SERVOPLYN
- TATRANSKÝ
Tel. 0905 509291
JAROSLAV
[email protected]
Cenová ponuka
Osobitná škola Senec
Dobrý deň,
dovoľujeme
si Vám predložiť cenovú ponuku.
Ponuka je vystavená pre:
Dodávateľ:
Stavba:
Miesto:
Predpokladané
Kotolňa - Osobitná škola Senec
Senec Trnavská
trvanie prác:
Dátum vyhotovenia
ponuky:
21.7.2014
Platnosť ponuky:
Cena:
11991,39
Rozpočet
Celkom bez DPH
DPH Základná
DPH Znížená
20%
10%
0%
DPH Nulová
0,00
0,00
11991,39
11991,39
0,00
0,00
0,00
11991,39
Celkom s DPH
€
€I
Ďakujeme za prejavený záujem a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Spracovane
pomocou
progr.lmu
SMART plu~ od spcločno ••u KROS a s
1/3
Rozpočet
Popis
Ml
721
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia
721173205
Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie
2
D 50x1, 8
výpustiek D 32x1, 8
uev,« OU;.. vapo\.) 3..'
4
731
~
731249126
731291050
7
~
Montáž kotla oceľového teplovodného
732
10
732331517
11
732429114
5,000
6,92
34,60
ks
2,000
1,93
3,86
's
2,000
,l.70
9,40
5783,19
na kvap.a plynné palivá s výkonom
súb,
2,000
k~;
2.000
ks
3,000
79,52
238,56
pi
:,000
l)~q.f)3
484,63
nad 35 do 70 kW
V/in\ SO kondcrlloi-UV
Montáž rýchlomontážnej
sady bez zmiešava ča DN 50
Bezpeéno5:inó sacia norirontotno
9
m
Ústredné vykurovanie - kotolne
Kut01 tmrncrqas
b
Cena celkom ((:)
47,86
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových
2
Množstvo
fn"':m':'gc)
119,44
2410,56
Ústredné vykurovanie - strojovne
Nádoba expanzná tlaková s membránou
f
UO(',C
4821,12
1306,60
typ Expanzomat I bez poistného
súb.
1,000
146,96
146,96
súbo
1,000
11,64
11,64
U'OO
: l~,()C
ventilu objemu 110 I
Montáž čerpadla (do potrubia)
238,88
obehového
špirálového
DN 65
,b, .ŕU~·.:(·
1148,00
13
733
Ústredné vykurovanie - potrubie
14
733151307
Potrubie z uhlík ocel rúrok tvrdých D 35x1, 5 mm
m
5,000
36,80
184,00
15
733151308
Potrubie z uhlík ocel rúrok tvrdých D 42x1, 5 mm
m
5,000
55,40
277,00
16
733151309
Potrubie z uhlík ocel rúrok tvrdých D 54x2 mm
m
10,000
60,00
600,00
17
733151310
Potrubie z uhlík ocel rúrok tvrdých D 76x2 mm
m
10,000
141,10
18
734
Ústredné vykurovanie - armatúry
19
734241217
Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 6/4
ks
2,000
11,47
22,94
20
734261225
Závitový medzi kus Ve 4300 - priamy G 1
ks
8,000
8,52
68,16
21
734261226
Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 6/4
ks
24,000
13,65
327,60
22
734261226
Závitový medzi kus Ve 4300 - priamy G 2
ks
7,000
17,04
119,28
23
734271121
Posúvač uzatváraci závitový V 3040 C G 2 1/2
ks
2,000
100,81
201,62
24
734271135
Posúvač uzatváraci závitový Ve 3040 G 1
ks
1,000
14,72
14,72
25
734271137
Posúva č uzatváraci závitový Ve 3040 G 6/4
ks
6,000
27,43
164,58
26
734291113
ks
8,000
5,46
43,68
ks
1,000
5,14
5,14
k~.
l.000
10,13
10,13
ks
1,000
7,75
7,75
k::
,,('OO
2Q,G3
29,63
k',
i.ooo
i.ooo
3,01
Ostané armatúry,
cc
kohútik plniaci a vypúšťaci normy 13 7061, PN 1,0/100st.
1/2
734291360
Montáž filtra závitového
()~)1~~20011':1
F;!tcr
29
734291380
Montáž filtra závitového
JO
')1)
27
)R
,l
'i\.lOO3iLJ
((lOS
CJ
í-1:;er'á,:it(~l!Ý
!',os 1./)
z
G 11/2
1/2
(:)
G 2 1/2
1/2
1
SMART plus od spo!oéno~tl KRQS cl
\
1411,00
2381,74
ls
A 1:!;:rrJ ,."20 K~'\
Spracované pomocou programu
2472,00
1 1·lCJ.00
3,01
1149,00
2/]
Pr:~p!
3-1
:1V!?f'
7 ;'SILOCf;
'J
zub not-too»
n;t
1,~1í10
/,000
UO,GG
120,00
13,5ú
94,50
Celkom bez DPH (íl
Celkom
Spracovane pomocou programu SMART plus od scorococsn
11991,39
kROS a s
3/3
Download

Cenová ponuka - szs