Kronika 2012
Úvod
Rok 2O12 bol ako všetky roky bohatý na udalosti najrôznejšieho charakteru. Zažili sme
mnoho krásnych ale aj smutných momentov , ktoré sa zapíšu do dejín Slovenska a do histórie ako
takej.
V marci sa uskutočnili predčasné parlamentné voľby, ktoré podľa očakávania jasne vyhrali
opoziční sociálni demokrati SMER-SD. So ziskom viac ako 44 percent hlasov dosiahli pohodlnú
väčšinu.
V apríli už prezident republiky Ivan Gašparovič vymenoval novú vládu pod premiérskou
taktovkou Róberta Fica.
Slovenskí hokejisti získali na MS vo Fínsku a Švédsku striebro.
Avizovaný koniec sveta sa nekonal!
Z činnosti obecného úradu a zastupiteľského zboru
Zo Zápisnice zo zasadania OZ dňa 28.02.2012
Vybrané zo Správy starostu obce o činnosti obecného úradu:
Do konca januára boli zosumarizované všetky náležitosti ohľadom bytoviek a tým, ktorým
boli byty pridelené na základe ich žiadostí ,si mohli začať napľňať svoje sny o novom bývaní.
Počas decembra a januára prebehla voľba riaditeľa školy. Od 01.02.2012 bola menovaná za
riaditeľku školy Mgr. Marcela Divékyová.
K tomuto dátumu sa viaže aj nový Organizačný a pracovný poriadok, na základe ktorého sa
zrušilo jedno pracovné miesto, a tak Ing. Ľubica Červienková sa stala nadbytočnou pracovnou silou.
Zo zápisnice zo dňa 24.05.2012
Zo správy starostu:
Bytovky boli prihlásené do súťaže 14. Ročníka progresívneho bývania. Z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR prišiel ďakovný list.
Bola podpísaná zmluva na rekonštrukciu ČOV.
Robila sa rekonštrukcia strechy na budove ZŠ. Momentálne je strecha hotová. Nižšia časť sa
bude realizovať neskôr.
Multifunkčné ihrisko je dokončená stavba, obec požiadala o zápis do katastra
Všetky dokumenty sú pripravené pre vykonanie rekonštrukčných prác kultúrneho domu. Je
vypracovaný položkový rozpočet, opravy sa dajú robiť aj po častiach.
Je vypracovaná štúdia na premiestnenie MŠ do ZŠ.
Zo zápisnice OZ dňa 20.08.2013
Zo správy starostu:
Strecha na škole je hotová, v interiéri je zdemontovaný podhľad, vyčistená a natretá nosná
konštrukcia. Vyvíjajú sa aktivity na získanie ďalších finančných prostriedkov.
V MŠ boli dobudované WC aj s prepážkami z dôvodu navýšenia počtu detí v triedach.
ČOV-finančné prostriedky už boli preinvestované na tento rok. Obec bude žiadať ďalšie.
Obec chce vybudovať aj detské ihriská vo Vrbanoch. Veľa prác sa urobilo aj svojpomocne.
Obec sa zapojila do projektu o možnosť získať finančné prostriedky zo SPP. Projekt bol
vypracovaný v spolupráci s Jozefom Kováčom.
Kosia sa verejné priestranstvá.
Zo zápisnice zo dňa 20.11.2012
Zo správy starostu:
Z havarijného fondu ministerstva školstva sa podarilo získať ďalšie financie, ktoré boli
účelovo viazané na výmenu okien. Prostriedky boli prefinancované.
V budovaní ČOV sa bude pokračovať aj v ďalšom roku, tak isto sa bude pokračovať aj na
rekonštrukčných prácach školy a kultúrneho domu.
Zo zápisnice dňa 18.12.2012
Zo správy starostu:
Starosta zhodnotil rok 2012. Pre obec bol rokom úspešným.
Podarilo sa urobiť všetky potrebné práce na budove školy, na KD bola vymenená krytina, latovanie,
ríny. Boli vybudované dve detské ihriská s prístupovými chodníkmi a lavičkami, obec začala so
splácaním novovybudovaného multifunkčného ihriska . Na OÚ sa sčasti prerobilo kúrenie, oddelil sa
úrad, kuchyňa, WC, zasadačka, chodba a iné práce.
Spláca sa úver za infraštruktúru k bytovkám, platí sa prenájom za traktor s vlečkou. Do obce
sa podarilo vybaviť financie vo výške skoro 300 000 Eur. Z vlastných zdrojov sa preinvestovalo skoro
50 000. Splátka úveru činila vyše 30 000 Eur, celkový sumár predstavuje 384 385.55 Eur.
Školstvo
Základná škola s materskou školou začala nový školský rok pod novým vedením. Riaditeľkou
školy sa výberovým konaním stala Matuláková Anna , ktorá nahradila vo funkcii Marcelu
Divékyovú.
Činnosť základnej školy počas roka bola rôznorodá, prebiehala podľa vopred vypracovaného plánu
školy.
Činnosť materskej školy
Funkciu zástupcu riaditeľa vykonáva Zuzana Tupá.
V 1. triede vyučujú Jana Hagarová a Mária Juríková, počet detí je 25.
V 2. triede vyučujú Zuzana Tupá a Zuzana Pastieriková, počet detí 25.
Podujatia, ktoré sa uskutočnili v tomto školskom roku ,mali vzdelávací, športový , kultúrny
i spoločenský charakter. Pri ich organizovaní výdatne pomáhali rodičia.
Veľa sa investovalo do modernizácie zariadenia a obnovy MŠ. Kúpili sa nové lehátka do
spálne , nové skrinky do šatne, koberec a gauč do triedy púpav, skrinky do šatne sedmokrások, detský
kútik- obchod, trampolína, vymenili sa okná na celej budove , vymaľovali sa triedy , ;šatne, spálne,
zriadila sa nová trieda pre predškolákov v budove ZŠ.
Šport
Činnosť TJ Družstevník:
V marci na členskej schôdzi bolo zvolené nové vedenie klubu, na čele ktorého stojí Róbert
Žember. Hlavnou úlohou bolo stabilizovať klub po finančnej, morálnej i hráčskej stránke, ale aj
udržať mužstvo v súťaži.
Na čistení a upratovaní členovia odpracovali 110 brigádnických hodín, aby mohli slušne
a kultúrne fungovať Celkovo odpracovali 541 brigádnických hodín v celom areáli, hlavne na tribúne,
ktorá bola v havarijnom stave. Jej rekonštrukciu a opravu im pomohli materiálne zabezpečiť aj
sponzori v odhadovanej sume 1 700 Eur. V prácach sa bude pokračovať aj v budúcom roku a sú
v pláne aj ďalšie čiastkové úlohy.
Podarilo sa udržať aj mužstvo dorastu, čo je dôležité z hľadiska perspektívy do budúcna.
Vedenie klubu chce urobiť všetko pre to, aby aj za pomoci OÚ, sponzorov i hráčov a členov
zvládlo náročné obdobie, aby si naďalej zachovali priazeň fanúšikov.
Kultúra
Komisia kultúry, vzdelania a športu pripravila v tomto roku opäť niekoľko zaujímavých
podujatí:
-február- Pochovávanie basy, Uvítanie detí do života
-máj- Deň matiek, Výstup na Rokoš
-jún- Deň otcov
-júl- Výlet do Čiech a Terchovej
-august- 9. ročník Novianske dni
-december- Jasličková slávnosť
V rámci kultúry v obci pracuje aj občianske združenie Kabianka, spevácka skupina Veritas pod
vedením Miroslavy Dadíkovej, pracuje aj folklórna skupina Novejsanka, na kultúrnych podujatiach
sa zúčastňujú aj dedinské talenty- Romana Lišková, Radka Križanová, Marek Macko, dôchodcovia
a mnohí iní.
V obci pracujú organizácie ako SZZP, Hasičský zbor, Rybársky zväz, SZPB,SZCH. Početné
sú hlavne spomenuté prvé tri organizácie. Prvá sa stará o rôzne aktivity dôchodcov a zdravotne
postihnutých, ďalšie dve sú prospešné aj potrebám dediny a je j občanov pri brigádnických
činnostiach, rôznych živelných pohromách a nečakaných udalostiach.
Cirkev
Vo vedení farnosti sa zmenil jej správca-miesto farára Jozefa Petreka nahradil Peter Kaštan.
Interiéry a exteriéry Kostola Sv. Trojice v Diviackej Novej Vsi boli opravené, rekonštruované
i upravené. Nový správca sa zameral hlavne na prípravu opravy oltára, ktorá sa uskutoční
v nasledujúcom roku, a tak sa budú musieť našetriť finančné prostriedky.
Cirkevný život v obci sa uberal vychodenými chodníčkami. Vykonávali sa sobáše a po
novom aj krsty. Konala sa Veľkonočná pobožnosť, Jasličková pobožnosť, v auguste poďakovanie za
úrodu. V máji v rámci púte sa naši veriaci navštívili rodisko Jána Pavla II. Wadovice a Krakov.
V septembri zasa navštívili Šaštín.
Tradične koncertovala v kostole naša rodáčka, operná speváčka Janka Kohútová aj so svojimi
kolegami, a to dva razy. Vystúpenie mladých umelcov vždy zanechá v našich srdciach
nezabudnuteľný zážitok.
Obyvateľstvo
Stav obyvateľstva k 31.12.2012:
Počet mužov:894
Počet žien:874
Spolu:1 768
Zoznam narodených detí v roku 2012:
Anette Hagarová, Sebastián Žember, Simona Kováčová, Isabell Repová, Maxim Vozár, Lea
Špeťková, Rastislav Mazán, Eliška Halušová, Matúš Fašanga, Eva Tomšová, Michal Lachký, Zuzana
Vavrová, Peter Mišeje, Jakub Štrbák, Patrik Šúň, Hana Kováčová-spolu:16, z toho dievčat 8.
Zoznam úmrtí za rok 2012:
Mária Kohútová, Želmíra Uhlárová, Anton Kohút, Vladimír Jurík, Ľudovít Uhlár, Margita Uhlárová,
Jozef Kleman, Anton Kováč, Štefan Blaho, Milan Uhlár, Jaroslav Šlabiar, Anna Lomnická, Irena
Obertová, Alojz Beseda, Rastislav Krajčík-spolu15, z toho žien 5.
Zoznam prisťahovaných:
Kristína Bucáková, Lucia Bucáková, Lenka Lukáňová, Vladimír Lukáň, Milada Kováčová, Milan
Bartko, Eva Hanzlíková, Zuzana Šarinová, Emma Šarinová, Nella Šarinová, Marek Šarina, Michal
Nedeliak, Jana Ďurišová, Bianka Ďurišová, Jozef Ďuriš, Jana Lachká, Alica Mojžitová, Oľga
Oršulová, Daria Oršulová, Erik Oršula, Xavier Oršula, Dana Lomnická, Rastislav Mazán, Tomáš
Minich, Ľuboš Kováč, Norbert Hlaváč, Ľubomír Repa
Zoznam odsťahovaných:
Dominika Luptáková, Klára Luptáková, Kristína Hubinská, Peter Jurík, Anna Hubinská, Lenka
Stanová, Mária Kohútová, René Majerník, Marcel Struhár, Michal Malejko, Ľubica Tkáčová, Ivana
Belková, Táňa Uhlárová, Alica Mojžitová, Marián Masný, Romana Barborková, Petra Beláková,
Timur Peniak, Patrik Peniak, Michal Tomko, Mária Besedová, Jana Sebok, Laura Daniela Sebok, Ida
Boboková, Milan Priehoda
Jubileá v roku 2012
70-roční jubilanti:
Jolana Besedová, Štefánia Dadíková,Anton Jasenovec, Viliam Jurík, Jozef Jurík, Emil Križan, Štefan
kohút, Marta Kohútová, Emília Mišejová, Margita Šimová, Jozef Šima
80-roční jubilanti:
Štefan Bartko, Emília Fajerová, Pavlína Juríková, Jozef Mihálik, Helena Tkáčová, Mária Vojtková,
Helena Vavrová, Marianna Vavrová, Emília Masaryková
90-roční jubilanti:
Michal Malejko, AnnaUhlárová, Anna Vavrová
Zoznam podnikateľov v obci :
ABIES-Miloš Križan-drevovýroba
ALF-Soňa Draškovičová-pekáreň
ANKA-Anna Dolníková-maloobchod s textilom
AUTODIELY-Miroslav Jurík
Autoservis M+M- Michal Mašlanka
CUORE s.r.o.-spracovanie a predaj mäsa
Čolláková Dana-kopírovanie a faxové služby
ESTA PLUS s.r.o.-Milan Harag-elektrická inštalácia
DAP-Peter Dadík-výroba nábytku a zariadení na mieru
DROBNOCHOV-Ľuba Flimelová-chovateľské, rybárske a záhradkárske potreby
CHROBÁČIK-Silvia Kováčová-maloobchod s detským textilom
JÚLIA BAR-Branislav Šlabiar-reštauračné služby
KADERNÍCTVO-Lucia Kaňová
KAMENÁRSTVO-Ladislav Švajlenka
MIKOP s.r.o.-Milan Kohút-stavebno-údržbárske práce
MIRAL Slovakia-s.r.o.-Milan Jančo-výroba betónu
ORION-Ľubomír Hagara- predaj potravín a rozličného tovaru
OLYMPIA CLUB- Jozef Hagara-pohostinské služby
KOMA-Oliver Masár a Manž.- oprava a údržba motorových vozidiel
PROSPERA- Mária Hagarová-predaj potravín a rozličného tovaru
RONDO- Ján Červienka- predaj zeleniny a drobného tovaru
ZELOV-Daniela Štrbáková-predaj potravín
3VIO-Peter Kaňa-pizzeria
PETER PASTIERIK- autodoprava
PNEUSERVIS- RÝCHLOSERVIS-Jozef Hagara
PE-ES,n.o.- zariadenie pre seniorov
Počasie
Rok 2012 bol zaujímavý a pestrý z hľadiska počasia. Dá sa povedať, že každý mesiac bol
samostatnou kapitolou. Zažili sme „ruskú zimu“, náhle oteplenia a ochladenia na jar, teplé , slnečné,
ba až horúce dni v lete, typickú daždivú a hmlistú jeseň s neodmysliteľným babím letom.
Zrážkovo to bol rok podpriemerný. Najviac zrážok bolo v októbri a júli. Najsuchšie mesiace
boli marec a august. Po teplotnej stránke to bol rok nadpriemerný. Hranice teplejších klimatických
oblastí sa posúvajú do vyšších nadmorských výšok. Bolo 56 dní, v ktorých sa teplota pohybovala
v intervale 25,0-29,9 st. C. Najchladnejším dňom bol všeobecne 3. február. Najteplejším dňom bol
niektorý z prvých júlových dní.
Záver
Rok 2012 sa zapíše do histórie našej obce ako rok úspešný. OcÚ a jeho zastupiteľstvo riešili
projekty podľa plánu, snažili sa dodržiavať termíny, pohotovo reagovali na nečakané situácie, ktoré
promptne riešili. Občania sa tiež podieľali na mnohých prácach v prospech obce. Aj z celkom
bežného pohľadu vidno, že naša obec mení svoju šedú tvár na rôznofarebné spektrum.
Download

Kronika 2012 - Diviacka Nová Ves