Výzva na predloženie cenových ponúk
(prieskum trhu)
1.
Identifikácia zadávateľa:
N á z o v:
Persson s.r.o.
S í d l o:
Ulica:
Číslo:
Obec (mesto):
PSČ:
Telefón:
E-mail:
Garbiarska
2032
Liptovský Mikuláš
031 01
0905 323 819
[email protected]
Prevádzka:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
36 865 826
2020408522
SK2020408522
Jozef Šuran
2.
Názov predmetu zákazky:
„Vytvorenie pracovných miest pre príslušníkov MRK vo výrobnom procese spoločnosti Persson
s.r.o.“
3.
Opis predmetu zákazky a rozsah:
Predmetom prieskumu trhu je obstaranie služby:
Projektový manažér
Náplňou projektového manažéra v projekte je zabezpečovať podpornú aktivitu Riadenie projektu
a v rámci nej dohliadať na dodržiavanie podmienok a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o NFP,
koordinácia riadenia aktivít, dohľad nad dodržiavaním termínov, zabezpečovanie informovanosti
verejnosti o realizácii projektu a komunikácia s riadiacim orgánom a SO/RO, tiež prírava žiadostí
o platbu, príprava monitorovacích správ. Tieto úlohy projektový manažér bude zabezpečovať 15
hodín do mesiaca počas celej realizácie projektu od septembra 2014 do decembra 2015
(16mes. x 15h = 240 hodín).
4.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
5.
Predpokladaná hodnota zákazky:
3 168 € bez DPH
6.
Podmienky účasti uchádzačov:
Splnenie podmienok účasti:
7.
6.1
Cenová ponuka
6.2
Kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu
Lehota na predkladanie cenových ponúk: deň: 05.09.2014
8.
Adresa a spôsob doručovania/zasielania cenových ponúk: na email uvedený v bode 1 tejto
výzvy
Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku emailom.
9.
Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
Kritériá výberu najvýhodnejšej cenovej ponuky: najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky
bez DPH.
10.
Týka sa toto obstarávanie projektu programu financovaného z fondov EÚ?
Áno – OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Dátum: 25.08.2014
Meno a podpis zodpovednej osoby:
................................................................
Jozef Šuran
konateľ Persson s.r.o.
Download

Výzva na predloženie cenových ponúk (prieskum