Office: Líščie nivy 7, 821 08 Bratislava
Residence: Štefana Králika 2, 841 Bratislava
Rezervačná zmluva na prenájom bytu
Bytového domu W Apollo Residence Košická
podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
uzatvorená medzi stranami:
W Real s.r.o.
So sídlom: Štefana Králika 2, 841 08 Bratislava
IČO: 46 843 132
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 84158/B
Zastúpená prokuristom: Ing. Linda Móderová, MBA, prokúra
ďalej len „Budúci prenajímateľ“
a
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Číslo OP:
Trvalý pobyt:
Zastúpený/á: osobne
ďalej len „Záujemca“
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.
Budúci prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľností, bytov a apartmánov Bytového
domu Košická Bratislava, obchodný názov W Apollo Residence, v ktorej sa
nachádza/bude nachádzať byt podľa článku II, odst. 2 tejto zmluvy.
2.
Účelom uzatvorenia tejto rezervačnej zmluvy je poskytnúť za podmienok v nej
dohodnutých záujemcovi prednostné a výhradné právo uzatvoriť zmluvu o nájme,
o ktorej uzatvorenie má záujemca záujem.
kontakt: 0904/455 377, e-mail: [email protected], web: www.wreal.sk
Office: Líščie nivy 7, 821 08 Bratislava
Residence: Štefana Králika 2, 841 Bratislava
Článok II.
Predmet Rezervačnej zmluvy
1.
Predmetom tejto Rezervačnej zmluvy je úprava práv a povinností Budúceho
prenajímateľa a Záujemcu pri rezervácii nájmu bytu vo vlastníctve Budúceho
prenajímateľa, a to za podmienok dohodnutých medzi Budúcim prenajímateľom
a Záujemcom.
2.
Záujemca podpisom tejto Rezervačnej zmluvy vyjadruje záväzný záujem uzatvoriť
s Budúcim prenajímateľom zmluvu o nájme bytu v Bytovom dome Košická,
obchodný názov W Apollo Residence, ktorý je pre potreby tejto Rezervačnej zmluvy
určený nasledovne:
2.1 Kategória bytu: 1+1 +KK, 2+1+KK, 3+1+KK
2.2 Poschodie: 9. poschodie, 10. poschodie
2.3 Výhľad do ulice: Košická, Kohútová
2.4 Číselné označenie bytu: ........................
2.5 Typové označenie bytu: PARTNER, MANAGER, FAMILY
2.6 Zariadenie kuchyne vo vyhotovení: AKACIA/ AKACIA-WENGE
2.7 Ostatné typové zariadenie podľa špecifikácie kúpeľne: vaňa/sprchový kút
3.
Budúci prenajímateľ sa zaväzuje, že počas trvania tohto záväzku, ktorý je predmetom
plnenia podľa tejto Rezervačnej zmluvy, neuzatvorí v lehote do 15.10.2013 žiadnu
zmluvu, dohodu ani iné zmluvné dojednanie, a to vrátane zmluvy o budúcej zmluve,
o rezervácii alebo nájme bytu, ktorý je predmetom tejto Rezervačnej zmluvy, s inou
osobou ako so Záujemcom.
Článok III.
Budúce nájomné a budúce prevádzkové náklady bytu
Budúci prenajímateľ a Záujemca sa dohodli, že mesačné nájomné rezervovaného bytu
podľa článku II., odst.2 tejto Rezervačnej zmluvy bude vo výške XXX,-XX € / mesačne,
predpokladaná zálohová úhrada za plnenia spojené s budúcim užívaním a nájmom bytu bude
vo výške XXX,XX € / mesačne, pričom skutočná výška budúcich prevádzkových nákladov a
výška mesačných zálohových platieb za odber elektrickej energie spojených s nájmom bytu,
kontakt: 0904/455 377, e-mail: [email protected], web: www.wreal.sk
Office: Líščie nivy 7, 821 08 Bratislava
Residence: Štefana Králika 2, 841 Bratislava
vrátane ostatných vzájomných práv a povinností zmluvných strán budú predmetom záväznej
právnej úpravy až v budúcej nájomnej zmluve.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
Budúci prenajímateľ sa zaväzuje neponúkať predmet tejto zmluvy iným záujemcom,
a to odo dňa podpisu tejto zmluvy až do dňa uzavretia zmluvy o nájme, prípadne do
uplynutia lehoty na uzatvorenie zmluvy o nájme podľa článku IV., odst. 2 tejto
zmluvy.
2.
Budúci prenajímateľ a záujemca sa vzájomne zaväzujú urobiť všetko preto, aby
uzatvorili nájomnú zmluvu k predmetnému bytu, a to najneskôr do 15.10.2013.
3.
V prípade zmeny výšky nájomného podľa článku III tejto zmluvy zo strany budúceho
prenajímateľa v budúcej nájomnej zmluve môže záujemca od tejto rezervačnej zmluvy
odstúpiť, o čom bezodkladne písomne informuje budúceho prenajímateľa.
Článok V.
Doba plnenia
1.
Táto rezervačná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa podpisu tejto
rezervačnej zmluvy uzatvorenej najneskôr do 7.10.2013 do dňa podpisu nájomnej
zmluvy, uzatvorenej najneskôr do 15.10.2013.
2.
V prípade neuzatvorenia rezervačnej zmluvy a/alebo nájomnej zmluvy v dohodnutej
lehote, tj. v lehote najneskôr do 15.10.2013, nemajú zmluvné strany navzájom žiadne
povinnosti a rezervácia bytu pre záujemcu sa bezodplatne ruší v prospech iného
záujemcu.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) výtlačkoch, každý z nich s právnymi účinkami
originálu, pričom jedno vyhotovenie obdrží záujemca a jedno vyhotovenie obdrží
budúci prenajímateľ.
kontakt: 0904/455 377, e-mail: [email protected], web: www.wreal.sk
Office: Líščie nivy 7, 821 08 Bratislava
Residence: Štefana Králika 2, 841 Bratislava
2.
Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať výhradne len v písomnej forme, a to
očíslovanými dodatkami schválenými všetkými zmluvnými stranami.
3.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
4.
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu spísali podľa svojej slobodnej vôle, určite,
vážne a zrozumiteľne a že nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s ňou a jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.
V Bratislave dňa XX.XX.XXXX
Za budúceho prenajímateľa
.............................................
Ing. Linda Móderová, MBA
prokúra W Real s.r.o.
V Bratislave, dňa XX.XX.XXX
Za záujemcu
................................................
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
osobne
kontakt: 0904/455 377, e-mail: [email protected], web: www.wreal.sk
Download

Rezervačná zmluva na prenájom bytu