SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
Rakovice 07. 06. 2014
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
Všeobecné ustanovenia
1. Riadenie
Riadi Športovo-technický útvar Slovenského kolkárskeho zväzu.
2. Usporiadateľ
Usporiadateľom každého vzájomného stretnutia je kolkársky oddiel alebo klub uvedený
v rozlosovaní na prvom mieste.
3. Účastníci
Účastníci sú uvedení v prílohe „Účastníci ligových súťaží“.
Názvy súťaží:
EL – extraliga, v spojení s M – družstva mužov, Ž – družstva žien,
KL – kolkárska liga, 1.KLV, 1.KLZ, 2.KLZ
DL – dorastenecká liga 1.DLV, 1.DLZ, Dorastenecké turnaje
4. Termíny a
rozlosovanie
a) Termíny a vyžrebovanie sú uvedené v prílohách „Vyžrebovanie súťažného
ročníka“ tohto rozpisu.
b) Hracím dňom je prednostne:
* v kategórii mužov a žien sobota, ak vo vyžrebovaní nie je uvedené inak,
v ELM sa za hrací deň u klubov, ktoré reprezentujú v CHAMPIONS LEAGUE
považuje nedeľa v danom týždni so začiatkom stretnutia o 10:00 hod. (pokiaľ
sa na danej kolkárni koná stretnutie DL tak o 13:00 hod.), ak sa družstvá
nedohodnú na inom termíne v danom týždni. Takisto je možné stretnutie
predohrať a to v prípade, že stretnutie CHAMPIONS LEAGUE sa hrá na
kolkárni súpera. ŠTÚ po zverejnení vylosovania CHAMPIONS LEAGUE
nariadi termín stretnutia, ak sa kluby nedohodnú. V prípade nedodržania tohto
ustanovenia z akéhokoľvek iného dôvodu (napr. choroba, neuvoľnenie z práce
apod.) bude výsledok stretnutia kontumovaný.
* v kategórii dorastu nedeľa, ak vo vyžrebovaní nie je uvedené inak.
c) Začiatky stretnutí sú uvedené v prílohe „Vyžrebovanie súťažného ročníka“ tohto
rozpisu.
5. Úhrada
V jesennej aj jarnej časti ligových súťaží hradí organizačné a technické náklady vrátane
nákladov na rozhodcu usporiadajúci oddiel. Náklady družstiev hradí vysielajúci oddiel.
6. Poplatky
a) Oddiely hradia za každé svoje družstvo v extralige mužov štartovný poplatok
100,- €, 1. KL štartovný poplatok 85,- €, v ELŽ a II. KL štartovný poplatok 70,€.
b) Za dorastenecké družstvá sa štartovný poplatok nevyberá.
c) Ak oddiel EL neprihlási od súťažného ročníka 2014-15 dorastenecké družstvo do
1.DL (môže byť aj zmiešané) nebude do súťaže v súťažnom ročníku 2014-15
zaradený.
Technické ustanovenia
7. Predpis
Hrá sa podľa platných Športovo-technických predpisov kolkárskeho športu, a podľa tohto
rozpisu a prípadných jeho zmien a doplnkov.
8. Systém
a) Šesťčlenné družstvá v ELM súťažia systémom každý s každým dvojkolovo formou
vzájomných zápasov podľa rozlosovania. Hrá sa v disciplíne 120 Hz aj na všetkých
dráhach kolkárne. V prípade šesťdráhy sa po úvodnej šestici hráčov uskutoční
prestávka v trvaní 0-20 minút, počas ktorej sa pripraví na štart záverečná šestica
hráčov. Táto veta neplatí pri nadstavbových turnajoch, alebo ak je kolkáreň vybavená
automatickým zapisovacím zariadením a oddiely sa dohodnú na hre bez prestávky –
túto dohodu sú povinní nahlásiť delegovanému rozhodcovi.
b) Štvorčlenné družstvá v ELŽ súťažia systémom každý s každým dvojkolovo formou
vzájomných zápasov podľa rozlosovania. Hrá sa v disciplíne 120 Hz na všetkých
dráhach kolkárne, v prípade šesť dráhovej kolkárne na štyroch po sebe idúcich dráhach.
Po úvodnej štvorici hráčok sa uskutoční prestávka v trvaní 0-20 minút, počas ktorej sa
pripraví na štart záverečná štvorica hráčok. Táto veta neplatí, ak je kolkáreň vybavená
–2–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
automatickým zapisovacím zariadením a oddiely sa dohodnú na hre bez prestávky –
túto dohodu sú povinní nahlásiť delegovanému rozhodcovi.
Celkový výsledok stretnutia je vyjadrený ako pomer – skóre – celkového počtu bodov
domáceho a hosťujúceho družstva 6:0; 5,5:0,5; 5:1; 4,5:1,5; 4:2; 3,5:2,5; 3:3; 2,5:3,5;
2:4; 1,5:4,5; 1:5; 0,5:5,5 alebo 0:6.
c) Šesťčlenné družstvá (aj zmiešané) v KL súťažia systémom každý s každým dvojkolovo
formou vzájomných zápasov podľa rozlosovania. Hrá sa v disciplíne 120 Hz aj na
všetkých dráhach kolkárne. V prípade šesťdráhy sa po úvodnej šestici hráčov uskutoční
prestávka v trvaní 0-20 minút, počas ktorej sa pripraví na štart záverečná šestica
hráčov. Táto veta neplatí ak je kolkáreň vybavená automatickým zapisovacím
zariadením a oddiely sa dohodnú na hre bez prestávky – túto dohodu sú povinní
nahlásiť delegovanému rozhodcovi.
V KL môžu hrať aj zmiešané družstvá.
d) Štvorčlenné (aj zmiešané) dorastenecké družstvá v I. DL súťažia systémom každý s
každým dvojkolovo formou vzájomných zápasov podľa rozlosovania. Hrá sa v
disciplíne 120 Hz na všetkých dráhach kolkárne, v prípade šesť dráhovej kolkárne na
štyroch po sebe idúcich dráhach. Najslabší výkon pri štvorčlennom družstve sa
nepočíta do celkového výkonu družstva. Po skončení stretnutia sa uskutoční disciplína
šprint – 2 hráči z družstva, ktorá rozhodne o pridelení dvoch bodov pre družstvo do
skóre. Hráči štartujú na dvoch po sebe idúcich dráhach, tak že na ľavú nastupuje
domáci hráč a na pravú hosťujúci. Výsledok sa hodnotí podľa SP čl.7.1.5. Po odohraní
základnej časti budú hrať družstvá umiestnené na 1., 2. a 3. mieste z Východnej a zo
Západnej skupiny štyri finálové turnaje o majstra. Prvý turnaj sa uskutoční u druhého
z Východnej skupiny, druhý turnaj u druhého zo Západnej skupiny, tretí turnaj u
víťaza z Východnej, štvrtý turnaj u u víťaza zo Západnej skupiny. V prípade, že na
niektorej kolkárni bude naplánované stretnutie iných líg môže sa poradie turnajov u
víťaza alebo druhého prehodiť. Podľa umiestnenia v základnej skupine družstvá na
1.mieste v skupine Západ aj Východ získavajú do finálového turnaja 3 body družstvá
umiestnené na 2.mieste v skupine Západ aj Východ 2 body a družstvá umiestnené na
3.mieste v skupine Západ aj Východ 1 bod ktoré sa im započítavajú do zisku bodov vo
finálovom turnaji.
Na turnajoch sa boduje nasledovne víťaz turnaja 7 bodov, druhý 5 bodov, tretí 4 body,
štvrtý 3 body, piaty 2 body a posledný 1 bod. Pri rovnosti bodov po odohraní
nadstavbových turnajov bude rozhodovať o umiestnení priemer z priemeru dráh
v nadstavbových turnajoch. Pri rovnosti priemeru rozhodne o poradí lepšie umiestnenie
v základnej časti. V prípade, že aj táto podmienka je rovnaká rozhodne o umiestnení
priemer dosiahnutej dorážky v nadstavbových turnajoch, prípadne menší počet
chybných hodov.
e) V turnajoch dorastencov súťažia minimálne dvojčlenné družstvá formou turnajov
v počte ako prihlásené družstvá vždy na jednej kolkárni(v ročníku2014/2015 spolu 7
turnajov). Časový harmonogram turnaja spracuje usporiadateľ do stredy v týždni,
kedy sa turnaj uskutoční a zašle ho Riaditeľovi ŠTÚ na zverejnenie. Družstvo sa
skladá z dvoch štartujúcich hráčov, za oddiel však môže štartovať aj viac hráčov a do
výsledku družstva sa rátajú dvaja najlepší, ostatní v rámci súťaže jednotlivcov.
V oboch súťažiach v prípade rovnosti počtu bodov v priebežnej tabuľke rozhoduje o
lepšom umiestnení vyšší priemer z priemerov dráh.
V prípade rovnosti počtu bodov dvoch alebo viacerých družstiev v konečnej tabuľke
rozhoduje o lepšom umiestnení vyšší počet získaných bodov zo vzájomných zápasov.
V prípade rovnosti rozhoduje o lepšom umiestnení vyšší priemer z priemeru dráh.
f) Spoločné ustanovenia:
1) Pre ELM určuje predpísaný povrch dráh plast, prípadne segment
s certifikáciou NBC. Oddiely alebo kluby, ktoré nemajú vlastnú kolkáreň
(prenajímajú si ju od iného oddielu, klubu) si musia prenajať len kolkáreň s
predpísaným povrchom dráh ktorý je buď plast, prípadne segment
s certifikáciou NBC.
–3–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
2)
3)
4)
5)
6)
Hrať sa môže len na kolkárni s platným technickým osvedčením.
Pre dorasteneckú ligu je možné používať aj gule s priemerom 150 mm pre
hráčov, ktorí dovŕšia vek 16 rokov do 30.6.2015 a aj gule s priemerom 140 mm
pre hráčov, ktorí dovŕšia vek do 14 rokov 30.6.2015.
Hosťujúce družstvá si môžu na stretnutia hrané vonku priniesť svoje vlastné gule
(minimálne 2 ks na zásobník a maximálne 3 ks), ktoré musia spĺňať požiadavky
technických predpisov. Ak budú donesené gule rovnakej farby s tými, ktoré sú na
kolkárni musia byť nejakým spôsobom odlíšené (značka fixkou a pod.). Za
prípadné poškodenie gulí nezodpovedá majiteľ kolkárne. Domáci hráč nesmie
používať gule hráčov hosťujúceho družstva. Nedodržanie tejto podmienky
domácim hráčom bude klasifikované ako priestupok v zmysle Pravidiel
kolkárskeho športu bod 3.5.5 a 3.5.6.
V prípade, že si na stretnutie prinesie hráč (domáceho alebo hosťujúceho
družstva) vlastné gule musí túto skutočnosť pred svojim štartom oznámiť
rozhodcovi stretnutia. Hráči, ktorí si priniesli vlastné gule, sú povinní
v prípade, že sa im gule nevracajú pokračovať v hre s guľami, ktoré sú
dostupné. Ak je teda v zásobníku dostatok gulí na hru oboch hráčov, tak sa čas
nezastavuje.
Súťaže jednotlivcov na všetkých úrovniach (kraje, MSR) sa musia uskutočniť na
kolkárňach s plastovým, prípadne segmentovým povrchom. V krajoch, ktoré
nemajú takéto kolkárne ich môžu uskutočniť aj na dráhach so saduritovým
povrchom.
9. Bodové hodnotenie a) V EL a KL sa hodnotenie stretnutí robí podľa ustanovení čl. 6.8 Hodnotenie
vzájomných stretnutí družstiev bodovacím spôsobom Súťažného poriadku.
b) V I. DL sa hodnotenie stretnutí robí podľa ustanovení čl.6.10 Hodnotenie vzájomných
stretnutí družstiev podľa celkového výkonu Súťažného poriadku. Po skončení stretnutia
sa uskutoční disciplína šprint – 2 hráči z družstva, ktorá rozhodne o pridelení dvoch
bodov pre družstvo do skóre. Čiže družstvo môže do tabuľky skóre získať 4, 3, 2, 1
alebo 0. Pri nadstavbových turnajoch DL aj Dorasteneckých turnajoch sa hodnotí podľa
6.11.1 a 6.11.2 Súťažného poriadku bez disciplíny šprint.
10. Štartujú
a) V extralige družstiev mužov môžu štartovať hráči, ktorí v súťažnom roku, t.j. v období
od 1.7.2014 do 30.6.2015, dosiahnu vek 15 a viac rokov.
b) V extralige družstiev žien môžu štartovať hráčky, ktoré v súťažnom roku, t.j. v období
od 1.7.2014 do 30.6.2015, dosiahnu vek 15 a viac rokov.
c) V ligových súťažiach družstiev mužov (prípadne zmiešané a ženské družstvá) môžu
štartovať hráči –ky, ktorí v súťažnom roku, t.j. v období od 1.7.2014 do 30.6.2015,
dosiahnu vek 15 a viac rokov. V ligových súťažiach môžu nastúpiť aj ženy hrajúce
ELŽ formou striedavého štartu (aj za iný oddiel - klub) za splnenia podmienky čl. 11
písm. g), že hráčka môže štartovať v jednom dni iba jeden krát.
d) V dorasteneckej lige môžu štartovať hráčky a hráči, ktoré v súťažnom roku, t.j. v
období od 1.7.2014 do 30.6.2015, dosiahnu vek 10 až 18 rokov, hráči a hráčky, ktorých
vek je nižší ako 13 rokov môžu štartovať len na základe lekárskeho potvrdenia.
V prípade kategórie U-14, štartujúcej v súťažiach dorastu majú hráči a hráčky
právo neobmedzeného striedania v jednom stretnutí.
11. Povinnosti
a) Domáce družstvo odovzdá rozhodcovi svoju zostavu najneskôr 20 minút pred
stanoveným začiatkom stretnutia. Rozhodca ju poskytne hosťujúcemu družstvu,
ktoré na jej základe najneskôr 15 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia
odovzdá rozhodcovi svoju zostavu.
b) Oddiel zašle ŠTÚ SKoZ, na Jozef Kráľovič, Čajkovského 12, 917 08 Trnava alebo
na e-mail : [email protected], najneskôr do 20. augusta 2014 zoznam
hráčov svojho oddielu, ktorí prichádzajú do úvahy pre štart v slovenských
súťažiach v jednom vyhotovení. Pre družstvá, ktoré majú v rovnakej súťaži dve a viac
družstiev platí povinnosť zaslať pevné súpisky. Pokiaľ tak oddiel pre jarnú časť
neurobí do 31.12.2014, vstupuje do platnosti ustanovenie čl. 2.4.4 Pravidiel
–4–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
kolkárskeho športu.
c) Oddiel, ktorý má družstvo mužov v extraligovej súťaži, musí mať v súťažnom ročníku
2014/15 prihlásené do 1.DL dorastenecké družstvo (aj zmiešané) a toto družstvo musí
riadne odohrať celý súťažný ročník 2014/15. V prípade 1. KL Západ a 1. KL
Východ je účasť v dorasteneckom turnaji 2.DL dobrovoľná.
d) V prípade nesplnenia podmienok písm. c) bude príslušné družstvo mužov považované
za prednostne zostupujúce z extraligy bez ohľadu na jeho umiestnenie.
e) Pri voľných súpiskách môže hráč štartovať v jednom týždni iba jeden krát. V prípade
predohrávaných a dohrávaných stretnutí sa považuje za týždeň ten týždeň, na
ktorý bolo stretnutie nalosované podľa vyžrebovania súťažného ročníka.
f) Oddiely, ktoré majú v jednej súťaži dve družstvá musia štartovať na pevné súpisky pre
tieto družstvá ( ŽP Šport a.s. Podbrezová A a B, ŽP Šport a.s. Podbrezová C a D, KK
Inter Bratislava A a B, TKK Trenčín A a KWH, FTC Fiľakovo A a B, ŠKK Trstená A
a Stárek, Sučany A a B, MKK Stará Turá A a B, Šaľa A a B, Rakovice dorast A a B).
Hráči z týchto súpisiek nemôžu striedavo štartovať za jedno alebo druhé družstvo (toto
obmedzenie sa netýka kategórie dorast, ak štartuje za dospelých), ale môžu
štartovať za iné družstvo svojho oddielu, za predpokladu splnenia ustanovenia čl. 11
písm. e) rozpisu.
g) Dorastenky, dorastenci a ženy môžu využívať ustanovenia č. 1.8 a 1.9 Pravidiel
kolkárskeho športu, ktoré pojednávajú o striedavom štarte, t.j. že dorastenka, resp.
dorastenec môže v jednom týždni nastúpiť za družstvo seniorov a tiež aj za
dorastenecké družstvo. Rovnaká podmienka platí aj pre ženy, t.j v jednom týždni
môže nastúpiť za družstvo mužov a tiež za družstvo žien. Oddiel však pred
začiatkom súťaže musí požiadať ŠTÚ SKoZ o povolenie striedavého štartu pre týchto
hráčov.
h) Ženy z ELŽ môžu využívať striedavý štart tak, že žena môže nastúpiť v
kolkárskych ligách formou striedavého štartu (za svoj aj za iný oddiel - klub) t.j.
v jednom týždni môže odohrať aj dve stretnutia (nie však obe stretnutia
v kategórii mužov v súťažiach riadených priamo SKoZ. V tomto prípade je
povinnosť dodržať ustanovenie čl.11/e tohto rozpisu). Oddiel (klub) však musí
pred začiatkom súťaže t.j. do 20. augusta 2014 požiadať ŠTÚ SKoZ o povolenie
striedavého štartu pre tieto hráčky.
i) Družstvá po skončení súťaže urobia vyhodnotenie organizácie a priebehu súťaže
a zašlú ich najneskôr do 14 dní po skončení súťaže riaditeľovi ŠTÚ SKoZ mailom na
adresu [email protected]
12. Vedúci súťaže
a) ELM, I. KL – Východ
Miroslav PERECÁR
P.O. Hviezdoslava 1
082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ
b) EL Ž
Simona KOHÚTOVÁ
Južná 1
082 21 VEĽKÝ ŠARIŠ
hlásenie výsledkov: -M: 0907 383 685
hlásenie výsledkov: mail: [email protected]
hlásenie výsledkov: -M: 0915 865 683
hlásenie výsledkov: mail: [email protected]
c) I. KL – Západ, 1. DL Západ
Boris ŠINTÁL
hlásenie výsledkov: -M: 0908 504382
hlásenie výsledkov: mail: [email protected]
930 39 RAKOVICE
d) II. KL – Západ, 2.DL Západ
Richard TÓTH ml.
hlásenie výsledkov: -M: 0910943518
hlásenie výsledkov: mail: [email protected]
927 01 ŠAĽA
e) 1. a 2. DL – Východ
Dominika KYSELICOVÁ
–5–
hlásenie výsledkov: -M: 0907 330 209
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
Štiavnička 207/39
976 81 PODBREZOVÁ
13. Povinnosti
usporiadajúceho
oddielu
hlásenie výsledkov: mail: [email protected]
[email protected]
a) Usporiadajúci oddiel je povinný nahlásiť výsledok stretnutia – zaslať vyplnený
formulár zápisu o stretnutí vedúcemu súťaže a na [email protected] najneskôr
do 5 hodín po plánovanom začiatku stretnutia. Výsledky jednotlivých stretnutí sa
hlásia formou e-mailu vo formáte MS Excel na predpísanom tlačive, ktoré je
zverejnené vo FORMULÁROCH alebo vedúcim súťaže pred prvým kolom (v prípade
zmeny tlačiva posielať to tlačivo, ktoré zaslal alebo zverejnil vedúci súťaže na
internete). V prípade nesplnenia tejto podmienky hrozí oddielu (klubu) družstva
pokuta 10,- €, pri opakovanom porušovaní sa pokuta vždy zdvojnásobuje. Ak
oddiel pokutu neuhradí do dátumu stanoveného vedúcim súťaže alebo riaditeľom
ŠTÚ bude družstvo potrestané zastavením športovej činnosti podľa čl. 29 ods. (3)
Disciplinárneho poriadku.
b) Usporiadajúci oddiel je povinný po skončení stretnutia odoslať najneskôr prvý
pracovný deň originál zápisu o stretnutí riaditeľovi ŠTÚ SKoZ, a to vždy ak sú
v zápise o stretnutí uvedené akékoľvek pripomienky alebo námietky zo strany
vedúcich družstiev alebo rozhodcu.
Originály Zápisov o stretnutí je povinný archivovať (a na požiadanie predložiť) do
konca súťažného ročníka 2014/15 (t.j. do konania Aktívu ŠTÚ SKoZ).
c) Vedúci súťaže je oprávnený upresniť spôsob hlásenia výsledku stretnutia podľa písm.
a) a spôsob zasielania zápisu o stretnutí. Prípadné upresnenie zverejní v Spravodaji
príslušnej ligovej súťaže.
d) Usporiadajúci oddiel poskytne rozhodcovi náhradu preukázaných cestovných
výdavkov, náhradu preukázaných výdavkov za ubytovanie v prípade, že rozhodca
nemá primerané dopravné spojenie k stretnutiu a stravné podľa zákona č. 283/2002 Z.z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
V prípade použitia vlastného motorového vozidla sa poskytne úhrada vo výške
odpovedajúcej cene cestovného hromadným dopravným prostriedkom diaľkovej
prepravy (autobus, vlak).
e) Usporiadajúci oddiel poskytne rozhodcovi odmenu za výkon pri riadení takto:
10,- €/ jeden zápas, 7,- €/zápas DL
EL, KL, DL
Druh súťaže
do 4 hodín
4 ÷ 7 hodín
nad 7 hodín
majstrovstvá jednotlivcov, turnaje SKoZ
10,- €
20,- €
25,- €
súťaže riadené krajmi a okresmi
8,- €
15,- €
18,- €
odmeny pomocným rozhodcom
5,- €
10,- €
15,- €
Poznámka:
Rozhodca má nárok na odmenu, ak riadil stretnutie v predpísanom úbore.
14. Rozhodca
Je zodpovedný za presné riadenie stretnutia alebo turnaja podľa platných Športovotechnických predpisov, tohto rozpisu a jeho prípadných doplnkov. Rozhodca je
delegovaný k stretnutiam predsedom komisie rozhodcov SKoZ na základe návrhu svojho
oddielu..
15. Predloženie
zostavy
a) V EL a v KL predloží najneskôr 20 minút pred začiatkom stretnutia úplnú zostavu
družstva vrátane trénera, jeho zástupcu a vedúceho družstva ako prvé domáce družstvo.
Hosťujúce družstvo podľa úplnej zostavy domáceho družstva predloží svoju úplnú
zostavu vrátane trénera, jeho zástupcu a vedúceho družstva najneskôr 15 minút pred
začiatkom stretnutia.
b) Vedúci družstiev v DL predložia rozhodcovi úplnú zostavu družstva rozhodcovi podľa
ustanovenia Pravidiel kolkárskeho športu 6.4.1 písm. c) Povinnosti a práva vedúcich
družstiev, trénerov a hráčov.
–6–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
16. Námietky
Podľa ustanovení Súťažného poriadku článku
poriadku kolkárskeho športu.
2.6 Námietky a sťažnosti Súťažného
17. Štart náhradníka
Podľa ustanovení Pravidiel kolkárskeho športu článku 2.5 Štart náhradníka. Ak náhradník
z nižšej súťaže nastúpi za družstvo vo vyššej súťaži, ktoré hráva na
pevné súpisky, bude na túto súpisku dopísaný už po 1. štarte.
18. Zmeny na súpiske
Podľa ustanovení Pravidiel kolkárskeho športu čl. 2.4 Náležitosti družstiev - súpisky.
19. Vybavenie
kolkárne
a) Kolkáreň musí byť vybavená v súlade s Pravidlami kolkárskeho športu článku 7
Vybavenie kolkárne.
b) Signalizácia prešľapov, pokiaľ je k dispozícii, musí byť prevádzkyschopná – v prípade
poruchy sa signalizácia vypne len na tej dráhe, kde nie je funkčná.
c) V prípade vybavenia ASK tlačiarňami s páskami musia byť tieto pustené, ak nebudú
pustené bude sa vypisovať „Zápis hodov na 120 hodov združených“ podľa formulárov
SKoZ. Táto podmienka sa nevzťahuje na ASK s centrálnou ONLINE tlačou.
d) Pri stretnutí musí byť prítomný pracovník technického dozoru.
20. Ohlásenie
stretnutia
Stretnutia sa môžu len predohrávať. Odložiť stretnutie sa môže len so súhlasom
riaditeľa ŠTÚ SKoZ prípadne spravodajcom súťaže (ak nie je možné spojiť sa
s riaditeľom) a to len v prípade závažných okolností (napr. vyhlásením mimoriadnej
situácie SHMÚ, štátnym hygienikom...). V oboch prípadoch je potrebné po
telefonickom dohovore aj písomné oznámenie (mail sa považuje za písomné
oznámenie).
Ohlásenie stretnutia sa vykoná vždy aj v prípade predohrania oproti termínu
stanoveného rozlosovaním podľa ustanovení Pravidiel kolkárskeho športu čl. 6.2.2,
písm. d) a písm. e).
21. Umiestnenie
a) Víťazné družstvo ELM získa titul „Majster Slovenskej republiky 2014-15“, diplom,
pohár a 9 medailí. Družstvá umiestnené na 2. a 3. mieste získajú diplom a pohár.
Víťazné družstvo získava zároveň do svojho držania putovný pohár, ktorý však musí
vrátiť najneskôr do 31. marca 2015 na sekretariát SKoZ.
b) Víťazné družstvo ELŽ získa titul „Majster Slovenskej republiky 2014-15“, diplom,
pohár a 6 medailí. Družstvá umiestnené na 2. a 3. mieste získajú diplom a pohár.
Víťazné družstvo získava zároveň do svojho držania putovný pohár, ktorý však musí
vrátiť najneskôr do 31. marca 2015 na sekretariát SKoZ.
c) Víťazné družstvo DL získa titul „Majster Slovenskej republiky 2014-15“, diplom,
pohár a 5 medailí. Družstvá umiestnené na 2. a 3. mieste získajú diplom, pohár a 5
medailí.
d) Víťazné družstvo v turnajoch dorastencov 2. DL získa diplom, pohár a medaile.
Družstvá na 2. a 3. pohár a diplom. Prví traja jednotlivci získajú medailu a diplom.
e) Družstvá, umiestené na l. až 3. mieste v niektorej skupine KL, získajú poháre
a diplomy.
O spôsobe odovzdania diplomov a medailí rozhodne VV SKoZ pred ukončením
súťažného ročníka.
22. Odmeny
za umiestnenie
Dorasteneckým družstvám za umiestnenie v DL po turnajoch sa poskytuje odmena takto:
 za 1. miesto ..............................
330 €
 za 2. miesto ..............................
230 €
 za 3. miesto ..............................
165 €
Vyplatenie odmien bude urobené sekretariátom SKoZ po skončení súťažného ročníka
oddielom, ktoré môžu byť použité len na činnosť dorasteneckých družstiev.
23. Zostup
a) V ELM družstvá, ktoré sa umiestnia na 11. a 12 mieste zostupujú do baráže o
ELM 2015/2016 nakoľko v ročníku 2015/2016 sa počet družstiev v ELM zvyšuje
na 14.
b) Z I. KL Západ zostupuje družstvo umiestnené v konečnej tabuľke na poslednom
mieste. Prípadné ďalšie zostupujúce družstvá sa určia v nadväznosti na výsledky
ELM, 2.KLZ a bodu 25/c tohto rozpisu..
–7–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
c) Z I. KL Východ zostupuje družstvo umiestnené v konečnej tabuľke na poslednom
mieste. Prípadné ďalšie zostupujúce družstvá sa určia v nadväznosti na výsledky ELM,
postupujúcich družstiev z Krajských súťaží a bodu 25/c tohto rozpisu.
d) Z II. KL Západ zostupuje družstvo umiestnené v konečnej tabuľke na poslednom
mieste. Prípadné ďalšie zostupujúce družstvá sa určia v nadväznosti na výsledky I.KL
Západ, postupujúcich družstiev z Krajských súťaží a bodu 25/c tohto rozpisu.
e) Družstvo, ktoré sa neprihlási do ďalšieho súťažného ročníka, bude v súlade
s ustanovením bodu 3.1.3 Súťažného poriadku považované za prednostne zostupujúce
bez ohľadu na svoje umiestnenie. Na jeho mieste môže byť ponechané najvyššie
umiestnené vypadávajúce družstvo.
24. Postup
a) Z EL družstiev mužov a žien sa nepostupuje. Družstvá umiestené na popredných
miestach získavajú právo účasti vo SP, EP a pohári NBC takto:
 účasť vo Svetovom pohári: v roku 2015 štartujú družstvá mužov a žien, ktoré sa
umiestnili na 1., resp. 2., mieste v ukončenom súťažnom ročníku EL 2014/15.
 účasť v Európskom pohári: v roku 2015 štartujú družstvá mužov a žien, ktoré sa
umiestnili na 2., resp. 3., mieste v ukončenom súťažnom ročníku EL 2014/15.
 účasť v Pohári NBC: v roku 2015 štartujú družstvá tej kategórie, ktoré sa umiestnili
na 3., resp. 4., mieste v ukončenom súťažnom ročníku EL 2014/15.
Tieto družstvá majú povinnosť na celoštátnom aktíve ŠTÚ SKoZ (jún 2015)
informovať, či sa príslušnej medzinárodnej súťaže zúčastnia.
b) Víťazné družstvá z 1. KL - Východ a Západ postupujú priamo do ELM (v prípade
nezáujmu jedného z víťazov, môže priamo postúpiť ešte družstvo z druhého miesta).
Nakoľko od súťažného ročníka 2015/2016 sa zvyšuje počet družstiev v extralige na 14
zostupujúce družstvá z extraligy z miest 11. a 12. odohrajú dvojkolovú baráž
z družstvami umiestnenými na 2.miestach 1.KL východ a západ.. V prípade, že
družstvo, ktoré skončilo na 2. alebo následne na 3. mieste konečnej tabuľky 1.KLZ
a 1.KLV (SP čl. 3.1.3.) neprejaví záujem o baráž, bude sa baráž konať ako trojčlenná
prípadne sa nebude konať ak neprejavia záujem oprávnené dve družstvá. Rovnaká
podmienka platí aj pre družstvá ELM, ktoré zostúpili do baráže. Baráže sa bude konať
na neutrálnych kolkárňach na náklady družstiev hrajúcich baráž..
c) Z II. KL – Západ získava družstvo umiestnené na l. a 2. mieste (resp. ďalšie v poradí –
len po 5. miesto) právo priameho postupu do I. KL – Západ. V prípade nezáujmu
o postup oprávnených družstiev sa redukuje počet zostupujúcich z I. KL – Západ od
najvyššie postaveného družstva na vypadávajúcich miestach.
 Do I. KL - Východ získa právo postupu vždy víťazné družstvo (resp. ďalšie v poradí
– rozhodne príslušný krajský kolkársky zväz) z jednotlivých krajských súťaží
 V prípade nezáujmu postupu z niektorej z krajských súťaží (BB, ZA, PO+KE)
zostáva v súťaži I. KL východ najvyššie umiestnené vypadávajúce družstvo.
 V prípade neprihlásenia sa družstiev do KL rozhodne o postupujúcich riadiaci
orgán.
d) Do II. KL – Západ získa právo postupu vždy víťazné družstvo (resp. ďalšie v poradí –
rozhodne príslušný krajský kolkársky zväz) z jednotlivých krajských súťaží
(BA,TN,TT,NR).
e) Postup družstva do vyššej súťaže musí byť v súlade s ustanovením bodu 3.1.3
Súťažného poriadku kolkárskeho športu.
f) Pokiaľ sa v nadradenej skupine uvoľní viac miest, môže byť počet postupujúcich väčší
než je hore uvedené.
25. Zaradenie do
súťaží
a) Počet družstiev jedného oddielu v rovnakej súťaži nie je obmedzený.
b) O rozdelení družstiev do jednotlivých skupín v príslušnej ligovej súťaži rozhoduje
s konečnou platnosťou ŠTÚ SKoZ.
c) V zmysle uznesenia Rady a VV SKoZ sa pre ročník 2015/2016 počty družstiev vo
všetkých súťažiach mužov zjednocujú na 14 účastníkov.
26. Rôzne
a) Prezident SKoZ, viceprezident SKoZ a riaditeľ ŠTÚ SKoZ a predseda KR SKoZ, ktorí
sú prítomní na niektorom stretnutí, sú automaticky oprávnení vykonávať pri tejto
–8–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
príležitosti funkciu delegáta zväzu v zmysle ustanovenia článku 4 Delegát zväzu
Pravidiel kolkárskeho športu, pokiaľ však nie sú v inej funkcii (napr. ako rozhodca,
tréner či hráč).
b) Družstvo, ktoré sa bez závažného dôvodu nedostaví k stretnutiu, bude potrestané
vyhlásením kontumačného výsledku a bude voči nemu začaté disciplinárne konanie.
c) Pri vyhlásení tretieho kontumačného výsledku, bude družstvo vylúčené zo súťaže a
bude voči nemu začaté disciplinárne konanie.
d) Družstvo, ktoré odloží termín stretnutia bez súhlasu v zmysle čl.20 tohto rozpisu, bude
potrestané pokutou vo výške 70,- € a vyhlásením kontumačného výsledku.
e) Všetky odložené stretnutia sa musia odohrať najneskôr v termíne predposledného
ligového kola. Zápasy posledných dvoch kôl nemožno odložiť na neskorší termín, ale
predohrať ich možno. Predohranie je povinné ohlásiť vedúcemu súťaže a riaditeľovi
ŠTÚ SKoZ.
f) Ak domáce družstvo odovzdá svoju zostavu rozhodcovi po stanovenom časovom limite
uvedie túto skutočnosť rozhodca do zápisu o stretnutí. Opakované porušovanie tohto
ustanovenia bude považované za nesplnenie si povinnosti podľa tohto rozpisu a družstvá,
resp. oddiely budú potrestané v zmysle čl. 26 písm. i/ tohto rozpisu.
g) Oddiely alebo kluby ELM, ktoré majú prihlásené dorastenecké družstvo do 1.DL
(trojčlenné aj zmiešané) a toto družstvo neodohrá celú súťaž, bude potrestané pokutou
vo výške 200,- € a prednostným zostupom družstva mužov tohto oddielu.
h) Oddiely alebo kluby, ktoré nesplnia povinnosť uloženú týmto rozpisom, či inak sa
previnia proti Športovo-technickým predpisom kolkárskeho športu, budú potrestané
pokutou minimálne vo výške 10,- €. Pri opakovanom porušení sa pokuta
zdvojnásobuje. Oddiely, ktoré si nesplnia svoju povinnosť podľa Rozpisu čl. 11/a)
budú potrestané pokutou minimálne vo výške 20,- €. Nezaplatením pokuty v určenom
termíne vystavuje oddiel alebo klub svoje družstvo zastaveniu činnosti.
i) O udeľovaní pokút rozhodne vedúci príslušnej súťaže, alebo zodpovedný člen DK
SKoZ. Rozhodnutie o uložení pokuty, termín a spôsob jej uhradenia zverejní vedúci v
Spravodaji príslušnej súťaže.
j) Príloha rozpisu Vyžrebovanie súťažného ročníka je zároveň delegáciou pre
rozhodcov.
k) Vo všetkých oblastiach, ktoré nie sú upravené týmto rozpisom alebo jeho prípadnými
doplnkami, sa postupuje podľa platných Športovo-technických predpisov.
l) Vedúci súťaže vydáva Spravodaj súťaží, ktoré riadi. Tento Spravodaj slúži
k oficiálnemu styku vedúceho súťaže s družstvami, ktoré sú v jeho pôsobnosti.
Spravodaje sú zverejňované na stránke SKoZ. V prípade nezrovnalostí s pravidlami
a rozpisom tieto konzultovať s riaditeľom ŠTÚ SKoZ. Prípadný výklad vydá VV
SKoZ.
m) Spravodaj musí byť prístupný na kolkárni.
n) Ak družstvo vystúpi zo súťaže výsledky jeho zápasov sa anulujú.
o) Výška sumy zmluvného a nezmluvné hráča pre výpočet odstupného je stanovená
nasledovne. Suma zmluvného hráča 400,- € nezmluvného hráča 300,-€.
V Rakoviciach, dňa 07. 06. 2014.
JUDr. Štefan KOČAN v.r.
prezident SKoZ
MVDr. Karol KAIGL v.r.
riaditeľ ŠTÚ SKoZ
–9–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
TERMÍNOVÝ KALENDÁR
kalend
týždeň
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
jeseň 2014
Domáce súťaže
Dátum od – do
1+2KLZ
ELM 12
16
1KLV
12
ELŽ
DLV
DLZ
DL2
-
1.-6.7.
7.-13.7.
14.-20.7.
21.-26.7.
28.7.-3.8.
4.-10.8.
11.-17.8.
17.8.
18.-24.8.
24.8.
25.8.-31.8.
1.-7.9.
8.-14.9.
15.-21.9.
22.-28.9.
29.9.-5.10.
1
2
3
4
-
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
-
1
2
-
1
2
3
1
2
3
4
29.9-30.9
-
-
-
-
-
-
-
6.-12.10.
13.-19.10.
20.-26.10.
27.10.-2.11.
3.-9.11.
10.-16.11.
17.-23.11.
22.11.
24.11.-30.11.
1.-7.12.
6.12.
8.-14.12.
14.12.
15.-21.12.
5
6
7
8
9
10
11
-
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-
5
6
7
8
9
10
11
-
3
4
5
6
7
-
4
5
6
7
8
-
5
6
7
8
9
10
11
-
2
3
4
-
-
–10–
Reprezentačné, medzinárodné a iné akcie
Turnaj NBC ŽP Cup, SVK
1
Svetový pohár (Hard/Koblach, AUT),
Európsky pohár (Varaždin,CRO),
NBC Pohár (Öhringen, GER)
Sviatok všetkých svätých
Champions League – 1. Kolo
Champions League – 2. Kolo
TOP 12 + najlepšia šestka
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
TERMÍNOVÝ KALENDÁR jar 2015
kalend
týždeň
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Domáce súťaže
Dátum od – do
29.12.-4.1.
5.1.-11.1.
ELM 12
1+2KL
Z 16
1KLV
12
ELŽ
DLV
DLZ
DL2
Reprezentačné, medzinárodné a iné akcie
12
13
14
15
16
17
18
19
20
12
13
14
15
8
9
9
10
11
12
13
14
15
5
6
M kraja
M kraja
16
17
18
19
20
-
21
22
23
24
25
26
16
17
18
19
20
-
10
11
12
13
14
-
12
13
14
T1
T2
-
16
17
18
T1
T2
-
7
-
Champions League – 4. Kolo
-
-
-
-
-
-
23.3.-29.3.
28.-29.3.
30.3.-5.4.
6.4.-12.4.
11.-12.4.
13.4-19.4.
18.4.
19.4.
20.4-26.4.
25.-26.4.
2.5.-3.5.
3.5.-6.5.
4.5.-10.5.
.
7.5-12.5.
11.5.-17.5.
21
22
-
27
28
29
30
-
21
22
-
-
T3
T4
-
-
12.-23.5.
-
-
-
-
-
T3
T4
-
-
MS družstiev Muži, Ženy
(Speichersdorf,GER)
-
-
-
-
-
-
-
Aktív ŠTÚ
12.-18.1.
19.-25.1.
25.1.
26.1.-1.2.
2.2.-8.2.
5.2.-8.2
9.2-15.2.
14.2.
16.-22.2.
23.2.-1.3.
2.3.
2.3.-8.3.
9.3.-15.3.
14.3.
16.3..-22.3.
22.3.
20-21 18.-24.5.
21
19.-25.5.
22
25.5.-31.5.
23
1.6.-7.6.
24
8.6..-14.6.
25
15.6.-21.6.
26
22.6.-28.6.
–11–
M kraja
Champions League – 3. Kolo
Svetový pohár jednotlivcov U23
SÚSTREDENIE REPREZENTÁCIE
M, Ž a U18
Champions League – Finále
Veľká noc
SÚSTREDENIE REPREZENTÁCIE
M, Ž a U18
M SR Muži, Ženy, U23, U-14
M SR U-18, U-50
Svetový pohár jednotlivcov U-14
MS družstiev U-18 (Speichersdorf,GER)
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
ELM 2014/2015
Inter Bratislava "A"
Inter Bratislava "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŠK Modranka "A"
MKK Slovan Galanta
PKŠ Košice
Tatran Spišská Nová Ves
KK Tatran Sučany "A"
KK Tatran Sučany "B"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
1.kolo
Inter Bratislava "A"
Inter Bratislava "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŠK Modranka "A"
MKK Slovan Galanta
2.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
Tatran Spišská Nová Ves
KK Tatran Sučany "A"
KK Tatran Sučany "B"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
Inter Bratislava "A"
3.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
ŽP Šport Podbrezová "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŠK Modranka "A"
MKK Slovan Galanta
PKŠ Košice
4.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
KK Tatran Sučany "A"
KK Tatran Sučany "B"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
12.00
14.30
11.30
14.00
12.00
11.00
13.00
13.30
16.30
13.00
13.30
11.00
Turčianska 33, Bratislava
Turčianska 33, Bratislava
Kolkáreň 58, Podbrezová
Kolkáreň 58, Podbrezová
Ivana Krasku 33, Modranka
Kpt.Nálepku, Galanta
Kolkáreň, Nováčany
Tepličská cesta, S.N.Ves
Kolárova 20, Sučany
Kolárova 20, Sučany
Zámocká 1, Veľký Šariš
Ulica Š.Šikulu, Martin 8
:
:
:
:
:
:
6.9.2014
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
KK Tatran Sučany "B"
KK Tatran Sučany "A"
Tatran Spišská Nová Ves
PKŠ Košice
12.00
14.30
11.30
14.00
12.00
11.00
Rozhodca
Dobrucký I.
Maťašeje J.
Kyselicová Dom.
Kyselicová Dom.
Dovičič J.
Mikuš F.
:
:
:
:
:
:
13.9.2014
PKŠ Košice
MKK Slovan Galanta
ŠK Modranka "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
Inter Bratislava "B"
11.00
13.30
16.30
13.00
13.30
12.00
Blahuta S.
Bezák J.
Ludrovský S.
Chmúrny V.
Kažimír M.
Maťašeje J.
:
:
:
:
:
:
20.9.2014
Inter Bratislava "B"
Inter Bratislava "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
KK Tatran Sučany "B"
KK Tatran Sučany "A"
Tatran Spišská Nová Ves
11.00
11.30
14.00
12.00
11.00
13.00
Blahuta S.
Kyselicová Dom.
Kyselicová Dom.
Dovičič J.
Kaigl J.
Pivovarník D.
:
:
:
:
27.9.2014
Tatran Spišská Nová Ves
PKŠ Košice
MKK Slovan Galanta
ŠK Modranka "A"
11.00
16.30
13.00
13.30
Šmálová K.
Ludrovský S.
Chmúrny V.
Kažimír M.
–12–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
Inter Bratislava "A"
Inter Bratislava "B"
:
:
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
12.00
14.30
Maťašeje J.
Dobrucký I.
5.kolo
ŽP Šport Podbrezová "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŠK Modranka "A"
MKK Slovan Galanta
PKŠ Košice
Tatran Spišská Nová Ves
:
:
:
:
:
:
11.10.2014
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
Inter Bratislava "B"
Inter Bratislava "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
KK Tatran Sučany "B"
KK Tatran Sučany "A"
11.30
14.00
12.00
12.00
13.00
13.30
Boško Ladislav
Boško Ladislav
Benedikovič F.
Mikuš F.
Pivovarník D.
Bezák J.
6.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
KK Tatran Sučany "B"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
Inter Bratislava "A"
Inter Bratislava "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
:
:
:
:
:
:
18.10.2014
KK Tatran Sučany "A"
Tatran Spišská Nová Ves
PKŠ Košice
MKK Slovan Galanta
ŠK Modranka "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
09.00
13.00
13.30
12.00
14.30
11.30
Adamčík J.
Chmúrny V.
Kažimír M.
Dobrucký I.
Maťašeje J.
Kyselicová Dom.
7.kolo
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
MKK Slovan Galanta
PKŠ Košice
Tatran Spišská Nová Ves
KK Tatran Sučany "A"
:
:
:
:
:
:
25.10.2014
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
ŠK Modranka "A"
Inter Bratislava "B"
Inter Bratislava "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
KK Tatran Sučany "B"
16.30
11.30
11.00
13.00
13.30
16.30
Kyselicová Dom.
Kyselicová Dom.
Kaigl J.
Pivovarník D.
Bezák J.
Chmúrny V.
8.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
Inter Bratislava "A"
Inter Bratislava "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
:
:
:
:
:
:
8.11.2014
KK Tatran Sučany "B"
KK Tatran Sučany "A"
Tatran Spišská Nová Ves
PKŠ Košice
MKK Slovan Galanta
ŠK Modranka "A"
09.00
13.30
12.00
14.30
11.30
14.00
Šmálová K.
Kažimír M.
Maťašeje J.
Dobrucký I.
Boško Ladislav
Boško Ladislav
9.kolo
ŠK Modranka "A"
MKK Slovan Galanta
PKŠ Košice
Tatran Spišská Nová Ves
KK Tatran Sučany "A"
KK Tatran Sučany "B"
:
:
:
:
:
:
15.11.2014
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
Inter Bratislava "B"
Inter Bratislava "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
12.00
11.00
13.00
13.30
16.30
13.00
Kráľovič J.
Mikuš F.
Pivovarník D.
Bezák J.
Ludrovský S.
Chmúrny V.
–13–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
10.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
Inter Bratislava "A"
Inter Bratislava "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŠK Modranka "A"
11.kolo
MKK Slovan Galanta
PKŠ Košice
Tatran Spišská Nová Ves
KK Tatran Sučany "A"
KK Tatran Sučany "B"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
12.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
KK Tatran Sučany "B"
KK Tatran Sučany "A"
Tatran Spišská Nová Ves
PKŠ Košice
13.kolo
PKŠ Košice
MKK Slovan Galanta
ŠK Modranka "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
Inter Bratislava "B"
14.kolo
Inter Bratislava "B"
Inter Bratislava "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
KK Tatran Sučany "B"
KK Tatran Sučany "A"
Tatran Spišská Nová Ves
15.kolo
Tatran Spišská Nová Ves
PKŠ Košice
MKK Slovan Galanta
ŠK Modranka "A"
:
:
:
:
:
:
22.11.2014
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
KK Tatran Sučany "B"
KK Tatran Sučany "A"
Tatran Spišská Nová Ves
PKŠ Košice
MKK Slovan Galanta
11.00
12.00
14.30
11.30
14.00
12.00
Adamčík J.
Dobrucký I.
Maťašeje J.
Kyselicová Dom.
Kyselicová Dom.
Benedikovič F.
:
:
:
:
:
:
29.11.2014
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
ŠK Modranka "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
Inter Bratislava "B"
Inter Bratislava "A"
11.00
13.00
13.30
16.30
13.00
13.30
Kaigl J.
Pivovarník D.
Bezák J.
Ludrovský S.
Chmúrny V.
Kažimír M.
:
:
:
:
:
:
17.1.2015
Inter Bratislava "A"
Inter Bratislava "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŠK Modranka "A"
MKK Slovan Galanta
11.00
13.30
13.00
16.30
13.30
13.00
Šmálová K.
Kažimír M.
Chmúrny V.
Ludrovský S.
Bezák J.
Pivovarník D.
:
:
:
:
:
:
24.1.2015
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
Tatran Spišská Nová Ves
KK Tatran Sučany "A"
KK Tatran Sučany "B"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
Inter Bratislava "A"
13.00
11.00
12.00
14.00
11.30
14.30
Pivovarník D.
Mikuš F.
Dovičič J.
Kyselicová Dagmar
Kyselicová Dagmar
Maťašeje F.
:
:
:
:
:
:
31.1.2015
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
ŽP Šport Podbrezová "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŠK Modranka "A"
MKK Slovan Galanta
PKŠ Košice
14.30
12.00
13.30
13.00
16.30
13.30
Dobrucký I.
Dobrucký I.
Kažimír M.
Chmúrny V.
Ludrovský S.
Bezák J.
:
:
:
:
7.2.2015
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
KK Tatran Sučany "A"
KK Tatran Sučany "B"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
13.30
13.00
11.00
12.00
Bezák J.
Pivovarník D.
Kaigl J.
Dovičič J.
–14–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
:
:
Inter Bratislava "A"
Inter Bratislava "B"
14.00
11.30
Kyselicová Dom.
Kyselicová Dom.
16.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
Inter Bratislava "B"
Inter Bratislava "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
KK Tatran Sučany "B"
KK Tatran Sučany "A"
:
:
:
:
:
:
14.2.2015
ŽP Šport Podbrezová "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŠK Modranka "A"
MKK Slovan Galanta
PKŠ Košice
Tatran Spišská Nová Ves
11.00
14.30
12.00
13.30
13.00
16.30
Žilla J.
Maťašeje J.
Dobrucký I.
Kažimír M.
Chmúrny V.
Ludrovský S.
17.kolo
KK Tatran Sučany "A"
Tatran Spišská Nová Ves
PKŠ Košice
MKK Slovan Galanta
ŠK Modranka "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
:
:
:
:
:
:
21.2.2015
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
KK Tatran Sučany "B"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
Inter Bratislava "A"
Inter Bratislava "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
16.30
13.30
13.00
11.00
12.00
11.30
Ludrovský S.
Bezák J.
Pivovarník D.
Mikuš F.
Kráľovič J.
Kyselicová Dagmar
18.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
ŠK Modranka "A"
Inter Bratislava "B"
Inter Bratislava "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
KK Tatran Sučany "B"
:
:
:
:
:
:
28.2.2015
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
MKK Slovan Galanta
PKŠ Košice
Tatran Spišská Nová Ves
KK Tatran Sučany "A"
11.00
12.00
14.30
12.00
13.30
13.00
Šmálová K.
Dovičič J.
Dobrucký I.
Maťašeje J.
Kažimír M.
Chmúrny V.
19.kolo
KK Tatran Sučany "B"
KK Tatran Sučany "A"
Tatran Spišská Nová Ves
PKŠ Košice
MKK Slovan Galanta
ŠK Modranka "A"
:
:
:
:
:
:
7.3.2015
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
Inter Bratislava "A"
Inter Bratislava "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
13.00
16.30
13.30
13.00
11.00
12.00
Chmúrny V.
Ludrovský S.
Bezák J.
Pivovarník D.
Kaigl J.
Boško Ladislav
20.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
Inter Bratislava "B"
Inter Bratislava "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
:
:
:
:
:
:
21.3.2015
ŠK Modranka "A"
MKK Slovan Galanta
PKŠ Košice
Tatran Spišská Nová Ves
KK Tatran Sučany "A"
KK Tatran Sučany "B"
10.00
14.00
11.30
14.30
12.00
13.30
Blahuta S
Kyselicová Dom.
Kyselicová Dom.
Maťašeje J.
Dobrucký I.
Kažimír M.
–15–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
21.kolo
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
KK Tatran Sučany "B"
KK Tatran Sučany "A"
Tatran Spišská Nová Ves
PKŠ Košice
MKK Slovan Galanta
22.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
ŠK Modranka "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
Inter Bratislava "B"
Inter Bratislava "A"
:
:
:
:
:
:
28.3.2015
TJ Lokomotíva Vrútky "A"
Inter Bratislava "A"
Inter Bratislava "B"
ŽP Šport Podbrezová "A"
ŽP Šport Podbrezová "B"
ŠK Modranka "A"
13.30
13.00
16.30
13.30
13.00
11.00
Kažimír M.
Chmúrny V.
Ludrovský S.
Bezák J.
Pivovarník D.
Mikuš F.
:
:
:
:
:
:
11.4.2015
MKK Slovan Galanta
PKŠ Košice
Tatran Spišská Nová Ves
KK Tatran Sučany "A"
KK Tatran Sučany "B"
TJ Slavoj Veľký Šariš"A"
11.00
12.00
14.00
11.30
14.30
12.00
Šmálová K.
Benedikovič F.
Turčanová Jana
Turčanová Jana
Dobrucký I.
Maťašeje J.
–16–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
ELŽ 2014/2015
KK Victoria Pezinok
TJ Lokomotíva Vrútky
TKK Trenčín
ŠKK Trstená
Tatran Spišská Nová Ves
ŽP Šport Podbrezová
KK Zlaté Klasy
TJ Slavoj Veľký Šariš
1.kolo
KK Victoria Pezinok
TJ Lokomotíva Vrútky
TKK Trenčín
ŠKK Trstená
2.kolo
TJ Slavoj Veľký Šariš
ŽP Šport Podbrezová
KK Zlaté Klasy
KK Victoria Pezinok
3.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky
TKK Trenčín
ŠKK Trstená
Tatran Spišská Nová Ves
4.kolo
TJ Slavoj Veľký Šariš
KK Zlaté Klasy
KK Victoria Pezinok
TJ Lokomotíva Vrútky
5.kolo
TKK Trenčín
TJ Lokomotíva Vrútky
Tatran Spišská Nová Ves
ŽP Šport Podbrezová
6.kolo
TJ Slavoj Veľký Šariš
KK Victoria Pezinok
11.00
11.00
16.00
13.30
11.00
13.30
11.00
11.00
Trnavská 29/A, Bratislava
Ulica Š.Šikulu, Martin 8
Štúrova 22/A, Piešťany
Pod Kľozovom, Trstená
Tepličská cesta, S.N.Ves
Kolkáreň 58, Podbrezová
Pri štadióne, Zlaté Klasy
Zámocká 1, Veľký Šariš
:
:
:
:
20.9.2014
TJ Slavoj Veľký Šariš
KK Zlaté Klasy
ŽP Šport Podbrezová
Tatran Spišská Nová Ves
13.00
11.00
Ned 13.00
13.30
:
:
:
:
27.9.2014
Tatran Spišská Nová Ves
ŠKK Trstená
TKK Trenčín
TJ Lokomotíva Vrútky
11.00
12.30
11.00
11.00
Perecárová
Kyselicová Dom.
:
:
:
:
11.10.2014
TJ Slavoj Veľký Šariš
KK Victoria Pezinok
KK Zlaté Klasy
ŽP Šport Podbrezová
11.00
16.00
13.30
11.00
Blahuta
Búlik
Juris V
Bezák
:
:
:
:
18.10.2014
ŽP Šport Podbrezová
Tatran Spišská Nová Ves
ŠKK Trstená
TKK Trenčín
11.00
12.30
11.00
16.00
Perecárová
:
:
:
:
25.10.2014
TJ Slavoj Veľký Šariš
ŠKK Trstená
KK Victoria Pezinok
KK Zlaté Klasy
13.30
11.00
11.00
14.00
Búlik
Žilla
Bezák
Kyselicová Dom.
:
:
8.11.2014
KK Zlaté Klasy
ŽP Šport Podbrezová
11.00
11.00
Perecárová
Šottníková
–17–
Rozhodca
Dobrucký
Žilla
Búlik
Frelich
Dobrucký
Maťašeje
Dodok
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
TJ Lokomotíva Vrútky
TKK Trenčín
:
:
Tatran Spišská Nová Ves
ŠKK Trstená
12.30
16.00
Blahuta
Porubský
7.kolo
ŠKK Trstená
Tatran Spišská Nová Ves
ŽP Šport Podbrezová
KK Zlaté Klasy
:
:
:
:
15.11.2014
TJ Slavoj Veľký Šariš
TKK Trenčín
TJ Lokomotíva Vrútky
KK Victoria Pezinok
13.30
11.00
12.30
11.00
Juris M
Bezák
Kyselicová Dom.
Vlahyová
:
:
:
:
31.1.2015
KK Victoria Pezinok
TJ Lokomotíva Vrútky
TKK Trenčín
ŠKK Trstená
11.00
11.00
13.30
11.00
Perecárová
Vlahyová
Kyselicová Dom.
Bezák
:
:
:
:
7.2.2015
TJ Slavoj Veľký Šariš
ŽP Šport Podbrezová
KK Zlaté Klasy
KK Victoria Pezinok
11.00
13.30
Ned 10.00
11.00
Bezák
Juris M
Búlik
Žilla
10.kolo
TJ Slavoj Veľký Šariš
KK Victoria Pezinok
KK Zlaté Klasy
ŽP Šport Podbrezová
:
:
:
:
14.2.2015
TJ Lokomotíva Vrútky
TKK Trenčín
ŠKK Trstená
Tatran Spišská Nová Ves
11.00
Pia 18.00
12.30
13.30
Perecárová
Varga
Vlahyová
Kyselicová Dom.
11.kolo
ŽP Šport Podbrezová
Tatran Spišská Nová Ves
ŠKK Trstená
TKK Trenčín
:
:
:
:
21.2.2015
TJ Slavoj Veľký Šariš
KK Zlaté Klasy
KK Victoria Pezinok
TJ Lokomotíva Vrútky
14.00
11.00
13.30
Ned 12.30
Kyselicová Dom.
Bezák
Frelich
Búlik
:
:
:
:
28.2.2015
TKK Trenčín
TJ Lokomotíva Vrútky
Tatran Spišská Nová Ves
ŽP Šport Podbrezová
11.00
13.30
11.00
12.30
Perecárová
Juris V
Šottníková
Vlahyová
:
:
:
:
7.3.2015
TJ Slavoj Veľký Šariš
KK Victoria Pezinok
TJ Lokomotíva Vrútky
TKK Trenčín
11.00
13.30
11.00
13.30
Vlahyová
Kyselicová Dom.
Bezák
Juris M
8.kolo
TJ Slavoj Veľký Šariš
KK Zlaté Klasy
ŽP Šport Podbrezová
Tatran Spišská Nová Ves
9.kolo
Tatran Spišská Nová Ves
ŠKK Trstená
TKK Trenčín
TJ Lokomotíva Vrútky
12.kolo
TJ Slavoj Veľký Šariš
ŠKK Trstená
KK Victoria Pezinok
KK Zlaté Klasy
13.kolo
KK Zlaté Klasy
ŽP Šport Podbrezová
Tatran Spišská Nová Ves
ŠKK Trstená
–18–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
14.kolo
TJ Slavoj Veľký Šariš
TKK Trenčín
TJ Lokomotíva Vrútky
KK Victoria Pezinok
:
:
:
:
21.3.2015
ŠKK Trstená
Tatran Spišská Nová Ves
ŽP Šport Podbrezová
KK Zlaté Klasy
–19–
11.00
Ned 12.30
13.30
Pia 18.00
Perecárová
Porubský
Blahuta
Varga
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
1.KLV 2014/2015
KO FTC Fiľakovo "A"
KO FTC Fiľakovo "B"
ŽP Šport Podbrezová "C"
MKK Magnezit Jelšava
ŠKK Trstená "A"
ŠKK Trstena Starek
KK Rimavská Sobota
Tatran Spišská Nová Ves
ŽP Šport Podbrezová "D"
KK MTK Tatran Žarnovica
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
1.kolo
KO FTC Fiľakovo "A"
KO FTC Fiľakovo "B"
ŽP Šport Podbrezová "C"
MKK Magnezit Jelšava
ŠKK Trstená "A"
ŠKK Trstena Starek
2.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
Tatran Spišská Nová Ves
ŽP Šport Podbrezová "D"
KK MTK Tatran Žarnovica
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
3.kolo
KO FTC Fiľakovo "B"
ŽP Šport Podbrezová "C"
MKK Magnezit Jelšava
ŠKK Trstená "A"
ŠKK Trstena Starek
KK Rimavská Sobota
4.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
ŽP Šport Podbrezová "D"
KK MTK Tatran Žarnovica
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
14.00
10.00
16.30
9.00
12.30
16.00
9.00
16.30
16.00
9.00
15.30
14.30
Biskupická 49, Fiľakovo
Biskupická 49, Fiľakovo
Kolkáreň 58, Podbrezová
Kolkáreň 58, Podbrezová
Pod Kľozovom, Trstená
Pod Kľozovom, Trstená
Mestská záhrada, R.Sobota
Tepličská cesta, S.N.Ves
Kolkáreň 58, Podbrezová
Kolkáreň 58, Podbrezová
Zámocká 1, Veľký Šariš
Ulica Š.Šikulu, Martin 8
:
:
:
:
:
:
6.9.2014
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
KK MTK Tatran Žarnovica
ŽP Šport Podbrezová "D"
Tatran Spišská Nová Ves
KK Rimavská Sobota
14.00
10.00
16.30
9.00
16.00
12.30
Rozhodca
Nagy R.
Flachbart L.
Kyselicová Dagmar
Raffay Ján
Dideková D.
Štefanidesová E.
:
:
:
:
:
:
13.9.2014
KK Rimavská Sobota
ŠKK Trstena Starek
ŠKK Trstená "A"
MKK Magnezit Jelšava
ŽP Šport Podbrezová "C"
KO FTC Fiľakovo "B"
14.30
16.30
13.30
11.00
15.30
14.00
Šmálová K.
Bezák J.
Kyselicová Dagmar
Kyselicová Dominika
Perecárová I.
Nagy R.
:
:
:
:
:
:
20.9.2014
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
KK MTK Tatran Žarnovica
ŽP Šport Podbrezová "D"
Tatran Spišská Nová Ves
10.00
16.30
9.00
10.00
16.00
9.00
Flachbart L.
Kyselicová Dagmar
Raffay Ján
Dideková D.
Štefanidesová E.
Bónis L.
:
:
:
:
27.9.2014
Tatran Spišská Nová Ves
KK Rimavská Sobota
ŠKK Trstena Starek
ŠKK Trstená "A"
14.30
15.00
10.00
16.00
Adamčík J.
Turčanová Jana
Kyselicová Dominika
Perecárová I.
–20–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
KO FTC Fiľakovo "A"
KO FTC Fiľakovo "B"
:
:
MKK Magnezit Jelšava
ŽP Šport Podbrezová "C"
14.00
10.00
Nagy R.
Flachbart L.
5.kolo
ŽP Šport Podbrezová "C"
MKK Magnezit Jelšava
ŠKK Trstená "A"
ŠKK Trstena Starek
KK Rimavská Sobota
Tatran Spišská Nová Ves
:
:
:
:
:
:
11.10.2014
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
KO FTC Fiľakovo "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
KK MTK Tatran Žarnovica
ŽP Šport Podbrezová "D"
16.30
9.00
10.00
16.00
9.00
17.00
Boško Ladislav
Raffay Ján
Dideková D.
Štefanidesová E.
Bónis L.
Bezák J.
6.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
KK MTK Tatran Žarnovica
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
KO FTC Fiľakovo "B"
ŽP Šport Podbrezová "C"
:
:
:
:
:
:
18.10.2014
ŽP Šport Podbrezová "D"
Tatran Spišská Nová Ves
KK Rimavská Sobota
ŠKK Trstena Starek
ŠKK Trstená "A"
MKK Magnezit Jelšava
12.30
9.00
16.00
14.00
10.00
14.00
Blahuta S.
Kyselicová Dominika
Perecárová
Nagy R.
Flachbart L.
Kyselicová Dominika
7.kolo
MKK Magnezit Jelšava
ŠKK Trstená "A"
ŠKK Trstena Starek
KK Rimavská Sobota
Tatran Spišská Nová Ves
KK MTK Tatran Žarnovica
:
:
:
:
:
:
25.10.2014
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
ŽP Šport Podbrezová "C"
KO FTC Fiľakovo "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
ŽP Šport Podbrezová "D"
9.00
12.30
16.00
9.00
17.00
Ned 14.00
Raffay Ján
Frelich F.
Frelich F.
Bónis L.
Bezák J.
Kyselicová Dagmar
8.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
KO FTC Fiľakovo "B"
ŽP Šport Podbrezová "C"
MKK Magnezit Jelšava
:
:
:
:
:
:
8.11.2014
KK MTK Tatran Žarnovica
ŽP Šport Podbrezová "D"
Tatran Spišská Nová Ves
KK Rimavská Sobota
ŠKK Trstena Starek
ŠKK Trstená "A"
15.00
16.00
14.00
10.00
16.30
9.00
Dodok M.
Perecárová I.
Nagy R.
Flachbart L.
Boško ladislav
Raffay Ján
9.kolo
ŠKK Trstená "A"
ŠKK Trstena Starek
KK Rimavská Sobota
Tatran Spišská Nová Ves
ŽP Šport Podbrezová "D"
KK MTK Tatran Žarnovica
:
:
:
:
:
:
15.11.2014
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
MKK Magnezit Jelšava
ŽP Šport Podbrezová "C"
KO FTC Fiľakovo "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
10.00
16.00
9.00
17.00
15.00
10.00
Dideková D.
Štefanidesová E.
Bónis L.
Bezák J.
Turčanová Jana
Kyselicová Dominika
10.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
:
22.11.2014
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
14.30
Šmálová K.
–21–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
KO FTC Fiľakovo "A"
KO FTC Fiľakovo "B"
ŽP Šport Podbrezová "C"
MKK Magnezit Jelšava
ŠKK Trstená "A"
11.kolo
ŠKK Trstena Starek
KK Rimavská Sobota
Tatran Spišská Nová Ves
ŽP Šport Podbrezová "D"
KK MTK Tatran Žarnovica
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
12.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
KK MTK Tatran Žarnovica
ŽP Šport Podbrezová "D"
Tatran Spišská Nová Ves
KK Rimavská Sobota
13.kolo
KK Rimavská Sobota
ŠKK Trstena Starek
ŠKK Trstená "A"
MKK Magnezit Jelšava
ŽP Šport Podbrezová "C"
KO FTC Fiľakovo "B"
14.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
KK MTK Tatran Žarnovica
ŽP Šport Podbrezová "D"
Tatran Spišská Nová Ves
15.kolo
Tatran Spišská Nová Ves
KK Rimavská Sobota
ŠKK Trstena Starek
ŠKK Trstená "A"
MKK Magnezit Jelšava
ŽP Šport Podbrezová "C"
:
:
:
:
:
KK MTK Tatran Žarnovica
ŽP Šport Podbrezová "D"
Tatran Spišská Nová Ves
KK Rimavská Sobota
ŠKK Trstena Starek
14.00
10.00
16.30
9.00
12.30
Nagy R.
Flachbart L.
Kyselicová Dagmar
Raffay Ján
Frelich F.
:
:
:
:
:
:
29.11.2014
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
ŠKK Trstená "A"
MKK Magnezit Jelšava
ŽP Šport Podbrezová "C"
KO FTC Fiľakovo "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
16.00
9.00
16.30
16.00
13.30
15.30
Štefanidesová E.
Bónis L.
Bezák J.
Kyselicová Dagmar
Kyselicová Dominika
Perecárová I.
:
:
:
:
:
:
17.1.2015
KO FTC Fiľakovo "A"
KO FTC Fiľakovo "B"
ŽP Šport Podbrezová "C"
MKK Magnezit Jelšava
ŠKK Trstená "A"
ŠKK Trstena Starek
14.30
15.30
13.30
16.00
17.00
9.00
Žilla J.
Perecárová I.
Kyselicová Dominika
Kyselicová Dagmar
Bezák J.
Bónis L.
:
:
:
:
:
:
24.1.2015
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
Tatran Spišská Nová Ves
ŽP Šport Podbrezová "D"
KK MTK Tatran Žarnovica
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
9.00
16.00
12.30
9.00
16.30
10.00
Bónis L.
Dideková D.
Štefanidesová E.
Raffay Ján
Kyselicová Dagmar
Flachbart L.
:
:
:
:
:
:
31.1.2015
KO FTC Fiľakovo "B"
ŽP Šport Podbrezová "C"
MKK Magnezit Jelšava
ŠKK Trstená "A"
ŠKK Trstena Starek
KK Rimavská Sobota
14.30
14.00
16.00
11.00
16.00
16.30
Adamčík J.
Nagy R.
Perecárová I.
Kyselicová Dominika
Turčanová Jana
Bezák J.
:
:
:
:
:
:
7.2.2015
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
ŽP Šport Podbrezová "D"
KK MTK Tatran Žarnovica
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
KO FTC Fiľakovo "B"
17.00
9.00
16.00
10.00
9.00
16.30
Bezák J.
Bónis L.
Dideková D.
Štefanidesová E.
Raffay Ján
Kyselicová Dominika
–22–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
16.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
KO FTC Fiľakovo "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
KK MTK Tatran Žarnovica
ŽP Šport Podbrezová "D"
17.kolo
ŽP Šport Podbrezová "D"
Tatran Spišská Nová Ves
KK Rimavská Sobota
ŠKK Trstena Starek
ŠKK Trstená "A"
MKK Magnezit Jelšava
18.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
ŽP Šport Podbrezová "C"
KO FTC Fiľakovo "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
ŽP Šport Podbrezová "D"
19.kolo
KK MTK Tatran Žarnovica
ŽP Šport Podbrezová "D"
Tatran Spišská Nová Ves
KK Rimavská Sobota
ŠKK Trstena Starek
ŠKK Trstená "A"
20.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
MKK Magnezit Jelšava
ŽP Šport Podbrezová "C"
KO FTC Fiľakovo "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
21.kolo
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
KK MTK Tatran Žarnovica
ŽP Šport Podbrezová "D"
:
:
:
:
:
:
14.2.2015
ŽP Šport Podbrezová "C"
MKK Magnezit Jelšava
ŠKK Trstená "A"
ŠKK Trstena Starek
KK Rimavská Sobota
Tatran Spišská Nová Ves
14.30
10.00
14.00
16.00
11.00
16.00
Blahuta S.
Flachbart L.
Nagy R.
Perecárová I.
Kyselicová Dominika
Kyselicová Dagmar
:
:
:
:
:
:
21.2.2015
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
KK MTK Tatran Žarnovica
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
KO FTC Fiľakovo "B"
ŽP Šport Podbrezová "C"
16.30
17.00
9.00
16.00
10.00
9.00
Kyselicová Dagmar
Bezák J.
Bónis L.
Dideková D.
Štefanidesová E.
Raffay Ján
:
:
:
:
:
:
28.2.2015
MKK Magnezit Jelšava
ŠKK Trstená "A"
ŠKK Trstena Starek
KK Rimavská Sobota
Tatran Spišská Nová Ves
KK MTK Tatran Žarnovica
14.30
12.30
10.00
14.00
16.00
15.00
Dodok M.
Boško Ladislav
Flachbart L.
Nagy R.
Perecárová I.
Boško Ladislav
:
:
:
:
:
:
7.3.2015
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
KO FTC Fiľakovo "B"
ŽP Šport Podbrezová "C"
MKK Magnezit Jelšava
11.00
16.00
17.00
9.00
16.00
10.00
Kyselicová Dominika
Kyselicová Dagmar
Bezák J.
Bónis L.
Dideková D.
Štefanidesová E.
:
:
:
:
:
:
21.3.2015
ŠKK Trstená "A"
ŠKK Trstena Starek
KK Rimavská Sobota
Tatran Spišská Nová Ves
ŽP Šport Podbrezová "D"
KK MTK Tatran Žarnovica
16.00
9.00
16.30
10.00
14.00
16.00
Šmálová K.
Raffay Ján
Kyselicová Dominika
Flachbart L.
Nagy R.
Perecárová I.
:
:
:
28.3.2015
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
KO FTC Fiľakovo "B"
15.30
11.00
13:30
Perecárová I.
Kyselicová Dominika
Kyselicová Dagmar
–23–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
Tatran Spišská Nová Ves
KK Rimavská Sobota
ŠKK Trstena Starek
22.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky "B"
ŠKK Trstená "A"
MKK Magnezit Jelšava
ŽP Šport Podbrezová "C"
KO FTC Fiľakovo "B"
KO FTC Fiľakovo "A"
:
:
:
ŽP Šport Podbrezová "C"
MKK Magnezit Jelšava
ŠKK Trstená "A"
16.30
9.00
16.00
Bezák J.
Bónis L.
Frelich F.
:
:
:
:
:
:
11.4.2015
ŠKK Trstena Starek
KK Rimavská Sobota
Tatran Spišská Nová Ves
ŽP Šport Podbrezová "D"
KK MTK Tatran Žarnovica
TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
14.30
12.30
9.00
16.30
10.00
14.00
Žilla J.
Frelich F.
Raffay Ján
Turčanová Jana
Flachbart L.
Nagy R.
–24–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
1.KL západ 2014/2015
TKK Trenčín KWH
KK Zlaté Klasy "A"
MKK Stará Turá "A"
MKK Stará Turá "B"
KK Pobedim "A"
KK Cabaj - Čápor
TJ Zentiva Hlohovec
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
TJ Slovan Šaľa "A"
MKK Piešťany "A"
MKK Piešťany "B"
TKK Trenčín "A"
KK Victoria Pezinok
TJ Rakovice "A"
KK Preseľany "A"
1.kolo
TKK Trenčín KWH
KK Zlaté Klasy "A"
MKK Stará Turá "A"
MKK Stará Turá "B"
KK Pobedim "A"
KK Cabaj – Čápor
TJ Zentiva Hlohovec
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Slovan Šaľa "A"
MKK Piešťany "A"
MKK Piešťany "B"
TKK Trenčín "A"
KK Victoria Pezinok
TJ Rakovice "A"
TKK Trenčín KWH
:
:
:
:
:
:
:
:
MKK Stará Turá "A"
MKK Stará Turá "B"
KK Pobedim "A"
KK Preseľany "A"
TJ Rakovice "A"
KK Victoria Pezinok
TKK Trenčín "A"
MKK Piešťany "B"
MKK Piešťany "A"
TJ Slovan Šaľa "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
Rozhodca
Str.18.00
10.30
9.00
12.30
Pi 18.00
Pi 18.00
15.00
Pi 18.00
Búlik
Varga
Maroň
Nedelka
Piškula
Mikuš
Švec
Luščík
Pi 18.00
9.00
10.00
13.30
17.00
Štv 18.45
16.30
Str.18.00
Bazala
Szalai
Nedelka
Nedelka
Porubský
Varga
Duračka
Búlik
10.30
9.00
12.30
Pi 18.00
Vlahyová
Maroň
Mrekaj
Piškula
6.9.2014
:
:
:
:
:
:
:
:
3.kolo
KK Zlaté Klasy "A"
Štúrova 22/A, Piešťany
Pri štadióne, Zlaté Klasy
Štúrova 22/A, Piešťany
Štúrova 22/A, Piešťany
č.p. 362, Pobedim
Kpt.Nálepku, Galanta
Bernolákova 702, Hlohovec
Šoprtová 26, Nové Mesto n/V
Horná 28, Šaľa
Horná 28, Šaľa
Štúrova 22/A, Piešťany
Štúrova 22/A, Piešťany
Štúrova 22/A, Piešťany
Turčianska 33, Bratislava
č.p. 220, Rakovice
Školská 391, Preseľany
30.8.2014
2.kolo
KK Preseľany "A"
Str.18.00
10.30
9.00
12.30
Pi 18.00
Pi 18.00
15.00
Pi 18.00
Pi 18.15
9.00
10.00
13.30
17.00
Štv 18.45
16.30
Pi 18.00
TJ Slovan Šaľa "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Zentiva Hlohovec
KK Cabaj - Čápor
KK Pobedim "A"
MKK Stará Turá "B"
MKK Stará Turá "A"
KK Zlaté Klasy "A"
13.9.2014
:
:
:
:
KK Preseľany "A"
TKK Trenčín KWH
TJ Rakovice "A"
KK Victoria Pezinok
–25–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
KK Cabaj – Čápor
TJ Zentiva Hlohovec
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
:
:
:
:
4.kolo
KK Preseľany "A"
MKK Piešťany "A"
MKK Piešťany "B"
TKK Trenčín "A"
KK Victoria Pezinok
TJ Rakovice "A"
TKK Trenčín KWH
KK Zlaté Klasy "A"
MKK Stará Turá "B"
KK Pobedim "A"
KK Cabaj - Čápor
TJ Zentiva Hlohovec
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
TJ Slovan Šaľa "A"
:
:
:
:
:
:
:
:
MKK Piešťany "B"
TKK Trenčín "A"
KK Victoria Pezinok
TJ Rakovice "A"
TKK Trenčín KWH
KK Zlaté Klasy "A"
MKK Stará Turá "A"
:
:
:
:
:
:
:
:
KK Pobedim "A"
KK Cabaj - Čápor
TJ Zentiva Hlohovec
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
TJ Slovan Šaľa "A"
MKK Piešťany "A"
TJ Slovan Šaľa "A"
TJ Slovan Šaľa "A"
Pi 18.00
10.00
13.30
17.00
Štv 18.45
16.30
Str.18.00
10.30
Bazala
Nedelka
Nedelka
Porubský
Dobrucký
Adamec
Búlik
TJ Slovan Šaľa "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Zentiva Hlohovec
KK Cabaj - Čápor
KK Pobedim "A"
MKK Stará Turá "B"
MKK Stará Turá "A"
KK Preseľany "A"
9.00
12.30
Pi 18.00
Pi 18.00
15.00
Pi 18.00
Pi 18.15
9.00
Maroň
Mitošinka
Piškula
Mikuš
Švec
Luščík
Tóth
Szalai
KK Zlaté Klasy "A"
TKK Trenčín KWH
TJ Rakovice "A"
KK Victoria Pezinok
TKK Trenčín "A"
MKK Piešťany "B"
MKK Piešťany "A"
Pi 18.00
12.30
16.00
Štv 18.45
16.30
Str.18.00
10.30
9.00
Bazala
Nedelka
Porubský
Varga
Duračka
Búlik
Vlahyová
Maroň
9.00
Pi 18.00
Pi 18.00
15.00
Pi 18.00
Pi 18.15
9.00
12.30
Nedelka
Piškula
Kaigl J.
Švec
Zornička
Tóth
Szalai
Nedelka
4.10.2014
:
:
:
:
:
:
:
:
7.kolo
MKK Stará Turá "B"
MKK Piešťany "A"
Kaigl J.
Švec
Zornička
Szalai
27.9.2014
6.kolo
KK Preseľany "A"
MKK Piešťany "B"
Pi 18.00
15.00
Pi 18.00
Pi 18.15
20.9.2014
5.kolo
MKK Stará Turá "A"
TKK Trenčín "A"
MKK Piešťany "A"
TJ Slovan Šaľa "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Zentiva Hlohovec
KK Cabaj - Čápor
KK Pobedim "A"
MKK Stará Turá "B"
11.10.2014
:
:
:
:
:
:
:
:
KK Preseľany "A"
MKK Stará Turá "A"
KK Zlaté Klasy "A"
TKK Trenčín KWH
TJ Rakovice "A"
KK Victoria Pezinok
TKK Trenčín "A"
MKK Piešťany "B"
–26–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
8.kolo
KK Preseľany "A"
TKK Trenčín "A"
KK Victoria Pezinok
TJ Rakovice "A"
TKK Trenčín KWH
KK Zlaté Klasy "A"
MKK Stará Turá "A"
MKK Stará Turá "B"
18.10.2014
:
:
:
:
:
:
:
:
9.kolo
KK Pobedim "A"
KK Cabaj - Čápor
TJ Zentiva Hlohovec
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
TJ Slovan Šaľa "A"
MKK Piešťany "A"
MKK Piešťany "B"
KK Victoria Pezinok
TJ Rakovice "A"
TKK Trenčín KWH
KK Zlaté Klasy "A"
MKK Stará Turá "A"
MKK Stará Turá "B"
KK Pobedim "A"
:
:
:
:
:
:
:
:
TJ Zentiva Hlohovec
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
TJ Slovan Šaľa "A"
MKK Piešťany "A"
MKK Piešťany "B"
TKK Trenčín "A"
TJ Rakovice "A"
TKK Trenčín KWH
KK Zlaté Klasy "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Zentiva Hlohovec
KK Cabaj - Čápor
KK Pobedim "A"
KK Preseľany "A"
Pi 18.00
Pi 18.00
15.00
Pi 18.00
Pi 18.15
9.00
10.00
16.00
Piškula
Mikuš
Švec
Luščík
Tóth
Szalai
Nedelka
Nedelka
MKK Stará Turá "B"
MKK Stará Turá "A"
KK Zlaté Klasy "A"
TKK Trenčín KWH
TJ Rakovice "A"
KK Victoria Pezinok
TKK Trenčín "A"
TKK Trenčín "A"
Pi 18.00
Štv 18.45
16.30
Str.18.00
10.30
9.00
12.30
Pi 18.00
Bazala
Varga
Duračka
Búlik
MKK Piešťany "B"
MKK Piešťany "A"
TJ Slovan Šaľa "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Zentiva Hlohovec
KK Cabaj - Čápor
Pi 18.00
15.00
Pi 18.00
Pi 18.15
9.00
10.00
13.30
17.00
Mikuš
Švec
Zornička
Tóth
Szalai
Nedelka
Nedelka
Porubský
Pi 18.00
16.30
Str.18.00
10.30
Bazala
Adamec
Búlik
Vlahyová
Maroň
Mrekaj
Piškula
15.11.2014
:
:
:
:
:
:
:
:
12.kolo
KK Preseľany "A"
TJ Slovan Šaľa "A"
Bazala
Porubský
Dobrucký
Adamec
Búlik
Vlahyová
Maroň
Nedelka
8.11.2014
:
:
:
:
:
:
:
:
11.kolo
KK Cabaj - Čápor
MKK Piešťany "A"
Pi 18.00
17.00
Štv 18.45
16.30
Str.18.00
9.00
9.00
12.30
25.10.2014
10.kolo
KK Preseľany "A"
MKK Piešťany "B"
KK Preseľany "A"
KK Pobedim "A"
MKK Stará Turá "B"
MKK Stará Turá "A"
KK Zlaté Klasy "A"
TKK Trenčín KWH
TJ Rakovice "A"
KK Victoria Pezinok
22.11.2014
:
:
:
:
KK Victoria Pezinok
TKK Trenčín "A"
MKK Piešťany "B"
MKK Piešťany "A"
–27–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
MKK Stará Turá "A"
MKK Stará Turá "B"
KK Pobedim "A"
KK Cabaj - Čápor
:
:
:
:
13.kolo
TJ Zentiva Hlohovec
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
TJ Slovan Šaľa "A"
MKK Piešťany "A"
MKK Piešťany "B"
TKK Trenčín "A"
KK Victoria Pezinok
TKK Trenčín KWH
KK Zlaté Klasy "A"
MKK Stará Turá "A"
MKK Stará Turá "B"
TJ Slovan Šaľa "A"
KK Cabaj - Čápor
TJ Zentiva Hlohovec
:
:
:
:
:
:
:
:
TJ Slovan Šaľa "B"
TJ Slovan Šaľa "A"
MKK Piešťany "A"
MKK Piešťany "B"
TKK Trenčín "A"
KK Victoria Pezinok
TJ Rakovice "A"
:
:
:
:
:
:
:
:
TJ Rakovice "A"
KK Victoria Pezinok
TKK Trenčín "A"
MKK Piešťany "B"
MKK Piešťany "A"
TJ Slovan Šaľa "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
TJ Zentiva Hlohovec
KK Preseľany "A"
15.00
Pi 18.00
Pi 18.15
9.00
10.00
13.30
17.00
Štv 18.45
Švec
Luščík
Tóth
Szalai
Nedelka
Nedelka
Adamec
Varga
KK Cabaj - Čápor
KK Pobedim "A"
MKK Stará Turá "B"
MKK Stará Turá "A"
KK Zlaté Klasy "A"
TKK Trenčín KWH
TJ Rakovice "A"
TJ Rakovice "A"
Pi 18.00
Str.18.00
10.30
9.00
12.30
9.00
Pi 18.00
15.00
Bazala
Búlik
Vlahyová
Maroň
Piškula
Szalai
Mikuš
Švec
KK Victoria Pezinok
TKK Trenčín "A"
MKK Piešťany "B"
MKK Piešťany "A"
KK Pobedim "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
Pi 18.00
Pi 18.15
9.00
10.00
13.30
17.00
Štv 18.45
16.30
Zornička
Tóth
Szalai
Nedelka
Nedelka
Porubský
Dobrucký
Duračka
Pi 18.00
16.30
Štv 18.45
17.00
13.30
10.00
9.00
Pi 18.15
Bazala
Adamec
Varga
Porubský
Nedelka
Nedelka
Szalai
Tóth
13.12.2014
:
:
:
:
:
:
:
:
16.kolo
KK Preseľany "A"
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
Maroň
Nedelka
Piškula
Kaigl J.
6.12.2014
15.kolo
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
9.00
12.30
Pi 18.00
Pi 18.00
29.11.2014
14.kolo
KK Preseľany "A"
TJ Slovan Šaľa "A"
KK Preseľany "A"
TJ Zentiva Hlohovec
KK Cabaj - Čápor
KK Pobedim "A"
MKK Stará Turá "B"
MKK Stará Turá "A"
KK Zlaté Klasy "A"
TKK Trenčín KWH
10.1.2015
:
:
:
:
:
:
:
:
TKK Trenčín KWH
KK Zlaté Klasy "A"
MKK Stará Turá "A"
MKK Stará Turá "B"
KK Pobedim "A"
KK Cabaj - Čápor
TJ Zentiva Hlohovec
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
–28–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
17.kolo
TJ Slovan Šaľa "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Zentiva Hlohovec
KK Cabaj - Čápor
KK Pobedim "A"
MKK Stará Turá "B"
MKK Stará Turá "A"
KK Zlaté Klasy "A"
17.1.2015
:
:
:
:
:
:
:
:
18.kolo
KK Preseľany "A"
TKK Trenčín KWH
TJ Rakovice "A"
KK Victoria Pezinok
TKK Trenčín "A"
MKK Piešťany "B"
MKK Piešťany "A"
TJ Slovan Šaľa "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Zentiva Hlohovec
KK Cabaj - Čápor
KK Pobedim "A"
MKK Stará Turá "B"
MKK Stará Turá "A"
:
:
:
:
:
:
:
:
KK Zlaté Klasy "A"
TKK Trenčín KWH
TJ Rakovice "A"
KK Victoria Pezinok
TKK Trenčín "A"
MKK Piešťany "B"
MKK Piešťany "A"
MKK Stará Turá "A"
KK Zlaté Klasy "A"
TKK Trenčín KWH
MKK Piešťany "B"
TKK Trenčín "A"
KK Victoria Pezinok
TJ Rakovice "A"
TKK Trenčín KWH
KK Zlaté Klasy "A"
Pi 18.00
Str.18.00
16.30
Štv 18.45
17.00
13.30
10.00
9.00
Bazala
Búlik
Duračka
Dobrucký
Porubský
Nedelka
Nedelka
Szalai
MKK Stará Turá "A"
MKK Stará Turá "B"
KK Pobedim "A"
KK Cabaj - Čápor
TJ Zentiva Hlohovec
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
KK Preseľany "A"
9.00
Pi 18.15
Pi 18.00
15.00
Pi 18.00
Pi 18.00
12.30
9.00
Szalai
Tóth
Zornička
Švec
Mikuš
Piškula
Piškula
Maroň
MKK Piešťany "A"
MKK Piešťany "B"
TKK Trenčín "A"
KK Victoria Pezinok
TJ Rakovice "A"
TKK Trenčín KWH
KK Zlaté Klasy "A"
Pi 18.00
10.30
Str.18.00
16.30
Štv 18.45
17.00
13.30
10.00
Bazala
Vlahyová
Búlik
Adamec
Varga
Porubský
Nedelka
Nedelka
Pi 18.00
9.00
9.00
Str.18.00
Bazala
Maroň
Vlahyová
Búlik
7.2.2015
:
:
:
:
:
:
:
:
21.kolo
KK Preseľany "A"
MKK Piešťany "A"
Szalai
Luščík
Švec
Kaigl J.
Piškula
Nedelka
Maroň
Vlahyová
31.1.2015
:
:
:
:
:
:
:
:
20.kolo
KK Preseľany "A"
TJ Slovan Šaľa "A"
Pi 18.15
Pi 18.00
15.00
Pi 18.00
Pi 18.00
12.30
9.00
10.30
24.1.2015
19.kolo
TJ Slovan Šaľa "A"
KK Preseľany "A"
MKK Stará Turá "A"
MKK Stará Turá "B"
KK Pobedim "A"
KK Cabaj - Čápor
TJ Zentiva Hlohovec
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
TJ Slovan Šaľa "A"
14.2.2015
:
:
:
:
MKK Stará Turá "B"
KK Pobedim "A"
KK Cabaj - Čápor
TJ Zentiva Hlohovec
–29–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
TJ Rakovice "A"
KK Victoria Pezinok
TKK Trenčín "A"
MKK Piešťany "B"
:
:
:
:
22.kolo
MKK Piešťany "B"
MKK Piešťany "A"
TJ Slovan Šaľa "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Zentiva Hlohovec
KK Cabaj - Čápor
KK Pobedim "A"
MKK Stará Turá "B"
MKK Stará Turá "A"
KK Zlaté Klasy "A"
TKK Trenčín KWH
TJ Rakovice "A"
KK Victoria Pezinok
TKK Trenčín "A"
:
:
:
:
:
:
:
:
TJ Slovan Šaľa "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Zentiva Hlohovec
KK Cabaj - Čápor
KK Pobedim "A"
MKK Stará Turá "B"
:
:
:
:
:
:
:
:
MKK Piešťany "B"
MKK Piešťany "A"
TJ Slovan Šaľa "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Zentiva Hlohovec
KK Cabaj - Čápor
MKK Piešťany "A"
KK Preseľany "A"
13.30
10.00
9.00
Pi 18.15
Pi 18.00
15.00
Pi 18.00
Pi 18.00
Nedelka
Nedelka
Szalai
Tóth
Luščík
Švec
Száz E.
Piškula
TKK Trenčín "A"
KK Victoria Pezinok
TJ Rakovice "A"
TKK Trenčín KWH
KK Zlaté Klasy "A"
MKK Stará Turá "A"
MKK Stará Turá "B"
KK Pobedim "A"
Pi 18.00
12.30
9.00
9.00
Str.18.00
16.30
Štv 18.45
16.00
Bazala
Piškula
Maroň
KK Cabaj - Čápor
TJ Zentiva Hlohovec
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
Búlik
Adamec
Varga
Porubský
TJ Slovan Šaľa "A"
MKK Piešťany "A"
MKK Piešťany "B"
10.00
9.00
Pi 18.15
Pi 18.00
15.00
Pi 18.00
Pi 18.00
13.30
Nedelka
Szalai
Tóth
Zornička
Švec
Kaigl J.
Piškula
Nedelka
17.00
13.30
10.00
9.00
Pi 18.15
Pi 18.00
15.00
Pi 18.00
Porubský
Nedelka
Nedelka
Szalai
Tóth
Luščík
Švec
Mikuš
7.3.2015
:
:
:
:
:
:
:
:
25.kolo
TKK Trenčín "A"
TJ Slovan Šaľa "A"
Duračka
Dobrucký
Porubský
Nedelka
28.2.2015
24.kolo
MKK Piešťany "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
16.30
Štv 18.45
16.00
12.30
21.2.2015
23.kolo
KK Preseľany "A"
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
KK Preseľany "A"
MKK Piešťany "B"
TKK Trenčín "A"
KK Victoria Pezinok
TJ Rakovice "A"
TKK Trenčín KWH
KK Zlaté Klasy "A"
MKK Stará Turá "A"
14.3.2015
:
:
:
:
:
:
:
:
KK Preseľany "A"
KK Victoria Pezinok
TJ Rakovice "A"
TKK Trenčín KWH
KK Zlaté Klasy "A"
MKK Stará Turá "A"
MKK Stará Turá "B"
KK Pobedim "A"
–30–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
26.kolo
KK Preseľany "A"
KK Pobedim "A"
MKK Stará Turá "B"
MKK Stará Turá "A"
KK Zlaté Klasy "A"
TKK Trenčín KWH
TJ Rakovice "A"
KK Victoria Pezinok
21.3.2015
:
:
:
:
:
:
:
:
27.kolo
KK Victoria Pezinok
TKK Trenčín "A"
MKK Piešťany "B"
MKK Piešťany "A"
TJ Slovan Šaľa "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Zentiva Hlohovec
KK Cabaj - Čápor
KK Pobedim "A"
MKK Stará Turá "B"
MKK Stará Turá "A"
KK Zlaté Klasy "A"
TKK Trenčín KWH
TJ Rakovice "A"
:
:
:
:
:
:
:
:
KK Victoria Pezinok
TKK Trenčín "A"
MKK Piešťany "B"
MKK Piešťany "A"
KK Pobedim "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Zentiva Hlohovec
KK Cabaj - Čápor
KK Pobedim "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
TJ Slovan Šaľa "A"
MKK Piešťany "A"
MKK Piešťany "B"
TKK Trenčín "A"
KK Preseľany "A"
Štv 18.45
17.00
13.30
10.00
9.00
Pi 18.15
Pi 18.00
15.00
Varga
Porubský
Nedelka
Nedelka
Szalai
Tóth
Zornička
Švec
TJ Rakovice "A"
TKK Trenčín KWH
KK Zlaté Klasy "A"
MKK Stará Turá "A"
MKK Stará Turá "B"
KK Pobedim "A"
KK Cabaj - Čápor
TJ Zentiva Hlohovec
Pi 18.00
Pi 18.00
Pi 18.00
12.30
9.00
10.30
Str.18.00
16.30
Bazala
Mikuš
Piškula
Mrekaj
Maroň
Vlahyová
Nedelka
Adamec
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
TJ Slovan Šaľa "A"
MKK Piešťany "A"
MKK Piešťany "B"
TKK Trenčín "A"
KK Victoria Pezinok
16.30
Štv 18.45
17.00
13.30
10.00
Pi 18.00
Pi 18.15
Pi 18.00
Duračka
Dobrucký
Porubský
Nedelka
Nedelka
Piškula
Szalai
Luščík
Pi 18.00
15.00
Pi 18.00
Pi 18.00
Bazala
Švec
Száz
Piškula
11.4.2015
:
:
:
:
:
:
:
:
30.kolo
KK Preseľany "A"
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
Bazala
Piškula
Nedelka
Maroň
Vlahyová
Búlik
Duračka
Dobrucký
4.4.2015
:
:
:
:
:
:
:
:
29.kolo
TJ Rakovice "A"
TJ Zentiva Hlohovec
Pi 18.00
Pi 18.00
12.30
9.00
10.30
Str.18.00
16.30
Štv 18.45
28.3.2015
28.kolo
KK Preseľany "A"
KK Cabaj - Čápor
KK Preseľany "A"
TKK Trenčín KWH
KK Zlaté Klasy "A"
MKK Stará Turá "A"
MKK Stará Turá "B"
TJ Slovan Šaľa "A"
KK Cabaj - Čápor
TJ Zentiva Hlohovec
18.4.2015
:
:
:
:
ZKK N.Mesto/Váhom "A"
TJ Slovan Šaľa "B"
TJ Slovan Šaľa "A"
MKK Piešťany "A"
–31–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
MKK Stará Turá "B"
MKK Stará Turá "A"
KK Zlaté Klasy "A"
TKK Trenčín KWH
:
:
:
:
MKK Piešťany "B"
TKK Trenčín "A"
KK Victoria Pezinok
TJ Rakovice "A"
–32–
12.30
9.00
10.30
Str.18.00
Nedelka
Maroň
Vlahyová
Búlik
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
2.KLZ 2014/2015
Hustra Uhrovec
KK Zlaté Klasy "B"
Slávia Nitra
TJ Slavoj Sládkovičovo
KK Pobedim "B"
TJ Karpaty Limbach
TJ Rakovice
KK Preseľany "B"
TKK Trenčín "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "B"
ŠK Modranka "B"
MKK Slovan Galanta "B"
DKK N.Mesto n.Váhom
ŠKK Tlmače
Tatran Bratislava
BKK Bánovce nad Bebravou
1.kolo
Hustra Uhrovec
KK Zlaté Klasy "B"
Slávia Nitra
TJ Slavoj Sládkovičovo
KK Pobedim "B"
TJ Karpaty Limbach
TJ Rakovice „B“
KK Preseľany "B"
9.00
14.00
9,30
14.00
9.00
Str 18.00
16.30
Pi 18.00
Str 18.00
9.00
15.30
14.00
Str 18.00
Pi 18.00
Pi 18.30
15.00
J.Kačku 1488, Bánovce n/B
Pri štadióne, Zlaté Klasy
Bernolákova 702, Hlohovec
Kpt.Nálepku, Galanta
č.p. 362, Pobedim
Trnavská 29/A, Bratislava
č.p. 220, Rakovice
Školská 391, Preseľany
Štúrova 22/A, Piešťany
Šoprtová 26, Nové Mesto n/V
Ivana Krasku 33, Modranka
Kpt.Nálepku, Galanta
č.p. 362, Pobedim
Kpt.Nálepku, Galanta
Turčianska 33, Bratislava
J.Kačku 1488, Bánovce n/B
30.8.2014
: BKK Bánovce nad Bebravou
9.00
:
14.00
Tatran Bratislava
:
9,30
ŠKK Tlmače
: DKK N.Mesto n.Váhom
14.00
: MKK Slovan Galanta "B" Pi 9.00
:
Str 18.00
ŠK Modranka "B"
: ZKK N.Mesto/Váhom "B"
16.30
:
Pi 18.00
TKK Trenčín "B"
2.kolo
6.9.2014
BKK Bánovce nad Bebravou
TKK Trenčín "B"
:
ZKK N.Mesto/Váhom "B" :
:
ŠK Modranka "B"
MKK Slovan Galanta "B" :
:
DKK N.Mesto n.Váhom
:
ŠKK Tlmače
:
Tatran Bratislava
:
Hustra Uhrovec
3.kolo
KK Zlaté Klasy "B"
Slávia Nitra
TJ Slavoj Sládkovičovo
KK Pobedim "B"
KK Preseľany "B"
TJ Rakovice „B“
TJ Karpaty Limbach
KK Pobedim "B"
TJ Slavoj Sládkovičovo
Slávia Nitra
KK Zlaté Klasy "B"
Rozhodca
Kebísek
Varga
Šišan
Mrekaj
Šottníková
Dalošová R
Jančovič
15.00
Sirotný
9.00
Zornička
15.30 Benedikovič
14.00
Kaigl J
Str 18.00
Piškula
Pi 18.00
Kaigl J
Pi 18.30
Dobrucký
9.00
Kebísek
13.9.2014
: BKK Bánovce nad Bebravou
:
Hustra Uhrovec
:
Tatran Bratislava
:
ŠKK Tlmače
–33–
14.00
9,30
14.00
9.00
Vlahyová
Šišan
Piškula
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
TJ Karpaty Limbach
TJ Rakovice „B“
KK Preseľany "B"
TKK Trenčín "B"
4.kolo
BKK Bánovce nad Bebravou
ŠK Modranka "B"
MKK Slovan Galanta "B"
DKK N.Mesto n.Váhom
ŠKK Tlmače
Tatran Bratislava
Hustra Uhrovec
KK Zlaté Klasy "B"
5.kolo
: DKK N.Mesto n.Váhom Str 18.00
: MKK Slovan Galanta "B"
16.30
:
Pi 18.00
ŠK Modranka "B"
: ZKK N.Mesto/Váhom "B" Str 18.00
20.9.2014
: ZKK N.Mesto/Váhom "B"
15.00
Sirotný
:
15.30
Benedikovič
TKK Trenčín "B"
:
14.30
Kaigl J
KK Preseľany "B"
:
Str 18.00 Mitošinka
TJ Rakovice „B“
:
Pi 18.00
Száz
TJ Karpaty Limbach
:
Pi 18.30
Varga
KK Pobedim "B"
:
9.00
Kebísek
TJ Slavoj Sládkovičovo
:
14.00
Slávia Nitra
27.9.2014
Slávia Nitra
: BKK Bánovce nad Bebravou
9,30
:
14.00
TJ Slavoj Sládkovičovo
KK Zlaté Klasy "B"
:
9.00
KK Pobedim "B"
Hustra Uhrovec
:
Str 18.00
TJ Karpaty Limbach
Tatran Bratislava
:
16.30
TJ Rakovice „B“
ŠKK Tlmače
: DKK N.Mesto n.Váhom
Pi 18.00
KK Preseľany "B"
: MKK Slovan Galanta "B" Str 18.00
TKK Trenčín "B"
9.00
ZKK N.Mesto/Váhom "B" :
ŠK Modranka "B"
6.kolo
BKK Bánovce nad Bebravou
MKK Slovan Galanta "B"
DKK N.Mesto n.Váhom
ŠKK Tlmače
Tatran Bratislava
Hustra Uhrovec
KK Zlaté Klasy "B"
Slávia Nitra
Varga
Dalošová R
Jančovič
Porubský
Šišan
Mrekaj
Šottníková
Dalošová R
Jančovič
Búlik
Lúščik
4.10.2014
:
15.00
ŠK Modranka "B"
: ZKK N.Mesto/Váhom "B"
14.30
:
Str
18.00
TKK Trenčín "B"
:
Pi 18.00
KK Preseľany "B"
:
Pi 18.30
TJ Rakovice „B“
:
9.00
TJ Karpaty Limbach
:
14.00
KK Pobedim "B"
:
9,30
TJ Slavoj Sládkovičovo
7.kolo
Sirotný
Kaigl J
Piškula
Száz
Dobrucký
Kebísek
Vlahyová
Šišan
11.10.2014
:
15.30
Kaigl J.
TJ Slavoj Sládkovičovo
BKK Bánovce nad Bebravou
:
9.00
Mrekaj
KK Pobedim "B"
Slávia Nitra
:
Str 18.00
Varga
TJ Karpaty Limbach
KK Zlaté Klasy "B"
:
16.30
Dalošová R
TJ Rakovice „B“
Hustra Uhrovec
:
Pi 18.00
Jančovič
KK Preseľany "B"
Tatran Bratislava
:
Str 18.00 Porubský
TKK Trenčín "B"
ŠKK Tlmače
9.00
Zornička
ZKK N.Mesto/Váhom "B" :
DKK N.Mesto n.Váhom
: MKK Slovan Galanta "B"
15.30
Benedikovič
ŠK Modranka "B"
–34–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
8.kolo
BKK Bánovce nad Bebravou
DKK N.Mesto n.Váhom
ŠKK Tlmače
Tatran Bratislava
Hustra Uhrovec
KK Zlaté Klasy "B"
Slávia Nitra
TJ Slavoj Sládkovičovo
9.kolo
18.10.2014
: MKK Slovan Galanta "B"
15.00
:
Str 18.00
ŠK Modranka "B"
: ZKK N.Mesto/Váhom "B" Pi 18.00
:
Pi 18.30
TKK Trenčín "B"
:
9.00
KK Preseľany "B"
:
15.00
TJ Rakovice „B“
:
9,30
TJ Karpaty Limbach
:
14.00
KK Pobedim "B"
Sirotný
Mitošinka
Száz
Varga
Kebísek
Vlahyová
Šišan
25.10.2014
: BKK Bánovce nad Bebravou
9.00
Mrekaj
:
Str 18.00 Šottníková
TJ Karpaty Limbach
TJ Slavoj Sládkovičovo
:
16.30
Dalošová R
TJ Rakovice „B“
Slávia Nitra
:
Pi 18.00
Jančovič
KK Preseľany "B"
KK Zlaté Klasy "B"
:
Str 18.00 Porubský
TKK Trenčín "B"
Hustra Uhrovec
9.00
Zornička
ZKK N.Mesto/Váhom "B" :
Tatran Bratislava
:
15.30
Benedikovič
ŠK Modranka "B"
ŠKK Tlmače
14.30
Kaigl J
MKK Slovan Galanta "B" :
DKK N.Mesto n.Váhom
KK Pobedim "B"
10.kolo
8.11.2014
:
BKK Bánovce nad Bebravou
DKK N.Mesto n.Váhom
: MKK Slovan Galanta "B"
ŠKK Tlmače
:
Tatran Bratislava
ŠK Modranka "B"
: ZKK N.Mesto/Váhom "B"
Hustra Uhrovec
:
KK Zlaté Klasy "B"
TKK Trenčín "B"
:
Slávia Nitra
KK Preseľany "B"
:
TJ Slavoj Sládkovičovo
TJ Rakovice „B“
:
KK Pobedim "B"
TJ Karpaty Limbach
11.kolo
: BKK Bánovce nad Bebravou
:
TJ Rakovice „B“
KK Pobedim "B"
:
KK Preseľany "B"
TJ Slavoj Sládkovičovo
:
TKK Trenčín "B"
Slávia Nitra
ZKK N.Mesto/Váhom "B" :
KK Zlaté Klasy "B"
:
ŠK Modranka "B"
Hustra Uhrovec
:
MKK Slovan Galanta "B"
Tatran Bratislava
:
DKK N.Mesto n.Váhom
ŠKK Tlmače
BKK Bánovce nad Bebravou
Tatran Bratislava
Hustra Uhrovec
KK Zlaté Klasy "B"
Sirotný
Száz
Dobrucký
Kebísek
Šišan
Piškula
15.11.2014
TJ Karpaty Limbach
12.kolo
15.00
Pi 18.00
Pi 18.30
9.00
14.00
9,30
14.00
9.00
Str 18.00
Varga
16.30
Dalošová R
Pi 18.00
Jančovič
Str 18.00
Búlik
9.00
Lúščik
15.30
Benedikovič
14.30
Kaigl J
Str 18.00 Mitošinka
22.11.2014
:
ŠKK Tlmače
: DKK N.Mesto n.Váhom
: MKK Slovan Galanta "B"
:
ŠK Modranka "B"
–35–
15.00
Pi 18.30
9.00
14.00
Sirotný
Dobrucký
Kebísek
Vlahyová
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
Slávia Nitra
TJ Slavoj Sládkovičovo
KK Pobedim "B"
TJ Karpaty Limbach
: ZKK N.Mesto/Váhom "B"
9,30
:
14.00
TKK Trenčín "B"
:
9.00
KK Preseľany "B"
:
Str 18.00
TJ Rakovice „B“
13.kolo
29.11.2014
TJ Rakovice „B“
: BKK Bánovce nad Bebravou
:
KK Preseľany "B"
TJ Karpaty Limbach
:
TKK Trenčín "B"
KK Pobedim "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "B" :
TJ Slavoj Sládkovičovo
:
ŠK Modranka "B"
Slávia Nitra
MKK Slovan Galanta "B" :
KK Zlaté Klasy "B"
:
DKK N.Mesto n.Váhom
Hustra Uhrovec
:
ŠKK Tlmače
Tatran Bratislava
14.kolo
:
Tatran Bratislava
:
Hustra Uhrovec
ŠKK Tlmače
: DKK N.Mesto n.Váhom
KK Zlaté Klasy "B"
: MKK Slovan Galanta "B"
Slávia Nitra
:
TJ Slavoj Sládkovičovo
ŠK Modranka "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "B" :
KK Pobedim "B"
:
TJ Karpaty Limbach
TKK Trenčín "B"
:
TJ Rakovice „B“
KK Preseľany "B"
: BKK Bánovce nad Bebravou
:
TKK Trenčín "B"
TJ Rakovice „B“
:
ZKK N.Mesto/Váhom "B"
TJ Karpaty Limbach
:
ŠK Modranka "B"
KK Pobedim "B"
MKK Slovan Galanta "B" :
TJ Slavoj Sládkovičovo
:
DKK N.Mesto n.Váhom
Slávia Nitra
:
ŠKK Tlmače
KK Zlaté Klasy "B"
:
Tatran Bratislava
Hustra Uhrovec
BKK Bánovce nad Bebravou :
:
Tatran Bratislava
:
ŠKK Tlmače
:
DKK N.Mesto n.Váhom
MKK Slovan Galanta "B" :
:
ŠK Modranka "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "B" :
:
TKK Trenčín "B"
15.00
9.00
14.00
9,30
14.00
9.00
Str 18.00
16.30
Sirotný
Kebísek
Vlahyová
Šišan
Kaigl K.
Zornička
Varga
Dalošová R
13.12.2014
KK Preseľany "B"
16.kolo
16.30
Dalošová R
Pi 18.00
Jančovič
Str 18.00 Porubský
9.00
Lúščik
15.30
Benedikovič
14.30
Kaigl J
Str 18.00
Piškula
Pi 18.00
Kaigl J
6.12.2014
BKK Bánovce nad Bebravou
15.kolo
Šišan
Kaigl J.
Mrekaj
Šottníková
Pi 18.00
Jančovič
Str 18.00 Porubský
9.00
Lúščik
15.30
Benedikovič
09.00
Kaigl J
Str 18.00 Mitošinka
Pi 18.00
Száz
Pi 18.30
Varga
10.1.2015
Hustra Uhrovec
KK Zlaté Klasy "B"
Slávia Nitra
TJ Slavoj Sládkovičovo
KK Pobedim "B"
TJ Karpaty Limbach
TJ Rakovice „B“
KK Preseľany "B"
–36–
15.00
Sirotný
Pi 18.30
Dobrucký
Pi 18.00
Száz
Str 18.00
Mrekaj
9.00
Kaigl J
15.30
Benedikovič
9.00
Zornička
Str 18.00
Búlik
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
17.kolo
TKK Trenčín "B"
KK Preseľany "B"
TJ Rakovice „B“
TJ Karpaty Limbach
KK Pobedim "B"
TJ Slavoj Sládkovičovo
Slávia Nitra
KK Zlaté Klasy "B"
17.1.2015
: BKK Bánovce nad Bebravou Str 18.00
: ZKK N.Mesto/Váhom "B" Pi 18.00
:
16.30
ŠK Modranka "B"
: MKK Slovan Galanta "B" Str 18.00
: DKK N.Mesto n.Váhom
9.00
:
14.00
ŠKK Tlmače
:
9,30
Tatran Bratislava
:
14.00
Hustra Uhrovec
18.kolo
24.1.2015
BKK Bánovce nad Bebravou
KK Zlaté Klasy "B"
:
:
Hustra Uhrovec
:
Tatran Bratislava
:
ŠKK Tlmače
:
DKK N.Mesto n.Váhom
MKK Slovan Galanta "B" :
:
ŠK Modranka "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "B" :
Slávia Nitra
TJ Slavoj Sládkovičovo
KK Pobedim "B"
TJ Karpaty Limbach
TJ Rakovice „B“
KK Preseľany "B"
TKK Trenčín "B"
Búlik
Jančovič
Dalošová R
Šottníková
Piškula
Száz
Šišan
Vlahyová
15.00
Sirotný
9.00
Kebísek
Pi 18.30
Varga
Pi 18.00
Száz
Str 18.00 Mitošinka
14.30
Kaigl J
15.30
Benedikovič
9.00
Zornička
19.kolo
31.1.2015
:
9.00
ZKK N.Mesto/Váhom "B"
BKK Bánovce nad Bebravou
:
Str 18.00
TKK Trenčín "B"
ŠK Modranka "B"
: MKK Slovan Galanta "B" Pi 18.00
KK Preseľany "B"
: DKK N.Mesto n.Váhom
16.30
TJ Rakovice „B“
:
Str 18.00
TJ Karpaty Limbach
ŠKK Tlmače
:
9.00
KK Pobedim "B"
Tatran Bratislava
:
14.00
TJ Slavoj Sládkovičovo
Hustra Uhrovec
:
9,30
Slávia Nitra
KK Zlaté Klasy "B"
20.kolo
BKK Bánovce nad Bebravou
KK Zlaté Klasy "B"
Hustra Uhrovec
Tatran Bratislava
ŠKK Tlmače
DKK N.Mesto n.Váhom
MKK Slovan Galanta "B"
ŠK Modranka "B"
7.2.2015
:
15.00
Sirotný
Slávia Nitra
:
14.00
Vlahyová
TJ Slavoj Sládkovičovo
:
9.00
Ebísek
KK Pobedim "B"
:
Pi 18.30
Dorbucký
TJ Karpaty Limbach
:
Pi 18.00
Kaigl J
TJ Rakovice „B“
:
Str 18.00
Piškula
KK Preseľany "B"
:
14.30
Kaigl J
TKK Trenčín "B"
: ZKK N.Mesto/Váhom "B"
15.30
Benedikovič
21.kolo
BKK Bánovce nad Bebravou
Slávia Nitra
KK Zlaté Klasy "B"
Hustra Uhrovec
Lúščik
Porubský
Jančovič
Dalošová R
Varga
Mrekaj
Kaigl K.
Šišan
14.2.2015
:
:
:
:
TJ Slavoj Sládkovičovo
KK Pobedim "B"
TJ Karpaty Limbach
TJ Rakovice „B“
–37–
15.00
9.30
15.00
9.00
Sirotný
Šišan
Vlahyová
Kebísek
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
Tatran Bratislava
ŠKK Tlmače
DKK N.Mesto n.Váhom
MKK Slovan Galanta "B"
22.kolo
:
Pi 18.30
KK Preseľany "B"
:
Pi 18.00
TKK Trenčín "B"
: ZKK N.Mesto/Váhom "B" Str 18.00
:
14.30
ŠK Modranka "B"
Dorbucký
Kaigl K.
Piškula
Kaigl J
21.2.2015
: BKK Bánovce nad Bebravou 14.30
Kaigl J
: DKK N.Mesto n.Váhom
15.30
Benedikovič
ŠK Modranka "B"
9.00
Zornička
ZKK N.Mesto/Váhom "B" :
ŠKK Tlmače
:
Str 18.00 Porubský
TKK Trenčín "B"
Tatran Bratislava
:
Pi 18.00
Jančovič
KK Preseľany "B"
Hustra Uhrovec
:
16.30
Dalošová R
TJ Rakovice „B“
KK Zlaté Klasy "B"
:
Str
18.00
Šottníková
TJ Karpaty Limbach
Slávia Nitra
:
9.00
Mrekaj
KK Pobedim "B"
TJ Slavoj Sládkovičovo
MKK Slovan Galanta "B"
23.kolo
BKK Bánovce nad Bebravou
TJ Slavoj Sládkovičovo
Slávia Nitra
KK Zlaté Klasy "B"
Hustra Uhrovec
Tatran Bratislava
ŠKK Tlmače
DKK N.Mesto n.Váhom
24.kolo
28.2.2015
:
15.00
KK Pobedim "B"
:
14.00
TJ Karpaty Limbach
:
9.30
TJ Rakovice „B“
:
15.00
KK Preseľany "B"
:
9.00
TKK Trenčín "B"
: ZKK N.Mesto/Váhom "B" Pi 18.30
:
Pi 18.00
ŠK Modranka "B"
: MKK Slovan Galanta "B" Str 18.00
Sirotný
Kaigl J.
Šišan
Vlahyová
Kebísek
Varga
Száz
Mitošinka
7.3.2015
: BKK Bánovce nad Bebravou 15.30
Benedikovič
9.00
Lúščik
ZKK N.Mesto/Váhom "B" : MKK Slovan Galanta "B"
:
Str
18.00
Búlik
TKK Trenčín "B"
DKK N.Mesto n.Váhom
:
Pi 18.00
Jančovič
KK Preseľany "B"
ŠKK Tlmače
:
16.30
Dalošová R
TJ Rakovice „B“
Tatran Bratislava
:
Str 18.00
Varga
TJ Karpaty Limbach
Hustra Uhrovec
:
9.00
Piškula
KK Pobedim "B"
KK Zlaté Klasy "B"
:
14.30
Kaigl K.
TJ Slavoj Sládkovičovo
Slávia Nitra
ŠK Modranka "B"
25.kolo
14.3.2015
:
DKK N.Mesto n.Váhom
BKK Bánovce nad Bebravou
MKK Slovan Galanta "B" :
ŠKK Tlmače
:
ŠK Modranka "B"
Tatran Bratislava
ZKK N.Mesto/Váhom "B" :
Hustra Uhrovec
:
TKK Trenčín "B"
KK Zlaté Klasy "B"
:
KK Preseľany "B"
Slávia Nitra
:
TJ Rakovice „B“
TJ Slavoj Sládkovičovo
:
TJ Karpaty Limbach
KK Pobedim "B"
–38–
Str 18.00 Mitošinka
14.30
Kaigl J
15.30
Benedikovič
9.00
Zornička
Str 18.00 Porubský
Pi 18.00
Jančovič
16.30
Dalošová R
Str 18.00 Šottníková
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
26.kolo
BKK Bánovce nad Bebravou
KK Pobedim "B"
TJ Slavoj Sládkovičovo
Slávia Nitra
KK Zlaté Klasy "B"
Hustra Uhrovec
Tatran Bratislava
ŠKK Tlmače
27.kolo
21.3.2015
:
TJ Karpaty Limbach
:
TJ Rakovice „B“
:
KK Preseľany "B"
:
TKK Trenčín "B"
: ZKK N.Mesto/Váhom "B"
:
ŠK Modranka "B"
: MKK Slovan Galanta "B"
: DKK N.Mesto n.Váhom
15.00
9.00
14.00
9,30
14.00
9.00
Pi 18.30
Pi 18.00
Sirotný
Mrekaj
Száz
Šišan
Vlahyová
Kebísek
Varga
Kaigl J
28.3.2015
ŠKK Tlmače
: BKK Bánovce nad Bebravou
:
DKK N.Mesto n.Váhom
Tatran Bratislava
:
MKK Slovan Galanta "B"
Hustra Uhrovec
:
ŠK Modranka "B"
KK Zlaté Klasy "B"
ZKK N.Mesto/Váhom "B" :
Slávia Nitra
:
TKK Trenčín "B"
TJ Slavoj Sládkovičovo
:
KK Preseľany "B"
KK Pobedim "B"
:
TJ Rakovice „B“
TJ Karpaty Limbach
Pi 18.00
Kaigl J
Str 18.00
Piškula
14.30
Kaigl J
15.30
Benedikovič
9.00
Lúščik
Str 18.00
Búlik
Pi 18.00
Jančovič
16.30
Dalošová R
28.kolo
4.4.2015
:
15.00
BKK Bánovce nad Bebravou
TJ Rakovice „B“
:
Str 18.00
TJ Karpaty Limbach
KK Preseľany "B"
:
9.00
KK Pobedim "B"
TKK Trenčín "B"
: ZKK N.Mesto/Váhom "B"
14.00
TJ Slavoj Sládkovičovo
:
9,30
Slávia Nitra
ŠK Modranka "B"
: MKK Slovan Galanta "B"
14.00
KK Zlaté Klasy "B"
: DKK N.Mesto n.Váhom
9.00
Hustra Uhrovec
:
Pi 18.30
Tatran Bratislava
ŠKK Tlmače
29.kolo
Tatran Bratislava
ŠKK Tlmače
DKK N.Mesto n.Váhom
MKK Slovan Galanta "B"
ŠK Modranka "B"
KK Pobedim "B"
TKK Trenčín "B"
KK Preseľany "B"
30.kolo
BKK Bánovce nad Bebravou
TJ Rakovice „B“
TJ Karpaty Limbach
KK Pobedim "B"
Sirotný
Varga
Piškula
Mikuš
Šišan
Vlahyová
Kebísek
Dobrucký
11.4.2015
: BKK Bánovce nad Bebravou
:
Hustra Uhrovec
:
KK Zlaté Klasy "B"
:
Slávia Nitra
:
TJ Slavoj Sládkovičovo
: ZKK N.Mesto/Váhom "B"
:
TJ Karpaty Limbach
:
TJ Rakovice „B“
Pi 18.30
Varga
Pi 18.00
Mikuš
Str 18.00 Mitošinka
9.00
Kaigl J
15.30
Benedikovič
9.00
Piškula
Str 18.00
Búlik
Pi 18.00
Jančovič
18.4.2015
:
15.00
KK Preseľany "B"
:
16.30
TKK Trenčín "B"
: ZKK N.Mesto/Váhom "B" Str 18.00
:
9.00
ŠK Modranka "B"
–39–
Sirotný
Dalošová R
Šottníková
Mrekaj
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
TJ Slavoj Sládkovičovo
Slávia Nitra
KK Zlaté Klasy "B"
Hustra Uhrovec
: MKK Slovan Galanta "B"
: DKK N.Mesto n.Váhom
:
ŠKK Tlmače
:
Tatran Bratislava
–40–
14.00
9,30
14.00
9.00
Mikuš
Šišan
Vlahyová
Kebísek
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
1.DLV 2014/2015
TJ Lokomotíva Vrútky
ŽP Sport Podbrezová
ŠKK Trstená
TJ Slavoj Veľký Šariš
Tartan Spišská Nová Ves
KO FTC Fiľakovo
KK Tatran Sučany
PKŠ Košice
1.kolo
TJ Lokomotíva Vrútky
ŽP Sport Podbrezová
ŠKK Trstená
TJ Slavoj Veľký Šariš
10.00
11.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
Ulica Š.Šikulu, Martin 8
Kolkáreň 58, Podbrezová
Pod Kľozovom, Trstená
Zámocká 1, Veľký Šariš
Tepličská cesta, S.N.Ves
Biskupická 49, Fiľakovo
Kolárova 20, Sučany
Kolkáreň, Nováčany
:
:
:
:
21.9.2014
PKŠ Košice
KK Tatran Sučany
KO FTC Fiľakovo
Tartan Spišská Nová Ves
10.00
11.00
10.00
10.00
Rozhodca
Adamčík
Kyselicová Dagmar
Frelich F.
Perecárová I.
2.kolo
PKŠ Košice
KO FTC Fiľakovo
KK Tatran Sučany
TJ Lokomotíva Vrútky
:
:
:
:
28,9.2014
Tartan Spišská Nová Ves
TJ Slavoj Veľký Šariš
ŠKK Trstená
ŽP Sport Podbrezová
10.00
10.00
10.00
10.00
Rybička B.
Flachbart P.
Ludrovský
Šmálová
3.kolo
ŽP Sport Podbrezová
ŠKK Trstená
TJ Slavoj Veľký Šariš
Tartan Spišská Nová Ves
:
:
:
:
5.10.2014
PKŠ Košice
TJ Lokomotíva Vrútky
KK Tatran Sučany
KO FTC Fiľakovo
11.00
10.00
10.00
10.00
Kyselicová Dagmar
Frelich F.
Perecárová I.
Bezák J.
:
:
:
:
12.10.2014
KO FTC Fiľakovo
Tartan Spišská Nová Ves
TJ Slavoj Veľký Šariš
ŠKK Trstená
10.00
10.00
10.00
11.00
Rybička B.
Chmúrny
Dodok
Kyselicová Dagmar
:
:
:
:
19.10.2014
PKŠ Košice
ŽP Sport Podbrezová
TJ Lokomotíva Vrútky
KK Tatran Sučany
10.00
10.00
10.00
10.00
Frelich F.
Perecárová I.
Bezák J.
Flachbart P.
:
:
26.10.2014
KK Tatran Sučany
KO FTC Fiľakovo
10.00
10.00
Rybička B.
Žilla
4.kolo
PKŠ Košice
KK Tatran Sučany
TJ Lokomotíva Vrútky
ŽP Sport Podbrezová
5.kolo
ŠKK Trstená
TJ Slavoj Veľký Šariš
Tartan Spišská Nová Ves
KO FTC Fiľakovo
6.kolo
PKŠ Košice
TJ Lokomotíva Vrútky
–41–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
ŽP Sport Podbrezová
ŠKK Trstená
:
:
Tartan Spišská Nová Ves
TJ Slavoj Veľký Šariš
11.00
10.00
Kyselicová Dagmar
Frelich F.
7.kolo
TJ Slavoj Veľký Šariš
Tartan Spišská Nová Ves
KO FTC Fiľakovo
KK Tatran Sučany
:
:
:
:
9.11.20.14
PKŠ Košice
ŠKK Trstená
ŽP Sport Podbrezová
TJ Lokomotíva Vrútky
10.00
10.00
10.00
10.00
Perecárová I.
Bezák J.
Flachbart P.
Ludrovský
:
:
:
:
16.11.2014
TJ Lokomotíva Vrútky
ŽP Sport Podbrezová
ŠKK Trstená
TJ Slavoj Veľký Šariš
10.00
10.00
10.00
10.00
Rybička B.
Chmúrny
Flachbart P.
Bezák J.
:
:
:
:
25.1.2015
PKŠ Košice
KO FTC Fiľakovo
KK Tatran Sučany
TJ Lokomotíva Vrútky
10.00
10.00
10.00
11.00
Bezák J.
Perecárová I.
Frelich F.
Kyselicová Dagmar
10.kolo
PKŠ Košice
TJ Lokomotíva Vrútky
KK Tatran Sučany
KO FTC Fiľakovo
:
:
:
:
1.2.2015
ŽP Sport Podbrezová
ŠKK Trstená
TJ Slavoj Veľký Šariš
Tartan Spišská Nová Ves
10.00
10.00
10.00
10.00
Rybička B.
Šmálová
Ludrovský
Flachbart P.
11.kolo
KO FTC Fiľakovo
Tartan Spišská Nová Ves
TJ Slavoj Veľký Šariš
ŠKK Trstená
:
:
:
:
8.2.2015
PKŠ Košice
KK Tatran Sučany
TJ Lokomotíva Vrútky
ŽP Sport Podbrezová
10.00
10.00
10.00
10.00
Flachbart P.
Bezák J.
Perecárová I.
Dideková
:
:
:
:
15.2.2015
ŠKK Trstená
TJ Slavoj Veľký Šariš
Tartan Spišská Nová Ves
KO FTC Fiľakovo
10.00
11.00
10.00
10.00
Rybička B.
Kyselicová Dagmar
Dodok
Chmúrny
:
:
:
:
22.2.2015
PKŠ Košice
TJ Lokomotíva Vrútky
ŽP Sport Podbrezová
ŠKK Trstená
10.00
10.00
10.00
10.00
Ludrovský
Flachbart P.
Bezák J.
Perecárová I.
8.kolo
PKŠ Košice
KK Tatran Sučany
KO FTC Fiľakovo
Tartan Spišská Nová Ves
9.kolo
Tartan Spišská Nová Ves
TJ Slavoj Veľký Šariš
ŠKK Trstená
ŽP Sport Podbrezová
12.kolo
PKŠ Košice
ŽP Sport Podbrezová
TJ Lokomotíva Vrútky
KK Tatran Sučany
13.kolo
KK Tatran Sučany
KO FTC Fiľakovo
Tartan Spišská Nová Ves
TJ Slavoj Veľký Šariš
–42–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
14.kolo
PKŠ Košice
ŠKK Trstená
ŽP Sport Podbrezová
TJ Lokomotíva Vrútky
:
:
:
:
1.3.2015
TJ Slavoj Veľký Šariš
Tartan Spišská Nová Ves
KO FTC Fiľakovo
KK Tatran Sučany
–43–
10.00
10.00
11.00
10.00
Rybička B.
Frelich F.
Kyselicová Dagmar
Adamčík
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
1.DLZ 2014/2015
MKK Piešťany
ŠK Modranka
KK Pobedim
TJ Rakovice "A"
MKK Slovan Galanta
MKK Stará Turá
KK Inter Bratislava
Voľno
TJ Rakovice "B"
TKK Trenčín
1.kolo
TKK Trenčín
KK Inter Bratislava
Voľno
TJ Rakovice "B"
MKK Piešťany
2.kolo
MKK Piešťany
ŠK Modranka
KK Pobedim
TJ Rakovice "A"
MKK Slovan Galanta
3.kolo
ŠK Modranka
KK Pobedim
TJ Rakovice "A"
MKK Slovan Galanta
MKK Stará Turá
4.kolo
TKK Trenčín
Voľno
TJ Rakovice "B"
MKK Piešťany
KK Pobedim
5.kolo
KK Pobedim
TJ Rakovice "A"
10.00
10.00
10.00
13.00
10.00
10.00
10.00
Štúrova 22/A, Piešťany
Ivana Krasku 33, Modranka
č.p. 362, Pobedim
č.p. 220, Rakovice
Kpt.Nálepku, Galanta
Štúrova 22/A, Piešťany
Turčianska 33, Bratislava
13.00
13.00
č.p. 220, Rakovice
Štúrova 22/A, Piešťany
:
:
:
:
:
14.9.2014
MKK Stará Turá
MKK Slovan Galanta
TJ Rakovice "A"
KK Pobedim
ŠK Modranka
16.00
10.00
0
13.00
10.00
:
:
:
:
:
21.9.2014
TKK Trenčín
TJ Rakovice "B"
Voľno
KK Inter Bratislava
MKK Stará Turá
10.00
10.00
10.00
13.00
10.00
Nedelka
Benedikovič
:
:
:
:
:
28.9.2014
TKK Trenčín
MKK Piešťany
TJ Rakovice "B"
Voľno
KK Inter Bratislava
10.00
10.00
13.00
10.00
10.00
Dovičič
Piškula
Búš
:
:
:
:
:
5.10.2014
KK Inter Bratislava
MKK Stará Turá
MKK Slovan Galanta
TJ Rakovice "A"
ŠK Modranka
13.00
0
13.00
10.00
10.00
Adamec
Nedelka
Piškula
:
:
12.10.2014
TKK Trenčín
ŠK Modranka
10.00
13.00
Mitošinka
Búš
–44–
Rozhodca
Porubský
Dobrucký
Búš
Nedelka
Adamec
Kajgl K
Maroň
Búlik
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
:
:
:
MKK Piešťany
TJ Rakovice "B"
Voľno
10.00
10.00
10.00
6.kolo
TKK Trenčín
TJ Rakovice "B"
MKK Piešťany
ŠK Modranka
KK Pobedim
:
:
:
:
:
19.10.2014
Voľno
KK Inter Bratislava
MKK Stará Turá
MKK Slovan Galanta
TJ Rakovice "A"
13.00
13.00
10.00
10.00
10.00
7.kolo
TJ Rakovice "A"
MKK Slovan Galanta
MKK Stará Turá
KK Inter Bratislava
Voľno
:
:
:
:
:
26.10.2014
TKK Trenčín
KK Pobedim
ŠK Modranka
MKK Piešťany
TJ Rakovice "B"
13.00
10.00
10.00
10.00
0
Duračka
Kaigl K
Maroň
Dobrucký
:
:
:
:
:
9.11.2014
TJ Rakovice "B"
Voľno
KK Inter Bratislava
MKK Stará Turá
MKK Slovan Galanta
13.00
10.00
10.00
10.00
13.00
Porubský
:
:
:
:
:
16.11.2014
TKK Trenčín
TJ Rakovice "A"
KK Pobedim
ŠK Modranka
MKK Piešťany
10.00
10.00
10.00
0
13.00
Kaigl K
Maroň
Dobrucký
:
:
:
:
:
23.11.2014
MKK Piešťany
ŠK Modranka
KK Pobedim
TJ Rakovice "A"
MKK Slovan Galanta
13.00
13.00
0
10.00
10.00
Porubský
Duračka
:
:
:
:
:
30.11.2014
TKK Trenčín
KK Inter Bratislava
Voľno
TJ Rakovice "B"
MKK Piešťany
10.00
10.00
13.00
10.00
10.00
Maroň
Kaigl K
MKK Slovan Galanta
MKK Stará Turá
KK Inter Bratislava
8.kolo
TKK Trenčín
MKK Piešťany
ŠK Modranka
KK Pobedim
TJ Rakovice "A"
9.kolo
MKK Slovan Galanta
MKK Stará Turá
KK Inter Bratislava
Voľno
TJ Rakovice "B"
10.kolo
TKK Trenčín
TJ Rakovice "B"
Voľno
KK Inter Bratislava
MKK Stará Turá
11.kolo
MKK Stará Turá
MKK Slovan Galanta
TJ Rakovice "A"
KK Pobedim
ŠK Modranka
–45–
Kaigl K
Maroň
Adamec
Nedelka
Kráľovič
Piškula
Benedikovič
Piškula
Búš
Adamec
Dobrucký
Maroň
Mitošinka
Dovičič
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
12.kolo
TKK Trenčín
MKK Piešťany
TJ Rakovice "B"
Voľno
KK Inter Bratislava
:
:
:
:
:
18.1.2015
ŠK Modranka
KK Pobedim
TJ Rakovice "A"
MKK Slovan Galanta
MKK Stará Turá
13.00
10.00
13.00
0
10.00
:
:
:
:
:
25.1.2015
TKK Trenčín
Voľno
TJ Rakovice "B"
MKK Piešťany
KK Pobedim
10.00
10.00
10.00
13.00
10.00
Dobrucký
:
:
:
:
:
1.2.2015
KK Pobedim
TJ Rakovice "A"
MKK Slovan Galanta
MKK Stará Turá
KK Inter Bratislava
13.00
10.00
10.00
13.00
0
Búlik
Kráľovič
Nedelka
Dalošová R
:
:
:
:
:
8.2.2015
TKK Trenčín
TJ Rakovice "B"
MKK Piešťany
ŠK Modranka
KK Pobedim
0
10.00
10.00
10.00
13.00
:
:
:
:
:
15.2.2015
TJ Rakovice "A"
MKK Slovan Galanta
MKK Stará Turá
KK Inter Bratislava
Voľno
13.00
10.00
10.00
10.00
13.00
Búlik
Mrekaj
Benedikovič
Nedelka
17.kolo
TJ Rakovice "B"
Voľno
KK Inter Bratislava
MKK Stará Turá
MKK Slovan Galanta
:
:
:
:
:
22.2.2015
TKK Trenčín
MKK Piešťany
ŠK Modranka
KK Pobedim
TJ Rakovice "A"
13.00
0
10.00
10.00
10.00
Duračka
Dobrucký
Maroň
Kaigl K
18.kolo
TKK Trenčín
:
1.3.2015
MKK Slovan Galanta
13.00
Porubský
13.kolo
KK Inter Bratislava
MKK Stará Turá
MKK Slovan Galanta
TJ Rakovice "A"
ŠK Modranka
14.kolo
TKK Trenčín
ŠK Modranka
MKK Piešťany
TJ Rakovice "B"
Voľno
15.kolo
Voľno
KK Inter Bratislava
MKK Stará Turá
MKK Slovan Galanta
TJ Rakovice "A"
16.kolo
TKK Trenčín
KK Pobedim
ŠK Modranka
MKK Piešťany
TJ Rakovice "B"
–46–
Porubský
Nedelka
Búš
Dobrucký
Kaigl K
Duračka
Kráľovič
Dobrucký
Maroň
Kaigl K
Adamec
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
TJ Rakovice "A"
KK Pobedim
ŠK Modranka
MKK Piešťany
:
:
:
:
MKK Stará Turá
KK Inter Bratislava
Voľno
TJ Rakovice "B"
1.liga Turnaje
28.9.2014
13.00
10.00
10.00
10.00
Dalošová R
Mitošinka
Nedelka
Kolkáreň
Kpt.Nálepku, Galanta
Rozhodca Rozhodca
1.
2.
Mikuš F.
KK Cabaj-Čápor
1.turnaj
ZKK Nové Mesto
2.turnaj
12.10.2014 Športová 26, Nové Mesto n/V
TJ Šaľa
3.turnaj
26.10.2014
Horná 28, Šaľa
Szalai M.
KK Zlaté Klasy
4.turnaj
16.11.2014
Pri štadióne, Zlaté Klasy
Vlahyová E.
KK Zentiva Hlohovec
5.turnaj
KK Preseľany
6.turnaj
8.2.2015
Školská 391, Preseľany
Bazala J.
KK Victória Pezinok
7.turnaj
22.2.2015
Trnavská 29/A, Bratislava
ŠottníkováJ.
24.1.2015 Bernolákova 702, Hlohovec
–47–
Luščík L.
Švec A.
Nominuje
usp.oddiel
Nominuje
usp.oddiel
Nominuje
usp.oddiel
Nominuje
usp.oddiel
Nominuje
usp.oddiel
Nominuje
usp.oddiel
Nominuje
usp.oddiel
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
Vekové kategórie pre súťažný ročník 2014-15 :
U 14
U 18
U 23
U
U 50
žiačky a žiaci
dorastenky a dorastenci
juniorky a juniori
muži a ženy
seniorky a seniori
1.7.2000
1.7.1996
1.7.1991
1.7.1965
30.6.2005
30.6.2000
30.6.1996
30.6.1991
30.6.1965
Nalosovanie jednotlivých hráčok a hráčov zo 4 družstiev v
nadstavbových turnajoch dorastencov pre štvordráhovú kolkáreň
Dráha 1
Dráha 2
Dráha 3
Dráha 4
10:00 1 hráč-ka 4 1 hráč-ka 3 1 hráč-ka 6 1 hráč-ka 5
11:00 2 hráč-ka 6 2 hráč-ka 5 1 hráč-ka 2 1 hráč-ka 1
12:00 2 hráč-ka 2 2 hráč-ka 1 2 hráč-ka 4 2 hráč-ka 3
13:00 3 hráč-ka 3 3 hráč-ka 4 3 hráč-ka 5 3 hráč-ka 6
14:00 4 hráč-ka 5 4 hráč-ka 6 3 hráč-ka 1 3 hráč-ka 2
15:00 4 hráč-ka 1 4 hráč-ka 2 4 hráč-ka 3 4 hráč-ka 4
16:00 Ukončenie a vyhlásenie výsledkov
Nalosovanie jednotlivých hráčok a hráčov zo 6 družstiev v
nadstavbových turnajoch dorastencov pre šesťdráhovú kolkáreň
Dráha 1
Dráha 2
Dráha 3
Dráha 4
Dráha 5
Dráha 6
10:00 1 hráč-ka 1 1 hráč-ka 2 1 hráč-ka 3 1 hráč-ka 4 1 hráč-ka 5 1 hráč-ka 6
11:00 2 hráč-ka 6 2 hráč-ka 1 1 hráč-ka 2 2 hráč-ka 3 2 hráč-ka 4 2 hráč-ka 5
12:00 3 hráč-ka 5 3 hráč-ka 6 3 hráč-ka 1 3 hráč-ka 2 3 hráč-ka 3 3 hráč-ka 4
13:00 4 hráč-ka 4 4 hráč-ka 5 4 hráč-ka 6 4 hráč-ka 1 4 hráč-ka 2 4 hráč-ka 3
14:00 Ukončenie a vyhlásenie výsledkov
Pre prvý turnaj platí nasadenie:
1. Víťaz Západ, 2. Víťaz Východ, 3. Druhý Západ, 4. Druhý Východ, 5. Tretí Západ, 6. Tretí Východ
V ďalších turnajoch sa hráči nasadzujú podľa aktuálnej tabuľky.
–48–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
ADRESÁR ROZHODCOV 2014/2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
ADAMČÍK Jozef
ADAMEC Rudlof
BENEDIKOVIČ František
BLAHUTA Stanislav
BOŠKO Ladislav
BÓNIS Ladislav
BUTKO Jozef
BÚŠ Jozef
BÚLIK Jozef
DALOŠOVÁ Monika
DALOŠOVÁ Romana
DOBRUCKÝ Ivan
DODOK Milan
DOVIČIČ Juraj
DURAČKA Pavol
DZIAD Milan
FLACHBART Ladislav
FLACHBART Patrik
FRIELICH František
FÜRSTEN Miroslav RNDr.
JURIS Viktor
JURIS Marek
KAIGL Jiří
KAIGL Karol MVDr.
KÁNOVSKÁ Martina
KAŽIMÍR Martin
KEBÍSEK Ján Ing.
KELECSÉNYI Jozef
KNOTEK Róbert
KRÁĽOVIČ Jozef
KUBÁNEK Radovan
KYSELICA Ondrej
KYSELICOVÁ Dagmar
KYSELICOVÁ Dominika
LUDROVSKÝ Stanislav
LUŠČÍK Libor
MACHALA Tibor
MAROŇ Ján
MAŤAŠEJE Ján
MIKUŠ Ferdinand
MITOŠINKA Marián, Ing.
MREKAJ Matej
NAGY Róbert
NEDELKA Milan
PAULEČKO Pavel
PERECÁROVÁ Iveta
PIŠKULA Miroslav
PIVOVARNÍK Dušan
PORUBSKÝ Miroslav
036 08
922 08
917 02
036 08
976 81
979 01
924 01
922 09
911 08
922 08
922 08
851 02
036 08
917 05
922 08
976 97
986 01
986 01
028 01
913 07
028 01
028 01
924 01
924 01
841 04
080 01
018 41
831 03
920 01
917 08
080 01
976 81
976 81
038 52
038 52
915 01
040 12
916 01
831 06
924 01
916 23
916 23
986 01
921 01
976 81
08221
916 23
040 01
911 01
Martin 8
Dulova 8
0908 279162
Rakovice
92
0903 154807
Trnava
Coburgova 23
0908 500675
Martin 8
J. Martáka 16
0908 235197
Podbrezová
Štiavnička 212/52
0908 552229
Rimavská Sobota
Malohontská 37/28
0908 045560
Galanta
Revolučná 969/27
0903 235575
Borovce
310
0948 038062
Trenčín
Východná 26/30
0908 285636
Rakovice
102
0908 721517
Rakovice
102
0907 516955
Bratislava 5
Hrobákova 32
0907 110631
Martin
Martáka 41
0940 837819
Trnava
Hraničná 20
0903 897447
Rakovice
136
0911 808356
Nemecká
Za štadiónom 29
0908 960493
Fiľakovo
Daxnerova 17
0905 832548
Fiľakovo
Daxnerova 17
0905 393521
Trstená
Oslobodenia 890
043/ 539 36 85
Bošáca
Zabudišová 783
0903 421010
Trstená
Bernolákova 248/27 043/ 539 24 94
Trstená
Bernolákova 248/27
0915 110071
Galanta
Nová Doba 921/7
0904 088293
Galanta
Krásna 1461/203
0903 756716
Bratislava
Liščie Údolie 82
0904 289696
Prešov
A.Prídavka 28
0917 736604
Dubnica n/V
CI – 41/107
0908 794518
Bratislava
Robotnícka 9
0910 622111
Hlohovec
Fraštacká 23
0903 765027
Trnava
Čajkovského 42
0915 675316
Prešov
M. Nešpora 4
0908 345701
Podbrezová
Štiavnička 207/39
0908 924488
Podbrezová
Štiavnička 207/39
0915 868053
Sučany
Hurbanova 6
0907 330209
Sučany
Hodžova 19
0907 063009
Nové Mesto nad Váhom, Javorinská 10
0905 473150
Košice
Stará Turá
Štefánikova 387/7
0915 709286
Bratislava
Pri Šajbách 24
0907 063733
Galanta
Revolučná 961/8
0902 182745
Pobedim
č.d. 438
0905 764468
Pobedim
č.d. 436
0915 106189
Fiľakovo
Parková 13
0908 962387
Piešťany
Žilinská 84
0904 591388
Podbrezová
0915 241539
Veľký Šariš
P.O.Hviezdoslava č.1 0918 880501
Pobedim
Nová 201
0948 107333
Košice, Hroncová 9 P.O.Box 028, Pošta 1 0915 973605
Trenčín
Soblahovská 19
0910 675 751
–49–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
RAFFAY Ján
RYBIČKA Branislav
SÁSZ Ernest
SIROTNÝ Pavel
SZALAI Mikuláš
ŠTEFANIDESOVÁ Eva
ŠISAN Michal
ŠMÁLOVÁ Kveta
ŠOLTÍS Mikuláš
ŠOTTNÍKOVÁ Jana
ŠVEC Alexander
TAFSI Karim
TURČANOVÁ Jana Ing.
TROCHAN Vladimír Ing.
VADOVIČ Bystrík
VARGA Tibor
VLAHYOVÁ Eva
WESOLOWSKI Tibor
WIESENGANGER Juraj Ing.
ZORNIČKA Ján
ŽILLA Jozef
049 16
040 14
924 04
957 01
927 00
02801
920 01
036 08
080 01
821 04
920 01
040 22
976 81
900 01
976 81
930 39
930 39
920 01
917 01
915 01
039 01
Jelšava
Železničná 246
Košice
Budapeštianska 5
Galanta
Clementisove sady 10
Bánovce nad Bebravou, K štadiónu 1260/4
Šaľa
Horná 14
Trstená
Lesná 1109/5
Hlohovec
kpt. Nálepku 5
Martin 8
Š. Šikulu 25/5
Prešov
Ružová 16
Bratislava
Banšelova 37
Hlohovec
Radlinského 57
Košice
Postupimská
Podbrezová
Kolkáreň 33
Modra
Sládkovičova 17
Podbrezová
Kolkáreň 1
Zlaté Klasy
Sídlisko 767/1
Zlaté Klasy
Sídlisko 129/8
Hlohovec
Sihoťská 11
Trnava
Tulipánova 13
Nové Mesto nad Váhom, Športová 26
Turčianske Teplice Háj 141
–50–
0908 430648
0905 638069
0910 217919
0904 886423
0944 094461
0908 155662
0907 746838
0904 498246
0915 056468
0911 015444
0905 206745
0905 495275
0903 049149
0903 719147
0915 160548
0911 504678
0908 464678
0905 263256
0903 751049
0903 413568
0908 794518
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
ADRESÁR organizačných pracovníkov účastníkov EXTRALIGY MUŽOV
ŽP Šport a.s. PODBREZOVÁ „A+B“
Ondrej KYSELICA
Štiavnička 207/39
976 81 Podbrezová

 - Z:
- M:
- M:
mail :
TJ Slavoj VEĽKÝ ŠARIŠ „A“
Iveta PERECÁROVÁ
P.O.Hviezdoslava 1
082 21 Veľký Šariš
- M: 0918 880 501
 - Z 051 776 23 00
mail : [email protected]
PKŠ KOŠICE
Branislav RYBIČKA
Budapeštianska 5
040 13 Košice
-M: 0905 638 069
mail : [email protected]
TJ Lokomotíva VRÚTKY „A“
Ing. Dušan MACHNÍK
Š. Šikuru 9/50
036 08 Martin 8
 -D: 043 428 63 98
-M: 0903 530 080
mail : [email protected]
KK Inter BRATISLAVA „A“
Garbiel LISTOFER
Mierová 10
821 05 Bratislava
-M: 0907 850 058, 0692053358
mail : [email protected]
mail : [email protected]
KK Inter BRATISLAVA „B“
Jozef ZEMAN
Pri Mlyne 8
831 07 Bratislava
-M: 0905 121 025, 0692053358
mail : [email protected]
mail : [email protected]
Tatran SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Ing. Alexej NOVOTNÝ
Za kaštieľom 3/57
053 11 Smižany

-M: 0903 604 061
mail : [email protected]
Karol KAIGL
Krásna 1461/203
924 01 Galanta
-M: 0903 756 716, 0903235575
mail : [email protected]
Marek KNAPKO
Majerčíkova 10500/32A
036 08 Priekopa
- M: 0908 613 250
mail : [email protected]
Radimir BOLIBRUCH
Kpt.Nálepku 26
038 52 Sučany
- M: 0918 118 868
mail : [email protected]


Slovan MKK GALANTA „A“
KK Tatran SUČANY „A“
KK Tatran SUČANY „B“
ŠK MODRANKA


Jozef KRÁĽOVIČ
Čajkovského 12
917 08 Trnava


–51–
048 645 12 33
0903 553 407
0908 924 488
[email protected]
-M: 0915 675 316
 -Z: 033 595 92 98
mail : [email protected]
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
ADRESÁR organizačných pracovníkov účastníkov EXTRALIGY ŽIEN
TJ Lokomotíva VRÚTKY
Ing. Dušan MACHNÍK
Šikuru 9
038 61 Vrútky
 -D: 043 428 63 98
-M: 0903 530 080
mail : [email protected]
TJ Slavoj VEĽKÝ ŠARIŠ
Iveta PERECÁROVÁ
P.O.Hviezdoslava 1
082 21 Veľký Šariš
-M: 0918 880 501
-Z :
mail : [email protected]
KK Tatran SUČANY
Oľga DEMIKÁTOVÁ
Hviezdoslavova 6
038 52 Sučany
- M: 0905 897 290
mail : [email protected]
mail : [email protected]
ŽP Šport a.s. PODBREZOVÁ
Ondrej KYSELICA
Štiavnička 207/39
976 81 Podbrezová

 -Z:
 M:
-M:
mail :

048 645 12 33
0903 553 407
0908 924 488
[email protected]
028 01 Trstená
 -M: 0918 138 355
mail : [email protected]
mail : [email protected]
Ernest GUBRAN
Hornádska 28
821 07 Bratislava
-M: 0903 312 704
mail : [email protected]
Katarína VALIGUROVÁ
Štúrovo nábrežie 14
052 01 Spišská Nová Ves
-M: 0907 879 490
mail : [email protected]
TKK TRENČÍN „A“
Jozef BÚLIK
Východná 26/30
911 08 Trenčín
 -Z: 032 656 54 26
-M: 0908 285 636
mail : [email protected]
KK Victoria PEZINOK
Iveta GYÖRGYOVÁ
Lotyšská 8
821 06 Bratislava
 -M: 0902 487570
mail : [email protected]
ŠKK TRSTENÁ
KK ZLATÉ KLASY
TATRAN SPIŠSKÁ N/VES
Dagmara DIDEKOVÁ
–52–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
ADRESÁR organizačných pracovníkov účastníkov I. LIGY MUŽOV - Východ
ŽP Šport a.s. PODBREZOVÁ „C+D“
Ondrej KYSELICA
Štiavnička 207/39
976 81 Podbrezová

 -Z:
 M:
-M:
mail :
MKK Magnezit JELŠAVA
Mgr. Maroš RAFFAY
Železničná 246
049 16 Jelšava
-M: 0905 452 575, 0486451232
mail : [email protected]
mail : [email protected]
TJ Slavoj VEĽKÝ ŠARIŠ „B“
Iveta PERECÁROVÁ
P.O.Hviezdoslava 1
082 21 Veľký Šariš
-M: 0918 880 501
 -D: 051 776 22 34
mail : [email protected]
KO FTC FIĽAKOVO „A+B“
Atila BALÁŽ
Záhradnícka 11
986 01 Fiľakovo
-M: 0905 484 478
mail : [email protected]
Radoslav FÚSKA
Ul. Mierová 13/60
966 81 Žarnovica
-M: 0905 400 583
mail : [email protected]

KK MTK Tatran ŽARNOVICA
ŠKK TRSTENÁ „STAREK“
Martin STAREK
028 01 Trstená
048 645 12 32-3
0903 553 470
0908 924 488
[email protected]
 -M: 0903 192 170
mail : [email protected]
mail : [email protected]
028 01 Trstená
 -M: 0902 203 911
mail : [email protected]
mail : [email protected]
TJ Lokomotíva VRÚTKY“B“
Ing. Dušan MACHNÍK
Šikuru 9
038 61 Vrútky
 -D: 043 428 63 98
-M: 0903 530 080
mail : [email protected]
Tatran SPIŠSKÁ NOVÁ VES“B“
Ing. Alexej NOVOTNÝ
Za kaštieľom 3/57
053 11 Smižany
-M: 0903 604 061
mail : [email protected]
ŠKK TRSTENÁ „A“
KK RIMAVSKÁ SOBOTA
Ing. Stanislav DZUREK
Ján BAVALA
L. Novomestského 21/181
979 01 Rimavská Sobota

–53–
-M: 0905 364 800, 0475649366
 -D: 0475634350
mail : [email protected]
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
ADRESÁR organizačných pracovníkov účastníkov I. LIGY MUŽOV - Západ
KK POBEDIM „A“
Ivan ŽITŇANSKÝ
Č.d. 345
916 23 Pobedim
- M:
mail :
mail :
mail :
mail :
MKK PIEŠŤANY „A“
Ing. Michal SCHMIDL
Veslárska 4
921 01 Piešťany
- M: 0905 248 266
 - D: 033 397 2624
mail : [email protected]
MKK PIEŠŤANY „B“
JUDr. Štefan KOČAN
353
922 09 Borovce


TKK TRENČÍN KWH
-M: 0905 706 373
mail : [email protected]
Juraj VLČÁK
Sibírska 20/20
911 01 Trenčín
-M: 0911 952 360
mail : [email protected]
TJ Slovan ŠAĽA „A“
Mikuláš SZALAI
Horná 14
927 01 Šaľa
-M: 0944 094 461
mail : [email protected]
mail : [email protected]
KK ZLATÉ KLASY
Ernest GUBRAN
Hornádska 28
821 07 Bratislava
-M: 0903 312 704
mail : [email protected]
Marcel PASTOR
Č.d. 154
951 17 Cabaj-Čápor
-M: 0911 172 122
mail : [email protected]
Pavol DURAČKA
Č.d. 136
922 08Rakovice
-M: 0911 808 356
mail : [email protected]
KK CABAJ-ČÁPOR
TJ RAKOVICE „A“ + „B“
Zornička KK N.MESTO N/VÁHOM “A“
Ján ZORNIČKA
Športová 26
-M: 0903 413 568, 0911 413 568
915 01 Nové Mesto nad Váhom
mail : [email protected]
Peter NEMČEK
Jiráskova 165/6
916 01 Stará Turá
-M: 0907 212 041, 0905548140
mail : [email protected]
TKK TRENČÍN „A“
Jozef BÚLIK
Východná 26/30
911 08 Trenčín
 -Z: 032 656 54 26
-M: 0908 285 636
mail : [email protected]
KK Zentiva HLOHOVEC
Michal ŠIŠAN
kpt. Nálepku 5
920 01 Hlohovec
 -M: 0907 746 838
mail : [email protected]
Mgr. Roman PECHÁČEK
Estónska 40
821 06 Bratislava
 -M: 0915 789 207, 0911015444
mail : [email protected]
Rastislav PAŠEK
Hviezdoslavova 34
956 12 Preseľany

 -Z:
 -D:
-M:
mail :
MKK STARÁ TURÁ „A“+“B“
KK Victoria PEZINOK
KK PRESEĽANY „A“

0905 587 366
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
–54–
037 657 41 87
038 531 53 88
0907 100 888
[email protected]
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
ADRESÁR organizačných pracovníkov účastníkov II. LIGY MUŽOV – Západ
KK POBEDIM „B“
Ivan ŽITŇANSKÝ
Č.d. 345
916 23 Pobedim
Ján ZORNIČKA
Športová 26
915 01 Nové Mesto nad Váhom
-M:
mail :
mail :
mail :
mail :
0905 587 366
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Zornička KK N.MESTO N/VÁHOM “B“
-M: 0903 413 568, 0911 413 568
mail : [email protected]
-M:
-M: 0944 094 461
mail : [email protected]
mail : [email protected]
TJ Slovan ŠAĽA „B“
Mikuláš SZALAI
Horná 14
927 01 Šaľa
TJ Slavoj SLÁDKOVIČOVO
Ladislav MAGYARICS
Devátová 898
925 21 Sládkovičovo
-M: 0905 417 673
mail : [email protected]
Ernest GUBRAN
Hornádska 28
821 07 Bratislava
-M: 0903 312 704
mail : [email protected]
KK PRESEĽANY „B“
Peter KAMENCAY
Č.p. 573
956 12 Preseľany

 -Z: 037 657 41 84
 -D:
-M: 0905 147 003
mail : [email protected]
BKK BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Ing. Pavel BROČKO
Komenského 1049/37
957 01 Bánovce nad Bebravou
 -Z: 0918 809 288
-D:
-M: 0908 143 070
mail : [email protected]
DKK NOVÉ MESTO nad VÁHOM
Martin VALO
Odborárska 27
915 01 Nové Mesto nad Váhom
-M: 0903 748 511
mail : [email protected]
mail : [email protected]
Slovan MKK GALANTA „B“
Karol KAIGL
Krásna 1461/203
924 01 Galanta
-M: 0903 756 716
KK ZLATÉ KLASY „B“

KK Slávia NITRA
mail : [email protected]
Ľuboš LIPTÁK
Čajkovského 12
949 01 Nitra
-M: 0918 398 088
mail : [email protected]
TJ Karpaty LIMBACH
Pavel ANČIC
Slnečná 1
900 91 Limbach
-M: 0905 389 247
 -D: 033 647 72 17
mail : [email protected]
ŠK MODRANKA
Juraj DOVIČIČ
Hraničná 20
917 05 Trnava
-M: 0903 897 447
 -Z:
mail : [email protected]
–55–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
ŠK TLMAČE

Juraj ZAJKO
Šolská 10
Tlmače
-M: 0904 010 099
 -Z: 036/6341668, 036/6382179
mail : [email protected]
Tatran BRATISLAVA
Peter SLÁDEK
Ostredková 4
821 02 Bratislava
-M: 0905 594 413
 -Z:
mail : [email protected]
Hustra UHROVEC
Ing. Marian MIŠINA
Partizánska 255/15
956 41 Uhrovec

-M:
 -Z:
mail :
mail :
–56–
0903 448 093
038/7694384
[email protected]
[email protected]
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
ADRESÁR organizačných pracovníkov účastníkov 1. DORASTENECKEJ LIGY
VÝCHOD
KO FTC FIĽAKOVO
Tatran SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ŠKK TRSTENÁ
Atila BALÁŽ
Záhradnícka 11
986 01 Fiľakovo
-M: 0905 484 478
mail : [email protected]
Ing. Alexej NOVOTNÝ
Za kašteiľom 3/57
053 11 Smižany

 -Z:
 -D:
-M:
mail :
Ing. Anton KOLEJÁK
028 01 Trstená
053 441 05 48
053 443 17 74
0903 604 061
[email protected]
 - Z:
 -M: 0905 420 953
mail : [email protected]
TJ Lokomotíva VRÚTKY
Ing. Dušan MACHNÍK
Šikuru 9
038 61 Vrútky
 -D: 043 428 63 98
-M: 0903 530 080
mail : [email protected]
ŽP Šport a.s. PODBREZOVÁ
Ondrej KYSELICA
Kolkáreň 58
976 81 Podbrezová

 -Z:
 M:
-M:
mail :
TJ Slavoj VEĽKÝ ŠARIŠ
Iveta PERECÁROVÁ
P.O.Hviezdoslava 1
082 21 Veľký Šariš
-M: 0918 880 501
-Z : 051 776 23 00
mail : [email protected]
KK Tatran SUČANY
Stanislav LUDROVSKÝ
Hodžova 19
038 52 Sučany
- M: 0907 063 009
mail : [email protected]
Branislav RYBIČKA
Budapeštianska 5
040 13 Košice
-M: 0905 638 069
mail : [email protected]

PKŠ KOŠICE
–57–
048 645 12 32
0903 553 470
0908 924 488
[email protected]
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
ADRESÁR organizačných pracovníkov účastníkov 1.DORASTENECKEJ LIGY
ZÁPAD
MKK PIEŠŤANY
Peter GOCKÝ
Scherera 18
921 01 Piešťany
 -D: 033 762 76 15
-M: 0903 742 430
mail : [email protected]
KK Inter BRATISLAVA
Michal MATYŠEK
Prešovská 46
821 02 Bratislava
-M: 0903 036 522
mail : [email protected]
-M: 0915 675 316
 -Z: 033 595 92 98
mail : [email protected]
ŠK MODRANKA
Jozef KRÁĽOVIČ
Čajkovského 12
917 08 Trnava

TJ RAKOVICE “A“
Pavol DURAČKA
Č.d. 136
922 08Rakovice
-M: 0911 808 356
mail : [email protected]
Pavol DURAČKA
Č.d. 136
922 08Rakovice
-M: 0911 808 356
mail : [email protected]
Peter NEMČEK
Jiráskova 165/6
916 01 Stará Turá
-M: 0907 212 041
mail : [email protected]

TJ RAKOVICE “B“
MKK STARÁ TURÁ
KK POBEDIM
Ivan ŽITŇANSKÝ
Č.d. 345
916 23 Pobedim
KK TRENČÍN
Jozef BÚLIK
Východná 26/30
911 08 Trenčín
Slovan MKK GALANTA „B“
Karol KAIGL
Krásna 1461/203
924 01 Galanta
–58–
-M:
mail :
mail :
mail :
mail :
0905 587 366
[email protected]
miroslav.piskula@seznam.cz
marian.mitosinka@minv.sk
kkpobedim@gmail.com
-M: 0908 285 636
mail : bulik.jozef@gmail.com
-M: 0903 756 716
mail : karol@kaigl.sk
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
ADRESÁR organizačných pracovníkov účastníkov 2.DORASTENECKEJ LIGY
ZÁPAD
Zornička KK N.MESTO N/VÁHOM “B“
Ján ZORNIČKA
Športová 26
915 01 Nové Mesto nad Váhom
-M: 0903 413 568, 0911 413 568
mail : jan.zornicka@gmail.com
Ernest GUBRAN
Hornádska 28
821 07 Bratislava
-M: 0903 312 704
mail : ernestinok@azet.sk
Mgr. Roman PECHÁČEK
Estónska 40
821 06 Bratislava
 -M: 0915 789 207, 0911015444
mail : roman72.ba@gmail.com
CABAJ-ČÁPOR
Marcel PASTOR
Č.d. 154
951 17 Cabaj-Čápor
 -Z: 0911 172 122
-M:
mail : marcel.pastor@gmail.com
KK PRESEĽANY „B“
Peter KAMENCAY
Č.p. 573
956 12 Preseľany

 -Z: 037 657 41 84
 -D:
-M: 0905 147 003
mail : peter.kamencay@mail.t-com.sk
TJ Slovan ŠAĽA
Mikuláš SZALAI
Horná 14
927 01 Šaľa
-M:
-M:
mail :
mail :
KK Zentiva HLOHOVEC
Ing. Alexander ŠVEC
Radlinského 57
920 01 Hlohovec
KK ZLATÉ KLASY
KK Victoria PEZINOK

–59–
0903 572 588
0944 094 461
szalai.mi@seznam.cz
jveselka@centrum.sk
 -M: 0905 206 745
mail : pedis@stonline.sk
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
UPOZORNENIE :
Rozhodcov, ktorí nemajú za adresou telefónny kontakt, prosíme o urýchlené nahlásenie čísla telefónu
na adresu SKoZ t.č. 02/ 44 37 21 01, 02/ 44 37 20 48.
V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť majstrovského stretnutia alebo nastúpite na stretnutie ako hráč je
Vašou povinnosťou zaistiť náhradného rozhodcu z tohto adresára rozhodcov ! Ak sa Vám to
nepodarí a nastupujete ako hráč je Vašou povinnosťou túto skutočnosť oznámiť vedúcemu hosťujúceho
družstva.
DESAŤ BODOV ROZHODCOM PRE RIADENIE STRETNUTÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dostaviť sa najmenej tridsať minút pred zahájením stretnutia na kolkáreň, previesť kontrolu
hracieho materiálu a závodných dráh, čistotu náhadzových dosiek a priestoru okolo nich (bez
mastnoty, pasty a vlhkosti), nastavenia času automatov (4 sekundy), po ktorom sú padajúce koly
registrované, kontrolovať rozmer a kvalitu gulí, dĺžku šnúr a funkciu pružín u kolkov, signalizáciu
prešľapov, vybavenie lekárničky, teplotu na kolkárni a pod. pozor – vykonať kontrolu
„Technického osvedčenia“ a to v prvom domácom stretnutí a uviesť dátum kedy bol vyhotovený.
Pri zistení nedostatkov zahájiť stretnutie až po ich odstránení. V prípade neplatného technického
osvedčenia stretnutie neotvoriť.
Zoznámiť sa s ROZPISOM súťaže. Vyžiadať si 20 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia
zostavu domáceho družstva a túto odovzdať hosťujúcemu družstvu na napísanie svojej zostavy,
previesť kontrolu registračných preukazov. V prípade, že náležitosti nie sú v poriadku, nezahájiť
stretnutie alebo nepovoliť štart jednotlivca. V prípade, ak bude odovzdaná zostava domáceho
družstva po časovom limite 20 minút pred začiatkom stretnutia, túto skutočnosť uviesť do zápisu
o stretnutí, aj s dôvodom prečo bola odovzdaná po časovom limite.
Previesť riadny nástup všetkých hráčov a zahájiť stretnutie podľa P a SP. Dbať na to, aby hráči
hrali v jednotných dresoch a vyžadovať športové ustrojenie aj u trénera, jeho zástupcu a vedúceho
družstva, pokiaľ sa pohybujú v priestore pre zapisovanie. Ukončiť stretnutie riadnym nástupom
všetkých hráčov v jednotnom športovom úbore a vyhlásiť výsledok stretnutia.
Riadiť stretnutie podľa platných PRAVIDIEL a SÚŤAŽNÉHO PORIADKU kolkárskeho športu a
podľa tohto ROZPISU. Riadiť stretnutie v predpísanom úbore s odznakom rozhodcu a len
vtedy vzniká nárok na vyplatenie ošatného a ďalších náležitostí. Pri stretnutí vystupovať rozhodne,
športovo a vyžadovať od všetkých účastníkov stretnutia disciplínu a športové vystupovanie.
Vyžadovať dodržiavanie zákazu fajčenia v priestoroch samotných dráh a hľadiska.
Venovať zvýšenú pozornosť či je Zápis o stretnutí vyplňovaný správne podľa predtlače – t.j. druh
súťaže, domáci – hostia, krstné meno s priezviskom, číslo registračného preukazu, platnosť
technického osvedčenia (len v prvom domácom stretnutí), teplotu, striedanie hráčov, štart
náhradníkov, udelenie žltých a červených kariet za nešportové správanie, aj s odôvodnením.
Využívať aj druhú stranu zápisu. Žlté karty a žltočervené karty za technické priestupky v stretnutí
nie je potrebné zapisovať do hlavného zápisu o stretnutí.
Kontrolovať či zapisované údaje sú čitateľné, bez prepisovania, najlepšie písané poličkovým
písmom, previesť kontrolu sčítania celkových výsledkov a získaných bodov ako u jednotlivcov,
tak aj celkovo. Rozlišovať striedanie a štart náhradníka, striedajúci nemusí byť náhradníkom.
Náhradníkom sa mieni hráč, ktorý nie je na súpiske. V prípade striedania zreteľne napísať kto koho
striedal, od ktorého hodu a číslo registračného preukazu.
Pri opravách ASK zastavuje rozhodca čas nasledovne : pri poruche na dráhe č.1 zastavuje
rozhodca čas automaticky na dráhe č.2, pri poruche na dráhe č.4 zastavuje rozhodca čas
automaticky na dráhe č.3, pri poruche na dráhe č.2, resp.3 zastavuje rozhodca čas automaticky na
všetkých štyroch dráhach. Chybou nie je zastaviť čas na všetkých dráhach pri poruche
ktorejkoľvek dráhy, vždy sa však musí zastaviť čas priamemu súperovi. Pri šesťdráhových
–60–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
kolkárňach : pri poruche na dráhe č.1 a 2 zastavuje rozhodca čas aj na dráhach 3 a 4, pri poruche
na dráhe č.5 a 6 zastavuje rozhodca čas aj na dráhach 3 a 4, pri poruche na dráhe č.3 a 4 zastavuje
rozhodca čas automaticky na všetkých štyroch dráhach. Chybou nie je zastaviť čas na všetkých
dráhach pri poruche ktorejkoľvek dráhy, vždy sa však musí zastaviť čas priamemu súperovi.
8. Pred nástupom družstiev k ukončeniu, po dohratí stretnutia, predložiť vedúcim družstiev „Zápis o
stretnutí“ k podpisu a umožniť im zapísať záznam vlastného stanoviska a sám ho podpísať ako
posledný. Odovzdať vedúcim družstiev Zápis o stretnutí, zápisy hodov hráčov a registračné
preukazy hráčov okrem hráča, ktorému bola udelená červená karta a ten odovzdať ŠTÚ SKoZ
s podrobným popisom situácie, ktorá viedla k udeleniu červenej karty na disciplinárne
pokračovanie.
9. Rozhodca musí mať k dispozícii k nahliadnutiu svoj registračný preukaz spolu s kvalifikačným
preukazom rozhodcu. V prípade vážnych problémov, keď sa delegovaný rozhodca nemôže
zúčastniť rozhodovania stretnutia je povinný za seba zaistiť náhradu. Ak sa Vám to nepodarí
a nastupujete ako hráč je Vašou povinnosťou túto skutočnosť oznámiť vedúcemu hosťujúceho
družstva. Zaisťovať za seba náhradu je možné len z rozhodcov, ktorí sú uvedení v adresári pre
tento súťažný ročník. Náhradný rozhodca uvedie v „Zápise o stretnutí“ dôvod zmeny delegácie.
10. Rozhodca nemôže v stretnutí, ktoré rozhoduje štartovať za družstvo a ani ako náhradník. V takom
prípade a tiež aj v prípade, že sa na stretnutie nedostaví delegovaný ani náhradný rozhodca,
stretnutie riadia vedúci družstiev so všetkými právomocami a povinnosťami. Aj v takom prípade
„Zápis o stretnutí“ vypisuje vedúci domáceho družstva.
–61–
SLOVENSKÝ KOLKÁRSKY ZVÄZ
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA – NEPREHLIADNITE :









Súpisky odovzdať na SKoZ do 20. augusta 2014 bod 11 tohto ROZPISU.
Zmeny súpisiek odovzdať na SKoZ od 31. decembra 2014 bod 11 tohto ROZPISU.
Súťaže EL a KL sa hrajú bodovacím systémom.
Rozhodca zápis o stretnutí skontroluje, vypíše ostatné náležitosti (napr. teplota na
kolkárni, striedania hráčov, odovzdanie zostavy domáceho družstva po stanovenom
časovom limite s uvedením dôvodu, udelenia žltých, resp. červených kariet) podpíše
ako posledný zápis o stretnutí.
Poplatky :
 Zmena oddielovej príslušnosti v SR
10,- € - každá zmena oddielovej príslušnosti–nezmluvný hráč
5,- € - pri hráčoch do 18 rokov a nad 60 rokov
Hosťovanie
5,- €
Registrácia
5,- € - do 18 rokov a nad 60 rokov
10,- € - nad 18 rokov
5,- € - zmena priezviska, klubu
 Zmena oddielovej príslušnosti do alebo zo zahraničia
Fraigabe 100,- € poplatok NBC
30,- € poplatok SKoZ
Zmena oddielovej príslušnosti sa nebude prerokovávať, ak nebude obsahovať všetky
náležitosti, tým sa bude považovať za nepodanú.
Vyplácanie rozhodcov – viď tento ROZPIS (všetky odmeny podliehajú zdaneniu).
Originál Zápisu o stretnutí poslať najneskôr prvý pracovný deň vedúcemu príslušnej
súťaže obyčajnou poštou. Ak družstvo bude zasielať zápisy zo stretnutí
v elektronickej podobe, formulár Zápis o stretnutí (vo formáte MS Excel) originál
v elektronickej podobe, nemusí domáci oddiel posielať originál zápisu o stretnutí. Pri
akýchkoľvek pripomienkach (rozhodcu, domáceho oddielu, hosťujúceho oddielu)
napísaných do zápisu o stretnutí je povinné domáce družstvo povinné zaslať zápas
zo stretnutia vedúcemu príslušnej súťaže obyčajnou poštou.
Spravodajcovia budú uverejňovaní na internete a po dohode s vedúcim súťaže
zasielaní výhradne elektronickou poštou.
Spracoval : MVDr Karol Kaigl
Riaditeľ ŠTÚ SKoZ
–62–
Download

Rozpis SKOZ - Slovenský kolkársky zväz