Vyhodnotenie plnenia
Kontraktu č. 1/2011 k 31. 12. 2011
Predkladá:
Mgr. Dan Sládek
generálny riaditeľ SÚTN
Bratislava, február 2012
Vyhodnotenie plnenia Kontraktu č. 1/2011 k 31. 12. 2011
Medzi Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a Slovenským ústavom technickej
normalizácie bol uzatvorený Kontrakt č. 1/2011 na tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských
technických noriem v zmysle zákona NR SR č. 264/1999 Z. z., na medzinárodnú spoluprácu
a plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z postavenia NNO na rok 2011.
Čl. 5a
Prioritné úlohy/činnosti plne financované zo štátneho rozpočtu
Cieľ 1: Zabezpečiť tvorbu, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických noriem
A1.
Manažovanie a zabezpečovanie tvorby, schvaľovanie a vydávanie slovenských technických
noriem
Cieľ úlohy: Komplexné zabezpečenie PTN vrátane zabezpečenia zmluvných vzťahov, zabezpečenie tvorby,
schvaľovania a vydania STN a s tým súvisiacich činností. Koordinácia a manažovanie činnosti národných
TK. Metodická činnosť súvisiaca s PTN a tvorbou noriem. Riadiace a koncepčné činnosti na národnej úrovni
vrátane medzirezortného pripomienkovania. Plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy podpísanej medzi
CEN/CENELEC (príspevok na preklady HN).
Vecne príslušný útvar:
Úsek technickej normalizácie
Kategória financovania:
A1
Vedúci úlohy:
Ing. Ingrid Zelinová
Charakter úlohy:
Trvalá
Financovanie:
100 % príspevok zo štátneho rozpočtu
Zabezpečovanie zmluvných vzťahov
SÚTN od roku 2005 uzatváral so spracovateľmi normalizačných úloh Rámcovú zmluvu na riešenie normalizačných úloh (ďalej zmluva). V zmluve v čl. 5 – čl. 9 boli priamo uvedené práva a povinnosti spracovateľa,
objednávateľa, podmienky odovzdania predmetu zmluvy, sankcie a ostatné záverečné ustanovenia. Zmluva
bola uzatvorená na dobu neurčitú a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy boli dodatky k zmluve vo forme súpisiek, v ktorých boli uvedené konkrétne termíny a financie vrátane riešiteľa úlohy.
Začiatkom roka 2011 SÚTN, po dohode a konzultáciách s odborníkom na verejné obstarávanie, pristúpil
k príprave zmeny zmluvných vzťahov so spracovateľmi normalizačných úloh, a to formou zmlúv uzatváraných
na dobu určitú a samostatne na každú úlohu. V novej zmluve v čl. 2 – čl. 5 je uvedený predmet zmluvy, termíny
plnenia, cena a záverečné ustanovenia. Otázky neupravené novou zmluvou sa riadia ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok SÚTN na vypracovanie návrhu STN (ďalej VZP). Do konca marca 2011, pokiaľ
neboli doriešené otázky a nejasnosti súvisiace s VO a uplatňovaním uznesenia vlády, SÚTN po dohode
s odborom európskych záležitostí a technickej normalizácie ÚNMS SR zaraďoval do PTN úlohy len schválením
na priame používanie, kde neboli žiadne finančné nároky zo štátneho rozpočtu. Následne v 2. – 4. štvrťroku
zaraďoval úlohy do PTN aj prekladom, pričom veľmi dôsledne zvažoval zaraďovanie úloh prekladom na základe vyhodnotenia kritérií a financií elokovaných na tento účel zo štátneho rozpočtu. V tejto súvislosti bol veľmi
vysoký a kumulovaný nárast prác súvisiacich s kontrolou, schvaľovaním, DTP prácami a vydaním hlavne
v 2. polroku 2011, resp. bude v 1. štvrťroku 2012. Zároveň sa zvýšila administratívna náročnosť prác (spracovanie, kontrola, zmeny) súvisiacich so zabezpečovaním nových zmluvných vzťahov.
Situácia v plánovaní úloh PTN v roku 2011 bola odlišná ako v predchádzajúcich rokoch a súvisí s viacerými
nepriaznivými okolnosťami. V prvom rade ide o zastavenie zaraďovania úloh prekladom do PTN začiatkom
roka 2011 (vysvetlenie uvedené vyššie). Zaraďovanie úloh do PTN prekladom aj v druhom štvrťroku nebolo
plynulé, keďže neboli jasne sformulované a potvrdené finančné podmienky pre normalizáciu na rok 2011
a hlavne na rok 2012 (ovplyvňujú zaraďovanie PÚ). Rozhodnutím GR SÚTN z 22. 6. 2011 bolo zaraďovanie
úloh do PTN prekladom pozastavené, a bolo možné len v odôvodnených prípadoch.
Plynulé zaraďovanie úloh do PTN 2011, po schválení každej úlohy zaraďovanej do PTN GR SÚTN pred
začatím VO, bolo realizované od augusta 2011. Zároveň boli podrobne sledované plánované ako aj fakturované finančné prostriedky na úlohy PTN 2011/2012.
Znižovanie finančných prostriedkov na preklady noriem resp. dlhodobejšie neriešenie môže v budúcom roku
viesť k zníženiu percenta prekladových noriem, a tým aj k pomerne výraznému ovplyvneniu predajnosti
a zníženiu tržieb ako aj negatívnych dotazov zo strany technickej verejnosti.
2
V roku 2011 bolo podpísaných 383 nových zmlúv na riešenie normalizačných úloh, 1 zmluva na medzinárodnú spoluprácu v rámci ETSI (VÚS B. Bystrica) a 77 rámcových zmlúv na normalizačné úlohy.
Plán technickej normalizácie (PTN) je zostavovaný na základe čl. 4, Kontraktu č. 1/2011 a priorít, uvedených
v Pokynoch na prípravu PTN 2011, zverejnených na internetovej stránke SÚTN.
V období od 1. 1. – 31. 12. 2011 bolo do PTN zaradených 1 949 normalizačných úloh (PÚ, časť plánu Č1 –
Č12) vrátane úloh na dopracovanie prekladov noriem spracovaných agentúrou a úloh, ktoré boli oznámené
v etape pripomienkovania. Zazmluvnené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na tvorbu uvedeného
počtu noriem predstavovali v roku 2011 172 761,60 €. Podrobnejšie v tabuľkách 1 a 2.
Počet noriem financovaných z iných zdrojov a zaradených do PTN k 31. 12. 2011 predstavuje 48 noriem.
Normy financuje napr. MDVRR SR, MH SR, Slovenský filmový ústav, Výskumný ústav vzduchotechniky,
ÚKSÚP v Bratislave, VÚVH, SIGNATECH, s.r.o. Bratislava, TUV Slovakia, s.r.o., Letecký úrad, TUV Slovakia,
VÚS, n. o., f. Ingeli, VIUS Cesty, Slovenergo, Civest Bratislava, STU Stavebná fakulta, GasOIL engineering,
s.r.o., Združenie IDS,Slovensko, APPO SR, RETROOO,s.r.o., Ing.Jaroslav Miko – ARTICONF, eustream,
a.s., Ing.František Gilian–STAVBA a POŽIAR, Doprastav, a.s.
Preberanie noriem a ostatných dokumentov ETSI prekladom
Na žiadosť MDVRR SR bolo do plánu technickej normalizácie zaradených prekladom 6 noriem ETSI v roku 2010
a 10 noriem ETSI v roku 2011, ktoré postupne v roku 2011 vychádzali ako STN. SÚTN na základe osobitnej úlohy sledoval predajnosť týchto noriem, doteraz sa nepredala žiadna z týchto preložených noriem STN. V zmysle
dohody medzi MDVRR SR a ÚNMS SR SÚTN poskytol prístup k textom už vydaných noriem STN, ktorých preklad hradilo MDVR SR, tak objednávateľovi (MDVRR SR), ako aj spracovateľovi (VÚS Banská Bystrica).
Bola dopracovaná a do platnosti jej podpísaním vstúpila dohoda na preklady dokumentov ETSI a na ich
zverejňovanie na webovej stránke MDVRR SR, ktorej účastníkmi sú ETSI, MDVRR SR a SÚTN.
Ostatné činnosti realizované v rámci tvorby noriem
V prípade tvorby novej STN alebo revízie normy je SÚTN povinný zabezpečiť notifikáciu do CEN a CENELEC.
V priebehu januára až decembra 2011 SÚTN notifikoval do CEN tvorbu 25 pôvodných STN. Do CENELEC
v rámci postupu Villamoura v sledovanom období SÚTN notifikoval revíziu jednej národnej normy a tvorbu
jednej národnej normy.
V nadväznosti na Rozhodnutie CEN/BT vydávať len konsolidované texty európskych noriem (samostatné
zmeny len veľmi ojedinele), boli prijaté opatrenia na ich spracovanie a prípravu na ďalšie dopracovanie
v DTP a ich tlač. V období od 1. 1. do 31. 12. 2011 bolo spracovaných 47 konsolidovaných textov európskych noriem. Odchodom metodika do dôchodku od 1. 9. 2011 vypracovávanie konsolidovaných textov európskych noriem vo všeobecnej normalizácii (okrem elektrotechniky) realizujú odborní referenti ÚTN ako
ďalšiu činnosť v rámci pracovnej činnosti.
Na základe návrhov TK a odborných referentov ÚTN (previerka sústavy STN) bolo vo Vestníkoch č. 1 –
12/2011 navrhnutých na zrušenie 100 noriem .
V referáte kontroly, metodiky a notifikácie sa elektronicky spracúva schvaľovanie návrhov noriem. Kontrolu
konečných návrhov noriem pred postúpením na schvaľovanie vykonávajú odborní referenti ÚTN v rámci
zadefinovaných činností a zodpovedností.
V období od 1. 1. do 31. 12. 2011 sa uskutočnilo 20 schvaľovacích konaní.
Za toto obdobie bolo skontrolovaných a schválených:
– 1 529 noriem a 72 zmien vydaných tlačou a oznámením vo Vestníku ÚNMS SR,
–
120 zrušených noriem.
Plnenie podmienok zmluvy na poskytovanie príspevku na preklady harmonizovaných noriem
Riadiace stredisko CEN/CENELEC pripravilo Rámcové zmluvy s Európskou komisiou o spolufinancovaní
prekladov európskych noriem podporujúcich legislatívu EÚ. Rámcové zmluvy z roku 2009 boli zmenou predĺžené do konca roka 2012, účinnosť zmien bola určená od 25. 2. 2011. Odborní referenti ÚTN určovali normy,
ktoré podporujú legislatívu EÚ a po doručení faktúr od spracovateľov zodpovedný pracovník SÚTN sústredil
všetky súvisiace podklady na vyžiadanie príspevku na preklad. Prvé fakturačné obdobie trvalo od 25. 2. 2011
do 24. 8. 2011. Kritériám na poskytnutie príspevku vyhovelo 25 európskych noriem CEN za celkovo
7 845,17 EUR a 21 európskych noriem CENELEC za celkovo 8 907,61 EUR. SÚTN vystavil faktúry do CEN
a CENELEC vo výške 12 564,59 EUR. Ďalšie faktúry do CEN a CENELEC budú spracované v januári 2012.
3
Tabuľka 1 – Prehľad počtu noriem zaradených do plánu technickej normalizácie podľa priorít
Rozdelenie
podľa priorít
EN –
harmonizované
EN –
mandátové
EN –
ostatné
ISO/IEC –
medzinárodné
Ostatné normy
STN
a zahraničné
Spolu
PÚ
počet
cena
84
24 935,60
44
počet
Č2
Č3
počet
50
8 266,00
20
0,00
22
11 413,50
17
2 530,00
11
0,00
8
99
15 742,20
122
7 868,50
56
0,00
73
6
3 585,00
2
4 694,00
0
0,00
1
0,00
20
12 144,00
3
350,00
0
0,00
1
0,00
253
67 820,30
194
23 708,50
87
0,00
105
počet
Č7
cena
Č8
počet
cena
Č9
cena
počet
cena
počet
Č4
cena
4
Rozdelenie
podľa priorít
Č1
cena
Č5
Č6
počet
cena
počet
0,00
39
11 198,00
38
4 788,00
16
4 740,50
0,00
48
9 790,50
37
6 697,80
20
1 361,70
0,00 110
13 554,30
145
5 177,50
50
1 960,00
6
1 794,00
0
0,00
2
425,00
10
6 180,00
0
0,00
2
0,00
0,00 213
42 516,80
220
16 663,30
90
8 487,20
Č11
cena
počet
Č10
počet
cena
počet
cena
Č12
cena
počet
cena
Celkom
počet
cena
EN –
harmonizované
EN –
mandátové
13
0,00
5
237,50
8
0,00
4
175,00
1
0,00
5
0,00
305
54 340,60
42
2 250,00
28
2 056,50
43
1 296,50
21
575,00
70
0,00
58
0,00
447
37 971,50
EN – ostatné
68
750,00
88
1 675,00
94
700,00
35
75,00 119
0,00
67
0,00 1 126
47 502,50
1
1 375,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3
0,00
21
11 873,00
3
0,00
1
0,00
5
2 400,00
1
0,00
2
0,00
2
0,00
50
21 074,00
127
4 375,00
122
3 969,00
150
4 396,50
61
825,00 192
0,00
135
0,00 1 949
172 761,60
ISO/IEC –
medzinárodné
Ostatné normy
STN
a zahraničné
Spolu
POZNÁMKA 1: V tabuľke nie je uvedená úloha medzinárodnej spolupráce v cene 5 975 € na zabezpečenie niektorých činností národného sekretariátu pre ETSI v Slovenskej republike.
POZNÁMKA 2: V tabuľke sú zapracované úlohy na dopracovanie a úlohy po etape 4020 – verejné prerokovanie
Tabuľka 2 – Celkový počet noriem v pláne technickej normalizácie
Spôsob prevzatia noriem EN, ISO, IEC
Ostatné
Celkom
Časť
plánu
Prekladom
Originálom
Oznámením vo vestníku
STN
INÉ
5
počet
Cena
počet
cena
počet
cena
počet
cena
počet
cena
PÚ
146
55 501,30
1
175,00
86
0,00
20
12 144,00
0
0,00
253
67 820,30
1
46
23 241,50
1
117,00
144
0,00
3
350,00
0
0,00
194
23 708,50
2
18
0,00
0
0,00
69
0,00
0
0,00
0
0,00
87
0,00
3
11
0,00
0
0,00
93
0,00
1
0,00
0
0,00
105
0,00
4
96
36 199,40
1
137,40
106
0,00
10
6 180,00
0
0,00
213
42 516,80
5
52
16 663,30
0
0,00
168
0,00
0
0,00
0
0,00
220
16 663,30
6
32
8 487,20
0
0,00
56
0,00
2
0,00
0
0,00
90
8 487,20
7
16
4 375,00
0
0,00
108
0,00
3
0,00
0
0,00
127
4 375,00
8
26
3 969,00
1
0,00
94
0,00
1
0,00
0
0,00
122
3 969,00
9
22
1 996,50
0
0,00
123
0,00
5
2 400,00
0
0,00
150
4 396,50
10
35
825,00
0
0,00
25
0,00
0
0,00
1
0,00
61
825,00
11
41
0,00
0
0,00
149
0,00
1
0,00
1
0,00
192
0,00
12
38
0,00
1
0,00
94
0,00
2
0,00
0
0,00
135
0,00
Spolu
579
151 258,20
1 315,00
0,00
2,00
0,00
1 949
172 761,60
5,00
429,40
48,00
cena
21 074,00
počet
POZNÁMKA 1: V tabuľke nie je uvedená úloha medzinárodnej spolupráce v cene 5 975 € na zabezpečenie niektorých činností národného sekretariátu pre ETSI v Slovenskej republike.
POZNÁMKA 2: V tabuľke sú zapracované úlohy na dopracovanie a úlohy po etape 4020 – verejné prerokovanie.
Peer assessment – plnenie kritérií Pokynu č. 20 CEN/CENELEC v rokoch 2011, 2012
Európska rada v rozhodnutí o normalizácii a inovácii zo septembra 2008 vyzvala národné normalizačné organizácie preskúmať realizovateľnosť zavedenia dobrovoľného peer assessmentu s cieľom neustále zlepšovať a vymieňať dobrú prax. Expertná skupina EXPRESS tiež vyzvala NNO na výmenu skúseností o najlepšej praxi a na zavedenie peer assessmentu. Pracovná skupina zložená z členov CEN a CENELEC spracovala kritériá, ktoré musia všetci členovia neustále plniť. Na valných zhromaždeniach CEN a CENELEC
v Krakove sa prijalo rozhodnutie, že si najskôr každý člen spraví samohodnotenie. Bol schválený Pokyn
CEN/CENELEC č. 20, ktorý obsahuje 6 kritérií:
1) Transparentnosť
2) Otvorenosť a aspekt rozpracovania
3) Nestrannosť a konsenzus
4) Efektivita a opodstatnenosť
5) Súvislosť
6) Životaschopnosť a stabilita
Národní členovia CEN a CENELEC museli do 1. 11. 2011 nahlásiť termín vykonania samohodnotenia, ktoré
musí byť ukončené v priebehu roka 2012. V priebehu 2. polroka 2011 sa mohli prihlásiť NNO, ktoré samohodnotenie spravia ešte v roku 2011. Na zasadaní pracovnej skupiny 1. 12. 2011 štyri NNO prezentovali
výsledky sebahodnotenia (Cyprus CYS, Veľká Británia BSI, Taliansko CEI a UNI, Španielsko AENOR).
V CYS bolo do procesu sebahodnotenia zapojených 17 zamestnancov v 6 skupinách. Každá skupina hľadala možnosti zlepšenia v rámci každého z hodnotených kritérií. Audítor overil výsledky každej skupiny. Na
záver zorganizovali dvojdňový workshop so všetkými zamestnancami CYS, aby boli oboznámení s výsledkami sebahodnotenia a postupmi prác. BSI v rámci sebahodnotenia zrevidoval interné smernice. Sebahodnotenie zahrnuli do programu interných auditov a kontrolu výsledkov sebahodnotenia využili interných audítorov. V AENOR boli vybraní 4 zamestnanci a počas dvojdňového zasadania prešli kontrolné otázky
k jednotlivým kritériám. Na zasadaní sa zúčastnili riaditelia odboru normalizácie a informatiky.
Správy zo samohodnotení vykonaných v roku 2012 NNO pošlú vytvorenej komisii, ktorá posúdi plnenie kritérií a výsledky budú podkladom prípadnej úpravy kritérií na vykonanie peer assesmentu audítormi od roku
2013. Peer assessment robený audítormi bude stáť každého člena cca 8 000 €. V pokyne CEN/CENELEC
Guide 20: 2011 sú podrobne spracované všetky kritériá, ktoré musí každá NNO splniť, vrátane spôsobu
vyhodnotenia a monitorovania.
Pracovníčka SÚTN je členkou pracovnej skupiny CEN/CENELEC. Na základe schváleného Pokynu 20:
2011 začala hodnotiť plnenia kritérií. SÚTN spraví samohodnotenie v marci 2012 podľa šiestich kritérií, každé obsahuje 3 – 6 otázok, podľa ktorých treba podrobne opísať pracovné postupy, podať dôkaz o plnení, t. j.,
kde sa informácie nachádzajú, kto má k nim prístup, spraviť štatistiky prístupov k dokumentom, pripomienkovaní návrhov európskych noriem atď.
Spolupráca s orgánmi štátnej správy
SÚTN zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy v oblasti tvorby noriem, zosúlaďovania noriem
a technických predpisov ako aj spoločnej politiky v oblasti technickej normalizácie na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Spolupráca sa realizuje na úrovni technických komisií, v rámci spolupráce pri pripomienkovaní návrhov zákonov, vyhlášok a nariadení vlády spracúvaných úradom, ale aj ostatnými ministerstvami
(viac ako 50 dokumentov pripomienkovaných v ÚTN). Odborní referenti ÚTN sú členmi pracovných odborných skupín pre určité NV na úrade (napr. OOP, výťahy, smernica o strojoch,...), ale aj MDVRR SR (ETSI,
medzirezortná skupina pre stavebníctvo), MH SR (všeobecná bezpečnosť, hračky...). ÚNMS SR v roku
2011obnovil činnosť Rady predsedu úradu pre harmonizáciu a listom vyzval orgány štátnej správy potvrdiť
alebo nominovať nových členov. Členmi sú aj GR SÚTN a riaditeľka ÚTN. Prvé zasadnutie Rady sa konalo
na úrade v novembri 2011 a kladie si za cieľ zlepšiť spoluprácu s orgánmi štátnej správy.
Vydávanie noriem
Prehľad vydaných noriem za sledované obdobie je uvedený v tabuľke 3.
6
Tabuľka 3 – Prehľad vydaných noriem
Vydané normy (vrátane zmien)
Obdobie
tlačou + CD
(zmeny + TNI)
iným spôsobom
(zmeny + TNI)
Január
48
57
Február
48
105
Marec
28
62
Apríl
48
165
Máj
60
89
Jún
40
99
Júl
64
90
August
35
137
September
29
107
Október
25
151
November
52
109
December
52
111
Spolu
529
1 282
Celkove
1 811
Z celkového počtu 1 811 vydaných noriem a zmien (vrátane TNI) bolo vydaných tlačou 529 noriem (vrátane
16 CD) a z toho bolo:
1)
preložených do SJ
– 523 noriem a zmien (28,9 %),
vydaných v origináli
–
6 noriem a zmien,
vydaných v jazyku člena
–
žiadna norma.
1) Pokles v porovnaní s rokom 2010 o 6,1%. Zdôvodnenie pozri v časti zabezpečenie zmluvných vzťahov.
Tlačou bolo vydaných 37 opráv noriem a 68 opráv noriem bolo vydaných oznámením vo Vestníku ÚNMS SR.
SÚTN je povinný po vydaní európskej normy na národnej úrovni zabezpečiť ich notifikáciu do CEN a CENELEC.
V období od 1. 1. do 31. 12. 2011 SÚTN notifikoval:
– v CEN
– v CENELEC
– v ETSI
1192 STN EN a ich zmien,
436 STN EN, STN (HD) a ich zmien, 10 TS, 8 TR,
63 STN EN, 56 STN TBR.
SÚTN priebežne poskytuje spracovateľom normalizačných úloh podklady v elektronickej forme vo viacerých
jazykových verziách podľa požiadavky. Postup a zodpovednosť príslušných útvarov SÚTN sú stanovené
v R 22: 2009 Postup poskytovania podkladov spracovateľom normalizačných úloh.
Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bolo spracovateľom normalizačných úloh pripravených a zaslaných 382 noriem CEN a ISO a 1 073 dokumentov CENELEC a IEC na prevzatie noriem do sústavy STN prekladom.
V rámci metodickej činnosti bol spracovaný nový metodický postup METUS 16 – Prideľovanie a evidencia
triediacich znakov. V súvislosti s novými zmluvnými vzťahmi a zmenami v oblasti PTN boli spracované
a schválené nové zmluvy na riešenie normalizačných úloh, dodatky a všeobecné zmluvné podmienky. V súvislosti s novým Organizačným a Pracovným poriadkom SÚTN ako aj zmenami v procesoch boli postupne
menené a aktualizované IS, Pokyny a metodické usmernenia súvisiace s tvorbou a schvaľovaním STN
v rámci SMK.
Príprava podkladov harmonizovaných STN na vyhlásenie do Vestníka ÚNMS SR
Pracovníci ÚTN uskutočnili kontrolu a opravu súborov harmonizovaných noriem pripravených ÚI na zverejnenie vo Vestníku ÚNMS SR:
Vestník ÚNMS SR č. 1/2011 – Vyhlásenie harmonizovaných noriem STN k NV SR č. 513/2001, k NV SR
č.417/2004, k NV SR č. 302/2004 a k NV SR č. 117/2001.
Vestník ÚNMS SR č. 2/2011 – žiadne HN.
7
Vestník ÚNMS SR č. 3/2011 – žiadne HN.
Vestník ÚNMS SR č. 4/2011 – Vyhlásenie harmonizovaných noriem STN k zákonu č. 90/98.
Vestník ÚNMS SR č. 5/2011 – Vyhlásenie harmonizovaných noriem STN k NV SR č. 194/2005.
Vestník ÚNMS SR č. 6/2011 – Vyhlásenie harmonizovaných noriem STN k NV SR č. 571/2001.
Vestník ÚNMS SR č. 7/2011 – Vyhlásenie harmonizovaných noriem STN k NV SR č. 436/2008.
Vestník ÚNMS SR č. 8/2011 – Vyhlásenie harmonizovaných noriem STN k NV SR č. 308/2004.
Vestník ÚNMS SR č.9/2011 – Vyhlásenie harmonizovaných noriem STN k NV SR č. 443/2001 Z. z., NV
č. 117/2001 Z. z.
Vestník ÚNMS SR č.10/2011 – Vyhlásenie harmonizovaných noriem STN k NV SR č. 582/2008 Z. z., NV
č. 569/2001 Z. z., NV č. 527/2008 Z. z., NV č. 576/2002 Z. z.
Vestník ÚNMS SR č.11/2011 – Vyhlásenie harmonizovaných noriem STN k NV SR č. 417/2004 Z. z., NV
č. 63/2011 Z. z., NV č. 485/2008 Z. z.
Vestník ÚNMS SR č. 12/2011 – Vyhlásenie harmonizovaných noriem STN k NV SR č. 443/2001 Z. z., NV
č. 117/2001 Z. z.
Koordinácia a manažovanie činnosti technických komisií (TK)
Za metodické riadenie TK sú zodpovední odborní referenti ÚTN, ktorí spravidla vykonávajú funkciu tajomníka TK a v spolupráci s predsedami TK organizačne a administratívne zabezpečujú zasadnutia TK.
V rámci PTN odborní referenti ÚTN spolupracujú s členmi TK pri zaraďovaní úloh do PTN, medzinárodnej
spolupráce, spracúvaní stanovísk a pripomienok k návrhom európskych a medzinárodných noriem, pri prekladoch názvov európskych noriem a názvov harmonizovaných noriem na publikovanie v OJ EU a tiež spolupracujú pri previerkach noriem v daných oblastiach.
K 31. 12. 2011 je pri SÚTN zriadených 96 technických komisií (TK), 47 subkomisií (SK) a 6 pracovných skupín (PS). V júni 2011 bola založená nová PS 706 – Plynárenstvo. Spracovanie noriem LPG.
Tabuľka 4 – Prehľad počtu TK, členov a zasadnutí (stav k 31. 12. 2011)
Počet TK
Počet SK
Počet PS
Počet členov
Počet zasadnutí TK/SK/PS
+ mimoriadne
Stavebníctvo
29 z toho 1
latentná
18
1
578/149 SK
28 + 16 mimoriadnych
Chémia a ŽP
22
22
–
317/29 SK
23 + 1mimoriadna
Strojárstvo
28
1
3
(+ 1 v útlme)
390/27 SK
27 + 3 mimoriadne
Elektrotechnika
17
6
1
294
19
Spolu
96
47
5 (+ 1 v útlme)
1 579/205
97 + 20 mimoriadnych
Oddelenie
V 1. štvrťroku bola zo strojárskeho oddelenia pod oddelenie elektrotechniky presunutá TK 37 (vrátane 6 SK)
Informačné technológie, kde pôvodný počet členov vzrástol po usporiadaní odborného seminára QIT „Normy
na riadenie a prevádzku IT“ vo februári 2011 na súčasný počet 45. Taktiež zo strojárskeho oddelenia pod
oddelenie stavebníctva boli presunuté 4 TK .
Zoznam a názvy TK /SK / PS, Štatút a Rokovací poriadok TK sú prístupné na internetovej stránke SÚTN.
Podrobné informácie o činnosti jednotlivých TK/SK/PS sú k dispozícii u odborných referentov ÚTN, ktorí sú
spravidla tajomníci TK resp. manažujú ich činnosti.
V roku 2011 v rámci SMK a cieľov kvality bol spracovaný dotazníkový prieskum medzi členmi TK týkajúci sa
spokojnosti členov s činnosťou a spoluprácou s SÚTN. V rámci dotazníka a odpovedí na 14 otázok mali
možnosť členovia TK vyjadriť svoj názor ako aj navrhnúť ďalšie možnosti spolupráce resp. námetov na zlepšenie a zefektívnenie spolupráce.
8
Najdôležitejšie informácie z činnosti technických komisií (k 31. 12. 2011)
Oddelenie stavebníctva
Oddelenie spravuje celkovo 29 TK, 18 subkomisií, 1 pracovnú skupinu. V roku 2011 sa konalo 28 riadnych
a 16 mimoriadnych zasadaní TK (TK 2, TK5/SK2 (1 + 2), TK 5/SK3, TK 7 (2 mimoriadne), TK 14, TK 15
(1 mimoriadne), TK 17, TK 17/SK 1(2 + 2), TK 58, TK 64, TK 75(2), TK 89 (1 + 2), TK 96, PS 704). TK 12
Žiaruvzdorné materiály v 2. polroku 2011 pozastavila svoju činnosť z dôvodu nízkej aktivity ISO komisie
a tiež aj z dôvodu, že v súčasnosti už nie je podpora domácich výrobcov nakoľko sa na Slovensku pozastavuje výroba v oblasti žiaruvzdorných materiálov.
V rámci TK 5/SK2 prebieha príprava národnej prílohy k norme na zhotovovanie betónových konštrukcií,
ukončila sa oprava národnej prílohy STN EN 206-1 k technológii betónu, rieši sa problematika alkalickokremičitých reaktívností v betóne. V TK 5/SK3 sa prerokúva terminológia pórobetónu, s cieľom pripraviť revíziu pôvodnej STN za finančnej účasti firiem zastúpených v SK. Mimoriadne boli zasadania pracovných skupín TK 7 k zmene STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií. Zmena sa týka výpočtu parkovacích
miest, v TK 97 Komíny sa spracovali revízie národných noriem na navrhovanie. V TK 14 Geotechnika vznikla
na podnet Asociácie geosyntetikov Slovenska subkomisia SK 1 Geosyntetika. Uskutočnilo sa pracovné
stretnutie s účasťou vybraných členov TK 15 Zaťaženie stavebných konštrukcií k príprave novej mapy seizmického ohrozenia, ktorá je súčasťou národnej prílohy k eurokódu STN EN 1998-1. V rámci TK 56 sa pripravuje revízia pôvodnej STN 72 2609 Tehliarske názvoslovie. TK 74 pripravuje dokument na navrhovanie
a zhotovovanie hlinených stavieb (iniciatíva združenia ArTUR − Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj).
TK 96 spracovala za financie združenia Slovenergookno normy na osadzovanie okien – riešenie detailov,
výber materiálov. V rámci TK 88 prebieha prerokovanie normy na železničné tunely (financovanie mimo
SÚTN), TK 103 pripravuje prílohy k norme na navrhovanie striech.
Členovia TK 5 sa zúčastnili konferencie Betón 2011, kde v príspevkoch propagovali normy z oblasti technológie betónu, priestor bol poskytnutý aj na propagáciu SÚTN. Predsedníčka TK 58 bola odbornou garantkou
konferencie Tepelná ochrana budov 2011, kde jedna sekcia bola venovaná legislatíve a normám. Tajomník
TK 75 organizoval konferenciu na tému Znovupoužitie materiálov v stavebníctve, v príspevkoch členov TK
boli propagované STN. Zástupcovia TK 94 pripravili konferenciu na tému cestných materiálov (Nestmelené
a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek v kontexte národných predpisov) vo februári 2011, kde sa aktívne aj
za účasti SÚTN normy propagovali.
V 5 komisiách prebiehajú previerky pôvodných STN (TK 1, TK4/SK3, TK 75, TK 89, 96), niektoré už ukončili.
TK spolupracujú pri tvorbe plánu TN v etape 40.20 konzultáciami k návrhom prekladov názvov noriem
a spôsobu prevzatia noriem.
Návrhy európskych noriem a pracovné dokumenty sa pripomienkovali v roku 2011 zástupcami 7 TK.
Z celkového počtu 408 dokumentov komisií CEN a ISO, kde je P-členstvo, sa obdržalo vyjadrenie k 82 dokumentom, čo predstavuje 20 % odpovedí.
Účasť expertov bola na zasadaní CEN/TC 59 v Miláne, CEN/TC 88 v Malage, CEN/TC 89 Tepelná ochrana
budov a stavebných konštrukcií v Miláne, CEN/TC 228 v Zurichu, CEN/TC 250 Eurokódy v Ispre a Prahe,
CEN/TC 250/SC2 Eurokódy – betónové konštrukcie v Oslo, CEN/TC 250/SC3 Eurokódy – oceľové konštrukcie vo Viedni, CEN/TC 250/SC7 Eurokódy - geotechnika v Cambridge, CEN/TC 250/SC 9 Eurokódy –
navrhovanie hliníkových konštrukcií v Neapole - jediná účasť s príspevkom SÚTN, CEN/TC 104/SC 1 Betón
a výrobky do betónu v Helsinkách.
Po prevzatí komisií z oddelenia strojárstva je potrebné aktivizovať TK 92, predbežne je dohodnutý termín
zasadania s predsedom. Všeobecne sa dá konštatovať, že komisie pracujú aktívne a zastúpenie je primerane rovnovážne z rôznych oblastí. Záujem o členstvo pretrváva (prijatých 56 nových členov). Aktívny bol aj
prístup k vyplneniu a zaslaniu dotazníkov k činnosti TK a spolupráci so SÚTN, obdržaných bolo 228 odpovedí.
Aktivity TK, SK, PS sú výrazné v oblasti najmä národných noriem (aj vo väzbe na legislatívu), medzinárodná
spolupráca je hlavne v oblasti eurokódov, technológie betónu, tepelnoizolačných materiálov, kde sa členovia
zapájajú aj do aktívnej tvorby v rámci pracovných skupín.
Oddelenie chémie a ŽP
V správe oddelenia chémie a životného prostredia je 22 technických komisií a 22 subkomisií. V rámci činnosti TK 18 Textil bola vyčlenená normalizačná práca v rámci CEN/TC 189 a ISO/TC 221, ktoré sa zaoberajú
požiadavkami a skúšobnými metódami na geotextílie, a bola vytvorená nová subkomisia v TK 14 Geotechnika (spravuje stavebné oddelenie). Do činnosti TK 115 Hračky a výrobky pre deti sa v priebehu roka 2011
zapojila svojím členstvom Slovenská obchodná inšpekcia, čo považujeme za dôležitý moment. V roku 2011
9
sa uskutočnilo 23 pravidelných zasadnutí TK (TK 16,TK 18, TK 24, TK 26,TK 27, TK 28, TK 31, TK 50,
TK 72, TK 76, TK 91 a TK 115), 3 pravidelné zasadnutia subkomisií (TK 50/SK 1, SK 2 a SK 3) a jedno mimoriadne zasadnutie TK 50/SK 2 Tuhé biopalivá a tuhé alternatívne palivá, na ktorom sa diskutovala
a prerokovala terminológia v oblasti trvalej udržateľnosti bioenergie, ktoré okrem iného konštatovalo, že
technické predpisy prekladané centrálnou prekladateľskou jednotkou pri Úrade vlády obsahujú pojmy, ktoré
nezodpovedajú technickej praxi a vzniká tým nesúlad s technickými normami a v rámci medzirezortného
pripomienkovania rezorty spravidla neberú ohľad na pripomienky SÚTN týkajúce sa tohto nesúladu.
Z 22 technických komisií pracovalo v roku 2011 aktívne 18 technických komisií, v útlme bola činnosť 4 technických komisií: TK 6 Lesníctvo (informovanie členov len korešpondenčne, riešila sa len 1 úloha, nie je predseda TK – rieši sa), TK 35 Gumárenské suroviny a výrobky (informovanie členov len korešpondenčne, všetky EN sa preberajú na priame používanie), TK 79 Kozmetické výrobky (všetky EN na priame používanie),
TK 101 Stomatológia (všetky EN na priame používanie, nie je predseda – rieši sa). Čo sa týka osvety
a vzdelávania o normách a technickej normalizácii aktívnymi boli predsedovia a členovia TK 91 OOP, TK 90
Obaly, TK 72 Environmentálne manažérstvo, TK 115 Hračky, TK 18 Textil, TK 78 Poľnohospodárske produkty a potravinové výrobky.
Najaktívnejšie v medzinárodnej spolupráci s CEN a ISO pracovali technické komisie TK 50 Ropa, plynné
a kvapalné palivá, ostatné výrobky z ropy a palivá z obnoviteľných zdrojov, TK 105 Zábavná pyrotechnika,
TK 27 Kvalita a ochrana vôd, TK 28 Ochrana ovzdušia, TK 102 Zdravotnícke výrobky. Dvaja členovia TK 50
Ropa a výrobky z ropy – Ing. Mikulec a Ing. Cvengroš z VÚRUP Bratislava sa zúčastnili na plenárnom zasadnutí CEN/TC 19 v Krakove v máji 2011 a Ing. Galo (TSÚ Piešťany), člen TK 115 Hračky a výrobky pre
deti, sa zúčastnil na zasadnutí CEN/TC 252 v Prahe v máji 2011. V júni 2011 sa tajomníčka TK 31 Ing. Lengyelová zúčastnila na plenárnych zasadnutiach CEN/TC 292, CEN/TC 308 a CEN/TC 345 v Haagu.
Mgr. Dohalová, členka TK 101 Stomatológia sa zúčastnila na rokovaniach pracovných skupín WG 8 a WG 9
CEN/TC 55 Stomatológia, ktoré sa uskutočnili v apríli 2011 v Bruseli a v máji 2011 sa zúčastnila s odbornou
prednáškou na sympóziu FEPPD v Benátkach.
Z mimoriadnych aktivít členov TK treba spomenúť odborný seminár k environmentálnemu označovaniu
v Skalici v máji 2011 a odborný seminár k revízii normy na systémy manažérstva kvality, na ktorých mala
odborný príspevok predsedníčka TK 72 Ing. Boďová. Na seminári o označovaní CE v júni 2011 vystúpil
s odborným príspevkom člen TK 115 Ing. Knopp. Členovia TK 115 sa zúčastňujú aj na pravidelných zasadnutiach pracovných skupín k legislatíve na hračky, takisto predseda a niektorí členovia TK 91 OOP sa pravidelne zúčastňujú na pracovných skupinách na OOP, zriadených pri ÚNMS SR. V rámci medzirezortného
pripomienkovacieho konania sa členovia viacerých národných TK vyjadrovali k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov (novela zákona o ovzduší, nariadenie vlády o hračkách, vyhláška o obaloch, vyhláška na textílie).
V rámci spolupráce s organizáciami CEN a ISO sa členovia TK – spracovatelia medzinárodnej spolupráce –
vyjadrili za hodnotené obdobie k 107 dokumentom CEN z celkového počtu 761 dokumentov. V rámci
P-členstva ISO pod správou oddelenia chémie a životného prostredia sa bolo treba vyjadriť k 80 dokumentom. Z tohto počtu sa členovia a spracovatelia jednotlivých TK vyjadrili k 63 dokumentom. V roku 2011 sa
členovia TK vyjadrovali aj k 62 návrhom rezolúcií Technickej rady CEN.
V pláne technickej normalizácie bolo v roku 2011 evidovaných 358 aktívnych úloh, ktoré spadajú pod činnosť
technických komisií oddelenia chémie a životného prostredia, z toho ukončených úloh od 1. 1. 2011 do
31. 12. 2011 bolo 281.
Priebežne každý mesiac prebieha e-mailová konzultácia o spôsobe implementácie návrhov prEN do sústavy
STN, ako aj konzultácia o slovenských názvoch pripravovaných noriem medzi členmi TK a tajomníkom TK.
Oddelenie strojárstva
Počet národných technických komisií v správe oddelenia strojárstva je 28, počet subkomisií 1 a 4 pracovné
skupiny. V júni 2011 bola založená nová PS 706 z oblasti plynárenstva a jej úlohou je revízia noriem
STN 38 6460 a STN 38 6462, ktoré sa rozdelia na tri normy (budú financované z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu).
Po odchode pracovníka z oddelenia strojárstva (11/2010, bez náhrady), v priebehu januára až marca 2011
bola do oddelenia elektrotechniky presunutá TK 37 a štyri TK do oddelenia stavebníctva.
V súvislosti s posunom vekovej hranice členov TK, kde prevažne pracuje staršia generácia nad 55 rokov, spolupracujú so SÚTN v oblasti strojárstva tzv. experti (11 expertov), ktorí majú čestné členstvo v TK. V niektorých
TK je chýbajúce zastúpenie čiastočne z ministerstiev, profesijných organizácií, skúšobní. V štádiu riešenia naďalej ostáva TK 29 Bezpečnosť strojov a ergonómia, ktorá je bez predsedu (vzniknutá situácia sa priebežne
rieši, ale spomedzi členov nie je záujem, na pozíciu predsedu navrhujeme osloviť Technickú univerzitu
10
v Košiciach a opätovne NIP). TK 63 Potravinárske stroje je momentálne bez predsedu a v štádiu reaktivizácie jej činnosti.
Tradične sa v máji 2011 konalo spoločné zasadanie slovenskej a českej TK 45 a TNK 62 (oblasť ocelí). Odborný referent oddelenia ako tajomník TK Zváranie aktívne spolupracoval pri zabezpečovaní zasadnutí
ISO/TC 44 SC 10, ISO/TC 44 SC 11 a ISO/TC 226 na Slovensku. Aktívna medzinárodná spolupráca, pripomienkovanie a hlasovanie k dokumentom prebieha v nasledujúcich TK 8, TK 71, TK 51, TK 107, TK 11,
TK 45, TK 33, TK 68, TK 63, TK 113, TK 110.
Na národnej úrovni členovia TK 100, TK 98 p. Lohyňa a p. Ivanov pravidelne školia technikov v oblasti obsluhy zdvíhacích zariadení, výťahov a zároveň sa podieľajú aj na revíziách noriem z danej oblasti. Spolu
s Ing. Stachom sa aktívne podieľajú na činnosti pracovnej skupiny PS LIFT, ktorú zriadil ÚNMS SR.
V TK 108 Osvetlenie sa prof. Horňák zaoberá problematikou osvetlenia tunelov, prispieva do časopisu Normalizácia, podieľa sa na zabezpečení výstavných priestorov a propagácie noriem a SÚTN. Predseda komisie prof. Smola a člen Ing. Gašparovský na pôde Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti vytvárajú platformu, kde sa budú zhromažďovať pripomienky odborníkov k existujúcim alebo pripravovaným pôvodným
STN. V TK (32, 68, 33, 23) sa riešia previerky noriem a z nich vyplývajúce úlohy na národnej úrovni. Ide
o napr. nové STN z oblasti plynárenstva , revízia národnej normy STN 26 8805 v súvislosti s inováciami,
normy z oblasti štatistických metód. V nadväznosti na previerky pôvodných STN v TK 45 Oceľ je potrebné
aktívne pripomienkovanie technických noriem z technických komisií ECISS. V TK 110 Metrológia sa spracúva terminológia v nadväznosti na normalizačné dokumenty z Pokynu ISO/IEC 99. V prierezových TK ako
napr. TK 107 Posudzovanie zhody sa riešia otázky nových pravidiel v rozpracúvaných technických dokumentoch týkajúcich sa posudzovania zhody a postavenia inšpekčných orgánov v technickej verejnosti na
Slovensku. TK 22 Kvalita rieši pripomienkovanie dokumentov z oblasti kvalifikácie personálu a manažérstva
inovácií.
V rámci jednotlivých pracovných skupín v TK PS 702 sa dokončuje sa spracovanie terminologickej normy
z oblasti letectva a kozmonautiky, konečný návrh je už odovzdaný na SUTN (samofinancované spracovateľom). Vydanie tejto rozsiahlej normy sa predpokladá v roku 2012.
TK PS 706 – spracovávajú sa revízie noriem STN 38 6460 a STN 38 6462, z ktoré sa rozdelili na tri normy
(samofinancované spracovateľom).
TK PS 703 – rieši najmä pôvodnú normu STN 27 0143 a súvisiace technické dokumenty.
TK PS 701 – činnosť po vydaní normy STN EN 15733 Služby realitných kancelárií sa sústredila hlavne na jej
propagáciu ako aj publikovaním článku Ing. Litomerickej z NARKS v časopise Normalizácia 1/2011.
Oddelenie elektrotechniky
Oddelenie elektrotechniky k 31. 12. 2011 koordinovalo 17 TK, 6 subkomisií a 1 osobitnú pracovnú skupinu
PS 705, ktorá bola zriadená v septembri 2010 na revíziu národnej normy STN 34 1391 Aktívne bleskozvody.
Spolu v TK pôsobí 294 členov. Okrem toho TK 84 Elektrické inštalácie a ochrana pred zásahom elektrickým
prúdom má vytvorenú pracovnú skupinu na previerku pôvodných národných noriem STN z tejto oblasti.
Napriek snahám a výzvam zo strany odborného referenta zaslaným potenciálnym organizáciám sa pre nezáujem nezriadila TK pre oblasť nanotechnológií. Oblasť elektromobilov nemá samostatnú TK zrkadlovú
k TC 69 elektrické cestné vozidlá a elektrické priemyselné nákladné vozidlá. Niektoré elementy tejto oblasti
sú zastrešené v rámci existujúcich TK (TK 82 pre oblasť zásuviek a konektorov na nabíjanie, TK 84 elektrické inštalácie pre nabíjacie stanice). Aktívne P členstvo v TC 69 je zastrešené spracovateľom úlohy medzinárodnej spolupráce – spoločnosťou BroadBit z Komárna.
V roku 2011 došlo k 30 zmenám v členstve v TK, keď 13 členov skončilo svoje členstvo a pribudlo 17 nových
členov. Najväčšia zmena nastala presunutím TK 37 Informačné technológie aj so svojimi 6 subkomisiami
z oddelenia strojárstva pod oddelenie elektrotechniky. Tým výrazne vzrástol celkový počet členov TK v zodpovednosti referentov tohto oddelenia.
V roku 2011 sa uskutočnilo 19 zasadnutí TK/SK a 4 zasadnutia pracovnej skupiny PS 705. Komunikácia
s členmi TK väčšinou prebieha elektronicky. V sledovanom období sa členovia TK prostredníctvom spracovateľa úloh medzinárodnej spolupráce alebo SUTN mohli vyjadriť k 700 dokumentom. Vyjadrili sa spolu
k 254 dokumentom CENELEC, IEC a ETSI. Najaktívnejšie sú v tomto ohľade TK 104, TK 34, a TK 20. Najviac dokumentov na pripomienkovanie je však v TK 37v rámci ISO/IEC/JTC1 a jej 6 SC aktívne participujú
členovia TK 37 priamo cez online server ISO.
Negatívna je stále situácia v TK 86 Zariadenia a ochranné systémy do potenciálne výbušných atmosfér,
ktorá je bez predsedu a komisia je pasívna. Napriek tejto skutočnosti sa v tejto oblasti prekladajú skoro všetky EN na základe dobrej spolupráce odborného referenta SUTN a aktívnej členky TK, ktorá je spracovateľ-
11
kou noriem. Do pripomienkovania návrhov na európskej úrovni a ani do pripomienkovania prekladov do STN
sa však ostatní členovia nezapájajú.
Aktívne naďalej pracuje TK 83 Elektrické a elektronické zariadenia pre železnice, kde jej predseda je zároveň spracovateľom úloh normalizačnej spolupráce v IEC TC 9 a v príslušných zrkadlových TC/SC 9x
v CENELEC, pričom záujem o prístup k pracovným dokumentov prejavilo 16 členov TK. Z tejto TK je jeden
člen aj členom pracovnej skupiny WG 13 pri CLC/SC 9XC. Návrh normy na úsekové deliče dosiaľ nebol
vypracovaný pre pochybnosti Európskej železničnej agentúry (ERA), či úsekové deliče možno považovať za
prvky interoperability, ak nemôžu byť skúšané a certifikované nezávisle od trakčného vedenia. Na
42. zasadnutí subkomisie CLC/SC 9XC, ktoré sa konalo v októbri 2011 v Ríme, požiadala subkomisia technickú komisiu CLC/TC 9X o ukončenie projektu, pretože ERA zrušila požiadavku Rfs-017 týkajúcu sa úsekových deličov.
Najbližšou úlohou tejto TK bude revízia pôvodných národných noriem z hľadiska zosúladenia s vydanými
EN. Aktivita tejto TK aj pri pripomienkovaní sa potom odráža aj do tvorby vnútropodnikových technických
predpisov Železníc slovenskej republiky. Tento postup je nutný najmä pri plnení požiadaviek Technických
špecifikácií interoperability (TSI), vydaných na podporu smernice 2008/57/ES, ktorá platí tak pre vysokorýchlostný, ako aj konvenčný železničný systém. Táto smernica je už implementovaná do právnych predpisov SR
(Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach, účinný od 1. 1. 2010, ruší nariadenie vlády č. 594/2006 Z. z.).
Z hľadiska normalizačnej činnosti v oblasti pokrytej TK 53 Káble a elektroizolačné materiály sa situácia zmenila iniciatívou Ing. Giliana z Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR, ktorý v súvislosti s povinným posudzovaním káblov z hľadiska požiarnej odolnosti v stavbách spracoval návrh národnej normy na posudzovanie káblov určených na zabezpečenie prevádzky zariadení počas požiaru. V súvislosti s mandátom
Európskej komisie na tvorbu EN na posudzovanie požiarnej odolnosti elektrických káblov podliehajúcich
smernici a novému nariadeniu EÚ o stavebných výrobkoch sa Ing. Gilian a Ing. Šantavý stali aktívnymi
členmi pracovnej skupiny CLC/TC20/WG10.
Osobitne hodnotíme TK 37, ktorú oddelenie elektrotechniky prevzalo na začiatku tohto roku. TK 37 má
v súčasnosti 45 členov. Väčšina členov sú zástupcovia firiem, poradenských, audítorských a certifikačných
orgánov pôsobiacich v oblasti informačných technológií. Z oblasti štátnej správy má zastúpenie MF SR, MŽP
SR a NBÚ SR. MŽP SR aktualizovalo svojich zástupcov v TK, žiaľ, títo pôsobia zatiaľ pasívne.
TK 37 je veľmi aktívna v medzinárodnej spolupráci, členovia pôsobia ako experti v pracovných skupinách
príslušných subkomisií ISO a ISO/IEC s členstvom typu P. TK má 6 subkomisií SK, ktoré sú zrkadlovými
subkomisiami SC 7, SC 17, SC 27, SC 31, SC 34 a SC 36 spoločnej komisie ISO/IEC/JTC 1 Informačné
technológie. V apríli 2011 sa konalo v Singapúre zasadnutie ISO/IEC/JTC 1/SC 27 Bezpečnosť informačných technológií, na ktorom sa zúčastnil predseda SK 27 Ing. Ďurčík. Na zasadnutí bola schválená tvorba
nového projektu v oblasti cloud computing, ktorý bude viesť Ing. Ďurčík. V máji 2011 sa konalo vo Viedni
zasadnutie ISO/IEC/JTC 1/SC 31 Automatický zber údajov, ktorého sa zúčastnil predseda SK 31 Ing. Štaffen a členka SK pani Revallová.
V rámci európskej normalizácie sa najaktívnejšie zapájajú do procesu tvorby noriem svojimi pripomienkami
členovia SK 17 v oblasti elektronického podpisu. Zástupca NBÚ SR, pán Rybár, pôsobí ako expert
v ISO/IEC/JTC 1/SC 17, v CEN/TC 224, v ISO/TC 154, ISO/TC 171/SC 2 a súčasne aj v pracovnej skupine
technickej komisie ETSI/ESI Elektronické podpisy a infraštruktúry.
Pod záštitou TK 37, a v spolupráci so SUTN, sa vo februári 2011 uskutočnil odborný seminár QIT 2011Normy pre riadenie a prevádzku IT, kde jej členovia prezentovali nielen funkcie, význam a procesy normalizácie v oblasti informačných technológií, ale aj konkrétne platné, resp. pripravované odborné normy. Seminár bol určený pre manažérov IT, manažérov procesov IT, manažérov projektov IT a manažérov kvality.
Vo februári 2011 sa uskutočnilo pravidelné výročné zasadnutie TK 37, na ktorom sa vyhodnotila činnosť
TK 37 a jej príslušných subkomisií za rok 2010 a prerokoval sa rámcový plán činnosti na rok 2011. V apríli
2011 sa uskutočnilo zasadnutie SK 7 Softvérové inžinierstvo a v júni sa konalo spoločné zasadnutie SK 27
Bezpečnosť informačných technológií a SK 7 Softvérové inžinierstvo. Rokovalo sa o preberaní noriem
ISO/IEC do sústavy STN a vytipovali sa dôležité dokumenty, ktoré by sa mali preložiť. Značná časť programu bola venovaná príprave odborného seminára QIT 2012 a dvom plánovaným workshopom. V septembri
sa konalo zasadnutie SK 27, ktoré bolo venované prerokovaniu a pripomienkovaniu návrhu STN preberajúcej prekladom ISO/IEC 27005 a ujednoteniu príslušnej terminológie.
Traja členovia TK 37 zastupujú SÚTN v pracovnej skupine Terminológia informačných a komunikačných
technológií, ktorá pôsobí v rámci Slovenskej terminologickej siete. Prvé stretnutie tejto pracovnej skupiny sa
uskutočnilo v októbri 2011.
Všeobecným problémom v TK je nedostatok spracovateľov normalizačných úloh. Nezáujem o túto činnosť
zo strany členov TK je odôvodňovaný pracovným vyťažením v organizácii a malá podpora zamestnávateľov
12
vykonávať takúto činnosť. Existujúci spracovatelia teda spracúvajú aj normy z oblasti inej TK ako sú členmi,
čo sa odráža aj na kvalite prekladov. Rizikové zostávajú najmä v oblastiach úzko súvisiacich s bezpečnosťou
pri práci a s legislatívou, napr. oblasť elektrických inštalácií (TK 84), elektrických rozvodov (TK 43 Energetika), kde je záujem o normy vysoký a teda sa všetky prekladajú a dôležitosť správneho prekladu je vysoká.
Členovia TK 43 by uvítali vyriešenie problému aj preberaním českých noriem.
Normy z oblasti EMC zastrešenej TK 34 spracúval slovenské verzie EN v niekoľkých posledných rokoch
spracovateľ z inej TK, pretože spracovateľ z minulosti sa sústredil na preklady noriem z oblasti telekomunikácií, ktoré financuje MDVRR SR. Je potešiteľné, že tento spracovateľ opäť prejavil záujem spracúvať normy
aj z oblasti EMC. TK 34 je však aktívna pri pripomienkovaní návrhov dokumentov a niektorí členovia sa zúčastňujú na tvorbe a aktualizácii terminologického anglicko-slovenského slovníka pre oblasť telekomunikácií,
podobne ako niektorí členovia TK 41 a TK 80. Slovník spravuje VÚS Banská Bystrica a v súčasnosti sa tieto
tri TK podieľajú na zosúlaďovaní tohto slovníka a terminologickej databázy SÚTN s termínmi používanými
v STN pre túto oblasť. Uspokojivá je snáď len situácia v TK 82 Elektrické prístroje a rozvádzače, ktorá má
dvoch spracovateľov noriem.
V roku 2011 sa zvýšila aktívna činnosť členov TK na európskej a medzinárodnej úrovni ako je uvedené vyššie. Všeobecne možno konštatovať, že väčšina členov TK pristupuje ku svojej činnosti v TK pasívne (okrem
niekoľkých výnimiek, napríklad Prof. Ing. Horňák, DrSc. z TK 20 takmer pravidelne prispieva do časopisu
Normalizácia a propaguje normy aj na internetových stránkach) a zvýšená aktivita sa dosahuje len v prípadoch aktívneho predsedu TK alebo odborného referenta. Pravdepodobne pasivita členova je len všeobecným odrazom nezáujmu ich materských organizácií (podnikateľských subjektov) o aktívnu účasť na normalizačnej práci a sú len pasívnymi používateľmi noriem, ktoré vytvorí niekto iný. Niekedy je dôvodom to, že táto
činnosť zo strany SUTN nie je platená. Objavuje však záujem o spoluprácu v nových oblastiach normalizácie
ako sú elektromobily (BroadBit), ICT (NBÚ), interoperabilita železníc (ŽSR), kde však v niektorých prípadoch
ešte nie je dostatočný počet záujemcov na založenie TK.
Pozitívne je tiež to, že pri konkrétnych odborných dotazoch z verejnosti alebo potreby konzultácie oslovení
členovia TK zväčša aktívne spolupracujú s odborným referentom (napr. z TK 30 prof. Ing. Hrabovcová, doc.
Ing. Georgiev z TK 104, Ing. Bojko z TK 110, Ing. Cengel z TK 83, pán Kroupa z TK 43 a ďalší. TK 106 sa
dokonca rozhodla propagovať normy v jej pôsobnosti na odborných seminároch firmy UTC Fire & Security,
ktoré sa konali po celom Slovensku v novembri 2011. Pripravený bol aktualizovaný leták ponuky noriem
z oblasti Poplachových systémov.
Ostatné činnosti vykonávané v rámci úlohy A1
Spracovanie podkladov, resp. vypracovanie:
– vyhodnotenie plnenia Kontraktu za rok 2010,
– vyhodnotenie Koncepcie štátnej politiky v oblasti TN za rok 2010,
– Výročnej správy SÚTN 2010,
– Ročenky úradu 2010, časť SÚTN,
– nového návrhu zmluvy na normalizačné úlohy, dodatkov a Všeobecných zmluvných podmienok,
– podkladov na VO k normalizačným úlohám,
– pripomienok k návrhom zákonov v medzirezortnom pripomienkovaní, vyhlášok v spolupráci s ÚNMS SR
(chémia, stavebníctvo, elektrotechnika, strojárstvo).
Cieľ 2: Zabezpečiť činnosti Národného normalizačného orgánu
A2.
Manažovanie a zabezpečovanie činností vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a členstva
v medzinárodných a európskych normalizačných organizáciách (ISO, CEN)
Cieľ úlohy: Účasť na zasadaniach Správnej rady CEN (CA) a valných zhromaždení CEN a ISO (AG). Vedenie agendy zmlúv na medzinárodnú spoluprácu, zabezpečovanie zasadnutí technických komisií ISO, IEC,
CEN a CENELEC na Slovensku, manažovanie finančného príspevku pre delegátov na zasadania TC. Zabezpečiť spracovanie medzinárodných a európskych normalizačných dokumentov ISO a CEN a plnenie
požiadaviek v rámci členstva v ISO a CEN. Sledovať aktualizáciu prírastkov a úbytkov harmonizovaných
noriem s cieľom pripraviť podklady na oznámenie harmonizovaných STN noriem.
Vecne príslušný útvar:
Úsek informatiky
Kategória financovania:
A2
Vedúci úlohy:
Ing. Igor Hladík
Charakter úlohy:
Dlhodobá
Financovanie:
100 % príspevok zo štátneho rozpočtu
13
Účasť na zasadaniach riadiacich orgánov
V priebehu roka 2011 sa pracovníci SÚTN zúčastnili na nasledujúcich zasadaniach riadiacich orgánov:
– Ing. Anna Špačková – zasadanie CCB v Berlíne 22. – 23. 2. 2011,
– Ing. Ľubica Pernecká, Martina Fajthová, MBA – zasadanie pracovnej skupiny CEN/CENELEC WG
Membership, Brusel 2. – 3. 3. 2011,
– Ing. Andrej Svatík, CSc. – zasadanie poradnej skupiny CEN/CENELEC Legal Platform, Brusel 8. – 9. 3. 2011,
– Ing. Ingrid Zelinová – 69. zasadanie technickej rady CEN, Brusel 21. – 23. 3. 2011,
– Ing. Ľubica Pernecká – zasadanie Správnej rady CEN, Brusel 29. – 30. 3. 2011,
– Ing. Igor Hladík – zasadania Európskeho fóra pre distribúciu noriem CEN/CENELEC, Delft 29. – 31. 5. 2011
a Kodaň 3 – 4. 11. 2011,
– Ing. Ingrid Zelinová, Ing. Ľubica Pernecká, Ing. Andrej Svatík, CSc. – zasadania valných zhromaždení
CEN a CENELEC a Správnej rady CEN, Krakov 7. – 9. 6. 2011,
– Ing. Ingrid Zelinová, Ing. Ľubica Pernecká – valné zhromaždenie ISO, India, 19. – 23. 9. 2011
– Ing. Ingrid Zelinová – 70. zasadanie technickej rady CEN, Brusel, 18. – 19. 10. 2011,
– Ing. Ingrid Zelinová, Ing. Ľubica Pernecká – zasadanie Správnej rady CEN, Brusel 23. – 25. 11. 2011,
– Ing. Ľubica Pernecká – Zasadnutie WG CEN/CENELEC on Membership, Brusel 30. 11. – 1. 12. 2011,
Podrobné informácie zo zasadaní sa uvádzajú v správach zo ZPC.
V marci 2011 SÚTN pripravoval zasadanie ISO/TC 226 – Materiály na výrobu primárneho hliníka, ktoré sa
uskutočnilo 5. – 6. 4. 2011. Na zasadaní sa zúčastnilo 16 delegátov. V máji sa uskutočnili zasadania dvoch
subkomisií ISO/TC 44 – Zváranie a príbuzné procesy, 16. – 17. 5. 2011 bolo zasadanie našej SC 11 – Kvalifikačné požiadavky na personál vykonávajúci zváranie a pridružené procesy (21 delegátov), 18. – 19. 5. 2001
SC 10 – Unifikácia požiadaviek v oblasti zvárania kovov (23 delegátov).
SÚTN navštívila dňa 29. 3. 2011 štvorčlenná čínska delegácia na čele s viceadministrátorom Čínskeho normalizačného úradu SAC. Zaujímali sa predovšetkým o náš zákon upravujúci oblasť normalizácie a dobrovoľné postavenie noriem v našej legislatíve.
Referát medzinárodných vzťahov pripravil v roku 2011 spolu 6 rámcových zmlúv na medzinárodnú spoluprácu a 2 dodatky k existujúcim zmluvám.
Počas sledovaného obdobia SÚTN prispel dvom delegátom zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave na zasadanie CEN/TC 250/SC 9 a CEN/TC 325.
Medzinárodná spolupráca v rámci ISO
Členstvo v ISO
Medzinárodné normy ISO sa vypracúvajú v technických komisiách ISO/TC a subkomisiách ISO/TC/SC
a v pracovných skupinách ISO/TC/SC/WG. V priebehu roka 2011 sme požiadali ISO o zrušenie O-členstva
v komisii ISO/TC 185 z dôvodu straty záujmu odbornej verejnosti o túto oblasť a o zmenu P-členstva
v ISO/TC 215 z finančných dôvodov spracovateľa. Po vydaní normy ISO 26000 Guidance on social responsibility bola v máji 2011 zrušená ISO/TMB/WG Social Responsibility a tým zaniklo naše O-členstvo v nej. Na
druhej strane sme požiadali o nové P-členstvá v komisiách ISO/TC 154 a ISO/TC 171/SC 2 a O-členstvo
v ISO/TC 171, ISO/TC 236 a ISO/TC 242.
V tabuľke č. 5 je uvedené zastúpenie SÚTN v technických komisiách a subkomisiách ISO.
Tabuľka 5 – Členstvo v ISO/TC/SC
Organizácia
(počet TC/SC)
ISO + JTC 1 + CASCO,
COPOLCO, DEVCO,
REMCO
765
P-členstvo
O-členstvo
Spolu
Spolu
%
55
391
446
58,3
14
Sekretariát ISO/TC 44/SC 11
Priebežne zabezpečujeme podporu jediného slovenského sekretariátu ISO/TC 44/SC 11 v súlade so smernicami ISO/IEC, pre ktorý sme v sledovanom období uložili do Portálu ISOTC 12 dokumentov a dva dokumenty do ISO Submission Interface na spracovanie do etapy DIS a FDIS. Na požiadanie sme poskytli informácie a pomoc pri sťahovaní a otváraní dokumentov SC 11 členom zo štyroch rôznych krajín.
Hlasovanie k dokumentom ISO
V sledovanom období SÚTN reagoval spolu na 396 pracovných dokumentov ISO v rámci P-členstva
a O-členstva v TC/SC vo všetkých etapách (vrátane uvedených v tabuľke č. 6), z toho spracovatelia úloh
medzinárodnej spolupráce reagovali na 306 dokumentov (väčšinou vyjadrili súhlas s dokumentom). Pripomienky poslali k 25 dokumentom.
Tabuľka 6 – Hlasovanie v ISO (P – členovia – etapa 40 a 50)
Celkový počet
dokumentov „P“
DIS a FDIS
Počet
Počet
dokumentov
dokumentov
Počet reakcií
v etape verejného v etape oficiálneho od spracovateľov
prerokovania „P“
hlasovania „P“
210
107
103
Podiel počtu
reakcií
na počte „P“
dokumentov v %
35 + 25
28,6
Sprístupňovanie dokumentov ISO a CEN
Pracovné dokumenty technických komisií ISO v nižších vývojových etapách sa do konca septembra 2011
manuálne sťahovali z Livelinku ISO, DIN a AFNOR alebo z webových stránok jednotlivých TC/SC po prijatí
mailových notifikácií a ukladali sa na sieťový disk SÚTN. Normy a návrhy medzinárodných noriem ISO
v etape verejného prerokovania a oficiálneho hlasovania sa sťahujú týždenne automaticky zo servera ISO
a údaje sa konvertujú do IS BINOR. V priebehu roka nebolo automatické sťahovanie dokumentov a noriem
ISO spoľahlivé, a preto sa pracovné dokumenty v etape DIS a FDIS a normy často sťahovali manuálne.
V septembri 2011 bolo ručné sťahovanie pracovných dokumentov nahradené sprístupnením zrkadlových
komisií v rámci CEN aj ISO pre členov národných technických komisií. Zrkadlové komisie obsahujú tie
CEN/TC a ISO/TC, ktoré spadajú do pôsobnosti príslušnej národnej TK. Zrkadlové komisie k CEN/TC
a ISO/TC sú umiestnené na serveroch CEN a ISO a obsahujú všetky pracovné dokumenty CEN/TC
(ISO/TC) a dokumenty v etape verejného prerokovania. Je možnosť na nich sprístupniť aj dokumenty oficiálneho hlasovania, ktorá ale nebola aktivovaná. Členovia národnej TK dostávajú o každom novom dokumente
automatickú notifikáciu.
Potrebné údaje o členoch národných TK boli získané z BINORu a po ich aktualizácii odovzdané pracovníkom zo serverov CEN a ISO. Tí ich vložili do registračných systémov CEN a ISO Global Directory, čím sa
zrkadlové komisie aktivovali. Ďalšia administrácia pre nových a zrušených členov národných TK sa už robí
manuálne v oboch registračných systémoch CEN a ISO Global Directory.
V roku 2011 bolo formou konverzie a manuálnym zápisom do BINORu zapísaných 3228 pracovných dokumentov a 2169 normatívnych dokumentov ISO.
Na webovú stránku SÚTN sa raz mesačne vkladajú zoznamy návrhov noriem ISO v etape verejného prerokovania a oficiálneho hlasovania a tiež zoznamy vydaných nových noriem ISO, noriem s potvrdenou platnosťou na ďalšie obdobie a zrušených noriem ISO.
V role administrátora (MBUA) sa priebežne zabezpečujú prístupy interným a externým spolupracovníkom do
ISO Livelinku. Operatívne sa umožnili prístupy spracovateľom a interným zamestnancom do komisií s novým
členstvom, nových spolupracovníci boli zaškolení prostredníctvom e-mailov a telefonicky. Operatívne sa
riešia zmeny a problémy s prístupom.
Za rok 2011 sme nominovali 6 expertov do 30 ISO/TC/WG.
Účasť na zasadnutiach ISO/TC/SC
V sledovanom období sme nominovali delegátov na 4 zasadnutia komisií a subkomisií ISO.
Medzinárodná spolupráca v rámci CEN
Členstvo v komisiách CEN
Európske normy a iné normatívne dokumenty sa vypracúvajú v technických komisiách CEN/TC a subkomisiách CEN/TC/SC a v pracovných skupinách CEN/TC/SC/WG.
15
K 31. 12. 2011 mal SÚTN členstvo vo všetkých 428 komisiách CEN/TC a CEN/TC/SC.
Hlasovanie k dokumentom CEN
Jednou z činností vyplývajúcich z členstva v technických komisiách je zapojenie sa do tvorby návrhov európskych noriem, t. j. vyjadrovanie sa k návrhom noriem v etape prípravy v technickej komisii, v etape verejného
prerokovania a v etape oficiálneho hlasovania.
V CEN bolo v etape verejného prerokovania za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 odhlasovaných
676 dokumentov, z toho sme sa zdržali v 309 prípadoch. Zdržanie sa hlasovania bolo vo všetkých prípadoch
zdôvodnené chýbajúcim odborným stanoviskom k dokumentom.
V etape oficiálneho hlasovania CEN bolo za uvedené obdobie odhlasovaných 1068 dokumentov (100 %),
z toho sme sa zdržali hlasovania v 600 prípadoch z dôvodu chýbajúceho odborného stanoviska. Za obdobie
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 neboli uplatnené zo strany Slovenskej republiky národné odchýlky A (národné
rozdiely spôsobené národnou legislatívou) od európskej normy.
Tabuľka 7 – Hlasovanie v CEN
Celkový počet
dokumentov
(etapa verejného
prerokovania
a formálneho
hlasovania)
Počet
dokumentov
v etape
verejného
prerokovania
1744
676
Počet
dokumentov
Počet reakcií
v etape oficiálneho
od spracovateľov
hlasovania
(FV + UAP)
1068
93
Podiel počtu
reakcií na celkovom
počte dokumentov
v%
5,3
Za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 SÚTN odpovedal celkove na 1934 pracovných dokumentov CEN
vo všetkých etapách (vrátane etáp uvedených v tabuľke 7), z ktorých bolo 32 pripomienkovaných. V 7 prípadoch sme odhlasovali nesúhlas so zdôvodnením v etape verejného prerokovania alebo oficiálneho hlasovania. Za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 reagovali spracovatelia na 195 dokumentov vo všetkých
etapách.
Za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bolo formou konverzie a manuálnym zápisom zapísaných 4301 pracovných dokumentov a 1 237 normatívnych dokumentov, v čom sú zahrnuté nové EN, opravy vydaných EN,
zmeny noriem, CEN/TS, CEN/TR a dohody zo seminárov CEN (CWA).
Zverejňovanie zoznamov CEN na webovej stránke SÚTN
Na webovú stránku SÚTN sa mesačne vkladajú zoznamy návrhov noriem CEN v etape verejného prerokovania s termínom oznamovania národného stanoviska a tiež zoznamy vydaných noriem CEN. Pri návrhoch
noriem CEN sú tieto zoznamy zároveň oznámením plánu technickej normalizácie s uvedením navrhnutého
spôsobu prevzatia do národnej sústavy, o ktorom sa rozhodlo na základe vyhodnotenia kritérií a odporúčania TK.
Členstvo vo WG
Priame členstvo v CEN/TC (SC, WG) a tým aj priamy prístup k ich pracovným dokumentom sa pracovníkom
SÚTN a externým odborníkom zabezpečuje zaregistrovaním v centrálnom registračnom systéme CEN Global Directory.
Za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 boli 17 externí odborníci nominovaní do 20 CEN/TC/WG.
Vkladanie slovenských názvov EN do centrálnej databázy CEN
Za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bolo do databázy CEN vložených 436 slovenských názvov EN
alebo názvov návrhov EN.
Zasadania CEN/TC (SC)
Za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 SÚTN nominoval delegátov na 20 zasadnutí CEN/TC (SC).
16
A3.
Manažovanie a zabezpečovanie činností vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a členstva
v medzinárodných a európskych normalizačných organizáciách IEC, CENELEC a ETSI
Cieľ úlohy: Zabezpečiť činnosti NNO na európskej a medzinárodnej úrovni. Komplexné plnenie povinností
a úloh vyplývajúcich pre národných členov z členstva v CENELEC, IEC a ETSI.
Vecne príslušný útvar:
Úsek technickej normalizácie
Kategória financovania:
A3
Vedúci úlohy:
Ing. Ingrid Zelinová
Charakter úlohy:
Trvalá
Financovanie:
100 % príspevok zo štátneho rozpočtu
Účasť na zasadaniach riadiacich orgánov IEC, CENELEC a ETSI
V priebehu roka sa pracovníci SÚTN zúčastnili na nasledujúcich zasadaniach riadiacich orgánov:
– Ing. Andrej Svatík, CSc. – zasadanie poradnej skupiny CEN/CENELEC Legal Platform, Brusel, 8. – 9. 3. 2011
Účasť na úvodnom zasadnutí pracovnej skupiny CEN-CENELEC pre právne záležitosti „Legal platform“,
ktorá má byť poradným orgánom Riadiaceho centra pre otázky súvisiace s ochranou autorských práv
týkajúcich sa európskej normy, ochranou loga, poistením zodpovednosti za škody spôsobené textom
normy a ďalších právnych záležitostí, ktoré sa môžu vyskytnúť pri normalizačnej činnosti. Jedným
z hlavných bodov rokovania bolo porušovanie autorských práv čínskymi internetovými servermi
zverejňovaním plných textov EN a noriem IEC.
– Ing. Andrej Svatík, CSc. – 138. zasadanie technickej rady CENELEC, Delft, 12. – 13. 4. 2011
– Ing. Andrej Svatík, CSc., Ing. Zelinová, Ing. Pernecká – valné zhromaždenia CEN a CENELEC, Krakov
7.– 9. 6. 2011
– Ing. Andrej Svatík, CSc., 139. zasadanie technickej rady CENELEC, Brusel, 4. – 5. 10. 2011
– Ing. Andrej Svatík, CSc., 75. Generálne zasadnutie a Valné zhromaždenie IEC, Melbourne, 24. –31. 10. 2011
– RNDr. Jaroslava Šafránková, CSc. – 39. zasadnutie ETSI NNO, Cannes, 30. 11. 2011.
Podrobné informácie zo zasadaní sa uvádzajú v správach zo ZPC.
Členstvo v technických orgánoch IEC a CENELEC
Medzinárodné normy IEC sa vypracúvajú v technických komisiách IEC/TC, subkomisiách IEC/TC/SC
a v pracovných skupinách WG. V priebehu roka 2011 sme požiadali IEC o 1 nové P-členstvo v komisiách
IEC/TC 69 a CLC/TC69X Elektrické vozidlá a nominovali 6 expertov do 4 pracovných skupín. Na medzinárodnú spoluprácu v oblasti IEC a CENELEC má SÚTN podpísaných 6 zmlúv (P-členstvo).
V tabuľke 8 je uvedené zastúpenie SÚTN v technických komisiách a subkomisiách IEC.
Tabuľka č. 8 – Členstvo v TC/SC medzinárodných a európskych normalizačných organizácií
Organizácia
(počet TC/SC)
Národné
členstvo
P – členstvo O – členstvo
Spolu
Spolu
%
IEC (bez 18 ISO/IEC JTC1)
177
–
10
89
99
CENELEC
286
286
–
–
286
100
ETSI
31
31
–
–
31
100
55,93
Počas sledovaného obdobia SÚTN nevyslal žiadneho delegáta na zasadanie technických komisií IEC,
CENELEC alebo ETSI. Experti v pracovných skupinách IEC a CENELEC sa na práci zatiaľ zúčastňujú korešpondenčne.
Hlasovanie k dokumentom CENELEC a IEC
Hlasovanie k dokumentom CENELEC sa vykonáva online na serveri CENELEC vždy v piatok. Pravidelne
jeden mesiac pred termínom hlasovania poverená pracovníčka oddelenia elektrotechniky rozosiela spracovateľom úloh medzinárodnej spolupráce zoznam dokumentov, ku ktorým sa má hlasovať. Dva týždne pred
hlasovaním má spracovateľ zaslať návrh národného stanoviska, aby bola ešte možnosť prípadne stanovisko
prerokovať s dotknutými subjektmi. Súčasne s hlasovaním v CENELEC sa paralelne hlasuje aj v IEC, keďže
80 % dokumentov IEC sa súčasne považuje za návrh normy CENELEC.
17
Hlasovanie CENELEC je súčasne využité na vloženie slovenského názvu európskej normy, ktoré sa následne používa do zoznamu harmonizovaných noriem zverejňovanom v OJ.
V rámci hlasovania online bolo vložených 576 prekladov názvov noriem na zverejnenie v zoznamoch harmonizovaných noriem v OJ.
V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené hlasovania SR v CENELEC a v IEC vykonané v roku 2011.
Tabuľka 9 – Hlasovanie v CENELEC
Celkový počet
dokumentov
751
Počet
Počet
dokumentov
Počet reakcií
dokumentov
v etape formálneho
od spracovateľov
v etape verejného
hlasovania
prerokovania
(FV + UAP)
42
709
70
Podiel počtu
reakcií na celkovom
počte dokumentov
v%
9
Vecná pripomienka bola k siedmim dokumentom.
Tabuľka 10 – Hlasovanie v IEC (P – členstvo)
Celkový počet
dokumentov
Počet
dokumentov
v etape verejného
prerokovania
Počet
dokumentov
v etape
oficiálneho
hlasovania
Počet reakcií
od spracovateľov
Podiel počtu
reakcií na
celkovom počte
dokumentov v %
151
88
60
101
67
Na vyjadrenie v danom období bolo celkove 1 326 dokumentov vrátane dokumentov uvedených v tabuľke.
Spracovatelia reagovali na 145 dokumentov a vyjadrili sme sa k 161 dokumentom IEC. Vecné pripomienky
boli k 7 dokumentom.
Sprístupňovanie dokumentov CENELEC a IEC
Sprístupňovanie dokumentov CENELEC a IEC sa zabezpečuje manuálnym sťahovaním všetkých dokumentov zo serverov CENELEC a IEC na server SÚTN a pridelením prístupových práv členom TK a spracovateľom úloh medzinárodnej spolupráce na server SÚTN. Súčasne so stiahnutím príslušného dokumentu sa
tento manuálne zaeviduje do IS BINOR. Konečné návrhy a vydané dokumenty sa zároveň poskytujú ako
podklad na spracovanie STN, ktorou sa dokument preberá do sústavy STN.
Súbory s vydanými dokumentmi IEC a EN slúžia zároveň obchodnému úseku na predaj noriem zákazníkom.
Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bolo na serveri SUTN sprístupnených 4 524 pracovných dokumentov
CENELEC, pričom do IS BINOR bolo zapísaných celkom 1046 pracovných dokumentov CENELEC, 460 vydaných noriem CENELEC (vrátane HD) a 14 ďalších publikácií CENELEC (TR, TS, IS, CAW, ES).
Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bolo sprístupnených 10 606 pracovných dokumentov IEC, pričom do
IS BINOR bolo za toto obdobie zapísaných 1 115 pracovných dokumentov IEC, 350 vydaných noriem IEC
a 39 ďalších publikácií IEC (TR, TS).
Zverejňovanie zoznamov na webovej stránke SÚTN
Na webovú stránku SÚTN sa vkladajú zoznamy návrhov noriem CENELEC a IEC v etape verejného prerokovania s termínom na zaslanie národného stanoviska a tiež zoznamy vydaných noriem CENELEC a IEC. Pri
normách CENELEC sú tieto zoznamy zároveň oznámením plánu technickej normalizácie s uvedením navrhnutého spôsobu prevzatia do národnej sústavy, o ktorom sa rozhodlo na základe vyhodnotenia kritérií a odporúčania TK.
V tabuľke 11 sú uvedené počty návrhov noriem a vydaných noriem oznámených na webovej stránke SÚTN
od 1. 1. do 31. 12. 2011.
18
Tabuľka 11 – Počet návrhov noriem a vydaných noriem oznámených na www.sutn.sk
CENELEC
IEC
Návrhy
Schválené
Návrhy
Vydané
443
458
1300
748
Počet
Medzinárodná spolupráca v rámci ETSI
Plnenie povinností vyplývajúcich zo zabezpečovania činností v rámci NNO ETSI
Verejné prerokovanie návrhov noriem ETSI a tvorba národného stanoviska sa zabezpečujú v rámci
Dohody o vzájomnej spolupráci na zabezpečenie činnosti Národného sekretariátu ETSI v Slovenskej republike. Informácie o návrhoch noriem ETSI predložených na verejné prerokovanie na národnej úrovni sprístupňuje SÚTN pre odbornú verejnosť na svojej webovej stránke a tiež Národný sekretariát ETSI (VÚS Banská
Bystrica) na webovej stránke VÚS. V roku 2011 bolo zverejnených 75 návrhov noriem ETSI predložených na
verejné prerokovanie a pripomienkovanie. Plné texty všetkých pracovných dokumentov sú voľne dostupné
na webovej stránke ETSI.
Tabuľka 12 – Hlasovanie v ETSI
Celkový
počet
dokumentov
(OAP, PE + V)
Počet
dokumentov
v jednostupňovom
schvaľovacom
postupe (OAP)
117
25
Počet dokumentov
v dvojstupňovom
schvaľovacom postupe
(TAP)
verejné
prerokovanie
(PE)
40
Počet
pripomienok
(OAP,
hlasovanie
PE + V)
(V)
52
Podiel počtu
pripomienok na
celkovom počte
dokumentov
v%
57
49
Z celkového počtu pripomienok bolo 11 všeobecných, 2 technické a 44 edičných. Pripomienkujúcimi boli
pracovníci VÚS Banská Bystrica. Návrh národného stanoviska bol v dostatočnom predstihu uverejnený na
webovej stránke VÚS na vyjadrenie odbornej verejnosti.
V rámci hlasovania k návrhom noriem ETSI v aplikácii e-Approval bolo zaslaných 39 slovenských názvov
a 11 opráv slovenských názvov harmonizovaných EN pod smernicou 1999/5/ES o rádiových zariadeniach
a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody a zaslaný bol 1 slovenský
názov normy vzťahujúcej sa na nariadenie ES 552/2004 o interoperabilite jednotného európskeho vzdušného priestoru.
SÚTN pravidelne zabezpečoval zverejňovanie oznámení o vydaných normách a iných publikáciách ETSI na
svojej webovej stránke. V roku 2011 bolo zverejnených 3 014 vydaných publikácií ETSI, z čoho bolo 81 EN.
Vydané EN ETSI sa zapisovali do informačného systému BINOR a následne zaraďovali do plánu technickej
normalizácie tak, aby sa v požadovanom termíne prevzali do sústavy STN. V roku 2011 bolo prevzatých do
sústavy STN 63 EN ETSI, ktorých implementovanie na národnej úrovni bolo notifikované do ETSI.
Cieľ 3: Zabezpečiť činnosti Národného informačného strediska
A4.
Manažovanie a zabezpečovanie činností Národného informačného strediska
Cieľ úlohy: Zabezpečiť verejnosti prístup k všetkým STN a k prijatým normám medzinárodných, európskych
a zahraničných normalizačných organizácií a poskytovanie informácií verejnosti z databáz a fondov formou
prezenčného štúdia v Infocentre SÚTN.
Vecne príslušný útvar:
Obchodný úsek
Kategória financovania:
A4
Vedúci úlohy:
Ing. Pavol Fischer
Charakter úlohy:
Trvalá
Financovanie:
100 % príspevok zo štátneho rozpočtu
V sledovanom období boli spracované všetky normy, zmeny a opravy prijaté do sústavy STN a spolu so
zahraničnými a medzinárodnými normami bolo celkovo spracovaných 6 091 dokumentov.
19
Národné informačné stredisko pre technickú normalizáciu (Infocentrum) priebežne spracovalo a sprístupnilo
v sledovanom období verejnosti všetky vydané normy STN a všetky prijaté dokumenty z medzinárodných,
európskych a zahraničných normalizačných organizácií.
SÚTN v rámci členstva v ISO spolupracoval s národnými normalizačnými organizáciami pri vzájomnej výmene dokumentov. Z členských krajín sú sprístupnené dokumenty v elektronickom formáte (AENOR,
OENORM) alebo ich pre NSO/NIS sprístupňujú na svojich internetových stránkach a pracovníci ich potom
sťahujú do príslušných národných archívov (DIN, BS, AFNOR).
NIS prijalo do svojich fondov normy zahraničných národných normalizačných organizácií a prostredníctvom
oddelenia medzinárodných dokumentov a oddelenia elektrotechniky normy medzinárodných a európskych
normalizačných organizácií ISO, IEC, CEN a CENELEC, ETSI.
Národná databáza noriem STN sa priebežne aktualizovala priamo v IS BINOR. Počet spracovaných záznamov podľa ich typu je uvedený v tabuľke č.13.
Tabuľka 13 – Počet aktualizácie záznamov noriem, opráv a zrušených noriem
záznamy
noriem
Obdobie
Január – December
záznamy zmien, opráv
a upozornení redakcie
záznamy
zrušených
noriem
166
1018
401
Prostredníctvom programu na export databázy sa v sledovanom období spracovali dáta v požadovanej
štruktúre z IS BINOR a zasielali do databázového centra PERINORM v DIN.
Sprístupňovanie noriem verejnosti, ich štúdium a aj predaj v hotovosti sa realizuje v Infocentre, kde sa aj
v spolupráci s ostatnými úsekmi SÚTN poskytujú informácie pre externých a interných používateľov. Zriadená informačná linka vybavovala požiadavky zákazníkov komplexnými informáciami z oblasti pôsobnosti Infocentra. Údaje o používateľoch sú v tabuľke 14.
Tabuľka 14 – Počet používateľov a výpožičiek v Infocentre
Používatelia
Obdobie
Január –
December
Výpožičky
externí
interní
telefón
e-mail
Spolu
absenčné
prezenčné
spolu
818
287
2276
551
3 902
852
3 660
4 512
Všetkým normám, ktoré boli vydané tlačou alebo oznámením vo Vestníku ÚNMS SR, sa pričlenili kódy medzinárodného triediaceho systému ICS do IS BINOR, čím sa zabezpečuje zverejňovanie ICS v Zozname
STN a prezeranie a vyhľadávanie noriem STN v IS BINOR, v elektronickom Zozname noriem, vo virtuálnej
predajni a v databáze PERINORM podľa tohto systému.
Tabuľka 15 – Klasifikácia noriem ICS
Obdobie
Klasifikácia noriem ICS
Január – December
1 961
Ostatné úlohy/činnosti
A5.
Manažment kvality
Cieľ úlohy: Zabezpečovať, udržiavať a trvale zlepšovať systém manažérstva kvality Slovenského ústavu
technickej normalizácie v zhode s normou STN EN ISO 9001: 2009 v jednotlivých procesoch tvorby a predaja STN s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť technickej verejnosti pri využívaní poskytovaných služieb.
Vecne príslušný útvar:
Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu
Kategória financovania:
A5
Vedúci úlohy:
Ing. Martina Piklová
Charakter úlohy:
Trvalá
Financovanie:
100 % príspevok zo štátneho rozpočtu
20
Vrcholový manažment SÚTN stanovil Politiku kvality na rok 2011 ako prostriedok na vedenie spoločnosti
smerom k zlepšovaniu poskytovaných služieb. Na základe politiky kvality bolo stanovených sedem dlhodobých cieľov kvality a sedem krátkodobých cieľov kvality, pri ktorých sú stanovené úlohy a zodpovední za
plnenie cieľov. Politika kvality, ciele kvality na rok 2011 boli zverejnené prostredníctvom riadenej dokumentácie všetkým zamestnancom.
Na rok 2011 bol vytvorený a schválený nový Plán systému manažérstva kvality, v ktorom je uvedený plán
jednotlivých činností potrebný pre riadenie systému manažérstva kvality v SÚTN podľa požiadaviek normy
STN EN ISO 9001: 2009. Bola vykonaná analýza údajov potrebná na preskúmanie manažmentom.
V 1. štvrťroku bola prostredníctvom riadenej dokumentácie aktualizovaná smernica IS 11: 2011 Nákupy tovarov a služieb. Postupy pri zadávaní zákaziek dodávateľom a rozhodnutia R 42: 2011 Postupy pri uzatváraní a archivácii zmlúv v SÚTN a R 43: 2011 Postup pri zverejňovaní zmlúv, dodatkov, faktúr a objednávok
v pôsobnosti SÚTN. Taktiež bol vydaný Príkaz GR SÚTN na postup pri nákupe tovarov a služieb pre potreby
SÚTN (PR 2GR: 2011).
V 2. štvrťroku bol aktualizovaný PP: 2011 Pracovný poriadok a bolo vydaných päť nových Rozhodnutí generálneho riaditeľa R 44: 2011 – R 48: 2011 týkajúcich sa zmien organizačnej štruktúry a rušenia funkčných
miest zamestnancov. Na základe zákona NR SR č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme vypracovali nový postup poskytovania informácií v SÚTN
a zverejnili ho na web stránke.
V 3. štvrťroku sa v mesiaci september opätovne menila organizačná štruktúra, kde bolo potrebné vykonať
zmeny v organizačnom a pracovnom poriadku SÚTN. Následne zmeny organizačnej štruktúry bolo potrebné
premietnuť do ďalších nadväzujúcich dokumentov v riadenej dokumentácii.
V 4. štvrťroku prebehol kontrolný audit systému manažérstva kvality, kde certifikačné orgány CERTICOM
a CQS potvrdili, že zavedený systém manažérstva kvality v SÚTN je v zhode s normou STN EN ISO 9001:
2009 v oblasti tvorby a distribúcie STN, vydávania a predaja publikácií a spravovania informačného systému
technickej normalizácie.
A6.
Manažment správy a rozvoja informačných systémov
Cieľ úlohy: Zabezpečiť trvalý rozvoj a fungovanie informačného systému SÚTN na zabezpečenie splnenia
ostatných úloh SÚTN.
Vecne príslušný útvar:
Ekonomický úsek
Kategória financovania:
A6
Vedúci úlohy:
Ing. Igor Hladík
Charakter úlohy:
Dlhodobá
Financovanie:
100 % príspevok zo štátneho rozpočtu
Prevádzku, fungovanie a trvalý rozvoj informačného systému SÚTN zabezpečuje oddelenie informačných
technológií. V tomto roku sa pokračovalo v reorganizácii sieťovej infraštruktúry. V minulom roku zakúpený
Blade systém sa tento rok postupne začleňoval do infraštruktúry, čoho výsledkom bolo zrušenie niektorých
starých serverov. Nespornou výhodou bola aj minimalizácia potrebného fyzického priestoru, úspora energie
a obzvlášť posilnenie bezpečnosti celého informačného systému.
Účelom inštalácie tohto systému bude i naďalej postupne nahradzovať, resp. migrovať ďalšie zastarané servery, ktorých servis by bol zbytočne finančne a administratívne náročný.
Ďalšie činnosti, ktoré sa pravidelne zabezpečovali počas sledovaného obdobia boli:
analýza, návrh špecifikácie a implementácia nového modulu v internetovej predajni, ktorý zabezpečuje zasielanie notifikácií v prípade nových zmien, opráv alebo nahradzujúcich noriem k už objednaným normám,
čím sa zvýši informovanosť o novinkách,
– analýza, návrh špecifikácie, implementácia a zaškolenie na nový modul v IS BINOR, ktorý zabezpečuje generovanie zmlúv k jednotlivým úlohám plánu TN, vrátane generovania samotných zmlúv do
editovateľného formátu,
– migrácia dát zo starých diskových priestorov na serveri Novell na nové diskové pole s vyššou dostupnosťou a spoľahlivosťou,
– inštalácia, konfigurácia a migrácia aplikácií na prístup k medzinárodným dokumentom na nový server
v rámci virtuálnej infraštruktúry a spustenie do testovacej prevádzky,
– správa počítačovej siete vrátane serverov Linux, Novell, Windows 2003, Lotus notes a správy firewallu, vrátane nastavovania určenej úrovne prístupu, vrátane udeľovania prístupových práv k jednotlivým databázam, serverom, diskom, či adresárom a zálohovania serverov,
– inštalácia, nastavovanie a konfigurácia jednotlivých pracovných staníc na činnosť v počítačovej sieti,
21
–
monitorovanie, riadenie a trvalé zlepšovanie procesu údržba a aktualizácia AIS.
Oddelenie informačných technológií v rámci podpory na zvýšenie informovanosti, propagácie a záujmu na
používanie noriem zabezpečilo aktivovanie a konfiguráciu web aplikácie na tvorbu informačných web kampaní. Web informačné kampane sú nastavené na zobrazovanie dôležitých noriem v rámci vyhľadávania
Google (Google AdWords) a E-Target.
Vzhľadom na skutočnosť, že priemerný vek počítačov v SÚTN bol okolo 8 rokov, čo je dvojnásobok ich životnosti, v tomto roku boli zakúpené nové PC, notebooky a tlačiarne. Čo sa týka potlače médií, ktoré poskytujeme používateľom vo forme rôznych služieb, v uvedenom období bolo potlačených 732 ks CD médií
v celkovom náklade 175,68 €, čo zodpovedá nákladu na 1 ks CD zhruba 0,24 €. V spolupráci s ostatnými
úsekmi oddelenie informačných technológií taktiež vykonávalo činnosti súvisiace so sprístupňovaním všetkých
informácií, ktoré je SÚTN povinný zverejňovať na internete.
Na zabezpečovanie prevádzky výpočtovej a kancelárskej techniky sa v sledovanom období využívala aplikácia Help desk. Cez aplikáciu Help desk bolo v roku 2011 vybavených 206 požiadaviek a ďalších 649 vybavených požiadaviek bolo nahlásených aj cez telefón, e-mailom alebo osobne.
Mesačne sa zabezpečovalo generovanie a úprava Zoznamov noriem (všetky triedy) a Elektro (výber tried
z oblasti elektrotechniky), ktoré sa následne predávali v elektronickej forme na CD.
Oddelenie informačných technológií zabezpečovalo výpočtovou a kancelárskou technikou semináre a školenia v rámci SÚTN, semináre, školenia i výstavy v rámci Slovenska a tiež medzinárodné semináre i stretnutia technických komisií TK. Jednou z najväčších a najvýznamnejších akcií v roku 2011, ktorú oddelenie
informačných technológií zastrešovalo po technickej stránke, bol seminár Systémy manažérstva, Návod na
auditovanie systémov manažérstva v marci 2011. Taktiež každoročne technicky zabezpečuje v spolupráci
s SMÚ dve najvýznamnejšie akcie SÚTN, a to Svetový deň normalizácie a Fórum normalizátorov Slovenska.
Čl. 5b
Činnosti čiastočne financované zo štátneho rozpočtu
B1.
Zabezpečovanie tlače noriem, príprava a spracovanie Vestníka Úradu, grafické spracovanie
a tlač publikácií súvisiacich s normalizáciou, metrológiou, kvalitou a posudzovaním zhody
Cieľ úlohy: Zabezpečovanie tlače noriem, príprava a spracovanie Vestníka ÚNMS SR, grafické spracovanie
a tlač publikácií súvisiacich s normalizáciou, metrológiou, kvalitou a posudzovaním zhody.
Vecne príslušný útvar:
Obchodný úsek
Kategória financovania:
B1
Vedúci úlohy:
Ing. Pavol Fischer
Charakter úlohy:
Trvalá
Financovanie:
príspevok zo štátneho rozpočtu maximálne do 50 %
Grafické spracovanie a vydávanie časopisu Normalizácia
V priebehu sledovaného obdobia sa dokončilo spracovanie a vyšiel časopis Normalizácia STN 4/2010, 1 až
3/2011 a spracúvalo sa číslo 4/2011.
Grafické spracovanie a vydávanie časopisu Metrológia a skúšobníctvo
V sledovanom období sa dokončilo spracovanie a vyšiel časopis Metrológia a skúšobníctvo č. 1 až 4/2011.
Príprava a spracovanie Vestníka ÚNMS SR a ostatných publikácií súvisiacich s TN
Zalomené a vydané boli:
– Vestník ÚNMS SR č. 1 až 12/2011,
– Zoznam STN 2011, diely 1 až 6,
– Register k Zoznamu STN 2011,
– Predpisy TPP 918 01, TPP 702 12, TPP 702 01, TPP 702 13, TPP 702 11, TPP 702 12 a TPP 918 01.
Príprava, spracovanie a tlač noriem
SÚTN zabezpečuje vlastnými kapacitami prípravu, grafické spracovanie a tlač STN a technických normalizačných informácií (TNI) vydávaných tlačou a na CD-ROM.
Graficky sa spracovalo a vytlačilo 549 titulov STN a TNI, z toho 16 sa vydali na CD.
22
Tlač a dotlač noriem STN sa realizovala na základe dopytu zákazníkov, čo značne prispieva k efektívnosti
a hospodárnosti využívania vlastných finančných zdrojov a k znižovaniu skladových zásob.
Bolo dotlačených 19 424 titulov noriem STN a iných periodických a neperiodických publikácií. Ďalej bolo
vyhotovených 868 titulov zahraničných noriem.
V sledovanom období bolo vyrobených spolu 735 produktov na digitálnom nosiči.
B2.
Činnosti súvisiace s implementáciou európskej značky zhody Keymark do praxe na národnej
úrovni
Cieľ úlohy: Zavedenie značky Keymark na Slovensku (riadenie a metodické usmernenie činností súvisiacich so systémom Keymark na národnej úrovni), zastupovanie SÚTN v Certifikačnej rade CEN.
Vecne príslušný útvar:
Referát značky Keymark a certifikácie služieb
Kategória financovania:
B2
Vedúci úlohy:
Ing. Anna Špačková
Charakter úlohy:
Trvalá
Financovanie:
príspevok zo štátneho rozpočtu maximálne do 50 %
Certifikačná rada CEN sa v 1. polroku 2011 zišla na svojom pracovnom zasadnutí v Berlíne 22. – 23. februára 2011, na ktorom sa zúčastnila aj zástupkyňa SÚTN. Na zasadnutí CCB boli prerokované aktuálne záležitosti v oblasti certifikačného systému Keymark. Prítomní členovia CCB boli oboznámení so súčasnou situáciou novej databázy CEN pre Keymark. Prítomní členovia mali taktiež možnosť prediskutovať a zjednotiť
spôsob vyberania poplatkov za licencie Keymark, ktoré udelili splnomocnené certifikačné orgány v predošlom roku 2010.
TSÚ Piešťany je prvý slovenský certifikačný orgán, ktorý získal právo udeľovať značku Keymark. Túto činnosť vykonáva od 17. marca 2010 a v tom istom roku vydal 3 certifikáty Keymark. Poverený pracovník SÚTN
v zmysle podpísaných prevodových zmlúv medzi CEN – SÚTN – TSÚ konzultoval s týmito zúčastnenými
stranami všetky otázky týkajúce sa poplatkov za licencie Keymark a zabezpečil ich transfer od splnomocneného certifikačného orgánu cez SÚTN do CEN. Všetky finančné transakcie sa uskutočnili v súlade s Vnútornými pravidlami CEN systému Keymark a zmluvami Assignment Agreement (CEN/SÚTN) a jej prílohou
Transfer Agreement (SÚTN/TSÚ) v stanovenom termíne, t. j. do konca marca nasledujúceho roku po vydaní
licencie. Za prvé licencie Keymark, ktoré splnomocnený certifikačný orgán, TSÚ a. s. Piešťany vydal
v r. 2010, zinkasoval SÚTN 420 €. Z tejto sumy bol pre zmluvného partnera (CEN) urobený finančný transfer, kde 20 %, t. j. 84 € bolo fakturované do CEN.
Certifikačná rada CEN sa taktiež zaoberala troma novými žiadosťami certifikačných orgánov (SP/Švédsko,
ELOT/Grécko a IMQ/Taliansko) na získanie splnomocnenia pre Keymark v oblasti termostatických radiátorových ventilov a slnečných kolektorov. Členovia CCB odsúhlasili splnomocnenie na Keymark pre SP od
6. apríla 2011, ELOT od 12. apríla 2011 a IMQ od 30. mája 2011.
Možnosti rozšírenia splnomocnenia na Keymark aktuálne preveruje zástupca SÚTN aj v TSÚ, a. s., Piešťany, kde by sa s takouto eventualitou mohlo uvažovať v oblasti termostatických radiátorových ventilov – podľa
EN 215, ktorú má TSÚ zahrnutú v rozsahu svojich akreditovaných činností. Taktiež Európska asociácia tepelných čerpadiel (EHPA), kde je členom aj TSÚ, t. č. aktuálne diskutuje o možnosti udeľovať na takéto čerpadlá značku Keymark (EN 14511).
Po zrušení referátu značky Keymark a certifikácie služieb prevzala od 1.9.2011 agendu značky Keymark
predstaviteľka manažmentu pre kvalitu a finančnú kontrolu.
Organizácia Nordic Innovation (Oslo) a riadiaci výbor pozostávajúci z predstaviteľov CEN, EFTA, Európského parlamentu a Európskej komisie nás oslovili prostredníctvom poverenej organizácie Technopolis (Veľká
Británia) vypracovaním štúdie týkajúcej sa existujúcich a plánovaných certifikačných schém podľa vydaných
noriem na služby. Vyplnenú štúdiu o certifikácii služieb podľa noriem na služby na národnej úrovni v rámci
Európy sme za SÚTN odovzdali 13. 10. 2011 organizácii Technopolis.
23
Čl. 5c
Predaj výrobkov a služieb
C1.
Manažovanie a zabezpečovanie predaja, distribúcia noriem, publikácií, periodík a služieb
súvisiacich s technickou normalizáciou
Cieľ úlohy: Na základe objednávok zákazníkov zabezpečenie dostatočného počtu STN, zahraničných noriem, periodík, publikácií a iných materiálov určených na ďalšiu distribúciu a následné vystavenie fakturačných dokladov, vyskladnenie a expedícia STN, zahraničných noriem, periodík, publikácií a iných materiálov.
Vecne príslušný útvar:
Ekonomický úsek
Kategória financovania:
C1
Vedúci úlohy:
Ing. Vladimír Kožuch
Charakter úlohy:
Trvalá
Financovanie:
100 % financovanie z vlastných (vytvorených) zdrojov
V priebehu roka 2011 bolo vystavených spolu 3 916 fakturačných dokladov a distribuované rovnaké množstvo zásielok slovenských technických noriem a vystavených 312 fakturačných dokladov s rovnakým množstvom
zásielok zahraničných noriem a publikácií. Uvedené množstvo zahŕňalo distribúciu celkom 19 686 ks slovenských
technických noriem a 767 ks zahraničných noriem a publikácií. V priebehu mesiacov január až december 2011
bolo v predajni noriem Infocentra obslúžených celkom 1 781 zákazníkov. Celkové výnosy za predaj STN a zahraničných noriem v papierovej forme predstavovali k 31. 12. 2011 sumu celkom 293 066 EUR.
V priebehu mesiacov január až december 2011 bolo uhradených 76 zálohových faktúr na predplatné časopisu Normalizácia s 83 ks predplatného. Celkové výnosy z predplatného časopisu Normalizácia spolu s jednotlivo predanými číslami aj z roka 2010 dosiahli za rok 2011 hodnotu 1 789 EUR. V sledovanom období bol
distribuovaný časopis Normalizácia č. 4/2010, č. 1/2011, č. 2/2011 a č. 3/2011.
V priebehu roka 2011 bolo uhradených 120 zálohových faktúr na predplatné časopisu Metrológia a skúšobníctvo so 141 ks predplatného. Celkové výnosy z predplatného časopisu Metrológia a skúšobníctvo spolu
s jednotlivo predanými číslami aj z roka 2010 dosiahli za január až december 2011 hodnotu 2 543 EUR.
V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bol distribuovaný časopis Metrológia a skúšobníctvo č. 1/2011,
č. 2/2011, č. 3/2011 a č. 4/2011.
V roku 2011 bolo uhradených 340 zálohových faktúr na predplatné Vestníka ÚNMS SR s 390 ks predplatného. Celkové výnosy z predplatného Vestníka ÚNMS SR a z jednotlivo predaných čísel dosiahli za sledované
obdobie hodnotu 31 628 EUR. V priebehu roka 2011 boli distribuované Vestníky ÚNMS SR č. 1/2011 až
č. 12/2011.
V období január až december 2011 dosiahol SÚTN tržby za predaj a distribúciu ostatných tlačených publikácií vo výške 6 827 EUR.
Referent medzinárodných vzťahov pripravoval podklady na vystavenie faktúr za 2. polrok 2010 za preklady
európskych noriem podporujúcich legislatívu EÚ a spolupracoval pri audite, ktorý potvrdil správnosť vystavených faktúr do Riadiaceho strediska CEN a CENELEC. Európska komisia pripravila rámcové zmluvy na poskytnutie príspevkov na preklady harmonizovaných európskych noriem na roky 2011 – 2012. Začiatok platnosti bol určený na 25. 2. 2011. Prvé fakturačné obdobie končilo 24. 8. 2011. Určený pracovník spracoval
podklady na vystavenie faktúr do CEN a CENELEC. V sledovanom období bolo preložených 25 harmonizovaných európskych noriem CEN za 7 845 EUR a 21 harmonizovaných európskych noriem CENELEC za
8 907 EUR. Od augusta do konca roka 2011 bolo preložených 55 EN v CEN a 27 EN v CENELEC, na ktoré
možno žiadať príspevok za preklad. Do 10. 1. 2012 budú spracované podklady od spracovateľov (faktúry,
zmluvy, podklady na verejné obstarávanie), sumárne tabuľky a faktúry do CEN a CENELEC. SÚTN začal
pripravovať podklady na výpočet ceny práce pracovníkov, ktorí sú zapojení do kontroly prekladov harmonizovaných EN.
C2.
Manažovanie a zabezpečovanie predaja elektronických produktov; noriem, publikácií, periodík
a služieb súvisiacich s technickou normalizáciou
Cieľ úlohy: Predaj elektronických produktov; noriem, publikácií, periodík a služieb súvisiacich s technickou
normalizáciou.
Vecne príslušný útvar:
Obchodný úsek, Certifikačný orgán
Kategória financovania:
C2
Vedúci úlohy:
Ing. Pavol Fischer
Charakter úlohy:
Trvalá
Financovanie:
100 % financovanie z vlastných (vytvorených) zdrojov
24
Predaj elektronických produktov
V oblasti predaja elektronických verzií noriem STN vrátane služby STN-online bolo vystavených 2 204 faktúr
a výnosy dosiahli hodnotu 375 241 €. Predplatený prístup cez službu STN-online využívalo v tomto období
6 111 užívateľov. Výnosy z ostatných služieb (rešerše, služby Infocentra, jazykové revízie, tlačiarenské služby)
predstavujú hodnotu 20 965 €. Rešeršné služby vykonávané v Infocentre sú uvedené v tabuľke 16.
Tabuľka 16 – Rešeršné služby
Obdobie
Jednorazové rešerše
osobne a na objednávku
počet rešerší
Január –
December
34
Trvalé sledovanie
ARI STN + ARI PZN
počet záznamov
počet rešerší
počet záznamov
172
10 511
3 800
Referent medzinárodných vzťahov skenoval potrebné faktúry a zmluvy spracovateľov úloh TN – preklady EN
podporujúcich legislatívu EÚ a vybral všetky súvisiace preložené STN EN a zaslal ich na CD-ROM do Riadiaceho strediska CEN/CENELEC.
Činnosť certifikačného orgánu
Na Certifikačný orgán SÚTN (CO SÚTN) sa v januári obrátili dva subjekty PPS (poskytovateľ prekladateľskej
služby) – Centrum prekladov a grafiky, s.r.o., a Ing. Ján Kolník – Preklady, ktorí prejavili záujem o certifikáciu. Pracovníčka CO SÚTN im vysvetlila postup a podmienky certifikačného procesu, ako aj kroky, ktoré
žiadateľ musí urobiť predtým, ako oficiálne a záväzne požiada o certifikáciu.
Bol vypracovaný monitoring certifikačných činností, ktoré CO SÚTN vykonal v predošlom roku a na základe
toho bola vypracovaná dokumentácia, ktorú požadoval akreditačný orgán SNAS.
V apríli 2011 bola akreditačnému orgánu SNAS nahlásená zmena na poste vedúceho CO SÚTN, ktorým sa
stal Ing. Pavol Fischer. V máji 2011 bola na poste vedúceho CO SÚTN vykonaná ďalšia zmena, keď bol
vymenovaný Mgr. Dan Sládek. S generálnym riaditeľom SÚTN bol následne vykonaný potrebný rozhovor
s pracovníkom SNASu, na základe ktorého bol potvrdený do funkcie vedúceho certifikačného orgánu na
služby.
V 2. polroku 2011 certifikačný orgán SÚTN nedostal žiadnu novú žiadosť o certifikáciu služieb v rámci jeho
rozsahu akreditácie.
C3.
Organizovanie vzdelávacích podujatí (školenia, semináre)
Cieľ úlohy: Organizovanie vzdelávacích podujatí (školenia, semináre).
Vecne príslušný útvar:
Ekonomický úsek
Kategória financovania:
C3
Vedúci úlohy:
Ing. Vladimír Kožuch
Charakter úlohy:
Trvalá
Financovanie:
100 % financovania z vlastných (vytvorených) zdrojov
V období 1. 1. – 31. 12. 2011 boli organizované tieto semináre:
1. Seminár Systémy manažérstva. Revízia EN ISO 19011 Návod na auditovanie systémov
manažérstva sa konal 30. 3. 2011
E-mailom bolo oslovených 132 členov technických komisií (TK 22, 37, 72, 107) a zaslaných ďalších 255
e-mailov do vytypovaných certifikovaných organizácií a organizácií certifikujúcich iné spoločnosti, skúšobných a inšpekčných orgánov.
Na podujatí za zúčastnilo 42 účastníkov a 8 prednášateľov.
Cieľom podujatia bolo podeliť sa so skúsenosťami používateľov STN EN ISO 19011 a tiež podať názorný
príklad riešenia, ktoré ponúka uplatňovanie normalizácie v technickej verejnosti.
25
2. Seminár Pravidlá písania a formálnej úpravy písomností Revízia STN 88 6101 a STN 01 6910
Prehľad o zmenách pravidiel po revízii noriem sa konal 7. 4. 2011
Bolo zaslaných 340 e-mailov štátnej a verejnej správe, školstvu a bankovému sektoru.
Na podujatí sa zúčastnilo 15 účastníkov a 1 prednášateľka.
Cieľom podujatia bolo oboznámiť s výsledkami revízie noriem STN 88 6101 a STN 01 6910.
3. XX. fórum normalizátorov Slovenska sa konalo 28. 4. 2011
E-mailom bolo oslovených približne 1 800 členov technických komisií, spracovateľov normalizačnej spolupráce, skúšobne a inšpekčné orgány, štátna a verejná správa a školstvo.
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre technickú normalizáciu (SSTN).
Na XX. fóre normalizátorov Slovenska za zúčastnilo 48 účastníkov, 27 zamestnancov SÚTN a 6 prednášateľov.
Cieľom odborného seminára bolo poskytnúť účastníkom, členom SSTN a záujemcom z hospodárskej a podnikateľskej sféry informácie o aktuálnej situácii v oblasti technickej normalizácie na Slovensku, certifikácii
služieb podľa nových európskych noriem a o nových produktoch a službách ponúkaných odbornej verejnosti
Slovenským ústavom technickej normalizácie.
4. Seminár Systémy manažérstva. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov
manažérstva, ktorý sa konal 5. 10. 2011.
E-mailom bolo oslovených približne 250 subjektov vykonávajúcich audit a certifikáciu systémov manažérstva
a členov technických komisií.
Podujatia za zúčastnilo 36 účastníkov a 8 prednášateľov.
Cieľom seminára bolo poskytnúť informácie o revidovanej technickej norme STN EN ISO/IEC 17021: 2011
a napomôcť úspešnosti kompetentných organizácií v činnostiach systému manažérstva.
5. Seminár pri príležitosti Svetového dňa normalizácie, ktorý sa uskutočnil 8. 11. 2011
E-mailom bolo oslovených približne 1 800 členov technických komisií, spracovateľov normalizačnej spolupráce, skúšobne a inšpekčné orgány, štátna a verejná správa a školstvo.
Podujatia za zúčastnilo 101 účastníkov, 34 zamestnancov SÚTN a 4 prednášatelia.
Seminár pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa normalizácie – 14. október bol venovaný téme „Medzinárodné normy vytvárajú dôveru na celom svete“.
V rámci úlohy sa zabezpečovali činnosti odborného a organizačného garanta, a to oslovenie a komunikácia
s prednášateľmi, zabezpečovanie priestorov podujatia, vyhotovenie pozvánok a prihlášok, vyhľadávanie
potenciálnych účastníkov podujatí, zasielanie pozvánok a zabezpečenie zverejnenia podujatí na web stránke, evidovanie prihlášok, vypracovanie prezenčných listín, zabezpečenie technického vybavenia, občerstvenia, resp. obedov pre účastníkov a občerstvenia pre prednášateľov, registrácia účastníkov, činnosti spojené
s administráciou úhrady vložného a vystavenie faktúr a následne vyhodnotenie podujatí.
Celkové tržby za semináre dosiahli k 31. 12. 2011 hodnotu 5 101 EUR.
SÚTN bol taktiež spoluorganizátorom seminára „Normy na riadenie a prevádzku IT“, ktorý sa uskutočnil
16. 2. 2011.
26
Tabuľka 17 – Semináre mimo SÚTN – aktívna účasť odborných referentov ÚTN (prednášky)
Názov akcie
Miesto
konania
Dátum
Počet
prednášok
VIII. International Biomass Forum
Bratislava
8. – 9. 2. 2011
1
Seminár – Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy
vozoviek v kontexte národných predpisov
Podbanské
10. – 11. 2. 2011
1
Seminár – Normy na riadenie a prevádzku IT
Bratislava
16. 2. 2011
1
SZKT – Normy, fondy, príklady a realizácia
Piešťany
1. 3. 2011
1
Konferencia Spoločenská zodpovednosť –
súčasť environmentálnej a firemnej kultúry
Banská Bystrica
10. 3. 2011
1
Bratislava
14. 3. 2011
1
Žilina
14. 4. 2011
1
Tatranská Lomnica
14. – 15. 4. 2011
2
Štrbské Pleso
4. – 6. 5. 2011
1
Bratislava
10. 5. 2011
1
Nitra
26. 5. 2011
1
IBP – Aktualizačné školenie odbornej spôsobilosti
elektrotechnikov
Bratislava
31. 5. 2011
1
Seminár k autorizačnej skúške SKSI
Bratislava
6. 6. 2011
1
Žilina
8. – 9. 6. 2011
2
Bratislava
21. 6. 2011
1
Nitra
19. 8. 2011
1
Bratislava
26. 9. 2011
1
Štrbské Pleso
5. – 6. 10. 2011
1
Seminár o OOP
Bratislava
10. 10. 2011
1
3. ročník „Národné dni zvárania“
Bratislava
12. – 14. 10. 2011
1
Seminár k autorizačnej skúške SKSI
Bratislava
12. 12. 2011
1
Seminár k autorizačnej skúške SKSI
Seminár – Certifikácia textilných a odevných
výrobkov, jej aktuálnosť v súčasnosti
XI. konferencia – Kvalita vo zváraní
16. medzinárodná konferencia – TOB 2011
Kurz inštruktorov lešenárskej techniky
Vedecká konferencia – Nové trendy v konštruovaní
a tvorbe technickej dokumentácie 2011
Seminár pre pracovníkov plynových zariadení
Seminár Označenie CE
Odborná konferencia „Využívanie poľnohospodárskej
biomasy na energetické účely“
Seminár k autorizačnej skúške SKSI
Konferencia – Betón 2011
V období od 1. 1 – 31. 12. 2011 pracovníci ÚTN sa podieľali, resp. realizovali nasledujúce aktivity v oblasti
propagácie a marketingu:
– leták STN ISO 26000 Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti (aj na CD) a prezentácia na interaktívnej konferencii v B.Bystrici
– letáky k normám z oblasti stavebníctva, prezentované na výstave CONECO 2011
– leták STN 01 6910 Pravidlá písania písomností a STN 88 6101 Predtlač listových papierov na úradné
a obchodné listy
– leták STN ISO 31000 Manažérstvo rizika. Zásady a návod
– leták výber noriem z IT
– leták STN EN 81– 40 Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Schodiskové výťahy
– leták STN EN 13306 Údržba. terminológia údržby
– leták STN ISO 80000 Veličiny a jednotky
– leták STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody
– leták STN EN 476 Všeobecné požiadavky na súčasti používané na kanalizačné potrubia a stoky
– leták STN EN 15885 – Triedenie a charakteristiky metód renovácie a opráv kanalizačných potrubí
a stôk
27
– leták STN ISO 29990 Vzdelávacie služby neformálneho vzdelávania a prípravy. Základné požiadavky
na poskytovanie služieb
– vypracovanie a zaslanie ponuky noriem pre výrobcov a používateľov tuhých biopalív
– aktívna kampaň, letáky v rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre
– propagačná kampaň v printových médiách, podklad pre ÚNMS SR – STN ISO 26000 Dozrel čas na
spoločenskú zodpovednosť? (Ing. Sládková).
Príspevky do odborných časopisov (okrem časopisu Normalizácia)
Časopis Agrobioenergia 1/2011 – Normalizácia v oblasti tuhých biopalív a tuhých alternatívnych palív
(Ing. Marsová),
Časopis Slovgas 2/2011 – Dobrovoľné používanie noriem neznamená absolútne obchádzanie všetkých
pravidiel (Ing. Zelinová),
Zborník konferencie Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek v kontexte národných predpisov
(Ing. Tolgyessyová),
Techcon 2/2011 – Schválený mandát na tvorbu 2.generácie noriem nadväzných na smernicu o EHB
(Ing. Tolgyessyová),
Zborník konferencie Betón 2011 – Novinky v normalizácii v oblasti betónu a betónových konštrukcií
(Ing. Tolgyessyová).
Vzdelávanie, prednášky na vysokých školách, univerzitách, stredných školách
Ekonomická univerzita, Bratislava, katedra tovaroznalectva a kvality/zimný semester 2011- prednáška Európa 2020 a úlohy technickej normalizácie, SMK na SÚTN podľa STN EN ISO 9001 (Ing. Zelinová)
Čl. 5d
Správa a prevádzka ústavu (réžia)
R1.
Správa ústavu: úsek GR (personálne, organizačné, zahraničné, kontrola a pod.), vedenie
ekonomického úseku a oddelenie ekonomiky
Cieľ úlohy: Réžia Správy SÚTN: úsek GR (personálne, organizačné, zahraničné, kontrola..) + Ekonomický
úsek (vedenie úseku a oddelenie ekonomiky).
Vecne príslušný útvar:
Úsek GR, Ekonomický úsek
Kategória financovania:
R1
Vedúci úlohy:
Mgr. Dan Sládek
Charakter úlohy:
Trvalá
Financovanie:
financovanie z alikvotného percentá nákladov na zabezpečenie úloh A, B a C
Činnosti úseku GR
V máji nastala zmena na poste GR SÚTN, od 9. 4. 2011 do 15. 5. 2011 bol zastupujúcim generálnym riaditeľom Ing. Pavol Fischer, dňa 16. 5. 2011 bol do funkcie vymenovaný Mgr. Dan Sládek. V období od
1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 sa uskutočnilo 16 porád vedenia SÚTN. Na poradách vedenia bolo kontrolované
plnenie operatívnych a trvalých úloh vyplývajúcich zo zabezpečovania predmetu činnosti SÚTN a taktiež
bola vykonaná kontrola realizácie mimoriadnych úloh. V sledovanom období boli vykonané dve mimoriadne
úlohy.
Podľa Zákona č. 546/2010 Z. z. má SÚTN od 1. 1. 2011 povinnosť zverejňovať všetky zmluvy v CRZ a taktiež objednávky a faktúry na webovej stránke SÚTN. V súvislosti s touto povinnosťou a úlohou SÚTN musel
zabezpečiť ich zverejňovanie, ktoré sa vykonáva na základe Rozhodnutia GR 42:2011 Postupy pri uzatváraní a archivácii zmlúv v SÚTN a Rozhodnutia GR 43: 2011 Postup pri zverejňovaní zmlúv, dodatkov a faktúr
v pôsobnosti SÚTN. S účinnosťou od 1. 5. 2011 sa SÚTN riadi nariadením vlády SR z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú.
V zmysle Uznesenia vlády SR č. 603 z 8. septembra 2010 SÚTN musel zabezpečiť zverejnenie všetkých
zmlúv verejného obstarávania uzatvorených po 1. januári 2000 s dohodnutou čiastkou viac ako 500 000 Sk.
Správa finančnej kontroly Bratislava vykonala v SÚTN vládny audit č. 35, ktorý sa uskutočnil v termíne od
16. 2. 2011 do 8. 4. 2011. Predmetom a účelom vládneho auditu bolo overenie a hodnotenie hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, efektívnosti a účinnosti finančného riadenia a ďalších skutočností ustanovených osobitnými predpismi. Úsek generálneho riaditeľa sa
28
aktívne spolupodieľal pri tomto audite, a to aj predložením všetkých materiálov pre ich potreby. Audit bol
ukončený podpísaním zápisnice z prerokovania predbežnej správy. Celkovo bolo zistených 22 nedostatkov,
z ktorých nízku závažnosť malo 18, strednú 4 a vysokú žiaden. Správa finančnej kontroly taktiež požiadala
SÚTN v termíne do 20. 5. 2011 o prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a v termíne do
24. 6. 2011 o zaslanie správy o plnení opatrení auditujúcemu orgánu. Prijaté opatrenia boli zaslané správe
finančnej kontroly dňa 13. 5. 2011 a správa o ich plnení 22. 6. 2011.
Referát finančnej kontroly vykonal kontrolu PHM, ktorá bola ukončená v mesiaci január.
Úsek generálneho riaditeľa prijímal žiadosti o informácie podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe
k informáciám. SÚTN za rok 2011 prijal celkovo 16 žiadostí, z toho plne vybavených v zmysle zákona bolo
12 žiadostí a požadované informácie boli poskytnuté. V jednom prípade bola žiadosť o poskytnutie informácie
poskytnutá čiastočne, a to z dôvodu, že hlavným predmetom žiadosti bolo poskytnutie informácie o oznámení
príslušného pracovného zaradenia podľa platnej organizačnej štruktúry, ktorých sa rozhodnutie o zmene platu
dotýkalo. V ďalších dvoch prípadoch boli požadované zverejnenie noriem STN ISO 26000 a STN 395050, pričom zverejňovanie noriem nepodlieha zákonu o slobodnom prístupe k informáciám.
Predstavitelia Normalizačnej organizácie Číny (SAC) požiadali o prijatie delegácie v zmysle podpísanej dohody o spolupráci medzi SÚTN a SAC. Štvorčlenná delegácia pod vedením viceadministrátora SAC SHI
Baoquana dňa 28. 3. 2011 sa zaujímala predovšetkým o zákon o technických požiadavkách na výrobky
a posudzovanie zhody. Požiadali nás, aby sme navrhli SAC za člena Technickej rady ISO, ISO/TMB.
V roku 2011 boli odovzdané štatistické výkazy Práca – 204 (štatistické údaje o dosiahnutej skutočnosti poslané cez Štátnu pokladnicu na ÚNMS SR – štvrťročne), TREXIMA (výkaz o úplných nákladoch práce za rok
2010 – 2x ročne) a boli vykonané opravy registračných listov do Sociálnej poisťovne. Zároveň boli vypracované všetky potrebné náležitosti týkajúce sa organizačných zmien SÚTN.
Činnosti ekonomického úseku
V priebehu mesiacov január až december 2011 SÚTN viedol účtovníctvo v súlade so zákonom NR SR
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Opatrením MF SR č. MF/16786/200731, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové
a príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. V roku 2011 bola v rámci účtovníctva
SÚTN realizovaná agenda súvisiaca so zaúčtovaním 58 160 položiek účtovných dokladov. V sledovanom
období boli podané daňové priznania k DPH za 12/2010 až 11/2011, Súhrnný výkaz k DPH za 4. štvrťrok
2010, 1., 2. a 3. štvrťrok 2011 a taktiež bolo v mesiaci marec podané daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb za rok 2010 (za neoslobodené príjmy – inzercia v časopise Normalizácia). V mesiaci január
2011 bola vykonaná účtovná závierka k 31. 12. 2010 a v apríli boli vypracované a predložené účtovné
a finančné výkazy k 31. 3. 2011, v mesiaci júl boli vypracované a predložené účtovné a finančné výkazy
k 30. 6. 2011 a v mesiaci október účtovné a finančné výkazy k 30. 9. 2011. V priebehu prvého až tretieho
štvrťroka boli taktiež pripravované podklady ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2010. Do 30. 1. 2012
budú vypracované a prostredníctvom informačného systému Štátnej pokladnice predložené účtovné a finančné výkazy SÚTN k 31. 12. 2011. Ekonomický úsek mesačne vypracovával výkaz „Hospodárenie
a financovanie“, ktorý prekladal v termínoch stanovených kontraktom na OEaSM ÚNMS SR.
R2.
Prevádzka ústavu (správa a ochrana majetku, vedenie skladového hospodárstva, autodoprava)
Cieľ úlohy: Zabezpečovanie činnosti hospodárskej správy, podateľne a poštového styku, autoprevádzka,
evidencia dlhodobého a drobného hmotného a nehmotného majetku, starostlivosť o majetok v správe SÚTN,
zásobovanie ústavu
Vecne príslušný útvar:
Ekonomický úsek
Kategória financovania:
R2
Vedúci úlohy:
Ing. Vladimír Kožuch
Charakter úlohy:
Trvalá
Financovanie:
financovanie z alikvotného percenta nákladov na zabezpečenie úloh A, B a C
V priebehu januára boli zabezpečované činnosti súvisiace s inventarizáciou majetku a záväzkov SÚTN
k 31. 12. 2010 v súlade s príkazom generálneho riaditeľa ústavu. Inventarizáciou nebol zistený rozdiel medzi
fyzickým a účtovným, resp. evidovaným stavom dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného
hmotného a nehmotného majetku. Ústredná inventarizačná komisia navrhla vyradiť inventarizáciou zistený
neupotrebiteľný majetok SÚTN a tieto návrhy predložila vyraďovacej komisii, ktorá uvedený majetok odporučila vyradiť z účtovnej a operatívnej evidencie. Zastupujúci generálny riaditeľ uvedený návrh i odporúčanie
vyraďovacej komisie schválil a majetok v celkovej obstarávacej cene 221 686,84 € vyhlásil za neupotrebiteľný. Išlo o nasledujúci majetok:
29
– Dlhodobý hmotný majetok v sume 202 598,65 € (kopírovacie stroje, PC, notebooky, zošívací stroj, tlačiarne, fax, zariadenie na napaľovanie a potlač médií, obrazový snímač)
– Dlhodobý nehmotný majetok v sume 15 047,39 € (MS Office Professional, MS Office 97 Standard, MS
Office 97 Professional)
– Drobný hmotný majetok v sume 3 337,09 € (tlačiarne, rádio, mikrovlnka, chladnička, kreslá)
– Drobný nehmotný majetok v sume 703,71 € (personálna evidencia)
Hmotný majetok bol dňa 2. 6. 2011 zlikvidovaný spoločnosťou A.S.A SLOVENSKO, s.r.o., Bratislavská 18,
900 51 Zohor, čo je konštatované aj v zápise zo zasadnutia Likvidačnej komisie SÚTN.
SÚTN v priebehu januára až decembra 2011 nakladal s majetkom v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993
Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. V priebehu tohto obdobia bol obstaraný dlhodobý
nehmotný majetok v obstarávacej cene 2 891,60 EUR (technické zhodnotenie IS BINOR, ktoré bolo realizované v súvislosti so zapracovaním agendy nových zmlúv so spracovateľmi normalizačných úloh) a dlhodobý
hmotný majetok v sume 3 665,00 € (klimatizačné zariadenie v serverovni v budove „A“). V mesiaci január
2011 bolo zaradené do používania technické zhodnotenie STN-online portálu a web stránky v hodnote
4 590,00 EUR, ktoré bolo obstarané v decembri 2010. V mesiaci december boli zakúpené 2 ks kopírovacích
zariadení v hodnote 5 464 €, ktoré budú zaradené do používania v mesiaci január 2012.
Do operatívnej evidencie drobného hmotného majetku bol zaradený 1 ks Rádio PHILIPS MCD712 v nadobudnutej cene 184,03 EUR, Monitor SAMSUNG BX2331, LCD a LED 23“ v nadobudnutej cene 149,48 EUR.
Drobný hmotný majetok obstaraný v decembri 2011 (PC zostavy, tlačiarne, notebooky a mininotebooky,
monitory a ostatné príslušenstvo k VT) v celkovej sume 33 527 € bude zaradený do evidencie a do používania začiatkom roka 2012.
V priebehu roka 2011 bol v oblasti hospodárskej správy operatívne zabezpečované činnosti súvisiace
s bežnou prevádzkou ústavu (servis a odstraňovanie drobných porúch a nedostatkov na majetku, ktorý má
SÚTN v správe, resp. v prenájme, upratovanie priestorov...).
V oblasti autoprevádzky bola zabezpečovaná pravidelná evidencia o počte najazdených km, spotrebe PHM
a z dôvodu vykonania emisnej a technickej kontroly bola uskutočnená servisná prehliadka osobných motorových vozidiel Škoda Octavia 1,9 TDi, Škoda Octavia 1,6 MPi a Škoda Fabia Combi 1,2 MPi
Za rok 2011 bola vybavovaná poštová a registratúrna agenda súvisiaca s 4 578 záznamami došlej a odoslanej pošty.
V priebehu sledovaného obdobia bolo taktiež zabezpečované zásobovanie ústavu, a to najmä nákupom
kancelárskych potrieb, reprezentačného a materiálu súvisiaceho s vykonávaním drobných opráv.
Výsledky hospodárenia SÚTN k 31. 12. 2011, vrátane špecifikácie čerpania nákladov na jednotlivé
skupiny úloh (A,B,C) sú uvedené v ekonomickej časti vyhodnotenia kontraktu.
Ekonomická časť vyhodnotenia Kontraktu
Financovanie úloh SÚTN bolo v priebehu roka 2011 zabezpečované zo strany ÚNMS SR pravidelne mesačne vo výške 1/12 zo sumy stanovenej v Kontrakte č.1/2011 na rok 2011. Do 31. 12. 2011 boli SÚTN poukázané prostriedky zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 1 151 371 €, z čoho boli k uvedenému termínu použité prostriedky taktiež v sume 1 151 371 €, t.j. bežný transfer zo štátneho rozpočtu bol použitý v plnej výške.
Výška nákladov k 31. 12. 2011 dosiahla úroveň 2 414 637 €, čo v porovnaní rokom 2010 predstavuje nárast
o 2,6 %. Hodnota výnosov za rovnaké obdobie dosiahla úroveň 2 021 948 €, čo v porovnaní rokom 2010
predstavuje výrazný pokles a to o 14,1 %, v nominálnom vyjadrení o 332 082 €. K 31. 12. 2011 zaznamenal
SÚTN záporný hospodársky výsledok vo výške 392 689 €.
Skutočná výška nákladov a výnosov k 31. 12. 2011 v členení podľa ich jednotlivých druhov vrátane špecifikácie čerpania nákladov na jednotlivé úlohy (A1 až R2) je uvedená v priloženom formulári „Hospodárenie
a financovanie“. K jednotlivým významným druhom nákladov a výnosov predkladáme stručný komentár.
Náklady
Spotrebované nákupy
Čerpanie nákladov na energie dosiahlo mierne nižšiu úroveň ako boli rozpočtované hodnoty. Pokles nákladov na energie v porovnaní s rokom 2010 (o 9,9 %) spôsobila najmä znížená spotreba tepelnej energie
vplyvom vyšších teplôt najmä záverom minulého roka. Náklady na spotrebu elektrickej energie zostali
v porovnaní z minulým rokom na rovnakej úrovni.
Nárast nákladov na materiál o 41,1 % v porovnaní s rokom 2010 bol spôsobený výhradne v dôsledku obstarania drobného hmotného majetku – výpočtovej a kancelárskej techniky v sume 33 527 € záverom roka
30
2011. Obstaranie tejto techniky bolo nevyhnutné z dôvodu jej nevyhovujúceho stavu, nakoľko väčšina pracovníkov používa výpočtovú techniku zakúpenú ešte v rokoch 2001 a 2002 z projektov programu PHARE.
V ostatných položkách tejto nákladovej kategórie bol zaznamenaný pokles v porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi a to najmä pri kancelárskych a hygienických potrebách, v spotrebe papiera aj v spotrebe ostatného
všeobecného materiálu (materiál na drobné opravy prenajatého majetku, spotrebný materiál k PC, čistiace
potreby a pod.). Na pokles tejto skupiny nákladov malo vplyv zníženie počtu vytlačených strán noriem
a ostatných publikácií, resp. periodík, čo sa prejavilo v spotrebe papiera a kancelárskych potrieb potrebných
na distribúciu zásielok tlačených produktov a taktiež aj zníženie počtu pracovníkov ústavu v druhej polovici
roka.
Služby
Čerpanie nákladov na služby za 1 – 12/2011 zaznamenalo v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 pokles až o 19,2 % a to taktiež z dôvodov prijatých úsporných opatrení, resp. nerealizovania niektorých druhov
služieb. Najvýraznejší pokles v tejto skupine nákladov sme v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali pri nákladoch na opravu a údržbu (až o 37,4 %) čo bolo spôsobené najmä znížením nákladov na servis
tlačiarenskej techniky uzatvorením výhodnej servisnej zmluvy s dodávateľom tlačiarenskej techniky, v ktorej
bol zohľadnený vplyv neustáleho poklesu počtu vytlačených strán.
Významný pokles vykazujeme aj pri ostatných službách (v porovnaní s rokom 2010 o 17,7 %), ktorý bol spôsobený najmä výrazným znížením nákladov na realizáciu auditov, poradenstva, školení zamestnancov,
a taktiež aj na spracovanie prekladov noriem (o 9,4 %). V porovnaní s rokom 2010 prišlo naopak k nárastu
nákladov na reklamné a marketingové služby, prostredníctvom ktorých boli realizované opatrenia na maximalizáciu výnosov z predaja vlastných produktov SÚTN, najmä služby STN-online.
Osobné náklady
Výška mzdových nákladov na zamestnancov SÚTN dosiahla k 31.12.2011 identické hodnoty, aké boli vykázané k 31.12.2010. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sme zaznamenali nárast sociálnych nákladov
o 14,2 %, ktorý bol spôsobený v dôsledku vyplácaného odstupného a odchodného pracovníkom, s ktorými
bol v priebehu 2. polroka ukončený pracovný pomer. Výška nákladov na odchodné, odstupné spolu s tým
súvisiacich odvodov dosiahla hodnotu 72 900 €.
Odpisy, rezervy, opravné položky
V tejto účtovnej skupine sú vykazované odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktoré
k 31. 12. 2011 dosiahli čiastku 96 443 €. K 31. 12. 2011 boli v zmysle platnej účtovej osnovy a postupov
účtovania pre RO, PO a obce a na základe vykonanej inventarizácie vytvorené rezervy na nevyčerpanú dovolenku a nevyfakturované dodávky v sume 21 918 € a opravné položky k pohľadávkam v sume 4 212 €.
Žiadne iné rezervy ani opravné položky vytvorené k 31. 12. 2011 neboli.
Finančné a ostatné náklady
Výška finančných nákladov dosiahla v roku 2011 očakávanú úroveň, pričom najväčší podiel tvorili náklady
na poistenie majetku a zvyšok kurzové straty, resp. bankové poplatky. V rámci ostatných nákladov tvorili
najväčšie položky odvod za porušenie finančnej disciplíny uložený vládnym auditom, sankcia za nezamestnávanie príslušného podielu pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou a pomerný podiel na dani
z nehnuteľností, ktoré má SÚTN v prenájme od SMÚ.
Výnosy
Tržby za vlastné výrobky a služby
K 31 .12. 2011 sme dosiahli celkovú výšku tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb v hodnote 804 714 €,
ktorá síce zodpovedá viac ako 101,2 % plánovaných tržieb na rok 2011, ale v porovnaní s rokom 2010 sme
zaznamenali pokles vlastných výnosov v nominálnom vyjadrení hodnotu 25 198 €. Prekročenie rozpočtovanej výšky vlastných výnosov na rok 2011 ovplyvnila najmä fakturácia príspevku na preklady harmonizovaných noriem do európskych normalizačných organizácií CEN a CENELEC v celkovej sume 63 146 €, čo
v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 37,8 % (r. 2010 – 45 812 €).
Ak porovnáme výšku vlastných výnosov bez fakturácie príspevku na preklady harmonizovaných noriem, tak
medziročne prišlo k ich poklesu o 5,4 %. Pri tržbách za vlastné výrobky (tlačené produkty) sme v roku 2011
zaznamenali v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka výrazný pokles, a to až o 19,4 %, v nominálnom vyjadrení o 81 257 €. V službách (predaj elektronických verzií noriem a publikácií, služba STN-online,
služby Infocentra, tlačiarenské služby) sme zaznamenali opačný trend a to nárast výnosov o 10,4 %, v nominálnom vyjadrení o 38 227 €, pričom však ani ten nezabránil celkovému prepadu vlastných výnosov v roku
2011.
31
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
V tejto účtovnej skupine sa účtujú prírastky a úbytky zásob vlastnej výroby v priebehu účtovného obdobia
ocenené výrobnými nákladmi. K 31. 12. 2011 predstavuje táto položka zápornú hodnotu 868 € a to z dôvodu
vyššieho množstva predaných ako vytlačených dokumentov, čo sa samozrejme prejavilo na miernom poklese skladových zásob o vyššie uvedenú hodnotu.
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
V tejto účtovnej skupine bolo roku 2011 účtované o použití rezerv vytvorených v decembri 2010, a to
o použití rezervy na nevyčerpanú dovolenku a o použití rezervy na odmeny za splnenie úloh roka 2010
(v mesiaci marec 2011). Aj v tejto výnosovej položke sme v roku 2011 zaznamenali oproti predchádzajúcemu roku významný prepad, a to o 66,8 %, v nominálnom vyjadrení o 73 904 €. Dôvodom tohto výrazného
poklesu bola skutočnosť, že v roku 2009 boli vytvorené a v roku 2010 zúčtované rezervy v sume 110 565 €,
kým v roku 2010 boli vytvorené a v roku 2011 zúčtované rezervy v sume 36 660 €. V roku 2009 umožňovali
výsledky SÚTN vytvoriť rezervy na odmeny vrátane odvodov vo výške 88 963 €, kým v roku 2010 len
14 817 €. O zúčtovaní opravných položiek v bolo účtované z dôvodu úhrady pohľadávok v minimálnej sume
(0,62 €).
Finančné výnosy
V tejto účtovnej skupine vykazujeme najmä výnosy s peňažných prostriedkov na bežnom účte vedenom
v Štátnej pokladnici a kurzové zisky.
Ostatné výnosy
V tejto kategórii výnosov bola prekročená pôvodne rozpočtovaná hodnota z dôvodu príjmov, ktoré SÚTN
poukázala medzinárodná normalizačná organizácia ISO ako mimoriadny podiel z predaja ISO noriem v SR.
Výnosy z transferov
V tejto skupine je účtovaný bežný transfer zo štátneho rozpočtu vo výške uhradených výdavkov v priebehu
roka 2011. K 31. 12. 2011 boli uhradené výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 1 151 371 €, čo
predstavovalo 100 % z ročného rozpočtu bežného transferu. V porovnaní s rokom 2010 to predstavuje pokles o 21 %, resp. o 241 562 €. Na tento pomerne značný prepad najvýznamnejšej výnosovej položky malo
vplyv zníženie rozpočtu bežného transferu v roku 2011 oproti roku 2010 a taktiež aj použitie nevyčerpaného
transferu z roka 2009 v 1.štvrťroku 2010, čo ovplyvnilo výnosy roka 2010 a tým aj porovnávajúcu základňu
so súčasným rokom.
Prehľad použitia prostriedkov štátneho rozpočtu podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie je uvedený v závere ekonomickej časti vyhodnotenia.
Ďalej v tejto skupine výnosov vykazujeme výnosy z kapitálových transferov poskytnutých z Európskych spoločenstiev – a to vo výške odpisov z dlhodobého majetku obstaraného v rámci projektov z programu PHARE
realizovaných ešte pred vstupom SR do EÚ. V októbri 2011 sa ukončilo odpisovanie uvedeného majetku,
takže o výnosoch z kapitálových transferov v ďalšom období nebudeme účtovať.
Hospodársky výsledok
K 31. 12. 2011 dosiahol SÚTN záporný hospodársky výsledok vo výške 392 689 €. Táto skutočnosť bola
v najväčšej miere spôsobená poklesom výnosov z bežných transferov (o 241 562 €), ďalej poklesom vlastných výnosov a výnosov vyplývajúcich zo zúčtovania rezerv a opravných položiek. Na strane nákladov mali
najväčší vplyv na dosiahnutie záporného hospodárskeho výsledku náklady na vyplácanie odstupného a odchodného a náklady na spotrebu materiálu z dôvodu nevyhnutného zakúpenia kancelárskej a výpočtovej
techniky. Záporný hospodársky výsledok bude v plnej výške vysporiadaný prostredníctvom rezervného fondu SÚTN.
32
Tabuľka 18 – Čerpanie výdavkov SÚTN financovaných zo štátneho rozpočtu k 31. 12. 2011
P. č.
Položka /
Podpoložka
1
611
2
Čerpanie
prostriedkov
Ročný
štátneho
rozpočet
rozpočtu
po úpravách
k 31. 12. 2011
spolu
Názov
% čerpania
z ročného
rozpočtu
Tarifný plat
390 000,00
390 000,00
100,00
612001
Osobný príplatok
200 000,00
200 000,00
100,00
3
612002
Ostatné príplatky
11 000,00
11 000,00
100,00
4
614
Odmeny
60 406,00
60 406,00
100,00
661 406,00
661 406,00
100,00
Spolu mzdy, platy:
5
621
Poistné do VZP
52 700,00
52 700,00
100,00
6
623
Poistné do ostatných ZP
13 100,00
13 100,00
100,00
7
625001
Poistné na nemocenské poistenie
7 900,00
7 900,00
100,00
8
625002
Poistné na starobné poistenie
88 000,00
88 000,00
100,00
9
625003
Poistné na úrazové poistenie
5 100,00
5 100,00
100,00
10
625004
Poistné na invalidné poistenie
17 500,00
17 500,00
100,00
11
625005
Poistné na poistenie v nezamestnanosti
5 600,00
5 600,00
100,00
12
625007
Poistné na poistenie do RF solidarity
29 000,00
29 000,00
100,00
13
627
6 900,00
6 900,00
100,00
225 800,00
225 800,00
100,00
DDP
Spolu poistné:
14
631002
Cestovné náhrady – zahraničné
12 000,00
12 000,00
100,00
15
637005
Špeciálne služby – spracovatelia
noriem
170 853,00
170 853,00
100,00
16
637016
Prídel do sociálneho fondu
11 000,00
11 000,00
100,00
17
637027
Odmeny z dohôd uzatvorených mimo
prac. pomeru
20 245,00
20 245,00
100,00
31 245,00
31 245,00
100,00
13 500,00
13 500,00
100,00
Spolu ostatné výdavky vzťahujúce sa k osobným
nákladom (r. 16 + r. 17):
18
632001
Energie
19
632002
Vodné, stočné
700,00
700,00
100,00
20
632003
Poštovné telekomunikácie
900,00
900,00
100,00
21
633006
Všeobecný materiál
1 712,00
1 712,00
100,00
22
635004
Údržba prevádzkových strojov
5 725,00
5 725,00
100,00
23
636001
Nájomné budov
17 147,30
17 147,30
100,00
24
637004
Služby – všeobecné služby
10 382,70
13 020,00
100,00
50 067,00
50 067,00
100,00
1 151 371,00
1 151 371,00
100,00
Spolu režijné výdavky:
600
Bežné výdavky celkom
33
Download

Vyhodnotenie plnenia Kontraktu č.1_2011_SÚTN_31_12_2011