1144
VENTILÁTORY DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ
OBSAH
PŘEHLED VÝROBKŮ .............. 178
ILB/ILT ...................................... 182
IRAB/IRAT ................................ 198
ILHT .......................................... 206
CVTT ........................................ 222
ILHT/CVTT příslušenství .......... 226
CVST ........................................ 228
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 177
177
3.11.2008 10:41:08
Ventilátory do čtyřhranného potrubí
Přehled výrobků
14
Typ
ILB
ILT
IRAB
IRAT
zvukově izolovaný radiální
ventilátor do čtyřhranného
potrubí
Provedení
radiální ventilátor do
čtyřhranného potrubí
radiální ventilátor do
čtyřhranného potrubí
zvukově izolovaný radiální
ventilátor do čtyřhranného
potrubí
Max. vzduchový výkon
[m3/h]
4070
10850
4970
12150
Max. statický tlak [Pa]
500
650
500
800
Montáž
v každé poloze
v každé poloze
v každé poloze
v každé poloze
Krytí
IP 55
IP 55
IP 55
IP 55
Max. teplota [°C]
70
70
60
60
Napětí [V]
230
400
230
400
Regulace
změnou napětí
změnou napětí
změnou napětí
změnou napětí
Výbava
kuličková ložiska
kuličková ložiska
kuličková ložiska
kuličková ložiska
178
katalog_01_04.indd 178
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:41:09
Ventilátory do čtyřhranného potrubí
Přehled výrobků
14
Typ
ILHT
CVTT
CVST
Provedení
radiální ventilátor do čtyřhranného
potrubí
zvukově izolovaný radiální ventilátor
do čtyřhranného potrubí
středotlaký zvukově izolovaný
radiální ventilátor s výtlakem do
čtyřhranného potrubí
Max. vzduchový výkon
[m3/h]
19000
55000
40000
Max. statický tlak [Pa]
750
600
2000
Montáž
na základnu s osou motoru svisle
nebo vodorovně
na základnu s osou motoru
vodorovně
na základnu s osou motoru
vodorovně
Krytí
IP 55
IP 55
IP 55
Max. teplota [°C]
80
40
40
Napětí [V]
400
400
400
Regulace
změnou frekvence
změnou frekvence
změnou frekvence
Výbava
k dispozici též dvouotáčkové motory,
kuličková ložiska
k dispozici též dvouotáčkové motory,
kuličková ložiska
kuličková ložiska
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 179
179
3.11.2008 10:41:10
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí
Typové řady ILB/ILT, IRAB/IRAT, ILHT, CVTT, CVST
14
POPIS
Ventilátory ILB/ILT, ILHT, CVTT jsou radiální
ventilátory s dopředu (dozadu) zahnutými lopatkami, určené k vestavbě do čtyřhranného
vzduchotechnického potrubí. Jsou určeny
k dopravě vzduchu bez mechanických částic,
které by mohly způsobit abrazi nebo nevyváženost oběžného kola. Ventilátory nesmí být vystaveny přímému působení vlivu počasí. Ventilátory je nutno skladovat v krytém a suchém
skladu. Ventilátory jsou vyráběny za nejpřísnější výrobní kontroly v systému ISO 9001.
Motory jsou výlučně pro trvalý provoz S1.
ILB/ILT: Montáž doporučujeme revizním víkem
dolů, jinak je možno instalovat ventilátory ve
vodorovné i svislé poloze. Ventilátory je možno
regulovat elektronickými a transformátorovými
regulátory otáček. Všechny 3fázové typy lze
regulovat 2stupňově pomocí přepínače SD2 Y/
D (nelze použít u alternativně dodávaných motorů 230/400V). Při použití elektronických regulátorů však může vznikat intenzivní parazitní
hluk, zejména v nižších otáčkách. Pokud je
ventilátor provozován s regulátory je nutno
kontrolovat hodnotu odebíraného proudu ve
všech polohách regulátoru. U elektronických
regulátorů dochází vlivem zvýšení ztrát v motoru ke snížení užitečného výkonu.
ILHT: jsou ventilátory do čtyřhranného potrubí
s motorem mimo proud vzduchu. Motory jsou bez
tepelné ochrany, takže je nutno použít k ochraně
motoru nadproudová relé nebo motorové ochrany nastavené na jmenovitou hodnotu In.
CVTT: jsou ventilátory do čtyřhranného potrubí
s motorem v proudu vzduchu. Motory jsou bez
tepelné ochrany, takže je nutno použít k ochraně motoru nadproudová relé nebo motorové
ochrany nastavené na jmenovitou hodnotu In.
TRANSPORT
Ventilátor musí být skladován a dopravován
v přepravním obalu tak, jak je na něm šipkou
směřující vzhůru naznačeno. Ventilátor se doporučuje dopravit až na místo montáže v přepravním kartonu a tím zabránit možnému poškození.
ELEKTRICKÁ INSTALACE A BEZPEČNOST
Po vyjmutí přístroje z přepravního kartonu přezkoušejte neporušenost a funkčnost ventilátoru. Přesvědčete se, že se oběžné kolo ventilátoru lehce otáčí. Obecně je nutno dbát
ustanovení ČSN 122002 a ostatních souvisejících předpisů. Pokud je ventilátor instalován
tak, že by mohlo dojít ke kontaku osoby nebo
předmětu s oběžným kolem, je třeba instalovat
ochrannou mřížku.
Při jakékoliv revizní či servisní činnosti je nutno
ventilátor odpojit od elektrické sítě.
Připojení a uzemnění elektrického zařízení
musí vyhovovat zejména ČSN 33 2190,
33 2000-5-51, 33 2000- 5-54. Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací dle
ČSN 34 3205 a vyhlášky č. 50-51/1979 Sb.
Motory ventilátorů mají krytí IP 55. Třída izolace je F, pracovní teplota je -40 až +70˚C (CVTT
-40 až +40˚C, ILHT -40 až +80˚C).
• typ ILB – jednofázové napětí 230V/50Hz
• typy ILB/4-200 a ILB/6-225 viz sch. R1
• typy ILB/4-225, 4-250, 6-250, 6-285, 6-315,
6-355 viz schema R2
• typ ILT – třífázové napětí 3x 400V, 50Hz
všechny modely viz schema R3
• typ ILHT, CVTT – viz dokumentace v příbalu ventilátoru, schema R9
• typ ILHT – k dodání motory s Dahlanderovým vinutím (4/8, 6/12 pólů) nebo dvojitým
vinutím (6/8 pólů).
přívodní sestavná jednotka DIRECT AIR
MONTÁŽ
Ventilátor se spouští po připojení na potrubní sí,
pro kterou je určen, případně s uzavřeným sáním či výtlakem tak, aby nedošlo k přetížení
ventilátoru. Po spuštění je třeba zkontrolovat
správný směr otáčení oběžného kola a zároveň
je nutno změřit proud, který nesmí překročit jmenovitý proud venitlátoru. Pokud jsou hodnoty
proudu vyšší, je nutno zkontrolovat zaregulování potrubní sítě. Pokud je ventilátor provozován
s transformátorovým regulátorem, je nutno kontrolovat proud v každé poloze regulátoru a to
v nejméně příznivém provozním stavu (s čistými filtry a otevřenými klapkami). Ventilátory ILB/
ILT jsou vybaveny tepelnou ochranou vinutí motoru, což prakticky omezuje možnost jejich poškození. Při přetížení motoru tepelná pojistka
rozepne ovládací obvod stykače a odpojí motor
ventilátoru. Po vychladnutí motoru pojistka opět
sepne. Pokud dochází k působení této tepelné
ochrany motoru, signalizuje to většinou abnormální pracovní režim. V takovém případě je nutno provést kontrolu zaregulování potrubní sítě
a kontrolu elektrických parametrů motoru a elektroinstalace. Pokud jsou ventilátory provozovány bez této ochrany, zaniká nárok na reklamaci
poškozeného motoru. Skříň nesmí přenášet
mechanické namáhání z potrubních rozvodů.
Je nutné použít pružné připojení k potrubí.
ZÁRUKA
Nezaručujeme vhodnost použití ventilátorů pro
speciální nebo zvláštní účely, určení vhodnosti
je plně v kompetenci zákazníka a projektanta.
Zákonná záruka platí pouze v případě dodržení všech pokynů pro montáž a údržbu, včetně
provedení ochrany motoru.
Výkonové charakteristiky
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku,
hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg.
Charakteristiky jsou měřeny podle standardů
UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85
a ASHRAE 51-1985.
RRW – regenerační výměníky s vysokou účinností do čtyřhranného potrubí, velikostní rozměr
RRW 200 až RRW 450 odpovídá připojovacímu rozměru jednotky DIRECT AIR
IRW – deskové křížové rekuperační výměníky tepla s Al lamelami,
velikostní rozměr IRW 200 až IRW 450 odpovídá přesně připojovacím
rozměrům jednotek DIRECT AIR
180
katalog_01_04.indd 180
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:41:11
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí
Typové řady ILB/ILT, IRAB/IRAT, ILHT, CVTT, CVST
Schema R1
Schema R2
14
Schema R3
Schema R9
zapojení Y nebo ∆ podle typu a štítku na motoru
DIRECT AIR elektro
Typ
ventilátor
filtr
el.
ohřívač
tlumič
protidešová zpětná regulačžaluzie
žaluzie ní klapka
diferencičidlo pro
regulátor
ální
REG
ohřívače
manostat
potrubní
čidlo pro přepíREG
nač
prostorové otáček
servopohon
D-AIR 200E ILT 200 IFL 200 IBE 200/9 IAA 200 IWG40/20 IVK 200 IJK 200
DTS
TTC
TGBK 330 TGBR 430
SD 2
NM 230
D-AIR 225E ILT 225 IFL 225 IBE 225/16 IAA 225 IWG50/25 IVK 225 IJK 225
DTS
TTC
TGBK 330 TGBR 430
SD 2
NM 230
D-AIR 250E ILT 250 IFL 250 IBE 250/16 lAA 250 IWG50/30 IVK 250 IJK 250
DTS
TTC
TGBK 330 TGBR 430
SD 2
NM 230
D-AIR 285E ILT 285 IFL 285 IBE 285/20 IAA 285 IWG60/30 IVK 285 IJK 285
DTS
TTC
TGBK 330 TGBR 430
SD 2
NM 230
D-AIR 315E ILT 315 IFL 315 IBE 315/30 IAA 315 IWG60/35 IVK 315 IJK 315
DTS
TTC
TGBK 330 TGBR 430
SD 2
NM 230
D-AIR 355E ILT 355 IFL 355 IBE 355/30 IAA 355 IWG70/40 IVK 355 IJK 355
DTS
TTC
TGBK 330 TGBR 430
SD 2
NM 230
D-AIR 400E ILT 400 IFL 400 IBE 400/50 IAA 400 IWG80/50 IVK 400 IJK 400
DTS
TTC
TGBK 330 TGBR 430
SD 2
NM 230
D-AIR 450E ILT 450 IFL 450 IBE 450/63 IAA 450 IWG100/50 IVK 450 IJK 450
DTS
TTC
TGBK 330 TGBR 430
SD 2
NM 230
DIRECT AIR hydro
Typ
ventilátor
filtr
vodní
ohřívač
tlumič
protidešo- zpětná
vá žaluzie žaluzie
regulač- diferencičidlo pro čidlo pro protim- přepíregulátor
servoní
ální
REG
REG
razové nač
ohřívače*
pohon
klapka manostat
potrubní prostorové čidlo otáček
D-AIR 200W ILT 200 IFL 200 IBW 200/4 IAA 200 IWG 40/20 IVK 200 IJK 200 DTS 604 UNIREG TGBK 330 TGBR 430 TGBA
SD 2
NM 24
D-AIR 225W ILT 225 IFL 225 IBW 225/4 IAA 225 IWG 50/25 IVK 225 IJK 225 DTS 604 UNIREG TGBK 330 TGBR 430 TGBA
SD 2
NM 24
D-AIR 250W ILT 250 IFL 250 IBW 250/4 IAA 250 IWG 50/30 IVK 250 IJK 250 DTS 604 UNIREG TGBK 330 TGBR 430 TGBA
SD 2
NM 24
D-AIR 285W ILT 285 IFL 285 IBW 285/4 IAA 285 IWG 60/30 IVK 285 IJK 285 DTS 604 UNIREG TGBK 330 TGBR 430 TGBA
SD 2
NM 24
D-AIR 315W ILT 315 IFL 315 IBW 315/4 IAA 315 IWG 60/35 IVK 315 IJK 315 DTS 604 UNIREG TGBK 330 TGBR 430 TGBA
SD 2
NM 24
D-AIR 355W ILT 355 IFL 355 IBW 355/3 IAA 355 IWG 70/40 IVK 355 IJK 355 DTS 604 UNIREG TGBK 330 TGBR 430 TGBA
SD 2
NM 24
D-AIR 400W ILT 400 IFL 400 IBW 400/3 IAA 400 IWG 80/50 IVK 400 IJK 400 DTS 604 UNIREG TGBK 330 TGBR 430 TGBA
SD 2
NM 24
D-AIR 450W ILT 450 IFL 450 IBW 450/3 IAA 450 IWG 100/50 IVK 450 IJK 450 DTS 604 UNIREG TGBK 330 TGBR 430 TGBA
SD 2
NM 24
* regulátor UNIREG vyžaduje napájecí transformátor 24V, možno použít např. Trafo 60, dále je nutno použít patřičný směšovací ventil se servopohonem
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 181
181
3.11.2008 10:41:11
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILB/ILT 200
14
Krátká sestava, klapka, filtr G4, 2ř. vodní
ohřívač, celková délka sestavy je 1050 mm.
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo.
Příslušenství VZT
• IAE 200 – pružná spojka (kap 7.1)
• IBR 200 – volná příruba (kap 7.1)
• ISA – odpružené úhelníky pro zavěšení
na závitové tyče (kap. 7.3)
• IAA 200 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
• IBE 200 – elektrický ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IBW 200/4, 2 – vodní ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IKV, IKF 200 – chladiče (kap 7.1)
• IFL 200 – filtr do potrubí (kap 7.1)
• IFR 200 – filtrační vložka F5 nebo F7
pro IFL (kap 7.1)
• IRW 200 – rekuperační výměník (kap 3)
• IFLK 200 – krátký filtr s vložkou G4
(kap 7.1)
• IJK 200 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
• IWG 200 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
• IVK 200 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku (kap 7.1)
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou,
vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti
s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až
+70˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Svorkovnice
je standardně z černého plastu, je volně
na přívodním kabelu od motoru a je jí možno
samořeznými šrouby připevnit na dobře přístupné místo na skříni.
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IFLK – krátká kazeta G4
IJK – regulační klapka
Příslušenství EL
• REV, RDV – regulátor otáček (kap 8.1)
• SD 2 – přepínač otáček pro ILT (kap 8.1)
• MSE, MSD – motor. spouštěč (kap 8.2)
• PM 55 – revizní vypínač (kap 8.1)
• REG, TTC – regulace výkonu el.
ohřívačů (kap 8.3)
• UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
• HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
• RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí revizního
víka přednostně s osou motoru svisle.
Regulace otáček
se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve
dvou stupních přepínačem vinutí SD 2.
REB, REV, RDV – regulátory
otáček
RTR 6721 – prostorový
termostat
HYG 7001 – mechanický
prostorový hygrostat
s termostatem
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou
uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru.
Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší
pracovní teplotě (70˚C) vhodné pro odvětrání
restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů
a výrobních prostor.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází (3f. provedení).
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro tři části výkonové křivky (nízkou,
střední a vysokou tlak. ztrátu).
MSE, MSD – motorový
spouštěč
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
REG 16 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační
výměníky tepla (viz příslušenství).
akust.
motor.
hmotnost
schema
tlak*
ochrana
[kg]
[dB(A)]
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
ILB/4-200
400x200
1240
1090
0,24
230
1,2
70
57
15
R1
MSE
REV 1,5 REB 2,5
ILT/4-200
400x200
1270
1150
0,26
400
0,5
70
57
15
R3
MSD
RDV 1,2
regulátor
SD 2
* Akustický tlak ve vzdálenosti 1m, připojené potrubí
182
katalog_01_04.indd 182
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:41:15
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILB/ILT 200
14
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 67
53
55
57
62
62
57
47
LWA1 sání
75
61
65
70
71
67
62
54
výtlak
79
61
64
70
76
72
70
63
do okolí 64
50
52
54
59
59
54
44
LWA2 sání
71
57
61
66
67
63
58
50
výtlak
76
58
61
67
73
69
67
60
do okolí 59
45
47
49
54
54
49
39
LWA3 sání
66
52
56
61
62
58
53
45
výtlak
72
54
57
63
69
65
63
56
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 68
54
56
58
63
63
58
48
LWA1 sání
75
61
65
70
71
67
62
54
výtlak
79
61
64
70
76
72
70
63
do okolí 64
50
52
54
59
59
54
44
LWA2 sání
71
57
61
66
67
63
58
50
výtlak
76
58
61
67
73
69
67
60
do okolí 59
45
47
49
54
54
49
39
LWA3 sání
66
52
56
61
62
58
53
45
výtlak
72
54
57
63
69
65
63
56
K
konzultace regulace
na tel. 602 679 469
IJK
IFLK
IBW
ILB/ILT
IRW 200 – deskový křížový rekuperační
výměník tepla s Al lamelami, velikostní
rozměr IRW 200 odpovídá připojovacímu
rozměru jednotky DIRECT AIR 200
boční pohled na krátkou přívodní sestavu, DIRECT AIR.
Sestava je osazena 2řadým
vodním ohřívačem, krátkým
deskovým filtrem G4 a klapkou na sání
RRW 200 – regenerační výměníky s vysokou účinností do čtyřhranného potrubí, velikostní rozměr RRW 200 odpovídá připojovacímu rozměru jednotky DIRECT AIR 200
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 183
ISA Z
ISA L
ISA V
montážní úhelníky ISA pro zavěšení jednotky DIRECT AIR na závitové tyče, podrobnosti viz ceník EDV
ILC – pro připojení na kruhové potrubí se
pod označením „ILC“ dodávají přechody
na kruhové potrubí, je nutno počítat se snížením průtoku o cca 15%
183
3.11.2008 10:41:17
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILB/ILT 225
14
Krátká sestava, klapka, filtr G4, 2ř. vodní
ohřívač, celková délka sestavy je 1100 mm.
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro tři části výkonové křivky (nízkou,
střední a vysokou tlak. ztrátu).
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
Příslušenství VZT
• IAE 225 – pružná spojka (kap 7.1)
• IBR 225 – volná příruba (kap 7.1)
• IAA 225 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
• IBE 225 – elektrický ohřívač (kap 7.1)
• IBW 225/4, 2 – vodní ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IKV, IKF 225 – chladiče (kap 7.1)
• IFL 225 – filtr do potrubí (kap 7.1)
• IFR 225 – filtrační vložka F5 nebo F7
pro IFL (kap 7.1)
• IRW 225 – rekuperační výměník (kap 3)
• IFLK 225 – krátký filtr s vložkou G4
(kap 7.1)
• IJK 225 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
• IWG 225 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
• IVK 225 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku (kap 7.1)
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou,
vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti
s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až
+70˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Svorkovnice
je standardně z černého plastu, je volně
na přívodním kabelu od motoru a je jí možno
samořeznými šrouby připevnit na dobře přístupné místo na skříni.
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IFLK – krátká kazeta G4
IJK – regulační klapka
Přechod na kruhové potrubí
při objednání uvést jako ILC
225
Příslušenství EL
• REV, RDV – regulátor otáček (kap 8.1)
• SD 2 – přepínač otáček pro ILT (kap 8.1)
• MSE, MSD – motor. spouštěč (kap 8.2)
• PM 55 – revizní vypínač (kap 8.1)
• REG, TTC – regulace výkonu el.
ohřívačů (kap 8.3)
• UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
• HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
• RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí revizního
víka přednostně s osou motoru svisle.
Regulace otáček
se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve
dvou stupních přepínačem vinutí SD 2.
REB, REV, RDV – regulátory
otáček
HYG 7001 – mechanický
prostorový hygrostat
s termostatem
MSE, MSD – motorový
spouštěč
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší pracovní
teplotě (70˚C) vhodné pro odvětrání restaurací,
nemocnic, sportovních hal, skladů a výrobních
prostor. Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství).
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází (3f. provedení).
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
REG 16 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
akust.
hmotnost
tlak*
[kg]
[dB(A)]
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
ILB/4-225
500x250
1130
1670
0,52
230
2,5
70
65
ILB/6-225
500x250
800
1080
0,20
230
1,0
70
56
ILT/4-225
500x250
1160
1700
0,50
400
1,0
70
ILT/6-225
500x250
840
1185
0,22
400
0,6
70
schema
motor.
ochrana
20
R2
MSE
20
R1
MSE
REV 1,5 REB 2,5
65
20
R3
MSD
RDV 1,2
SD 2
56
20
R3
MSD
RDV 1,2
SD 2
regulátor
REV 3
REB 5
* Akustický tlak ve vzdálenosti 1m, připojené potrubí
184
katalog_01_04.indd 184
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:41:19
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILB/ILT 225
14
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 69
57
58
60
63
63
58
48
LWA1 sání
77
64
67
72
73
70
65
56
výtlak
81
63
66
72
77
74
72
65
do okolí 66
54
55
57
60
60
55
45
LWA2 sání
74
61
64
69
70
67
62
53
výtlak
79
61
64
70
75
72
70
63
do okolí 61
49
50
52
55
55
50
40
LWA3 sání
70
57
60
65
66
63
58
49
výtlak
75
57
60
66
71
68
66
59
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 68
56
57
59
62
62
57
47
LWA1 sání
76
63
66
71
72
69
64
55
výtlak
81
63
66
72
77
74
72
65
do okolí 65
53
54
56
59
59
54
44
LWA2 sání
73
60
63
68
69
66
61
52
výtlak
78
60
63
69
74
71
69
62
do okolí 61
49
50
52
55
55
50
40
LWA3 sání
69
56
59
64
65
62
57
48
výtlak
75
57
60
66
71
68
66
59
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 59
47
48
50
53
53
48
35
LWA1 sání
68
55
58
63
64
61
56
44
výtlak
72
54
57
63
68
65
63
54
do okolí 56
44
45
47
50
50
45
32
LWA2 sání
65
52
55
60
61
58
53
41
výtlak
69
51
54
60
65
62
60
51
do okolí 52
40
41
43
46
46
41
28
LWA3 sání
60
47
50
55
56
53
48
36
výtlak
65
47
50
56
61
58
56
47
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 59
47
48
50
53
53
48
35
LWA1 sání
67
54
57
62
63
60
55
43
výtlak
71
53
56
62
67
64
62
53
do okolí 56
44
45
47
50
50
45
32
LWA2 sání
65
52
55
60
61
58
53
41
výtlak
69
51
54
60
65
62
60
51
do okolí 52
40
41
43
46
46
41
28
LWA3 sání
60
47
50
55
56
53
48
36
výtlak
65
47
50
56
61
58
56
47
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 185
185
3.11.2008 10:41:21
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILB/ILT 250
14
Krátká sestava, klapka, filtr G4, 2ř. vodní
ohřívač, celková délka sestavy je 1100 mm.
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro tři části výkonové křivky (nízkou,
střední a vysokou tlak. ztrátu).
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
Příslušenství VZT
• IAE 250 – pružná spojka (kap 7.1)
• IBR 250 – volná příruba (kap 7.1)
• IAA 250 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
• IBE 250 – elektrický ohřívač (kap 7.1)
• IBW 250/4, 2 – vodní ohřívač do
potrubí (kap 7.1)
• IKV, IKF 250 – chladiče (kap 7.1)
• IFL 250 – filtr do potrubí (kap 7.1)
• IFR 250 – filtrační vložka F5 nebo F7
pro IFL (kap 7.1)
• IRW 250 – rekuperační výměník (kap 3)
• IFLK 250 – krátký filtr s vložkou G4
(kap 7.1)
• IJK 250 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
• IWG 250 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
• IVK 250 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku (kap 7.1)
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou,
vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti
s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až
+70˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Svorkovnice
je standardně z černého plastu, je volně
na přívodním kabelu od motoru a je jí možno
samořeznými šrouby připevnit na dobře přístupné místo na skříni.
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IFLK – krátká kazeta G4
IJK – regulační klapka
Přechod na kruhové potrubí
při objednání uvést jako ILC 225
Příslušenství EL
• REV, RDV – regulátor otáček (kap 8.1)
• SD 2 – přepínač otáček pro ILT (kap 8.1)
• MSE, MSD – motor. spouštěč (kap 8.2)
• PM 55 – revizní vypínač (kap 8.1)
• REG, TTC – regulace výkonu el.
ohřívačů (kap 8.3)
• UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
• HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
• RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí revizního
víka přednostně s osou motoru svisle.
Regulace otáček
se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve
dvou stupních přepínačem vinutí SD 2.
REB, REV, RDV – regulátory
otáček
HYG 7001 – mechanický
prostorový hygrostat
s termostatem
MSE, MSD – motorový
spouštěč
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší pracovní
teplotě (70˚C) vhodné pro odvětrání restaurací,
nemocnic, sportovních hal, skladů a výrobních
prostor. Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství).
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází (3f. provedení).
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
REG 16 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
akust.
hmotnost
tlak*
[kg]
[dB(A)]
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
ILB/4-250
500x300
1130
2350
1,10
230
4,40
70
66
ILB/6-250
500x300
800
1500
0,31
230
1,50
70
57
ILT/4-250
500x300
1170
2650
0,93
400
1,80
70
ILT/6-250
500x300
800
1630
0,28
400
0,60
70
schema
motor.
ochrana
25
R2
MSE
REV 5
25
R2
MSE
REV 3 REB 2,5
66
25
R3
MSD RDV 2,5
SD 2
57
25
R3
MSD RDV 1,2
SD 2
regulátor
–
* Akustický tlak ve vzdálenosti 1m, připojené potrubí
186
katalog_01_04.indd 186
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:41:22
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILB/ILT 250
14
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 71
61
61
64
65
64
60
51
LWA1 sání
80
67
69
74
75
74
69
60
výtlak
85
67
69
77
80
79
76
69
do okolí 69
59
59
62
63
62
58
49
LWA2 sání
78
65
67
72
73
72
67
58
výtlak
83
65
67
75
78
77
74
67
do okolí 64
54
54
57
58
57
53
44
LWA3 sání
74
61
63
68
69
68
63
54
výtlak
79
61
63
71
74
73
70
63
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 72
62
62
65
66
65
61
52
LWA1 sání
82
69
71
76
77
76
71
62
výtlak
86
68
70
78
81
80
77
70
do okolí 69
59
59
62
63
62
58
49
LWA2 sání
79
66
68
73
74
73
68
59
výtlak
84
66
68
76
79
78
75
68
do okolí 64
54
54
57
58
57
53
44
LWA3 sání
74
61
63
68
69
68
63
54
výtlak
80
62
64
72
75
74
71
64
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 61
51
51
54
54
54
50
38
LWA1 sání
71
58
60
65
66
65
60
48
výtlak
75
57
59
67
70
69
66
57
do okolí 59
49
49
52
52
52
48
36
LWA2 sání
68
55
57
62
63
62
57
45
výtlak
73
55
57
65
68
67
64
55
do okolí 54
44
44
47
47
47
43
31
LWA3 sání
64
51
53
58
59
58
53
41
výtlak
69
51
53
61
64
63
60
51
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 61
51
51
54
54
54
50
38
LWA1 sání
71
58
60
65
66
65
60
48
výtlak
75
57
59
67
70
69
66
57
do okolí 59
49
49
52
52
52
48
36
LWA2 sání
68
55
57
62
63
62
57
45
výtlak
73
55
57
65
68
67
64
55
do okolí 54
44
44
47
47
47
43
31
LWA3 sání
64
51
53
58
59
58
53
41
výtlak
69
51
53
61
64
63
60
51
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 187
187
3.11.2008 10:41:24
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILB/ILT 285
14
Krátká sestava, klapka, filtr G4, 2ř. vodní
ohřívač, celková délka sestavy je 1200 mm.
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo.
Příslušenství VZT
• IAE 285 – pružná spojka (kap 7.1)
• IBR 285 – volná příruba (kap 7.1)
• IAA 285 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
• IBE 285 – elektrický ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IBW 285/4, 2 – vodní ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IKV, IKF 285 – chladiče (kap 7.1)
• IFL 285 – filtr do potrubí (kap 7.1)
• IFR 285 – filtrační vložka F5 nebo F7
pro IFL (kap 7.1)
• IRW 285 – rekuperační výměník (kap 3)
• IFLK 285 – krátký filtr s vložkou G4
(kap 7.1)
• IJK 285 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
• IWG 285 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
• IVK 285 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku (kap 7.1)
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou,
vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti
s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až
+70˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Svorkovnice
je standardně z černého plastu, je volně
na přívodním kabelu od motoru a je jí možno
samořeznými šrouby připevnit na dobře přístupné místo na skříni.
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IFLK – krátká kazeta G4
Příslušenství EL
• REV, RDV – regulátor otáček (kap 8.1)
• SD 2 – přepínač otáček pro ILT (kap 8.1)
• MSE, MSD – motorový spouštěč
(kap 8.2)
• PM 55 – revizní vypínač (kap 8.1)
• REG, TTC – regulace výkonu el.
ohřívačů (kap 8.3)
• UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
• HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
• RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí revizního
víka přednostně s osou motoru svisle.
Regulace otáček
se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve
dvou stupních přepínačem vinutí SD 2.
IJK – regulační klapka
REB, REV, RDV – regulátory
otáček
RTR 6721 – prostorový
termostat
HYG 7001 – mechanický
prostorový hygrostat
s termostatem
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou
uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru.
Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší
pracovní teplotě (70˚C) vhodné pro odvětrání
restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů
a výrobních prostor.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází (3f. provedení).
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro tři části výkonové křivky (nízkou,
střední a vysokou tlak. ztrátu).
MSE, MSD – motorový
spouštěč
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
REG 16 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační
výměníky tepla (viz příslušenství).
akust.
hmotnost
tlak*
[kg]
[dB(A)]
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
ILB/6-285
600x300
825
2650
0,66
230
3,2
70
62
ILT/4-285
600x300
1070
3100
1,26
400
2,4
70
ILT/6-285
600x300
840
2700
0,67
400
1,3
70
schema
motor.
ochrana
32
R2
MSE
REV 5
REB 5
68
32
R3
MSD
RDV 2,5
SD 2
62
32
R3
MSD
RDV 2,5
SD 2
regulátor
* Akustický tlak ve vzdálenosti 1m, připojené potrubí
188
katalog_01_04.indd 188
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:41:24
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILB/ILT 285
14
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 66
58
59
60
56
56
54
49
LWA1 sání
77
64
66
70
71
71
67
60
výtlak
81
63
65
74
76
75
72
63
do okolí 63
55
56
57
53
53
51
46
LWA2 sání
74
61
63
67
68
68
64
57
výtlak
78
60
62
71
73
72
69
60
do okolí 58
50
51
52
48
48
46
41
LWA3 sání
69
56
58
62
63
63
59
52
výtlak
74
56
58
67
69
68
65
56
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 73
66
66
67
63
63
61
58
LWA1 sání
84
71
73
77
78
78
74
69
výtlak
89
71
73
82
84
83
80
73
do okolí 72
65
65
66
62
62
60
57
LWA2 sání
83
70
72
76
77
77
73
68
výtlak
88
70
72
81
83
82
79
72
do okolí 67
60
60
61
57
57
55
52
LWA3 sání
78
65
67
71
72
72
68
63
výtlak
84
66
68
77
79
78
75
68
RRW 285 –
regenerační
výměníky
s vysokou
účinností do
čtyrhranného
potrubí
IRW 285 –
deskový křížový
rekuperační
výměník tepla s Al
lamelami
ILC – pro připojení na kruhové potrubí se
pod označením „ILC“ dodávají přechody
na kruhové potrubí, je nutno počítat se snížením průtoku o cca 15%
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 66
58
59
60
56
56
54
49
LWA1 sání
77
64
66
70
71
71
67
60
výtlak
82
64
66
75
77
76
73
64
do okolí 63
55
56
57
53
53
51
46
LWA2 sání
74
61
63
67
68
68
64
57
výtlak
78
60
62
71
73
72
69
60
do okolí 58
50
51
52
48
48
46
41
LWA3 sání
68
55
57
61
62
62
58
51
výtlak
74
56
58
67
69
68
65
56
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 189
189
3.11.2008 11:06:06
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILB/ILT 315
14
Krátká sestava, klapka, filtr G4, 2ř. vodní
ohřívač, celková délka sestavy je 1280 mm.
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo.
Příslušenství VZT
• IAE 315 – pružná spojka (kap 7.1)
• IBR 315 – volná příruba (kap 7.1)
• IAA 315 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
• IBE 315 – elektrický ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IBW 315/4, 2 – vodní ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IKV, IKF 315 – chladiče (kap 7.1)
• IFL 315 – filtr do potrubí (kap 7.1)
• IFR 315 – filtrační vložka F5 nebo F7
pro IFL (kap 7.1)
• IRW 315 – rekuperační výměník (kap 3)
• IFLK 315 – krátký filtr s vložkou G4
(kap 7.1)
• IJK 315 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
• IWG 315 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
• IVK 315 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku (kap 7.1)
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou,
vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti
s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až
+70˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Svorkovnice
je standardně z černého plastu, je volně
na přívodním kabelu od motoru a je jí možno
samořeznými šrouby připevnit na dobře přístupné místo na skříni.
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IFLK – krátká kazeta G4
Příslušenství EL
• REV, RDV – regulátor otáček (kap 8.1)
• SD 2 – přepínač otáček pro ILT (kap 8.1)
• MSE, MSD – motorový spouštěč (kap
8.2)
• PM 55 – revizní vypínač (kap 8.1)
• REG, TTC – regulace výkonu el.
ohřívačů (kap 8.3)
• UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
• HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
• RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí revizního
víka přednostně s osou motoru svisle.
Regulace otáček
se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve
dvou stupních přepínačem vinutí SD 2.
IJK – regulační klapka
REB, REV, RDV – regulátory
otáček
RTR 6721 – prostorový
termostat
HYG 7001 – mechanický
prostorový hygrostat
s termostatem
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou
uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru.
Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší
pracovní teplotě (70˚C) vhodné pro odvětrání
restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů
a výrobních prostor.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází (3f. provedení).
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro tři části výkonové křivky (nízkou,
střední a vysokou tlak. ztrátu).
MSE, MSD – motorový
spouštěč
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
REG 16 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační
výměníky tepla (viz příslušenství).
akust.
hmotnost
tlak*
[kg]
[dB(A)]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
600x350
810
2780
0,71
230
3,40
70
62
40
R2
MSE
REV 5
REB 5
600x350
1390
4160
2,44
400
4,60
70
70
42
R3
MSD
RDV 5
SD 2
600x350
900
2820
0,71
400
1,40
70
62
40
R3
MSD
RDV 2,5
SD 2
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
ILB/6-315
ILT/4-315
ILT/6-315
schema
motor.
ochrana
regulátor
* Akustický tlak ve vzdálenosti 1m, připojené potrubí
190
katalog_01_04.indd 190
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:41:27
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILB/ILT 315
14
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 67
59
60
61
57
57
55
50
LWA1 sání
78
65
67
71
72
72
68
61
výtlak
82
64
66
75
77
76
73
64
do okolí 64
56
57
58
54
54
52
47
LWA2 sání
75
62
64
68
69
69
65
58
výtlak
79
61
63
72
74
73
70
61
do okolí 59
51
52
53
49
49
47
42
LWA3 sání
69
56
58
62
63
63
59
52
výtlak
75
57
59
68
70
69
66
57
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 77
70
70
71
67
67
65
62
LWA1 sání
88
75
77
81
82
82
78
73
výtlak
93
75
77
86
88
87
84
77
do okolí 74
67
67
68
64
64
62
59
LWA2 sání
85
72
74
78
79
79
75
70
výtlak
90
72
74
83
85
84
81
74
do okolí 69
62
62
63
59
59
57
54
LWA3 sání
79
66
68
72
73
73
69
64
výtlak
85
67
69
78
80
79
76
69
RRW 315 –
regenerační
výměníky
s vysokou
účinností do
čtyrhranného
potrubí
IRW 315 –
deskový křížový
rekuperační
výměník tepla s Al
lamelami
ILC – pro připojení na kruhové potrubí se
pod označením „ILC“ dodávají přechody
na kruhové potrubí, je nutno počítat se snížením průtoku o cca 15%
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 67
59
60
61
57
57
55
50
LWA1 sání
78
65
67
71
72
72
68
61
výtlak
82
64
66
75
77
76
73
64
do okolí 64
56
57
58
54
54
52
47
LWA2 sání
74
61
63
67
68
68
64
57
výtlak
79
61
63
72
74
73
70
61
do okolí 59
51
52
53
49
49
47
42
LWA3 sání
69
56
58
62
63
63
59
52
výtlak
75
57
59
68
70
69
66
57
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 191
191
3.11.2008 10:41:29
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILB/ILT 355
14
Krátká sestava, klapka, filtr G4, 2ř. vodní
ohřívač, celková délka sestavy je 1280 mm.
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo.
Příslušenství VZT
• IAE 355 – pružná spojka (kap 7.1)
• IBR 355 – volná příruba (kap 7.1)
• IAA 355 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
• IBE 355 – elektrický ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IBW 355/4, 2 – vodní ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IKV, IKF 355 – chladiče (kap 7.1)
• IFL 355 – filtr do potrubí (kap 7.1)
• IFR 355 – filtrační vložka F5 nebo F7
pro IFL (kap 7.1)
• IRW 355 – rekuperační výměník (kap 3)
• IFLK 355 – krátký filtr s vložkou G4
(kap 7.1)
• IJK 355 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
• IWG 355 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
• IVK 355 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku (kap 7.1)
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou,
vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti
s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až
+70˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Svorkovnice
je standardně z černého plastu, je volně
na přívodním kabelu od motoru a je jí možno
samořeznými šrouby připevnit na dobře přístupné místo na skříni.
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IFLK – krátká kazeta G4
Příslušenství EL
• REV, RDV – regulátor otáček (kap 8.1)
• SD 2 – přepínač otáček pro ILT (kap 8.1)
• MSE, MSD – motorový spouštěč
(kap 8.2)
• PM 55 – revizní vypínač (kap 8.1)
• REG, TTC – regulace výkonu el.
ohřívačů (kap 8.3)
• UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
• HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
• RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí revizního
víka přednostně s osou motoru svisle.
Regulace otáček
se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve
dvou stupních přepínačem vinutí SD 2.
IJK – regulační klapka
REV, RDV – regulátory otáček
RTR 6721 – prostorový
termostat
HYG 7001 – mechanický
prostorový hygrostat
s termostatem
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou
uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru.
Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší
pracovní teplotě (70˚C) vhodné pro odvětrání
restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů
a výrobních prostor.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází (3f. provedení).
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro tři části výkonové křivky (nízkou,
střední a vysokou tlak. ztrátu).
MSE, MSD – motorový
spouštěč
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
REG 16 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační
výměníky tepla na straně (viz příslušenství).
akust.
hmotnost
tlak*
[kg]
[dB(A)]
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
ILB/6-355
700x400
800
4070
1,30
230
6,3
70
64
60
R2
MSE
REV 7
–
ILT/6-355
700x400
875
4200
1,38
400
3,0
70
64
65
R3
MSD
RDV 5
SD 2
ILT/8-355
700x400
660
3030
0,62
400
1,3
70
56
65
R3
MSD
RDV 2,5
SD 2
schema
motor.
ochrana
regulátor
* Akustický tlak ve vzdálenosti 1m, připojené potrubí
192
katalog_01_04.indd 192
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:41:30
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILB/ILT 355
14
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 70
62
64
63
60
59
57
54
LWA1 sání
82
68
71
75
76
76
72
66
výtlak
87
69
72
80
82
81
78
70
do okolí 67
59
61
60
57
56
54
51
LWA2 sání
79
65
68
72
73
73
69
63
výtlak
84
66
69
77
79
78
75
67
do okolí 61
53
55
54
51
50
48
45
LWA3 sání
73
59
62
66
67
67
63
57
výtlak
79
61
64
72
74
73
70
62
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 70
62
64
63
60
59
57
54
LWA1 sání
82
68
71
75
76
76
72
66
výtlak
87
69
72
80
82
81
78
70
do okolí 67
59
61
60
57
56
54
51
LWA2 sání
79
65
68
72
73
73
69
63
výtlak
84
66
69
77
79
78
75
67
do okolí 61
53
55
54
51
50
48
45
LWA3 sání
73
59
62
66
67
67
63
57
výtlak
79
61
64
72
74
73
70
62
RRW 355 –
regenerační
výměníky
s vysokou
účinností do
čtyrhranného
potrubí
IRW 355 –
deskový křížový
rekuperační
výměník tepla s Al
lamelami
ILC – pro připojení na kruhové potrubí se
pod označením „ILC“ dodávají přechody
na kruhové potrubí, je nutno počítat se snížením průtoku o cca 15%
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 62
53
56
55
52
51
49
43
LWA1 sání
74
60
63
67
68
68
64
55
výtlak
79
61
64
72
74
73
70
60
do okolí 59
50
53
52
49
48
46
40
LWA2 sání
71
57
60
64
65
65
61
52
výtlak
76
58
61
69
71
70
67
57
do okolí 54
45
48
47
44
43
41
35
LWA3 sání
66
52
55
59
60
60
56
47
výtlak
71
53
56
64
66
65
62
52
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 193
193
3.11.2008 10:41:32
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILT 400
14
Krátká sestava, klapka, filtr G4, 2ř. vodní
ohřívač, celková délka sestavy je 1280 mm.
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo.
Příslušenství VZT
• IAE 400 – pružná spojka (kap 7.1)
• IBR 400 – volná příruba (kap 7.1)
• IAA 400 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
• IBE 400 – elektrický ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IBW 400/4, 2 – vodní ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IKV, IKF 400 – chladiče (kap 7.1)
• IFL 400 – filtr do potrubí (kap 7.1)
• IFR 400 – filtrační vložka F5 nebo F7
pro IFL (kap 7.1)
• IRW 400 – rekuperační výměník (kap 3)
• IFLK 400 – krátký filtr s vložkou G4
(kap 7.1)
• IJK 400 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
• IWG 400 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
• IVK 400 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku (kap 7.1)
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou,
vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti
s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až
+70˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Svorkovnice
je od roku 2007 přímo na motoru a je přístupná po demontáži revizního víka. U starších
typů je volně na přívodním kabelu od motoru.
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IFLK – krátká kazeta G4
Příslušenství EL
• RDV – regulátor otáček (kap 8.1)
• SD 2 – přepínač otáček pro ILT (kap 8.1)
• MSD – motorový spouštěč (kap 8.2)
• PM 55 – revizní vypínač (kap 8.1)
• REG, TTC – regulace výkonu el.
ohřívačů (kap 8.3)
• UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
• HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
• RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí revizního
víka přednostně s osou motoru svisle.
Regulace otáček
se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve
dvou stupních přepínačem vinutí SD 2.
IJK – regulační klapka
RDV – regulátory otáček
RTR 6721 – prostorový
termostat
HYG 7001 – mechanický
prostorový hygrostat
s termostatem
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou
uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru.
Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší
pracovní teplotě (70˚C) vhodné pro odvětrání
restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů
a výrobních prostor.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro tři části výkonové křivky (nízkou,
střední a vysokou tlak. ztrátu).
MSD – motorový spouštěč
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační
výměníky tepla (viz příslušenství).
REG 16 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
akust.
hmotnost
tlak*
[kg]
[dB(A)]
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
ILT/6-400
800x500
950
7400
3,00
400
6,40
70
69
ILT/8-400
800x500
710
5350
1,34
400
2,84
70
63
schema
motor.
ochrana
80
R3
MSD
RDV 7
SD2
80
R3
MSD
RDV 5
SD2
regulátor
* Akustický tlak ve vzdálenosti 1m, připojené potrubí
194
katalog_01_04.indd 194
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:41:33
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILT 400
14
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 75
66
68
69
67
65
62
60
LWA1 sání
89
73
77
81
84
83
79
73
výtlak
94
75
80
87
89
88
84
76
do okolí 71
62
64
65
63
61
58
56
LWA2 sání
85
69
73
77
80
79
75
69
výtlak
90
71
76
83
85
84
80
72
do okolí 65
56
58
59
57
55
52
50
LWA3 sání
79
63
67
71
74
73
69
63
výtlak
85
66
71
78
80
79
75
67
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 68
59
61
62
60
58
55
50
LWA1 sání
81
65
69
73
76
75
71
62
výtlak
86
67
72
79
81
80
76
67
do okolí 64
55
57
58
56
54
51
46
LWA2 sání
78
62
66
70
73
72
68
59
výtlak
83
64
69
76
78
77
73
64
do okolí 58
49
51
52
50
48
45
40
LWA3 sání
72
56
60
64
67
66
62
53
výtlak
77
58
63
70
72
71
67
58
K
konzultace regulace
na tel. 602 679 469
IJK
IFLK
IBW
ILB/ILT
IRW 400 – deskový křížový rekuperační
výměník tepla s Al lamelami, velikostní
rozměr IRW 400 odpovídá připojovacímu
rozměru jednotky DIRECT AIR 400
boční pohled na krátkou přívodní sestavu, DIRECT AIR.
Sestava je osazena 2řadým
vodním ohřívačem, krátkým
deskovým filtrem G4 a klapkou na sání
RRW 400 – regenerační výměníky s vysokou účinností do čtyřhranného potrubí, velikostní rozměr RRW 400 odpovídá připojovacímu rozměru jednotky DIRECT AIR 400
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 195
ISA Z
ISA L
ISA V
montážní úhelníky ISA pro zavěšení jednotky DIRECT AIR na závitové tyče, podrobnosti viz ceník EDV
ILC – pro připojení na kruhové potrubí se
pod označením „ILC“ dodávají přechody
na kruhové potrubí, je nutno počítat se snížením průtoku o cca 15%
195
3.11.2008 10:41:35
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILT 450
14
Krátká sestava, klapka, filtr G4, 2ř. vodní
ohřívač, celková délka sestavy je 1550 mm.
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni je revizní víko, po jehož demontáži je přístupné oběžné kolo.
Příslušenství VZT
• IAE 450 – pružná spojka (kap 7.1)
• IBR 450 – volná příruba (kap 7.1)
• IAA 450 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
• IBE 450 – elektrický ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IBW 450/4, 2 – vodní ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IKV, IKF 450 – chladiče (kap 7.1)
• IFL 450 – filtr do potrubí (kap 7.1)
• IFR 450 – filtrační vložka F5 nebo F7
pro IFL (kap 7.1)
• IRW 450 – rekuperační výměník (kap 3)
• IFLK 450 – krátký filtr s vložkou G4
(kap 7.1)
• IJK 450 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
• IWG 450 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
• IVK 450 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku (kap 7.1)
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou,
vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti
s izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až
+70˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Svorkovnice
je od roku 2007 přímo na motoru a je přístupná po demontáži revizního víka. U starších
typů je volně na přívodním kabelu od motoru.
Regulace otáček
se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení ILT je možno regulovat ve
dvou stupních přepínačem vinutí SD 2.
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IFLK – krátká kazeta G4
IJK – regulační klapka
RDV – regulátory otáček
RTR 6721 – prostorový
termostat
HYG 7001 – mechanický
prostorový hygrostat
s termostatem
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou
uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru.
Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší
pracovní teplotě (70˚C) vhodné pro odvětrání
restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů
a výrobních prostor.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách pro tři části výkonové křivky (nízkou,
střední a vysokou tlak. ztrátu).
rozměry
otáčky
potrubí
[min-1]
[mm]
IVK, IRK – zpětná žaluzie
Příslušenství EL
• RDV – regulátor otáček (kap 8.1)
• SD 2 – přepínač otáček pro ILT (kap 8.1)
• MSD – motorový spouštěč (kap 8.2)
• PM 55 – revizní vypínač (kap 8.1)
• REG, TTC – regulace výkonu el.
ohřívačů (kap 8.3)
• UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
• HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
• RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí revizního
víka přednostně s osou motoru svisle.
Typ
IAE – pružná spojka
MSD – motorový spouštěč
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační
výměníky tepla (viz příslušenství).
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
REG 16 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
akust.
hmotnost
tlak*
[kg]
[dB(A)]
schema
motor.
ochrana
regulátor
ILT/6-450
1000x500
900
10850
5,35
400
10,0
70
71
100
R3
MSD
RDV 10
SD 2
ILT/8-450
1000x500
675
8000
2,38
400
4,4
70
65
100
R3
MSD
RDV 5
SD 2
* Akustický tlak ve vzdálenosti 1m, připojené potrubí
196
katalog_01_04.indd 196
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:41:36
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILT 450
14
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 77
68
71
72
69
66
64
62
LWA1 sání
92
75
80
84
87
86
82
76
výtlak
97
78
84
90
92
91
86
79
do okolí 74
65
68
69
66
63
61
59
LWA2 sání
89
72
77
81
84
83
79
73
výtlak
94
75
81
87
89
88
83
76
do okolí 68
59
62
63
60
57
55
53
LWA3 sání
83
66
71
75
78
77
73
67
výtlak
89
70
76
82
84
83
78
71
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 125 250 500 1000 2000 4000 8000
do okolí 71
63
65
65
63
60
58
53
LWA1 sání
85
69
73
77
80
79
75
66
výtlak
91
72
78
84
86
85
80
72
do okolí 67
59
61
61
59
56
54
49
LWA2 sání
82
66
70
74
77
76
72
63
výtlak
87
68
74
80
82
81
76
68
do okolí 61
53
55
55
53
50
48
43
LWA3 sání
76
60
64
68
71
70
66
57
výtlak
81
62
68
74
76
75
70
62
K
konzultace regulace
na tel. 602 679 469
IJK
IFLK
IBW
ILB/ILT
IRW 450 – deskový křížový rekuperační
výměník tepla s Al lamelami, velikostní
rozměr IRW 450 odpovídá připojovacímu
rozměru jednotky DIRECT AIR 450
boční pohled na krátkou přívodní sestavu, DIRECT AIR.
Sestava je osazena 2řadým
vodním ohřívačem, krátkým
deskovým filtrem G4 a klapkou na sání
RRW 450 – regenerační výměníky s vysokou účinností do čtyřhranného potrubí, velikostní rozměr RRW 450 odpovídá připojovacímu rozměru jednotky DIRECT AIR 450
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 197
ISA Z
ISA L
ISA V
montážní úhelníky ISA pro zavěšení jednotky DIRECT AIR na závitové tyče, podrobnosti viz ceník EDV
ILC – pro připojení na kruhové potrubí se
pod označením „ILC“ dodávají přechody
na kruhové potrubí, je nutno počítat se snížením průtoku o cca 15%
197
3.11.2008 10:41:39
Zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
IRAB/IRAT 315
14
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, sendvičového provedení.
Skříň je opatřena vrstvou zvukově izolujícího
materiálu, síla panelu je 50 mm. Motor s oběžným kolem jsou upevněny na servisních dvířkách umožňujících snadné čištění a údržbu.
Skříň je opatřena přírubami pro upevnění na
čtyřhranné potrubí.
ristikách jsou měřeny ve volném poli na straně
sání ve vzdálenosti 1,5 m. Akustický výkon LWA
v dB(A) je změřen ve 3 pracovních bodech (A = 0
Pa) výkonové charakteristiky nejvyššího napětí.
Příslušenství VZT
• IAE 315 – pružná spojka (kap 7.1)
• IBR 315 – volná příruba (kap 7.1)
• IAA 315 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
• IBE 315 – elektrický ohřívač (kap 7.1)
• IBW 315/4, 2 – vodní ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IKV, IKF 315 – chladiče (kap 7.1)
• IFL 315 – filtr do potrubí (kap 7.1)
• IFR 315 – filtrační vložka F5 nebo F7
pro IFL (kap 7.1)
• IRW 315 – rekuperační výměník (kap 3)
• IFLK 315 – krátký filtr s vložkou G4
(kap 7.1)
• IJK 315 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
• IWG 315 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
• IVK 315 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku (kap 7.1)
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou,
vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s
izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +60˚C.
Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň
na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Svorkovnice
je standardně z černého plastu, je volně
na přívodním kabelu od motoru a je ji možno
samořeznými šrouby přišroubovat na dobře
přístupné místo na skříni.
Regulace otáček
se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení IRAT je možno regulovat ve
dvou stupních přepínačem vinutí SD 2.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách. Hodnoty LpA na výkonových charakte-
Typ
průtok
rozměry
otáčky
(0 Pa)
potrubí
[min-1]
[m3/h]
[mm]
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IFLK – krátká kazeta G4
IJK – regulační klapka
Příslušenství EL
• REV, RDV – regulátor otáček (kap 8.1)
• SD 2 – přepínač otáček pro ILT (kap 8.1)
• MSE, MSD – motor. spouštěč (kap 8.2)
• PM 55 – revizní vypínač (kap 8.1)
• REG, TTC – regulace výkonu el.
ohřívačů (kap 8.3)
• UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
• HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
• RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost otevření revizních
dvířek přednostně s osou motoru svisle.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází (3f. provedení).
IAE – pružná spojka
REV, RDV – regulátory otáček
RTR 6721 – prostorový
termostat
HYG 7001 – mechanický
prostorový hygrostat
s termostatem
MSE, MSD – motorový
spouštěč
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné
vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou
uplatní nízká zástavbová výška a nízká hlučnost ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem
ke krytí IP 55 a vyšší pracovní teplotě (60˚C)
vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic,
sportovních hal, skladů a výrobních prostor.
Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační
výměníky tepla (viz příslušenství).
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
TTC 2000 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
akust. tlak
hmotnost
sání
okolí
[kg]
[dB(A)]
[dB(A)]
57
48
54
motor.
ochrana
regulátor
IRAB/4-315 A
600x350
1375
3 390
0,5
230
2,1
60
IRAT/4-315 A
600x350
1365
3 450
0,475
400
1,1
60
57
48
52
IRAB/4-315 B
600x350
1235
4 080
0,735
230
3
60
56
48
57
MSE
REV 3
IRAT/4-315 B
600x350
1330
4 400
0,76
400
1,5
60
58
49
55
MSD
RDV 2,5, SD 2
198
katalog_01_04.indd 198
MSE
REV 3
MSD
RDV 1,2, SD 2
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:41:40
Zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
IRAB/IRAT 315
14
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
63
125 250 500 1000 2000 4000 8000
A
55
66
72
63
64
64
61
55
sání
B
53
64
69
59
60
59
56
51
C
53
61
63
55
55
54
49
44
A
51
68
78
81
80
78
72
66
výtlak
B
48
65
75
77
76
73
67
60
C
48
62
71
72
70
68
60
53
A
55
56
63
50
52
52
50
40
do okolí B
53
54
60
46
48
47
45
36
C
53
51
54
42
43
42
38
29
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
63
125 250 500 1000 2000 4000 8000
A
57
67
70
67
65
65
61
58
sání
B
56
64
67
63
60
60
56
51
C
59
65
62
60
57
56
51
47
A
54
71
78
82
82
79
74
68
výtlak
B
53
67
75
78
77
74
69
61
C
54
65
70
74
74
71
65
58
A
55
58
60
60
56
52
48
44
do okolí B
54
55
57
56
51
47
43
37
C
57
56
52
53
48
43
38
33
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
63
125 250 500 1000 2000 4000 8000
A
55
66
72
63
64
64
61
55
sání
B
53
64
69
59
60
59
56
51
C
53
61
63
55
55
54
49
44
A
51
68
78
81
80
78
72
66
výtlak
B
48
65
75
77
76
73
67
60
C
48
62
71
72
70
68
60
53
A
55
56
63
50
52
52
50
40
do okolí B
53
54
60
46
48
47
45
36
C
53
51
54
42
43
42
38
29
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
63
125 250 500 1000 2000 4000 8000
A
58
68
72
69
66
66
62
59
sání
B
57
65
68
64
61
61
57
52
C
60
65
63
60
57
57
52
47
A
56
73
80
84
84
81
76
70
výtlak
B
54
68
76
79
78
75
70
62
C
54
66
71
74
74
71
65
58
A
56
59
62
62
57
53
49
45
do okolí B
55
56
58
57
52
48
44
38
C
58
56
53
53
48
44
39
33
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 199
199
3.11.2008 10:41:42
Zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
IRAB/IRAT 355
14
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, sendvičového provedení.
Skříň je opatřena vrstvou zvukově izolujícího
materiálu, síla panelu je 50 mm. Motor s oběžným kolem jsou upevněny na servisních dvířkách umožňujících snadné čištění a údržbu.
Skříň je opatřena přírubami pro upevnění na
čtyřhranné potrubí.
kách jsou měřeny ve volném poli na straně sání
ve vzdálenosti 1,5 m. Akustický výkon LWA v
dB(A) je změřen ve 3 pracovních bodech (A = 0
Pa) výkonové charakteristiky nejvyššího napětí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou,
vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s
izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +60˚C.
Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň
na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Svorkovnice
je standardně z černého plastu, je volně
na přívodním kabelu od motoru a je ji možno
samořeznými šrouby přišroubovat na dobře
přístupné místo na skříni.
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost otevření revizních
dvířek přednostně s osou motoru svisle.
Regulace otáček
se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení IRAT je možno regulovat ve
dvou stupních přepínačem vinutí SD 2.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází (3f. provedení).
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách. Hodnoty LpA na výkonových charakteristi-
Příslušenství VZT
• IAE 355 – pružná spojka (kap 7.1)
• IBR 355 – volná příruba (kap 7.1)
• IAA 355 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
• IBE 355 – elektrický ohřívač (kap 7.1)
• IBW 355/4, 2 – vodní ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IKV, IKF 355 – chladiče (kap 7.1)
• IFL 355 – filtr do potrubí (kap 7.1)
• IFR 355 – filtrační vložka F5 nebo F7
pro IFL (kap 7.1)
• IRW 355 – rekuperační výměník (kap 3)
• IFLK 355 – krátký filtr s vložkou G4
(kap 7.1)
• IJK 355 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
• IWG 355 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
• IVK 355 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku (kap 7.1)
IVK, IRK – zpětná žaluzie
Příslušenství EL
• REV, RDV – regulátor otáček (kap 8.1)
• SD 2 – přepínač otáček pro ILT (kap 8.1)
• MSE, MSD – motor. spouštěč (kap 8.2)
• PM 55 – revizní vypínač (kap 8.1)
• REG, TTC – regulace výkonu el.
ohřívačů (kap 8.3)
• UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
• HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
• RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
REV, RDV – regulátory otáček
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IFLK – krátká kazeta G4
IJK – regulační klapka
RTR 6721 – prostorový
termostat
HYG 7001 – mechanický
prostorový hygrostat
s termostatem
MSE, MSD – motorový
spouštěč
Ventilátory jsou vhodné pro obecné
vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou
uplatní nízká zástavbová výška a nízká hlučnost ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem
ke krytí IP 55 a vyšší pracovní teplotě (60˚C)
vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic,
sportovních hal, skladů a výrobních prostor.
Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační
výměníky tepla (viz příslušenství).
průtok
rozměry
otáčky
(0 Pa)
potrubí
[min-1]
[m3/h]
[mm]
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
IRAB/4-355
700x400
1315
4 970
0,795
230
3,35
60
IRAT/4-355
700x400
1350
4 940
0,745
400
1,45
60
katalog_01_04.indd 200
IWG – protidešová žaluzie
Pokyny
Typ
200
IAE – pružná spojka
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
TTC 2000 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
akust. tlak
sání
okolí
[dB(A)]
[dB(A)]
57
50
58
51
hmotnost
[kg]
motor.
ochrana
66
MSD
REV 5
64
MSD
RDV 2,5, SD 2
regulátor
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:41:44
Zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
IRAB/IRAT 355
14
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
63
125 250 500 1000 2000 4000 8000
A
58
74
68
69
64
65
61
54
sání
B
53
68
63
65
59
60
57
48
C
51
65
60
62
58
58
53
49
A
56
79
81
82
81
76
71
63
výtlak
B
53
75
77
79
76
71
65
57
C
51
70
71
74
73
69
64
58
A
56
68
62
59
56
51
46
38
do okolí B
51
62
57
55
51
46
42
32
C
49
59
54
52
50
44
38
33
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
63
125 250 500 1000 2000 4000 8000
A
59
75
69
70
65
66
62
55
sání
B
54
69
64
66
60
61
58
49
C
52
66
61
63
59
59
54
50
A
57
80
82
83
82
77
72
64
výtlak
B
54
76
78
80
77
72
66
58
C
52
71
72
75
74
70
65
59
A
57
69
63
60
57
52
47
39
do okolí B
52
63
58
56
52
47
43
33
C
50
60
55
53
51
45
39
34
LwA ... akustický výkon v oktávových pásmech [dB (A)], váhový filtr A,
(ref. 10–12 W)
Výkonové charakteristiky
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I.,
AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
hlukově izolované ventilátory IRAB/IRAT umožňují vyklopení ventilátorové jednotky pro servis a údržbu
ISA Z
IRW 355 – deskový křížový rekuperační
výměník tepla s Al lamelami
RRW 355 – regenerační výměníky s vysokou účinností do čtyřhranného potrubí
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 201
ISA L
ISA V
montážní úhelníky ISA pro zavěšení jednotky DIRECT AIR na závitové tyče, podrobnosti viz ceník EDV
201
3.11.2008 10:41:46
Zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
IRAT 400
14
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, sendvičového provedení.
Skříň je opatřena vrstvou zvukově izolujícího
materiálu, síla panelu je 50 mm. Motor s oběžným kolem jsou upevněny na servisních dvířkách umožňujících snadné čištění a údržbu.
Skříň je opatřena přírubami pro upevnění na
čtyřhranné potrubí.
tikách jsou měřeny ve volném poli na straně
sání ve vzdálenosti 1,5 m. Akustický výkon LWA
v dB(A) v oktávových pásmech na sání, výtlaku a do okolí skříně je změřen ve 3 pracovních
bodech (A = 0 Pa) výkonové charakteristiky
nejvyššího napětí.
Motor
je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou,
vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s
izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +60˚C.
Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň
na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Svorkovnice
je standardně z černého plastu, je volně
na přívodním kabelu od motoru a je ji možno
samořeznými šrouby přišroubovat na dobře
přístupné místo na skříni.
Regulace otáček
se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení IRAT je možno regulovat ve
dvou stupních přepínačem vinutí SD 2.
Typ
průtok
rozměry
otáčky
(0 Pa)
potrubí
[min-1]
[m3/h]
[mm]
IRAT/4-400A
800x500
1350
IRAT/4-400B
800x500
1265
202
katalog_01_04.indd 202
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IFLK – krátká kazeta G4
IJK – regulační klapka
RDV – regulátory otáček
Příslušenství EL
• RDV – regulátor otáček (kap 8.1)
• SD 2 – přepínač otáček pro ILT (kap 8.1)
• MSD – motor. spouštěč (kap 8.2)
• PM 55 – revizní vypínač (kap 8.1)
• REG, TTC – regulace výkonu el.
ohřívačů (kap 8.3)
• UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
• HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
• RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost otevření revizních
dvířek přednostně s osou motoru svisle.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách. Hodnoty LpA na výkonových charakteris-
IVK, IRK – zpětná žaluzie
Příslušenství VZT
• IAE 400 – pružná spojka (kap 7.1)
• IBR 400 – volná příruba (kap 7.1)
• IAA 400 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
• IBE 400 – elektrický ohřívač (kap 7.1)
• IBW 400/4, 2 – vodní ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IKV, IKF 400 – chladiče (kap 7.1)
• IFL 400 – filtr do potrubí (kap 7.1)
• IFR 400 – filtrační vložka F5 nebo F7
pro IFL (kap 7.1)
• IRW 400 – rekuperační výměník (kap 3)
• IFLK 400 – krátký filtr s vložkou G4
(kap 7.1)
• IJK 400 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
• IWG 400 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
• IVK 400 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku (kap 7.1)
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází (3f. provedení).
IAE – pružná spojka
RTR 6721 – prostorový
termostat
HYG 7001 – mechanický
prostorový hygrostat
s termostatem
MSD – motorový spouštěč
Pokyny
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
Ventilátory jsou vhodné pro obecné
vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou
uplatní nízká zástavbová výška a nízká hlučnost ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem
ke krytí IP 55 a vyšší pracovní teplotě (60˚C)
vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic,
sportovních hal, skladů a výrobních prostor.
Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační
výměníky tepla (viz příslušenství).
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
400
1,9
60
400
3,85
60
výkon
[kW]
napětí
[V]
6 690
1,1
9 420
2,2
TTC 2000 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
akust. tlak
sání
okolí
[dB(A)]
[dB(A)]
62
52
63
53
hmotnost
[kg]
motor.
ochrana
regulátor
72
MSD
RDV 2,5, SD 2
75
MSD
RDV 5, SD 2
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:41:49
Zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
IRAT 400
Pa
IR AT /4-400B
900
400
V
30
0V
25
0V
800
700
3500
60
3000
0
20
V
600
2500
57
160
V
500
W
4000
2000
400
64
300
200
60
1000
53
500
100
55
0
0
0.0
2000
0.4
4000
0.8
1.2
14
1500
53
0V
40
V
160
6000
1.6
63
8000
2.0
68
0
10000m3/h
2.4
2.8 m3/s
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
63
125 250 500 1000 2000 4000 8000
A
62
76
70
74
68
66
65
59
sání
B
61
72
67
72
64
61
59
54
C
58
68
62
67
61
59
55
51
A
62
83
85
86
84
80
77
67
výtlak
B
59
78
82
83
81
76
70
63
C
61
73
78
78
76
71
65
60
A
55
68
60
59
56
54
52
44
do okolí B
54
64
57
57
52
49
46
39
C
51
60
52
52
49
47
42
36
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot 63
125 250 500 1000 2000 4000 8000
83 66
73
73
78
76
74
67
61
sání
78 61
69
68
75
71
68
62
55
74 61
67
64
69
67
66
61
57
96 65
77
89
91
91
87
81
73
výtlak
92 62
74
85
87
86
82
75
68
86 61
70
80
81
81
77
71
65
74 58
66
65
65
67
67
61
55
do okolí
69 53
62
60
62
62
61
56
49
66 53
60
56
56
58
59
55
51
LwA ... akustický výkon v oktávových pásmech [dB (A)], váhový filtr A,
(ref. 10–12 W)
Výkonové charakteristiky
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I.,
AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
hlukově izolované ventilátory IRAB/IRAT umožňují vyklopení ventilátorové jednotky pro servis a údržbu
ISA Z
IRW 400 – deskový křížový rekuperační
výměník tepla s Al lamelami
RRW 400 – regenerační výměníky s vysokou účinností do čtyřhranného potrubí
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 203
ISA L
ISA V
montážní úhelníky ISA pro zavěšení jednotky DIRECT AIR na závitové tyče, podrobnosti viz ceník EDV
203
3.11.2008 10:41:52
Zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
IRAT 450
1120
540
680
1040
1000
14
985
1020
konzultujte aktualizované rozměry
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, sendvičového provedení.
Skříň je opatřena vrstvou zvukově izolujícího
materiálu, síla panelu je 50 mm. Motor s oběžným kolem jsou upevněny na servisních dvířkách umožňujících snadné čištění a údržbu.
Skříň je opatřena přírubami pro upevnění na
čtyřhranné potrubí.
tikách jsou měřeny ve volném poli na straně
sání ve vzdálenosti 1,5 m. Akustický výkon LWA
v dB(A) v oktávových pásmech na sání, výtlaku a do okolí skříně je změřen ve 3 pracovních
bodech (A = 0 Pa) výkonové charakteristiky
nejvyššího napětí.
Příslušenství VZT
• IAE 450 – pružná spojka (kap 7.1)
• IBR 450 – volná příruba (kap 7.1)
• IAA 450 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
• IBE 450 – elektrický ohřívač (kap 7.1)
• IBW 450/4, 2 – vodní ohřívač do potrubí
(kap 7.1)
• IKV, IKF 450 – chladiče (kap 7.1)
• IFL 450 – filtr do potrubí (kap 7.1)
• IFR 450 – filtrační vložka F5 nebo F7
pro IFL (kap 7.1)
• IRW 450 – rekuperační výměník (kap 3)
• IFLK 450 – krátký filtr s vložkou G4
(kap 7.1)
• IJK 450 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
• IWG 450 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
• IVK 450 – venkovní zpětná klapka, lze
montovat do potrubí jako samotížnou
klapku (kap 7.1)
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s odporovou kotvou. Motory jsou sériově vybaveny tepelnou pojistkou,
vinutí je v úpravě s ochranou proti vlhkosti s
izolací třídy F a pracovní teplotou -40 až +60˚C.
Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň
na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Svorkovnice
je standardně z černého plastu, je volně
na přívodním kabelu od motoru a je ji možno
samořeznými šrouby přišroubovat na dobře
přístupné místo na skříni.
Příslušenství EL
• RDV – regulátor otáček (kap 8.1)
• SD 2 – přepínač otáček pro ILT (kap 8.1)
• MSD – motor. spouštěč (kap 8.2)
• PM 55 – revizní vypínač (kap 8.1)
• REG, TTC – regulace výkonu el.
ohřívačů (kap 8.3)
• UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
• DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
• HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
• RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost otevření revizních
dvířek přednostně s osou motoru svisle.
Regulace otáček
se provádí elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Přednostně doporučujeme transformátorové regulátory. Provedení IRAT je možno regulovat ve
dvou stupních přepínačem vinutí SD 2.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází (3f. provedení).
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách. Hodnoty LpA na výkonových charakteris-
Typ
průtok
rozměry
otáčky
(0 Pa)
potrubí
[min-1]
[m3/h]
[mm]
IRAT/4-450A
1000x500
IRAT/4-450B
1000x500
204
katalog_01_04.indd 204
1120 12150
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné
vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou
uplatní nízká zástavbová výška a nízká hlučnost ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem
ke krytí IP 55 a vyšší pracovní teplotě (60˚C)
vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic,
sportovních hal, skladů a výrobních prostor.
Nepřehlédněte deskové křížové rekuperační
výměníky tepla (viz příslušenství).
výkon
[kW]
n.a.
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
400
n.a.
40
akust. tlak
sání
okolí
[dB(A)]
[dB(A)]
78
n.a.
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IFLK – krátká kazeta G4
IJK – regulační klapka
RDV – regulátory otáček
RTR 6721 – prostorový
termostat
HYG 7001 – mechanický
prostorový hygrostat
s termostatem
MSD – motorový spouštěč
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
TTC 2000 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
hmotnost
[kg]
motor.
ochrana
regulátor
n.a.
MSD
na dotaz
technické parametry konzultujte s technickým oddělením
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:41:54
Zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
IRAT 450
Pa
1000
K
900
konzultace regulace
na tel. 602 679 469
700
IR AT /4-450
40 0V
30
25
800
W
7500
0V
0V
6000
20
70
0V
4500
67
0V
16
600
500
61
400
K
V
400
200
14
3000
1500
61
160V
100
návrh
ventilátoru a technická data
na tel. 724 121 232
72
68
300
0
0.0
2000
4000
0.5
1.0
6000
1.5
76
72
64
0
8000 10000 12000
2.0
2.5
3.0
0
m3/h
3.5 m3/s
Akustický výkon LWA v oktávových pásmech v [dB(A)]
Hz
LWAtot
63
125 250 500 1000 2000 4000 8000
90
68
78
80
83
82
84
80
83
sání
87
64
77
76
80
78
77
78
79
85
63
73
73
77
76
75
77
80
101 69
80
94
95
96
92
85
78
výtlak
98
67
78
91
92
93
88
81
74
94
67
77
87
88
89
85
79
73
82
64
70
75
75
73
74
73
74
do okolí 79
60
69
71
72
69
67
71
70
77
59
65
68
69
67
65
70
71
LwA ... akustický výkon v oktávových pásmech [dB (A)], váhový filtr A,
(ref. 10–12 W)
Výkonové charakteristiky
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I.,
AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
hlukově izolované ventilátory IRAB/IRAT umožňují vyklopení ventilátorové jednotky pro servis a údržbu
ISA Z
IRW 450 – deskový křížový rekuperační
výměník tepla s Al lamelami
RRW 450 – regenerační výměníky s vysokou účinností do čtyřhranného potrubí
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 205
ISA L
ISA V
montážní úhelníky ISA pro zavěšení jednotky DIRECT AIR na závitové tyče, podrobnosti viz ceník EDV
205
3.11.2008 10:41:57
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILHT 035
14
Vertikální montáž (při montáži s osou motoru
vodorovně si vyžádejte rozměrový náčrtek)
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu. Na skříni jsou revizní
víka, po jejichž demontáži je přístupné oběžné
kolo. Záměnou revizních vík je možné změnit
strany připojení potrubí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Příslušenství VZT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ILHT-SOPORTE 035 – montážní rám
ILHT-MOC 035 – kryt motoru (kap. 7.1)
ILHT-MOUNT 035 – hrdlo (kap. 7.1)
KSE-M – silentblok (kap. 7.1)
IAE 035 – pružná spojka (kap 7.1)
IBR 035 – volná příruba (kap 7.1)
IAA 035 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
IBE-ILHT 035 – elektrický ohřívač
(kap 7.1)
IBW-ILHT 035/4, 2 – vodní ohřívač
(kap 7.1)
IFLK-ILHT 035 – krátký filtr s vložkou
G4 (kap 7.1)
IJK 035 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
IWG 035 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory
mají izolaci třídy F a pracovní teplotu -40 až
+80˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
•
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Příslušenství VZT
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu přednostně s osou motoru svisle. Při použití krytu motoru je ventilátor vhodný i pro venkovní montáž.
Regulace otáček
se provádí u vybraných typů frekvenčním
měničem nebo přepínáním pólů.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulce.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
VFKB – frekvenční měnič (kap 8.1)
PUG, PUD – přepínač pólů (kap 8.1)
PM 55/6 – revizní vypínač (kap 8.1)
TTC – regulace výkonu el. ohřívačů
(kap 8.3)
UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IJK – regulační klapka
Pokyny
PUD, PUG – přepínač pólů
pro regulaci otáček
Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní výkonová charakteristika ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší
pracovní teplotě (80˚C) vhodné pro odvětrání
restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů
a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové
křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství). Upozornění: při horizontální montáži
si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
REG 16 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
Upozornění
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub, krytu motoru, rámu a silentbloků.
Tyto elementy je třeba objednat samostatně.
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
ILHT/4-035
700x600
1415
3500
0,55
400
1,7
80
56
70
R9
–
–
ILHT/6-035
700x600
940
2333
0,25
400
1,1
80
50
70
R9
–
–
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
hmotnost
schema
[kg]
motor.
regulátor
ochrana
ILHT/4/8-035
700x600 1360/690
3500
0,55/0,11
400
1,6/0,6
80
56
70
R-611
–
PU
ILHT/6/8-035
700x600
2333
0,45/0,20
400
1,6/1,0
80
50
70
R-610
–
PU
940/700
* Akustický tlak ve vzdálenosti 6 m na straně výtlaku.
206
katalog_01_04.indd 206
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:00
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILHT 035
Pst
14
Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m na straně výtlaku.
Příklady kombinací revizních vík pro různé strany připojení potrubí na
sání a výtlak.
Výkonové charakteristiky
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
RRW – regenerační výměníky s vysokou
účinností do čtyřhranného potrubí
Kryt motoru pro venkovní montáž
R – 610
IRW – deskový křížový rekuperační
výměník tepla s Al lamelami.
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s odděleným vinutím
(4/6, 6/8, 8/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 207
Hrdlo na sání nebo výtlak pro venkovní
montáž
R – 611
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s Dahlanderovým vinutím
(4/8, 6/12)
207
3.11.2008 10:42:02
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILHT 050
14
Vertikální montáž (při montáži s osou motoru
vodorovně si vyžádejte rozměrový náčrtek)
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu. Na skříni jsou revizní
víka, po jejichž demontáži je přístupné oběžné
kolo. Záměnou revizních vík je možné změnit
strany připojení potrubí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory
mají izolaci třídy F a pracovní teplotu -40 až
+80˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Příslušenství VZT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu přednostně s osou motoru svisle. Při použití krytu motoru je ventilátor vhodný i pro venkovní montáž.
•
•
•
•
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulce.
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
Příslušenství VZT
•
•
•
•
Regulace otáček
se provádí u vybraných typů frekvenčním
měničem nebo přepínáním pólů.
ILHT-SOPORTE 050 – montážní rám
ILHT-MOC 050 – kryt motoru (kap. 7.1)
ILHT-MOUNT 050 – hrdlo (kap. 7.1)
KSE-M – silentblok (kap. 7.1)
IAE 050 – pružná spojka (kap 7.1)
IBR 050 – volná příruba (kap 7.1)
IAA 050 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
IBE-ILHT 050 – elektrický ohřívač
(kap 7.1)
IBW-ILHT 050 – vodní ohřívač (kap 7.1)
IFLK-ILHT 050 – krátký filtr s vložkou
G4 (kap 7.1)
IJK 050 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
IWG 050 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
VFKB – frekvenční měnič (kap 8.1)
PUG, PUD – přepínač pólů (kap 8.1)
PM 55/6 – revizní vypínač (kap 8.1)
TTC – regulace výkonu el. ohřívačů
(kap 8.3)
UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IJK – regulační klapka
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní výkonová charakteristika ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší
pracovní teplotě (80˚C) vhodné pro odvětrání
restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů
a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové
křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství). Upozornění: při horizontální montáži
si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
PUD, PUG – přepínač pólů
pro regulaci otáček
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
REG 16 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
Upozornění
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub, krytu motoru, rámu a silentbloků.
Tyto elementy je třeba objednat samostatně.
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
ILHT/4-050
700x600
1415
5000
0,75
400
2,2
80
59
90
R9
–
ILHT/6-050
700x600
940
3333
0,25
400
1,1
80
51
90
R9
–
–
ILHT/4/8-050
700x600 1380/690
5000
0,75/0,16
400
2,0/0,7
80
59
90
R-611
–
PU
ILHT/6/8-050
700x600
3333
0,45/0,20
400
1,6/1,0
80
51
90
R-610
–
PU
940/700
hmotnost
schema
[kg]
motor.
regulátor
ochrana
–
* Akustický tlak ve vzdálenosti 6 m na straně výtlaku.
208
katalog_01_04.indd 208
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:04
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILHT 050
Pst
14
Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m na straně výtlaku.
Výkonové charakteristiky
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
RRW – regenerační výměníky s vysokou
účinností do čtyřhranného potrubí
Příklady kombinací revizních vík pro různé strany připojení potrubí na
sání a výtlak.
Kryt motoru pro venkovní montáž
R – 610
IRW – deskový křížový rekuperační
výměník tepla s Al lamelami.
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s odděleným vinutím
(4/6, 6/8, 8/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 209
Hrdlo na sání nebo výtlak pro venkovní
montáž
R – 611
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s Dahlanderovým vinutím
(4/8, 6/12)
209
3.11.2008 10:42:06
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILHT 060
14
Vertikální montáž (při montáži s osou motoru
vodorovně si vyžádejte rozměrový náčrtek)
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu. Na skříni jsou revizní
víka, po jejichž demontáži je přístupné oběžné
kolo. Záměnou revizních vík je možné změnit
strany připojení potrubí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory
mají izolaci třídy F a pracovní teplotu -40 až
+80˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Příslušenství VZT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu přednostně s osou motoru svisle. Při použití krytu motoru je ventilátor vhodný i pro venkovní montáž.
•
•
•
•
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulce.
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
Příslušenství VZT
•
•
•
•
Regulace otáček
se provádí u vybraných typů frekvenčním
měničem nebo přepínáním pólů.
ILHT-SOPORTE 060 – montážní rám
ILHT-MOC 060 – kryt motoru (kap. 7.1)
ILHT-MOUNT 060 – hrdlo (kap. 7.1)
KSE-M – silentblok (kap. 7.1)
IAE 060 – pružná spojka (kap 7.1)
IBR 060 – volná příruba (kap 7.1)
IAA 060 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
IBE-ILHT 060 – elektrický ohřívač
(kap 7.1)
IBW-ILHT 060 – vodní ohřívač (kap 7.1)
IFLK-ILHT 060 – krátký filtr s vložkou
G4 (kap 7.1)
IJK 060 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
IWG 060 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
VFKB – frekvenční měnič (kap 8.1)
PUG, PUD – přepínač pólů (kap 8.1)
PM 55/6 – revizní vypínač (kap 8.1)
TTC – regulace výkonu el. ohřívačů
(kap 8.3)
UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IJK – regulační klapka
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní výkonová charakteristika ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší
pracovní teplotě (80˚C) vhodné pro odvětrání
restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů
a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové
křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství). Upozornění: při horizontální montáži
si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
PUD, PUG – přepínač pólů
pro regulaci otáček
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
REG 16 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
Upozornění
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub, krytu motoru, rámu a silentbloků.
Tyto elementy je třeba objednat samostatně.
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
ILHT/4-060
800x700
1420
7000
1,50
400
3,5
80
62
110
R9
–
ILHT/6-060
800x700
940
4667
0,55
400
1,7
80
53
110
R9
–
–
ILHT/4/8-060
800x700 1390/700
7000
1,7/0,35
400
4,0/1,6
80
62
110
R-611
–
PU
ILHT/6/8-060
800x700
4667
0,7/0,30
400
2,2/1,5
80
53
110
R-610
–
PU
930/690
hmotnost
schema
[kg]
motor.
regulátor
ochrana
–
* Akustický tlak ve vzdálenosti 6 m na straně výtlaku.
210
katalog_01_04.indd 210
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:07
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILHT 060
Pst
14
Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m na straně výtlaku.
Výkonové charakteristiky
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
RRW – regenerační výměníky s vysokou
účinností do čtyřhranného potrubí
Příklady kombinací revizních vík pro různé strany připojení potrubí na
sání a výtlak.
Kryt motoru pro venkovní montáž
R – 610
IRW – deskový křížový rekuperační
výměník tepla s Al lamelami.
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s odděleným vinutím
(4/6, 6/8, 8/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 211
Hrdlo na sání nebo výtlak pro venkovní
montáž
R – 611
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s Dahlanderovým vinutím
(4/8, 6/12)
211
3.11.2008 10:42:10
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILHT 065
14
Vertikální montáž (při montáži s osou motoru
vodorovně si vyžádejte rozměrový náčrtek)
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu. Na skříni jsou revizní
víka, po jejichž demontáži je přístupné oběžné
kolo. Záměnou revizních vík je možné změnit
strany připojení potrubí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory
mají izolaci třídy F a pracovní teplotu -40 až
+80˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Příslušenství VZT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu přednostně s osou motoru svisle. Při použití krytu motoru je ventilátor vhodný i pro venkovní montáž.
•
•
•
•
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulce.
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
Příslušenství VZT
•
•
•
•
Regulace otáček
se provádí u vybraných typů frekvenčním
měničem nebo přepínáním pólů.
ILHT-SOPORTE 065 – montážní rám
ILHT-MOC 065 – kryt motoru (kap. 7.1)
ILHT-MOUNT 065 – hrdlo (kap. 7.1)
KSE-M – silentblok (kap. 7.1)
IAE 065 – pružná spojka (kap 7.1)
IBR 065 – volná příruba (kap 7.1)
IAA 065 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
IBE-ILHT 065 – elektrický ohřívač
(kap 7.1)
IBW-ILHT 065 – vodní ohřívač (kap 7.1)
IFLK-ILHT 065 – krátký filtr s vložkou
G4 (kap 7.1)
IJK 065 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
IWG 065 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
VFKB – frekvenční měnič (kap 8.1)
PUG, PUD – přepínač pólů (kap 8.1)
PM 55/6 – revizní vypínač (kap 8.1)
TTC – regulace výkonu el. ohřívačů
(kap 8.3)
UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IJK – regulační klapka
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní výkonová charakteristika ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší
pracovní teplotě (80˚C) vhodné pro odvětrání
restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů
a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové
křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství). Upozornění: při horizontální montáži
si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
PUD, PUG – přepínač pólů
pro regulaci otáček
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
REG 16 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
Upozornění
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub, krytu motoru, rámu a silentbloků.
Tyto elementy je třeba objednat samostatně.
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
ILHT/4-065
800x700
1430
10000
2,20
400
4,8
80
64
135
R9
–
ILHT/6-065
800x700
930
6667
0,75
400
2,4
80
56
135
R9
–
–
ILHT/4/8-065
800x700 1415/715
10000
2,3/0,5
400
5,2/1,9
80
64
135
R-611
–
PU
ILHT/6/8-065
800x700
6667
0,9/0,4
400
2,5/1,8
80
56
135
R-610
–
PU
950/720
hmotnost
schema
[kg]
motor.
regulátor
ochrana
–
* Akustický tlak ve vzdálenosti 6 m na straně výtlaku.
212
katalog_01_04.indd 212
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:11
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILHT 065
Pst
14
Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m na straně výtlaku.
Výkonové charakteristiky
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
RRW – regenerační výměníky s vysokou
účinností do čtyřhranného potrubí
Příklady kombinací revizních vík pro různé strany připojení potrubí na
sání a výtlak.
Kryt motoru pro venkovní montáž
R – 610
IRW – deskový křížový rekuperační
výměník tepla s Al lamelami.
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s odděleným vinutím
(4/6, 6/8, 8/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 213
Hrdlo na sání nebo výtlak pro venkovní
montáž
R – 611
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s Dahlanderovým vinutím
(4/8, 6/12)
213
3.11.2008 10:42:13
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILHT 085
14
Vertikální montáž (při montáži s osou motoru
vodorovně si vyžádejte rozměrový náčrtek)
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu. Na skříni jsou revizní
víka, po jejichž demontáži je přístupné oběžné
kolo. Záměnou revizních vík je možné změnit
strany připojení potrubí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory
mají izolaci třídy F a pracovní teplotu -40 až
+80˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Příslušenství VZT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu přednostně s osou motoru svisle. Při použití krytu motoru je ventilátor vhodný i pro venkovní montáž.
•
•
•
•
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulce.
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
Příslušenství VZT
•
•
•
•
Regulace otáček
se provádí u vybraných typů frekvenčním
měničem nebo přepínáním pólů.
ILHT-SOPORTE 085 – montážní rám
ILHT-MOC 085 – kryt motoru (kap. 7.1)
ILHT-MOUNT 085 – hrdlo (kap. 7.1)
KSE-M – silentblok (kap. 7.1)
IAE 085 – pružná spojka (kap 7.1)
IBR 085 – volná příruba (kap 7.1)
IAA 085 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
IBE-ILHT 085 – elektrický ohřívač
(kap 7.1)
IBW-ILHT 085 – vodní ohřívač (kap 7.1)
IFLK-ILHT 085 – krátký filtr s vložkou
G4 (kap 7.1)
IJK 085 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
IWG 085 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
VFKB – frekvenční měnič (kap 8.1)
PUG, PUD – přepínač pólů (kap 8.1)
PM 55/6 – revizní vypínač (kap 8.1)
TTC – regulace výkonu el. ohřívačů
(kap 8.3)
UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IJK – regulační klapka
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní výkonová charakteristika ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší
pracovní teplotě (80˚C) vhodné pro odvětrání
restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů
a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové
křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství). Upozornění: při horizontální montáži
si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
PUD, PUG – přepínač pólů
pro regulaci otáček
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
REG 16 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
Upozornění
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub, krytu motoru, rámu a silentbloků.
Tyto elementy je třeba objednat samostatně.
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
ILHT/6-085
900x800
950
8400
1,50
400
3,9
80
58
145
R9
–
ILHT/8-085
900x800
700
6300
0,75
400
2,6
80
52
145
R9
–
–
ILHT/6/8-085
900x800
965/720
8400
1,6/0,8
400
4,5/3,1
80
58
145
R-610
–
PU
hmotnost
schema
[kg]
motor.
regulátor
ochrana
–
* Akustický tlak ve vzdálenosti 6 m na straně výtlaku.
214
katalog_01_04.indd 214
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:14
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILHT 085
Pst
14
Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m na straně výtlaku.
Výkonové charakteristiky
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
RRW – regenerační výměníky s vysokou
účinností do čtyřhranného potrubí
Příklady kombinací revizních vík pro různé strany připojení potrubí na
sání a výtlak.
Kryt motoru pro venkovní montáž
R – 610
IRW – deskový křížový rekuperační
výměník tepla s Al lamelami.
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s odděleným vinutím
(4/6, 6/8, 8/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 215
Hrdlo na sání nebo výtlak pro venkovní
montáž
R – 611
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s Dahlanderovým vinutím
(4/8, 6/12)
215
3.11.2008 10:42:17
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILHT 110
14
Vertikální montáž (při montáži s osou motoru
vodorovně si vyžádejte rozměrový náčrtek)
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu. Na skříni jsou revizní
víka, po jejichž demontáži je přístupné oběžné
kolo. Záměnou revizních vík je možné změnit
strany připojení potrubí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory
mají izolaci třídy F a pracovní teplotu -40 až
+80˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Příslušenství VZT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu přednostně s osou motoru svisle. Při použití krytu motoru je ventilátor vhodný i pro venkovní montáž.
•
•
•
•
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulce.
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
Příslušenství VZT
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Regulace otáček
se provádí u vybraných typů frekvenčním
měničem nebo přepínáním pólů.
ILHT-SOPORTE 110 – montážní rám
ILHT-MOC 110 – kryt motoru (kap. 7.1)
ILHT-MOUNT 110 – hrdlo (kap. 7.1)
KSE-M – silentblok (kap. 7.1)
IAE 110 – pružná spojka (kap 7.1)
IBR 110 – volná příruba (kap 7.1)
IAA 110 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
IBE-ILHT 110 – elektrický ohřívač
(kap 7.1)
IBW-ILHT 110 – vodní ohřívač (kap 7.1)
IFLK-ILHT 110 – krátký filtr s vložkou
G4 (kap 7.1)
IJK 110 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
IWG 110 – protidešťová žaluzie
(kap 7.1)
VFKB – frekvenční měnič (kap 8.1)
PUG, PUD – přepínač pólů (kap 8.1)
PM 55/6 – revizní vypínač (kap 8.1)
TTC – regulace výkonu el. ohřívačů
(kap 8.3)
UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IJK – regulační klapka
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní výkonová charakteristika ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší
pracovní teplotě (80˚C) vhodné pro odvětrání
restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů
a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové
křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství). Upozornění: při horizontální montáži
si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
PUD, PUG – přepínač pólů
pro regulaci otáček
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
REG 16 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
Upozornění
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub, krytu motoru, rámu a silentbloků.
Tyto elementy je třeba objednat samostatně.
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
ILHT/6-110
900x800
940
12500
2,2
400
5,4
80
60
160
R9
–
ILHT/8-110
900x800
700
9375
1,1
400
3,4
80
54
160
R9
–
–
ILHT/6/8-110
900x800
985/725
12500
2,6/0,8
400
9,0/5,7
80
60
160
R-610
–
PU
ILHT/6/12-110
900x800
950/470
12500
4,0/0,75
400
9,4/3,4
80
60
160
R-611
–
PU
hmotnost
schema
[kg]
motor.
regulátor
ochrana
–
* Akustický tlak ve vzdálenosti 6 m na straně výtlaku.
216
katalog_01_04.indd 216
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:18
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILHT 110
Pst
14
Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m na straně výtlaku.
Výkonové charakteristiky
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
RRW – regenerační výměníky s vysokou
účinností do čtyřhranného potrubí
Příklady kombinací revizních vík pro různé strany připojení potrubí na
sání a výtlak.
Kryt motoru pro venkovní montáž
R – 610
IRW – deskový křížový rekuperační
výměník tepla s Al lamelami.
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s odděleným vinutím
(4/6, 6/8, 8/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 217
Hrdlo na sání nebo výtlak pro venkovní
montáž
R – 611
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s Dahlanderovým vinutím
(4/8, 6/12)
217
3.11.2008 10:42:20
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILHT 140
14
Vertikální montáž (při montáži s osou motoru
vodorovně si vyžádejte rozměrový náčrtek)
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu. Na skříni jsou revizní
víka, po jejichž demontáži je přístupné oběžné
kolo. Záměnou revizních vík je možné změnit
strany připojení potrubí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory
mají izolaci třídy F a pracovní teplotu -40 až
+80˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Příslušenství VZT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu přednostně s osou motoru svisle. Při použití krytu motoru je ventilátor vhodný i pro venkovní montáž.
•
•
•
•
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulce.
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
Příslušenství VZT
•
•
•
•
Regulace otáček
se provádí u vybraných typů frekvenčním
měničem nebo přepínáním pólů.
ILHT-SOPORTE 140 – montážní rám
ILHT-MOC 140 – kryt motoru (kap. 7.1)
ILHT-MOUNT 140 – hrdlo (kap. 7.1)
KSE-M – silentblok (kap. 7.1)
IAE 140 – pružná spojka (kap 7.1)
IBR 140 – volná příruba (kap 7.1)
IAA 140 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
IBE-ILHT 140 – elektrický ohřívač
(kap 7.1)
IBW-ILHT 140 – vodní ohřívač (kap 7.1)
IFLK-ILHT 140 – krátký filtr s vložkou
G4 (kap 7.1)
IJK 140 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
IWG 140 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
VFKB – frekvenční měnič (kap 8.1)
PUG, PUD – přepínač pólů (kap 8.1)
PM 55/6 – revizní vypínač (kap 8.1)
TTC – regulace výkonu el. ohřívačů
(kap 8.3)
UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IJK – regulační klapka
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní výkonová charakteristika ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší
pracovní teplotě (80˚C) vhodné pro odvětrání
restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů
a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové
křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství). Upozornění: při horizontální montáži
si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
PUD, PUG – přepínač pólů
pro regulaci otáček
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
REG 16 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
Upozornění
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub, krytu motoru, rámu a silentbloků.
Tyto elementy je třeba objednat samostatně.
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
ILHT/6-140
1000x900
960
15000
3,0
400
6,9
80
63
175
R9
–
ILHT/8-140
1000x900
695
11250
1,5
400
4,5
80
57
175
R9
–
–
ILHT/6/12-140
1000x900
950/470
15000
4,0/0,75
400
9,4/3,4
80
63
175
R-611
–
PU
Typ
hmotnost
schema
[kg]
motor.
regulátor
ochrana
–
* Akustický tlak ve vzdálenosti 6 m na straně výtlaku.
218
katalog_01_04.indd 218
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:21
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILHT 140
Pst
14
Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m na straně výtlaku.
Výkonové charakteristiky
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
RRW – regenerační výměníky s vysokou
účinností do čtyřhranného potrubí
Příklady kombinací revizních vík pro různé strany připojení potrubí na
sání a výtlak.
Kryt motoru pro venkovní montáž
R – 610
IRW – deskový křížový rekuperační
výměník tepla s Al lamelami.
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s odděleným vinutím
(4/6, 6/8, 8/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 219
Hrdlo na sání nebo výtlak pro venkovní
montáž
R – 611
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s Dahlanderovým vinutím
(4/8, 6/12)
219
3.11.2008 10:42:23
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILHT 190
14
Vertikální montáž (při montáži s osou motoru
vodorovně si vyžádejte rozměrový náčrtek)
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu. Na skříni jsou revizní
víka, po jejichž demontáži je přístupné oběžné
kolo. Záměnou revizních vík je možné změnit
strany připojení potrubí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory
mají izolaci třídy F a pracovní teplotu -40 až
+80˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Příslušenství VZT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Montáž
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu přednostně s osou motoru svisle. Při použití krytu motoru je ventilátor vhodný i pro venkovní montáž.
•
•
•
•
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulce.
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
Příslušenství VZT
•
•
•
•
Regulace otáček
se provádí u vybraných typů frekvenčním
měničem nebo přepínáním pólů.
ILHT-SOPORTE 190 – montážní rám
ILHT-MOC 190 – kryt motoru (kap. 7.1)
ILHT-MOUNT 190 – hrdlo (kap. 7.1)
KSE-M – silentblok (kap. 7.1)
IAE 190 – pružná spojka (kap 7.1)
IBR 190 – volná příruba (kap 7.1)
IAA 190 – tlumič do potrubí (kap 7.1)
IBE-ILHT 190 – elektrický ohřívač
(kap 7.1)
IBW-ILHT 190 – vodní ohřívač (kap 7.1)
IFLK-ILHT 190 – krátký filtr s vložkou
G4 (kap 7.1)
IJK 190 – žaluziová klapka regulační
(kap 7.1)
IWG 190 – protidešťová žaluzie (kap 7.1)
VFKB – frekvenční měnič (kap 8.1)
PUG, PUD – přepínač pólů (kap 8.1)
PM 55/6 – revizní vypínač (kap 8.1)
TTC – regulace výkonu el. ohřívačů
(kap 8.3)
UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
DT 3 – doběhový spínač (kap 8.2)
HYG 2 – prostorový hygrostat (kap 8.2)
RTR 6721 – prostorový termostat
(kap 8.2)
IBW – vodní ohřívač
IFL – filtrační kazeta EU 5
IJK – regulační klapka
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní výkonová charakteristika ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a vyšší
pracovní teplotě (80˚C) vhodné pro odvětrání
restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů
a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové
křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství). Upozornění: při horizontální montáži
si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
PUD, PUG – přepínač pólů
pro regulaci otáček
DTS 604 – tlakový
diferenciální snímač
REG 16 – regul. k IBE
UNIREG – regul. k IBW
Upozornění
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub, krytu motoru, rámu a silentbloků.
Tyto elementy je třeba objednat samostatně.
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
výkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
ILHT/6-190
1100x1000
955
19000
5,5
400
11,9
80
64
210
R9
–
ILHT/8-190
1100x1000
720
14250
2,2
400
5,9
80
58
210
R9
–
–
ILHT/6/12-190
1100x1000
975/480
19000
5,9/1,25
400
13,9/5,3
80
64
210
R-611
–
PU
Typ
hmotnost
schema
[kg]
motor.
regulátor
ochrana
–
* Akustický tlak ve vzdálenosti 6 m na straně výtlaku.
220
katalog_01_04.indd 220
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:24
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
ILHT 190
Pst
14
Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m na straně výtlaku.
Výkonové charakteristiky
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
RRW – regenerační výměníky s vysokou
účinností do čtyřhranného potrubí
Příklady kombinací revizních vík pro různé strany připojení potrubí na
sání a výtlak.
Kryt motoru pro venkovní montáž
R – 610
IRW – deskový křížový rekuperační
výměník tepla s Al lamelami.
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s odděleným vinutím
(4/6, 6/8, 8/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 221
Hrdlo na sání nebo výtlak pro venkovní
montáž
R – 611
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s Dahlanderovým vinutím
(4/8, 6/12)
221
3.11.2008 10:42:27
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
CVTT 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30
Typový klíč pro objednání
CVTT
10/10
1
2
–
0,75kW
–
3
1100
–
4
H
5
–
TI
6
1 – série
2 – velikost
3 – motor
4 – otáčky
5 – výtlak (H = horizontálně, V = vertikálně)
6 – řemen je standardně vpravo při pohledu ze strany výtlaku (TI = řemen vlevo)
14
Skříň
Směr otáčení
ventilátoru je z ocelového, galvanicky
pozinkovaného plechu, skříň je opatřena hrdly pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni je revizní víko, po jehož demontáži je
přístupný ventilátor a motor. Pohon ventilátoru
je řemenem.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu a je staticky
a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory
jsou s izolací třídy B a pracovní teplotou -40 až
+40˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni motoru a je
přístupná po sejmutí revizních vík ventilátoru.
Montáž
Ventilátor lze montovat pouze v poloze
uvedené na rozměrovém schématu. Volit je
možné směr výtlaku vodorovně nebo nahoru
a servisní stranu, tj. řemen umístěný vpravo
nebo vlevo při pohledu ze strany výtlaku.
je u všech velikostí možná pouze frekvenčním měničem.
rozměry
potrubí
[mm]
Hluk
hodnoty akustického tlaku měřeny ve
vzdálenosti 1,5 m na straně výtlaku.
Příslušenství VZT
ventilátory jsou vhodné pro obecné
vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou
uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru.
Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55 a možnosti venkovní instalace vhodné pro odvětrání
restaurací, nemocnic, sportovních hal, skladů
a výrobních prostor. Nepřehlédněte deskové
křížové rekuperační výměníky tepla (viz příslušenství).
příslušenství montované na sání se
označuje kódem IN, na výtlak kódem
OUT
• CVT MOUNT – vertikální hrdlo
• IRKS – zpětná klapka (kap. 7.1)
• IAE IN, IAE OUT – pružná spojka
(kap. 7.1)
• IBR IN, IBR OUT – volná příruba
(kap. 7.1)
• IAA IN, OUT – tlumič hluku (kap. 7.1)
• IBE – elektrický ohřívač do potrubí
(kap. 7.1)
• IBW – vodní ohřívač do potrubí (kap. 7.1)
• IFLK – filtr s vložkou G4 (kap. 7.1)
• IJK IN, IJK OUT – žaluziová klapka
regulační (kap. 7.1)
• IWG – protidešťová žaluzie (kap. 7.1)
• CTI – krycí stříška
IAE – pružná spojka
IVK, IRK – zpětná žaluzie
IWG – protidešová žaluzie
IAA – tlumič hluku
IBE – elektrický ohřívač
IBW – vodní ohřívač
Příslušenství EL
Regulace otáček
Typ
Pokyny
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
otáčky
[min-1]
• VFKB – frekvenční měnič (kap 8.1)
• PM 55/6 – revizní vypínač (kap 8.1)
• TTC – regulace výkonu el. ohřívačů
(kap 8.3)
• UNIREG – regulátor pro IBW (kap 8.3)
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
výkon
[kW]
IFL – filtrační kazeta EU 5
IFLK – krátká kazeta G4
IJK – regulační klapka
napětí max. teplota
[V]
[˚C]
hmotnost
[kg]
schema
revizní
vypínač
CVTT 7/7
325x325
800/1800
400/2800
0,18/0,75
400
40
43
R9
PM 55/6
CVTT 9/9
400x400
800/1500
1100/4250
0,18/1,10
400
40
52
R9
PM 55/6
CVTT10/10
450x450
600/1300
1500/6200
0,37/1,50
400
40
66
R9
PM 55/6
CVTT12/12
500x500
500/1300
1000/9800
0,37/2,20
400
40
88
R9
PM 55/6
CVTT 15/15
600x600
300/1000
2000/12800
0,55/4,00
400
40
108
R9
PM 55/6
CVTT 18/18
700x700
400/900
3000/21000
1,10/5,50
400
40
147
R9
PM 55/6
CVTT 20/20
800x800
300/800
4000/23800
1,50/7,50
400
40
270
R9
PM 55/6
CVTT 22/22
900x900
300/800
4000/32000
2,20/11,00
400
40
309
R9
PM 55/6
CVTT 25/25
1000x1000
250/650
5000/39800
2,20/11,00
400
40
350
R9
PM 55/6
CVTT 30/28
1200x1200
200/550
6000/55000
2,20/15,00
400
40
472
R9
PM 55/6
222
katalog_01_04.indd 222
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:28
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
CVTT 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30
14
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 223
223
3.11.2008 10:42:30
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
CVTT 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30
14
Hodnoty korekcí pro oktávová pásma [Hz]
Typ
63
125
250
500
1000
2000
4000
CVTT 7/7
17
15
11
12
4
4,5
14
8000
19
CVTT 9/9
17
15
11
12
4
4,5
14
19
CVTT 10/10
17
15
11
11
4
4,5
14
20
CVTT 12/12
16
14
11
10
4,4
4,5
15
21
CVTT 15/15
13
13
10
10
4,6
5
15
22
CVTT 18/18
11
12
9
9
5
6
15
22
CVTT 20/20
10
11
8
8
5,7
7
16
23
CVTT 22/22
9
11
7
8
6,3
7,5
17
24
CVTT 25/25
9
11
7
8
6,3
7,5
17
25
CVTT 30/28
9
11
7
8
6,3
7,5
18
25
Přičtením korekce k hodnotě akustického tlaku ve výkonových charakteristikách ventilátorů se získá hodnota akustického výkonu v oktávových pásmech. Akustický tlak měřen ve vzdálenosti 1,5 m na straně výtlaku.
224
katalog_01_04.indd 224
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:33
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
CVTT 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30
Výkonové charakteristiky
Hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg.
Charakteristiky jsou měřeny podle standardů
UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85
a ASHRAE 51-1985.
14
Typ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
CVTT-7/7 – H
554
710
483
232
222
92
325
325
40
30
780
–
–
CVTT-9/9 – H
605
800
554
300
260
96
400
400
40
30
870
–
–
CVTT-10/10 – H
710
850
605
333
289
94
450
450
40
30
920
–
–
CVTT-12/12 – H
775
950
675
396
341
82
500
500
40
30
1020
–
–
CVTT-15/15 – H
950
1018
775
473
403
88
600
600
40
30
1088
–
–
CVTT-18/18 – H
1018
1250
900
556
479
82
700
700
40
30
1320
–
–
CVTT-20/20 – H
1250
1350
1140
630
630
137
800
800
40
30
1420
1510
80
CVTT-22/22 – H
1350
1500
1250
695
700
161
900
900
40
30
1570
1660
80
CVTT-25/25 – H
1500
1600
1350
796
800
122
1000
1000
40
30
1670
1760
80
CVTT-30/28 – H
1700
1900
1600
870
945
150
1200
1200
40
30
1970
2060
80
CVTT-7/7 – V
554
710
483
232
222
92
325
325
40
30
780
–
–
CVTT-9/9 – V
605
800
554
300
260
96
400
400
40
30
870
–
–
CVTT-10/10 – V
710
850
605
333
289
94
450
450
40
30
920
–
–
CVTT-12/12 – V
775
950
675
396
341
82
500
500
40
30
1020
–
–
CVTT-15/15 – V
950
1018
775
473
403
88
600
600
40
30
1088
–
–
CVTT-18/18 – V
1018
1250
900
556
479
82
700
700
40
30
1320
–
–
CVTT-20/20 – V
1250
1500
1018
630
630
137
800
800
40
30
1540
1660
80
CVTT-22/22 – V
1350
1600
1086
695
700
161
900
900
40
30
1640
1760
80
CVTT-25/25 – V
1500
1800
1190
796
800
128
1000
1000
40
30
1840
1960
80
CVTT-30/28 – V
1700
2000
1390
870
945
128
1200
1200
40
30
2040
2160
80
CVA/CVD
Hrdlo na
sání a výtlak
pro
venkovní
montáž
IRW – deskový křížový rekuperační výměník tepla s Al lamelami.
CTI
Krycí
stříška
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 225
zapojení Y nebo ∆ podle typu a štítku
na motoru
225
3.11.2008 11:03:08
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí ILHT, CVTT
Příslušenství – přehled
14
ILHT-MOC-V – kryt motoru pro
venkovní montáž
• vhodné pro ventilátory ILHT
• používá se při montáži ventilátoru ve venkovním prostředí
• vyroben z ocelového galvanicky
pozinkovaného plechu
• rozměry odpovídají velikostem
příslušných ventilátorů
• typ ventilátoru je nutno uvést
v objednávce
IAA-ILHT – tlumič hluku pro
čtyřhranné potrubí
• lze jej jednoduše připojit ke čtyřhrannému potrubí, zejména ve
spojení s ventilátory typu ILHT
• průběh potlačení hluku a tlakové ztráty jsou znázorněny v diagramu
• jsou-li vyšší požadavky na snížení hladiny hluku, pak doporučujeme spojit dva nebo více tlumičů
do serie
ILHT-MOUNT – hrdlo na sání
nebo výtlak pro venkovní
vertikální montáž
• vhodné pro ventilátory ILHT
• používá se zejména při montáži
ventilátoru ve venkovním prostředí
• vyrobeno z ocelového galvanicky pozinkovaného plechu
• rozměry odpovídají velikostem
příslušných ventilátorů
• typ ventilátoru je nutno uvést
v objednávce
IAA-CVTT – tlumič hluku pro
čtyřhranné potrubí
• lze jej jednoduše připojit ke čtyřhrannému potrubí, zejména ve
spojení s ventilátory typu CVTT
• průběh potlačení hluku a tlakové ztráty jsou znázorněny v diagramu
• jsou-li vyšší požadavky na snížení hladiny hluku, pak doporučujeme spojit dva nebo více tlumičů
do serie
CVTT-MOUNT – hrdlo na sání
nebo výtlak pro venkovní
vertikální montáž
• vhodné pro ventilátory CVTT
• používá se zejména při montáži
ventilátoru ve venkovním prostředí
• vyrobeno z ocelového galvanicky pozinkovaného plechu
• rozměry odpovídají velikostem
příslušných ventilátorů
• typ ventilátoru je nutno uvést
v objednávce
PRO-ILHT – přechod na
kruhové potrubí
• lze jej jednoduše připojit na výtlak a sání ventilátoru typu ILHT
• vyrobeno z ocelového pozinkovaného plechu
• stranu čtyřhranného připojení je
možno osadit volnou přírubou
IBR-ILHT příslušného rozměru
IJK-ILHT – univerzální
regulační klapka
• slouží k regulování soustavy
• po sejmutí ruční regulační páky
s aretační maticí polohy je připravena pro servopohon
PROC-ILHT – přechod na
kruhové potrubí
• lze jej jednoduše připojit na výtlak a sání ventilátoru typu ILHT
• vyrobeno z ocelového pozinkovaného plechu
• stranu čtyřhranného připojení je
možno osadit volnou přírubou
IBR-ILHT příslušného rozměru
IJK-CVTT – univerzální regulační klapka
• slouží k regulování soustavy
• po sejmutí ruční regulační páky
s aretační maticí polohy je připravena pro servopohon
IRKS-ILHT – žaluziová klapka
samotížná
• rám z pozinkovaného plechu
• samotížné lamely z Fe nebo Al
plechu
• lamely otočné na ose
• upozornění: do rychlosti proudění 7 m/s je možno použít Al lamely, pro vyšší rychlosti je nutno
použí provedení S s lamelami
z Fe plechu
Podrobné projekční podklady viz. kapitola 7.1
226
katalog_01_04.indd 226
IRKS-CVTT – žaluziová klapka
samotížná
• rám z pozinkovaného plechu
• samotížné lamely z Fe nebo Al
plechu
• lamely otočné na ose
• upozornění: do rychlosti proudění 7 m/s je možno použít Al lamely, pro vyšší rychlosti je nutno
použí provedení S s lamelami
z Fe plechu
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:36
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí ILHT, CVTT
Příslušenství – přehled
IFLK-ILHT – krátký deskový
filtr G4
• kazeta je vyrobena z galvanizované oceli, filtr se vyjímá dvířky,
nutno pamatovat na volný prostor
pro otevření dvířek a výměnu filtru
• na skříni mohou být osazeny
odběry pro diferenciální tlakový
senzor, kterým lze indikovat zanesení filtru
• IFRK – náhradní filtrační vložka
IAE – pružná vložka pro CVTT
• vložky slouží k připojení potrubí
ke kanálovým ventilátorům CVTT
• zabraňují přenosu chvění na
vzduchovody
IFLK-CVTT – krátký deskový
filtr G4
• kazeta je vyrobena z galvanizované oceli, filtr se vyjímá dvířky,
nutno pamatovat na volný prostor
pro otevření dvířek a výměnu filtru
• na skříni mohou být osazeny
odběry pro diferenciální tlakový
senzor, kterým lze indikovat zanesení filtru
• IFRK – náhradní filtrační vložka
IBR – volná příruba pro CVTT
• volné příruby usnadňují úpravu
potrubí přímo na místě montáže
IWG-ILHT – protidešová
žaluzie
• rám a lamely z pozinkovaného
plechu
• barva přírodní pozink
• lamely jsou pevné
• sí proti vnikání drobného ptactva
• pozední rám na zakázku
• otvory E nejsou standardně vyvrtány, dle nákresu možno vyvrtat
před montáží
IBE-ILHT – elektrický ohřívač pro
čtyřhranné potrubí
• má skříň z galvanizovaného plechu, skříň obsahuje svorkovnici
a vnitřní instalaci
• standardní připojení ke hranatému potrubí, rozměry připojení jsou
shodné s ventilátory ILHT
• výkony ohřívačů se navrhují
podle požadavků zákazníka
IWG-CVTT – protidešová
žaluzie
• rám a lamely z pozinkovaného
plechu
• barva přírodní pozink
• lamely jsou pevné
• sí proti vnikání drobného ptactva
• pozední rám na zakázku
• otvory E nejsou standardně vyvrtány, dle nákresu možno vyvrtat
před montáží
IBE-CVTT – elektrický ohřívač pro
čtyřhranné potrubí
• má skříň z galvanizovaného plechu, skříň obsahuje svorkovnici
a vnitřní instalaci
• standardní připojení ke hranatému potrubí, rozměry připojení jsou
shodné s ventilátory CVTT
• výkony ohřívačů se navrhují
podle požadavků zákazníka
IAE – pružná vložka pro ILHT
• vložky slouží k připojení potrubí
ke kanálovým ventilátorům ILHT
• zabraňují přenosu chvění na
vzduchovody
IBW-ILHT – vodní ohřívač
• je určen pro čtyřhranné potrubí
s ventilátory ILHT
• maximální provozní teplota
150 ˚C
• u přívodních jednotek je vždy
nutno použít protimrazovou ochranu
• UNIREG – regulátor ohřívače,
k dodání jsou dále směšovací
ventily, servopohony nebo celé
směšovací uzly
IBR – volná příruba pro ILHT
• volné příruby usnadňují úpravu
potrubí přímo na místě montáže
IBW-CVTT – vodní ohřívač
• je určen pro čtyřhranné potrubí
s ventilátory ILHT
• maximální provozní teplota
150 ˚C
• u přívodních jednotek je vždy
nutno použít protimrazovou ochranu
• UNIREG – regulátor ohřívače,
k dodání jsou dále směšovací
ventily, servopohony nebo celé
směšovací uzly
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 227
14
227
3.11.2008 10:42:37
Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
CVST
14
Skříň
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, tepelně a hlukově izolovaná skříň je opatřena kruhovým hrdlem na
sání a čtyřhranným hrdlem na výtlaku. Na skříni jsou přístupová dvířka, pro snadný přístup
k ventilátoru a motoru. Pohon ventilátoru je řemenem.
Typ
12/6 H
554
950
675
208
341
82
333
302
40
30
325
–
–
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
12/6 V
554
950
675
208
341
82
381
337
40
30
325
–
–
15/8 H
605 1018 775
258
403
88
307
343
40
30
402
–
–
15/8 V
605 1018 775
258
403
88
431
379
40
30
402
–
–
18/8 H
675 1250 900
268
479
88
389
395
40
30
470
–
–
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory
jsou s izolací třídy F a pracovní teplotou -20 až
+40˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP 55.
18/8 V
675 1250 900
268
479
88
505
447
40
30
470
–
20/10 H
775 1350 1140
333
626
137
475
491
40
30
560 1510
80
20/10 V
775 1500 1018 333
626
137
678
562
40
30
560 1660
80
22/11 H
850 1500 1250 368
697
161
478
529
40
30
614 1660
80
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni motoru
a je přístupná po sejmutí revizních vík ventilátoru.
22/11 V
850 1600 1086 368
697
161
718
612
40
30
614 1760
80
25/13 H
900 1600 1350 423
794
122
486
593
40
30
699 1760
80
25/13 V
900 1800 1190
423
794
122
788
669
40
30
699 1960
80
Montáž
u standardního provedení pouze s výtlakem horizontálně a sáním zleva. Na požádání
lze dodat se sáním zprava či výtlakem vertikálně.
30/14 H
950 1900 1600 463
945
150
648
696
40
30
797 2060
80
30/14 V
950 2000 1390 463
945
150
899
792
40
30
797 2160
80
Regulace otáček
je u všech velikostí možná pouze frekvenčním měničem.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Typ
CVST 9/4
otáčky
min
[min-1]
1200
max
[min-1]
2500
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
9/4 H
483
800
554
152
260
96
289
248
40
30
250
–
–
9/4 V
483
800
554
152
260
96
311
268
40
30
250
–
–
10/6 H
554
850
605
208
289
94
311
266
40
30
275
–
–
10/6 V
554
850
605
208
289
94
341
296
40
30
275
–
–
Hluk
Hodnoty akustického výkonu jsou uvedeny ve výkonových křivkách.
Pokyny
–
Ventilátory vybavené stříškou proti dešti jsou
vhodné pro systémy centrálního větrání v bytové výstavbě, kde mohou při rekonstrukcích výhodně nahradit zastaralé zařízení.
ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká hlučnost ventilátoru a velký výkonový
rozsah. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP 55
vhodné pro odvětrání restaurací, nemocnic,
sportovních hal, skladů a výrobních prostor.
průtok vzduchu při otáčkách
min
max
[m3/h]
[m3/h]
500
2000
výkon
min
[kW]
0,25
napětí max. teplota
max
[V]
[˚C]
[kW]
0,75 230/400V
40
max.
hmotnost
[kg]
49
CVST 10/6
1200
2000
1000
3000
0,37
1,1 230/400V
40
CVST 12/6
800
2000
1000
5000
0,55
2,2 230/400V
40
85
CVST 15/8
600
1500
1500
7000
0,75
3,0 230/400V
40
106
CVST 18/8
700
1400
2000
10000
1,10
4,0 230/400V
40
125
CVST 20/10
500
1100
3000
14000
2,20
7,5 230/400V
40
235
CVST 22/11
500
1200
4000
20000
2,20
11,0 230/400V
40
273
CVST 25/13
400
1000
4000
26000
3,00
11,0 230/400V
40
305
CVST 30/14
300
600
6000
40000
4,00
15,0 230/400V
40
398
228
katalog_01_04.indd 228
54
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:39
Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
CVST
CVST 9/4
14
Typový klíč pro objednání
CVST
10/6
1
2
–
0,5kW
3
–
1400
4
–
H
5
–
TI
6
1 – série
2 – velikost
3 – motor
4 – otáčky
5 – výtlak (H = horizontálně, V = vertikálně)
6 – sání je standardně vlevo při pohledu ze strany výtlaku (TI = sání vpravo)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 229
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a
průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a
tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou
měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS
848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE 511985.
229
3.11.2008 10:42:40
Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
CVST
CVST 10/6
14
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny
podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
230
katalog_01_04.indd 230
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:41
Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
CVST
CVST 12/6
14
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny
podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 231
231
3.11.2008 10:42:41
Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
CVST
CVST 15/8
14
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny
podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
232
katalog_01_04.indd 232
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:41
Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
CVST
CVST 18/8
14
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny
podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 233
233
3.11.2008 10:42:42
Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
CVST
CVST 20/10
14
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny
podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
234
katalog_01_04.indd 234
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:42
Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
CVST
CVST 22/11
14
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny
podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 235
235
3.11.2008 10:42:42
Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
CVST
CVST 25/13
14
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny
podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
236
katalog_01_04.indd 236
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:43
Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory IP 55
CVST
CVST 30/14
14
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny
podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_04.indd 237
237
3.11.2008 10:42:43
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55
Poznámky
14
238
katalog_01_04.indd 238
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 10:42:43
Download

ventilátory do čtyřhranného potrubí