
Údržba a úprava triedy čistenie podláh a stolov
Zhodnotenie práce na
hodinách PRV
147
Šetriť školský majetok
Vedieť opraviť poškodené
učebnice
Vytvárať vlastné životné
prostredie a jeho úprava v triede
a v areály školy
Viesť žiakov k vytváraniu
vlastného životného prostredia a
jeho úprave v triede a v areály
školy
Viesť žiakov k vytváraniu
vlastného životného prostredia a
jeho úprave v triede a v areály
školy
Názov predmetu
Pracovné vyučovanie- chlapci
Vzdelávacia oblasť
Človek a svet práce
Ročník
siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED I
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 6 hod. ročne: 240 hod.
Stupeň mentálneho
ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
Kľúčové kompetencie žiakov
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho
narušenej komunikačnej schopnosti,
– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
– vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý stupeň vo
vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),
– dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
– je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,
– rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
– na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,
– správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi
harmonické vzťahy.
Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
– rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,
– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať
vzťahy medzi predmetmi a javmi,
– má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby
ochraňovať prírodu pre budúce generácie.
148
Kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
– vie používať vyučovacie programy,
– vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
– dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami
– získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
– uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,
– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,
– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:
– rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne
svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,
– dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
– v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
– uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,
– dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
– uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,
– má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,
– pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,
– je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,
– dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
– je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,
– uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym
trávením voľného času.
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry:
– pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
149
– ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
rešpektuje vkus iných ľudí,
– uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
– má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.
150
TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY Z PREDMETU: Pracovné
ročník:
siedmy
stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne:
4
počet hodín ročne:
160
Mesiac
September
Téma
Cieľ, kľúčové
kompetencie
1.1.
Poučenie o bezpečnosti na
hodinách PVC
Oboznámiť sa s
pravidlami správania
1.2.
Prevádzkový poriadok
školských dielní
Dodržiavať
bezpečnosť pri práci
Pravidlá práce v kuchyni
Dodržiavať
bezpečnosť pri práci
Poskytovanie prvej pomoci pri
úraze
Dodržiavať pokyny
vyučujúceho
Pestovateľské práce
Zber úrody, pletie
Dodržiavať pokyny
vyučujúceho
Práce v dielni
Oboznámenie sa s pracovnými
nástrojmi v dielni, ich účel a
využívanie
Zdokonaliť vedomosti
o pracovných
nástrojoch
Oboznámenie sa s pracovnými
nástrojmi v dielni, ich účel a
využívanie
Zdokonaliť vedomosti
o pracovných
nástrojoch
Práce v domácnosti
Upratovanie, starostlivosť o
priestory v byte
Udržiavať a
zveľaďovať poriadok
Pestovateľské práce
Uskladnenie úrody na zimu
Dodržiavať pokyny
vyučujúceho
Práce v dielni
Práce s papierom: meranie,
strihanie, lepenie (výrobok z
papiera)
Zdokonaliť pracovné
zručnosti pri práci s
papierom
Týždeň
Hodina
1
1.3.
Tematický celok
Práce v domácnosti
1.4.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3
vyučovanie -chlapci
3.1.
3.2.
151
Poznámky
Práce v dielni
Práce s papierom: meranie,
strihanie, lepenie (výrobok z
papiera)
Zdokonaliť pracovné
zručnosti pri práci s
papierom
Sebaobslužné činnosti
Samostatnosť pri osobnej
hygiene
Dodržiavať pravidlá
osobnej hygieny
Pestovateľské práce
Príprava pôdy na zimu
Upevňovať pracovné
návyky
3.3.
3.4.
4
4.1.
Práce v dielni
Zostavovanie modelov z
konštrukčných stavebníc
Upevňovať pracovné
návyky
Používať pracovné
postupy,
spolupracovať v
skupine
Práce v domácnosti
Ustielanie postele, skladanie
pyžama
Zdokonaľovať
základné zručnosti
Pestovateľské práce
Príprava pôdy na zimu
Upevňovať pracovné
návyky
Príprava pôdy na zimu
Upevňovať pracovné
návyky
Práce v dielni
Práca s drevom: oboznámenie
sa s materiálom, druhy dreva
Rozvíjať vedomosti o
materiále, význam pre
človeka
Práce v domácnosti
Oboznámenie sa s prácou v
kuchyni
Dodržiavať pravidlá
bezpečnosti
Pestovateľské práce
Okopávanie kríkov a ich
ošetrovanie pred zimou
Dodržiavať pokyny
vyučujúceho
Okopávanie kríkov a ich
ošetrovanie pred zimou
Dodržiavať pokyny
vyučujúceho
Povrchová úprava dreva
Upevňovať pracovné
návyky
Povrchová úprava dreva
Upevňovať pracovné
návyky
4.2.
Príprava pôdy na zimu
4.3.
4.4.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
Práce v dielni.
152
Pestovateľské práce
Oprava, údržba a odkladanie
pracovného náradia na zimné
obdobie
Dodržiavať pokyny
vyučujúceho
Práce v dielni
Práca s papierom:
obkresľovanie podľa šablóny a
vystrihovanie tvarov
Zdokonaľovať jemnú
motoriku
Práca s papierom:
obkresľovanie podľa šablóny a
vystrihovanie tvarov
Zdokonaľovať jemnú
motoriku
Základy technického
kreslenia
Opakovanie učiva z minulého
roku, rysovacie pomôcky
Využívať základné
matematické zručnosti
Práce v dielni
Práca s prírodninami
charakteristickými pre toto
ročné obdobie
Upevňovať pozitívny
vzťah k prírode
Práce v domácnosti
Práca s prírodninami
charakteristickými pre toto
ročné obdobie
Poučenie o bezpečnosti pri
práci s elektrickými
spotrebičmi
Základy technického
kreslenia
Priamky, úsečky, meranie
úsečiek
Využívať základné
matematické zručnosti
Práce v dielni
Práca s drevom: spájanie
lepením, čapovaním a klincami
Zdokonaľovať
pracovné návyky a
zručnosti
Práca s drevom: spájanie
lepením, čapovaním a klincami
Zdokonaľovať
pracovné návyky a
zručnosti
Sebaobslužné činnosti
Stolovanie: používanie a
odkladanie príboru a riadu pri
stolovaní
Upevňovať základné
návyky
Základy technického
kreslenia
Rysovanie rovnobežiek
Využívať základné
matematické zručnosti
7.1.
7
7.2.
7.3.
7.4.
8.1.
8
8.2.
8.3.
8.4.
November
9.1.
9
9.2.
9.3.
9.4.
153
Upevňovať pozitívny
vzťah k prírode
Dodržiavať
bezpečnosť pri práci
10
Práca s kartónom, výroba
bábky z kartónu
Zdokonaľovať
základné zručnosti
10.2.
Práca s kartónom, výroba
bábky z kartónu
Zdokonaľovať
základné zručnosti
10.3.
Práce v domácnosti
Krájanie chleba ručným
krájačom, nožom. Natieranie
chleba maslom, marmeládou.
Dodržiavať
bezpečnosť pri práci
Základy technického
kreslenia
Rysovanie rovnobežiek
Využívať základné
matematické zručnosti
Práce v dielni
Práca s drevom: výrobok z
dreva - ozdobovanie, lakovanie
Rozvíjať estetické
cítenie
Práca s drevom: výrobok z
dreva - ozdobovanie, lakovanie
Rozvíjať estetické
cítenie
Práce v domácnosti
Zimné upratovanie domácnosti
Získavať vzťah k
čistote a poriadku
Základy technického
kreslenia
Rysovanie a meranie uhlov
Využívať základné
matematické zručnosti
Práce v dielni
Práca s tvrdým papierom,
mesto z krabíc
Zdokonaľovať
pracovné návyky a
zručnosti
Práca s tvrdým papierom,
mesto z krabíc
Zdokonaľovať
pracovné návyky a
zručnosti
10.1.
10.4.
11
11.1.
Práce v dielni
11.2.
11.3.
11.4.
12.1.
12.
12.2.
Postup pri ošetrení drobného
poranenia
Práca s textilom: navliekanie
nite do ihly a prišívanie
gombíkov na textil
Dodržiavať
bezpečnosť pri práci
13.1.
Vŕtanie dier do dreva ručnou
vŕtačkou
Dodržiavať pokyny
vyučujúceho
13.2.
Vŕtanie dier do dreva ručnou
vŕtačkou
Dodržiavať pokyny
vyučujúceho
12.3.
Prvá pomoc
12.4.
Práce v dielni
13.
154
Dodržiavať pokyny
vyučujúceho
13.4.
Ondrejský jarmok - ľudové
tradície, výrobky z dreva, kože
Využívať základné
matematické zručnosti
Vnímať krásu
produktov ľudskej
práce
14.1.
Práce v dielni
Údržbárske práce: oprava
školského nábytku, príp.
pracovného náradia a nástrojov
Upevňovať pracovné
zručnosti a návyky
Sebaobslužné činnosti
Hygiena tela
Rozvíjať základné
hygienické návyky
Práce v dielni
Príprava vianočných ozdôb z
papiera
Rozvíjať estetické
cítenie
Príprava vianočných ozdôb z
papiera
Montáž a demontáž stavebnice
Rozvíjať estetické
cítenie
Používať pracovné
postupy,
spolupracovať v
skupine
Drobné údržbárske práce,
čistenie okolia školy
Zveľaďovať svoje
okolie
Vianočné stolovanie a
jednoduchý vianočný recept
Získavať vzťah k
vianočným zvykom a
tradíciám
13.3.
Základy technického
kreslenia
December
14.
14.2.
14.3.
14.4.
Druhy čiar a ich použitie
15.1.
Práce v dielni
15.
15.2.
15.3.
Práce v domácnosti
Základy technického
kreslenia
Základy kótovania
Získavať vzťah k
vianočným zvykom a
tradíciám
Vedieť čítať
jednoduchý technický
výkres
Sebaobslužné činnosti
Slávnostné príležitosti oblečenie, správanie sa
Získavať vedomosti v
oblasti spoločenských
kontaktov
Práce v dielni
Vianočná výzdoba z farebného
papiera
Rozvíjať estetické
cítenie
15.4.
16.1.
16.
Vianočné stolovanie a
jednoduchý vianočný recept
16.2.
16.3.
155
Január
17.
16.4.
Vianočná výzdoba z farebného
papiera
Rozvíjať estetické
cítenie
17.1.
Úprava okolia školy- odpratávanie snehu
Starostlivosť o izbové kvety
Dodržiavať pokyny
vyučujúceho
Rozvíjať vzťah k
prírode
Výrobok z dreva - vtáčia búdka
Rozvíjať pracovné
zručnosti a vzťah k
prírode
Výrobok z dreva - vtáčia búdka
Rozvíjať pracovné
zručnosti a vzťah k
prírode
17.2.
Pestovateľské práce
17.3.
Práce v dielni
17.4.
18.
18.1.
18.2.
Práce v domácnosti
Základy bezpečnosti pri varení, Dodržiavať pravidlá
hygiena v kuchyni
bezpečnosti a hygieny
Základy technického
kreslenia
Pravý uhol, rysovanie štvorca a
Využívať základné
obdĺžnika
matematické zručnosti
18.3.
Práce v dielni
Zostavovanie modelov z
konštrukčných stavebníc
Práce v domácnosti
Zásady správneho nákupu
surovín
Vedieť hospodáriť v
domácnosti
Základy technického
kreslenia
Premieňanie jednotiek dĺžky
Využívať základné
matematické zručnosti
Výrobok z dreva - vtáčia búdka
dokončenie
19.1.
Práce v dielni
19.2.
19.3.
19.4.
Rozvíjať pracovné
zručnosti a vzťah k
prírode
Rozvíjať pracovné
zručnosti a vzťah k
prírode
Používať pracovné
postupy,
spolupracovať v
skupine
Používať pracovné
postupy,
spolupracovať v
skupine
18.4.
19.
Výrobok z dreva - vtáčia búdka
dokončenie
Zostavovanie modelov z
konštrukčných stavebníc
156
Február
20.
Práca s papierom zhotovovanie karnevalových
masiek
Rozvíjať základné
pracovné zručnosti a
estetické cítenie
Práca s papierom zhotovovanie karnevalových
masiek
Rozvíjať základné
pracovné zručnosti a
estetické cítenie
Práca v domácnosti
Čistota a hygiena v domácnosti
Získavať vzťah k
čistote a poriadku
Základy technického
kreslenia
Rysovanie kružníc, kótovanie
polomeru a priemeru kružníc
Využívať základné
matematické zručnosti
Práce v dielni
Hobľovanie dreva
Dodržiavať pravidlá
bezpečnosti
Hobľovanie dreva
Dodržiavať pravidlá
bezpečnosti
Práce v domácnosti
Čistota a hygiena stravovacích
zariadení
Udržiavať čistotu a
poriadok prostredia
Sebaobslužné činnosti
Úprava celkového vonkajšieho
vzhľadu
Rozvíjať estetické
cítenie
Práce v dielni
Práca s textilom: strihanie
textilu na koláž
Dodržiavať pravidlá
bezpečnosti, rozvíjať
jemnú motoriku
Práca s textilom: strihanie
textilu na koláž
Dodržiavať pravidlá
bezpečnosti, rozvíjať
jemnú motoriku
Menu dňa
Získavať základné
vedomosti o zásadách
správnej výživy
Menu dňa
Získavať základné
vedomosti o zásadách
správnej výživy
Práca s textilom: jednoduchá
koláž
Rozvíjať estetické
cítenie
20.1.
Práce v dielni
20.2.
20.3.
20.4.
21.
21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
22.1.
22.
22.2.
22.3.
Práce v domácnosti
22.4.
23.
23.1.
Práce v dielni
157
Práca s textilom: jednoduchá
koláž
Rozvíjať estetické
cítenie
Príprava jedla podľa
jednoduchého receptu
Pracovať s kuchárskou
knihou
Príprava jedla podľa
jednoduchého receptu
Pracovať s kuchárskou
knihou
Práce v dielni
Montáž a demontáž bicykla
Rozvíjať praktické
zručnosti
Práce v domácnosti
Konzervovanie ovocia a
zeleniny
Učiť sa rozumne
hospodáriť
Stolovanie, slávnostná tabuľa
Správať sa kultúrne,
primerane okolnostiam
a situáciám
Stolovanie, slávnostná tabuľa
Správať sa kultúrne,
primerane okolnostiam
a situáciám
Práca s drevom: rozoberateľné
spájanie dreva
Rozvíjať praktické
zručnosti
Práca s drevom: rozoberateľné
spájanie dreva
Rozvíjať praktické
zručnosti
Práce v domácnosti
Význam liečivých rastlín.
Varenie čajov
Získavať vedomosti o
liečivých účinkoch
rastlín na zdravie
človeka
Práce v dielni
Navliekanie prírodnín a iných
predmetov na niť
Rozvíjať jemnú
motoriku
Práce s kožou a koženkou:
základné pracovné operácie
Nadobúdať základné
pracovné zručnosti
Dodržiavať
bezpečnoať pri práci,
uplatňovať zásady
správnej výživy
23.2.
23.3.
Práce v domácnosti
23.4.
Marec
24.
24.1.
24.2.
24.3.
Sebaobslužné činnosti
24.4.
25.
25.1.
Práce v dielni
25.2.
25.3.
25.4.
26.
26.1.
26.2.
Práce v domácnosti
Krájanie a servírovanie
zeleniny
158
26.3.
Práce v dielni
27.1.
27.2.
Práce v domácnosti
27.3.
27.4.
Práca s kovom: druhy plechu a
jeho vlastnosti
Získavať základné
vedomosti o plechu
Pracovný postup pri príprave
hlavného jedla
Osvojiť si zásady
správnej výživy
Pracovný postup pri príprave
hlavného jedla
Osvojiť si zásady
správnej výživy
Práca s kovom: strihanie a
ohýbanie plechu
Dodržiavať pokyny
vyučujúceho
Krájanie a servírovanie
zeleniny
26.4.
27.
Výrobok z kože alebo z
koženky
Dodržiavať
bezpečnosť pri práci,
uplatňovať zásady
správnej výživy
Uplatňovať základné
pracovné zručnosti a
rozvíjať estetické
cítenie
Práce v dielni
Apríl
28.
28.1.
Pestovateľské práce
28.2.
Práce v dielni
28.3.
28.4.
29.
29.1.
29.2.
Úprava školského pozemku,
príprava pôdy pred jarnou
výsadbou
Práca s kovom: základné
pracovné operácie pri práci s
plechom
Práca s kovom: základné
pracovné operácie pri práci s
plechom
Upevňovať vzťah k
prírode, rozvíjať
základné pracovné
zručnosti
Rozvíjať praktické
zručnosti
Rozvíjať praktické
zručnosti
Práce v domácnosti
Jarné upratovanie domácnosti
Získavať vzťah k
čistote a poriadku
Práce v dielni
Práca s kovom: povrchová
úprava plechu
Rozvíjať pracovné
zručnosti a návyky
Práca s kovom: povrchová
úprava plechu
Rozvíjať pracovné
zručnosti a návyky
159
Príprava hriadok na školskom
pozemku
Upevňovať vzťah k
prírode, rozvíjať
základné pracovné
zručnosti
Príprava hriadok na školskom
pozemku
Upevňovať vzťah k
prírode, rozvíjať
základné pracovné
zručnosti
Práca s kovom: jednoduchý
výrobok
Dodržiavať pravidlá
bezpečnosti
Práca s kovom: jednoduchý
výrobok
Dodržiavať pravidlá
bezpečnosti
Príprava raňajok
Dodržiavať zásady
správnej výživy
Príprava raňajok
Dodržiavať zásady
správnej výživy
Výsadba koreňovej zeleniny
Rozvíjať základné
pracovné zručnosti
Výsadba koreňovej zeleniny
Rozvíjať základné
pracovné zručnosti
Práce v dielni
Drobné ručné práce, prišívanie
gombíkov
Dodržiavať pravidlá
bezpečnosti
Sebaobslužné činnosti
Ranná a večerná hygiena
Dodržiavať pravidlá
osobnej hygieny
Práce v dielni
Práca s drevom: spájanie
klincami
Dodržiavať pokyny
vyučujúceho
Práca s drevom: spájanie
klincami
Dodržiavať pokyny
vyučujúceho
Výsadba strukovín
Rozvíjať základné
pracovné zručnosti
Výsadba strukovín
Rozvíjať základné
pracovné zručnosti
29.3.
Pestovateľské práce
29.4.
30.
30.1.
Práce v dielni
30.2.
30.3.
Práce v domácnosti
30.4.
31.
31.1.
Pestovateľské práce
31.2.
31.3.
31.4.
Máj
32.
32.1.
32.2.
32.3.
32.4.
Pestovateľské práce
160
33.
33.1.
Pestovateľské práce
33.2.
34.4.
Pestovateľské práce
Polievanie a čistenie záhonov
Príprava nátierky, obložených
chlebíkov
Príprava nátierky, obložených
chlebíkov
Založenie domácej lekárničky,
poskytnutie prvej pomoci pri
popáleninách
Práca s plastami: ohýbanie
novoduru
Práca s plastami: ohýbanie
novoduru
Zber šalátovej zeleniny,
polievanie a čistenie záhonov
35.1.
Práce v domácnosti
Príprava polievok a príloh
Práce v dielni
Príprava polievok a príloh
Práca s plastami: výrobok z
plastu
Práca s plastami: výrobok z
plastu
33.3.
Práce v domácnosti
33.4.
34.
34.1.
Prvá pomoc
34.2.
Práce v dielni
34.3.
35.
35.2.
35.3.
35.4.
36.
36.1.
36.2.
36.3.
36.4.
Jún
37.
Polievanie a čistenie záhonov
37.1.
Práce v domácnosti
Pestovateľské práce
Práce v dielni
Rozvíjať základné
pracovné zručnosti
Rozvíjať základné
pracovné zručnosti
Dodržiavať zásady
správnej výživy
Dodržiavať zásady
správnej výživy
Práca s drevom: plátovanie
Starať sa o svoje
zdravie
Dodržiavať pravidlá
bezpečnosti
Dodržiavať pravidlá
bezpečnosti
Rozvíjať základné
pracovné zručnosti
Dodržiavať zásady
správnej výživy
Dodržiavať zásady
správnej výživy
Rozvíjať praktické
zručnosti
Rozvíjať praktické
zručnosti
Rozvíjať pracovné
zručnosti
Práca s drevom: plátovanie
Rozvíjať pracovné
zručnosti
Čistenie odevov a obuvi
Dodržiavať zásady
čistoty a hygieny
Pletie záhonov, zavlažovanie a
prihnojovanie
Údržba a oprava pracovných
nástrojov a náradia
Upevňovať pracovné
návyky
Dodržiavať pokyny
vyučujúceho
161
Príprava zeleninových šalátov
Dodržiavať zásady
správnej výživy
Príprava zeleninových šalátov
Dodržiavať zásady
správnej výživy
Pestovateľské práce
Pletie záhonov, zavlažovanie
Upevňovať pracovné
návyky
Práce v dielni
Práce s rozličným materiálom náplň určí vyučujúci
Upevňovať a rozvíjať
pracovné návyky
Práce v domácnosti
Príprava ovocných kokteilov a
ovocných šalátov
Dodržiavať zásady
správnej výživy
Príprava ovocných kokteilov a
ovocných šalátov
Dodržiavať zásady
správnej výživy
Zber dozretej koreňovej
zeleniny
Upevňovať pracovné
návyky a zručnosti
39.1.
Zber strukovín, pletie,
zavlažovanie
Upevňovať pracovné
návyky
39.2.
Zber strukovín, pletie,
zavlažovanie
Upevňovať pracovné
návyky
Poskytnutie prvej pomoci pri
úrazoch v prírode
Starať sa o svoje
zdravie
Poskytnutie prvej pomoci pri
úrazoch v prírode
Príprava jedla v prírode,
opekanie špekáčiek
Starať sa o svoje
zdravie
Dodržiavať zásady
bezpečnosti pri práci s
ohňom
40.2.
Príprava jedla v prírode,
opekanie špekáčiek
Dodržiavať zásady
bezpečnosti pri práci s
ohňom
40.3.
Upratovanie priestorov
školskej dielne a kuchynky
Zhodnotenie celoročnej práce
spojenej s výstavkou žiackych
prác
37.2.
Práce v domácnosti
37.3.
37.4.
38.
38.1.
38.2.
38.3.
38.4.
39.
39.3.
Pestovateľské práce
Prvá pomoc
39.4.
40.1.
Práce v domácnosti
40.
40.4.
162
Dodržiavať zásady
čistoty a hygieny
Využívať prvky
sebahodnotenia
SVET PRÁCE
163
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Cieľom predmetu je pripraviť žiakov s mentálnym postihnutím na život v praxi, na
to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce, aby dokázali dodržiavať pravidlá,
povinnosti a záväzky, aby sa dokázali adaptovať na zmenené pracovné podmienky.
Vzdelávanie v tejto oblasti vedie žiakov s mentálnym postihnutím k poznaniu pracovných
činností, ktoré napomáhajú k vytváraniu možných záujmov a využitiu voľného času, k
orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti a k osvojeniu si potrebných poznatkov.
Žiaci sa oboznamujú s právami a povinnosťami zamestnancov a zamestnávateľov,
v modelových situáciách sa učia prezentovať seba pri uchádzaní sa o zamestnanie,
oboznamujú sa s možnosťami využitia poradenskej pomoci v prípade neúspešného
hľadania zamestnania. V predmete sa využívajú poznatky z pracovného vyučovania a
občianskej náuky.
Súčasťou vyučovania sú vychádzky a exkurzie, pri ktorých žiaci získavajú
konkrétne poznatky z rôznych odborov pracovnej činnosti, prehľad o učebných odboroch
na konkrétnych odborných učilištiach. Pri plánovaní exkurzií odporúčame spolupracovať s
výchovným poradcom.
CIELE
- Získať základné informácie o povolaniach v jednotlivých oblastiach,
- oboznámiť sa s charakteristikou práce, pracovnými podmienkami a uplatnením v
jednotlivých povolaniach,
- oboznámiť sa s kvalifikačnými predpokladmi a odbornou prípravou jednotlivých
povolaní.
OBSAH
Povolania v oblasti poľnohospodárskej a potravinovej výroby.
Povolania v oblasti lesného a vodného hospodárstva.
Povolania a zamestnania v oblasti zdravotníctva.
Povolania v oblasti obchodu a spoločného stravovania.
Povolania a remeslá v oblasti služieb.
Povolania v oblasti stavebníctva.
164
PROCES
V každom povolaní, ktoré je vhodné pre uplatnenie žiaka s mentálnym postihnutím
posudzujeme štyri charakteristické znaky: pracovnú činnosť (ako pracuje), pracovné
prostredie (kde pracuje), pracovné prostriedky (s čím pracuje) a pracovné ciele, objekty (čo
je cieľom práce, o čo sa stará).
Informatívne môžeme žiakov oboznámiť aj s povolaniami iných oblastí (školstva, kultúry a
umenia, prírodných a spoločenských vied, výpočtovej techniky, služby v oblasti
bezpečnosti a ochrany osôb, zdravia a majetku, strojárstva a elektrotechniky, ťažby a
spracovania surovín.
Odporúčaná literatúra: Kolektív autorov: Úvod do sveta práce, Bratislava: Logos, 2000
+ 15 publikácií Svet práce, Bratislava: Logos, 2000.
Názov predmetu
Svet práce
Vzdelávacia oblasť
Človek a svet práce
Ročník
siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 1 hod. ročne: 40 hod.
Stupeň mentálneho
ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
Kľúčové kompetencie žiakov
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho
narušenej komunikačnej schopnosti,
– dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
– je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,
– je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,
– rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne
adekvátne reagovať podľa svojich možností,
– na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,
– správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem.
165
Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
– rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,
– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať
vzťahy medzi predmetmi a javmi,
– má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby
ochraňovať prírodu pre budúce generácie.
Kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
– využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z
médií a internetu,
– vie používať vyučovacie programy,
– chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom.
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
– dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
– získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
– uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,
– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,
– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:
– dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
– uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,
– dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov.
– má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,
– pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,
– dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
– uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym
trávením voľného času.
166
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry:
– pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
– ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
rešpektuje vkus iných ľudí,
– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície.
167
TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY Z PREDMETU:
ročník: siedmy
stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 1
počet hodín ročne: 40
Mesiac
Týždeň
September
1
Hodina
Tematický celok
1.1.
SČ
Svet práce
Téma
Osobná hygiena - poučenie
žiakov o hygiene a bezpečnosti
pri činnosti v škole, v dielni, na
školskom pozemku.
Cieľ, kľúčové kompetencie
Pochopiť význam bezpečnosti pri práci.
2
2.1.
SČ, PvD, PD,PP,SO,SS
Oboznámenie žiakov s
vnútorným poriadkom pracovísk
a činnosťou na jednotlivých
pracoviskách počas vyučovania
predmetu: Svet práce
3
3.1.
SO
Oboznámiť žiakov s
charakteristikou a pracovnými
podmienkami obchodníka.
Získať základné vedomosti, dokázať
využiť získané zručnosti.
4
4.1.
SO
Obchody na internete.
Ovládať elementárne spôsoby práce
spočítačom, pochopiť rozdiel medzi
reálnym a virtuálnym svetom.
SO
Vychádzka do najbližšieho
obchodu. Sledovanie práce
pokladníka, predavača a
skladníka.
Poznať svoje povinnosti, dokázať
rešpektovať a prijímať príkazy
kompetentných osôb, je schopný
počúvať.
Motivovať žiakov k predmetu: Svet
práce
Október
5
5.1.
168
Poznámky
dostupné letáky z hyper
a supermarketov,
nožničky, lepidlo, zošit
6
6.1.
SO
Vychádzka do najbližšieho
supermarketu - rozlišovanie
sortimentu v jednotlivých
oddeleniach.
7
7.1.
PvD
Hra na obchod, supermarket.
Hranie rolí: predavačov,
pokladníka, nakupujúcich.
Dokázať popísať problém, vedieť na
koho sa môže obrátiť pri riešení
problémov.
rekvizity, hračky,
vystrihnuté obrázky
8
8.1.
SS
Oboznámenie žiakov s
povolaním: lekár, zdravotná
sestra, ošetrovateľ, sanitár.
Uvedomovať si ochranu svojho zdravia.
biely plášť, lekárnička
9
9.1.
SS
Internet - Nemocnica Brezno prezentácia jednotlivých
ambulancií a oddelení.
Prejavovať radosť zo samostatne
získaných informácií.
10
10.1.
SS
11
11.1
PvD
Hra na lekára, zdravotnú
sestru,ošetrovateľa a pacientov.
Získané vedomosti, zručnosti a návyky
dokázať uplatniť v praktických
situáciách.
biely plášť, lekárnička,
striekačka, obväzy
PvD
Práca v kuchynke. Stolovanie osvojenie si základných
hygienických návykov.
Zdokonaľovanie sa v stolovaní hlboký, plytký tanier, pohár,
servítka.
Oboznámiť žiakov s kuchynským
riadom, naučiť ich ho pomenovať a
odložiť na určené miesto, vedieť
prestrieť na stôl, čistota rúk pred
jedením.
kuchyňa - kuchynský riad,
obrus, príbor, taniere,
pohár, servítka
November
12
12.1.
Dokázať spolupracovať v skupine,
dokázať popísať problém, vedieť na
koho sa môže obrátiť pri riešení
problémov.
Návšteva nemocnice s
Používať znaky a symboly v spojitosti s
poliklinikou v Brezne. Orientácia konkrétnymi situáciami z každodenného
v nemocnici.
života.
169
13
13.1.
SO
Návšteva Ondrejského jarmoku remeslá.
Ceniť si a rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo a ľudové tradície.
14
14.1.
PvD
Umývanie, utieranie a
odkladanie riadu
Viesť žiakov k základným hygienickým
návykom.
poháre, taniere, príbor,
hrnce
PD
Práca s papierom - výroba
vianočného pozdravu a obálky.
Podporovať a rozvíjať zručnosť, estetiku
a kreativitu.
výkres, farebný papier,
nožnice, ozdoby,
trblietky, lepidlo, pero,
obálka
Správať sa kultúrne, primerane
okolnostiam a situáciám, poznať bežné
pravidlá spoločenského kontaktu.
vianočný pozdrav,
známka
December
15
15.1.
16
16.1.
SO
Návšteva pošty, zakúpenie
poštovej známky, odoslanie
vianočného pozdravu.
Pozorovanie práce za poštovými
priehradkami. Vyžiadanie
poštových poukážok, podacích
lístkov.
17
17.1.
SO
Hra na poštu - vypisovanie
podacích lístkov, poštových
poukážok.
Získané vedomosti, zručnosti a návyky
dokázať uplatniť v praktických
situáciách.
pečiatky, detské tlačítka,
pohľadnice, hracie
peniaze
18
18.1.
PvD
Základná obsluha bežných
domácich spotrebičov.
Zvládnuť základné postupy pri práci s
domácimi spotrebičmi.
žehlička, mikrovlnná rúra,
sporák, rýchlovarná
kanvica
SO
Exkurzia v najbližšej školskej
jedálni - pozorovanie prác v
kuchyni - čistenie zeleniny,
príprava jedla, umývanie riadu,
servírovanie...
Porovnávať vzťahy medzi predmetmi a
javmi, poznať svoje povinnosti, dokázať
rešpektovať a prijímať príkazy
kompetentných osôb.
Január
19
19.1.
170
Február
20
20.1.
PvD
Príprava jednoduchého jedla.
Umývanie a čistenie ovocia príprava ovocného šalátu.
Osvojiť si základný postup pri príprave
ovocného šalátu.
21
21.1.
SO
Návšteva cukrárne.
Byť ohľaduplný k iným ľuďom.
22
22.1.
PvD
Prezeranie kuchárskych kníh,
časopisov s receptami.
Zostavenie: Menu dňa.
Dokázať pracovať s knihami, časopismi.
kuchárske knihy,
časopisy, výkres, lepidlo,
nožnice
23
23.1.
PvD
Pečenie jednoduchého
cukrárenského výrobku hrnčekového múčnika.
Osvojiť si základný postup, dodržiavať
hygienické pravidlá a bezpečnosť pri
pečení múčnika.
suroviny podľa receptu
24
24.1.
PvD
25
25.1.
SO
Odoslanie veľkonočného
pozdravu.
Utvrdenie nadobudnutých zručností.
26
26.1.
PP
Vychádzka - pozorovanie
verejnoprospešných prác.
Nadväzovať spoločensky prijateľným
spôsobom kontakty s druhými.
27
27.1.
PvD
Jarné upratovanie - umývanie
okien, podlahy, utieranie prachu.
Podporovať zmysel pre čistotu a
poriadok.
vedro s vodou, čistiace
prostriedky, handry
28
28.1.
SČ
Beseda s výchovnou
poradkyňou.
Pomôcť pri rozhodovaní sa pre ďalšie
štúdium - profesionálnu orientáciu.
kozmetické katalógy,
nožnice, lepidlo, výkres
Marec
dostupné ovocie, cukor
Práca s internetom Prejaviť radosť zo samostatne získaných
vyhľadávanie receptov: polievok,
informácií.
hlavného jedla, dezertov.
Apríl
171
29
29.1.
SS
Návšteva OUI - Valaská.
Správať sa v skupine a kolektíve podľa
spoločenských pravidiel a noriem.
Vyjadrovať sa ústnou formou,
adekvátne primárnemu stupňu
vzdelávania a jeho narušenej
komunikačnej schopnosti.
30
30.1.
SS
Oboznámenie žiakov s prácou
lekárnika, liekmi na lekársky
predpis, liekmi bez lekárskeho
predpisu.
31
31.1.
SS
Návšteva lekárne.
Rozlišovať dostupné, voľnopredajné
lieky, dezinfekčné prostriedky,
vitamíny, od liekov na lekársky predpis.
Rozumieť bežne používaným prejavom
neverbálnej komunikácie a dokázať na
ne adekvátne reagovať podľa svojich
možností.
rôzne krabičky od liekov,
lekárnička, obväzy,
náplaste
Máj
32
32.1.
PvD
Hra na lekáreň: lekárnik a
kupujúci.
33
33.1.
PP
Vychádzka do prírody - zber
liečivých rastlín.
Pochopiť základné prírodné javy.
Charakteristika povolania v
oblasti lesného, vodného
hospodárstva a stavebníctva.
Upresniť a priblížiť žiakom pracovnú
činnosť (ako pracuje), pracovné
prostredie (kde pracuje), pracovné
prostriedky (s čím pracuje) a pracovné
ciele, objekty (čo je cieľom práce a o čo
sa stará).
34
34.1.
SO
172
krabičky od liekov,
obväzy
35
35.1.
PP
Vysádzanie semien a priesad
kvetov na školské políčko,
starostlivosť o kvety, úprava
okolia školy.
36
36.1.
SS
Návšteva v Domove sociálnych
služieb.
Byť empatický k starým, chorým a
postihnutým ľuďom.
37
37.1.
SO
Návšteva mesta.Vyhľadať a
charakterizovať Úrad práce v
Brezne.
Dokázať využiť získané zručnosti na
riešenie rôznych pracovných úloh a
praktického života.
Rozvíjať estetické cítenie, dbať na
čistotu prostredia.
Jún
38
38.1.
SO
39
39.1.
SO
Práca s internetom vyhľadávanie práce pomocou
burzy práce, verejného
informačného portálu:
www.obcan.sk
Charakteristika banky.
40
40.1.
PvD
Zhodnotenie celoročnej práce.
SČ - sebaobslužné činnosti
PvD - práce v domácnosti
PD - práce v
dielni
PP - pestovateľské práce
SO - služby obyvateľstvu
SS sociálna sieť
173
Ovládať elementárne spôsoby práce s
počítačom.
Využívať svoje možnosti
semená, priesady,
kopáčik, hrabličky,
krhličky, igelitové vrece
na odpadky
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
174
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Hlavným cieľom výtvarnej výchovy je využiť esteticko-výchovný charakter
predmetu, čo znamená prebúdzanie a formovanie estetického vzťahu žiaka s mentálnym
postihnutím ku skutočnosti prostredníctvom výtvarných aktivít a výtvarného umenia.
Estetické
zážitky
a
tvorivé
činnosti
prispievajú
k
postupnému
zlepšovaniu
psychomotorického stavu žiakov, k vyrovnávaniu ich disharmonického rozvoja a celkovej
rehabilitácii umožňujúcej úspešné zaradenie do praktického života.
Výtvarná výchova vzhľadom na jej rozmanité možnosti pôsobenia na motoriku a psychiku
žiakov s mentálnym postihnutím je v špeciálnej základnej škole nezastupiteľná. Má široký
záber medzipredmetových vzťahov, v rozvoji citovej výchovy a veľkou mierou prispieva k
celkovej rehabilitácii žiakov.
Cieľom výtvarnej výchovy vo vyšších ročníkoch špeciálnej základnej školy je i naďalej
viesť žiakov k vytváraniu správneho vzťahu k prírodnej a umeleckej kráse, k výchove
vkusu a k rozvoju už osvojených základných výtvarných zručností. V procese vyučovania
výtvarnej výchovy je potrebné neustále brať do úvahy nielen výtvarnú typológiu detí, ale
hlavne druh a stupeň postihnutia s prihliadnutím na individuálne možnosti každého žiaka.
Vhodné je využiť možnosti terapeutického pôsobenia predmetu s použitím relaxačných
činností spätých s emocionálnym prežívaním žiakov.
CIELE
- Zdokonaľovať, rozvíjať a dopĺňať získané poznatky a výtvarné zručnosti,
- rozvíjať zmyslové, rozumové a emocionálne poznávanie žiakov,
- kultivovať výtvarný prejav žiakov bez násilných zásahov do spontánnej detskej tvorby,
- prehlbovať vzťah k umeniu a prírode.
OBSAH
Výtvarné osvojovanie skutočnosti
Znázorňovanie dejového celku v kompozíciách väčšieho formátu.
Postupné stupňovanie náročnosti na usporiadanie kompozičných prvkov.
Rozširovanie obzoru poznania detí v náuke o farbách – vlastnosti farieb a ich využitie.
Príklady námetov: zážitky z výletov, exkurzií, motív krajiny, postava v krajine, športové
námety, školské aktivity, predstava o budúcom povolaní.
175
Rozvíjanie priestorového videnia, cítenia a vyjadrovania vnímaním a pozorovaním
priestorových útvarov a javov v prírode.
Nenásilné upriamovanie pozornosti na perspektívne zobrazovanie rotačných a hranatých
telies a učenie žiakov ich zobrazovaniu.
Príklady námetov: námety čerpať z ľudovej tvorby – zobrazovanie hlinených nádob
rôzneho tvaru a veľkosti, pomôcky v domácnosti, pracovné náradie, prírodniny, ľudská
postava.
Výtvarné techniky: maľba (mokré a suché materiály), kolorovaná kresba uhľom,
kolorovaná perokresba, maľba na sklo.
Grafické techniky – linoryt, tlač z kartónovej a textilnej koláţe, suchá ihla (do kartónu).
Kresba (rudka, uhoľ, mäkká ceruzka), frotáž, textilná aplikácia.
Výtvarné materiály: volíme podľa výberu výtvarných techník
Práca s výtvarnými prostriedkami
Pri plošných dekoratívnych prácach uplatňujeme výtvarno – výrazové prostriedky
grafických techník – línia, plocha (negatívna, pozitívna, štrukturovaná), využívame
kontrast svetla a tmy vlastnosti farieb.
Príklady námetov: jednoduché návrhy na plagáty, návrhy na prestieranie, knižné prebaly,
obrusy, dekoračné látky.
Výtvarné techniky: práce z kartónu (vystrihovanie, preklápanie, lepenie), konštrukčné
práce z kartónových krabičiek (liekoviek) s výtvarným dotváraním priestoru, kašírovanie,
modelovanie z hliny, modulitu, cesta.
Výtvarný materiál: výber výtvarného materiálu určuje zvolená výtvarná technika.
Výtvarné umenie
Využívame všetky formy výtvarných aktivít vrátane zapojenia sa do rôznych výtvarných
súťaží.
Citlivo stupňujeme náročnosť výberu umeleckých a ďalších prostriedkov k besedám o
umení.
Krajinomaľba – porovnanie tvorby M. Benku a M. Bazovského.
Figurálna kompozícia, postava v krajine – Ľ. Fulla, Galanda, C. Majerník.
PROCES
Žiaci sa učia znázorňovať priestor na ploche a citlivo odstraňovať chyby v
komponovaní typické pre mentálne postihnuté deti.
176
(Prvky perspektívneho zobrazovania – členenie plochy na prvý, druhý a tretí plán –
popredie, stredný plán – poradie, zmenšovanie prvkov v pozadí a pod.) Vytvárame
symetrické a asymetrické kompozície. Žiaci poznávajú zákonitosti využitia písma v užitom
umení.
Názov predmetu
Výtvarná výchova
Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra
Ročník
siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 2 hod. ročne: 80 hod.
Stupeň mentálneho
ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
Kľúčové kompetencie žiakov
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho
narušenej komunikačnej schopnosti,
– dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
– je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,
– uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,
– rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
– je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,
– chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne
odlišnosti detí a dospelých,
– správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
– nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi
harmonické vzťahy.
177
Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
– rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied,
– chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať
vzťahy medzi predmetmi a javmi,
– má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby
ochraňovať prírodu pre budúce generácie.
Kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
– využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z
médií a internetu,
– chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
– vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
– dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
– získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,
– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:
– rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne
svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,
– dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,
– v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
– uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,
– dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
– uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,
– má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,
– pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,
– je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,
– dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
178
– je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,
– uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym
trávením voľného času,
– uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním
prispieva k dobrým medziľudským vzťahom.
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry:
– dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
– dokáže pomenovať základné druhy umenia,
– pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
– ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
rešpektuje vkus iných ľudí,
– uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
– má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.
179
TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY Z PREDMETU: Výtvarná
výchova
ročník: siedmy
stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 2
počet hodín ročne: 80
Mesiac
Týždeň
September
1
Hodina
Tematický celok
Téma
1.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Prvý deň v škole
Cieľ, kľúčové
kompetencie
Zdokonaľovať výtvarné
zručnosti, mať radosť z
vlastného úspechu
2
2.2.
Práce s výtvarnými prostriedkami
Návrh na plagát
Rozvíjať získané poznatky,
využívať rôzne možnosti
zhromažďovania informácií
z internetu
3
3.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Jeseň a deti
Zdokonaľovať získané
poznatky, tešiť sa z
vlastných výsledkov
4
4.2.
Výtvarné umenie
Byt a jeho vkusné
usporiadanie
Dopĺňať získané poznatky,
uvedomovať si vlastné
potreby
5
5.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Vetvičky, korene, kríky
Rozvíjať výtvarné
zručnosti, ochraňovať
prírodu
6
6.2.
Práce s výtvarnými prostriedkami
Zelený šarkan na oranžovej
oblohe
Rozvíjať emocionálne
poznávanie žiakov,
spolupracovať so skupinou
Október
180
Poznámky
Práca s kartónom
7
7.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Džbán a hrnček
Rozvíjať rozumové
poznávanie, pracovať
samostatne s pracovnými
pomôckami
8
8.2.
Výtvarné umenie
Úžitkové umenie v byte
Kultivovať výtvarný prejav,
uvedomovať si vlastné
potreby
9
9.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Tekvice
Dopĺňať výtvarné zručnosti,
pracovať pre kolektív
November
10
10.2.
Práce s výtvarnými prostriedkami
Daždivé ráno
Rozvíjať zmyslové
poznávanie žiakov, vyjadriť
sa formou umeleckých
prostriedkov
11
11.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Ovocie a zelenina /rez /
Prehlbovať vzťah k prírode,
používať základné pojmy z
prírodných vied
12
12.2.
Výtvarné umenie
Súčasná ilustračná tvorba
Prehlbovať vzťah k umeniu,
pomenovať základné druhy
umenia
13
13.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
U nás doma
Rozvíjať získané poznatky,
obhájiť svoj názor
14
14.2.
Práce s výtvarnými prostriedkami
Strom v snehovej fujavici
Dopĺňať získané poznatky,
vnímať krásu prírody
15
15.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Vianoce
Rozvíjať emocionálne
poznávanie žiakov,
rešpektovať ľudové tradície
December
181
Modelovanie
Práca so špagátom
Umelecká, náuková,
technická...
16
16.2.
Práce s výtvarnými prostriedkami
Fantastický stromček
Zdokonaľovať výtvarné
zručnosti, vedieť obhájiť
svoj názor
Január
17
17.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Môj nový rok
Rozvíjať zmyslové
poznávanie žiakov,
vytvárať dobré vzťahy so
spolužiakmi
18
18.2.
Výtvarné umenie
Druhy výtvarného umenia maliarstvo, sochárstvo
Prehĺbovať vzťah k umeniu,
pomenovať základné druhy
umenia
19
19.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Zimná príroda
Rozvíjať získané poznatky,
byť zodpovedný voči
prírode
20
20.2.
Práce s výtvarnými prostriedkami
Veselý karneval
Uplatniť získané vedomosti
v rozličných situáciach,
rešpektovať vkus iných
21
21.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Vtáča v zime
Prehĺbovať vzťah k prírode,
používať základné pojmy z
prírodných vied
22
22.2.
Výtvarné umenie
Kresba a grafika
Prehlbovať vzťah k umeniu,
pomenovať základné druhy
umenia
23
23.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Naša ulica
Zdokonaľovať výtvarné
zručnosti, akceptovať
multikultúrne odlišnosti detí
24
24.2.
Práce s výtvarnými prostriedkami
Voda prúdi okolo kameňov
Prehlbovať vzťah k prírode,
používať základné pojmy z
prírodných vied
Február
Marec
182
Modelovanie
Premietanie filmu
Zhotovovanie masiek
/ napr. z vlnitej
lepenky /
Využitie línie
25
25.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Moji rodičia
Prehlbovať emocionálne
poznávanie žiakov,
využívať rôzne možnosti
zhromažďovania informácií
z kníh
26
26.2.
Výtvarné umenie
Životné prostredie, jeho tvorba
a ochrana
Prehlbovať vzťah k prírode,
používať základné pojmy z
prírodných vied.
27
27.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Zvieratá
Prehlbovať vzťah k prírode,
mať vytvorené vedomie o
ekológii
28
28.2.
Práce s výtvarnými prostriedkami
Vtáčie hniezdo
Kultivovať výtvarný prejav,
byť zodpovedný voči
prírode
Prírodný materiál
29
29.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Deti v lese
Dopĺňať získané poznatky,
chápať význam potreby
ochraňovať prírodu
Textilný obrázok
30
30.2.
Výtvarné umenie
Návšteva múzea
Prehĺbovať vzťah k umeniu,
pomenovať základné druhy
umenia
31
31.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Jednoduché stavebné stroje
32
32.2.
Práce s výtvarnými prostriedkami
Zvláštny účes
Zdokonaľovať výtvarné
zručnosti, rešpektovať
práva druhých
33
33.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Deň matiek
Rozvíjať emocionálne
poznávanie žiakov, byť
empatický k starším ľuďom
Apríl
Máj
183
Rozvíjať získané poznatky,
uplatniť získané vedomosti Práca neďaleko stavby
v rozličných podmienkach
Modelovanie
Prehlbovať vzťah k umeniu,
využívať rôzne možnosti
zhromažďovania informácií
z internetu
34
34.2.
Výtvarné umenie
Oboznamovanie sa s
literatúrou
35
35.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Kvety
Prehlbovať vzťah k prírode,
mať schopnosť počúvať
36
36.2.
Práce s výtvarnými prostriedkami
Dekoratívna kachlička
Kultivovať výtvarný prejav,
hodnotiť vlastný výkon
Oslavy MDD
Rozvíjať zmyslové
poznávanie žiakov,
uplatňovať ústretovú
komunikáciu pre vytváranie
dobrých vzťahov so
spolužiakmi
Práca so špagátom
Jún
37
37.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
38
38.2.
Práce s výtvarnými prostriedkami
Letokruhy dreva
Prehlbovať vzťah k prírode,
prejavovať radosť zo
samostatne získaných
informácií
39
39.2.
Výtvarné osvojenie skutočnosti
Hmyz a chrobáky
Prehlbovať vzťah k prírode,
uznávať aj výkon druhých
Vyškrabovaná
technika
Architektúra - dominanty
nášho mesta
Prehlbovať vzťah k umeniu,
vyjadrovať sa na úrovni
základnej kultúrnej
gramotnosti
prostredníctvom
umeleckých prostriedkov
Prehliadka pamiatok
na námestí
40
40.2.
Výtvarné umenie
184
HUDOBNÁ VÝCHOVA
185
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Hudobná výchova ako jeden z esteticko-výchovných predmetov je neoddeliteľnou
súčasťou výchovy harmonicky rozvinutej osobnosti. Učí žiakov vnímať a prežívať krásu
nielen v hudbe, ale aj v iných druhoch umenia. Ciele hudobnej výchovy špeciálnej
základnej školy sú podmienené špecifickosťou úloh školy, spoločnými a individuálnymi
problémami rozvoja osobnosti žiakov, bezprostrednou fyziologickou pôsobivosťou hudby
a možnosťami jej psychoterapeutického pôsobenia.
Cieľom hudobnej výchovy špeciálnej základnej školy je rozvoj hudobnosti žiakov spevom,
hrou na jednoduché hudobné nástroje, počúvaním hudby, pohybovým prejavom
vychádzajúcim z hudby. Pritom treba rešpektovať ich postihnutie, hudobné schopnosti a
zručnosti.
Predmet hudobná výchova vedie žiakov k tomu, aby sa hudba stala súčasťou ich
každodenného života. Orientuje žiakov aj v súčasných hudobných žánroch, citlivo ich
vedie k tomu, aby sa učili rozlišovať v hudbe kvalitu.
Výchovno-vzdelávacie úlohy hudobnej výchovy plnia žiaci v príťažlivo motivovaných
hudobných činnostiach - speváckych, inštrumentálnych, pohybových a posluchových.
Piesne sa učia spievať kultivovaným hlasom, intonačne a rytmicky správne.
Osvojujú si základné poznatky o hudobných nástrojoch, rozlišujú ich podľa zvuku.
Aktívne sa oboznamujú s Orffovým inštrumentárom, prípadne s ďalšími hudobnými
nástrojmi. Skladby na počúvanie sú vyberané tak, aby boli primerané pre žiakov z
hudobnej i obsahovej stránky, aby nadväzovali na poznatky z ostatných zložiek hudobnej
výchovy a prispievali k utváraniu kladného vzťahu k hudbe. V priebehu školského roka sa
žiaci oboznámia najmenej so siedmimi skladbami na počúvanie. Pri počúvaní skladieb
orientovať žiaka aj v súčasnej tvorbe, populárnej tvorbe, ale aj v regionálnej ľudovej
tvorbe. Podporovať spontánnu detskú kreativitu, rozvíjať emocionalitu, rozvíjať prepojenie
pohybovej,
hudobnej
a
slovesnej
kultúry.
Chápať
hudobnú
výchovu
ako
psychoterapeutický prostriedok hudobnej relaxácie cieľavedome zameraný na psychickú a
somatickú aktivizáciu osobnosti a jej uvoľnenie. Pohybové vyjadrenie hudby vychádza zo
spontánneho prejavu detí, vedie ku kultivovanému pohybu zladenému s hudbou, rytmom a
obsahom skladieb. Hudobná výchova prispieva aj k formovaniu psychických procesov a
vlastností žiakov. Pôsobí na ich pozornosť, predstavivosť, pamäť, výrazne ovplyvňuje
sluchové vnímanie a obohacuje citový život žiakov.
186
CIELE
- Spievať osvojované piesne správne rytmicky a čisto intonačne v durovej a molovej
tónine,
- poznávať dvojdielnosť a trojdielnosť melódie v piesňach a skladbách na počúvanie,
- vedieť rozoznať zvuk mužského speváckeho zboru,
- vedieť rozlišovať pieseň so sprievodom, zborovú scénu a melodrámu,
- prehlbovať schopnosť rozoznávať symfonický a dychový orchester, malý inštrumentálny
súbor, hru jednotlivých známych nástrojov a nástrojových skupín.
OBSAH
Piesne na spev
Spievanky, spievanky (ľudová); Ej, zalužicky poľo (ľudová); Ide furman dolinou (ľudová);
Trenčín, dolinečka (ľudová); Kysuca, Kysuca (ľudová); Išeu Macek do Mauacek (ľudová);
Hej, keď ma šikovali (ľudová); Všetci ľudia povedajú (ľudová); Kázala mi mati (ľudová);
Ach synku, synku (ľudová); Pieseň o jari (J. Matuška); Všetko sa chystá na zimu (S.
Hochel)
Piesne a skladby na počúvanie
Spievajţe si spievaj (ľudová); Zvoní, zvoní zvonček (M. Novák); Uspávanka, Keby som
bol vtáčkom (M. Schneider-Trnavský); Hajulienky, haj (Z. Mikula); Marmurjeva (S.
Stračina), Labula (M. Novák); Cigánsky barón (J. Straus); Humoreska (A. Dvořák);
Zbojnícke tance (J. Cikker); Gopak z opery Soročinský jarmok (M. P. Musorgskij); Polky
z lašských tancov (L. Janáček); Dieťa zaspáva (R. Schumann).
Hudobno-pohybové hry a tance
Sedemdesiat sukien mala (ľudová); Povedal mi jeden chlapec (ľudová); Tancovala a
neznala (ľudová); Svätenie jari (M. Novák).
PROCES
V piesňach žiaci vyhľadávajú rozmanité rytmické útvary. Jednoduchým pohybom,
spevom a nástrojovou hrou ich precvičujú a obmieňajú, sluchom ich porovnávajú a
rozlišujú.
V ľudovej tanečnej hre vytvárajú jednoduchú pohybovú charakteristiku rozličných postáv.
Osvojujú si tanečný krok polky a karičky. Rozvíjajú inštrumentálne sprievody piesní na
melodických elementárnych nástrojoch pomocou päťtónového radu (e, d, c, g, a).
187
V tesnom spojení s osvojovanými skladbami získavajú prvé poznatky o A. Dvořákovi, M.
Schneiderovi-Trnavskom a J. Cikkerovi.
Názov predmetu
Hudobná výchova
Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra
Ročník
siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 1 hod. ročne: 40hod.
Stupeň mentálneho
ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
Kľúčové kompetencie žiakov
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
– vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho
narušenej komunikačnej schopnosti,
– rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať,
– dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
– je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,
– rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne
adekvátne reagovať podľa svojich možností,
– správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem.
Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
– má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby
ochraňovať prírodu pre budúce generácie.
Kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:
– prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
– vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,
– chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
– vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.
188
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
– dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,
– ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho,
– získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
– uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,
– prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení,
– hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
– uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,
– dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
– uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,
– pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb,
– je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,
– dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív.
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry:
– dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
– dokáže pomenovať základné druhy umenia,
– pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
– správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
– ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
rešpektuje vkus iných ľudí,
– uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
– cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
– má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.
189
TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY Z PREDMETU:
ročník: siedmy stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 1
počet hodín ročne: 40
Mesiac
Týždeň Hodina Tematický celok
September
1
1.1.
Piesne na spev
2
2.1.
3
3.1.
4
4.1.
Téma
Opakovanie piesní zo 6. ročníka
Cieľ, kľúčové
kompetencie
Získať úroveň speváckych
schopností, rozvíjať zmysel
pre tonalitu
Poznámky
Zbohom , leto
Zaspievať umelú pieseň,
poznať rozdiel medzi
umelou a ľudovou piesňou
Piesne a skladby na
počúvanie
Spievajže si spievaj - ľudová
Rozvíjať zmysel pre
kultúru a tradície
Piesne na spev
V richtárovej studni
Zaspievať pieseň v rytme
polky, vytvoriť doprovod k
piesni na Orff. Nástrojoch
s. 13
Na trenčianskom moste
Zopakovať pojmy nota,
notová osnova, osvojiťsi
pojmy takt, taktová čiara,
druhy taktov
s. 14
Kysuca, Kysuca
Rovíjať mäkké nasadenie
hlasu, uvedomiť si, že
ľúbosté piesne môžu byť aj
smutné a pomalé
s. 18
Október
5
Hudobná výchova
5.1.
6
6.1.
7
7.1.
Piesne a skladby na
počúvanie
Polky z lašských tancov
Rozpoznať polku a
oboznámiť sa so
základnými krokmi polky
8
8.1.
Hudobno-pohybové
hry a tance
Sedemdesiat sukien mala
Zopakovať si kroky polky,
spojiť tanec so spevom
190
s. 6
U /HUV/ 6. ročník s.
54
November
9
10
11
9.1.
Piesne na spev
10.1.
11.1
12
12.1.
Piesne a skladby na
počúvanie
13
13.1.
Piesne na spev
14
14.1.
15
15.1.
Spievanky, spievanky
Snažiť sa o presnú a ľahkú
spevácku artikuláciu,
vytvoriť jednoduchý
doprovod na
inštrumentálnych
nástrojoch
U /HUV/ 5. ročník s.
60
Išeu Macek
Oboznámiť sa s kulúrou a
tradíciami Slovenska,
osvojiť si žartovnú pieseň v
západoslovenskom nárečí
s. 34
Nácvik piesne: Ej, zalužický poľo
S citom a rytmicky správne
zaspievať pieseň,
oboznámiť sa s tancom karička
s. 48
M. Schneider - Trnavský: Keby
som bol vtáčkom, Uspávanka
Poznať význam uspávanky,
na základe sluchovej
analýzy rozpoznať
uspávanku od iných žánrov
U /HUV/ 6. ročník s.
59
Trenčín dolinečka
Dodržiavať rytmus piesne
U /HUV/ 8. ročník s.
14
Aký je to svit
Vnímať krásu vianočnej
melódie, vytvoriť
jednoduchý doprovod
s.28
Pastieri, pastieri
Oboznámiť sa s ľudovými
tradíciami na Vianoce,
poznať význam pojmu
koleda
s.29
Tá zvolenská kasáreň
Osvojiť si pieseň v 3/4
takte
s. 12
December
Január
16
16.1.
17
17.1.
Piesne a skladby na
počúvanie
Piesne na spev
Zvoní, zvoní zvonček
191
18
18.1.
Piesne a skladby na
počúvanie
J. Ciker: Zbojnícke tance
Oboznámiť sa s kultúrnymi
tradíciami a životom a
dielom J. Cikera
U /HUV/ 6. ročník s.
24
19
19.1.
Piesne na spev
Trebišovské dzifky
Zaspievať pieseň vo
východoslovenskom nárečí
s. 32
20
20.1.
Hudobno-pohybové
hry a tance
Povedal mi jeden chlapec
Zopakovať pieseň z 5.
ročníka, vytvoriť a
tancovať tanec na 4/4 takt
U /HUV/ 5. ročník s.
22
s. 37
Február
21
21.1.
Piesne na spev
Varila som, varila
Snažiť sa o ľahkú a presnú
spevácku artikuláciu,
vytvoriť doprovod k piesni
na Orff. Inštrumentoch
22
22.1.
Piesne a skladby na
počúvanie
Z. Mikula: Hajulenky haj
Poznať význam uspávanky,
uvedomiť si význam
kultúrneho dedičstva
s. 59
23
23.1.
Piesne na spev
Poď ty, dievča
Rozvíjať rytmické cítenie,
striedať rýchle tempo s
pomalým
s. 39
24
24.1.
Fiksum, fárum
Zaspievať pieseň a
zatancovať ľahký tanec
podľa návodu v učebnici
s. 47
25
25.1.
Dievča, dievča, čože to máš
Intonovať s mäkkým
nasadením tónu
26
26.1.
S. Stračina: Marmurjeva
Oboznámiť sa so
skladteľom S. Stračinom a
jeho tvorbou
27
27.1.
Čierne oči, choďte spať
Zaspievať uspávanku,
oboznámiť sa so slovom
dynamika
U /HUV/ 4. ročník ZŠ
s. 8
28
28.1.
Tancovala a neznala
Zopakovať si piesň zo
6. ročníka, naučiť sa
tancovať jednoduchý tanec
U /HUV/ 6. ročník s.
16
Marec
Apríl
Piesne a skladby na
počúvanie
Hudobno-pohybové
hry a tance
192
U /HUV/ 4. ročník ZŠ
s. 8
Máj
Jún
29
29.1.
Piesne na spev
Lístočku dubový
Zaspievať pieseň s citom a
zmyslom pre rytmus a
tonalitu
30
30.1.
Piesne a skladby na
počúvanie
M. Novák: Labula
Oboznámiť sa so
skladteľom M. Novákom a
jeho tvorbou
31
31.1.
Piesne na spev
Pre mamičku
Poznať a zaspievať
modernú detskú pieseň
U /HUV/ 4. ročník ZŠ
s. 40
32
32.1.
Močila konope
Dodržiavať rytmus piesne
U /HUV/ 4. ročník ZŠ
s. 43
33
33.1.
U susedov, tam je topoľ
Dokázať rázne zaspievať
ľudovú pieseň
U /HUV/ 4. ročník ZŠ
s. 43
Slovenské mamičky
Poznať krásu ľudovej
piesne, oboznámiť sa s
ľudovými tradíciami
spojenými s rukovaním na
vojnu
U /HUV/ 4. ročník ZŠ
s. 59
U /HUV/ 4. ročník ZŠ
s. 21
34
34.1.
35
34.1.
Piesne a skladby na
počúvanie
J. Straus: Cigánsky barón
Oboznámiť sa s tvorbou a
dielom J. Strausa
36
36.1.
Piesne na spev
Mobil
Poznať a zaspievať
modernú detskú pieseň
U /HUV/ 4. ročník ZŠ
s. 11
37
37.1.
Sadla muška na konárik
Poznať a zaspievať
modernú detskú pieseň
U /HUV/ 4. ročník ZŠ
s. 20
38
38.1.
Keby mala rozum stonožka
Poznať a zaspievať
modernú detskú pieseň
U /HUV/ 4. ročník ZŠ
s. 12
39
39.1.
Piesne a skladby na
počúvanie
A. Dvořák: Humoreska
Oboznámiť sa s tvorbou a
dielom A. Dvořáka
40
40.1.
Piesne na spev
Opakovanie piesní zo 7. ročníka
Upevniť piesne zo 7.
ročníka
193
s. 40
TELESNÁ VÝCHOVA
194
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Ciele predmetu telesná výchova v špeciálnej základnej školy sledujú dosiahnutie
optimálneho telesného a pohybového rozvoja žiakov, t.j. dosiahnutie žiadaného stupňa
telesnej zdatnosti, odolnosti a pohybových zručností. U žiakov sa snažíme vypestovať
hygienické návyky, pozitívny vzťah k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich obmedzených
možností a rešpektovaním ich výrazných individuálnych osobitostí.
Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačná a relaxačná funkcia
telesnej výchovy, zameraná k zmierňovaniu alebo odstraňovaniu pohybových nedostatkov,
nahradzovaniu chýbajúcich zručností inými a k zlepšovaniu celkového fyzického stavu.
Rozvíjanie pohybovej aktivity súvisí s rozvojom poznávacej činnosti, pretože v rámci
telesnej výchovy zámerne pôsobíme na rozvoj psychických funkcií, ako je vnímanie a
pozorovanie, pamäť, pozornosť, fantázia, myslenie a reč.
Pri zachovaní mnohostrannej funkcie vyučovacieho predmetu telesná výchova,
odporúčame citlivý prístup k výkonnostnému chápaniu jeho procesu, hlavne v porovnávaní
motorických a fyzických výkonov žiakov. Odporúčame podriadiť motorické, ale
predovšetkým fyzické výkony, ako cieľové kategórie emocionalite, t.j. pre radosť z
pohybu, spolupatričnosti.
CIELE
- Rozvíjať aktivitu žiakov,
- osvojiť si pohybové zručnosti, základné športové disciplíny a základy telovýchovného
názvoslovia,
- uvedomele dodržiavať disciplínu a tak prispievať k vyššej efektivite vyučovacích hodín,
- mať pozitívny vzťah ku kondičným cvičeniam, uvedomele ich využívať i v čase mimo
vyučovania v spontánnej, alebo organizovanej pohybovej aktivite,
- dodržovať pravidlá a bezpečnosť pri pohybových hrách.
OBSAH
Poradové cvičenia
- Osvojenie si poradových povelov a povelovej techniky.
- Vytváranie nástupových a pochodových útvarov.
- Hlásenie žiaka.
195
Prípravné, kondičné, koordinačné a kompenzačné cvičenia
- Cvičenie s náčiním i bez náčinia, relaxačné, zábavné cvičenia.
- Rozvíjanie brušného a hrudného dýchania.
- Rozvoj obratnosti, rovnováhy.
- Chôdza, beh, lezenie, plazenie, podliezanie, vystupovanie, zostupovanie, skákanie.
- Dynamické posilňovanie svalstva dolných končatín a trupu.
- Preťahovanie, pretláčanie.
- Strečingové cvičenia.
Športová gymnastika
- Akrobacia.
- Viacnásobný kotúľ.
- Kotúľ vpred na vyvýšenej podložke, na vyvýšenú podložku, z vyvýšenej podložky.
- Kotúľ vzad s obmenami.
- Stoj na hlave.
- Prípravné cvičenia a stoj na rukách s dopomocou, preskoky (koza, debna, kôň, stôl).
- Roznožka, skrčka.
- Preskok s oddialeným mostíkom.
Kladina – výška 1 m
- Obmeny chôdze, chôdza sprevádzaná pohybmi paţí, obraty, zmeny polôh tela.
Šplh
- Šplh s prírazom.
- Súhrnné cvičenia, húpanie na lane.
Trampolínka
- Skoky s obratmi, skrčmo, prehnuto.
Rytmická gymnastika a tanec
- Krok prísunný, cvalový a poskočný v ľudovom tanci.
- Chôdza, beh, poskoky, skoky a obraty na jednoduché hudobné rytmy.
- Jednoduchý krajový tanec v 2/4 takte.
196
Atletika
- Vysoký štart.
- Beh.
- Stupňovanie rovinky.
- Beh na 60 m.
- Nízky štart z blokov.
- Vytrvalostný beh (dievčatá – 400 m, chlapci – 600 m)
Skok do diaľky
- Skok do diaľky skrčmo so závesom zo skráteného rozbehu.
Skok do výšky
- Skok technikou „noţničky“.
- Prípravné techniky pre skok technikou obkročmo flop.
Hod loptičkou
- Hod z krátkeho rozbehu.
- Hod loptičkou na výkon.
Plná lopta
- Pohybové hry a súťaže s hádzaním plnej lopty.
Prekážkový beh
- Beh cez čiaru a nízke prekážky.
Štafetový beh
- Držanie kolíka, chôdza, beh s kolíkom.
Športové hry
Basketbal a hádzaná
- Prihrávky a chytanie lopty na mieste, v pohybe.
- Dribling na mieste v pohybe.
- Streľba z krátkej vzdialenosti, streľba trestných bodov.
- Hra s upravenými pravidlami minibasketbalu a minihádzanej.
197
Futbal
- Hra s upravenými pravidlami minifutbalu.
Volejbal
- Prípravné hry a cvičenia s údermi, s odbíjaním, s odbíjaním ľahkej lopty, prehadzovaná.
- Odbíjanie a prihrávka obojruč zdola.
- Odbíjanie a prihrávka obojruč zvrchu.
- Odbíjanie cez sieť.
Cvičenie v prírode
- Orientácia v teréne.
- Plán obce, terénu.
- Mapa, turistické značky.
- Kompas.
- Orientácia v cestovnom poriadku.
- Prenášanie raneného, prvá pomoc.
Pešia turistika
- Chôdza podľa plánu.
- Terénne hry.
Cykloturistika
- Jazda na vozovke, jazda v skupine, predchádzanie na bicykli.
- Jazda z kopca, do kopca.
- Prechádzanie zúţeným miestom.
Odporúčame plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, korčuľovanie (podľa podmienok a
možností školy).
PROCES
Učíme žiakov spoľahlivo rozlišovať obsah základných telovýchovných pojmov a
správne na ne reagovať.
198
Vhodným výberom pohybových hier zámerne rozvíjame pohybové schopnosti a
zdokonaľujeme niektoré pohybové činnosti žiakov. Zaradenie pohybových hier do
vyučovacej hodiny spájame s osvojovaním vybraných poznatkov.
Názov predmetu
Telesná výchova - chlapci
Vzdelávacia oblasť
Zdravie a pohyb
Ročník
siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 2 hod. ročne: 80 hod.
Stupeň
mentálneho ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
Kľúčové kompetencie žiakov
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
 vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a
jeho narušenej komunikačnej schopnosti,
 dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
 je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,
 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,
 rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
 je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,
 rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne
adekvátne reagovať podľa svojich možností,
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,
 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje
multikultúrne odlišnosti detí a dospelých,
 správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
 preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny,
199
 nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s
nimi harmonické vzťahy.
Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a
objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,
 má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam
potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie.
Kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:

prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,

využíva rôzne možnosti
zhromažďovania informácií
z
kníh,
časopisov,
encyklopédií, z médií a internetu,

chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
 dokáže pracovať samostatne s pomôckami,
 získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
 uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,
 hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:

rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne
svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,

dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,

v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
 uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,
 dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,
 má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,
200
 pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných
osôb,
 je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,
 dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
 je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,
 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a
aktívnym trávením voľného času,
 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním
prispieva k dobrým medziľudským vzťahom.
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry:

dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
rešpektuje vkus iných ľudí,

uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.
201
ČASOVO - TEMATICKÉ PLÁNY Z PREDMETU: Telesná
ročník: siedmy stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 2
počet hodín ročne: 80
Mesiac
Týždeň Hodina
Tematický
celok
výchova - chlapci
Téma
Cieľ, kľúčové kompetencie
Venovať pozornosť na bezpčnosť počas
hodín telesnej výchovy
1.2.
Poučenie žiakov o BOZP počas hodín telesnej
výchovy
Osvojenie si poradových povelov a povelovej
techniky
Preukázať osvojenie poradových cvičení
2.1.
Hlásenie žiaka
Demonoštrovať hlásenie
2.2.
Testovani - meranie a váženie žiakov
Osvojiť si pohybové zručnosti
Behy na krátke vzdialenosti
Demonštrovať beh na krátku vzdialenosť
3.2.
Stupňovaný beh, vysoký štart
Vykonať stupňovaný beh
4.1.
Vytrvalostný beh 600 m
Dokázať odbehnuť 600m
Hra s upravenými pravidlami minifutbalu
Zvládnuť hru s upravenými pravidlami
5.1.
Prihrávky vo futbale
Zdokonaliť prihrávku
5.2.
Hlavičkovania vo futbale
Snažiť sa hlavičkovať
Orientácia v teréne
Rozvíjať pristorovú orientáciu
Terénne hry
Používať hry v praxi
Vytrvalostný beh do okolia
Zvládnuť vyrvalostný beh
September
1
2
3
4
1.1.
3.1.
4.2.
Október
5
6
6.1.
Poradové
cvičenia
Atletika
Športové hry
Cvičenie v
prírode
6.2.
7
7.1.
Atletika
202
Poznámky
Vytrvalostný beh na 12 min
Zvládnuť beh na 12 min
Pravidiel vybíjanej
Používať pravidlá vybíjanej
8.2.
Nácvik prihrávky vo vybíjanej
Snažiť sa nacvičiť prihrávku
9.1.
Hra podľa pravidiel vybíjanej
Zvládnuť hru podľa pravidiel
Hod kriketovou loptickou - nácvik
Snažiť sa nacvičiť hod kriketovou
loptičkou
10.1.
Nácvik hodu granátom, hod kriketovou loptičkou na
výkon
Snažiť sa nacvičiť hod granátom
10.2.
Beh na 60 metrov
Zvládnuť beh na 60m
Pravidlá hokejbalu, vedenie a prihrávky s loptičkou
Používať pravidlá hokejbalu, vykonať
prihrávku
Hra s upravenými pravidlami hokejbalu
Zvládnuť hru podľa upravených
pravidiel
Posilňovanie svalstva horných končatín
Upevniť svalstvo horných končatín
Posilňovanie svalstva dolných končatín
Upevniť svalstvo dolných končatín
Kotúľ vpred
Demonštrovať kotúľ vpred
13.2.
Kotúľ vzad s obmenami
Demonštrovať kotúľ vzad s obmenami
14.1.
Nácvik stojky na hlave
Snažiť sa nacvičiť stojku na hlave
14.2.
Zdokonaľovanie stojky na hlave
Zdokonaliť stojku na hlave
15.1.
Prekážková dráha z lavičiek, žineniek
Zvládnuť prekážkovú dráhu
Korčuľovanie
Dokázať korčuľovať
7.2.
8
8.1.
Športové hry
November
9
9.2.
10
11
11.1.
Atletika
Športové hry
11.2.
12
12.1.
Kondičné
cvičenia
12.2.
13
13.1.
Športová
gymnastika
December
14
15
15.2.
Kondičné
203
cvičenia
16
16.1.
Bežkovanie - nácvik jednokročného behu
Snažiť sa nacvičiť jednokročný beh
16.2.
Bežkovanie - nácvik dvojkročného behu
Snažiť sa nacvičiť dvojkročný beh
Strečingové cvičenia
Zvládnuť strečingové cvičenie a upevníť
správne držanie tela
Hry na snehu
Hrať na snehu
Sánkovanie
Dokázať sa sánkovať
Pravidlá basketbalu
Používať pravidlá basketbalu
19.1.
Vedenie lopty s obmenami v basketbale
Vyškúsať si vedenie lopty s obmenami
19.2.
Prihrávky a chytanie lopty v basketbale
Vyskúšat si prihrávky a chytanie lopty v
basketbale
Korčuľovanie
Dokázať korčuľovať
Oboznámenie sa s lyžiarskou výstrojou
Oboznámiť sa s lyžiarskou výstrojou
Pravidlá stolného tenisu
Používať pravidlá stolného tenisu
Január
17
17.1.
17.2.
18
18.1.
18.2.
19
Február
20
Kompenzačné
cvičenia
Kondičné
cvičenia
20.1.
Športové hry
Kondičné
cvičenia
20.2.
21
21.1.
Športové hry
Stolný tenis hra vo dvojici
Hrať stolný tenis podľa pravidiel
22.1.
Koordinačné
cvičenia
Cvičenia na rovnováhu
Udržiavať rovnováhu
22.2.
Kondičné
cvičenia
Korčuľovanie
Zdokonaliť korčuľovanie
Bežkovanie - súpažný beh
Snažiť sa o súpažný beh
21.2.
22
23
23.1.
204
23.2.
Športové hry
Pravidlá florballu
Používať pravidlá florballu
24.1.
Prípravné
cvičenia
Chôdza, beh, plazenie, podliezanie, skákanie,
vystupovanie, zostupovanie
Vykonať základné lokomočné pohyby
Cvičenie s krátkym švihadlom
Dokázať skákať cez švihadlo
Hry na snehu
Hrať sa na snehu
Korčuľovanie
Zdokonaliť korčuľovanie
Marec
24
24.2.
25
25.1.
Rytmická
gymnastika
Kondičné
cvičenia
25.2.
26
27
26.1.
Športové hry
Stolný tenis
Hrať stolný tenis podľa pravidiel
26.2.
Športové hry
Florball
Hrať podľa pravidiel
27.1.
Športová
gymnastika
Akrobacia - premet bokom
Vykonať premet bokom
Nácvik zostavy
Snažiť sa nacvičiť zostavu
Nácvik skoku do diaľky skrčmo so závesom zo
skráteného rozbehu
Snažiť sa nacvičiť skok do diaľky
skrčmo
Hod granátom na výkon
Zdokonaliť hod granátom
Osvojenie si pravidiel futbalu
Používať pravidlá futbalu
27.2.
Apríl
28
28.1.
Atletika
28.2.
29.1.
Športové hry
Hra podľa pravidiel fitbalu
Používať pravidlá futbalu pri hre
30.1.
Kondičné
cvičenia
Posiľňovanie svalov tela
Upevniť svaly tela
30.2.
Koordinačné
cvičenia
Relaxačné cvičenia
Vykonať správne relaxačné cvičenia
31.1.
Športové hry
Vybíjaná - prihrávky vo dvojiciach
Zdokonaliť prihrávku vo dvojiciach
29.2.
30
31
205
Máj
Hry na zdokonalenie prihrávky vo vybíjanej
Zdokonaľovanie techniky behu
Príprava žiakov na altetické preteky
Hrať podľa upravených pravidiel na
zdokonalenie prihrávky
Zdokonaliť techniku behu
Pripraviť žiakov na atletické preteky
Zvládnuť preťahovanie lanom
32
31.2.
32.1.
32.2.
33
33.1.
Kompenzačné
cvičenia
Preťahovanie lanom
33.2.
Rytmická
gymnastika
Preskoky na švihadle s obmenou
34
Atletika
34.1.
Nácvik štafetového behu s kolíkom
34.2.
Štafetový beh
Zvládnuť preskoký na švihadle s
obmenami
Snažiť sa nacvičiť štafetový beh s
kolíkom
35
35.1.
35.2.
Športové hry
Športové hry
Hokejbal podľa upravených pravidiel
Futbal - hra na tri dotyky
36
36.1.
Športové hry
Pravidlá volejbalu, Držanie lopty
Zvládnuť štafetový beh
Zvládnuť hru podľa upravených
pravidiel
Hrať futbal na tri dotyky
Používať pravidlá volejbalu. Zvládnuť
držanie lopty
Nácvik odbíjania obojruč zhora
Snažiť sa nacvičiť odbíjanie obojruč
zhora
Kontorla výkonnosti, Meranie váženie
Porovnať výkonnosť
Zisťovanie fyzickej zdatnosti
Dosiahnuť zlepšenie výkonnosti
36.2.
Jún
37
37.1.
Poradové
cvičenia
37.2.
38
39
40
38.1.
Športové hry
Florball
Hrať podľa pravidiel
38.2.
Športové hry
Hra na jeden kôš s upravenými pravidlami
Hrať s upravenými pravidlami
39.1.
Športové hry
Vybíjana hra podľa pravidiel
Hrať podľa pravidiel
39.2.
Stolný tenis
Stolný tenis - štvorhra
Hrať podľa pravidiel
40.1.
Cvičenie v
prírode
Prenášanie raneného, prvá pomoc
Vykonať prenos raneného
Vyhodnotenie hodín telesnej výchovy
Zhodnotiť činnosť na hodinách telesnej
výchovy
40.2.
206
Názov predmetu
Telesná výchova - dievčatá
Vzdelávacia oblasť
Zdravie a pohyb
Ročník
siedmy
Stupeň vzdelania
ISCED 1
Dĺžka štúdia
9 rokov
Časový rozsah výučby
týždenne: 2 hod. ročne: 80 hod.
Stupeň
mentálneho ľahký
postihnutia
Vyučovací jazyk
slovenský
3 Kľúčové kompetencie žiakov
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):
 vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a
jeho narušenej komunikačnej schopnosti,
 dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí,
 je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho,
 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu,
 rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
 je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom,
 rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáže na ne
adekvátne reagovať podľa svojich možností,
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie,
 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje
multikultúrne odlišnosti detí a dospelých,
 správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
 preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny,
 nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s
nimi harmonické vzťahy.
207
Kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:
 chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a
objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,
 má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam
potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie.
Kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií:

prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,

využíva rôzne možnosti
zhromažďovania informácií
z
kníh,
časopisov,
encyklopédií, z médií a internetu,

chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa:
 dokáže pracovať samostatne s pomôckami,
 získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,
 uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce,
 hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých.
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:

rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne
svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie,

dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému,

v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc.
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti):
 uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti,
 dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí,
 má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho,
 pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných
osôb,
 je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí,
208
 dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív,
 je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu,
 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a
aktívnym trávením voľného času,
 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním
prispieva k dobrým medziľudským vzťahom.
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry:

dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),

správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,

ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
rešpektuje vkus iných ľudí,

uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,

cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.
209
TEMATICKÉ VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PLÁNY Z PREDMETU: Telesná
ročník:
siedmy stupeň MP: ľahký
počet hodín týždenne: 2
počet hodín ročne: 80
Mesiac
Týždeň
Hodina
1
1.1.
Cieľ, kľúčové
kompetencie
Tematický celok
Téma
Poradové cvičenia
Poučenie žiakov o bezpečnosti
a správaní sa počas hodín TV
September
Meranie a váženie žiakov,
diagnostika fyzickej zdatnosti
Beh cez čiaru a nízke
prekážky
1.2.
2
2.1.
3.1.
4.1.
Osvojiť si základné
pohybové zručnosti
Beh na 400 m
Dodržiavať športovú
disciplínu
Basketbal - prihrávky,
chytanie lopty na mieste
Rozvíjať zručnosť pri
chytaní lopty
Basketbal - dribling na mieste,
v pohybe, hod na kôš
Dokázať zládnutie
odrazu lopty
Poradové cvičenia
Hlásenie žiaka
Osvojiť si základy
telovýchovného
názvoslovia
Kompenzačné
cvičenia
Rozvíjanie brušného a
hrudného dýchania
Chápať význam
pohybových aktivít na
ľudsko telo
Športové hry
Október
5.1.
5.2.
Rozvíjať obratnosť
Vysoký štart. Nízky štart, beh
na 60 m.
Atletika
4.2.
5
Osvojiť si pohybové
zručnosti
Rozvíjať dynamiku
3.2.
4
Chápať význam
pohybových aktivít v
ľudskom živote
Preskoky cez nízke prekážky.
Povelová technika, poradový
nácvik, nástupové tvary
2.2.
3
výchova -dievčatá
210
Poznámky
Skok do diaľky - z miesta,
rozbehová technika
stupňovaním
Rozvíjať pohybovú
aktivitu žiakov
Športové hry
Hádzaná - prihrávky a
chytanie lopty na mieste
Osvojiť si techniku
prihrávky
Poradové cvičenia
Vytváranie nástupových a
pochodových tvarov
Preukázať osvojenie
poradových cvičení
Atletika
Skok do výšky - nožničky
Zvládnuť dynamiku
odrazu
Cvičenie v prírode
Pešia turistika - orientácia v
teréne, práca s kompasom
Osvojiť si priestorovú
orientáciu v teréne
Prenos raneného
Rozvíjať pohybovú
aktivitu žiakov
Športová gymnastika
Kotúľ vpred, vzad,
viacnásobný kotúľ
Rozvíjať pružnosť a
priestorovú orientáciu
Kondičné cvičenia
Posilňovanie brušného
svalstva
Rotvíjať ohybnosť a
pevnosť brušného
svalstva
Atletika
Hod kriketovou loptičkou
Zvládnuť hod a krátky
beh
Kondičné cvičenia
Rozvoj obratnosti a rovnováhy
Zdokonaliť priestorovú
orientáciu
Kondičné cvičenia
Cvičenie skrátkym švihadlom
Rozvíjať dynamiku
odrazu
6.1.
6
6.2.
7
7.1.
7.2.
8
8.1.
8.2.
November
9
9.1.
9.2.
10
10.1.
10.2.
11
11.1.
11.2.
12
12.1.
Koordinačné
cvičenia
Cvičenie v prírode
12.2.
13
13.1.
Športové hry
Plazenie, lezenie a podliezanie
prekážok
Zvýšiť fyzickú kondíciu
Turistická vychádzka
Rozvíjať priestorovú
orientáciu
Orientácia podľa plánu
Zvládnuť orientáciu
podľa plánu
Hádzaná - streľba na bránu
Dodžiavať bezpečnosť
pri streľbe
211
13.2.
Cvičenie v prírode
Atletika
Rozvíjať dynamiku
rozbehu
Rytmická
gymnastika a tanec
Krok - prísunný, cvalový,
poskočný
Osvojiť si pohybové
zručnosti pri tanci
Kondičné cvičenia
Korčuľovanie
Zvládnuť základy
korčuľovania
Športová gymnastika
Akrobacia na žinenke
Rozvíjať koordinačné
schopnosti a rozsah
pohybu
Kondičné cvičenia
Hry na snehu, sánkovanie
Hrať sa na snehu
Posilňovanie svalstva trupu
Rozvíjať pohybovú
aktivitu žiakov
Cvičenia s fit loptou
Zvládnuť cvičenie na fit
lopte
17.2.
Bežkovanie - nácvik
jednokročného behu
Snažiť sa nacvičiť
jednokročný beh
18.1.
Bežkovanie - nácvik
dvojkročného behu
Snažiť sa nacvičiť
dvojkročný beh
December
14.1.
14
14.2.
15
15.1.
15.2.
16
16.1.
16.2.
Január
17
18
17.1.
18.2.
19.1.
19
19.2.
Február
20
Zvládnuť záťažové
situácie
Pešia turistika
Skok do diaľky skrčmo so
závesom zo skráteného
rozbehu
20.1.
Kondičné cvičenia
Cvičenie v prírode
Rytmická
gymnastika a tanec
Orientácia v cestovnom
Orientovať sa v
poriadku
cestovnom poriadku
Krajový tanec - prísunný
cvalový a poskočný krok v 2/4
Osvojiť si pohybové
rytme
zručnosti v rytme hudby
Kondičné cvičenia
Korčuľovanie
Rozvíjať ohybnosť a
obatnosť
Športová gymnastika
Stoj na hlave
Snažiť sa nacvičiť
stojku na hlave
212
21
22
20.2.
Rytmická
gymnastika a tanec
Aerobik - chôdza, beh,
poskoky, skoky, obraty v
rytme
Rozvíjať pohyb v
rytme hudby
21.1.
Kondičné cvičenia
Bežkovanie - súpažný beh
Zvládnuť bežkovanie
21.2.
Kompenzačné
cvičenia
Strečingové cvičenia
Rozvíjať rozsah pohybu
a uvoľnenia
Športová gymnastika
Prípravné cvičenia na stoj na
rukách
Rozvíjať odvahu
Stoj na rukách s dopomocou
Spolupracovať pri
stojke na rukách s
dopomocou
Korčuľovanie
Udržať balans na
korčuliach
23.2.
Jazda vo dvojiciach
Dokázať spoluprácu
24.1.
Posilňovanie dolných končatín
a trupu, poradová príprava
Zvládnuť pohybové
aktivity v ľudskom
živote
Preskok cez 3 diely švédskej
debny - skrčka
Zvládnuť odraz a prelet
Koordinačné
cvičenia
Cviky na rozvoj obratnosti a
rovnováhy s využitím náčinia
Upevňovať cvičenie
obratnosti a rovnováhy
Kondičné cvičenia
Cviky na zvyšovanie kondície
s využitím lana
Zvládnuť techniku
ťahania lana
Atletika
Štafetový beh - nácvik držania
kolíka, beh s kolíkom
Snažiť sa zvládnuť beh
s kolíkom
Zumba
Hod kriketovou loptičkou z
miesta
Cvičiť v rytme hudby
Zvládnuť techniku hodu
Hod loptičkou z krátkeho
rozbehu
Zvládnuť techniku
rozbehu
Vybíjaná
Dodržiavať pravidlá hry
22.1.
22.2.
23
23.1.
Marec
Kondičné cvičenia
24
24.2.
25
25.1.
25.2.
26
26.1.
26.2.
27
27.1.
Rytmická
gymnastika a tanec
Atletika
27.2.
Apríl
28
28.1.
Športové hry
213
28.2.
29
29.1.
29.2.
30
30.1.
30.2.
31
31.1.
31.2.
Máj
32
32.1.
32.2.
33
33.1
33.2.
34
34.1.
34.2.
35
35.1.
Atletika
Hod loptičkou na výkon, na
cieľ
Zvládnuť hod loptičkou
na výkon a na cieľ
Športové hry
Hádzaná - hra s upravenými
pravidlami
Hrať s upravenými
pravidlami
Atletika
Vytrvalostný beh
Zdokonaliť vytrvalostný
beh
Športová gymnastika
Preskok z oddialeným
mostíkom
Zvládnuť preskok
Kondičné cvičenia
Preťahovanie lanom
Držať správne lano
Športová gymnastika
Nácvik jazdy na kolieskových
korčuliach
Využívať rovnováhu
Atletika
Štafetový beh s kolíkom
Zvládnuť štafetový beh
Športové hry
Základné pravidlá volejbalu prihrávky
Hrať podľa pravidiel
Atletika
Hod kriketovou loptičkou
Upevniť hod loptičkou
Športová gymnastika
Cvičenie na lavičkách
Rozvíjať odvahu
Športové hry
Basketbal - hra
Hrať podľa pravidiel
Atletika
Nízky štart z blokov - beh na
60 m
Využiť dynamiku
rozbehu
Športové hry
Volejbal - nahrávky
Snažiť sa nacvičiť
nahrávku
Športová gymnastika
Stoj na hlave - balenie do
kotúľu
Snažiť sa dodržať
presné pokyny
Kotúľ vzad
Snažiť sa nacvičiť kotúľ
vzad
Vysoký štart - beh na 800 m
Naučiť sa rozložiť sily
Skok do diaľky s rozbehom
Využívať rýchlosť pri
rozbehu
Rozvoj obratnosti a rovnováhy
Rozvíjať pohybové
zručnosti
35.2.
36
36.1.
Atletika
36.2.
Jún
37
37.1.
Koordinačné
cvičenia
214
37.2.
38
38.1.
Rytmická
gymnastika a tanec
Jednoduchý tanec - polka,
valčík
Upevniť zmysel pre
rytmus
Atletika
Beh na 60 m - na výkon
Naučiť sa využiť
dynamiku a rýchlosť
Beh na 400 m - n výkon
Upevniť správne
dýchanie pri behu šetrenie s dychom
Cvičenie v prírode
Turistická vychádzka podľa
mapy
Naučiť sa orientovať
podľa mapy
Hrať podľa pravidiel
fair-play
Športové hry
Florballový zápas medzi
ročníkmi
Basketbalový zápas medzi
ročníkmi
Poradové cvičenia
Záverečné meranie a váženie
žiakov, zhodnotenie výsledkov
38.2.
39
39.1.
39.2.
40
40.1.
40.2.
215
Hrať podľa pravidiel
Chápať význam
pohybovej aktivity v
ľudskom živote
216
Download

7. ROČNÍK - Špeciálna základná škola Brezno