Published by Slovak House
March 2014
MILÍ
ČITATELIA.
Hoci je slnko momentálne na
oblohe už príliš vysoko, bohužiaľ je
stále zubaté a jar je pre nás stále
v nedohľadne.
Nech vás tentoraz potešia
a zohrejú na duši naše jarné príspevky,
ktoré sme pripravili len a len pre vás.
Užite si do sýtosti dlhých fašiangov.
Zároveň vám v mene celej redakčnej
rady želáme príjemné a radostné
veľkonočné sviatky.
DEAR
Vydáva Slovenský Dom
Marec 2014
Jar ako výkrik mladosti
Jar ako teplo dlane
Jar ako pohľad milého
Už sila zimy slabne
K novej jari veľa sily,
aby ste Vy dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody.
––
READERS.
Although the sun is currently
high in the sky, spring for us is still
a long way off.
This spring edition of Slovensky
Montreal was prepared for you in the
hopes that you would enjoy it. Please
send us your comments and input they
are truly appreciated.
The entire editorial board wishes you
a pleasant and joyful Easter.
Nápady, návrhy, rady, myšlienky, príbehy zo života, fotografie z dovolenky, gratulácie blízkym a priateľom to všetko nám môžte posielať cez
electronicku adresu: [email protected] alebo na adresu: 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9
Ideas, suggestions, advice, thoughts, life stories, photos from vacations, greeting to relatives and friends, all that you can send to us for
publishing, by email [email protected] or to the address: 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9
„ Svätý Cyril, svätý Metód, ľud
kresťanský cti váš príchod,
priniesli ste pravej viery život.“
Mnohí z nás si rozhodne
pamätáme na časy, kedy sa u nás
doma na Slovensku slávili hody.
Ej, to bola sláva. Už niekoľko dní
pred významným sviatkom prišli
do dediny kolotoče, strelnice
a všetky hodové atrakcie, ktoré
mali premiéru v hodovú nedeľu.
Hody sa slávia na Slovensku
dodnes na sviatok patróna
konkrétneho kostola.
Za patrónov slovenského
kostola v Montreale si vybrali naši
predkovia dvoch sympatických
vierozvestcov: svätých Cyrila
a Metóda. 14. februára slávime ich
sviatok a pri tejto príležitosti sa
koná tradičná slávnostná sv. omša
a po nej spoločný nedelný obed,
banket.
Nebolo tomu inak ani v nedeľu
16. februára t. r. ibaže sv. omša
mala oveľa slávnostnejší charakter.
Celebroval ju hosť najvzácnejší
a najvyznámnejší, najvyšší
predstaviteľ katolíckej cirkvi
v Montreale, J. E. Arcibiskup
Christian Lepine.
Pri slávnostnej sv. omši
koncelebroval náš nový pán farár
Rudolf Grega a niektorí diecézny
kňazi. Návšteva bola o to
významnejšia, lebo nás poctil
svojou navštevou diecézny
arcibiskup.
Po sv. omši pripravili kurátori
kostola veľmi honosné pohostenie
na ktorom sa zúčastnil ďalší
významný, vážený a milý hosť
veľvyslanec SR v Ottawe pán
Milan Kollár ako i honorárny
konzul SR v Montreale pán
Dezider Michaletz.
Slovensky Montreal
HODY V SLOVENSKOM
KOSTOLE V MONTREALE
2
Bea Janurová
THE FEAST
OF STS. CYRIL AND METHODIUS
On Sunday February 16, 2014
Sts. Cyril and Method Church in
Montreal celebrated the feast of
Sts. Cyril and Methodius. It started
with mass which had much more
festive character because it was
celebrated by Archbishop Christian
Lépin and concelebrated by Fr. Rudolf Grega parish priest, Fr. Peter
Sabbath Parochial administrator,
Fr. Gabriel Jurus and Deacon Benoit Thibalt.
The celebration was followed by a dinner in the parish hall
where about 160 parishioners and
their friends enjoyed
a good lunch. Vlado Cincik as MC
introduced the guests, Fr. Franz
Letonja from Slovenian church
St. Vladimir, Ambassador of the
Slovak Republic in Ottawa H.E.
Milan Kollar as well as the Honorary Consul of the Slovak Republic
in Montreal Dezider Michaletz.
We would like to thank to
all volunteers involved in preparation of this festive occasion above
all the organist Maria Ondrechak
as well Vojto Mirga who organized
choir group.
CITIZENSHIP JUDGE
ANN JANEGA
ANN JANEGA sworn in as Canadian Citizenship Judge for Halifax,
Nova Scotia, on January 27, 2014
in Ottawa.
As provincial Vice-President of
Canadian Manufacturers and Exporters, Ann Janega works with
businesses, consumers, and
nongovernmental organizations to create and sustain
economic prosperity for the
community.
Because of her
commitment to helping businesses succeed, she was recognized as a Champion for
Women in Business. Ann
Janega is a former RCMP
constable and the former Director of Public Affairs at
Dalhousie University in Halifax. Judge Janega is a Lawyer and former Deputy Minister for the Province of
Nova Scotia.
In Canada, Citizenship
Judges are responsible
for making decisions
on citizenship applications, presiding over
citizenship ceremonies and
administering the oath of citizenship to new citizens.
Ann Janega is a daughter
of her late father Matthew
(Matus) Janega (Koseca,
Ilava,
Slovensky Montreal
Celá oslava našich vierozvestcov
sa konala vo veľmi príjemnej
atmosfére. Pán arcibiskup bol
veľmi prekvapený hojnou účasťou
fárnikov na bohoslužbe a prisľúbil,
že nás opäť rád navštívi. Ubezpečil
nás, že bude naďalej držať
ochrannú ruku nad slovenským
kostolom, aby sme ho mohli
zachovať pre budúce slovenské
generácie.
Ako sa my Slováci osobne
postavíme k tomuto záväzku
a dedičstvu, bude záležať naozaj
od každého jedného u nás.
Organizáciu a prípravu celých
osláv mal v rukách hlavný
ceremoniár, pán Vlado Cincík.
Svojej úlohy sa zhostil výborne.
Na príprave tejto udalosti sa veľmi
aktívne podielali všetci kurátori,
pani Marta Fuska, pán Vojto Mirga
a množstvo dobrovolníkov.
Textom, ktorý sa spomína v úvode
sa začínala aj úvodná pieseň
slávnostnej sv. omše.
Pevne veríme, že naši
patróni sa prihovárajú „tam hore“
aj zato, aby náš kostol žil dlhé roky
pravou vierou, ktorú nám oni pred
stáročiami priniesli do vienka.
3
Slovakia / Halifax NS) and her late
mother Anna Micak (Budkovce,
Slovakia, / Montreal, Quebec).
Congratulations from all your
family and friends.
Your Uncle Mike and Aunt
Annie Micak.
predsedajú pri ceremóniach
štátneho občiansta a spravujú
prísahu štátneho občianstva
nových občanov. Ann Janega je
dcéra nebohého Matuša Janegu
zKošeci, Slovensko a Halifax, NS
a Anny Micakovej z Budkoviec,
Slovensko a Montreal, QC.
ÚSPEŠNÝ VIANOČNÝ
OBED
PRE KANADSKÉ
OBČIANSTVO
ANN JANEGA
V Ottawe, 27. januára 2014, Ann
Janega zložila prísahu ako
sudkyňa pre kanadské občianstvo
v Halifaxe, Nova Scotia.
Ann Janega, ako provinčná
podpredsedníčka kanadských
výrobcov a exportov, spolupracuje
s podnikmi, spotrebiteľmi a
mimovládnymi organizáciami na
vytvorenie a udržanie ekonomickej
prosperity pre komunitu. Za jej
oddanosť pomáhať podnikom
uspieť, bola uznaná ako víťazka
žien v podnikaní.
Ann Janega je bývalá policajtka
Kráľovskej kanadskej jazdnej
polícií a bývalá riaditeľka pre
verejné záležitosti na Dalhousie
University v Halifaxe. Sudkyňa
Janega je právnička a bývalá
námestníčka ministra pre provinciu
Nova Scotia. V Kanade, sudcovia
pre kanadské občianstvo sú
zodpovední za rozhodovanie o
žiadostiach pre štátne občianstvo,
ANNUAL
CHRISTMAS
DINNER
The Branch 2, Canadian
Slovak League, organized
annual Christmas dinner, on
December 1, 2013. It was
held in the hall of Sts. Cyril
and Methodius parish.
President Lydia Matusky
welcomed everyone and
introduce visitors,
Ambasador of Slovak
Republic Milan Kollar with
his wife Sonia, President of
Canadian Slovak League
Mary Ann Doucette with her
husband Ed and Honorary
Consul for Slovak republic
in Montreal Dezider
Michaletz with wife Daniela.
Father Rudolf Grega
said the prayer before meal.
This Christmas dinner is
every year more and more
popular.
Slovensky Montreal
SUDKYŇA
Vianočný obed 2. zboru
Kanadskej slovenskej ligy sa konal
1. decembra 2013 vo farskej hale
sv. Cyrila a Metoda. Predsedníčka
zboru Lydia Matusky privítala
každého a predstavila vzácnych
hostí; veľvyslanec Slovenskej
republiky v Ottawe Milan Kollar
s manželkou Soňou, predsedníčka
Kanadskej slovenskej ligy Mary
Ann Doucette s manželom Edom
a honorárny konzul pre Slovensku
republiku v Montreale Dezider
Michaletz s manželkou Danielou.
Otec Rudolf Grega
predniesol modlitbu pred jedlom.
Každým rokom toto popoludnie je
populárnejšie a každým rokom
privítame viacej priateľov.
Popoludnie spestril hudbou John
Chlumsky, ktorý zabával
prítomných svojím spevom
a hudbou.
Ďakujeme organizátorom 2. zboru
KSL za príjemné popoludnie.
Dúfame, že 6. decembra 2014 sa
zase všetci stretneme na
Vianočnom obede.
4
Moja návšteva
Montrealu
Montreal som navštívila
v októbri, keď sa kanadské javory
obliekajú do nádherných jesenných
farieb. Z môjho výletu na vrch
Mont-Tremblant Les, čo
v preklade znamená „Chvejúci sa
vrch“, sa mi ponúkal pekný
a neopakovateľný výhľad na
kanadské lesy v ich jesennom šate.
Bol práve Deň javorového listu
a mnohí sa tešili z pobytu
v jesennej prírode. Javorový list je
symbolom Kanady. Majú ho vo
svojom štátnom znaku, tak ako my,
Slováci, máme dvojkríž.
Predovšetkým som sa však
tešila na návštevu slovenského
kostola Svätého Cyrila a Metoda.
Hovorí sa, že všetky cesty vedú do
Ríma, tak aj moja cesta smerovala
do kostola. Kostol Svätého Cyrila
a Metoda je pekný a priestranný,
slovenskí prisťahovalci ho
postavili v roku 1928. Každá
väčšia národnostná komunita tu má
svoj kostol, v ktorom sa im hlása
Božie slovo a vysluhuje svätá
liturgia v ich jazyku. Kostol je
centrom náboženského, ako aj
kultúrno-spoločenského života
Slovákov, ktorí žijú tu,
v Montreali. Tu sa stretávajú,
prichádzajú na svätú omšu.
Priestor pod kostolom je zariadený
ako kultúrna miestnosť, môžu sa tu
uskutočňovať rôzne podujatia,
posedenia. Veriaci si tu nacvičujú
kultúrne programy, spievajú
slovenské piesne, zaspomínajú si
na domov, rodičov, na svoje zvyky
a tradície. Tu sa cítia doma, tu si
udržujú a posilňujú svoju vieru ako
najvzácnejšie dedičstvo svojich
otcov.
Keď zazneli velebné tóny
organu a pieseň „Bože svetov
mocný Pane“, slzy dojatia sa mi
tisli do očí. V srdci som pociťovala
hlbokú vďačnosť a úctu k tým
rodákom, ktorí pred osemdesiatimi
rokmi postavili tento Boží chrám,
a tak založili osadu svätého Cyrila
a Metoda, v ktorej sa mohli
modliť, spievať a počúvať Božie
slovo v ich rodnej slovenčine.
Vďaka ti, Pane, za tento Boží
chrám.
Svätú omšu slúžil dôstojný
pán Grega, mladý kňaz, pôvodom
Slovák. Hovoril peknou
slovenčinou. Čítalo sa evanjelium
o boháčovi a chudobnom Lazarovi.
Dp. Grega pokračoval v homílii
v tom zmysle, že nemáme dávať
len z toho, čo nám zvyšuje, teda to,
čo nepotrebujeme a nebude nám to
ani chýbať, ale treba sa aj niečoho
zriecť. Povedal to veľmi pekne.
do konca tohto roka. Slováci môžu
chodiť na sväté omše do českého
kostola. Kostol sa teda vyníma
spod právomoci slovenskej
komunity. Rozhodnutie je
definitívne a nedá sa proti nemu
odvolať. Toto vyhlásenie ma
zaskočilo a zároveň šokovalo,
uvedomila som si totiž, že som
v tomto kostole prvý a zároveň aj
posledný krát. Zároveň som si
spomenula na všetkých obetavých
Slovákov, ktorý sa pričinili
o výstavbu a udržiavanie ich
kostola a bolo mi ich
úprimne ľúto.
Pre slovenskú
komunitu je toto rozhodnutie
o to bolestnejšie, že
prichádza od cirkevnej
vrchnosti. Myslím, že
podobné rozhodnutia
neprispievajú k tomu, aby sa
ľudia utvrdzovali vo viere,
ale naopak, môžu zatrpknúť.
Slovenský národ je jediný
v Európe, ktorý nesie vo
svojom znaku kríž, znamená
to snáď, že naším údelom je
prijímať krivdu?
Slovenská komunita
sa rozhodla za svoje právo
zabojovať a obrátila sa na
najvyššiu inštanciu – na
pápeža. Tak ako to pred
1200 rokmi urobili svätý
Cyril a Metod. Pápež Hadrián II. na ich žiadosť
v roku 867 dovolil, aby sa
popri gréčtine, hebrejčine
a latinčine mohla používať
ako liturgický jazyk aj staroslovienčina. Od doby tej
nám svetlo viery planie,
dedičstvo otcov zachovaj
nám, Pane.
Svätý Cyril a Metod,
orodujte za nás!
Magdaléna Botková
Montreal, október 2010
Podstatné boli však jeho slová na
záver. Rímskokatolícka diecéza
v Montreali a arcibiskupský úrad
obmedzujú činnosť – prevádzku
tohto kostola. Sväté omše
v slovenskom jazyku sa budú
slúžiť iba raz za mesiac, a to iba
Poznámka redakcie: Pani
Magdaléna Botková vydala
knihu Kytica môjho života
v ktorej opisala svoje dojmy
na návšteve v Montrele.
5
Slovensky Montreal
During the afternoon John
Chlumsky entertained with his
songs and music.
We thank the organizers of Branch
2 CSL for good food and atmosphere and hope we meet you again
on December 6, 2014.
KNIHA.
“ Žaluje sa kniha
v kúte, že sú deti
veľmi skúpe,že k nej lásky nemajú,
stále ju tam nechajú.”
Určite viete ako začínala história
tejto “vznešenej kráľovnej
múdrosti”.
“ Drevo v hore vyrástlo, sťal ho
rúbač smelý a v papierni spravili
z neho papier biely.”
Kniha, táto studnička vedy je nanajvyš všestranná. Ovláda množstvo
rôznych historiek, povestí, príbehov. Vie poradiť, navariť,
skonštruovať lietadlá, ukáže ako
šiť či maľovať. Dokáže rozprávať
čo si len pomyslíte, bez toho, že by
len na minútu zaváhala.
Navonok vystupuje veľmi
skromne. Jej nenápadný odev
pozostáva z popísaných bielych
hárkov papiera a zakrýva ju plášť
z hrubšieho kartonu.
Kniha bola možno jedna z prvých
veci, ktoré sme ako malé deti brali
do rúk a obdivovali nádherné farebné ilustrácie k známym slovenským rozprávkam. Neskôr sme
zistili, že vďaka nej sme schopní
poskladať prvé písmenka, potom
celé vety a čerpať z nej postupne
vedomosti tak prepotrebné pre náš
život.
Kniha bola nielen pre našu
generáciu, ale aj generácie dávno
pred nami sťaby chlieb
každodenný. Naše babičky okrem
románikov často čítavali knihu
kníh “Bibliu” , kde si vždy nachádzali vhodný pokrm pre dušu. Žiaden vedec, učiteľ, umelec,
kuchár,…
sa bez tejto vernej priateľky nikdy
nezaobišiel. Dávala rady na
každom kroku. Poznali ju králi,
veľkňazi, mudrci, panovníci i
úplne obyčajní ľudia tisícročia
pred nami. Dokonca v socialistickej spoločnosti bola kniha stavaná na piedestál a v každej domácej či verejnej knižnici zaujímala
výsostné či posvätné postavenie.
Možno si spomínate na
časy, kedy bol mesiac marec
zasvätený knihe. Vo zvýšenom
počte sme navštevovali knižnice
a do škôl prichádzali spisovatelia,
ktorí nám v častých besedách
rozprávali zaujímavosti o tejto
“Panne zázračnici”.Veľký ruský
spisovateľ Maxim Gorgij bol pre
väčšinu ľudí u nás známy hlavne
svojim výrokom: “ Za všetko, čo
je vo mne dobre vďačím knihe.
Jeho výpoveď je veľmi jasná
a jednoznačná.
Bohužiaľ, v dnešnom
pretechnizovanom svete
bude kniha čo nevidieť
pomaly patriť do “starého
železa” a tento roky používaný
názov sa čoskoro zaradí medzi archaizmy. Knihu nám momentálne
nahrádza vynález storočia, internet.
Vie zastúpiť nielen knihu, ale
aj rodinu, priateľov a známych. Pri
ňom zabúdame, že vonku svieti
slnko, kvitnú kvety, dá sa ísť na
prechádzku, či navštíviť známych.
Zlé jazyky o internete tvrdia, že je
to debilizátor, ktorý vymýva
mozog, ignoruje akúkoľvek fantáziu, rozvoj ducha a mysle, na ktorý
bola predurčená veľká Učiteľka
KNIHA.
Čo nevidieť pride k moci nový
panovník zvaný “jar”. Tento je
známy tým, že pohŕda zimou a je
milovníkom slnka, dobrej nálady
a zdravej optimistickej mysle.
Skúsme pod jeho vládnucim
vplyvom nájsť cestu aj k našej
skoro stratenej spoločníčke, ktorá
nám pomôže zabudnúť, rozptýliť
nás a pozitívne naladiť.Nevenujme
jej oficiálne iba jeden mesiac,
ale berme ju do rúk s úctou celý
rok. Maxim Gorkij trafil klinec po
hlave. Akurát ona nám pomôže
stať sa lepšími vo všetkých oblastiach. Verte mi.
Kniha zbožňuje človečí kontakt.
Vlastne nato bola stvorená. Ak
neviete, presvečte sa o tom, že si
veľmi rada ľahne s vami do
postele.
Možno práve teraz
leží pred tebou.
Nájdeš v nej i seba.
Skrýva cenné poklady,
len ich hľadať treba.
Bea
POZVÁNKA
V tomto termíne sa konajú
každoročné Dni mesta
Banská Bystrica spolu s
vychýreným Radvanským
jarmokom, ktorý sa môže
popýšiť 357-ročnou
tradíciou.
Pre účastníkov
celosvetového stretnutia
Bysričanov mesto pod
Urpínom pripravilo celý rad
zaujímavých podujají,
vrátane prijatia u primátora
mesta, pána P. Gogolu.
V prípade záujmu pošlite
prosím kontaktný mail,
prípadne mailovú adresu
Vám známych Bystričanov
na: [email protected]
Slovensky Montreal
Za 4 roky sa dosť zmenilo v kostole. Kostol sa nezatvoril, naopak
máme vlastného kňaza a sv. omše
každý deň a v nedeľu slovensku
sv. omšu.
6
Tešíme sa na hojnú účasť
pri celosvetovom stretnutí rodákov
z Banskej Bystrice na Dňoch mesta
a Radvanskom jarmoku
12. – 14. septembra 2014.
S úctou a krajanským pozdravom
Marián Slivka
www.banskabystrica.sk
www.permon.eu
Hľadajú sa dedičia
Štefan Chlebovec na Slovensku
hľadá dedičov po starom otcovi
Antonovi Minďašovi, ktorý prišiel
do Kanady v roku 1927 a žil
v Montreale. Zomrel 26. júna
1963. Informácie prosím ohláste
na email:
[email protected]
Searching for heirs
Stefan Chlebovec from Slovakia is looking for heirs after
his grandfather Anton Minďaš,
who came to Canada in 1927
and lived in Montreal. He died
on June 26, 1963. Please send
the information to the email
address: [email protected]
MARY KVETANOVÁ,
zakladajúca členka 2. zboru Kanadskej
slovenskej ligy sa dožila významného
životného jubilea a 2. februára oslavila svoje
95. narodeniny.
Prajeme jej veľa zdravia a božieho
požehnania.
Lydia Matusky
predsedníčka 2. zboru KSL
Teplé noci v aprílu,
požehnanie ovociu i vínu.
Kto sa v máji potí na poli
a modlí v komore,
hladom neumre.
Na svätého Jána
(Krstiteľa) otvára sa
k letu brána.
Blahoželáme MARY GEDEONOVEJ,
ktorá oslavuje 5. apríla svoje 90. narodeniny.
Výkonný výbor 2. zboru Kanadskej
slovenskej ligy želá dlhoročnej úradníčke
výkonného výboru veľa dobrého zdravia
a šťastia.
Lydia Matusky
predsedníčka 2. zboru KSL
7
Slovensky Montreal
Keď Jozef kožuch odkladá,
bude dobrá úroda
20 dkg paradajok, 20 dkg zeleru,
2 stredne veľké zemiaky, 2,5 l
mäsového vývaru.
Postup:
SA PÁČIŤ GUĽÁŠ?
Ak by ste sa domnievali,
že guláš je čisto slovenské - české maďarské jedlo, mýlili by ste sa.
Guláš je rozšírené a obľúbené
jedlo na celom svete, pripravený
nielen z mäsa ale i z hríbov a rýb.
Býva ochutený predovšetkým červenou mletou paprikou, ktorá
charakterizuje maďarskú kuchyňu.
Môžeme ho pripraviť z rôznych
druhov mäsa - u nás
sa pripravuje hlavne
z hovädzieho mäsa.
V Škandinávii sa
pripravuje zo sobieho,
losieho mäsa, v Tunise
nám ho môžu pripraviť
z ťavieho mäsa, či lamy,
v Peru Brazílii z moriaka a v Austrálii z klokana. Guláš z hadieho
mäsa je vraj činskou pochúťkou.
Ale vráťme sa radšej bližšie
k našim gulášom - okrem
hovädzieho mäsa sa používa aj
bravčové, kuracie či vyhľadávané
guľáše z diviny.
Základom akéhokoľvek guľášu je
mäso, cibuľa a zelenina podľa
rôznych regiónov. Tak napr.
Balkánske guľáše obsahujú okrem
mäsa lečo, slovenské zase zemiaky
alebo hríby, maďarský okrem
červenej papriky aj paradajkový
pretlak a kukuricu. Ako vidíte
rôznorodosť guľášov je rôznorodá
a fantázii pri ich príprave sa medze
nekladú.
Vybrali sme pre vás tri recepty zo
Slovenska:
Kotlíkový guľáš
Potrebujeme:
½ kg hovädzieho mäsa, ½ kg cibule, trochu oleja, mletú červenú
papriku, feferónku, strúčik cesnaku, mleté čierne korenie,
Bratislavský
bravčový guľáš
Potrebujeme:
60 dkg. bravčového mäsa
(stehno, pliecko), 1 väčšiu cibuľu,
kúsok zeleru, mrkvy a petržlenu
pokrájaných na kolieska, trochu
hladkej múky, 5 dkg masla,
bobkový list, tymian, celé nové
a čierne korenie, soľ, trochu nastrúhanej citrónovej kôry,
3 dcl sladkej smotany.
Postup:
Mäso pokrájame na kocky,
pridáme cibuľu a zeleninu
a opražíme na masle. Pridáme koreniny, podlejeme mäsovým vývarom alebo len vodou a dusíme do
mäkka. Zahustíme múkou a smotanou a podávame s knedľou, ryžou
alebo zemiakmi.
Guľáš podľa
Pavla Sventeka
Potrebujeme porcelanovú misu na
pečenie či varenie do ktorej
dáme na kocky pokrájané
hovädzie mäso asi 600
gramov. V hrnčeku
rozmiešame jeden sáčok
cibuľovej polievky
a premiešame to s mäsom.
K tomu pridáme pár kúskov
pokrájanej udenej slaniny,
1 PL papriky a ½ PL celého
kmínu. Ruru vyhrejeme na
350 °F. Misu prikryjeme
a dáme do rury a občas
premiešame. Keď je mäso
napoly uvarené pridáme na
drobno narezné zemiaky. Ak
máte radi pikantný guľáš
pridajte podľa chuti trochu
štipľavej papriky. Môžte
pridať asi 250 g klíčkov,
ktoré dajú ľahku
straviteľnosť guľášu.
Hotové dochutíme korením.
Maďarský guľáš
Potrebujeme:
60 dkg. bravčového mäsa (stehno,
pliecko), 2 väčšie cibule, kúsok
údenej slaninky, rasca, červená
paprika mletá, zemiaky.
Slovensky Montreal
BUDE
Cibuľu pokrájame na malé kúsky
a osmažíme ju na oleji, pridáme
pokrájané na kúsky umyté
a osušené mäso, posolíme, okoreníme, pridáme cesnak a dusíme
pod pokrievkou. Neskôr pridáme
očistenú a pokrájanú zeleninu aj
zemiaky, podlejeme vývarom
a do mäkka dovaríme. Podávame
s chlebom alebo pečivom.
Neskôr sa pridajú očistené
pokrájané zemiaky, keď sa
dovárajú pridajú sa cibule
pokrájané na krúžky navrch na zemiaky tak, aby boli zakryté štavou.
Niekoľkokrát sa spolu zvaria,
pričom cibuľa musí zostať
chrumkavá.
Postup:
Mäso pokrájame na kocky, posolíme a vložíme do nádoby,
v ktorej sa roztopila slaninka,
pridáme rascu a papriku, všetko sa
upraží nažlto, zaleje studenou
vodou a nechá variť do mäkka.
8
BIRTHDAYS
Kanadská slovenská liga 2. zbor v Montreale blahoželá svojím členom a priateľom všetko najlepšie k ich
významným životným narodeninám:
1. januára – Sofie SEDIVA
17. januára – Vladimir KOVAČ
1. marca – Steve DURSA
3. marca – Radka PECKOVA
1. apríla – Michael MICAK
25. apríla – Dominika KIANICKOVA
Finanční anjeli:
Sme veľmi povďační doleuvedeným priaznivcom, ktorí podporili Slovenský Montreal finančne:
Financial Angels:
We are very grateful to the following people who have chosen to support Slovenský Montreal:
Michael Micak, Erica Zimmerman, Branch 2, CSL.
Masáž ucha:
Bolesti aj stresu sa zbavíte rýchlo
a ľahko
Na akupresúre ucha je
najlepšie to, že si môžete pomôcť
rýchlo vždy a všade. Je to veľmi
jednoduché, skúste to hoci aj teraz!
Jemný tlak rukami a špičkami
prstov uvoľňuje blokády a pôsobí
spoľahlivo proti mnohým
zdravotným ťažkostiam. Je to také
jednoduché! Jemne si masírujete
uši a zakrátko cítite, ako napätie
a bolesť ustupujú. Znovu sa cítite
dobre, do tela sa vracia vitalita.
Prečo je akupresúra ucha taká
účinná? Pri masírovaní reflexných
bodov na uchu putujú impulzy
z pokožky do zodpovedajúcich
častí tela, kde uvoľnia blokády,
ktoré sú príčinou našich problémov. Výborné na tejto terapii
je, že si môžete rýchlo pomôcť
vždy a všade.
Vyskúšajte to!
MASÁŽNE HMATY
9 LIEČIVÝCH BODOV
Ťahajte si vonkajšie ucho
Začnite na vrchnej časti ucha.
Na konci vrchu ucha sa chyťte
ukazovákom a palcom tak, že budete mať palec za uchom. Ľahkým
tlakom prechádzajte z vnútra ucha
smerom von. Tak premasírujte
postupne celé ucho. Ušný lalôčik
ťahajte naozaj dlho. Trikrát zopakujte.
Masírujte aj za uchom
Nakoniec vystretým ukazovákom
masírujte jamku za uchom. Začnite
hore a pokračujte jemným tlakom
dole až na koniec ucha.
To zopakujte trikrát po sebe.
Následne relaxujte uvoľňovacím
cvičením, robte ho počas 10 - 15
nádychov a výdychov.
1. Pomáha proti studeným
nohám, upokojuje bolestivé
kĺby. Masáž tohto bodu podporuje
lepšie prekrvenie svalstva, je dobrá
na nohy.
2. Zmierňuje pocit
nafúknutia, nadúvanie,
podporuje trávenie.
Táto zóna je ideálna pre
všetkých, ktorí majú
neustále problémy so
žalúdkom. Okrem toho
upokojuje pri duševnom
strese a vnútornom nepokoji.
3. Odbúrava stres a
zlepšuje spánok.
Srdcovú oblasť uvoľňuje,
keď ste s nervami na konci.
Po masáži tohto bodu budete
určite pokojnejšia.
4. Harmonizuje dušu,
uvoľní hlavu.
Slovensky Montreal
Deväť liečivých
bodov na uchu
Masáž vám pomôže opäť
nájsť svoju rovnováhu. Budete sa cítiť vyrovnanejšia.
5. Uvoľní napätie v šiji,
zaženie bolesti chrbta
Pomôže uvoľniť stuhnuté
svalstvo, ktoré máte
napríklad zo zlého sedenia.
9
6. Zahreje studené ruky,
zmierni bolesti kĺbov
Podporuje prekrvenie svalstva
a pomáha liečiť stuhnuté kĺby.
7. Pomáha pri častých zápaloch močových ciest
a mechúra
Masáž tohto bodu pôsobí
prečisťujúco, odvodňuje, tlmí bolesti obličiek.
8. Dodá novú energiu a posilní
imunitný systém
Stimulácia tohto bodu posilní
spoluprácu dýchacích orgánov. Budete opäť hlbšie dýchať.
9. Na chrbát a posilnenie
orgánov
Podporuje ohybnosť chrbta,
udržuje medzistavcové platničky
elastické
BOHATSVO STAROBY
Toto nás čaká... Striebro vo vlasoch, zlato v zuboch, kamene v ľadvinách, cukor v krvi olovo v nohách,
Železo v cievach a nevyčerpateľne zásoby plynov...
Ani sme netušili, že za života nahromadíme takéto bohatstvo...
Slovenský Montreal – vydáva La Maison Slovaque Inc. (Slovenský dom) štvrťročne.
Slovak Montreal is published by La Maison Slovaque Inc. / Slovak House Inc. quarterly.
Šefredaktorka: Marta Fusková, 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9, tel.: 514-630-0218
Redakčná rada: Helena Benčaťová, Silvia Buxar, Bea Janurová, Betty Valenta
Graficka úprava: Silvia Buxar, tel.: 450-462-7790 [email protected]
Slovenský Montreal posielame bezplatne montrealským Slovákom a zainteresovaným priateľom. Slovenský Montreal is
mailed free of charge to Montreal Slovaks. Listy a príspevky na publikovanie bez nároku na honorár sú vítané. Letters and
contributions, to be published without a honorarium are welcome Ak by ste chceli podporiť Slovenský Montreal, váš
finančný príspevok je vítaný. .If you would like to support the newsletter, your financial contribution is welcome
E-mail: [email protected]
.
10
Slovensky Montreal
NEVER ASSUME
His request approved, the CNN News photographer quickly used a cell phone to call the local airport to
charter a flight. He was told a twin-engine plane would be waiting for him at the airport. Arriving at the
airfield, he spotted a plane warming up outside a hanger. He jumped in with his bag, slammed the door shut,
and shouted, 'Let's go'. The pilot taxied out, swung the plane into the wind and took off. Once in the air, the
photographer instructed the pilot, 'Fly over the valley and make low passes so I can take pictures of the fires
on the hillsides.' 'Why?' asked the pilot. 'Because I'm a photographer for CNN' , he responded, 'and I need to
get some close up shots.' The pilot was strangely silent for a moment. Finally he stammered, 'So, what you're
telling me, is . . .. You're NOT my flight instructor?'
Download

Cislo 02-2014 - SlovakMontreal.com