www.
Obchod s oblečením
.sk
0904 656 040
0915 220 703
Turčianske Teplice - Diviaky
R14041729
R14041731
R14041730
číslo 4
ročník 4
NÁKLAD
44 000
www.telegraf.sk
apríl 2014
neskúmame
bankové registre
nemusíte ničím ručiť!
0907 844 887
R14021709
●● Janka a Aneta šíria zdravé stravovanie v mene Jamieho Oliviera (na snímke vľavo hore). Foto: Mária Candráková
Kuchárka bez čapice
●● Martinčanka Janica Lacová (34) si vyskúšala rôzne profesie, aby sa napokon
upísala zdravému stravovaniu a jeho propagácii. Jej nadšenie zaujalo samotnú
britskú celosvetovo známu hviezdu – šéfkuchára bez čapice Jamieho Oliviera.
V roku 2012 ju prijal do svojho tímu ambasádorov z celého sveta, aby mu
pomohla šíriť myšlienky zdravého stravovania na Slovensku.
Janica, ako sa ti to podarilo?
Rada sa učím nové veci,
vzdelávam sa a rozširujem
obzory nielen sebe, ale aj
iným. Do výzvy Jamieho
Olivera som sa prihlásila
s mojím projektom Jem iné.
Zapáčila sa mu filozofia,
spôsob myslenia aj moja
komunikácia. Vďaka tomu
mi ponúkol pozíciu ambasádora pre Slovenskú republiku. Logicky a s rados-
ťou som ju prijala. Okrem
mňa je v tomto projekte
zapojená aj najlepšia kamarátka a súčasne kolegyňa
Aneta Orosiová. Obe mu
pravidelne posielame správy tom, ako šírime osvetu
v rámci krajiny. Olivier má
po celom svete okolo 900
ambasádorov. Sme komunita, ktorá medzi sebou
zdieľa nápady, úspechy
aj neúspechy. Je to veľmi
inšpiratívne a niekedy až
dojemné.
Pokračovanie na str. 4
R14021711
0904 656 040
0915 220 703
o
zd
vo
o
D
3k
m
10 %
zľava pri
predložení kupónu
R14041732
Spravodajstvo
Padli...
Úprava okolia schodov je súčasťou revitalizácie Slovenského národného múzea. Odstránila sa náletová zeleň
a zeleň, ktorá bola nasadená „bezhlavo“. Do konca roka
2014 plánuje mesto vysadiť nové dreviny.
99,6 MHz
2
Preháňajú sa na slnku
i v daždi
●● Výhody krytého
dopravného ihriska si
užívajú deti v MŠ na
Družstevnej ulici. Nadácia
Volkswagen Slovakia (VW
SK) v spolupráci s mestom
Martin a mestskou
časťou Martin-Sever
zrekonštruovali zanedbanú
terasu budovy školy.
Dodaním detského dopravného ihriska umožnili
deťom nielen pohyb, ale
aj učenie sa základov dopravnej výchovy hravou
formou.
„Prinášať deťom vzdelávanie hravou formou je
ten najlepší spôsob. V prípade dopravnej výchovy
je to o to dôležitejšie, že
ide o vedomosti, ktoré ich
budú sprevádzať celý život. V rámci nášho grantového programu Bezpečne
na cestách sa preto zameriavame na mládež i tých
najmenších,“ povedal Eric
Reuting, predseda správnej
rady Nadácie VW SK.
Terasa bola pôvodne vo
veľmi zlom stave. Jej opravou a zasklením vznikol
priestor, ktorý deti môžu
využívať počas celého
roka. Stavebné práce sa začali v októbri 2013. Terasa
sa zasklila a zateplila, vymenila sa dlažba, potrebné
boli maliarske a elektroinštalačné práce. Na sumu
14 400 eur sa poskladala
Nadácia VW SK, mesto
Martin a mestská časť Mar-
tin-Sever. Vybavenie detského ihriska si vzala pod
patronát nadácia.
Nadácia VW SK spolupracuje s materskou školou
na Družstevnej ulici v Martine už tri roky. Vtedy iniciovala spustenie bilingválnej slovenskonemeckej
výchovy obohatenej o tzv.
technický koncept. Ten je
zameraný na rozvoj pozitívneho vzťahu detí k prírodným vedám a technike.
Text a foto:
Kamila Balcová
Vracajú sa domov
●● Tí, ktorí nás koncom leta opustili, sa vracajú do
Turca, aby u nás vyviedli mláďaťá.
„S bocianmi je to na
spadnutie. Prilietajú aj iné
sťahovavé vtáky, podľa
zavedeného harmonogramu,“ hovorí Ján Topercer,
ekológ. Už vo februári prileteli škovránky, škorce,
drozdy trskotavé (niektoré
z nich tu aj zimovali), trasochvosty horské i biele,
strnádky, pinky, červienky,
neskôr žltochvosty a drozdy plavé, a iné. Ani rastliny
to zatiaľ s kvitnutím nijako
●● Žabokrecký bocian si na
návrat vybral chladný upršaný
24. marec. Foto: iš
Foto: Milan Nemček
●● Foto: Lukáš Krajčovič
nepreháňajú - okrem „stálic“ sedmokrások vyrašili
vo februári liesky, jelše, neskôr podbele, rakyty a niektoré ďalšie vŕby, prvosienky bezbyľové. V marci sa
pridali prvosienky vyššie,
chochlačky duté, veternice hájne aj iskerníkovité,
blyskáče cibuľkaté.
lg
3
99,6 MHz
Deti a mamy
stále spolu
Spravodajstvo / Reklama
Prepísali skoro
500-tisíc objektov
●● Viac ako dvetisíc eur sa podarilo vyzbierať na
rekonštrukciu izby pre matky, ktoré sprevádzajú
svoje choré deti pri hospitalizácii na detskej JIS
v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM).
Občianske združenie Matka a dieťa Turca vyzbieralo
túto sumu na 7. benefičnom
koncerte, na ktorom vystúpila Sisa Sklovská, Richard
Rikkon a Félix Slováček.
Umelci na koncerte vyčarovali skvelú atmosféru a koncert sa pretiahol
až do neskorých hodín aj
vďaka úžasnému publiku.
Výťažok z akcie bude použitý na spomenutú rekonštrukciu, ktorá spadá do
projektu Mama a ja spolu vždy! Jej financovanie bude
viaczdrojové. Časť sumy
získa združenie z grantov,
časť z verejných zbierok
usporiadaných na tento
účel. Zvyšok sumy plánujú
členky združenia doplniť
z darovaných vlaňajších
a tohtoročných 2 % z daní
podporovateľov.
OZ pomáha v Univerzitnej nemocnici Martin už od
roku 2006 na viacerých oddeleniach, kde sú hospitalizované deti a mnohokrát
aj ich rodičia, napríklad
na neonatologickej klinike, klinike detí a dorastu,
fyziatricko-rehabilitačnom
oddelení, llinike detskej
chirurgie, psychiatrickej
klinike ale aj v Základnej
škole pri UNM.
Okrem pomoci v nemocnici sa združenie venuje aj
zdraviu detí a zmysluplnému tráveniu voľného času
detí, spolupracuje s Turčianskou galériou a vydalo DVD
Chceme krásne rásť pod záštitou Svetovej zdravotníckej
organizácie s podporou Ministerstva školstva SR. DVD
je určené pre deti školského
veku, obsahuje cvičebné zostavy pre správne držanie
tela, aj návod na správne
stravovanie a životosprávu.
OZ Matka a dieťa Turca pomohlo od roku 2006 deťom
sumou viac ako 120 000 €.
P. Piršelová
Foto: Igor Pĺž
Slovenská
národná
knižnica (SNK) zdigitalizovala v roku 2013
takmer 500-tisíc objektov. To znamená,
že ku koncu roka 2013
bolo zdigitalizovaných
spolu takmer 700-tisíc
objektov. O národnom
projekte Digitálna knižnica a digitálny archív
informovala generálna
riaditeľka SNK Katarína Krištofová. „V rámci
projektu sa vyčerpalo
viac ako dva milióny
eur, pričom celkové
čerpanie na realizáciu
projektu ku koncu roka
predstavovalo viac než
sedem miliónov eur,“
povedala
Krištofová.
S mimoriadnym záujmom verejnosti sa
stretlo aj zverejňovanie
vybraných zdigitalizovaných diel na stránke
projektu
www.dikda.
eu, ktorá zaznamenala
takmer 50 tisíc návštev.
mš
R14041733
Publicistika / Spravodajstvo
Eurofondy
nám zmenili
tvár
●● Žilinský
samosprávny kraj (ŽSK)
využil v programovom
období 2007 – 2013
možnosť čerpania
eurofondov naplno.
V súčasnosti má územie
kraja schválených nenávratných 1,6 miliardy
eur. „V rýchlosti čerpania sme na úrovni 64 %,
čo predstavuje najrýchlejšie tempo spomedzi
všetkých krajov. Prijímatelia nenávratných finančných prostriedkov,
medzi ktorých patria
okrem župy aj mestá,
obce, univerzity či tretí
sektor, totiž realizujú
svoje projekty v zmysle dohodnutých harmonogramov,“ uviedla
hovorkyňa kraja Hana
Danová.
Vďaka eurofondom sa
v ŽSK opravilo 190 km
ciest, 72 obcí a miest má
nové námestia a oddychové zóny. Školy sa zmenili
na nepoznanie, v sociálnej oblasti prešli mnohé domovy stavebnými
úpravami, ktoré prispeli
ku skvalitňovaniu služieb.
Obnovou prešli aj kultúrne pamiatky.
Po úspešných projektoch a zrealizovaných
cieľoch je na rade príprava na budúce programové obdobie 2014 – 2020.
Opäť bude prioritou dopravná infraštruktúra,
školstvo a sociálne veci,
zdravotníctvo a kultúrne pamiatky.
ŽSK sa taktiež veľmi aktívne zúčastňuje
na príprave programov
cezhraničnej spolupráce Poľsko – SR a SR –
Česká republika. Tieto
investície by sa mali
prejaviť na kvalite života
obyvateľov a fungovaní
verejných a súkromných
inštitúcií pôsobiacich na
území kraja.
dan
99,6 MHz
4
Pokračovanie z 1. strany
Čo z toho vyplýva pre
Slovensko?
Spolu s Anetou sa snažíme vypracovať program aj
pre Slovensko. Materiály,
ktoré od Jamieho dostávame, sú veľakrát stavané na
anglický či americký trh,
takže ich musíme prispôsobovať na naše podmienky.
Snažíme sa vzdelávať, robíme prednášky, workshopy,
ochutnávky a spoluorganizujeme viaceré gastro
eventy na Slovensku.
Takže preto sa snažíš
o zmenu stravovania už
v materských a základných školách...
Áno, preto. Jamie hovorí, že každé dieťa má mať
základné vzdelanie. A do
toho spadá aj náuka o jedle
a výžive, pretože ich dopad
na zdravie a celkový zdravotný stav je dôležitý. Snažíme sa rozvíjať aktivity,
ktoré priamo súvisia s informovanosťou detí a rodiny, lebo práve tam prvotné
vzdelávanie začína. Škola
je v tomto prípade až sekundárna.
V lete sa vám podarilo
rozbehnúť aj osvetu na
dvoch najväčších hudobných festivaloch. Zaujali
ste mladých, ktorí tam šli
kvôli hudbe?
Myslím si, že áno. Obhajovali sme tam potrebu
kvalitného jedla tak, že
sme tam otvorili špeciálne
zóny s jedlom. V spolupráci s Bratislavských regálom sme ponúkali poctivý
fast food, aj naaranžovali
showroom zdravšieho varenia. To, čo podporujeme,
sme predstavili desaťtisícom ľudí a stretli sme sa
s pozitívnym ohlasom.
Taktiež sa nám podarilo
sprostredkovať
kvalitné
jedlo na rôzne veľké konferencie, módne prehliadky, ale aj zorganizovať
viaceré nedeľné brunche.
Zorganizovali sme diskusie na rôzne témy týkajúce
sa gastronómie, zúčastnili sa konferencií v Prahe,
prednášali o zdravej výžive na školách v Bratislave
●● Foto: Martin Črep
●● Foto: Marika Majorová
a v týchto dňoch rozbiehame prvú vlastnú “Jem iné”
prevádzku v Starej Tržnici
v historickom centre Bratislavy.
Čo ťa doviedlo k zmene
životného štýlu a výživy?
Narodila som sa v znamení Rýb. Plávam proti prúdu a riadim sa japonským
heslom: „Prosíme tých,
ktorí tvrdia, že to nejde, aby
nestáli v ceste tým, ktorí to
už robia“. Týmto spôsobom
myslenia sa však človek
ľahko stretne so sydrómom
vyhorenia. To sa prejavilo aj
u mňa na zdraví a tak som
sa plynule dostala ku zmenám v stravovaní. Treba si
uvedomiť, že kvalita toho,
čo jeme a konzumácia lokálnych sezónnych surovín
je veľmi dôležitá. Otázka
financii je v tomto prípade
veľmi krátkozraká. Áno,
letáky propagujú lacné produkty a tie kvalitnejšie nám
potom pripadajú drahšie.
Dlhodobou konzumáciou
lacných a nekvalitných potravín si spôsobujeme zdravotné problémy. No a potom investujeme nemalé
peniaze do potravinových
doplnkov a liekov. Takže
lacné potraviny nás prídu
napokon oveľa drahšie. Ale
to si málokto uvedomuje.
Žiaľ bohu, situácia mnohých rodín nie je ružová
a je ťažké uprednostniť
kvalitu…
Áno, ale treba si uvedomiť, že menej je niekedy
viac – že potrebujem viac
Janica Lacová vyštudovala marketingovú komunikáciu. V roku 2003 si založila vlastnú továreň na nápady – janica.sk / Factory of Ideas. Vytvorila si značku Jem iné, ktorá vzdeláva v oblasti zdravej výživy
a tvorí jednoduché recepty s rozumným využitím
lokálnych zdrojov. Snaží sa rozvíjať v ľuďoch kreativitu aj v kuchyni. V roku 2012 získala status ambasádora nadácie Jamieho Oliviera - Food Revolution
Foundation na Slovensku. Od roku 2013 pracuje na
obnovení priestorov bratislavskej Starej Tržnice, kde
v máji 2014 uvedie do prevádzky Food Hub - teoretickú a praktickú školu varenia. Do Martina sa rada
vracia za svojou rodinou minimálne 12-krát do roka.
nekvalitnej suroviny alebo menej tej kvalitnej, aby
som sa nasýtila. Kým si
toto neuvedomíme, kvalita bude na úkor kvantity.
Hoci pomaly vidieť prevrat v zmýšľaní, potrvá
ešte roky, kým sa vymenia
skôrnatené generácie za tie
mladé s novými obzormi.
Naozaj si myslíš, že
zdravšie a kvalitnejšie
jedlá vytlačia tie lacnejšie
a notoricky zaužívané?
Bolo by naivné takto radikálne rozmýšlať. Sme
pohodlní a zmanipulovaní
dobou. Ale našťastie, stále viac a viac ľudí prestáva mlčať a začína hovoriť.
A dosť nahlas.
Organizuješ tzv. Food
Revolution Day. Čo je to?
Je to medzinárodný deň
dobrého jedla a informovanosti o ňom. Vlani sme
ho zorganizovali po prvýkrát a “chytilo” to približne
120 miest. Tento rok plánujeme ponúknuť širokej
verejnosti aj potravinové trhy, bloky prednášok
a workshopov, ale aj veselé
brunche na „oslavu“ poctivého a zdravšieho jedla.
Vlastný „Food Revolution
Day“ si môžete urobiť aj
doma na záhrade či balkóne v kruhu vašich priateľov
a rodiny, dôležitá je spoločná myšlienka. Tento rok sa
uskutoční 16. - 17. mája.
Linda Giertli
5
Spravodajstvo
99,6 MHz
Vybláznite sa na lane
Tabuľa Lazišťanovi
●● Na dome, v ktorom žil a tvoril čestný občan Sučian
Eugen Lazišťan, odhalili pamätnú tabuľu. Jej autorom
je akademický sochár Peter Sulík.
●● Už čoskoro sa deti
aj dospelí budú môcť
vyblázniť v novom
lezeckom parku, ktorý
pribudne na Medokýši.
Park bude vhodný pre deti
od 4 rokov a bude obsahovať tri okruhové dráhy pre
deti aj dospelých. Postupne
do areálu pribudne aj obľúbená hra Človeče, nehnevaj
sa v nadrozmernej veľkosti, nadrozmerný šach, rus-
●● V parku sa stavajú posledné prekážky a vykonávajú
bezpečnostné testovania.
Foto: Pavol Szegény
„Táto tabuľa bude pripomínať súčasníkom, ale aj budúcim pokoleniam veľké
životné dielo a pamiatku
na vzácneho, charizmatického človeka, akým bol
umelec a človek s veľkým
Č, majster Eugen Lazišťan,“
povedal starosta obce Jozef
Petráš.
Eugen Lazišťan sa narodil
8. marca 1917 v Hriňovej a v
Sučanoch žil od roku 1923 až
do smrti v roku 2006. V roku
1999 mu bolo udelené čestné
občianstvo Sučian.
Ako fotograf začínal E.
Lazišťan v Matici slovenskej. Dlhé roky pracoval
vo vydavateľstve Osveta
v Martine. Pôsobil aj v Slovenskom národnom múzeu
v Martine, kde sa zaslúžil
o prípravu expozície Karola Plicku v Blatnici.
Text a foto: obec Sučany
ké kolky a veľa iných zaujímavých atrakcií.
Prekvapením bude aj
reštaurácia v tvare londýnskeho dvojposchodového
autobusu, ku ktorému by sa
neskôr mala pridať reštaurácia v tvare lode a lietadla.
Areál by sa mohol stať aj
cieľom školských výletov,
cez leto zas dejiskom denných detských táborov.
Divadelné dosky opäť ožili
●● Predposledný marcový
víkend patril Turčianskym
divadelným dňom
a ochotníckemu divadlu.
Divadelné dosky ožili v Turčianskych Tepliciach, Kláštore
pod Znievom a Belej-Duliciach.
V dvoch kategóriách sa predstavilo šesť súborov. Medzi dospelými
amatérmi odohrali predstavenia
súbory z Belej-Dulíc, Lipovca,
Blatnice, Kláštora pod Znievom
a Žabokriek. V kategórii mladých
amáterov (do 26 rokov) sa prestavilo len Tanečné divadlo Shadow
of music pri TO ZUŠ Turč. Teplice.
Odbornej porote predsedal Jozef
Abafi, herec Bábkového divadla
Žilina, a vedúci žilinského divadelného súboru Makovice.
Turčiansky región na krajskej
prehliadke Belopotockého Mikuláš budú v Liptovskom Mikuláši
v dňoch 4. - 8. mája reprezentovať
ochotníci zo Znievskeho rado(sť)
dajného divadla v Kláštore pod
Znievom s hrou Šľachtické hniezdo
(réžia: Ľ. Krkošková)
a Tanečné divadlo
Shadow of music pri
TO ZUŠ Turčianske
Teplice so svojou Labuťou piesňou (réžia
Monika Kajanová).
DS pri OcÚ v Žabokrekoch s inscenáciou
Rodinné
nezhody (réžia: M.
Zachar, ml.) skončil
na 2. mieste. DS pri
OcÚ a MO Matice
●● Divadelný súbor Za Váhom Lipovec.
zbojníkov Rajnohu (Blatnica) a M.
Sovčíka, ktorý sa skvelo zhostil postavy policajta (Lipovec).
Podujatie pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja spolu
s obcou Belá-Dulice.
Branislav Kohút
Foto: TKS Martin
Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
●Divadelný
●
súbor pri OcÚ a MO MS Belá-Dulice.
slovenskej v Belej-Duliciach s hrou Pacientka (réžia: J. Benčík) sa
umiestnil na 3. mieste.
Cenu za ženský herecký výkon si odniesla
J. Kašková za postavu
Márie Dmitrijevnej Kalitinovej (Kláštor pod
Znievom). Za mužský
herecký výkon ocenila
porota A. Náčiniaka,
ktorý stvárnil kapitána
Spravodajstvo
Ako žijú
hendikepovaní
Žilinský samosprávny
kraj (ŽSK) v spolupráci
s občianskym združením Parasport24 – klub
handicapovaných športovcov Slovenska učil
stredoškolákov, ako sa
majú správať k hendikepovaným.
Prednášky pod názvom „Ako vnímať hendikep“ im čo najlepšou
formou priblížili bežný
život postihnutých ľudí
– v zmysle ich normálneho života. Podobný projekt sa zatiaľ nerealizoval nikde na Slovensku
a účinkujúci v priebehu
1,5 hodiny prostredníctvom vtipu spolu s kultúrnym
programom
zoznámili študentov zo
Žilinského kraja s hendikepom takým, aký naozaj je. Prednášky viedli
manažér OZ Miroslav
Buľovský a hendikepovaná maliarka Pavlína
Triščová. Prednáška sa
konala na Spojenej škole
v Martine. Informovala
o tom hovorkyňa ŽSK
Hana Danová.
99,6 MHz
6
Z čiernej stavby už legálna nebude
●● Čiernym stavbám má
na Slovensku odzvoniť.
Stavať bez povolenia
a stavbu zlegalizovať
až dodatočne totiž
s platnosťou nového
stavebného zákona od
júla 2014 už nebude
možné.
Stavebník nepovolenej, tzv.
čiernej stavby bude môcť
podľa návrhu nového stavebného zákona požiadať
o dodatočné stavebné povolenie iba do jedného roka
od účinnosti zákona. Po
uplynutí tohto prechodného obdobia nebude možné
požiadať o dodatočnú legalizáciu žiadnej stavby.
Nový stavebný zákon, ktorý má nadobudnúť účinnosť 1. júla 2014, nanovo
rieši problematiku nepovolených stavieb.
Dodatočné
povolenie
čiernej stavby bude možné
žiadať do 30. 6. 2015. Starý
stavebný zákon s mnohými
zmenami platí na Slovensku
od roku 1976. Nový má oveľa efektívnejšie riešiť súčasné
problémy. Jednoročná lehota
nie je obdobím, v ktorom
možno nepovolené stavby
zlegalizovať, ale obdobím,
v ktorom možno požiadať
o riadne stavebné konanie.
Ak tak vlastník nelegálnej stavby neurobí alebo ak
podľa riadnych predpisov
nemôžu byť zlegalizované,
stavebný úrad rozhodne
o ich odstránení. Zákon
bude zároveň oveľa prísnejší k nelegálnym stavbám
v procese výstavby. Ak
stavebník
neuposlúchne
výzvu na zastavenie stavby, bude možné napríklad
uzatvoriť stavenisko, odpojiť ho od dodávok vody
a energií. Ten, kto neuposlúchne, dopustí sa trestné-
ho činu. V prípade, že zhotoviteľ i napriek tomu tak
nebude konať, v prípade
ak ide o právnickú osobu,
bude môcť aj stratiť živnostenské oprávnenie, resp.
oprávnenie podnikať.
Aj staré neskolaudované domy či chaty chce štát
dodatočne legalizovať len
do polovice roka 2015, ale
potom sa bude môcť stavať
až po pridelení stavebného
povolenia. V opačnom prípade bude staviteľovi hroziť
v krajnom prípade až väzenie. O tom, že možnosť požiadať o dodatočné stavebné
povolenie s obľubou stavbári využívali. Podľa súčasné-
ho stavu bolo problémom to,
že sa nevedelo nájsť opatrenie na odstránenie čiernej
stavby. Pretože je možné
ju dodatočne zlegalizovať.
Nový zákon hovorí o tom,
že ak stavebný úrad zistí, že
dochádza k čiernej stavbe,
dodatočná legalizácia nebude možná a stavebný úrad
nariadi odstránenie stavby.
Veľakrát totiž zhotoviteľ
rátal s tým, že bude mať dodatočné náklady na pokutu,
ale stálo mu to za to.
Stavebný úrad nariadi
zhotoviteľovi zbúrať stavbu, pričom náklady na jej
odstránenie bude znášať
zhotoviteľ.
Ak ani tak
nebude čierna stavba odstránená, nastane dražba
nehnuteľnosti. Nový vlastník bude mať povinnosť
čiernu stavbu odstrániť.
Nový stavebný zákon by
mal byť lepším bičom na
čiernych staviteľov. Tresty
za čierne stavby by mali
byť omnoho prísnejšie. No,
naopak, nový zákon bude
presne špecifikovať malé
stavby, ktoré stavebné povolenie ani oznámenie potrebovať nebudú.
Marián Babinský
Pozor: reflexné prvky sú povinné
dzať úmrtiam na našich
cestách,“ dodal Petrovič.
●● S novým rokom vstúpila do platnosti novela zákona
o cestnej premávke. Podľa nej sú chodci povinní chrániť
sa pri zníženej viditeľnosti počas pohybu na vozovke
reflexnými prvkami alebo reflexným odevom. Platí to
v obci i mimo nej.
Osvetu v súvislosti s bezpečnosťou na cestách šíri
systematicky a dlhodobo aj
martinská mestská polícia.
„V rámci prípadnej represie
nemáme žiadne kompetencie. S deťmi a mládežou, ktorí bývajú v cestnej premávke
najzraniteľnejší, spolupracujeme už od roku 2005. Ide
o prevenčné
programy
„Kamarát AX“ a „Chcem byť
tvoj kamarát“. Ich súčasťou
je aj rozdávanie reflexných
prvkov - viest, návlekov na
batohy, rukávových pásikov,
aj tzv. príveskov - blikačiek,“ zhrnul osvetu náčelník martinských mestských
policajtov Igor Húska.
lg
foto: weiss
Chodcov
upozorňujú
S príchodom jari začala
Mestská polícia v Turč.
Tepliciach
upozorňovať
chodcov na to, aby používali reflexné prvky. Práve
absencia reflexných prvkoch na odevoch, obuvi či
ruksakoch býva najčastejšou príčinou dopravnej nehody s účasťou chodca.
„Príslušníci mestskej polície budú kontrolovať dodržiavanie tohto zákona.
Nezodpovedných
chodcov napomenú a dajú im
reflexný pásik. Najdôležitejšie je, aby bol chodec na
ceste viditeľný, a tým sa
stáva práve vďaka reflexným prvkom, ktoré odrážajú svetlo,“ vysvetľuje
náčelník MsP Peter Petrovič. Veď na bezpečnosti by
malo záležať v prvom rade
samotnému chodcovi.
„Naším cieľom nie je represia, prioritou je naučiť
chodcov chrániť si vlastný
život, zdravie a predchá-
Venujú sa prevencii
7
Spravodajstvo / Reklama
99,6 MHz
Beh zdravia
Už tradične v posledný aprílový deň organizuje mesto Turčianske Teplice podujatie pre všetkých športových nadšencov Beh zdravia. V tomto
roku to už bude jubilejný 35. ročník. Pred hlavným 10 km behom budú
mať budú mať možnosť zabehnúť si aj tí najmenší, na ktorých opäť čaká aj
odmena. Hlavný beh bude odštartovaný v centre mesta pred mestským
úradom a bude pokračovať až k lesoparku Bôr.
Nasťa inšpirovala džudistov
●● Medzinárodnej veľkej ceny Banskej Bystrice sa zúčastnili
džudisti z piatich štátov.
Judoclub ZŤS Martin reprezentovalo osem pretekárov. Najlepšie
sa darilo F. Končekovi a A. Kanasovi, ktorí získali zlato. Striebro si odniesol Dominik Duong.
Preteky otvorila aj dvojnásobná
olympijská medajlistka Anastasiya Kuzminová, ktorá je pre deti
veľkým vzorom. Všetkých športovcov privítala a popriala im
veľa športových úspechov.
Majstrovstiev kraja starších
a mladších žiakov v jude, ktoré sa
konali 22. 3. v športovej hale na
Podháji, sa zúčastnilo 17 oddielov
zo stredoslovenského regiónu.
Mesto Martin reprezentovali 11
džudisti z Judoclub ZŤS Martin.
Najlepšie si počínali F. Konček
(kat. do 32 kg) a M. Maruna (kat.
do 38 kg), V. Tomčány (kat. do
50 kg) a M. Rutkay (kat. do 55 kg).
Striebro si odniesol v kategórii do
66 kg T. Slezák. Bronz si odniesol
v kategórii do 36 kg M. Mendel.
Všetci sa automaticky nominovali na majstrovstvá Slovenska.
Všetkým držíme palce, aby robili
dobré meno sebe aj mestu Martin.
I. Zanovit
Každý vyhodí 370 kíl odpadkov
Mesto Martin
pripravilo pravidelné
Veľkonočné trhy
tradičných výrobkova remesiel 17. apríla
na Divadelnom námestí.
Vážení občania,
ďakujem vám za vašu
prejavenú dôveru a podporu.
Prajem vám veľa zdravia, šťastia,
a pokoja v osobnom aj pracovnom živote.
VRÚTKY - V roku 2013 vyprodukovali občania Vrútok 2 791,92 ton komunálneho odpadu. To v prepočte znamená, že jeden obyvateľ mesta vyviezol na skládku 370,28 kg komunálneho odpadu. Ďalších 27,4 kg na osobu tvorí separovaný zber (bez biologického odpadu). Najviac sa separuje
sklo (8,39 kg/os), plasty (6,48 kg/os), tetrapaky (0,14 kg/os.), kovy (0,20 kg/
os.), papier (5,29 kg/os.) a šatstvo (2,55 kg/os.). Čím viac obyvatelia separujú, tým menej odpadu putuje na riadenú spoplatnenú skládku. To sa
odrazí na výške sumy za likvidáciu odpadu a teda i na poplatku občana
Vrútok za komunálny odpad.
vrút
S
ský
Ján Č
u
o
úct
ur
arnog
R14041735
Publicistika / Reklama
Na margo
Luxus menom autobus MHD
8
99,6 MHz
Odborníci na farby a laky
●● Čo už je len toto za luxus? Cestovať autobusom MHD z Martina
do Vrútok alebo opačným smerom? Sám som to neabsolvoval už
desaťročie. Možno z obavy, že by som skončil stlačený ako môj
každodenný ranný citrón, možno z obavy, že by mi krásna mladá
slečna, ktorej z výšky nepozerám práve do očí, náhle povedala:
„Sadnite si, ujo!!!“
Najskôr to ale bude tým, že na
to nemám čas. A čas sú „niečo“,
čoho nemám nazvyš. Keď je teda
už reč o peniazoch, tak sme späť
pri luxuse. Viete, milí moji Martinčania, že mesto doplatilo vlani
spoločnosti SAD Žilina bez troch
slovenských EUR jeden milión
osemsto tisíc eur?
Tak to sú luxusné peniaze. To je
balík. Čo by som mohol mať za to?
Deväť domov? Desať? Bytovku pre
ľudí?
Strela ti do duše! To hej. Keď je
teda už reč o strele, tak tá Martinská Strela je jedna z dvoch
vecí, ktoré spôsobujú, že autobus
MHD v Martine je takým luxusom. Martinská Strela bola vozidlo, ktoré zastavilo tam, kde
by vôbec nemalo, otvorilo dvere
a ponúklo ľuďom na zastávke
MHD, aby vstúpili. Dôvody môžu
byť aj liečiteľské. Keď ľudia znovu
vystúpia tam kde potrebujú (na
zastávke), sú vyliečení. Liečiteľ,
ktorý od nich za liečenie vybral
peniaze, ich vyliečil jednoduchým
zavážaním z miesta na miesto za
cenu, ktorou ušetria. Načo by pri
toľkých výhodách mali jazdiť autobusom MHD?
Autobus MHD totiž musí, na
rozdiel od nich, jazdiť aj tam, kde
to až také lukratívne nie je, a musí
jazdiť aj v čase, kedy to nie je práve
R14041735
kasový trhák. A to len preto, že niektorí ľudia to potrebujú. Teoreticky
by na tieto okrajové a tým aj stratové linky mal autobus MHD zarobiť
v špičke na hlavných linkách. Ale
práve vtedy sa tam ako strela do
čierneho objaví Strela. A tým, hoci
aj bez zlého úmyslu, predsa len
prispieva k tomu, aby bol autobus
MHD trochu pridrahý.
Lenže prišiel Limonádový Joe
a s ním zákon. Napríklad taký
Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, § 8 ods. 1 - Prevádzkovať
osobnú dopravu možno ako autobusovú dopravu alebo ako taxislužbu. Akoby strelil do vrabcov,
sú zo Striel taxíky. Sú ale zo Striel
taxíky? Taxametre, stanovištia, stačí zavolať od teplárne a je tam...?
Ja to chalanom zo Striel nezávidím. Naozaj nie. Je to ťažko zarobený chlebík, rovnako ako za volantom autobusu. Lenže zákon je
zákon. To viete, dodávka ponorená do kvapaliny je nadľahčovaná,
či je Strela alebo taxík.
Druhá vec je síce pre nás za horami, za dolami, ale je dôležitá. Kto
z nás vie, či sa SAD snaží byť čo
najefektívnejšia a znižovať vlastné
náklady, aby bol doplatok mesta čo
najnižší? Ja viem, že má technologicky neodstrániteľné náklady na
vozidlá a na PHM, ale ako naloží
manažment veľkej firmy s peniazmi od nás, ktoré vezme ako doplatok za dopravu vo verejnom záujme? Má záujem robiť to efektívne?
Povie si: nech je to v martinských
autobusoch lacno a kvalitne! Doprajme im to! Radšej si mi ten opasoček o jednu dierku...
Tu by som mal jeden neutopický návrh, ktorý by zaručil, že peniaze Martinčanov nepôjdu na
luxus v Tramtárii. Malo by mesto
doplácať za autobusy do tej Žiliny
vlastnou menou. Peniazmi, ktoré
by sa volali „Martinské hole“ (keďže namiesto holí máme Martinky),
a dali by sa používať len v Martine.
To by nútilo manažment investovať
ich len v prospech Martinčanov,
a tým, verte mi, by aj autobus MHD
v Martine prestal byť luxusom.
Milan Nemček
Mnohí z nás si zvykli nakupovať všetko v obchodných reťazcoch, ktoré
ponúkajú všetko pod jednou strechou. V drobných špecializovaných obchodoch však nájdeme kompletné odborné poradenstvo, individuálny
prístup a dobré ceny. Jednou z takýchto predajní je aj prevádzka Farby –
laky Hepner. O podrobnejšej ponuke hovorí majiteľ Mgr. Jozef Hepner.
Ako dlho pôsobíte na trhu?
Už vyše 13 rokov ponúkame zákazníkom odborné poradenstvo. Špecializujeme sa predovšetkým na farby - laky a náterové hmoty. Dlhodobo sa venujeme aj lepidlám, sviečkam či autosprejom. K zákazníkovi
máme veľmi blízko. Svedčí o tom aj náš odborne vyškolený personál či
flexibilita, s akou uspokojíme odborné požiadavky zákazníka. Samozrejmosťou je, že ponúkame len kvalitné a cenovo dostupné produkty.
Pred predajňou je veľké parkovisko, čo ocení každý zákazník.
Čo všetko zákazník nájde vo vašom obchode?
Zákazníci si môžu vybrať zo širokej ponuky farieb a lakov, náterových
hmôt, brúsnych materiálov. Máme aj širokú škálu aerosólových výrobkov pre hobby, či špeciálne spreje pre autá. Taktiež ponúkame autokozmetiku a čistiace prostriedky pre domácnosť od svetového výrobcu HG.
Pripravujete pre nich aj nejaké špeciálne ponuky?
Najbližšie sme na mesiac apríl pripravili akciu, počas ktorej odmeníme
každý nákup darčekom. Ale môžu sa tešiť aj na ďalšie akcie v nasledujúcich mesiacoch – napríklad akcie typu ,,výrobok mesiaca,, kde vybraný
sortiment bude zvýhodnený zaujímavými zľavami.
Adresa prevádzky:
Farby-laky Hepner
Zelená 5
Martin – Priekopa (Pod Čínskym múrom)
Kontakt: 0903 463 233,
e-mail: [email protected]
10%
zľava
Platnosť kupónu
do 30. 4. 2014
pripravilo v spolupráci s Mestským úradom Turč. Teplice
3. DETSKÚ BURZU
v sobotu 26. apríla 9. h – 12. h v priestoroch zasadačky MsÚ na 1. poschodí
Predávať sa bude jarné a letné detské oblečenie,
obuv, hračky a iné detské potreby.
Bližšie informácie: [email protected] alebo 0908 407 436
9
99,6 MHz
Reklama
Výhody a nevýhody
hliníkových vstupných dverí
●● Sú takmer nezničiteľné, skvelo vyzerajú a ľahko sa
používajú. Prečo teda u nás nemá hliníkové vstupné
dvere každý dom? Vchodové dvere z hliníka majú
totiž napriek všetkým výhodám jednu (na prvý
pohľad podstatnú) nevýhodu – vyššiu cenu.
Ak sa ale na hliníkové dvere pozrieme podrobnejšie,
zistíme, že vyššie obstarávacie náklady sa nám
pri dlhodobom používaní
bezpečne vrátia. Aj základná údržba hliníkových
dverí totiž stačí na to, aby
vám slúžili po dvadsiatich
rokoch rovnako dobre ako
nové. Hliníkové vchodové
dvere skrátka vydržia aj
niekoľko generácií - a to už
za vyššiu cenu určite stojí.
Medzi najčastejšie výhody
hliníkových vchodových
dverí patrí vysoká odolnosť, nadštandardná bezpečnosť a luxusný vzhľad.
Hliníkové vstupné dvere
poslúžia dlhšie ako očakávate
Hliník je ušľachtilý materiál. Medzi jeho prednosti
patrí pevnosť, tuhosť a nízka hmotnosť. To sa priaznivo premieta aj do kvalít výsledných vstupných dverí,
ktoré sa nekrútia a nedeformujú, výborne odolávajú vonkajším podmienkam
a svojou životnosťou ľahko
prekročia 30 rokov.
Výhodou, ktorú oceníte
hlavne vo veľmi namáhaných priestoroch, je aj konštrukčná presnosť a dobré
mechanické vlastnosti. Laicky povedané - hliníkové
vchodové dvere sa dobre
otvárajú a zatvárajú po
dlhé roky aj v desaťposchodovom paneláku.
Izolácie a bezpečnosť =
hliníkové dvere opäť na
špici
Cítite inštinktívne z hliníkových dverí chlad holého
kovu? Iste, tie najlacnejšie
dvere z pochybných neznačkových profilov so zá-
kladnou sklenenou výplňou asi v pasívnom dome
nevyužijete.
Na trhu ale nájdete aj
vstupné dvere z niekoľkokomorových
profilov
s prerušeným tepelným
mostom a izolačných výplní kompozitných materiálov. Podobné dvere
majú také nízke hodnoty
tepelnej priestupnosti, že
by ste za ne dostali na ekologickej výstave minimálne čestné uznanie. Takéto
okná a dvere môžete hľadať u výrobcov, ktorí používajú hliníkové profily
a systémy renomovanej
značky PONZIO. V našom meste ponúka systém
PONZIO napríklad spoločnosť DOOR Slovakia,
u ktorej určite dostanete to
najlepšie za najlepšiu cenu
aj s odbornou radou bez
príplatku (www.doorslovakia.sk).
Odolnosť proti deformáciám a celková robustnosť
konštrukcie zas u hliníkových dverí zlepšujú pasívnu bezpečnosť. Samozrejme však stále platí, že
dvere sú také bezpečné,
aký je bezpečný ich najslabší článok - ak do mohutných hliníkových dverí
dáte najlacnejšiu fabku, nijako si nepomôžete.
Nechajte si vyrobiť originál
Ak vás ešte nepresvedčili
úžitkové vlastnosti hliníkových vchodových dverí,
presvedčí vás ich vzhľad.
Ten nemá oproti iným typom dverí takmer žiadne
obmedzenia a s úspechom
ho prispôsobíte modernej
novostavbe aj staršiemu
domu. Ak máte drevené
alebo plastové okná, hliníkové vstupné dvere s nimi
ľahko zladíte.
Pri hliníkových vstupných dverách sa vybláznite v kombinovaní tvarov,
farieb (vrátane dokonale
verných imitácií dreva
alebo metalíz), rámčekov,
drážkovania aj presklenia.
Všetko si prispôsobíte do
najmenšieho detailu a vaše
nové dvere budú originálom.
A čo nevýhody?
Ako sme už písali, hliníkové vstupné dvere nemajú
okrem vyššej ceny žiadne
podstatnejšie nevýhody. Aj
preto napríklad v Nemecku alebo Rakúsku platí, že
vstupné dvere = hliníkové
dvere.
Premýšľanie, či sa vám za
podobnú cenu pri takmer
neobmedzenej životnosti
hliníkové dvere oplatia, je
už na vás.
Zdroj: http//www.perito.
cz/Vse-o-dverich/Vyhody-a-nevyhody-hlinikovych-vstupnich-dveri
R14041736
Reklama / Podujatia
Starosta obce Žabokreky
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.
a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. v platnom znení
v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie
miesta riaditeľa
Materskej školy Žabokreky
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá
a požiadavky:
•splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných
kvalifikačných požiadaviek v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009.
• v ykonanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch alebo absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky
alebo jej náhrady podľa Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z.
• riadiace a organizačné schopnosti
• minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
Zoznam požadovaných dokladov je uvedený na www.
zabokreky.sk na úradnej tabuli v plnom znení tohto oznamu o vyhlásení výberového konania
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom
konaní:
Žiadosť do výberového konania spolu s požadovanými
dokladmi doručte do 23. 5. 2014 na adresu: Obec Žabokreky, Obecný úrad Žabokreky č. 145, 038 40 Žabokreky.
Obálku označte heslom „VK – riaditeľ školy, neotvárať„.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným
uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady,
oznámený písomne radou školy.
Ďalšie informácie: Obecný úrad Žabokreky,
Tel.: 0905784647
V Žabokrekoch dňa 17. 3. 2014
Ing. Zuzana Valocká
starostka obce Žabokreky
99,6 MHz
10
PROGRAM KINO STROJÁR MARTIN – APRÍL 2014
JUSTIN BIEBER´S BELIEVE
Premiéra/ dok., hud. / USA / 12+
Pohľad na Justinovo vypredané celosvetové
turné s názvom „Believe“.
12.4. – 14.4. o 17.30 h
15.4. – 16.4. o 16. h
TRANSCENDENCE
Premiéra / sci-fi, / USA / 12+
Johnny Depp sa ako vedec snaží ísť za
hranice možného a prepojiť ľudskú myseľ
s nekonečným vesmírom umelej inteligencie.
119 min., titulky
17.4. – 18.4. o 18. h, 19.4. o 20. h
FILMOVÉ PREDSTAVENIA PRE DETI
CILILING A PIRÁTSKA VÍLA
Premiéra / animovaný / USA / 3 +
Veľkolepé dobrodružstvo o Zrine, chytrej
a ambicióznej víle, ktorá je ohromená neuveriteľným
množstvom modrého čarovného prášku.
78 min., slovenský dabing
1.4. o 16. h
RIO 2
Premiéra / anim., dobr. / USA / Vzácne modré
papagáje Blu, Perla a ich tri deti sa ocitnú
v džungli, keď sa odvážili opustiť svoje čarovné
mesto Rio a odletieť do divokej Amazónie,
aby sa tam stretli so svojími príbuznými.
101 min., slovenský dabing
12. 4. – 13. 4. o 14. h a 16. h
14.3. o 16,00 h
POJEDEME K MOŘI
Premiéra / komédia / ČR / 7+
Jedenásťročný Tomáš sa chce stať filmárom,
a keď dostane k narodenínám kameru,
rozhodne sa natočiť svoj prvý film – o svojej
rodine a kamarátovi. 90 min., česká verzia
20.4. – 21.4. o 15.30 h
KULTÚRNO – SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
LEKÁRSKE TAJOMSTVO
Dom kultúry, v.o.s., Divadlo J. G. Tajovského
Zvolen uvádzajú komédiu Raya Cooneyho
11. 4. o 19. h
KOCÚR V ČIŽMÁCH
Dom kultúry, v.o.s. a Bábkové divadlo na
Rázcestí Banská Bystrica uvádzajú rozprávku
11. 4. o 19. h
PROGRAM FILMOVÝ KLUB ALTERNATÍVA
BORGMAN
Belgicko / Dánsko / Holandsko, réžia Alex
van Warmerdam, r. 2013, 113 min., titulky
Pulzujúci holandský triler s prvkami temnej komédie
prináša viacvrstvovú satiru na súčasné spoločenské
neduhy ako konzum, rasizmus, atď. Borgmanov
nečakaný príchod do exkluzívnej rezidenčnej štvrte
odštartuje sériu znepokojivých, až bizarných udalostí
okolo starostlivo budovanej fasády majetného
manželského páru, ich troch detí a opatrovateľky.
2. 4. o 17.30 h CUDZÍ OBED
(Dabba / The Lunchbox), Francúzsko
/ India / Nemecko / USA, réžia Riteš
Batra, r. 2013, 104 min., titulky
Indický režisér ponúka príbeh, v ktorom sa stretne
mladá Ilu so Saajanom, ktorý onedlho pôjde do
dôchodku. Výsledkom je vtipná, elegantná a pozitívne
ladená romanca, odohrávajúca a v súčasnom Bombaji.
16. 4. o 17.30 h
OMAR
Palestína, réžia Hany Abu-Assad,
r. 2013, 97 min., titulky
Mladého pekára Omara delí od jeho tajnej lásky
Nadji múr, ktorý pretína celé územie Palestíny.
23. 4. o 17.30 h NEPRAVDEPODOBNÁ ROMANCA
Česko, réžia Ivan Vojnár, r. 2013, 105 min.
Luisa i Erika sú prototypy mladých žien, ktoré sa
vrhajú do vzťahu s „nesprávnymi” mužmi a zo zlyhaní
vinia len samé seba. A to sa musí zmeniť. Obidve
musia dozrieť a začať znovu žiť. Možno aj spolu...
30. 4. o 17.30 h
R14041740
11
Spravodajstvo / Reklama
99,6 MHz
Mať krásnu zeleň
●● S príchodom jari sa príroda prebúdza a láka
všetkých von. Aj pekná záhrada si vyžaduje
pravidelnú starostlivosť a údržbu.
Jar je ideálne obdobie na
oživenie záhrady aj prevzdušnením,
hnojením
a kosením trávnatej plochy. Netreba však zabudnúť na ošetrenie okrasných
a ovocných drevín. Realizácia a údržba súkromných
záhrad je činnosť, ktorú
u nás mnohí ešte stále podceňujú. Aj keď si to neuvedomujeme, jej vzhľad pôsobí na všetky zmysly. Či už
pozitívne alebo negatívne,
závisí to nielen na profesionálnom prevedení, ale aj
na individuálnom vníma-
ní každého z nás. Samotná realizácia súkromnej
záhrady na profesionálnej
úrovni vychádza z návrhu záhradného architekta.
V mnohých prípadoch len
Čistíme mesto
stelesní želania zákazníka.
Častokrát si však majiteľ
záhrady neuvedomuje jej
prírodné danosti alebo estetické podmienky. Niet sa
čo diviť, že drvivú väčšinu
súkromných záhrad stále
strážia tuje - „smaragdoví
vojaci“.
Zeleň však nie je len
o realizácií a údržbe v súkromnom dvore, ale aj na
sídliskách. Na mnohých
miestach je doslova v katastrofálnom stave. Vysoké
stromy vysadené iba pár
metrov od základov budov,
vysadenie
alergénnych
drevín tesne pod oknami
bytových domov, nahusto
vysadené skupinové výsadby, atď. Pritom práve
týchto pár štvorcových
metrov sídliskovej zelene
je pre mnohých jediným
zdrojom
každodenného
styku s prírodou. Človek je
súčasťou prírody, preto by
sa mal o ňu starať s patričnou úctou.
ZÁHRADNÍCKE
SLUŽBY
REALIZÁCIA A ÚDRŽBA ZELENE
REALIZÁCIA ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMOV
REVITALIZÁCIA ZÁHRAD
tel: 0908 914 406 , 0905 753 217
email : [email protected]
R14041739
●● Hoci sa zima prakticky ani nezačala, už na jej
miesto zasadla jar. A s ňou prišla aj tradičná jarná
očista.
●● Oddychová zóna Medokýš je už čistá. Kto vie, dokedy vydrží...
Foto: Imrich Žigo
Na území mesta Martin
pribudlo 183 veľkokapacitných kontajnerov. Do
nich občania môžu vhadzovať odpad, ktorý počas
roka nahonobili v garážach
i pivniciach. Upratovať
sa však budú i jednotlivé
mestské časti.
Firma Brantner Fatra začala s jarnou očistou v mestskej časti Podháj-Stráne
a bude pokračovať podľa
harmonogramu, ktorý nájdete na webovej stránke
mesta a spoločnosti Brantner Fatra. Do 26. mája budú
veľkokapacitné kontajnery
postupne rozmiestnené vo
všetkých mestských častiach a očista bude ukončená v mestskej časti Stred.
„Kontajnery budú umiestnené na stanovené miesto
vždy v piatok po 13. hod.
a stiahnuté nasledujúci pondelok,“ hovorí hovorkyňa
mesta Zuzana Kalmanová. Do veľkokapacitných
kontajnerov sa nesmie
vkladať odpad s obsahom
škodlivín, ako napríklad
elektroodpad, komunikačné zariadenia, spotrebná
elektronika, svetelné zdroje,
pneumatiky, kyseliny, farby
a podobne. Tento odpad sa
odovzdáva v zbernom dvore Brantner Fatra s. r. o. na
Ul. robotníckej 20 v Martine, v pracovných dňoch medzi 10. a 18. h alebo v sobotu
medzi 7. a 15. h.
ria
R14041738
Reklama
12
99,6 MHz
MARTICO Digitál – televízia ktorá si Vás získa!
Prečo byť klientom
káblovej televízie?
A čo analógové šírenie
signálov?
Hybridná opticko-koaxiálna distribučná sieť (HFC) je spoľahlivé
a vysokokapacitné médium s technológiou pre vysokorýchlostný internetový prístup a digitálnu televíziu DVB-C s ukončením v jednej
existujúcej multifunkčnej zásuvke
v byte zákazníka. Z toho vyplýva,
že poskytujeme komplexnú ponuku
služieb s možnosťou vytvárania balíčkov s viacerými službami za zvýhodnených cenových podmienok.
V súčasnosti je analógová ponuka
programov benefitom k digitálnej
ponuke s výhodou nezávislého sledovania na druhom, resp. treťom
televíznom prijímači v domácnosti. Na Slovensku bolo terestrálne
analógové vysielanie ukončené
koncom roka 2012. Pre prevádzkovateľov káblovej televízie nie
je stanovená žiadna podmienka
pre vypnutie analógovej distribúcie. Jej súbežné pokračovanie
súčasne s digitálnym vysielaním
bude závisieť od záujmu a dopytu
užívateľov. S postupnou obmenou televíznych prijímačov, najmä
s nasadením veľkoplošných obrazoviek a rastom počtu a atraktivity
televíznych programov prirodzene
rastie záujem užívateľov o digitálnu distribúciu vo formáte DVB-C.
Kto je spoločnosť
MARTICO?
Spoločnosť MARTICO, s. r. o. je
prevádzkovateľ káblovej televízie.
Máme viac ako 20-ročnú tradíciu
v poskytovaní služieb. Patríme
medzi významných káblových
operátorov na území Slovenska.
Pôsobíme na území Martina, Vrútok a obcí Sučany a Turčianska
Štiavnička. Ako jedni z prvých
sme v roku 2004 začali poskytovať
vysokorýchlostný internetový prístup prostredníctvom káblových
rozvodov pod názvom MARTICONET. V súčasnosti pokrývame
touto službou takmer celé územie
uvedených miest. Už v roku 2008
spoločnosť sprístupnila svojim
zákazníkom službu digitálnej
televízie MARTICODigital, momentálne ponúka viac ako 120
všeobecných, tematických a prémiových programov vrátane viac
ako 30 HD kanálov.
Aké má výhody byť zákazníkom spoločnosti MARTICO?
Ako prvý na Slovensku sme poskytli svojim zákazníkom interaktívnu
službu HBO GO pre prístup do bohatej videopožičovne kanálov HBO
s ktorou sa divák stáva tvorcom svojho TV vysielania. Poskytujeme prístup k technológii HbbTV (Hybridná
TV-moderný teletex), ktorá obsahuje
doplnkové informácie vysielateľa
zobrazované na obrazovke kompatibilného TV prijímača. Pre svojich
zákazníkov zabezpečujeme bezplatnú poruchovú službu denne v čase
od 8. do 20.h. V zákazníckom centre
Východná 14 si záujemcovia môžu
sami otestovať ponúkané služby vrátane digitálnej televízie. Vyškolení
zamestnanci im poradia s výberom
vhodnej služby, prípadne poradia
s výberom vhodného televízneho prijímača či iného zariadenia.
Poskytujeme službu zákazníkom,
ktorí si nevedia nastaviť, resp. naladiť nový TV prijímač priamo v ich
domácnosti. Zákazníci našej spoločnosti majú garanciu použitia najmodernejších technológií (EuroDOCSIS
3.0) a konkurencieschopnosť poskytovaných služieb. Od roku 2010 prebieha intenzívna výstavba moderných zemných optických rozvodov
priamo až do jednotlivých bytových
domov (Košúty, Sever, Vrútky a Priekopa) s prípravou optického vlákna
až k zákazníkovi do bytu (FTTH).
Môže si vysielaný program
zaznamenať, resp. pretočiť?
V súčasnosti ponúkané SetTopBoxy sú vybavené funkciou PVR
(osobný videorekordér) a na pripojené dátové úložisko (USB kľúč,
USB disk) dokáže zaznamenať prijímaný TV program v pôvodnej
kvalite, resp. umožňuje užívateľovi vrátenie sa späť v práve vysielanom programe. Touto funkcionalitou navyše v súčasnosti disponujú
všetky nové TV prijímače.
Ako prijímať digitálnu TV
v sieti káblovej televízie?
Pre každého záujemcu o sledovanie programov v digitálnej kvali-
te poskytneme CAM modul pre
nové TV prijímače alebo externý
STB pripojiteľný ku každému TV
prijímaču s možnosťou zostaviť si
vlastnú programovú ponuku z ponúkaných tematických a prémiových balíčkov, ktorú bude možné
jednoducho a pružne v čase meniť
a dopĺňať. Služba MARTICODigital je dostupná v celej sieti operátora na území miest Martin a Vrútky
a v obci Sučany.
Je možné použiť vlastné
zariadenie pre príjem
MARTICODigital?
Áno. V súčasnosti sú takmer všetky
nové LED a plazmové TV prijímače vybavené hybridným vstupným
tunerom DVB - T/C, ktorý umožňuje príjem digitálnej televízie šírenej v sieti káblovej televízie. Stačí
ak po prinesení TV prijímača z obchodu a zapojení na účastnícku zásuvku majiteľ nechá ladiť digitálny
signál DVB-C (káblový signál) po
pár minútach má v predvoľbách
viac ako sto digitálnych programov. Ako bonus majú všetci užívatelia rozšírenej programovej ponuky spol. MARTICO k dispozícii
nekódované vysielanie viacerých
slovenských a českých programov.
Nepoužívaním externých zariadení STB zákazník ušetrí na spotrebe elektrickej energie, na potrebe
prepojovacích káblov a zjednoduší
si ovládanie, t. j. používa len jedno
diaľkové ovládanie svojho TV prijímača.
R14041741
13
Reklama
99,6 MHz
Systém vnútorného zateplenia
ZEROTHERM
Veľké množstvo fasád dovolujú podmienky
a možnosti izolovať a zatepliť len z vnútra.
Najvhodnejšia varianta sú
paropriepustné kapilárne aktívne izolácie.
Je možné s nimi dosiahnuť
až 80 % úspory nákladov na vykurovanie.
Kollárova 88, 036 01 Martin
Tel.: 043/422 00 20
Mobil: 0918 058 918
Fax: 043/422 00 20
E-mail: [email protected]
www.revcolor.sk
R14041737
R14041734
Ponúkame:
Zateplenie bytového domu novou
technológiou z vnútra
Vyhotovenie energetických certifikátov budov podľa zákona
Spracovanie smernice o ochrane osobných údajov podľa zákona
Veríme že Vás naša ponuka zaujala.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na
tel. čísle 0907 722 642, 043/4223232
alebo e-mailom: [email protected]
kde vám poskytneme bližšie informácie a radi zodpovieme Vaše otázky.
Správa bytov - SK, s.r.o.
Kuzmányho 4
036 01 Martin
Telefón: 043/422 32 32
Mobil: 0907 722 642
e-mail: [email protected]
www.spravabytov-sk.sk
R14041742
Reklama
Venované
výkonnému
práporčíkovi
Ondrovi N.
Sedí Ondro, sedí v Pekle,
Pred ním fľaša pustá,
Nesmúť moja verná
družka,
Napíšem ja veršík dáky
Sygút mi dá tri dukáty.
Zazneli mu jeho lutny
Stal sa z Teba Judáš
hnusný
Stal sa z Teba služobník
Nepomôže Ti už nik.
Dozneli mu jeho lutny
Ostal po ňom pocit
smutný.
TG
„Poďakovanie“
Rodičia a deti HK Medokýš Turčianske Teplice vyjadrujú srdečné
„Poďakovanie“ primátorovi mesta Turčianske
Teplice Mgr. Michalovi
Sygútovi za to, že jeho
rozhodnutím o zrušení
ľadovej plochy v polovici jarných prázdnin
znemožnil deťom odohrať záverečný turnaj
v ľadovom hokeji. K poďakovaniu sa pripájajú
aj rodičia a deti z Bánoviec nad Bebravou
a Hlohovca.
Zo strany primátora
mesta sa jedná skutočne o prejav „podpory“
športu v Turčianskych
Tepliciach.
tg
99,6 MHz
14
Nezávidím, len som smutný...
(Športová situácia v Martine po pridelení dotácie)
●● V novembri 2013 mesto Martin prijalo na
zastupiteľstve rozhodnutie o financovaní štyroch
športových klubov. V mestskom rozpočte vyčlenili
rekordných 335-tisíc eur na podporu hokejistov MHC
Martin a Martinskú hokejovú akadémiu (200-tisíc
eur), Atletický klub Martin (15-tisíc eur), Hádzanársky
klub Martin (30-tisíc eur) a futbalistov z klubu FOMAT
Martin (90-tisíc eur).
Naopak, Komisia mládeže a športu mesta Martin
dostala nižší objem - len
40-tisíc eur. Tieto prerozdelila medzi 54 žiadostí o dotácie z klubov dôchodcov,
škôl, občianskych združení i jednotlivcov. V súlade
s ustanoveniami zákona
o rozpočtových pravidlách
územnej
samosprávy
(583/2004) išla veľká čiastka na rekonštrukcie ihrísk
a športových areálov. Nebolo by vhodné, keby tieto
financie boli pridelené na
financovanie týchto športovísk? Z tých 40-tisíc eur
vyčlenili 20-tisíc na opravu
a zvyšok prerozdelili medzi 54 žiadostí. V priemere
370 eur na žiadosť. Menšie
športové kluby však nie sú
spokojné s týmto spôsobom
financovania. Hovorí Zdenko Kozák, člen správnej
rady OZ športových klubov
a oddielov Martin:
Združenie športových
klubov a oddielov Martin združuje 13 menších
športových klubov, ktoré
sa venujú výchove našej
mládeže a športových talentov. Snažíme sa zlepšiť
financovanie tak, aby boli
všetci spokojní, pretože sa
nám nepáči, že niekto dostane viac, iný menej. Každé dieťa, ktoré žije v Martine, má rovnaké práva na
šport, či je viac alebo menej populárny. Preto sme
navrhli vlastné rozdelenie
prostriedkov na základe
bodovania aktivít klubov
a počtu a úspechov členov.
Na základe súčtu bodov
a násobenia koeficientom,
by sme rozdelili peniaze
subjektom, ktoré fungujú v meste. Tak, aby kluby
nedostávali dotácie na tzv.
mŕtve duše – hráčov, ktorí
už dávno nehrajú, ale majú
registračné preukazy.
OZ si dalo na mesto žiadosť o dotácie, ale nedostalo nič...
V prvom rade by som sa
chcel poďakovať všetkým
rodičom a firmám, ktoré podporujú jednotlivé
kluby. Mesto delí peniaze
priamo na hokej, futbal, hádzanú a atletiku. Mesto by
sa nemalo orientovať len na
štyri športy, pretože sú tu
aj menej lukratívne športy,
ktoré tiež dosahujú úspechy, len sa o nich nehovorí
a nepíše v takej miere. Som
zvedavý, čo má robiť tá
mládež, ktorá chodí na hokej a z 20 hráčov vyberú do
kádra len 10. Má zvyšných
10 hráčov potom prestať
športovať? Na poslednom
valnom zhromaždení nášho združenia sme sa tejto
téme venovali hlbšie. Dospeli sme k jednoznačnému záveru, že by sa nemal
financovať klub, ktorý za
sezónu vyhrá štyri – päť
zápasov, len kvôli tomu, že
tu má tradíciu. A naopak,
nepodporiť šport, ktorý je
vo vyššej lige a má aj lepšie
úspechy.
Mesto však ponúklo
jednotlivým členom združenia, že môžu požiadať
o dotácie samostatne. Súhlasíte s tým?
Športová komisia zastávala názor, že si musí každý športový klub požiadať
o podporu samostane, aby
Mesto tvrdí, že spomenutých 335-tisíc eur boli peniaze, ktoré sa našli vďaka
tomu, že ušetrili na výdavkoch. Rovnako deklaruje,
že poslanci môžu nájsť aj
iný spôsob financovania,
keď dostanú relevantné
podklady a návrhy. Zatiaľ
vraj dostali len návrh týchto štyroch veľkých klubov...
Malé športy musia od
nepamäti bojovať o prežitie.
V Martine je veľa podnikateľov, ktorí investujú aj do
menej lukratívnych športov.
Nemyslím si, že skupina
pár športov má rozhodovať
o tom, ako bude vyzerať financovanie športu v našom
meste. Bola slabá zima, ušetrilo sa na údržbe. Bolo by zaujímavé vedieť, či by z toho
neostalo pár eur pre naše
deti, ktoré navštevujú naše
športové kluby. Myslím si,
že pokiaľ sa vyberú z určitej
sa lepšie orientovalo v zdokladovaní dotácií. Na zá­
klade vysvetlenia právnika bolo povedané, že VZN
č. 63 hovorí, že združenie
športových klubov môže
žiadať dotáciu od mesta.
Chceli sme 10 % z tých
335-tisíc eur na činnosť 13
oddielov. My súhlasíme
s tým, že hokej a futbal tu
majú veľkú tradíciu. Vieme,
že ich činnosť je aj finančne
nákladná. Sme radi, že im
mesto na to prispelo, ale je
zvláštne, že si na nich spomenie len pred komunálnymi voľbami. Aj tu vidno,
že koncepcia podpory športu zo strany mesta je slušne
povedané, chaotická.
oblasti nemalé financie na
daniach, mala by sa do tej
oblasti aj nejaká čiastka vrátiť. Napríklad džudisti zaplatili na daniach z nehnuteľnosti mestu 11-tisíc eur za
rok, ale nedostali do džuda
ani cent. Sponzorsky zadarmo dávame aj na zviditelnenie mesta multifunkčnú
halu na rôzne aktivity, napr.
na celosvetové stretnutie
pivárov, majstrovstvá sveta
Masters v kulturistike. Je
jasné, že futbal a hokej budú
prioritou na celom Slovensku a ich financovanie nieje
jednoduché a malé - nezávidím, len som smutný z toho,
že malé športy nedostávajú
podporu.
jc, tvt
15
Relax
99,6 MHz
Správne vylúštenie krížovky pošlite do 20. apríla 2014 poštou na adresu Turčiansky Telegraf, Kollárova 85A, 036 01 Martin alebo
e-mailom na adresu: [email protected], alebo vhoďte do schránky na Ul. M. R. Štefánika 8 v Martine (na pešej zóne).
Mená výhercov budú uverejnené v nasledujúcom čísle.
Autor: Ronys
„parkujú“
v prístave
1
EČV okresu
Prešov
domácke
meno
Olivera
grécky
ostrov
Aalen, akyn,
Isola, Uda
„vianočná“
ryba
predpona
(voda)
vôkol
tenká doska
Obchodný
dom
alpský
škriatok
krúžok,
obrúčka
2
nórske
mesto
zamietol,
nedovolil
môžete
Telových.
jednota
V yhr aj 5 euro
ázijský bard
mušketier
plemenný
kôň
severské m.
meno
egyptský
posvätný
býk
matky
najlepší
športový
výsledok
niekoho
rozum
patriaci
Ulemovi
vnímala
písmo
zrakom
fínska rieka
strýkov
ochranný
talizman
Zoltán
(dom.)
Akútna miniradnica
Čím by sa mala svokra
polievať skrz-naskrz na
Veľ konočný pondelok?
Vodným delom.
osol
akým
spôsobom
súčasť
pánskeho
obleku
vojenské
útvary
menšia
dedina
talianske
mesto
len tak,
akože
listnatý
strom
Vojenská
polícia
podmienk.
spojka
starší
nemecký
cyklista
(Uwe..)
cudzie
mužské
meno
Olympic
Games
automobil
(hov.)
bodavý
hmyz
zápisník
hýľ, po česky
orechy kešu
suchá
tráva
druh
drogy
vario
objektív
české mesto
citoslovce
trúbenia
skratka
slečny
kompas
kujný nerast
obec v okr.
Revúca
rímska
štvorka
súhlas
Miláno
(orig.)
zvuková
zhoda na
konci veršov
abvolt
Vychytávka mesiaca
Blondína príde do
Turčianskej knižnice
a vraví:
- Pred týždňom som si
u vás vypožičala jednu
knihu. To bola totálna
nuda! Príbeh bol úbohý
a bolo v ňom veľa postáv...
- Ach, to ste vy, kto nám
zobral telefónny zoznam.
Počuli sme na Podháji
Turčania, čo chodia spávať
so sliepkami, veľa znesú.
poumývaj
tuhá čierna
káva
staršia
plošná miera
Dám Vám hádanku. Podľa nej sa majú veci v meste
Martin takto:
1) Žiadni dvaja obyvatelia mesta nemajú na hlave
presne rovnaký počet vlasov.
2) Žiadny obyvateľ nemá na hlave presne 58 299 vlasov.
3) Martin má viac obyvateľov, ako má ktorýkoľvek
obyvateľ vlasov na hlave.
Aký je najvyšší možný počet obyvateľov Martina
v takomto prípade?
Je v Martine niekto úplne holohlavý?
Jeden z tých, ktorí napíšu správne odpovede na:
[email protected] získa odmenu 5 euro.
te l e g
zmotáme
ázijský
medvedík
tiež
●● KTO DARUJE
oblečenie pre deti,
počítač, práčku,
knihy, bicykel,
sporák a iné veci
do domácnosti?
Ďakujeme.
Tel.: 0907 617 212
●● Predám pozemok cca 1100 m 2 inžinierske siete,
prístupová komunikácia, na Karvaša-Blahovca.
Tel.: 0948 800 121
kráča
nemecká TV
stanica
slovenský
horolezecký
spolok
koľko,
po poľsky
●● PREDAJ – Zabehnutý
3-podl. penzión
s 3 apartmánmi
v Oščadnici, 400 m 2,
pozemok 1500 m 2, 25
postelí. Kolaudovaný
v r. 2006, prepočítaná
návratnosť investície
do 7 rokov. Lyž.
stredisko je 300 m od
penziónu.
Tel.: 0914 777 819
●● Hľadám prácu: skladník, zásobovač, vlastním
ŽL, vodičský preukaz. Tel: 0907 076 838
predložka
st. zn.
bicyklov
obec (zast.)
Riadková inzercia
Dovezené z Kysúc
Chváli sa jeden druhému:
- Taká žena, akú mám ja,
je iba jedna z milióna.!
ra
fic k
- To je smola, že práve vy
ste museli na ňu natrafiť.
Fajčiarska prestávka
Kedy je fajčiar
v najväčších rozpakoch?
Na záchode, lebo nevie či
má ťahať, alebo tlačiť.
Inzerent z Prieložteka
Predám mačiatka
pekinského palácového
pudlíka (Rytmus a Kuly).
Zn. Vau!
Vrútocká hádanka
Čo je snom každého
zubára?
Mať pomník zo zubného
kameňa.
Čo píšu iní
Beethoven bol taký
hluchý, že už si myslel, že
je maliar / Graffiti.
Milan Lechan
Výhr a z minulého čísla
pohyb
kyvadla
Vydáva ALLNET media, s. r. o., Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava, IČO: 46 897 682 * Adresa redakcie: Kollárova 85A,
036 01 Martin * Vychádza ako mesačník v náklade 44 000 kusov. Šéfredaktor: RNDr. Milan Nemček,
tel.: 0948 786 010, [email protected],. Grafika: Ľubomír Palovčík, [email protected], tel.: 0948 997 731.
Mediálny konzultant: Jana Cikhartová, [email protected], tel.: 0948 943 484, Tlač: Novotisk, s.r.o., Olomouc.
Občianska inzercia: e-mail: [email protected], tel. SMS: 0948 997 731. Web: www.telegraf.sk.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek použitie časti alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov a fotografií
akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vydavateľa je zakázané.
* Redakcia nezodpovedá za právnu stránku a obsah inzerátov, a za obsah príspevkov od externých prispievateľov. EV 4254/11, ISSN 1338-4929.
Správne riešenie krížovky z č. 3/2014 znie:
Veľ ká noc už sa nám blíži, vytvorme si blaho
v chyži. Cenu v hodnote 10 € získava: Mária
Kulhanová z Martina. Výherkyni gratulujeme
a odmenu posielame poštou. Redakcia
Súťažný kupón
Krížovka č. 4 / apríl 2014
Reklama
99,6 MHz
16
R13111694
Download

Kuchárka bez čapice