PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2013 V OBLASTI PRACOVNÍ PRÁVO
NEJLEPŠÍ ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
ROKU 2011 A 2009 PODLE HODNOCENÍ CHAMBERS EUROPE
NEJLEPŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ROKU 2013 A 2010
V ČESKÉ REPUBLICE PODLE HODNOCENÍ WHO'S WHO LEGAL
Z LEGISLATIVY A PRÁVNÍ PRAXE
Aktuality z české legislativy a soudní praxe
Co přinesly první měsíce letošního roku?
STÁHNOUT PDF
KVĚTEN 2014
„Čas pádí jako splašený kůň.“
Jako by to bylo včera, když jsme
vám přáli krásné Vánoce a nyní
jsme téměř v polovině roku
2014. Zima nás letos minula
obloukem a jaro je v plném
proudu. A co si budeme povídat,
začátek roku byl velmi hektický.
Nový občanský zákoník a zákon
o obchodních korporacích je
tématem s velkým „T“ a mimo
běžnou právní agendu
zaměstnává vás i nás.
Pomáháme vám, klientům,
upravovat korporátní dokumenty,
připravujeme nové smlouvy,
píšeme články, komentujeme
aktuální dění a v neposlední
řadě školíme jako o život –
v našich prostorech, u klientů i
v regionech.
Také jsme 1. dubna oslavili
dvacetileté výročí působení naší
kanceláře na trhu právních
služeb a s vírou a úsměvem
věříme, že tu pro vás minimálně
dalších dvacet let ještě budeme.
Opět jsme pro Vás připravili
informace z legislativy i právní
praxe. Přeji všem příjemné čtení
a věřím, že si v našich článcích
každý z vás najde něco
užitečného či zajímavého. A co
pro teď chybí, bude třeba
součástí dalšího čísla. Za redakci
Glatzová & Co. slibuji, že to
bude dříve než za půl roku.
Sledování změn v katastru nemovitostí
Co nabízí nová služba katastru nemovitostí?
STÁHNOUT PDF
AUTO-MOTO
Desatero ke včasné reklamaci zboží v obchodním styku
Zásady reklamace zboží zakoupeném v rámci podnikatelské činnosti.
STÁHNOUT PDF
Nově k výmluvě na osobu blízkou
K novelizaci zákona č. 361/2000 Sb.
STÁHNOUT PDF
ZE SLOVENSKA
Novinky zo slovenskej legislatívy
Čo priniesli prvé mesiace tohto roka?
STÁHNOUT PDF
Novela zákona o ochrane osobných údajov
Prehľad zmien v pravidlách spracovania osobných údajov.
STÁHNOUT PDF
Ochrana spotrebiteľa na slovenský spôsob
Novinky v oblasti ochrany spotrebiteľa.
STÁHNOUT PDF
AKTUÁLNĚ
Slavíme 20. let!
Krátce z oslavy výročí 20ti let od založení naší kanceláře.
STÁHNOUT PDF
Glatzová & Co. opět mezi nejlepšími českými kancelářemi
Ratingové společnosti opět doporučují naši kancelář.
STÁHNOUT PDF
Seminář Pan Úspěšný a jeho byznys aneb NOZ a ZOK v praxi
Zpátky v regionech.
Marie Janšová
STÁHNOUT PDF
[email protected]
Glatzova & Co. Betlémský palác | Husova 5, 110 00 Praha 1 | Česká Republika
www.glatzova.com | +420 224 401 440 | fax: +420 224 248 701 | www.glatzova.sk | +421 232 335 333
Z LEGISLATIVY A PRÁVNÍ PRAXE
LEGAL NEWS: KVĚTEN 2014
Aktuality z české legislativy a soudní praxe
Přinášíme Vám výběr
aktuálních právních
zajímavistí a novinek.
Bankovnictví a finance
●
Novela insolvenčního zákona č.
294/2013 Sb., účinná od 1.1.2014
Rozsáhlá novela přináší zejména
zpřístupnění oddlužení a reorganizace
více osobám. Nově lze tedy povolit
oddlužení i u dlužníka – podnikatele,
pokud jeho dluhy nevznikly z podnikání.
Předpoklady pro povolení reorganizace
se snížily ze 100 milionů Kč obratu
dlužníka na 50 milionů Kč a počet
zaměstnanců dlužníka ze 100 na 50
zaměstnanců. Novela zavedla institut
společného oddlužení manželů. Mezi
další novinky patří možnost
věřitelského výboru v průběhu
reorganizace jmenovat členy orgánů
dlužníka, stanovení pevné dvouměsíční
lhůty pro podávání přihlášek nebo nová
úprava zabraňující podávání účelových
insolvenčních návrhů dlužníky ve snaze
zablokovat probíhající exekuce na jejich
majetek.
●
Ústavní a Nejvyšší soud ČR
k poplatkům za správu úvěru
Ústavní soud svým nálezem sp.zn. III.
ÚS 3725/13 ze dne 10.4.2014 zamítl
stížnost týkající se poplatků za vedení
úvěrových účtů. Ve svém odůvodnění
soud konstatuje, že klientka uzavřela
smlouvu s vědomím existence poplatku
a na základě své svobodné vůle.
Poplatek tak byl ujednán v rámci
autonomie vůle obou stran, účtování
poplatků bylo zároveň v souladu s
běžnou obchodní praxí. Ústavní soud
také odmítl argument stěžovatelky, že
ustanovení smlouvy o poplatku bylo
neurčité či nesrozumitelné. Nejvyšší
soud ČR přijal dne 24. dubna 2014
výkladové stanovisko, v němž potvrdil,
že ujednání o poplatku není neurčité
jen proto, že neobsahuje úplný výčet
činností, za něž je poplatek sjednán.
Nejvyšší soud dále potvrdil, že poplatek
za spravování úvěru je cenou plnění,
proto se na ujednání o něm nevztahuje
možnost soudního přezkumu její
přiměřenosti ve smyslu ustanovení o
ochraně spotřebitele. Výkladové
stanovisko není pro nižší soudy
závazné, obvykle však bývá
respektováno. Lze očekávat, že obě
rozhodnutí určí směr, jak budou
rozhodovány obdobné spory, kterých
jsou u českých soudů stovky.
●
Schválení hypoteční směrnice
Na počátku roku schválil Evropský
parlament a Rada návrh směrnice o
smlouvách o spotřebitelském úvěru na
nemovitosti určené k bydlení a o
změně směrnice 2008/48/ES, tzv.
hypoteční směrnice. Členské státy mají
dva roky na transpozici této směrnice
do svých právních řádů. Směrnice
dopadá na smlouvy o úvěru na
nemovitosti určené k bydlení a
uzavírané se spotřebiteli. Mezi klíčové
ustanovení směrnice patří zavedení
evropského
standardizovaného
informačního přehledu, který obsahuje
povinně zveřejňované informace a
předsmluvní informace pro spotřebitele,
právo dlužníků na předčasné splacení
hypotečního úvěru, minimální
sedmidenní dobu na rozmyšlenou pro
spotřebitele (cooling off period) nebo
požadavky na odbornost poskytovatelů
úvěrů nebo zprostředkovatele.
●
Pokuty za nesprávný výpočet
RPSN
Česká obchodní inspekce udělila
několik pokut poskytovatelům
spotřebitelských úvěrů z důvodu
nesprávného výpočtu roční procentní
sazby nákladů (RPSN). Pokutované
splátkové společnosti údajně špatně
vypočetly RPSN, když poplatek za
poskytnutí úvěru nepočítaly jako
počáteční náklad, ale místo toho jej
rozpustily v celé době splatnosti a tím
snížily hodnotu RPSN. Dotčené úvěry se
podle zákona přeúročí tzv. diskontní
sazbou ČNB, která se v posledních
letech pohybovala na úrovni 0,005 %
až 0,25%. Spotřebitelům tak vznikne
nárok na vrácení části splacených
úroků. Lze očekávat, že poskytovatelé
spotřebitelských úvěrů napadnou toto
rozhodnutí ČOI ve správním soudnictví.
●
Změny v regulaci bankovnictví
V Poslanecké sněmovně je ve druhém
čtení vládní návrh zákona
implementující předpisy EU v
souvislosti se změnami v oblasti
bankovnictví, které byly přijaty jako
reakce EU na finanční krizi. Návrh pod
sněmovním tiskem č. 108 novelizuje
právní předpisy regulující činnost bank,
spořitelen, obchodníků s cennými
papíry a dohled nad těmito osobami.
Mezi nejdůležitější změny patří
zavedení dodatečných požadavků na
kapitál v kapitálových rezervách, které
mají zajistit kapitálovou vybavenost
institucí, zmírnění procykličnosti
regulace a omezení systémového rizika.
V současnosti dohled nad pobočkou
zahraniční banky z EU vykonává z větší
části domovský stát, podle návrhu
zákona dojde k dalšímu přesunu
odpovědnosti za výkon dohledu nad
těmito bankami z orgánu dohledu
hostitelského státu na orgán dohledu
domovského státu (zejména v oblasti
dodržování pravidel likvidity). V oblasti
správního trestání bude ČNB nově
povinna zveřejňovat pravomocná
rozhodnutí o uložení opatření k nápravě
nebo pokuty způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Pracovní právo
●
K okamžitému zrušení pracovního
poměru pro zvlášť hrubé porušení
pracovních povinností
www.glatzova.com | +420 224 401 440 | www.glatzova.sk | +421 232 335 333
Z LEGISLATIVY A PRÁVNÍ PRAXE
Nejvyšší soud vydal dne 21. ledna 2014
rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1496/2013, ve
kterém se zabýval okamžitým zrušením
pracovního poměru pro zvlášť hrubé
porušení pracovních povinností. Text
rozhodnutí je veřejně dostupný zde.
Zaměstnavatel se zaměstnankyní
okamžitě zrušil pracovní poměr pro
zvlášť závažné porušení jejích
pracovních povinností, kterého se měla
dopustit tím, že si při odchodu z práce
ve svém zavazadle odnášela potraviny,
které byly sice určeny k likvidaci, ale
stále patřily zaměstnavateli.
Judikát je významný především
z hlediska posuzování intenzity
porušení pracovních povinností
zaměstnance. Nejvyšší soud uzavřel, že
zaměstnankyně vytýkaným jednáním
zaviněně porušila jednu ze základních
povinností zaměstnance řádně
hospodařit s prostředky svěřenými mu
zaměstnavatelem aj. podle ust. § 301
písm. d) zák. práce. Zaměstnavatel je
oprávněn okamžitě zrušit pracovní
poměr zaměstnance, aniž by mu
zaměstnancovým jednáním vznikla
reálná škoda. Postačí, když
zaměstnanec
jedná
vůči
zaměstnavateli neloajálně a útočí tak
na vzájemnou důvěru v rámci daného
pracovněprávního vztahu.
Rekodifikace
●
K postavením osob, které byly
dle starého občanského zákoníku
zbaveny způsobilosti k právním
úkonům
LEGAL NEWS: KVĚTEN 2014
Nejvyšší správní soud vydal dne
26. března 2014 rozsudek čj. 9 Ads
23/2014 – 34, v němž se zabýval
postavením osob, které byly dle
starého občanského zákoníku zbaveny
způsobilosti k právním úkonům. Text
rozhodnutí je veřejně dostupný zde.
Osoby, které byly zbaveny způsobilosti
k právním úkonům podle občanského
zákoníku z roku 1964, se staly od 1. 1.
2014 ex lege způsobilé právně jednat v
rozsahu, ve kterém občanský zákoník z
roku 2012 stanoví nemožnost omezení
jejich svéprávnosti. V tomto rozsahu
pak mají také procesní způsobilost
podle § 33 odst. 2 s. ř. s.
Občanské právo
●
Metodika Nejvyššího soudu k
náhradě nemajetkové újmy na
zdraví
Ustanovení § 2958 občanského
zákoníku je vystavěno na zásadě
plného odčinění nemajetkových újem
na zdraví, resp. na určení výše náhrady
podle zásady slušnosti. V souvislosti s
tím byla k 1. lednu 2014 zrušena
vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění
bolesti a ztížení společenského
uplatnění. Z důvodu spravedlivého a
rozumného výkladu takové úpravy,
která postrádá jakákoliv bližší kritéria
pro stanovení výše náhrady,
vypracoval Nejvyšší soud Metodiku k
odškodňování nemajetkových újem
podle § 2958 o. z., jež obsahuje
konkretizaci a nastavení základních
východisek, aby soudní praxe mohla
dospět k vzájemně souměřitelným a
zároveň předvídatelným rozhodnutím.
Dne 12. 3. 2014 proto Nejvyšší soud
doporučil ostatním soudům, aby
využívaly při rozhodování Metodiku k §
2958 o. z. ve sporech o náhradu za
bolest a ztížení společenského
uplatnění podle § 2958 o. z., a aby v
rozhodnutích zdůvodnily svůj postup
podle pravidel v ní nastavených.
Obnovitelné zdroje energie
●
Nová podmínka pro podporu
elektřiny z obnovitelných zdrojů
V souvislosti s novelou zákona o
podporovaných zdrojích energie (č.
310/2013 Sb.) musí výrobci elektrické
energie z obnovitelných zdrojů, tedy i
provozovatelé
fotovoltaických
elektráren (FVE) mající formu akciové
společnosti s listinnými akciemi,
nejpozději do 30. června 2014 učinit
jeden ze dvou možných kroků, aby
nepřišli o podporu za výrobu elektřiny
z obnovitelných zdrojů. První možností
je změna formy listinných akcií na
akcie zaknihované. Druhou možností je
pak změnit formu akciové společnosti
například na společnost s ručením
omezením. S ohledem na časovou a
finanční náročnost změny právní formy
obchodní korporace lze doporučit spíše
zaknihování akcií.
Autoři: Tým právníků Glatzová & Co.
www.glatzova.com | +420 224 401 440 | www.glatzova.sk | +421 232 335 333
Z LEGISLATIVY A PRÁVNÍ PRAXE
LEGAL NEWS: KVĚTEN 2014
Sledování změn v katastru nemovitostí
Nová právní úprava klade
vyšší nároky na aktivní
ochranu našich práv. Od
roku 2015 si budeme muset
více hlídat i stav zápisů v
katastru nemovitostí, jinak
můžeme o své nemovitosti
nenávratně přijít bez práva
na náhradu. Stačí, aby na
sebe někdo převedl naši
nemovitost na základě
zfalšovaného dokumentu.
Pokud včas nevzneseme
námitku, katastr převod
zapíše a zloděj může
nemovitost dále prodat.
Tomu, kdo ji od něj nabyde v
dobré víře, spoléhaje se na
zápis, poskytuje nyní zákon
jasnou ochranu.
po dovolené našli v poštovní schránce
vyrozumění, ze kterého bychom se
dozvěděli, že už nám vlastně nepatří
ani ta schránka. Se zprovozněním této
služby Vám rádi poradíme.
Katastr nás o převodu naší nemovitosti
sice vyrozumí, jeho obsílka nám ale
může uniknout. Třeba z důvodu delší
nepřítomnosti nebo proto, že máme
v katastru uvedenou adresu, na níž se
nezdržujeme.
V souvislosti s těmito změnami
doporučujme nejpozději do konce
tohoto roku uvést údaje v katastru do
souladu se skutečným stavem. Není
například výjimkou, že nemovitost,
která je ve společném jmění manželů,
je v katastru nemovitostí zapsána jako
majetek pouze jednoho z nich. Pokud
by tomu tak bylo i v roce následujícím,
mohl by zapsaný manžel převést
nemovitost bez svolení druhého nezapsaného.
Dobrá zpráva je, že katastr nemovitostí
nabízí novou službu sledování změn
praktičtějším způsobem, například
prostřednictvím sms nebo e-mailu. Na
základě dohody bude za nízký poplatek
(200,- Kč při sledování do 20
nemovitostí) zasílat upozornění o
změnách na adresu či číslo, které mu
zadáme. Nestane se nám, že bychom
Autoři: Jan Flídr, Vladimíra Glatzová
www.glatzova.com | +420 224 401 440 | www.glatzova.sk | +421 232 335 333
AUTO-MOTO
LEGAL NEWS: KVĚTEN 2014
Desatero ke včasné reklamaci zboží v
obchodním styku
Podnikatelé při reklamaci
zboží, které zakoupili v
rámci své podnikatelské
činnosti, nezřídka vycházejí
z reklamačních pravidel a
záruk, jež jsou ze zákona
garantovány pouze
spotřebitelům. Dualita v
reklamačních právech a
postupech upravených v
zákoně je mnohdy matoucí a
vede k nesprávnému
přesvědčení, že kupujícímu
vždy stačí zjistit a
reklamovat vady dodaného
zboží ve dvouleté záruční
době. Dřívější paralelní
úpravu v obchodním i
občanském zákoníku, kterou
se stále řídí odpovědnost za
vady ze smluv uzavřených
do konce roku 2013, do
značné míry převzal i nový
občanský zákoník. Vedle
obecných pravidel
vypořádání práv z
odpovědnosti za vady, která
byla převzata z obchodního
zákoníku a platí pro všechny,
obsahuje zvláštní
ustanovení o koupi zboží v
obchodě, která se vztahují
na prodej zákazníkům, kteří
nekupují zboží v souvislosti
s podnikáním, a která se
velmi podobají dřívějším
zárukám v občanském
zákoníku.
Pojďme si proto shrnout některé
zásady reklamací v obchodním styku.
Tato pravidla se uplatní jak při
velkoodběrech či smlouvách mezi
podnikateli na dodávky zboží určeného
k dalšímu zpracování či prodeji, tak při
koupi takové věci, jež má sice
charakter spotřebního zboží, ale
kupující si tuto věc pořizuje v rámci své
podnikatelské činnosti, např. aby ji
zahrnul do svého obchodního majetku
(zejména nákup služebního vozidla):
1. Pro řádné a včasné uplatnění
odpovědnosti vad zboží je nutné,
aby kupující správně určil, kdy
podle zákona či smlouvy na něho
přechází tzv. nebezpečí škody na
dodaném zboží. Nejčastěji k tomuto
přechodu nebezpečí škody dochází
v době, kdy kupující převezme
zboží od prodávajícího. Nicméně
toto základní pravidlo může být
smluvně upraveno a rovněž novým
občanským zákoníkem je
modifikováno podle nejrůznějších
situací, ke kterým dochází
v běžném obchodním styku,
zejména kdy podle smlouvy má
kupující převzít zboží od jiné osoby
či prostřednictvím dopravce nebo
zboží je ve smlouvě určeno pouze
co do druhu a množství.
2. Co nejdříve po přechodu nebezpečí
škody na věci je kupující povinen
zboží s dostatečnou péčí
prohlédnout nebo takovou
prohlídku zařídit. Vady zjistitelné
při takové prohlídce je kupující
povinen notifikovat prodávajícímu
bez zbytečného odkladu, tj. v řádu
několika dní po jejich zjištění.
3. Skryté vady, tj. vady, které
existovaly v době přechodu
nebezpečí škody na zboží a
nemohly být zjištěny při povinné
prohlídce zboží, je kupující povinen
rovněž notifikovat bez zbytečného
odkladu poté, co byly nebo mohly
být zjištěny při vynaložení
dostatečné péče. Zákon sice
poskytuje kupujícímu dvouleté
období pro zjištění a notifikaci
skrytých vad, avšak tato lhůta je
pouze maximálním limitem,
v rámci kterého musí kupující
oznámit zjištěné vady bez
zbytečného odkladu po jejich
zjištění. I v případě skrytých vad je
proto kupující povinen jednat ihned
a nesmí čekat s uplatněním vad na
konec této dvouleté lhůty, jinak se
vystavuje riziku námitky pozdní
reklamace ze strany prodávajícího.
4. Včasnost reklamace umožní
kupujícímu prokázat též její
důvodnost. Pokud neposkytl
prodávající záruku za jakost zboží,
je totiž kupující oprávněn
reklamovat pouze takové vady,
které zboží mělo v okamžiku
přechodu nebezpečí škody, což je
povinen v soudním řízení prokázat
(např. záznamem o včasné
prohlídce zboží). Za vady zboží,
které nastaly později, odpovídá
prodávající jen tehdy, pokud (i)
k vadě došlo v důsledku porušení
povinností prodávajícího (zejména,
kdy v důsledku jedné vady dojde
při použití zboží k vadě další); nebo
(ii) vada vznikne v důsledku toho,
že zboží nebylo chráněno vhodným
obalem nebo zajištěno pro
přepravu; nebo (iii) prodávající
převzal záruku za jakost zboží.
5. Pokud prodávající převezme záruku
za jakost dodaného zboží, tato
záruka dává kupujícímu možnost (i)
reklamovat vady, které vznikly i po
přechodu nebezpečí škody na věci
v rámci záruční doby; a dále (ii)
reklamovat po celou dobu záruční
doby tzv. skryté vady, které
existovaly v době přechodu
nebezpečí škody na věci.
Poskytnutí záruky za jakost, není-li
s prodávajícím dohodnuto jinak,
www.glatzova.com | +420 224 401 440 | www.glatzova.sk | +421 232 335 333
AUTO-MOTO
LEGAL NEWS: KVĚTEN 2014
nezbavuje kupujícího povinnosti
učinit prohlídku zboží a notifikovat
vady bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění.
6. Pokud kupující včas nezajistí
prohlídku zboží nebo nezjistí vady
včas nebo zjištěné vady neoznámí
bez zbytečného odkladu
prodávajícímu, vystavuje se riziku,
že v případném soudním řízení své
nároky z odpovědnosti za vady
zboží či díla zcela ztratí, pokud
prodávající vznese námitku
opožděné reklamace. Z tohoto
hlediska není rozhodující, zda
kupující uplatňuje v soudním řízení
právo ze zákonné odpovědnosti za
vady nebo ze záruky za jakost
zboží. Námitku pozdní reklamace
nemůže prodávající účinně vznést
pouze tehdy, pokud kupující
v rámci soudního řízení prokáže, že
prodávající vědomě dodal
kupujícímu vadné zboží.
7. Pokud soud nepřizná kupujícímu
nároky z vad zboží pro nesplnění
notifikační povinnosti či pozdní
reklamaci, uspokojení nároků
vyplývajících z vad zboží (např.
výměna zboží nebo ušlý zisk
způsobený snížením hodnoty
vadného zboží a jinak
kompenzovaný slevou z kupní ceny)
nemůže kupující dosáhnout z titulu
odpovědnosti prodávajícího za
škodu nebo za bezdůvodného
obohacení. Kupující má právo vůči
prodávajícímu pouze na náhradu
dalších škod, které vznikly vadným
zbožím (např. zmetky způsobené
vadným výrobním zařízením).
8. V průběhu trvání záruční doby by
měl kupující bedlivě sledovat, zda
na prodávajícího nebyl prohlášen
úpadek. V takovém případě je
nutné, aby kupující přihlásil
v insolvenčním řízení (nejčastěji ve
lhůtě 30 dnů od rozhodnutí o
úpadku) své veškeré pohledávky
vůči prodávajícímu z odpovědnosti
za vady zboží, jinak mu zaniká
možnost uspokojení těchto
pohledávek v rámci insolvenčního
řízení.
9. Povinnost přihlásit své veškeré
pohledávky za úpadcem do
insolvenčního řízení se vztahuje
nejen na pohledávky kupujícího,
které mu vznikly již před
prohlášením úpadku v důsledku
notifikovaných vad zboží, ale též na
ty nároky z vady zboží, které
kupující zjistí a notifikuje v průběhu
insolvenčního řízení. Tyto případné
budoucí nároky musí kupující
uplatnit jako tzv. podmíněnou
pohledávku.
10. Proti výše popsaným negativním
důsledkům opožděné notifikace
vad či insolvenčního řízení na
majetek prodávajícího není kupující
chráněn ani v případě, že si sjednal
s prodávajícím tzv. zádržné.
Takové ujednání umožňuje
kupujícímu buď doplatit část kupní
ceny zboží po uplynutí záruční
doby anebo ze zádržného uhradit
své náklady či nároky vůči
prodávajícímu z titulu vad zboží.
Kupující je oprávněn uspokojit ze
zádržného jen vzniklé nároky
z titulu vad zboží, které jsou vždy
závislé na včasné reklamaci vady.
Pokud ke vzniku nároku kupujícího
z vadného zboží nedošlo před
prohlášením úpadku, kupujícímu
nezbývá než své případné budoucí
pohledávky přihlásit jako
podmíněnou pohledávku a
zadržovanou část kupní ceny
doplatit do majetkové podstaty
úpadce (prodávajícího).
Autoři: Jana Šetřilová, Jindřich Král
www.glatzova.com | +420 224 401 440 | www.glatzova.sk | +421 232 335 333
AUTO-MOTO
LEGAL NEWS: KVĚTEN 2014
Nově k výmluvě na osobu blízkou
Před více než rokem,
19.1.2013, nastala účinnost
zákona č. 297/2011 Sb.,
kterým došlo k novelizaci
zákona č. 361/2000 Sb., o
silničním provozu. Změna
spočívala v zavedení nové
skutkové podstaty
správního deliktu, kterého
se provozovatel motorového
vozidla dopustí tím, že
nezajistí, aby při užití
vozidla na pozemní
komunikaci byly dodržovány
povinnosti řidiče a pravidla
provozu na pozemních
komunikacích.
Tato novelizace vyvolala zpočátku řadu
kontroverzí a diskuzí, včetně diskuze o
jejím souladu s ústavním pořádkem
České republiky. Ty však již utichly, a
protože se jedná o stále aktuální téma,
rozhodli jsme se stručně shrnout
odpovědi na zásadní otázky týkající se
popsaného deliktu. Přitom jsme se
úmyslně vyhnuli posuzování souladu
novelizace s ústavním pořádkem České
republiky.
Jak již bylo uvedeno výše, skutková
podstata správního deliktu spočívá
v tom, že provozovatel vozidla nezajistí,
aby při užití vozidla na pozemní
komunikaci byly dodržovány povinnosti
řidiče a pravidla provozu na pozemních
komunikacích.
Provozovatel
motorového vozidla za takový správní
delikt odpovídá za současného splnění
následujících podmínek:
(i)
porušení pravidel bylo
zjištěno
prostřednictvím
automatizovaného
technického
prostředku používaného bez obsluhy
při dohledu na bezpečnost provozu na
pozemních komunikacích (kamerový
systém / radar) nebo se jedná o
neoprávněné zastavení nebo stání;
(ii)
porušení povinnosti řidiče
nebo pravidel provozu na pozemních
komunikacích vykazuje znaky
přestupku podle zákona o silničním
provozu;
(iii)
porušení pravidel nemá za
následek dopravní nehodu.
Je tedy zřejmé, že již samotné jednání
řidiče příslušného vozidla, tj. porušení
zákona řidičem, bude za splnění výše
uvedených podmínek znamenat
naplnění příslušné skutkové podstaty
přestupku řidiče a zároveň naplnění
skutkové podstaty správního deliktu
provozovatele vozidla. Z tohoto důvodu
je nutné vyřešit otázku, které řízení
bude zahájeno dříve, tj. zda řízení o
přestupku řidiče, nebo řízení o
správním deliktu provozovatele.
Předně musí příslušný správní orgán
projednat vždy přestupek řidiče.
Správní delikt může být projednáván
pouze v případě, kdy správní orgán
učinil nezbytné kroky ke zjištění
pachatele přestupku (tedy osoby řidiče)
a zároveň:
(i)
nezahájil řízení o přestupku
řidiče a věc odložil, protože nezjistil
skutečnosti odůvodňující zahájení řízení
proti určité osobě, nebo
(ii)
řízení o přestupku zastavil,
protože řidiči obviněnému z přestupku
nebylo spáchání přestupku prokázáno.
Výše uvedené podmínky se dají
shrnout tak, že provozovatel
motorového vozidla může být uznán
vinným z předmětného správního
deliktu pouze v případě, že nebude
zjištěna totožnost řidiče, který spáchal
přestupek. Fakticky tedy nedochází k
„zániku výmluvy na osobu blízkou“.
Právo podle článku 37 odst. 1 Listiny
základních práv a svobod, tedy právo
nevypovídat proti sobě nebo osobě
blízké, jestliže by vypovídající sobě
nebo takové osobě blízké způsobil
nebezpečí trestního stíhání, zůstává
nedotčeno.
Pokud ale nebude zjištěna totožnost
řidiče, který spáchal přestupek, což
může být a v řadě případů také bývá
z důvodu využití výše uvedeného práva
řidiče / provozovatele vozidla
nevypovídat, bude splněna podmínka
pro projednání správního deliktu
provozovatele vozidla.
A jaký tedy bude postup správního
orgánu? Budou-li splněny podmínky pro
projednání správního deliktu (zjištění
přestupku
automatizovanými
prostředky, jednání vykazuje znaky
přestupku a porušení pravidel nemá za
následek dopravní nehodu) a zároveň
není-li totožnost řidiče známa nebo
nebude zřejmá z podkladu pro zahájení
řízení o přestupku a porušení bude
možné projednat uložením pokuty
v blokovém řízení, správní orgán
bezodkladně po zjištění nebo oznámení
přestupku vyzve provozovatele vozidla
k uhrazení částky, kterou správní orgán
určí (nejvýše částka 2.500,- Kč), a to se
splatností do 15 dnů ode dne doručení
takové výzvy.
Bude-li výzvou určená částka v den
splatnosti uhrazena, správní orgán
odloží projednání přestupku.
V opačném případě správní orgán
pokračuje v šetření přestupku a o
tomto je povinen informovat
provozovatele vozidla ve výše uvedené
výzvě. Namísto uhrazení pokuty je
provozovatel vozidla oprávněn
správnímu orgánu písemně sdělit údaje
o totožnosti řidiče vozidla ve lhůtě
splatnosti pokuty.
Nebude-li provozovatelem označený
řidič uznán vinným ze spáchání
předmětného přestupku, bude
www.glatzova.com | +420 224 401 440 | www.glatzova.sk | +421 232 335 333
AUTO-MOTO
LEGAL NEWS: KVĚTEN 2014
provozovateli vozidla uložena pokuta, a
to v rozmezí pokuty za předmětný
přestupek řidiče, nicméně nejvýše
10.000,- Kč. Zásadním rozdílem oproti
odpovědnosti řidiče za přestupek je, že
provozovateli vozidla nebudou za
spáchání předmětného správního
deliktu uděleny žádné body do jeho
karty řidiče v rámci bodového systému.
Závěrem se nabízí otázka, zda existují
okolnosti, za kterých se provozovatel
vozidla vyhne odpovědnosti za správní
delikt. Ano, takové okolnosti existují,
ale jsou značně omezené. První
okolnost je, že vozidlo provozovatele
bylo odcizeno nebo byla odcizena jeho
tabulka s přidělenou registrační
značkou, nebo provozovatel podal
žádost o zápis změny provozovatele
vozidla v registru motorových vozidel.
Provozovatelé motorových vozidel tedy
mají od loňska volbu: buď přiznat osobu
blízkou, anebo zaplatit pokutu za ni.
Autoři: Marek Bednář, Jindřich Král
www.glatzova.com | +420 224 401 440 | www.glatzova.sk | +421 232 335 333
ZE SLOVENSKA
LEGAL NEWS: KVĚTEN 2014
Novinky zo slovenskej legislatívy
Prinášame vám prehľad
noviniek, ktoré sa v
najbližšom čase môžu
dotknúť aj vášho podnikania.
Pripravte sa s nami na ne
včas.
●
Obmedzenie trvania práce na
dohodu
Ministerstvo práce navrhuje časovo
obmedziť trvanie prác vykonávaných
na základe dohôd o prácach
vykonaných mimo pracovného pomeru.
Od júla tohto roku by dohody o
vykonaní práce mali byť obmedzené na
jeden rok. Trvanie dohody o
brigádnickej práci študentov a dohody
o pracovnej činnosti plánuje
ministerstvo práce od polovice tohto
roka obmedziť tak, aby sa tieto dohody
končili vždy ku koncu kalendárneho
roka, v ktorom boli uzatvorené.
●
Novela zákona o ochrane
osobných údajov
Novela účinná od 15. apríla prináša
najmä zníženie administratívnej záťaže
(niektoré informačné systémy už
nebude potrebné registrovať), zníženie
hornej hranice pokút za porušenie
povinností vyplytvajúcich zo zákona.
Viac informácií nájdete tu.
●
Ochrana osôb oznamujúcich
protispoločenskú činnosť
Ministerstvo spravodlivosti pripravuje
nový zákon o niektorých opatreniach
súvisiacich
s
oznamovaním
protispoločenskej činnosti, t.j. korupcia,
trestný čin, za ktorý možno uložiť trest
odňatia slobody s hornou sadzbou nad
tri roky alebo delikt, za ktorý možno
uložiť pokutu minimálne 50.000 EUR.
Zamestnávatelia budú povinní
ustanoviť zodpovednú osobu a prijať
vnútorný predpis upravujúci spôsoby
prijímania a vybavovania podnetov,
pričom aspoň jeden spôsob
vybavovania podnetu bude musieť byť
zamestnancom prístupný 24 hodín
denne. Zákon taktiež ukladá
zamestnávateľovi povinnosť vyžiadať si
od inšpektorátu práce súhlas na to, aby
mohol dať zamestnancovi, ktorému
bolo priznané postavenie chránenej
osoby, výpoveď. Predpokladaná
účinnosť zákona je 1. novembra 2014.
Viac nájdete v budúcom čísle nášho
newslettra.
●
Ochrana spotrebiteľa
Zmeny v kúpnej zmluve uzatváranej
podľa Občianskeho zákonníka,
obmedzenia
v
používaní
zabezpečovacích prostriedkov za
účelom zabezpečenia záväzkov zo
spotrebiteľských zmlúv a nová úprav
internetového predaja, to všetko
prinášajú novely právnych predpisov
týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa
účinné od tejto jari. Podrobnejšie
informácie nájdete tu.
●
Zmeny v ochrane zdravia
zamestnancov
Zdravotný dohľad nad pracovnými
podmienkami by mali zamestnávatelia
povinne zabezpečovať pre všetkých
zamestnancov. V súčasnosti sa takéto
opatrenie vzťahuje len na rizikových
pracovníkov, a to v 3. a 4. kategórii.
Zmeny zavádza návrh novely zákona o
ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia. Toto opatrenie však nie je pre
Slovensko nové, takýto právny stav
platil aj do konca roka 2011. Povinnosť
zamestnávateľa
zabezpečovať
zdravotný dohľad pre všetkých
zamestnancov je momentálne
upravená v legislatíve rôznymi
spôsobmi. Kým pri nerizikových
zamestnancoch stačí, ak dohľad nad
ich pracovnými podmienkami bude
zabezpečovať bezpečnostný technik či
zdravotnícky pracovník, u rizikových
kategórií tak musí urobiť tím
zdravotníckych pracovníkov, ako je to i
v súčasnosti. Navrhovaná účinnosť
novely je 1. augusta.
Autor: Danica Valentová
www.glatzova.com | +420 224 401 440 | www.glatzova.sk | +421 232 335 333
ZE SLOVENSKA
LEGAL NEWS: KVĚTEN 2014
Novela zákona o ochrane osobných údajov
Necelý rok po prijatí veľmi
kritizovaného zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov („Zákon“)
tú máme jeho prvú novelu
vo forme zákona č. 84/2014
Z. z. Táto novela Zákona
vstúpila do účinnosti dňa 15.
apríla 2014.
Zákon v pôvodnom znení bol
považovaný za príliš byrokratický.
Zaťažoval prevádzkovateľov oveľa viac
ako to vyžaduje EÚ, hrozil príliš
vysokými sankciami, ktorých uloženie
bolo zo strany Úradu na ochranu
osobných údajov („Úrad“) povinnosťou
a z praktického hľadiska bol takmer
nedodržateľný. To všetko ale aj iné
dôvody spôsobili, že bolo nevyhnutné
pristúpiť k jeho novelizácii už v tak
krátkom čase po jeho zavedení.
●
●
●
Najvýznamnejšími zmenami, ktoré
novela Zákona priniesla sú:
●
zrušenie registrácia informačných
systémov („IS“) a jej nahradenia
oznamovacou povinnosťou. To
znamená že IS, ktoré pôvodne
podliehali registrácii, stačí po novom
Úradu len oznámiť. Poplatková
povinnosť sa na takéto oznámenia
nevzťahuje. Podotýkame však, že to
sa netýka osobitnej registrácie, tá, a
aj poplatková povinnosť za ňu,
zostala zachovaná;
v prípade, ak dohľadom nad ochranou
osobných údajov u prevádzkovateľa
je poverená zodpovedná osoba, IS,
ktoré nepodliehajú osobitnej
registrácii, resp. v ktorých sa
nespracúvajú osobné údaje v zmysle
§ 10 ods. 3, písm. g) Zákona (t.j.
osobné údaje nevyhnutné na ochranu
práv a právom chránených záujmov
prevádzkovateľ alebo tretej strany),
●
●
●
nie je potrebné Úradu ani oznamovať.
IS, v ktorých sa spracúvajú osobné
údaje v zmysle § 10 ods. 3, písm. g)
Zákona je potrebné Úradu oznamovať
vždy. Dokonca Úrad môže rozhodnúť,
že tieto IS podliehajú osobitnej
registrácii;
zrušenie povinnosti prevádzkovateľa
poveriť výkonom dohľadu nad
ochranou osobných údajov
zodpovednú osobu. Po novom je
poverenie zodpovednej osoby
dobrovoľné a nezávisí od počtu
oprávnených osôb ani zamestnancov
(ako to bolo ešte pred prijatím tohto
Zákona);
zodpovednou osobou môže byť aj
člen štatutárneho orgánu, čo bolo
pôvodne neprípustné;
okruh oprávnených osôb sa rozšíril na
osoby v pracovnoprávnom vzťahu. To
oprávnenými osobami sú už nie len
zamestnanci (t.j. osoby
v pracovnoprávnom pomere ako to
bolo pred novelou Zákona) ale aj
dohodári;
zrušenie povinnosti písomne poučiť
oprávnené osoby. Povinnosť
hodnoverne preukázať Úradu na jeho
požiadanie, že došlo k poučeniu
oprávnenej osoby však zostala
zachovaná (v prípade neschopnosti
túto skutočnosť hodnoverne
preukázať – hrozí pokuta až do výške
3000,- Eur). Po novom už nie sú
Zákonom stanovené obligatórne
náležitosti poučenia oprávnenej
osoby.
zrušenie povinnosti vypracovať
bezpečnostnú smernicu, a teda aj
povinnosti oboznamovať oprávnené
osoby s obsahom bezpečnostnej
smernice. Ak bude prevádzkovateľ /
sprostredkovateľ spracúvať osobitnú
kategóriu osobných údajov (§ 13
Zákona) offline alebo bežné osobné
údaje online, postačí mu
vypracovanie bezpečnostnej
dokumentácie v základnom rozsahu.
●
●
●
●
Avšak povinnosť vypracovať
bezpečnostný projekt v prípade
spracúvania osobitnej kategórie
osobných údajov online zostáva
zachovaná;
zavedenie demonštatívneho výpočtu
toho, kedy je spracúvanie osobných
údajov nevyhnutné na ochranu práv
a právom chránených záujmov
prevádzkovateľa alebo tretej strany.
Spracúvanie osobných údajov je teda
nevyhnutné na ochranu práv
a právom chránených záujmov
prevádzkovateľa alebo tretej strany
najmä, ak ide o osobné údaje, ktoré
sú spracúvané v rámci ochrany
majetku, finančných alebo iných
záujmov prevádzkovateľa a na
zabezpečenie bezpečnosti
prevádzkovateľa prostredníctvom
kamier alebo obdobných systémov
bez súhlasu dotknutej osoby.
V prípade, ak sa spracúvajú osobné
údaje za týmto účelom, nie je
potrebný na ich spracúvanie súhlas
dotknutej osoby;
zavedenie možnosti nie len
sprístupňovať ale ja poskytovať
osobné údaje zamestnancov, ak je to
potrebné v súvislosti s plnením
pracovných, služobných alebo
funkčných povinností zamestnanca.
Táto zmena by mala znížiť
administratívnu záťaž v prípade
poskytovania a následného
spracúvania kontaktných údajov
zamestnanca tretím subjektom;
zrušenie tzv. „bonzáckych“ povinností
sprostredkovateľov – t.j.
sprostredkovateľ už nemá povinnosť
oboznámiť Úrad s tým, že
prevádzkovateľ porušuje Zákon
a nezjednal jeho nápravu;
zníženie niektorých horných hraníc
pokút za porušenie Zákona. Novela
Zákona taktiež priniesla významnú
zmenu v tom, že Úrad nemusí ukladať
pokuty nevyhnutne za každé zistené
porušenie, ale rozlišujú sa prípady,
www.glatzova.com | +420 224 401 440 | www.glatzova.sk | +421 232 335 333
ZE SLOVENSKA
LEGAL NEWS: KVĚTEN 2014
v ktorých Úrad pokutu uložiť iba môže
a prípady, v ktorý pokutu obligatórne
uloží. Zároveň došlo k zníženiu hornej
hranice pokút v priemere asi o jednu
tretinu.
Záverom možno konštatovať, že novela
Zákona v zásade vypočula kritické, ale
najmä opodstatnené ohlasy na právnu
úpravu ochrany osobných údajov
zavedenú Zákonom. Avšak opäť išlo len
o hasenie požiaru, ktorý spôsobila
predošlá, z pohľadu praxe
a administratívneho zaťaženia vopred
nepremyslená, legislatívna zmena
v oblasti ochrany osobných údajov.
Autori: Lucia Regecová, Ondrej Ďurčo
www.glatzova.com | +420 224 401 440 | www.glatzova.sk | +421 232 335 333
ZE SLOVENSKA
LEGAL NEWS: KVĚTEN 2014
Ochrana spotrebiteľa na slovenský spôsob
Príchod jari nepriniesol na
Slovensko len pekné počasie,
ale aj prietrž noviniek v
oblasti ochrany spotrebiteľa.
Dôvodom na prijatie novej
právnej úpravy bolo, okrem
implementácie smernice
Európskej únie, aj naplnenie
spoločenskej požiadavky
poskytnúť zvýšenú ochranu
pri poskytovaní finančných
prostriedkov spotrebiteľom
nebankovými inštitúciami.
Výsledkom nie je len nový
zákon upravujúci predaj na
diaľku, ktorý vyústi do
potreby zmien (nielen)
obchodných podmienok
internetových predajcov, ale
aj niekoľko zaujímavostí,
ktoré niekedy hraničia až s
absurditou.
informácií sa rozšírilo na dvadsať. Ide
napríklad o povinnosť poskytnúť (i)
kontaktné údaje, kde spotrebiteľ reálne
môže uplatniť reklamáciu tovaru, (ii)
informáciu o nemožnosti alebo strate
možnosti odstúpenia od zmluvy, (iii)
poučenie
o
zodpovednosti
predávajúceho za vady tovaru, (iv)
informáciu
o
existencii
a podrobnostiach záruky poskytovanej
výrobcom alebo predávajúcim podľa
prísnejších zásad ako ustanovuje
Občiansky zákonník, atď. Poskytnuté
informácie musí predávajúci zahrnúť aj
do potvrdenia o uzatvorení zmluvy,
ktoré musí spotrebiteľovi vydať na
trvanlivom nosiči po uzatvorená zmluvy,
prípadne pri dodaní tovaru. Tieto
informácie sa budú považovať za
súčasť zmluvy a na ich zmenu sa bude
vyžadovať výslovný súhlas spotrebiteľa.
V prípade sporu bude dôkazné
bremeno týkajúce sa splnenia
informačných povinností a preukázania
súhlasu so zmenou zmluvy znášať
predávajúci.
Nový zákon o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov úplne
nahrádza doteraz platný zákon
o ochrane spotrebiteľa pri podomovom
predaji a zásielkovom predaji. Jeho
účinnosť by mala nastať dňa 13. júna
2014.
Zákon prináša zmeny aj v prípade
objednávky tovaru. Predávajúci musí
zabezpečiť, aby spotrebiteľ potvrdil, že
bol oboznámený s tým, že objednaním
tovaru mu vzniká povinnosť zaplatiť
kúpnu cenu. Ak si odoslanie
objednávky vyžaduje stlačenie
osobitného tlačidla alebo aktivovanie
funkcie, musia byť tieto označené „
objednávka s povinnosťou platby“,
prípadne iným obdobným spôsobom.
Ak by tomu tak nebolo, spotrebiteľ
nebude povinný za tovar zaplatiť.
Za účelom zvýšenia právnej istoty
spotrebiteľov sa vo významnej miere
rozširujú informácie, ktoré je
predávajúci povinný poskytnúť
spotrebiteľovi pred uzatvorením
zmluvy. Pôvodne deväť poskytovaných
Zmeny neobišli ani možnosť odstúpenia
od zmluvy. Namiesto dnešných 7
pracovných dní bude môcť spotrebiteľ
odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa
dodania tovaru alebo uzatvorenia
zmluvy na poskytnutie služby. Na
Internetový predaj po novom
zachovanie lehoty stačí, ak spotrebiteľ
v posledný deň lehoty odošle
odstúpenie od zmluvy predávajúcemu
(t.j. nie je potrebné, aby odstúpenie od
zmluvy bolo predávajúcemu
v štrnásťdňovej lehote reálne
doručené). Po obsahovej stránke stačí,
aby spotrebiteľ jednoznačne formuloval
svoj vôľu odstúpiť, pričom môže využiť
vzorový formulár. Po doručení
oznámenia o odstúpení od zmluvy bude
predávajúci povinný najneskôr do 14
dní vrátiť spotrebiteľovi všetky platby,
ktoré od neho prijal, teda aj náklady na
dodanie tovaru, prípadne iné poplatky.
Upozorňujeme, že úprava odstúpenia
od zmluvy podľa nového zákona sa
uplatní aj na tie zmluvy, ktoré boli
uzatvorené pred 13. júnom 2014.
Ochrana spotrebiteľa na prvom
mieste
V ochrane spotrebiteľa ide ešte ďalej
novela zákona č. 250/2007 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa v znení
neskorších predpisov, ktorá od 1. mája
2014
obmedzuje
využitie
zabezpečovacích prostriedkov vo
vzťahu so spotrebiteľom.
Za neprípustné sa bude považovať
zabezpečenie
záväzku
zo
spotrebiteľskej zmluvy prostredníctvom
zmenky alebo šeku. Ďalšími
obmedzeniami v tomto smere je
neplatnosť ustanovení spotrebiteľskej
zmluvy, na základe ktorých spotrebiteľ
uznáva svoj dlh pre prípad nesplnenia
svojich záväzkov zo zmluvy alebo
umožní tretej osobe, aby za neho
takýto dlh uznala. Zákonodarca ide
ešte ďalej a pod hrozbou neplatnosti
úplne znemožňuje spotrebiteľovi
splnomocniť inú osobu na uzavretie
dohody o zabezpečení záväzku zo
spotrebiteľskej zmluvy.
www.glatzova.com | +420 224 401 440 | www.glatzova.sk | +421 232 335 333
ZE SLOVENSKA
LEGAL NEWS: KVĚTEN 2014
Novela sa jasne stavia aj k využívaniu
audiotextových čísiel v komunikácii so
spotrebiteľom, a zakazuje telefónne
čísla so zvýšenou tarifou.
Krátko k novele Občianskeho
zákonníka
Novelou Občianskeho zákonníka, ktorá
nadobudne účinnosť od 1. júna 2014,
došlo k zavedeniu pojmu úžera aj do
oblasti civilného práva. Za neplatný sa
totiž bude považovať taký právny úkon
urobený spotrebiteľom, pri ktorom
niekto zneužije tieseň, neskúsenosť,
rozumovú nevyspelosť, rozrušenie,
dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú
závislosť alebo neschopnosť plniť
záväzky druhej strany a dá sebe alebo
inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie,
ktorého majetková hodnota je
vzhľadom na vzájomné plnenie v
hrubom nepomere. Nedá nám
nepoznamenať, že akýkoľvek účastník
bude mať stále právo odstúpiť od
zmluvy, ktorú uzavrel v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok,
pričom pod tiesňou sa rozumie
hospodársky alebo sociálny stav, kvôli
ktorému urobí právny úkon za nápadne
nevýhodných podmienok. Aj vám sa
zdá, že zavedením úžery sa nám pojem
tieseň objaví hneď dva krát? Čo sa nám
však nezdá je skutočnosť, že nám
týmto vzniká chaos v právnych
následkoch, ktoré sú s tiesňou ako
takou a úžerou v podobe tiesne
spojené. Zatiaľ čo v prípade úžery,
ktorá bude spôsobená zneužitím tiesne,
bude zmluva považovaná za neplatnú,
v prípade tiesne ako takej je možné od
zmluvy len odstúpiť. Nezávidíme teda
sudcom, ktorí budú rozhodovať, kedy
ide o vzájomné plnenie v hrubom
nepomere a kedy nápadne nevýhodné
podmienky, a teda kedy vlastne ide
o úžeru a kedy o tieseň.
Novela sa dotkla aj poskytovania
peňazí spotrebiteľom. Odplata, teda
úrok, poplatky a akékoľvek iné plnenia
spojené s poskytnutím peňažných
prostriedkov alebo iné náklady
a plnenia za takéto služby, nesmie
prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu.
Tá predstavuje dvojnásobok priemernej
úrokovej miery požadovanej bankami
pri obdobnom úvere alebo pôžičke
ročne za prvý kalendárny mesiac
štvrťroka predchádzajúceho uzavretiu
spotrebiteľskej zmluvy. V tomto období
je výška tejto odplaty (pred tým známej
ako sadzba RPMN) od cca 17% do cca
26%, v závislosti od dĺžky
poskytovaného spotrebiteľského úveru.
Len pre ilustráciu dodávame, že pred
zaverením tejto novely mohla výška
RPMN dosahovať aj 70% (v závislosti od
dĺžky poskytovaného spotrebiteľského
úveru).
Ak ide o poplatky zo spotrebiteľských
zmlúv, pribudli nové, pre podnikateľov
nie veľmi prijateľné, podmienky. Od
spotrebiteľa bude zakázané požadovať
plnenia za službu, ktorej poskytnutie
v prevažnej miere nesleduje záujmy
spotrebiteľa ani plnenia, o ktorých
spotrebiteľ nebol pred uzavretím
zmluvy preukázateľne informovaný,
resp. ktorých úhrada nebola upravená
v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ
nedostáva dohodnuté protiplnenie.
V skratke, ak nebudete spotrebiteľa
informovať o odplate (pred tým výške
RPMN) a táto informácia nebude
uvedená aj v zmluve, poskytnete mu
úver zadarmo.
Osobitne dôležitý tovar
Ak ste doteraz poznali iba VIP osoby, je
čas, aby ste si zvykli aj na VIP tovar (t.j.
osobitne dôležitý tovar). Od 1. mája
2014 bude platiť, že pri kúpnej zmluve
uzatvorenej podľa Občianskeho
zákonníka bude mať kupujúci možnosť
odstúpiť od zmluvy v prípade, ak mu
predávajúci nedodá v stanovenej
lehote alebo v určený deň tovar, ktorý
je pre kupujúceho osobitne dôležitý.
V otázke, aký tovar je osobitne dôležitý
má (aspoň) Občiansky zákonník jasno.
No predsa taký tovar, ktorého dodanie
v určený deň alebo v lehote je,
vzhľadom na všetky okolnosti, pre
kupujúceho osobitne dôležité alebo
o dôležitosti objednaného tovaru
kupujúci informuje predávajúceho.
V povianočnom čase tak môžeme
očakávať masové odstupovanie od
zmlúv, ak Ježiško nedorazí včas.
Novinkou pri kúpnej zmluve je aj
stanovenie maximálne 30 dňovej
dodacej lehoty, ak sa predávajúci
s kupujúcim nedohodol inak. Ak by to
predávajúci nestihol, kupujúci môže
odstúpiť od zmluvy po uplynutí
dodatočnej lehoty na dodanie tovaru.
Akékoľvek plnenia z kúpnej zmluvy,
ktoré predávajúci prijal pred
odstúpením od zmluvy bude musieť
v oboch prípadoch bezodkladne vrátiť
kupujúcemu.
Vtip na záver (?)
Možno nasledujúce riadky vyznejú ako
pokus o odľahčenie témy, ale žiaľ sú
realitou. Používanie drobného písma
v obchodných podmienkach vyústilo do
toho, že pod hrozbou absolútnej
neplatnosti musí byť zmluva, obchodné
podmienky a akékoľvek iné zmluvné
dokumenty vyhotovené iba písmom
Times New Roman s minimálnou
veľkosťou 12. Takže ruky preč od
Arialu alebo Garamandu a my právnici
sa môžeme tešiť na spory, ktorých
predmetom dokazovania bude to, či
písmo obchodných podmienok nie je
podozrivo malé alebo nedajbože,
napísané Cambriou.
Autori: Lucia Regecová, Danica
Valentová
www.glatzova.com | +420 224 401 440 | www.glatzova.sk | +421 232 335 333
AKTUÁLNĚ
LEGAL NEWS: KVĚTEN 2014
Slavíme 20. let!
Dvacáté výročí svého
založení oslavila advokátní
kancelář Glatzová & Co. 1.
dubna 2014 v galerii
současného umění DOX.
Velkolepé oslavy se zúčastnilo kolem
250 lidí z řad klientů, obchodních
partnerů, ale i osobních přátel nejenom
z České republiky, ale s lehkou
nadsázkou prakticky z celého světa.
Uvítací recepci jsme pojali jako výstavu
mapující nejdůležitější milníky, případy
či interní akce dvaceti let Glatzová &
Co.
K poslechu i tanci hrál orchestr Big
Mach v čele s Martinem Chodúrem,
připraveno bylo i taneční vystoupení na
téma „Soudní proces“ choreografky
Kisy Pivodové. Dění na pódiu doplnili
humorně pojaté videovizitky všech
šesti partnerů kanceláře a následné
rozhovory s moderátorem akce
Jakubem Čermákem. Po oficiální části
večera hrála hostům kubánská kapela
Mezcla a také DJ, atmosféru v hlavním
sále utužovala exotická zpěvačka
Amparo Gonzalez z Buenos Aires.
Nechyběla spousta květin, dort coby
čtyřsvazková
kronika
20let
Glatzová&Co. ani originální dárek –
obraz, který malovali sami hosté
v průběhu večera. Ten Vladimíře
Glatzové, zakladatelce kanceláře,
předala hvězda českého filmového
plátna Aňa Geislerová.
Fotogalerie z oslavy výročí k dispozici
zde.
www.glatzova.com | +420 224 401 440 | www.glatzova.sk | +421 232 335 333
AKTUÁLNĚ
LEGAL NEWS: KVĚTEN 2014
Glatzová & Co. opět mezi nejlepšími českými
kancelářemi
Ratingová publikace
Chambers Europe 2014
doporučuje kancelář
Glatzová & Co. hned v devíti
ze sledovaných oblastí práva
a její advokáti patří mezi
každoročně doporučované.
Kancelář se tak opět řadí
mezi nejlépe hodnocené
české právní firmy v
žebříčku.
V publikaci CHAMBERS EUROPE 2014 –
Europe’s Leading Lawyers for Business,
která byla vydána koncem dubna
tohoto roku, je advokátní kancelář
Glatzová & Co. doporučována hned v
devíti oblastech práva:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ratingová společnost Chambers and
Partners je celosvětově považována za
nejprestižnější ratingovou společnost
trhu právních služeb. Společnost
vydává několik významných
ratingových publikací, ve kterých je
advokátní kancelář Glatzová & Co.
dlouhodobě velmi dobře hodnocena.
fúze a akvizice
bankovnictví a finance
kapitálové trhy
restrukturalizace a insolvence
spory a rozhodčí řízení
pracovní právo
duševní vlastnictví
private equity
TMT
Vedoucí právníci v jednotlivých
oblastech:
●
spory a rozhodčí řízení: Vít Horáček
Doporučovaní právníci v jednotlivých
oblastech:
●
●
●
●
●
●
bankovnictví a finance: Dana
Schweigelová, Martin Dančišin
restrukturalizace a insolvence: Martin
Dančišin
pracovní právo: Marie Janšová
TMT: Vít Horáček
Up and Coming: Jiří Sixta
Podrobnosti o našem hodnocení a
úplné citace z publikace Chambers
Europe 2014 naleznete zde:
http://www.chambersandpartners.com/
guide/europe/7/69/1
Kromě Chambers Partners doporučují
pro rok 2014 naši advokátní kancelář
také další ratingové společnosti:
IFLR 1000 (International Financial Law
Review)
The Legal 500
fúze a akvizice: Vladimíra Glatzová
www.glatzova.com | +420 224 401 440 | www.glatzova.sk | +421 232 335 333
AKTUÁLNĚ
LEGAL NEWS: KVĚTEN 2014
Seminář Pan Úspěšný a jeho byznys aneb
NOZ a ZOK v praxi
Interaktivní seminář pro
podnikatelskou veřejnost
nabízející průřez novým
občanským zákoníkem (NOZ)
a zákonem o obchodních
korporacích (ZOK)
Přednášející:
Tým advokátní kanceláře Glatzová &
Co pod vedením partnerů
JUDr. Martina Dančišina
Mgr. Jindřich Krále
Registrace:
E-mailem [email protected]
Ostrava (19.5.)
České Budějovice (3.6.)
(do předmětu zprávy uveďte: MĚSTO,
KDE SE SEMINÁŘE CHCETE ZÚČASTNIT;
nejpozději do týdne před plánovaným
termínem akce).
vždy od 9:00 hod
Program:
Zlín (20.5.)
Plzeň (27.5.)
8:30
Snídaně pro účastníky
Klíčová problematika:
9:00
Start semináře
BLOK I. – Zakládáme firmu
Fiktivní podnikatelský příběh pana
Úspěšného. Pan Úspěšný vynalezl zcela
unikátní systém spalování plynu, díky
čemuž může začít vyrábět zcela novou
řadu plynových kotlů. Našel si
společníka, který je ochoten rozjezd
podnikání financovat za „podíl ve
firmě“. V rámci semináře společně
projdeme jednotlivé etapy podnikání
pana Úspěšného, společně vybereme
nejvhodnější formu podnikání,
nastavíme správně jeho smluvní vztahy
a nakonec poradíme, jak správně
ošetřit nabytý majetek, aby zůstal
zachován i pro potomky pana
Úspěšného.
9:45
Coffee Break I.
10:00
BLOK II. – Sepisujeme smlouvy
10:45
Coffee Break II.
11:00
BLOK III. –
Spravujeme soukromý majetek
11:45
Diskuse, závěr semináře
Dozvíte se:
ZAKLÁDÁME FIRMU – Jaké jsou hlavní
změny právní úpravy v oblasti
obchodních korporací? Má smysl
podřizovat
společenské
smlouvy/stanovy nové právní úpravě?
Jak je to s odpovědností statutárních
orgánů? Může být jednatel
zaměstnanec? Jak správně upravit
vztahy mezi společníky obchodní
korporace? Je 50 na 50 opravdu ten
nejlepší poměr? Co je to drag along a
tag along? Jak správně financovat
zakládanou korporaci? Jak si správně
vyplácet dividendy? Co je to
kapitalizace pohledávky? Proč má
smysl dělat příplatek mimo základní
kapitál?
SEPISUJEME SMLOUVY – Jak správně
jednat o uzavření smlouvy? Co je to
potvrzující dopis? Jak je to s písemnou
formou smluv? Co všechno ve smlouvě
upravit? Co je vhodné ze smlouvy
vyloučit? Má smysl zavádět všeobecné
obchodní podmínky? Jak nebýt stranou
adhezní smlouvy? Kdo všechno může
za podnikatele uzavírat smlouvy? Jak
správně zajistit své pohledávky? Jak
platně sjednat smluvní pokutu? K čemu
je vlastně dobrá směnka? Co dalšího je
potřeba vědět o smlouvách?
SPRAVUJEME SOUKROMÝ MAJETEK – Co
je či není součástí společného jmění
manželů? Jak je to s ručením
manžela/ky za dluhy druhého z
manželů? Co když dojde k rozvodu?
Jaké jsou možnosti nakládání s
majetkem pro případ smrti? V čem je
dědická smlouva lepší/horší než závěť?
Jaké jsou alternativy dědění a jsou to
opravdu alternativy?
www.glatzova.com/akce
Partneři akce:
Volvo
KB Factoring
www.glatzova.com | +420 224 401 440 | www.glatzova.sk | +421 232 335 333
Download

Legal News - květen 2014