Seminár
Interpretácia
smernice EP a
Rady
2006/42/ES o
strojových
zariadeniach
Aktuálny stav legislatívy v
oblasti posudzovania
strojových zariadení
Kvetoslava Steinlová
riaditeľka OEZ a TN, ÚNMS SR
Piešťany, TSÚ
18.11.2010
Aktuálny stav
legislatívy SR
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č.
436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách a
postupoch posudzovania zhody na strojové
zariadenia
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky č.571/2001/ES
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody na výťahy
v znení
nariadenia vlády č. 327/2003 Z. z.,
nariadenia vlády č. 235/2008 Z. z.
zákon o rastlinolekárskej starostlivosti, ktorý
nahradí zákon č. 193/2005 Z. z.
Nový EÚ regulačný balíček na výrobky
Aktuálny stav
legislatívy EÚ
smernica Európskeho parlamentu a Rady
2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene
a doplnení smernice 95/16/ES
smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/127/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
2006/42/ES
Lehota pre transpozíciu: 15.06.2011
Účinnosť transponovaného predpisu:
15.12.2011
Návod EK na interpretáciu smernice
(Ostatná zmena jún 2010)
Nariadenie EP a Rady č. 1107/2009//ES o
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh
Nový EÚ regulačný balíček na výrobky
Nový regulačný
balíček EU
na výrobky
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (ES) č. 764/2008,
ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa
uplatňovania určitých vnútroštátnych
technických pravidiel na výrobky, ktoré sú v
súlade s právnymi predpismi uvedené na trh
v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje
rozhodnutie č. 3052/95/ES
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (ES) č. 765/2008,
ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a
dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním
výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje
nariadenie (EHS) č. 339/93
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO
PARLAMENTU A RADY č. 768/2008/ES
o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov
na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS
Pripravované
zmeny
a ich
harmonogram
1.
MP SR pripraví nový zákon o
rastlinolekárskej starostlivosti, ktorý nahradí
zákon č. 193/2005 Z. z.
2.
MP SR zašle návrh zákona v novembri
2010 zástupcom ÚNMS SR, ktorý navrhnú
znenia článkov týkajúcich sa kontroly
strojových zariadení na aplikáciu pesticídov
(teraz § 4)
3.
ÚNMS SR pripraví návrh nového
nariadenia vlády k strojovým zariadeniam,
ktoré nahradí NV SR č. 436/2008 Z. z.
4.
nové NV o strojových zariadeniach bude
obsahovať znenia príloh a taktiež zabezpečí
transpozíciu smernice 2009/127/ES
Smernica EP a
Rady
2009/127/ES
(6) Medzi strojové zariadenia na aplikáciu
pesticídov patria samohybné, ťahané, nesené,
polonesené strojové zariadenia a letecké
aplikátory, ako aj stacionárne strojové zariadenia
určené na aplikáciu pesticídov na profesionálne a
neprofesionálne účely. Patria medzi ne aj strojové
zariadenia poháňané alebo ručne ovládané
prenosné a ručné, s tlakovou komorou.
(7) Táto smernica sa obmedzuje na základné
požiadavky, ktoré musia strojové zariadenia na
aplikáciu pesticídov spĺňať pred uvedením na trh
a/alebo do prevádzky, pričom európske organizácie
pre normalizáciu sú zodpovedné za vypracovanie
harmonizovaných noriem stanovujúcich podrobné
špecifikácie pre rozličné kategórie takýchto
strojových zariadení s cieľom umožniť výrobcom
splniť tieto požiadavky.
Smernica EP a
Rady
2009/127/ES
(8) Rovnako je dôležité, aby sa na vytváraní
takýchto harmonizovaných noriem rovnocenne
zúčastnili všetky zainteresované strany vrátane
priemyselných, poľnohospodárskych a
environmentálnych organizácií, aby sa zabezpečilo,
že sa prijmú na základe jednoznačnej dohody
všetkých zúčastnených strán.
(9) Medzi strojové zariadenia na aplikáciu
pesticídov patria samohybné, ťahané, nesené,
polonesené strojové zariadenia a letecké
aplikátory, ako aj stacionárne strojové zariadenia
určené na aplikáciu pesticídov na profesionálne a
neprofesionálne účely. Patria medzi ne aj strojové
zariadenia poháňané alebo ručne ovládané
prenosné a ručné, s tlakovou komorou.
Smernica EP a
Rady
2009/127/ES
(10) Táto smernica sa obmedzuje na základné
požiadavky, ktoré musia strojové zariadenia na
aplikáciu pesticídov spĺňať pred uvedením na trh
a/alebo do prevádzky, pričom európske organizácie
pre normalizáciu sú zodpovedné za vypracovanie
harmonizovaných noriem stanovujúcich podrobné
špecifikácie pre rozličné kategórie takýchto
strojových zariadení s cieľom umožniť výrobcom
splniť tieto požiadavky.
(11) Rovnako je dôležité, aby sa na vytváraní
takýchto harmonizovaných noriem rovnocenne
zúčastnili všetky zainteresované strany vrátane
priemyselných, poľnohospodárskych a
environmentálnych organizácií, aby sa zabezpečilo,
že sa prijmú na základe jednoznačnej dohody
všetkých zúčastnených strán.
Smernica EP a
Rady
2009/127/ES
1. v článku 2 druhom odseku sa dopĺňa toto
písmeno:
"m) "základné požiadavky na ochranu zdravia a
bezpečnosť"sú povinné opatrenia týkajúce sa
navrhovania a výroby produktov podliehajúcich
tejto smernici, zabezpečujúce vysokú úroveň
ochrany zdravia a bezpečnosti osôb a v prípade
potreby domácich zvierat a majetku a podľa
možnosti životného prostredia.
Základné požiadavky na ochranu zdravia a
bezpečnosť sú stanovené v prílohe I. Základné
požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť
súvisiace s ochranou životného prostredia sa
vzťahujú iba na strojové zariadenia uvedené v
oddieli 2.4. tejto prílohy.";
2. článok 4 ods. 1 sa nahrádza takto:
Smernica EP a
Rady
2009/127/ES
"1. Členské štáty prijmú všetky primerané
opatrenia, aby zabezpečili, že strojové zariadenia
možno uviesť na trh a/alebo do prevádzky iba
vtedy, ak pri správnej inštalácii, udržiavaní a
používaní na zamýšľaný účel alebo za podmienok,
ktoré možno rozumne predpokladať, spĺňajú
príslušné ustanovenia tejto smernice a neohrozujú
zdravie a bezpečnosť osôb a v prípade potreby
domáce zvieratá a majetok a podľa možnosti
životné prostredie.";
Smernica EP a
Rady
2009/127/ES
3. v článku 9 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza
takto:
"V prípadoch uvedených v odseku 1 uskutoční
Komisia konzultácie s členskými štátmi a inými
zúčastnenými stranami, pričom uvedie opatrenia,
ktoré zamýšľa prijať na účely zabezpečenia vysokej
úrovne ochrany zdravia a bezpečnosti osôb na
úrovni Spoločenstva a v prípade potreby domácich
zvierat a majetku a podľa možnosti životného
prostredia.";
4. článok 11 ods. 1 sa nahrádza takto:
Smernica EP a
Rady
2009/127/ES
"1. Ak členský štát zistí, že strojové zariadenie, na
ktoré sa vzťahuje táto smernica, s označením CE,
ktoré sprevádza vyhlásenie o zhode ES a ktoré sa
používa v súlade so zamýšľaným účelom alebo za
podmienok, ktoré možno rozumne predpokladať,
môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo
v prípade potreby domáce zvieratá alebo majetok
alebo podľa možnosti životné prostredie, prijme
všetky primerané opatrenia na stiahnutie takého
strojového zariadenia z trhu, na zakázanie jeho
uvedenia na trh a/alebo do prevádzky alebo na
obmedzenie jeho voľného pohybu.";
Spôsob
vymáhania
Zákon č. 264/1999 v znení
neskorších predpisov
(Zákon o technickej normalizácii,
posudzovaní zhody a dozoru nad
trhom)
Zákon o rastlinolekárskej
starostlivosti
Zákon č.124/2006 o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci
Zákon o bezpečnosti výrobkov
Ďakujem za pozornosť
Kontakt: Bc. Kvetoslava Steinlová
E-mail: [email protected]
:
02/52493521
Download

bc. steinlova, legislativa pz, piestany 2010.pdf