Katalóg výrobkov
2010
Personálna klimatizácia
Priemyselná klimatizácia
Vodné systémy
Obsah
KTL-AP-0510-01-SK
Personálna klimatizácia Airwell - DC INVERTER
Elektrické špecifikácie jednotiek
Nástenné jednotky
Parapetno-podstropné jednotky
Kazetové jednotky
Potrubné jednotky
Multisplit systémy
Mini VRF multisplit systémy
DC INVERTER, FIX SPEED
DAKOTA WDI DCI, HIWELL HAD DCI
PHOENIX PNX0 DCI, FLORIDA FLO DCI
LOUISIANA XLF DCI
CALIFORNIA SX DCI, BEWELL FBD DCI
NEVADA CK, CKD DCI
INWELL DLF DCI
DLS DCI, CAPWELL CD DCI
DUO, TRIO DAKOTA DCI
DUO, YAZ 3 (TRIO), YAZ 4 (QUATTRO) DCI
MVi
5
6
7
7
8
9
9
10
11
11
12
Personálna klimatizácia Airwell - FIX SPEED
Nástenné jednotky
Parapetno-podstropné jednotky
StĎpové jednotky
Kazetové jednotky
Potrubné jednotky
Vonkajšie jednotky - vodou chladené
Multisplit systémy
Mobilné jednotky
Okenné jednotky
Vodou chladené parapetné jednotky
HGF, HIWELL HAF
PRIME, FLORIDA FLO N
CALIFORNIA SX N
BEWELL FBF
SAF
NEVADA CKF
DLS, CAPWELL CD
GC AO N
DUO N
AELY, AELIA A
MAY
CAO
13
14
15
16
16
17
18
19
19
20
20
20
Personálna klimatizácia Panasonic - INVERTER
Nástenné jednotky
Kazetové jednotky
Potrubné jednotky
Podstropné jednotky
Multisplit systémy
Mini VRF multisplit systémy
UE, RE, HKEA
ETHEREA E, ETHEREA XE
DB4
DD3
DD2
DTE
FREE MULTI (CU-2, CU-3, CU-4)
FS MULTI
21
22
23
23
24
24
25
26
Personálna klimatizácia Panasonic - FIX SPEED
Nástenné jednotky
Príslušenstvo
UW, PW
KLIMATIZÁCIA AIRWELL, PANASONIC
27
28
X AR
X AO
HAN
RT4D
RTL / RTH, RTCL / RTCH
DKA / DNA (1 chladiaci okruh)
DKA / DNA (2 chladiace okruhy)
AQVC R410A (2 chladiace okruhy)
VLC R410A (2 chladiace okruhy)
AQTC R410A (2 chladiace okruhy)
HRW
PR, TR
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Priemyselná klimatizácia
Vertikálne jednotky vzduchom chladené
Vertikálne jednotky vodou chladené
Rooftopy
Potrubné split systémy
Kondenzaþné jednotky
Vodou chladené tepelné þerpadlá
Vzduchotechnické stavebnicové jednotky
Vodné systémy
41
Vzduchom chladené chladiþe-tepelné þerpadlá MQH R410A
AQL / AQH R410A, AQVL / AQVH R410A 41-42
VLS / VLH R410A
43
AQTL / AQTH R410A
44
AQCL / AQCH R407C
45
SLS R134a
46
Vzduchom chladené chladiþe vody
SLS R134a HE
47
CWP / CWP-HP / CWP-RC R407C
48
Vodou chladené chladiþe - tepelné þerpadlá
RWC / RWR R407C
49
Vodou chladené chladiþe vody
SWS / SWR R134a
50
HPT
51
Oddelený hydromodul
AWC, AHC, AWN, AHN
52-53
Parapetno-podstropné fancoily
VHF, VH2N
54
Potrubné fancoily
KCO, K OG
55
Kazetové fancoily
XLM OG
56
Nástenné fancoily
LOKÁLNE OVLÁDANIE
56
Regulácia
CENTRÁLNE OVLÁDANIE (AQUANET)
56
Údaje a obrázky v katalógu majú informatívny charakter. Zmena obrázkov a údajov je vyhradená. Aktuálne informácie na www.airwell.sk.
Poznámky
Obchodné zastúpenie
Kompaktné jednotky (mobilné a stacionárne jednotky)
Pri kompaktných zariadeniach, je kondenzaþná aj výparníková þasĢ umiestnená spolu. Pri chladení vzniká v kondenzaþnej þasti teplo, ktoré je potrebné
odviesĢ mimo miestnosĢ.
Mobilné (prenosné) jednotky
Odvod tepla z kondenzátora sa rieši ohybnou hadicou (je súþasĢou zariadenia), ktorá sa zvyþajne vyvedie von buć otvoreným oknom alebo cez otvor v
stene. V prípade väþších výkonov majú mobilné jednotky oddelený kondenzátor, ktorý sa montuje do exteriéru. Kompresor ostáva vo vnútornej
jednotke.
Okenné jednotky
Tieto jednotky sa inštalujú pevne do okna alebo na parapet. Vnútorný aj vonkajší ventilátor sú poháĖané jedným motorom. VeĐmi þasto sa používajú na
chladenie telekomunikaþných domþekov, ktoré nevyžadujú celoroþné chladenie.
Zariadenia typu split a multisplit (stacionárne jednotky)
U delených zariadení tzv. „split“ resp. „multisplit“ (oznaþenie odvodené z anglického „to split“ – rozdeliĢ) sa teplo odvádza do vonkajšej þasti. Typ „split“
sa skladá z jednej vonkajšej a jednej vnútornej jednotky, priþom jednotky „multisplit“ umožĖujú na jednu vonkajšiu jednotku napojiĢ niekoĐko vnútorných.
Výhodou týchto jednotiek voþi kompaktným je nižšia hluþnosĢ, kećže kompresor sa nachádza mimo obsluhovaný priestor. Vnútorné jednotky môžu byĢ
v rôznom vyhotovení:
Nástenné jednotky
Je najþastejším a cenovo najdostupnejším riešením klimatizovania priestorov stacionárnymi zariadeniami. Môžu byĢ vybavené špeciálnou filtráciou,
napr. jednotky Airwell PNX0 sú vybavené filtráciou AirCare, ktorá obsahuje aktívny uhlíkový filter, elektrostatický filter a ionizátor, ktorý produkuje
negatívne ióny a robí tak vzduch þerstvejším. Jednotky Panasonic RE sú štandardne vybavené filtrom Super Alleru-buster, ktorý zachytáva alergény,
vírusy a baktérie. Extrémne úþinným spôsobom filtrácie vzduchu s integrovanou práþkou vzduchu sú vybavené jednotky Panasonic Etherea a to Patrol
senzorom v kombinácii s E-ion+ ionizáciou.
Parapetno-podstropné jednotky
Sú vhodné pre obdĎžnikové miestnosti a ako riešenie s vyšším komfortom. Vnútornú jednotku je možné umiestniĢ na parapet alebo pod strop, priþom
vćaka dvom motorizovaným výfukovým klapkám (Airwell SX) a tak dokonalej distribúcii vzduchu do obsluhovaného priestoru, poskytujú užívateĐovi
vyšší komfort.
Kazetové jednotky
Používajú sa vo vyšších miestnostiach s kazetovým stropom. PodĐa poþtu klapiek môžu byĢ jednovýfukové, dvojvýfukové a štvorvýfukové.
Potrubné (kanálové) jednotky
Používajú sa v prípade požiadavky skrytého umiestnenia. Tieto jednotky sa napájajú na VZT potrubie, priþom vzduch je do obsluhovaného priestoru
vyfukovaný cez distribuþné prvky.
Jednotky „DC inverter“ (variabilné otáÿky)
Zariadenia s oznaþením DC inverter obsahujú kompresor s jednosmerným el. napájaním, ktorý má premenlivé otáþky a tak je možné plynule regulovaĢ
výkon zariadenia. Výhody DCI oproti fix speed: úspora spotreby energie; zdokonalená prevádzka v režime vykurovania až do -15°C; rýchlejšie
dosiahnutie teplotného komfortu, predplnená dávka chladiva na maximálnu vzdialenosĢ (okrem modelov GC Z), elektrický expanzný ventil, redukcia
hluþnosti, vysoké hodnoty EER / COP (koeficient úþinnosti pri chladení / vykurovaní). Teplotná fluktuácia v rozsahu ± 0,5°C.
Jednotky „fix-speed“ (pevné otáÿky)
Tieto jednotky pracujú na konštantných otáþkach kompresora, priþom samotná regulácia výkonu sa vykonáva zapínaním a vypínaním kompresora.
Teplotná fluktuácia je v rozsahu ± 1°C.
Celoroÿný systém KP5
Toto príslušenstvo umožĖuje jednotkám fix-speed chladiĢ až do -10°C. Regulácia prebieha zapínaním / vypínaním ventilátora vonkajšej jednotky na
základe kondenzaþného tlaku.
www.airwell.sk
ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE JEDNOTIEK -
Záruka 36 mesiacov
DCI (komfort)
ISTENIE*
Veđkosģ jednotky
Elektrické napájanie
WDI DCI, HAD DCI,
PNX0 DCI, XLF DCI
SX DCI, FBD DCI
CK, CKD DCI
DLF DCI
DLS, CD DCI
DUO
YAZ 3 (TRIO)
YAZ 4 (QUATTRO)
25A
7 DCI
1/230/50 Hz
10A
-
-
-
-
16A
9,12 DCI
1/230/50 Hz
16A
16A
16A
16A
-
16A
25A
18,21 DCI
1/230/50 Hz
20A
20A
20A
20A
20A
16A**
25A
24,30 DCI
1/230/50 Hz
20A
20A
20A
20A
20A
-
-
36 DCI
1/230/50 Hz
-
25A
25A
-
25A
-
-
43, 45 DCI
1/230/50 Hz
-
32A
32A
-
32A
-
-
60 DCI
1/230/50 Hz
-
32A
-
-
32A
-
-
* - istiþ s motorickou charakteristikou (C, D); ** - len pre DUO 50 DCI
PRIEREZY KÁBLOV
Veđkosģ jednotky
Prívod el. napájania
Elektrické napájanie
Napájací kábel
Komunikácia
Funkcie káblov
Prepojovací kábel
Funkcie káblov
ST
3 x 1,5 mm2
fáza, nula, zem
4 x 1,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
18, 21
ST
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
4 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
24, 30
ST alebo GC
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
4 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem, komunikácia
36
GC
3 x 4 mm2
fáza, nula, zem
3 x 2,5 mm2 + 2 x 0,75 mm2
fáza, nula, zem + 2 x komunikácia
43, 60
GC
3 x 6 mm2
fáza, nula, zem
3 x 2,5 mm2 + 2 x 0,75 mm2
fáza, nula, zem + 2 x komunikácia
DUO
GC
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
2 x (4 x 1,5 mm2)
2 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
YAZ 3 (TRIO)
GC
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
3 x (4 x 1,5 mm2)
3 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
YAZ 4 (QUATTRO)
GC
3 x 2,5 mm2
fáza, nula, zem
4 x (4 x 1,5 mm2)
4 x (fáza, nula, zem, komunikácia)
7, 9, 12
ST - vnútorná jednotka, GC - vonkajšia jednotka
Údaje sú informatívne. Za správny návrh prierezu kábla zodpovedá inštalaþná firma. Je potrebné braĢ do úvahy dĎžku kábla, teploty okolia a iné.
ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE JEDNOTIEK -
FIX SPEED (komfort)
ISTENIE*
Veđkosģ jednotky
Elektrické napájanie
HGF, HAF, PRIME
FLO N
SX N, FBF
CKF
DLS
CD
7
1/230/50 Hz
10A
-
-
-
-
-
-
9, HAF12, 12C
1/230/50 Hz
10A
-
10A
10A
-
-
16A
DUO N
12
1/230/50 Hz
16A
-
16A
16A
-
-
16A
14, 15, 17, 18
1/230/50 Hz
16A
-
16A
16A
20A
-
30A
18 T
3/ 00/50 Hz
3/400/50
-
-
6
6A
6
6A
0
10A
-
-
21, 24
1/230/50 Hz
20A
-
20A
20A
20A
-
30A
24 T
3/400/50 Hz
10A
-
10A
10A
10A
-
-
30
1/230/50 Hz
-
25A
25A
25A
25A
-
-
30 T
3/400/50 Hz
-
16A
16A
16A
16A
-
-
36, 37
1/230/50 Hz
-
25A
-
25A
25A
-
-
36 T, 37 T
3/400/50 Hz
-
16A
16A
16A
16A
-
-
44 T, 45 T, 47 T
3/400/50 Hz
-
-
20A
20A
20A
-
-
055, 60 T
3/400/50 Hz
-
-
25A
-
-
25A
-
* - istiþ s motorickou charakteristikou (C, D); tabuĐka neobsahuje modely GC AO N
PRIEREZY KÁBLOV (1~230V/50Hz)
Elektrické napájanie
¬ Model
Prepojovací kábel
modely "len
chladenie"
Funkcie
káblov
Komunikácia
Prepojovací kábel
modely "tepelné
ÿerpadlo"
Prívod el. napájania
Napájací kábel
Funkcie
káblov
7, 9, 12, 14, 15
ST
3 x 1,5 mm2
fáza, nula, zem
4 x 1,5 mm2
zem, nula,
kompresor (4), ventilátor (6)
5 x 1,5 mm
+ 2 x 0,5 mm2 (OCT)
zem, nula, kompresor (4),
reverzný ventil (5), ventilátor (6)
18, 24
GC
3 x 2,5 mm
2
fáza, nula, zem
5 x 2,5 mm2
zem, (L) fáza, nula,
kompresor (4), ventilátor (6)
6 x 2,5 mm2
2
+ 2 x 0,5 mm (OCT)
zem, (L) fáza, nula, kompresor (4),
reverzný ventil (5), ventilátor (6)
30, 36
GC
3 x 4 mm
fáza, nula, zem
5 x 2,5 mm2
zem, (L) fáza, nula,
kompresor (4), ventilátor (6)
6 x 2,5 mm2
2
+ 2 x 0,5 mm (OCT)
zem, (L) fáza, nula, kompresor (4),
reverzný ventil (5), ventilátor (6)
DUO 9.9 - 12.12 NRC
GC
3 x 2,5 mm
2
fáza, nula, zem
2 x (5 x 1,5 mm2)
2 x (zem, (L) fáza, nula,
kompresor (4), ventilátor (6))
2 x (6 x 1,5 mm2)
2 x (zem, (L) fáza, nula, kompresor (4),
reverzný ventil (5), ventilátor (6))
DUO 18.18, 24.24NRC
GC
3 x 2,5 mm
2
fáza, nula, zem
2 x (5 x 2,5 mm2)
2 x (zem, (L) fáza, nula,
kompresor (4), ventilátor (6))
2 x (6 x 2,5 mm )
Funkcie
káblov
Prepojovací kábel
modely "len
chladenie"
Funkcie
káblov
2
2
2
Funkcie káblov
2 x (zem, (L) fáza, nula, kompresor (4),
reverzný ventil (5), ventilátor (6))
PRIEREZY KÁBLOV (3~400V/50Hz)
Elektrické napájanie
¬ Model
Prívod el. napájania
Napájací kábel
Komunikácia
Prepojovací kábel
modely "tepelné
ÿerpadlo"
2
Funkcie káblov
18 T - 24 T
GC
5 x 1,5 mm2
3 x fáza, nula, zem
5 x 1,5 mm2
zem, (L) fáza, nula,
kompresor (4), ventilátor (6)
6 x 1,5 mm
+ 2 x 0,5 mm2 (OCT)
zem, (L) fáza, nula, kompresor (4),
reverzný ventil (5), ventilátor (6)
30 T
GC
5 x 2,5 mm
2
3 x fáza, nula, zem
5 x 1,5 mm2
zem, (L) fáza, nula,
kompresor (4), ventilátor (6)
6 x 1,5 mm2
2
+ 2 x 0,5 mm (OCT)
zem, (L) fáza, nula, kompresor (4),
reverzný ventil (5), ventilátor (6)
36 T - 60 T
GC
5 x 2,5 mm
2
3 x fáza, nula, zem
5 x 2,5 mm2
zem, (L) fáza, nula,
kompresor (4), ventilátor (6)
6 x 2,5 mm2
+ 2 x 0,5 mm2 (OCT)
zem, (L) fáza, nula, kompresor (4),
reverzný ventil (5), ventilátor (6)
V zátvorkách sú udané názvy pripojovacích svoriek daného komponentu; tabuĐka neobsahuje modely GC AO N.
ST - vnútorná jednotka, GC - vonkajšia jednotka; OCT- kábel na pripojenie OCT snímaþa merajúceho teplotu výmenníka vonkajšej jednotky. PodĐa tejto teploty sa riadi odmrazovací cyklus.
Údaje sú informatívne. Za správny návrh prierezu kábla zodpovedá inštalaþná firma. Je potrebné braĢ do úvahy dĎžku kábla, teploty okolia a iné.
5
www.airwell.sk
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
Záruka 36 mesiacov
DAKOTA WDI DCI
Tepelné þerpadlo.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
+10 C až 46 C
- vykurovanie
do -15 C
GC RC DCI
ST WDI DCI
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci Vykurovací
Energetická
Vnútorná výkon /
výkon /
trieda
jednotka príkon (1) príkon (2)
(1) / (2)
[kW]
[kW]
ST WDI 7 DCI
GC 7 RC DCI
ST WDI 9 DCI
GC 9 RC DCI
ST WDI 12 DCI
GC 12 RC DCI
ST WDI 18 DCI
GC 18 RC DCI
2/
0,58
2,5 /
0,73
3,5 /
1,07
5/
1,56
2,5 /
0,75
2,8 /
0,99
3,6 /
1,08
5,3 /
1,55
A/C
A/D
A/C
A/B
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
30 / 33 / 36
54
32 / 35 / 39
54
29 / 33 / 39
55
34 / 41 / 44
53
680 x 250 x 185
760 x 545 x 245
680 x 250 x 185
760 x 545 x 245
840 x 250 x 185
760 x 545 x 245
900 x 295 x 205
795 x 610 x 290
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 10
10 / 6
15 / 10
10 / 6
15 / 10
12 / 6
15 / 10
Hmotnosģ
[kg]
7
35
7
36
8
37
11
38
Jednotková
cena bez DPH
Cena za split
bez DPH
173 €
601 €
177 €
622 €
199 €
641 €
233 €
959 €
774 €
799 €
840 €
1 192 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
HIWELL HAD DCI
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie (modely 7-12)
Tepelné þerpadlo.
Vysokoúþinná filtrácia (Nm fotokatalycký a Biantibakteriálny filter).
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Plochý lesklý predný panel.
Podsvietený displej.
Zrkadlový dizajn.
ST HAD DCI
+10 C až 46 C
- chladenie (modely 18-24)
-10 C až 46 C
- vykurovanie
do -15 C
GC RC DCI
NOVINKA 2010
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci Vykurovací
Energetická
Vnútorná výkon /
výkon /
trieda
jednotka príkon (1) príkon (2)
(1) / (2)
[kW]
[kW]
ST HAD 007 DCI
GC 7 RC DCI
ST HAD 009 DCI
GC 9 RC DCI*
ST HAD 009 DCI
GCD 009 DCI*
ST HAD 012 DCI
GC 12 RC DCI**
ST HAD 012 DCI
GCD 012 DCI**
ST HAD 018 DCI
GC 18 DCI***
ST HAD 024 DCI
GC 24 DCI Z
2,2 /
0,65
2,5 /
0,73
2,5 /
0,78
3,5 /
1
3,5 /
1,09
5/
1,46
6,8 /
2,25
2,2 /
0,61
2,5 /
0,69
2,5 /
0,69
3,5 /
0,97
3,5 /
0,97
6/
1,66
7,6 /
2,35
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
B/C
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST alebo GC
27 / 32 / 36
54
29 / 35 / 39
54
29 / 35 / 39
55
28 / 34 / 40
55
28 / 34 / 40
56
34 / 39 / 44
53
38 / 43 / 48
56
680 x 250 x 188
760 x 545 x 245
680 x 250 x 188
760 x 545 x 245
680 x 250 x 188
760 x 545 x 245
840 x 250 x 188
760 x 545 x 245
840 x 250 x 188
760 x 545 x 245
1060 x 295 x 221
795 x 610 x 290
1060 x 295 x 221
950 x 835 x 340
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 10
10 / 6
15 / 10
10 / 6
15 / 10
10 / 6
15 / 10
10 / 6
15 / 10
12 / 6
30 / 10
16 / 10
30 / 15
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
* - v rámci dostupnosti môže byĢ použitá GCD 009 DCI namiesto GC 9 RC DCI, modely GCD môžu chladiĢ do 0°C
** - v rámci dostupnosti môže byĢ použitá GCD 012 DCI namiesto GC 12 RC DCI, modely GCD môžu chladiĢ do 0°C
*** - v rámci dostupnosti môže byĢ použitá GC YBD 018 DCI namiesto GC 18 DCI
Model 024 dostupný od 07/10.
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
6
Hmotnosģ
[kg]
7
35
7
36
7
31
8
37
8
32
15
39
15
64,5
Jednotková
cena bez DPH
226 €
612 €
230 €
622 €
230 €
641 €
247 €
641 €
247 €
664 €
398 €
942 €
448 €
1 472 €
Cena za split
bez DPH
838 €
852 €
871 €
888 €
911 €
1 340 €
1 920 €
www.airwell.sk
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
Záruka 36 mesiacov
PHOENIX PNX0 DCI, FLORIDA FLO DCI
Tepelné þerpadlo.
Vysokoúþinná filtrácia AirCare*.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Plochý lesklý predný panel (PNX0).
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-10 C až 46 C
ST PNX0 DCI
- vykurovanie
do -15 C
GC DCI
ST FLO 30 DCI
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST PNX0 09 DCI
GC 9 DCI
ST PNX0 12 DCI
GC 12 DCI
ST PNX0 18 DCI
GC 18 DCI**
ST PNX0 21 DCI
GC 21 DCI
ST PNX0 24 DCI
GC 24 DCI Z
ST FLO 30 DCI
GCD 030 DCI
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
Energetická
výkon /
trieda
príkon (2)
(1) / (2)
[kW]
2,5 /
0,595
3,5 /
0,99
5/
1,46
6/
1,99
6,8 /
2,26
7,8 /
2,59
3,4 /
0,81
4,3 /
1,125
6/
1,66
6,5 /
1,9
7,05 /
2,18
8,5 /
2,65
A/A
A/A
A/A
B/B
B/C
B/C
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST alebo GC
1~230V / 50Hz
ST alebo GC
26 / 30 / 39
51
26 / 32 / 40
52
34 / 39 / 43
53
34 / 40 / 45
55
38 / 43 / 47
56
44 / 48 /51
58
810 x 285 x 210
795 x 610 x 290
810 x 285 x 210
795 x 610 x 290
1060 x 295 x 221
795 x 610 x 290
1060 x 295 x 221
846 x 690 x 325
1060 x 295 x 221
950 x 835 x 340
1200 x 340 x 236
950 x 835 x 340
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 10
10 / 6
20 / 10
12 / 6
30 / 10
12 / 6
30 / 10
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
Hmotnosģ
[kg]
11,5
38
11,5
38
15
39
15
46
15
64,5
18,5
66
Jednotková
cena bez DPH
271 €
649 €
276 €
657 €
368 €
942 €
416 €
1 110 €
450 €
1 472 €
544 €
1 460 €
Cena za split
bez DPH
920 €
933 €
1 310 €
1 526 €
1 922 €
2 004 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
*Filtrácia Aircare: Aktívny uhlíkový filter + Elektrostatický filter + Ionizácia (bipolárny sterionizér)
** - v rámci dostupnosti môže byĢ použitá GC YBD 018 DCI namiesto GC 18 DCI
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
LOUISIANA XLF DCI
Tepelné þerpadlo.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
4 automatické výfukové klapky.
Extrémne štíhla jednotka (len 16cm).
Premenlivé farebné LED osvietenie.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-10 C až 46 C
- vykurovanie
do -15 C
GC DCI
ST XLF DCI
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST XLF 9 DCI
GC 9 DCI
ST XLF 12 DCI
GC 12 DCI
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
2,5 /
0,658
3,5 /
1,09
Vykurovací
Energetická
výkon /
trieda
príkon (2)
(1) / (2)
[kW]
2,5 /
0,625
3,5 /
0,97
A/A
A/A
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
32 / 35 / 38
51
33 / 36 / 39
52
570 x 570 x 160
795 x 610 x 290
570 x 570 x 160
795 x 610 x 290
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 10
10 / 6
20 / 10
Hmotnosģ
[kg]
13,5
38
14
38
Jednotková
cena bez DPH
421 €
649 €
428 €
657 €
Cena za split
bez DPH
1 070 €
1 085 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
OBJEDNAJTE SI MOTÍV NA PREDNÝ PANEL, PODĐA VAŠICH POŽIADAVIEK
Len 20 EUR*
* - cena uvedená netto bez DPH
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
7
www.airwell.sk
PARAPETNO-PODSTROPNÉ JEDNOTKY Tepelné þerpadlo.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatické horizontálne
a vertikálne výfukové klapky.
Klimatizovanie dvoch
miestností súþasne (voliteĐne).
Záruka 36 mesiacov
CALIFORNIA SX DCI
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-10 C až 46 C
- vykurovanie
do -15 C
GC DCI
ST SX DCI
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia Vnútorná
jednotka jednotka
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
ST SX 9 DCI
GC 9 DCI
ST SX 12 DCI
GC 12 DCI
ST SX 18 DCI
GC 18 DCI*
ST SX 21 DCI
GC 21 DCI
ST SX 24 DCI
GC 24 DCI Z
ST SX 30 DCI
GCD 030 DCI
2,5 /
0,63
3,5 /
1,0
5/
1,65
5,6 /
1,85
6,8 /
2,24
7,5 /
2,49
Vykurovací
Energetická
výkon /
trieda
príkon (2)
(1) / (2)
[kW]
3,3 /
0,92
4,2 /
1,23
5,8 /
1,69
6,3 /
1,83
7,6 /
2,11
8,7 /
2,55
A/B
A/B
B/B
B/B
B/A
B/B
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST alebo GC
1~230V / 50Hz
ST alebo GC
35 / 37 / 39
51
38 / 41 / 45
52
45 / 48 / 51
53
45 / 51 / 53
55
49 / 53 / 56
56
46 / 51 / 54
58
820 x 630 x 190
795 x 610 x 290
820 x 630 x 190
795 x 610 x 290
1200 x 630 x 190
795 x 610 x 290
1200 x 630 x 190
846 x 690 x 325
1200 x 630 x 190
950 x 835 x 340
1200 x 630 x 190
950 x 835 x 340
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 10
10 / 6
20 / 10
12 / 6
30 / 10
12 / 6
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
Hmotnosģ
[kg]
21
38
22
38
30
39
31
46
32
64,5
32
66
Jednotková
cena bez DPH
444 €
702 €
445 €
710 €
577 €
1 017 €
628 €
1 199 €
671 €
1 590 €
687 €
1 577 €
Cena za split
bez DPH
1 146 €
1 155 €
1 594 €
1 827 €
2 261 €
2 264 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka; * - v rámci dostupnosti môže byĢ použitá GC YBD 018 DCI namiesto GC 18 DCI
Voliteđné príslušenstvo
Krycí panel (skrytie potrubia pri inštalácii pod strop)
Regulaÿná klapka (obsluha dvoch miestností)
SX 9 DCI
SX 12 DCI
SX 18 DCI
SX 21 DCI
SX 24 DCI
SX 30 DCI
Ɣ
Ɣ
-
Ɣ
Ɣ
-
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Cena
bez DPH
26 €
31 €
262 €
262 €
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
PARAPETNO-PODSTROPNÉ JEDNOTKY -
BEWELL FBD DCI
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Tepelné þerpadlo.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
Manuálne výfukové klapky.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
-10 C až 46 C
- vykurovanie
do -15 C
ST FBD DCI
GC 43 DCI
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia Vnútorná
jednotka jednotka
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
ST FBD 036 DCI
GCD 036 DCI
ST FBD 045 DCI
GC 43 DCI
9,9 /
3,52
12,5 /
4,15
Vykurovací
Energetická
výkon /
trieda
príkon (2)
(1) / (2)
[kW]
10,7 /
3,56
13,6 /
4,5
C/D
B/D
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
41 / 45 / 47
57
42 / 45 / 47
56
1285 x 660 x 206
900 x 970 x 350
1670 x 680 x 244
900 x 1255 x 375
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
16 / 10
70 / 30
19 / 10
70 / 30
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
8
Hmotnosģ
[kg]
34
76
52
110
Jednotková
cena bez DPH
716 €
2 254 €
903 €
3 410 €
Cena za split
bez DPH
2 970 €
4 313 €
www.airwell.sk
KAZETOVÉ JEDNOTKY -
NEVADA CK, CKD DCI
600 x 600 mm
Tepelné þerpadlo.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatické výfukové klapky.
Zabudované þerpadlo kondenzátu (1m).
Záruka 36 mesiacov
900 x 900 mm
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-10 C až 46 C
- vykurovanie
do -15 C
ST CK DCI
GC DCI
ST CKD DCI
PANEL NIE JE SÚþASĢOU BALENIA KAZETY.
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia Vnútorná
jednotka jednotka
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
ST CK 9 DCI
GC 9 DCI
ST CK 12 DCI
GC 12 DCI
ST CK 18 DCI
GC 18 DCI*
ST CK 21 DCI
GC 21 DCI
ST CK 24 DCI
GC 24 DCI Z
ST CKD 030 DCI
GCD 030 DCI
ST CKD 036 DCI
GCD 036 DCI
ST CKD 045 DCI
GC 43 DCI
2,5 /
0,59
3,5 /
0,96
5/
1,55
5,8 /
1,92
6,8 /
2,41
8/
2,49
9/
3,1
12,1 /
4,4
3,2 /
0,8
4,2 /
1,16
5,8 /
1,6
6,8 /
2,11
7,3 /
2,27
9/
2,49
10,3 /
3,43
13,5 /
4,8
Energetická
trieda
(1) / (2)
A/A
A/A
A/A
B/C
C/C
A/A
C/D
D/D
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST alebo GC
1~230V / 50Hz
ST alebo GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
26 / 29 / 32
51
28 / 31 / 34
52
30 / 33 / 36
53
33 / 37 / 41
55
35 / 39 / 43
56
40 / 42 / 44
58
40 / 42 / 44
57
43 / 47 / 53
56
575 x 219 x 575
795 x 610 x 290
575 x 219 x 575
795 x 610 x 290
575 x 270 x 575
795 x 610 x 290
575 x 270 x 575
846 x 690 x 325
575 x 270 x 575
950 x 835 x 340
840 x 300 x 840
950 x 835 x 340
840 x 300 x 840
900 x 970 x 350
840 x 300 x 840
900 x 1255 x 375
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
25 / 10
10 / 6
25 / 10
12 / 6
30 / 10
12 / 6
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
70 / 30
19 / 10
70 / 30
Hmotnosģ
bez panelu
[kg]
Jednotková
cena bez DPH
521 €
702 €
530 €
710 €
588 €
1 017 €
599 €
1 199 €
610 €
1 590 €
1 101 €
1 577 €
1 162 €
2 254 €
1 169 €
3 410 €
12,9
38
12,9
38
15,2
39
15,2
46
15,5
64,5
32
66
32
76
32
110
Cena za split
bez DPH
1 223 €
1 240 €
1 605 €
1 798 €
2 200 €
2 678 €
3 416 €
4 579 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka; * - v rámci dostupnosti môže byĢ použitá GC YBD 018 DCI namiesto GC 18 DCI
Ku všetkým jednotkám je potrebné objednaģ aj dekoraÿný panel.
Voliteđné príslušenstvo
Dekoraÿnýý panel
625 x 625 x 40 mm (rastrový
p
(
ý strop)
p)
Dekoraÿný panel 725 x 725 x 40 mm (plný strop)
Dekoraÿný panel 955 x 955 x 58 mm
Cena
bez DPH
Hmotnosģ
CK 009 - 024 DCI
CKD 025 - 045 DCI
2,2 kgg
2,7 kg
6 kg
POTREBNÉ DOOBJEDNAġ
POTREBNÉ
É DOOBJEDNAġ
ġ
-
POTREBNÉ DOOBJEDNAġ
68 €
68 €
126 €
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
POTRUBNÉ JEDNOTKY -
INWELL DLF DCI
Tepelné þerpadlo.
Štandardná filtrácia, infraovládanie a prijímaþ.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
ESP = 30Pa (modely 9, 12).
ESP = 40Pa (modely 18-24).
MožnosĢ horizontálnej aj vertikálnej montáže.
Zabudované þerpadlo kondenzátu (1,2m).
MožnosĢ nasávania zozadu alebo zospodu.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-10 C až 46 C
- vykurovanie
do -15 C
GC DCI
ST DLF DCI
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia Vnútorná
jednotka jednotka
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
ST DLF 9 DCI
GC 9 DCI
ST DLF 12 DCI
GC 12 DCI
ST DLF 18 DCI
GC 18 DCI**
ST DLF 21 DCI
GC 21 DCI
ST DLF 24 DCI
GC 24 DCI Z
2,5 /
0,625
3,5 /
0,95
5/
1,52
6,1 /
1,88
7/
2,06
3,4 /
0,87
4,2 /
1,16
6/
1,73
6,6 /
1,73
7,45 /
2,1
Energetická
trieda
(1) / (2)
A/A
A/A
A/B
A/A
A/A
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery*
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST alebo GC
23 / 26 / 29
51
24 / 27 / 31
52
29 / 32 / 35
53
32 / 34 / 38
55
32 / 35 / 39
56
750 x 200 x 629
795 x 610 x 290
750 x 200 x 629
795 x 610 x 290
750 x 200 x 629
795 x 610 x 290
1050 x 200 x 629
846 x 690 x 325
1050 x 200 x 629
950 x 835 x 340
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
20 / 15
10 / 6
20 / 15
12 / 6
30 / 15
12 / 6
30 / 15
16 / 10
50 / 30
Hmotnosģ
[kg]
20
38
20
38
21
39
25
46
25
64,5
Jednotková
cena bez DPH
609 €
702 €
619 €
710 €
653 €
1 017 €
698 €
1 199 €
718 €
1 590 €
Cena za split
bez DPH
1 311 €
1 329 €
1 670 €
1 897 €
2 308 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka; * - hĎbka 629mm platí pre jednotku bez filtra (s filtrom je hĎbka zariadenia 640mm)
** - v rámci dostupnosti môže byĢ použitá GC YBD 018 DCI namiesto GC 18 DCI
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
9
www.airwell.sk
POTRUBNÉ JEDNOTKY -
Záruka 36 mesiacov
DLS DCI, CAPWELL CD DCI
Tepelné þerpadlo.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie a prijímaþ.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
ESP = 60Pa (modely DLS 18, 24).
ESP = 80Pa (model DLS 30).
ESP = 100Pa (modely DLS 36, 43).
ESP = 200Pa (model CD 60).
Spádovaná vaniþka na kondenzát (DLS).
Dvojitý radiálny ventilátor s vysokou úþinnosĢou (DLS).
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
ST DLS DCI
-10 C až 46 C
- vykurovanie
do -15 C
ST CD DCI
GC 43 DCI
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia Vnútorná
jednotka jednotka
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
5/
ST DLS 18 DCI
1,55
GC 18 DCI**
5,6 /
ST DLS 21 DCI
1,86
GC 21 DCI
ST DLS 24 DCI
4,00 kW
GC 24 DCI Z
7,5 /
ST DLS 30 DCI
2,49
GCD 030 DCI
10 /
ST DLS 36 DCI
3,33
GCD 036 DCI
ST DLS 43 DCI 12,5 /
4,17
GC 43 DCI
14 /
ST CD 60 DCI
4,2
GC 60 DCI
Vykurovací
Energetická
výkon /
trieda
príkon (2)
(1) / (2)
[kW]
6/
1,6
6,6 /
1,8
7,6 /
2,08
8,6 /
2,68
11,2 /
3,29
14 /
4,3
16 /
4,4
A/A
B/A
B/A
B/C
B/B
B/C
A/A
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)*
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST alebo GC
1~230V / 50Hz
ST alebo GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
34 / 37 / 42
53
34 / 37 / 43
55
38 / 43 / 47
56
40 / 44 / 48
58
47 / 49 / 52
57
47 / 49 / 52
56
50 / 55 / 58
58
790 x 256 x 749
795 x 610 x 290
790 x 256 x 749
846 x 690 x 325
790 x 256 x 749
950 x 835 x 340
790 x 256 x 749
950 x 835 x 340
854 x 297 x 816
900 x 970 x 350
854 x 297 x 816
900 x 1255 x 375
1350 x 400 x 640
900 x 1255 x 375
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max. vzdialenosģ
Hmotnosģ
/ prevýšenie
[kg]
[m]
12 / 6
30 / 15
12 / 6
30 / 15
16 / 10
50 / 25
16 / 10
50 / 25
16 / 10
70 / 30
19 / 10
70 / 30
19 / 10
70 / 30
29
39
29
46
29
64,5
31
66
33
76
33
110
75
110
Jednotková
cena bez DPH
701 €
1 017 €
702 €
1 199 €
722 €
1 590 €
746 €
1 577 €
826 €
2 254 €
894 €
3 410 €
1 190 €
3 432 €
Cena za split
bez DPH
1 718 €
1 901 €
2 312 €
2 323 €
3 080 €
4 304 €
4 622 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka; * - pre modely 18-30 Lp udané v 1,4m; ** - v rámci dostupnosti môže byĢ použitá GC YBD 018 DCI namiesto GC 18 DCI
Voliteđné príslušenstvo
Výfuk do potrubia
(výfukové plénum Ø 200mm)
Výparník v tvare V
Vćaka inovatívnemu dizajnu výparníka,
majú jednotky kompaktné rozmery.
DLS 18, 21 DCI
DLS 24 DCI
DLS 30 DCI
DLS 36 DCI
DLS 43 DCI
CD 60 DCI
Ɣ
-
Ɣ
-
Ɣ
-
Ɣ
Ɣ
-
Vzduchový filter
Filter je možné jednoducho vybraĢ
vyklopením alebo vysunutím.
83 €
96 €
Ventilátor z ABS plastu
Tieto ventilátory zabezpeþujú nízku
hluþnosĢ a vysoký vzduchový výkon.
30/10m
50/25m
70/30m
Inštalaþná výška 260, 300 mm
Nízka inštalaþná výška umožĖuje
inštaláciu do všetkých stropov.
Vaniþka na kondenzát
Špeciálna vaniþka na kondezát
s integrovaným spádovaním.
Extrémne vzdialenosti
Špiþková technológia umožĖuje
extrémne vzdialenosti a prevýšenia.
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
10
Cena
bez DPH
www.airwell.sk
MULTISPLIT SYSTÉMY -
Záruka 36 mesiacov
DUO, TRIO DAKOTA DCI
Tepelné þerpadlo.
Predplnené chladivom na maximálnu vzdialenosĢ.
1 kompresor.
Automatický reštart.
Elektrické napájanie do vonkajšej jednotky.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
+10 C až 46 C
- vykurovanie
do -15 C
Kompatibilné s jednotkami:
- Dakota WDI DCI
- HAD DCI
DUO DAKOTA 38 DCI
(2 vnútorné jednotky)
TRIO DAKOTA 52 DCI
(3 vnútorné jednotky)
MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Jednotka
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
DUO DAKOTA
38 DCI
TRIO DAKOTA
52 DCI
3,9 /
1,14
5,2 /
1,6
Vykurovací
Energetická
výkon /
trieda
príkon (2)
(1) / (2)
[kW]
4,5 /
1,24
6,8 /
1,75
A/A
A/A
Elektrické
napájanie
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
Max. vzdialenosģ Max. prevýšenie
Hmotnosģ
(šírka x výška x hďbka)
celková /
medzi ST a ST/
[kg]
[mm]
na okruh [m]
ST a GC [m]
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Cena
bez DPH
53
795 x 610 x 290
30 / 25
5 / 10
38
2 x 10 / 6
1 089 €
56
846 x 690 x 325
35 / 25
5 / 15
48
3 x 12 / 6
1 460 €
POVOLENÉ KOMBINÁCIE VEĐKOSTÍ VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK (đubovođná kombinácia jednotiek WDI DCI, HAD DCI):
DUO DAKOTA
38 DCI
TRIO DAKOTA
52 DCI
1 vnútorná jednotka
7
9
12
-
-
-
-
2 vnútorné jednotky
7+7
7+9
7 + 12
9+9
9 + 12
-
-
1 vnútorná jednotka
7
9
12
-
-
-
-
2 vnútorné jednotky
7+7
7+9
7 + 12
9+9
9 + 12
12 + 12
-
3 vnútorné jednotky
7+7+7
7+7+9
7 + 7 + 12
7+9+9
7 + 9 + 12
9+9+9
9 + 9 + 12
Vnútorné jednotky môžu pracovaĢ len v jednom pracovnom režime súþasne (všetky sú v režime chladenia resp. režime vykurovania).
U jednotiek TRIO DAKOTA odporúþame napojiĢ aspoĖ 2 vnútorné jednotky.
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
MULTISPLIT SYSTÉMY -
DUO, YAZ 3, YAZ 4 DCI
Tepelné þerpadlo.
Predplnené chladivom na maximálnu vzdialenosĢ.
1 kompresor.
Automatický reštart.
Elektrické expanzné ventily.
Kompatibilné s jednotkami:
- PNX0 DCI, XLF DCI
- HAD 12, 18 (len YAZ 3, YAZ 4)
- SX DCI
- CK DCI
- DLF DCI, DLS DCI
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-10 C až 46 C
- vykurovanie
do -15 C
DUO 50 DCI
(2 vnútorné jednotky)
YAZ 3 DCI
(3 vnútorné jednotky)
YAZ 4 DCI
(4 vnútorné jednotky)
NOVINKA 2010
MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Jednotka
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
DUO
50 DCI
YAZ 3 DCI
(TRIO DCI)
YAZ 4 DCI
(QUATTRO DCI)
5/
1,47
7,35 /
2,24
8/
2,38
Vykurovací
Energetická
výkon /
trieda
príkon (2)
(1) / (2)
[kW]
6,2 /
1,67
9,2 /
2,31
9,8 /
2,36
A/A
A/A
A/A
Elektrické
napájanie
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
1~230V /
50Hz
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
53
Rozmery
Max. vzdialenosģ Max. prevýšenie
Hmotnosģ
(šírka x výška x hďbka)
celková /
medzi ST a ST/
[kg]
[mm]
na okruh [m]
ST a GC [m]
795 x 610 x 290
30 / 25
5 / 10
43
57
950 x 865 x 340
50 / 25
15 / 15
69
57
950 x 865 x 340
70 / 25
15 / 15
70
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
2 x 10 / 6
2 x 10 / 6
1 x 12 / 6
3 x 10 / 6
1 x 12 / 6
Cena
bez DPH
1 224 €
2 161 €
1 796 €
POVOLENÉ KOMBINÁCIE VEĐKOSTÍ VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK (đubovođná kombinácia jednotiek PNX0 DCI, XLF DCI, SX DCI, CK DCI, DLF DCI, DLS DCI):
DUO 50 DCI
YAZ 3 DCI
(TRIO DCI)
YAZ 4 DCI
(QUATTRO DCI)
1 vnútorná jednotka
9
12
-
-
-
-
-
2 vnútorné jednotky
9+9
9 + 12
-
12 + 12
-
-
-
-
1 vnútorná jednotka
9
12
18
-
-
-
-
-
-
2 vnútorné jednotky
9+9
9 + 12
9 + 18
12 + 12
12 + 18
-
-
3 vnútorné jednotky
9+9+9
9 + 9 + 12
9 + 9 + 18
9 + 12 + 12
9 + 12 + 18
12 + 12 + 12
12 + 12 + 18
-
1 vnútorná jednotka
9
12
18
-
-
-
-
-
2 vnútorné jednotky
9+9
9 + 12
9 + 18
12 + 12
12 + 18
-
-
3 vnútorné jednotky
9+9+9
9 + 9 + 12
9 + 9 + 18
9 + 12 + 12
9 + 12 + 18
12 + 12 + 12
12 + 12 + 18
-
4 vnútorné jednotky
9+9+9+9
9 + 9 + 9 + 12
9 + 9 + 9 + 18
9 + 9 + 12 + 12
9 + 9 + 12 + 18
9 + 12 + 12 + 12
9 + 12 + 12 + 18
12 + 12 + 12 + 12
Vnútorné jednotky môžu pracovaĢ len v jednom pracovnom režime súþasne (všetky sú v režime chladenia resp. režime vykurovania).
U jednotiek YAZ 3 odporúþame napojiĢ aspoĖ 2 vnútorné jednotky. U jednotiek YAZ 4 odporúþame napojiĢ aspoĖ 3 vnútorné jednotky.
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
11
www.airwell.sk
MINI VRF SYSTÉM -
Tepelné þerpadlo.
DC Inverter technológia.
Vysoké EER=4,0 a COP=4,21.
Automatický reštart.
Autodiagnostika.
Automatické adresovanie.
BeznapäĢové kontakty:
- noþný režim, clock kontakt
- generálny alarm
- obmedzenie výkonu
Pripojenie na BMS systém.
Kontrola správnosti náplne chladiva.
El. napájanie 1~230V/50Hz.
MVi (MINI VARIABLE INVERTER)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-10 C až 46 C
GC YAV 112 H
GC YAV 140 H
GC YAV 160 H
ST DLV
ST CKV
ST PNV
- vykurovanie
do -15 C
ST SXV
RC7
LWCS
NOVINKA 2010
ST DSV
ST KXV
VRF SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia jednotka
Záruka 36 mesiacov
LWC
GC YAV
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
Energetická
trieda
(1) / (2)
Istenie
[A]
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
Hmotnosģ
[kg]
Maximálny poÿet
vnútorných
jednotiek
Jednotková
cena bez DPH
11,2 / 2,8
14 / 4
15,5 / 4,4
12,5 / 2,97
16 / 3,9
18 / 4,5
A/A
A/A
A/A
40
40
40
16 / 10
16 / 10
19 / 10
950 x 1277 x 340
950 x 1277 x 340
950 x 1377 x 340
54 / 49*
55 / 50*
55 / 51*
150 / 50
150 / 50
150 / 50
120
125
130
6
8
9
4 704 €
5 523 €
6 135 €
Chladiaci
výkon
[kW]
Vykurovací
výkon
[kW]
Filtrácia
El. napájanie
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Hmotnosģ
[kg]
Externý statický
tlak
[Pa]
Jednotková
cena bez DPH
2,2
2,8
3,6
4,5
5,6
6,3
2,2
2,8
3,6
4,5
5,6
6,3
7,1
2,2
2,8
3,6
4,5
5,6
6,3
7,1
9,0
11,0
2,2
2,8
3,6
4,5
5,6
6,3
5,6
6,3
7,1
9,0
11,0
2,5
3,2
4,0
5,0
6,3
7,0
2,5
3,2
4,0
5,0
6,3
7,0
8,0
2,5
3,2
4,0
5,0
6,3
7,0
8,0
10,0
12,5
2,5
3,2
4,0
5,0
6,3
7,0
6,3
7,0
8,0
10,0
12,5
AQS*
AQS*
AQS*
AQS*
AQS*
AQS*
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
štd
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1
1~230V/50Hz.
230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
1~230V/50Hz.
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
16 / 10
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
16 / 10
16 / 10
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
16 / 10
12 / 6
16 / 10
16 / 10
16 / 10
16 / 10
810 x 285 x 210
810 x 285 x 210
810 x 285 x 210
1060 x 295 x 221
1060 x 295 x 221
1060 x 295 x 221
820 x 630 x 190
820 x 630 x 190
820 x 630 x 190
1200 x 630 x 190
1200 x 630 x 190
1200 x 630 x 190
1200 x 630 x 190
578 x 219 x 578
578 x 219 x 578
578 x 219 x 578
578 x 300 x 578
578 x 300 x 578
840 x 230 x 840
840 x 230 x 840
840 x 300 x 840
840 x 300 x 840
750 x 200 x 630
750 x 200 x 630
750 x 200 x 630
750 x 200 x 630
1050 x 200 x 630
1050 x 200 x 630
790 x 256 x 749
790 x 256 x 749
790 x 256 x 749
854 x 297 x 816
854 x 297 x 816
29 / 31 / 37
34 / 35 / 39
35 / 37 / 40
29 / 31 / 34
32 / 35 / 40
34 / 39 / 43
35 / 37 / 42
35 / 37 / 42
34 / 39 / 44
37 / 40 / 42
45 / 48 / 52
46 / 50 / 53
47 / 51 / 54
31 / 32 / 33
32 / 33 / 34
34 / 35 / 36
36 / 37 / 38
38 / 41 / 42
41 / 43 / 46
42 / 44 / 46
45 / 47 / 49
47 / 50 / 53
27 / 28 / 30
28 / 29 / 31
30 / 32 / 34
30 / 32 / 34
28 / 32 / 33
28 / 32 / 34
31 / 32 / 33
32 / 33 / 34
39 / 40 / 44
43 / 44 / 46
44 / 45 / 47
10
11,5
11,5
14,5
14,5
14,5
16
22
22
28
28
30
30
12,9
12,9
12,9
15,2
15,2
24
24
29
29
20
21
21
22
24
25
29
31
31
33
33
10
10
10
10
10
10
25
25
25
37
37
750 €
755 €
852 €
870 €
871 €
873 €
883 €
937 €
1 048 €
1 086 €
1 087 €
1 124 €
1 295 €
1 010 €
1 052 €
1 095 €
1 124 €
1 152 €
996 €
996 €
1 066 €
1 105 €
818 €
833 €
892 €
926 €
957 €
1 025 €
1 038 €
1 072 €
1 072 €
1 233 €
1 245 €
* - v noþnom režime
Potrubná
jednotka
(vysokotlaková)
Potrubná
jednotka
(nízkotlaková)
Kazetová
jednotka
(900 x 900)
Kazetová
jednotka
(600 x 600)
Parapetno-podstropná
o-podstropná
jednotka
dnotka
Nástenná
jednotka
Vnútorná jednotka
ST PNV 007
ST PNV 009
ST PNV 012
ST PNV 015
ST PNV 018
ST PNV 021
ST SXV 007
ST SXV 009
ST SXV 012
ST SXV 015
ST SXV 018
ST SXV 021
ST SXV 024
ST CKV 007
ST CKV 009
ST CKV 012
ST CKV 015
ST CKV 018
ST KXV 021
ST KXV 024
ST KXV 030
ST KXV 036
ST DLV 007
ST DLV 009
ST DLV 012
ST DLV 015
ST DLV 018
ST DLV 021
ST DSV 018
ST DSV 021
ST DSV 024
ST DSV 030
ST DSV 036
*Filtrácia AQS: Aktívny uhlíkový filter + Elektrostatický filter + Ionizácia; všetky vnútorné jednotky obsahujú elektrický expanzný ventil; ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Voliteđné príslušenstvo
Diađkový infraÿervený ovládaÿ RC7
Zjednodušený drôtový ovládaÿ LWCS
Drôtový ovládaÿ LWC
Prijímaÿ IRD (ovládanie potrubných jednotiek cez RC7)
Refnet
Voliteđné príslušenstvo
Dekoraÿný panel 625x625x40 mm (rastrový strop)(2,2kg)
Dekoraÿný panel 725x725x40 mm (plný strop)(2,7kg)
Dekoraÿný panel 950x950x30 mm (5,5kg)
Výfuk do potrubia
(výfukové plénum Ø 200mm)
Riadenie
Cena
bez DPH
Poÿet ovládaných jednotiek
bez obmedzenia
individuálne
1 - 16 jednotiek / 1 skupina
skupinové
1 - 16 jednotiek / 1 - 16 skupín
zónové
1 jednotka
individuálne
26 €
63 €
81 €
31 €
51 €
CKV
007 - 018
KXV
021 - 036
DLV
007 - 018
DLV
021
DSV
018 - 030
DSV
036
Ɣ
Ɣ
-
Ɣ
-
Ɣ
-
Ɣ
-
Ɣ
-
Ɣ
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
12
Cena
bez DPH
99 €
101 €
151 €
99 €
111 €
83 €
96 €
www.airwell.sk
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
Záruka 36 mesiacov
HGF
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Tepelné þerpadlo.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Plochý predný panel.
LCD na prednom paneli.
Celoroþný systém (voliteĐne).
21 C až 46 C
- chladenie s celoroþným systémom
do -10 C
- vykurovanie
do -10 C
ST HGF
NOVINKA 2010
GC YGF
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia Vnútorná
jednotka jednotka
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
ST HGF 012
GC YGF 012
ST HGF 018
GC YGF 018
3,22 /
1
5,3 /
1,64
3,52
0,97
5,7 /
1,67
dostupné od 06/10
Energetická
trieda
(1) / (2)
A/A
A/B
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
32 / 35 / 38
52
38 / 42 / 45
54
790 x 265 x 177
798 x 540 x 330
940 x 298 x 200
913 x 680 x 378
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
12 / 6
20 / 10
12 / 6
10 / 5
Hmotnosģ
[kg]
9
35
13
46
Jednotková
cena bez DPH
Cena za split
bez DPH
163 €
244 €
280 €
419 €
407 €
699 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
HIWELL HAF
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Len chladenie / vykurovanie.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Plochý lesklý predný panel.
Podsvietený displej.
Zrkadlový dizajn.
Celoroþný systém (voliteĐne).
21 C až 46 C
- chladenie s celoroþným systémom
do -10 C
- vykurovanie
y uo a e
do -10 C
ST HAF
GCN 12 A
NOVINKA 2010
SPLIT SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Vonkajšia Vnútorná
jednotka jednotka
Chladiaci
výkon / príkon
[kW]
ST HAF 007
Energetická
trieda
2,05 /
0,66
2,62 /
0,825
3,5 /
1,14
5,24 /
1,63
6,77 /
2,12
GC 7 A
ST HAF 009
GCN 9 A
ST HAF 012
GCN 12 A
ST HAF 018
GC YAF 018 C
ST HAF 024
GC 24 ZF
B
B
B
A
B
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
30 / 34 / 38
53
31 / 37 / 43
51
33 / 38 / 42
54
38 / 41 / 44
54
42 / 44 / 47
58
680 x 250 x 188
610 x 520 x 240
680 x 250 x 188
760 x 545 x 245
840 x 250 x 188
760 x 545 x 245
1060 x 295 x 221
795 x 610 x 290
1060 x 295 x 221
900 x 697 x 340
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
30 / 34 / 38
53
31 / 37 / 43
51
33 / 38 / 42
54
38 / 41 / 44
54
42 / 44 / 47
58
680 x 250 x 188
610 x 520 x 240
680 x 250 x 188
760 x 545 x 245
840 x 250 x 188
760 x 545 x 245
1060 x 295 x 221
795 x 610 x 290
1060 x 295 x 221
900 x 697 x 340
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
10 / 7
10 / 6
15 / 7
10 / 6
15 / 7
12 / 6
15 / 7
16 / 10
15 / 7
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
10 / 7
10 / 6
15 / 7
10 / 6
15 / 7
12 / 6
15 / 7
16 / 10
15 / 7
Hmotnosģ
[kg]
7
27,5
7
33,5
8
38
14
43
15
74
Jednotková
cena bez DPH
244 €
366 €
248 €
417 €
267 €
452 €
369 €
562 €
430 €
924 €
Cena za split
bez DPH
610 €
665 €
719 €
931 €
1 354 €
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia Vnútorná
jednotka jednotka
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
ST HAF 007
GC 7 A RC
ST HAF 009
GCN 9 A RC
ST HAF 012
GCN 12 A RC
ST HAF 018
GC YAF 018 H
ST HAF 024
GC 24 ZF RC
2,05 /
0,68
2,64 /
0,87
3,5 /
1,16
5,24 /
1,63
6,77 /
2,12
2,15 /
0,63
2,83 /
0,93
3,78 /
1,17
5,3 /
1,46
6,7 /
2,09
Energetická
trieda
(1) / (2)
B/B
B/D
B/C
A/A
B/D
Hmotnosģ
[kg]
7
27,5
7
33,5
8
38
14
43
15
74
Jednotková
cena bez DPH
244 €
377 €
248 €
427 €
267 €
466 €
369 €
586 €
430 €
983 €
Cena za split
bez DPH
621 €
675 €
733 €
955 €
1 413 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Modely 18, 24 dostupné od 07/10.
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
13
www.airwell.sk
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
Záruka 36 mesiacov
PRIME, FLORIDA FLO N
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Len chladenie / vykurovanie.
Štandardná filtrácia (PRIME).
Infraovládanie.
2 otáþky ventilátora (PRIME 7-18).
3 otáþky ventilátora (PRIME 21,24, FLO N).
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Celoroþný systém (voliteĐne).
21 C až 46 C
- chladenie s celoroþným systémom
ST PRIME
do -10 C
- vykurovanie
do -10 C
ST FLO N
GCN 12 A
SPLIT SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Vonkajšia Vnútorná
jednotka jednotka
Chladiaci
výkon / príkon
[kW]
ST PRIME 7
Energetická
trieda
2,05 /
0,68
2,55 /
0,89
2,76 /
0,84
3,3 /
1,16
3,6 /
1,12
5,15 /
1,7
6,2 /
2,05
6,77 /
2,24
8,5 /
2,92
8,5 /
2,92
10,4 /
3,06
10 4 /
10,4
3,06
GC 7 A
ST PRIME 9
GC 9 WAP*
ST PRIME 9
GCN 9 A
ST PRIME 12 C
GC 12 WAP*
ST PRIME 12
GCN 12 A
ST PRIME 18
GC 17 N**
ST PRIME 21
GC 21 N
ST PRIME 24
GC 24 ZF
ST FLO 30 N
GC YDF 030 C
ST FLO 30 N
GCN 30 N T
ST FLO 36 N
GCN 37 N*
ST FLO 36 N
GCN 37 N T
B
C
A
C
A
B
B
B
C
C
A
A
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
32 / 37
53
35 / 41
51
35 / 41
51
33 / 40
53
33 / 40
54
37 / 43
54
42 / 44 / 47
59
42 / 44 / 47
58
44 / 48 / 52
59
44 / 48 / 52
59
48 / 50 / 52
61
48 / 50 / 52
61
680 x 250 x 180
610 x 520 x 240
680 x 250 x 180
610 x 520 x 240
680 x 250 x 180
760 x 545 x 245
840 x 250 x 180
610 x 520 x 240
840 x 250 x 180
760 x 545 x 245
900 x 295 x 200
795 x 610 x 290
1060 x 295 x 210
846 x 690 x 325
1060 x 295 x 210
900 x 697 x 340
1200 x 340 x 236
900 x 860 x 340
1200 x 340 x 236
900 x 860 x 340
1200 x 340 x 236
900 x 970 x 350
1200 x 340 x 236
900 x 970 x 350
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
32 / 37
53
35 / 41
51
35 / 41
51
33 / 40
53
33 / 40
54
37 / 43
54
42 / 44 / 47
59
42 / 44 / 47
58
44 / 48 / 52
59
44 / 48 / 52
59
48 / 50 / 52
61
48 / 50 / 52
61
680 x 250 x 180
610 x 520 x 240
680 x 250 x 180
610 x 520 x 240
680 x 250 x 180
760 x 545 x 245
840 x 250 x 180
610 x 520 x 240
840 x 250 x 180
760 x 545 x 245
900 x 295 x 200
795 x 610 x 290
1060 x 295 x 210
846 x 690 x 325
1060 x 295 x 210
900 x 697 x 340
1200 x 340 x 236
900 x 860 x 340
1200 x 340 x 236
900 x 860 x 340
1200 x 340 x 236
900 x 970 x 350
1200 x 340 x 236
900 x 970 x 350
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
10 / 7
10 / 6
12 / 7
10 / 6
15 / 7
10 / 6
15 / 7
10 / 6
15 / 7
12 / 6
15 / 7
16 / 10
20 / 15
16 / 10
20 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
19 / 10
50 / 25
19 / 10
50 / 25
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
10 / 7
10 / 6
12 / 7
10 / 6
15 / 7
10 / 6
15 / 7
10 / 6
15 / 7
12 / 6
15 / 7
16 / 10
20 / 15
16 / 10
20 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
19 / 10
50 / 25
19 / 10
50 / 25
Hmotnosģ
[kg]
7
27,5
7
24
7
33,5
7
30
8
38
11
43
15
56
15
74
17
78
17
78
17
87
17
87
Jednotková
cena bez DPH
145 €
356 €
150 €
306 €
150 €
405 €
165 €
329 €
165 €
440 €
253 €
546 €
321 €
792 €
327 €
898 €
605 €
1 233 €
605 €
1 284 €
685 €
1 335 €
685 €
1 452 €
Cena za split
bez DPH
501 €
456 €
555 €
494 €
605 €
799 €
1 113 €
1 225 €
1 838 €
1 889 €
2 020 €
2 137 €
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia Vnútorná
jednotka jednotka
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
ST PRIME 7
GC 7 A RC
ST PRIME 9
GC 9 WAP RC
ST PRIME 9
GCN 9 A RC
ST PRIME 12 C
GC 12 WAP RC
ST PRIME 12
GCN 12 A RC
ST PRIME 18
GC 17 N RC***
ST PRIME 21
GC 21 N RC
ST PRIME 24
GC 24 ZF RC
ST FLO 30 N
GC YDF 030 H
ST FLO 30 N
GCN 30 N RC T
ST FLO 36 N
GCN 37 N RC
ST FLO 36 N
GCN 37 N RC T
2,05 /
0,68
2,55 /
0,89
2,76 /
0,84
3,3 /
1,16
3,6 /
1,12
5,15 /
1,7
6,2 /
2,05
6,77 /
2,24
8,5 /
2,92
8,5 /
2,92
10,4 /
3,06
10,4 /
3,06
2,15 /
0,63
2,65 /
0,82
3,08 /
0,9
3,4 /
1,05
3,82 /
1,11
5,35 /
1,65
6,5 /
2
7,08 /
2,35
9,08 /
2,98
9,08 /
2,98
11,2 /
3,4
11,2 /
3,4
Energetická
trieda
(1) / (2)
B/B
C/C
A/B
C/C
A/B
B/C
B/C
B/D
C/D
C/D
A/C
A/C
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
* - do vypredania zásob
** - v rámci dostupnosti môže byĢ použitá GC YAF 018 C namiesto GC 17 N
*** - v rámci dostupnosti môže byĢ použitá GC YAF 018 H namiesto GC 17 N RC
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
14
Hmotnosģ
[kg]
7
27,5
7
24
7
33,5
7
30
8
38
11
43
15
56
15
74
17
78
17
78
17
87
17
87
Jednotková
cena bez DPH
151 €
384 €
154 €
310 €
154 €
427 €
169 €
334 €
170 €
466 €
261 €
586 €
330 €
913 €
336 €
983 €
622 €
1 318 €
622 €
1 333 €
705 €
1 461 €
705 €
1 508 €
Cena za split
bez DPH
535 €
464 €
581 €
503 €
636 €
847 €
1 243 €
1 319 €
1 940 €
1 955 €
2 166 €
2 213 €
www.airwell.sk
PARAPETNO-PODSTROPNÉ JEDNOTKY -
Záruka 36 mesiacov
CALIFORNIA SX N
Len chladenie / vykurovanie.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatické horizontálne
a vertikálne výfukové klapky.
MožnosĢ klimatizovania dvoch
miestností súþasne (voliteĐne).
Celoroþný systém (voliteĐne).
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
21 C až 46 C
- chladenie s celoroþným systémom
do -10 C
- vykurovanie
do -10 C
GC 18 N
ST SX N
SPLIT SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon / príkon
[kW]
Vnútorná
jednotka
ST SX 9 N
Energetická
trieda
2,66 /
0,825
3,52 /
1,155
5,5 /
1,82
5,5 /
1,82
6,77 /
2,24
8,16 /
2,81
8,16 /
2,81
GC 9 N*
ST SX 12 N
GC 12 N*
ST SX 18 N
GC 18 N*
ST SX 18 N
GC YAF 018 C
ST SX 24 N
GC 24 ZF
ST SX 30 N
GC YDF 030 C
ST SX 30 N
GCN 30 N T
A
B
B
B
B
C
C
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 7
10 / 6
15 / 7
12 / 6
25 / 15
12 / 6
15 / 7
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
p ý
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 7
10 / 6
15 / 7
12 / 6
15 / 7
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
35 / 37 / 39
49
38 / 41 / 45
53
45 / 48 / 51
58
45 / 48 / 51
54
48 / 51 / 53
58
49 / 53 / 56
59
49 / 53 / 56
59
820 x 630 x 190
795 x 610 x 290
820 x 630 x 190
795 x 610 x 290
1200 x 630 x 190
846 x 690 x 325
1200 x 630 x 190
795 x 610 x 290
1200 x 630 x 190
900 x 697 x 340
1200 x 630 x 190
900 x 860 x 340
1200 x 630 x 190
900 x 860 x 340
El. napájanie /
p
p j
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
35 / 37 / 39
49
38 / 41 / 45
53
45 / 48 / 51
54
48 / 51 / 53
58
48 / 51 / 53
58
49 / 53 / 56
59
49 / 53 / 56
59
820 x 630 x 190
795 x 610 x 290
820 x 630 x 190
795 x 610 x 290
1200 x 630 x 190
795 x 610 x 290
1200 x 630 x 190
900 x 697 x 340
1200 x 630 x 190
900 x 697 x 340
1200 x 630 x 190
900 x 860 x 340
1200 x 630 x 190
900 x 860 x 340
SX 9 N
SX 12 N
SX 18 N
SX 24 N
SX 30 N
Ɣ
Ɣ
Ɣ
-
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
-
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Hmotnosģ
[kg]
21
35
22
36
30
56
30
43
33
74
32
78
32
78
Jednotková
cena bez DPH
480 €
491 €
511 €
524 €
649 €
504 €
649 €
562 €
704 €
1 005 €
714 €
1 268 €
714 €
1 321 €
Cena za split
bez DPH
971 €
1 035 €
1 153 €
1 211 €
1 709 €
1 982 €
2 035 €
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
j
jednotka
Vnútorná
jjednotka
Chladiaci
výkon /
p
( )
príkon (1)
[kW]
ST SX 9 N
GC YAF 009 H
ST SX 12 N
GC YAF 012 H
ST SX 18 N
GC YAF 018 H
ST SX 24 N
GC 24 Z RC
ST SX 24 N
GCN 24 RC T
ST SX 30 N
GC YDF 030 H
ST SX 30 N
GCN 30 N RC T
2,66 /
0,825
3,52 /
1,155
5,5 /
1,82
6,77 /
2,24
6,77 /
2,24
8,16 /
2,81
8,16 /
2,81
Vykurovací
Energetická
výkon /
trieda
ppríkon (2)
( )
(1) / (2)
[kW]
2,79 /
0,86
3,7 /
1,15
5,75 /
1,77
7,8 /
2,35
7,8 /
2,35
8,8 /
2,7
8,8 /
2,7
A/C
B/C
B/C
B/D
B/D
C/D
C/D
Hmotnosģ
[ g]
[kg]
21
35
22
36
30
43
33
74
33
74
32
78
32
78
Jednotková
cena bez DPH
480 €
551 €
511 €
585 €
649 €
586 €
704 €
1 016 €
704 €
1 231 €
714 €
1 318 €
714 €
1 333 €
Cena za split
bez DPH
1 031 €
1 096 €
1 235 €
1 720 €
1 935 €
2 032 €
2 047 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
* - do vypredania zásob
Voliteđné príslušenstvo
1 000 W
1 250 W
1 500 W
2 000 W
3 000 W
Elektrické vykurovanie, 3~400V/50Hz, 3 000 W
Elektrické
vykurovanie
1~230V/50Hz
Krycí panel (skrytie potrubia pri inštalácii pod strop)
Regulaÿná klapka (obsluha dvoch miestností)
Cena
bez DPH
194 €
265 €
249 €
262 €
385 €
375 €
26 €
31 €
262 €
262 €
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
15
www.airwell.sk
PARAPETNO-PODSTROPNÉ JEDNOTKY -
Záruka 36 mesiacov
BEWELL FBF
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Len chladenie / vykurovanie.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
Manuálne výfukové klapky.
Automatický reštart.
Celoroþný systém (voliteĐne).
21 C až 46 C
- chladenie s celoroþným systémom
do -10 C
- vykurovanie
ST FBF
do -10 C
GCN 37 N T
SPLIT SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci
výkon / príkon
[kW]
ST FBF 036
GCN 37 N T
ST FBF 045
GC YDF 047 C 13
Energetická El. napájanie / prívod
trieda
napájania
9,8 /
3,32
12,8 /
4,56
C
C
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Max.
Rozmery
Potrubie
vzdialenosģ /
(šírka x výška x hďbka) plyn / kvapalina
prevýšenie
[mm]
[mm]
[m]
49 / 51 / 53
61
48 / 50 / 52
64
1285 x 660 x 206
900 x 970 x 350
1670 x 680 x 244
900 x 970 x 350
19 / 10
50 / 25
19 / 10
50 / 25
Hmotnosģ
[kg]
34
87
52
91
Jednotková
cena bez DPH
Cena za split
bez DPH
690 €
1 493 €
838 €
1 806 €
2 183 €
2 644 €
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST FBF 036
GCN 37 N RC T
ST FBF 045
GC YDF 047 H 13
ST FBF 060
GC YCF 055 H 13
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
9,8 /
3,32
12,8 /
4,56
14,2 /
5,02
Vykurovací
Energetická
Akustický tlak
výkon /
El. napájanie / prívod
trieda
Lp (1m)
príkon (2)
napájania
(1) / (2)
[dB(A)]
[kW]
10,2 /
3,4
15 /
4,55
16,5 /
5,63
C/D
C/C
C/D
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
49 / 51 / 53
61
48 / 50 / 52
64
48 / 50 / 52
62
Max.
Rozmery
Potrubie
vzdialenosģ /
(šírka x výška x hďbka) plyn / kvapalina
prevýšenie
[mm]
[mm]
[m]
1285 x 660 x 206
900 x 970 x 350
1670 x 680 x 244
900 x 970 x 350
1670 x 680 x 244
900 x 1255 x 375
19 / 10
50 / 25
19 / 10
50 / 25
22 / 12
50 / 25
Hmotnosģ
[kg]
34
87
52
91
52
110
Jednotková
cena bez DPH
Cena za split
bez DPH
690 €
1 508 €
838 €
1 858 €
873 €
2 377 €
2 198 €
2 696 €
3 250 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
STĒPOVÉ JEDNOTKY -
SAF
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
21 C až 46 C
Len chladenie / vykurovanie.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
Automatické výfukové klapky.
Automatický reštart.
Celoroþný systém (voliteĐne).
Malá pôdorysná plocha.
- chladenie s celoroþným systémom
do -10 C
- vykurovanie
do -10 C
ST SAF
NOVINKA 2010
GC YDF 047 C 13
SPLIT SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST SAF 045
GC YDF 047 C 13
Chladiaci
výkon / príkon
[kW]
Energetická El. napájanie / prívod
trieda
napájania
12,3 /
4,38
C
3~400V / 50 Hz
GC
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Max.
Rozmery
Potrubie
vzdialenosģ /
(šírka x výška x hďbka) plyn / kvapalina
prevýšenie
[mm]
[mm]
[m]
50 / 52 / 54
64
545 x 1780 x 420
900 x 970 x 350
19 / 10
50 / 25
Hmotnosģ
[kg]
52
91
Jednotková
cena bez DPH
777 €
1 806 €
Cena za split
bez DPH
2 583 €
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST SAF 045
GC YDF 047 H 13
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
12,3 /
4,38
Vykurovací
Energetická
Akustický tlak
výkon /
El. napájanie / prívod
trieda
Lp (1m)
príkon (2)
napájania
(1) / (2)
[dB(A)]
[kW]
13,8 /
4,37
C/D
3~400V / 50 Hz
GC
50 / 52 / 54
64
Max.
Rozmery
Potrubie
vzdialenosģ /
(šírka x výška x hďbka) plyn / kvapalina
prevýšenie
[mm]
[mm]
[m]
545 x 1780 x 420
900 x 970 x 350
19 / 10
50 / 25
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
16
Hmotnosģ
[kg]
52
91
Jednotková
cena bez DPH
777 €
1 858 €
Cena za split
bez DPH
2 635 €
www.airwell.sk
KAZETOVÉ JEDNOTKY -
NEVADA CKF
600 x 600 mm
Len chladenie / vykurovanie.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatické výfukové klapky.
Zabudované þerpadlo kondenzátu.
Celoroþný systém (voliteĐne).
Záruka 36 mesiacov
900 x 900 mm
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
21 C až 46 C
- chladenie s celoroþným systémom
do -10 C
- vykurovanie
ST CKF 009-018
ST CKF 024-045
do -10 C
GC 24 ZF
PANEL NIE JE SÚþASĢOU BALENIA KAZETY.
SPLIT SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon / príkon
[kW]
Vnútorná
jednotka
ST CKF 009
Energetická
trieda
2,75 /
0,81
3,25 /
1,04
5,1 /
1,66
5,1 /
1,66
6,8 /
2,25
8,3 /
2,86
8,3 /
2,86
9,7 /
3,55
9,7 /
3,55
12,35 /
4,4
GC 9 N*
ST CKF 012
GC 12 N*
ST CKF 018
GC 18 N*
ST CKF 018
GC YAF 018 C**
ST CKF 024
GCN 24
ST CKF 030
GC YDF 030 C
ST CKF 030
GCN 30 N T
ST CKF 036
GCN 37 N*
ST CKF 036
GCN 37 N T
ST CKF 045
GC YDF 047 C 13
A
B
B
B
B
C
C
C
C
C
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
31 / 33 / 36
49
32 / 34 / 36
53
37 / 39 / 41
58
37 / 39 / 41
54
36 / 39 / 42
58
45 / 47 / 50
59
45 / 47 / 50
59
40 / 42 / 44
61
40 / 42 / 44
61
43 / 45 / 51
64
575 x 219 x 575
795 x 610 x 290
575 x 219 x 575
795 x 610 x 290
575 x 270 x 575
846 x 690 x 325
575 x 270 x 575
795 x 610 x 290
840 x 230 x 840
900 x 697 x 340
840 x 230 x 840
900 x 860 x 340
840 x 230 x 840
900 x 860 x 340
840 x 300 x 840
900 x 970 x 350
840 x 300 x 840
900 x 970 x 350
840 x 300 x 840
900 x 970 x 350
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
31 / 33 / 36
49
32 / 34 / 36
53
37 / 39 / 41
54
36 / 39 / 42
58
36 / 39 / 42
58
45 / 47 / 50
59
45 / 47 / 50
59
40 / 42 / 44
61
40 / 42 / 44
61
43 / 45 / 51
64
575 x 219 x 575
830 x 545 x 245
575 x 219 x 575
830 x 545 x 245
575 x 270 x 575
795 x 610 x 290
840 x 230 x 840
900 x 697 x 340
840 x 230 x 840
900 x 697 x 340
840 x 230 x 840
900 x 860 x 340
840 x 230 x 840
900 x 860 x 340
840 x 300 x 840
900 x 970 x 350
840 x 300 x 840
900 x 970 x 350
840 x 300 x 840
900 x 970 x 350
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 7
10 / 6
15 / 7
12 / 6
25 / 15
12 / 6
15 / 7
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
19 / 10
50 / 25
19 / 10
50 / 25
19 / 10
50 / 25
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 7
10 / 6
15 / 7
12 / 6
15 / 7
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
16 / 10
30 / 15
19 / 10
50 / 25
19 / 10
50 / 25
19 / 10
50 / 25
Hmotnosģ
[kg]
12,9
35
12,9
36
15,2
56
15,2
43
36
74
26
78
26
78
32
87
32
87
32
91
Jednotková
cena bez DPH
515 €
481 €
522 €
524 €
589 €
504 €
589 €
562 €
1 058 €
1 005 €
1 090 €
1 268 €
1 090 €
1 321 €
1 198 €
1 373 €
1 198 €
1 493 €
1 212 €
1 806 €
Cena za split
bez DPH
996 €
1 046 €
1 093 €
1 151 €
2 063 €
2 358 €
2 411 €
2 571 €
2 691 €
3 018 €
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST CKF 009
GC YAF 009 H
ST CKF 012
GC YAF 012 H
ST CKF 018
GC YAF 018 H***
ST CKF 024
GCN 24 RC
ST CKF 024
GCN 24 RC T
ST CKF 030
GC YDF 030 H
ST CKF 030
GCN 30 N RC T
ST CKF 036
GCN 37 N RC
ST CKF 036
GCN 37 N RC T
ST CKF 045
GC YDF 047 H 13
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
2,75 /
0,81
3,25 /
1,04
5,1 /
1,66
6,8 /
2,3
6,8 /
2,3
8,3 /
2,86
8,3 /
2,86
9,7 /
3,55
9,7 /
3,55
12,35 /
4,4
Vykurovací
Energetická
výkon /
trieda
príkon (2)
(1) / (2)
[kW]
2,85 /
0,74
3,5 /
0,98
5,4 /
1,61
7,8 /
2,33
7,8 /
2,33
8,94 /
2,88
8,94 /
2,88
10,1/
3,59
10,1/
3,59
13,2 /
4,63
A/A
B/B
B/C
C/D
C/D
C/D
C/D
D/D
D/D
C/D
Hmotnosģ
bez panelu
[kg]
12,9
32
12,9
33
15,2
43
26
74
26
74
26
78
26
78
32
87
32
87
32
91
Jednotková
cena bez DPH
515 €
551 €
522 €
585 €
589 €
586 €
1 058 €
1 016 €
1 058 €
1 231 €
1 090 €
1 318 €
1 090 €
1 333 €
1 198 €
1 461 €
1 198 €
1 508 €
1 212 €
1 858 €
Cena za split
bez DPH
1 066 €
1 107 €
1 175 €
2 074 €
2 289 €
2 408 €
2 423 €
2 659 €
2 706 €
3 070 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka; * - do vypredania zásob
** - v rámci dostupnosti môže byĢ použitá GC 17 N namiesto GC YAF 018 C
*** - v rámci dostupnosti môže byĢ použitá GC 17 N RC namiesto GC YAF 018 H
Ku všetkým jednotkám je potrebné objednaģ aj dekoraÿný panel.
Voliteđné príslušenstvo
Dekoraÿný panel 625 x 625 x 40 mm (rastrový strop)
Dekoraÿný panel 725 x 725 x 40 mm (plný strop)
Dekoraÿný panel 955 x 955 x 58 mm
Hmotnosģ
CKF 009 - 018
CKF 024 - 045
2,2 kg
2,7 kg
6 kg
POTREBNÉ DOOBJEDNAġ
POTREBNÉ DOOBJEDNAġ
-
POTREBNÉ DOOBJEDNAġ
Cena
bez DPH
68 €
68 €
126 €
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
17
www.airwell.sk
POTRUBNÉ JEDNOTKY -
Záruka 36 mesiacov
DLS, CAPWELL CD
Len chladenie / vykurovanie.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie a prijímaþ.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
ESP = 60Pa (modely DLS 18, 24).
ESP = 80Pa (model DLS 30).
ESP = 100Pa (modely DLS 36, 43).
ESP = 200Pa (model CD 60).
Celoroþný systém (voliteĐne).
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
21 C až 46 C
ST DLS
- chladenie s celoroþným systémom
do -10 C
- vykurovanie
do -10 C
GCN 37 N
ST CD
SPLIT SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Vonkajšia
jednotka
Chladiaci
výkon / príkon
[kW]
Vnútorná
jednotka
ST DLS 18
GC YAF 018 C**
ST DLS 24
GC 24 ZF
ST DLS 24
GCN 24 T
ST DLS 30
GC YDF 030 C
ST DLS 30
GCN 30 N T
ST DLS 37
GCN 37 N****
ST DLS 37
GCN 37 N T
ST DLS 44
GC YDF 047 C 13
Energetická
trieda
5,37 /
1,74
6,9 /
2,38
6,9 /
2,38
8,5 /
3,02
8,5 /
3,02
10,6 /
3,77
10,6 /
3,77
12,6 /
4,67
B
C
C
C
C
C
C
D
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
40 / 42 / 45
54
43 / 45 / 48
58
43 / 45 / 48
58
44 / 46 / 49
59
44 / 46 / 49
58
45 / 48 / 51
61
45 / 48 / 51
61
47 / 49 / 52
64
790 x 256 x 749
795 x 610 x 290
790 x 256 x 749
900 x 697 x 340
790 x 256 x 749
900 x 697 x 340
790 x 256 x 749
900 x 860 x 340
790 x 256 x 749
900 x 860 x 340
854 x 297 x 816
900 x 970 x 350
854 x 297 x 816
900 x 970 x 350
854 x 297 x 816
900 x 970 x 350
El napájanie /
El.
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
40 / 42 / 45
54
43 / 45 / 48
58
43 / 45 / 48
58
44 / 46 / 49
59
44 / 46 / 49
58
45 / 48 / 51
61
45 / 48 / 51
61
47 / 49 / 52
64
50 / 55 / 58
62
50 / 55 / 58
62
790 x 256 x 749
795 x 610 x 290
790 x 256 x 749
900 x 697 x 340
790 x 256 x 749
900 x 697 x 340
790 x 256 x 749
900 x 860 x 340
790 x 256 x 749
900 x 860 x 340
854 x 297 x 816
900 x 970 x 350
854 x 297 x 816
900 x 970 x 350
854 x 297 x 816
900 x 970 x 350
1350 x 400 x 640
900 x 1255 x 340
1350 x 400 x 640
900 x 1255 x 340
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
12 / 6
15 / 7
16 / 10
20 / 15
16 / 10
20 / 15
16 / 10
50 / 25
16 / 10
50 / 25
19 / 10
50 / 25
19 / 10
50 / 25
19 / 10
50 / 25
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
12 / 6
15 / 7
16 / 10
20 / 15
16 / 10
20 / 15
16 / 10
50 / 25
16 / 10
50 / 25
19 / 10
50 / 25
19 / 10
50 / 25
19 / 10
50 / 25
22 / 12
50 / 25
22 / 12
50 / 25
Hmotnosģ
[kg]
29
43
29
74
29
74
31
78
31
78
33
87
33
87
33
91
Jednotková
cena bez DPH
563 €
562 €
573 €
1 005 €
573 €
1 195 €
614 €
1 268 €
614 €
1 321 €
625 €
1 373 €
625 €
1 493 €
707 €
1 806 €
Cena za split
bez DPH
1 125 €
1 578 €
1 768 €
1 882 €
1 935 €
1 998 €
2 118 €
2 513 €
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
ST DLS 18
GC YAF 018 H***
ST DLS 24
GC 24 Z RC
ST DLS 24
GCN 24 RC T
ST DLS 30
GC YDF 030 H
ST DLS 30
GCN 30 N RC T
ST DLS 37
GCN 37 N RC
ST DLS 37
GCN 37 N RC T
ST DLS 44
GC YDF 047 H 13
ST CD 60
GC YCF 055 H 13a*
ST CD 60
GC YCF 055 H 13b
5,37 /
1,74
6,9 /
2,38
6,9 /
2,38
8,5 /
3,02
8,5 /
3,02
10,6 /
3,77
10,6 /
3,77
12,6 /
4,67
14,2 /
5,02
16,4 /
5,52
Vykurovací
Energetická
výkon /
trieda
príkon (2)
(1) / (2)
[kW]
5,66 /
1,46
7/
2,3
7/
2,3
9/
2,8
9/
2,8
11,2 /
3,67
11,2 /
3,67
14,2 /
4,73
16,5 /
5,63
18,1 /
5,17
B/A
C/D
C/D
C/C
C/C
C/D
C/D
D/D
C/D
C/B
Hmotnosģ
[kg]
29
43
29
74
29
74
31
78
31
78
33
87
33
87
33
91
75
110
75
110
Jednotková
cena bez DPH
563 €
586 €
573 €
1 016 €
573 €
1 231 €
614 €
1 318 €
614 €
1 333 €
625 €
1 461 €
625 €
1 508 €
707 €
1 858 €
1 373 €
1 887 €
1 373 €
2 377 €
Cena za split
bez DPH
1 149 €
1 589 €
1 804 €
1 932 €
1 947 €
2 086 €
2 133 €
2 565 €
3 260 €
3 750 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka * - do vypredania zásob, YCF 055a - model z roku 2009 (sériové þíslo 2xxx), YCF 055b - model z roku 2010 (sériové þíslo 3xxx)
** - v rámci dostupnosti môže byĢ použitá GC 17 N namiesto GC YAF 018 C
*** - v rámci dostupnosti môže byĢ použitá GC 17 N RC namiesto GC YAF 018 H
Voliteđné príslušenstvo
Výfuk do potrubia
(výfukové plénum Ø 200mm)
DLS 18
DLS 24
DLS 30
DLS 37
DLS 44
CD 60
Ɣ
-
Ɣ
-
Ɣ
-
Ɣ
Ɣ
-
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
18
Cena
bez DPH
83 €
96 €
www.airwell.sk
VONKAJŠIE JEDNOTKY - VODOU CHLADENÉ -
Záruka 36 mesiacov
GC AO N
Teplotné limity:
- voda na vstupe do kondenzátora
Ideálne riešenie pre aplikácie,
kde nie je možné použiĢ
vzduchom chladenú jednotku.
Mestská alebo vežová voda.
Presostatický ventil.
Vysokotlakový presostat.
13 C až 45 C
- voda na výstupe z kondenzátora
43 C až 55 C
- okolitá teplota
GC AO N
21 C až 32 C
Kompatibilné s jednotkami komfort R410A
SPLIT SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Jednotka
GC AO 7 N
GC AO 9 N
GC AO 11 N
GC AO 18 N
GC AO 18 N T
GC AO 24 N
GC AO 24 N T
GC AO 30 N
GC AO 30 N T
GC AO 36 N T
GC AO 45 N T
Chladiaci
výkon / príkon
[kW]
Energetická
trieda
Elektrické
napájanie
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
Prívod
el. napájania
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
Hmotnosģ
[kg]
2,45 / 0,51
A
1~230V / 50Hz
49
578 x 473 x 308
ST
10 / 6
10 / 10
40
3,05 / 0,69
A
1~230V / 50Hz
49
578 x 473 x 308
ST
10 / 6
16 / 15
41
4,1 / 0,95
A
1~230V / 50Hz
49
578 x 473 x 308
ST
10 / 6
25 / 15
45
6 / 1,3
A
1~230V / 50Hz
51
578 x 473 x 308
GC
12 / 6
25 / 15
50
6 / 1,3
A
3~400V / 50Hz
51
578 x 473 x 308
GC
12 / 6
25 / 15
50
7,35 / 1,97
A
1~230V / 50Hz
53
578 x 473 x 308
GC
16 / 10
25 / 15
56
7,35 / 1,97
A
3~400V / 50Hz
53
578 x 473 x 308
GC
16 / 10
25 / 15
56
9,15 / 2,46
A
1~230V / 50Hz
55
608 x 535 x 358
GC
16 / 10
25 / 15
64
9,15 / 2,46
A
3~400V / 50Hz
55
608 x 535 x 358
GC
16 / 10
25 / 15
64
10,3 / 2,85
A
3~400V / 50Hz
53
608 x 535 x 358
GC
19 / 10
25 / 15
85
13,3 / 3,5
A
3~400V / 50Hz
53
608 x 535 x 358
GC
19 / 10
25 / 15
88
Cena
bez DPH
1 190 €
1 243 €
1 322 €
1 508 €
1 850 €
1 800 €
2 066 €
1 937 €
2 118 €
2 279 €
2 342 €
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Mestská voda: +15°C
MULTISPLIT SYSTÉMY -
DUO N
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Len chladenie / vykurovanie.
2 samostatné chladiace okruhy.
2 kompresory.
N á i lá prevádzka
Nezávislá
ád k oboch
b h vnútorných
út ý h jednotiek.
j d ti k
Automatický reštart.
21 C až 46 C
- chladenie
hl d i s celoroþným
l þ ý systémom
té
do -10 C
Kompatibilné s nástennými jednotkami:
- PRIME A
- HAF
- vykurovanie
do -10 C
DUO 9.9 N
2 vnútorné jednotky
DUO 18.18 N RC
2 vnútorné jednotky
MULTISPLIT SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Jednotka
Chladiaci
výkon / príkon
[kW]
5,72 /
1,9
5,93 /
2,07
DUO 9.9 N*
DUO 9.12 N*
Energetická
trieda
Elektrické
napájanie
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
B
1~230V / 50Hz
59
900 x 697 x 340
C
1~230V / 50 Hz
59
900 x 697 x 340
Energetická
trieda
(1) / (2)
Elektrické
napájanie
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
B/D
1~230V / 50Hz
59
900 x 697 x 340
C/D
1~230V / 50 Hz
59
900 x 697 x 340
C/D
1~230V / 50Hz
59
900 x 697 x 340
A/D
1~230V / 50 Hz
60
950 x 1270 x 340
C/D
1~230V / 50Hz
61
950 x 1270 x 340
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
2x
10 / 6
2x
10 / 6
Max.
vzdialenosģ
L1 a L2
[m]
Max. prevýšenie
H1 a H2
[m]
Hmotnosģ
[kg]
15
7
72
1 021 €
15
7
74
1 100 €
Max.
vzdialenosģ
L1 a L2
[m]
Max. prevýšenie
H1 a H2
[m]
Hmotnosģ
[kg]
15
7
72
1 058 €
15
7
74
1 135 €
15
7
74
1 215 €
25
15
110
2 069 €
20
15
110
2 528 €
Cena
bez DPH
MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Jednotka
DUO 9.9 N RC*
DUO 9.12 N RC*
DUO 12.12 N RC*
DUO 18.18 N RC
DUO 24.24 N RC
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
5,72 /
1,9
5,93 /
2,07
7/
2,5
10,7 /
3,32
13 /
4,6
5,37 /
1,79
6,13 /
1,97
7,03 /
2,51
10,8 /
3,32
14 /
4,66
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
2x
10 / 6
2x
10 / 6
2x
10 / 6
2x
12 / 6
2x
16 / 10
Cena
bez DPH
L1,2 - vzdialenosĢ ku vnútornej jednotke 1,2; H1,2 - výškový rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou 1,2.
Celoroþný systém je voliteĐný pre modely 18.18 RC a 24.24 RC (Potrebné objednaĢ 2 ks).
U modelov RC je možnosĢ súþasného chladenia a vykurovania.
* - do vypredania zásob
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
19
www.airwell.sk
Záruka 36 mesiacov
AELY, AELIA
MOBILNÉ JEDNOTKY -
Teplotné limity:
- chladenie - vnútorná suchá teplota
Len chladenie
Štandardná filtrácia.
Manuálne ovládanie.
Infraovládanie (Aelia A).
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
21 C až 32 C
- chladenie - vonkajšia suchá teplota
21 C až 46 C
AELY 9
AELY 12
AELIA A
NOVINKA 2010
KOMPAKTNÉ SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Jednotka
Aely 9*
Aely 12
Aelia 9 A
Aelia 12 A
Chladiaci
výkon / príkon
[kW]
Energetická
trieda
Elektrické
napájanie
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
Odporúÿaný objem
klimatizovanej miestnosti
[m3]
Hmotnosģ
[kg]
2,99 / 1,13
3,5 / 1,45
2,6 / 1
3,5 / 1,4
A
B
A
B
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
52
53
51 / 53 / 54
51 / 53 / 54
370 x 876 x 455
550 x 840 x 450
510 x 830 x 425
510 x 830 x 425
80
100
60
100
35
45
34
37
Cena
bez DPH
426 €
535 €
388 €
475 €
* - do vypredania zásob
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer)
OKENNÉ JEDNOTKY -
MAY
Len chladenie.
Manuálne ovládanie.
Štandardná filtrácia.
Prirodzená ventilácia.
Automatický reštart.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
21 C až 43 C
- nemožné použiĢ
celoroþný systém
MAY 70, 90
MAY 110
MAY 180, 220
KOMPAKTNÉ SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Jednotka
May 70
May 90
May 110
May 180
May 220
Chladiaci
výkon / príkon
[kW]
Energetická
trieda
Elektrické
napájanie
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
Hmotnosģ
[kg]
2,14 / 0,82
2,54 / 1,06
3,28 / 1,46
5 / 2,25
6,4 / 2,65
C
D
E
E
D
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
41 / 44
42 / 46
54 / 59
54 / 59
57 / 61
450 x 350 x 590
450 x 350 x 590
560 x 375 x 610
670 x 455 x 710
670 x 455 x 710
37
37
47
63
70
Cena
bez DPH
512 €
533 €
679 €
831 €
1 022 €
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer)
VODOU CHLADENÉ PARAPETNÉ JEDNOTKY -
CAO
Teplotné limity - vnútorná suchá teplota:
- okolitá teplota
Len chladenie.
Ideálne riešenie pre aplikácie,
kde nie je možné použiĢ split systém.
2 otáþky ventilátora.
Mestská (odpadová) alebo vežová voda.
Presostatický ventil.
Rotaþný kompresor.
15 C až 32 C
- voda na vstupe
do kondenzátora
10 C až 30 C
CAO
KOMPAKTNÉ SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Jednotka
CAO 230
CAO 370
CAO 580
Chladiaci
výkon / príkon
[kW]
Energetická
trieda
Elektrické
napájanie
Akustický tlak
Lp (1m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
Prietok vody
[l/h]
Tlaková strata
[kPa]
Hmotnosģ
[kg]
2,3 / 0,66
3 / 0,85
4,7 / 1,3
E
D
D
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
1~230V / 50Hz
37 / 40
38 / 41
41 / 43
1030 x 620 x 226
1030 x 620 x 226
1390 x 620 x 226
130
170
270
10
18
36
48
49
69
Príslušenstvo
Elektrické vykurovanie
1~230V/50Hz
Diađkové ovládanie
2 000 W
3 000 W
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Mestská voda: +15°C
20
CAO 230
CAO 370
CAO 580
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Cena
bez DPH
1 823 €
1 871 €
2 126 €
Cena
bez DPH
244 €
348 €
144 €
www.panasonic.cz
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
Záruka 24 mesiacov
UE (BASIC)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Tepelné þerpadlo.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
16 C až 43 C
- vykurovanie
do -5 C
ST UE
GC UE
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST CS-UE9JKE
GC CU-UE9JKE
ST CS-UE12JKE
GC CU-UE12JKE
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
2,5 /
0,75
3,5 /
1,06
3,3 /
0,9
4,25 /
1,17
Energetická
trieda
(1) / (2)
A/A
A/A
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
22 / 27 / 42
46
22 / 30 / 42
48
25 / 27 / 42
47
25 / 33 / 42
50
770 x 250 x 205
780 x 540 x 289
799 x 280 x 183
780 x 540 x 289
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 5
10 / 6
15 / 5
Hmotnosģ
[kg]
Cena za split
bez DPH
7
28
8,5
30
801 €
951 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
RE (STANDARD)
Tepelné þerpadlo.
Alleru Buster antialergénny filter.
Extra tichý režim.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
5 C až 43 C
- vykurovanie
do -5 C
ST RE
GC
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST CS-RE9JKX-1
GC CU-RE9JKX-1
ST CS-RE12JKX-1
GC CU-RE12JKX-1
ST CS-RE15JKX-1
GC CU-RE15JKX-1
ST CS-RE18JKX-1
GC CU-RE18JKX-1
ST CS-RE24JKX-1
GC CU-RE24JKX-1
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
2,5 /
0,7
3,5 /
1,01
4,2 /
1,26
5/
1,47
6,8 /
2,12
3,3 /
0,82
4,25 /
1,12
5/
1,385
5,8 /
1,54
8,6 /
2,66
Energetická
trieda
(1) / (2)
A/A
A/A
A/A
A/A
A/C
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
22 / 27 / 42
47
22 / 30 / 42
48
29 / 31 / 46
50
37 / 44
47
38 / 47
52
25 / 27 / 42
48
25 / 33 / 42
50
28 / 34 / 46
51
37 / 44
47
38 / 47
52
848 x 290 x 204
780 x 540 x 289
848 x 290 x 204
780 x 540 x 289
848 x 290 x 204
780 x 540 x 289
1070 x 290 x 235
875 x 750 x 345
1070 x 290 x 235
875 x 750 x 345
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 5
10 / 6
15 / 5
12 / 6
15 / 5
12 / 6
20 / 15
16 / 6
30 / 20
Hmotnosģ
[kg]
Cena za split
bez DPH
9
24
9
28
9
36
12
48
12
65
950 €
1 100 €
1 300 €
1 500 €
1 950 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
HKEA (SERVER ROOM)
Tepelné þerpadlo.
Ionizácia, Alleru Buster antialergénny filter.
Extra tichý režim.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Špeciálne navrhnuté
pre celoroþné chladenie serverovní.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-15 C až 43 C
- vykurovanie (E9, E12)
do -10 C
- vykurovanie (E15-21)
do -15 C
GC HKEA
ST HKEA
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST CS-E9HKEA
GC CU-E9HKEA
ST CS-E12HKEA
GC CU-E12HKEA
ST CS-E15HKEA
GC CU-E15HKEA
ST CS-E18HKEA
GC CU-E18HKEA
ST CS-E21HKEA
GC CU-E21HKEA
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
2,6 /
0,59
3,5 /
0,92
4,4 /
1,37
5,3 /
1,65
6,3 /
2,21
3,6 /
0,845
4,8 /
1,26
5,5 /
1,57
6,6 /
1,79
7,2 /
2,1
Energetická
trieda
(1) / (2)
A/A
A/A
A/B
A/A
C/B
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
23 / 26 / 39
46
26 / 29 / 42
48
29 / 32 / 43
46
34 / 37 / 44
47
34 / 37 / 45
48
24 / 27 / 40
47
30 / 33 / 42
50
32 / 35 / 43
46
34 / 37 / 44
47
34 / 37 / 45
49
799 x 280 x 183
780 x 540 x 289
799 x 280 x 183
780 x 540 x 289
799 x 280 x 183
875 x 750 x 345
998 x 275 x 230
875 x 750 x 345
998 x 275 x 230
875 x 750 x 345
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 5
12 / 6
15 / 5
12 / 6
15 / 5
12 / 6
20 / 15
12 / 6
20 / 15
Hmotnosģ
[kg]
9
35
9
35
9
48
11
49
11
51
Cena za split
bez DPH
1 200 €
1 350 €
1 650 €
1 800 €
2 300 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
21
www.panasonic.cz
NÁSTENNÉ JEDNOTKY Tepelné þerpadlo.
Ionizácia e-ion+.
Patrol senzor.
Eco patrol.
Extra tichý režim.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
Strieborné prevedenie.
Záruka 24 mesiacov
E (LUXUS)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
BIELE PREVEDENIE
5 C až 43 C
- vykurovanie CU-LKE-3
do -15 C
- vykurovanie CU-LKE
do -5 C
ST E
GC
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST CS-E7LKEW
GC CU-E7LKE-3
ST CS-E9LKEW
GC CU-E9LKE-3
ST CS-E12LKEW
GC CU-E12LKE-3
ST CS-E15LKE-3
GC CU-E15LKE-3
ST CS-E18LKEW
GC CU-E18LKE
ST CS-E21LKEW
GC CU-E21LKE
ST CS-E24LKES
GC CU-E24LKE
ST CS-E28LKES
GC CU-E28LKE
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
2,05 /
0,47
2,5 /
0,535
3,5 /
0,905
4,2 /
1,22
5/
1,47
6,3 /
2,21
6,8 /
2,12
7,65 /
2,54
2,8 /
0,635
3,4 /
0,735
4,4 /
1,09
5,4 /
1,46
5,8 /
1,54
7,2 /
2,1
8,6 /
2,66
9,6 /
3,3
Energetická
trieda
(1) / (2)
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
C/B
A/C
B/D
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
20 / 24 / 37
45
20 / 25 / 39
46
20 / 28 / 42
48
29 / 32 / 43
46
34 / 37 / 44
47
34 / 37 / 45
48
35 / 38 / 47
52
35 / 38 / 49
53
20 / 25 / 38
46
20 / 27 / 40
47
20 / 33 / 42
50
29 / 35 / 43
46
34 / 37 / 44
47
34 / 37 / 45
49
35 / 38 / 47
52
35 / 38 / 48
53
870 x 290 x 204
780 x 540 x 289
870 x 290 x 204
780 x 540 x 289
870 x 290 x 204
780 x 540 x 289
870 x 290 x 204
875 x 750 x 345
1070 x 290 x 204
875 x 750 x 345
1070 x 290 x 204
875 x 750 x 345
1070 x 290 x 204
875 x 750 x 345
1070 x 290 x 204
875 x 750 x 345
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 15
10 / 6
15 / 15
10 / 6
15 / 15
12 / 6
15 / 15
12 / 6
20 / 15
12 / 6
20 / 15
16 / 6
20 / 15
16 / 6
20 / 15
Hmotnosģ
[kg]
Cena za split
bez DPH
9
33
9
34
9
34
9
48
12
48
12
49
12
65
12
66
1 000 €
1 100 €
1 250 €
1 400 €
1 600 €
2 000 €
2 200 €
2 600 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
NÁSTENNÉ JEDNOTKY Tepelné þerpadlo.
Ionizácia e-ion+.
Patrol senzor.
Eco patrol.
Extra tichý režim.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
XE (LUXUS SILVER)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
5 C až 43 C
STRIEBORNÉ PREVEDENIE
- vykurovanie CU-LKE-3
do -15 C
- vykurovanie CU-LKE
do -5 C
ST XE
GC
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST CS-XE7LKEW
GC CU-E7LKE-3
ST CS-XE9LKEW
GC CU-E9LKE-3
ST CS-XE12LKEW
GC CU-E12LKE-3
ST CS-XE15LKE-3
GC CU-E15LKE-3
ST CS-XE18LKEW
GC CU-E18LKE
ST CS-XE21LKEW
GC CU-E21LKE
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
2,05 /
0,47
2,5 /
0,535
3,5 /
0,905
4,2 /
1,22
5/
1,47
6,3 /
2,21
2,8 /
0,635
3,4 /
0,735
4,4 /
1,09
5,4 /
1,46
5,8 /
1,54
7,2 /
2,1
Energetická
trieda
(1) / (2)
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
C/B
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
20 / 24 / 37
45
20 / 25 / 39
46
20 / 28 / 42
48
29 / 32 / 43
46
34 / 37 / 44
47
34 / 37 / 45
48
20 / 25 / 38
46
20 / 27 / 40
47
20 / 33 / 42
50
29 / 35 / 43
46
34 / 37 / 44
47
34 / 37 / 45
49
870 x 290 x 204
780 x 540 x 289
870 x 290 x 204
780 x 540 x 289
870 x 290 x 204
780 x 540 x 289
870 x 290 x 204
875 x 750 x 345
1070 x 290 x 204
875 x 750 x 345
1070 x 290 x 204
875 x 750 x 345
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
10 / 6
15 / 15
10 / 6
15 / 15
10 / 6
15 / 15
12 / 6
15 / 15
12 / 6
20 / 15
12 / 6
20 / 15
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
22
Hmotnosģ
[kg]
9
33
9
34
9
34
9
48
12
48
12
49
Cena za split
bez DPH
1 020 €
1 120 €
1 370 €
1 420 €
1 620 €
2 020 €
www.panasonic.cz
KAZETOVÉ JEDNOTKY -
Záruka 24 mesiacov
DB4
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Tepelné þerpadlo.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatické výfukové klapky.
Vykurovanie a chladenie do extrémne
nízkych teplôt.
-15 C až 43 C
- vykurovanie
do -20 C
GC CU-L24
ST DB4
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST CS-F24DB4E5
GC CU-L24DBE5
ST CS-F28DB4E5
GC CU-L28DBE5
ST CS-F34DB4E5
GC CU-L34DBE5
ST CS-F43DB4E5
GC CU-L43DBE5
ST CS-F50DB4E5
GC CU-L50DBE8
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
6,3 /
1,7
7,1 /
2,0
10 /
2,59
12,5 /
3,64
14 /
4,65
7,1 /
1,84
8/
2,11
11,2 /
2,9
14 /
3,88
16 /
4,69
Energetická
trieda
(1) / (2)
A/A
A/A
A/A
A/A
B/B
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50Hz
GC
32 / 36
51
33 / 38
53
37 / 42
57
41 / 46
61
42 / 47
62
32 / 36
51
33 / 38
53
37 / 42
57
41 / 46
61
42 / 47
62
840 x 246 x 840
900 x 795 x 320
840 x 246 x 840
900 x 795 x 320
840 x 288 x 840
900 x 1340 x 320
840 x 288 x 840
900 x 1340 x 320
840 x 288 x 840
900 x 1340 x 320
Potrubie
Max. vzdialenosģ
Hmotnosģ
plyn / kvapalina
/ prevýšenie
[kg]
[mm]
[m]
16 / 10
50 / 30
16 / 10
50 / 30
16 / 10
50 / 30
16 / 10
50 / 30
16 / 10
50 / 30
Cena za split
bez DPH
26
71
26
71
28,5
110
28,5
110
28,5
105
2 809 €
3 269 €
4 039 €
4 649 €
5 699 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
Voliteđné príslušenstvo
Dekoraÿný panel CZ-BT03P
Infraovládanie CZ-RL513B
Drôtové ovládanie CZ-RD513C
Hmotnosģ
[kg]
Cena
bez DPH
4,5
950 x 45 x 950
-
v cene
110 €
110 €
-
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
POTRUBNÉ JEDNOTKY -
DD3
Tepelné þerpadlo.
Drôtové ovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Nízkotlakové vyhotovenie.
Vykurovanie a chladenie do extrémne
nízkych teplôt..
Externý statický tlak:
Modely 24, 28 (18/26/51Pa)
Modely 34, 43 (20/28/51Pa)
Modely 50 (25/30/51Pa)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-15 C až 43 C
- vykurovanie
do -20 C
ST DD3
GC CU-L43
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST CS-F24DD3E5
GC CU-L24DBE5
ST CS-F28DD3E5
GC CU-L28DBE5
ST CS-F34DD3E5
GC CU-L34DBE5
ST CS-F43DD3E5
GC CU-L43DBE5
ST CS-F50DD3E5
GC CU-L50DBE8
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
6,3 /
1,96
7,1 /
2,21
10 /
2,77
12,5 /
4,15
14 /
4,98
7,1 /
2,08
8,0 /
2,34
11,2 /
3,28
14 /
4,11
16 /
4,98
Energetická
trieda
(1) / (2)
A/B
A/B
A/B
B/B
B/C
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50Hz
GC
39 / 43
47
39 / 43
48
43 / 47
52
41 / 45
53
42 / 46
54
39 / 43
49
39 / 43
50
41 / 45
54
40 / 44
55
41 / 45
56
1100 x 250 x 650
900 x 795 x 320
1100 x 250 x 650
900 x 795 x 320
1300 x 250 x 650
900 x 1340 x 320
1300 x 250 x 650
900 x 1340 x 320
1300 x 250 x 650
900 x 1340 x 320
Potrubie
Max. vzdialenosģ
Hmotnosģ
plyn / kvapalina
/ prevýšenie
[kg]
[mm]
[m]
16 / 10
50 / 30
16 / 10
50 / 30
16 / 10
50 / 30
16 / 10
50 / 30
16 / 10
50 / 30
41
71
41
71
47
110
47
110
47
105
Cena za split
bez DPH
2 529 €
3 159 €
3 849 €
4 269 €
5 159 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Voliteđné príslušenstvo
Drôtové ovládanie CZ-RD513C
Cena
bez DPH
110 €
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
23
www.panasonic.cz
POTRUBNÉ JEDNOTKY -
Záruka 24 mesiacov
DD2
Tepelné þerpadlo.
Drôtové ovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Vysokotlakové vyhotovenie.
Vykurovanie a chladenie do extrémne
nízkych teplôt.
Externý statický tlak:
Modely 24, 28 (41/50/70Pa)
Modely 34, 43 (51/66/100Pa)
Modely 50 (56/66/100Pa)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-15 C až 43 C
- vykurovanie
do -20 C
ST DD2
GC CU-L43
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST CS-F24DD2E5
GC CU-L24DBE5
ST CS-F28DD2E5
GC CU-L28DBE5
ST CS-F34DD2E5
GC CU-L34DBE5
ST CS-F43DD2E5
GC CU-L43DBE5
ST CS-F50DD2E5
GC CU-L50DBE8
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
6,3 /
2,09
7,1 /
2,36
10 /
3,06
12,5 /
4,15
14 /
5,06
7,1 /
2,08
8,0 /
2,34
11,2 /
3,28
14 /
4,36
16 /
4,85
Energetická
trieda
(1) / (2)
B/B
B/B
A/B
B/C
D/C
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50Hz
GC
41 / 45
47
41 / 45
48
45 / 49
52
45 / 49
53
45 / 49
54
39 / 43
49
39 / 43
50
44 / 47
54
44 / 47
55
44 / 47
56
1100 x 290 x 500
900 x 795 x 320
1100 x 290 x 500
900 x 795 x 320
1100 x 360 x 650
900 x 1340 x 320
1100 x 360 x 650
900 x 1340 x 320
1100 x 360 x 650
900 x 1340 x 320
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
16 / 10
50 / 30
16 / 10
50 / 30
16 / 10
50 / 30
16 / 10
50 / 30
16 / 10
50 / 30
Hmotnosģ
[kg]
Cena za split
bez DPH
35
71
35
71
48
110
48
110
48
105
2 689 €
3 229 €
4 039 €
4 419 €
5 279 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Cena
bez DPH
Voliteđné príslušenstvo
Drôtové ovládanie CZ-RD513C
110 €
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
PODSTROPNÉ JEDNOTKY -
DTE
Tepelné þerpadlo.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatickýá výfuková klapka.
Vykurovanie a chladenie do extrémne
nízkych teplôt..
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
-15 C až 43 C
- vykurovanie
do -20 C
ST DTE
GC CU-L43
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST CS-F24DTE5
GC CU-L24DBE5
ST CS-F28DTE5
GC CU-L28DBE5
ST CS-F34DTE5
GC CU-L34DBE5
ST CS-F43DTE5
GC CU-L43DBE5
ST CS-F50DTE5
GC CU-L50DBE8
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
6,3 /
1,96
7,1 /
2,44
10 /
3
12,5 /
4,15
14 /
4,81
7,1 /
2,21
8,0 /
2,65
11,2 /
3,28
14 /
4
16 /
4,69
Energetická
trieda
(1) / (2)
B/B
B/B
A/B
B/C
D/C
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
1~230V / 50Hz
GC
3~400V / 50Hz
GC
39 / 43
47
41 / 45
48
43 / 47
52
45 / 49
53
46 / 50
54
39 / 43
49
41 / 45
50
43 / 47
54
45 / 49
55
46 / 50
56
1245 x 210 x 700
900 x 795 x 320
1245 x 210 x 700
900 x 795 x 320
1600 x 250 x 700
900 x 1340 x 320
1600 x 250 x 700
900 x 1340 x 320
1600 x 250 x 700
900 x 1340 x 320
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
16 / 10
50 / 30
16 / 10
50 / 30
16 / 10
50 / 30
16 / 10
50 / 30
16 / 10
50 / 30
Hmotnosģ
[kg]
33
71
33
71
43
110
47
110
47
105
Cena za split
bez DPH
2 609 €
3 079 €
3 849 €
4 419 €
5 319 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Voliteđné príslušenstvo
Infraovládanie CZ-RL513T
Drôtové ovládanie CZ-RD513C
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
24
Cena
bez DPH
110 €
110 €
www.panasonic.cz
Záruka 24 mesiacov
FREE MULTI
MULTISPLIT SYSTÉMY -
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie (2E, 4E27)
Tepelné þerpadlo.
Automatický reštart.
NapojiteĐné 2 až 4 jednotky.
Napájanie do vonkajšej jednotky.
Infraovládanie (súþasĢ dodávky).
Patrol senzor + ionizácia (XE,E).
Štandardná filtrácia (ostatné modely).
El. napájanie 1~230V/50Hz.
+16 C až 43 C
- chladenie (3E, 4E23)
-10 C až 43 C
- vykurovanie
do -15 C
GC CU-2
GC CU-3
GC CU-4
MULTISPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia jednotka
GC CU-2E15LBE
GC CU-2E18LBE
GC CU-3E18LBE
GC CU-4E23LBE
GC CU-4E27CBPG
Energetická
trieda
(1) / (2)
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
Poÿet
vnútorných
jednotiek
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
Akustický tlak
chladenie /
vykurovanie
Lp (1m)
[dB(A)]
Max. vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
Hmotnosģ
[kg]
A/A
A/A
A/A
A/A
A/A
4,5 / 1,23
5,2 / 1,52
5,2 / 1,21
6,8 / 1,68
8 / 1,98
5,4 / 1,17
5,6 / 1,21
6,8 / 1,44
8,6 / 1,85
9,4 / 2,08
2
2
3
4
4
2 x (10 / 6)
2 x (10 / 6)
3 x (10 / 6)
4 x (10 / 6)
4 x (10 / 6)
780 x 540 x 289
780 x 540 x 289
875 x 795 x 320
875 x 795 x 320
900 x 908 x 320
47 / 49
49 / 51
46 / 47
48 / 49
48 / 49
30 / 10
30 / 10
50 / 15
60 / 15
70 / 15
38
38
71
72
73
ST B4
ST E
ST D3
ST FE
Vnútorná jednotka
Prevedenie jednotky
Oznaÿenie
Chladiaci
výkon
[kW]
ST CS-XE7LKEW
ST CS-XE9LKEW
Nástenná
strieborná
S CS
ST
CS-XE12LKEW
ST CS-XE15LKE-3
ST CS-XE18LKEW
ST CS-XE21LKEW
ST CS-E7LKEW
ST CS-E9LKEW
Nástenná
biela
ST CS-E12LKEW
ST CS-E15LKE-3
ST CS-E18LKEW
Parapetnopodstropná
Parapetná
Kazetová
4-výfuková
Kazetová
1-výfuková
Potrubná
1 360 €
1 550 €
1 860 €
2 500 €
3 000 €
ST B1 (BE)
ST TE
ST XE
Jednotková
cena bez DPH
2,0
2,5
3,2
4,0
5,0
6,0
2,0
2,5
3,2
4,0
5,0
6,0
2,8
4,15
5,0
2,8
3,5
5,0
2,5
4,1
4,8
5,9
Vykurovací Externý statický
tlak
výkon
[Pa]
[kW]
3,2
3,6
4,5
5,6
6,8
8,5
3,2
3,6
4,5
5,6
6,8
8,5
4,0
5,17
6,1
4,0
4,8
5,8
3,2
5,1
5,6
7,0
-
ST CS-E21LKEW
ST CS-ME10DTEG
ST CS-ME15DTEW
ST CS-ME18DTEW
ST CS-E9GFEW
ST CS-E12GFEW
ST CS-E18GFEW
ST CS-E10HB4EA
ST CS-E15HB4EA
ST CS-E18HB4EA
ST CS-E21HB4EA
Dekoraÿný panel CZ-BT20E
2,2
3,2
ST CS-ME7EB1E
2,8
4,0
ST CS-ME10EB1E
3,2
4,5
ST CS-ME12EB1E
4,0
5,6
ST CS-ME14EB1E
Dekoraÿný panel CZ-BT20P
2,5
3,2
10/15/25,5
ST CS-E10JD3EA
4,1
4,8
10/15/25,5
ST CS-E15JD3EA
5,1
6,1
10/15/25,5
ST CS-E18JD3EA
Drôtový ovládaÿ CZ-RD52CP (súÿasģ vnútornej jednotky)
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
10 / 6
10 / 6
10 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
10 / 6
10 / 6
10 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
10 / 6
12 / 6
12 / 6
10 / 6
10 / 6
12 / 6
10 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
10 / 6
10 / 6
10 / 6
10 / 6
10 / 6
12 / 6
12 / 6
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
Akustický tlak
chladenie
Lp (1m)
[dB(A)]
Akustický tlak
vykurovanie
Lp (1m)
[dB(A)]
Hmotnosģ
[kg]
870 x 290 x 204
870 x 290 x 204
870 x 290 x 204
870 x 290 x 204
1070 x 290 x 235
1070 x 290 x 235
870 x 290 x 204
870 x 290 x 204
870 x 290 x 204
870 x 290 x 204
1070 x 290 x 235
1070 x 290 x 235
1028 x 540 x 200
1028 x 540 x 200
1028 x 540 x 200
700 x 600 x 210
700 x 600 x 210
700 x 600 x 210
575 x 260 x 575
575 x 260 x 575
575 x 260 x 575
575 x 260 x 575
700 x 51 x 700
770 x 185 x 360
770 x 185 x 360
770 x 185 x 360
770 x 185 x 360
1070 x 55 x 460
815 x 235 x 370
815 x 235 x 370
815 x 235 x 370
23 / 26 / 40
23 / 26 / 40
26 / 32 / 44
26 / 32 / 44
30 / 33 / 46
30 / 33 / 46
23 / 26 / 40
23 / 26 / 40
26 / 32 / 44
26 / 32 / 44
30 / 33 / 46
30 / 33 / 46
28 / 31 / 39
34 / 37 / 45
36 / 39 / 46
23 / 27 / 38
24 / 28 / 39
32 / 36 / 44
23 / 26 / 34
23 / 26 / 34
25 / 28 / 36
30 / 33 / 41
29 / 32 / 40
29 / 32 / 40
29 / 32 / 41
29 / 32 / 43
24 / 33
24 / 33
27 / 41
23 / 26 / 40
23 / 26 / 40
26 / 32 / 44
32 / 33 / 44
32 / 35 / 46
32 / 35 / 46
23 / 26 / 40
23 / 26 / 40
26 / 32 / 44
32 / 33 / 44
32 / 35 / 46
32 / 35 / 46
28 / 31 / 40
30 / 33 / 45
32 / 35 / 47
23 / 27 / 38
23 / 27 / 39
32 / 36 / 46
25 / 28 / 35
25 / 28 / 35
26 / 29 / 37
31 / 34 / 42
29 / 32 / 42
29 / 32 / 42
29 / 32 / 43
31 / 34 / 44
25 / 35
25 / 35
29 / 41
9
9
9
9
12
12
9
9
9
9
12
12
17
17
18
14
14
14
18
18
18
18
2,5
9,8
9,8
9,8
9,8
2
17
18
18
Jednotková
cena bez DPH
420 €
460 €
520 €
560 €
660 €
820 €
400 €
440 €
500 €
540 €
640 €
800 €
600 €
760 €
960 €
700 €
800 €
900 €
1 000 €
1 200 €
1 300 €
1 400 €
v cene
1 300 €
1 400 €
1 500 €
1 600 €
v cene
900 €
1 000 €
1 050 €
v cene
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
GC CU-2E15
GC CU-2E18
GC CU-3E18
Kombinácie
7 ; 9/10 ; 12
7 ; 9/10 ; 12
7 ; 9/10 ; 12 ; 15 ; 18
Povolený rozsah výkonu
4,0 - 5,6 kW
4,0 - 6,4 kW
4,5 - 9,0 kW
GC CU-4E23
GC CU-4E27
Kombinácie
7 ; 9/10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21
7 ; 9/10 ; 12 ; 15 ; 18
Povolený rozsah výkonu
4,5 - 11 kW
4,5 - 13,6 kW
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
25
www.panasonic.cz
MINI VRF SYSTÉMY -
Záruka 24 mesiacov
FS MULTI
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Tepelné þerpadlo.
Automatický reštart.
Štandardná filtrácia (všetky modely).
ýerpadlo kondenzátu - 750mm (UA, YA).
Odporúþané istenie 30A.
El. napájanie 1~230V/50Hz.
-5 C až 43 C
- vykurovanie
do -15 C
NOVINKA 2010
VRF SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Max. poÿet
vnútorných
jednotiek
U-4LA1E5
U-5LA1E5
U-6LA1E5
6
8
8
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
11,2 / 3,1 12,5 / 3,04
14 / 4,31
16 / 3,97
15,5 / 5,15 18 / 4,69
Energetická
trieda
(1) / (2)
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
Akustický tlak
chladenie /
vykurovanie
Lp (1m)
[dB(A)]
Max. vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
Hmotnosģ
[kg]
A/A
A/A
B/A
16 / 10
16 / 10
16 / 10
900 x 1340 x 350
900 x 1340 x 350
900 x 1340 x 350
52 / 54
53 / 55
55 / 57
90 / 30
90 / 30
90 / 30
115
123
123
ST KA1 S
Jednotková
cena bez DPH
4 583 €
5 092 €
5 686 €
ST NA
ST YA
ST KA1
ST UA
Vnútorná jednotka
Prevedenie jednotky
Oznaÿenie
Chladiaci
výkon
[kW]
Vykurovací
výkon
[kW]
Externý statický
tlak
[Pa]
ST MA
Potrubie
plyn /
kvapalina
[mm]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
Akustický tlak
min / max
Lp (1m)
[dB(A)]
Hmotnosģ
[kg]
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
16 / 10
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
870 x 290 x 204
870 x 290 x 204
870 x 290 x 204
870 x 290 x 204
870 x 290 x 204
870 x 290 x 204
870 x 290 x 204
870 x 290 x 204
1070 x 290 x 235
1070 x 290 x 235
1070 x 290 x 235
575 x 260 x 575
575 x 260 x 575
575 x 260 x 575
575 x 260 x 575
575 x 260 x 575
33 / 38
33 / 39
34 / 42
35 / 43
33 / 38
33 / 39
34 / 42
35 / 43
38 / 44
39 / 46
40 / 48
33 / 36
33 / 37
34 / 38
35 / 39
36 / 40
9
9
9
9
9
9
9
9
11
12
12
18
18
18
18
18
12 / 6
16 / 10
16 / 10
840 x 246 x 840
840 x 246 x 840
840 x 246 x 840
35 / 41
36 / 42
36 / 42
26
26
26
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
12 / 6
900 x 200 x 550
900 x 200 x 550
900 x 200 x 550
900 x 200 x 550
900 x 200 x 550
30 / 36
30 / 37
31 / 38
32 / 39
32 / 39
21
21
22
22
22
12 / 6
12 / 6
12 / 6
16 / 10
16 / 10
880 x 250 x 650
880 x 250 x 650
1100 x 250 x 650
1100 x 250 x 650
1100 x 250 x 650
35 / 42
35 / 42
36 / 43
36 / 43
37 / 44
29
29
32
32
32
2,2
2,5
ST S-22KA1E5S
2,8
3,2
ST S-28KA1E5S
3,6
4,2
ST S-36KA1E5S
4,5
5,1
ST S-45KA1E5S
2,2
2,5
ST S-22KA1E5
S 22KA1E5
2,8
3,2
ST S-28KA1E5
3,6
4,2
ST S-36KA1E5
Nástenná
biela
4,5
5,1
ST S-45KA1E5
KA
5,6
6,4
ST S-56KA1E5
6,3
7,1
ST S-63KA1E5
7,1
8,0
ST S-71KA1E5
2,2
2,5
ST S-22YA1E5
2,8
3,2
ST S-28YA1E5
Kazetová
3,6
4,2
4-výfuková
ST S-36YA1E5
60 x 60
4,5
5,1
ST S-45YA1E5
YA
5,6
6,4
ST S-56YA1E5
Dekoraÿný panel CZ-KPY1 (zabudovaný infraprijímaÿ)
6,3
7,1
ST S-63UA1E5
Kazetová
7,1
8,0
ST S-71UA1E5
4-výfuková
9,0
10,0
ST S-90UA1E5
90 x 90
Dekoraÿný panel CZ-BT03P
UA
Prijímaÿ pre infraovládanie CZ-RWRU1
2,2
2,5
0-30
ST S-22NA1E5
2,8
3,2
0-30
ST S-28NA1E5
3,6
4,2
0-30
Potrubná nízkotlaková ST S-36NA1E5
NA
4,5
5,1
0-30
ST S-45NA1E5
5,6
6,4
0-30
ST S-56NA1E5
Prijímaÿ pre infraovládanie CZ-RWRM1
4,5
5,1
50-70
ST S-45MA1E5
5,6
6,4
50-70
ST S-56MA1E5
Potrubná
6,3
7,1
50-70
ST S-63MA1E5
vysokotlaková
7,1
8,0
50-70
ST S-71MA1E5
MA
9,0
10,0
50-70
ST S-90MA1E5
Prijímaÿ pre infraovládanie CZ-RWRM1
Nástenná
strieborná
KA S
Jednotková
cena bez DPH
954 €
974 €
992 €
1 022 €
934 €
954 €
972 €
1 002 €
1 043 €
1 051 €
1 069 €
1 248 €
1 264 €
1 333 €
1 461 €
1 482 €
218 €
1 461 €
1 526 €
1 918 €
171 €
66 €
942 €
1 002 €
1 063 €
1 130 €
1 200 €
124 €
1 158 €
1 210 €
1 221 €
1 235 €
1 563 €
124 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka; NA1 neobsahuje filter; MA1 obsahuje filter
Cena
bez DPH
Voliteđné príslušenstvo
Infraovládanie CZ-RWS1
Drôtové ovládanie CZ-RT1
C/H blokátor (zafixovanie pracovného režimu podđa požiadavky užívateđa - chladenie / vykurovanie) CZ-RD1
Refnet CZ-P155BK1
U-4LA1E5
U-5LA1E5
U-6LA1E5
Povolený rozsah výkonu
5,6 - 14,5 kW
7 - 18,2 kW
7,7 - 20,1 kW
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
26
91 €
152 €
189 €
117 €
www.panasonic.cz
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
Záruka 24 mesiacov
UW (BASIC FIX SPEED)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Tepelné þerpadlo.
Štandardná filtrácia.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
16 C až 43 C
- vykurovanie
do -5 C
ST UW
GC UW
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST CS-UW9GKE
GC CU-UW9GKE
ST CS-UW12GKE
GC CU-UW12GKE
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
2,5 /
0,81
3,3 /
1,08
2,7 /
0,78
3,7 /
1,06
Energetická
trieda
(1) / (2)
B/B
B/B
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
31 / 39
48
32 / 39
49
31 / 39
49
31 / 39
50
770 x 250 x 205
650 x 530 x 230
799 x 280 x 183
780 x 540 x 289
Potrubie
Max. vzdialenosģ
Hmotnosģ
plyn / kvapalina
/ prevýšenie
[kg]
[mm]
[m]
10 / 6
10 / 5
10 / 6
10 / 5
Cena za split
bez DPH
7,5
27
9
30
501 €
561 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
DostupnosĢ na dopyt.
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
NÁSTENNÉ JEDNOTKY -
PW ((STANDARD FIX SPEED))
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie PW9, PW12
Tepelné þerpadlo.
Alleru Buster antialergénny filter (voliteĐne).
Extra tichý režim.
Infraovládanie.
3 otáþky ventilátora.
Automatické otáþky.
Automatický reštart.
Automatická výfuková klapka.
21 C až 43 C
- chladenie PW18, PW24
16 C až 43 C
- vykurovanie
do -5 C
ST PW
GC PW
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
ST CS-PW9GKX
GC CU-PW9GKX
ST CS-PW12GKX
GC CU-PW12GKX
ST CS-PW18GKX
GC CU-PW18GKX
ST CS-PW24JKE
GC CU-PW24JKE
Chladiaci
výkon /
príkon (1)
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon (2)
[kW]
2,65 /
0,825
3,4 /
1,055
5,1 /
1,75
7,03 /
2,78
2,85 /
0,785
3,8 /
1,05
5,3 /
1,58
7,5 /
2,61
Energetická
trieda
(1) / (2)
A/A
A/A
C/C
E/D
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (1m)
chladenie
[dB(A)]
Akustický tlak
Lp (1m)
vykurovanie
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
1~230V / 50Hz
ST
31 / 39
48
32 / 39
49
38 / 45
55
41 / 47
54
31 / 39
49
31 / 39
50
38 / 43
55
41 / 46
55
770 x 250 x 205
650 x 530 x 230
799 x 280 x 183
780 x 540 x 289
998 x 275 x 230
780 x 540 x 289
998 x 275 x 230
875 x 750 x 345
Potrubie
Max. vzdialenosģ
Hmotnosģ
plyn / kvapalina
/ prevýšenie
[kg]
[mm]
[m]
10 / 6
10 / 5
10 / 6
15 / 5
12 / 6
25 / 20
16 / 6
25 / 20
7,5
27
9
30
11
44
11
63
Cena za split
bez DPH
590 €
640 €
1 020 €
1 400 €
ST - vnútorná jednotka ; GC - vonkajšia jednotka
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
27
PRÍSLUŠENSTVO PRE PERSONÁLNU KLIMATIZÁCIU
SECURA
AIRWELL
RCW 2
Snímacia komora, þerpadlo, napäĢový zdroj s alarmom, filter
BEZ POHYBLIVÝCH ýASTÍ (neobsahuje plavák)
Švajþiarska kvalita.
Vhodné pre všetky klimatizácie do 10kW.
1~230V/50Hz, alarm relé - 16A
Max. prietok: 15l/h
Výtlaþná výška: 12m
Sacia výška: 2m
Horizont. vzdialenosĢ: 30m
HluþnosĢ - max 19dB(A)
CELOROýNÝ SYSTÉM KP5
Max. 32 jednotiek
Max. 15 zón
Snímaþ I FEEL
Podsvietenie displeja
Samodobíjanie batérií
Týždenné programovanie
Tlakový spínaþ KP5 s automatickým resetom
1m hadiþka, 2 matice, 2 flérové nástavce
T-kus, servisný ventilþek, þiapoþka
Relé RT 424730 (len pre modely s vykurovaním)
Pätica k relé YRT 78626 (len pre modely s vykurovaním)
Redukcia QC-S410A
SYSTÉMY DCI
ýERPADLO KONDENZÁTU
Secura split XS 5000
OVLÁDANIE
Nástenný ovládaþ RCW 2
Nástenné DCI
SX DCI
FBD DCI
CK DCI
CKD DCI
DLF DCI
DLS DCI
CD DCI
áno
áno
áno*
obsahuje
obsahuje
obsahuje
áno*
nie
Nástenné DCI
SX DCI
FBD DCI
CK DCI
CKD DCI
DLF DCI
DLS DCI
CD DCI
nie
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Cena bez DPH
113 €
Cena bez DPH
172 €
áno - je možné použiĢ; nie - nie je možné použiĢ; * - len pre modely do veĐkosti 036 (do 10kW)
SYSTÉMY FIX SPEED
ýERPADLO KONDENZÁTU
Nástenné FIX SPEED
SX N
FBF
CKF
DLS
CD
áno
áno
áno*
obsahuje
áno*
nie
OVLÁDANIE
Nástenný ovládaþ RCW 2
Nástenné FIX SPEED
SX N
FBF
CKF
DLS
CD
nie
áno
áno
áno
áno
áno
CELOROþNÝ SYSTÉM KP5
Jednotky len chladenie
Jednotky tepelné þerpadlo
Nástenné FIX SPEED
SX N
FBF
CKF
DLS
CD
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Secura split XS 5000
Cena bez DPH
113 €
Cena bez DPH
172 €
Cena bez DPH
154 €
172 €
áno - je možné použiĢ; nie - nie je možné použiĢ; * - len pre modely do veĐkosti 036 (do 10kW)
PRÍSLUŠENSTVO PRE PERSONÁLNU KLIMATIZÁCIU
SECURA
PANASONIC
CELOROýNÝ SYSTÉM KP5
SUPER ALLERU-BUSTER FILTER
Snímacia komora, þerpadlo, napäĢový zdroj s alarmom, filter.
BEZ POHYBLIVÝCH ýASTÍ (neobsahuje plavák).
Špiþková švajþiarska kvalita..
Vhodné pre všetky klimatizácie do 10kW.
1~230V/50Hz, alarm relé - 16A
Max. prietok: 15l/h
Výtlaþná výška: 12m
Sacia výška: 2m
Horizont. vzdialenosĢ: 30m
HluþnosĢ - max 19dB(A)
Tri funkcie v jednom
- odstránenie alergénov
- odstránenie vírusov
- odstránenie baktérií
ÚþinnosĢ 99%
Tlakový spínaþ KP5 s automatickým resetom
1m hadiþka, 2 matice, 2 flérové nástavce
T-kus, servisný ventilþek, þiapoþka
Relé RT 424730 (len pre modely s vykurovaním)
Pätica k relé YRT 78626 (len pre modely s vykurovaním)
Redukcia QC-S410A (len pre R410A)
SYSTÉMY DCI
ýERPADLO KONDENZÁTU
UE
RE
HKEA
E, XE
DB4
DD3, DD2
DTE
Free multi - B4
Secura split XS 5000
áno
áno
áno
áno
obsahuje
áno*
áno*
obsahuje
SUPER ALLERU BUSTER
CZ-SA11P
CZ-SA12P
CZ-SA13P
UE
RE
HKEA
E, XE
DB4
DD3, DD2
DTE
Free multi - B4
nie
áno
nie
nie
nie
nie
áno
nie
nie
nie
áno
nie
obsahuje
obsahuje
Cena bez DPH
113 €
Cena bez DPH
31 €
20 €
24 €
áno - je možné použiĢ; nie - nie je možné použiĢ; * - len pre modely do veĐkosti 34 (do 10kW)
SYSTÉMY FIX SPEED
ýERPADLO KONDENZÁTU
UW 9
UW 12
PW 9
PW 12
PW 18
PW 21
Secura split XS 5000
áno
áno
áno
áno
áno
áno
SUPER ALLERU BUSTER
CZ-SA14P
UW 9
UW 12
PW 9
PW 12
PW 18
PW 21
áno
áno
áno
áno
áno
áno
CELOROþNÝ SYSTÉM KP5
Jednotky tepelné þerpadlo
UW 9
UW 12
PW 9
PW 12
PW 18
PW 21
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno - je možné použiĢ; nie - nie je možné použiĢ
28
Cena bez DPH
113 €
Cena bez DPH
19 €
Cena bez DPH
172 €
www.airwell.sk
Záruka 24 mesiacov
VERTIKÁLNE JEDNOTKY - VZDUCHOM CHLADENÉ -
Len chladenie s oddeleným kondenzátorom.
Filter dodávaný štandardne.
Ovládanie na jednotke alebo priestorovým termostatom.
Automatický reštart.
Vysokotlakový ventilátor - verzia GE.
Distribúcia vzduchu cez výfukovú štrbinu alebo
primo do potrubnej siete.
Kompresor umiestnený vo vnútornej jednotke.
Piestový kompresor.
X AR
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
UC 53 A
19 C až 47 C
- chladenie s celoroþným systémom
do -10 C
X 1100 AR
X 6450 AR
UC 103 A
SPLIT SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Vonkajšia Vnútorná
jednotka jednotka
Externý statický tlak
Chladiaci výkon /
Nominálny
STD / GE
príkon
vzduchový výkon [m3/h]
[Pa]
[kW]
X 1100 AR
UC 33 A
X 1900 AR
UC 53 A
X 2450 AR
UC 73 A
X 3250 AR
UC 103 A
X 4650 AR
2 x UC 73 A
X 6450 AR
2 x UC 103 A
9,7 /
4,55
16,2 /
7,26
19,8 /
8,9
29 /
12,63
38,9 /
16,95
55 /
24
2000
3700
3200
5000
4500
7000
5800
10000
9000
2 x 7000
12000
2 x 10000
40 až 200 / 250
40 až 300 / 350
60 až 200 / 90 až 250 / 70 až 230 / 95 až 280 / -
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický tlak
Lp (4m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
(bez štrbiny)
[mm]
3~400V / 50 Hz
ST
3~400V / 50 Hz
ST
3~400V / 50 Hz
ST
3~400V / 50 Hz
ST
3~400V / 50 Hz
ST
3~400V / 50 Hz
ST
50 / 53 / 59
48
52 / 56 / 62
53
59
56
65
56
61
56
69
56
890 x 1540 x 430
885 x 831 x 825
1000 x 1735 x 500
885 x 831 x 825
1300 x 1840 x 600
1141 x 831 x 885
1530 x 1840 x 600
1546 x 893 x 885
1715 x 1970 x 790
2 x (1141 x 831 x 885)
1980 x 1970 x 790
2 x (1546 x 893 x 885)
Potrubie
plyn / kvapalina
[mm]
Max.
vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
12 / 10
45 / 20**
12 / 10
45 / 20**
16 / 12
45 / 20**
19 / 16
45 / 20**
2x
16 / 12
2x
19 / 16
45 / 20**
45 / 20**
Hmotnosģ
[kg]
136
59
182
68
265
93
350
130
525
93
600
130
* - v cene sú zapoþítané 2 ks vonkajších jednotiek; ** - platí, ak je UC nad X AR (ak je UC pod X AR, maximálne prevýšenie je 9m); ST - vnútorná jednotka
Chladiarenské príslušenstvo
Sada prípojok s vnútorným závitom - ODPORÚþANÉ
Medené potrubie (prípojky s vnút. závitom)*
1100
1900
2450
3250
4650
6450
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1100
1900
2450
3250
4650
6450
-
-
-
-
-
* - do 10 m (dĎžku špecifikujte pri objednávke)
Elektrické príslušenstvo
9 000 W
12 000 W
Elektrické
18 000 W
vykurovanie
22 500 W
37 500 W
45 000 W
15 500 W
29 700 W
Horúcovodné
38 500 W
vykurovanie **
50 000 W
77 000 W
94 000 W
Vypínaÿ zap/vyp + priestorový termostat
Vysokotlakový ventilátor GE
Celoroÿný systém
•-
•-
•-
•-
•-
•-
•-
•-
•-
•-
•
•
•
••
••
•••
1100
1900
2450
3250
4650
6450
•
•
•
•-
•
•
•
•-
•
•
••
•
•
••
•
•
••
•
•
••
•
•
•
-
-
•
••
** - voda 90/80°C, špecifikujte stranu pripojenia pri objednávke - Đavá, pravá
Mechanické príslušenstvo
Príruba na výfuk vzduchu
Príruba pre nasávanie zozadu
Nástavec pre výfuk spredu
Nasávanie ÿerstvého vzduchu
Diađkové hlásenie porúch
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
29
www.airwell.sk
VERTIKÁLNE JEDNOTKY - VODOU CHLADENÉ -
Len chladenie s vodou chladeným kondenzátorom.
Filter dodávaný štandardne.
Dostupné s alebo bez presostatického vodného ventilu.
Ovládanie na jednotke alebo priestorovým termostatom.
Automatický reštart.
Vysokotlakový ventilátor - verzia GE.
Distribúcia vzduchu cez výfukovú štrbinu alebo
primo do potrubnej siete.
Kompresor umiestnený vo vnútornej jednotke.
Piestový kompresor.
Záruka 24 mesiacov
X AO
Teplotné limity:
- voda na kondenzátore
21 C až 34
10
43 C
- okolitá suchá teplota
21do
C až
-1032
CC
X 1100 AO
X 4650 AO
KOMPAKTNÉ SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Jednotka
CX 25
CX 25
X 1100 AO
X 1900 AO
X 2450 AO
X 2450 AO
X 3250 AO
X 3250 AO
X 4650 AO
X 4650 AO
Chladiaci výkon
/ príkon
[kW]
Nominálny vzduchový
výkon
[m3/h]
Externý statický tlak
STD / GE
[Pa]*
Elektrické
napájanie
Akustický tlak
Lp (4m)
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
(bez štrbiny)
[mm]
Hmotnosģ
[kg]
Presostatický
vodný ventil**
8 / 2,55
1500
60 až 80 / 85
1~230V / 50Hz
58
800 x 1280 x 407
125
Áno
8 / 2,55
1500
60 až 80 / 85
3~400V / 50 Hz
58
800 x 1280 x 407
125
Áno
11,7 / 3,8
2000
40 až 200 / 250
3~400V / 50 Hz
49 / 52 / 58
890 x 1540 x 430
151
Áno
18 / 5,8
3200
40 až 300 / 350
3~400V / 50 Hz
51 / 55 / 61
1000 x 1735 x 500
199
Áno
23 / 7,1
4500
60 až 200 / -
3~400V / 50 Hz
58
1300 x 1840 x 600
305
Áno
23 / 7,1
4500
60 až 200 / -
3~400V / 50 Hz
58
1300 x 1840 x 600
305
Nie
32,4 / 9,8
5800
90 až 250 / -
3~400V / 50 Hz
64
1530 x 1840 x 600
380
Áno
32,4 / 9,8
5800
90 až 250 / -
3~400V / 50 Hz
64
1530 x 1840 x 600
380
Nie
45,7 / 13,9
9000
70 až 230 / -
3~400V / 50 Hz
60
1715 x 1970 x 790
565
Áno
45,7 / 13,9
9000
70 až 230 / -
3~400V / 50 Hz
60
1715 x 1970 x 790
565
Nie
* - externý statický tlak je udaný pri minimálnom vzduchovom výkone; ** - zabezpeþuje správny kondenzaþný tlak a úsporu vody (použitie pri mestskej (studĖovej) vode)
Elektrické príslušenstvo
5 490 W
1~230V / 50Hz
5 490 W
3~400V / 50 Hz
9 000 W
3~400V / 50 Hz
Elektrické
12 000 W
3~400V / 50 Hz
vykurovanie
18 000 W
3~400V / 50 Hz
22 500 W
3~400V / 50 Hz
37 500 W
3~400V / 50 Hz
15 500 W
29 700 W
Horúcovodné
38 500 W
vykurovanie **
50 000 W
77 000 W
Vypínaÿ zap/vyp + priestorový termostat
Vysokotlakový ventilátor GE
Ohrievaÿ olejovej vane kompresora
CX 25
1100
1900
2450
3250
4650
•
•-
-
-
-
-
-
-
•-
•-
•-
•-
•-
•-
•-
•-
•
•
•
•
•
obsahuje
•-
••-
-
-
-
CX 25
1100
1900
2450
3250
4650
-
•
•
•
•
•
•
•
•
••-
••-
••-
•
•
•
-
-
•
•-
** - voda 90/80°C, špecifikujte stranu pripojenia pri objednávke - Đavá, pravá
Mechanické príslušenstvo
Príruba na výfuk vzduchu
Príruba pre nasávanie zozadu
Nástavec pre výfuk spredu
Nasávanie ÿerstvého vzduchu
•-
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Mestská voda: 15°C; Voda z chladiacej veže 26°C/32°C.
30
www.airwell.sk
ROOFTOPY -
Záruka 24 mesiacov
HAN
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
Tepelné þerpadlo.
Filter G2 (voliteĐný).
Nástrešné jednotky - monoblok.
Automatický reštart.
CAC mikroprocesorová regulácia.
Priamy pohon ventilátorov - modely 10, 13.
RemeĖový pohon ventilátorov - modely 15 až 31.
Scroll kompresor s ohrevom olejovej vane.
Celoroþný systém TTS (voliteĐne).
Prívod a odvod vzduchu prispôsobený na napojenie na potrubie.
15 C až 50 C
- chladenie s celoroþným systémom TTS
do -10 C
- vykurovanie
do - 10 C
HAN
ROOFTOPY TEPELNÉ þERPADLO
Jednotka
HAN 10 TTS
HAN 10
HAN 13 TTS
HAN 13
HAN 15 TTS
HAN 15
HAN 17 TTS
HAN 17
HAN 19 TTS
HAN 19
HAN 25 TTS
HAN 25
HAN 31 TTS
HAN 31
Chladiaci
výkon /
príkon
[kW]
Vykurovací
výkon /
príkon
[kW]
Externý statický
tlak
[Pa]
Nominálny
vzduchový výkon
[m3/h]
Elektrické
napájanie
Akustický výkon
Lw
do exteriéru
[dB(A)]
Akustický výkon
Lw
do interiéru
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
Hmotnosģ
[kg]
9,8 / 3,8
9,6 / 3,1
90
1930
3~400V / 50 Hz
79,7
76,1
1115 x 750 x 1150
165
9,8 / 3,8
9,6 / 3,1
90
1930
3~400V / 50 Hz
79,7
76,1
1115 x 750 x 1150
165
13 / 4,6
12,1 / 4,3
100
2640
3~400V / 50 Hz
79,5
75,5
1320 x 905 x 1345
219
13 / 4,6
12,1 / 4,3
100
2640
3~400V / 50 Hz
79,5
75,5
1320 x 905 x 1345
219
14,5 / 5
14,2 / 4,6
170
2940
3~400V / 50 Hz
79,3
75
1320 x 905 x 1345
223
14,5 / 5
14,2 / 4,6
170
2940
3~400V / 50 Hz
79,3
75
1320 x 905 x 1345
223
16,8 / 6,1
15,8 / 5,7
160
3190
3~400V / 50 Hz
79,3
75
1320 x 905 x 1345
223
16,8 / 6,1
15,8 / 5,7
160
3190
3~400V / 50 Hz
79,3
75
1320 x 905 x 1345
223
18,9 / 6,5
19 / 6
210
3860
3~400V / 50 Hz
83,1
72,7
1320 x 905 x 1345
243
18,9 / 6,5
19 / 6
210
3860
3~400V / 50 Hz
83,1
72,7
1320 x 905 x 1345
243
25,4 / 8,3
24,2 / 8,8
240
4780
3~400V / 50 Hz
84,9
78,2
1420 x 1320 x 1445
320
25,4 / 8,3
24,2 / 8,8
240
4780
3~400V / 50 Hz
84,9
78,2
1420 x 1320 x 1445
320
30 / 10
30,5 / 9,5
250
5530
3~400V / 50 Hz
86,4
82,7
1420 x 1320 x 1445
343
30 / 10
30,5 / 9,5
250
5530
3~400V / 50 Hz
86,4
82,7
1420 x 1320 x 1445
343
HAN 10 (TTS)
HAN 13, 15 (TTS)
HAN 17 (TTS)
HAN 19 (TTS)
HAN 25 (TTS)
HAN 31 (TTS)
-
-
-
-
-
Elektrické príslušenstvo
6 000 W
Elektrické
9 000 W
vykurovanie
3~400V / 50 Hz 12 000 W
Nástenný ovládaÿ RCW 2
•-
Mechanické príslušenstvo
Vzduchový filter
•
-
••
•
•
•
•
•
•
•
•
HAN 10 (TTS)
HAN 13, 15 (TTS)
HAN 17 (TTS)
HAN 19 (TTS)
HAN 25 (TTS)
HAN 31 (TTS)
•
•
•
•
•
•
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
31
www.airwell.sk
ROOFTOPY -
Záruka 24 mesiacov
RT4D
Tepelné þerpadlo (10 modelov).
Kombinácia tepelného þerpadla s dvomi ventilátormi a 4 klapkami.
Filter plochý G4 alebo G4+F7 (voliteĐné), namontovaný na koĐajnici.
Nástrešné jednotky - monoblok.
50 mm izolácia plášĢa - sklená vata.
Rôzne umiestnenia odvodného vzduchu a þerstvého vzduchu.
Štandardné umiestnenie prívodu vzduchu je spredu.
Odvodný(é) ventilátor(y) PLUG s plynulou reguláciou.
Ekonomizér - štandard.
VoliteĐné doplnkové elektrické, horúcovodné alebo plynové vykurovanie.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
18 C až 42 C
- vykurovanie
do - 8 C
RT4D
ROOFTOPY LEN CHLADENIE / TEPELNÉ þERPADLO
Modely RT4D
Chladiaci výkon (1) RT4D
Celkový el. príkon (1)
Vykurovací výkon (2) RT4D
Celkový el. príkon (2)
El. napájanie
Vzduchový výkon IFAN
Externý statický tlak IFAN
Vzduchový výkon OFAN
Externý statický tlak OFAN
Rozmery (šírka x výška x hĎbka)*
HmotnosĢ (bez príslušenstva)
Maximálny štartovací prúd**
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[m3/h]
[Pa]
[mm]
[kg]
[A]
Modely RT4D
Chladiaci výkon (1) RT4D
Celkový el. príkon (1)
Vykurovací výkon (2) RT4D
Celkový el. príkon (2)
El. napájanie
Vzduchový výkon IFAN
Externý statický tlak IFAN
Vzduchový výkon OFAN
Externý statický tlak OFAN
Rozmery (šírka
(
x výška x hĎbka)*
Ď )*
HmotnosĢ (bez príslušenstva)
Maximálny štartovací prúd**
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[m3/h]
[Pa]
[m3/h]
[Pa]
[mm]
[kg]
[A]
20
40
60
80
100
16,2
5,3
14,4
4,76
3~400V / 50 Hz
2000
250
4600
220
1280 x 1150 x 3200
640
68
29,2
9,81
26
8,9
3~400V / 50 Hz
4000
250
8600
170
1280 x 1150 x 3200
780
130
33,4
12,2
30,8
10,9
3~400V / 50 Hz
6000
250
11200
250
1750 x 1420 x 3940
840
139
50,4
17,5
45,2
15,6
3~400V / 50 Hz
8000
250
15600
240
1750 x 1420 x 3940
980
221
58,4
20,9
53,2
18,63
3~400V / 50 Hz
10000
250
19400
250
1960 x 1880 x 5400
1480
158
140
180
240
280
380
83,9
30,6
76,1
27,1
3~400V / 50 Hz
14000
250
26400
220
1960 x 1880 x 5400
1840
218
103,9
37
91,5
33,24
3~400V / 50 Hz
18000
250
31800
175
2420 x 2440 x 6400
2660
260
150,7
57,6
137,3
51,27
3~400V / 50 Hz
24000
250
44000
185
2420 x 2440 x 6400
2680
285
167,5
61,2
151,2
54,2
3~400V / 50 Hz
28000
250
59000
240
2420 x 2440 x 7750
3380
298
207,8
80,8
183,2
74,67
3~400V / 50 Hz
38000
250
64800
180
2420 x 2440 x 7750
3660
356
IFAN - prívodný ventilátor; OFAN - odvodný ventilátor; * - rozmery bez príslušenstva; ** - bez el. vykurovania
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ Ventilátor IFAN so zvýšeným ESP - verzia GE
Ɣ Horúcovodný výmenník 2 / 3 radový
Ɣ Horúcovodný výmenník 2 / 3 radový s 3cest. reg. ventilom
Ɣ Doplnkové elektrické, horúcovodné vykurovanie
Ɣ Plynové vykurovanie s modulaþným riadením
Ɣ Plynové vykurovanie 2 stupĖové
Ɣ Filter G4 alebo G4+F7
Ɣ Snímaþe CO2, dymu
Ɣ Pripojenie na nadradený systém BMS (ModBus, LonWork)
Ɣ Kontrola sledu fáz
Ɣ Modul na diaĐkové sledovanie
Ɣ Frekvenþné meniþe na ventilátory
(1) (2) - Nominálne podmienky tepelného þerpadla pri 40% vonkajšieho vzduchu (hodnota minimálnej ventilácie) a nominálnom vzduchovom výkone.
Chladenie: Vnútorná teplota: 26°C/55%RH; Vonkajšia teplota: 35°C/60%RH; Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/40%RH; Vonkajšia teplota: 7°C/60%RH
32
Ɣ Ekonomizér (entalpický)
Ɣ Antivibraþné podložky
Ɣ Snímaþ zanesenia filtra
Ɣ Fixný strešný základový podstavec
Ɣ Noþný freecooling
www.airwell.sk
ROOFTOPY -
Záruka 24 mesiacov
[email protected] RTL / RTH
Len chladenie (7 modelov) alebo tepelné þerpadlo (7 modelov).
Filter plochý G4 alebo G4+F6 (voliteĐné), namontovaný na koĐajnici.
Nástrešné jednotky - monoblok.
25 mm izolácia plášĢa - sklená vata.
Regulácia IATC, napojiteĐná na BMS.
VoliteĐné umiestnenie prívodu a odvodu vzduchu (dole, na boku, hore, vpredu).
Štandardné umiestnenie prívodu a odvodu vzduchu zdola.
RemeĖový pohon.
Scroll kompresor s ohrevom olejovej vane.
Celoroþný systém (voliteĐne).
Ekonomizér (voliteĐný).
VoliteĐné doplnkové elektrické alebo horúcovodné vykurovanie.
OdnímateĐné panely, pre jednoduchú údržbu.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
20 C až 46 C
- chladenie s celoroþným systémom
do -10 C
- vykurovanie
do - 10 C
RTL
ROOFTOPY LEN CHLADENIE / TEPELNÉ þERPADLO
Modely RTL / RTH
Chladiaci výkon (1) RTL
El. príkon (1)
Chladiaci výkon (2) RTH
El. príkon (2)
Vykurovací výkon (3) RTH
El. príkon (3)
El. napájanie
Vzduchový výkon IFAN
Externý statický tlak IFAN (PE / GE verzia)
Vonkajšie ventilátory - vzduchový výkon
Rozmery (šírka x výška x hĎbka)*
HmotnosĢ (bez príslušenstva)
Maximálny štartovací prúd PE / GE
Istenie
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
40
50
60
70
80
100
110
41,5
12,8
41
12,8
42,9
12,2
3~400V / 50 Hz
7650
250 / 400
16000
50,9
16
48,6
16
50,2
15,1
3~400V / 50 Hz
9200
250 / 400
16000
59,8
18,4
59
18,4
58,2
17,8
3~400V / 50 Hz
11500
300 / 450
32000
67,7
20,9
66
20,9
66,5
20,3
3~400V / 50 Hz
12500
300 / 450
32000
84,9
26
83,4
26
84
24,1
3~400V / 50 Hz
16500
350 / 500
32000
96,6
30,9
94,8
30,9
96
28,5
3~400V / 50 Hz
18650
350 / 500
34000
108,4
36,5
106,1
36,5
108
33,7
3~400V / 50 Hz
20000
350 / 500
34000
1877 x 1450 x 2484 2227 x 1771 x 3400
2227 x 1771 x 3400
2227 x 1771 x 3400
2227 x 1813 x 3400
2227 x 1813 x 3400
[m3/h]
[Pa]
[m3/h]
[mm] 1877 x 1450 x 2484
[kg]
650
[A]
132 / 137
[A]
50 / 63
700
193 / 199
63 / 63
1100
178 / 178
80 / 80
1150
213 / 213
80 / 80
1200
261 / 261
100 / 100
1300
275 / 275
100 / 100
1350
284 / 284
125 / 125
IFAN - prívodný ventilátor; PE - verzia so štandardným externým statickým tlakom; GE - verzia so zvýšeným externým statickým tlakom; * - rozmery bez príslušenstva
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ Filter G4 alebo G4+F6
Ɣ Ekonomizér (2 klapkový)
Ɣ Ruþná zmiešavacia klapka na þerstvý vzduch
Ɣ Odvodný ventilátor
Ɣ Gravitaþné žalúzie
Ɣ Ventilátor IFAN so zvýšeným ESP - verzia GE
Ɣ Dvojité opláštenie
Ɣ Doplnkové elektrické vykurovanie
Ɣ Doplnkové horúcovodné vykurovanie
Ɣ Celoroþný systém do -10°C
Ɣ Antivibraþné podložky
Ɣ Snímaþ zanesenia filtra
Ɣ Lokálny ILTC regulátor (1ks potrebný na oživovanie)
Ɣ DiaĐkový regulátor (do 50m) (ku lokálnemu)
Ɣ NastaviteĐný alebo fixný strešný základový podstavec
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
ROOFTOPY -
Rooftech RTCL / RTCH
Len chladenie (4modely) alebo tepelné þerpadlo (7 modelov).
Filter plochý G4 alebo G4+F6 (voliteĐné), namontovaný na koĐajnici.
Nástrešné jednotky - monoblok. Opláštenie z hliníka pre dlhú zivotnosĢ.
50 mm izolácia plášĢa - sklená vata.
Regulácia IATC, napojiteĐná na BMS.
VoliteĐné umiestnenie prívodu a odvodu vzduchu (dole, vĐavo, vpravo, hore).
Štandardné umiestnenie prívodu a odvodu vzduchu zdola.
RemeĖový pohon.
4 x scroll kompresor s ohrevom olejovej vane.
Chladenie pri nižších vonkajších teplotách do +10°C (voliteĐne).
Ekonomizér (voliteĐný). Spätné získavanie tepla.
VoliteĐné doplnkové elektrické, horúcovodné alebo plynové vykurovanie.
OdnímateĐné panely, pre jednoduchú údržbu.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
20 C až 46 C
- chladenie s príslušenstvom LOT
do +10 C
- vykurovanie
do - 7 C
RTCL
ROOFTOPY LEN CHLADENIE / TEPELNÉ þERPADLO
Modely RTCL / RTCH
Chladiaci výkon (1) RTCL
El. príkon (1)
Chladiaci výkon (2) RTCH
El. príkon (2)
Vykurovací výkon (3) RTCH
El. príkon (3)
El. napájanie
Vzduchový výkon IFAN
Externý statický tlak IFAN (PE / GE verzia)
Vonkajšie ventilátory - vzduchový výkon
Rozmery (šírka x výška x hĎbka)*
HmotnosĢ (bez príslušenstva)
Maximálny štartovací prúd PE / GE
Istenie
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
100
120
140
160
180
200
220
101
34,9
98,5
34,9
97,4
31,9
3~400V / 50 Hz
20000
250 / 500
19000
115,2
40,9
112,4
40,9
114,6
37,2
3~400V / 50 Hz
22500
350 / 550
19000
135,4
46,8
132,1
46,8
134,7
44,4
3~400V / 50 Hz
27500
350 / 550
20500
158,1
54,2
154,2
54,2
155,3
51,5
3~400V / 50 Hz
30000
350 / 550
20500
176,4
61,9
175,2
59,3
3~400V / 50 Hz
34000
350 / 550
28000
198,8
68,4
197,5
66,2
3~400V / 50 Hz
37000
350 / 600
28000
221,1
74,8
220
73,1
3~400V / 50 Hz
40000
350 / 600
28000
2209 x 2229 x 4743
2209 x 2229 x 4743
2209 x 2229 x 4743
2209 x 2229 x 5444
2209 x 2229 x 5444
2209 x 2229 x 5444
1740
236 / 236
160 / 160
1760
245 / 245
160 / 160
1780
286 / 286
160 / 160
2080
345 / 345
200 / 200
2190
383 / 390
250 / 250
2270
393 / 400
250 / 250
[m3/h]
[Pa]
[m3/h]
[mm] 2209 x 2229 x 4743
[kg]
1720
[A]
214 / 214
[A]
160 / 160
IFAN - prívodný ventilátor vnútorného okruhu; PE - verzia so štandardným externým statickým tlakom; GE - verzia so zvýšeným externým statickým tlakom; * - rozmery bez príslušenstva
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ Ventilátor IFAN so zvýšeným ESP - verzia GE
Ɣ Dvojité opláštenie
Ɣ Doplnkové elektrické, horúcovodné vykurovanie
Ɣ Plynové vykurovanie s modulaþným riadením
Ɣ LOT systém pre chladenie do +10°C
Ɣ Filter G4 alebo G4+F7
Ɣ Ekonomizér (2 klapkový)
Ɣ Ekonomizér (3 klapkový)
Ɣ Spätné získavanie tepla (len s 3 klapkovým ekonomizérom)
Ɣ Ruþná zmiešavacia klapka na þerstvý vzduch
Ɣ Odvodný ventilátor
Ɣ Gravitaþné žalúzie
Ɣ Antivibraþné podložky
Ɣ Snímaþ zanesenia filtra
Ɣ Lokálny ILTC regulátor (1ks potrebný na oživovanie)
Ɣ DiaĐkový ILTC regulátor (do 50m) (ku lokálnemu)
Ɣ NastaviteĐný alebo fixný strešný základový podstavec
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
33
www.airwell.sk
POTRUBNÉ SPLIT SYSTÉMY -
DKA / DNA
Len chladenie / vykurovanie.
Filter dodávaný štandardne (okrem modelov 125, 155).
3 otáþky ventilátora (modely 125 - 185).
PrestaviteĐná remenica (205 - 305).
Vysokotlakový ventilátor - verzia GE.
Automatický reštart.
Scroll kompresor.
Povinné príslušenstvo - regulácia kondenzaþného tlaku KP5.
Vertikálna a horizontálna montáž - modely 125, 155.
Len horizontálna montáž - modely 185, 205, 255, 305.
Odvod kondenzátu 125-185 - ø5/8"; 205-255 - ø7/8"; 305 - ø1".
Záruka 24 mesiacov
- (1 chladiaci okruh)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
VoliteĐná filtraþná sekcia umožĖuje
vyberanie filtra z akejkoĐvek strany.
15 C až 46 C
- chladenie s reguláciou KP5
do -10 C
- vykurovanie
do -10 C
DNA
DKA
SPLIT SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci
výkon / príkon
[kW]
-
ESP [Pa] / vzduchový
výkon [m3/h]
12 / 4,9
-
90 - 175 / 2100
14,5 / 5,8
-
15 - 70 / 2850
17,5 / 6,9
-
20 - 110 / 3500
19,1 / 7,3
-
65 - 165 / 4500
21 / 8,6
-
10 - 165 / 4680
28,5 / 11,5
-
10 - 80 / 5760
-
45 - 140 / 5760
DKA 125
DNA 125
DKA 155
DNA 155
DKA 185
DNA 185
DKA 205
DNA 205
DKA 255
DNA 255
DKA 305
DNA 305
DKA 305 GE
28,5 / 11,5
DNA 305
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický
výkon Lw
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
69
82
72
82
75
79
84
78
84
78
78
86
78
86
1050 x 350 x 890
746 x 909 x 746
1250 x 350 x 890
900 x 1060 x 800
1350 x 400 x 745
900 x 1060 x 800
1350 x 400 x 1060
900 x 1060 x 800
1350 x 400 x 1060
900 x 1060 x 800
1690 x 676 x 991
1003 x 1094 x 1003
1690 x 676 x 991
1003 x 1094 x 1003
El. napájanie / prívod
napájania
Akustický
výkon Lw
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
69
82
72
82
75
79
84
78
84
78
78
86
78
86
1050 x 890 x 350
746 x 909 x 746
1250 x 890 x 350
900 x 1060 x 800
1350 x 745 x 400
900 x 1060 x 800
1350 x 1060 x 400
900 x 1060 x 800
1350 x 1060 x 400
900 x 1060 x 800
1690 x 991 x 676
1003 x 1094 x 1003
1690 x 991 x 676
1003 x 1094 x 1003
Potrubie
plyn / kvapalina
do 20m ; nad 20m
[mm]
Max. vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
19 / 12; 19 / 12
50 / 50
22 / 12; 22 / 12
50 / 50
22 / 16; 22 / 16
50 / 50
28 / 12; 28 / 12
30 / 15
28 / 12; 35 / 16
30 / 15
28 / 12; 35 / 16*
30 / 15
28 / 12; 35 / 16*
30 / 15
Potrubie
plyn / kvapalina
do 20m ; nad 20m
[mm]
Max. vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
19 / 12;; 19 / 12
50 / 50
22 / 12; 22 / 12
50 / 50
22 / 16; 22 / 16
50 / 50
28 / 12; 28 / 12
30 / 15
28 / 12; 35 / 16
30 / 15
28 / 12; 35 / 16*
30 / 15
28 / 12; 35 / 16*
30 / 15
Hmotnosģ
[kg]
69
140
77
150
98
164
98
164
100
164
150
187
150
187
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
DKA 125
DNA 125 RC
DKA 155
DNA 155 RC
DKA 185
DNA 185 RC
DKA 205
DNA 205 RC
DKA 255
DNA 255 RC
DKA 305
DNA 305 RC
DKA 305 GE
DNA 305 RC
Chladiaci
Vykurovací
ESP [Pa] / vzduchový
výkon / príkon výkon / príkon
výkon [m3/h]
[kW]
[kW]
,
12 / 4,9
, / 4,8
,
12,4
90 - 175 / 2100
14,5 / 5,8
15,7 / 5,8
15 - 70 / 2850
17,5 / 6,9
18 / 6,4
20 - 110 / 3500
19,1 / 7,3
18,3 / 6,7
65 - 165 / 4500
21 / 8,6
21 / 7
10 - 165 / 4680
28,5 / 11,5
27,3 / 9,3
10 - 80 / 5760
28,5 / 11,5
27,3 / 9,3
45 - 140 / 5760
Hmotnosģ
[kg]
69
140
77
150
98
164
98
164
100
164
150
187
150
187
* - Pri modeloch 305 sú dimenzie potrubia udané pre vzdialenosti pod 10m / nad 10m
POVINNÉ PRÍSLUŠENSTVO
REGULÁCIA KONDENZAþNÉHO TLAKU KP5
125V
155V
185
205
255
305
Pre modely len chladenie
Pre modely tepelné ÿerpadlo
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
125
155
185
205
255
305
Ɣ
-
Ɣ
Ɣ
-
Ɣ
-
Ɣ
-
-
-
Ɣ
-
Ɣ
-
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Voliteđné príslušenstvo
Voliteđná filtraÿná sekcia
9 000 W
10 500 W
12 000 W
12 000 W
18 000 W
18 000 W
Nástenný ovládaÿ RCW2
Elektrické
vykurovanie
3~400V / 50Hz
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
34
Ɣ
Ɣ
www.airwell.sk
POTRUBNÉ SPLIT SYSTÉMY Len chladenie / vykurovanie.
Filter dodávaný štandardne.
PrestaviteĐná remenica.
Automatický reštart.
Vysokotlakový ventilátor - verzia GE.
Len horizontálna montáž.
Povinné príslušenstvo - regulácia kondenzaþného
tlaku KP5 (okrem 755, 905).
Modely 755, 955 - štandardne obsahujú
frekvenþné meniþe na ventilátoroch.
Odvod kondenzátu ø1".
DKA / DNA -
Záruka 24 mesiacov
(2 chladiace okruhy)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie štandard
VoliteĐná filtraþná sekcia umožĖuje
vyberanie filtra z akejkoĐvek strany.
15 C až 46 C
- chladenie s reguláciou KP5
do -10 C
- vykurovanie
do -10 C
DNA
DKA
SPLIT SYSTÉMY LEN CHLADENIE
Vonkajšia
jednotka
Vnútorná
jednotka
Chladiaci
výkon / príkon
[kW]
DKA 405
DNA 405
DKA 405 GE
DNA 405
DKA 505
DNA 505
DKA 505 GE
DNA 505
DKA 605
DNA 605
DKA 605 GE
DNA 605
DKA 755
DNA 755
DKA 905
DNA 905
37,5 /
14,4
37,5 /
14,4
44 /
16,7
44 /
16,7
56 /
22,5
56 /
22,5
69,1 /
26,9
83 /
33
-
-
Potrubie
plyn / kvapalina
do 20m ; nad 20m
[mm]
Max. vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
28 / 12; 28 / 12
30 / 15
28 / 12; 28 / 12
30 / 15
28 / 12; 35 / 16
30 / 15
28 / 12; 35 / 16
30 / 15
28 / 12; 35 / 16*
30 / 15
28 / 12; 35 / 16*
30 / 15
35 / 16; 35 / 16
30 / 15
35 / 16; 35 / 16
30 / 15
Potrubie
plyn / kvapalina
do 20m ; nad 20m
[mm]
Max. vzdialenosģ /
prevýšenie
[m]
28 / 12; 28 / 12
30 / 15
28 / 12; 28 / 12
30 / 15
28 / 12; 35 / 16
30 / 15
28 / 12; 35 / 16
30 / 15
28 / 12; 35 / 16*
30 / 15
28 / 12; 35 / 16*
30 / 15
35 / 16; 35 / 16
30 / 15
35 / 16; 35 / 16
30 / 15
ESP [Pa] / vzduchový
výkon
[m3/h]
El. napájanie /
prívod napájania
Akustický
výkon Lw
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
0 - 70
20 - 135
70 - 180
300 - 480
110 - 170
180 - 270
110 - 280
95 - 370
-
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
83
87
83
87
84
86
84
86
85
86
85
86
87
87
87
87
1690 x 676 x 991
1708 x 972 x 1123
1690 x 676 x 991
1708 x 972 x 1123
2100 x 704 x 1064
1708 x 1171 x 1123
2100 x 704 x 1064
1708 x 1171 x 1123
2100 x 704 x 1064
1708 x 1171 x 1123
2100 x 704 x 1064
1708 x 1171 x 1123
2208 x 795 x 910
2213 x 1304 x 1345
2208 x 945 x 910
2213 x 1454 x 1345
El. napájanie / prívod
p j
napájania
Akustický
výkon Lw
[dB(A)]
Rozmery
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
3~400V / 50 Hz
GC
83
87
83
87
84
86
84
86
85
86
85
86
87
87
87
87
1690 x 676 x 991
1708 x 972 x 1123
1690 x 676 x 991
1708 x 972 x 1123
2100 x 704 x 1064
1708 x 1171 x 1123
2100 x 704 x 1064
1708 x 1171 x 1123
2100 x 704 x 1064
1708 x 1171 x 1123
2100 x 704 x 1064
1708 x 1171 x 1123
2208 x 795 x 910
2213 x 1304 x 1345
2208 x 945 x 910
2213 x 1454 x 1345
405
505
605
755
905
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
2 ks
-
-
405
505
605
755
905
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Hmotnosģ
[kg]
160
317
160
317
205
378
205
378
209
405
209
405
266
559
282
592
SPLIT SYSTÉMY TEPELNÉ þERPADLO
Vonkajšia
j
jednotka
Vnútorná
jjednotka
Vykurovací
Chladiaci
ESP [Pa] / vzduchový
výkon / príkon výkon / príkon
ý
[[m3/h]]
výkon
[kW]
[kW]
DKA 405
DNA 405 RC
DKA 405 GE
DNA 405 RC
DKA 505
DNA 505 RC
DKA 505 GE
DNA 505 RC
DKA 605
DNA 605 RC
DKA 605 GE
DNA 605 RC
DKA 755
DNA 755 RC
DKA 905
DNA 905 RC
37,5 /
14,4
37,5 /
14,4
44 /
16,7
44 /
16,7
56 /
22,5
56 /
22,5
69,1 /
26,9
83 /
33
36,5 /
11,9
36,5 /
11,9
42 /
14,4
42 /
14,4
57,5 /
22,9
57,5 /
22,9
71 /
26,4
83,8 /
32,4
0 - 70
20 - 135
70 - 180
300 - 480
110 - 170
180 - 270
110 - 280
95 - 370
-
Hmotnosģ
[[kg]
g]
160
317
160
317
205
378
205
378
209
405
209
405
266
559
282
592
ESP - Externý statický tlak
* - Pri modeloch 605 sú dimenzie potrubia udané pre vzdialenosti pod 10m / nad 10m
POVINNÉ PRÍSLUŠENSTVO
REGULÁCIA KONDENZAþNÉHO TLAKU KP5
Pre modely len chladenie
Pre modely tepelné ÿerpadlo
Voliteđné príslušenstvo
Voliteđná filtraÿná sekcia
Elektrické vykurovanie
3~400V/50Hz
Nástenný ovládaÿ RCW2
21 000 W
30 000 W
30 000 W
Chladenie: Vnútorná teplota: 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); Vykurovanie: Vnútorná teplota: 20°C/12°C (suchý / mokrý teplomer); Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer)
35
www.airwell.sk
KONDENZAÿNÉ JEDNOTKY Prevedenie len chladenie. Náter RAL 9001.
Dva chladiace okruhy, štyri výkonové stupne.
Štyri scroll kompresory.
Automatický reštart.
Elektrický expanzný ventil.
BLN - modely so štandardne zníženou hluþnosĢou.
ELN - extranízkohluþná verzia (-3dBA).
HT - pre vysoké teploty okolia (48°C).
HSE - modely so zvýšenou úþinnosĢou.
Regulácia cez beznapäĢové kontakty.
Kontrola sledu fáz.
El. napájanie 3~400V / 50 Hz
AQVC R410A
Záruka 24 mesiacov
(2 chladiace okruhy)
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
0 C až 48 C
- chladenie s celoroþným systémom
do -18 C
- vykurovanie
Modely HSE
so zvýšenou úþinnosĢou
ESEER
o viac ako 15%.
do -10 C
85
95
105
115
125
140
AQVC BLN
Chladiaci výkon
Maximálny el. príkon
HmotnosĢ prázdnej jednotky
Akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
92,1
38,8
971
85
0 až 48°C
103,2
43,2
983
85
0 až 48°C
113,2
46,7
1013
85
0 až 48°C
121,8
50,2
1043
85
0 až 48°C
134,7
57,3
1066
89
0 až 48°C
151
62,9
1142
89
0 až 48°C
AQVC ELN
Chladiaci výkon
Maximálny el. príkon
HmotnosĢ prázdnej jednotky
Akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
89
38,8
1001
82
-18 až 45°C
99,4
43,2
1013
82
-18 až 45°C
108,7
46,7
1043
82
-18 až 45°C
116,6
50,2
1073
82
-18 až 45°C
131,6
55,8
1096
86
-18 až 45°C
147,2
61,4
1172
86
-18 až 45°C
AQVC HT
NOVINKA 2010
Chladiaci výkon
Maximálny el. príkon
HmotnosĢ prázdnej jednotky
Akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
95
42
971
95
0 až 50°C
106,8
46,4
983
95
0 až 50°C
117,7
49,9
1013
95
0 až 50°C
127
53,4
1043
95
0 až 50°C
137,2
59
1066
95
0 až 50°C
153,8
64,6
1142
95
0 až 50°C
Modely AQVC
Chladenie: Odparovacia teplota: 7°C; Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); ESEER - koeficient úþinnosti zohĐadĖujúci zmenu záĢaže poþas celého roka v Európskych podmienkach
Technické parametre AQVC BLN
Rozmery (šírka x hĎbka x výška)
Pripojenie Cu potrubia "plyn"
Pripojenie Cu potrubia "kvapalina"
Základná náplĖ chladiva na 1 okruh
Max. štartovací prúd
85
[mm] 2555 x 1100 x 2185
1 3/8"
5/8"
[kg]
17,6
[A]
147,5
95
105
115
125
140
2555 x 1100 x 2185
1 3/8"
5/8"
19,7
178,5
2555 x 1100 x 2185
1 3/8"
5/8"
21,6
186,5
2555 x 1100 x 2185
1 3/8"
5/8"
23,2
188,5
3155 x 1100 x 2185
1 3/8"
7/8"
25,7
223
3155 x 1100 x 2185
1 3/8"
7/8"
28,8
241
Príslušenstvo voliteđné
Ɣ DiaĐkové ovládanie ZAP/VYP (sada)
Ɣ DiaĐkové ovládanie - klávesnica (sada)
Ɣ Modbus protokol pre BMS (sada)
Ɣ Lonwork protokol pre BMS (sada)
Ɣ Bacnet protokol pre BMS (sada)
Ɣ Softštartér pre kompresory
Ɣ Celoroþný systém do -18°C**
Ɣ Akustické opláštenie kompresorov
Ɣ Ochrana proti preĢaženiu kompresorov
Ɣ Master / slave systém pre max. 4 jednotky
Ɣ HP / LP manometre
Ɣ Verzia SIF s ventilátormi inverter (120Pa).
Ɣ Modré lamely kondenzátora (vodoodpudivé)
Ɣ Kovová ochrana kondenzátora
Ɣ Pružné antivibraþné podložky (sada)
** - súþasĢ dodávky AQVC ELN, nemožné použiĢ pre verziu HT
Jednotky sú dodávané bez náplne chladiva. Len predplnené dusíkom. Jednotky sú dvojokruhové. Pre každý okruh vyšpecifikujte expanzný ventil, filter-dehydrátor a priehĐadítko.
36
www.airwell.sk
KONDENZAÿNÉ JEDNOTKY -
Záruka 24 mesiacov
VLC R410A (2 chladiace okruhy)
Prevedenie len chladenie. Náter RAL 9001.
Dva samostatné chladiace okruhy.
Štyri scroll kompresory, štyri výkonové stupne.
Automatický reštart.
STD - štandardné modely, HSE - modely so zvýšenou úþinnosĢou.
BLN - modely so štandardne zníženou hluþnosĢou.
LN - nízkohluþná verzia.
Modely HSE
ELN - extranízkohluþná verzia.
so zvýšenou úþinnosĢou
HT - pre vysoké teploty okolia (49°C).
ESEER. (cca 15%)
Regulácia cez beznapäĢové kontakty.
Kontrola sledu fáz.
El. napájanie 3~400V / 50 Hz
Kondenzátory v tvare V, þo redukuje pôdorysnú plochu.
0 C až 46 C
- chladenie s celoroþným systémom
524
604
704
804
904
1004
1104
1204
VLC BLN
Chladiaci výkon
Maximálny el. príkon
HmotnosĢ prázdnej jednotky
Akustický tlak Lp (10m)
Prevádzkový rozsah
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
154
60
1080
60
0 až 46°C
174
69,6
1300
61
-5 až 47°C
199
80,8
1490
61
-5 až 47°C
224
96,4
1615
61
0 až 46°C
258
105,2
1700
62
0 až 47°C
283
112
1825
62
0 až 46°C
315
130
1910
63
0 až 45°C
347
148
1920
63
0 až 45°C
VLC LN
Chladiaci výkon
Maximálny el. príkon
HmotnosĢ prázdnej jednotky
Akustický tlak Lp (10m)
Prevádzkový rozsah
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
149
58,5
1080
54
0 až 44°C
169
67,4
1300
55
-5 až 45°C
194
78,6
1490
55
-5 až 45°C
218
94,2
1615
55
0 až 44°C
251
102,2
1700
56
0 až 45°C
272,5
109
1825
56
0 až 44°C
301
127
1910
57
0 až 42°C
330
145
1920
57
0 až 42°C
VLC ELN
do -18 C
Chladiaci výkon
Maximálny el. príkon
HmotnosĢ prázdnej jednotky
Akustický tlak Lp (10m)
Prevádzkový rozsah
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
144
58,5
1110
51
-18 až 44°C
164,5
67,4
1335
51
-18 až 45°C
188,5
78,6
1525
51
-18 až 45°C
211
94,2
1650
51
-18 až 44°C
244
102,2
1735
52
-18 až 45°C
264,5
109
1865
52
-18 až 44°C
292
127
1950
53
-18 až 42°C
319
145
1960
53
-18 až 42°C
VLC HT
Modely VLC
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie verzia STD
Chladiaci výkon
Maximálny el. príkon
HmotnosĢ prázdnej jednotky
Akustický tlak Lp (10m)
Prevádzkový rozsah
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
155,5
61,2
1110
65
-18 až 48°C
176
71,4
1330
67
-18 až 49°C
201
82,6
1520
67
-18 až 49°C
226,5
98,2
1645
67
-18 až 48°C
261
107,6
1740
68
-18 až 49°C
286,5
114,4
1865
68
-18 až 48°C
318
132,4
1950
68
-18 až 47°C
353
150,4
1960
68
-18 až 47°C
804
904
1004
1104
1204
1 5/8"
7/8"
39,4
357
1100 x 2300 x 4300
2 1/8"
2 1/8"
1 1/8"
1 1/8"
47,3
49,2
378
433,5
2 1/8"
1 1/8"
55,1
486
2 1/8"
1 1/8"
60,4
515
Chladenie: Odparovacia teplota: 7°C; Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); ESEER - koeficient úþinnosti zohĐadĖujúci zmenu záĢaže poþas celého roka v Európskych podmienkach
524
Technické parametre
Rozmery (šírka x výška x hĎbka)
P i j i Cu
Pripojenie
C potrubia
t bi "plyn"
" l "
Pripojenie Cu potrubia "kvapalina"
Základná náplĖ chladiva na 1 okruh
Max. štartovací prúd BLN
[mm]
[kg]
[A]
604
1100 x 2300 x 3300
1 5/8"
1 5/8"
7/8"
7/8"
26,6
30
271
280
704
1 5/8"
7/8"
34,4
350
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ DiaĐkové ovládanie ZAP/VYP (sada)
Ɣ DiaĐkové ovládanie - klávesnica (sada)
Ɣ Modbus protokol pre BMS (sada)
Ɣ Lonwork protokol pre BMS (sada)
Ɣ Bacnet protokol pre BMS (sada)
Ɣ Softštartér pre kompresor
Ɣ Celoroþný systém do -18°C**
Ɣ Akustické opláštenie kompresorov
Ɣ Ochrana proti preĢaženiu kompresorov
Ɣ Master / slave systém pre max. 4 jednotky
Ɣ HP / LP manometre
Ɣ Verzia SIF s ventilátormi inverter (120Pa).
Ɣ Modré lamely kondenzátora (vodoodpudivé)
Ɣ Kovová ochrana kondenzátora
Ɣ Pružné antivibraþné podložky (sada)
** - súþasĢ dodávky VLC ELN a VLC SIF, nemožné použiĢ pre verziu HT
Jednotky sú dodávané bez náplne chladiva. Len predplnené dusíkom. Jednotky sú dvojokruhové. Pre každý okruh vyšpecifikujte expanzný ventil, filter-dehydrátor a priehĐadítko.
37
www.airwell.sk
KONDENZAÿNÉ JEDNOTKY -
AQTC R410A
Záruka 24 mesiacov
(2 chladiace okruhy)
Prevedenie len chladenie. Náter RAL 9001.
ŠesĢ scroll kompresorov (päĢ u modelu 1355).
Dva samostatné chladiace okruhy, automatický reštart.
ŠesĢ výkonových stupĖov (päĢ u modelu 1355).
STD - štandardné modely, HSE - modely so zvýšenou úþinnosĢou.
BLN - modely so štandardne zníženou hluþnosĢou.
LN - nízkohluþná verzia.
Modely HSE
ELN - extranízkohluþná verzia.
so zvýšenou úþinnosĢou
HT - pre vysoké teploty okolia.
ESEER
o viac ako 15%.
HPF - s vysokotlakovými ventilátormi (80 Pa).
Regulácia cez beznapäĢové kontakty.
El. napájanie 3~400V / 50 Hz.
0 C až 45 C
- chladenie s celoroþným systémom
do -18 C
NOVINKA
2010
1206
1355
1506
1656
1806
2106
2406
AQTC BLN
Chladiaci výkon
Maximálny el. príkon
HmotnosĢ prázdnej jednotky
Akustický tlak Lp (10m)
Prevádzkový rozsah
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
326
150
2974
62
0 až 45°C
379
134
3012
63
0 až 44°C
408
191
3182
64
-5 až 44°C
459
209
3350
65
0 až 44°C
533
227
3515
65
0 až 44°C
623,5
265
4187
66
0 až 44°C
705,6
298
4360
66
0 až 44°C
AQTC LN
Chladiaci výkon
Maximálny el. príkon
HmotnosĢ prázdnej jednotky
Akustický tlak Lp (10m)
Prevádzkový rozsah
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
315
147
2974
56
0 až 43°C
365
131
3012
57
0 až 42°C
393
187
3182
58
-5 až 42°C
443
204
3350
58
0 až 42°C
514
222
4014
59
0 až 42°C
600,8
259
4187
60
0 až 42°C
679,7
292
4360
60
0 až 42°C
AQTC ELN
AQTC
Chladiaci výkon
Maximálny el. príkon
HmotnosĢ prázdnej jednotky
Akustický tlak Lp (10m)
Prevádzkový rozsah
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
303
147
2974
53
-18 až 41°C
352
131
3012
53
-18 až 40°C
380
187
3182
54
-18 až 40°C
427
204
3350
55
-18 až 40°C
496
222
4014
56
-18 až 40°C
573,8
259
4187
57
-18 až 40°C
645,9
292
4360
57
-18 až 40°C
AQTC HT
Modely AQTC
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie verzia BLN
Chladiaci výkon
Maximálny el. príkon
HmotnosĢ prázdnej jednotky
Akustický tlak Lp (10m)
Prevádzkový rozsah
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
329
153
2974
68
-18 až 46°C
382
138,6
3012
69
-18 až 45°C
413
196
3182
70
-18 až 45°C
463
215
3350
70
-18 až 45°C
539
234
3515
71
-18 až 45°C
627,9
272
4187
72
-18 až 45°C
711,3
307
4360
72
-18 až 45°C
1656
1806
2106
2406
Chladenie: Odparovacia teplota: 7°C; Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); ESEER - koeficient úþinnosti zohĐadĖujúci zmenu záĢaže poþas celého roka v Európskych podmienkach
Technické parametre
Rozmery BLN, HT, HPF (šírka x výška x hĎbka)
R
Rozmery
LN,
LN ELN (šírka
(ší k x výška
ýšk x hĎbka)
hĎbk )
Pripojenie Cu potrubia "plyn"
Pripojenie Cu potrubia "kvapalina"
Základná náplĖ chladiva (BLN) (okruh 1 + 2)
Max. štartovací prúd BLN
1206
1355
2 x 2 1/8"
2 x 1 1/8"
35 + 35
485
2185 x 2550 x 4017
2185 x 2550 x 4017
2 x 2 1/8"
2 x 2 1/8"
2 x 1 1/8"
2 x 1 1/8"
35 + 37
37 + 37
497
608
[mm]
[mm]
[ ]
[kg]
[A]
1506
2 1/8" a 2 5/8"
2 x 1 3/8"
37 + 47
700
2 x 2 5/8"
2 x 1 3/8"
47 + 47
745
2185 x 2550 x 6014
2185 x 2550 x 6014
2 x 2 5/8"
2 x 2 5/8"
2 x 1 3/8"
2 x 1 3/8"
54 + 69
69 + 69
788
842
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ DiaĐkové ovládanie ZAP/VYP (sada)
Ɣ DiaĐkové ovládanie - klávesnica (sada)
Ɣ Modbus protokol pre BMS (sada)
Ɣ Lonwork protokol pre BMS (sada)
Ɣ Bacnet protokol pre BMS (sada)
Ɣ Softštartér pre kompresor
Ɣ Celoroþný systém do -18°C**
Ɣ Kontrola sledu fáz
Ɣ Ochrana proti preĢaženiu kompresorov
Ɣ Master / slave systém pre max. 4 jednotky
Ɣ HP / LP manometre
Ɣ Modré lamely kondenzátora (vodoodpudivé)
Ɣ Kovová ochrana kondenzátora
Ɣ Opláštenie kompresorov
Ɣ Pružné antivibraþné podložky (sada)
** - súþasĢ dodávky AQTC ELN, nemožné použiĢ pre verziu HT
Jednotky sú dodávané bez náplne chladiva. Len predplnené dusíkom. Jednotky sú dvojokruhové. Pre každý okruh vyšpecifikujte expanzný ventil, filter-dehydrátor a priehĐadítko.
38
www.airwell.sk
Záruka 24 mesiacov
PREPOJENIE KONDENZAÿNEJ JEDNOTKY A VÝPARNÍKA
Na obrázku je z dôvodu zjednodušenia zobrazený len 1 okruh.
Filter-dehydrátor
Úþelom filter-dehydrátora je udržovaĢ chladiaci okruh suchý (bez vlhkosti) a þistý. Ak je okruh zneþistený, môže dochádzaĢ ku vnútornej korózii potrubia, prípadne namĚzaniu okruhu a následne
poškodeniu kompresora. Pre jednoduchšiu výmenu filtra je možné použiĢ uzatváracie ventily pred a za filtrom. Filtre sú v hermetickom prevedení alebo s vymeniteĐnou vložkou.
PriehĐadítko
Úþelom priehĐadítka je kontrola vlhkosti
v okruhu, nedostatku chladiva alebo
upchatia filter-dehydrátora.
Montuje sa za filter-dehydrátor.
Solenoidný ventil
ZabraĖuje migrácii chladiva pri vypnutej
kondenzaþnej jednotke.
Prednostne sa používa navarovacie
pripojenie, kvôli zníženiu možnosti úniku
chladiva. Ventil je pod napätím otvorený (NC),
napájanie je spoloþne so signálom
na spustenie chladenia príslušného okruhu.
Montuje sa þím bližšie ku TEV, aby sa redukovali
kvapalné rázy pri otváraní solenoidu.
Termostatický expanzný ventil
Úþelom TEV je nástrek chladiva do výparníka.
(zabezpeþenie expanzie chladiva)
VODOU CHLADENÉ TEPELNÉ ÿERPADLÁ -
HRW
Teplotné limity: tepota na vstupe
- vzduch - chladenie / vykurovanie
Jeden chladiaci okruh s rotaþným kompresorom (007-024); Scroll kompresorom (030-120).
Zabudovaná regulácia STORM + nástenný RCL ovládaþ (019-120).
Automatický reštart.
Štandardne dodávaný filter G2-M3 (007-072); filter G2-M1 (096-120).
ST - verzia len chladenie.
RC - chladenie a vykurovanie.
RH - verzia len chladenie + elektrické vykurovanie.
SH - chladenie a vykurovanie + elektrické vykurovanie.
El napájanie
El.
áj i 1~230V/50Hz
1 230V/50H pre modely
d l 007-024;
007 024 3~400V/50Hz
3 400V/50H pre modely
d l 030-120.
030 120
Modely HRW
Chladiaci výkon (1) (ST, RC, SH, RH)
Nominálny celkový príkon - chladenie
Vykurovací výkon (2) (len RC, RH)
Nominálny celkový príkon - vykurovanie
Výkon el. vykurovania (len SH,RH)
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
21 až 38 C / 15 až 27 C
- voda - chladenie / vykurovanie
18 až 48 C / 13 až 34 C
007
009
012
019
024
030
036
042
048
060
072
096
120
1,941
0,65
2,656
0,69
1,2
2,338
0,72
2,784
0,728
1,8
2,974
0,96
3,768
1,01
2
5,278
1,557
5,826
1,611
2,25
5,923
2,029
7,37
2,206
3
8,691
2,658
9,76
2,983
3,75
10,138
3,044
11,04
3,46
4,5
11,366
3,584
14,422
3,92
5,4
12,965
4,2
14,94
4,3
6,5
14,344
4,989
16,147
5,15
7,5
17,174
6,28
21,5
7,347
9
21,743
6,317
26,637
7,895
13
29,95
8,547
38,109
10,224
16
036
042
048
060
072
096
120
1490
1580
0-200
0-200
priamy / 3
0,49
0,546
23
25
3/4"
3/4"
19
19
100
112
56,7
58,2
1050 x 660 x 460
2040
0-200
2750
0-200
2840
0-200
3570
0-250
0,72
33
3/4"
19
133
58,3
0,784
0,93
34
40
3/4"
3/4"
19
19
140
144
62,9
62,9
1250 x 705 x 513
1,09
61
3/4"
19
149
63,2
4700
5600
0-175
0-300
remeĖový
1,35
1,78
55
114
1 1/4"
1 1/4"
22
22
253
262
70,6
72
1680 x 955 x 770
(1) Chladenie: teplota vzduchu na vstupe 27°C/19°C (suchý / mokrý teplomer); teplota vody na vstupe: 30°C; (2) Vykurovanie: teplota vzduchu na vstupe 20°C/15°C (suchý / mokrý teplomer); teplota vody na vstupe: 20°C
007
009
012
019
024
[m3/h]
[Pa]
440
0-100
520
0-100
650
0-100
1181
0-125
1312
0-125
[l/s]
[kPa]
0,116
1
1/2"
16
55
43,2
Technické parametre
Nominálny vzduchový výkon (3)
Dostupný statický tlak (3)
Pohon ventilátora / poþet otáþok
Nominálny prietok vody
Nominálna tlaková strata
Vodné pripojenia
Odvod kondenzátu
HmotnosĢ - pracovná
Akustický výkon Lw (4)
Rozmery (šírka x hĎbka x výška)
[mm]
[kg]
[dB(A)]
[mm]
0,142
0,194
2
3
1/2"
1/2"
16
16
55
55
44,7
47,7
900 x 530 x 239
0,279
0,35
16
18
3/4"
3/4"
19
19
80
85
57,7
58,3
900 x 600 x 439
030
(3) udané pre tlakovú strartu 50Pa a maximálne otáþky ventilátora; (4) konfigurácia s nasávaním z potrubia a výfukom do potrubia
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ Vzduchový filter G2-M1
Ɣ Vzduchový filter G3-M1
Ɣ Sacie plénum (007-012)
Ɣ Prívod þerstvého vzduchu (007-012)
Ɣ Doplnkový nástenný RCL ovládaþ
Ɣ uBMS centrálny ovládaþ (max. 32 jednotiek)
Ɣ Priestorové teplotné þidlo
Ɣ BeznapäĢový kontakt pre generálny alarm
Ɣ Hlavný vypínaþ (019-120)
Ɣ Rýchlospojky (007-012)
Ɣ Vodný ventil (007-072)
39
www.airwell.sk
VZDUCHOTECHNICKÉ STAVEBNICOVÉ JEDNOTKY -
Záruka 24 mesiacov
PR, TR
Klimatizácia a vetranie výrobných priestorov, obchodných centier,
výstavných hál, kinosál a iné.
Parametre certifikované Euroventom - garancia výkonových údajov.
Jednotky [email protected] 20-360 a @irsteel 400-1000 majú hrúbku panelov 50mm.
Jednotky @irsteel 20-360 majú hrúbku panelov 25mm.
Návrh na mieru podĐa požiadaviek zákazníka.
Prevedenie do vonkajšieho alebo vnútorného priestoru.
Rôzne konfigurácie:
- prívodná jednotka
- odvodná jednotka
- prívodno - odvodná jednotka.
Usporiadanie komponentov:
- líniové (v rade)
- vedĐa seba
- nad sebou.
Rýchly návrh na základe vzduchového výkonu a prietoku
PR/TR 360
PR/TR 300
Vzduchové limity:
[email protected] 1000 až 30000 m3/h
@irsteel 1000 až 100000 m3/h
Rôzne konfigurácie:
- prívodné jednotky s usporiadaním do L alebo U
- prívodno - odvodné jednotky s usporiadaním nad sebou
1,5 až 2,7 m/s
2,7 až 3,5 m/s
3,5 až 4,0 m/s
4,0 až 4,5 m/s
PR/TR 240
PR/TR 200
PR/TR 160
PR/TR 120
PR/TR 90
PR/TR 60
PR/TR 40
PR/TR 20
Vzduchový výkon (m3/h)
Hlavné vlastnosti
Garancia Eurovent
• Mechanické vlastnosti a výkony sú v súlade s Eurovent EN 1886.
• Jednotky [email protected] spĎĖajú kritériá 2A/B/F9/T2/TB2 dané Euroventom.
• Jednotky @irsteel spĎĖajú kritériá 2A/B/F9/T3/TB3 dané Euroventom.
Konštrukcia
• Samonosné konštrukcie bez tepelných mostov.
• Hladký povrch zamedzujúci usadzovaniu prachu a neþistôt.
• Všetky vnútorné elektrické komponenty sú uzemnené.
Mechanická bezpeþnosĢ
• Motor so zabudovanou tepelnou ochranou.
• Krytie IP55.
• Inšpekþné dvere na závesoch vyžadujúce špeciálny kĐúþ na otvorenie.
V súlade s EN 232.2 - ochrana obsluhy.
Panely
• VýplĖ panelov môže byĢ z minerálnej vlny, sklenenej vlny alebo
polyuretánovej peny.
• Vonkajší povrch panelov je vyrobený z oceĐového plechu
s epoxidovým podkladom RAL 9010. Koneþná povrchová úprava je
tvorená 25 mikrónovou vrstvou polyesteru.
Ventilátor/ motor
• Motory môžu byĢ jednootáþkové, dvojotáþkové alebo riadené
frekvenþným meniþom.
• Motor aj ventilátor je montovaný na gumených antivibraþných
podložkách.
• VoliteĐne možno použiĢ pružinové podložky.
• Motor s ventilátorom nie je priamo umiestnený na spodnom panely,
ale na odpruženom ráme, aby sa namáhanie hmotnosĢou motora
rozložilo na väþšiu plochu.
• Mechanicky nastaviteĐné napätie v remeĖoch pomocou
aretaþnej skrutky, bez nutnosti uvoĐnenia motora.
• Ventilátory s dopredu alebo dozadu zakrivenými lopatkami
s obojstranným vstupom vzduchu, umožĖujú presné dynamické
a statické vyváženie v súlade so štandardami VDI 2060.
• Alternatívne použitie - Plug ventilátory - hygienické prevedenie.
40
Filtre
• Filtraþný systém zodpovedá požiadavkám noriem EN 779 a EN 1822.
• Filtre umiestnené na koĐajniciach. Dostupné G1-F9,
HEPA, ULPA.
• Penové tesnenie medzi rámom a filtrom a taktiež
vytmelený priestor medzi rámom a komorou.
Výmenníky
• Výmenníky pozostávajú z medených rúr expandovanách do
hliníkových lamiel. Hliníkové lamely sú v rozostupe 2.1, 2,5 a 3,2mm.
• Výmenníky sú montované na koĐajniciach.
• Eliminátor vodných kvapiek (nutné použiĢ v prípade, ak rýchlosĢ
prúdenia vzduchu na výmenníku je vyššia ako 2,7 m/s).
• Vodné výmenníky sú testované pri tlaku 16 bar, vhodné pre
prevádzkový tlak 10 bar.
• Vaniþka na kondenzát je vyberateĐná pre Đahšiu údržbu.
Elektrický vykurovanie
• Špirály elektrického vykurovania sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. •
Špirály sú vo výrobe elektricky zapojené na svorkovnicu. Celý
výmenník je montovaný na koĐajniciach, kvôli jednoduchému servisu.
• Výmenník je chránený tepelnou ochranou s manuálnym resetom.
Klapky
• Klapky môžu byĢ ovládané ruþne alebo motoricky vo vyhotovení:
- Štandard
- Izolaþné (vzduchotesné) - trieda 3
- Zosilnené (vzduchotesné) - trieda 4
Spätné získavanie tepla
• Doskovým rekuperátorom
• Rotaþným rekuperátorom
• Tepelnými trubicami.
Návrhový software
• Návrhový software WINCLIM II schválený Euroventom,
umožĖuje simulovaĢ rôzne prevádzkové podmienky.
• Výstup vo forme PDF a pre použitie v autocade vo forme
DXF.
www.airwell.sk
VZDUCHOM CHLADENÉ TEPELNÉ ÿERPADLÁ -
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon
Vykurovací výkon (2)
Maximálny el. príkon
ESEER
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
MQH R410A
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
Prevedenie tepelné þerpadlo. Náter RAL 9001.
Rotaþný kompresor (06-10); Scroll kompresor (12-18).
Jeden chladiaci okruh, jeden výkonový stupeĖ.
Automatický reštart.
Doskový výparník z nerezovej ocele.
Diferenciálny presostat, kontrola sledu fáz, vodný filter.
Zabudovaný hydromodul (radiálne þerpadlo, expanzná nádoba,
odvzdušĖovací, vypúšĢací a poistný ventil, tlakomer).
Štandardne obsahuje vodný filter.
Štandardne obsahuje celoroþný systém (do -10°C).
Minimálny objem vody v systéme 3,5l/kW.
Modely MQH
Záruka 24 mesiacov
-10 C až 46 C
- vykurovanie
do -10 C
regulácia ILTC
06
08M
08T
10M
10T
12
14
16
18
5,4
2,5
6,1
2,5
3,35
7,6
3,5
8,5
3,5
3,35
7,6
3,3
8,5
3,3
3,35
9,7
4,4
11,1
4,4
3,61
9,7
4,1
11,1
4,1
3,61
12,1
5,7
13,8
5,7
3,17
13,1
6
15,7
6
3,34
15,1
7
17,9
7
3,13
17,8
8,6
20,1
8,6
2,95
16
18
(1) chladená voda 12/7°C; Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); (2) vykurovaná voda 40/45°C; Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer); ESEER - koeficient úþinnosti zohĐadĖujúci zmenu záĢaže poþas celého roka v Európskych podmienkach
Technické parametre
06
Vodné pripojenia
Objem vody vo výparníku
HmotnosĢ - prepravná
Akustický výkon Lw
Rozmery (šírka x hĎbka x výška)
Elektrické napájanie
Max. štartovací prúd
3/4"
0,63
102
66
08M
08T
10M
10T
12
14
3/4"
3/4"
1"
1"
1"
1"
1"
1"
[l]
0,82
0,82
1,03
1,03
1,14
1,37
1,6
1,83
[kg]
113
113
152
152
165
182
185
189
[dB(A)]
69
69
68
68
70
70
70
72
951 x 413 x 863
951 x 413 x 1265
[mm]
1~230V/50Hz 1~230V/50Hz 3~400V/50Hz 1~230V/50Hz 3~400V/50Hz 3~400V/50Hz 3~400V/50Hz 3~400V/50Hz 3~400V/50Hz
[A]
37
83
36
96
55
66
66
69
73
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ DiaĐkové ovládanie ZAP/VYP (sada)
Ɣ Uzatváracie ventily
Ɣ Akumulaþná nádrž 15l (06-10)
Ɣ Akumulaþná nádrž 30l (12-18)
VZDUCHOM CHLADENÉ CHLADIÿE / TEPELNÉ ÿERPADLÁ Prevedenie len chladenie (AQL) a tepelné þerpadlo (AQH). Náter RAL 9001.
Dva scroll kompresory zapojené v tandeme.
Jeden chladiaci okruh, dva výkonové stupne.
Automatický reštart.
Doskový výparník z nerezovej ocele.
Diferenciálny presostat, kontrola sledu fáz.
Zabudovaný hydromodul (radiálne þerpadlo, expanzná nádoba,
odvzdušĖovací, vypúšĢací a poistný ventil, tlakomer)
Štandardne obsahuje vodný filter.
Minimálny objem vody v systéme 2,5l/kW.
Modely AQL / AQH
Chladiaci výkon (1) AQL / AQH
Maximálny el. príkon (1) AQL/AQH
Vykurovací výkon (2)
Maximálny el. príkon (2) AQL/AQH
ESEER AQL/AQH
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
AQL / AQH R410A
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
10 C až 50 C
- chladenie s celoroþným systémom
do -10 C
- vykurovanie
regulácia ILTC
do -10 C
20
25
30
35
19,1
10,1
18,7
10,1
5/5
24,9
13,6
26
13,6
4,94 / 4,29
30,9
15,8
32,6
15,8
4,37 / 4,37
35,9
18
36,4
18
4,08 / 4,08
(1) chladená voda 12/7°C; Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); (2) vykurovaná voda 40/45°C; Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer); ESEER - koeficient úþinnosti zohĐadĖujúci zmenu záĢaže poþas celého roka v Európskych podmienkach
Technické parametre
Vodné pripojenia
Objem vody vo výparníku
Externý statický tlak þerpadla (vysoké otáþky)
HmotnosĢ - pracovná AQL/AQH
Akustický tlak Lp (10m)
Rozmery (šírka x hĎbka x výška)
Elektrické napájanie
Max. štartovací prúd
[l]
[kPa]
[kg]
[dB(A)]
[mm]
[A]
20
25
30
35
1 1/2"
7
110 - 220
276 / 289
43
1477 x 538 x 1625
3~400V / 50Hz
62
1 1/2"
7
110 - 220
294 / 307
44
1477 x 538 x 1625
3~400V / 50Hz
80
1 1/2"
6
115 - 275
302 / 316
44
1477 x 538 x 1625
3~400V / 50Hz
94
1 1/2"
6
115 - 275
316 / 331
44
1477 x 538 x 1625
3~400V / 50Hz
121
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ DiaĐkové ovládanie ZAP/VYP (sada)
Ɣ Verzia bez þerpadla (sada alebo namontované)
Ɣ Modbus protokol pre BMS
Ɣ Softštartér pre kompresory
Ɣ Celoroþný systém pre chladenie do -10°C (sada)
Ɣ HP a LP manometre
Ɣ Prietokový spínaþ
Ɣ Vodné uzatváracie ventily
Ɣ Akumulaþná nádrž 112l (ako podstavec pod jednotku)
41
www.airwell.sk
Záruka 24 mesiacov
VZDUCHOM CHLADENÉ CHLADIÿE / TEPELNÉ ÿERPADLÁ Prevedenie len chladenie (AQL) a tepelné þerpadlo (AQH). Náter RAL 9001.
Dva scroll kompresory zapojené v tandeme.
Jeden chladiaci okruh, dva výkonové stupne.
Automatický reštart.
Doskový výparník z nerezovej ocele.
Prietokový spínaþ, kontrola sledu fáz, vodný filter.
BLN - štandardná verzia.
ELN - extra nízkohluþná verzia.
Verzia PACK s 1 alebo 2 þerpadlami (100% záloha).
El. napájanie 3~400V / 50Hz.
Minimálny objem vody v systéme 2,5l/kW.
AQL/H BLN
Modely AQL / AQH R410A
Chladiaci výkon (1) AQL / AQH
Maximálny el. príkon (1)
Vykurovací výkon (2) AQH
Maximálny el. príkon (2)
ESEER
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
AQL / AQH R410A
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
5 C až 50 C
- chladenie s celoroþným systémom
do -18 C
- vykurovanie
regulácia ILTC
do -10 C
40
45
50
60
65
75
40
19
45,4
19
4,32
44
21
48,8
21
4,11
51
24
57,9
24
4,14
60
28
64,9
28
4,27
67,9
31
77
31
4,34
75,8
35
84,9
35
3,99
(1) chladená voda 12/7°C; Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); (2) vykurovaná voda 40/45°C; Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer); ESEER - koeficient úþinnosti zohĐadĖujúci zmenu záĢaže poþas celého roka v Európskych podmienkach
Technické parametre
Vodné pripojenia
Objem vody vo výparníku
HmotnosĢ - pracovná
Rozmery (šírka x hĎbka x výška) AQL / AQH
Akustický výkon Lw
Max. štartovací prúd
[l]
[kg]
[mm]
[dB(A)]
[A]
40
45
50
60
65
75
2"
10
413
1750 x 1100 x 1580
80
113
2"
10
421
1750 x 1100 x 1580
81
134
2"
10
446
1750 x 1100 x 1580
81
142
2"
13
489
2200 x 1100 x 1580
85
166
2"
16
499
2200 x 1100 x 1580
85
175
2"
14
502
2200 x 1100 x 1580
85
217
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ Celoroþný systém pre chladenie do -18°C (sada)
Ɣ HP a LP manometre
Ɣ Modré lamely kondenzátora (vodoodpudivé)
Ɣ Desuperheater (dolnkový výmenník na ohrev TUV)
Ɣ DiaĐkové ovládanie ZAP/VYP (sada)
Ɣ Jedno alebo dve þerpadlá s ESP 150kPa
Ɣ Modbus protokol pre BMS
Ɣ Softštartér pre kompresory
VZDUCHOM CHLADENÉ CHLADIÿE / TEPELNÉ ÿERPADLÁ -
Ɣ Opláštenie kompresorov
Ɣ Pružné antivibraþné podložky (sada)
Ɣ Vodné uzatváracie ventily
Ɣ Akumulaþná nádrž 112l (zabudovaná v jednotke)
AQVL/H R410A
Prevedenie len chladenie (AQVL) a tepelné þerpadlo (AQVH). Náter RAL 9001.
Š scroll kompresory.
Štyri
Dva chladiace okruhy, štyri výkonové stupne.
Automatický reštart, kontrola sledu fáz.
Doskový výparník z nerezovej ocele.
Prietokový spínaþ - štandardne.
Verzia PACK s 1, 2 alebo 3 þerpadlami (100% záloha).
Minimálny objem vody v systéme 2,5l/kW.
regulácia chiller control
Elektrický expanzný ventil.
BLN - modely so štandardne zníženou hluþnosĢou.
Modely HSE
ELN - extranízkohluþná verzia (-3dBA).
so zvýšenou úþinnosĢou
HT - pre vysoké teploty okolia (48°C).
ESEER.
HSE - modely so zvýšenou úþinnosĢou.
AQVL/H BLN
Modely AQVL / AQVH
Chladiaci výkon AQVL
Maximálny el. príkon
ESEER AQVL / AQVL HSE
Vykurovací / chladiaci výkon AQVH
Maximálny el. príkon
ESEER AQVH / AQVH HSE
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
0 C až 48 C
- chladenie s celoroþným systémom
do -18 C
- vykurovanie
do -10 C
NOVINKA 2010
85
95
105
115
125
140
83,6
38,8
4,39 / 4,77
91,5 / 81,2
38,8
4,18 / 4,54
93,7
43,2
4,29 / 4,64
102,4 / 90,2
43,2
4,04 / 4,37
102,8
46,7
4,34 / 4,69
110,7 / 99,2
46,7
4,1 / 4,42
110,6
50,2
4,31 / 4,64
118,6 / 107,2
50,2
4,1 / 4,41
122,3
57,3
4,22 / 4,54
133,9 / 116,2
57,3
3,93 / 4,22
137,1
62,9
4,22 / 4,53
146,3 / 129,6
62,9
3,95 / 4,23
(1) chladená voda 12/7°C; Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); (2) vykurovaná voda 40/45°C; Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer); ESEER - koeficient úþinnosti zohĐadĖujúci zmenu záĢaže poþas celého roka v Európskych podmienkach
Technické parametre AQVL / AQVH BLN
Vodné pripojenia
Objem vody vo výparníku
HmotnosĢ - pracovná AQVL/AQVH
Akustický výkon Lw
Rozmery (šírka x hĎbka x výška) AQVL
Max. štartovací prúd
[l]
[kg]
[dB(A)]
[mm]
[A]
85
95
105
115
125
140
2" 1/2
25
1058 / 1090
85
2555 x 1100 x 2185
147,5
2" 1/2
25
1072 / 1105
85
2555 x 1100 x 2185
178,5
2" 1/2
27
1111 / 1149
85
2555 x 1100 x 2185
186,5
2" 1/2
27
1143 / 1180
85
2555 x 1100 x 2185
188,5
2" 1/2
32
1183 / 1227
89
3155 x 1100 x 2185
223
2" 1/2
32
1262 / 1301
89
3155 x 1100 x 2185
241
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ DiaĐkové ovládanie ZAP/VYP (sada)
Ɣ Jedno, dve alebo tri þerpadlá s ESP 100-150kPa
Ɣ Modbus protokol pre BMS
Ɣ Triediþ pri inštalácii max. 4 jednotiek
42
Ɣ Celoroþný systém pre chladenie do -18°C (sada)
Ɣ HP a LP manometre
Ɣ Modré lamely kondenzátora (vodoodpudivé)
Ɣ Desuperheater (doplnkový výmenník na ohrev TUV)
Ɣ Pružné antivibraþné podložky (sada)
Ɣ Vodné uzatváracie ventily
Ɣ Akumulaþná nádrž 165l (85-115)
Ɣ Akumulaþná nádrž 308l (125-140)
www.airwell.sk
Záruka 24 mesiacov
VZDUCHOM CHLADENÉ CHLADIÿE / TEPELNÉ ÿERPADLÁ -
VLS / VLH R410A
Prevedenie len chladenie (VLS) a tepelné þerpadlo (VLH). Náter RAL 9001.
Štyri scroll kompresory.
Dva samostatné chladiace okruhy.
Štyri výkonové stupne.
Dvojokruhový doskový výparník z nerezovej ocele.
Automatický reštart.
STD - štandardné modely, HSE - modely so zvýšenou úþinnosĢou.
regulácia chiller control
BLN - modely so štandardne zníženou hluþnosĢou.
LN - nízkohluþná verzia.
ELN - extranízkohluþná verzia.
Modely HSE
HT - pre vysoké teploty okolia (49°C).
so zvýšenou úþinnosĢou
Kontrola sledu fáz.
ESEER.
El. napájanie 3~400V / 50 Hz
Kondenzátory v tvare V, þo redukuje pôdorysnú plochu.
Minimálny objem vody v systéme 3l/kW.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie verzia BLN
0 C až 46 C
- chladenie s celoroþným systémom
524
604
704
804
904
1004
1104
1204
VLS / H BLN
Chladiaci výkon (1) VLS / VLH
Maximálny el. príkon (1)
Vykurovací výkon (2) VLH
Maximálny el. príkon (2)
HmotnosĢ pracovná
Akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
ESEER verzia STD / HSE
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
136,6
60
149,6
60
1200
92
0 až 46°C
3,79 / 4,36
154,3
69,6
169
69,6
1425
93
-5 až 47°C
3,77 / 4,37
176,9
80,8
199,2
80,8
1615
93
-5 až 47°C
3,68 / 4,24
198,8
96,4
234,9
96,4
1760
93
0 až 46°C
3,78 / 4,35
228,9
105,2
254,1
105,2
1905
94
0 až 47°C
3,77 / 4,36
250,9
112
272,5
112
2035
94
0 až 46°C
3,94 / 4,55
279,6
130
300,8
130
2125
95
0 až 45°C
3,81 / 4,39
307,7
148
335,8
148
2135
95
0 až 45°C
3,66 / 4,2
VLS / H LN
Chladiaci výkon (1) VLS / VLH
Maximálny el. príkon (1)
Vykurovací výkon (2) VLH
Maximálny el. príkon (2)
HmotnosĢ pracovná
Akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
ESEER verzia STD / HSE
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
132,2
58,5
145,6
58,5
1200
86
0 až 44°C
3,9 / 4,3
149,8
67,4
164,5
67,4
1425
87
-5 až 45°C
3,94 / 4,38
172,2
78,6
194,2
78,6
1615
87
-5 až 45°C
3,84 / 4,24
193,1
94,2
215,6
94,2
1760
87
0 až 44°C
3,9 / 4,31
222,8
102,2
246,5
102,2
1905
88
0 až 45°C
3,93 / 4,35
241,6
109
262,1
109
2035
88
0 až 44°C
4,03 / 4,45
267,2
127
287,6
127
2125
89
0 až 42°C
3,8 / 4,19
292,8
145
320,7
145
2135
89
0 až 42°C
3,6 / 3,95
VLS / H ELN
Chladiaci výkon (1) VLS / VLH
Maximálny el. príkon (1)
Vykurovací výkon (2) VLH
Maximálny el. príkon (2)
HmotnosĢ pracovná
Akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
ESEER verzia STD / HSE
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
127,7
58,5
137,1
58,5
1230
83
-18 až 44°C
3,85 / 4,21
146
67,4
156,4
67,4
1460
83
-18 až 45°C
3,98 / 4,39
167,2
78,6
183,7
78,6
1650
83
-18 až 45°C
3,83 / 4,2
186,8
94,2
202,4
94,2
1795
83
-18 až 44°C
3,86 / 4,23
216,7
102,2
232,4
102,2
1940
84
-18 až 45°C
3,94 / 4,33
234,7
109
244,5
109
2075
84
-18 až 44°C
4,04 / 4,43
258,8
127
266,3
127
2165
85
-18 až 42°C
3,78 / 4,14
282,9
145
296
145
2175
85
-18 až 42°C
3,56 / 3,87
VLS / H HT
do -18 C
Chladiaci
Chl
di i výkon
ýk (1) VLS / VLH
Maximálny el. príkon (1)
Vykurovací výkon (2) VLH
Maximálny el. príkon (2)
HmotnosĢ pracovná
Akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
138,11
138
61,2
150,9
61,2
1230
97
-18 až 48°C
156,1
1 61
71,4
170,5
71,4
1455
99
-18 až 49°C
178,6
1 86
82,6
200,7
82,6
1645
99
-18 až 49°C
200,9
200 9
98,2
224
98,2
1790
99
-18 až 48°C
231,7
231
107,6
256,6
107,6
1945
100
-18 až 49°C
254,2
2 42
114,4
273,7
114,4
2075
100
-18 až 48°C
282,4
282 4
132,4
305,5
132,4
2465
100
-18 až 47°C
313,3
313 3
150,4
341,5
150,4
2175
100
-18 až 47°C
1104
1204
3"
25,2
3"
25,2
486
515
Modely VLS / VLH
(1) chladená voda 12/7°C; Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); (2) vykurovaná voda 40/45°C; Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer); ESEER - koeficient úþinnosti zohĐadĖujúci zmenu záĢaže poþas celého roka v Európskych podmienkach
Technické parametre
524
604
704
804
Vodné pripojenia
Objem vody vo výparníku
Rozmery (šírka x výška x hĎbka)
Maximálny štartovací prúd BLN
2 1/2"
2 1/2"
11,5
11,5
1100 x 2300 x 3300
271
280
2 1/2"
11,5
2 1/2"
13,3
350
357
[l]
[mm]
[A]
904
1004
3"
3"
25,2
25,2
1100 x 2300 x 4300
378
434
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ DiaĐkové ovládanie ZAP/VYP (sada)
Ɣ DiaĐkové ovládanie - klávesnica (sada)
Ɣ Modbus protokol pre BMS (sada)
Ɣ Lonwork protokol pre BMS (sada)
Ɣ Bacnet protokol pre BMS (sada)
Ɣ Celoroþný systém do -18°C**
Ɣ Akustické opláštenie kompresorov, þerpadiel
Ɣ Ochrana proti preĢaženiu kompresorov
Ɣ Master / slave systém pre max. 4 jednotky
Ɣ HP / LP manometre
Ɣ Verzia SIF s ventilátormi inverter (120Pa).
Ɣ Modré lamely kondenzátora (vodoodpudivé)
Ɣ Desuperheater (dolnkový výmenník na ohrev TUV)
Ɣ Kovová ochrana kondenzátora
Ɣ Pružné antivibraþné podložky (sada)
Ɣ Prietokový spínaþ, vodný filter
Ɣ Zabudovaný hydromodul 1 alebo 2 þerpadlá SP
(ESP=100-150kPa bez akumulaþnej nádrže)
Ɣ Zabudovaný hydromodul 1 alebo 2 þerpadlá HP
(ESP=200-250kPa bez akumulaþnej nádrže)
Ɣ Hydrokit "onboard" 1 alebo 2 þerpadlá SP
(ESP=100-150kPa s akumulaþnou nádržou 500l)
Ɣ Hydrokit "onboard" 1 alebo 2 þerpadlá HP
(ESP=200-250kPa s akumulaþnou nádržou 500l)
** - súþasĢ dodávky VLS/H ELN a VLS/H SIF, nemožné použiĢ pre verziu HT
43
www.airwell.sk
Záruka 24 mesiacov
VZDUCHOM CHLADENÉ CHLADIÿE / TEPELNÉ ÿERPADLÁ -
AQTL / AQTH R410A
Prevedenie len chladenie (AQTL) a tepelné þerpadlo (AQTH). Náter RAL 9001.
ŠesĢ scroll kompresorov (päĢ u modelu 1355).
Dva samostatné chladiace okruhy.
ŠesĢ výkonových stupĖov (päĢ u modelu 1355).
Automatický reštart.
STD - štandardné modely, HSE - modely so zvýšenou úþinnosĢou.
BLN - modely so štandardne zníženou hluþnosĢou.
regulácia pCO1
LN - nízkohluþná verzia.
ELN - extranízkohluþná verzia.
Modely HSE
HT - pre vysoké teploty okolia (45°C).
so zvýšenou úþinnosĢou
ESEER.
HPF - s vysokotlakovými ventilátormi (80 Pa).
El. napájanie 3~400V / 50 Hz.
Minimálny objem vody v systéme 3l/kW.
15 C až 46 C
- chladenie s celoroþným systémom
do -18 C
1206
1355
1506
1656
1806
2106
2406
AQTL / AQTH BLN
Chladiaci výkon (1) AQTL / AQTH
Maximálny el. príkon (1)
Vykurovací výkon (2) AQTH
Maximálny el. príkon (2)
HmotnosĢ pracovná
Akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
ESEER verzia STD / HSE
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
289
150
307
150
3182
94
0 až 45°C
4,25 / 4,42
336
134
351
134
3226
95
0 až 44°C
4,26 / 4,43
362
191
383
191
3416
96
-5 až 44°C
4,25 / 4,42
407
209
431
209
3595
97
0 až 44°C
4,23 / 4,39
473
227
496
227
3822
97
0 až 44°C
4,23 / 4,38
553
265
566
265
4541
98
0 až 44°C
4,29 / 4,44
626
298
661
302
4714
98
0 až 44°C
4,3 / 4,45
AQTL / AQTH LN
NOVINKA
2010
Chladiaci výkon (1) AQTL / AQTH
Maximálny el. príkon (1)
Vykurovací výkon (2) AQTH
Maximálny el. príkon (2)
HmotnosĢ pracovná
Akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
ESEER verzia STD / HSE
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
279
147
289
147
3182
88
0 až 43°C
4,04 / 4,23
324
131
330
131
3226
89
0 až 42°C
4,07 / 4,26
349
187
360
187
3416
90
-5 až 42°C
4,06 / 4,26
393
204
405
204
3595
90
0 až 42°C
4,06 / 4,25
456
222
466
222
4309
91
0 až 42°C
4,05 / 4,23
533
259
530
259
4541
92
0 až 42°C
4,09 / 4,27
603
292
605
294
4714
92
0 až 42°C
4,1 / 4,27
AQTL / AQTH ELN
Modely AQTL / AQTH
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie verzia STD
Chladiaci výkon (1) AQTL / AQTH
Maximálny el. príkon (1)
Vykurovací výkon (2) AQTH
Maximálny el. príkon (2)
HmotnosĢ pracovná
Akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
ESEER verzia STD / HSE
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
269
147
273
147
3182
85
-18 až 41°C
3,54 / 3,73
312,5
131
312
131
3226
85
-18 až 40°C
3,55 / 3,75
337
187
341
187
3416
86
-18 až 40°C
3,57 / 3,78
379
204
384
204
3595
87
-18 až 40°C
3,55 / 3,76
440
222
441
222
4309
88
-18 až 40°C
3,54 / 3,76
509
259
515
259
4541
89
-18 až 40°C
3,72 / 3,94
573
292
587
294
4714
89
-18 až 40°C
3,75 / 3,97
2106
2406
(1) chladená voda 12/7°C; Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); (2) vykurovaná voda 40/45°C; Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer); ESEER - koeficient úþinnosti zohĐadĖujúci zmenu záĢaže poþas celého roka v Európskych podmienkach
Technické parametre
Vodné pripojenia
Objem vody vo výparníku
Rozmery BLN, HT, HPF (šírka x výška x hĎbka)
Rozmery LN, ELN (šírka x výška x hĎbka)
Maximálny štartovací prúd BLN (AQTL/AQTH)
[l]
[mm]
[mm]
[A]
1206
1355
4"
25
4"
25
485
1506
4"
28
2185 x 2550 x 4017
2185 x 2550 x 4017
497
608
1656
1806
4"
28
4"
38
700
745
4"
4"
38
40,4
2185 x 2550 x 6014
2185 x 2550 x 6014
788
842 / 850
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ DiaĐkové ovládanie ZAP/VYP (sada)
Ɣ DiaĐkové ovládanie - klávesnica (sada)
Ɣ Modbus protokol pre BMS (sada)
Ɣ Lonwork protokol pre BMS (sada)
Ɣ Bacnet protokol pre BMS (sada)
** - súþasĢ dodávky ELN, nemožné použiĢ pre verziu HT
44
Ɣ Softštartér pre kompresor
Ɣ Celoroþný systém do -18°C**
Ɣ Kontrola sledu fáz
Ɣ Ochrana proti preĢaženiu kompresorov
Ɣ Master / slave systém pre max. 4 jednotky
Ɣ HP / LP manometre
Ɣ Modré lamely kondenzátora (vodoodpudivé)
Ɣ Kovová ochrana kondenzátora
Ɣ Opláštenie kompresorov
Ɣ Pružné antivibraþné podložky (sada)
www.airwell.sk
Záruka 24 mesiacov
VZDUCHOM CHLADENÉ CHLADIÿE / TEPELNÉ ÿERPADLÁ -
AQCL / AQCH R407C
Prevedenie len chladenie (AQCL 25 - 130) a tepelné þerpadlo (AQCH 25 - 80). Náter RAL 9001.
Použitie do interiéru - radiálne ventilátory na odvod kondenzaþného tepla.
Dva scroll kompresory.
Jeden chladiaci okruh, dva výkonové stupne.
Doskový výparník z nerezovej ocele.
Automatický reštart, kontrola sledu fáz, vodný filter.
Verzia PE - štandardné ventilátory.
Verzia GE - vysokotlakové ventilátory.
3 spôsoby umiestnenia výfuku ventilátorov (štandard, V, HI)
Diferenciálny presostat (25-35).
regulácia ILTC
Prietokový spínaþ (40-130).
El. napájanie 3~400V / 50 Hz
Minimálny objem vody v systéme 7,5l/kW.
15 C až 46 C
- chladenie s celoroþným systémom
do -7 C
- vykurovanie
30
35
40
50
60
70
80
100
120
130
AQCL / AQCH PE
do -5 C
Chladiaci výkon (1) AQCL / AQCH
Maximálny el. príkon (1)
Vykurovací výkon (2) AQCH
Maximálny el. príkon (2)
HmotnosĢ pracovná AQCL/AQCH
Externý statický tlak na ventilátoroch
Max. akustický výkon Lw
[kW]
24,9
[kW]
11,5
[kW]
27,6
[kW]
11,5
[kg] 377 / 385
[Pa]
130
[dB(A)]
81
28,8
12,9
32,2
12,9
395 / 410
130
81
33,7
14,2
36,3
14,2
405 / 425
130
81
39,6
16,1
43,9
16,1
565 / 570
130
80,8
46,2
22
55,4
22
620 / 640
130
86,1
56,3
25,5
64,2
25,5
650 / 660
130
86,1
67,5
28,5
76,2
28,5
855 / 865
200
83,3
76,5
32
84
32
910 / 920
200
83,3
99,1
40,95
988
165
87,8
113,7
44,25
1058
120
87,8
124,8
47,95
1108
100
87,8
/H AQCL / AQCH GE
25
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
Chladiaci výkon (1) AQCL / AQCH
Maximálny el. príkon (1)
Vykurovací výkon (2) AQCH
Maximálny el. príkon (2)
HmotnosĢ pracovná AQCL/AQCH
Externý statický tlak na ventilátoroch
Max. akustický výkon Lw
[kW]
24,9
[kW]
11,5
[kW]
27,6
[kW]
11,5
[kg] 377 / 385
[Pa]
200
[dB(A)]
82,5
28,8
12,9
32,2
12,9
395 / 410
200
82,5
33,7
14,2
36,3
14,2
405 / 425
200
82,5
39,6
16,1
43,9
16,1
565 / 570
200
82,5
46,2
22
55,4
22
620 / 640
200
89,1
56,3
25,5
64,2
25,5
650 / 660
200
89,1
67,5
28,5
76,2
28,5
855 / 865
400
86,1
76,5
32
84
32
910 / 920
400
86,1
99,1
40,95
988
320
87,4
113,7
44,25
1058
235
87,4
124,8
47,95
1108
175
87,4
Modely AQCL / AQCH
(1) chladená voda 12/7°C; Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); (2) vykurovaná voda 40/45°C; Vonkajšia teplota: 7°C/6°C (suchý / mokrý teplomer); ESEER - koeficient úþinnosti zohĐadĖujúci zmenu záĢaže poþas celého roka v Európskych podmienkach
Horizontálny výfuk vzduchu (STD)
Horizontálny inverzný výfuk vzduchu (HI)
25
Technické parametre
Vodné pripojenia
Objem vody vo výparníku
Nominálny prietok vzduchu
Rozmery (šírka x výška x hĎbka)
Rozmer výfukového potrubia STD, HI (š x v)
Rozmer výfukového potrubia V (š x v)
Maximálny štartovací prúd PE/GE
[l]
[m3/h]
[mm]
[mm]
[mm]
[A]
30
1 1/2"
2,2
13500
35
1 1/2"
1 1/2"
2,44
2,44
14000
14000
1752 x 1505 x 890
1348 x 348
1448 x 443
80 / 82
82 / 92
122 / 124
40
2"
3,44
15000
50
Vertikálny výfuk vzduchu (V)
60
2"
2"
4,33
5,33
19500
20000
2206 x 1773 x 890
1388 x 450
1490 x 445
140 / 142 186 / 188 232 / 236
70
2"
6,33
26000
230 / 233
80
100
120
2"
2"
2"
7,1
8,4
10,3
27000
28500
29500
2464 x 2313 x 1100
1604 x 500
1600 x 500
233 / 236 322 / 325 330 / 333
130
2"
13,9
30000
340 / 343
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ DiaĐkové ovládanie ZAP/VYP (sada)
Ɣ Celoroþný systém do -7°C
Ɣ Akustické opláštenie kompresorov
Ɣ Triediþ pri inštalácii max. 4 jednotiek
Ɣ Pružné antivibraþné podložky (sada)
Ɣ Prietokový spínaþ (25-35)
Ɣ Zabudovaný hydromodul 1 alebo 2 þerpadlá SP
(ESP=100-150kPa bez akumulaþnej nádrže)
Ɣ Uzatváracie ventily
45
www.airwell.sk
VZDUCHOM CHLADENÉ CHLADIÿE VODY -
Záruka 24 mesiacov
SLS R134a
Prevedenie len chladenie. Náter RAL 9001.
Dva a štyri skrutkové kompresory Bitzer alebo Refcomp.
Dva (1402-4802) a štyri (5004-8404) chladiace okruhy.
ŠesĢ (1402-4802) a deväĢ (5004-8404) výkonových stupĖov.
1 rúrkový výparník (1402-4802).
2 rúrkové výparníky (5004-8404).
Zdvojené jednotky (5004-8404).
Automatický reštart.
BLN - modely so štandardne zníženou hluþnosĢou.
LN - nízkohluþná verzia.
ELN - extranízkohluþná verzia.
El. napájanie 3~400V / 50 Hz.
regulácia pCO2
Minimálny objem vody v systéme 7,5l/kW.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
15 C až 46 C
- chladenie s celoroþným systémom
do -18 C
1402 1602 1802 1902 2002 2202 2502 2702 3002 3202 3402 3602
SLS BLN
[kW]
293
[kW]
164
[kg] 4130
[dB(A)]
96
[°C] -5 až 45°C
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná
Max. akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
[kW] 275,4
[kW]
161
[kg] 4250
[dB(A)]
91
[°C] -5 až 42°C
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná
Max. akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
[kW] 275,4
306,6
343,7
386
428,2
451,7
482,8
514
583,1
620,4
675,5
713,3
[kW]
161
181
200
215
230
250
261
272
277
321
342
362
[kg] 4250
4270
4570
4930
5490
5500
5620
5640
7300
8010
8180
8340
[dB(A)]
87
87
88
88
88
88
88
88
90
90
90
90
[°C] -18 až 42°C -18 až 41°C -18 až 42°C -18 až 41°C -18 až 42°C -18 až 41°C -18 až 40°C -18 až 40°C -18 až 42°C -18 až 42°C -18 až 42°C -18 až 42°C
SLS ELN
/H
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná
Max. akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
SLS LN
Modely SLS
SLS BLN
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná
Max. akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
[kW] 823,3
[kW]
389
[kg] 8680
[dB(A)]
100
[°C] -5 až 43°C
SLS LN
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná
Max. akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
[kW] 773,9
[kW]
380
[kg] 8800
[dB(A)]
94
[°C] -5 až 42°C
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná
Max. akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
/H
365,6
204
4450
97
410,6
220
4810
98
455,5
236
5370
98
480,5
256
5380
98
513,6
267
5500
98
546,8
278
5520
98
620,3
286
7180
100
660
330
7890
100
718,6
351
8060
100
758,8
371
8220
100
-5 až 44°C
-5 až 45°C
-5 až 44°C
-5 až 45°C
-5 až 44°C
-5 až 43°C
-5 až 43°C
-5 až 45°C
-5 až 45°C
-5 až 45°C
-5 až 45°C
306,6
181
4270
91
343,7
200
4570
92
386
215
4930
92
428,2
230
5490
92
451,7
250
5500
92
482,8
261
5620
92
514
272
5640
92
583,1
277
7300
94
620,4
321
8010
94
675,5
342
8180
94
713,3
362
8340
94
-5 až 41°C
-5 až 42°C
-5 až 41°C
-5 až 42°C
-5 až 41°C
-5 až 40°C
-5 až 40°C
-5 až 42°C
-5 až 42°C
-5 až 42°C
-5 až 42°C
4202 4602 4802 5004 5404 5704 6004 6404 6804 7204 8404
Modely SLS
SLS ELN
326,2
184
4150
96
-
908,8
454
11240
100
962,4
472
11270
100
1027,2
534
10990
101
1093,6
556
11030
101
1167,1
588
12690
102
1240,6
620
14350
103
1320
660
15780
103
1437,2
702
16110
103
1517,6
743
16440
103
1646,6
778
17350
103
-
-5 až 44°C
-5 až 44°C
-5 až 43°C
-5 až 43°C
-5 až 43°C
-5 až 45°C
-5 až 45°C
-5 až 45°C
-5 až 45°C
-5 až 43°C
854,3
444
11360
94
904,7
462
11390
94
965,6
522
11230
95
1028
544
11270
95
1097,1
573
12930
96
1166,2
602
14590
97
1240,8
642
16020
97
1351
684
16350
97
1426,5
725
16680
97
1547,8
760
17590
97
-5 až 40°C
-5 až 41°C
-5 až 40°C
-5 až 40°C
-5 až 40°C
-5 až 42°C
-5 až 42°C
-5 až 42°C
-5 až 42°C
-5 až 40°C
-
[kW] 773,9
854,3
904,7
965,6
1028
1097,1
1166,2
1240,8
1351
1426,5
1547,8
[kW]
380
444
462
522
544
573
602
642
684
725
760
[kg] 8800
11360
11390
11230
11270
12930
14590
16020
16350
16680
17590
[dB(A)]
90
90
90
91
91
92
93
93
93
93
93
[°C] -18 až 42°C -18 až 40°C -18 až 41°C -18 až 40°C -18 až 40°C -18 až 40°C -18 až 42°C -18 až 42°C -18 až 42°C -18 až 42°C -18 až 40°C
-
(1) chladená voda 12/7°C; Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer)
1402 1602 1802 1902 2002 2202 2502 2702 3002 3202 3402 3602
Technické parametre
Vodné pripojenia
Objem vody v 1 výparníku
Poþet výparníkov
Rozmery (šírka x výška x hĎbka)
Maximálny štartovací prúd BLN
[l]
[ks]
[mm]
[A]
5"
114
1
6"
162
1
393
467
560
6"
6"
162
162
1
1
2200 x 2550 x 4000
661
678
6"
162
1
6"
184
1
6"
184
1
6"
222
1
497
524
535
646
8"
8"
295
295
1
1
2200 x 2550 x 6000
604
683
4202 4602 4802 5004 5404 5704 6004 6404 6804 7204 8404
Technické parametre
Vodné pripojenia
Objem vody v 1 výparníku
Poþet výparníkov
5"
114
1
[l]
[ks]
Rozmery (šírka x výška x hĎbka)
[mm]
Maximálny štartovací prúd BLN
[A]
8"
462
1
8"
423
1
6"
184+184
2
6"
184+184
2
923
958
868
6"
184+222
2
6"
222+222
2
8"
295+295
2
1051
1016
2200x2550
x10000
2200 x 2550 x 8000
ako 3602
808
8"
423
1
890
985
8"
295+295
2
8"
295+295
2
1169
708
-
8"
462+462
2
-
1290
-
2200 x 2550 x 12000
1120
8"
295
1
-
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ DiaĐkové ovládanie - klávesnica (sada)
Ɣ Modbus protokol pre BMS (sada)
Ɣ Lonwork protokol pre BMS (sada)
Ɣ Bacnet protokol pre BMS (sada)
Ɣ Celoroþný systém do -18°C** (okrem ELN)
Ɣ Akustický kryt kompresorov, kryt þerpadla
Ɣ Oddelený hydromodul
46
Ɣ Kontrola sledu fáz
Ɣ Elektrické expanzné ventily
Ɣ Master / slave systém pre max. 4 jednotky
Ɣ HP / LP manometre
Ɣ Ventil na saní kompresora
Ɣ Vstrekovanie kvapalného chladiva do kompresora
Ɣ Kovová ochrana kondenzátora
Ɣ Total heat recovery (úplné spätné získavanie tepla)
Ɣ Desuperheater (dolnkový výmenník na ohrev TUV)
Ɣ Vysokotlakové ventilátory (100Pa)
Ɣ Modré lamely kondenzátora (vodoodpudivé)
Ɣ Pružné antivibraþné podložky (sada)
Ɣ Prietokový spínaþ
Ɣ Vodný filter
www.airwell.sk
VZDUCHOM CHLADENÉ CHLADIÿE VODY -
Záruka 24 mesiacov
SLS R134a HE
Prevedenie len chladenie. Náter RAL 9001.
Modely HE
Dva a štyri skrutkové kompresory Bitzer alebo Refcomp.
so zvýšenou
Dva (1402-4802) a štyri (4804-8404) chladiace okruhy.
úþinnosĢou
ŠesĢ (1402-4802) a deväĢ (4804-8404) výkonových stupĖov.
ESEER o cca 15%.
1 rúrkový výparník (1402-4802).
2 rúrkové výparníky (4804-8404).
Zdvojené jednotky (4804-8404).
Automatický reštart.
HE - modely so zvýšenou úþinnosĢou.
BLN - modely so štandardne zníženou hluþnosĢou.
LN - nízkohluþná verzia.
ELN - extranízkohluþná verzia.
regulácia pCO2
El. napájanie 3~400V / 50 Hz.
Minimálny objem vody v systéme 7,5l/kW.
Teplotné limity - vonkajšia suchá teplota:
- chladenie
15 C až 46 C
- chladenie s celoroþným systémom
do -18 C
1402 1602 1802 1902 2002 2402 2602 2802 3002 3202 3402 3602
SLS BLN
[kW]
304
[kW]
168
[kg] 4210
[dB(A)]
97
[°C] -5 až 48°C
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná
Max. akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
[kW] 291,8
[kW]
164
[kg] 4330
[dB(A)]
92
[°C] -5 až 45°C
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná
Max. akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
[kW] 291,8
324,5
362,9
408
448,5
509,8
548,2
579,8
620,5
677,4
746,9
806,4
[kW]
164
184
202
216
230
253
264
275
277
321
342
362
[kg] 4330
4350
4650
5070
6450
6650
6920
7100
7890
10790
10810
10910
[dB(A)]
86
86
87
87
87
87
87
87
88
88
88
89
[°C] -18 až 45°C -18 až 44°C -18 až 44°C -18 až 44°C -18 až 44°C -18 až 45°C -18 až 45°C -18 až 45°C -18 až 44°C -18 až 45°C -18 až 45°C -18 až 45°C
SLS ELN
/H
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná
Max. akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
SLS LN
Modely SLS HE
338
188
4230
97
378
208
4530
98
425
222
4950
98
467,2
236
6330
98
531
260
6530
99
571
271
6800
99
604
282
6980
99
646,4
286
7770
100
705,6
330
10670
100
778
351
10690
100
840
371
10790
101
-5 až 47°C
-5 až 47°C
-5 až 47°C
-5 až 47°C
-5 až 48°C
-5 až 48°C
-5 až 48°C
-5 až 47°C
-5 až 48°C
-5 až 48°C
-5 až 48°C
324,5
184
4350
92
362,9
202
4650
92
408
216
5070
92
448,5
230
6450
92
509,8
253
6650
93
548,2
264
6920
93
579,8
275
7100
93
620,5
277
7890
94
677,4
321
10790
94
746,9
342
10810
94
806,4
362
10910
95
-5 až 44°C
-5 až 44°C
-5 až 44°C
-5 až 44°C
-5 až 45°C
-5 až 45°C
-5 až 45°C
-5 až 44°C
-5 až 45°C
-5 až 45°C
-5 až 45°C
4202 4602 4802 4804 5204 5604 6004 6404 6804 7204 7804 8404
SLS BLN
[kW]
894
[kW]
397
[kg] 11250
[dB(A)]
101
[°C] -5 až 47°C
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná
Max. akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
[kW] 858,2
[kW]
385
[kg] 11370
[dB(A)]
95
[°C] -5 až 44°C
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná
Max. akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
[kW] 858,2
895,7
949,4
1019,5
1096,3
1159,7
1241,1
1350,1
1422,9
1495,6
1571,7
1619,4
[kW]
385
446
464
505
527
549
602
650
748
725
743
846
[kg] 11370
11820
11850
13290
13840
14200
15770
17220
17260
17300
17570
17700
[dB(A)]
89
89
89
90
90
90
91
91
93
93
93
93
[°C] -18 až 44°C -18 až 44°C -18 až 44°C -18 až 45°C -18 až 45°C -18 až 45°C -18 až 44°C -18 až 44°C -18 až 41°C -18 až 41°C -18 až 41°C -18 až 41°C
SLS ELN
/H
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná
Max. akustický výkon Lw
Prevádzkový rozsah
SLS LN
Modely SLS HE
933
458
11700
101
989
476
11730
101
1062
520
13050
102
1142
542
13600
102
1208
564
13960
102
1292,8
620
15530
103
1406,4
668
16980
103
1482,2
766
17020
103
1557,9
743
17060
103
1637,2
761
17330
103
1686,9
864
17460
103
-5 až 47°C
-5 až 47°C
-5 až 48°C
-5 až 48°C
-5 až 48°C
-5 až 47°C
-5 až 47°C
-5 až 44°C
-5 až 44°C
-5 až 44°C
-5 až 44°C
895,7
446
11820
95
949,4
464
11850
95
1019,5
505
13290
96
1096,3
527
13840
96
1159,7
549
14200
96
1241,1
602
15770
97
1350,1
650
17220
97
1422,9
748
17260
97
1495,6
725
17300
97
1571,7
743
17570
97
1619,4
846
17700
97
-5 až 44°C
-5 až 44°C
-5 až 45°C
-5 až 45°C
-5 až 45°C
-5 až 44°C
-5 až 44°C
-5 až 41°C
-5 až 41°C
-5 až 41°C
-5 až 41°C
(1) chladená voda 12/7°C; Vonkajšia teplota: 35°C/24°C (suchý / mokrý teplomer); ESEER - koeficient úþinnosti zohĐadĖujúci zmenu záĢaže poþas celého roka v Európskych podmienkach
1402 1602 1802 1902 2002 2402 2602 2802 3002 3202 3402 3602
Technické parametre
Vodné pripojenia
Objem vody v 1 výparníku
Poþet výparníkov
Rozmery (šírka x výška x hĎbka)
Maximálny štartovací prúd BLN
[l]
[ks]
[mm]
[A]
401
5"
6"
114
162
1
1
2200 x 2550 x 4000
475
568
6"
162
1
6"
162
1
665
678
6"
6"
6"
184
222
222
1
1
1
2200 x 2550 x 6000
505
532
543
8"
295
1
646
8"
8"
8"
295
295
295
1
1
1
2200 x 2550 x 8000
604
683
708
4202 4602 4802 4804 5204 5604 6004 6404 6804 7204 7804 8404
Technické parametre
Vodné pripojenia
Objem vody v 1 výparníku
Poþet výparníkov
Rozmery (šírka x výška x hĎbka)
Maximálny štartovací prúd BLN
5"
114
1
[l]
[ks]
[mm]
[A]
8"
8"
8"
462
423
423
1
1
1
2200 x 2550 x 8000
824
931
966
6"
184
2
6"
222
2
6"
222
2
846
895
906
8"
8"
8"
295
462
462
2
2
2
2200 x 2550 x 12000
1051
1120
1170
8"
462
2
8"
423
2
8"
423
2
1169
1190
1333
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ DiaĐkové ovládanie - klávesnica (sada)
Ɣ Modbus protokol pre BMS (sada)
Ɣ Lonwork protokol pre BMS (sada)
Ɣ Bacnet protokol pre BMS (sada)
Ɣ Celoroþný systém do -18°C** (okrem ELN)
Ɣ Akustický kryt kompresorov, kryt þerpadla
Ɣ Oddelený hydromodul
Ɣ Kontrola sledu fáz
Ɣ Elektrické expanzné ventily
Ɣ Master / slave systém pre max. 4 jednotky
Ɣ HP / LP manometre
Ɣ Ventil na saní kompresora
Ɣ Vstrekovanie kvapalného chladiva do kompresora
Ɣ Kovová ochrana kondenzátora
Ɣ Total heat recovery (úplné spätné získavanie tepla)
Ɣ Desuperheater (dolnkový výmenník na ohrev TUV)
Ɣ Vysokotlakové ventilátory (100Pa)
Ɣ Modré lamely kondenzátora (vodoodpudivé)
Ɣ Pružné antivibraþné podložky (sada)
Ɣ Prietokový spínaþ
Ɣ Vodný filter
47
www.airwell.sk
Záruka 24 mesiacov
VODOU CHLADENÉ CHLADIÿE / TEPELNÉ ÿERPADLÁ Prevedenie len chladenie. Náter RAL 7032.
Jeden (02-21) a dva (25-35) scroll kompresory.
Jeden (02-21) a dva (25-35) výkonové stupne.
Jeden chladiaci okruh.
Doskový výparník a kondenzátor z nerezovej ocele.
Automatický reštart.
CWP - štandardné prevedenie.
CWP-HP - tepelné þerpadlo.
CWP-RC - bez kondenzátora.
Zberaþ chladiva (CWP-HP, CWP-RC).
HP a LP presostaty, kontrola sledu fáz.
El. napájanie 3~400V / 50 Hz.
Minimálny objem vody v systéme 12l/kW (02-21).
Minimálny objem vody v systéme 6l/kW (25-35).
CWP / CWP-HP / CWP-RC
Teplotné limity:
- voda na výstupe z výparníka
+6 C až 15 C
- voda na výstupe z kondenzátora
regulácia ȝchiller
+26 C až 51 C
- kondenzaþná teplota
02
03
04
05
06
07
09
15
18
21
25
30
35
CWP
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná
Max. akustický výkon Lw
ESEER
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
7,6
2,3
116
62
4,21
9,2
2,7
120
61
4,24
13,3
4
127
68
4,33
16,3
4,6
140
69
4,63
19,7
6
188
74
4,28
28
8,5
200
74
4,31
33,7
10,4
205
76
4,24
40,7
12,9
274
76
4,13
55,8
24,2
295
78
4,38
67,6
28,1
306
78
4,16
87,7
32,9
508
78
4,64
111,9
44,5
541
79
4,84
136,2
56,2
574
81
4,64
CWP-HP
+30 C až 61 C
Chladiaci výkon (2)
Vykurovací výkon (3)
Maximálny el. príkon (2)
HmotnosĢ pracovná
Max. akustický výkon Lw
ESEER
[kW]
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
6,5
9
2,3
128
62
4,21
7,9
10,7
2,7
132
61
4,24
11,5
15,7
4
139
68
4,33
14,2
19
4,6
154
69
4,63
17,1
23,3
6
207
74
4,28
24,4
33,2
8,5
220
74
4,31
29,4
40,1
10,4
226
76
4,24
35,9
49,1
12,9
302
76
4,13
55,8
66,7
24,2
324
78
4,38
67,6
76,1
28,1
337
78
4,16
87,7
106,3
32,9
538
78
4,64
111,9
133,7
44,5
571
79
4,84
136,2
164,1
56,2
604
81
4,64
Chladiaci výkon (4)
Maximálny el. príkon (4)
HmotnosĢ pracovná*
Max. akustický výkon Lw
ESEER
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
7
2,3
110
62
4,21
8,5
2,7
114
61
4,24
12,4
4
119
68
4,33
15,1
4,6
132
69
4,63
18,3
6
180
74
4,28
26,1
8,5
189
74
4,31
31,4
10,4
194
76
4,24
38,2
12,9
261
76
4,13
55,8
24,2
279
78
4,38
67,6
28,1
290
78
4,16
87,7
32,9
471
78
4,64
111,9
44,5
497
79
4,84
136,2
56,2
520
81
4,64
30
35
/H
CWP-RC
/H
Modely CWP / CWP-HP / CWP-RC
(1) teplotný spád vo výparníku 12/7°C, teplotný spád na kondenzátore 29/35 (modely 02-15) a teplotný spád na kondenzátore 30/35°C (modely 18-35) ; (2) teplotný spád vo výparníku 12/7°C, teplotný spád na kondenzátore 40/46 (modely 02-15) a teplotný spád na kondenzátore 41/46°C (modely 18-35)
(3) teplotný spád vo výparníku 12/7°C, teplotný spád na kondenzátore 40/46 (modely 02-15) a teplotný spád na kondenzátore 40/45°C (modely 18-35) ; (4) teplotný spád vo výparníku 12/7°C,kondenzaþná teplota 47°C (modely 02-15) a kondenzaþná teplota 45°C (modely 18-35)
* - neobsahuje hmotnosĢ chladiva; ESEER - koeficient úþinnosti zohĐadĖujúci zmenu záĢaže poþas celého roka
Technické parametre
02
03
04
05
06
Vodné pripojenia na výparník
Objem vody vo výparníku
Vodné pripojenia na kondenzátor (CWP, CWP-HP)
Objem vody v kondenzátore (CWP, CWP-HP)
Pripojenie Cu na kondenzátor "plyn"
plyn (CWP
(CWP-RC)
RC)
Pripojenie Cu na kondenzátor "kvapalina" (CWP-RC)
Rozmery (šírka x výška x hĎbka)
Maximálny štartovací prúd
Teplota vody na vstupe do kondenzátora*
Teplota vody na vstupe do kondenzátora**
1 1/4"
0,7
1 1/4"
0,7
5/8"
5/8
3/8"
1 1/4"
1 1/4"
0,7
1,1
1 1/4"
1 1/4"
0,7
1,1
5/8"
5/8
5/8"
5/8
1/2"
1/2"
800 x 910 x 600
46
66
1 1/4"
1,1
1 1/4"
1,1
5/8"
5/8
1/2"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1,7
1,7
2,2
2,8
4,4
5,3
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1 1/4"
1,7
1,7
2,2
2,8
4,4
5,3
7/8"
7/8
7/8"
7/8
7/8"
7/8
1 1/8"
1/8
1 1/8"
1/8
1 1/8"
1/8
1/2"
5/8"
5/8"
5/8"
7/8"
7/8"
900 x 910 x 700
1100 x 1110 x 850
99
127
167
198
225
272
+20°C až 45°C
+15°C až 36°C
[l]
[l]
[mm]
[A]
[°C]
[°C]
76
74
07
09
15
18
21
* - modely CWP, CWP-HP bez presostatického ventilu; ** - modely CWP, CWP-HP s presostatickým ventilom
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ DiaĐkové ovládanie - klávesnica (sada)
Ɣ Modbus protokol pre BMS (sada)
Ɣ Bacnet protokol pre BMS (sada)
Ɣ Softštartér pre kompresor
Ɣ Poþítadlo odpracovaných hodín
48
Ɣ Presostatický ventil na kondenzátor (CWP, CWP-HP)
Ɣ Opláštenie kompresorov (06-35)
Ɣ Oddelený hydromodul
Ɣ Triediþ pri inštalácii max. 4 jednotiek
Ɣ Gumené podložky
Ɣ Prietokový spínaþ
Ɣ Uzatváracie ventily
Ɣ Vodný filter
25
2"
2"
2"
6,9
8,6
10,9
2"
2"
2"
6,9
8,6
10,9
1 5/8"
5/8
1 5/8"
5/8
1 5/8"
5/8
1 1/8"
1 1/8"
1 1/8"
1700 x 1210 x 984
226
300
320
www.airwell.sk
VODOU CHLADENÉ CHLADIÿE VODY Prevedenie len chladenie. Náter RAL 9001.
Štyri scroll kompresory.
Štyri výkonové stupne.
Dva chladiace okruhy.
Dvojokruhový rúrkový výparník.
Dva rúrkové kondenzátory.
Automatický reštart.
RWC - štandardné prevedenie.
RWR - bez kondenzátora.
Kontrola sledu fáz.
El. napájanie 3~400V / 50 Hz.
Minimálny objem vody v systéme 7,5l/kW.
RWC
/H
RWR
RWC / RWR R407C
Teplotné limity:
- voda na výstupe z výparníka
+6 C až 15 C
- voda na výstupe z kondenzátora
+30 C až 50 C
- kondenzaþná teplota
regulácia pCO1
+30 C až 60 C
170
200
240
280
320
360
Chladiaci výkon (1)
Nominálny / maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná
Akustický tlak Lp (1m)
ESEER
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
160,8
52 / 66
1294
63,9 (59,9*)
5,03
186,5
58 / 77
1339
64,9 (60,9*)
5,08
210,6
63 / 89
1470
64,9 (60,9*)
5,31
263,6
75 / 112
1586
66,9 (62,9*)
5,17
283,7
88 / 130
1616
67,9 (63,9*)
4,97
312,3
101 / 147
1630
68,9 (64,9*)
4,94
Chladiaci výkon (2)
Nominálny / maximálny el. príkon (2)
HmotnosĢ pracovná**
Akustický tlak Lp (1m)
ESEER
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
160,8
52 / 66
1143
63,9 (59,9*)
4,39
186,5
58 / 77
1185
64,9 (60,9*)
4,44
210,6
63 / 89
1269
64,9 (60,9*)
4,63
263,6
75 / 112
1366
66,9 (62,9*)
4,51
283,7
88 / 130
1380
67,9 (63,9*)
4,34
312,3
101 / 147
1394
68,9 (64,9*)
4,31
Modely RWC / RWR
/H
Záruka 24 mesiacov
(1) teplotný spád vo výparníku 12/7°C, teplotný spád na kondenzátore 30/35; (2) teplotný spád vo výparníku 12/7°C, kondenzaþná teplota 45°C; * - hluþnosĢ s opláštením kompresorov; ** - neobsahuje hmotnosĢ chladiva
ESEER - koeficient úþinnosti zohĐadĖujúci zmenu záĢaže poþas celého roka v Európskych podmienkach;
Technické parametre
Vodné pripojenia na výparník
Objem vody vo výparníku
Vodné pripojenia na kondenzátor (RWC)
Objem vody v kondenzátoroch (RWC)
Pripojenie Cu na kondenzátor "plyn" (RWR)
Pripojenie Cu na kondenzátor "kvapalina" (RWR)
Rozmery (šírka x výška x hĎbka)
Max. prúd (FLA) a max. štartovací prúd (LRA)
[l]
[l]
[mm]
[A]
170
200
240
280
320
360
4"
63
2"
7,2 / 7,2
1 3/8"
7/8"
2200 x 800 x 1820
111 / 281
4"
63
2"
7,2 / 7,2
1 3/8"
7/8"
2200 x 800 x 1820
131 / 355
4"
53
2 1/2"
9,4 / 9,4
1 3/8"
7/8"
2200 x 800 x 1820
151 / 375
4"
53
2 1/2"
9,4 / 9,4
1 3/8"
7/8"
2200 x 800 x 1820
190 / 415
4"
53
2 1/2"
11,6 / 11,6
1 3/8"
7/8"
2200 x 800 x 1820
219 / 477
4"
53
2 1/2"
11,6 / 11,6
1 3/8"
7/8"
2200 x 800 x 1820
248 / 506
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ DiaĐkové ovládanie - ZAP/VYP
Ɣ DiaĐkové ovládanie - klávesnica (sada)
Ɣ Modbus protokol pre BMS (sada)
Ɣ Lonwork protokol pre BMS (sada)
Ɣ Bacnet protokol pre BMS (sada)
Ɣ Softštartér pre kompresor
Ɣ Presostatický ventil na kondenzátor (RWC)
Ɣ HP a LP manometre
Ɣ Opláštenie kompresorov (útlm o 4dB(A))
Ɣ Oddelený hydromodul
Ɣ Master / slave systém pre max. 4 jednotky
Ɣ Prietokový spínaþ
Ɣ Vodný filter
Ɣ Sada pre jednobodové napojenie
kondenzátorov (RWC)
49
www.airwell.sk
VODOU CHLADENÉ CHLADIÿE VODY Prevedenie len chladenie. Náter RAL 9001.
Dva skrutkové kompresory Bitzer alebo Refcomp.
Dva chladiace okruhy.
ŠesĢ výkonových stupĖov.
Dvojokruhový rúrkový výparník z nerezovej ocele.
Dva rúrkové kondenzátory.
Automatický reštart.
SWS - štandardné prevedenie.
SWR - bez kondenzátora.
LN - nízkohluþná verzia.
ELN - extranízkohluþná verzia.
El. napájanie 3~400V / 50 Hz.
Minimálny objem vody v systéme 7,5l/kW.
+5 C až 15 C
- voda na výstupe z kondenzátora
+30 C až 60 C
/H SWS / R LN /H SWS / R STD
SWS / R ELN
- kondenzaþná teplota
regulácia pCO2
+30 C až 65 C
1602
1902
2202
2212
2352
2502
2652
2802
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná SWS / SWR*
Akustický výkon Lw
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
271,8
100,6
2144 / 1845
94
362,4
121,4
2688 / 2190
94
440
146,2
3212 / 2675
95
529,3
223,4
3601 / 3057
95
564,7
235,2
3717 / 3169
95
600
247
3750 / 3179
95
639,2
264,5
3882 / 3307
95
678,4
282
3895 / 3317
95
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná SWS / SWR*
Akustický výkon Lw
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
271,8
100,6
2454 / 2155
89
362,4
121,4
3000 / 2500
89
440
146,2
3611 / 3075
90
529,3
223,4
4001 / 3457
90
564,7
235,2
4117 / 3569
90
600
247
4150 / 3579
90
639,2
264,5
4282 / 3707
90
678,4
282
4295 / 3717
90
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná SWS / SWR*
Akustický výkon Lw
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
271,8
100,6
2544 / 2245
81
362,4
121,4
3090 / 2590
81
440
146,2
3731 / 3195
82
529,3
223,4
4051 / 3607
82
564,7
235,2
4267 / 3719
82
600
247
4300 / 3729
82
639,2
264,5
4432 / 3857
82
678,4
282
4445 / 3867
82
3012
3202
3412
3602
4212
4602
4802
-
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná SWS / SWR*
Akustický výkon Lw
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
716
307,8
4323 / 3727
95
784,4
333,6
5382 / 4780
96
841,7
353,6
5455 / 4790
96
898,9
373,6
5471 / 4800
97
962,1
395,2
5597 / 4920
98
1040,2
426
5698 / 4980
98
1118,2
444
5875 / 5153
98
-
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
HmotnosĢ pracovná SWS / SWR*
Akustický výkon Lw
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
716
307,8
4723 / 4127
90
784,4
333,6
5882 / 5280
91
841,7
353,6
5955 / 5290
91
898,9
373,6
5971 / 5300
92
962,1
395,2
6097 / 5420
93
1040,2
426
6198 / 5480
93
1118,2
444
6375 / 5653
93
-
Chladiaci výkon (1)
Maximálny el. príkon (1)
SWR*
HmotnosĢ pracovná SWS / SWR
Akustický výkon Lw
[kW]
[kW]
[kg]
[dB(A)]
716
307,8
4873 / 4277
82
784,4
333,6
6052 / 5450
83
841,7
353,6
6125 / 5460
83
898,9
373,6
6141 / 5470
84
962,1
395,2
6267 / 5590
85
1040,2
426
6368 / 5650
85
1118,2
444
6545 / 5823
85
-
1602
1902
2202
2212
2352
2502
2652
2802
8"
221,7
3"
55,4
2 1/8"
1 3/8"
6"
162
3"
62
2 5/8"
1 3/8"
6"
222
3"
68
2 5/8"
1 3/8"
6"
222
3"
68
2 5/8"
1 3/8"
625
4,94 / 3,88
500
4,88 / 3,87
589
4,9 / 3,89
589
4,93 / 3,91
3412
3602
4802
-
Modely SWS / SWR
/H SWS / R LN /H SWS / R STD
SWS / SWR R134a
Teplotné limity:
- voda na výstupe z výparníka
Modely SWS / SWR
SWS
WS / R ELN
Záruka 24 mesiacov
(1) teplotný spád vo výparníku 12/7°C, teplotný spád na kondenzátore 30/35* - neobsahuje hmotnosĢ chladiva
Technické parametre
Vodné pripojenia na výparník
Objem vody vo výparníku
Vodné pripojenia na kondenzátor (SWS)
Objem vody v kondenzátoroch (SWS)
Pripojenie Cu na kondenzátor "plyn" (SWR)
Pripojenie Cu na kondenzátor "kvapalina" (SWR)
Rozmery (šírka x výška x hĎbka)
Maximálny štartovací prúd
ESEER SWS / SWR
[l]
[l]
[mm]
[A]
Technické parametre
Vodné pripojenia na výparník
Objem vody vo výparníku
Vodné pripojenia na kondenzátor (SWS)
Objem vody v kondenzátoroch (SWS)
Pripojenie Cu na kondenzátor "plyn" (SWR)
Pripojenie Cu na kondenzátor "kvapalina" (SWR)
Rozmery (šírka x výška x hĎbka)
Maximálny štartovací prúd
ESEER SWS / SWR
[l]
[l]
[mm]
[A]
5"
6"
80,2
124,7
2 1/2"
3"
30,8
49,4
1 5/8"
2 1/8"
1 3/8"
1 3/8"
950 x 1910 x 3975
376
456
4,47 / 3,51
4,93 / 3,87
3012
3202
6"
222
3"
71
2 5/8"
1 3/8"
ako 2802
621
4,75 / 3,78
8"
359
3"
71
3 1/8"
1 5/8"
634
4,80 / 3,81
8"
8"
359
359
4"
4"
126
126
3 1/8"
3 1/8"
1 5/8"
1 5/8"
1400 x 2050 x 4670
713
748
4,83 / 3,84
4,87 / 3,87
6"
6"
184
184
3"
3"
62
68
2 5/8"
2 5/8"
1 3/8"
1 3/8"
1400 x 2050 x 4210
543
563
4,87 / 3,86
4,86 / 3,86
4212
8"
359
4"
126
3 1/8"
1 5/8"
853
5,17 / 3,62
4602
8"
8"
399
399
4"
4"
133
133
3 1/8"
3 1/8"
1 5/8"
1 5/8"
1400 x 2110 x 4670
960
1010
5,31 / 3,72
5,43 / 3,80
ESEER - koeficient úþinnosti zohĐadĖujúci zmenu záĢaže poþas celého roka v Európskych podmienkach;
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ DiaĐkové ovládanie - klávesnica (sada)
Ɣ Modbus protokol pre BMS (sada)
Ɣ Lonwork protokol pre BMS (sada)
Ɣ Bacnet protokol pre BMS (sada)
Ɣ Kontrola sledu fáz
Ɣ Softštartér pre kompresor
50
Ɣ Elektrické expanzné ventily (SWS)
Ɣ Plynulá regulácia výkonu (nutné el. expanzné ventily)(SWS)
Ɣ Ventil na saní kompresora
Ɣ Vstrekovanie kvapalného chladiva do kompresora
Ɣ HP a LP manometre
Ɣ Oddelený hydromodul
Ɣ Master / slave systém pre max. 4 jednotky
Ɣ Kondenzátory pre studĖovú (mestskú) vodu (SWS)
Ɣ Pružné antivibraþné podložky
Ɣ Prietokový spínaþ
Ɣ Vodný filter
Ɣ Sada pre jednobodové napojenie kondenzátorov (SWS)
-
www.airwell.sk
ODDELENÝ HYDROMODUL -
Záruka 24 mesiacov
HPT
Jedno (N 1P) alebo dve (R 2P) þerpadlá.
Izolovaná akumulaþná nádrž 300 - 2500 litrov.
Expanzná nádoba.
Tlakomer.
Uzatváracie ventily.
Poistný ventil.
OdvzdušĖovací, vypúšĢací a plniaci ventil.
Izolované potrubie.
Elektrický rozvádzaþ.
Automatický systém dopĎĖania vody.
Diferenciálny presostat.
Typ ÿerpadla
A
Objem akumulaþnej nádrže
Objem expanznej nádoby
HmotnosĢ pracovná - N 1P
HmotnosĢ pracovná - R 2P
Maximálny elektrický príkon
Maximálny elektrický prúd 230V/1/50Hz
Maximálny elektrický prúd 400V/3/50Hz
Prietok vody (min/max)
Výtlak þerpadla (max/min)
Vodné pripojenia (vnútorný závit)
Rozmery (šírka x výška x hĎbka)
[l]
300
[l]
25
[kg]
486
[kg]
516
[kW]
1,1
[A]
4,3
[A]
2,5
[m3/h] 6 / 24
[kPa] 188 / 83
2 1/2"
[mm]
B
C
E
F
G
G
G
300
500
500
750
750
1000
1500
25
25
25
25
25
25
2 x 25
488
710
715
1091
1120
1392
2065
520
742
753
1178
1235
1512
2196
1,5
1,5
3
3
5,5
5,5
5,5
5,5
5,9
9,7
10,8
3,2
3,4
5,6
6,2
11
11
11
6 / 24
10 / 45
10 / 45
30 / 72
30 / 84
30 / 84
30 / 84
220 / 122 170 / 61 248 / 137 191 / 103 308 / 145 308 / 145 308 / 145
2 1/2"
2 1/2"
2 1/2"
3"
3"
3"
4"
1504 x 1265 x 1120
2044 x 1510 x 1200
H
I
L
1500
1500
2500
2 x 25
2 x 25
3 x 25
2069
2069
3117
2196
2196
3240
5,5
7,5
11
11
14,6
21,2
48 / 108
48 / 120
48 / 120
210 / 137 260 / 180 342 / 249
4"
4"
4"
2260 x 1782 x 1900
O
2500
3 x 25
3186
3378
15
28,6
84 / 180
330 / 220
4"
Oznaþovanie modelov
HPT
300
A
N 1P
RES
Výtlak þerpadla (kPa)
Oznaþenie hydromodulu
Objem akumulaþnej nádrže
300 - 2500
Typ þerpadla
A-O
Poþet þerpadiel
N1 P - jedno þerpadlo
R2 P - dve þerpadlá (100% záloha)
Protimrazová ochrana
Výtlak þerpadla (kPa)
Výtlak þerpadla (kPa)
Prietok vody (m3/h)
Prietok vody (m3/h)
-
Prietok vody (m3/h)
Výtlak þerpadla (kPa)
Výtlak þerpadla (kPa)
Prietok vody--- (m3/h)
Prietok vody (m3/h)
51
www.airwell.sk
PARAPETNO-PODSTROPNÉ FANCOILY -
AWC, AHC, AWN, AHN
Vylepšená séria AquaFan II.
Vyhotovenie dvojrúrkové, dvojrúrkové s elektrickým vykurovaním.
Vyhotovenie štvorrúrkové.
Dvojradové a trojradové výmenníky.
Opláštená verzia (20-90) s náterom RAL 9003.
AHN
Horizontálna inštalácia
Neopláštená verzia (10-90).
Neopláštená verzia
Radiálne ventilátory s 5-otáþkovými motormi.
Vzduchový filter G2 (M1).
Napájanie vody Đavé (štandard) alebo pravé.
Príslušenstvo umožĖujúce prispôsobiĢ
jednotky akýmkoĐvek požiadavkám.
Vodné pripojenia ø1/2" (vnútorný závit).
Odvod kondenzátu 16mm (vnútorný priemer).
El. napájanie 1~230V/50Hz.
Model
Vzduchový
výkon
[m3/h]
Chladiaci
výkon (1)
[W]
Vykurovací
výkon (2)
[W]
Elektrický
príkon
[W]
Záruka 24 mesiacov
AWN
Vertikálna inštalácia
Neopláštená verzia
RF - sacia mriežka - príslušenstvo
MP - podstavce - príslušenstvo
AHC
Horizontálna inštalácia
Opláštená verzia
AWC
Vertikálna inštalácia
Opláštená verzia
Objem vody
Objem vody
Hmotnosģ
(výmenník chladenia)
(výmenník vykurovania)
(neopláštené / opláštené)
[l]
[l]
Rozmery
neopláštené jed.
Rozmery
opláštené jed.
(šírka x výška x hďbka)
(šírka x výška x hďbka)
[mm]
[mm]
370 x 430 x 220
370 x 430 x 220
510 x 430 x 220
510 x 430 x 220
695 x 430 x 220
695 x 430 x 220
880 x 430 x 220
880 x 430 x 220
1065 x 430 x 220
1065 x 430 x 220
1250 x 430 x 220
1250 x 430 x 220
1065 x 530 x 220
1065 x 530 x 220
1250 x 530 x 220
1250 x 530 x 220
1435 x 530 x 220
1435 x 530 x 220
768 x 478 x 231
768 x 478 x 231
953 x 478 x 231
953 x 478 x 231
1138 x 478 x 231
1138 x 478 x 231
1323 x 478 x 231
1323 x 478 x 231
1508 x 478 x 231
1508 x 478 x 231
1323 x 578 x 231
1323 x 578 x 231
1508 x 578 x 231
1508 x 578 x 231
1693 x 578 x 231
1693 x 578 x 231
[kg]*
Akustický
tlak Lp (3)
[dB(A)]
2-rúrkový systém
2-radový výmenník (modely XX20) a 3-radový výmenník (modely XX30)
1020
1030
2020
2030
3020
3030
4020
4030
5020
5030
6020
6030
7020
7030
8020
8030
9020
9030
113 / 132 / 175
108 / 126 / 166
172 / 216 / 307
163 / 205 / 292
176 / 281 / 394
167 / 267 / 374
340 / 455 / 552
323 / 433 / 524
348 / 536 / 713
330 / 510 / 677
454 / 629 / 888
431 / 598 / 843
528 / 774 / 1036
502 / 735 / 984
644 / 905 / 1333
612 / 859 / 1266
756 / 1282 / 1682
719 / 1218 / 1598
726 / 836 / 990
1039 / 1184 / 1459
830 / 955 / 1140
1089 / 1287 / 1584
1151 / 1350 / 1731
1607 / 1943 / 2378
1255 / 1465 / 1871
1648 / 2221 / 2527
1365 / 1864 / 2100
1712 / 2394 / 2996
1524 / 2134 / 2441
1743 / 2613 / 3396
2128 / 2650 / 3010
2899 / 3637 / 3906
2465 / 3075 / 3463
3233 / 4176 / 4570
2350 / 3255 / 4360
3198 / 4317 / 5346
2659 / 3770 / 5010
3456 / 4828 / 6131
2991 / 3801/ 4910
3630 / 4721 / 6407
3395 / 4390 / 5730
3992 / 5250 / 7360
3170 / 4400 / 5220
4060 / 5530 / 6660
3920 / 5610 / 6840
4940 / 6896 / 8406
4200 / 5867 / 7858
5139 / 7641 / 9866
4749 / 6649 / 9038 5985 / 8355 / 11317
6050 / 8220 / 9310 7364 / 10328 / 12161
6515 / 9011 / 10741 7527 / 11541 / 13977
34
34
45
45
60
60
57
57
66
66
107
107
150
150
188
188
291
291
0,29
0,41
0,43
0,62
0,62
0,9
0,8
1,18
0,99
1,46
1,17
1,73
1,49
2,19
1,76
2,6
2,04
3,6
-
11 / 11 / 14 / 20
14 / 20
16 / 23
16 / 23
23 / 30
23 / 30
27 / 35
27 / 35
30 / 39
30 / 39
34 / 42
34 / 42
41 / 50
41 / 50
46 / 56
46 / 56
29 / 33 / 40
29 / 33 / 40
27 / 34 / 45
28 / 35 / 45
29 / 40 / 48
29 / 40 / 48
31 / 39 / 43
32 / 39 / 44
30 / 40 / 47
31 / 40 / 47
33 / 44 / 53
35 / 44 / 53
40 / 49 / 53
38 / 46 / 53
40 / 47 / 58
41 / 48 / 58
49 / 57 / 62
49 / 58 / 62
4-rúrkový systém
2-radový výmenník na chladenie + 1-radový na vykurovanie (modely XX21) a 3-radový výmenník na chladenie + 1-radový na vykurovanie (modely XX31)
1021
1031
2021
2031
3021
3031
4021
4031
5021
5031
6021
6031
7021
7031
8021
8031
9021
9031
108 / 126 / 166
104 / 122 / 161
163 / 205 / 292
199 / 224 / 283
167 / 267 / 374
162 / 258 / 362
323 / 443 / 524
313 / 419 / 508
330 / 510 / 677
320 / 493 / 656
431 / 598 / 843
417 / 579 / 817
502 / 735 / 984
486 / 712 / 953
612 / 859 / 1266
592 / 832 / 1226
719 / 1218 / 1598
696 / 1180 / 1547
702 / 809 / 956
1158 / 1278 / 1464
804 / 931 / 1114
1134 / 1252 / 1439
1108 / 1304 / 1679
1850 / 2139 / 2500
1327 / 1543 / 1971
1812 / 2102 / 2463
1061 / 1651 / 2035
2200 / 2852 / 3351
1482 / 2078 / 2387
2157 / 2801 / 3335
2056 / 2569 / 2920
3590 / 4300 / 4732
2409 / 3007 / 3398
3517 / 4227 / 4544
2265 / 3157 / 4230
4179 / 5500 / 6380
2593 / 3676 / 4894
4095 / 5398 / 6277
2882 / 3679 / 4762
4670 / 5710 / 6749
3305 / 4289 / 5614
4589 / 5614 / 6651
3065 / 4262 / 5068
4799 / 6270 / 7169
3813 / 5471 / 6680
4723 / 6175 / 7070
4054 / 5666 / 7622 7399 / 9609 / 11749
4627 / 6491 / 8833 6745 / 9429 / 11558
5809 / 7967 / 9055 9112 / 12519 / 14230
6228 / 8800 / 10496 8916 / 12300 / 14011
34
34
45
45
60
60
57
57
66
66
107
107
150
150
188
188
291
291
0,29
0,41
0,43
0,62
0,62
0,9
0,8
1,18
0,99
1,46
1,17
1,73
1,49
2,19
1,76
2,6
2,04
3,6
0,17
0,17
0,24
0,24
0,34
0,34
0,43
0,43
0,52
0,52
0,61
0,61
0,78
0,78
0,92
0,92
1,06
1,06
11 / 11 / 14 / 20
14 / 20
16 / 23
16 / 23
23 / 30
23 / 30
27 / 35
27 / 35
30 / 39
30 / 39
34 / 42
34 / 42
41 / 50
41 / 50
46 / 56
46 / 56
370 x 430 x 220
370 x 430 x 220
510 x 430 x 220
510 x 430 x 220
695 x 430 x 220
695 x 430 x 220
880 x 430 x 220
880 x 430 x 220
1065 x 430 x 220
1065 x 430 x 220
1250 x 430 x 220
1250 x 430 x 220
1065 x 530 x 220
1065 x 530 x 220
1250 x 530 x 220
1250 x 530 x 220
1435 x 530 x 220
1435 x 530 x 220
768 x 478 x 231
768 x 478 x 231
953 x 478 x 231
953 x 478 x 231
1138 x 478 x 231
1138 x 478 x 231
1323 x 478 x 231
1323 x 478 x 231
1508 x 478 x 231
1508 x 478 x 231
1323 x 578 x 231
1323 x 578 x 231
1508 x 578 x 231
1508 x 578 x 231
1693 x 578 x 231
1693 x 578 x 231
Parametre udané pre nízke / stredné / vysoké otáþky,* - hmotnosĢ neobsahuje objem pracovného média vo výmenníku, el. príkon je udaný maximálny
2-rúrkový systém - (1) vzduch 27°C/19°C (suchá/mokrá teplota) chladiaca voda 7/12°C; (2) vzduch 20°C, vykurovacia voda 50°C, prietok vody ako pri chladení; (3) na základe NR charakteristiky v miestnosti s objemom 100m 3 a þasom ozveny 0,5s
4-rúrkový systém - (1) vzduch 27°C/19°C (suchá/mokrá teplota) chladiaca voda 7/12°C; (2) vzduch 20°C, vykurovacia voda 70/60°C; (3) na základe NR charakteristiky v miestnosti s objemom 100m3 a þasom ozveny 0,5s
Oznaþovanie fancoilov AquaFan II
AWN XXYZ E
A - Airwell
W - nástenný model; H - podstropný model
N - neopláštený model; C - opláštený
52
XX - veĐkosĢ 10 - 90
Y - výmenník na chladenie 2= 2-radový; 3= 3-radový
Z - výmenník na vykurovanie 0= bez výmenníka; 1= 1-radový
E - výkon elektrického vykurovania (W)
29 / 33 / 40
30 / 34 / 40
30 / 35 / 45
29 / 36 / 45
29 / 40 / 48
31 / 41 / 48
32 / 39 / 44
32 / 39 / 44
31 / 40 / 47
31 / 40 / 47
36 / 44 / 53
39 / 47 / 54
38 / 46 / 54
39 / 48 / 53
41 / 48 / 58
41 / 49 / 58
47 / 58 / 62
49 / 58 / 62
www.airwell.sk
PARAPETNO-PODSTROPNÉ FANCOILY -
Záruka 24 mesiacov
AWC, AHC, AWN, AHN
Voliteđné príslušenstvo
Príslušenstvo AWC
STD
MP
MPG
RP
RF
RVCA-RT
RVCM-RT
RC
RT
RVCA-RC
RVCM-RC
RH
ALV
RVCA-RT - automatická regulaþná klapka ON/OFF - nasávanie zozadu / spredu
RVCA-RC - automatická regulaþná klapka ON/OFF - nasávanie zdola / spredu
RVCM-RT - ruþná regulaþná klapka - nasávanie zozadu / spredu
RVCM-RC - ruþná regulaþná klapka - nasávanie zdola / spredu
RH - zadný panel pre montáž na sokel
ALV - zadný panel pre jednotky montované za sklo
BAC - doplnková vaniþka na kondenzát (ak ventily nie sú súþasĢou dodávky)
FIX SOL - Fixaþné konzoly na podlahu
STD - štandardné vyhotovenie pre nástennú montáž
MP - podstavce
MPG - mriežka medzi podstavce
RF - mriežka pre nasávanie spredu
RP - þiastoþné nasávanie zozadu s podstavcami
RT - úplné nasávanie zozadu s podstavcami
RC - nasávanie zospodu cez podlahu s podstavcami
Príslušenstvo AWN
STD
MP
RP
STD - štandardné vyhotovenie pre nástennú montáž
MP - podstavce
RP - þiastoþné nasávanie zozadu s podstavcami
RT - úplné nasávanie zozadu s podstavcami
RC - nasávanie zospodu cez podlahu s podstavcami
CRG - príruba pre napojenie potrubia
RC
RT
CRG
RVCA-RT
RVCM-RT
RVCA-RC
RVCM-RC
RD
RVCA-RT - automatická regulaþná klapka ON/OFF - nasávanie zozadu / spredu
RVCA-RC - automatická regulaþná klapka ON/OFF - nasávanie zdola / spredu
RVCM-RT - ruþná regulaþná klapka - nasávanie zozadu / spredu
RVCM-RC - ruþná regulaþná klapka - nasávanie zdola / spredu
RD - nasávanie spredu
BAC - doplnková vaniþka na kondenzát (ak ventily nie sú súþasĢou dodávky)
Príslušenstvo AHC
THI
STD
STD - štandardné vyhotovenie pre podstropnú montáž
THI - zadný dierovaný panel s filtrom
RF - mriežka pre nasávanie zospodu
RC - nasávanie zozadu s podstavcami
MP - podstavce
MPG - mriežka medzi podstavce
MP
MPG
RC
RF
RVCA-RC
RVCM-RC
RVCA-RC - automatická regulaþná klapka ON/OFF
RVCM-RC - ruþná regulaþná klapka
TMT - teleskopické potrubie pre nasávanie cez stenu
TMTG - teleskopické potrubie s mriežkou pre nasávanie cez stenu
BAC - doplnková vaniþka na kondenzát (ak ventily nie sú súþasĢou dodávky)
Príslušenstvo AHN
STD
STD - štandardné vyhotovenie pre podstropnú montáž
RC - nasávanie zozadu s podstavcami
CRG - príruba pre napojenie potrubia
RC
CRG
RVCA-RC
RVCM-RC
RVCA-RC - automatická regulaþná klapka ON/OFF
RVCM-RC - ruþná regulaþná klapka
BAC - doplnková vaniþka na kondenzát (ak ventily nie sú súþasĢou dodávky)
Príslušenstvo AWC, AHC, AWN, AHN
Ɣ Regulaþné ventily (dvojcestné / štvorcestné) ZAP/VYP
s termopohonom 230V
(obsahujú aj vaniþku na kondenzát)
Ɣ Elektrické vykurovanie - 300 až 4000W podĐa modelu
Ɣ Drôtové ovládanie - jeden ovládaþ pre jeden fancoil
Ɣ Relé sada pre ovládanie master/slave (2 až 4 fancoily
z jedného ovládaþa)
Ɣ Ovládanie AquaNet - nadradený systém (ovládanie
master/slave, okenný kontakt, centrálne riadenie
v 15 zónach)
Ɣ Relé pre elektrické vykurovanie
Ɣ ýerpadlo kondenzátu
Ɣ Potrubné nástavce
Ɣ Infraovládanie (nutné objednaĢ AquaNet)
Regulaþný ventil 2V/TOR/2T
(2-cestný pre 2-rúrkový systém)
Regulaþný ventil 4V/TOR/2T
(4-cestný pre 2-rúrkový systém)
Regulaþný ventil 2V/TOR/4T
(2x 2-cestný pre 4-rúrkový systém)
Regulaþný ventil 4V/TOR/4T
(2x 4-cestný pre 4-rúrkový systém)
53
www.airwell.sk
POTRUBNÉ FANCOILY -
Záruka 24 mesiacov
VHF
Vyhotovenie dvojrúrkové, dvojrúrkové s elektrickým vykurovaním.
Vyhotovenie štvorrúrkové.
Radiálne ventilátory s 5 až 6-otáþkovými motormi.
Verzia APS, APSA:
Napájanie vody Đavé (štandard) alebo pravé.
VHF 01 - 2 otvory ø160mm; VHF 05 - 2 otvory ø200mm
VHF 10 - 3 otvory ø200mm; VHF 12 - 3 otvory ø250mm
VHF SP - bez nástavcov.
VHF APS - s nástavcom na výtlaku.
VHF APSA - s nástavcom na výtlaku a saní.
Vodné pripojenia ø1/2" (vnútorný závit). Odvod kondenzátu z vaniþky ø7/8" (vonkajší priemer).
El. napájanie 1~230V/50Hz.
Model
VHF 01 2T
VHF 05 2T
VHF 10 2T
VHF 12 2T
VHF 01 4T
VHF 05 4T
VHF 10 4T
Chladiaci
výkon (2)
Vykurovací
výkon (3)
(min. / max. otáÿky)
(min. / max. otáÿky)
(min. / max. otáÿky)
[m3/h]
[W]
[W]
Elektrický
príkon (4)
[W]
Objem vody
Objem vody
(výmenník chladenia)
(výmenník vykurovania)
[l]
[l]
160 / 546
272 / 689
659 / 1331
734 / 1540
543 / 3142
1490 / 4336
3421 / 7361
5061 / 9498
1107 / 6714
3209 / 9523
5862 / 12576
11397 / 22342
190
122
267
278
0,9
1,9
2,3
4,2
2-rúrkový systém
-
160 / 546
272 / 689
659 / 1331
734 / 1540
464 / 2661
1418 / 4010
3269 / 6627
4321 / 7953
842 / 3787
2665 / 6259
4877 / 9618
4902 / 8804
190
122
267
278
0,8
1,6
1,9
3,2
4-rúrkový systém
0,2
0,5
0,6
1,1
Externý
Hmotnosģ
statický tlak
(max.)
[Pa]
Rozmery
(bez média)
(šírka x výška x hďbka)
[kg]
[mm]
Akustický
výkon Lw (5)
Akustický
výkon Lw (5)
(min. otáÿky)
(max. otáÿky)
[dB(A)]
[dB(A)]
40
50
50
50
21
46
55
59
600 x 200 x 825
1062 x 231 x 1048
1202 x 253 x 1048
1202 x 301 x 1048
36 / 36,4 / 33,2
41 / 39,8 / 34,5
46,8 / 47,9 / 43,6
49,5 / 49,5 / 46
63,6 / 64,9 / 54,5
56,9 / 56,5 / 50,3
65,7 / 65,4 / 55,8
62,6 / 63,2 / 55,7
40
50
50
50
21
46
55
59
600 x 200 x 825
1062 x 231 x 1048
1202 x 253 x 1048
1202 x 301 x 1048
36 / 36,4 / 33,2
41 / 39,8 / 34,5
46,8 / 47,9 / 43,6
49,5 / 49,5 / 46
63,6 / 64,9 / 54,5
56,9 / 56,5 / 50,3
65,7 / 65,4 / 55,8
62,6 / 63,2 / 55,7
/H
VHF 12 4T
Vzduchový
výkon (1)
VHF APS
VHF: konfigurácia APSA, (1) pre stratu 40Pa, filterG2; (2) vzduch 27°C 50%RH, chladiaca voda 7/12°C, (pri strate 30Pa(VHF01) a 50Pa(VHF05-12); (3) vzduch 20°C, vykurovacia voda 80/60°C, (4) strata 0Pa max. otáþky; (5) 0Pa sanie / 0Pa výtlak / do okolia (pri strate 30Pa(VHF01) a 50Pa ostatné
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ BAC vaniþka na kondenzát (pod ventil(y))
Ɣ ýerpadlo kondenzátu
Ɣ Drôtové ovládanie - jeden ovládaþ pre jeden fancoil
Ɣ Infraovládanie (nutné objednaĢ AquaNet)
Ɣ Vzduchový filter G2 alebo G3
Ɣ Elektrické vykurovanie - 500 až 3600W podĐa modelu
Ɣ Regulaþné ventily (dvojcestné / štvorcestné) ZAP/VYP
s termopohonom 230V (obsahujú aj vaniþku na kondenzát)
POTRUBNÉ FANCOILY -
Ɣ Relé sada pre ovládanie master/slave (2 až 4 fancoily
z jedného ovládaþa)
Ɣ Ovládanie AquaNet - nadradený systém (ovládanie
master/slave, okenný kontakt, centrálne riadenie v 15 zónach)
VH2N
Vyhotovenie dvojrúrkové, dvojrúrkové s elektrickým vykurovaním.
Vyhotovenie štvorrúrkové.
Radiálne ventilátory s 3 až 6-otáþkovými motormi.
Napájanie vody Đavé (štandard) alebo pravé.
Odvod kondenzátu z vaniþky ø7/8"
ø7/8 (vonkajší priemer).
El. napájanie 1~230V/50Hz.
Model
H
VH2N 03 2T
VH2N 05 2T
VH2N 07 2T
VH2N 10 2T
VH2N 15 2T
VH2N 18 2T
VH2N 21 2T
VH2N 24 2T
/H
VH2N 27 2T
H
VH2N 03 4T
VH2N 05 4T
VH2N 07 4T
VH2N 10 4T
VH2N 15 4T
VH2N 18 4T
VH2N 21 4T
VH2N 24 4T
VH2N 27 4T
Vzduchový
výkon (1)
Chladiaci
výkon (2)
Vykurovací
výkon (3)
(min. / max. otáÿky)
(min. / max. otáÿky)
(min. / max. otáÿky)
[m3/h]
[W]
[W]
Elektrický
príkon (4)
[W]
50 / 541
191 / 851
686 / 1521
678 / 1650
956 / 3064
956 / 3064
967 / 3028
2787 / 4041
2802 / 3984
404 / 2842
1356 / 4968
3977 / 7454
4716 / 9817
6767 / 15050
7719 / 18686
8397 / 21321
20288 / 24531
22870 / 27722
456 / 3565
1703 / 6545
4761 / 10125
5893 / 12902
7925 / 19229
8647 / 22713
9160 / 25180
26493 / 32433
26838 / 30569
208
142
290
310
770
751
733
1015
963
50 / 541
191 / 851
686 / 1521
678 / 1650
956 / 3064
956 / 3064
967 / 3028
2787 / 4041
2802 / 3984
348 / 2407
1389 / 5019
3708 / 6805
3623 / 7560
6990 / 12996
7207 / 14496
7638 / 18384
18221 / 21634
19816 / 23868
609 / 3571
2395 / 7277
5813 / 10065
8171 / 14661
7531 / 13848
9850 / 23489
9927 / 23261
13280 / 16417
18559 / 22928
208
142
290
310
770
751
733
1015
963
Objem vody
(výmenník chladenia /
vykurovania)
[l]
0,9
1,9
2,3
4,2
3,7
5,4
6,5
7
8,9
Vodné
pripojenia ø
(výmenník chladenia /
vykurovania)
2-rúrkový systém
1/2" f
1/2" f
1/2" f
1/2" f
1" m
1 1/4" m
1 1/4" m
1 1/4" m
1 1/4" m
4-rúrkový systém
0,8 / 0,2
1/2" / 1/2" f
1,6 / 0,5
1/2" / 1/2" f
1,9 / 0,6
1/2" / 1/2" f
3,2 / 1,1
1/2" / 1/2" f
3,1 / 1
1" / 3/4" m
3,7 / 1,7
1" / 3/4" m
5,2 / 1,7
1" / 3/4" m
5,8 / 1,7
1 1/4" / 3/4" m
7,3 / 1,9
1 1/4" / 3/4" m
Externý
Hmotnosģ
statický tlak
Akustický
výkon Lw (5)
Akustický
výkon Lw (5)
(min. otáÿky)
(max. otáÿky)
[dB(A)]
[dB(A)]
600 x 200 x 692
1060 x 230 x 638
1200 x 255 x 638
1200 x 299 x 638
1380 x 376 x 740
1380 x 376 x 740
1380 x 376 x 740
1500 x 451 x 740
1500 x 451 x 740
38 / 38,1 / 33,5
43,1 / 42,8 / 33,6
53,6 / 52,5 / 47,2
50,5 / 50,3 / 43,3
47,7 / 48,5 / 39,6
47,7 / 48,5 / 39,6
47,7 / 48,5 / 39,6
64,2 / 65,1 / 54,2
64,2 / 65,1 / 54,2
65,9 / 67,3 / 56,8
63,6 / 63,7 / 52,7
68,2 / 68,4 / 57,5
65,4 / 66 / 55,9
68 / 71,5 / 59,3
68 / 71,5 / 59,3
68 / 71,5 / 59,3
71,5 / 73,1 / 61,3
71,5 / 73,1 / 61,3
600 x 200 x 692
1060 x 230 x 638
1200 x 255 x 638
1200 x 299 x 638
1380 x 376 x 740
1380 x 376 x 740
1380 x 376 x 740
1500 x 451 x 740
1500 x 451 x 740
38 / 38,1 / 33,5
43,1 / 42,8 / 33,6
53,6 / 52,5 / 47,2
50,5 / 50,3 / 43,3
47,7 / 48,5 / 39,6
47,7 / 48,5 / 39,6
47,7 / 48,5 / 39,6
64,2 / 65,1 / 54,2
64,2 / 65,1 / 54,2
65,9 / 67,3 / 56,8
63,6 / 63,7 / 52,7
68,2 / 68,4 / 57,5
65,4 / 66 / 55,9
68 / 71,5 / 59,3
68 / 71,5 / 59,3
68 / 71,5 / 59,3
71,5 / 73,1 / 61,3
71,5 / 73,1 / 61,3
Rozmery
(bez média)
(šírka x výška x hďbka)
[kg]
[mm]
150
90
130
130
200
200
200
220
220
20
35
41
46
59
61
63
69
73
150
90
130
130
200
200
200
220
220
20
35
41
46
59
61
63
69
73
(max.)
[Pa]
//H
///HR
VH2N: 2-rúrkový systém: (1) pre stratu 50Pa, filter G2; (2) vzduch 27°C/19°C, chladiaca voda 7/12°C, (3) vzduch 20°C, vykurovacia voda 50°C, pre stratu 40Pa, filterG2; (4) udané P=0Pa max. otáþky; (5) hluþnosĢ do potrubia sanie / výtlak / do okolia; f - vnútorný závit; m - vonkajší závit
VH2N: 4-rúrkový systém: (1) pre stratu 50Pa, filter G2; (2) vzduch 27°C/19°C, chladiaca voda 7/12°C, (3) vzduch 20°C, vykurovacia voda 70/60°C, pre stratu 40Pa, filterG2; (4) udané P=0Pa max. otáþky; (5) hluþnosĢ do potrubia sanie / výtlak / do okolia; f - vnútorný závit; m - vonkajší závit
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ Vzduchový filter G2 alebo G3
Ɣ Elektrické vykurovanie - 600 až 3000W podĐa modelu
Ɣ Relé pre elektrické vykurovanie
Ɣ Relé pre ventilátor (povinné pre modely VH2N 15-27)
54
Ɣ Regulaþné ventily (dvojcestné / štvorcestné) ZAP/VYP
s termopohonom 230V (obsahujú aj vaniþku na kondenzát)
Ɣ BAC vaniþka na kondenzát (pod ventil(y))
Ɣ Drôtové ovládanie - jeden ovládaþ pre jeden fancoil
Ɣ Relé sada pre ovládanie master/slave (2 až 4 fancoily
z jedného ovládaþa)
Ɣ Infraovládanie (nutné objednaĢ AquaNet)
Ɣ Ovládanie AquaNet - nadradený systém (ovládanie
master/slave, okenný kontakt, centrálne riadenie v 15 zónach)
www.airwell.sk
KAZETOVÉ FANCOILY (jednovýfukové) -
KCO
KCO LN 60
Vyhotovenie dvojrúrkové, dvojrúrkové s elektrickým vykurovaním.
Vyhotovenie štvorrúrkové. Dekoraþný panel RAL 9016.
PLAY difúzory s distribúciou vzduchu na princípe koanda efektu.
Štandardné modely s celkovou výškou 300mm.
EXT modely so zväþšenou výškou 380mm (nevyžadujú þerpadlo kondenzátu).
Vzduchový filter G3. Napájanie vody Đavé (štandard) alebo pravé.
Vodné pripojenia ø1/2" (vnútorný závit).
Odvod kondenzátu z vaniþky ø16mm (vonkajší priemer) (modely EXT).
El. napájanie 1~230V/50Hz.
Model
KCO LN 60 2T
KCO LN 90 2T
KCO LN 120 2T
KCO LN 60 2T EXT
KCO LN 90 2T EXT
KCO LN 120 2T EXT
KCO LN 60 4T
KCO LN 90 4T
KCO LN 120 4T
KCO LN 60 4T EXT
KCO LN 90 4T EXT
KCO LN 120 4T EXT
Vzduchový
výkon
Chladiaci
výkon (1)
Vykurovací
výkon (2)
(min. / max. otáÿky)
(min. / max. otáÿky)
(min. / max. otáÿky)
[m3/h]
[W]
[W]
Záruka 24 mesiacov
Elektrický
príkon (3)
[W]
KCO LN 120
Rozmery
jednotky
Rozmery
panelu
Akustický
tlak Lp (4)
(šírka x výška x hďbka)
(šírka x výška x hďbka)
(min. / max. otáÿky)
[mm]
[mm]
[dB(A)]
23
33
48
26
37
53
560 x 287 x 560
860 x 287 x 560
1160 x 287 x 560
560 x 367 x 560
860 x 367 x 560
1160 x 367 x 560
595 x 13 x 595
895 x 13 x 595
1195 x 13 x 595
595 x 13 x 595
895 x 13 x 595
1195 x 13 x 595
26 / 49
32 / 53
28 / 53
27 / 49
27 / 53
27 / 53
23
33
48
26
37
53
560 x 287 x 560
860 x 287 x 560
1160 x 287 x 560
560 x 367 x 560
860 x 367 x 560
1160 x 367 x 560
595 x 13 x 595
895 x 13 x 595
1195 x 13 x 595
595 x 13 x 595
895 x 13 x 595
1195 x 13 x 595
27 / 49
27 / 53
27 / 53
27 / 49
27 / 53
27 / 53
Objem vody
Objem vody
Hmotnosģ
(výmenník chladenia)
(výmenník vykurovania)
(bez média)
[l]
[l]
[kg]
0,24
0,36
0,54
0,24
0,36
0,54
117 / 357
210 / 550
192 / 700
117 / 357
210 / 550
192 / 700
800 / 1740
1567 / 3385
1613 / 4340
800 / 1740
1567 / 3385
1613 / 4340
1091 / 2277
1900 / 4232
1846 / 5511
1091 / 2277
1900 / 4232
1846 / 5511
2-rúrkový systém
53
0,48
108
1,1
105
1,6
53
0,48
108
1,1
105
1,6
117 / 357
210 / 550
192 / 700
117 / 357
210 / 550
192 / 700
800 / 1740
1567 / 3385
1613 / 4340
800 / 1740
1567 / 3385
1613 / 4340
1497 / 2950
2389 / 4898
2666 / 6354
1497 / 2950
2389 / 4898
2666 / 6354
53
108
105
53
108
105
4-rúrkový systém
0,48
1,1
1,6
0,48
1,1
1,6
//H
///HR
2-rúrkový systém: (1) vzduch 27°C/19°C, chladiaca voda 7/12°C, (2) vzduch 20°C, vykurovacia voda 50°C, prietok ako pri chladení; (3) udané P=0Pa max. otáþky; (4) miestnosĢ 70m3 vo vzdialenosti 1m s þasom ozveny 0,5s; hodnoty udané pre modely so zväþšenou výškou
4-rúrkový systém: (1) vzduch 27°C/19°C, chladiaca voda 7/12°C, (2) vzduch 20°C, vykurovacia voda 70/60°C; (3) udané P=0Pa max. otáþky; (4) miestnosĢ 70m3 vo vzdialenosti 1m s þasom ozveny 0,5s; hodnoty udané pre modely so zväþšenou výškou
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ Elektrické vykurovanie - 400 až 2500W podĐa modelu
Ɣ Prívod þerstvého vzduchu ø100mm, ø125mm
Ɣ Regulaþné ventily (dvojcestné / štvorcestné) ZAP/VYP
s termopohonom 230V
Ɣ ýerpadlo kondenzátu (1m) 26dB(A)
výtlak pre napojenie na hadicu ø6mm (vnútorný priemer)
Ɣ Drôtové ovládanie - jeden ovládaþ
pre jeden fancoil
KAZETOVÉ FANCOILY (štvorvýfukové) -
K OG
Vyhotovenie dvojrúrkové, dvojrúrkové s elektrickým vykurovaním.
Vyhotovenie štvorrúrkové.
Zabudované þerpadlo kondenzátu (600mm).
Predrazený otvor na prívod þerstvého vzduchu ø100mm (max 12% vzduch. výkonu).
Predrazený otvor na distribúciu vzduchu do vedĐajšej miestnosti ø200mm (2x pre 30,45).
Vzduchový filter G1.
Odvod kondenzátu ø16mm (vonkajší priemer).
Radiálne ventilátory s 6-otáþkovým motorom (9-18) a 3-otáþkovými motormi (30, 45).
El. napájanie 1~230V/50Hz (nutný stály prívod do jednotky, kvôli þerpadlu).
Model
K OG 9 2T
K OG 12 2T
K OG 18 2T
K OG 30 2T
K OG 45 2T
K OG 9 4T
K OG 12 4T
K OG 18 4T
K OG 45 4T
Vzduchový
výkon
Chladiaci
výkon (1)
Vykurovací
výkon (2)
(min. / max. otáÿky)
(min. / max. otáÿky)
(min. / max. otáÿky)
[m3/h]
[W]
[W]
Ɣ Relé sada pre ovládanie master/slave (2 až 4 fancoily
z jedného ovládaþa)
Ɣ Ovládanie AquaNet - nadradený systém (ovládanie
master/slave, okenný kontakt, centrálne riadenie v 15 zónach)
K OG 9
Elektrický
príkon
[W]
Objem vody
(výmenník chladenia /
vykurovania)
[l]
420 / 700
420 / 700
320 / 760
1100 / 1550
1000 / 1630
1650 / 2200
2390 / 3500
2490 / 5000
5600 / 6440
6320 / 10190
2090 / 3070
2830 / 4180
2770 / 5300
7000 / 8050
7192 / 11600
2-rúrkový systém
49
1,3
56
1,3
74
2
200
2,7
180
4
420 / 700
420 / 700
320 / 760
1075 / 1725
1650 / 2200
2340 / 3430
2460 / 4900
7149 / 10100
1800 / 2200
2400 / 3200
2700 / 4900
6756 / 8808
49
56
74
180
4-rúrkový systém
1,3
1,3
2
4
K OG 45
Rozmery
jednotky
Rozmery
panelu
Akustický
tlak Lp (3)
(šírka x výška x hďbka)
(šírka x výška x hďbka)
(min. / max. otáÿky)
[mm]
[mm]
[dB(A)]
26
28
29
49
55
571 x 287 x 571
571 x 287 x 571
571 x 287 x 571
1171 x 287 x 571
1171 x 287 x 571
625 x 40 x 625
625 x 40 x 625
625 x 40 x 625
1225 x 40 x 625
1225 x 40 x 625
30 / 42
32 / 44
32 / 49
39 / 49
39 / 51
27
28
29
55
571 x 287 x 571
571 x 287 x 571
571 x 287 x 571
1171 x 287 x 571
625 x 40 x 625
625 x 40 x 625
625 x 40 x 625
1225 x 40 x 625
30 / 42
32 / 44
32 / 49
39 / 51
Vodné
pripojenia ø
Hmotnosģ
(výmenník chladenia /
vykurovania)
[kg]
1/2" m
1/2" m
3/4" m
1" m
1" m
1/2" / 1/2" m
1/2" / 1/2" m
3/4" / 1/2" m
1" / 1/2" m
(bez média)
//H
///HR
2-rúrkový systém: (1) vzduch 27°C/19°C (47%RH pre 30,45), chladiaca voda 7/12°C, (2) vzduch 20°C, vykurovacia voda 50/40°C (09-18) a 50°C s prietokom ako pri chladení (30,45); (3) miestnosĢ 100m3 s þasom ozveny 0,5s; m - vonkajší závit
4-rúrkový systém: (1) vzduch 27°C/19°C (47%RH pre 30,45), chladiaca voda 7/12°C, (2) vzduch 20°C, vykurovacia voda 70/60°C; (3) miestnosĢ 100m3 s þasom ozveny 0,5s; m - vonkajší závit
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ Elektrické vykurovanie - 1500 až 5400W podĐa modelu
Ɣ BAC vaniþka na kondenzát (pod ventil(y)) (30, 45)
Ɣ Regulaþné ventily (dvojcestné / štvorcestné) ZAP/VYP
s termopohonom 230V zabudované (obsahujú aj vaniþku
na kondenzát) (09-18)
Ɣ Regulaþné ventily (dvojcestné / štvorcestné) ZAP/VYP
s termopohonom 230V (prípoje 3/4" vonkajší závit) dodané
oddelene (obsahujú aj vaniþku na kondenzát) (30,45)
Ɣ Drôtové ovládanie - jeden ovládaþ
pre jeden fancoil
Ɣ Relé sada pre ovládanie master/slave (2 až 4 fancoily
z jedného ovládaþa)
Ɣ Ovládanie AquaNet - nadradený systém (ovládanie
master/slave, okenný kontakt, centrálne riadenie v 15 zónach)
Ɣ Infraovládanie (nutné objednaĢ AquaNet)
55
www.airwell.sk
NÁSTENNÉ FANCOILY -
Záruka 24 mesiacov
XLM OG
Vyhotovenie dvojrúrkové.
Dvojrúrkové s elektrickým vykurovaním (CH).
Trojotáþkový tangenciálny ventilátor.
Odvod kondenzátu ø13mm (vonkajší priemer).
El. napájanie 1~230V/50Hz.
Model
Vzduchový
výkon
Chladiaci
výkon (1)
Vykurovací
výkon (2)
(min. / max. otáÿky)
(min. / max. otáÿky)
(min. / max. otáÿky)
[m3/h]
[W]
[W]
XLM OG 7 2T
XLM OG 7 2T CH
XLM OG 9 2T
XLM OG 18 2T
XLM OG 18 2T CH
255 / 345
255 / 345
333 / 435
603 / 873
603 / 873
1400 / 1800
1160 / 1420
1680 / 2100
2754 / 3660
2309 / 2936
Elektrický
príkon (3)
[W]
Objem vody
[l]
2-rúrkový systém
17
1067
38
45
1645
1950 / 2520
1670 / 1990
2440 / 3070
3719 / 4431
3091 / 3905
Vodné
pripojenia ø
0,5
0,5
0,5
1
1
1/2" m
1/2" m
1/2" m
3/4" m
3/4" m
Hmotnosģ
Rozmery
(bez média)
(šírka x výška x hďbka)
[kg]
[mm]
8
8
9,5
14
14
815 x 270 x 160
815 x 270 x 160
815 x 270 x 160
1115 x 330 x 195
1115 x 330 x 195
Akustický
tlak Lp (4)
(min. / max. otáÿky)
[dB(A)]
33 / 38
33 / 38
37 / 42
43 / 50
43 / 50
//H
///HR
2-rúrkový systém: (1) vzduch 27°C/47% RH, chladiaca voda 7/12°C, (2) vzduch 20°C, vykurovacia voda 50/40°C; (3) miestnosĢ 100m3 s þasom ozveny 0,5s; m - vonkajší závit
Voliteđné príslušenstvo
Ɣ Relé sada pre ovládanie master/slave
(2 až 4 fancoily z jedného ovládaþa)
Ɣ Regulaþný trojcestný ventil ZAP/VYP s termopohonom 230V
Ɣ Drôtové ovládanie - jeden ovládaþ
pre jeden fancoil
LOKÁLNE OVLÁDANIE
Elektromechanická regulácia ZAP/VYP
riadenie ventilátora a ventilov (ventilátor cykluje s ventilom)
CMV, CMVM
Manuálny regulátor otáþok
Elektromechanická regulácia ZAP/VYP
riadenie ventilov (ventilátor ostáva v chode)
TRM-FA
//H
///HR
- vyp. / nízke/ stredné/ vysoké otáþky
- namontované v jednotke (na požiadanie)
- montáž na stenu (CMVM)
- vhodný pre AWC, AWN, AHC
Nástenný ovládaþ s termostatom
- pre 2-rúrkový systém
- manuálne prepínanie režimu leto/zima
- manuálny regulátor otáþok
nízke/ stredné/ vysoké
- vhodný pre všetky typy fancoilov
Elektronická regulácia ZAP/VYP
riadenie ventilátora a ventilov
Elektronická regulácia ZAP/VYP
riadenie ventilov (ventilátor ostáva v chode)
AquaSimp
TAE 20
Ovládaþ s termostatom
- pre 2-rúrkový a 4-rúrkový systém
- manuálne prepínanie režimu leto/zima
- manuálny regulátor otáþok
nízke/ stredné/ vysoké
- verzia na stenu alebo do fancoilov AWC
- možné ovládaĢ 10 fancoilov súþasne
(master/slave) potrebné použiĢ 10 ovládaþov
- vhodný pre všetky typy fancoilov
- nevhodný na riadenie el.vykurovania
REGULÁCIA -
TRM-VP
Nástenný ovládaþ s termostatom
//H
///HR
REGULÁCIA -
Ɣ Ovládanie AquaNet - nadradený systém (ovládanie
master/slave, okenný kontakt, centrálne riadenie v 15 zónach)
Ɣ Infraovládanie (nutný AquaNet) len pre verziu bez ventilu a CH
- pre 4-rúrkový systém
- manuálne prepínanie režimu leto/zima
- manuálny regulátor otáþok
nízke/ stredné/ vysoké
- vhodný pre všetky typy fancoilov
TAE 20 BE
Nástenný ovládaþ s termostatom
Nástenný ovládaþ s termostatom
- pre 2-rúrkový a 4-rúrkový systém
- automatické prepínanie režimu leto/zima
- manuálny regulátor otáþok
nízke/ stredné/ vysoké
- okenný kontakt, protimrazová ochrana
- vhodný pre všetky typy fancoilov
- pre 2-rúrkový systém s elektrickým vykurovaním
- automatické prepínanie režimu leto/zima
- manuálny regulátor otáþok
nízke/ stredné/ vysoké
- okenný kontakt, protimrazová ochrana,
- relé pre elektrické vykurovanie
- vhodný pre fancoily s elektrickým vykurovaním
CENTRÁLNE OVLÁDANIE (AQUANET)
ZLOŽENIE A POPIS SYSTÉMU AQUANET:
RCL ovládaÿ
ȞBMS stanica
FCC riadiaca doska
FCC riadiaca doska (potrebná pre každý riadený fancoil) obsahuje:
- hlavné ovládacie prvky (el. napájanie, ovládanie ventilov, el. vykurovania, ventilátora a iné)
- beznapäĢové kontakty
- okenný kontakt WIN
(NC, po rozpojení vypína ventil, el. vykurovanie, ventilátor ostáva v chode, setpoint 8°C).
- kontakt úsporného režimu UNOC
(NO, po spojení sa prestavia setpointy nasledovne: chladenie 30°C, vykurovanie 14°C).
- kontakt ALARM
(NC, po rozpojení sa vypína ventil aj celý fancoil; napr. možné pripojiĢ na vrchnú polohu plaváku þerpadla kondenzátu).
- konfiguraþné svorky
(nastavenie pracovného režimu, snímania teploty RAT (þidlo na saní do fancoilu) , RCT (þidlo v ovládaþi RCL), cyklovania ventilátora...)
RCL digitálny nástenný ovládaÿ (umožėuje master/slave pre max. 15 fancoilov) obsahuje:
- tlaþidlá na ovládanie fancoilu
- LED zobrazujúca stav ZAP/VYP, režim UNOC a ALARM.
Príklady:
RIADENIE SYSTÉMOM MASTER / SLAVE 13 FANCOILOV:
- LCD s podsvietením a zobrazením požadovanej teploty (setpoint), pracovného režimu, otáþok
13 FCC dosiek
- zabudované teplotné þidlo RCT
1 RCL ovládaþ ( teplota bude riadená podĐa RCT þidla v ovládaþi RCL)
Centrálna stanica ȞBMS pre možnosģ zónového riadenia (15 zón, max. 100 fancoilov) obsahuje:
RIADENIE 53 FANCOILOV V 3 ZÓNACH:
- LCD s podsvietením a zobrazením požadovanej teploty (setpoint), pracovného režimu, otáþok, þasu a dĖa, zóny
53 FCC dosiek
- týždenné programovanie, noþný režim
53 NIU adresových dosiek
1 uBMS stanica
NIU adresová doska (potrebná ku každému fancoilu v prípade použitia ȞBMS) obsahuje:
- adresovacie DIP prepínaþe
56
1 RCL ovládaþ (alebo bez lokálneho ovládaþa)
Referencie
Shopping Palace II.etapa
DACI Žilina
Digital Park
Jadrová elektráreĖ Mochovce
personálna klimatizácia
Bratislava
personálna klimatizácia
Mochovce
Hnedý priemyselný park Bardejov
personálna klimatizácia
Bardejov
Manitowoc
personálna klimatizácia
Prešov
VÚSCH Košice
personálna klimatizácia
Košice
IVC Nošovice
personálna klimatizácia
Nošovice
Nemocnica Vysoþany
personálna klimatizácia
Praha
Fakultná nemocnica PlzeĖ (onkológia)
personálna klimatizácia
PlzeĖ
Swedwood Slovakia
priemyselná klimatizácia
Liptovský Mikuláš
Polyfunkþný objekt Bardejov
priemyselná klimatizácia
Bardejov
Plex SNV
priemyselná klimatizácia
Spišská Nová Ves
Bukocel
priemyselná klimatizácia
Vranov
Hala TRW
priemyselná klimatizácia
Brandýs nad Labem
Evraz Vítkovice Steel
priemyselná klimatizácia
Vítkovice
chladiþe vody
Bratislava
fancoily
Bratislava
Shopping Palace II.etapa
Rehabilitaþné centrum Petržálka
Elastogran
Obchodné centrum Madaras SNV
Obchodný dom Prior Banská Bystrica
Polyfunkþný objekt DACI Žilina
Palace Hotel Polom
Mondi SCP
Malacky
Spišská Nová Ves
VZT
Banská Bystrica
chladiþ vody, fancoily, VZT
Žilina
chladiþ vody, fancoily
Žilina
chladiþe vody, fancoily
Ružomberok
chladiþe vody
Opava
chladiþ vody, fancoily
TĜinec
fancoily
JindĜichĤv Hradec
VGP Park Liberec II
chladiþ vody
Liberec
VGP Park Mladá Boleslav - Plazy
Administratívna budova Mondi SCP
Ostroj Opava
RK STING TĜinec
VŠE JindĜichĤv Hradec
Ostroj Opava
chladiþ vody
chladiþ vody, fancoily
chladiþ vody
Ml. Boleslav-Plazy
VGP Hradec Králové
chladiþ vody
Hradec Králové
Univerzita Pardubice
chladiþe vody
Pardubice
TOS Varnsdorf
chladiþe vody
Varnsdorf
VGP Hradec Králové
TOS Varnsdorf
Download

Katalóg výrobkov - Klimatizácia Airwell