Súkromná základná škola, Jána Bakossa 5,
974 01 Banská Bystrica
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
šk. rok 2011/2012
Obsah
Obsah ........................................................................................................................................... 2
Identifikačné údaje........................................................................................................................ 3
Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch .......................................................................................... 3
Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami .................................................. 3
Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka ................................................................................ 3
Počet žiakov v školskom klube detí .............................................................................................. 3
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov..................................................................................... 4
Učebné plány ............................................................................................................................... 8
Ľudské zdroje ..............................................................................................................................10
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov .....................................................................11
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy ..................................................................11
Aktivity a prezentácie školy na verejnosti ....................................................................................12
Hospodárenie školy za kalendárny rok 2011 ..............................................................................15
Identifikačné údaje
Názov školy:
Adresa:
Súkromná základná škola, Jána Bakossa 5
„Škola u Filipa“
Jána Bakossa 5, 974 01 Banská Bystrica
Telefón:
web:
e-mail:
0911 253 181
www.skolaufilipa.sk
[email protected]
Zriaďovateľ:
Vedenie školy:
Ing. Juraj Droppa, Haškova 18, 974 11 Banská Bystrica
Mgr. Patrícia Bečková – riaditeľka školy – do 31.5.2012
Ing. Juraj Droppa – manažér školy
Rada školy:
Ing. Viera Fircová – zástupca zriaďovateľa, predseda RŠ
Mgr. Soňa Feiková, PhD. – zástupca rodičov
Doc. Miroslav Medveď, PhD. – zástupca rodičov
Mgr. Miroslava Dubovská – zástupca rodičov
Mgr. Silvia Remišová – zástupca učiteľov
Mgr. Katarína Lešková – zástupca učiteľov
Mgr. Beata Strigáčová – zástupca učiteľov
Ing. Csilla Droppová, PhD. – zástupca zriaďovateľa
Mgr. Ivana Hrbáľová - zástupca zriaďovateľa
Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch (stav k 15. 9. 2011):
1. ročník – 20 žiakov
2. ročník – 20 žiakov
3. ročník – 22 žiakov
4. ročník – 19 žiakov
5. ročník – 16 žiakov
6. ročník – 16 žiakov
Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (stav k 15. 9. 2011):
1. ročník – 1 žiak
2. ročník – 1 žiak
3. ročník – 2 žiaci
4. ročník – 2 žiaci
5. ročník – 2 žiaci
6. ročník – 2 žiaci
Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka:
Vo februári 2011 bolo do prvého ročníka pre šk. rok 2011/2012 zapísaných 20 detí. V septembri 2011
nastúpilo do 1. ročníka 20 detí.
Počet žiakov v školskom klube detí:
Školský klub pri ZŠ navštevovalo 98 detí v štyroch oddeleniach. Do oddelení neboli deti zadeľované podľa
ročníkov, čím sa viac podporovali sociálne kontakty medzi deťmi a upevňovali medzitriedne vzťahy. Práve
tu vznikal jedinečný priestor na partnerské učenie a spoluprácu medzi deťmi.
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
V našej škole pracujeme s dvomi druhmi hodnotenia detí: na prvom stupni hodnotíme žiakov slovne,
na druhom stupni je hodnotenie kombinované – klasifikácia so slovným komentárom.
Na základe rozhodnutia pedagogickej rady školy ku klasifikovaným predmetom na druhom stupni
patria: Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk, Druhý voliteľný cudzí jazyk (Nemecký jazyk alebo
Francúzky jazyk) Matematika, Biológia, Geografia, Dejepis, Fyzika a Chémia.
Vyučovacie predmety: Etická výchova, Občianska náuka, Výtvarná výchova, Telesná výchova
a šport, Hudobná výchova, Informatika a predmet Ako to funguje? sú hodnotené slovne.
Podklady pre hodnotenie získava každý učiteľ školy priebežne. Na prvom stupni vyhodnocuje
učebné výsledky (samostatné práce žiakov) najmä v rámci hlavných vyučovacích predmetov percentuálne.
Na druhom stupni vyhodnocuje každý učiteľ učebné výsledky žiakov známkou. Celkové hodnotenie žiaka
sa skladá z troch zložiek:
• úroveň vedomostí žiaka
• proces učenia sa žiaka
• vlastná aktivita žiaka
Učitelia si vedú záznamový hárok o každom žiakovi, kde zaznamenávajú výchovnovzdelávacie
pokroky žiaka. Rodič bol aj v tomto školskom roku pravidelne informovaný o dianí v škole aj vďaka
týždenným hodnotiacim listom a pravidelným týždenným informačným mailom. Okrem tohto písomného
kontaktu s rodičmi, máme systém plánovaných stretnutí rodiča, dieťaťa a učiteľa, ktorý sme realizovali aj
v školskom roku 2011/12.
Na druhom stupni bola v tomto školskom roku zavedená elektronická žiacka knižka.
Polročne vypracúvali všetci žiaci školy testy z hlavných vyučovacích predmetov.
V školskom roku 2011/12 sme v druhom polroku vydali 115 vysvedčení. Všetci žiaci školy prospeli
v oboch polrokoch školského roka 2011/12.
V nasledovnej tabuľke je uvedený prospech žiakov v jednotlivých ročníkoch.
prospel s vyznamenaním
prospel veľmi dobre
prospel
neprospel
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník
20
22
20
16
9
5
0
0
2
3
4
5
0
0
0
0
3
6
0
0
0
0
0
0
Spolu
92
14
9
0
V nasledovnej tabuľke je uvedená priemerná známka z jednotlivých predmetov v 5. a 6. ročníku.
5.ročník
1. polrok
2. polrok
6.ročník
1. polrok
2.polrok
SJL
1,69
1,75
SJL
2,06
2,13
AJ
1,88
1,63
AJ
1,67
1,73
FRJ
1,29
1,43
MAT
1,63
1,69
NJ
2,13
2,5
BIO
1,5
1,31
MAT
1,88
2,13
DEJ
1,31
1,31
F
1,69
1,88
CH
2,13
1,88
GEO
1,38
1,31
BIO
1,88
1,88
D
1,38
1,81
GEO
1,25
1,44
V nasledovnej tabuľke sú uvedené ospravedlnené a neospravedlnené hodiny v jednotlivých ročníkoch.
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
polrok polrok polrok polrok polrok polrok polrok polrok polrok polrok polrok polrok
ospravedlnené hodiny
priemer na žiaka
neospravedlnené hodiny
priemer na žiaka
20,3
40,1
13,3
27,7
20,8
37,9
37,6
38,8
34,9
32,8
22,6
27,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Uvedomujeme si, že hodnotenie žiakov v rámci školy vždy nesie známky subjektivity. Cieľom školy je
hodnotenie v maximálnej miere objektivizovať, zisťovať reálnu úroveň našich žiakov. Preto je snahou školy
zapájať našich žiakov do rôznych vedomostných súťaží a medzinárodných meraní vedomostí.
Matematickú súťaž Klokan sme tak zaradili medzi nástroje hodnotenia kvality školy. Preto sa jej
zúčastňujú všetci žiaci školy od prvého ročníka. V školskom roku 2011/12 sme v nej dosiahli nasledovné
výsledky:
KLOKAN
priemerná úspešnosť
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník
93%
70%
69%
62%
67%
53%
Súťaže Všetkovedko (VŠETKOVEDKO je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 3. a 4. ročníka
základných škôl. Obsahuje otázky zo všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli - vlastiveda,
prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, dopravná výchova, hudobná výchova, výtvarná
výchova.) sa v školskom roku 2011/12 zúčastnilo 12 žiakov z tretieho ročníka a 4 žiaci zo štvrtého ročníka.
Z toho Jakub Urbanovič sa umiestnil celkovo na druhom mieste, Matej Furdík na štvrtom, Jakub Feik na
piatom a Matej Dimoš na siedmom. Matúš Lupták zo štvrtého ročníka skončil celkovo na ôsmom mieste.
Súťaže Expert sa v školskom roku 2011/12 zúčastnilo 10 žiakov šiesteho ročníka.
Súťaž EXPERT je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov od 6.ročníka ZŠ až po 4.ročník
strednej školy. Súťaž spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci
ľubovoľne zvolí spomedzi týchto ponúknutých tém:
Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),
Svetobežník (fyzická, politická a humánna geografia),
Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky).
Ďalšie vedomostné súťaže, ktorým sa v školskom roku 2011/12 venovali naši žiaci boli:
•
Korešpondenčná matematická
tretieho a štvrtého ročníka).
•
Korešpondenčná matematická súťaž Maks – zúčastnilo sa jej11 žiakov z piateho a šiesteho
ročníka.
•
Matematická súťaž Génius
šiesteho ročníka.
•
Matematická Pytagoriáda – do školského kola sa zapojilo spolu 25 žiakov s nasledovnými
výsledkami:
Pytagoriáda
počet súťažiacich
počet úspešných riešiteľov
•
súťaž
Maksík – zúčastnilo sa jej 21 žiakov (z druhého,
logicus – zapojilo sa do nej 19 žiakov z tretieho ročníka až
3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník
8
5
7
5
3
0
4
3
Olympiáda z geografie – školského kola sa zúčastnilo 5 žiakov z piateho ročníka a 3 zo
šiesteho ročníka. Na obvodnom kole GO získala Hanka Medveďová 2.miesto a Kristína
Feiková 5.miesto.
V šk. roku 2011/2012 sme sa do projektu KOMPARO zapojili niekoľkokrát: v novembri 2011 to boli
piataci a v apríli 2012 štvrtáci a šiestaci s nasledovnými výsledkami. Prvýkrát sa naši piataci zúčastnili
merania KOMPARO, kde sme sa ako škola zaradili medzi 25% najúspešnejších škôl na Slovensku.
K5
K4
K6
2011
2012
2012
75,6%
68,5%
60,2%
60,9%
59,8%
56%
89,8%
78,7%
69,7%
K5
K4
K6
2011
2012
2012
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných
žiakov našej školy
67,9%
73,5%
66,3%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných
žiakov v SR
51,9%
64,6%
60,3%
92%
77,8%
74,2%
Slovenský jazyk a literatúra
Priemerná úspešnosť všetkých
testovaných žiakov nasej školy
Priemerná úspešnosť všetkých
testovaných žiakov v SR
Percento zúčastnených škôl, ktoré v
testoch zo SJ dosiahlo horší výsledok ako
naša skola
Matematika
Percento zúčastnených škôl, ktoré v
testoch z M dosiahlo horší výsledok ako
naša škola
K5
K4
K6
2011
2012
2012
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných
žiakov našej školy
73,9%
69,7%
52,8%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných
žiakov v SR
59,3%
59,6%
54,5%
Percento zúčastnených škôl, ktoré v testoch
z VŠP dosiahlo horší výsledok ako naša
škola
93,2%
83,1%
40,6%
Všeobecné študijné predpoklady
K5
K4
K6
2011
2012
2012
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných
žiakov našej školy
75,8%
81,4%
42,1%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných
žiakov v SR
60,3%
75,6%
35,8%
Percento zúčastnených škôl, ktoré v testoch
z VŠP dosiahlo horší výsledok ako naša
škola
94,9%
76,3%
78,7%
K5
K4
K6
2011
2012
2012
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných
žiakov našej školy
64,2%
66,1%
42,9%
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných
žiakov v SR
61,5%
64,8%
43,9%
Percento zúčastnených škôl, ktoré v testoch
z VŠP dosiahlo horší výsledok ako naša
škola
60,2%
56%
45,2%
Prírodoveda (Prírodovedný blok)
Vlastiveda (Spoločenskovedný blok)
Vo všetkých ročníkoch a predmetoch sme sa ako škola zaradili medzi 25% najúspešnejších škôl na
Slovensku.
Výsledky záujmovej činnosti žiakov
Záujmové útvary, ktoré mohli deti v školskom roku 2011/12 navštevovať:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Kurz anglického jazyka
Výtvarný krúžok
Divadelný krúžok
Novinársky krúžok
Mladý záchranár
Debatný krúžok
Anglický školský klub
UĽUV
Florbal
Hra na flautu
Plaváreň navštívili naši prváci, druháci aj tretiaci a takmer 2 týždne sa zdokonaľovali v plávaní.
Medzi už tradičné akcie školy patria: štvrťročné narodeninové oslavy detí, tvorivé vianočné dielne, dielne
na environmentálnu tému (v čase environtýždňa), či spanie v škole. Fotodokumentácia z uvedených akcii
sa nachádza na webovej stránke školy: www.skolaufilia.sk/sekcia rodič/galéria.
Rodičom sa deti jednotlivých tried predstavili na „mamičkovských“ či „oteckovských“ besiedkach.
Rodičom a ich deťom boli v rámci školského klubu ponúknuté stretnutia – „hráčske kluby“, kde si mohli
vychutnať chvíle so spoločenskými hrami, dvakrát do roka mali rodičia možnosť stretnúť svoje deti na
námestí a nechať sa vyspovedať v ankete. So svojimi polročnými úspechmi sa deti pochválili svojim
rodičom pri čítaní polročných vysvedčení, ktoré sa uskutočňujú v priestoroch školy – v jednotlivých triedach
v rámci aktivít školského klubu. Koncoročné slávnostné čítanie vysvedčení sa uskutočnilo v aule
Obchodnej akadémie na Tajovského ulici.
Učebné plány
V septembri 2011 sme aktualizovali školský vzdelávací program 1. stupňa základnej školy, školský
vzdelávací program 2. stupňa základnej školy a výchovný program 1. stupňa základnej školy.
Školské učebné plány vychádzajú z rámcových učebných plánov, pričom sú doplnené o voliteľné
hodiny. V nasledujúcich tabuľkách sú učebné plány pre I. a II. stupeň, čo predstavuje týždennú dotáciu
hodín pre jednotlivé predmety.
1.roč
2.roč
3.roč
4.roč
Spolu
1.-4 ročník
VYUČOVACIE OBLASTI
VYUČOVACIE
PREDMETY
ŠkUP
ŠkUP
ŠkUP
ŠkUP
RUP
volitelne
ŠkUP
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Slovenský jazyk
Cudzí jazyk
8
2
8
2
8
3
7
4
26
6
5
5
30
12
MATEMATIKA A PRÁCA S
INFORMÁCIAMI
Matematika
Informatika
4
1
4
1
4
1
4
1
14
3
2
1
16
4
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná výchova
Spolu
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
23
1
1
2
23
1
1
2
24
1,5
1,5
2
1
1
1
2
26
3
3
4
1
4
4
8
76
2,5
0,5
4
0
0
0
0
20
5,5
3,5
8
1
4
4
8
96
PRIRODA A SPOLOČNOSŤ
ČLOVEK A HODNOTY
ČLOVEK A SVET PRÁCE
UMENIE A KULTÚRA
ZDRAVIE A POHYB
VYUČOVACIA OBLASŤ
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
MATEMATIKA A PRÁCA S
INFORMÁCIAMI
ČLOVEK A PRIRODA
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
ČLOVEK A HODNOTY
ČLOVEK A SVET PRÁCE
UMENIE A KULTÚRA
ZDRAVIE A POHYB
5.roc
6.roc
7.roc
8.roc
9.roc
5. - 9. roc. Spolu
PREDMET
ŠkUP
ŠkUP
ŠkUP
ŠkUP
ŠkUP
RUP
volitelne
ŠkUP
Slovenský jazyk a literatúra
5
5
5
5
5
23
2
25
Anglický jazyk
4
4
4
4
4
15
5
20
Druhy jazyk
0
2
2
2
2
4
4
8
Matematika
4
4
4
4
4
19
1
20
Informatika
1
1
1
1
1
2
3
5
Ako to funguje ?
2
0
0
0
0
0
2
2
Fyzika
0
2
2
2
2
5
3
8
Chémia
0
2
2
2
2
4
4
8
Biológia
2
2
2
2
2
5
5
10
Dejepis
1
1
2
2
2
6
2
8
Geografia
2
2
2
2
2
5
5
10
Občianska náuka
1
1
1
1
1
4
1
5
Svet peňazí
0
0
1
1
1
0
3
3
Etická výchova/hodnotenie
1
1
1
1
1
4
1
5
Svet prace
0
0
0
1
0
1
0
1
Technika
0
0
0
0
1
1
0
1
Výtvarná výchova
1
1
1
0
0
3
0
3
Hudobná výchova
1
1
1
0
0
3
0
3
Výchova umením
0
0
0
1
1
1
1
2
Telesná výchova
2
2
2
2
2
10
0
10
Spolu
27
31
33
33
33
115
42
157
RUP – rámcový učebný plán
ŠkUP – školský učebný plán
Ľudské zdroje
Učitelia
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník
4. ročník:
5. ročník
6. ročník
Ostatní učitelia II. stupňa
Mgr. Silvia Remišová – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, I. kvalifikačná
skúška, do decembra 2011
Mgr. Katarína Lešková – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná,
od decembra 2011
Mgr. Erika Murínová – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, I. kvalifikačná
skúška
Mgr. Patrícia Bečková – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, I.kvalifikačná
skúška, do mája 2012
Mgr. Vladimíra Turčanová – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
I.kvalifikačná skúška, od mája 2012
Mgr. Zuzana Fečová – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, nekvalifikovaná
Mgr. Monika Figuliová – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná,
Slovenský jazyk, Dejepis
Mgr. Beáta Strigáčová – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná,
triedna učiteľka, Geografia, Občianska náuka
Mgr. Jana Čierňavová, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
nekvalifikovaná, Matematika, Informatika, Francúzsky jazyk
Mgr. Štefan Jančo, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaný,
Biológia, na dohodu
Mgr. Ľubomíra Vrábľová, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
kvalifikovaná, Hudobná výchova, na dohodu
Mgr. Monika Klimentová, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná,
Telesná výchova, čiastočný úväzok
Mária Slaničanová, študentka 4. ročníka UMB, nekvalifikovaná,
Chémia, na dohodu
Katarína Krišková, študentka 4. ročníka UMB, nekvalifikovaná,
Fyzika, na dohodu
Jana Bukovinová, študentka 4. ročníka UMB, nekvalifikovaná,
Nemecký jazyk, na dohodu
Učiteľky anglického jazyka:
Mgr. Rút Lačná, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná
PhDr. Ľudmila Učníková, vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná
Školský klub detí:
Mgr. Michaela Csongrádyová – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
čiastočne kvalifikovaná
Mgr. Adriana Tomaníková – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
kvalifikovaná
PaeDr. Andrea Ballonová – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
kvalifikovaná
Mgr. Jana Fajčíková – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, kvalifikovaná
Asistenti učiteľa:
Bc. Miriam Hudobová – vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, kvalifikovaná
Mgr. Monika Zoreníková – vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
kvalifikovaná
Manažér školy:
Ing. Juraj Droppa
Ing. Jana Roháriková
Zástupkyňa manažéra:
Personál zabezpečujúci záujmové krúžky a mimoškolskú činnosť
PhDr. Ľudmila Učníková – Krúžok anglického jazyka
Mgr. Michaela Csongrádyová – Výtvarný krúžok, Divadelný krúžok, Novinársky krúžok
Mgr. Ľubomíra Vrábľová – Hra na flaute
Lenka Koláriková – Anglický školský klub
Obslužný personál: Ing. Roman Mračko – účtovníctvo
Ing. Roman Vrťo – správa webovej stránky a mailových konferencií
Spolupracujúci dobrovoľníci:
Csilla Droppová – marketingové a manažérske poradenstvo
Blanka Kolenová – klinický logopéd
Ingrid Benešová – spolupracujúca psychologička
rodičia detí
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov
V školskom roku 2011/2012 sme pokračovali druhou fázou projektu Združenia Orava „Podpora
kritického myslenia“. Celkovo program pozostával zo 60 hodín, z ktorých 40 hodín bolo prezenčných a 20
hodín neprezenčných. Tie účastníci využili na štúdium a aplikáciu poznatkov a zručností v praxi z oblastí:
všeobecná stratégia kritického myslenia a učenia vo vyučovaní, kladenie otázok a kritické myslenie,
využitie stratégie myslenia a učenia pri naratívnom texte, písanie ako nástroj na podporu kritického
myslenia, čitateľská dielňa, pisateľská dielňa, vytváranie prostredia stimulujúceho vyššiu kvalitu učenia
študentov, kooperatívne učenie, spolupráca školy s verejnosťou, triednictvo. Vzdelávací program bol
ukončený stretnutím zameraným na hodnotenie programu. Do vzdelávacieho programu sa zapojilo 12
učiteliek.
Mgr. Katarína Lešková ukončila špecializačné vzdelávanie – Špeciálna pedagogika na Pedagogickej
fakulte UK v Bratislave.
Učiteľkám školy bola uhradená účasť na celoslovenskej konferencii:
„Učíme pre život“ Poprad – zúčastnili sa Monika Figuliová a Beata Strigáčová s aktívnou prezentáciou
školy.
Dve učiteľky školy sa zúčastnili Letnej školy moderných učiteľov – Monika Figuliová a Rút Lačná.
Dve učiteľky sa zúčastnili týždenného vzdelávacieho kurzu „Rešpektovať a byť rešpektovaný“ – Miriam
Hudobová a Adriana Tomaníková.
Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Vyučovanie prebiehalo v prenajatých priestoroch Základnej školy J. Bakossa 5 v Banskej Bystrici na
základe Zmluvy o nájme v kompaktnom priestore vyčleneného bloku a poschodia budovy. Škola má
v prenájme šesť vyučovacích tried, dve jazykové učebne, knižnicu a 3 kabinety. Triedy sú priestorovo
veľkoryso riešené, svojím vybavením, farebnosťou a množstvom výtvarných doplnkov sú prispôsobené
potrebám detí. Slúžia na zvýšenie ich výkonu pri učení sa schopností emocionálnej inteligencie a pre
nadobúdanie vedomostí. Triedy sú vybavené výpočtovou technikou – v každej triede sú žiakom k dispozícii
počítače (v prvom ročníku 3, v druhom ročníku 3, v treťom 3 , štvrtom ročníku 4, v piatom 4 a šiestom 4),
ktoré žiaci využívajú počas vyučovania, ako aj pri popoludňajšej činnosti. Počítače sú v jednotlivých
triedach prepojené do počítačovej siete. Okrem toho bola zriadená „mobilná“ učebňa informatiky – desať
notebookov, ktoré sa prenášajú do jednotlivých tried na hodiny informatiky. Hodiny informatiky sú delené,
a preto má na informatike každý žiak svoj notebook.
Priamym nástrojom výchovy a vzdelávania je knižnica encyklopédií a kníh, denne využívaná žiakmi
našej školy, umiestnená v priestoroch kabinetu.
Výučba telesnej výchovy prebiehala v priestoroch telocvične, poskytovanej prenajímateľom (ZŠ J.
Bakossa 5, v Banskej Bystrici).
Aktivity a prezentácie školy na verejnosti
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
pravidelne sme informovali o dianí a aktivitách školy prostredníctvom webovej stránky školy
dve učiteľky pripravili tvorivé prezentácie na celoslovenskej konferencii „Učíme pre život“ v Poprade:
dvakrát sme zorganizovali verejné čítanie vysvedčení (polročné v priestoroch školy, koncoročné
v aule OA Tajovského ul.)
vydali sme jedno číslo školského časopisu – Novinky zo Školy u Filipa
realizovali sme tri prípravné stretnutia s budúcimi prvákmi
päťkrát sme realizovali školu v prírode, pričom každá škola v prírode bola inak tematicky zameraná
(každý žiak na I. stupni sa mohol zúčastniť dvoch škôl v prírode v celkovom počte dní 9 – 10 a žiaci
II. stupňa sa zúčastnili jednej školy v prírode)
žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka absolvovali jeden desaťdňový plavecký výcvik, organizovaný
v rámci vyučovania
organizovali sme dvakrát interaktívne tematické happeningy s verejnosťou na banskobystrickom
námestí
celoškolské divadelné predstavenie „Malá princezná“ – nacvičené počas školského roka
v divadelnom krúžku bolo prezentované na verejnosti v rámci Dňa rodiny
V rámci EKOFILMU bol publikovaný článok o enviroaktivitach školy v časopise
Školské projekty
V školskom roku 2011/2012 sme s pomocou rôznych partnerov vytvorili alebo pokračujeme v nasledovných
zaujímavých celoškolských projektoch:
o ZELENÁ ŠKOLA
Zelená škola je certifikačno-vzdelávací program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete EcoSchool.
Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k
zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.
Žiaci sú súčasťou pracovného tímu – Kolégia. Analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6
oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana
prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity
zrealizovať.
V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá bola pre školy
vypracovaná podľa systémov environmentálneho riadenia.
Ciele, ktoré si škola stanovila v rámci projektu:
1. Do konca šk. r. 2011/12 zvýšiť podiel zelených rastlín vo všetkých triedach minimálne o
50%. Cieľ sme splnili.
2. Vybudovať do konca júna 2013 značené stanovište náučného chodníka- arborétum z krov
a stromov, ktoré sú charakteristické pre oblasť – Malachov - Ortúty, Banská Bystrica. Cieľ
sa priebežne plní.
o Ciele školy a ich vyhodnotenie:
Vyučovací proces je procesom výchovno – vzdelávacím. Zatiaľ čo odborné pojmy a termíny sa dajú
vyhľadať a naučiť, úctu k sebe, k ľudskému životu, vzťah ku kultúrnemu aj historickému dedičstvu,
morálno-etické hodnoty musíme pochopiť, precítiť, stotožniť sa s nimi. Úlohou školy je pomôcť deťom rásť
a dať im priestor na rozvíjanie seba samých. Z tejto myšlienky vychádzali aj hlavné ciele školy na šk. rok
2011/12:
Rozvoj kvality výchovy a vzdelávania
o
o
o
o
o
výchovnovzdelávací proces je v našej škole orientovaný na rozvoj osobnosti žiaka, motiváciu
k výkonom pozitívnou komunikáciou, a preto je pre komunikáciu medzi žiakmi a učiteľom
dôležité, aby bol učiteľ partnerom a prirodzenou autoritou
žiakov naďalej vedieme k hodnotám, v čom nám pomáha aj samotná organizácia vyučovania –
ranné komunity, vyučovanie v blokoch...
zvyšovanie kvality výchovnovzdelávacieho procesu sme zabezpečili možnosťou aktívnej
i pasívnej účasti učiteliek školy na celoslovenskej konferencii „Učíme pre život“ , účasťou na
Letnej škole moderného učiteľa a účasťou na kurze Rešpektovať a byť rešpektovaný. Všetky
poznatky, ktoré si odtiaľ doniesli, priamo aplikovali v praxi vo svojich triedach a zároveň
informovali o možnostiach ich využívania ostatných učiteľov v rámci pedagogických porád.
v triedach bolo realizovaných niekoľko vyučovacích projektov, kde sme sa žiakom snažili
nepredkladať hotové poznatky, ale viesť ich k ich získavaniu vlastným poznaním. V prvom
ročníku tvorili žiaci niekoľkotýždňový projekt o zvieratkách domácich a voľne žijúcich. V druhom
ročníku robili projekty o Banskej Bystrici priamo v teréne, aby lepšie spoznali svoje mesto a
veľa sa o ňom naučili. V treťom ročníku bol realizovaný vlastivedný vyučovací projekt
"Orientácia podľa svetových strán, orientácia podľa plánu" – október 2011 v OC Európa,
vlastivedno-výtvarný projekt: "Mesto budúcnosti" - máj 2011 (deti boli pozvané do Bratislavy na
prebratie ceny), tiež celoročne získavali za plnenie triednych funkcií peniažky – lukáče a v
dražbe ich míňali. Vo štvrtom ročníku – Vesmírny projekt, projekt Podmorský svet a celodenný
projekt Jazykový deň.
na druhom stupni projekt Bridge the cultures – stavanie mosta medzi kultúrami – na našej škole
pôsobili počas jedného týždňa zahraniční lektori z Brazílie, Číny, Moskvy a Ugandy, Vesmírny
týždeň (5.roč.) – medzipredmetové vzťahy GEO, MAT,SJL, VYV, HUV, Voda – základ života –
(CH, FYZ, BIO) – v rámci ktorej sa konala vodná konferencia pre rodičov a mladších žiakov,
výstupom žiakov bola vlastná výroba vodného kalendára na šk. rok 2011/12.
Rozsah a kvalita poskytovaných služieb
rozvoj vedomostí, zručností a záujmovej orientácie žiakov v jednotlivých oblastiach poznania a činnosti
- vyučovacie hodiny boli organizované nielen v učebniach, ale aj v múzeách, knižnici, na plavárni,
prostredníctvom vychádzok, výletov, prednášok, exkurzií: návšteva SHMÚ, Noc výskumníkov v OC
Európa, Zaježová – ZRNKÁ POZNANIA, ASC Levice, CPF Martin – návšteva skanzenu slov. dediny
a Národného cintorína, Za priateľstvom do Kvačian, výlet do Banskej Štiavnice, výlet na Oravský hrad
a Oravskú priehradu...
- prierezové témy: dopravnú výchovu a ochranu zdravia sme na škole realizovali „dopravným kurzom“
Prierezovú tému - ochrana životného prostredia sme zakomponovali do „Eko – týždňa“, ktorý prebehol
v apríli
pomoc žiakom so špecifickými potrebami
- žiaci prvého ročníka prešli logopedickou depistážou.
- na základe odporúčaní triednych učiteliek bolo niekoľko detí diagnostikovaných v Centre pedagogicko –
psychologického poradenstva (CPPP), prebehla následná komunikácia a úprava v požiadavkách na
týchto žiakov
- v školskom roku 2011/12 bolo osem žiakov vzdelávaných podľa individuálnych vzdelávacích plánov (na
základe odporúčaní CPPP), ďalším štyrom sa podmienky vzdelávania upravovali na základe odporúčaní
(pričom títo žiaci nemali vypracované individuálne vzdelávacie plány)
- na základe odporúčaní CPPP pracovali v škole v školskom roku 2011/12 dvaja asistenti učiteľa, ktorí
striedavo pomáhali pri vzdelávaní žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami v jednotlivých triedach.
starostlivosť o talentovaných žiakov
- žiakom s nadaním bolo umožnené napredovať v určitých vzdelávacích oblastiach vlastným tempom (boli
použité didaktické materiály z vyšších ročníkov, prípadne pracovné listy rozširujúce základné učivo),
pričom tieto postupy boli konzultované s rodičmi žiakov
- žiakom s nadaním bolo umožnené zapojiť sa do vedomostných súťaží, v ktorých sa stali úspešnými
riešiteľmi.
- výrazné talenty v literárno – dramatickej tvorbe mali možnosť pracovať v divadelnom krúžku a v závere
školského roka vystúpiť na celoškolskom divadelnom predstavení
Spolupráca s rodinou a s relevantnými inštitúciami a organizáciami
- pre efektívnejšiu spoluprácu školy a rodiny aj naďalej využívame triedne mailové konferencie
- na pravidelných spoločných stretnutiach (konzultáciách) sa minimálne dvakrát ročne stretli rodičia, dieťa
aj učiteľ a tak napĺňali myšlienku spoluzodpovednosti rodiny a školy za výchovu a vzdelanie dieťaťa
- vzťahy s rodičmi sme vytvárali a rozvíjali už od prvého kontaktu s dieťaťom v škole (pri zápise, na
predprváckom stretnutí...)
- vďaka množstvu aktivít mimo vyučovania (besiedky, výlety...) sa prehĺbili vzťahy medzi samotnými rodičmi
navzájom, medzi učiteľmi a rodičmi
- pokračuje úspešná spolupráca rodičov a školy v rámci organizácie ZRPŠuF, výsledkom ktorej bolo
niekoľko naplánovaných a uskutočnených spoločných podujatí pre rodiny detí školy a ich priateľov:
Vianočné tvorivé dielne pre deti a ich rodičov, Splav Hrona, zber papiera...
- v rámci spolupráce so ZRPŠuF sa uskutočnil 5. školský ples Školy u Filipa
- aj v tomto školskom roku ZRPŠuF podporilo výchovnovzdelávací proces aj finančne: vďaka ich podpore
škola získala nové notebooky na Informatiku
Hospodárenie školy za kalendárny rok 2011:
Prevádzka školy a platy personálu sú hradené zo štátneho rozpočtu. Rodičia hradia spotrebu
materiálu a služby spojené s účasťou dieťaťa na vyučovaní, ako sú bežné učebné pomôcky a služby.
Základná škola v roku 2011 hospodárila s pozitívnym hospodárskym výsledkom vo výške 18 409
eur. Normatívne aj nenormatívne prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu boli vyčerpané bez zvyšku.
Pozitívny hospodársky výsledok bol vytvorený z príspevkov a darov fyzických a právnických osôb. Bude
použitý v ďalších rokoch na činnosť školy.
Základná škola nenadobudla z prostriedkov štátneho rozpočtu žiaden majetok. Prostriedky získané
na vzdelávacie poukazy boli použité na nákup materiálu a služieb spojených so zabezpečením krúžkovej
činnosti.
Príjmy
Štátny rozpočet MŠ SR
z toho asistent učiteľa
z toho vzdelávacie poukazy
Podnikateľská činnosť
Príspevky a dary
197 197
10 800
2 738
17
43 811
Spolu
241 025
Výdaje
mzdy a poistné
prevádzka
v tom: materiál
nájomné
služby
energie, voda a komunikácie
dopravné
cestovné náhrady
údržba
z prevádzky na V/V proces
z prevádzky na vzdelávanie učiteľov
124 268
104 462
23 252
24 123
53 116
1 701
1 939
25
306
27 772
2 103
Spolu
228 730
Hospodársky výsledok za rok 2011
údaje v EURO
Spracovali: Ing. Juraj Droppa
Mgr. Beata Strigáčová
Mgr. Silvia Remišová
18 409
Download

Vyrocna_sprava_sprava_2011-2012