VŠEOBECNE ZÁ VAZNĚ NARIADENIE
OBCE VAJKOVCE č. 05/2012
O zneškodňovaní odpadových vôd
na území obce VAJKOVCE
Schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vajkovciach dňa 29.11.2011 uznesením č.:
/2011
Nadobúda účinnosť dňa: 14.12.2011
Bc. Ladislav Balla
starosta obce
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vajkovce 05/2012
o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Vajkovce
Obec Vajkovce súlade s ustanovením § 6 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 36 ods. 7) a § 23 ods. 2) a 7)
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov, zákona 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) a o zmene zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného
prostredia SR č. 397/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva dodávanej
vody verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva
vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a smerných číslach spotreby vody,
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, vydáva pre územie obce Vajkovce.
Všeobecne záväzné naradenie
č. 05/2012
o zneškodňovaní odpadových vôd na území Obce Vajkovce
§1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia číslo 05/2012 (ďalej len „VZN“) je v záujme
utvárania a ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce
1. určiť podmienky zneškodňovania odpadových vôd,
2. stanoviť požiadavky na výstavbu a prevádzku domových žúmp,
3. určiť podmienky zneškodňovania obsahu žúmp.
§2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto VZN
a) odpadovou vodou - je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych,
zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch,
pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda
zo skládok odpadov a odkalísk,
b) pôvodca odpadových vôd - je každý koho činnosťou odpadová voda vzniká,
c) splaškovou odpadovou vodou - je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým
z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích
zariadení a z iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách,
d) verejnou kanalizáciou - je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení
slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich
neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd,
e) žumpa - je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu odpadových
vôd z domácností.
2
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vajkovce 05/2012
o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Vajkovce
§3
Zneškodňovanie odpadových vôd
1. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pri ich likvidácii
dodržiavať všetky platné právne predpisy.
2. Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pripojiť
nehnuteľnosť v súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách (ďalej iba „zákon“) na verejnú kanalizáciu, ak táto je v
uvedenej časti obce Vajkovce vybudovaná a daná do prevádzky a splniť technické
podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia, ak vlastník nehnuteľnosti
nemá povolenie príslušného orgánu verejnej správy na iný spôsob nakladania s
odpadovými vodami. Povinnosť pripojenia sa ku kanalizácií vlastník nemá v prípade,
že obec Vajkovce nie je schopná finančne sa združiť s vlastníkom nehnuteľnosti na
vybudovaní tlakovej kanalizačnej prípojky.
3. Vlastník nehnuteľnosti podľa ods. 2 je povinný uzatvoriť zmluvu o združení s
vlastníkom kanalizácie a zmluvu o odvádzaní odpadovej vody s prevádzkovateľom
verejnej kanalizácie. Podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu určí vlastník resp.
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
4. Množstvo odvedených odpadových vôd sa stanoví:
a) na jednu domácnosť výpočtom podľa vzorca:
množstvo odvedených odpadových vôd na jednu domácnosť (l) = 90 1/deň x
počet osôb x počet dní.
b) u fyzických osôb - podnikateľov, právnických osôb a v bytových domoch na
základe odpočtu odobratej vody z verejného vodovodu.
5. V prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň odpadových vôd, ktorá
zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na
nakladanie s vodami, je zakázané vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie cez
domové čistiarne odpadových vôd a žumpy.
6. Vlastník nehnuteľnosti je povinný preukázať sa povolením príslušného orgánu
verejnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, ak sa vlastníka
netýkajú povinnosti podľa odsekov 2 a 3. V prípade domových čistiarní odpadových
vôd podmienky budovania a prevádzky určí v rozhodnutí príslušný orgán vodnej
správy.
7. Do kanalizácie nesmie byť odvedená zrážková voda.
§4
Cena za zneškodňovanie Odpadových vôd verejnou obecnou
kanalizáciou
1. Pri zneškodňovaní odpadových vôd prostredníctvom verejnej kanalizácie je
povinnosťou pôvodcu platiť poplatok (stočné) za množstvo odvedených odpadových
vôd verejnou kanalizáciou.
2. Cena za 1 m3 odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou je stanovená na
príslušný kalendárny rok na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví.
3
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vajkovce 05/2012
o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Vajkovce
3. Vlastník kanalizácie - obec Vajkovce poskytne producentom odpadových vôd
v súčinnosti s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie zľavy z poplatku za odvádzanie
odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou V nasledovných prípadoch:
a) 100% - za obdobie, počas ktorého sa poplatník dlhodobo zdržiava v zahraničí viac ako
90 po sebe nasledujúcich dní.
Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad
potvrdzujúci túto právnu skutočnosť (pracovná zmluva, potvrdenie od zamestnávateľa,
potvrdenie z vojenskej správy resp. čestné vyhlásenie)
b) 50% - za obdobie, počas ktorého študent študuje na území SR alebo v zahraničí
(vysoké a stredné školy, odborné učilištia).
Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie potvrdenia o dennom štúdiu na území SR a
dokladu o ubytovaní V internáte, resp. potvrdenie o prechodnom pobyte.
§5
Stavebné podmienky na budovanie žumpy
1. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej
kanalizácie.
2. Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným právnym predpisom a technickým
normám.
3. Žumpa musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie
stavby na verejnú kanalizáciu.
4. Žumpa musí byť umiestnená tak, aby k nej bol umožnený prístup pre fekálny
automobil, aby bolo možné vyberať jej obsah a aby boli dodržané minimálne –
normou stanovené vzdialenosti žumpy od budov a vodných zdrojov.
5. Dno a steny žumpy musia byť vodotesné.
6. Stavebník je povinný predložiť doklad o vodonepriepustnosti žumpy, vypracovaný
osobou oprávnenou takýto doklad vydať, pri kolaudačnom konaní. Doklad o
vodonepriepustnosti žumpy zostane zachovaný.
§6
Prevádzkové požiadavky žumpy
1. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť jej vyprázdňovanie v intervaloch primeraných
kapacite žumpy a na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických alebo
fyzických osôb.
2. Zakazuje sa vypúšťanie obsahu žúmp na záhrady, do povrchových a do podzemných
vôd.
3. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie poverených zamestnancov
Obce Vajkovce doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy. Za takýto
doklad sa považuje doklad prevádzkovateľa ČOV, kde boli odpadové vody
zneškodnené.
4
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vajkovce 05/2012
o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Vajkovce
4. Prevádzkovateľ žumpy je povinný uschovať doklad o zneškodňovaní odpadových vôd
zo žumpy po dobu jedného roka, odo dňa zneškodnenia odpadových vôd.
5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný v prípadoch hodných osobitného zreteľa nechať
vypracovať nový doklad o vodotesnosti žumpy. Ide najmä o prípady, kedy je dôvodné
podozrenie, že prevádzkou žumpy môže dochádzať k znečisťovaniu vôd.
§7
Sankcie
1. Starosta obce Vajkovce môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia, v zmysle § 13
ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
2. Priestupkom proti poriadku v zmysle § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov je porušenie povinností ustanovených týmto všeobecne
záväzným nariadením, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh obce Vajkovce.
§8
Záverečné ustanovenia
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce Vajkovce o zneškodňovaní
odpadových vôd na území Obce Vajkovce sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Vajkovce z roku 2008.
Obecné zastupiteľstvo vo Vajkovciach sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa 29.11.2011.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14.12.2011.
Vo Vajkovciach 29.11.2011
Bc. Ladislav Balla
starosta obce
5
Download

VŠEOBECNE ZÁ VAZNĚ NARIADENIE OBCE VAJKOVCE č. 05