GKÚ Bratislava
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Katastrálne územie: Okoličné
Dátum vyhotovenia 22.11.2010
Čas vyhotovenia:
18:50:34
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1572
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo
773/ 73
Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
Výmera v m2 Druh pozemku
1681 Zastavané plochy a
16
1
nádvoria
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 3520/2010
Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Stavby
Súpisné číslo na parcele číslo
809
Druh stavby Popis stavby
Druh ch.n.
Umiest. stavby
773/ 73
6 garáže Podbreziny
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 3520/2010
1
Legenda:
Druh stavby:
6 - Iná dopravná a telekomunikačná budova (budova prístavu, garáže, kryté parkovisko, budova na rádiové a televízne
vysielanie a iné)
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Nebytový priestor
Vchod :
1
1. p.
Priestor č. 2 - 10
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
9 URBAN JÁN r. URBAN, ING., CÉDROVÁ 490/5, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SR
Dátum narodenia :
13.03.1956
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
1. p.
Priestor č. 2 - 10
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
113 Urbanová Jana r. Kubáňová, Cédrová 490/5, Lipt.Mikuláš, SR
Dátum narodenia :
18.12.1956
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2
Darovacia zmluva V 4614/2007;
1 / 2
Darovacia zmluva V 4614/2007;
1/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
1. p.
Priestor č. 2 - 11
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 Mitura Branislav r. Mitura, Ing a Lenka Miturová r. Pekárová, Cédrová 490/3, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 04,
SR
20.05.1983
Dátum narodenia :
27.05.1979
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
Kúpna zmluva V 650/2010;
1. p.
Priestor č. 2 - 12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
11 MARTINKO JÁN, ING a HALINA r. STROJVONSOVÁ, BREZOVÁ 488, LIPT.MIKULÁŠ
28.09.1947
Dátum narodenia :
27.07.1946
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 13
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
12 BELVONČÍK JÁN a BELVONČÍKOVÁ ELENA r. GROBARČÍKOVÁ, PRIEBEŽNÁ 486/4, LIPT.MIKULÁŠ, SR
01.10.1949
Dátum narodenia :
02.02.1946
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 14
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
13 STANKOVIČ MICHAL, PRIEBEŽNÁ 492/10, LIPT.MIKULÁŠ
07.11.1982
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
1 / 1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 15
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1495 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
14 Rakyta Ján r. Rakyta a Nadežda r. Kondorová, Cédrová 491/8, Lipt.Mikuláš, SR
20.09.1958
Dátum narodenia :
21.01.1957
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
Kúpna zmluva V 1847/2005;
2/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
1. p.
Priestor č. 2 - 16
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1495 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
15 Ligas Milan r. Ligas, Ing. a Zlatica Ligasová r. Majerčíková, Cédrová 490/1, Lipt.MIkuláš, SR
11.12.1971
Dátum narodenia :
20.05.1973
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
Kúpna zmluva V 3431/2006;
Zmena sídla Z 3259/2006;
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 17
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
16 JUNG MILAN a IVETA r. JAMBRICHOVÁ, CÉDROVA 491, LIPT.MIKULÁŠ
11.05.1962
Dátum narodenia :
14.05.1960
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 18
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
17 Korček Vladimír r. Korček a Milada r. Serafinová, Hradišská 627/8, Lipt.Mikuláš, SR
25.01.1971
Dátum narodenia :
07.03.1969
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 760/2005;
1. p.
Priestor č. 2 - 19
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
18 Oravec Štefan a Milena r. Horanská, Brezová 487/1, Lipt.Mikuláš
Dátum narodenia :
02.01.1957
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
20.06.1961
1 / 1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 2
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1495 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Klein Kamil, MUDr. a Katarína r. Veselská, PhDr., Brezová 487/1, Liptovský Mikuláš, SR
08.09.1953
Dátum narodenia :
27.03.1953
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
3/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
1. p.
Priestor č. 2 - 20
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
19 ŽITŇÁK RÓBERT, ING a ANITA r. STOILOVÁ, ING, POD SLIVKOU 512, LIPT.MIKULÁŠ
01.06.1966
Dátum narodenia :
21.04.1968
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 21
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
20 KATERINEC PAVOL a JANA r. JANOŠKOVÁ, PRIEBEŽNÁ 489-7/A-2, LIPT. MIKULÁŠ
26.02.1958
Dátum narodenia :
07.12.1955
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 22
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1490 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
21 DEMČÁK FRANTIŠEK, ING a ANNA r. ORININOVÁ, HRUŠKOVÁ 513-2/D-3, LIPT. MIKULÁŠ
16.06.1962
Dátum narodenia :
03.10.1959
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 23
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1490 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
22 LOVICH MIROSLAV, ING a IVICA r. KOVÁČOVÁ, ING, KEMI 629/8, LIPT.MIKULÁŠ
09.12.1966
Dátum narodenia :
15.08.1965
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 24
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
23 Toman Ján r. Toman, Ing. a Miriam Tomanová r. Konečná, Žiarska 604/6, Lipt.Mikuláš - Podbreziny, SR
18.08.1973
Dátum narodenia :
27.07.1973
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
Kúpna zmluva V 4022/2008;
4/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
1. p.
Priestor č. 2 - 25
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
24 JABLONICKÝ JURAJ, MUDR, HRUŠKOVÁ 516/5, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
22.12.1957
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 26
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
25 Kaliská Danica r. Husáriková, Kemi 629/7, Lipt.Mikuláš
Dátum narodenia :
08.07.1952
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
1 / 1
1 / 1
KÚPNA ZMLUVA V 1957/2004
1. p.
Priestor č. 2 - 27
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
26 MACKOVÁ RADMILA r. DOLEŽELOVÁ, Pod Slivkou 520/9, Liptovský Mikuláš - Podbreziny, SR
Dátum narodenia :
25.09.1949
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
Žiadosť Z 2464/2006;
1. p.
Priestor č. 2 - 28
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
27 Macka Marian r. Macka, Ing, Dubová 493/3, Liptovský Mikuláš - Podbreziny, PSČ 031 04, SR
Dátum narodenia :
19.01.1978
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
Darovacia zmluva V 2755/2010;
1. p.
Priestor č. 2 - 29
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1495 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
28 František Langer LANGI, Jamník 181, Jamník
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
5/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
1. p.
Priestor č. 2 - 3
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 Obert Jaroslav a Jana Obertová, HRADIŠSKÁ 627/8, Liptovský Mikuláš, SR
10.11.1974
Dátum narodenia :
11.02.1970
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 30
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1495 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
29 František Langer LANGI, Jamník 181, Jamník
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 31
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
30 CIGLER JOZEF a LÝDIA, LOUNSKÁ 629/2, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
31.03.1965
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
1. p.
Priestor č. 2 - 32
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
31 Tkáč Roman r. Tkáč, Hradišská 627/8, Lipt.Mikuláš, SR
28.10.1970
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
1
23.08.1968
1 / 1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
Titul nadobudnutia
1 / 1
1 / 1
Kúpna zmluva V 3065/2005;
1. p.
Priestor č. 2 - 33
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
32 Kohút Miroslav r. Kohút, Hradišská 627/6, Liptovský Mikuláš, PSČ 03101, SR
23.01.1969
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
KÚPNA ZMLUVA - V 2325/2005,
Dohoda o vyporiadaní BSM V 1662/2010
6/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
1. p.
Priestor č. 2 - 34
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1705 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
33 Smrtník Peter r. Smrtník a Andrea Smrtníková r. Bačíková, Agátová 485/6, Liptovský Mikuláš - Podbreziny,
SR
15.04.1973
Dátum narodenia :
17.04.1970
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
Kúpna zmluva V 935/2008;
1. p.
Priestor č. 2 - 35
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1705 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
34 Vrbenský Milan r. Vrbenský, Bc.Ing., Hradišská 627/12, Liptovský Mikuláš - Podbreziny, PSČ 03104, SR
03.11.1966
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
Osvedčenie o dedičstve 6D 847/2009 - Z 2900/2009
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 36
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1490 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
35 Jánošíková Alena r. Pivková, Bc, Morušová 523/4, Liptovský Mikuláš - Podbreziny, PSČ 031 04, SR
23.05.1964
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
Uznesenie 6D 546/08 - Z 2648/09;
1. p.
Priestor č. 2 - 37
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1490 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
36 ANDREÁNSKA MAGDALÉNA, Mgr, BREZOVÁ 488/10, LIPT.MIKULÁŠ
26.11.1971
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 38
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1705 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
KRASS
IMRICH
a
ANNA
r. DURAJOVÁ, PRIEBEŽNÁ 486/5, LIPT.MIKULÁŠ
37
20.06.1957
Dátum narodenia :
08.11.1950
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
7/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
1. p.
Priestor č. 2 - 39
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1705 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
38 TURZOVÁ MARTA r. FIGUROVÁ, DUBOVÁ 493, LIPT.MIKULÁŠ
20.06.1962
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 1953/2004
1. p.
Priestor č. 2 - 4
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 VLHA VLADIMÍR a ALENA r. VAISOVÁ, ŽIARSKA 603, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
11.04.1963
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
1 / 1
01.03.1964
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 40
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
39 Moník Zdeněk r. Moník, Ing a Dašena r. Sliacka, Ing, Priebežná 492/10, Lipt.Mikuláš, SR
21.07.1972
Dátum narodenia :
19.12.1963
Dátum narodenia :
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
Kúpna zmluva V 1090/05;
1. p.
Priestor č. 2 - 41
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
40 IGLO PETR, Mgr. a NADEŽDA r. CUKALOVČÁKOVÁ, CÉDROVA 490/3, LIPT.MIKULÁŠ
20.10.1958
Dátum narodenia :
20.05.1960
Dátum narodenia :
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 1954/2004
1. p.
Priestor č. 2 - 42
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1495 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
41 Tuša Stanislav r. Tuša a Dana Tušová r. Chrapčiaková, Cédrová 490/5, Lipt.Mikuláš, SR
03.11.1958
Dátum narodenia :
07.10.1956
Dátum narodenia :
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
Kúpna zmluva V 2095/2008;
8/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
1. p.
Priestor č. 2 - 43
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1495 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
42 POLÁK LADISLAV r. POLÁK, ING a MARTINA r. SÝKOROVÁ, ING, PRIEBEŽNÁ 484/2, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
14.02.1966
Dátum narodenia :
02.08.1977
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 430/2005
1. p.
Priestor č. 2 - 44
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
43 Šlauka Dušan r. Šlauka a Danuša r. Griešová, Nábr.4.apríla 1868/14, Lipt.Mikuláš
Dátum narodenia :
13.04.1951
Dátum narodenia :
24.11.1953
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 691/2005;
1. p.
Priestor č. 2 - 45
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
44 PERNIŠ FRANTIŠEK, ING.CSc. a ANNA r. STRUHÁROVÁ, CÉDROVA 490/9, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
22.05.1954
Dátum narodenia :
05.12.1955
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 2699/2004
1. p.
Priestor č. 2 - 46
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
45 PORUBÄN LADISLAV r. PORUBÄN a MIRIAM r. NEMTUŠIAKOVÁ, GAŠTANOVÁ 511/2, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
27.05.1974
Dátum narodenia :
15.02.1976
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 3090/2004
1. p.
Priestor č. 2 - 47
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
JANČUŠKA
DANIEL,
MIERU 435, OKOLIČNÉ
46
Dátum narodenia :
24.10.1975
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
9/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
1. p.
Priestor č. 2 - 48
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1705 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
47 Herbort Bedrich a Viera r. Fajčíková, Brezová 487/7, Lipt.Mikuláš
Dátum narodenia :
31.10.1955
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
29.04.1959
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 49
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1705 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
48 KUKUČKA JOZEF, ING a ANNA r. MRIŽOVÁ, Mgr, CÉDROVA 490/1, LIPT.MIKULÁŠ
22.06.1953
Dátum narodenia :
05.06.1954
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 1956/2004
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 5
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
4 CHRZAN JÁN a OĽGA, PRIEBEŽNÁ 489/7, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
29.09.1947
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
23.05.1950
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 50
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1490 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
49 Štulrajter Jozef r. Štulrajter, Prof.Ing.CSc., Brezová 488/8, Lipt.Mikuláš, SR
25.10.1954
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
1 / 1
Kúpna zmluva V 2166/05;
1. p.
Priestor č. 2 - 51
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1490 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
50 HREHA SLAVKO, ING a LÝDIA r. CHLEBOVÁ, ING, ŽIARSKA 602, L.MIKULÁŠ
22.02.1961
Dátum narodenia :
23.08.1960
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
10/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
1. p.
Priestor č. 2 - 52
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1705 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
51 Leštach Ján, Ing a Ľuba r. Sijková, Ing, Brezová 487/9, Lipt.Mikuláš
Dátum narodenia :
29.04.1957
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 53
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1705 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
52 BREBENCOVÁ EUGÉNIA, ING, CÉDROVA 491/2, LIPT.MIKULÁŠ
30.01.1953
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
21.01.1957
1 / 1
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 54
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
53 CHYLA LIBOR, s.č. 278, OKOLIČNÉ
29.03.1958
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 55
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
54 ATECH s.r.o., Družstevná 5, Lipt.MIikuláš
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
1. p.
Priestor č. 2 - 56
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
55 KOCIAN FRANTIŠEK a ZDENA, PRIEBEŽNÁ 489/8, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
16.10.1950
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Informatívny výpis
1 / 1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1
31.01.1953
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
11/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
1. p.
Priestor č. 2 - 57
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1495 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
56 RAKYTA Martin r. Rakyta, 031 04, Veterná Poruba, č. 2, SR
24.10.1980
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
1 / 1
KÚPNA ZMLUVA - V 3936/2008,
1. p.
Priestor č. 2 - 6
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 Marko Jozef r. Marko a Jana Marková r. Hellebrandtová, Brezová 487/9, Liptovský Mikuláš, SR
08.02.1953
Dátum narodenia :
04.09.1950
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
Kúpna zmluva V 3403/2009;
1. p.
Priestor č. 2 - 7
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
6 OLŠAVSKÝ RICHARD r. OLŠAVSKÝ, BREZOVÁ 487/3, LIPT.MIKULÁŠ, SR
30.10.1958
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
Kúpna zmluva V 2016/2008;
1. p.
Priestor č. 2 - 8
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1490 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 GRYGAR JAROSLAV, CÉDROVA 491, LIPT.MIKULÁŠ, SR
16.01.1979
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
1 / 1
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
1. p.
Priestor č. 2 - 9
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1490 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
8 Dúbravka Ľubomír r. Dúbravka, Ing a Antónia r. Jankejechová, Cédrová 490/5, Lipt.Mikuláš
29.02.1956
Dátum narodenia :
16.07.1955
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
KÚPNA ZMLUVA V 215/2005;
12/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
2. p.
Priestor č. 2 - 10
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 MATEJOVIE MILAN r. MATEJOVIE a EMÍLIA r. ROMANOVÁ, KEMI 627/5, LIPT.MIKULÁŠ
07.04.1969
Dátum narodenia :
19.08.1969
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 108/2005
2. p.
Priestor č. 2 - 11
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
66 BOBÁL DUŠAN, ING a JANA r. TEKELOVÁ, GAŠTANOVÁ 511/4, LIPT.MIKULÁŠ
15.10.1958
Dátum narodenia :
09.01.1959
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 12
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
67 KOJŠ IVAN a IVANA, HRADIŠSKÁ 627/9, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
21.10.1962
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
23.01.1969
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 13
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
68 JANKOVIČ MILAN a ANNA JANKOVIČOVÁ r. HOLLÁ, PRIEBEŽNÁ 492/12, Liptovský Mikuláš, SR
21.09.1959
Dátum narodenia :
10.10.1957
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 14
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
69 PAŠKO JAROSLAV a RENÁTA, LOUNSKÁ 629/3, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
23.01.1959
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
19.10.1969
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
13/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
Priestor č. 2 - 15
2. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1495 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
70 Chovanová Marcela r. Šimková, RNDr, Jabloňová 518/2, Lipt.Mikuláš - Podbreziny, SR
Dátum narodenia :
21.08.1959
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
Osvedčenie o dedičstve 6D 1243/07 - Z 126/08;
Priestor č. 2 - 16
2. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1495 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
71 KOUDELA OLDŘICH r. KOUDELA a KATARÍNA r. BOBULOVÁ, DUBOVÁ 493/1, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
29.09.1954
Dátum narodenia :
05.07.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 431/2005
Priestor č. 2 - 17
2. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
72 PRUŽINSKÝ MICHAL, PROF. ING. CSC a VIERA r. KELUŠIAKOVÁ, BREZOVÁ 488/6, L.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
04.09.1952
Dátum narodenia :
17.01.1953
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA - V 1590/2004,
Priestor č. 2 - 18
2. p.
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
73 Tkáč Štefan r. Tkáč a Tatiana Tkáčová r. Karasová, DUBOVÁ 493/1, L.MIKULÁŠ, SR
Dátum narodenia :
09.03.1961
Dátum narodenia :
13.11.1962
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
DAROVACIA ZMLUVA - V 1444/2004;
2. p.
Priestor č. 2 - 19
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
74 ZELINA IVAN r. ZELINA a HELENA ZELINOVÁ r. URBANOVÁ, SENICKÁ 626/4, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SR
Dátum narodenia :
29.04.1961
Dátum narodenia :
23.06.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
KÚPNA ZMLUVA - V 1766/2006;
14/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
2. p.
Priestor č. 2 - 2
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1495 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
57 VICENÍKOVÁ VIERA r. SVOBODOVÁ, GAŠTANOVÁ 511/5, LIPT.MIKULÁŠ
27.07.1953
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
1 / 1
KÚPNA ZMLUVA V 2698/2004
2. p.
Priestor č. 2 - 20
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
75 JURČINA MILAN a ELENA r. OHRAĎANOVÁ, LIPOVÁ 521/1, LIPT.MIKULÁŠ
16.10.1957
Dátum narodenia :
04.08.1955
Dátum narodenia :
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 1952/2004
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 21
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
76 Kindrernay Jozef r. Kindernay, Ing a Iveta r. Gondová, Jabloňová 518/3, Lipt.Mikuláš, SR
30.11.1955
Dátum narodenia :
29.03.1956
Dátum narodenia :
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 1089/05;
2. p.
Priestor č. 2 - 22
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1490 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
77 Haladej Miroslav r. Haladej, Ing a Adriana r. Sojčeková, Hrušková 513/1, Lipt.Mikuláš, SR
03.11.1962
Dátum narodenia :
17.04.1961
Dátum narodenia :
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
Kúpna zmluva V 2719/05;
2. p.
Priestor č. 2 - 23
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1490 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
78 Ostrovský Milan r. Ostrovský, Doc.Ing.CSc a Margita r. Vyparinová, Priebežná 454/2, Lipt.Mikuláš, SR
05.08.1954
Dátum narodenia :
01.02.1954
Dátum narodenia :
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
KÚPNA ZMLUVA V 1425/05;
15/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
2. p.
Priestor č. 2 - 24
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
79 KRAJČI MARTIN a MÁRIA r. KYSEĹOVÁ, SENICKÁ 624/3, LIPT.MIKULÁŠ
24.08.1957
Dátum narodenia :
23.11.1958
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 25
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
80 Barienčík Dušan r. Barienčík a Eva Barienčíková r. Bukasová, Senická 626/7, Lipt.Mikuláš - Podbreziny, SR
11.11.1962
Dátum narodenia :
13.04.1965
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
Kúpna zmluva V 3485/2007;
2. p.
Priestor č. 2 - 26
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
81 TUŽÁK MICHAL, ING a MÁRIA r. KUBOVÁ, POD SLIVKOU 512, LIPT.MIKULÁŠ
12.04.1961
Dátum narodenia :
28.03.1958
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 27
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
82 František Langer LANGI, Jamník 181, Jamník
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 28
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
83 František Langer LANGI, Jamník 181, Jamník
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1
1 / 1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
16/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
2. p.
Priestor č. 2 - 29
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1495 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
84 František Langer LANGI, Jamník 181, Jamník
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
1 / 1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 3
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
58 KYČINA PETER, MUDr a ĽUBICA, MUDr, HRADIŠSKÁ 627/11, LIPT.MIKULÁŠ
08.03.1974
Dátum narodenia :
02.06.1972
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 30
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1495 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
85 František Langer LANGI, Jamník 181, Jamník
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 31
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
86 František Langer LANGI, Jamník 181, Jamník
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
2. p.
Priestor č. 2 - 32
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
87 ŠUTTA PAVOL, ING a MARIE, BREZOVÁ 488/8, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
01.05.1944
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Informatívny výpis
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1
30.11.1949
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
17/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
2. p.
Priestor č. 2 - 33
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
88 Ferianc Ivan r. Ferianc, Ing a Mária r. Motková, Pharm Dr., Žiarska 635/4, Lipt.Mikuláš
Dátum narodenia :
05.04.1952
Dátum narodenia :
06.12.1956
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 433/2005;
2. p.
Priestor č. 2 - 34
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1705 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
89 ANDREÁNSKY LADISLAV, MUDr, BREZOVÁ 488/10, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
31.10.1963
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
1 / 1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 35
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1705 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
90 Makovický Jozef r. Makovický, Ing a Anežka Makovická r. Lukášiková, Ing, Pod Slivkou 512/1, Liptovský
Mikuláš - Podbreziny, SR
Dátum narodenia :
03.09.1976
Dátum narodenia :
15.03.1977
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
Kúpna zmluva V 2437/2007;
2. p.
Priestor č. 2 - 36
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1490 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
91 GEJDOŠ MIROSLAV, ING a JANKA r. KUBÍKOVÁ, JEFREMOVSKÁ 614, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
30.03.1965
Dátum narodenia :
05.09.1971
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 37
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1490 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
92 VACEK JIŘÍ r. VACEK, ING a ANNA r. VYŠŇANOVÁ, POD SLIVKOU 512/1, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
25.10.1957
Dátum narodenia :
03.05.1959
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
KÚPNA ZMLUVA V 432/2005
18/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
2. p.
Priestor č. 2 - 38
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1705 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
93 PELECHÁČ VLADIMÍR r. PELECHÁČ, Ing a NADEŽDA PELECHÁČOVÁ r. PERNIČKOVÁ, Priebežná 486/4,
Liptovský Mikuláš - Podbreziny, PSČ 03104, SR
11.01.1966
Dátum narodenia :
12.10.1968
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
Kúpna zmluva V 438/2008;
2. p.
Priestor č. 2 - 39
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1705 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
94 BALLONOVÁ GABRIELA, ING, ŠAFÁRIKOVA 3, TRENČÍN
15.07.1956
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 4
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
59 Bereš Jaroslav r. Bereš, Kemi 627/1, Liptovský Mikuláš, PSČ 031 04, SR
24.11.1963
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
1 / 1
1 / 1
Kúpna zmluva V 904/2010;
2. p.
Priestor č. 2 - 40
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
95 URBANOVIĆ RUDOLF a ĽUBICA r. SPRISKOVÁ, POD SLIVKOU 520/11, LIPT.MIKULÁŠ
12.07.1962
Dátum narodenia :
15.09.1960
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 1955/2004
2. p.
Priestor č. 2 - 41
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
96 Vongrej Ján r. Vongrej a Helena Vongrejová r. Komárová, Opavská 619, Liptovský Mikuláš, SR
11.11.1961
Dátum narodenia :
04.01.1960
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
19/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
2. p.
Priestor č. 2 - 42
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
97 Baroková Beata r. Čupková, MUDr., Pod Slivkou 512/1, Liptovský Mikuláš, PSČ 03104, SR
30.05.1958
Dátum narodenia :
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru V 1420/2009;
2. p.
Priestor č. 2 - 43
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1495 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
98 Kšenák Peter r. Kšenák a Dagmar r. Kostolná, Lounská 629/2, Lipt.Mikuláš, SR
18.12.1960
Dátum narodenia :
01.06.1960
Dátum narodenia :
1 / 1
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
Kúpna zmluva V 2677/05;
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 44
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1495 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
99 KOSTRZEVA MILOŠ a MILENA, SENICKÁ 623/2, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
19.02.1963
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 45
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
100 KRČMÁREKOVÁ NATAŠA r. WERNEROVÁ, LIPOVÁ 525, LIPT.MIKULÁŠ
18.06.1964
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
2. p.
Priestor č. 2 - 46
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
101 KRČMÁREKOVÁ NATAŠA r. WERNEROVÁ, LIPOVÁ 525, LIPT.MIKULÁŠ
18.06.1964
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Informatívny výpis
1 / 1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
DOHODA O VYP.BSM- V 1432/2004
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
05.04.1963
1 / 1
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
DOHODA O VYP.BSM- V 1432/2004
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
20/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
2. p.
1
Priestor č. 2 - 47
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
102 BORSÍK IVAN, ING a GABRIELA, KEMI 627/1, LIPT.-MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
11.02.1962
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
27.03.1970
1 / 1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
Priestor č. 2 - 48
2. p.
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V - 3434/2010
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1705 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
Tkáč
Jozef
r.
Tkáč,
Priebežná
492/11, Liptovský Mikuláš - Podbreziny, PSČ 031 04, SR
103
08.05.1969
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
Darovacia zmluva V 2796/2010;
2. p.
Priestor č. 2 - 49
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1705 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
104 MOKRIŠ IGOR, PROF.ING.CSc., CÉDROVA 490/3, LIPT.MIKULÁŠ
30.07.1948
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 5
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
VITOVSKÝ
IGOR,
ING
a JANA r. PIVARČIOVÁ, JABLOŇOVÁ 518-3/E-2, LIPT.MIKULÁŠ
60
06.08.1962
Dátum narodenia :
14.02.1963
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 50
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1490 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
105 Pavol Pútec, LyPeRa, Brezová 188/8, Liptovský Mikuláš, SR
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
21/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
2. p.
Priestor č. 2 - 51
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1490 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
106 DURNÝ KAROL r. DURNÝ, ING, SENICKÁ 626/8, LIPT.MIKULÁŠ
05.10.1963
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
DAROVACIA ZMLUVA V 211/2005
2. p.
Priestor č. 2 - 52
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1705 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
107 CD-profil s.r.o, Palúčanská 612, Lipt.Mikuláš
IČO :
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
2. p.
Priestor č. 2 - 53
1705 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
108 KUBOVČÍK JOZEF, ING a MÁRIA, LOUNSKÁ 629/3, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
09.05.1966
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
1
2. p.
Priestor č. 2 - 54
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
109 BREZINA JÁN, DUBOVÁ 493/3, LIPT.MIKULÁŠ
01.03.1977
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod :
1
19.06.1969
1 / 1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1
1 / 1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 55
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
110 FLOREKOVÁ ZUZANA r. FLOREKOVÁ, DUBOVÁ 493/5, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SR
22.01.1986
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
KÚPNA ZMLUVA - V 3840/2005,
22/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
2. p.
Priestor č. 2 - 56
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
111 KOLLÁRIK JAROSLAV, ING a EUGÉNIA, ING, HRADIŠSKÁ 627/10, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
12.05.1963
Dátum narodenia :
13.03.1966
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
2. p.
Priestor č. 2 - 57
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1495 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
112 BUBNIAK PAVEL r. BUBNIAK, ING a ĽUBICAĽUBICA r. VYŠŇANOVÁ, ING, KEMI 629/6, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
06.11.1962
Dátum narodenia :
27.05.1966
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
KÚPNA ZMLUVA V 554/2005
2. p.
Priestor č. 2 - 6
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
61 PLAČEK DUŠAN r. PLAČEK, Dubová 493/7, Liptovský Mikuláš, SR
Dátum narodenia :
13.09.1957
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
1 / 1
Kúpna zmluva V 916/2008;
2. p.
Priestor č. 2 - 7
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1520 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
62 Daráš Ľubomír r. Daráš a Eva Glejdurová r. Glejdurová, Hradišská 627/9, Lipt.Mikuláš - Podbreziny, PSČ 031
04, SR
Dátum narodenia :
26.10.1952
Dátum narodenia :
27.09.1967
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Vchod :
1
Kúpna zmluva V 2993/2009;
2. p.
Priestor č. 2 - 8
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1490 / 172320
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
63 KOVÁČIKOVÁ VIERA r. ŽOFČÁKOVÁ, MUDr, POD SLIVKOU 512, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
12.08.1955
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
23/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Byty a nebytové priestory
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :
1
2. p.
Priestor č. 2 - 9
Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
: :
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku
1490 / 172320
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
64 ŠAFRAN TOMÁŠ, MVDr a MÁRIA r. KOHOUTOVÁ, ING, POD SLIVKOU 512, LIPT.MIKULÁŠ
Dátum narodenia :
29.12.1948
Dátum narodenia :
01.01.1954
Spoluvlastnícky podiel :
1 / 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
KÚPNA ZMLUVA V 3750/2003
ZMLUVA O VÝSTAVBE GARÁŽI V 3751/2003
Legenda:
Druh nebytového priestoru:
2 - Garáž
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
42 VL.42 NP Č.43/I.-ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA NEHNUTEĽNOSTI KN-parc.č.773/73 a podiel na spoločných častiach a
spoloč.zariad.domu a pozemku v 1495/172320-inách,priestor č.2/43 garáž a dom č.s.809
PRE ZÁLOŽNÉHO VERITEĽA:Všeobecná úverová banka a.s.,Mlynské nivy 1 Bratislava(31320155)
NA ZÁKLADE ZÁLOŽNEJ ZMLUVY ČÍSLO: 001/046401/04-001/000
DRUH POHĽADÁVKY:úver - V 3150/2004
73 VL.73 nebyt.p.garáž č.18/II - Záložné právo na tam vedené nehnuteľnosti - nebytový priestor garáž číslo 18,
číslo vchodu 1, 2.p., súpisné číslo stavby 809 na pozemku C KN 773/73 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1520/172320 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku C KN s p.č.773/73, v
prospech : Ing. Ján Blcháč PhD., rodné priezvisko Blcháč, dátum narodenia 15.3.1959, Borbisova 654/37, 031 01
Liptovský Mikuláš v podiele 1/1, druh pohľadávky : pôžička V 1102/2010;
Iné údaje:
Bez zápisu.
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
24/24
Aktualizácia katastrálneho portálu:
20.11.2010
Download

List vlastníctva - Garáže