Tlačová konferencia
Pilotný projekt odborného vzdelávania v Slovenskej
republike
12.2.2014, WKÖ
Účastníci



Martha Schultz, podpredsedníčka Hospodárskej komory Rakúska (WKÖ)
Dr. Štefan Chudoba, štátny tajomník slovenského Ministerstva školstva, vedy
výskumu a športu
DI F. Peter Mitterbauer MBA, predseda predstavenstva spoločnosti MIBA AG
Minulosť a budúcnosť projektu
Do roku 1989 existoval na Slovensku, ktoré bolo vtedy súčasťou Československej republiky,
fungujúci systém duálneho odborného vzdelávania, ktorý v dôsledku politických zmien
zanikol. Vzhľadom na narastajúci nedostatok odborne vzdelaných pracovníkov najmä v
oblasti podnikovej výroby a vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí má v Slovenskej
republike v nasledujúcich rokoch opäť vzniknúť duálny systém odborného vzdelávania.
V roku 2014 príde za týmto účelom k vytvoreniu, resp. prispôsobeniu právneho základu.
Súčasne začne pilotný projekt v oblasti strojárstva/motorových vozidiel v automobilovom
priemysle v nitrianskom regióne. Tento pilotný projekt sa uskutoční v spolupráci rakúskych
firiem a školy v Zlatých Moravciach ako vôbec prvý projekt založený na osvedčených
postupoch, ktorý bude slúžiť ako model počas transformačného procesu odborného
vzdelávania na Slovensku. V rámci projektu WKÖ intenzívne podporuje vytváranie lepších
inštitucionálnych a právnych rámcových podmienok. Projekt tiež podnietil pilotný projekt v
Nitre a okolí:
Na jeseň 2014 začne vzdelávanie jednej až dvoch pilotných školských tried v učňovských
odboroch opracovanie kovov a technika kovov, resp. mechatronika. Praktické vzdelávanie
vo firmách, ktoré bolo doposiaľ orientované iba na rudimentárne zručnosti a znalosti, sa
pritom významne prehĺbi a nanovo skoncipuje po dohode s odbornými školami. Následne
prejde trieda žiakov v septembri 2015 (po vytvorení právneho rámca) na nový systém s
prvkami duálneho vzdelávania.
Firemní partneri
MIBASteeltecSlovakia, ZKWSlovakia, Scheuch Slowakei, Pankl Automotive Slovakia,
HTPSlovakia, Matador Slowakei
Projektoví partneri




WKÖ (Oddelenie pre vzdelávaciu politiku/AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA-go
international)
ibw – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft/ Inštitút pre výskum vzdelávania
v hospodárstve/
Außenwirtschaftscenter Bratislava
slovenské Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenské učňovské odbory



Obrábač kovov: učebná doba 3 roky (v Rakúsku: skrátená učebná doba, technik
kovov)
Mechanik nastavovač: učebná doba 4 roky (v Rakúsku: technik kovov)
Mechanik mechatronik: učebná doba 4 roky (v Rakúsku: mechatronik)
Financovanie



Projekt EÚ SMART NET, Európska územná spolupráca Rakúsko – Slovensko 2007-2013
Medzinárodná iniciatíva rakúskeho Ministerstva hospodárstva a Hospodárskej
komory Rakúska na podporu rakúskych firiem v zahraničí go-international
priebežná realizácia projektu bude dlhodobo financovaná z prostriedkov ESF
Slovenskej republiky.
Štúdia „Faktory úspechu pri duálnom vzdelávaní – možnosti prenosu“
Štúdia bola ukončená v novembri 2013 a predstavuje sedem faktorov úspechu, ktoré sú
nevyhnutné pre úspešné a trvalo udržateľné etablovanie duálneho vzdelávania učňov.
Na začiatku štúdie bol vypracovaný orientačný plán, ktorý podporuje pracovný proces a
proces rozhodovania na Slovensku nasmerovaný na vytvorenie duálneho systému odborného
vzdelávania. Štúdiu zostavil inštitút ibw (Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft) z
poverenia WKÖ/WIFI International v rámci cezhraničného Programu na podporu Európskej
územnej spolupráce AT-SK.
Obrázok: Podstatné obsahové ťažiská udržateľného etablovania moderného duálneho
vzdelávania učňov
„Sociálni partneri – predovšetkým podniky – poskytujú učňovské vzdelávanie“
Systém riadenia a financovanie
„Povolanie je viac ako len pracovné miesto“
Koncept povolania
„Poskytovať učňovské vzdelávanie sa podnikom oplatí“
Úžitok pre podniky
„Kvalita ako základná úloha všetkých zúčastnených“
Mechanizmy na zabezpečenie kvality
„Vzdelávanie učňov sa prispôsobuje meniacim kvalifikačným potrebám z praxe“
Mechanizmy na prispôsobenie obsahov a tvorbu inovácií
Úspešné
učňovské
vzdelávanie
„Vzdelávanie učňov ako atraktívny druh vzdelania pre mladých“
Dopyt u mladých ľudí
„Čo najmenej administratívy & jasne nasmerované, transparentné procesy“
Administratíva a realizácia
Zdroj: ibw
Ďalšie informácie a štúdiu na stiahnutie nájdete na:
http://www.advantageaustria.org/sk | www.wifi.eu | www.ibw.at|www.bildungsexport.at
Download

Tlačový briefing k duálnemu vzdelávaniu - Twinstars SK-AT