Strojárstvo
trojárst
ODBORNÉ A VEDECKÉ ČLÁNKY
Obsah \ Contents
Regulácia
mechanických sústav
Pohony CNC
obrábacích strojov
Regulation of mechanical
systems
Drive in CNC machine
02
Inovačné metódy
manažérskeho
hodnotenia
Innovation methods
of managerial evaluation
06
Burza
Exchange
04
08
Strojárstvo EXTRA – miesto pre recenzované odborné príspevky
STROJE A TECHNOLÓGIE
REGULÁCIA MECHANICKÝCH SÚSTAV
V článku je prezentované vyuitie a porovnanie dvoch prístupov pri riešení regulácie polohy fyzikálneho kyvadla. Pri návrhu
regulácie pohybu mechanických sústav je potrebné popísať dynamiku sústavy matematickým modelom, t.j. pohybovými
rovnicami, ktoré popisujú odozvu sústavy na akčný zásah hnacieho pohonu. TEXT ING. VLADIMÍR GOGA, PHD., DOC. ING. PAVOL BOEK, CSC., FOTO ARCHÍV REDAKCIE
N
a riešenie pohybových rovníc sa vyžívajú matematické programy, v ktorých sú implementované okrem iného aj regulačné
štruktúry, akými je napríklad PID regulátor. Významným zástupcom týchto programov je MATLAB/Simulink.
PROBLEMATIKA MECHANICKÝCH SÚSTAV Problémom pri zložitých mechanických sústavách môže byť zostavenie
spomínaného matematického modelu, preto je možné pohyb sústavy riešiť aj s využitím programov riešiacich dynamiku sústav na virtuálnych
dynamických modeloch. Medzi tieto programy patrí napríklad MSC.
ADAMS. Článok rieši využitie a porovnanie dvoch riešení regulácie polohy fyzikálneho kyvadla.
Fyzikálne kyvadlo predstavuje teleso spojené s nepohyblivým rámom rotačnou väzbou v bode, ktorý nie je totožný s jeho ťažiskom (obr. 1). Toto spojenie ponechá kyvadlu len jeden stupeň voľnosti, a to rotáciu okolo
jednej osi v mieste väzby. Po vychýlení kyvadla z rovnovážnej polohy o určitý uhol začne kyvadlo voľne kmitať vplyvom svojej tiaže. Ak zanedbáme pasívne odpory (trenie vo väzbe, odpor vzduchu a pod.), bude amplitúda výchylky konštantná, rovná uhlu počiatočného natočenia kyvadla.
je možné určiť už spomínané fyzikálne vlastnosti kyvadla spolu so vzdialenosťou ťažiska od osi rotácie.
Riešenie matematického modelu je spracované v programe MATLAB/
Simulink, kde sa zostaví bloková schéma pohybovej rovnice. Hnací moment, ktorým sa má zabezpečiť žiadaná poloha kyvadla (obr. 4), bude regulovaný PID regulátorom. Nastavenie zložiek PID regulátora umožňuje v MATLAB/Simulink-u funkcia automatického nastavenia regulátora,
alebo je potrebné tieto hodnoty zistiť pomocou niektorých metód z teórie riadenia. Bloková schéma regulácie matematického modelu kyvadla je
znázornená na obr. 2.
Obr. 2 Regulačná schéma matematického modelu kyvadla
VIRTUÁLNY DYNAMICKÝ MODEL KYVADLA
Virtuálny dynamický model je vytvorený v programe MSC.ADAMS/View,
do ktorého sa importuje 3D geometria kyvadla z CAD programu a zadá
sa príslušná hodnota hustoty materiálu kyvadla. Kyvadlo sa pomocou rotačnej väzby spojí s nepohyblivým priestorom a v mieste väzby sa vytvorí
hnací moment. Pre potreby riadenie je nutné vytvorenie snímača natočenia kyvadla a premennej, ktorá bude funkciou hnacieho momentu motora. Všetky kroky sa vytvárajú pomocou grafických ikon v pracovnom prostredí programu. Takto pripravený model je možné následne exportovať
do MATLAB/Simulink-u a zapojiť do regulačnej schémy, obr. 3.
Obr. 1 Fyzikálne kyvadlo
MATEMATICKÝ MODEL KYVADLA
Pohybová rovnica popisujúca voľné kmitanie kyvadla sa dá vyjadriť
z teórie dynamiky tuhých telies, napríklad princípom virtuálnych prác,
Lagrangeovými rovnicami II. druhu a pod. Pohybová rovnica predstavuje matematický model kyvadla a pre kyvadlo, na ktoré pôsobí iba vlastná tiaž. má tvar:
:
I + mgL sin = 0
:
kde I je moment zotrvačnosti k osi rotácie kyvadla, m je hmotnosť kyvadla, L je vzdialenosť ťažiska od osi rotácie, g je gravitačné zrýchlenie,  je
uhol natočenia kyvadla a  je uhlové zrýchlenie kyvadla.
Ak je kyvadlo poháňané hnacím rotačným pohonom v osi väzby, v pohybovej rovnici pribudne na pravej strane pôsobiaci krútiaci moment M:
:
I + mgL sin = M
Na riešenie matematického modelu kyvadla konkrétneho tvaru je potrebné poznať hmotnosť, moment zotrvačnosti k osi rotácie a polohu ťažiska vzhľadom na os rotácie. Ak nie sú tieto údaje k dispozícii a poznáme len tvar a materiál kyvadla, je vhodné využiť ľubovoľný CAD program,
v ktorom po vytvorení 3D geometrie kyvadla a zadaní hustoty materiálu,
80/02
Obr. 3 Regulačná schéma virtuálneho dynamického modelu.
VÝSLEDKY A ZHODNOTENIE
Pri regulácii matematického modelu sme využili možnosť automatického nastavenia PID regulátora. Rovnaké hodnoty regulátora sme použili
aj pri regulácii virtuálneho dynamického modelu. Reguláciou oboch modelov sme dostali zhodné výsledky priebehu natočenia, ktoré sú znázornené na obr. 4. Regulovaný moment motora a regulačná odchýlka natočenia kyvadla od žiadanej hodnoty bola pri oboch simuláciách taktiež
rovnaká, obr. 5.
ENGINEERING.SK
Obr. 4 Porovnanie iadaného uhla natočenia s regulovanými hodnotami pre matematický
a virtuálny dynamický model.
Obr. 5 Regulačná odchýlka uhla natočenia a hnací moment motora
ZÁVER
Totožné výsledky potvrdzujú, že využitím virtuálnych dynamických modelov, či už pri riešení dynamiky pohybu alebo jeho riadení, odpadá potreba zostavovania pohybových rovníc mechanických sústav. Takéto riešenie uľahčuje analýzu pohybu najmä pri sústavách zložených z viacerých
telies, sústavách konajúcich priestorový pohyb, pri zohľadnení pružných
vlastností hmoty, pasívnych odporov a pod. •
O AUTOROCH:
Ing. Vladimír Goga, PhD. – Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky v Bratislave, STU
Doc. Ing. Pavol Božek, CSc. – Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie
a matematiky, Materiálovo-technologická fakulta v Trnave, STU
REGULATION OF MECHANICAL SYSTEMS
The contribution presents the use and the comparison of
two approaches to solve the position control of the physical
pendulum. When designing the motion control of mechanical
systems it is necessary to describe the dynamics of the system
by mathematical model that is equations of motion that
describe the response of the system to the action of the drive
unit. To solve the equations of motion we use mathematical
programs, in which there are implemented also regulatory
structures such as PID controller. MATLAB/Simulink is an
important representative of these programs. •
LITERATÚRA
[1] Kuznetsov, A. P. Dombrachev, A. N. Reshetnikov, E. V.: (2006) Model for the formation of structural policies in mechanical production methods
based on mathematical logic and set theory, automation and modern technology? 8 – M: “Publisher Engineering”
[2] Marchand P. & Holland T. (2003). Graphics and GUIs with MATLAB, Chapman & Hall/CRC, ISBN: 978-1584883203, USA
[3] Kňažík, Marek – Božek, Pavol: Simulácia v plánovaní a optimalizácii. In: Informatika a automatizácia v riadení procesov: VII. vedecká
konferencia s medzinárodnou účasťou, Zvolen, 13. október 2011, Technická univerzita vo Zvolene, 2011, ISBN 978-80-228-2267-1. s. 155-164
[4] Ferrotec. Thermoelectric Technical Reference – Mathematical Modelling of TEC Modules [online]. Available on internet: http://www.ferrotec.
com/technology/thermoelectric/thermalRef11/>
[5] Al-Akkad M. A. – AboulNour H.: (1996) “Design and Implementation of a developed bit-synchronizer for synchronous data communication and
its computer simulation for testing and development purposes”, Engineering Sciences Journal – Damascus University, 1996, 12 v. – v. 2. Thesis
Abstract, p. 178.
[6] Fominih, R. L. – Yakimovich, B. A.– Korshunov, A.: (2003) Automated subsystem of constructive-technological complexity, the complexity
of manufacturing parts and organizational and technical level multinomenclature production. Information technology in product lifecycle
management: St. Petersburg “SeverRoss”, pp. 100-102.
[7] Madáč, K. – Molnár, V. – Fedorko, G.: (2003) Fundamentals ProEngineer applications in technical pp. 77, ISBN 80-8073-013-X
STROJÁRSTVO / STROJÍRENSTVÍ 3/2013
03/81
STROJE A TECHNOLÓGIE
INOVAČNÉ METÓDY MANAÉRSKEHO
HODNOTENIA
Súčasné tendencie zvyšovania konkurenčnej schopnosti výrobkov si vyadujú skracovanie inovačného cyklu a zníenie
objemu výroby pri súčasnom zvýšení počtu variantov výrobku. Výrobná technika je schopná vývoja a prispôsobuje sa
vznikajúcim zmenám v objeme a sortimente výrobkov bez väčších problémov. Montána technika nevykazuje vdy potrebné
adaptačné vlastnosti. TEXT ING. MIROSLAV MALÁK, PHD., ING. SILVIA MEDVECKÁ – BEŇOVÁ, PHD. FOTO ARCHÍV REDAKCIE
P
roblematika zmien súčasnej strojárskej výroby je charakterizovaná viacerými atribútmi. Za jeden z najdôležitejších je možné považovať prechod
k znalostnej spoločnosti, čo znamená, že na prioritné miesto sa dostávajú znalosti, t.j. najmä
nové výrobné technológie, nové výrobné systémy, nové spôsoby organizácie a riadenia výroby
(Chesbrough, 2006).
PROJEKT VÝROBNÉHO SYSTÉMU
Price (2007) tvrdí, že významnou etapou technologického projektovania je navrhovanie výrobných systémov (zoskupení), ktorých činnosť
sa umiestňuje do určitého priestoru a času. Projekt výrobného systému je model, ktorý vyjadruje technologicko-organizačnú podstatu výrobného procesu prostredníctvom výrobnej
štruktúry a zobrazuje ju priestorovým a časovým usporiadaním prvkov tohto procesu.
Trebuňa (2010) definuje projekt ako „súhrn činností zameraných na dosiahnutie určitého cieľa v rámci daného rozpočtu a časového rozvrhu,
alebo akúkoľvek úlohu, ktorá je časovo a vecne
ohraničená (spravidla jedinečná) a ktorá sa realizuje interdisciplinárne.“
Uplatňovanie princípov komplexnej automatizácie výrobných procesov zvýrazňuje tendenciu vzostupu podielu prácnosti montáže na
celkovej prácnosti výroby výrobku. Vzniká potreba nasadenia viacúčelových, stavebnicových a pružných montážnych zariadení. Rozvoj montáže značne ovplyvňuje aj nasadzovanie
priemyselných robotov. Montáž je možné ponímať ako zoskupenie procesov spájania, pri ktorých sa rôzne súčiastky a montážne podskupiny
spájajú do celkov a finálnych výrobkov. Finálne
výrobky pozostávajú zo súčiastok, montážnych
podskupín a ich častí, ktoré boli zväčša vyrobené a zmontované v inom čase a na inom mieste. Úlohou montážneho procesu je vyprodukovať vyšší celok v určitom množstve, kvalite a za
určitý čas. V montáži sa objavujú všetky úlohy
a problémy predchádzajúceho výrobného procesu (Price, 2007).
HODNOTENIE MONTOVANÉHO VÝROBKU
Vzorovým hodnoteným výrobkom v príspevku je
zhora plnená automatická práčka. V slovenských
podmienkach v súčasnom období globálnych
zmien, premietajúcich sa do všetkých etáp výroby,
je potrebná účelná transformácia zahraničných
82/04
poznatkov a skúseností a ich premietnutie do praxe. Súčasne je potrebné vytvárať vlastné znalostné systémy a rozvíjať vedecko-výskumné zázemie.
V tejto etape hodnotenia montovaného výrobku
bolo potrebné zaoberať sa hodnotením výrobku
z hľadiska montážneho procesu. V analýze súčasného stavu sú uvedené základné princípy a prístupy, týkajúce sa montážne a recyklačne spôsobilej konštrukcie výrobku. Pre hodnotenie bola
navrhnutá metóda rozhodovacej analýzy, ktorá
umožňuje expertné skupinové hodnotenie.
výrobkov, ich zložitosti a podobne. Hodnota
koeficientu Kzk sa môže pohybovať v rozsahu od
-3 do +3. Navrhovaná zmena je výhodná, ak sa
hodnota koeficientu blíži k 1 (obr. 1).
HODNOTENIE MONTÁNE SPÔSOBILEJ
KONŠTRUKCIE VÝROBKU
Na posudzovanie konštrukcie výrobku z hľadiska montáže bola použitá metóda rozhodovacej
analýzy. V tab. 1 je uvedený príklad formulára
pre hodnotenie konštrukčnej zmeny na základe
firmou zvolených kritérií a odporúčaní.
Obr. 1 Histogram posúdenia montánej spôsobilosti
konštrukčnej zmeny podľa rozhodovacej analýzy z tab. 1
HODNOTENIE RECYKLAČNE A DEMONTÁNE
SPÔSOBILEJ KONŠTRUKCIE VÝROBKU
Ďalšou dôležitou oblasťou, ktorej je potrebné
venovať pozornosť, je recyklácia a demontáž výrobku po uplynutí doby jeho životnosti.
Tab. 2 uvádza príklad posúdenia výrobku (zhora
plnenej práčky) z hľadiska recyklácie a demontáže.
Tab. 1 Návrh formulára pre posudzovanie konštrukčnej
zmeny z hľadiska montánej spôsobilosti
Hodnotenie plánovanej zmeny v porovnaní
s existujúcim stavom na základe spĺňania
odporúčaní pre montážne spôsobilú konštrukciu:
±3 – veľmi významná zmena
±2 – významná zmena
±1 – malá zmena
0 – žiadna zmena
Vybraným kritériám je potrebné priradiť váhy
významnosti:
1 – malý význam
2 – väčší význam
3 – veľký význam
Počet a druh kritérií v jednotlivých kategóriách
je možné individuálne modifikovať pre konkrétne podmienky závislé od druhu posudzovaných
Tab. 2 Identifikačná tabuľka na posúdenie recyklačne
a demontáne spôsobilej konštrukcie výrobku
ENGINEERING.SK
HODNOTENIE MONOSTI AUTOMATIZÁCIE
ORIENTÁCIE A MANIPULÁCIE SO SÚČIASTKAMI
Metódu rozhodovacej analýzy je možné použiť aj pre hodnotenie súčiastok z hľadiska možnosti automatizácie ich orientácie a manipulácie. Riešené príklady kritérií sú uvedené v tab. 3.
Tab. 3 Identifikačná tabuľka kritérií na posudzovanie
súčiastok z hľadiska automatizovanej orientácie
a manipulácie
ZÁVER
Rozhodovacia analýza predstavuje hodnotenie navrhnutých riešení podľa viacerých kvantifikovateľných a nekvantifikovateľných kritérií,
možnosť aplikácie tak v rozhodovaní za podmienok istoty, ako aj s uvažovaním rizika.
Diskusia dosiahnutých výsledkov použitej metódy v riešenej úlohe je hodnotená v nasledujúcom histograme (obr. 2) podľa vopred stanovených kritérií.
Legenda k obr. 2:
1. použiteľnosť (2)
2. úspora času (0)
3. modifikovateľnosť (6)
4. zvýšenie variantnosti (6)
5. podpora tvorivosti (3)
6. prehľadnosť a názornosť (6)
7. aplikačná náročnosť (-1)
8. počítačové spracovanie (4)
Príspevok bol pripravený v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0102/11 – Metódy a techniky
experimentálneho modelovania vnútropodnikových výrobných a nevýrobných procesov a grantovej úlohy VEGA1/0688/12 – Výskum a aplikácia univerzálneho regulačného systému za
účelom ovládnutia zdroja budenia mechanických
sústav.
O AUTOROCH:
Obr. 2 Histogram dosiahnutých výsledkov podľa
zvolených kritérií
Je možné konštatovať, že postup aplikácie je
veľmi individuálny a výsledky v mnohom závisia od spôsobu modifikácie metódy. Exaktné
kvalitatívne hodnotenie tejto metódy je komplikované. Vo veľkej miere záleží na individualite a kreatívnosti projektanta, ktorý uvedenú
metódu používa. •
Ing. Miroslav Malák, PhD. – Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra manažmentu
Ing. Silvia Medvecká – Beňová, PhD. – Technická
univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra
konštruovania, dopravy a logistiky
POUITÁ LITERATÚRA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HARAUSOVÁ, H.: Manažérske funkcie. MPC Prešov. 2005. ISBN 80-8045-382-9
HARAUSOVÁ,H.:Procesné riadenie ako nástroj zefektívnenia organizácie. In: Zborník vedeckých
štúdií z výskumného grantu VEGA č. 1/4638/07 – Implementácia špecifických znalostných
a marketingových modelov a nástrojov v regionálnom rozvoji. Prešov 2009.
CHESBROUGH, H.: Open Innovation. Harvard Business Press, 2006. ISBN 1422102831
MALÁK, M. – NEUPAUEROVÁ, S.: Simulácia ako nástroj pre zvyšovanie efektívnosti a jej praktické
využitie. In: Manažment priemyselných podnikov. roč. 2, č. 3 (2005), s. 36-39. ISSN 1336-5592
MESÁROŠ, P. – KRŠÁK, B. 2009. Základy projektového manažmentu. Košice: VÚSI, 187 s.
ISBN 978-80-89383-03-0
PEKARČÍKOVÁ, M. – BOBKOVÁ, D. – TREBUŇA, P.: Demontáž elektrospotrebičov. In: Transfer
inovácií. č. 11 (2008), s. 191–193. ISSN 1337-7094
PRICE, E.: The Eye for Innovation. Yale University Press, 2007. ISBN 0300123701.
Trebuňa, P., Halčinová, J., Ižaríková, G.: Methods and principles of cluster analysis. In: Upravlenie
ekonomickoj: metody, modeli, texnologii: 1.– 3. 11. 2011, Ufa – Krasnoycolck. – Ufa: Ugatu, 2011
p. 40-42. ISBN 978-5-4221-0233-4
Trebuňa, P., Pekarčíková, M.: Simulation methods of risk analysis. In: Intercathedra. no. 27/4
(2011), p. 59-63. ISSN 1640-3622
Trebuňa, P.: Management models of production systems. In: Intercathedra. no. 26 (2010),
p. 155-158. ISSN 1640-3622
STROJÁRSTVO / STROJÍRENSTVÍ 3/2013
INNOVATION METHODS OF
MANAGERIAL EVALUATION
The paper is concerning of decision analysis, which can by applied
at phase of upper filled automatic assembly analysis. The goal of this paper is create and evaluate of reference
methodology in selected areas of upper filled automatic. The paper shortly
characterizes basic characters of assembly process, analyzes stature and
justness of assembly process. It includes selected methods, which can be
used in individual steps of projection
of assembly systems. Obtained results
will be verification. •
05/83
OBRÁBACIE STROJE
POHONY CNC OBRÁBACÍCH STROJOV
Pohon je jednou z najdôleitejších častí stroja. Jeho základnou úlohou v obrábacích strojoch je úprava a prenos energie.
TEXT/FOTO ING. MARIÁN SEMANČÍK A KOL., FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ SO SÍDLOM V PREŠOVE
Hlavnou výhodou harmonického prevodu je
veľký prevodový pomer, vysoká kinetická presnosť, malý mŕtvy chod prevodu, vysoká účinnosť. Jeho hlavná nevýhoda je citlivosť na torzné kmitanie. Limitné zaťaženie určuje pružné
koleso, ktoré je zaťažované cyklickým ohybom
a zároveň aj krutom.
Hlavné výhody planétových prevodov sú veľký prevodový pomer, malý mŕtvy chod. Medzi
nevýhody patrí vysoká obstarávacia cena a nízka účinnosť.
Obr. 1 Všeobecná bloková schéma pohonu
P
ohony je možné rozdeliť na základe
rôznych kritérií. Napríklad podľa
druhu vstupnej energie ich rozdeľujeme na mechanický, elektrický, hydraulický,
pneumatický. Všeobecná bloková schéma je zobrazená a popísaná na obr. 1.
V CNC strojoch sa vyskytujú viaceré pohony, no
v zásade ich môžeme rozdeliť na dva druhy, a to
pohon vretena a pohon posuvu.
POHON VRETENA
Môžeme ho definovať ako zariadenie, ktoré uvádza do činnosti obrábací nástroj, či už priamo,
alebo za pomoci rôznych prevodov a prípravkov. Základne požiadavky na pohon
vretena sú, aby pohon umožnil s dostatočnou presnosťou optimalizovať
reznú rýchlosť, umožnil konštantnú
reznú rýchlosť a jej nastavenie v dostatočne veľkom rozsahu v závislosti od meniaceho sa polomeru obrábania, zabezpečil potrebný výkon pre
obrábanie, a umožnil rýchle zastavenia vretena pri jeho vypnutí.
Pohon vretena vzhľadom na konštrukciu rozdeľujeme na:
a) Pohon s vloženým prevodom – jeho hlavná výhoda je v tom, že servomotor, synchrónny alebo asynchrónny motor, nemusí byť uložený
v tesnej blízkosti vretena, čo umožňuje určitú variabilitu usporiadania pohonu. Najväčšou nevýhodou
sú straty, ktoré vznikajú medzi jednotlivými časťami pohonu a vôle.
Varianty najčastejších vložených
prevodov sú: prevod remeňom, ozubenými kolesami, harmonický prevod a planétový prevod.
84 /06
Účinnosť prevodu remeňom sa pohybuje v rozmedzí 90 – 95 percent, v závislosti od druhu použitého remeňa. Ozubené remene sa používajú
hlavne pri prenose vysokých výkonov, kde nesmie dochádzať k preklzávaniu remeňa. Osobitnou skupinou sú ploché remene, ktoré nie
sú zdrojom vibrácií a ani ich neprenášajú z elektrického pohonu, keďže servomotor, synchrónny alebo asynchrónny motor majú menej presné ložiska než vreteno.
Prevod ozubenými kolesami – ide spravidla
o prevod jedným súkolesím. Účinnosť takéhoto
prevodu je približne 90 percent a s každým ďalším vloženým súkolesím klesá.
b) Pohon s priamym prevodom – je charakteristický neprítomnosťou prevodových prvkov.
Používa sa hlavne pre oblasť HSC (vysokorýchlostné obrábanie), kde je potrebný dynamický
stabilný pohon, nízka úroveň hluku, rovnomernosť chodu, presné riadenie polohy a kompaktnosť. Účinnosť takéhoto pohonu je takmer
100-percentná. Ich nevýhodou je vznikajúce
teplo a vyššia obstarávacia cena. Spojenie sa vykonáva dvomi spôsobmi – nalisovaním elektromotora, alebo servopohonu s vretenom, alebo
spojením spojkou.
c) Pohon elektrovretenom – motor je priamo
integrovaný do vretena, tzn. pohon je priamo
tvorený rotorom, ktorý sa nalisuje na hriadeľ
vretena. Motory primárne určené na použitie ako elektrovretená sa vyrábajú vo viacerých
radoch, kde sú podľa parametrov, ako je krútiaci moment, rýchlosť a výkon, rozdelené od
Obr. 2 Pohony vretien
a) prevod remeňom, b) prevod ozubeným súkolesím, c) harmonický prevod, d) planétový prevod,
e) priamy pohon vretena, f) elektrovreteno
ENGINEERING.SK
– ozubeného alebo
plochého
remeňa
– remeňový prevod. Tieto prevody
sa požívajú na prenos výkonu na väčšiu
vzdialenosť pri rovnomernom usporiadaní
osí remeníc. Ich ďalšou dôležitou funkciu
je, že slúžia ako tlmiaci člen a vyrovnávajú
ťahové napätie vzniknuté pôsobením motora,
– planétového prevodu – tento prevod sa
používa najčastejšie
v spojení s ďalšími prevodmi, a to kvôli svojmu vysokému prevodovému pomeru,
– vlnovkového – harObr. 3 Pohon posuvu
monického prevodu.
a) lineárny motor, b) prevod guľôčkovou skrutkou a maticou, c) remeňový prevod, d) planétový prevod, e) harmonický prevod, f) cykloidný prevod
Pozostáva z troch základných častí: 1. obehové koleso, 2. pružné koleso, 3. generátor
najmenších po najvyššie. Hlavnými výhoda- ako samostatný pohon bez použitia translačnévĺn. K pohybu dochádza pri excentrickom
mi sú krátky čas rozbehu v porovnaní s inými ho mechanizmu. Torzný motor vznikne zvinurotačnom pohybe generátora vĺn, ktorý depohonmi, veľmi dobrá polohovateľnosť, jedno- tím lineárneho motora do kruhu.
formuje pružné koleso a zároveň vytvára
duchá montáž a demontáž, kompaktný vzhľad, Skupinu lineárnych posuvov môžeme rozdeliť
jeho rotačný pohyb, keď časť ozubenia na
malá hmotnosť. Keďže majú malú veľkosť, z to- na lineárne servo a krokové motory a lineárne
pružnom kolese zapadne do ozubenia na
ho vyplýva aj ich hlavná nevýhoda, a to chlade- posuvy pomocou mechanizmu.
obehovom kolese,
nie. Vo väčších plášťoch je potrebné vytvoriť nútený obeh chladenia. Rozoznávame dva druhy Do tejto skupiny zaraďujeme prevody pomo- – cykloidného prevodu – ide o špeciálny druh
prevodu, ktorý na pohyb využíva excentriccou:
elektrovretien – synchrónne a asynchrónne.
ko-rotačný pohyb. Pozostáva z rýchlobež– guľôčkovej skrutky a matice – skrutkoného hriadeľa, cykloidného disku, krúžku
vé prevody. Účinnosť takéhoto prevodu je
POHON POSUVU
s valčekmi a pomaloobežného hriadeľa s val98 percent Tento prevod pozostáva z troch
Tento pohon je charakteristický vysokými močekmi,
častí: guľôčkovej skrutky, guľôčkovej matimentmi na rozdiel od pohonu vretien, pri ktoce a samotných guľôčiek. Rozoznávame tri – ozubených súkolies – čelné ozubené súkolerých je potrebný nielen moment, ale aj vyššie
sie, závitovkové súkolesie, používa sa aj ako
spôsoby zapojenia. Pri prvom spôsobe zapootáčky. V závislosti od druhu CNC stroja rozoprídavný prevod, ktorý slúži na zvýšenie alejenia je matica pevná a pohybuje sa skrutka.
znávame dva základné druhy – rotačné a lineárbo zníženie celkového prevodu pri mechaDruhý spôsob je opačný. Skrutka je pevná
ne posuvy.
nizmoch. Závitovkové súkolesie sa používa
a otáča sa matica. Tretí spôsob je ich komRotačné posuvy sú tvorené buď samotným poaj ako pomocný pohon pre rotačné osi. •
binácia, vtedy sa otáča aj skrutka aj matica.
honom (servopohon, elektromotor synchrónPripojenie tohto typu prevodu s pohonom
ny alebo asynchrónny), alebo je k nemu pridaje možné realizovať viacerými spôsobmi, SPOLUAUTORI:
ný translačný mechanizmus (remeňový prevod,
najčastejšie však: priame spojenie, spoje- Ing. Štefan Konečný, Ing. Michal Mochnaľ,
reťazový prevod, harmonický prevod, planénie ozubenými kolesami, spojenie remeňom Ing. Táňa Lazoríková, Ing. Ján Goban. Dohľad
tový prevod). Ďalšia možnosť je použitie torza spojenie vložením prevodovky.
ných motorov. Tento typ pohonu sa využíva
nad príspevkom – doc. Ing. Jozef Haľko, PhD.
LITERATÚRA
[1] PAVLENKO, S., HAĽKO, J., MAŠČENIK, J., NOVÁKOVÁ, M.: Časti strojov s podporou PC I.,
Prešov: FVT, Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009, 177 s., ISBN 978-80-553-0200-3
[2] MAREK, J. a kol.: Konstrukce CNC obráběcích strojů. Würzburg: MM publishing, s. r. o.,
2010, 420 s., ISBN 978-80-254-7980-3
[3] Harmonický prevod [on-line]. [cit. 2012-11-12]. Dostupné na internete: <http://www.
rrslovakia.sk/sk/clanky/68/Harmonicke-prevody-typu-H-P-M-S>
[4] Pohony [on-line]. [cit. 2012-11-12]. Dostupné na internete: < http://xinology.com >
[5] CNC vretená [on-line]. [cit. 2012-11-12]. Dostupné na internete: <http://www.rtftechnologies.
org/general/desktop-cnc-spindle2.html>
[6] Prevodové mechanizmy [on-line]. [cit. 2012-11-12]. Dostupné na internete: < http://www.
rem-technik.cz>
[7] Pohony obrábacích strojov [on-line]. [cit. 2012-11-12]. Dostupné na internete: <http://coptel.
coptkm.cz/index.php?action=2&doc=32542&docGroup=4981&cmd=0&instance=2>
STROJÁRSTVO / STROJÍRENSTVÍ 3/2013
DRIVE IN CNC MACHINE
Drive in CNC machine, is a very
important part of the machine.
Important is the spindle drive, without
which there tool not work, and
movement drive without which the
tool or workpiece not move. We have
more variant pohonu and here are
some of them. •
07/85
BURZA
mesačník
PLASTOVÉ VSTREKOVACIE FORMY (POP)
marec – březen 2013, číslo 3, ročník XVII
Španielska firma hľadá výrobcov plastových vstrekovacích foriem (polypropylénové),
ktorí by následne koncové produkty aj vyrábali. Ide o novú výrobu pre deti. Koncový produkt bude balený v SR a exportovaný do Španielska. Približné rozmery výrobku v cm sú
60x13x2 (výška x šírka x hĺbka). Výrobok je v procese patentovania, preto nie je možné poskytnúť plány.
ISSN 1335 – 2938, tematická skupina: A/7
cena 3 € / 90 Kč
UR133460
Zaregistrované MK SR, EV 3440/09
VYDÁVA:
MEDIA/ST, s. r. o.
Moyzesova 35, 010 01 Žilina
IČO: 36380849, IČ pre DPH: SK2020102568
PREDAJ SKLADU
Ponúkame na predaj skladové priestory v Modre s rozlohou 547 m2 (25 km od Bratislavy)
s pozemkom v celkovej výmere 2 361 m2. Výška skladu je 6 m. Prístupová cesta a manipulačné plochy pred skladom. Vjazd do areálu je možný aj TIR. IS: elektrina, plyn.
RIADITEĽKA:
Ing. Antónia Franeková, e-mail: [email protected]
tel.: +421/41/507 93 39
UR133465
ŠÉFREDAKTOR:
Mgr. Ján Minár, e-mail: [email protected],
[email protected]
tel.: +421/41/507 93 35, mobil: +421/901 740 780
DISTRIBÚCIA BATÉRIÍ
Spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku hľadá obchodných partnerov na distribúciu/veľkoobchod nových inovatívnych eco-friendly „AquaCell“ baterií. Ide o patentované, super
ľahké, vodou-aktivované spotrebiteľské batérie na každodenné použitie s neobmedzenou
trvanlivosť a bez škodlivých látok vo vnútri (ťažké kovy).
UR133461
PREDAJ HALY
REDAKCIA:
Mgr. Michal Múdrý, e-mail: [email protected]
tel.: +421/41/507 93 31
Ing. Eleonóra Bujačková, e-mail: [email protected]
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD., [email protected]
tel.: +421/55/602 27 12
REDAKČNÁ RADA:
2
Mám záujem predať halu v Trenčine, Súvoz 1 s rozlohou 11 000 m .
UR133458
NÁSTROJE NA VÝROBU Z KOMPOZITU
Španielska firma, ktorá pracuje v leteckom priemysle (jej klientmi sú Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier atď). hľadá pre nové projekty priemyselnú firmu, ktorá pracuje s CNC
strojmi, na výrobu nástrojov potrebných na výrobu leteckých častí z kompozitu (uhlíkové vlákna).
UR133462
ELEKTROMOTORY
Španielska firma hľadá dodávateľov na dodávky striedavých elektromotorov v počte 500
– 800 kusov mesačne.
UR133463
Ing. Peter Frankovský, PhD., dr.h.c. Prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.,
Doc. Ing. Pavol Božek, CSc., doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.,
prof. Alexander Ivanovich Korshunov, DrSc.,
prof. Ing. Ján Košturiak, PhD., doc. Ing. Marián Králik, CSc,
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc, prof. Ing. Kamil Ružička, CSc,
Ing. Štefan Svetský, PhD., doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.,
prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.
INZERTNÉ ODDELENIE:
Ľudmila Podhorcová – [email protected], 0903 50 90 91
Ing. Pavol Jurošek – [email protected], 0903 50 90 93
Roman Školník – [email protected], 0902 550 540
Ing. Slávka Babiaková – [email protected], 0903 027 227
Ing. Iveta Kanisová – [email protected], 0902 500 864
ŽILINA: Moyzesova 35, 010 01 Žilina
tel.: +421/41/564 03 70, fax: +421/41/564 03 71
BANSKÁ BYSTRICA: Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica
tel./fax: +421/48/415 25 77
PRAHA: Jeseniova 2863/50, 130 00 Praha – Žižkov
tel.: +420/774 907 600, [email protected]
GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Štúdio MEDIA/ST, Ing. Ján Jančo, tel.: +421/41/507 93 25
DRÔTY, KOVOVÉ PLETIVÁ…
Španielska firma Talleres Mecamat hľadá slovenských výrobcov drôtov, kovových pletív
a kovových dopravníkových pásov.
UR133464
ROZŠIRUJE:
MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a. s., Bratislava
a súkromní predajcovia
PREDPLATNÉ:
Kontakt: [email protected] • členovia SOPK kontakty zadarmo
• nečlenovia: 8,30 eur / adresa + 20 % DPH
86 /08
Celoročné: 25 € / 650 Kč prijíma redakcia
tel.: +421/41/564 03 70, e-mail: [email protected]
Nevyžiadané rukopisy a materiály redakcia
nevracia a nehonoruje.
Redakcia nezodpovedá za obsah a správnosť
inzercie a komerčných prezentácií.
Download

Marec 2013 - Strojárstvo