2012
August recognition • Augusztusi elismerés • Recunoas˛terea în luna august • Odznaczenia za sierpień • Augustové uznanie • Uznání za měsíc srpen • Ağustos ayı ünvan kabulü
Congratulations to our newly qualified and top
performing Distributors in August.
Serdeczne gratulacje dla naszych nowo zakwalifikowanych
Dystrybutorów z najlepszymi wynikami w sierpniu!
Gratulálunk az augusztusi újonnan kvalifikáló és
kiemelkedő teljesítményt nyújtó Üzletépítőinknek!
Blahoželáme našim novo kvalifikujúcim sa a
najproduktívnejším Distribútorom za mesiac august!
Felicitări Distribuitorilor noi care s-au calificat şi celor
care au obţinut rezultate de top în august!
Gratulujeme našim nově kvalifikujícím se a
nejproduktivnějším Distributorům v měsíci srpnu!
Ağustos ayında yeterlilik kazanan ve yüksek performans
gösteren en yeni Distribütörlerimizi tebrik ederiz!
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Blue Diamond Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Va r g a R ó b e r t & Va r g a Z s a n e t t
Udvarácz István & Udvarácz Éva
Gabriela Nováková & Jaroslav Novák
Roman Riša
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Diamond Executives
Da n i e l a Pa n á č k o v á & Ľ u b o š Ď u r e c h
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Emerald Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Daniela Ševčíková
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/Sponzoři/Sponzor/Sponsor
P u k á n s z k y Fe r e n c & S e f c s i k I b o l y a
Dr. Kósa L. Adolf & Busák Franciska
Stroilescu Adrian Nicolae
Stroilescu Simona
Zd e n k a H o r á č k o v á & Pa v e l F l í g r
Jana Antonínová
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Ruby Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/Sponzoři/Sponzor/Sponsor
C s á s z á r Ta m á s
Mikó Tibor & Mikóné-Szabó Adél
Lázár Orsolya & Cseszkó Róbert
Pető Zsuzsanna
Lenka Malinová
Kateřina Hájková
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Lapis Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/Sponzoři/Sponzor/Sponsor
C s á s z á r Ta m á s
Mikó Tibor & Mikóné-Szabó Adél
D é k á n y N o r b e r t & D r. D o b r i B í b o r k a
Hompóth Zoltán
D r. B i k k i J a n k a & D r. B i k k i n é D r. M ó d i s E r i k a K l á r a
Kökényesi Nikoletta
Ú r i - Ko v á c s Ta m á s & Ú r i - Ko v á c s É v a
Dávidné Langó Adrienn
Czibulya Szilvesz terné & Czibulya Gábor
Perványi Zoltán & Kovács Rita
Va s i l e s c u M i h a e l a D a n i e l a
Lupu Dănuţ Viorel & Lupu Elena
Cristina
Dobrai Ştefan & Dobrai Angela
Marosán Erika
N a ď a Č i č á ko v á
Tatiana Víťazková
Ingrid Mojská
Jana Poláčiková
Pavol Štefánik
Mária Štefániková
G a b r i e l a C h l á d e ko v á & H e n r i c h C h l á d e k
Mária Horníková & Bálint Lőrincz
Jana Severová & Monika Solárová
Sabina Korotvičková & Patricie
Lacinová
M a r c e l a B e z e n ko v á & L e n k a Ty c h ň o v á
Jindřiška Doušková & Eva Račková
Jana B rabcová
Lenka Malinová
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Gold Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Hof fmann Katalin
Liseczki Gábor & Lezsákné
Horváth Hajnalka
Gáti Oszkár
Kiss Péter
C s á s z á r Ta m á s
Mikó Tibor & Mikóné-Szabó Adél
H a r a s z t i Pé t e r & Tó t h Zo l t á n
Endrész Zoltán & Endrészné Dávid
Anikó
D é k á n y N o r b e r t & D r. D o b r i B í b o r k a
Hompóth Zoltán
Szo ko d i L á s z l ó & S zo ko d i Ed i n a
Dr. Herszényi Tamás & Dr.
Herszényiné Ambrus Glória
D r. B á l i n t A n d r á s & D r. B á l i n t n é K a r d o s K a t a l i n
Mészáros Péter & Dr. Balogh Olga
Ta r j á n n é K a p B e á t a & Ta r j á n M i h á l y
Varga-Rózsa Marian & Varga
Tamás
B a s k a B a l á z s & B a s k a J óz s e f n é
Gáti Oszkár
Czibulya Szilvesz terné & Czibulya Gábor
Perványi Zoltán & Kovács Rita
Fa z e k a s n é Ko n c s i k A n i kó & Fa z e k a s Fe r e n c
Szakács Kálmán & SzakácsVikartóczi Réka
Sápi Judit
Hasitz Márta
Patik Máté
Czibulya Szilveszterné & Czibulya
Gábor
J u s t i n A t t i l a & Tó t h - A b o n y i Z s o l t
Sashegyi Árpád István &
Sashegyiné Martinek Edina
H e g e d ű s Pé t e r & H e g e d ű s n é B e s e J u d i t
Lázár Orsolya & Cseszkó Róbert
D i m i t r i o s Ve r g i t s i s
Cosneanu Isabela
Pe t r e M a r i a n a
Dorneanu Ionel
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Gold Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Dima Lucian
Ciuhan Lucian & Ciuhan Ioana
Grabovski Irina
Moşnoi Vitalie & Moşnoi Tatiana
Dézsy László & Dézsy Luminiţa
Dr. Fodor Alpár & Fodor Etelka
Tr i b u ş e a n I r i n a & Tr i b u ş e a n A l a
Bulubica Tatiana
G eorgescu Ela
Dulcan Elena Amalia
Napoleon Kurpiel
Ing. Anton Moro
Zuzana Miksová & Gabriel Miksa
Gabriela Chládeková & Henrich
Chládek
M g r. D e n i s a B u j n á ko v á & J u r a j B u j n á k
Ing. Silvia Horáčková
Alena Hellebrandtová
Katarína Korzová
Lucie Kučerová
Jaroslav Hájek
Adam Uher
George Matas & Ján Dobiášovský
Pavel Janeček
Marel Oldřich & St. Marel Oldřich
J a n a Vy n i k a l o v á
Dagmar Woloszczuk
A n d r e a B u r i a n ko v á
Petra Kulhánková & Renata
Preisingerová
G a b r i e l a J e ž ko v á & K a r o l í n a D i v i š o v á
Marianna Horváthová
Jitka Pšejová
Dana Nerudová
L u c i e N o v á ko v á & Zd e n a O n d r o v á
Dana Nerudová
Šárka Müllerová
Marie Brávníková
Krist ýna Kalinová
Laura Schriederová
R a d i m H o r á k & U l r i k a H o r á ko v á
Zdeněk Mikulanda & Magdaléna
Mikulandová
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Executives
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Kocsis Tamás
Tóth Ferenc Istvánné & Tóth Magdolna
Kis Balázs
Kisné Szalonnás Klára
Takács Ágnes & Kiss Zsolt
Tarjánné Kap Beáta & Tarján Mihály
Rácz Péter & Rácz Péterné
Perger Zsófia
Mundi Péter
Burkus Attila
Körmös Krisztina
Lucza Zsolt & Hajdú Csilla
Dr. Klement Péter
Kasnyik Zsuzsanna
Dr. Bata Barnabásné & Dr. Bata Barnabás
István
Mikó Tibor & Mikóné-Szabó Adél
Lukács Ferenc & Lukács Zsuzsanna
Szaniszló Csaba & Szaniszlóné Póka Júlia
Dr. Gilicze Tamás
Garainé Elekes Tünde
Juhász László & Juhász Lászlóné
Tóth Sándor
Tóthné Tornyos Anikó
Rácz Endre Gábor & Virág Nikoletta
Budea Magdolna & Hosszú Judit
Márkusz Panni
Zsáry Tibor
Dr. Fónagy Kinga
Majorcsik Mária & Szöllősi Sándor
Szucsán András & Szucsánné Bernáth
Márta
Kender Gábor
Száva Zoltán
Sebők Nikolett
Seres Péter & Seres Erika
Engi Sándorné & Gyuriczánné Engi Zita
Jusztin Balázsné Emese
Tóth Attila Zoltán & Tóth Edit
Tracsek Ferenc & Kocsis Katalin
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Balogh Lászlóné
Őri Péter & Őriné Nemes Katalin
Fűri Imre
Szucsán András & Szucsánné Bernáth
Márta
Bences Ivanovna Galina
Varga Attila
Dr. Bakonyi Tibor
Homor Gizella & Danyi Sándor
Kalló Hajnalka
Kisné Szalonnás Klára
Drozgyik Lajos
Rujder Éva & Rujder Zoltán
Szmrtyka Viktória
Demeter Zsolt & Demeter Szilvia Anna
Joó Annamária
Budai Ildikó & Kovács Zoltán
Balogh Róbertné & Bozókyné Madarász Judit
Siligáné Soós Rozália & Borsányi
Lászlóné
Marosai László
Török Gábor
Kispéter Gábor
Jenei Balázs & Jakab Linda
György Mónika
Petkó Ildikó & Petkó Gábor
Nagy-Fülöp Orsolya & Nagy Gábor Krisztián
Szlaukó Róbert
Kis Emma
Frey Ildikó & Kiss Tibor
Zătreanu Mihaela Cornelia
Sandolache Bogdan Iulian & Sandolache
Crinela
Dinu Viorica
Pătraşcu Adriana & Pătraşcu Alin Mircea
Teodorescu Ciprian & Teodorescu Mădălina
Georgescu Ela
Mihalcea Mădălin
Chichirău Roxana
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Executives
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Popescu Lucian
Popescu Cristian Nicolae
Aioanei Anişoara
Badea Marian & Badea Adelina
Grapini Ilie-Aurel
Grapini Maria
Zimbru Dumitru
Kupás Ágnes Gyöngyi & Kupás Andrei
Ionescu Miruna Mihaela
Nicolae Alina Mihaela
Copos Nicoleta & Ludovic Valentin
Bánházi Mária Ilona
Dima Irina Andreea
Dima Lucian
Borza Silvana
Kari László
Vitan Andreea Cristina
Ilie Mihai Alexandru
Creţu Dumitru & Creţu Ileana Cornelia
Pîrvu Gheorghe & Pîrvu Petruţa
Raţiu Irina
Stoica Gabriela & Stoica Raluca
Gingăraş Georgiu & Gingăraş Adriana
Rizescu Cristian Florin & Rizescu Vali
Vava Ion & Vava Marian
Albu Viorel & Albu Crina Dora
Iorga Silvia
Can Alexandra
Anghel Dana Georgeta & Anghel Cristian
Zavaczki Edit Edina
Ivan Andreea Luana
Teahă-Creţ Rodica & Teahă-Creţ Natalia
Patricia
Şerban Raluca
Teodorescu Ciprian & Teodorescu
Mădălina
Negoiţă Sorina
Gheorghe Emilia Fibia
Bichel Sorin
Matcu Iulia
Ionică Laura & Ionică Pîrvu
Albu Viorel & Albu Crina Dora
Mărcuş Cornelia
Felea Flavia
Štefan Berdiš & Mária Berdišová
Katarina Petríková
Andronic Petru
Raţiu Olimpiu Tudor Ioan
Soňa Balcová & Peter Palčák
Lenka Višňovská & Zuzana Zoričáková
Foriş Diana
Barna Lucia Ioana & Barna Lucian Ştefan
Simon Holubek
Patricia Pavlíková
Niţă Cristian
Nită Daniela Ioana
Ing. Janka Keketi
Zlatica Zubíčková
Leahu Alexandru Gregor
Hango Carmen & Hango Marius
Marián Kunc & Monika Šimkovičová
Igor Krempaský
Roşca Laura
Mihăilescu Liviu Emanuel
Jana Szitásová & Ladislav Szitás
Adriana Kováčová
Badea Petra & Meister Herbert
Horst Gundel
Iveta Pospíšilová
Lenka Pirošová & Michal Chodúr
Horst Gundel
Dan Nicolae Ţiglar
Nikola Kulhánková
Jan Kulhánek & Andrea Kulhánková
Zamfir Iuliana
Georgescu Ela
Zlatica Opáleková & Ing. Tibor Čepec
Ing. Marian Batala & Anna Batalová
New/Új/Noi/Nowi/Noví/Yeni Executives
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Executives
Sponsor/Szponzor/Sponsor/Sponzor/
Sponzoři/Sponzor/Sponsor
Milena Kopač
Dušanka Herman Janušič
Jan Fejšák
Lucie Kučerová
Janka Veselá & Peter Štefanák
Tereza Holovská & Martin Holovský
Petra Podojilová
Jana Antonínová
Ing. Igor Mayer
Ľubica Michalová
Ivana Mašitová
Alena Pavelková
Tomáš Šarlóš
Matúš Grožaj & Miriam Grožajová
Ondřej Řepa
MUDr. Radomír Ružička
Peter Nový & Radoslava Nová
Mária Štefániková
Dagmar Chmelírová
Andrea Burianková
Sabina Vizárová
Naďa Čičáková
Jiří Loub
Dana Dobřichovská
Peter Halúštok
Marian Kelement
Hana Zemanová
Miroslava Siroká
Olga Surzinová
Mgr. Jaroslava Tomová
Zdenka Truxová & Jiří Truxa
Vlasta Šítová & Alexej Šít
Irena Prelcová
Naďa Čičáková
Ivana Ryvolová
Jitka Dubinová
Iveta Bieliková
Darina Ručková
Alena Bednárová & Juraj Benčík
Zdenka Horáčková & Pavel Flígr
Miroslava Hudec
Daniela Panáčková & Ľuboš Ďurech
Karel Ondrášek
Jaroslav Hájek
Lýdia Fríštacká & Ing. Arch. Pavol Fríštacký
Lanhuong Dang Thi
Olga Bartová
Jitka Pšejová
Dáša Danadová & Matej Danada
Miloš Hamar
Milan Suchan & Vladislava Suchanová
Lenka Penn
Ondřej Borský
Martin Borský
Boesenberg Kateřina
Lenka Romanová
Dagmar Urbanová
Ivana Tichotová & Miroslav Tichota
Jindřiška Mlsová
Judita Halvová
Anastassiya Guženko
Karolína Divišová
Neriye Yılmaz
Nilüfer Atasoy
Silvie Šefferová
Marian Hlavná
Martin Němec
MUDr. Radomír Ružička
Markéta Burkétová
Helena Motrincová
Petra Žitková & Radek Žitka
Eva Vavrenová
HU
RO
SK
CZ
Success Bonus Recognition
Dr. Herszényi Tamás & Dr. Herszényiné Ambrus Glória
Varga Zsolt
Zemplén Bertalan & Zemplén Dorottya
Nagyné Fórizs Barbara Hajnalka & Nagy Zoltán
Greguss Sándor & Dr. Fodor Réka
Dr. Szirmák Noémi
Dr. Bikkiné Dr. Módis Erika Klára & Dr. Bikki Janka
Nagy Andrea & Nagy Antal Vilmos
Liseczki Gábor & Lezsákné Horváth Hajnalka
Paczolay-Nagy Ágnes & Nagy Péter
Cismaş Loredana Diana
Dézsy László & Dézsy Luminiţa
Georgescu Ela
Papagheorghe George
Stroilescu Adrian Nicolae
Jana Kondelová
Ing. Silvia Holečková
Naďa Čičáková
Mária Horníková & Bálint Lőrincz
Lenka Pirošová & Michal Chodúr
Margita Kaiserová & Roman Kaiser
Alena Hellebrandtová
Anna Fischerová
Ingrid Mojská
Ľubomír Pavlík
Dalibor Jančík & Katarína Miháliková
Gabriela Nováková & Jaroslav Novák
Jozef Boženík & Lenka Polóniová
Marel Oldřich & St. Marel Oldřich
Zdenka Horáčková & Pavel Flígr
Sabina Korotvičková & Patricie Lacinová
Lucie Kučerová
Andrea Burianková
Šarka Müllerová
Dana Nerudová
Jana Všetičková
Lenka Malinová
Iveta Nosková & Martin Fiklík
Zdena Ondrová & Lucie Nováková
Jitka Pšejová
Lenka Tychňová
Lucie Asenová
Andrea Kühnlová
Zdeněk Mikulanda & Magdaléna Mikulandová
Vlasta Šítová & Alexej Šít
• Congratulations to our distributors, who earned shares from the Eastern
European Success Bonus in August 2012.
• Gratulálunk mindazon üzletépítőknek, akik a 2012. augusztusi Keleteurópai Sikerbónuszból a legnagyobb számú részesedést (share) kapták!
• Felicitării Distribuitorilor noştri care au câştigat acţiuni din Bonusul
Succesului pentru Europa de Est în luna august 2012.
• Gratulujemy naszym dystrybutorom, którzy zgromadzili największą
liczbę akcji/udziałów w ramach Programu Premia za Sukces (EESB)
w sierpniu 2012 roku.
• Blahoželáme našim Distribútorom, ktorí získali podiel z Bonusu
úspešnosti pre východnú Európu za mesiac august 2012.
• Blahopřejeme našim Distributorům, kteří získali za měsíc květen 2012
podíly z východoevropského bonusu za srpen.
• 2012 Ağustos ayında Doğu Avrupa Başarı Priminden pay kazanan Doğu
Avrupalı distribütörlerimizi tebrik ederiz.
top 10 MegaBonus shares
Rizescu Cristian Florin & Rizescu Vali
Georgescu Ela
MUDr. Radomír Ružička
Rujder Éva & Rujder Zoltán
Nyíri Attila
Lucie Kučerová
Kadinger Anett Barbara
Mgr. Jaroslava Tomová
Lenka Pirošová & Michal Chodúr
Ilie Adriana Beatrice & Ilie Valentin
• C
ongratulations to our Distributors who earned the highest amount of MegaBonus shares in August. This bonus gives Qualifying Executives and
Executives the opportunity to earn a share of 1% the EMEA region's monthly commissionable sales volume.
• G
ratulálunk az augusztusban legtöbb Megabónusz részesedéshez (share) jutó Üzletépítőinknek! Ez a bónusz a Kvalifikáló Executieve-oknak és az
Executive-oknak nyújt lehetőséget arra, ahogy 1% részesedést kaphassanak az EMEA régió havi jutalékalapot képező forgalmából.
• F
elicitări Distribuitorilor noştri care au câştigat cel mai mare număr de acţiuni Mega Bonus în luna august. Acest bonus le oferă Executivilor în
Calificare şi Executivilor oportunitatea de a câştiga o acţiune din procentul de 1% din volumul vânzărilor comisionabile lunare din regiunea EMEA.
• G
ratulujemy naszym dystrybutorom, którzy zgromadzili największą liczbę akcji/udziałów w ramach programu Mega Puli Premii w sierpniu. Dzięki
tej premii Kierownicy i Kierownicy w trakcie kwalifikacji mają okazję zdobycia 1% udziału w całkowitej wartości sprzedaży prowizyjnej wygenerowanej
w regionie EMEA.
• B
lahoželáme naším Distribútorom, ktorí získali najvyšší počet Mega Bonusových podielov za mesiac august. Tento bonus umožní kvalifikujúcim sa
Exekutívom a Exekutívom získať podiel z 1% predajného objemu regiónu EMEA, ktorý podlieha províziam.
• B
lahopřejeme našim Distributorům, kteří získali nejvyšší počet podílů v Mega bonusovém fondu za měsíc srpen. Tento bonus poskytuje kvalifikujícím
se Exekutivům a Exekutivům příležitost získat podíl z 1 % měsíčního objemu prodeje podléhajícímu provizím, kterého bylo dosaženo v regionu EMEA.
• A
ğustos ayında en yüksek miktarda MegaBonus kazanan Distribütörlerimizi tebrik ederiz. Bu prim Yeterlilik alma aşamasındaki Executive’lere ve
Executive’lere EMEA bölgesinin aylık komisyon alınabilir satış hacminden %1 pay kazanma fırsatı vermektedir.
top 10 GSVs
Rizescu Cristian Florin & Rizescu Vali
Balassai Judit & Dósa Diána
Georgescu Ela
MUDr. Radomír Ružička
Nyíri Attila
Rujder Éva & Rujder Zoltán
Lenka Pirošová & Michal Chodúr
Farkas László & Farkas Tatjana
Jana Durajová
Lucie Kučerová
• Congratulations to our Distributors who achieved the highest GSV in August.
• Gratulálunk az augusztusban legmagasabb GSV teljesítményt nyújtó Üzletépítőknek!
• Felicitări Distribuitorilor noştri care au obţinut cel mai mare GSV în luna august.
• G
ratulujemy naszym dystrybutorom, którzy uzyskali największą liczbę punktów sprzedaży
grupowej (GSV) w sierpniu.
• Blahoželáme našim Distribútorom, ktorí dosiahli najvyššie GSV za mesiac august.
• Blahopřejeme našim Distributorům, kteří dosáhli nejvyšší hodnoty GSV za měsíc srpen!
• Ağustos ayında en yüksek miktarda GSV’ye ulaşan Distribütörlerimizi tebrik ederiz.
top 10 SCANNER PERFORMERS
Helena Kramar & Sonja Kramar
Dézsy László & Dézsy Luminiţa
Margita Kaiserová & Roman Kaiser
Iveta Nosková & Martin Fiklík
Bănăţeanu Mariana
Iveta Sinovitzká & Ladislav Sinovitzký
Ingrid Mojská
Birtalan Éva & Köteles Éva Erzsébet
Alena Hellebrandtová
Leca Rodica & Leca Constantin
• Congratulations to our Distributors who have been working hard with the BioPhotonic Scanner and had the highest number of initial
ADRs and scans.
• Gratulálunk mindazon Üzletépítőknek, akik a BioFotonikus Szkennerrel dolgozva a legmagasabb kezdő mérési számmal és ADR-rel
büszkélkedhetnek!
• Felicitări Distribuitorilor noştri care au muncit din greu cu Scanerul BioPhotonic şi au înregistrat cel mai mare număr de comenzi iniţiale
ADR şi de scanări.
• Gratulujemy naszym Dystrybutorom, którzy wyjątkowo mocno zaangażowali się w wykonywanie pomiarów za pomocą urządzenia
BioPhotonic Scanner i uzyskali największą liczbę pierwszych skanowań i nowych zamówień ADR.
• Blahoželáme našim Distribútorom, ktorí odviedli skvelú prácu s Biofotonickým skenerom a dosiahli najvyšší počet nových ADR a
skenovaní.
• Blahopřejeme našim Distributorům, kteří vyvinuli značné pracovní úsilí při práci s BioFotonickým skenerem, a podařilo se jim dosáhnout
nejvyššího počtu výchozích ADR a skenů.
• BioPhotonic Tarayıcı ile çok sıkı çalışan ve en yüksek sayıda ilk ADR ve tarama sayısına sahip olan Distribütörlerimizi tebrik ederiz.
Download

Executives