PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA
Odpad možno voziť do Zberného dvora – areálu
Technických služieb Ružomberok, a. s. , Pivovarská ulica 9.
Do zberného dvora môžu ukladať odpad len občania (fyzické osoby) s trvalým pobytom v meste Ružomberok. Občania sa musia legitimovať občianskym preukazom.
Na zberný dvor je možné uložiť drobný stavebný odpad a veľkoobjemový odpad v množstve do 150 kg/rok/
osobu, maximálne však 500 kg na jednu bytovú jednotku. Bez obmedzenia je možné ukladať všetky zložky separovaného zberu (plasty, papier, sklo, tetrapack a kovové obaly), pneumatiky, akumulátory a batérie, použité
oleje, elektrospotrebiče a svetelné zdroje, drevnú hmotu
(odrezky stromov a kriakov).
Uloženie odpadu na zberný dvor fyzickými osobami
vo vyššie uvedených množstvách je bezplatné. Služba je
zahrnutá v ročnom miestnom poplatku fyzických osôb
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Odpad uložený nad stanovený rámec je spoplatnený podľa
aktuálneho cenníka prevádzkovateľa zberného dvora.
Tieto pravidlá sú stanovené Mestom Ružomberok a sú
zverejnené na oficiálnej stránke:
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektroodpad – na zbernom dvore môžeme odovzdať všetky druhy elektrických spotrebičov ako chladničky a mrazničky, televízory, počítače a príslušenstvo, vysávače,
práčky a sporáky, domáce spotrebiče a elektrické náradie.
Drobný stavebný odpad – nepotrebný stavebný materiál, staré tehly, umývadlá a toaletné misy, obkladový materiál, dlažba, strešná krytina.
Objemný odpad – akýkoľvek nábytok, koberce, linoleá, matrace, staré lyže, trubky, zariadenie domácnosti.
Odpadové oleje – patria sem motorové, hydraulické
a prevodové oleje, použité oleje z fritéz.
Opotrebované pneumatiky – všetky druhy pneumatík od automobilov, motocyklov, plášte od bicyklov.
Opotrebované batérie a akumulátory – patria sem autobatérie, olovené a alkalické akumulátory všetkých druhov a veľkostí.
www.ruzomberok.eu
Nebezpečné odpady z domácností – prázdne obaly
od náterových hmôt, zvyšky farieb, riedidiel a iných
chemikálií.
Prevádzková doba zberného dvora odpadov
Pivovarská 9
Pondelok
10.00 – 16.00
Streda
10.00 – 16.00
Piatok
10.00 – 16.00
Sobota
9.00 – 15.00
Nedeľa
9.00 – 15.00
AKÉ ODPADY JE MOŽNÉ ODOVZDAŤ
NA ZBERNOM DVORE?
Žiarivky, žiarovky a výbojky – lineárne a kompaktné
žiarivky, sodíkové a ortuťové výbojky, žiarovky, rôzne
svetelné zdroje.
Download

PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA www.ruzomberok.eu AKÉ