OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE
DD 0111/2013
Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č.
323/1992 Z. b o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,, zákon o dobrovoľných dražbách“)
Dražobník:
Dražobka, s.r.o.
Zámocká 7074/30, 811 01 Bratislava I
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 83773/B
46 811 770
Ing. Marián Fabuľa, konateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaná:
IČO:
Zastúpená:
Navrhovateľ dražby:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaná:
IČO:
Zastúpená:
DMB Management, s.r.o.
Zadunajská cesta 406/27, 851 01 Bratislava V
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 92310/B
47324325
Mário Barna , konateľ
Notársky Úrad JUDr. Irena Bošanská
Miesto konania dražby:
Budatínska 1049/1, 851 05 Bratislava – Petržalka
1. poschodie
Dátum a čas konania dražby
14.4.2014 o 14:00 (vstup na dražbu o 13:30)
Kolo dražby:
prvé
Predmet dražby:
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
PREDMET DRAŽBY
Základná špecifikácia:
Číslo LV: 3589
Okresný úrad, katastrálny odbor:
Bratislava
Okres: Bratislava III
Obec: Nové Mesto
Katastrálne územie: Nové Mesto
~1~
BYT:
Vchod:
Poschodie:
Byt č.:
Tehelná 17
8.p.
25
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Stavby:
Súpisné číslo:
Stavba postavená na parcele
číslo:
Popis stavby
Druh stavby:
443
11541/3
Tehelná 17-23
9
11541/2
Kotoľňa
20
Podiel priestoru na spol. častiach a zariadeniach bytového domu a kotoľne: 11/1000
POZNÁMKA: Spoluvlastnícky podiel k parcelám registra „C“, parcelné č. 11541/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 173 m2 a parcelné č. 11541/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 874 m2, na ktorých
je bytový dom súpisné číslo 443 postavený, je evidovaný na LV 5352 , katastrálny úrad Nové Mesto, okres
Bratislava III, okresného úradu, katastrálneho odboru Bratislava a nie je vo vlastníctve vlastníka bytu.
Opis predmetu dražby:
Bytový dom je zateplený, má vymenené okná za plastové, je osadená
nová brána, elektromagnetický vrátnik, nové schránky, sú opravené
loggie. Spoločných častiach domu sú: základy domu, strecha, chodby,
obvodové múry, priečelia, schodiská, vchody, zvislé a vodorovné
nosné konštrukcie, zvislé a vodorovné izolačné
konštrukcie.
Spoločnými zariadeniami domu sú: výťah vrátane technologického
zariadenia, strojovne výťahov, miestnosť pre meranie ústredného
kúrenia, elektrorozvodňa, vodovodné kanalizačné, elektrické, plynové,
teplonostné, a telefón ne prípojky vrátane rozvodov po ventily, a to aj
v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto
domu.
Byt č. 25 sa nachádza na najvyššom ôsmom poschodí panelového
bytového domu, Na jednom podlaží sa nachádzajú 3 byty, spolu 27
bytov v celom dome. Byt pozostáva z 3 obytných miestností
a príslušenstva, ktorým je predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, šatník,
loggia a pivnica. Celková podlahová plocha je 67,98m2, z toho pivnica
je 1,5m2. Dispozičné riešenie bytu je veľmi dobré, byt má samostatný
šatník, WC s umývadlom, kúpeľňa je samostatná s oknom a byt má
loggiu. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných
častiach, spoločných zariadeniach domu, nebytového priestoru
a spoločnej kotolne.
~2~
Stav predmetu Dražby:
Nakoľko byt nebol sprístupnený, tak bližší popis a stav bytu nie je
možný.
Ohodnotenie predmetu dražby:
Predmet dražby bolo ohodnotený posudkom č. 9/2014 zo dňa
1.3.2014, vypracovaný znalom Ing. Silvia Garabášová, znalom
z odboru stavebníctvo, odvetvie: odhad hodnoty nehnuteľností,
evidenčné číslo znalca 914683 na hodnotu: 80 100 €
Najnižšie podanie:
60 500,-€
Minimálne prihodenie:
500,-€
Dražobná zábezpeka:
10 000,-€
Spôsob zloženia dražobnej
zábezpeky:
1.
2.
3.
4.
Doklad preukazujúci zloženie
zábezpeky:
1.
2.
3.
Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka
vedený
v TATRA
BANKA,
a.s.,
č.
účtu:
SK7811000000002925891289, variabilný symbol 01112013.
Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na
účet dražobníka do otvorenia dražby.
Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania
dražby.
Formou bankovej záruky.
Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy. Dražobnú
zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných
prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej
zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet
dražobníka do otvorenia dražby.
Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky,
znejúcej na účet dražobníka
Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej
zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
Lehota na zloženie zábezpeky:
Do otvorenia dražby.
Vrátenie dražobnej zábezpeky:
Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
Obhliadka predmetu dražby:
Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční v termínoch:
Prvá obhliadka: 19.03.2014 o 09:00 hod.
Druhá obhliadka: 09.04.2014 o 09:00 hod.
Miesto konania obhliadky je
443/17, 831 03 Bratislava III
~3~
pred bytovým domom Tehelná
Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom
dohovore s dražobníkom, najmenej jeden deň vopred, na t.č.:
+421 905 757 567 alebo elektronicky: [email protected]
Práva a záväzky viaznuce na
predmete dražby:
ŤARCHY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vecné bremeno - poskytovanie služieb kotolne na p.č.11541/2 v
prospech nájomcov a vlastníkov bytov v dome Tehelná 13,15
podľa V-1567/99
Záložné právo podľa § 15 z. 182/93 Z. z. v znení z. 151/95 Z. z. v
prospech ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových
priestorov.
Záložné právo v prospech DMB Management, s.r.o.,
(IČO:47324325) na byt č.25, na 8.posch.,vchod Tehelná 17,
podľa V-26393/08 zo dňa 17.09.2008(PVZ 3987/08), zmluva o
postúpení pohľadávky, Z-22484/13
Exekučné záložné právo na byt č. 25 na 8. p., Tehelná 17 v
prospech H-PROBYT, spol. s r.o. (IČO 35722924) podľa
exekučného príkazu EX 947/11-38 zo dňa 31.01.2012 (súdny
exekútor JUDr. Patricius Baďura), Z-1972/12
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v
prospech H-PROBYT, spol. s.r.o., Bratislava, na byt č.25/8.p.,
vchod Tehelná 17, podľa exekučného príkazu č. EX 948/11-13 zo
dňa 9.9.2013 (súdny exekútor JUDr. Patricius Baďura,
Bratislava), Z- 16912/2013
Exekučné záložné právo na byt č. 25 na 8. p., Tehelná 17 v
prospech Orange Slovensko,a.s. (IČO 35697270) podľa
exekučného príkazu EX 1236/2011-18 zo dňa 06.12.2013 (súdny
exekútor JUDr. František Čaraba), Z-23594/13
Exekučné záložné právo v prospech: H-PROBYT, spol. s r.o.
(IČO: 35722924), na byt č. 25, na 8.p., vchod: Tehelna 17, podľa
exekučného príkazu EX 745/13-21 zo dňa 27.1.2014 (súdny
exekútor JUDr. Patricius Baďura), Z-2117/14
POZNÁMKY:
1.
Poznamenáva sa oznámenie o začatí výkonu záložného práva
formou dobrovoľnej dražby záložného veriteľa DMB
Management, s.r.o., Zádunajská cesta 406/27, 851 01 Bratislava
(IČO:47324325), na byt č. 25 na 8. p., Tehelná 17, v bytovom
dome sup. č. 443 na parc. č. 11541/3., P-3476/13(PVZ 3967/13),
zmluva o postúpení pohľadávky, Z-22484/13
Notár osvedčujúci priebeh dražby:
JUDr. Irena Bošanská – notár
Sídlo: Budatínska 1, 851 05 Bratislava – Petžalka
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej
vydražením:
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr
do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v TATRA
BANKA, a.s., č. účtu: SK7811000000002925891289, variabilný
~4~
symbol 01112013. Dražobná
zábezpeka
započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
k predmetu dražby:
sa vydražiteľovi
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej
lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia
príklepu. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa
odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet
dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny
dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní
predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného
odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle
dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez
zbytočného odkladu.
V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom,
ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie
záložných práv registrované ako prvé, sa záloh prevádza nezaťažený
záložnými právami ostatných záložných veriteľov.
Podmienky odovzdania predmetu
dražby vydražiteľovi:
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby,
predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na
základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu
dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa
zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše
zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby,
vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží
predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia
vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať
alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a
zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník
túto osobu poučí. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na
náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil
predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady
vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na
predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa
dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na
vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s
predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu
dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
Poučenie:
V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných
dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich
právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do
troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody
~5~
neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o
dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník
predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa
osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa
neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej
dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok
týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu o určenie neplatnosti dražby
podľa predchádzajúceho odseku, je povinná oznámiť príslušnému
okresnému úradu, katastrálnemu odboru začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ
dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá
osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú,
účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného
začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie
inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak
neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k
predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
Upozornenie:
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva,
že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na
dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa
podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách v znení neskorších predpisov a dostavila sa s cieľom urobiť
podanie.
Za správnosť: Ing. Marián Fabuľa
V Bratislave .......... Marec 2014
dražobník:
navrhovateľ dražby:
Dražobka, s.r.o.
Ing. Marián Fabuľa
Konateľ
DMB Management, s.r.o.
Mário Barna
konateľ
~6~
Download

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE