3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 1
6. 6. 2013 15:22:49
Obsah
KTL-APS-0613-01-SK
Personálna klimatizácia - AIRWELL
Elektrické špecifikácie a rozmery pre konzolu
Príslušenstvo pre personálnu klimatizáciu
Mobilné jednotky
Nástenné jednotky
Parapetno-podstropné jednotky
Kazetové jednotky
Potrubné jednotky
Multisplit systémy
Multisplit systémy
Istenie, prierezy káblov
Ovládanie, komunikačné rozhranie
AELIANE
HJD DCI, HDDE DCI
SXE DCI, FADE DCI, FWDE DCI
CNE DCI, CADE DCI
DLFE DCI, DBDE DCI
YAZE + HJD, SXE, CNE, DLFE
YBZE + HZDE
1
1
2
2
3
4
5
6
7
Personálna klimatizácia - PANASONIC
Elektrické špecifikácie a rozmery pre konzolu
Príslušenstvo pre personálnu klimatizáciu
Nástenné jednotky
Nástenné jednotky
Parapetné jednotky
Kazetové jednotky
Potrubné jednotky
Split a multisplit systémy
Split a multisplit systémy
Príslušenstvo pre PACi
Multisplit systémy
Istenie, prierezy káblov
Ovládanie, komunikačné rozhranie
VE, ETHEREA E, XE
RE, PKEA
PFE
PB4EA
PD3EA
PACi STANDARD (chladenie do –10°C)
PACi ELITE (chladenie do –15°C)
Ovládanie, AHUBOX pre VZT jednotku
FREE MULTI
8
8
9
10
11
11
11
12
13-14
14
15
Tepelné čerpadlá pre domácnosti - PANASONIC
Monoblok
Split len vykurovanie
Split vykurovanie a chladenie
Príslušenstvo
AQUAREA MDF, MXF, MHF, MDC, MXC
AQUAREA SDF, SXF, SHF
AQUAREA SDC, SXC
Nádrž na TUV, ovládanie
16
17
18
19
Komerčná klimatizácia - PANASONIC
VRF systémy elektrické - vonkajšie jednotky
VRF systémy plynové - vonkajšie jednotky
VRF systémy - vnútorné jednotky
Mini ECOi, ECOi (2-rúrkové, 3-rúrkové)
ECO G (2-rúrkové, 3-rúrkové)
K1, D1, L1, Y1, U1, P1, R1, T1, M1, F1, E1
20
20
21
Priemyselná klimatizácia - AIRWELL
Potrubné split systémy
Vertikálne split jednotky vzduchom chladené
Vertikálne jednotky vodou chladené
Vodou chladené tepelné čerpadlá
Rooftopy
Kondenzačné jednotky
DKA / DNA
X AR
X AO
EFTYS FT, HRW
HAN
DNA, AQC, AQVC, VLC, AQWC
22
22
22
22
22
23
Chladiče vody a fancoily - AIRWELL
Vzduchom chladené chladiče vody
Vzduchom chladené tepelné čerpadlá
Vodou chladené chladiče - tepelné čerpadlá
Chladiče vody bez kondenzátora
Parapetno-podstropné fancoily
Kazetové fancoily
Potrubné fancoily
Nástenné fancoily
AQCL, AQL, AQVL, VLS, AQWL, SLS, AQSL
MQH, AQCH, AQH, AQVH, VLH, AQWH
WQL, WQH, SWS
WQRC, SWR
AWC, AHC, AWN, AHN
KCO, K OG
DUCTYS DT, VH
HAW
24
25
26
27
28
28
28
28
CARISMA CRC, CARISMA CRT
CARISMA CRR
CARISMA CRSO
MAESTRO
SKYSTAR, COANDA
CARISMA FLY
29
29
29
30
30
30
Fancoily - SABIANA
Parapetno-podstropné fancoily
Parapetné fancoily
Potrubné stredotlakové fancoily
Potrubné vysokotlakové fancoily
Kazetové fancoily
Nástenné fancoily
Údaje a obrázky v katalógu majú informatívny charakter. Zmena obrázkov a údajov je vyhradená.
Aktuálne informácie na
www.klimavex.sk
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 2
6. 6. 2013 15:23:02
AKÚ KLIMATIZÁCIU SI VYBRAŤ?
Kompaktné jednotky (mobilné jednotky)
Pri kompaktných zariadeniach, je kondenzačná aj výparníková časť umiestnená spolu. Pri chladení vzniká v kondenzačnej časti teplo, ktoré je potrebné
odviesť mimo miestnosť. Odvod tepla z kondenzátora sa rieši ohybnou hadicou (je súčasťou zariadenia), ktorá sa zvyčajne vyvedie von buď otvoreným
oknom alebo cez otvor v stene. Nevýhodou je vyššia hlučnosť, keďže kompresor sa nachádza v obsluhovanom priestore.
Zariadenia typu split a multisplit
jednotky
a stacionárne
jednotky)odvodené z anglického „to split“ – rozdeliť) sa teplo odvádza do vonkajšej časti. Typ „split“ sa
U Kompaktné
delených zariadení
tzv.(mobilné
„split“ resp.
„multisplit“ (označenie
Pri kompaktných
zariadeniach,
kondenzačná
aj výparníková
časť „multisplit“
umiestnenáumožňujú
spolu. Prinachladení
vzniká v kondenzačnej
časti
teplo, vnútorných.
ktoré je potrebné
skladá
z jednej vonkajšej
a jednejjevnútornej
jednotky,
pričom jednotky
jednu vonkajšiu
jednotku napojiť
niekoľko
odviesťtýchto
mimo jednotiek
miestnosť.voči kompaktným je nižšia hlučnosť, keďže kompresor sa nachádza mimo obsluhovaný priestor. Jednotky môžu byť vybavené
Výhodou
kompresorom bez regulácie tzv. ZAP/VYP (ako mobilné jednotky) alebo sú vybavené kompresorom s premenlivými otáčkami (označenie DCI resp. inverter)
Mobilné (prenosné)
jednotky
s možnosťou
prispôsobenia
výkonu jednotky podľa požiadaviek priestoru. Ich výhodou oproti systémom ZAP/VYP je úspora spotreby energie, zdokonalená
Odvod tepla
z kondenzátora
hadicou dosiahnutie
(je súčasťoupožadovanej
zariadenia), teploty,
ktorá saredukcia
zvyčajnehlučnosti
vyvedie avon
buď otvoreným
oknom alebo
cez otvor
v
prevádzka
v režime
vykurovaniasaažrieši
do ohybnou
-15°C, rýchlejšie
vysoké
hodnoty účinnosti.
Vnútorné
jednotky
stene. V prípade väčších výkonov majú mobilné jednotky oddelený kondenzátor, ktorý sa montuje do exteriéru. Kompresor ostáva vo vnútornej
môžu byť v rôznom vyhotovení:
jednotke.
Nástenné
Okenné jednotky
jednotky
SúTieto
najčastejšou
najdostupnejšou
klimatizovania
priestorov
stacionárnymi
zariadeniami.
Môžu
byť vybavené
napr.na
jednotky asacenovo
inštalujú
pevne do oknavoľbou
alebo na
parapet. Vnútorný
aj vonkajší
ventilátor
sú poháňané
jedným
motorom. špeciálnou
Veľmi častofiltráciou,
sa používajú
jednotky
Airwell
HJD sú vybavené
filtráciou AirCare,
ktorá obsahuje
aktívny
uhlíkový filter, elektrostatický filter a bipolárny sterionizér, ktorý produkuje
chladenie
telekomunikačných
domčekov,
ktoré nevyžadujú
celoročné
chladenie.
kladné aj záporné ióny a dokáže robiť vzduch čerstvejším a taktiež zo vzduchu odstraňovať rôzne druhy baktérií a vírusov. Jednotky Panasonic RE sú
Zariadenia
typu split
a multisplit
(stacionárnektorý
jednotky)
štandardne
vybavené
filtrom
Super Alleru-buster,
zachytáva alergény, vírusy a baktérie. Extrémne účinným spôsobom filtrácie vzduchu Nanoe-g,
U delených zariadení
tzv. „split“
resp. „multisplit“
z anglického
„to split“jednotky
– rozdeliť)
sa teplo Etherea.
odvádzaNavyše
do vonkajšej
časti.špeciálny
Typ „split“
odstraňujúcim
až 99% baktérií
a vírusov
zo vzduchu(označenie
pomocou odvodené
nanotechnológie,
sú vybavené
Panasonic
obsahujú
sa skladá
z jednej vonkajšej
a jedneja vnútornej
jednotky,
pričom jednotky
„multisplit“
umožňujú
na jednu
vonkajšiu jednotku
napojiť
niekoľko
vnútorných.
snímač
na sledovanie
ľudskej aktivity
intenzity svetla
a následne
prispôsobujú
prevádzku
jednotky
pre zabezpečenie
najvyššej
úspory
elektrickej
energie.
Výhodou týchto jednotiek voči kompaktným je nižšia hlučnosť, keďže kompresor sa nachádza mimo obsluhovaný priestor. Vnútorné jednotky môžu byť
v rôznom vyhotovení:jednotky
Parapetno-podstropné
Sú vhodné pre obdĺžnikové miestnosti a ako riešenie s vyšším komfortom. Vnútornú jednotku je možné umiestniť na parapet alebo pod strop, pričom vďaka
Nástenné
jednotky výfukovým klapkám (Airwell SXE) a dokonalej distribúcii vzduchu do obsluhovaného priestoru, poskytujú užívateľovi vyšší komfort.
dvom
motorizovaným
Je najčastejším a cenovo najdostupnejším riešením klimatizovania priestorov stacionárnymi zariadeniami. Môžu byť vybavené špeciálnou filtráciou,
napr. jednotky Airwell PNX0 sú vybavené filtráciou AirCare, ktorá obsahuje aktívny uhlíkový filter, elektrostatický filter a ionizátor, ktorý produkuje
Kazetové jednotky
negatívne ióny a robí tak vzduch čerstvejším. Jednotky Panasonic RE sú štandardne vybavené filtrom Super Alleru-buster, ktorý zachytáva alergény,
Používajú
vo vyšších
miestnostiach
kazetovýmfiltrácie
stropom.
Podľaspočtu
klapiek môžu
byťvzduchu
jednovýfukové,
dvojvýfukové
štvorvýfukové.
integrovanou
práčkou
sú vybavené
jednotkya Panasonic
Etherea a to Patrol
vírusy a sa
baktérie.
Extrémne
účinným sspôsobom
vzduchu
senzorom v kombinácii s E-ion+ ionizáciou.
Potrubné (kanálové) jednotky
Používajú
sa pri požiadavke
skrytého umiestnenia jednotky. Tieto jednotky sa napájajú na potrubie, pričom vzduch je do obsluhovaného priestoru
Parapetno-podstropné
jednotky
vyfukovaný
prvky
(mriežky,
výustky).
Sú vhodnécez
predistribučné
obdĺžnikové
miestnosti
a ako
riešenie s vyšším komfortom. Vnútornú jednotku je možné umiestniť na parapet alebo pod strop, pričom
vďaka dvom motorizovaným výfukovým klapkám (Airwell SX) a tak dokonalej distribúcii vzduchu do obsluhovaného priestoru, poskytujú užívateľovi
vyšší komfort.
AKO SI ZVÝŠIŤ KOMFORT?
Kazetové jednotky
Používajú sa vo vyšších miestnostiach s kazetovým stropom. Podľa počtu klapiek môžu byť jednovýfukové, dvojvýfukové a štvorvýfukové.
U mnohých zariadení na trhu je samozrejmosťou ovládania jednotiek diaľkové infraovládanie, prípadne káblový nástenný ovládač. Avšak vďaka
napredujúcim
výrobcomjednotky
sa v súčasnej dobe plnej pokrokových technológií nezabúda ani na klimatizácie, ktoré je teraz možné vďaka novým špeciálnym
Potrubné (kanálové)
systémom
z akéhokoľvek
miestaumiestnenia.
cez internet.Tieto
Pomocou
smart
PC môžete
jednoducho
diaľku plne ovládať
Používajúriadiť
sa vprakticky
prípade požiadavky
skrytého
jednotky
sa telefónu,
napájajú tabletu
na VZTalebo
potrubie,
pričom vzduch
je dona
obsluhovaného
priestoru
klimatizáciu
(systémprvky.
IntesisHome Panasonic), prípadne ju napojiť na nadradené systémy inteligentných domov cez dostupné komunikačné
vyfukovanýcez
cezWIFI
distribučné
rozhrania (ModBus, KNX, EnOcean Alliance, Lonwork, Bacnet).
Jednotky „DC inverter“ (variabilné otáčky)
Zariadenia s označením DC inverter obsahujú kompresor s jednosmerným el. napájaním, ktorý má premenlivé otáčky a tak je možné plynule regulovať
AKO
SI VYBRAŤ
ZARIADENIE?
výkon zariadenia.
VýhodyÚSPORNEJŠIE
DCI oproti fix speed: úspora
spotreby energie; zdokonalená prevádzka v režime vykurovania až do -15°C; rýchlejšie
dosiahnutie teplotného komfortu, predplnená dávka chladiva na maximálnu vzdialenosť (okrem modelov GC Z), elektrický expanzný ventil, redukcia
Cesta
k zníženiu
spotreby,
používať
s vysokou
účinnosťou.
Doteraz
sa priv výbere
zariadenia posudzovala
hlučnosti,
vysoké
hodnotyjeEER
/ COPenergeticky
(koeficientúsporné
účinnostizariadenia
pri chladení
/ vykurovaní).
Teplotná
fluktuácia
rozsahuúspornejšieho
± 0,5°C.
energetická trieda A až G resp. sa porovnávala nominálna účinnosť chladenia EER (energy efficiency ratio) alebo vykurovania COP (coefficient of
performance)
(nameraná (pevné
pri jednejotáčky)
vonkajšej teplote a plnom výkone). Odteraz to bude inak.
Jednotky „fix-speed“
Tieto jednotky pracujú na konštantných otáčkach kompresora, pričom samotná regulácia výkonu sa vykonáva zapínaním a vypínaním kompresora.
OdTeplotná
začiatkufluktuácia
roku 2013jevstúpilo
do ±
platnosti
v rozsahu
1°C. nariadenie meniace minimálne požiadavky na ekodizajn energeticky
významných výrobkov (Smernica ErP 2009/125/ES) v skupine LOT 10, kde patria aj klimatizácie s výkonom
doCeloročný
12kW. Tzn.systém
že zariadenia
KP5 importované na trh po 1.1.2013 musia spĺňať prísnejšie kritériá na účinnosť
Toto príslušenstvo
umožňuje
jednotkám
fix-speed
chladiť(ako
až do
-10°C.
Regulácia
prebieha
zapínaním
a hlučnosť.
Importované
zariadenia
nespĺňajúce
ekodizajn
napr.
systémy
ZAP/VYP)
sa po
1.1.2013 / vypínaním ventilátora vonkajšej jednotky na
kondenzačného
tlaku. je plnenie tzv. cieľov 20/20/20, ktoré stanovila Európska komisia
užzáklade
nesmú uviesť
na trh. Dôvodom
(do roku 2020 sa má znížiť využitie primárnej energie o 20%, znížiť tvorba emisií CO2 o 20% a zvýšiť o 20%
využitie obnoviteľných zdrojov v EÚ).
Zavádzajú sa nové energetické štítky a triedy až po A+++, no hlavne sa mení udávaná nominálna účinnosť
na tzv. sezónnu (určenú pri rôznych teplotných podmienkach a čiastočných zaťaženiach), čo približuje reálny
obraz spotreby zariadenia počas jeho celoročnej prevádzky. V súvislosti s novým určovaním účinnosti teda
hovoríme o sezónnej účinnosti chladenia (SEER) a sezónnej účinnosti vykurovania (SCOP), pričom
samozrejme platí: čím vyššia hodnota, tým úspornejšie zariadenie...
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 3
6. 6. 2013 15:23:08
www.klimavex.sk
ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE JEDNOTIEK -
Záruka 36 mesiacov
AIRWELL
ISTENIE*
Veľkosť
jednotky
Elektrické
napájanie
HDDE
HJD
SXE,
CNE
FWDE,
DLFE
9, 12
1/230/50 Hz
16A
16A
16A
18
1/230/50 Hz
25A
20A
20A
FADE, CADE, DBDE
YAZE 2-18 DCI
YAZE 3-18 DCI
YAZE 3-24 DCI
YAZE 4-30 DCI
YAZE 5-36 DCI
YBZE
2-18 DCI
YBZE 3-24 DCI
YBZE 4-30 DCI
Vnútorná
Vonkajšia
16A
-
-
20A
25A
25A
32A
20A
-
-
-
25A
-
32A
24
1/230/50 Hz
25A
25A
25A
25A
10A
20A
-
25A
-
-
30
1/230/50 Hz
-
-
-
-
10A
25A
-
-
-
-
36 H11
1/230/50 Hz
-
-
-
-
10A
32A
-
-
-
-
36 H13
3/400/50 Hz
-
-
-
-
10A
16A
-
-
-
-
48, 60 H13
3/400/50 Hz
-
-
-
-
10A
25A
-
-
-
-
* - istič s motorickou charakteristikou (C, D)
PRIEREZY A POČTY KÁBLOV
Veľkosť
jednotky
Komunikácia
Elektrické napájanie
Prívod el.
napájania
Vnútorná
Vonkajšia
Funkcie
káblov
Prepojovací
kábel
Funkcie
káblov
9, 12
ST
3 x 1,5 mm2
-
fáza, nula, zem
4 x 1,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
18, HDDE24
ST
3 x 2,5 mm2
-
fáza, nula, zem
4 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
HJD, SXE, FWDE, CNE, DLFE 24
GC
-
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
4 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
FADE, CADE, DBDE 24
ST aj GC
3 x 1,5 mm2
3 x 4 mm2
fáza, nula, zem
2 x 0,75 mm2
2 x komunikácia
30, 36 H11
ST aj GC
3 x 1,5 mm2
3 x 4 mm2
fáza, nula, zem
2 x 0,75 mm2
2 x komunikácia
36 H13
ST aj GC
3 x 1,5 mm2
5 x 2,5 mm2
3 x fáza, nula, zem
2 x 0,75 mm2
2 x komunikácia
3 x 2,5 mm2
5 x 4 mm2
3 x fáza, nula, zem
2 x 0,75 mm2
2 x komunikácia
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
2 x (4 x 1,5 mm2)
2 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
-
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
3 x (4 x 1,5 mm2)
3 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
-
3 x 4 mm2
fáza, nula, zem
3 x (4 x 1,5 mm2)
3 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
-
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
4 x (4 x 1,5 mm2)
4 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
GC
-
3 x 4 mm2
fáza, nula, zem
4 x (4 x 1,5 mm2)
4 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
GC
-
3 x 4 mm2
fáza, nula, zem
5 x (4 x 1,5 mm2)
5 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
48, 60 H13
ST aj GC
YAZE 2-18, YBZE 2-18
GC
YAZE 3-18, YAZE 3-24
GC
YBZE 3-24
GC
YAZE 4-30
GC
YBZE 4-30
YAZE 5-36
ST - vnútorná jednotka, GC - vonkajšia jednotka
Údaje sú informatívne. Za správny návrh prierezu kábla zodpovedá inštalačná firma. Je potrebné brať do úvahy dĺžku kábla, teploty okolia a iné.
ROZMERY PRE UCHYTENIE VONKAJŠÍCH JEDNOTIEK NA KONZOLU
009 DCI
AxB
[mm]
Vonkajšie
jednotky - split
GC YBDE
GC YDDE
GC YUDE
012 DCI
AxB
[mm]
018 DCI
AxB
[mm]
024 DCI
AxB
[mm]
030 DCI
AxB
[mm]
500 x 293 500 x 293 500 x 293 527 x 378
510 x 286 540 x 286 560 x 364 610 x 395
610 x 395 610 x 395
036 H11 DCI 036 H13 DCI
AxB
AxB
[mm]
[mm]
631 x 400
631 x 400
048 DCI
AxB
[mm]
060 DCI
AxB
[mm]
620 x 395
620 x 395
2-18 DCI
AxB
[mm]
3-18 DCI
AxB
[mm]
3-24 DCI
AxB
[mm]
4-30 DCI
AxB
[mm]
5-36 DCI
AxB
[mm]
GC YAZE
GC YBZE
500 x 293
560 x 368
540 x 330
-
527 x 378
610 x 399
527 x 378
610 x 399
705 x 357
-
PRÍSLUŠENSTVO PRE PERSONÁLNU KLIMATIZÁCIU -
SECURA
RCW 2
Snímacia komora, čerpadlo, napäťový zdroj s alarmom, filter.
BEZ POHYBLIVÝCH ČASTÍ (neobsahuje plavák).
Vysokokvalitný švajčiarsky výrobok.
Vhodné pre všetky klimatizácie do 10kW.
1~230V/50Hz, alarm relé - 16A
Max. prietok: 15l/h
Výtlačná výška: 12m
Sacia výška: 2m
Horizontálna vzdialenosť: 30m
Hlučnosť - max 19dB(A)
ČERPADLO KONDENZÁTU
Secura split XS 5000
OVLÁDANIE
Nástenný ovládač RCW 2
Nástenný ovládač RCW E
Nástenný ovládač RCW 4
Rozhranie CBI-A
Rozhranie CBI-B
AIRWELL
CBI-A, CBI-B
RCW 4
RCW E
Centrálny ovládač
Max. 32 jednotiek
Max. 15 zón
Snímač I FEEL
Podsvietenie displeja
Nabíjanie batérií
Časovač
Týždenné programovanie
B
Vonkajšie
jednotky - multisplit
A
Centrálny ovládač
Max. 16 jednotiek s RCW E
Podsvietenie displeja
Týždenné programovanie
Časovač
Zobrazenie poruchy
Lokálny ovládač
Max. 1 jednotka
Podsvietenie displeja
Zabudovaný prijímač
Časovač
Zobrazenie poruchy
Komunikačné rozhranie
- pripojenie pre RCW 2
- pripojenie externého signálu
ovládania
- generálny alarm
- stav chodu zariadenia
- ModBus (CBI-B)
- CLOCK kontakt na diaľkové
uvedenie jednotky
do pohotovostného režimu
HJD
HDDE
HZDE
SXE
FWDE
FADE
CNE
CADE
DLFE
DBDE
áno
áno
áno
áno
áno
áno*
obsahuje
obsahuje
obsahuje
áno*
HJD
HDDE
HZDE
SXE
FWDE
FADE
CNE
CADE
DLFE
DBDE
s CBI-A
nie
nie
áno
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
áno
nie
nie
nie
áno
áno
nie
nie
nie
áno
nie
obsahuje
áno
nie
nie
áno
nie
nie
nie
áno
nie
obsahuje
áno
nie
nie
áno
nie
nie
nie
áno
nie
obsahuje
áno
nie
nie
Cena bez DPH
105 €
Cena bez DPH
161 €
142 €
43 €
76 €
áno - je možné použiť; nie - nie je možné použiť; * - len pre modely do výkonu 10kW
1
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 4
6. 6. 2013 15:23:17
www.klimavex.sk
MOBILNÉ JEDNOTKY -
AELIANE
Len chladenie.
Štandardná filtrácia.
Manuálne aj diaľkové ovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Zabudovaná ochrana proti
pretečeniu kondenzátu.
Teplotné limity:
- chladenie - vnútorná suchá teplota
Dostupnosť
na požiadanie
18°C až 32°C
- chladenie - vonkajšia suchá teplota
21°C až 46°C
AELIANE
KOMPAKTNÉ SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Jednotka
AELIANE 009
AELIANE 012
Záruka 36 mesiacov
Chladiaci
výkon / príkon
[kW]
Sezónna
účinnosť
SEER
Elektrické
napájanie
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Odporúčaný objem
klimatizovanej miestnosti
[m3]
Hmotnosť
[kg]
2,64 / 1,01
3,5 / 1,35
2,61 / A
2,6 / A
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
52 / 54 / 56
48 / 51 / 53
340 x 780 x 394
550 x 840 x 460
60
100
27
45
Cena
bez DPH
485 €
580 €
HJD DCI
NÁSTENNÉ JEDNOTKY Tepelné čerpadlo.
Vysokoúčinná filtrácia AirCare*.
Infraovládanie.
4 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Plochý predný panel.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-10°C až 46°C
- vykurovanie
do -15°C
GC YBDE DCI
ST HJD
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST HJD 009 DCI
GC YBDE 009 DCI
ST HJD 012 DCI
GC YBDE 012 DCI
ST HJD 018 DCI
GC YBDE 018 DCI
ST HJD 024 DCI
GC YBDE 024 DCI
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
2,5 (1,4-3,6)
0,5
3,5 (1,4-4,3)
0,87
5 (1,5-6,0)
1,17
6,8 (1,5-7,5)
2,25
3 (1,5-5,0)
0,6
4 (1,5-5,8)
1
5,6 (1,3-6,8)
1,12
7,6 (1,5-8,8)
2,35
5,7 A+ /
4,0 A+
5,61 A+ /
4,0 A+
5,61 A+ /
3,8 A
5,11 A /
3,8 A
21 / 26 / 34 / 39
51
22 / 26 / 34 / 40
52
30 / 34 / 39 / 43
53
34 / 38 / 43 / 47
59
810 x 285 x 210
795 x 610 x 290
810 x 285 x 210
795 x 610 x 290
1060 x 295 x 221
795 x 610 x 290
1060 x 295 x 221
950 x 864 x 340
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 10
10 / 6
20 / 10
12 / 6
20 / 10
16 / 10
30 / 15
Hmotnosť
[kg]
11,5
38
11,5
38,5
15
38
15
65,5
Jednotková
cena bez DPH
Cena za split
bez DPH
270 €
720 €
285 €
726 €
360 €
927 €
419 €
1 440 €
990 €
1 011 €
1 287 €
1 859 €
*Filtrácia AirCare: fotokatalytický filter + elektrostatický filter + ionizácia (bipolárny sterionizér)
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
HDDE DCI
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie HDDE 009 a HDDE 012
Tepelné čerpadlo.
Fotokatalytický predfilter.
Infraovládanie.
4 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
+10°C až 48°C
- chladenie HDDE 018 a HDDE 024
+5°C až 46°C
- vykurovanie
ST HDDE
do -15°C
GC YDDE
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST HDDE 009 DCI
GC YDDE 009 DCI
ST HDDE 012 DCI
GC YDDE 012 DCI
ST HDDE 018 DCI
GC YDDE 018 DCI
ST HDDE 024 DCI
GC YDDE 024 DCI
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
2,6 (0,5-3,23)
0,8
3,5 (0,6-3,96)
1,15
5,3 (1,2-6,3)
1,6
6,45 (2,5-6,6)
2,18
3 (0,45-4,1)
0,9
3,8 (0,6-5,13)
1,1
5,6 (1,1-6,4)
1,75
7 (2,53-7,6)
2,22
5,6 A+ /
3,8 A
5,1 A /
3,8 A
5,4 A /
3,8 A
5,4 A /
3,8 A
24 / 30 / 38 / 43
51
25 / 31 / 39 / 44
53
35 / 40 / 44 / 49
55
39 / 42 / 47 / 51
58
770 x 283 x 201
776 x 540 x 320
770 x 283 x 201
848 x 540 x 320
865 x 305 x 215
955 x 700 x 396
1008 x 319 x 221
980 x 790 x 427
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 10
10 / 6
20 / 10
12 / 6
25 / 10
16 / 6
25 / 10
Hmotnosť
[kg]
8
36
9
40
12
46
14,5
55,5
Jednotková
cena bez DPH
221 €
381 €
233 €
419 €
360 €
663 €
420 €
768 €
Cena za split
bez DPH
603 €
652 €
1 023 €
1 188 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
2
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 5
6. 6. 2013 15:23:19
www.klimavex.sk
PARAPETNO-PODSTROPNÉ JEDNOTKY Tepelné čerpadlo, štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická horizontálna a vertikálna výfuková klapka.
Klimatizovanie dvoch miestností súčasne (voliteľne).
Záruka 36 mesiacov
SXE DCI
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-10°C až 46°C
- vykurovanie
do -15°C
ST SXE DCI
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
GC YBDE DCI
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
ST SXE 009 DCI 2,5 (1,4-3,6)
0,62
GC YBDE 009 DCI
ST SXE 012 DCI 3,5 (1,5-4,4)
0,98
GC YBDE 012 DCI
ST SXE 018 DCI 5 (1,5-5,8)
1,51
GC YBDE 018 DCI
3,2 (1,5-4,5)
0,93
4,2 (1,5-5,0)
1,31
5,6 (1,3-6,5)
1,59
5,7 A+ /
3,8 A
5,61 A+ /
3,8 A
5,1 A /
3,8 A
29 / 37 / 42
51
30 / 41 / 45
52
40 / 48 / 51
53
820 x 630 x 190
795 x 610 x 290
820 x 630 x 190
795 x 610 x 290
1200 x 630 x 190
795 x 610 x 290
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 10
10 / 6
20 / 10
12 / 6
20 / 10
Hmotnosť
[kg]
21
38
22
38,5
30
38
Jednotková
cena bez DPH
449 €
822 €
468 €
829 €
603 €
1 059 €
Voliteľné príslušenstvo
Tepelné čerpadlo.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
Káblový ovládač RCWE.
4 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
1 661 €
FADE DCI
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-15°C až 48°C
- vykurovanie
do -15°C
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
ST FADE 024 DCI
GC YUDE 024 H11
ST FADE 030 DCI
GC YUDE 030 H11
ST FADE 036 DCI
GC YUDE 036 H11
ST FADE 036 DCI
GC YUDE 036 H13
ST FAD 048 DCI
GC YUD 048 H13
1 297 €
28 €
246 €
184 €
PARAPETNO-PODSTROPNÉ JEDNOTKY -
Vnútorná
jednotka
1 271 €
Cena bez DPH
Krycí panel (skrytie potrubia pri inštalácii pod strop)
Regulačná klapka (obsluha dvoch miestností)
Čerpadlo kondenzátu
Vonkajšia
jednotka
Cena za split
bez DPH
ST FADE DCI
GC YUDE 24 DCI
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
7 (2,4-8,2)
2,18
8,5 (2,6-9,2)
2,67
10 (3,2-11,5)
3,2
10 (3,2-11,5)
3,2
14 (5,0-14,3)
4,37
8 (2,4-9,0)
2,21
9,2 (2,4-9,9)
2,57
12 (2,9-14,5)
3,4
12 (2,9-14,5)
3,4
16,5 (5,3-18,4)
4,58
5,1 A /
3,8 A
5,1 A /
3,8 A
5,1 A /
3,8 A
5,1 A /
3,8 A
3,2 A /
3,6 A*
40 / 46 / 48 / 49
57
38 / 44 / 46 / 49
58
46 / 51 / 53 / 54
63
46 / 51 / 53 / 54
63
52 / 55 / 58
61
1220 x 700 x 225
980 x 790 x 427
1420 x 700 x 245
980 x 790 x 427
1420 x 700 x 245
1107 x 1100 x 440
1420 x 700 x 245
1107 x 1100 x 440
1700 x 700 x 245
1085 x 1365 x 427
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
50 / 30
Hmotnosť
[kg]
40
67
48
71
48
92
48
92
65
116
Jednotková
cena bez DPH
709 €
1 832 €
799 €
1 843 €
794 €
2 647 €
794 €
3 403 €
832 €
3 545 €
Cena za split
bez DPH
2 540 €
2 642 €
3 441 €
4 197 €
4 377 €
* - model 048 nepodlieha ErP norme (zobrazené hodnoty sú EER/COP - energetická trieda podľa 2002/31/ES); vonkajšie jednotky H13 sú trojfázové
PARAPETNO-PODSTROPNÉ JEDNOTKY Len chladenie na nízke interiérové teploty 18°C až 12°C.
Ideálne pre vinotéky a gastro prevádzky.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
Prijímač so 7m káblom.
Automatické výfukové klapky.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
FWDE DCI (nízkoteplotné)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-10°C až 46°C
12°C
ST FWDE DCI
GC YBDE DCI
SPLIT SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
ST FWDE 012 DCI 3,5 (1,5-4,4)
0,98
GC YBDE 012 DCI
ST FWDE 018 DCI 5,0 (1,5-5,8)
1,51
GC YBDE 018 DCI
ST FWDE 024 DCI 6,8 (1,5-7,6)
2,25
GC YBDE 024 DCI
Chladiaci
výkon pri 12°C
[kW]
Sezónna
účinnosť
SEER
2,5
5,61 A+
4
5,1 A
5,7
5,1 A
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
30 / 41 / 45
52
40 / 48 / 51
53
46 / 51 / 54
59
820 x 630 x 190
795 x 610 x 290
1200 x 630 x 190
795 x 610 x 290
1200 x 630 x 190
950 x 864 x 340
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 10
12 / 6
20 / 10
16 / 10
30 / 15
Hmotnosť
[kg]
22
38,5
30
38
32
65,5
Jednotková
cena bez DPH
945 €
829 €
1 004 €
1 059 €
1 182 €
1 645 €
Cena za split
bez DPH
1 775 €
2 063 €
2 826 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
3
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 6
6. 6. 2013 15:23:23
www.klimavex.sk
KAZETOVÉ JEDNOTKY -
Záruka 36 mesiacov
CNE DCI
600 x 600 mm
Tepelné čerpadlo.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatické výfukové klapky.
Zabudované čerpadlo kondenzátu.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-10°C až 46°C
- vykurovanie
do -15°C
GC YBDE DCI
ST CNE DCI
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
PANEL NIE JE SÚČASŤOU BALENIA KAZETY.
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
ST CNE 009 DCI 2,5 (1,5-3,6)
0,59
GC YBDE 009 DCI
ST CNE 012 DCI 3,5 (1,7-4,3)
0,96
GC YBDE 012 DCI
ST CNE 018 DCI 5 (1,5-5,8)
1,51
GC YBDE 018 DCI
ST CNE 024 DCI 6,8 (1,5-8,0)
2,41
GC YBDE 024 DCI
3,2 (1,5-4,8)
0,6
4,2 (1,6-5,5)
0,97
5,6 (1,3-6,8)
1,35
7,3 (1,5-9,0)
2,27
5,7 A+ /
4,0 A+
5,61 A+ /
4,0 A+
5,1 A /
3,8 A
5,1 A /
3,8 A
28 / 30 / 32
51
28 / 31 / 34
52
30 / 33 / 36
53
36 / 38 / 40
59
575 x 219 x 575
795 x 610 x 290
575 x 219 x 575
795 x 610 x 290
575 x 270 x 575
795 x 610 x 290
575 x 270 x 575
950 x 864 x 340
Vonkajšia Vnútorná
jednotka jednotka
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 10
10 / 6
20 / 10
12 / 6
20 / 10
16 / 10
30 / 15
Hmotnosť
bez panelu
[kg]
Jednotková
cena bez DPH
451 €
822 €
454 €
829 €
532 €
1 059 €
534 €
1 645 €
12,9
38
12,9
38,5
15,2
38
15,5
65,5
Cena za split
bez DPH
1 274 €
1 283 €
1 590 €
2 179 €
Ku všetkým jednotkám je potrebné objednať aj dekoračný panel.
Voliteľné príslušenstvo
Cena
bez DPH
Hmotnosť
Dekoračný panel 625 x 40 x 625 mm (rastrový strop)
Dekoračný panel 725 x 40 x 725 mm (plný strop)
KAZETOVÉ JEDNOTKY -
2,2 kg
2,7 kg
64 €
64 €
CADE DCI
900 x 900 mm
Tepelné čerpadlo.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
Káblový ovládač RCWE.
4 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatické výfukové klapky.
Zabudované čerpadlo kondenzátu.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-15°C až 48°C
- vykurovanie
do -15°C
ST CADE DCI
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
PANEL NIE JE SÚČASŤOU BALENIA KAZETY.
GC YUDE DCI
Vonkajšia Vnútorná
jednotka jednotka
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
ST CADE 024 DCI
GC YUDE 024 H11
ST CADE 030 DCI
GC YUDE 030 H11
ST CADE 036 DCI
GC YUDE 036 H11
ST CADE 036 DCI
GC YUDE 036 H13
ST CAD 048 DCI
GC YUDE 048 H13
ST CAD 060 DCI
GC YUDE 060 H13
7 (2,4-8,2)
2,18
8,3 (2,6-9,2)
2,67
10 (3,2-11,5)
3,2
10 (3,2-11,5)
3,2
14 (6,0-14,8)
4,6
16 (7,4-16,5)
5,7
8 (2,4-9,5)
2,21
9,2 (2,4-9,9)
2,57
12 (2,9-14,5)
3,5
12 (2,9-14,5)
3,5
16 (5,2-18,0)
4,5
16,5 (6,2-18,5)
4,6
5,1 A /
3,8 A
5,1 A /
3,8 A
5,1 A /
3,8 A
5,1 A /
3,8 A
5,1 A* /
3,8 A
5,1 A* /
3,8 A
38 / 42 / 46 / 47
57
40 / 45 / 48 / 49
58
43 / 46 / 49 / 51
63
43 / 46 / 49 / 51
63
41 / 47 / 52 / 53
61
41 / 47 / 53 / 54
63
840 x 240 x 840
980 x 790 x 427
840 x 320 x 840
980 x 790 x 427
840 x 320 x 840
1107 x 1100 x 440
840 x 320 x 840
1107 x 1100 x 440
910 x 293 x 910
1085 x 1365 x 427
910 x 293 x 910
1085 x 1365 x 427
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
50 / 30
19 / 10
50 / 30
Hmotnosť
bez panelu
[kg]
Jednotková
cena bez DPH
26
67
31
71
31
92
31
92
43
111
43
124
737 €
1 832 €
815 €
1 843 €
794 €
2 647 €
794 €
3 403 €
803 €
3 545 €
1 182 €
3 687 €
Cena za split
bez DPH
2 569 €
2 659 €
3 441 €
4 197 €
4 348 €
4 868 €
Ku všetkým jednotkám je potrebné objednať aj dekoračný panel.
* - model 048 a 060 nepodlieha ErP norme; vonkajšie jednotky H13 sú trojfázové
Voliteľné príslušenstvo
Dekoračný panel 950 x 65 x 950 mm
Dekoračný panel 1040 x 65 x 1040 mm
Hmotnosť
CAD 024 - 036 DCI
7 kg
7,5 kg
●
CAD 048 - 060 DCI
●
Cena
bez DPH
28 €
38 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
4
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 7
6. 6. 2013 15:23:24
www.klimavex.sk
POTRUBNÉ JEDNOTKY -
Záruka 36 mesiacov
DLFE DCI
Tepelné čerpadlo.
Štandardná filtrácia, infraovládanie a prijímač.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
ESP = 30Pa (modely 9, 12).
ESP = 40Pa (modely 18-24).
Možnosť horizontálnej aj vertikálnej montáže.
Zabudované čerpadlo kondenzátu (1,2m).
Možnosť nasávania zozadu alebo zospodu.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-10°C až 46°C
- vykurovanie
do -15°C
ST DLFE DCI
GC YBDE DCI
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery*
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
2,5 (1,4-3,6)
0,63
3,5 (1,4-4,3)
0,95
5 (1,5-5,8)
1,51
7 (1,5-7,5)
2,05
3,4 (1,5-5)
0,87
4,3 (1,5-5,8)
1,16
5,6 (1,3-6,8)
1,55
7,45 (1,5-8,8)
2,025
5,7 A+ /
4,0 A+
5,61 A+ /
4,0 A+
5,1 A /
3,8 A
5,1 A /
3,8 A
23 / 26 / 29
51
24 / 27 / 31
52
29 / 32 / 35
53
32 / 35 / 39
59
750 x 200 x 629
795 x 610 x 290
750 x 200 x 629
795 x 610 x 290
750 x 200 x 629
795 x 610 x 290
1050 x 200 x 629
950 x 864 x 340
ST DLFE 009 DCI
GC YBDE 009 DCI
ST DLFE 012 DCI
GC YBDE 012 DCI
ST DLFE 018 DCI
GC YBDE 018 DCI
ST DLFE 024 DCI
GC YBDE 024 DCI
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 10
10 / 6
20 / 10
12 / 6
20 / 10
16 / 10
30 / 15
Hmotnosť
[kg]
20
38
20
38,5
21
38
25
65,5
Jednotková
cena bez DPH
614 €
822 €
645 €
829 €
676 €
1 059 €
766 €
1 645 €
Cena za split
bez DPH
1 437 €
1 475 €
1 735 €
2 410 €
* - hĺbka 629mm platí pre jednotku bez filtra (s filtrom je hĺbka zariadenia 640mm)
Voliteľné príslušenstvo
Výfuk do potrubia
(výfukové plénum Ø 200mm)
POTRUBNÉ JEDNOTKY -
DLFE 009 DCI
DLFE 012 DCI
DLFE 018 DCI
DLFE 024 DCI
●
-
●
-
●
-
●
Cena
bez DPH
92 €
104 €
DBDE DCI
Tepelné čerpadlo.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
Káblový ovládač RCWE.
(RCWE slúži, ako prijímač pre infraovládanie).
4 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
ESP = 0-100Pa (modely 024, 030).
ESP = 0-150Pa (modely 036, 048, 060).
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-15°C až 46°C
- vykurovanie
do -15°C
ST DBDE DCI
GC YUDE DCI
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST DBDE 024 DCI
GC YUDE 024 H11
ST DBDE 030 DCI
GC YUDE 030 H11
ST DBDE 036 DCI
GC YUDE 036 H11
ST DBDE 036 DCI
GC YUDE 036 H13
ST DBD 048 DCI
GC YUD 048 H13
ST DBD 060 DCI
GC YUD 060 H13
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
7 (2,2-8,5)
2,18
8,3 (2,4-8,7)
2,67
10 (3,2-11,5)
3,2
10 (3,2-11,5)
3,2
14 (4,9-14,1)
4,37
17 (4,0-17,5)
5,3
8 (2,4-9,5)
2,21
9,2 (2,4-9,9)
2,57
12 (2,9-14,5)
3,4
12 (2,9-14,5)
3,4
16,5 (5,3-18,3)
4,58
18,0 (5,0-18,8)
5,0
5,1 A /
3,8 A
5,1 A /
3,8 A
5,1 A /
3,8 A
5,1 A /
3,8 A
3,2 A /
3,6 A*
3,21 A /
3,6 A*
40 / 44 / 46 / 47
57
40 / 44 / 46 / 47
58
44 / 48 / 52 / 53
63
44 / 48 / 52 / 53
63
49 / 53 / 56
61
51 / 54 / 57
63
1239 x 268 x 558
980 x 790 x 427
1239 x 268 x 558
980 x 790 x 427
1226 x 290 x 775
1107 x 1100 x 440
1226 x 290 x 775
1107 x 1100 x 440
1226 x 290 x 775
1085 x 1365 x 427
1463 x 385 x 799
1085 x 1365 x 427
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
50 / 30
19 / 10
50 / 30
Hmotnosť
[kg]
34
67
34
71
46
92
46
92
64
116
87
118
Jednotková
cena bez DPH
638 €
1 832 €
709 €
1 843 €
768 €
2 647 €
768 €
3 403 €
803 €
3 545 €
851 €
3 687 €
Cena za split
bez DPH
2 470 €
2 552 €
3 415 €
4 171 €
4 348 €
4 537 €
* - model 048 a 060 nepodlieha ErP norme (zobrazené hodnoty sú EER/COP - energetická trieda podľa 2002/31/ES); vonkajšie jednotky H13 sú trojfázové
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
5
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 8
6. 6. 2013 15:23:28
www.klimavex.sk
MULTISPLIT SYSTÉMY -
Záruka 36 mesiacov
YAZE DCI (2x1, 3x1, 4x1, 5x1)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Tepelné čerpadlo.
Predplnené chladivom
na maximálnu vzdialenosť.
1 kompresor.
Automatický reštart.
Elektrické expanzné ventily.
El. napájanie 1~230V / 50Hz.
-10°C až 46°C
- vykurovanie
do -15°C
GC YAZE 2-18 DCI
GC YAZE 4-30 DCI
MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Jednotka
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
GC YAZE 2-18 DCI
(2 jednotky)
GC YAZE 3-18 DCI
(3 jednotky)
GC YAZE 3-24 DCI
(3 jednotky)
GC YAZE 4-30 DCI
(4 jednotky)
GC YAZE 5-36 DCI
(5 jednotiek)
5 (1,2-6,4)
1,47
5,2 (1,0-6,6)
1,46
7,35 (1,3-9,0)
2,24
8 (1,4-9,2)
2,38
9,5 (2,0-11,0)
2,81
6 (1,0-6,8)
1,7
6,6 (1,0-8,15)
1,71
9,2 (0,95-11)
2,36
9,8 (0,95-11)
2,71
11,5 (2,4-12,5)
2,65
5,61 A+ /
4,0 A+
5,61 A+ /
4,0 A+
5,61 A+ /
4,0 A+
5,61 A+ /
4,0 A+
4,7 B /
4,5 A+
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
Max. vzdialenosť Max. prevýšenie
(šírka x výška x hĺbka)
celková /
medzi ST a ST/
[mm]
na okruh [m]
ST a GC [m]
Hmotnosť
[kg]
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
2 x 10 / 6
1 034 €
3 x 10 / 6
1 285 €
53
795 x 610 x 290
30 / 25
5 / 10
39
56
846 x 690 x 302
30 / 25
15 / 15
48
57
950 x 865 x 340
50 / 25
15 / 15
69
57
950 x 865 x 340
70 / 25
15 / 15
70
57
900 x 970 x 340
80 / 25
15 / 15
80
2 x 10 / 6
1 x 12 / 6
3 x 10 / 6
1 x 12 / 6
3 x 10 / 6
2 x 12 / 6
Cena
bez DPH
1 738 €
1 855 €
2 606 €
Vnútorné jednotky môžu pracovať len v jednom pracovnom režime súčasne (všetky sú v režime chladenia resp. režime vykurovania).
Vnútorná jednotka
Prevedenie jednotky
Nástenná
Parapetno-podstropná
Kazetová
Potrubná
Označenie
Chladiaci
výkon
[kW]
Vykurovací
výkon
[kW]
Externý statický
Rozmery
tlak
(šírka x výška x hĺbka)
[Pa]
[mm]
ST HJD 009 DCI
2,5
3,0
ST HJD 012 DCI
3,5
4,0
ST HJD 018 DCI
5,0
5,6
ST HJD 024 DCI
6,8
7,6
ST SXE 009 DCI
2,5
3,2
ST SXE 012 DCI
3,5
4,2
ST SXE 018 DCI
5,0
5,6
ST CNE 009 DCI
2,5
3,2
ST CNE 012 DCI
3,5
4,2
ST CNE 018 DCI
5,0
5,6
ST CNE 024 DCI
6,8
7,3
Dekoračný panel 625 x 40 x 625 mm (rastrový strop)
Dekoračný panel 725 x 40 x 725 mm (plný strop)
ST DLFE 009 DCI
2,5
3,4
ST DLFE 012 DCI
3,5
4,3
ST DLFE 018 DCI
5
5,6
ST DLFE 024 DCI
7
7,45
ST DLFE DCI
ST CNE DCI
ST SXE DCI
ST HJD
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Hmotnosť
[kg]
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
-
-
810 x 285 x 210
810 x 285 x 210
1060 x 295 x 221
1060 x 295 x 221
820 x 630 x 190
820 x 630 x 190
1200 x 630 x 190
575 x 219 x 575
575 x 219 x 575
575 x 270 x 575
575 x 270 x 575
21 / 26 / 34 / 39
22 / 26 / 34 / 40
30 / 34 / 39 / 43
34 / 38 / 43 / 47
29 / 37 / 42
30 / 41 / 45
40 / 48 / 51
28 / 30 / 32
28 / 31 / 34
30 / 33 / 36
36 / 38 / 40
11,5
11,5
15
15
21
22
30
12,9
12,9
15,2
15,5
10 / 6
10 / 6
12 / 6
16 / 10
10 / 6
10 / 6
12 / 6
10 / 6
10 / 6
12 / 6
16 / 10
30
30
40
40
750 x 200 x 629
750 x 200 x 629
750 x 200 x 629
1050 x 200 x 629
23 / 26 / 29
24 / 27 / 31
29 / 32 / 35
32 / 35 / 39
20
20
21
25
10 / 6
10 / 6
12 / 6
16 / 10
Jednotková
cena bez DPH
270 €
285 €
360 €
419 €
449 €
468 €
603 €
451 €
454 €
532 €
534 €
64 €
64 €
614 €
645 €
676 €
766 €
POVOLENÉ KOMBINÁCIE VEĽKOSTÍ VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK
GC YAZE 2-18 DCI
(2 jednotky)
2 vnútorné jednotky
9+9
9 + 12
12 + 12
-
-
-
-
-
GC YAZE 3-18 DCI
(3 jednotky)
3 vnútorné jednotky
9+9+9
9 + 9 + 12
-
-
-
-
-
-
GC YAZE 3-24 DCI
(3 jednotky)
3 vnútorné jednotky
9+9+9
9 + 9 + 12
9 + 9 + 18
9 + 12 + 12
9 + 12 + 18
12 + 12 + 12
12 + 12 + 18
-
GC YAZE 4-30 DCI
(4 jednotky)
GC YAZE 5-36 DCI
(5 jednotiek)
3 vnútorné jednotky
9+9+9
9 + 9 + 12
9 + 9 + 18
9 + 12 + 12
9 + 12 + 18
12 + 12 + 12
12 + 12 + 18
-
4 vnútorné jednotky
9+9+9+9
9 + 9 + 9 + 12
9 + 9 + 9 + 18
9 + 9 + 12 + 12
9 + 9 + 12 + 18
9 + 12 + 12 + 12
9 + 12 + 12 + 18
12 + 12 + 12 + 12
2 vnútorné jednotky
18 + 18
18 + 24
24 + 24
-
-
-
-
-
3 vnútorné jednotky
9+9+9
9 + 9 + 12
9 + 9 + 18
9 + 9 + 24
9 + 12 + 12
9 + 12 + 18
9 + 12 + 24
9 + 18 + 18
3 vnútorné jednotky
9 + 18 + 24
12 + 12 + 12
12 + 12 + 18
12 + 12 + 24
12 + 18 + 18
-
-
-
4 vnútorné jednotky
9+9+9+9
9 + 9 + 9 + 12
9 + 9 + 9 + 18
9 + 9 + 9 + 24
9 + 9 + 12 + 12
9 + 9 + 12 + 18
9 + 9 + 18 + 18
9 + 12 + 12 + 12
4 vnútorné jednotky
9 + 12 + 12 + 18
12 + 12 + 12 + 12
-
-
-
-
-
-
5 vnútorných jednotiek
9+9+9+9+9
9 + 9 + 9 + 9 + 12
9 + 9 + 9 + 9 + 18
9 + 9 + 9 + 12 + 12
-
-
-
-
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
6
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 9
6. 6. 2013 15:23:29
www.klimavex.sk
MULTISPLIT SYSTÉMY -
Záruka 36 mesiacov
YBZE DCI (2x1, 3x1, 4x1)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Tepelné čerpadlo.
1 kompresor.
Automatický reštart.
Elektrické expanzné ventily.
Elektrické napájanie 1~230V / 50Hz.
-15°C až 48°C
- vykurovanie
do -15°C
GC YBZE DCI
MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Jednotka
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
GC YBZE 2-18 DCI
(2 jednotky)
GC YBZE 3-24 DCI
(3 jednotky)
GC YBZE 4-30 DCI
(4 jednotky)
5 (2,05-6,2)
1,55
7,1 (2,2-10,0)
2,25
8 (2,2-10,0)
2,49
5,6 (2,5-6,65)
1,55
8,5 (3,6-11,0)
2,35
9,3 (2,8-11,0)
2,58
5,6 A+ /
3,8 A
5,1 A /
3,8 A
5,1 A /
3,8 A
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Max.
vzdialenosť
celková /
na okruh [m]
Max. prevýšenie
medzi ST a ST/
ST a GC [m]
Hmotnosť
[kg]
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
53
963 x 700 x 396
20 / 10
10 / 10
50
2 x 10 / 6
931 €
58
1001 x 790 x 427
70 / 20
10 / 10
64
3 x 10 / 6
1 237 €
58
1001 x 790 x 427
70 / 20
10 / 10
65
4 x 10 / 6
1 551 €
Cena
bez DPH
ST HZDE
Vnútorná jednotka
Prevedenie jednotky
Označenie
Chladiaci
výkon
[kW]
Nástenná
ST HZDE 009 DCI
ST HZDE 012 DCI
ST HZDE 018 DCI
2,6
3,5
5,3
Vykurovací
výkon
[kW]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Hmotnosť
[kg]
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
2,8
3,8
5,8
770 x 283 x 201
770 x 283 x 201
865 x 305 x 215
24 / 30 / 38 / 41
25 / 31 / 39 / 42
32 / 37 / 40 / 45
8
9
12
10 / 6
10 / 6
12 / 6
Jednotková
cena bez DPH
220 €
232 €
348 €
Vnútorné jednotky môžu pracovať len v jednom pracovnom režime súčasne (všetky sú v režime chladenia resp. režime vykurovania).
POVOLENÉ KOMBINÁCIE VEĽKOSTÍ VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK
GC YBZE 2-18 DCI
(2 jednotky)
GC YBZE 3-24 DCI
(3 jednotky)
GC YBZE 4-30 DCI
(4 jednotky)
2 vnútorné jednotky
9+9
9 + 12
12 + 12
-
-
-
-
-
2 vnútorné jednotky
9+9
9 + 12
9 + 18
12 + 12
12 + 18
-
-
-
3 vnútorné jednotky
9+9+9
9 + 9 + 12
9 + 9 + 18
9 + 12 + 12
9 + 12 + 18
12 + 12 + 12
12 + 12 + 18
-
2 vnútorné jednotky
9+9
9 + 12
9 + 18
12 + 12
12 + 18
-
-
-
3 vnútorné jednotky
9+9+9
9 + 9 + 12
9 + 9 + 18
9 + 12 + 12
9 + 12 + 18
12 + 12 + 12
12 + 12 + 18
-
4 vnútorné jednotky
9+9+9+9
9 + 9 + 9 + 12
9 + 9 + 12 + 12
9 + 12 + 12 + 12
9 + 9 + 12 + 18
12 + 12 + 12 + 12
-
-
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
7
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 10
6. 6. 2013 15:23:34
www.klimavex.sk
ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE JEDNOTIEK -
Záruka 24 mesiacov
PANASONIC
ISTENIE*
Veľkosť
jednotky
Elektrické
napájanie
7, 9, 12, 15
18, 50
VE, RE,
PKEA
E, XE
PB4EA
PD3EA
GFEW
(PFE)
1/230/50 Hz
16A
1/230/50 Hz
16A
16A
16A
16A
-
21, 24, 60, 71
1/230/50 Hz
20A
20A
28, 100
1/230/50 Hz
-
125
1/230/50 Hz
-
PACi
STANDARD PEY1E
PACi
ELITE PE1E
Vnútorná
Vonkajšia
FREE
CU-2
CU-3
FREE
CU-4
FREE
CU-5
Vnútorná
Vonkajšia
16A
-
-
-
-
16A
20A
25A
16A
-
-
16A
16A
16A
20A
25A
-
-
16A
20A
16A
20A
-
20A
25A
25A
-
-
16A
max. prúd 25A**
16A
max. prúd 25A**
-
-
-
-
-
-
16A
max. prúd 29A**
16A
max. prúd 28A**
-
-
-
140
1/230/50 Hz
-
-
-
-
16A
-
16A
max. prúd 30A**
-
-
-
71 trojfázové
3/400/50 Hz
-
-
-
-
16A
max. prúd 7A**
16A
max. prúd 7A**
-
-
-
100 trojfázové
3/400/50 Hz
-
-
-
-
16A
max. prúd 9A**
16A
max. prúd 9A**
-
-
-
125 trojfázové
3/400/50 Hz
-
-
-
-
16A
max. prúd 10A**
16A
max. prúd 10A**
-
-
-
140 trojfázové
3/400/50 Hz
-
-
-
-
16A
max. prúd 10A**
16A
max. prúd 11A**
-
-
-
200 trojfázové
3/400/50 Hz
-
-
-
-
-
-
16A
16A
-
-
-
250 trojfázové
3/400/50 Hz
-
-
-
-
-
-
16A
20A
-
-
-
* - istič s motorickou charakteristikou (C, D); ** - istenie je potrebné určiť podľa maximálnej hodnoty uvedenej v tabuľke a platnej legislatívy
PRIEREZY A POČTY KÁBLOV
Veľkosť
jednotky
Komunikácia
Elektrické napájanie
Prívod el.
napájania
Vnútorná
Vonkajšia
Funkcie
káblov
Prepojovací
kábel
Funkcie
káblov
VE, RE, PKEA, E, XE 7 až 15
ST
3 x 1,5 mm
2
-
fáza, nula, zem
4 x 1,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
RE, PKEA, E, XE 18 až 24
ST
3 x 2,5 mm
2
-
fáza, nula, zem
4 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
E 28
ST
3 x 4 mm
-
fáza, nula, zem
4 x 4 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
PFE, PB4, PD3 9, 12
GC
-
3 x 1,5 mm
2
fáza, nula, zem
4 x 1,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
PFE 18
GC
-
3 x 2,5 mm
2
fáza, nula, zem
4 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
FREE CU-2
GC
-
3 x 1,5 mm
2
fáza, nula, zem
2 x (4 x 1,5 mm2)
2 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
FREE CU-3
GC
-
3 x 2,5 mm
2
fáza, nula, zem
3 x (4 x 1,5 mm2)
3 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
FREE CU-4
GC
-
3 x 2,5 mm
2
fáza, nula, zem
4 x (4 x 1,5 mm )
4 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
FREE CU-5
GC
-
3 x 4 mm
fáza, nula, zem
5 x (4 x 1,5 mm2)
5 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
PACi 50 E5
ST aj GC
3 x 2,5 mm
2
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
2 x 0,75 mm
2
2 x komunikácia
PACi 60, 71 E5
ST aj GC
3 x 2,5 mm
2
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
2 x 0,75 mm
2
2 x komunikácia
PACi 100, 125, 140 E5
ST aj GC
3 x 2,5 mm
2
***
fáza, nula, zem
2 x 0,75 mm2
2 x komunikácia
PACi 71 E8
ST aj GC
3 x 2,5 mm
2
***
3 x fáza, nula, zem
2 x 0,75 mm
2
2 x komunikácia
PACi 100, 125, 140 E8
ST aj GC
3 x 2,5 mm
2
***
3 x fáza, nula, zem
2 x 0,75 mm2
2 x komunikácia
PACi 200, 250 E8
ST aj GC
3 x 2,5 mm
2
3 x fáza, nula, zem
2 x 0,75 mm2
2 x komunikácia
2
2
5 x 14 mm
2
2
ST - vnútorná jednotka, GC - vonkajšia jednotka; *** - prierez kábla zvoľte podľa max. hodnôt prúdu v predošlej tabuľke a podľa platnej legislatívy
Údaje sú informatívne. Za správny návrh prierezu kábla zodpovedá inštalačná firma. Je potrebné brať do úvahy dĺžku kábla, teploty okolia a iné.
ROZMERY PRE UCHYTENIE VONKAJŠÍCH JEDNOTIEK NA KONZOLU
7, 9
AxB
[mm]
12
AxB
[mm]
15
AxB
[mm]
18, 21, 24, 28
AxB
[mm]
50
AxB
[mm]
60, 71
AxB
[mm]
100, 125, 140
AxB
[mm]
200, 250
AxB
[mm]
VE
RE
PKEA
E, XE, PFE, PACi STANDARD PEY1E
PB4, PD3, PACi ELITE PE1E
570 x 330
570 x 320
540 x 330
570 x 320
540 x 330
570 x 330
570 x 320
540 x 330
540 x 330
613 x 361
570 x 320
613 x 361
540 x 330
-
613 x 361
613 x 361
613 x 361
-
608 x 310
608 x 310
620 x 381
620 x 381
620 x 381
660 x 380
Vonkajšie
jednotky - multisplit
2E-15, 2E-18
AxB
[mm]
3E-18
AxB
[mm]
4E-23
AxB
[mm]
4E-27, 5E-34
AxB
[mm]
FREE MULTI CU
540 x 330
613 x 361
613 x 361
620 x 381
PRÍSLUŠENSTVO PRE PERSONÁLNU KLIMATIZÁCIU -
SECURA
Snímacia komora, čerpadlo,
napäťový zdroj s alarmom, filter.
BEZ POHYBLIVÝCH ČASTÍ (neobsahuje plavák).
Vysokokvalitný švajčiarsky výrobok.
Vhodné pre všetky klimatizácie do 10kW.
1~230V/50Hz, alarm relé - 16A
Max. prietok: 15l/h
Výtlačná / sacia výška: 12m / 2m
Horizontálna vzdialenosť: 30m
Hlučnosť - max 19dB(A)
CZRD514C
CZRD52CP
PANASONIC
PA-ACWIFI-1
PAWACKNX-1i
PAW-ACENO-1l
ČERPADLO KONDENZÁTU
VE
E, XE
RE
PKEA
GFEW (PFE)
PB4EA
PD3EA
Secura split XS 5000*
OVLÁDANIE
Nástenný káblový ovládač CZ-RD514C
Nástenný káblový ovládač CZ-RD52CP
Komunikačné rozhranie IntesisHome - PA-AC-WIFI-1
Komunikačné rozhranie KNX - PAW-AC-KNX-1i
Komunikačné rozhranie EnOcean PAW-AC-ENO-1l
Komunikačné rozhranie ModBus - PAW-AC-MBS-1
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
VE
E, XE
PKEA
GFEW (PFE)
PB4EA
PD3EA
nie
nie
áno
áno
áno
áno
áno
nie
áno
áno
áno
áno
RE
nie
nie
nie
nie
nie
nie
obsahuje
nie
áno
áno
áno
áno
A
B
Vonkajšie
jednotky - split
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
áno
nie
nie
nie
nie
nie
obsahuje
nie
nie
nie
nie
PAW-ACMBS-1
Cena bez DPH
105 €
Cena bez DPH
109 €
109 €
250 €
350 €
350 €
350 €
áno - je možné použiť; nie - nie je možné použiť; * - len pre modely do 10kW
8
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 11
6. 6. 2013 15:23:35
www.klimavex.sk
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
Záruka 24 mesiacov
VE (EXTRA LUXUS) - AKUMULÁCIA TEPLA
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Tepelné čerpadlo.
Ionizácia.
Econavi snímač prostredia.
Snímanie denného svetla.
Nanoe-g čistiaci systém.
Extra tichý režim.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Heatcharge - systém akumulácie tepla.
-10°C až 43°C
- vykurovanie
do -25°C
ST E
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Označenie
split systému
KIT-VE9-NKE
KIT-VE12-NKE
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
2,5 (0,6-3,0)
0,48
3,5 (0,6-4,0)
0,88
3,2 (0,6-7,7)
0,58
4,2 (0,6-8,4)
0,85
8,6 A+++ /
5,4 A+++
8,5 A+++ /
5,1 A+++
23 / 26 / 44
49
26 / 29 / 45
50
24 / 27 / 44
49
30 / 33 / 45
50
890 x 295 x 275
799 x 623 x 299
890 x 295 x 275
799 x 623 x 299
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 5
10 / 6
15 / 5
Hmotnosť
[kg]
Cena za split
bez DPH
14,5
43
14,5
43
2 915 €
3 413 €
HEATCHARGE - unikátny systém, ktorý využíva odpadné teplo z kompresora a umožňuje prevádzku vo vykurovaní až do -25°C, okamžité vykurovanie a vykurovanie aj počas odmrazovania.
NÁSTENNÉ JEDNOTKY Tepelné čerpadlo.
Ionizácia.
Econavi snímač prostredia.
Nanoe-g čistiaci systém.
Extra tichý režim.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Voliteľné ovládanie IntesisHome
cez WIFI pomocou smart telefónu.
ETHEREA E, XE (LUXUS)
BIELE PREVEDENIE - E
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-10°C až 43°C
- vykurovanie
STRIEBORNÉ PREVEDENIE - XE
do -15°C
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Označenie
split systému
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
2,05 (0,75-2,4)
0,465
2,5 (0,85-3,0)
0,53
3,5 (0,85-4,0)
0,85
4,2 (0,85-5,0)
1,25
5 (0,98-6,0)
1,44
6,3 (0,98-7,1)
2,18
6,8 (0,98-8,1)
2,08
7,65 (0,98-8,6)
2,52
2,8 (0,75-4,0)
0,63
3,4 (0,85-5,0)
0,73
4 (0,85-6,0)
0,925
5,3 (0,85-6,8)
1,43
5,8 (0,98-8,0)
1,52
7,2 (0,98-8,5)
2,09
8,6 (0,98-9,9)
2,6
9,6 (0,98-11,0)
3,26
6,7 A++ /
4,3 A+
6,6 A++ /
4,1 A+
6,6 A++ /
4,0 A+
5,9 A+ /
3,6 A
6,9 A++ /
4,2 A+
6,5 A++ /
4,0 A+
6,1 A++ /
3,8 A
6,0 A+ /
3,6 A
2,05 (0,75-2,4)
0,465
2,5 (0,85-3,0)
0,53
3,5 (0,85-4,0)
0,85
4,2 (0,85-5,0)
1,25
5 (0,98-6,0)
1,44
6,3 (0,98-7,1)
2,18
2,8 (0,75-4,0)
0,63
3,4 (0,85-5,0)
0,73
4 (0,85-6,0)
0,925
5,3 (0,85-6,8)
1,43
5,8 (0,98-8,0)
1,52
7,2 (0,98-8,5)
2,09
6,7 A++ /
4,3 A+
6,6 A++ /
4,1 A+
6,6 A++ /
4,0 A+
5,9 A+ /
3,6 A
6,9 A++ /
4,2 A+
6,5 A++ /
4,0 A+
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 15
10 / 6
15 / 15
10 / 6
15 / 15
12 / 6
15 / 15
12 / 6
20 / 15
12 / 6
20 / 15
16 / 6
30 / 20
16 / 6
30 / 20
10 / 6
15 / 15
10 / 6
15 / 15
10 / 6
15 / 15
12 / 6
15 / 15
12 / 6
20 / 15
12 / 6
20 / 15
Hmotnosť
[kg]
Cena za split
bez DPH
BIELE PREVEDENIE - MODELY E
KIT-E7-PKE
KIT-E9-PKE
KIT-E12-PKE
KIT-E15-PKE
KIT-E18-PKE
KIT-E21-PKE
KIT-E24-PKE
KIT-E28-PKE
KIT-XE7-PKE
KIT-XE9-PKE
KIT-XE12-PKE
KIT-XE15-PKE
KIT-XE18-PKE
KIT-XE21-PKE
20 / 24 / 37
45
20 / 25 / 39
46
20 / 28 / 42
48
25 / 31 / 43
49
34 / 37 / 44
47
34 / 37 / 45
48
35 / 38 / 47
52
35 / 38 / 49
53
20 / 25 / 38
46
20 / 27 / 40
47
20 / 33 / 42
50
29 / 35 / 43
51
34 / 37 / 44
47
34 / 37 / 45
49
35 / 38 / 47
52
35 / 38 / 48
53
870 x 295 x 255
780 x 542 x 289
870 x 295 x 255
780 x 542 x 289
870 x 295 x 255
824 x 619 x 299
870 x 295 x 255
824 x 619 x 299
1070 x 295 x 255
875 x 695 x 320
1070 x 295 x 255
875 x 695 x 320
1070 x 295 x 255
875 x 795 x 320
1070 x 295 x 255
875 x 795 x 320
20 / 24 / 37
45
20 / 25 / 39
46
20 / 28 / 42
48
25 / 31 / 41
49
34 / 37 / 44
47
34 / 37 / 45
48
20 / 25 / 38
46
20 / 27 / 40
47
20 / 33 / 42
50
29 / 35 / 43
51
34 / 37 / 44
47
34 / 37 / 45
49
870 x 295 x 255
780 x 542 x 289
870 x 295 x 255
780 x 542 x 289
870 x 295 x 255
824 x 619 x 299
870 x 295 x 255
824 x 619 x 299
1070 x 295 x 255
875 x 695 x 320
1070 x 295 x 255
875 x 695 x 320
STRIEBORNÉ PREVEDENIE - MODELY XE
10
31
10
33
10
34
10
33
13
46
13
47
13
67
13
67
10
31
10
33
10
34
10
33
13
46
13
47
1 027 €
1 132 €
1 286 €
1 466 €
1 679 €
2 059 €
2 529 €
3 139 €
1 047 €
1 153 €
1 307 €
1 487 €
1 700 €
2 080 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
9
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 12
6. 6. 2013 15:23:47
www.klimavex.sk
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
Záruka 24 mesiacov
RE (STANDARD INVERTER)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Tepelné čerpadlo.
Antialergénny filter.
Extra tichý režim.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
-10°C až 43°C
- vykurovanie
do -15°C
GC
ST RE
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Označenie
split systému
KIT-RE9-PKE-3
KIT-RE12-PKE-3
KIT-RE15-PKE-3
KIT-RE18-PKE-3
KIT-RE24-PKE-3
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
2,5 (0,9-3,0)
0,7
3,5 (0,9-3,9)
1,01
4,2 (1,0-4,6)
1,26
5 (0,98-6,0)
1,47
6,8 (0,98-8,1)
2,1
3,3 (0,9-4,1)
0,82
4,25 (0,9-5,1)
1,12
5 (0,9-6,8)
1,385
5,8 (0,98-8,0)
1,54
8,6 (0,98-9,9)
2,62
5,6 A+ /
3,4 A
5,6 A+ /
3,4 A
5,6 A+ /
3,4 A
6,7 A++ /
4,1 A+
5,9 A+ /
3,4 A
22 / 27 / 42
47
22 / 30 / 42
48
29 / 31 / 44
49
37 / 44
47
38 / 47
52
25 / 27 / 42
48
25 / 33 / 42
50
28 / 34 / 46
51
37 / 44
47
38 / 47
52
848 x 290 x 213
780 x 540 x 289
848 x 290 x 213
780 x 540 x 289
848 x 290 x 213
780 x 540 x 289
1070 x 290 x 240
875 x 695 x 320
1070 x 290 x 240
875 x 795 x 320
NÁSTENNÉ JEDNOTKY Tepelné čerpadlo.
Ionizácia, antialergénny filter.
Extra tichý režim.
Káblový ovládač.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Špeciálne navrhnuté
pre celoročné chladenie serverovní a technológií.
Navrhnuté na nepretržitú prevádzku 24hod denne.
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 10
10 / 6
15 / 10
12 / 6
15 / 10
12 / 6
20 / 15
16 / 6
30 / 20
Hmotnosť
[kg]
Cena za split
bez DPH
8
23
8
26
8
27
12
46
12
67
891 €
1 049 €
1 326 €
1 484 €
2 249 €
PKEA (CHLADENIE TECHNOLÓGIÍ)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-15°C až 43°C
- vykurovanie
do -15°C
GC PKEA
ST PKEA
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Označenie
split systému
KIT-E9-PKEA
KIT-E12-PKEA
KIT-E15-PKEA
KIT-E18-PKEA
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
2,5 (0,85-3,0)
0,515
3,5 (0,85-4,0)
0,87
4,2 (0,98-5,0)
1,2
5 (0,98-6,0)
1,44
3,4 (0,85-5,4)
0,7
4 (0,85-6,6)
0,92
5,4 (0,98-7,1)
1,44
5,8 (0,98-8,0)
1,52
7,1 A++ /
4,4 A+
6,7 A++ /
4,1 A+
6,3 A++ /
3,9 A
6,9 A++ /
4,2 A+
23 / 26 / 39
46
26 / 29 / 42
48
29 / 32 / 43
46
34 / 37 / 44
47
24 / 27 / 40
47
30 / 33 / 42
50
32 / 35 / 43
46
34 / 37 / 44
47
870 x 295 x 255
824 x 622 x 299
870 x 295 x 255
824 x 622 x 299
870 x 295 x 255
875 x 695 x 320
1070 x 295 x 255
875 x 695 x 320
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 5
10 / 6
15 / 5
12 / 6
15 / 15
12 / 6
20 / 15
Hmotnosť
[kg]
10
36
10
36
10
45
13
46
Cena za split
bez DPH
1 235 €
1 387 €
1 702 €
1 836 €
MOŽNOSTI DIAĽKOVÉHO RIADENIA JEDNOTKY A MONITORINGU SERVEROVNE
IntesisHome - WIFI rozhranie pre serverovňu - PA-AC-WIFI-1 + vylepšené funkcie (platená služba)
Na každú jednotku je potrebná 1 sada IntesisHome s pripojením na lokálnu WIFI sieť.
Funkcie:
- ZAP/VYP, nastavenie teploty
- Záloha (striedanie jednotiek, email v prípade poruchy, spotreba el. energie,
online prístup cez aplikáciu Iphone, Ipad, Android, Web)
PA-ACWIFI-1
PA-ACWIFI-1
Interface server - BMS rozhranie pre serverovňu PAW-SERVER-PKEA
Jedno rozhranie je možné pripojiť na dve jednotky PKEA. Bez potreby WIFI,
ovládanie cez beznapäťové kontakty.
- ZAP/VYP cez beznapäťové kontakty
- Nastavenie teploty (jednoduché, priamo cez interface, bez potreby PC)
- Záloha (striedanie jednotiek, generálny alarm)
PAW
BMS - cez beznapäťové
SERVER
kontakty
PKEA
SMART
TELEFÓN
Kód
Popis
PA-AC-WIFI-1
PAW-SERVER-PKEA
Komunikačné rozhranie pre pripojenie PKEA na IntesisHome (ovládanie cez aplikáciu Android, iOS)
Interface server
Cena
bez DPH
250 €
na požiadanie
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
10
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 13
6. 6. 2013 15:23:50
www.klimavex.sk
PARAPETNÉ JEDNOTKY -
Záruka 24 mesiacov
PFE (STANDARD INVERTER)
Tepelné čerpadlo.
Dvojitý výfuk vzduchu.
Chladenie - zhora, vykurovanie - zdola.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
16°C až 43°C
- vykurovanie
do -15°C
GC PFE
ST GFEW
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Označenie
split systému
KIT-E9-PFE
KIT-E12-PFE
KIT-E18-PFE
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
2,5 (0,85-3,0)
0,56
3,5 (0,85-3,8)
0,94
5 (0,98-5,6)
1,54
3,4 (0,85-5,0)
0,81
4,0 (0,85-6,0)
1,0
5,8 (0,98-7,1)
1,6
6,1 A++ /
3,8 A
5,8 A+ /
3,8 A
6,2 A++ /
3,9 A
23 / 27 / 38
46
24 / 28 / 39
48
32 / 36 / 44
47
23 / 27 / 38
47
23 / 27 / 39
50
32 / 36 / 44
48
700 x 600 x 210
780 x 542 x 289
700 x 600 x 210
824 x 619 x 299
700 x 600 x 210
875 x 695 x 320
KAZETOVÉ JEDNOTKY -
KIT-E12-PB4EA
10 / 6
15 / 5
10 / 6
15 / 5
12 / 6
20 / 15
Hmotnosť
[kg]
Cena za split
bez DPH
14
33
14
34
14
46
1 611 €
1 746 €
2 056 €
PB4 (STANDARD INVERTER)
-10°C až 43°C
- vykurovanie
do -10°C
ST PB4EA
GC PB4EA
PANEL NIE JE SÚČASŤOU BALENIA KAZETY.
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
KIT-E9-PB4EA
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Tepelné čerpadlo.
Zabudované čerpadlo kondenzátu.
Infraovládanie.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
Automatické výfukové klapky.
Označenie
split systému
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
2,5 (0,85-3,2)
0,55
3,4 (0,9-4,8)
0,89
3,2 (0,85-5,1)
0,8
4,5 (0,9-6,2)
1,42
5,8 A+ /
4,0 A+
5,6 A+ /
3,8 A
23 / 26 / 34
45
23 / 26 / 34
45
25 / 28 / 35
46
25 / 28 / 35
47
575 x 260 x 575
824 x 619 x 299
575 x 260 x 575
875 x 695 x 320
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 15
12 / 6
20 / 15
Hmotnosť
[kg]
Cena za split
bez DPH
18
35
18
48
1 883 €
2 135 €
Ku všetkým jednotkám je potrebné objednať aj dekoračný panel.
Voliteľné príslušenstvo
Cena
bez DPH
Hmotnosť
Dekoračný panel CZ-BT20E (700 x 51 x 700 mm)
POTRUBNÉ JEDNOTKY -
2,5 kg
220 €
PD3 (STANDARD INVERTER)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Tepelné čerpadlo.
Kompaktné rozmery.
Nástenný káblový ovládač CZ-RD52CP.
Externý statický tlak 10/15/24 Pa.
3 otáčky ventilátora.
Automatické otáčky.
Automatický reštart.
-10°C až 43°C
- vykurovanie
do -10°C
ST PD3EA
GC PD3EA
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Označenie
split systému
KIT-E9-PD3EA
KIT-E12-PD3EA
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
2,5 (0,85-3,0)
0,59
3,4 (0,9-4,7)
0,88
3,2 (0,85-5,0)
0,86
4,0 (0,9-5,5)
1,13
5,8 A+ /
4,2 A+
5,6 A+ /
3,8 A
24 / 27 / 33
45
24 / 27 / 33
45
25 / 28 / 35
46
25 / 28 / 35
47
750 x 235 x 370
824 x 619 x 299
750 x 235 x 370
875 x 695 x 320
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 15
12 / 6
20 / 15
Hmotnosť
[kg]
17
35
17
48
Cena za split
bez DPH
1 783 €
1 935 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
11
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 14
6. 6. 2013 15:23:54
www.klimavex.sk
SPLIT A MULTISPLIT SYSTÉMY -
Záruka 24 mesiacov
PACi STANDARD
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Tepelné čerpadlo.
Automatický reštart.
Štandardná filtrácia.
Čerpadlo kondenzátu - 850mm (U1, Y1).
Modely E8 sú trojfázové.
Možnosť použiť ako TWIN systém (modely U-100 a U125).
Kompaktná veľkosť až do 12,5kW.
Kompatibilné s riadiacim systémom rady Panasonic ECOi VRF.
Voliteľné ovládanie IntesisHome cez WIFI pomocou smart telefónu.
-10°C až 43°C
- vykurovanie
do -15°C
SPLIT A MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vonkajšia
jednotka
U-60PEY1E5
U-71PEY1E5
U-100PEY1E5**
U-100PEY1E8**
U-125PEY1E5**
U-125PEY1E8**
U-140PEY1E8
Chladiaci
výkon
nom (min-max)
[kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max)
[kW]
Vzduchový
výkon
chladenie /
vykurovanie
[m3/h]
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Akustický tlak
chladenie /
vykurovanie
Lp (1m)
[dB(A)]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
Hmotnosť
[kg]
6 (2,0-7,0)
7,1 (2,0-7,7)
10 (2,7-11,5)
10 (2,7-11,5)
12,5 (3,8-13,5)
12,5 (3,8-13,5)
14 (3,3-15,5)
6 (1,8-7,0)
7,1 (1,8-8,1)
10 (2,1-13,8)
10 (2,1-13,8)
12,5 (3,4-15,0)
12,5 (3,4-15,0)
14 (4,1-16,0)
1800 / 2100
2340 / 2340
4560 / 4020
4560 / 4020
4800 / 4380
4800 / 4380
8100 / 6600
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
790 x 569 x 285
790 x 569 x 285
940 x 996 x 340
940 x 996 x 340
940 x 996 x 340
940 x 996 x 340
940 x 1416 x 340
48 / 50
50 / 52
54 / 54
54 / 54
56 / 56
56 / 56
54 / 53
50 / 30
50 / 30
50 / 30
50 / 30
50 / 30
50 / 30
75 / 30
42
42
73
73
85
85
98
ST U1
ST T1
ST N1
ST Y1
Cena
bez DPH
1 455 €
1 735 €
2 183 €
2 183 €
2 533 €
2 533 €
3 238 €
ST F1
ST K1
Vnútorná jednotka
Prevedenie jednotky
Nástenná
K1
Kazetová
4-výfuková
600 x 600 (Y1)
900 x 900 (U1)
Potrubná
nízkotlaková
N1
Potrubná
stredotlaková
F1
Podstropná
T1
Označenie
Chladiaci
výkon / príkon
split
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon split
[kW]
Sezónna
účinnosť
chladenia
SEER***
5,0
5,0
ST S-50PK1E5*
6 / 1,86
6 / 1,5
5,4 A
ST S-60PK1E5**
7,1 / 2,45
7,1 / 1,9
5,1 A
ST S-71PK1E5
5,0
5,0
ST S-50PY1E5*
Dekoračný panel CZ-KPY2 (625 x 30 x 625 mm) - (2,4kg)
5,0
5,0
ST S-50PU1E5*
6 / 1,69
6 / 1,48
6,8 A++
ST S-60PU1E5**
7,1 / 2,19
7,1 / 1,88
6,3 A++
ST S-71PU1E5
10 / 3,22
10 / 2,63
6,4 A++
ST S-100PU1E5
12,5 / 4,02 12,5 / 3,29
3,11 B
ST S-125PU1E5
14 / 4,36
14 / 3,6
3,21 A
ST S-140PU1E5
Dekoračný panel CZ-KPU2 (950 x 33,5 x 950 mm) - (4kg)
5,0
5,0
ST S-50PN1E5*
6 / 1,99
6 / 1,66
4,7 C
ST S-60PN1E5**
7,1 / 2,57
7,1 / 2,08
5,0 B
ST S-71PN1E5
10 / 3,55
10 / 2,94
5,3 A
ST S-100PN1E5
12,5 / 4,45 12,5 / 3,67
2,81 C
ST S-125PN1E5
14 / 4,65
14 / 3,88
3,01 B
ST S-140PN1E5
5,0
5,0
ST S-50PF1E5*
6 / 1,93
6 / 1,41
5,4 A
ST S-60PF1E5**
7,1 / 2,57
7,1 / 1,8
5,3 A
ST S-71PF1E5
10 / 3,32
10 / 2,63
5,4 A
ST S-100PF1E5
12,5 / 4,1 12,5 / 3,27
3,05 B
ST S-125PF1E5
14 / 4,36
14 / 3,6
3,21 A
ST S-140PF1E5
5,0
5,0
ST S-50PT1E5*
6 / 2,07
6 / 1,48
5,5 A
ST S-60PT1E5**
7,1 / 2,7
7,1 / 1,97
5,1 A
ST S-71PT1E5
10 / 3,45
10 / 2,7
6,2 A++
ST S-100PT1E5
12,5 / 4,31 12,5 / 3,38
2,9 C
ST S-125PT1E5
14 / 4,8
14 / 3,66
2,92 C
ST S-140PT1E5
Sezónna
účinnosť
vykurovania
SCOP***
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Externý statický
tlak
nominál
(min-max)
[Pa]
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Hmotnosť
[kg]
3,9 A
3,9 A
-
1065 x 300 x 230
1065 x 300 x 230
1065 x 300 x 230
575 x 283 x 575
-
32 / 36 / 40
40 / 44 / 47
40 / 44 / 47
33 / 37 / 41
13
14,5
14,5
16
840 x 256 x 840
840 x 256 x 840
840 x 256 x 840
840 x 319 x 840
840 x 319 x 840
840 x 319 x 840
-
27 / 29 / 32
28 / 31 / 36
28 / 31 / 37
32 / 38 / 44
33 / 39 / 45
34 / 40 / 46
24
24
24
27
27
27
1100 x 250 x 650
1100 x 250 x 650
1100 x 250 x 650
1300 x 250 x 650
1300 x 250 x 650
1300 x 250 x 650
800 x 290 x 700
1000 x 290 x 700
1000 x 290 x 700
1400 x 290 x 700
1400 x 290 x 700
1400 x 290 x 700
910 x 210 x 680
1180 x 210 x 680
1180 x 210 x 680
1595 x 210 x 680
1595 x 210 x 680
1595 x 210 x 680
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
70 (10-150)
70 (10-150)
70 (10-150)
100 (10-150)
100 (10-150)
100 (10-150)
35 / 39 / 41
36 / 41 / 43
36 / 41 / 43
37 / 42 / 44
38 / 43 / 45
39 / 44 / 46
26 / 30 / 34
26 / 32 / 35
26 / 32 / 35
31 / 34 / 38
32 / 35 / 39
33 / 36 / 40
30 / 33 / 36
33 / 36 / 39
33 / 36 / 39
35 / 38 / 42
37 / 40 / 45
38 / 41 / 46
32
32
32
41
41
41
28
33
33
45
45
45
21
25
25
33
33
33
4,0 A+
4,0 A+
4,0 A+
3,8 A
3,89 A
3,8 A
3,8 A
3,8 A
3,41 B
3,61 A
3,8 A
3,8 A
3,8 A
3,82 A
3,89 A
3,8 A
3,8 A
3,8 A
3,7 A
3,83 A
-
Cena
bez DPH
839 €
899 €
949 €
1 012 €
220 €
927 €
967 €
1 037 €
1 267 €
1 537 €
1 807 €
312 €
912 €
1 028 €
1 223 €
1 344 €
1 517 €
1 602 €
765 €
923 €
1 175 €
1 332 €
1 416 €
1 532 €
989 €
1 055 €
1 143 €
1 396 €
1 649 €
1 781 €
* - jednotky použiteľné len pre multisplit aplikáciu, ** - jednotky použiteľné pre split aj multisplit aplikáciu
*** pre modely nad 12,5kW sú uvedené hodnoty EER a COP; Uvedené hodnoty SEER a SCOP platia pre jednofázové jednotky, pre trojfázové pozrite katalóg
MULTISPLIT APLIKÁCIA - TWIN SYSTÉM
REFNET
KOMPATIBILITA
Chladiaci výkon [kW]
Vonkajšia jednotka
Vnútorné jednotky
Refnet
10 (2 x 5,0)
U-100PE1E5(8)
2x ST S-50P
1x CZ-P155BK1
12,5 (2 x 6,0)
U-125PE1E5(8)
2x ST S-60P
1x CZ-P155BK1
Prevádzka jednotiek simultánna s rovnakým nastavením.
Kombinácia rôznych prevedení vnútorných jednotiek je povolená.
ST - vnútorná jednotka ; U - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
12
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 15
6. 6. 2013 15:23:55
www.klimavex.sk
SPLIT A MULTISPLIT SYSTÉMY -
Záruka 24 mesiacov
PACi ELITE
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Tepelné čerpadlo.
Automatický reštart.
Štandardná filtrácia.
Čerpadlo kondenzátu - 850mm (U1, Y1).
Modely E8 sú trojfázové.
Možnosť použiť ako TWIN, TRIPLE a DOUBLE TWIN systém.
Kompaktná veľkosť až do 12,5kW.
Kompatibilné s riadiacim systémom rady Panasonic ECOi VRF.
Voliteľné ovládanie IntesisHome cez WIFI pomocou smart telefónu.
-15°C až 46°C
- vykurovanie
do -20°C
SPLIT A MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vonkajšia
jednotka
U-50PE1E5
U-60PE1E5
U-71PE1E5
U-71PE1E8
U-100PE1E5
U-100PE1E8
U-125PE1E5
U-125PE1E8
U-140PE1E5
U-140PE1E8
U-200PE1E8
U-250PE1E8
Chladiaci
výkon
nom (min-max)
[kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max)
[kW]
Vzduchový
výkon
chladenie /
vykurovanie
[m3/h]
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Akustický tlak
chladenie /
vykurovanie
Lp (1m)
[dB(A)]
Max.
vzdialenosť /
prevýšenie
[m]
Hmotnosť
[kg]
5 (1,5-5,6)
6 (2,5-7,1)
7,1 (2,5-8,0)
7,1 (2,5-8,0)
10 (3,3-12,5)
10 (3,3-12,5)
12,5 (3,3-14,0)
12,5 (3,3-14,0)
14 (3,3-15,5)
14 (3,3-15,5)
20 (6,0-22,4)
25 (6,0-28,0)
5,6 (1,5-6,5)
7 (2,0-8,0)
8 (2,0-9,0)
8 (2,0-9,0)
11,2 (4,1-14,0)
11,2 (4,1-14,0)
14 (4,1-16,0)
14 (4,1-16,0)
16 (4,1-18,0)
16 (4,1-18,0)
21,8 (6,0-22,4)
28 (6,0-31,5)
1800 / 2100
3600 / 3600
3600 / 3600
3600 / 3600
6600 / 5700
6600 / 5700
7800 / 6600
7800 / 6600
8100 / 7200
8100 / 7200
7740 / 7740
7080 / 7080
12 / 6
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
25 / 10
25 / 12
790 x 569 x 285
940 x 996 x 340
940 x 996 x 340
940 x 996 x 340
940 x 1416 x 340
940 x 1416 x 340
940 x 1416 x 340
940 x 1416 x 340
940 x 1416 x 340
940 x 1416 x 340
940 x 1526 x 340
940 x 1526 x 340
46 / 50
48 / 50
48 / 50
48 / 50
52 / 52
52 / 52
53 / 53
53 / 53
54 / 55
54 / 55
57 / 57
57 / 58
40 / 30
50 / 30
50 / 30
50 / 30
75 / 30
75 / 30
75 / 30
75 / 30
75 / 30
75 / 30
100 / 30
100 / 30
42
68
69
69
98
98
98
98
98
98
118
128
ST Y1
ST K1
Vnútorná jednotka
Prevedenie jednotky
Nástenná
K1
Kazetová
4-výfuková
60 x 60
Y1
Kazetová
4-výfuková
90 x 90
U1
Potrubná
nízkotlaková
N1
Potrubná
stredotlaková
F1
Potrubná
vysokotlaká E1
Podstropná
T1
Označenie
Chladiaci
výkon / príkon
split
[kW]
ST N1
ST U1
Vykurovací
výkon /
príkon split
[kW]
Sezónna
účinnosť
chladenia
SEER***
3,6
4,2
ST S-36PK1E5*
4,5
5,2
ST S-45PK1E5*
5 / 1,56
5,6 / 1,5
6,0 A+
ST S-50PK1E5**
6 / 1,56
7 / 1,82
6,6 A++
ST S-60PK1E5**
7,1 / 2,09
8 / 2,13
6,6 A++
ST S-71PK1E5**
3,6
4,2
ST S-36PY1E5*
4,5
5,2
ST S-45PY1E5*
5 / 1,64
5,6 / 1,79
5,9 A+
ST S-50PY1E5**
Dekoračný panel CZ-KPY2 (625 x 30 x 625 mm) - (2,4kg)
3,6
4,2
ST S-36PU1E5*
4,5
5,2
ST S-45PU1E5*
5 / 1,35
5,6 / 1,43
6,5 A++
ST S-50PU1E5**
6 / 1,48
7 / 1,81
7,4 A++
ST S-60PU1E5**
7,1 / 1,8
8/2
7,4 A++
ST S-71PU1E5**
10 / 2,38
11,2 / 2,6
6,6 A++
ST S-100PU1E5**
12,5 / 3,47
14 / 3,5
3,6 A
ST S-125PU1E5**
14 / 4,31
16 / 4,33
3,25 A
ST S-140PU1E5
Dekoračný panel CZ-KPU2 (950 x 33,5 x 950 mm) - (4kg)
3,6
4,2
ST S-36PN1E5*
4,5
5,2
ST S-45PN1E5*
5 / 1,56
5,6 / 1,74
4,6 B
ST S-50PN1E5**
6 / 1,85
7 / 1,94
5,5 A+
ST S-60PN1E5**
7,1 / 2,15
8 / 2,26
5,5 A+
ST S-71PN1E5**
10 / 2,67
11,2 / 2,95
6,0 A+
ST S-100PN1E5**
12,5 / 3,89
14 / 3,88
3,16 A
ST S-125PN1E5**
14 / 4,65
16 / 4,69
3,01 B
ST S-140PN1E5
3,6
4,2
ST S-36PF1E5*
4,5
5,2
ST S-45PF1E5*
5 / 1,35
5,6 / 1,5
5,7 A+
ST S-50PF1E5**
6 / 1,54
7 / 1,81
6,4 A++
ST S-60PF1E5**
7,1 / 1,85
8 / 2,08
6,4 A++
ST S-71PF1E5**
10 / 2,44
11,2 / 2,6
5,8 A+
ST S-100PF1E5**
12,5 / 3,57
14 / 3,48
3,5 A
ST S-125PF1E5**
14 / 4,31
16 / 4,44
3,25 A
ST S-140PF1E5
20 / 7,64
21,8 / 6,15
2,62 D
ST S-200PE1E8
25 / 9,55
28 / 8,2
2,62 D
ST S-250PE1E8
3,6
4,2
ST S-36PT1E5*
4,5
5,2
ST S-45PT1E5*
5 / 1,67
5,6 / 1,65
5,2 A
ST S-50PT1E5**
6 / 1,6
7 / 1,84
6,4 A++
ST S-60PT1E5**
7,1 / 2,19
8 / 2,32
6,0 A+
ST S-71PT1E5**
10 / 2,7
11,2 / 2,68
6,3 A++
ST S-100PT1E5**
12,5 / 3,86
14 / 3,66
3,24 A
ST S-125PT1E5**
14 / 4,8
16 / 4,64
2,92 C
ST S-140PT1E5
1 598 €
1 698 €
2 100 €
2 100 €
2 656 €
2 656 €
3 007 €
3 007 €
3 810 €
3 810 €
4 943 €
5 458 €
ST T1
ST F1
Sezónna
účinnosť
vykurovania
SCOP***
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Externý statický
tlak nominál
(min-max)
[Pa]
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Hmotnosť
[kg]
3,9 A
3,9 A
3,9 A
3,8 A
1065 x 300 x 230
1065 x 300 x 230
1065 x 300 x 230
1065 x 300 x 230
1065 x 300 x 230
575 x 283 x 575
575 x 283 x 575
575 x 283 x 575
-
27 / 31 / 35
30 / 34 / 38
32 / 36 / 40
40 / 44 / 47
40 / 44 / 47
26 / 29 / 32
28 / 32 / 36
33 / 37 / 41
13
13
13
14,5
14,5
16
16
16
3,8 A
4,1 A+
4,1 A+
4,2 A+
4,0 A
3,7 A
840 x 256 x 840
840 x 256 x 840
840 x 256 x 840
840 x 256 x 840
840 x 256 x 840
840 x 319 x 840
840 x 319 x 840
840 x 319 x 840
-
27 / 28 / 30
27 / 28 / 31
27 / 29 / 32
28 / 31 / 36
28 / 31 / 37
32 / 38 / 44
33 / 39 / 45
34 / 40 / 46
23
23
23
24
24
27
27
27
3,8 A
3,8 A
3,7 A
3,9 A
3,61 A
3,41 B
3,8 A
3,9 A
4,0 A+
3,8 A
4,02 A
3,6 A
3,54 B
3,41 B
3,5 A
3,8 A
3,5 A
4,1 A+
3,83 A
3,45 B
880 x 250 x 650
880 x 250 x 650
880 x 250 x 650
1100 x 250 x 650
1100 x 250 x 650
1300 x 250 x 650
1300 x 250 x 650
1300 x 250 x 650
800 x 290 x 700
800 x 290 x 700
800 x 290 x 700
1000 x 290 x 700
1000 x 290 x 700
1400 x 290 x 700
1400 x 290 x 700
1400 x 290 x 700
1428 x 479 x 1230
1428 x 479 x 1230
910 x 210 x 680
910 x 210 x 680
910 x 210 x 680
1180 x 210 x 680
1180 x 210 x 680
1595 x 210 x 680
1595 x 210 x 680
1595 x 210 x 680
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
50 (10-80)
70 (10-150)
70 (10-150)
70 (10-150)
70 (10-150)
70 (10-150)
100 (10-150)
100 (10-150)
100 (10-150)
216
216
35 / 38 / 40
35 / 39 / 41
35 / 39 / 41
36 / 41 / 43
36 / 41 / 43
37 / 42 / 44
38 / 43 / 45
39 / 44 / 46
25 / 29 / 33
26 / 30 / 34
26 / 30 / 34
26 / 32 / 35
26 / 32 / 35
31 / 34 / 38
32 / 35 / 39
33 / 36 / 40
49 / 50 / 51
49 / 50 / 51
30 / 32 / 35
30 / 33 / 38
30 / 33 / 38
33 / 36 / 39
33 / 36 / 39
35 / 38 / 42
37 / 40 / 45
38 / 41 / 46
29
29
29
32
32
41
41
41
28
28
28
33
33
45
45
45
120
120
21
21
21
25
25
33
33
33
-
Cena
bez DPH
Cena
bez DPH
809 €
819 €
839 €
899 €
949 €
964 €
991 €
1 012 €
220 €
769 €
807 €
927 €
967 €
1 037 €
1 267 €
1 537 €
1 807 €
312 €
875 €
875 €
912 €
1 028 €
1 223 €
1 344 €
1 517 €
1 602 €
719 €
749 €
765 €
923 €
1 175 €
1 332 €
1 416 €
1 532 €
2 599 €
2 799 €
959 €
969 €
989 €
1 055 €
1 143 €
1 396 €
1 649 €
1 781 €
* - jednotky použiteľné len pre multisplit aplikáciu, ** - jednotky použiteľné pre split aj multisplit aplikáciu
*** pre modely nad 12,5kW sú uvedené hodnoty EER a COP; Uvedené hodnoty SEER a SCOP platia pre jednofázové jednotky, pre trojfázové pozrite katalóg
ST - vnútorná jednotka ; U - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
13
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 16
6. 6. 2013 15:23:58
www.klimavex.sk
SPLIT A MULTISPLIT SYSTÉMY MULTISPLIT APLIKÁCIA - TWIN
Záruka 24 mesiacov
PACi ELITE
MULTISPLIT APLIKÁCIA - TRIPLE
REFNET
MULTISPLIT APLIKÁCIA - DOUBLE TWIN
REFNET
REFNET
REFNET
REFNET
Prevádzka jednotiek simultánna s rovnakým nastavením.
Kombinácia rôznych prevedení vnútorných jednotiek je povolená.
KOMPATIBILITA
TWIN
TRIPLE
DOUBLE TWIN
APLIKÁCIA
Chladiaci výkon [kW]
Vonkajšia jednotka
Vnútorné jednotky
U-71PE1E5(8)
2x ST S-36P
U-100PE1E5(8)
2x ST S-50P
U-140PE1E5(8)
2x ST S-71P
U-250PE1E5(8)
2x ST S-125P
U-100PE1E5(8)
3x ST S-36P
U-125PE1E5(8)
3x ST S-45P
U-140PE1E5(8)
3x ST S-50P
U-125PE1E5(8)
4x ST S-36P
Refnet
1x CZ-P155BK1
1x CZ-P155BK1
1x CZ-P155BK1
1x CZ-P680BK2BM
1x CZ-P3HPC2BM
1x CZ-P3HPC2BM
1x CZ-P3HPC2BM
3x CZ-P155BK1
7,1 (2 x 3,6)
10 (2 x 5,0)
14 (2 x 7,1)
SPLIT A MULTISPLIT SYSTÉMY -
CZ-RWSK2
CZ-RELC2
Kód
CZ-RWSK2
CZ-RWSY2
CZ-RWSU2
CZ-RWSC2
CZ-RWST2
CZ-RTC2
CZ-RE2C2
CZ-RELC2
CZ-CSRC2
CZ-ESWC2
CZ-ANC2
CZ-64ESMC2
CZ-256ESMC2
PA-RC2-WIFI-1
CZ-CSWKC2
CZ-CSWAC2
CZ-CSWWC2
CZ-CSWGC2
CZ-CSWBC2
CZ-CWEBC2
CZ-CLNC2
CZ-CFUNC2
CZ-APDC2
CZ-CAPC2
CZ-CAPBC2
CZ-P155BK1(BM)
CZ-P3HPC2BM
CZ-P680BK2BM
CZ-RWSY2
CZ-RE2C2
10 (3 x 3,6)
12,5 (3 x 4,5)
14 (3 x 5,0)
12,5 (4 x 3,6)
20 (4 x 5,0)
U-200PE1E5(8)
4x ST S-50P
1x CZ-P680BK2BM
2x CZ-P155BK1BM
PACi príslušenstvo
CZ-RWSU2
CZ-CSRC2
25 (2 x 12,5)
CZ-ANC2
CZ-RWSC2
CZ-RWST2
CZ-256ESMC2
CZ-RTC2
CZ-CSWKC2
CZ-ESWC2
CZ-CSWAC2
Popis
CZ-64ESMC2
CZ-CWEBC2
Cena bez DPH
LOKÁLNE OVLÁDANIE
Infraovládanie a prijímač pre jednotky K1
Infraovládanie a prijímač pre jednotky Y1
Infraovládanie a prijímač pre jednotky U1
Infraovládanie a prijímač pre jednotky N1, F1 (obsahuje externý prijímač tzn. sada použiteľná na všetky modely)
Infraovládanie a prijímač pre jednotky T1
Základný káblový ovládač s časovačom
Zjednodušený káblový ovládač
Zjednodušený podsvietený káblový ovládač
Priestorový snímač teploty
CENTRÁLNE OVLÁDANIE
Časovač s týždenným programovaním
Ovládač ZAP/VYP (napojenie max. 64 jednotiek, 16 skupín)
Systémový centrálny ovládač (napojenie max. 64 jednotiek, ovládanie 64 skupín)
Inteligentný dotykový panel (napojenie max. 256 jednotiek, 64 jednotiek x 4 systémy)
DIAĽKOVÉ RIADENIE
Komunikačné rozhranie pre pripojenie PACi na IntesisHome (ovládanie cez aplikáciu Android, iOS)
Základný softvér P-AIMS
Doplnkový softvér pre rozpočet spotreby nákladov
Doplnkový softvér pre webovú aplikáciu
Doplnkový softvér pre zobrazenie objektov
Doplnkový softvér pre rozhranie BACnet
Webové rozhranie
LonWorks interface
Komunikačný adaptér
Modul Seri-Para I/O pre vonkajšiu jednotku
Ovládanie ZAP/VYP
Modul Seri-Para I/O pre vnútornú jednotku
DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO
Refnet
Refnet
Refnet
190 €
190 €
190 €
190 €
190 €
120 €
120 €
120 €
123 €
314 €
484 €
778 €
4 354 €
250 €
4 867 €
2 665 €
2 023 €
2 224 €
5 747 €
3 052 €
1 072 €
1 444 €
625 €
443 €
230 €
116 €
159 €
193 €
PRIPOJENIE PACi NA VZDUCHOTECHNICKÚ JEDNOTKU (KONDENZAČNÁ JEDNOTKA PRE PRIAMY VÝPARNÍK)
Kód
CZ-280PAH1
CZ-RTC2
CZ-T10
PAW-OCT
CZ-CAPBC2
Popis
AHUBOX (5-25kW) - montáž do interiéru (riadiaca doska, 3 x termostat, svorkovnica) - kompatibilné so všetkými PACi
Káblový ovládač (môže sa pripevniť na AHUBOX) - prevádzka ZAP/VYP, výber režimu, nastavenie teploty
Svorkovnica (vstup - ZAP/VYP, zákaz diaľkového ovládania, výstup - stav prevádzky, generálny alarm DC 12V)
Prepínacia svorkovnica (výstup DC 12 V, výstup chladenie, vykurovanie, ventilátor; odmrazovanie, termostat ZAP)
Modul Seri-Para I/O (nastavenie teploty vstupom cez 0-10V alebo 0-140Ohm, výber režimu, ZAP/VYP, chod, alarm )
Cena bez DPH
932 €
120 €
10 €
na požiadanie
230 €
14
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 17
6. 6. 2013 15:23:59
www.klimavex.sk
MULTISPLIT SYSTÉMY -
FREE MULTI (2x1, 3x1, 4x1, 5x1)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Tepelné čerpadlo.
Automatický reštart.
Napojiteľných 2 až 5 jednotiek.
Napájanie do vonkajšej jednotky.
Infraovládanie (súčasť dodávky).
Econavi snímač prostredia (E, XE).
Nanoe-g čistiaci systém (E, XE).
Štandardná filtrácia (ostatné modely).
El. napájanie 1~230V/50Hz.
-10°C až 46°C
- vykurovanie
do -15°C
GC CU-3
GC CU-2
GC CU-4, CU-5
MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ ČERPADLO
Vonkajšia
jednotka
GC CU-2E15PBE
(2 jednotky)
GC CU-2E18PBE
(2 jednotky)
GC CU-3E18PBE
(3 jednotky)
GC CU-4E23PBE
(4 jednotky)
GC CU-4E27PBE
(4 jednotky)
GC CU-5E34PBE
(5 jednotiek)
Chladiaci
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Vykurovací
výkon
nom (min-max) /
príkon [kW]
Sezónna
účinnosť
SEER /
SCOP
4,5 (1,5-5,2)
1,23
5,4 (1,1-7,0)
1,17
6,5 A++ /
4,0 A+
2 x 10 / 6
824 x 619 x 299
47 / 49
30 / 10
39
1 338 €
5,2 (1,5-5,4)
1,49
5,6 (1,1-7,2)
1,3
6,5 A++ /
4,0 A+
2 x 10 / 6
824 x 619 x 299
49 / 51
30 / 10
39
1 544 €
5,2 (1,8-7,3)
1,21
6,8 (1,6-8,3)
1,45
7,0 A++ /
4,0 A+
3 x 10 / 6
875 x 795 x 320
46 / 47
50 / 15
71
1 853 €
6,8 (1,9-8,8)
1,68
8,5 (3,0-10,6)
1,85
7,0 A++ /
4,0 A+
4 x 10 / 6
875 x 795 x 320
48 / 49
60 / 15
72
2 574 €
8 (3,0-9,2)
1,98
9,4 (4,2-10,6)
2,08
7,0 A++ /
4,0 A+
4 x 10 / 6
940 x 999 x 340
51 / 52
70 / 15
80
3 149 €
10 (2,9-11,5)
2,86
12 (3,4-14,5)
2,86
6,5 A++ /
4,0 A+
5 x 10 / 6
940 x 999 x 340
53 / 54
80 / 15
81
3 359 €
ST E
Nástenná
strieborná
Nástenná
biela
Parapetná
Kazetová
4-výfuková
Potrubná
Akustický tlak
Max. vzdialenosť /
Potrubie
Rozmery
chladenie /
plyn / kvapalina (šírka x výška x hĺbka)
prevýšenie
vykurovanie Lp(1m)
[mm]
[mm]
[m]
[dB(A)]
ST XE
Vnútorná jednotka
Prevedenie jednotky
Záruka 24 mesiacov
Chladiaci
výkon
[kW]
Označenie
ST GFEW
Vykurovací
Externý
Potrubie
Rozmery
výkon
statický tlak plyn / kvapalina (šírka x výška x hĺbka)
[kW]
[Pa]
[mm]
[mm]
2,0
3,2
ST CS-XE7PKEW
2,5
3,6
ST CS-XE9PKEW
3,2
4,5
ST CS-XE12PKEW
4,0
5,6
ST CS-XE15PKEW
5,0
6,8
ST CS-XE18PKEW
6,0
8,5
ST CS-XE21PKEW
2,0
3,2
ST CS-E7PKEW
2,5
3,6
ST CS-E9PKEW
3,2
4,5
ST CS-E12PKEW
4,0
5,6
ST CS-E15PKEW
5,0
6,8
ST CS-E18PKEW
6,0
8,5
ST CS-E21PKEW
2,8
4,0
ST CS-E9GFEW
3,2
4,5
ST CS-E12GFEW
5,0
6,8
ST CS-E18GFEW
2,5
3,6
ST CS-ME9PB4EA
4,0
5,6
ST CS-ME12PB4EA
5,0
6,8
ST CS-ME18PB4EA
6,0
8,5
ST CS-ME21PB4EA
Dekoračný panel CZ-BT20E (nutné objednať samostatne)
2,5
3,6
34/64
ST CS-ME9PD3EA
4,0
5,6
34/69
ST CS-ME15PD3EA
5,0
6,8
34/78
ST CS-ME18PD3EA
Drôtový ovládač CZ-RD52CP (súčasť vnútornej jednotky)
10 / 6
10 / 6
10 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
10 / 6
10 / 6
10 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
10 / 6
10 / 6
12 / 6
10 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
10 / 6
12 / 6
12 / 6
Vonkajšia
jednotka
Pripojiteľné
vnútorné jednotky
Povolený súčet výkonov
vnútorných jednotiek
GC CU-2E15
7 ; 9 ; 12
4,0 - 5,6 kW
GC CU-2E18
7 ; 9 ; 12
4,0 - 6,4 kW
GC CU-3E18
7 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18
4,5 - 9,0 kW
GC CU-4E23
7 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21
4,5 - 11,0 kW
GC CU-4E27
7 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21
4,5 - 13,6 kW
GC CU-5E34
7 ; 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21
4,5 - 17,5 kW
870 x 295 x 255
870 x 295 x 255
870 x 295 x 255
870 x 295 x 255
1070 x 295 x 255
1070 x 295 x 255
870 x 295 x 255
870 x 295 x 255
870 x 295 x 255
870 x 295 x 255
1070 x 295 x 255
1070 x 295 x 255
700 x 600 x 210
700 x 600 x 210
700 x 600 x 210
575 x 260 x 575
575 x 260 x 575
575 x 260 x 575
575 x 260 x 575
700 x 51 x 700
815 x 235 x 370
815 x 235 x 370
815 x 285 x 370
Hmotnosť
[kg]
ST PB4
Jednotková
cena bez DPH
ST PD3
Akustický tlak
chladenie
Lp (1m)
[dB(A)]
Akustický tlak
vykurovanie
Lp (1m)
[dB(A)]
Hmotnosť
[kg]
20 / 24 / 37
20 / 25 / 39
20 / 28 / 42
25 / 31 / 43
34 / 37 / 44
34 / 37 / 45
20 / 24 / 37
20 / 25 / 39
20 / 28 / 42
25 / 31 / 43
34 / 37 / 44
34 / 37 / 45
23 / 27 / 38
24 / 28 / 39
32 / 36 / 44
23 / 26 / 34
23 / 26 / 34
25 / 28 / 36
30 / 33 / 41
24 / 27 / 31
24 / 27 / 33
27 / 30 / 41
20 / 25 / 38
20 / 27 / 40
20 / 33 / 42
29 / 35 / 43
34 / 37 / 44
34 / 37 / 45
20 / 25 / 38
20 / 27 / 40
20 / 33 / 42
29 / 35 / 43
34 / 37 / 44
34 / 37 / 45
23 / 27 / 38
23 / 27 / 39
32 / 36 / 46
25 / 28 / 35
25 / 28 / 35
26 / 29 / 37
31 / 34 / 42
24 / 27 / 35
24 / 27 / 33
29 / 32 / 41
10
10
10
10
13
13
10
10
10
10
13
13
14
14
14
18
18
18
18
2,5
17
18
18
Jednotková
cena bez DPH
352 €
373 €
411 €
471 €
629 €
771 €
332 €
352 €
390 €
450 €
608 €
751 €
725 €
790 €
956 €
999 €
1 199 €
1 299 €
1 399 €
220 €
899 €
999 €
1 049 €
v cene
Nutné pripojiť minimálne dve vnútorné jednotky, povolené kombinácie sú uvedené v katalógu.
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
15
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 18
6. 6. 2013 15:24:05
www.klimavex.sk
Záruka 24 mesiacov
TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE DOMÁCNOSTI (MONOBLOK) -
AQUAREA
Teplotné limity:
- výstupná voda štandard / HT
MONOBLOK prevedenie - kompaktná jednotka - montáž do exteriéru.
Minimálny objem vody je 30l / kW pre modely 6 a 9kW a 50l / kW pre modely 12 až 16kW.
Verzia T-CAP s rovnakým menovitým výkonom až do -15°C vonkajšej teploty.
Verzia HT s vysokou výstupnou teplotou vody pre vykurovanie radiátormi.
Štandardne vybavené záložnou elektrickou špirálou 3kW, 6kW a 9kW.
Voliteľné ovládanie IntesisHome cez WIFI pomocou smart telefónu.
Čerpadlo triedy A - (modely 06, 09 E3E5).
Pripojenie vody R1 1/4.
Vyžaduje nemrznúcu zmes.
55°C / 65°C
- vykurovanie
do -20°C
LEN VYKUROVANIE - MONOBLOK
Vonkajšia
jednotka
Elektrické
napájanie
Vykurovací
Vykurovací
výkon / COP výkon / COP
A7W35*
A2W35
(A7W65 u HT) (A2W65 u HT)
[kW]
[kW]
Vykurovací
výkon / COP
A-15W35
(A-15W65 u HT)
[kW]
Akustický
Výkon el.
tlak
špirály
Lp (1m)
[kW]
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Počet otáčok /
max. el. príkon
čerpadla
[ - / W]
Hmotnosť
[kg]
VERZIA ŠTANDARD (HIGH PERFORMANCE) - chladivo R410A
Cena
bez DPH
WH-MDF06E3E5
WH-MDF09E3E5
WH-MDF09C3E8-1
WH-MDF12C6E5-1
WH-MDF12C9E8-1
WH-MDF14C6E5-1
WH-MDF14C9E8-1
WH-MDF16C6E5-1
WH-MDF16C9E8-1
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
6 / 4,48
9 / 4,15
9 / 4,74
12 / 4,67
12 / 4,67
14 / 4,5
14 / 4,5
16 / 4,23
16 / 4,23
5 / 3,45
7,45 / 3,14
9 / 3,53
11,4 / 3,41
11,4 / 3,41
12,4 / 3,32
12,4 / 3,32
13 / 3,25
13 / 3,55
5,9 / 2,21
7,6 / 2,01
8,3 / 2,55
8,9 / 2,43
8,9 / 2,43
9,5 / 2,35
9,5 / 2,35
10,3 / 2,33
10,3 / 2,33
47
49
49
50
50
51
51
53
53
3
3
3
6
9
6
9
6
9
1283 x 865 x 320
1283 x 865 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
7 / 56
7 / 66
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
112
112
157
153
157
153
157
153
157
4 427 €
5 266 €
5 635 €
6 264 €
6 703 €
6 870 €
7 351 €
7 373 €
7 890 €
WH-MXF09D3E5-1
WH-MXF09D3E8-1
WH-MXF12D6E5-1
WH-MXF12D9E8-1
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
9 / 4,74
9 / 4,74
12 / 4,67
12 / 4,67
9 / 3,53
9 / 3,53
12 / 3,4
12 / 3,4
9 / 2,54
9 / 2,54
12 / 2,4
12 / 2,4
49
49
50
50
3
3
6
9
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
155
158
155
158
5 987 €
6 762 €
7 517 €
8 043 €
WH-MHF09D3E5
WH-MHF09D3E8
WH-MHF12D6E5
WH-MHF12D9E8
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
9 / 2,25
9 / 2,25
12 / 2,2
12 / 2,2
9 / 1,88
9 / 1,88
10,3 / 1,83
10,3 / 1,83
7,8 / 1,32
7,8 / 1,32
8 / 1,3
8 / 1,3
49
49
50
50
3
3
6
9
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
155
158
155
158
5 991 €
6 786 €
7 554 €
8 068 €
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Počet otáčok /
max. el. príkon
čerpadla
[ - / W]
Hmotnosť
[kg]
VERZIA T-CAP (zhodný menovitý výkon až do -15°C, bez použitia el. špirály) - chladivo R410A
VERZIA HT (pre vysokoteplotné aplikácie s výstupnou vodou až 65°C pri teplote -20°C) - chladivo R407C
VYKUROVANIE A CHLADENIE - MONOBLOK
Elektrické
napájanie
Vykurovací
výkon / COP
A7W35*
[kW]
Vykurovací
výkon / COP
A2W35
[kW]
WH-MDC06E3E5
WH-MDC09E3E5
WH-MDC09C3E8-1
WH-MDC12C6E5-1
WH-MDC12C9E8-1
WH-MDC14C6E5-1
WH-MDC14C9E8-1
WH-MDC16C6E5-1
WH-MDC16C9E8-1
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
6 / 4,48
9 / 4,15
9 / 4,74
12 / 4,67
12 / 4,67
14 / 4,5
14 / 4,5
16 / 4,23
16 / 4,23
5 / 3,45
7,45 / 3,14
9 / 3,53
11,4 / 3,41
11,4 / 3,41
12,4 / 3,32
12,4 / 3,32
13 / 3,25
13 / 3,55
5,9 / 2,21
7,6 / 2,01
8,3 / 2,55
8,9 / 2,43
8,9 / 2,43
9,5 / 2,35
9,5 / 2,35
10,3 / 2,33
10,3 / 2,33
5,5 / 2,74
7 / 2,44
7 / 3,11
10 / 2,78
10 / 2,78
11,5 / 2,61
11,5 / 2,61
12,2 / 2,51
12,2 / 2,54
47
49
49
50
50
51
51
53
53
3
3
3
6
9
6
9
6
9
1283 x 865 x 320
1283 x 865 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
7 / 56
7 / 66
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
112
112
157
153
157
153
157
153
157
4 324 €
5 121 €
5 735 €
6 534 €
6 991 €
7 166 €
7 667 €
7 690 €
8 229 €
WH-MXC09D3E5-1
WH-MXC09D3E8-1
WH-MXC12D6E5-1
WH-MXC12D9E8-1
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
1~230V / 50Hz
3~400V / 50Hz
9 / 4,74
9 / 4,74
12 / 4,67
12 / 4,67
9 / 3,53
9 / 3,53
12 / 3,4
12 / 3,4
9 / 2,54
9 / 2,54
12 / 2,4
12 / 2,4
7 / 3,11
7 / 3,11
10 / 2,78
10 / 2,78
49
49
50
50
3
3
6
9
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
1283 x 1410 x 320
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
155
158
155
158
6 290 €
7 106 €
7 840 €
8 390 €
Vonkajšia
jednotka
Vykurovací
výkon / COP
A-15W35
[kW]
Chladiaci
výkon / EER
A35W7
[kW]
Akustický
Výkon el.
tlak
špirály
Lp (1m)
[kW]
[dB(A)]
VERZIA ŠTANDARD (HIGH PERFORMANCE) - chladivo R410A
VERZIA T-CAP (zhodný menovitý výkon až do -15°C, bez použitia el. špirály) - chladivo R410A
Cena
bez DPH
Výkony podľa normy EN14511.
* - AxWyy udáva podmienky, pri ktorých je uvedený výkon ("x" je teplota vzduchu a "yy" je teplota výstupnej vody)
Aquarea HP (štandard)
Aquarea T-CAP (100% výkon do -15°C)
Aquarea HT (65°C výstup)
Len vykurovanie
(MDF)
Jednofázové (E5, E5-1)
Vykurovanie a chladenie (MDC)
Trojfázové (E8-1)
Len vykurovanie (MXF)
Jednofázové (E5-1)
Vykurovanie a chladenie (MXC)
Trojfázové (E8-1)
Len vykurovanie (MHF)
Jednofázové (E5)
Trojfázové (E8)
16
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 19
6. 6. 2013 15:24:07
www.klimavex.sk
TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE DOMÁCNOSTI (BIBLOK) -
Záruka 24 mesiacov
AQUAREA
BIBLOK prevedenie (split) - set vnútorná + vonkajšia jednotka.
Minimálny objem vody je 30l / kW pre modely 6 a 9kW a 50l / kW pre modely 12 až 16kW.
Verzia T-CAP s rovnakým menovitým výkonom až do -15°C vonkajšej teploty.
Verzia HT s vysokou výstupnou teplotou vody pre vykurovanie radiátormi.
Štandardne vybavené záložnou elektrickou špirálou 3kW, 6kW a 9kW.
Voliteľné ovládanie IntesisHome cez WIFI pomocou smart telefónu.
Čerpadlo triedy A - (modely 06, 09 E3E5).
Pripojenie vody 28mm (modely 03 a 05) a R1 1/4 (modely 07 až 16).
Nevyžaduje nemrznúcu zmes.
El. napájanie do vnútornej jednotky.
Teplotné limity:
- výstupná voda štandard / HT
55°C / 65°C
- vykurovanie
do -20°C
LEN VYKUROVANIE - SPLIT
Vnútorná
jednotka
Vonkajšia
jednotka
Elektrické
napájanie
Vykurovací
Vykurovací
výkon / COP výkon / COP
A7W35*
A2W35
(A7W65 u HT) (A2W65 u HT)
[kW]
[kW]
Vykurovací
výkon / COP
A-15W35
(A-15W65 u HT)
[kW]
Akustický
tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hĺbka)
[mm]
Počet otáčok /
max. el. príkon
čerpadla
[ - / W]
Potrubie
Vzdialenosť /
plyn/
prevýšenie
kvapalina
[m]
[mm]
Cena
Hmotnosť
jednotková
[kg]
bez DPH
VERZIA ŠTANDARD (HIGH PERFORMANCE) - chladivo R410A
WH-SDF03E3E5
WH-UD03EE5
WH-SDF05E3E5
WH-UD05EE5
WH-SDF07C3E5-1
WH-UD07CE5-A-1
WH-SDF09C3E5-1
WH-UD09CE5-A-1
WH-SDF12C6E5-1
WH-UD12CE5-A-1
WH-SDF14C6E5-1
WH-UD14CE5-A-1
WH-SDF16C6E5-1
WH-UD16CE5-A-1
WH-SDF09C3E8-1
WH-UD09CE8-1
WH-SDF12C9E8-1
WH-UD12CE8-1
WH-SDF14C9E8-1
WH-UD14CE8-1
WH-SDF16C9E8-1
WH-UD16CE8-1
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3,2 /
5
5/
4,63
7/
4,4
9/
4,1
12 /
4,67
14 /
4,5
16 /
4,23
9/
4,74
12 /
4,67
14 /
4,5
16 /
4,23
WH-SXF09D3E5-1
WH-UX09DE5-1
WH-SXF12D6E5-1
WH-UX12DE5-1
WH-SXF09D3E8-1
WH-UX09DE8-1
WH-SXF12D9E8-1
WH-UX12DE8-1
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
WH-SHF09D3E5
WH-UH09DE5
WH-SHF12D6E5
WH-UH12DE5
WH-SHF09D3E8
WH-UH09DE8
WH-SHF12D9E8
WH-UH12DE8
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3,2 /
2,69**
4,2 /
2,59**
6,55 /
3,3
6,7 /
3,1
11,4 /
3,4
12,4 /
3,32
13 /
3,25
9/
3,53
11,4 /
3,4
12,4 /
3,32
13 /
3,25
3,2 /
2,3
4,2 /
2,16
4,6 /
2,3
5,9 /
2,2
8,9 /
2,18
9,5 /
2,35
10,3 /
2,33
8,3 /
2,55
8,9 /
2,43
9,5 /
2,35
10,3 /
2,33
47
48
48
49
50
51
53
49
50
51
53
502 x 892 x 353
824 x 622 x 298
502 x 892 x 353
824 x 622 x 298
502 x 892 x 353
900 x 795 x 320
502 x 892 x 353
900 x 795 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
7 / 25
7 / 29
3 / 100
3 / 100
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
-
9/
4,74
12 /
4,67
9/
4,74
12 /
4,67
9/
3,53
12 /
3,4
9/
3,53
12 /
3,4
9/
2,54
12 /
2,4
9/
2,54
12 /
2,4
49
50
49
50
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
3 / 190
3 / 190
7 / 39
7 / 50
-
9/
2,25
12 /
2,2
9/
2,25
12 /
2,2
9/
1,88
10,3 /
1,83
9/
1,88
10,3 /
1,83
7,8 /
1,32
8/
1,3
7,8 /
1,32
8/
1,3
49
50
49
50
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
-
12 / 6
15 / 5
12 / 6
15 / 5
16 / 6
30 / 20
16 / 6
30 / 20
16 / 10
40 / 30
16 / 10
40 / 30
16 / 10
40 / 30
16 / 10
40 / 30
16 / 10
40 / 30
16 / 10
40 / 30
16 / 10
40 / 30
VERZIA T-CAP (zhodný menovitý výkon až do -15°C, bez použitia el.špirály) - chladivo R410A
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
VERZIA HT (pre vysokoteplotné aplikácie s výstupnou vodou až 65°C pri teplote -20°C) - chladivo R407C
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
43
39
43
39
43
66
43
66
49
106
49
106
49
106
50
106
51
106
51
106
51
106
2 024 €
1 656 €
2 189 €
1 791 €
2 449 €
2 027 €
2 646 €
2 146 €
2 925 €
2 932 €
2 983 €
3 504 €
3 040 €
3 980 €
2 533 €
2 834 €
2 950 €
3 434 €
3 290 €
3 690 €
3 264 €
4 250 €
47
107
49
107
50
110
51
110
2 810 €
2 892 €
3 209 €
3 950 €
2 866 €
3 724 €
3 309 €
4 501 €
50
105
52
105
51
105
52
105
2 810 €
3 181 €
3 209 €
4 345 €
2 716 €
4 096 €
3 159 €
4 951 €
Cena za
split
bez DPH
3 680 €
3 980 €
4 476 €
4 792 €
5 857 €
6 487 €
7 020 €
5 367 €
6 384 €
6 980 €
7 514 €
5 702 €
7 159 €
6 590 €
7 810 €
5 991 €
7 554 €
6 812 €
8 110 €
Výkon podľa normy EN14511.
* - AxWyy udáva podmienky, pri ktorých je uvedený výkon ("x" je teplota vzduchu a "yy" je teplota výstupnej vody)
** - údaj pre podmienky A-7W35
Aquarea HP
(štandard)
Len vykurovanie
(SDF + UD)
Jednofázové
(E5, E5-A-1)
Trojfázové
(E8-1)
Aquarea T-CAP
(100% výkon do -15°C)
Len vykurovanie
(SXF + UX)
Jednofázové
(E5-1)
Trojfázové
(E8-1)
Aquarea HT
(65°C výstup)
Len vykurovanie
(SHF + UH)
Jednofázové
(E5)
Trojfázové
(E8)
17
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 20
6. 6. 2013 15:24:11
www.klimavex.sk
TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE DOMÁCNOSTI (BIBLOK) -
Záruka 24 mesiacov
AQUAREA
BIBLOK prevedenie (split) - set vnútorná + vonkajšia jednotka.
Minimálny objem vody je 30l / kW pre modely 6 a 9kW a 50l / kW pre modely 12 až 16kW.
Verzia T-CAP s rovnakým menovitým výkonom až do -15°C vonkajšej teploty.
Verzia HT s vysokou výstupnou teplotou vody pre vykurovanie radiátormi.
Štandardne vybavené záložnou elektrickou špirálou 3kW, 6kW a 9kW.
Voliteľné ovládanie IntesisHome cez WIFI pomocou smart telefónu.
Čerpadlo triedy A - (modely 06, 09 E3E5).
Pripojenie vody 28mm (modely 03 a 05) a R1 1/4 (modely 07 až 16).
Nevyžaduje nemrznúcu zmes.
El. napájanie do vnútornej jednotky.
Teplotné limity:
- výstupná voda štandard / HT
55°C / 65°C
- vykurovanie
do -20°C
VYKUROVANIE A CHLADENIE - SPLIT
Vnútorná
jednotka
Elektrické
napájanie
Vykurovací
výkon / COP
A7W35*
[kW]
WH-SDC03E3E5
WH-UD03EE5
WH-SDC05E3E5
WH-UD05EE5
WH-SDC07C3E5-1
WH-UD07CE5-A-1
WH-SDC09C3E5-1
WH-UD09CE5-A-1
WH-SDC12C6E5-1
WH-UD12CE5-A-1
WH-SDC14C6E5-1
WH-UD14CE5-A-1
WH-SDC16C6E5-1
WH-UD16CE5-A-1
WH-SDC09C3E8-1
WH-UD09CE8-1
WH-SDC12C9E8-1
WH-UD12CE8-1
WH-SDC14C9E8-1
WH-UD14CE8-1
WH-SDC16C9E8-1
WH-UD16CE8-1
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3,2 /
5
5/
4,63
7/
4,4
9/
4,1
12 /
4,67
14 /
4,5
16 /
4,23
9/
4,74
12 /
4,67
14 /
4,5
16 /
4,23
WH-SXC09D3E5-1
WH-UX09DE5-1
WH-SXC12D6E5-1
WH-UX12DE5-1
WH-SXC09D3E8-1
WH-UX09DE8-1
WH-SXC12D9E8-1
WH-UX12DE8-1
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
3~400V /
50Hz
3~400V /
50Hz
9/
4,74
12 /
4,67
9/
4,74
12 /
4,67
Vonkajšia
jednotka
Vykurovací Vykurovací Chladiaci Akustický
Rozmery
výkon / COP výkon / COP výkon / EER
tlak
(šírka x výška x hĺbka)
A2W35
Lp (1m)
A-15W35
A35W7
[mm]
[kW]
[dB(A)]
[kW]
[kW]
Počet otáčok /
max. el. príkon
čerpadla
[ - / W]
Potrubie
Vzdialenosť /
plyn/
prevýšenie
kvapalina
[m]
[mm]
Cena
Hmotnosť
jednotková
[kg]
bez DPH
VERZIA ŠTANDARD (HIGH PERFORMANCE) - chladivo R410A
3,2 /
2,69**
4,2 /
2,59**
6,55 /
3,3
6,7 /
3,1
11,4 /
3,4
12,4 /
3,32
13 /
3,25
9/
3,53
11,4 /
3,4
12,4 /
3,32
13 /
3,25
3,2 /
2,3
4,2 /
2,16
4,6 /
2,3
5,9 /
2,2
8,9 /
2,18
9,5 /
2,35
10,3 /
2,33
8,3 /
2,55
8,9 /
2,43
9,5 /
2,35
10,3 /
2,33
3,2 /
3,08
4,5 /
2,69
6/
2,61
7/
2,41
10 /
2,78
11,5 /
2,61
12,2 /
2,54
7/
3,11
10 /
2,82
11,5 /
2,61
12,2 /
2,54
47
48
48
49
50
51
53
49
50
51
53
502 x 892 x 353
824 x 622 x 298
502 x 892 x 353
824 x 622 x 298
502 x 892 x 353
900 x 795 x 320
502 x 892 x 353
900 x 795 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
7 / 25
7 / 29
3 / 75
3 / 75
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
3 / 190
-
9/
3,53
12 /
3,4
9/
3,53
12 /
3,4
9/
2,54
12 /
2,4
9/
2,54
12 /
2,4
7/
3,11
10 /
2,78
7/
3,11
10 /
2,78
49
50
49
50
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
502 x 892 x 353
900 x 1340 x 320
3 / 190
3 / 190
7 / 39
7 / 50
-
12 / 6
15 / 5
12 / 6
15 / 5
16 / 6
30 / 20
16 / 6
30 / 20
16 / 10
40 / 30
16 / 10
40 / 30
16 / 10
40 / 30
16 / 10
40 / 30
16 / 10
40 / 30
16 / 10
40 / 30
16 / 10
40 / 30
VERZIA T-CAP (zhodný menovitý výkon až do -15°C, bez použitia el.špirály) - chladivo R410A
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
16 / 10
30 / 20
44
39
44
39
45
66
45
66
51
106
51
106
51
106
51
106
52
106
52
106
52
106
2 079 €
1 656 €
2 244 €
1 791 €
2 643 €
2 027 €
2 731 €
2 146 €
3 067 €
2 932 €
3 320 €
3 504 €
3 346 €
3 980 €
2 633 €
2 834 €
3 225 €
3 434 €
3 612 €
3 690 €
3 587 €
4 250 €
48
107
51
107
51
110
52
110
3 098 €
2 892 €
3 517 €
3 950 €
3 044 €
3 724 €
3 498 €
4 501 €
Cena za
split
bez DPH
3 735 €
4 035 €
4 670 €
4 877 €
5 999 €
6 824 €
7 326 €
5 467 €
6 659 €
7 302 €
7 837 €
5 990 €
7 467 €
6 768 €
7 999 €
Výkon podľa normy EN14511.
* - AxWyy udáva podmienky, pri ktorých je uvedený výkon ("x" je teplota vzduchu a "yy" je teplota výstupnej vody)
** - údaj pre podmienky A-7W35
Aquarea HP
(štandard)
Vykurovanie a chladenie
(SDC + UD)
Jednofázové
(E5, E5-A-1)
Trojfázové
(E8-1)
Aquarea T-CAP
(100% výkon do -15°C)
Vykurovanie a chladenie
(SXC + UX)
Jednofázové
(E5-1)
Trojfázové
(E8-1)
18
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 21
6. 6. 2013 15:24:13
www.klimavex.sk
TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE DOMÁCNOSTI -
Záruka 24 mesiacov
PRÍSLUŠENSTVO
NÁDRŽE NA TEPLÚ ÚŽITKOVÚ VODU
Maximálna teplota vody 75°C.
Zabudovaná elektrická špirála 3kW.
Elektrické napájanie 1~230V/50Hz.
Obsahujú trojcestný ventil, snímač teploty vody a el. špirálu 3kW.
Modely WH sú bezúdržbové so zárukou 10 rokov.
Modely HR a HRS vyžadujú každoročnú údržbu so zárukou 7 rokov.
TD30
Energetická strata pri 65°C
Materiál vnútra (izolované, testované podľa EN
12897)
nádrže
[kWh/24h]
Objem
vody
[l]
Veľkosť
(výška / priemer)
[mm]
WH-TD20E3E5
WH-TD30E3E5-1
198
287
1150 / 580
1600 / 580
Nerez
Nerez
HR 200
HR 300
193
274
1340 / 600
1797 / 600
Smalt
Smalt
HRS 200
HRS 300
HRS 500
190
269
448
1642 / 600
1435 / 680
1806 / 760
Smalt
Smalt
Smalt
Model
HR300
Extravysokoúčinné zásobníky obsahujú
výmenník s veľkou plochou
a vysokým stupňom izolácie pre
minimalizáciu tepelných strát.
(napr. HRS 200 je vhodný aj pre
inštaláciu do nevykurovaného priestoru)
HRS 300
Výmenníková
plocha
[m2]
VERZIA ŠTANDARD
Rýchlosť
ohrevu
Energetické
straty
Účinnosť
nádrže
Hmotnosť
[kg]
Cena
bez DPH
1,9
2,3
1,8
1,4
49
65
1 391 €
1 545 €
1,8
2,2
1,8
2,6
108
140
1 099 €
1 359 €
2,1
2,2
2,7
2,3
3,5
6
135
170
254
1 399 €
1 759 €
2 259 €
VERZIA VYSOKOÚČINNÁ
VERZIA EXTRAVYSOKOÚČINNÁ
KASKÁDOVÉ RIADENIE, DIAĽKOVÉ RIADENIE, EXTERNÉ SNÍMAČE A DOPLNKOVÉ KOMPONENTY
PAW-HPM2
PAW-HPM1
CZ-NS1P
CZ-TK1
PAW-TS1
PAW-TS2
PAW-HPMED
CZ-NE1P
PAW-A2W-RTWIRED
PA-AWWIFI-1
PAW-AWKNX-1i
PAW-A2W-RTWIRELESS
PAW-AWENO-1i
Cena
bez DPH
Voliteľné príslušenstvo
PAW-HPM1
PAW-HPM2
PAW-HPMED
PAW-HPMINT-U
PAW-HPMINT-M
PAW-HPMUH
PAW-HPMAH1
PAW-HPMR4
PAW-HPMB1
PAW-HPMSOL1
PAW-HPMDHW
PAW-HPMLCD
PAW-A2W-RTWIRED
PAW-A2W-RTWIRELESS
PAW-HPM12ZONE-U
(pre bi-blok split jednotky)
PAW-HPM12ZONE-M
(pre monoblok jednotky)
PAW-HPM12ZONELCD-U
(pre bi-blok split jednotky)
PAW-HPM12ZONELCD-M
(pre monoblok jednotky)
PAW-1PMP2ZONE
PAW-2PMP2ZONE
PAW-FILTER
PA-AW-WIFI-1
PAW-AW-KNX-1i
PAW-AW-ENO-1i
PAW-AW-MBS-1
CZ-NS1P
CZ-NS2P
CZ-NS3P
CZ-NE1P
CZ-TK1
PAW-TS1
PAW-TS2
PAW-AWMBS-1
SYSTÉM AQUAREA MANAGER
Aquarea Manager ovládač s LCD
Aquarea Manager ovládač bez LCD
Dotykový ovládač
Komunikačné rozhranie pre pripojenie biblok split jednotiek Aquarea na Aquarea Manager
Komunikačné rozhranie pre pripojenie monoblok jednotiek Aquarea na Aquarea Manager
Snímač teploty exteriéru (-30°C až 70°C)
Snímač teploty výstupnej vody (-20°C až 120°C)
Snímač priestorovej teploty
Snímač teploty akumulačnej nádrže (-30°C až 100°C)
Snímač teploty akumulačnej nádrže pre solárny systém (-50°C až 250°C)
Snímač teploty akumulačnej nádrže (do jímky)
Priestorový termostat s LCD
PRIESTOROVÉ TERMOSTATY
Drôtový priestorový termostat s LCD a týždenným časovačom
Bezdrôtový priestorový termostat s LCD a týždenným časovačom
PREDDEFINOVANÉ SADY OVLÁDANIA PRE KASKÁDOVÝ ALEBO BIVALENTNÝ SYSTÉM
Riadenie 2 teplotných zón so snímačom priestorovej teploty a prispôsobením podľa nastavenej teploty
SADA OBSAHUJE: PAW-HPM1, PAW-HPMINT-U, PAW-HPMB1, 2 x PAW-HPMAH1, PAW-HPMR4
Riadenie 2 teplotných zón so snímačom priestorovej teploty a prispôsobením podľa nastavenej teploty
SADA OBSAHUJE: PAW-HPM1, PAW-HPMINT-M, PAW-HPMB1, 2 x PAW-HPMAH1, PAW-HPMR4
Riadenie 2 teplotných zón, kaskádový alebo bivalentný systém s bezdrôtovým priestorovým termostatom s LCD
SADA OBSAHUJE: PAW-HPM1, PAW-HPMINT-U, PAW-HPMB1, 2 x PAW-HPMAH1, PAW-A2W-RTWIRELESS
Riadenie 2 teplotných zón, kaskádový alebo bivalentný systém s bezdrôtovým priestorovým termostatom s LCD
SADA OBSAHUJE: PAW-HPM1, PAW-HPMINT-M, PAW-HPMB1, 2 x PAW-HPMAH1, PAW-A2W-RTWIRELESS
PRÍSLUŠENSTVO PRE HYDRAULICKÚ SÚSTAVU (2-ZÓNOVÉ SADY)
Ovládanie Aquarea Manager, rozdeľovacie potrubie, čerpadlo triedy A, zmiešavací ventil, spätný ventil a filter
Ovládanie Aquarea Manager, hydraulický spínač, rozdeľovacie potrubie, 2 čerpadlá triedy A, zmiešavací ventil, spätný ventil a filter
2 spätné ventily a filter
DIAĽKOVÉ NADRADENÉ RIADENIE
Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na IntesisHome (ovládanie cez aplikáciu Android, iOS)
Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na systém KNX
Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na systém Enocean
Komunikačné rozhranie pre pripojenie Aquarea na systém Modbus
EXTERNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá biblok split pre napojenenie solárneho panelu
Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá monoblok (12kW, 14kW, 16kW) pre napojenenie solárneho panelu
Riadiaca doska pre tepelné čerpadlá monoblok (6kW, 9kW) pre napojenenie solárneho panelu
Ohrievací kábel na dno vonkajšej jednotky
PRIPOJENIE NÁDRŽE NA TUV OD INÉHO VÝROBCU
Sada so snímačom teploty vody nádrže na TUV (snímač teploty s káblom dĺžky 6m, medená objímka)
Snímač so 6m káblom
Snímač s 20m káblom
450 €
410 €
400 €
60 €
75 €
45 €
55 €
64 €
39 €
75 €
75 €
na požiadanie
120 €
289 €
750 €
750 €
950 €
950 €
1 450 €
1 550 €
150 €
250 €
1 749 €
1 749 €
1 749 €
59 €
59 €
59 €
149 €
55 €
10 €
22 €
19
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 22
6. 6. 2013 15:24:21
www.klimavex.sk
VRF SYSTÉMY -
ECOi, ECO G
Záruka 24 mesiacov
(VONKAJŠIE JEDNOTKY)
ELEKTRICKÉ SYSTÉMY:
2-rúrkové Mini ECOi systémy - chladenie alebo vykurovanie (6-9 jednotiek, diverzita 50-130%, celková dĺžka potrubia 150m).
2-rúrkové systémy ME1 ECOi - chladenie alebo vykurovanie (20-64 jednotiek, diverzita 50-200%, celková dĺžka potrubia 1000m).
3-rúrkové systémy MF2 ECOi - súbežné chladenie a vykurovanie (13-52 jednotiek, diverzita 50-150%, celková dĺžka potrubia 500m).
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie (Mini ECOi / ECOi / ECO G)
-10°C až 46°C / -10°C až 43°C
- vykurovanie (Mini ECOi / ECOi / ECO G)
PLYNOVÉ SYSTÉMY (vhodné pre aplikácie s obmedzenou dostupnosťou el. energie):
2-rúrkové systémy ECO G W - chladenie alebo vykurovanie (36-48 jednotiek, diverzita 50-200%, celková dĺžka potrubia 780m).
3-rúrkové systémy ECO G 3W - súbežné chladenie a vykurovanie (36 jednotiek, diverzita 50-200%, celková dĺžka potrubia 780m).
do -20°C / -25°C / -20°C
PRODUKTOVÁ RADA - rozsah chladiaceho a vykurovacieho výkonu
12kW 16kW
Mini ECOi
2-rúrkový mini VRF systém (3 modely)
ME1 ECOi
2-rúrkový elektrický VRF systém (7 modelov)
MF2 ECOi
3-rúrkový elektrický VRF systém (5 modelov)
ECO G W
2-rúrkový plynový VRF systém (4 modely)
ECO G 3W
3-rúrkový plynový VRF systém (3 modely)
12kW 18kW
22kW
168kW
25kW
189kW
22kW
135kW
25kW
150kW
22kW
168kW
25kW
189kW
45kW
50kW
71kW
80kW
VÝKONOVÝ ROZSAH
VONKAJŠIE JEDNOTKY - Mini ECOi
Model
Veľkosť (1~230V/50Hz)
Veľkosť (3~400V/50Hz)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Označenie modulu
Veľkosť (3~400V/50Hz)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Označenie modulu
Veľkosť (3~400V/50Hz)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Označenie modulu
Veľkosť (3~400V/50Hz)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Označenie modulu
Veľkosť (3~400V/50Hz)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
U-4LE1E5
U-5LE1E5
U-4LE1E8
U-5LE1E8
U-6LE1E5
U-6LE1E8
14,00 kW
16,00 kW
12,10 kW
12,50 kW
15,50 kW
18,00 kW
VONKAJŠIE MODULÁRNE JEDNOTKY - ECOi ME1
8
10
12
14
16
18
20
U-8ME1E8
U-10ME1E8
U-12ME1E8
U-14ME1E8
U-16ME1E8
U-18ME1E8
U-20ME1E8
22,40 kW
25,00 kW
28,00 kW
31,50 kW
33,50 kW
37,50 kW
40,00 kW
45,00 kW
45,00 kW
50,00 kW
50,00 kW
56,00 kW
VONKAJŠIE MODULÁRNE JEDNOTKY - ECOi MF2
8
10
12
14
16
U-8MF2E8
U-10MF2E8
U-12MF2E8
U-14MF2E8
U-16MF2E8
22,40 kW
25,00 kW
28,00 kW
31,50 kW
33,50 kW
37,50 kW
40,00 kW
45,00 kW
Kombinácie modulov:
8+14; 10+14; 12+14; 12+16; 14+16; 16+16; 16+18;
16+20; 18+20; 20+20; 12+14+16; 12+16+16;
14+16+16; 16+16+16; 16+16+18; 16+16+20;
16+18+20; 18+18+20; 18+20+20; 20+20+20
56,00 kW
63,00 kW
Kombinácie modulov:
8+10; 8+12; 8+14; 8+16;
12+14; 14+14; 14+16; 16+16;
8+12+14; 8+14+14; 8+14+16; 8+16+16;
14+14+14; 14+14+16; 14+16+16; 16+16+16
45,00 kW
50,00 kW
VONKAJŠIE MODULÁRNE JEDNOTKY - ECO G W
16
20
25
30
U-16GE2E5
U-20GE2E5
U-25GE2E5
U-30GE2E5
22,40 kW
25,00 kW
28,00 kW
31,50 kW
33,50 kW
37,50 kW
40,00 kW
45,00 kW
Kombinácie modulov:
16+16; 16+25;
20+20;
20+25;
25+25
VONKAJŠIE JEDNOTKY - ECO G 3W
16
20
25
U-16GF2E5
U-20GF2E5
U-25GF2E5
22,40 kW
25,00 kW
28,00 kW
31,50 kW
33,50 kW
37,50 kW
PRÍSLUŠENSTVO
● Špeciálna antikorózna úprava pre extrémne podmienky
● Vodný výmenník - hydrobox ECO
● Expanzný ventil pre MK1
● Drôtový ovládač
● Infraovládanie
● Zjednodušený drôtový ovládač
● Centrálne ovládanie ZAP/VYP (16 skupín)
● Systémový ovládač s časovačom
● Inteligentná dotyková obrazovka (rozdelenie nákladov)
● Komunikačné rozhranie Lonwork
● Základný softvér P-AIMS
● Doplnkové balíčky P-AIMS (rozpočet nákladov, web,
Bacnet)
● Kontakt na externé ovládanie (blokovanie, prevádzka...)
● Refnety
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
20
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 23
6. 6. 2013 15:24:24
www.klimavex.sk
VRF SYSTÉMY -
ECOi, ECO G
Záruka 24 mesiacov
(VNÚTORNÉ JEDNOTKY)
11 rôznych prevedení vnútorných jednotiek.
70 rôznych veľkostí pre dokonalé splnenie požiadaviek aj najnáročnejších aplikácií.
PRODUKTOVÁ RADA - rozsah chladiaceho a vykurovacieho výkonu
2,2kW
2,5kW
2,2kW
10kW
2,5kW
Nástenné jednotky
D1, L1, Y1, U1
Kazetové 1,2,4-výfukové
P1, R1, T1
Parapetné a podstropné jednotky
M1, F1, E1
Potrubné nízko, stredo a vysokotlakové jednotky
16kW
2,5kW
2,2kW
K1
11kW
18kW
14kW
16kW
28kW
2,2kW
2,5kW
32kW
VÝKONOVÝ ROZSAH
Model
Veľkosť (1~230V/50Hz)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť (1~230V/50Hz)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť (1~230V/50Hz)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť (1~230V/50Hz)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť (1~230V/50Hz)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť (1~230V/50Hz)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť (1~230V/50Hz)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť (1~230V/50Hz)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť (1~230V/50Hz)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť (1~230V/50Hz)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť (1~230V/50Hz)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
NÁSTENNÉ JEDNOTKY - K1
S-22MK2E5
2,20 kW
2,50 kW
S-28MK2E5
2,80 kW
3,20 kW
S-36MK2E5
3,60 kW
4,20 kW
S-45MK1E5
4,50 kW
5,00 kW
S-56MK1E5
5,60 kW
6,30 kW
S-73MK1E5
7,30 kW
8,00 kW
S-106MK1E5
10,60 kW
11,40 kW
KAZETOVÉ 1-VÝFUKOVÉ JEDNOTKY - D1
S-28MD1E5
S-36MD1E5
S-22ML1E5
S-28ML1E5
2,80 kW
3,20 kW
3,60 kW
4,20 kW
S-45MD1E5
4,50 kW
5,00 kW
S-56MD1E5
5,60 kW
6,30 kW
S-73MD1E5
7,30 kW
8,00 kW
KAZETOVÉ 2-VÝFUKOVÉ JEDNOTKY - L1
2,20 kW
2,50 kW
2,80 kW
3,20 kW
S-36ML1E5
3,60 kW
4,20 kW
S-45ML1E5
4,50 kW
5,00 kW
S-56ML1E5
5,60 kW
6,30 kW
S-73ML1E5
7,30 kW
8,00 kW
KAZETOVÉ 4-VÝFUKOVÉ JEDNOTKY (600x600mm) - Y1
S-22MY1E5
S-28MY1E5
S-36MY1E5
S-22MU1E5
S-28MU1E5
S-36MU1E5
S-22MP1E5
S-28MP1E5
S-22MR1E5
S-28MR1E5
S-36MT1E5
S-45MT1E5
2,20 kW
2,50 kW
2,80 kW
3,20 kW
3,60 kW
4,20 kW
S-45MY1E5
4,50 kW
5,00 kW
S-56MY1E5
5,60 kW
6,30 kW
KAZETOVÉ 4-VÝFUKOVÉ JEDNOTKY (900x900mm) - U1
2,20 kW
2,50 kW
2,80 kW
3,20 kW
3,60 kW
4,20 kW
S-45MU1E5
4,50 kW
5,00 kW
S-56MU1E5
5,60 kW
6,30 kW
S-73MU1E5
7,30 kW
8,00 kW
S-106MU1E5
10,60 kW
11,40 kW
S-140MU1E5
S-160MU1E5
S-106MF1E5
S-140MF1E5
14,00 kW
16,00 kW
16,00 kW
18,00 kW
PARAPETNÉ JEDNOTKY OPLÁŠTENÉ - P1
2,20 kW
2,50 kW
2,80 kW
3,20 kW
S-36MP1E5
3,60 kW
4,20 kW
S-45MP1E5
4,50 kW
5,00 kW
S-56MP1E5
5,60 kW
6,30 kW
S-71MP1E5
7,30 kW
8,00 kW
PARAPETNÉ JEDNOTKY NEOPLÁŠTENÉ - R1
2,20 kW
2,50 kW
2,80 kW
3,20 kW
S-36MR1E5
3,60 kW
4,20 kW
S-45MR1E5
4,50 kW
5,00 kW
S-56MR1E5
5,60 kW
6,30 kW
S-71MR1E5
7,30 kW
8,00 kW
PODSTROPNÉ JEDNOTKY - T1
3,60 kW
4,20 kW
4,50 kW
5,00 kW
S-56MT1E5
5,60 kW
6,30 kW
S-73MT1E5
7,30 kW
8,00 kW
S-106MT1E5
10,60 kW
11,40 kW
S-140MT1E5
14,00 kW
16,00 kW
POTRUBNÉ NÍZKOTLAKOVÉ JEDNOTKY - M1
S-22MM1E5
S-28MM1E5
S-36MM1E5
S-45MM1E5
S-22MF1E5
S-28MF1E5
S-36MF1E5
S-45MF1E5
2,20 kW
2,50 kW
2,80 kW
3,20 kW
3,60 kW
4,20 kW
4,50 kW
5,00 kW
S-56MM1E5
5,60 kW
6,30 kW
POTRUBNÉ STREDOTLAKOVÉ JEDNOTKY - F1
2,20 kW
2,50 kW
2,80 kW
3,20 kW
3,60 kW
4,20 kW
4,50 kW
5,00 kW
S-56MF1E5
5,60 kW
6,30 kW
S-73MF1E5
7,30 kW
8,00 kW
S-90MF1E5
9,00 kW
10,00 kW
10,60 kW
11,40 kW
14,00 kW
16,00 kW
S-160MF1E5
16,00 kW
18,00 kW
POTRUBNÉ VYSOKOTLAKOVÉ JEDNOTKY - E1
S-73ME1E5
7,30 kW
8,00 kW
S-106ME1E5
10,60 kW
11,40 kW
S-140ME1E5
14,00 kW
16,00 kW
S-224ME1E5
22,40 kW
25,00 kW
S-280ME1E5
28,00 kW
31,50 kW
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
21
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 24
6. 6. 2013 15:24:35
www.klimavex.sk
Záruka 24 mesiacov
RADA INDUSTRIAL
Modely DNA, XAR, XAO, CX - len chladenie.
Modely DNA RC, EFTYS, HRW a HAN - tepelné čerpadlo.
Ku modelom XAO je možné pripojiť suchý chladič alebo chladiacu vežu.
Verzia GE - vysokotlakové ventilátory.
Jednotky vhodné na využitie v priemysle.
PRODUKTOVÁ RADA - rozsah chladiaceho a vykurovacieho výkonu
12kW
83kW
12kW
10kW
55kW
8kW
2kW
3kW
DKA / DNA (RC)
Potrubné split systémy
XAR / UC
Vertikálne split jednotky vzduchom chladené
XAO, CX
Vertikálne jednotky vodou chladené
EFTYS FT, HRW
Vodou chladené tepelné čerpadlá
HAN
Rooftopy
84kW
46kW
30kW
38kW
9kW
30kW
9kW
30kW
VÝKONOVÝ ROZSAH
Model
Veľkosť
Dostupný tlak ESP (Pa)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
POTRUBNÉ SPLIT SYSTÉMY - DKA / DNA (RC) (1-okruhové)
125
155
185
205
255
305
305 GE
90-175
15 - 70
20 - 110
65 - 165
10 - 165
10 - 80
45 - 140
12,00 kW
12,40 kW
14,50 kW
15,70 kW
17,50 kW
18,00 kW
19,10 kW
18,30 kW
21,00 kW
21,00 kW
28,50 kW
27,30 kW
28,50 kW
27,30 kW
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
Model
Veľkosť
Dostupný tlak ESP (Pa)
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
POTRUBNÉ SPLIT SYSTÉMY DKA / DNA (RC) (2-okruhové)
405
405 GE
505
505 GE
605
605 GE
755
905
0 - 70
20 - 135
70 - 180
300 - 480
110 - 170
180 - 270
110 - 280
95 - 370
37,50 kW
36,50 kW
37,50 kW
36,50 kW
44,00 kW
42,00 kW
44,00 kW
42,00 kW
56,00 kW
57,50 kW
56,00 kW
57,50 kW
69,10 kW
71,00 kW
83,00 kW
83,80 kW
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
VERTIKÁLNE SPLIT JEDNOTKY VZDUCHOM CHLADENÉ - XAR / UC
1100
1900
9,70 kW
16,20 kW
2450
19,80 kW
3250
29,00 kW
4650
38,90 kW
6450
55,00 kW
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
VERTIKÁLNE JEDNOTKY VODOU CHLADENÉ - XAO a CX
CX 25
1100
8,00 kW
11,70 kW
1900
18,00 kW
2450
23,00 kW
3250
32,40 kW
4650
45,70 kW
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Mestská voda: 15°C; Voda z chladiacej veže 26°C/32°C.
VODOU CHLADENÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ - EFTYS FT
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
2000
2500
2,1 kW
2,7 kW
3000
2,4 kW
3,0 kW
3,0 kW
3,6 kW
Chladenie: Teplota vzduchu na vstupe 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); teplota vody na vstupe: 30°C; Vykurovanie: Teplota vzduchu na vstupe 20°C/15°C (suchý / mokrý teplomer); teplota vody na vstupe: 20°C
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
VODOU CHLADENÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ - HRW
019
5,3 kW
5,8 kW
024
6,0 kW
7,4 kW
030
8,7 kW
9,8 kW
036
10,1 kW
11,0 kW
042
11,4 kW
14,4 kW
048
13,0 kW
15,0 kW
060
072
14,3 kW
16,1 kW
17,2 kW
21,5 kW
096
21,7 kW
26,6 kW
120
30,0 kW
38,1 kW
Chladenie: Teplota vzduchu na vstupe 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); teplota vody na vstupe: 30°C; Vykurovanie: Teplota vzduchu na vstupe 20°C/15°C (suchý / mokrý teplomer); teplota vody na vstupe: 20°C
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
ROOFTOPY - HAN (tepelné čerpadlo)
10
9,80 kW
9,60 kW
13
13,00 kW
12,10 kW
15
14,50 kW
14,20 kW
17
16,80 kW
15,80 kW
19
18,90 kW
19,00 kW
25
25,40 kW
24,20 kW
31
30,00 kW
30,50 kW
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
PRÍSLUŠENSTVO DKA/DNA
● Regulácia kondenzačného tlaku KP5 - povinné
● Nástenný ovládač RCW2
● Elektrické vykurovanie 9 - 30kW podľa modelu
● Voliteľná filtračná sekcia pre modely 205-605
● Vypínač ZAP/VYP + priestorový termostat
● Vysokotlakový ventilátor GE
● Celoročný systém
● Príruba na výfuk vzduchu
● Príruba pre nasávanie zozadu
● Nástavec pre výfuk spredu
● Nasávanie čerstvého vzduchu
● Diaľkové hlásenie porúch (XAR)
● Doplnkový nástenný RCL ovládač
● uBMS centrálny ovládač (max. 32 jednotiek)
● Priestorový teplotný snímač
● Beznapäťový kontakt pre generálny alarm
● Vzduchový filter G2-M1
● Vzduchový filter G3-M1
● Hlavný vypínač
● Vzduchový filter
● Elektrické vykurovanie
PRÍSLUŠENSTVO XAR / XAO
● Sada prípojok s vnútorným závitom (odporúčané)
● Medené potrubie s prípojkami
● Elektrické vykurovanie
● Horúcovodné vykurovanie
PRÍSLUŠENSTVO EFTYS FT, HRW
● Výfukové plénum (EFTYS)
● Rýchlospojky na svorkovnici (EFTYS)
● Vodný ventil (EFTYS)
● Elektrická špirála (EFTYS)
PRÍSLUŠENSTVO HAN
● Celoročný systém TTS
● Nástenný ovládač RCW2
22
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 25
6. 6. 2013 15:24:39
www.klimavex.sk
Záruka 24 mesiacov
KONDENZAČNÉ JEDNOTKY
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
Prevedenie len chladenie.
Ochranný náter RAL.
BLN - modely so štandardne zníženou hlučnosťou.
LN - nízkohlučná verzia.
ELN - extranízkohlučná verzia.
HT - pre vysoké teploty okolia (48°C).
HSE - zvýšená účinnosť ESEER o cca 15%.
0°C až 48°C
- chladenie s celoročným systémom
do -18°C
PRODUKTOVÁ RADA - rozsah chladiaceho výkonu
DNA
VLC
83kW
12kW
43kW
154kW
428kW
157kW
83kW
AQC
347kW
715kW
AQWC
AQVC
VÝKONOVÝ ROZSAH
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
DNA R407C (1 okruh, 1 výkonový stupeň)
125
155
12 kW
15 kW
185
18 kW
205
19 kW
DNA R407C (2 okruhy, 2 výkonové stupne)
255
305
21 kW
29 kW
405
38 kW
505
44 kW
605
56 kW
755
69 kW
905
83 kW
AQC R410A (1 okruh, 2 výkonové stupne)
40
45
43 kW
49 kW
50
57 kW
60
67 kW
65
75
74 kW
85 kW
AQVC STAR R410A (1 okruh, 2 výkonové stupne)
85
95
82 kW
95 kW
115
106 kW
125
121 kW
140
160
134 kW
157 kW
AQVC ADVANCED R410A (2 okruhy, 4 výkonové stupne)
85
95
105
92 kW
103 kW
113 kW
524
604
704
115
122 kW
125
140
135 kW
151 kW
VLC R410A (2 okruhy, 4 výkonové stupne)
154 kW
174 kW
199 kW
804
224 kW
904
1004
258 kW
283 kW
1104
315 kW
1204
347 kW
AQWC R410A (2 okruhy, 4 a 6 výkonových stupňov)
1404
428 kW
1604
477 kW
1806
559 kW
2106
634 kW
2406
715 kW
Jednotky sú dodávané bez náplne chladiva. Len predplnené dusíkom. Pre každý okruh vyšpecifikujte expanzný ventil, filter-dehydrátor a priehľadítko.
(Chladiaci výkon) odparovacia teplota 5°C; Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); ESEER - koeficient účinnosti zohľadňujúci zmenu záťaže počas celého roka v Európskych podmienkach
PRÍSLUŠENSTVO
● Diaľkové ovládanie ZAP/VYP
● Diaľkové ovládanie - klávesnica
● Modbus, Lonwork, Bacnet protokol pre BMS
● PicoWeb - diaľkové počítačové ovládanie cez web
● Master / slave systém pre max. 4 jednotky
● Verzia SIF s ventilátormi inverter (120Pa)
● Modré lamely kondenzátora (vodoodpudivé)
● Kovová ochrana kondenzátora
● Pružné antivibračné podložky
● Softštartér pre kompresory
● Celoročný systém do -18°C
● Akustické opláštenie kompresorov
● Ochrana proti preťaženiu kompresorov
● HP / LP manometre
PREPOJENIE KONDENZAČNEJ JEDNOTKY A VÝPARNÍKA
Na obrázku je z dôvodu zjednodušenia zobrazený len 1 okruh.
VZT jednotka
Filter-dehydrátor
Účelom filter-dehydrátora je udržovať chladiaci okruh suchý (bez vlhkosti) a čistý. Ak je
okruh znečistený, môže dochádzať ku vnútornej korózii potrubia, prípadne namŕzaniu
okruhu a následne poškodeniu kompresora. Pre jednoduchšiu výmenu filtra je možné
použiť uzatváracie ventily pred a za filtrom. Filtre sú v hermetickom prevedení alebo
s vymeniteľnou vložkou.
Priehľadítko
Účelom priehľadítka je kontrola vlhkosti v okruhu, nedostatku chladiva alebo upchatia
filter-dehydrátora. Montuje sa za filter-dehydrátor.
Solenoidný ventil
Zabraňuje migrácii chladiva pri vypnutej kondenzačnej jednotke.
Prednostne sa používa navarovacie pripojenie, kvôli zníženiu možnosti úniku
chladiva. Ventil je pod napätím otvorený (NC), napájanie je spoločne so signálom
na spustenie chladenia príslušného okruhu. Montuje sa čím bližšie
ku TEV, aby sa redukovali kvapalné rázy pri otváraní solenoidu.
Termostatický expanzný ventil (TEV)
Účelom TEV je nástrek chladiva do výparníka (zabezpečenie expanzie chladiva).
"plyn"
filterdehydrátor
priehľadítko
"kvapalina"
solenoidný
ventil
TEV
23
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 26
6. 6. 2013 15:24:55
www.klimavex.sk
Záruka 24 mesiacov
VZDUCHOM CHLADENÉ CHLADIČE VODY
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
Prevedenie len chladenie.
Ochranný náter RAL.
BLN - modely so štandardne zníženou hlučnosťou.
LN - nízkohlučná verzia.
ELN - extranízkohlučná verzia.
HT - pre vysoké teploty okolia (48°C).
HSE - zvýšená účinnosť ESEER o cca 15%.
0°C až 48°C
- chladenie s celoročným systémom
do -18°C
- voda na výstupe z výparníka
+6°C až 15°C (-8°C na dopyt)
PRODUKTOVÁ RADA - rozsah chladiaceho výkonu
AQCL
25kW
19kW
AQL
VLS
AQWL
130kW
80kW 160kW
SLS
308kW 380kW
634kW
300kW
AQVL
962kW
547kW 602kW
1647kW
908kW
SLS
AQSL
VÝKONOVÝ ROZSAH
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
AQCL R407C s radiálnymi ventilátormi (1 okruh, 2 výkonové stupne)
25
25 kW
30
29 kW
35
34 kW
40
40 kW
50
60
46 kW
56 kW
70
68 kW
80
77 kW
100
99 kW
120
114 kW
130
125 kW
AQL R410A (1 okruh, 2 výkonové stupne)
20
19 kW
25
25 kW
30
31 kW
35
36 kW
AQL R410A (1 okruh, 2 výkonové stupne)
40
40 kW
45
44 kW
50
51 kW
60
60 kW
65
75
68 kW
76 kW
AQVL STAR R410A (1 okruh, 2 výkonové stupne)
85
82 kW
95
95 kW
115
106 kW
125
121 kW
140
160
134 kW
157 kW
AQVL ADVANCED R410A (2 okruhy, 4 výkonové stupne)
85
95
84 kW
94 kW
524
604
105
103 kW
115
111 kW
125
122 kW
140
137 kW
VLS R410A (2 okruhy, 4 výkonové stupne)
137 kW
154 kW
704
177 kW
804
199 kW
904
229 kW
1004
251 kW
1104
280 kW
1204
308 kW
AQWL R410A (2 okruhy, 4 a 6 výkonových stupňov)
1404
1604
1806
380 kW
423 kW
496 kW
1402
1602
1802
2106
562 kW
2406
634 kW
SLS R134A (2 okruhy, 4 výkonové stupne)
293 kW
326 kW
2612
2812
366 kW
1902
411 kW
2002
456 kW
2202
481 kW
2502
514 kW
2702
547 kW
AQSL R410A (2 okruhy, 6 výkonových stupňov)
3012
602 kW
638 kW
693 kW
4802
5004
5404
3212
762 kW
3412
811 kW
3612
853 kW
4212
908 kW
SLS R134A (2 a 4 okruhy, 6 a 9 výkonových stupňov)
962 kW
1 027 kW
1 094 kW
5704
1 167 kW
6004
1 241 kW
6404
1 320 kW
6804
1 437 kW
7204
1 518 kW
8404
1 647 kW
PRÍSLUŠENSTVO
● Diaľkové ovládanie - klávesnica
● Modbus, Lonwork, Bacnet protokol pre BMS
● PicoWeb - diaľkové počítačové ovládanie cez web
● Celoročný systém do -18°C (okrem ELN)
● Akustický kryt kompresorov
● Akustický kryt čerpadla
● Oddelený hydromodul 300 - 2500l
● Kontrola sledu fáz
● Elektrické expanzné ventily
● Master / slave systém pre max. 4 jednotky
● HP / LP manometre
● Ventil na saní kompresora
● Vstrekovanie kvapalného chladiva do kompresora
● Kovová ochrana kondenzátora
● Total heat recovery (úplné spätné získavanie tepla)
● Desuperheater (doplnkový výmenník na ohrev TUV)
● Vysokotlakové ventilátory (100Pa)
● Modré lamely kondenzátora (vodoodpudivé)
● Pružné antivibračné podložky
● Prietokový spínač
● Vodný filter
(Chladiaci výkon) chladená voda 12/7°C; Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); ESEER - koeficient účinnosti zohľadňujúci zmenu záťaže počas celého roka v Európskych podmienkach
24
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 27
6. 6. 2013 15:25:02
www.klimavex.sk
Záruka 24 mesiacov
VZDUCHOM CHLADENÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
Tepelné čerpadlo.
Ochranný náter RAL.
BLN - modely so štandardne zníženou hlučnosťou.
LN - nízkohlučná verzia.
ELN - extranízkohlučná verzia.
HT - pre vysoké teploty okolia (48°C).
HSE - zvýšená účinnosť ESEER o cca 15%.
DCI - model s kompresorom s premenlivými otáčkami.
0°C až 48°C
- vykurovanie
do -10°C
PRODUKTOVÁ RADA - rozsah vykurovacieho výkonu
MQH
AQCH
6kW 20kW 28kW
VLH
84kW
17kW
150kW
418kW
168kW
80kW
AQH
336kW
702kW
AQWH
AQVH
VÝKONOVÝ ROZSAH
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
MQH (1 okruh, 2 výkonové stupne)
6
5 kW
6 kW
8
8 kW
9 kW
10
10 kW
11 kW
12
12 kW
14 kW
14
13 kW
16 kW
16
18
15 kW
18 kW
18 kW
20 kW
AQCH R407C s radiálnymi ventilátormi (1 okruh, 2 výkonové stupne)
25
25 kW
28 kW
30
29 kW
32 kW
35
34 kW
36 kW
40
40 kW
44 kW
50
46 kW
55 kW
60
70
56 kW
64 kW
68 kW
76 kW
AQH DCI R410A (1 okruh, plynulá regulácia)
AQH R410A (1 okruh, 2 výkonové stupne)
20
18 kW
17 kW
25
23 kW
24 kW
30
29 kW
29 kW
80
77 kW
84 kW
20
35
25
20 kW
18 kW
34 kW
33 kW
25 kW
22 kW
30
29 kW
25 kW
AQH R410A (1 okruh, 2 výkonové stupne)
40
36 kW
40 kW
45
41 kW
44 kW
50
48 kW
53 kW
60
56 kW
59 kW
65
63 kW
70 kW
75
71 kW
77 kW
AQVH STAR R410A (1 okruh, 2 výkonové stupne)
85
75 kW
83 kW
95
85 kW
96 kW
115
103 kW
112 kW
125
115 kW
128 kW
140
132 kW
143 kW
160
152 kW
168 kW
AQVH ADVANCED R410A (2 okruhy, 4 výkonové stupne)
85
95
81 kW
92 kW
90 kW
102 kW
524
604
105
99 kW
111 kW
115
107 kW
119 kW
125
116 kW
134 kW
140
130 kW
146 kW
VLH R410A (2 okruhy, 4 výkonové stupne)
134 kW
150 kW
150 kW
169 kW
704
174 kW
199 kW
804
198 kW
235 kW
904
227 kW
254 kW
1004
247 kW
273 kW
1104
274 kW
301 kW
1204
301 kW
336 kW
AQWH R410A (2 okruhy, 4 a 6 výkonových stupňov)
1404
360 kW
418 kW
1604
402 kW
468 kW
1806
472 kW
546 kW
2106
537 kW
624 kW
2406
602 kW
702 kW
PRÍSLUŠENSTVO
● Diaľkové ovládanie - klávesnica
● Modbus, Lonwork, Bacnet protokol pre BMS
● PicoWeb - diaľkové počítačové ovládanie cez web
● Celoročný systém do -18°C (okrem ELN)
● Akustický kryt kompresorov
● Akustický kryt čerpadla
● Oddelený hydromodul 300 - 2500l
● Kontrola sledu fáz
● Elektrické expanzné ventily
● Master / slave systém pre max. 4 jednotky
● HP / LP manometre
● Ventil na saní kompresora
● Vstrekovanie kvapalného chladiva do kompresora
● Kovová ochrana kondenzátora
● Total heat recovery (úplné spätné získavanie tepla)
● Desuperheater (doplnkový výmenník na ohrev TUV)
● Vysokotlakové ventilátory (100Pa)
● Modré lamely kondenzátora (vodoodpudivé)
● Pružné antivibračné podložky
● Prietokový spínač
● Vodný filter
(Chladiaci výkon) chladená voda 12/7°C; Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); (Vykurovací výkon) vykurovaná voda 40/45°C; Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer); ESEER - koeficient účinnosti zohľadňujúci zmenu záťaže počas celého roka v Európskych podmienkach
25
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 28
6. 6. 2013 15:25:12
www.klimavex.sk
Záruka 24 mesiacov
VODOU CHLADENÉ CHLADIČE VODY / TEPELNÉ ČERPADLÁ
Teplotné limity:
- voda na výstupe z výparníka
Prevedenie len chladenie (WQL, SWS) a tepelné čerpadlo (WQH).
Ochranný náter RAL.
STD - modely so štandardnou hlučnosťou.
LN - nízkohlučná verzia.
ELN - extranízkohlučná verzia.
+6°C až 15°C (-8°C na dopyt)
- voda na výstupe z kondenzátora
+30°C až 60°C
PRODUKTOVÁ RADA - rozsah chladiaceho výkonu
WQL/H
SWS
193kW
21kW
272kW
1118kW
155kW
380kW
WQL/H
VÝKONOVÝ ROZSAH
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
WQL / WQH R410A (1 okruh, 1 výkonový stupeň)
20
25
21 kW
21 kW
26 kW
26 kW
50
60
30
31 kW
31 kW
35
35 kW
35 kW
40
40 kW
40 kW
45
47 kW
47 kW
WQL / WQH R410A (1 okruh, 2 výkonové stupne)
51 kW
51 kW
61 kW
61 kW
524
604
75
78 kW
78 kW
90
91 kW
91 kW
120
119 kW
119 kW
150
148 kW
148 kW
170
171 kW
171 kW
190
193 kW
193 kW
WQL / WQH R410A (2 okruhy, 4 výkonové stupne)
704
155 kW
170 kW
183 kW
200 kW
210 kW
231 kW
1602
1902
2202
804
233 kW
255 kW
904
266 kW
295 kW
1004
296 kW
330 kW
1104
339 kW
376 kW
1204
380 kW
418 kW
SWS R134A (2 okruhy, 6 výkonových stupňov)
272 kW
362 kW
440 kW
2212
529 kW
2352
565 kW
2502
600 kW
2652
639 kW
2802
678 kW
3012
716 kW
SWS R134A (2 okruhy, 6 výkonových stupňov)
3202
784 kW
3412
842 kW
3602
899 kW
4212
962 kW
4602
1 040 kW
4802
1 118 kW
PRÍSLUŠENSTVO
● Diaľkové ovládanie - klávesnica
● Modbus, Lonwork, Bacnet protokol pre BMS
● PicoWeb - diaľkové počítačové ovládanie cez web
● Softštartér pre kompresory
● Master / slave systém pre max. 4 jednotky
● Ventil na saní kompresora
● Elektrické expanzné ventily (EEV)(pre SWS, WQ)
● Plynulá regulácia výkonu (nutné EEV)(pre SWS)
● Presostatický ventil na kondenzátor (pre WQ)
● HP a LP manometre
● Opláštenie kompresorov (útlm o 4dB(A))
● Oddelený hydromodul 300 - 2500l
● Prietokový spínač
● Vodný filter
● Sada pre jednobodové napojenie
kondenzátorov (SWS)
● Vstrekovanie kvapalného chladiva
do kompresora
(Chladiaci výkon) chladená voda 12/7°C, teplotný spád na kondenzátore 30/35°C; (Vykurovací výkon) vykurovaná voda 40/45°C, teplotný spád na kondenzátore 12/7°C
SUCHÉ CHLADIČE
Odvod kondenzačného tepla pre vodou chladené chladiče vody.
Špičkové suché chladiče (GF) od Nemeckého výrobcu.
Horizontálne alebo vertikálne prevedenie.
Prevedenie v tvare "V" alebo "W".
Päť hlukových prevedení.
Štandardné výmenníky.
AC alebo EC motory ventilátorov.
PRODUKTOVÁ RADA
GFH
Horizontálne
7 - 1200kW
GFV
Vertikálne
7 - 1200kW
GFW
Horizontálne "W"
70 - 650kW
GFD
Horizontálne "V"
75 - 1700kW
PRÍSLUŠENSTVO
● Ploché alebo navarovacie príruby
● Antivibračné podložky
● Servisné vypínače
● Nástenný alebo namontovaný rozvádzač s regulátorom
● Skoková alebo plynulá regulácia
● Kompletné prekáblovanie
26
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 29
6. 6. 2013 15:25:17
www.klimavex.sk
Záruka 24 mesiacov
CHLADIČE VODY BEZ KONDENZÁTORA
Teplotné limity:
- voda na výstupe z výparníka
Prevedenie len chladenie.
Ochranný náter RAL.
STD - modely so štandardnou hlučnosťou.
LN - nízkohlučná verzia.
ELN - extranízkohlučná verzia.
+6°C až 15°C (-8°C na dopyt)
- kondenzačná teplota
+30°C až 65°C
PRODUKTOVÁ RADA - rozsah chladiaceho výkonu
WQRC
SWR
193kW
21kW
272kW
1118kW
155kW
380kW
WQRC
VÝKONOVÝ ROZSAH
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon
WQRC R410A (1 okruh, 1 výkonový stupeň)
20
25
21 kW
26 kW
50
60
30
31 kW
35
35 kW
40
39 kW
45
46 kW
WQRC R410A (1 okruh, 2 výkonové stupne)
51 kW
62 kW
524
604
75
78 kW
90
91 kW
120
119 kW
150
148 kW
170
169 kW
190
193 kW
WQRC R410A (2 okruhy, 4 výkonové stupne)
704
155 kW
183 kW
210 kW
1602
1902
2202
804
233 kW
904
266 kW
1004
296 kW
1104
339 kW
1204
380 kW
SWR R134A (2 okruhy, 6 výkonových stupňov)
272 kW
362 kW
440 kW
2212
529 kW
2352
565 kW
2502
600 kW
2652
639 kW
2802
678 kW
3012
716 kW
SWR R134A (2 okruhy, 6 výkonových stupňov)
3202
784 kW
3412
842 kW
3602
899 kW
4212
962 kW
4602
1 040 kW
4802
1 118 kW
PRÍSLUŠENSTVO
● Diaľkové ovládanie - klávesnica
● Modbus, Lonwork, Bacnet protokol pre BMS
● PicoWeb - diaľkové počítačové ovládanie cez web
● Softštartér pre kompresory
● Kontrola sledu fáz
● Elektrické expanzné ventily (EEV)(pre SWR, WQRC)
● Plynulá regulácia výkonu (nutné EEV)(pre SWR)
● Opláštenie kompresorov (útlm o 4dB(A))
● Oddelený hydromodul 300 - 2500l
● Master / slave systém pre max. 4 jednotky
● HP a LP manometre
● Prietokový spínač
● Vodný filter
● Ventil na saní kompresora
● Vstrekovanie kvapalného chladiva do kompresora
(Chladiaci výkon) chladená voda 12/7°C, kondenzačná teplota 45°C (WQRC) a 38°C (SWR)
KONDENZÁTORY
Odvod kondenzačného tepla pre vodou chladené chladiče vody.
Špičkové kondenzátory (GV) od Nemeckého výrobcu.
Horizontálne (GVH) alebo vertikálne (GVV) prevedenie.
Prevedenie v tvare "V" (GVD) alebo "W" (GVW).
Modely s radiálnymi ventilátormi (RVV / RVH (20-700kW)).
Jedno alebo viacokruhové prevedenie (vhodné pre R134A, R407C, R410A).
Päť hlukových prevedení.
Štandardné výmenníky.
Špeciálne Alu microox® (X) výmenníky (redukovaná hmotnosť a náplň chladiva).
AC alebo EC motory ventilátorov.
PRODUKTOVÁ RADA
GVH / GVV
8 - 1320kW
GVHX / GVVX
15 - 350kW
GVX H/ GVX V
6 - 525kW
GVW / GVD
80-850 / 300-1900kW
PRÍSLUŠENSTVO
● Zberač chladiva
● Antivibračné podložky
● Servisné vypínače
● Nástenný alebo namontovaný rozvádzač s regulátorom
● Skoková alebo plynulá regulácia
● Kompletné prekáblovanie
27
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 30
6. 6. 2013 15:25:34
www.klimavex.sk
Záruka 24 mesiacov
FANCOILY
Vyhotovenie dvojrúrkové, dvojrúrkové s elektrickým vykurovaním, štvorrúrkové.
Napájanie vody ľavé (štandard) alebo pravé.
Štandardné AC alebo energeticky úsporné EC motory.
Parapetno-podstropné modely AquaFan v prevedení AWC - parapetné opláštené, AWN - parapetné neopláštené, AHC - podstropné opláštené, AHN - podstropné neopláštené.
Modely AWN, AHN použiteľné aj ako nízkotlakové potrubné vyhotovenie s dostupným tlakom do 40Pa.
Modely DUCTYS štandardne vybavené EC motorom pre vysokú účinnosť s dostupným tlakom do 80Pa.
Modely HAW verzie IR SV 007 až 022 s infraovládaním a bez ventilu ; IR AV 009 a 022 s infraovládaním a ventilom ; TB SV 007 až 022 bez infraovládania a bez ventilu.
PRODUKTOVÁ RADA - rozsah chladiaceho a vykurovacieho výkonu
2kW
9kW
2,5kW
2kW
10kW
2kW
Parapetno-podstropné
K OG, KCO
Kazetové
AHN, DT, VH
Potrubné
HAW
Nástenné
20kW
2kW
28kW
3,5kW
34kW
2kW 5kW
3kW
AW_ / AH_
12kW
6kW
VÝKONOVÝ ROZSAH
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (2)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (3)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (2)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (3)
PARAPETNO-PODSTROPNÉ - AWC / AWN / AHC / AHN (2-rúrkové)
2030
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (2)
4030
5030
3,46 kW
4,57 kW
4,22 kW
5,41 kW
6030
7030
5,73 kW
7,36 kW
6,84 kW
8,41 kW
8030
9,04 kW
11,30 kW
PARAPETNO-PODSTROPNÉ - AWC / AWN / AHC / AHN (4-rúrkové)
3031
1,97 kW
2,32 kW
2,39 kW
3,34 kW
4031
5031
3,40 kW
4,54 kW
4,22 kW
5,25 kW
6031
7031
5,61 kW
6,06 kW
6,68 kW
6,26 kW
8031
8,83 kW
11,60 kW
KAZETOVÉ 4-výfukové - K OG (2-rúrkové)
9
12
2,20 kW
5,80 kW
3,50 kW
7,84 kW
18
30
5,00 kW
9,89 kW
6,44 kW
18,19 kW
45
10,19 kW
19,78 kW
KAZETOVÉ 4-výfukové - K OG (4-rúrkové)
9
12
2,20 kW
2,20 kW
3,43 kW
3,20 kW
18
45
4,90 kW
4,90 kW
10,10 kW
8,81 kW
KAZETOVÉ 1-výfukové (Coanda) - KCO (2-rúrkové)
60
90
1,740 kW
2,277 kW
120
3,385 kW
4,232 kW
4,340 kW
5,511 kW
KAZETOVÉ 1-výfukové (Coanda) - KCO (4-rúrkové)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (3)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (3)
2,44 kW
3,40 kW
2031
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (2)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (2)
3030
1,87 kW
2,53 kW
60
90
1,740 kW
2,950 kW
120
3,385 kW
4,898 kW
4,340 kW
6,354 kW
POTRUBNÉ - DT (2-rúrkové)
1500
1,970 kW
2,790 kW
2000
2,460 kW
3,100 kW
POTRUBNÉ - VH (2-rúrkové) - dostupný tlak do 150Pa
2500
07
3,260 kW
4,020 kW
6,165 kW
8,360 kW
8,458 kW
11,658 kW
07
10
POTRUBNÉ - DT (4-rúrkové)
1500
1,920 kW
3,220 kW
2000
2,390 kW
3,540 kW
10
15
14,819 kW
19,913 kW
18
18,888 kW
23,535 kW
21
21,947 kW
25,319 kW
24
23,866 kW
32,282 kW
27
28,364 kW
33,870 kW
POTRUBNÉ - VH (4-rúrkové) - dostupný tlak do 150Pa
2500
3,010 kW
4,540 kW
5,607 kW
8,815 kW
6,409 kW
13,418 kW
15
12,575 kW
25,215 kW
18
14,251 kW
25,213 kW
21
19,532 kW
25,213 kW
24
21,067 kW
32,766 kW
27
23,945 kW
32,786 kW
NÁSTENNÉ - HAW (2-rúrkové)
007
2,20 kW
2,90 kW
009
2,90 kW
3,70 kW
018
3,60 kW
4,80 kW
022
4,70 kW
5,85 kW
PRÍSLUŠENSTVO
● Regulačné ventily (dvojcestné / štvorcestné) ZAP/VYP
s termopohonom 230V (obsahujú aj vaničku na kondenzát)
● Elektrické vykurovanie
● Drôtové ovládanie - jeden ovládač pre jeden fancoil
● Relé sada pre ovládanie master/slave (2 až 4 fancoily
z jedného ovládača)
● Infraovládanie (nutné objednať AquaNet)
● Ovládanie AquaNet - nadradený systém (ovládanie
master/slave max. 15 fancoilov, okenný kontakt,
centrálne riadenie max. 100 fancoilov v 15 zónach)
● Ovládanie AircoNet - nadradený systém (centrálne
riadenie cez počítač)
● Potrubné nástavce
● Podstavce, mriežka medzi podstavce
● Manuálna regulačná klapka
● Automatická regulačná klapka ZAP/VYP
● Čerpadlo kondenzátu
● Prívod čerstvého vzduchu
(1) vzduch 27°C/19°C (suchá/mokrá teplota), chladiaca voda 7/12°C; (2) vzduch 20°C, vykurovacia voda 50°C, prietok vody ako pri chladení; (3) vzduch 20°C, vykurovacia voda 70/60°C
pre VH parametre uvedené s ESP=50Pa a filtrom G3 bez nástavcov
28
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 31
6. 6. 2013 15:25:42
www.klimavex.sk
Záruka 24 mesiacov
FANCOILY
Vyhotovenie dvojrúrkové, dvojrúrkové s elektrickým vykurovaním, štvorrúrkové.
Napájanie vody ľavé (štandard) alebo pravé.
Štandardné AC alebo energeticky úsporné EC motory (modely s označením ECM).
Parapetno-podstropné modely v prevedení MV - opláštené, MO-MVB - opláštené s nasávacou mriežkou, IV-IO - neopláštené.
PRODUKTOVÁ RADA - rozsah chladiaceho a vykurovacieho výkonu
1kW
8kW
1,5kW
1kW
11kW
4kW
2kW
1kW
1kW
2kW
5kW
3kW
4kW
8kW
2kW
10kW
CARISMA
CRC
Parapetno-podstropné
s radiálnym ventilátorom (ESP = 50Pa)
CARISMA
CRT
Parapetno-podstropné s tangenciálnym
ventilátorom (znížená hlučnosť)
CARISMA
CRR
Parapetné s tangenciálnym ventilátorom
(nízka hlučnosť, štíhly dizajn)
CARISMA
CRSO
Potrubné stredotlakové (ESP = 80Pa)
VÝKONOVÝ ROZSAH
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (2)
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (2)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (3)
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (3)
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (4)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (2)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (3)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (2)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (2)
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (2)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (3)
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (3)
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (4)
PARAPETNO-PODSTROPNÉ - CARISMA CRC MV, CRC MO-MVB, CRC IV-IO (2-rúrkové)
13
23
1,03 kW
1,39 kW
1,56 kW
2,02 kW
14
24
1,23 kW
1,55 kW
1,81 kW
2,20 kW
33
43
2,39 kW
2,92 kW
2,87 kW
3,56 kW
34
44
2,57 kW
3,07 kW
3,12 kW
3,76 kW
53
63
3,64 kW
4,50 kW
4,09 kW
5,09 kW
54
64
4,09 kW
4,83 kW
4,79 kW
5,88 kW
73
83
5,11 kW
6,27 kW
5,82 kW
7,66 kW
74
84
5,58 kW
6,71 kW
6,47 kW
8,43 kW
93
6,74 kW
9,06 kW
94
7,60 kW
10,08 kW
PARAPETNO-PODSTROPNÉ - CARISMA CRC MV, CRC MO-MVB, CRC IV-IO (4-rúrkové)
13 + 1
23 + 1
1,03 kW
1,04 kW
1,56 kW
1,52 kW
14 + 1
24 + 1
1,23 kW
1,04 kW
1,81 kW
1,52 kW
13 + 2
23 + 2
1,03 kW
1,67 kW
1,56 kW
2,32 kW
33 + 1
43 + 1
2,39 kW
2,26 kW
2,87 kW
2,65 kW
34 + 1
44 + 1
2,57 kW
2,26 kW
3,12 kW
2,65 kW
33 + 2
43 + 2
2,39 kW
3,19 kW
2,87 kW
3,78 kW
53 + 1
63 + 1
3,64 kW
3,42 kW
4,09 kW
3,81 kW
54 + 1
64 + 1
4,09 kW
3,42 kW
4,79 kW
3,81 kW
53 + 2
63 + 2
3,64 kW
5,23 kW
4,09 kW
5,86 kW
73 + 1
83 + 1
5,11 kW
4,79 kW
5,82 kW
5,41 kW
74 + 1
84 + 1
5,58 kW
4,79 kW
6,47 kW
5,41 kW
73 + 2
83 + 2
5,11 kW
7,30 kW
5,82 kW
8,76 kW
93 + 1
6,74 kW
6,23 kW
94 + 1
7,60 kW
6,23 kW
93 + 2
6,74 kW
10,18 kW
PARAPETNO-PODSTROPNÉ - CARISMA CRT MO, CRT MV-MVB, CRT IV-IO (2-rúrkové)
13
0,87 kW
1,24 kW
23
1,24 kW
1,66 kW
33
2,04 kW
2,55 kW
53
2,76 kW
3,47 kW
63
3,33 kW
4,26 kW
73
4,18 kW
5,27 kW
PARAPETNO-PODSTROPNÉ - CARISMA CRT MO, CRT MV-MVB, CRT IV-IO (4-rúrkové)
13 + 1
0,84 kW
1,01 kW
23 + 1
1,20 kW
1,38 kW
33 + 1
1,94 kW
2,14 kW
53 + 1
2,67 kW
2,87 kW
63 + 1
3,19 kW
3,39 kW
73 + 1
4,04 kW
4,31 kW
PARAPETNÉ - CARISMA CRR MV (2-rúrkové)
1
0,87 kW
1,20 kW
2
1,30 kW
1,60 kW
3
1,87 kW
2,60 kW
4
2,80 kW
3,60 kW
POTRUBNÉ - CARISMA CRSO (2-rúrkové)
13
1,91 kW
2,38 kW
14
2,12 kW
2,58 kW
23
3,24 kW
3,97 kW
24
3,59 kW
4,38 kW
33
5,09 kW
6,58 kW
34
5,49 kW
7,08 kW
43
7,05 kW
8,84 kW
44
7,37 kW
9,39 kW
POTRUBNÉ - CARISMA CRSO (4-rúrkové)
13 + 1
1,71 kW
1,96 kW
14 + 1
2,19 kW
2,03 kW
13 + 2
1,99 kW
3,33 kW
23 + 1
3,14 kW
3,11 kW
24 + 1
3,73 kW
3,21 kW
23 + 2
3,36 kW
5,52 kW
33 + 1
5,10 kW
4,72 kW
34 + 1
43 + 1
6,95 kW
6,47 kW
44 + 1
5,83 kW
4,97 kW
7,62 kW
6,64 kW
33 + 2
-
5,38 kW
9,07 kW
-
PRÍSLUŠENSTVO
● Regulačné ventily (dvojcestné / trojcestné) ZAP/VYP
s termopohonom 230V
● Elektrické vykurovanie
● Drôtové ovládanie
● Relé pre ovládanie master/slave
● Špeciálny elektrostatický filter CRYSTALL
● Infraovládanie
● Sabianet ovládanie cez PC
● Digitálne ovládanie (max. 60 fancoilov)
● Bezdrôtové ovládanie WIFI FreeSabiana
● Krycie panely
● Potrubné nástavce
● Podstavce, mriežka medzi podstavce
● Klapka na čerstvý vzduch
● Čerpadlo kondenzátu
● Prívod čerstvého vzduchu
(1) vzduch 27°C/19°C (suchá/mokrá teplota), chladiaca voda 7/12°C; (2) vzduch 20°C, vykurovacia voda 50°C, prietok vody ako pri chladení; (3) vzduch 20°C, vykurovacia voda 70/60°C; (4) vzduch 20°C, vykurovacia voda 65/55°C; výkony udané pre maximálne otáčky
pre CRS parametre uvedené s ESP=60Pa, Eurovent podmienky; +1 = doplnkový 1-radový výmenník; +2 = doplnkový 2-radový výmenník
29
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 32
6. 6. 2013 15:25:46
www.klimavex.sk
Záruka 24 mesiacov
FANCOILY
Vyhotovenie dvojrúrkové, dvojrúrkové s elektrickým vykurovaním, štvorrúrkové.
Napájanie vody ľavé (štandard) alebo pravé.
Štandardné AC alebo energeticky úsporné EC motory (modely s označením ECM).
Prevedenia SKYSTAR - SK (štandard), SK MB (s elektronickou doskou).
Prevedenia FLY - CVP (štandard), CVP-T (s infraovládaním), CVP-V (s regulačným ventilom), CVP-MB (s elektronickou doskou).
PRODUKTOVÁ RADA - rozsah chladiaceho a vykurovacieho výkonu
6kW
33kW
6kW
2kW
11kW
3kW
MAESTRO
Potrubné vysokotlakové (ESP = 160Pa)
SKYSTAR
Kazetové (4-výfukové)
COANDA
Kazetové (1-výfukové)
CARISMA FLY
Nástenné
56kW
14kW
2kW 4kW
2kW 5kW
2kW 4kW
3kW 5kW
VÝKONOVÝ ROZSAH
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (5)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (3)
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (4)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (2)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (3)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (2)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (3)
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (4)
Model
Veľkosť
Chladiaci výkon (1)
Vykurovací výkon (2)
POTRUBNÉ - MAESTRO MT (2-rúrkové)
13
23
33
43
53
14
13 + 1
23 + 1
33 + 1
43 + 1
53 + 1
33 + 2
43 + 2
53 + 2
24
34
44
54
64
74
34 + 1
44 + 1
54 + 1
64 + 1
74 + 1
34 + 2
44 + 2
54 + 2
5,76 kW 7,74 kW 10,05 kW 12,52 kW 15,83 kW 6,90 kW 9,23 kW 12,10 kW 15,23 kW 18,87 kW 24,19 kW 33,09 kW
12,38 kW 15,74 kW 20,36 kW 25,35 kW 32,10 kW 14,18 kW 17,96 kW 23,36 kW 29,08 kW 36,65 kW 45,05 kW 55,60 kW
POTRUBNÉ - MAESTRO MT (4-rúrkové)
5,76 kW
5,99 kW
7,74 kW
7,48 kW
13 + 2
23 + 2
02
12
14 + 1
10,05 kW 12,52 kW 15,83 kW
9,51 kW 12,23 kW 15,60 kW
24 + 1
6,90 kW
5,99 kW
9,23 kW
7,48 kW
14 + 2
24 + 2
12,10 kW 15,23 kW 18,87 kW 24,19 kW 33,09 kW
9,51 kW 12,23 kW 15,60 kW 19,50 kW 25,70 kW
5,76 kW 7,74 kW 10,05 kW 12,52 kW 15,83 kW 6,90 kW 9,23 kW 12,10 kW 15,23 kW 18,87 kW
12,28 kW 15,59 kW 19,85 kW 25,31 kW 29,90 kW 12,28 kW 15,59 kW 19,85 kW 25,31 kW 29,90 kW
KAZETOVÉ - SKYSTAR SK (2-rúrkové)
22
32
1,98 kW
2,64 kW
2,68 kW
3,35 kW
4,33 kW
5,23 kW
5,02 kW
6,17 kW
04
14
24
26
42
52
6,16 kW
7,77 kW
62
9,51 kW 11,10 kW
10,71 kW 14,00 kW
KAZETOVÉ - SKYSTAR SK (4-rúrkové)
2,33 kW
3,03 kW
2,70 kW
3,46 kW
3,34 kW
4,40 kW
3,93 kW
3,35 kW
34
36
3,81 kW
4,95 kW
4,53 kW
3,79 kW
44
54
6,34 kW
9,10 kW
7,71 kW
11,00 kW
56
8,77 kW
8,56 kW
64
66
8,89 kW 10,20 kW
12,70 kW 9,80 kW
KAZETOVÉ - COANDA CCN (2-rúrkové)
13
23
1,50 kW
1,93 kW
2,37 kW
2,86 kW
33
14
3,34 kW
4,02 kW
1,74 kW
2,10 kW
24
34
2,57 kW
3,12 kW
4,02 kW
4,77 kW
KAZETOVÉ - COANDA CCN (4-rúrkové)
13 + 1
23 + 1
1,50 kW
1,47 kW
2,37 kW
2,35 kW
13 + 2
23 + 2
1,50 kW
2,23 kW
2,37 kW
3,47 kW
33 + 1
14 + 1
24 + 1
34 + 1
3,34 kW
3,30 kW
1,74 kW
1,47 kW
2,57 kW
2,35 kW
4,02 kW
3,30 kW
33 + 2
-
-
-
3,34 kW
4,86 kW
-
-
-
NÁSTENNÉ - CARISMA FLY (2-rúrkové)
1
1,87 kW
2,57 kW
2
2,18 kW
3,16 kW
3
3,03 kW
3,99 kW
4
3,81 kW
5,20 kW
PRÍSLUŠENSTVO
● Regulačné ventily (dvojcestné / trojcestné) ZAP/VYP
s termopohonom 230V
● Elektrické vykurovanie
● Drôtové ovládanie
● Relé pre ovládanie master/slave
● Špeciálny elektrostatický filter CRYSTALL
● Infraovládanie
● Sabianet ovládanie cez PC
● Digitálne ovládanie (max. 60 fancoilov)
● Bezdrôtové ovládanie WIFI FreeSabiana
● Krycie panely
● Potrubné nástavce
● Podstavce, mriežka medzi podstavce
● Klapka na čerstvý vzduch
● Čerpadlo kondenzátu
● Prívod čerstvého vzduchu
(1) vzduch 27°C/19°C (suchá/mokrá teplota), chladiaca voda 7/12°C; (2) vzduch 20°C, vykurovacia voda 50°C, prietok vody ako pri chladení; (3) vzduch 20°C, vykurovacia voda 70/60°C; (4) vzduch 20°C, vykurovacia voda 65/55°C; (5) vzduch 20°C, vykurovacia voda 60/50°C; výkony udané pre maximálne otáčky,
pre modely MAESTRO MT parametre uvedené s ESP=0Pa; +1 = doplnkový 1-radový výmenník; +2 = doplnkový 2-radový výmenník
30
3548_cennik_Airwell+Vortice_SK_Klimavex.indd 33
6. 6. 2013 15:25:49
Download

Untitled - KLIMAVEX as