Naše Dubovce
Naše Dubovce
1. ročník 1. číslo 2011
Dobrý deň, vážení spoluobčania
Práve sa vám dostáva do rúk prvé číslo
nášho miestneho občasníka, ktorému
sme dali výstižný názov „Naše Dubovce“. Radi by sme vás aj touto cestou
informovali o tom, čo sa v našej malej
dedinke udialo od nového roku a
hodláme tak robiť pravidelne, každé
tri mesiace. Radi by sme vám prinášali
aktuality, novinky a správy týkajúce sa
Duboviec, budeme oslovovať miestne
organizácie, aby sme sa všetci dozvedeli o ich činnosti a aktivitách. Budeme vašim sprievodcom a odhalíme
vám, čo sa deje v materskej i základnej
škole, ako sa s novou funkciou „pasuje“
nová starostka, čo nové prinieslo
zasadanie obecného zastupiteľstva.
Dozviete sa o zložení obyvateľov
a možno medzi vami objavíme aj
literárne talenty, o ktorých by ste ani
netušili. Ak máte chuť zaujať, nepohrdneme vašou vlastnou literárnou
tvorbou. Týmto vás tiež oslovujeme,
aby ste aj svoje podnety, námety a
postrehy ohľadne nášho „tlačového
novorodenca“ doručovali písomne na
adresu Dubovce 175 alebo mailom na
[email protected]
Redakčná rada
Z príhovoru pani starostky
na Ustanovujúcej schôdzi
Obecného zastupiteľstva Dubovce
konanej dňa 27.12.2010
Vážení prítomní, priatelia, hostia!
Srdečne Vás všetkých pozdravujem
a vítam na ustanovujúcom zasadaní
obecného zastupiteľstva v našej drahej obci Dubovce.
Čas nie je možné zastaviť. Postupne
nám ukrajuje z vytýčených cieľov a
núti nás pozerať sa do minulosti i
budúcnosti. Daná situácia si priam
žiada uzatvoriť jednu ďalšiu kapitolu
dejín našej obce, ktorá bola osem rokov spojená s činnosťou a pôsobením
pána starostu Igora Biskupiča. Menom
obyvateľov obce sa mu patrí poďakovať. Ďakujeme za prácu pre obyvateľov Duboviec a prajeme do ďalších
rokov zdravie, elán, ktorý veríme, že
bude naďalej využívať aj vo funkcii
poslanca.
Svoje vystúpenie by som nazvala
„idem skožou na trh“
Chcem všetky svoje doterajšie vedomosti, skúsenosti, pracovitosť odovzdať svojej obci. Hoci vám nemôžem
sľúbiť, že po mojom nastúpení do
funkcie sa vyriešia všetky naše spoločné problémy, môžem vám sľúbiť, že
sa s odhodlaním zameriame na ciele
a začneme žiť životom otvorených
možností, ale aj pokoja. Pokiaľ ide
o možnosti, budeme sa uchádzať o
všetky možné granty, aby sme získali
finančné prostriedky a pokiaľ ide o pokoj, k tomu peniaze nepotrebujeme.
Očakávam, že každý z nás sa bude starať o svoje rodiny a obydlia a zároveň
budeme ochotní sa venovať aj charitatívnej a dobrovoľnej činnosti.
Naša obec má veľa kvalitných ľudí
ovládajúcich rôzne remeslá, ľudí s
otvorenou mysľou, ľudí vzdelaných a
ľudí poskytujúcich inšpiráciu. Toto je
pre obec tá najvyššia hodnota. Na tej
budeme stavať. Na ľ u ď o ch. Všetky
moje kroky povedú k tomu, aby bolo
umožnené občanom aktívne sa zapájať do diania v obci.
Obec má v súčasnosti mnoho kompetencií a väčšiu zodpovednosť za zabezpečenie kvality života svojich občanov.
Preto orgány budú vystavené omnoho
vyšším nárokom na výkon komunálnej
politiky.
Spoločne vypracujeme dokument,
ktorý bude vyjadrovať víziu rozvoja
obce na niekoľko rokov dopredu. Dokument pripravíme ako otvorený, aby
1
bolo možné ho dopĺňať a tým pružne
reagovať na potreby rozvoja obce tak,
aby smeroval k dosiahnutia ekonomickej prosperity obce. Určite do pripravovaného programu zapracujeme
body môjho volebného programu.
Svoju pozornosť zameriame na každú
skupinu obyvateľstva. Moja pomoc
bude smerovať k našej mládeži, lebo v
nej je naša budúcnosť. Som nesmierne
potešená, že sa začala konštituovať
mládežnícka rada, ktorá bude poradným orgánom starostky obce.
Teší ma, že sú aktívne spoločenské
organizácie dospelých, na aktivitu
ktorých sa môžem oprieť.
Čaká nás spoločná cesta, na ktorej
budeme zápasiť aj s neúspechmi. Ale
aj z tohto zápasu môžeme vyjsť, ak sa
poučíme, silnejší, schopnejší posunúť
sa vpred a tak sa pokúsiť o lepší život.
Nik iný to za nás neurobí. Len my sami.
Svoje tvrdenie by som rada podporila
výrokom Konfuciusa:
„ Naša najväčšia sláva nie je v tom, že
nikdy nespadneme, ale v tom, že keď
spadneme, vždy vstaneme.“
starostka obce Dubovce
Spravodajstvo
1. zasadanie obecného
zastupiteľstva v novom roku
Prvé riadne zasadanie obecného
zastupiteľstva sa konalo v piatok,
28. januára 2011 v Kultúrnom dome
Dubovce. Okrem iného sa v rozsiahlom programe zasadnutia preberali tieto témy:
1.Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Dubovce,
2.Štatút obce Dubovce,
3.Rozpočet obce Dubovce
na rok2011,
4. Organizačný poriadok OcÚ Dubovce
Za hojnej účasti obyvateľov Duboviec
boli zvolení i menovaní predsedovia i
členovia jednotlivých komisií.
1) Komisia finančná
Predseda: Ing. Katarína Ondrušová
členovia: Margita Kudláčová, Mária
Vizváryová, Mgr. Marcel Štepanovský, Jozef Krutý, Jana Štepanovská
2) Komisia pozitívnych medziľudských
vzťahov a verejného poriadku
Predseda: Tatiana Holásková
členovia: Anton Vojtek, Mário Klopan, Dana Polláková, Rudolf Vašek,
Anna Slobodová, Dana Hrnková,
Martin Duga
3) Komisia stavebná a územného
plánovania
Predseda: Ing. Stanislav Malach
členovia: Radko Matúš , Ján Mlč-
úch, Vierka Mikičová, Jozef Kudláč,
Emília Polláková, Jirka Ondruš, Ing.
Alžbeta Tokošová
4) Komisia životného prostredia a
odpadového hospodárstva
Predseda: Igor Biskupič
členovia: RNDr. Ján Hrbatý, Mgr. Ján
Tokoš ml., Ing. Štefan Lysý, Štefan
Vašek, Ondrej Šulek, Jozef Olejník,
Marek Matúš, Rudolf Keher, Ján
Pollák
5) Komisia sociálnej pomoci a zdravého životného štýlu
Predseda: Mária Milotová
členovia: Silvia Mikulová, Silvia
Regásková, Mária Vrablicová, Mária
Jurkovičová, Oľga Šuleková, Viera
Juríčková
6) Komisia pre šport, mládež a spoluprácu so spoločenskými organizáciami
Predseda: Ing. Albín Marenčík
členovia: Jozef Mikula, Samuel
Milota, Mgr. Tomáš Mikula, Radoslav
Juríček, Roman Pollák, Lýdia Mertelová, Renáta Václavíková, MVDr. Ján
Tokoš st., Alena Hrubšová, Marián
Tokoš, Ivan Prochádzka, Milan Štepanovský
7) Komisia pre kultúru, vzdelávanie a
osvetovú činnosť
Predseda: Tatiana Holásková
členovia: Ján Biskupič, Pavol Pollák,
Viera Polláková, Zuzana Matúšová, Miroslava Kubinová, Gabriela
Keherová, Mgr. Magdaléna Balážiková, Mgr. Adriana Speváková,
Renáta Václavíková, Jana Štepanovská, Anna Machlicová, Annamária
Milotová, Miroslava Valúchová, Mgr.
Ľudmila Bábiková
Za kronikárku obce bola vymenovaná
pani Danica Štepanovská, za sobášiacich boli z radu poslancov určení pani
Mária Milotová a Ing. Albín Marenčík.
Obecné zastupiteľstvo neodsúhlasilo
odpredaj obecných akcií Bratislavskej vodárenskej spoločnosti mestu
Skalica, rokovalo o prenájme obecných
priestorov na ihrisku pánovi Františkovi Matúšovi, ktorý by tam rád zriadil
prevádzku baru. V závere zasadnutia sa
strhla búrlivá diskusia na viaceré témy,
ktoré trápia občanov.
Dúfajme, že všetky „boľavé miesta“,
ktoré trápia našu malú dedinku sa
vzájomnou spoluprácou a toleranciou
nás všetkých podaria časom zahojiť, že
staré hriechy budú odpustené a zabudnuté a že budeme všetci svorne SPOLU
kráčať v ústrety tomu peknému, čo nás
a naše deti ešte v Dubovciach čaká.
Danica
2. zasadanie obecného
zastupiteľstva v roku 2011
Druhé riadne zasadanie obecného
zastupiteľstva v roku 2011 sa konalo vo štvrtok, 24. februára 2011
v Kultúrnom dome Dubovce.
Znova za početnej účasti širokej
verejnosti, tento krát v uvoľnenejšej
atmosfére ako naposledy, a za účasti
všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, sa preberali mnohé závažné i
menej závažné témy. Pani starostka za
výdatnej pomoci techniky a prezentácie cez IKT prezentovala všeobecné
záväzné nariadenie „O ochrane drevín
a o vydaní súhlasu na výrub drevín a
krovitých porastov rastúcich mimo lesného porastu“, dodatočné vysvetlenie
paragrafov k tejto chúlostivej tematike
podal RNDr. Ján Hrbatý.
Ďalším bodom programu bol „Povodňový plán záchranných prác“ a
zoznam občanov Duboviec, ktorí
boli nominovaní do krízového štábu.
Miernu diskusiu v zmysle „mladí verzus
starí“ v krízovom štábe usmernila pani
starostka, ktorá viackrát počas večera
načrtla svoju ideu budúcnosti našej
dedinky v zmysle „nepozerajme späť
na staré hriechy, ale kráčajme dopredu ...“
Zaujímavý podnikateľský plán s množstvom skvelých nápadov predložil na
výzvu poslancov z minulej schôdze
nádejný mladý podnikateľ František
Matúš. Jeho zámer prevádzkovať služ-
2
by pohostinského charakteru v mieste
športového ihriska a investovať
nemalé peniaze na opravu priestorov
na ihrisku, mu priniesla schválenie
jeho žiadosti i podnikateľského plánu
v pomere 6:1.
Po správe obecného kontrolóra, pani
Dany Pollákovej, o vykonaní kontroly za dobu od 1. 7. 2010 do 28. 1.
2011, ktorá dopadla dobre pre všetky
kontrolované strany, poslanci vzali na
vedomie oznámenie pani kontrolórky,
ktorá sa od 15. 2. 2011 vzdáva svojej
funkcie z časových dôvodov. Deň voľby nového obecného kontrolóra bol
stanovený na 7. apríla 2011, kedy sa
uskutoční ďalšie zasadnutie obecného
Rubrika
zastupiteľstva.
Pani starostka ďalej informovala o návšteve pána dekana na fare v Radošov-
ciach s požiadavkou občanov ohľadne
vykonávania pohrebných obradov,
krásne vyzdvihla prácu našich spo-
zľava: Igor Biskupič, Ing. Stanislav Malach, Ing. Albím Marenčík, Ing. Katarína
Ondrušová, Mária Milotová, starostka obce Mgr. Dana Mikulová, Táňa Holásková,
Milan Štepanovský
luobčanov, ktorí pracujú pod obcou
a boli pochválení za ich snaživosť,
usilovnosť a vzájomnú spoluprácu.
Taktiež predstavila nové logo TJ Slovan
Dubovce a spomenula i nasledujúcu
fašiangovú slávnosť, ktorá by sa mala
uskutočniť i za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ing.
Zsolta Simona.
Pani poslankyňa OZ Tatiana Holásková, predsedkyňa komisie kultúrnej i
komisie pozitívnych medziľudských
vzťahov, podala rozsiahlu správu o
bohatej činnosti svojich členov i o
plánoch na nadchádzajúce obdobie.
V závere sa do diskusie prihlásili
viacerí občania a tak sme sa dozvedeli
o plánovanej výstavbe búdky pri autobusovej zastávke „Dubovce, rázcestie“
i o založení turistického klubu pod
vedením MVDr. Jána Tokoša.
Danica
Komentár:
Ako to vidím a počujem ja
A začalo sa prvé zasadanie obecného
zastupiteľstva. Prišiel občan pozvaný
aj nepozvaný. Vlastne, každý občan je
pozvaný, keďže rokovanie ja vec verejná. No dnes to bolo pre niektorého
Občana výnimočné. Stal sa právoplatným členom komisie, na čele ktorej
pracuje náš poslanec. Týmto Občanovi
pani starostka so svojou družinou
vložila nádej, že s ním počíta a hlas
Občana bude oficiálne počuť.
A že počuť a vidieť bolo toho dosť.
Občianka pochválila pani starostku
za to, že dedina sa jej zásluhou začala
stmeľovať. Vystúpenie tejto Občianky
bolo príkladom, ako sa kultivovane
vyjadrovať a zachovať si chladnú hlavu
v každej komunikačnej situácii. Bravó!!
Zjavne potúžený mokom, ktorý by sa
nemal podávať mládeži do 18.rokov,
sa nechal hlasným prejavom počuť
Občan, ktorý nemôže zabudnúť, ako
mu niekto ( pozn. vraj on vie kto) znemožnil podnikanie. Nie bravó!
A dostavil sa Občan, ktorý má chuť
začať podnikať, no iný Občan mu hneď
po svojom vysvetlil, ako to nepôjde a
bude mať s istou skupinou občanov
problémy. Našťastie je tu naša pani
starostka, ktorá všetko uviedla na pravú mieru a Občan možno môže začať
naháňať pečiatky.
Boli tu Poslanci Nerozhodní, ktorí pri
hlasovaní neboli ani „za“ ani „proti“
(pozn. tiež nemôžem prísť na filozofiu zdržania sa hlasovania, možno
nabudúce).
Od Poslanca Vysvetľujúceho som sa
ako vážená občianka dozvedela, ako
sa vypočíta plat úradujúceho starostu
a ešte viac som zvážnela, keď môj vážený sluch zachytil výšku odstupného
pre exstarostu. Ten sa vážne má!
A bol tu Poslanec Nedočkavý, ktorý
chcel odvolávať to, čo nebolo schválené a odhlasované, a snažil sa aj Poslanec Poverený, ktorý mal vysvetliť
výhody zmluvy, ktorú má na svedomí
Poslanec Ospravedlnený ( pozn. len
som z toho zamotaného vysvetľovania
nepochopila zvýhodneného adresáta,
možno nabudúce ).
A skončilo sa prvé zasadanie obecného zastupiteľstva v mojich milovaných
Dubovciach. Viem, že akcie vodárenskej spoločnosti zostali pekne odpočívať na obecnom úrade, že na „hrišti“
možno už od leta bude pulzovať život,
na aký boli Dubovčania zvyknutí
dovtedy, až kým sa musel občan podnikateľ odtiaľ nedobrovoľne vysťahovať a tiež viem, že dobrovoľných
3
hasičov posilní novoutvorený hasičský zbor. A tiež prajem našej kronike,
nech správy, ktoré budú starostlivo
uchovávané novou kronikárkou, sú len
pozitívne.
Milý Občan, napíš, ako počuješ a vidíš
život okolo seba Ty.
Magdaléna Balážiková
SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE
Správa o činnosti miestnej
organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska
za rok 2010
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Dubovce vznikla 15.
marca 2010, z čoho vyplýva, že táto organizácia je veľmi mladá a to ovplyvnilo aj jej činnosť. Na zakladajúcej
schôdzi bol zvolený výbor a revízna
komisia. V súčasnosti má organizácia
46 členov.
Výbor MO mal v roku 2010 osem zasadaní, kde sa riešili aktuálne problémy
a úlohy.
Založenie Jednoty dôchodcov Dubovce si vyžiadalo zabezpečiť základné
dokumenty a pečiatku organizácie.
Bol vypracovaný plán činnosti na rok
2010, ktorý sa dodržal. Z vydarených
akcií je treba spomenúť zájazd do
Marianky v mesiaci máj, usporiadanie hodovej zábavy v júni, účasť na
kultúrnom podujatí v Amfiteátri Holíč.
Koncert piatich dychových orchestrov
s názvom „ Z oboch brehú Moravy „
bol nádherným zážitkom.
V mesiacoch jún až október sa viacerí
členovia zúčastnili spolu s členmi
miestnej organizácie Jednoty Dôchodcov Popudinské Močidľany zájazdu
na kvetinové výstavy. V decembri sa
uskutočnilo Posedenie pri heligónke
a Výročná členská schôdza JDS MO
Dubovce.
Naša organizácia prispela finančným
darom Materskej škole a Základnej
škole v Dubovciach na ich kultúrne
podujatia, ktorých sa zúčastňujú aj
naši členovia.
ilustrák
Nové poslanie
Záhorie moje milé,
ktoré od Skalice
po Záhorskú Bystricu sa tiahne.
Mám nové poslanie,
a to starostky pre obec Dubovce,
čo pri riečke Chvojnici sa vinie.
Aby bola naša časť Záhoria ešte krajšia,
a pre žitie všetkých ľudí príjemnejšia,
aby bola turistami navštevovaná,
aby vzrástol význam miesta pútnického,
a vylepšil sa bežný život ľudí pracovitých,
podávam Vám ruku ženy, čo v prácu verí.
V prácu pre rodinu svoju,
a v prácu pre blaho všetkých,
čo chcú zlepšiť postavenie obcí svojich.
Toto posolstvo Vám zasielam,
ako výraz úcty k Vám.
Prihováram sa k Vám slovom, čo nás spája.
Nech veľakrát mienená rada
a či priateľský rozhovor
víťazstvo prináša.
Nech v hrdej hrudi srdce nestvrdne.
Volám Vás priatelia
nech ľudia vôkol nás,
cítia, že darmo nezvolili ma.
Dobré slovo, silná vôľa, pracovitosť,
a viera v Boha, to je tajomstvo,
čo zdolá aj úskalia tohto ťažkého volebného obdobia.
Vaša starostka Danka
Plán práce na rok 2011 JDS MO Dubovce
Č lenovia: Oľga Hyžová , Viera Flámiková
Revízna komisia :
Ján Chocholáček, Vilma Šerfözová, Ernest Štepanovský
Albín Marenčík
V roku 2011 si naša organizácia plánuje nasledujúcu
činnosť:
1. Usporiadať maskový ples s pomocou Obecného úradu
Dubovce. Ples by sa mal konať 15. januára 2011.
2. Usporiadať jeden zájazd podľa výberu členov.
3. Spolupracovať s Úniou žien Dubovce a Obecným úradom Dubovce pri spoločných akciách (napr. Mesiac úcty
k starším).
4. Zúčastňovať sa na akciách, ktoré usporiadajú ďalšie organizácie pôsobiace v Dubovciach.
5. V spolupráci so Zväzom záhradkárov Dubovce v jesennom období usporiadať miestnu výstavu ovocia a
zeleniny.
6. Zriadiť miestnosť, ktorá by slúžila ako Klub dôchodcov.
7. Podľa záujmu členov zabezpečiť rekreačné alebo kúpeľné pobyty v spolupráci s Jednotou dôchodcov Skalica,
Holíč, príp. Gbely.
8. Vyvinúť úsilie na získanie ďalších členov.
ilustrák
Výbor:
Predseda: Albín Marenčík
Podpredseda: Jozef Mikula
Pokladník: Anna Štepanovská
4
ZO ŽIVOTA V MATERSKEJ A ZÁKLADNEJ ŠKOLE / SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Materská škola
V šk. roku 2010/2011 je v Materskej
škole Dubovce zapísaných 23 detí.
Riaditeľkou MŠ a vedúcou ŠJ je
Renáta Václavíková, učiteľkou na
polovičný úväzok je Jana Srncová zo
Skalice. V školskej jedálni sa o plné
brušká detičiek zo škôlky, školy i
niektorých dôchodcov stará a dobre
pre nich varí pani kuchárka Júlia
Ivánková a pozorným okom sledu-
je poriadok a pomáha so všetkým
možným pani školníčka Alena
Kuglérová.
Po nástupe novej pani riaditeľky v
minulom školskom roku prešli všetky
interiéry škôlky výraznou pozitívnou premenou a k „novým šatám“
detskej spálničky výrazne prispel aj
pán Martin Mikula, ktorý pre detičky
vlastnoručne vyrobil krásne poscho-
dové drevené postieľky (posledné
kusy veselého zeleného nábytku boli
dokončené vo februári) ...potom sa
niet čo čudovať, že niektoré detičky by
do škôlky chodili aj cez víkend. Rada
by som teda aj touto cestou v mene
rodičov všetkých našich škôlkarov
pánovi Mikulovi poďakovala.
Danica
Základná škola
Školský rok 2010/2011 sa v základnej škole začínal s počtom žiakov 13,
no od 1. 1. 2011 navštevuje našu základnú školu 12 žiakov. Riaditeľkou
ZŠ a triednou učiteľkou 1. ročníka je
Mgr. Adriana Speváková, triednou
učiteľkou 3. a 4. ročníka je Mgr. Darina Vránová. V škole funguje školský
klub detí s počtom žiakov 8, taktiež
tanečný a počítačový krúžok.
Žiaci ZŠ pripravili pod vedením svojich
pedagógov veľmi zaujímavé kultúrne programy (Mikulášsky program,
Vianočný program, vystúpenie na
detskom maškarnom plese), zúčastnili
sa malého divadielka v materskej škole
a koniec kalendárneho roka ukončili
krásnou vianočnou besiedkou. Traja
žiaci 4. ročníka sa stali úspešnými riešiteľmi školského kola matematickej sú-
ťaže „Pytagoriáda“ (Martinka Mikulová,
Romanka Míšaná, Roman Vašek).
Zápis prvákov sa uskutočnil 2. februára 2011. Od 1. septembra 2011 do 1.
ročníka nastúpia tieto deti: Karolína
Regásková, Ema Chocholáčková, Martin Vašek, Martin Lysý, Peter Krakovský,
Tomáš Pollák.
Mgr. Adriana Speváková
Privítanie nového roku
Posledný deň v roku býva tradične
už dlhé roky dňom, kedy sa stretávajú priatelia, známi a kamaráti,
aby sa spoločne rozlúčili so starým
rokom a privítali rok nový. Nie je to
len obyčajné gesto spojené s chuťou
sa dobre zabaviť. Máme vo zvyku
bilancovať, obzerať sa za tým, čo
sme v priebehu roka stihli, prípadne
nestihli a na chvíľu sa pozastavíme
myšlienkou na to, čo nám „starý rok
vzal a čo dal“. Každý z nás v kútiku
duše trochu zosmutnie, pretože sme
zase o rok starší, snáď aj múdrejší.
S novým rokom však prichádza
aj čas na realizáciu našich plánov,
predsavzatí a túžob a do všetkého sa
vrháme s novou chuťou a elánom.
Privítanie nového roku bolo v Dubovciach uskutočnené v „novom šate“,
pričom sa pol hodinu po polnoci
stretli starší i mladší Dubovčania a
zopár „ nemiestnych pocestných“ pred
kultúrnym domom. Spoločné vypúšťa-
Vinšovanie „trojkráľové“
ilustrák
Každoročne sa na sviatok „Troch Kráľov“ končí vianočné obdobie. Tohtoročné trojkráľové vinšovanie malo netradičné
poňatie, keď sa po svätých omšiach v obidvoch našich kostolíkoch dostali k slovu deti z materskej školy pod vedením
pani riaditeľky Renáty Václavíkovej. Aj napriek zákazu pána
dekana deti vystúpili pred oltárom s krátkym programom
venovaným príchodu troch mudrcov z východu. Pre zbierku
„Dobrá novina“ vyzbierali celkovo 315 Eur. Ďakujeme všetkým našim malým –veľkým vinšovníkom, pretože aj napriek
nepriazni (nielen počasia) sa len s veľkým srdcom dajú
robiť dobré skutky.
Danica
5
nie „balónikov šťastia“ malo zaujímavú
príchuť spojenú s vôňou dobrého
vareného vínka, skvelou hudbou a
šikovným moderátorom. Hojná účasť
všetkých vekových kategórií (najmladším účastníkom bol dvojročný Sebastián Chocholáček), nadmieru veselá
nálada zopár zúčastnených a chuť
„silvestrovskej noci“, urobilo z tejto
akcie jednu z tých, na ktoré sa bude
určite dlho spomínať.
Danica
Spravodajstvo
Maškarný bál:
Prišla aj Mária Terézia
Na tradíciu maškarných plesov nadviazala veľmi úspešne miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska,
ktorá zorganizovaním „Maškarného
bálu „ v sobotu 19. januára 2011
otvorila plesovú sezónu v Dubovciach. V zrekonštruovanom kultúrnom
dome všetkých účastníkov čakala
pekná výzdoba, skvelé pani bufetárky so širokou ponukou „nečeho k
zakúsnutí a uhasení žížne“, no najmä
výborné zloženie kapely Čvančaranka
v netradičných country kostýmoch
(kovbojské klobúky a široké úsmevy),
a najmä jej skvelá produkcia, ktorá
nenechala nikoho dlho sedieť na stoličkách. Veselo si zaplesali mladí, starší
i naši seniori, ktorí všetkým v dedine
dokázali, že rozhodne nepatria do starého železa. Zaujímavé bolo sledovať
aj to, keď naše staré mamy a starenky
po príchode „o palici“ akoby zázrakom
skočili do tanca, keď buchli na bubon...
Úvodné slovo patrilo pánovi Albínovi Marenčíkovi, predsedovi organizácie, ktorý
srdečne privítal všetkých prítomných a
ples otvoril sprievodom masiek. Na čelo
sprievodu sa postavili Mária Terézia (pani
starostka Dana Mikulová) so svojím manželom Františkom Lotrínskym (Anton Mikula) a ich dvorné dámy. Nechýbali tu ani
rôzne rozprávkové postavičky – ježibaby,
škriatkovia a víly, červená čiapočka s
horárom, z amerického filmového plátna
k nám dorazila rodina Simpsonovcov,
Superman, Zoro so svojou krásnou partnerkou, svojou účasťou nás poctil aj sám
gróf Drakula, piráti z Karibiku či Shrek.
Tanečné kreácie veselého šaša (Tatiana
Holásková) nemali obdoby a mali dohru
aj pri nedeľnej svätej omši.
Preplnený tanečný parket pri každom
kole, skvelá nálada masiek i nemasiek,
hlasný spev nielen ľudových piesní,
tlieskanie do rytmu hudby a veľmi dobré
odozvy všetkých, ktorí sa tejto skvelej
akcie zúčastnili, to všetko dalo organizátorom pocit dobre vykonanej práce a
chuť usporiadať niečo podobné na budúci rok. Držíme preto všetkým dôchodcom podieľajúcim sa na tomto podujatí
palce a želáme im veľa zdravíčka, elánu a
chuti do všetkých ich ďalších akcií.
Danica
6
Spravodajstvo
Detský maškarný ples
Dňa 29. januára vítal krásne farebne
vyzdobený kultúrny dom plný balónikov a veselých papierových klaunov
naše malé maškary. Deti z Materskej i
Základnej školy v Dubovciach i ďalších
okolitých dedín, generácia „násť“ mesačných, ktorí sa tiež nedali zahanbiť,
prichádzali s úsmevmi na tvárach. Už
zďaleka bolo počuť veselú hudbu,
ktorá neskôr roztancovala i rodičov a
všetkých, ktorí sa sem prišli zabaviť.
Úvodná pieseň patrila Kamilke Matúšovej, potom svoje tanečné umenie
predviedli naši škôlkari i dievčatá zo
základnej školy v krátkom programe a
začala sa promenáda masiek. Tak ako
to vždy býva, nechýbalo množstvo
súťaží a hier, radostné výkriky detí a
samozrejme aj bohatá tombola. Vyše
100 tombolových cien zabezpečili
rodičia detí z MŠ a ZŠ a štedrí sponzori.
Jednoznačným „kráľom tomboly“ sa
stal škôlkar Andrejko Chocholáček,
ktorý si zo 64 zakúpených tombolo-
vých lístkov odniesol 5 krásnych cien.
V závere by som rada poďakovala
všetkým rodičom detí, ktorí neváhali
obetovať svoj čas i chuť a priložili „ruku
k dielu“ a samozrejme i pani učiteľkám, bez ktorých by zorganizovanie
takejto veľkej krásnej udalosti nebolo
možné. No oslovujem i tých rodičov,
ktorí akosi „pozabudli“ a pripájam
pekný citát:
„Kto je schopný rozdávať sám seba,
je bohatý. Prežíva sám seba ako niekoho, kto môže prispieť druhým.“
(E.Fromm)
Danica
Fašiangy
Na začiatok by som sa chcela spýtať,
či vlastne vieme, čo sú fašiangy a či
poznáme ich význam...
Ak niekto pochybuje alebo si nie je
istý významom tejto časti roka a s ním
spojených tradícií, pokúsim sa vám
toto obdobie a zvyky s ním spojené
trocha priblížiť.
Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov
až do polnoci pred Škaredou – tzv.
Popolcovou stredou.
V minulosti sa práve tento čas snažili
ľudia všestranne využiť na veselosť
a zábavu a vlastne bolo „ všetko“ dovolené.
„Už ju obkľúčili...“
7
Spravodajstvo
„S úsmevom, bez rečí za pár dní vylieči...“
Celá dedina sa združovala a snažila
symbolicky zabezpečiť hojnosť úrody
a plodnosť hospodárskych zvierat po
celý rok.
Ľudia sa obliekali do masiek, ktoré majú okrem zábavnej funkcie aj
ochranný význam.
Fašiang končil pochovávaním basy.
Jedná sa o symbolický pohreb, na
ktorom sa zúčastnili miestni občania v
prestrojeniach a uskutočnili obrad,
ktorý bol charakteristický veľkým
plačom ale aj smiechom všetkých
prítomných.
„A zajtra je s nami Amen....“
8
Toto boli posledné minúty zábavy a
veselosti .
Potom nasledoval 40 dňový pôst
(zavedený koncom 4. storočia kresťanskou cirkvou) až do Veľkého piatku.
Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy by sa dalo toto obdobie charakterizovať ako „ koniec jedenia mäsa pred
pôstom“.
Aj naša dedinka sa po „ dlhšej prestávke“ opäť stala súčasťou týchto zvykov
a pripojila sa k reťazcu tradícií.
V piatok 4.3.2011 sa pod vedením Kultúrnej komisie na čele s našou starostkou Dankou Mikulovou a
predsedníčkou kultúrnej komisie
Tatianou Holáskovou a taktiež v spolupráci s mnohými ďalšími občanmi
Duboviec uskutočnilo pochovávanie
basy a kultúrny program s týmto obradom spojený.
Niekoľko Dubovčanov sa rozhodlo
podieľať na obnovení a pokračovaní
zvykov a tradícií. Všetkým
ukázali, že aj my máme čo ponúknuť
svetu.
V piatkový večer masky a hostia zaplavili priestory nášho kultúrneho domu.
Po srdečnom privítaní parket na chvíľu
Spravodajstvo
obsadili roztancované dievčatá zo
základnej školy.
Zaujímavým spestrením a prínosom bolo vystúpenie študentov zo
Súkromnej strednej školy VIA HUMANA Skalica, ktorí prijali naše pozvanie
a všetkým priblížili tradície, podstatu
a účel fašiangových osláv.
Po mládežníkoch dostali priestor aj
tvoriví Dubovčania, ktorí odetí v rôznych veselých kostýmoch a
maskách chceli zaujať a hlavne rozveseliť hostí a možno aj samých seba.
V sprievode sa parodovali zobrazované profesie v žartovných improvizovaných scénkach.
Treba podotknúť, že celý program sa
niesol v príjemnom duchu odľahčenej
zábavy, ale napriek tomu nestratil
nič z pravidiel slušnosti a vážnosti, ktorá sa takejto udalosti už od dávnych
čias pripisuje.
Po skvelom programe, ktorý zabavil
určite každého a ktorý bol odmenený
potleskom, sa začala
tanečná zábava v sprievode hudobnej
skupiny Čvančaranka .Tanec a hudba
sa niesli sálou až do ranných hodín,
čo značí, že všetci prítomní sa veľmi
Já mám kone, vrané kone...
dobre zabávali a nechcelo sa im ísť
domov.
Tradícia fašiangov pokračovala aj na
druhý deň, teda sobotou, ktorá bola
ozvláštnená dedinskou zabíjačkou.
Aj táto aktivita prilákala veľa divákov
Láska bože láska...
9
a hostí, ktorí si mohli pochutnávať na
mäsových špecialitách. Pochvalu si zaslúži hlavný mäsiar Milana Huťťa, ktorý
sa so svojou zabíjačkovou partiou
vrhol do príprav všelijakých dobrôt,
aby potešil naše mlsné jazýčky. To by
Spravodajstvo
Keď som bol maličký pacholíček...
sa však nedalo zvládnuť bez „kuchynskej“ pomoci pracovitých ženičiek
Dáše Mikulovej, Gitky Kudláčovej,
Dany Pollákovej, Táne Holáskovej,
Klárky Štepanovskej Rivas, Anny Štepanovskej, Adriane Spevákovej, Márie
Vrablicovej, Gabky Keherovej a Oľgy
Zelmanovej. Veľkým prínosom boli aj
skvelé bufetárky Alena Hrubšová, Luba
Ivánková, Júlia Kubíková, či zodpovedné pokladníčky Danica Štepanovská a
Anna Machlicová.
Našim drobcom sa počas celého dňa
v detskom kútiku s hudbou, hrami a
maľovaním na tvár venovali študenti z
Via Humana Skalica.
Jazdu na poníkovi mala v réžii slečna
Katka Ondrušová.
Chodíme, chodíme hore po dedine
10
O deti bolo postarané a rodičia sa
mohli oddávať veselosti vo
vlastných kruhoch. Počasie nám prialo,
takže aj tento deň patril k vydareným
a po prieskume medzi
zúčastnenými - malými aj veľkými sa
dedinská zakáľačka stane určite súčasťou každoročných fašiangových osláv.
Tu sa patrí poďakovať Katke Ondrušovej, hlavnej sponzorke zabíjačky.
Posledným dňom, ktorý uzavrel trojdňový maratón kultúrnych podujatí, sa
stala nedeľa.
Bohatý program, ktorý s deťmi nacvičila riaditeľka materskej školy, bol
naozaj milou a príjemnou kultúrnou
vsuvkou, ku ktorej sa pridala aj základná škola. Deti v pestrých kostýmoch
princezien a vojakov, boli unášané
vírom zábavy a tanca na koči ťahanom
„koníkmi“, ktorých stvárňovali naši
známi zabávači Marek Štepanovský
spolu so svojím kamarátom Martinom
Mikulom.
Slávnostný sprievod sa začal v poobedňajších hodinách a účasť bola dobrovoľná - každý kto mal chuť a záujem,
mohol sa aktívne zapojiť do diania a
do kolobehu zábavy.
Spravodajstvo
Hudba, spev a tanec sa niesli celou
dedinou. Účastníkov fašiangového
sprievodu určite príjemne prekvapilo
aj výdatné pohostenie v niektorých
dubovských domoch.
Horúci čajík, sladká medovina....no
a samozrejme aj kvalitná slivovička
všetkým dobre padli v nie
veľmi teplom dni. Po zavítaní do všetkých končín našej dedinky sa sprievod
presunul k domu pani starostky. Tá
sprievod s úsmevom privítala
a všetkých bohato pohostila tradičnými fašiangovými dobrotami.
Trojdňový fašiangový maratón bol
ukončený v kultúrnom dome, kde pani
starostka a Táňa Holásková poďakovali
všetkým tým, ktorí počas tohto nášho
veľkého podujatia prispeli svojou
„troškou do mlyna“ za to, že neváhali
venovať veľa zo svojho času a súkromia práve v prospech nás všetkých.
Veľká vďaka patrí aj pani starostke,
ktorá svojím húževnatým prístupom
dokázala združiť našich spoluobčanov
a tak opäť vdýchnuť život do našej
malebnej dedinky.
Ak by som mohla zhodnotiť aktivity
posledných dní pred pôstom, určite by
som im dala jednotku s hviezdičkou a
myslím si, že so mnou budete určite
súhlasiť.
Takže už teraz sa určite tešíme nato, čo
nám prinesie fašiang na budúci rok.
Miroslava Valúchová
Veselá je dedina
Kone moje vrané , pekne cifrované...
S Milanom Huťťom
nielen o obecnej zabíjačke
Hoci vôňa a chuť výrobkov z historicky prvej dedinskej zabíjačky
už dávno vyprchala, ja som bola
zvedavá, ako túto akciu prežíval ten,
na ktorého pleciach v ten deň ležala
najväčšia zodpovednosť.
Jablko nepadlo ďaleko
od stromu
Sedím v útulnom domácom prostredí
u Huťťovcov a od Milana sa dozvedám,
že vzťah k mäsiarstvu sa v ich rodine
dedí. Tak ako jeho otec, aj on pristupu-
je s pokorou a úctou k rituálu, na ktorý
je prasiatko nedobrovoľne vydané.“
Niečo ma naučil otec a niečo som sa
musel sám. Rád som sa motal v kuchyni pri majstroch mäsiaroch, obkukával,
nechal si poradiť a potom som mohol
začať chodiť robiť ľuďom zabíjačky
sám,“ vysvetlil mi Milan.
Dnes ich už ráta na stovky, verí v svoje
schopnosti a aj to bol jeden z dôvodov, prečo neodmietol výzvu pani
starostky veliť prvej verejnej zabíjačke. Iný dôvod objasnil slovami:
11
„ Za všetkým hľadaj ženu!
a tou ženou je naša pani starostka, ktorá dala impulz ,mala vôľu, zohnala ľudí
ochotných robiť nielen zabíjačku ale
celý fašiang. Na začiatku som zvažoval,
či sa po štyroch rokoch odmlky do akcií
zapojím. Pani starostke vďačím za veľa,
pomohla mi, keď som potreboval, tak
teraz som bol na rade ja.“
A je späť
To, že bol vždy jednou z hlavných
postáv pri pochovávaní basy, si určite
pamätá veľa Dubovčanov. K tomu,
Publicistika
Milan Huťťa so svojou „suprovou“ partiou
kde „bola basa“ štyri roky sa krátko vyjadril: „Náš pán bývalý starosta nemal
vôľu túto akciu usporiadať. Aj keď už
neúčinkujem vo fašiangovej skupine,
som rád, že táto zabíjačka bola príležitosťou pomôcť a zapojiť sa do diania.“
Keď som sa Milana spýtala, či môžem
povedať, že som rada, že sa „Huťťa
vrátil“ dodal:
„ Toto som počul aj od starostky, v
nedeľu, po ukončení fašiangu.“
„Tak dobre Milan, už sme dve“. ( usmial
sa) Vrátim sa k sobote a krásnej voňavej akcii.
Drobnohľad ľudí mu nevadil
„Trému som nemal, keďže mám skúsenosti, ale vyhovieť desiatkam, možno
stovkám chutí je veľká zodpovednosť.
To, že obarnica , jaternice, jelítka,
kapustnica, paprikový podbradek,
tlačenka, huspenina, pečené mäso
chutili, svedčí fakt, že sa všetko pojedlo. Niektorí poďakovali aj chválili,“
spokojne dodal Milan.
„Chalani boli suproví:“
týmito slovami vystrúhal poklonu
svojim pomocníkom, bez ktorých by
sa bezproblémový priebeh akcie nezaobišiel - Jožkovi Kudláčovi, Martinovi
Mikulovi, Radkovi Mikulovi, Dušanovi
Spevákovi, Markovi Štepanovskému a
nad výrobou oškvarkov dozerajúcemu
Palovi Regáskovi. A Gitka Huťťová
zase uvarila „suprovú“ zabíjačkovú
kapustnicu a vykladala pohostenie pre
ministerskú návštevu.
„ Samozrejme chválim aj všetky ženy
v kuchyni, ktoré odviedli perfektnú
prácu,“ vyjadril svoju spokojnosť s
pomocníčkami.
Súdržnosť zabíjačkovej partie bola
neprehliadnuteľná aj štýlovými tričkami.“ Tričká nám dal sponzorsky vyrobiť
môj kamarát z Rakúska, ktorý vlastní
chatu v radošovských vinohradoch,“
odtajnil pôvod krásnych tričiek Milan.
Plány
„ Celá partia sme si v nedeľu večer ešte
posedeli a sľúbili sme si, že na budúci
rok, ak budeme oslovení, sme pripravení znovu pomôcť. A trúfame si aj
na tri prasiatka,“ prezradil Milan svoj
zámer.
No a na záver len želanie, nech sme
všetci zdraví, nech je chuť a vôľa ďalej
pokračovať.
zhovárala sa Magdaléna Balážiková
Odišli nám do večnosti
František Marenčík
25.1.2011
Anton Masaryk
9.2.2011
Rozšírili rady
Dubovčanov
Kristína Vojteková
30.1.2011
Fabián Torák
15.2.2011
Milan v „zápali boja“ (alebo je to len póza pre fotografku?)
12
KÚTIK PRE CHOVATEĽOV
Vážení priatelia spoluchovatelia!
Hneď ako som sa dozvedel, že v našej
obci bude vychádzať časopis, ma
prepadla myšlienka, že musíme aj my
chovatelia, milovníci zvierat a prírody,
mať svoj malý priestor. Viem totiž, že aj
v našich Dubovciach je veľa dobrých,
kvalitných a predovšetkým skúsených
chovateľov. Z tohto dôvodu si myslím,
že všetci budeme radi, keď sa raz začas
dozvieme niečo nové alebo si pripo-
menieme, čo sme možno už zabudli. V
našich prvých vydaniach vám predstavím všetky naše národné plemená
zvierat, ktoré vyšľachtili naši slovenskí
chovatelia a na ktoré môžeme byť
právom hrdí. Z dôvodu obmedzeného priestoru to musím zúžiť na dve
plemená na vydanie. Som presvedčený, že v našej obci sú najpočetnejšie
zastúpené králiky a psy, tak začnem
nimi – „Holíčskym modrým králikom“
a našim najznámejším plemenom psa
„Slovenský čuvač“.
Dúfam, že som vám trafil do chuti a
budeme sa tešiť na ďalšie stretnutia
pri našom spoločnom koníčku nazývanom chovateľstvo.
Marek Štepanovský
Holíčsky modrý – Hm
Vznik holičského modrého králika nadväzuje na šľachtiteľskú prácu Imricha Vaneka z Holíča, spojenú so šľachtením
králika slovenského sivomodrého rexa. Holičský modrý králik je teda vzdialeným potomkom, ktorý vznikol z kríženia
kastorexa a rysa. Prvýkrát sa šľachtiteľovi objavil v druhej generácii spolu s normálno srstými králikmi čiernym, divo
sfarbeným a vevericovým. Modrému a čiernemu vtedy šľachtiteľ nevenoval pozornosť. Práve ony boli predmetom polemík pri uznávaní slovenského sivomodrého rexa. Až genetická analýza, ktorú urobil V. Roman (1974) dala šľachtiteľovi
za pravdu. Na jej základe sa stanovil holičskému modrému králikovi genotyp AA BB CC dd gg. Analýza tiež potvrdila, že
jeden, z pôvodných predkov - kastorex alebo rys bol heterozygotný. Druhýkrát sa holičský modrý králik objavil v ďalších
generáciách v hniezde sivomodrých, normálnosrstých krížencov. V roku 1972 šľachtiteľ požiadal ÚV SZD o jeho uznanie
za samostatné plemeno. Po uskutočnení testovacích skúšok králika uznali v Nitre 15. októbra 1975 na Národnej výstave
králikov a kožušinových zvierat. Osud holičského modrého králika sa spájal so slovenským sivomodrým rexom.
Myxomatóza každoročne narobí, v šľachtiteľovom
chove mnoho škôd. V roku 1972 mal už iba 13 zvierat. Časť králikov musel presunúť do iných lokalít.
Pomocnú ruku mu poskytla Pedagogická fakulta v
Nitre. Tu sa o králiky staral J. Šiška v rámci výučby prác
na pozemku. Ďalším priekopníkom chovu holičského
modrého králika bol J. Šuster z Veľkej Idy. Štandard
pre holičského modrého králika vypracoval V. Roman.
Na základe pripomienok šľachtiteľa i posudzovateľov
sa upravil a schválil spolu pri uznávaní králika za
samostatné plemeno. Podľa tohto štandardu posudzoval prvé králiky P. Badžgoň, F. Rybka a V. Roman.
Chovateľskej verejnosti sa králiky dostali do povedomia nielen na rôznych výstavách, ale aj z článkov,
ktoré uverejňoval časopis Záhradkár a chovateľ: Nový
králik z Holíča (1974), Holičský modrák a jeho genetika (1974), Chovný smer holičského modrého králika
(1975), Návrh na štandard pre holičského modrého
králika (1975), K chovu slovenských plemien králikov
(1976), O vzniku prvých slovenských plemien králikov
(1977). Chov propagoval V. Roman. Pokusy zamerané
na sledovanie úžitkovosti tohto králika v drobnochovateľských podmienkach sa nedokončili. Pôvodná vlna značného záujmu chovateľov postupom času zoslabla. Príčinu
treba vidieť v poklese životaschopnosti a plodnosti, čo je dôsledok dlhodobého používania príbuzenskej plemenitby aj
nevhodných jedincov. Keď sa králik Hm začlenil do Klubu národných plemien nastal v jeho vývoji obrovský posun vpred.
Králik po rozšírení medzi chovateľov mimo Slovensko splnil aj podmienku pre jeho zaradenie do európskeho vzorníka
na posudzovanie králikov v roku 2003. Pri posudzovaný sa vyžaduje hmotnosť podľa veku 2,50 až 3,25 kg, valcovité ,
mierne zavalité telo. Hlava krátka, pekne zaoblená, široká v čelnej partii. Ušnice mäsité, pekne zaoblené, dlhé 9 až 10 cm.
Srsť je veľmi hustá v podsade, s elastickými, nie príliš hrubými pásikmi. Dĺžka srsti je 2,5 cm. Farba krycej srsti je po celom
tele svetlá oceľovomodrá. Na bruchu je farba o niečo matnejšia. Farba očí je svetlo šedo modrá s tmavomodrou dúhovkou, pazúriky sú tmavo rohovité. Farba podsady má zodpovedať farbe krycej srsti, pri koži môže byť veľmi úzky svetlejší
pásik.
13
KÚTIK PRE CHOVATEĽOV
Slovenský čuvač
Čuvač ako pastiersky a strážny pes sa choval na území Slovenska už veľmi dávno a bol známy ako tatranský čuvač.
Začiatkom 20. storočia bol pomerne dosť rozšírený, ale v tridsiatych rokoch sa začal údajne hromadne vyvážať do Poľska
a Nemecka. V snahe podchytiť a udržať toto plemeno, došľachtiť ho a ustáliť, doviezol Prof. Antonín Hrůza, pedagóg
Vysokej školy veterinárneho lekárstva v Brne, dve nepríbuzné šteňatá z oblasti Tatier a umiestnil ich u svojho zaťa Jozefa
Skoupila, majiteľa chovnej stanice „Zlatá studna“ v Skalici nad Svitavou. Tieto dve šteňatá dali základ organizovaného
chovu tatranského čuvača v Česko-Slovensku. Pes Jerry bol zapísaný do plemennej knihy pod č. 1 a sučka Kora pod č. 2.
Pvý vrh bol zapísaný 4.6. 1929 po rodičoch Jerry a Kora, v chovateľskej stanici zo Zlatej studny. Spočiatku sa používala
úzka príbuzenská plemenitba, neskôr sa začali využívať v chove i zvieratá z pôvodného chovu.
Keď sa okruh chovateľov rozšíril, založili si 23. septembra 1933 „Spolek chovatelů psů tatranských ovčáckých čuvačů
v Brně“, s vlastnou plemennou knihou. Spolok sa stal členom vtedajšieho Československého zväzu kynologického a
Československej kynologickej únie a jej prostredníctvom i členom Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI). Prvým
predsedom sa stal Prof. Hrůza, ktorý dôsledne organizoval chov čuvača. Spočiatku boli uznané dva rázy: Veľký horský,
s kohútikovou výškou u psa 65 cm, suky 60 cm a hmotnosťou 35 – 45 kg a malý nížinný ráz, s kohútikovou výškou 40 –
50 cm, štíhlejší, s hmotnosťou 20 – 25 kg. Tým, že sa
niekedy oba rázy párili spoločne, postupne zanikali
rozdiely medzi nimi a malý nížinný ráz ako taký sa postupne vytratil z chovu. Kde tu sa ešte i dnes môžme
stretnúť s atavistickými prejavmi tohto rázu.
Organizovaný chov čuvačov sa zdecimoval za nemeckej okupácie a oživenie činnosti klubu nastalo až v
päťdesiatych rokoch, žiaľ až po smrti Prof. Hrůzu. Spočiatku chov zastrešoval Zväzarm, neskôr Československý zväz poľovníkov a od r. 1958 Československý svaz
chovatelů drobného zvířectva. Podarilo sa podchytiť
plemenný materiál a vďaka subvencii slovenského
výboru ČSCHDZ sa nakúpili mladé sučky a tieto sa
poskytli novým záujemcom na ďalší rozvoj chovu.
Pre chovateľov tatranského čuvača sa stal rok 1965
pamätným. FCI na svojom valnom zhromaždení v
júni v Prahe uznala čuvača za samostatné plemeno a
štandard bol vydaný 14.8. 1965 pod č. 142 Slovenský
čuvač. Prečo však došlo k zmene názvu z tatranský
na slovenský? V tom čase už mali v Poľsku uznané
podobné plemeno „Tatra owczarek podhalanski“ a pri
preklade do francúzštiny by názvy podobných plemien boli podobné. Preto naša zástupkyňa v komisii FCI
pre štandardy, Dr. Laufbergerová, ktorá obhajovala
uznanie čuvača, pohotovo zmenila názov tatranský
na slovenský a vyhla sa tak prípadným námietkam
zo strany členov komisie. Na svetovej výstave v Brne
sa teda čuvač už posudzoval podľa schváleného
štandardu.
Ale nebolo to všetko také jednoduché. Maďarsko
podalo koncom roka 1967 protest proti uznaniu
slovenského čuvača za samostatné plemeno. Docent
Kurz ako hlavný poradca chovu vypracoval odpoveď
na tento protest a na zasadnutí komisie FCI pre štandardy v Belehrade 10.-11.1. 1969, spolu s vtedajším
predsedom klubu chovateľov čuvačov Róbertom Zacharidesom a predsedom Čs. komisie pre štandardy
psov MVDr. Nesvadbom, uznanie slovenského čuvača
za samostatné plemeno obhájili.
Zdroj: Internet
Foto: Internet
14
OKNO DO ŠPORTU
O pohár starostky obce
Priaznivci športu v Dubovciach sa v
našom“ kulturáku“ 5.februára zúčastnili 1. ročníka stolnotenisového
turnaja O pohár starostky obce.
Najprv naša pani starostka spolu s
pani poslankyňou Táňou Holáskovou
zaželali sobotňajším športovcom veľa
šťastia a na troch pingpongových stoloch sa začali odohrávať vyraďovacie
súboje.
Najstarší súťažiaci, sedemdesiatročný
Albín Marenčík, bol dôkazom toho,
že ani vysoký vek nie je prekážkou
byť rovnocenným protihráčom oveľa
mladším súperom. Najmladší účastník
turnaja, jedenásťročný Richard Keher,
tiež svojou hrou potrápil nejedného
skúsenejšieho hráča, no a najpočetnejšie rodinné zastúpenie mali Kudláčovci. Svojho otca vo vyraďovacích
kolách“ poslali domov“ bratia Martin a
Dávid. Tí sa stretli vo vzájomnom súboji o postup do finále, kde viac šťastia
mal starší Martin.
Kto tam nebol, môže banovať.
Tomáš Mikula sa blysol ako výborný organizátor a svojím pohotovo
vtipným komentovaním oživil finálový
Martinovi Kudláčovi pomáha zapiť druhé miesto Peter Mikuš -Kúšek
duel . Naň bystrým rozhodcovským
okom dozeral jeho otec a ostatní
sme držali palce. Pravda, každý tomu
svojmu favoritovi. Tak som asi držala
tie palce dobre, lebo sa dnes môžem
kochať pohľadom na krásny víťazný
pohár.
A ten má ešte jeden atribút, ktorý mu
pridáva na vážnosti - je a zostane Prvý!
A tak konštatujem, že toto popoludnie nebolo len o dosiahnutí popredných miest. Bolo o priateľstve, o
stretnutí, o rešpekte, o zmysluplnom
strávení voľného času, o pohode, o
dobrej nálade.... ale aj o výbornom
párku“ v rohlíku „, kvalitnom vínku,
osviežujúcom pivku, chutnej kávičke
- a za to patrí poďakovanie vedeniu TJ
Slovan Dubovce.
A ešte zo zákulisia (ak to niekoho
zaujíma):
V ten deň zľudovela veta: „De je Roman Pollák, ten, co uš vypadel?“ ( žeby
autor a používateľ výroku T. Mikula
reagoval na to, že Romana vyradil
najstarší účastník? )
Víťaz turnaja hral vo finále s raketou
Michala Gregúrka (dovtedy sa prebojovával raketou Maroša Hrubšu).
No a bol aj taký účastník, ktorý sa po
svojom debakli rozhodol, že už nenechá nič na náhodu, kúpi si pingpongový stôl a začne s tvrdým tréningom
(z technických príčin neprezradím
meno). Aj o tomto bol vydarený Prvý
ročník turnaja.
Roman Pollák s otcom Jánom, pohodoví „Bufeťáci“
Dovidenia o rok!!!
Magdaléna B.
Tomáš Mikula v akcii
15
OKNO DO ŠPORTU / DUBOVSKÁ CHVÍĽKA POÉZIE
Pravda o fašiangoch
(alebo škoda, že je to tak)
Fašiangy, Turíce, Veľká noc bude,
Kto si rád pochutí s kanvičkou príde.
Fašiangy chystajú, pomáhať treba,
ja tam byť nemusím, veď ich je veľa.
Veď ja som poslanec, dali mi hlasy,
Nech majú múdrosti do tej ich basy.
Stačí sa ukázať, široko usmiať,
robiť nič netreba, stačí len plat brať.
Fašiangy skončili, a zas kľud bude,
Treba sa pripraviť na zasadnutie...
Danica Štepanovská
Nepoučiteľní
Naša škola malá je,
profesori do nás vkladajú nádeje.
„Anča, uč sa, pôjdeš do sveta výšky,
tak čítaj, moja milá, čítaj knižky,
inak budeš celý život, jesť len zvyšky.
Tajovský, Shakespeare, Timrava a Roy,
to musíš mať načítané, stoj, čo stoj.“
Z triedy, ozýva sa krik,
profesorku chytá z toho v oku tik.
Vbehne do triedy a dáva rady,
že máme držať ústa a vyvetrať tie salámové
smrady.
Otvárame okno, kriku zrazu dosť:
„Pani profesorka, zatvorte to, zmrzne mi v
nose kosť.“
V tej chvíli z tváre niečo čudné sa jej zračí.
„Zdá sa mi to? Alebo sa mračí?
Ha, asi sa jej niečo nepáči!“
„Vytiahnite papiere, na stole nezostane nič!!“
Vtom okamihu, máme sto chutí oplieskať si
hlavu o chladič.
Vedomosti stávkujú, v zošite zostali,
žiadna včelička, všetci sme stoličky a
prasiatka dostali.
Smútok na nás doľahol...
ale kdeže ..
sme nepoučiteľní, zatvoriť nás za mreže!
Smiech nás neprechádza ,
pokiaľ naše známky triedna rodičom
nepoprezrádza.
Potom sadnúť na zadok robí problém,
skolaboval, skolaboval školský systém.
„Zákaz televízora, počítača, mp3-ky,
začneš dieťa milé nosiť dvojky!“
Slzička sem, slzička tam.
„Ja sa z toho mami, mamulienka spamätám!
Hneď zajtra sa naučím,
to ti, prosím pekne zaručím.“
A tak naša spoločnosť význam stráca,
sme mládež skazená, lenivá, nič pre seba
nerobiaca.
Ivana Bolebruchová, študentka SOŠ Holíč
Báseň zo školského prostredia sme
nevybrali náhodne.
28. marec je dňom, kedy učitelia oslavujú
svoj sviatok.
Dubovce
Skutočne moje rodisko.
Dedina ako každá iná,
no táto je pre mňa obzvlášť
môjmu srdcu milá.
História ju už v štrnástom storočí spomína.
Menil sa pomaly vzhľad týchto viesok,
menil sa pomaly život ľudí tu žijúcich.
Menil sa náhľad ako viesť život budúci.
Dedina, to sú predovšetkým ľudia tu žijúci.
Ich práca, domy, vzťahy,
čo robia život pekný, dobrý,
alebo zatrpknutý voči susedom,
a či celému svetu?
Na pohľad obyčajná dedina,
v obyčajnej krajine.
No krásne to miesto pre bývanie.
Riečka Chvojnica v nive zakliesnutá,
lesík neďaleký s historickým Zámčiskom,
a priamo nad Lúkami aj vŕšok Chorvátska,
a typická okolitá krajina,
robí toto miesto ako balzam na dušu.
Nájsť si bod na tomto svete,
to je to čo mi lahodí,
môj stred sveta,
miesto, čo mi hovorí,
že som doma.
Miesto, kde cítiť
spojitosť minulosti s prítomnosťou.
Tu dumám o živote v zhone bežnom,
tu je okamih, záblesk zmyslu žitia,
a snáď raz nájdem dobro v srdci,
keď si poviem,
že som došiel ešte včas,
k poznaniu, čo cítim,
že Vás mám Dubovce rád.
Rudolf Keher – rodák z Duboviec
Naše Dubovce - občasník obyvateľov obce Dubovce.
Vydáva OcÚ Dubovce. Šéfredaktor: Danica Štepanovská. Redakčná rada: Magdaléna Balážikova,
Miroslava Valúchová. Náklad :200 kusov. Design a tlač: Vydavateľstvo mr. DESIGN Skalica, www.designpress.sk
Noviny sú registrované na MK SR pod číslom EV 4301/11. Adresa redakcie: Obecný úrad Dubovce, 908 62 Dubovce,
č. 175, tel. / fax .: 034/669 71 34, 132 , email: [email protected] Do domácností v obci Dubovce
distribuuje OcÚ Dubovce.
16
Download

č.1 / 2011 - obec DUBOVCE