Obecný úrad Zálesie, Trojičné nám. 1, 900 28 Zálesie, Tel.: 02/45 94 62 43
Ako správne separovať?
Papier ( čierne vrecia - odvoz v stanovených termínoch : 29. apríl, 27. máj, 24. jún 2011)
Zbierame: Noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, kancelársky papier,
kartóny
Nezbierame: Tetrapakové obaly ( od mlieka, džúsov), celofán, povoskovaný papier, papier
znečistený tukom, plienky
Plasty ( kontajnery v obci – odvoz podľa potreby, modré vrecia - odvoz v stanovených
termínoch: 29. apríl, 27. máj, 24. jún 2011 )
Zbierame: PET fľaše ( fľaše z nealko – nápojov – treba najskôr stlačiť), PE-HD fľaše (od čistiacich
prostriedkov, šampónov, tekutých mydiel), PP fľaše ( napr. dojčenské fľaše), LD-PE fólie (na
potraviny)
Nezbierame: Znečistené plasty, linoleum, molitan, polystyrén, plastové obaly znečistené olejovými
a ropnými látkami.
Sklo ( kontajnery v obci, kontajner na tabulové sklo v zbernom dvore – odvoz podľa potreby)
Zbierame: Nevratné obaly zo skla a nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy
Nezbierame: Porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, drôtené sklo, žiarovky
Kovové obaly ( možno odovzdať do zberného dvora – odvoz podľa potreby)
Zbierame: nápojové plechovky od piva a nealkoholických nápojov
Nezbierame: kovové obaly kombinované s iným obalom, napr.: obaly od zubnej pasty, potravín
Elektrooodpad: ( zber 2x do roka vo vybraných termínoch )
Zbierame: Nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia: staré rádia, TV prijímače, počítače,
práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, vysávače, rýchlovarné konvice Počas roka je možné
uvedený elektroodpad odovzdať do zberného dvora.
Drobný elektroodpad: ( E – box na Obecnom úrade)
Zbierame: kalkulačky, klávesnice, kamery, MP3 prehrávače, fotoaparáty, telefóny, nabíjačky,
adaptéry, akumulátory a batérie z drobných elektrozariadení
Akumulátory a batérie – certifikovaný kontajner je umiestnený v zbernom dvore
Bio – odpad - zberný dvor
Odovzdávame: pokosená tráva, burina, opadané lístie, nasekané konáre z orezaných drevín, kvety,
Veľkoobjemový odpad – 2x do roka vo vybraných termínoch – kontajner v zbernom dvore
Odovzdávame: starý rozmontovaný nábytok, sedačky, koberce
Nepatrí tu: stavebný odpad, zemina, kamenivo,
Opotrebované pneumatiky – zberný dvor
Prevádzkové hodiny v zbernom dvore ( areál bývalého družstva):
PO: 14,00 hod – 18,00 hod
ST: 14.00 hod - 18,00 hod
SO: 10.00 hod - 18,00 hod
Do zberného dvora je zakázané odovzdávať akýkoľvek komunálny odpad !!!
Pri odovzdaní bioodpadu je potrebné preukázať sa oprávnením, ktoré vydáva obecný
úrad po uhradení poplatku.
Download

Obecný úrad Zálesie