BROŽÚRA KOMPENZAČNÉHO PLÁNU
PREDAJA
Nu Skin® je ROZDIEL. PREUKÁZANÝ.
Vďaka partnerstvu s vami sa i naďalej považujeme za skutočne poprednú
spoločnosť v globálnej kompenzácii.
Naša vízia je úplne jasná
Stať sa svetovo vedúcou spoločnosťou priameho predaja tým, že vytvoríme viac
príjmu pre našich distribútorov, než ktorákoľvek iná spoločnosť.
Dôležité upozornenia:
• P rosíme, prezrite si Slovník na poslednej strane tejto
brožúry kvôli vysvetleniam termínov, ktoré sú v nej
použité.
• P rovízie a bonusy za predaj sú vyplácané iba
aktívnym distribútorom. Aby ste sa kvalifikovali
na získavanie mesačného bonusu od spoločnosti,
vaša mesačná osobná bodová hodnota (PSV) musí
predstavovať minimálne 100 bodov. Aby ste získali
akékoľvek bonusy alebo provízie, vyžaduje sa
maloobchodný predaj minimálne piatim osobám
mesačne.
• M
usíte si uchovávať všetky doklady
o maloobchodnom predaji za obdobie minimálne
štyroch rokov. Dodržiavanie požiadaviek
na maloobchodný predaj je spoločnosťou náhodne
monitorované. Každý produkt, ktorý je zakúpený
prostredníctvom ADR objednávky osobou,
ktorá nie je distribútorom alebo zákazníkom,
sa automaticky počíta k mesačnému základu
na požiadavky na maloobchodný predaj. Bonusy
sa nikdy nevyplácajú za nábor nových distribútorov.
Jediný spôsob, ako si môžete zarobiť bonusy,
je prostredníctvom predaja produktov.
• 8 0% PSV musí byť predaných alebo spotrebovaných
pred vašou ďalšou objednávkou.
• V šetky bonusy sú vypočítané mesačne a vyplatené
okolo 25. dňa nasledujúceho mesiaca.
• T vorba hodnotnej kompenzácie pre distribútora
si vyžaduje čas, úsilie a odhodlanie. Neexistujú
žiadne garancie na finančný úspech, jedine odmeny
založené na produktivite.
• J edinou podmienkou stať sa distribútorom
je zaplatenie jednorazového registračného poplatku
vo výške 20 EUR (bez DPH). Registračný poplatok
môže byť zrušený v prípade, že v čase registrácie
zadáte jednorazovú objednávku v minimálnej
hodnote 100 PSV alebo ADR objednávku
v minimálnej hodnote 50 PSV. 1
1. KROK – ZAČÍNAME
ZAČNITE BUDOVAŤ SVOJU SPOTREBITEĽSKÚ A DISTRIBÚTORSKÚ SIEŤ
Aby ste sa stali NSE distribútorom, musíte vyplniť a podpísať Distribútorskú zmluvu. Ak máte otázky,
opýtajte sa osoby, ktorá vám predstavila tento obchod, alebo pre viac informácií kontaktujte vašu
miestnu pobočku Nu Skin.
MALOOBCHODNÉ ZISKY
Distribútori si môžu zakúpiť produkty od spoločnosti za podstatnú zľavu a môžu ich predávať
svojim zákazníkom za maloobchodnú cenu. Spoločnosť navrhla maloobchodnú cenu za každý
produkt. Všetci distribútori sú nezávislými podnikateľmi a môžu si slobodne stanoviť svoje vlastné
maloobchodné ceny.
Okrem toho, ako ukazujete svojim zákazníkom webovú stránku , získate provízie z každého nákupu
takéhoto zákazníka z webovej stránky. Výška provízie môže byť až 30% z maloobchodných ziskov
(spoločnosť bude účtovať maloobchodný poplatok).
BODOVÉ PROVÍZIE
Osobne sponzorujte distribútorov a prednostných zákazníkov a zarobte až 5% na províziách z vášho
predaja na prvej úrovni. Toto je známe ako bonus 1. úrovne (L1)*. Aby ste sa kvalifikovali
na L1 bonus, musíte mať každý mesiac minimálne 100 PSV a minimálne päť maloobchodných
predajov mesačne.
PRODUKTY zakúpené
za veľkoobchodnú cenu
PRODUKTY predané zákazníkovi
za navrhnutú maloobchodnú cenu
MALOOBCHODNÝ
ZÁKAZNÍK
VY
MALOOBCHODNÝ
ZÁKAZNÍK
1. Úroveň
(L1)
DISTRIBÚTOR
DISTRIBÚTOR
PREDNOSTNÝ
ZÁKAZNÍK
* CSV sa rovná veľkoobchodnej cene produktov alebo služieb, mínus akékoľvek zľavy (ktoré môžu obsahovať dane, poplatky
za rýchly štart, ADR alebo internetové zľavy). L1 bonus nie je vyplácaný za CSV zrolovaných distribútorov alebo
prednostných zákazníkov na vašej 1. úrovni.
2
DÔLEŽITÉ TERMÍNY, KTORÝM TREBA ROZUMIEŤ
PSV: Osobná bodová hodnota je bodová hodnota produktov a služieb, ktoré si spolu so svojimi
zákazníkmi zakúpite od spoločnosti.
GSV: Skupinová bodová hodnota predstavuje celkovú osobnú bodovú hodnotu (PSV) vo vašej
kruhovej skupine vrátane vašej osobnej PSV za daný mesiac.
CSV: Hodnota predajného objemu (CSV) je hodnota, ktorá sa používa pri vypočítaní mesačných
provízií.*
* CSV sa rovná veľkoobchodnej cene produktov alebo služieb, mínus akékoľvek zľavy (ktoré môžu obsahovať dane, poplatky
za rýchly štart, ADR alebo internetové zľavy). L1 bonus nie je vyplácaný za CSV zrolovaných distribútorov alebo prednostných
zákazníkov na vašej 1. úrovni.
PRODUKTOVÉ BALÍČKY NA RÝCHLY ŠTART –
ZVÄČŠITE VAŠE ZÁROBKY NA MAXIMUM
Získajte platby za rýchly štart (Platba za predaj balíčkov na rýchly štart), keď budete duplikovať
váš obchod. Keď sa vaši distribútori a maloobchodní zákazníci rozhodnú zakúpiť
si od spoločnosti produktové balíčky na rýchly štart**, vy získate platby za rýchly štart
(Platbu za predaj balíčkov na rýchly štart).
Produktové balíčky na rýchly štart sú navrhnuté na to, aby pripravili nových distribútorov
na rýchly štart. Tieto balíčky obsahujú výber najpredávanejších produktov NSE v jednom
výhodnom balíčku za atraktívnu cenu a navyše poskytujú aj ziskový potenciál. Každý získava
na predaji balíčka na rýchly štart.
** O bsah, cena, CSV, PSV a Platby za rýchly štart (platba za predaj balíkov na rýchly štart) sa môžu líšiť v jednotlivých krajinách.
Pre viac informácií kontaktujte, prosím, vašu miestnu kanceláriu Nu Sk in®. Nákup a maloobchodný predaj balíčkov
na rýchly štart sú ľubovoľné.
ZISKOVÝ POTENCIÁL
Ako Distribútor môžete:
•
Stanoviť ziskovú prirážku v prípade nákupu uskutočneného vašimi zákazníkmi.
•
Získavať až 30% províziu z maloobchodného predaja.
•
Obdržať 5% L1 bonus na základe mesačnej CSV všetkých osobne sponzorovaných
distribútorov a prednostných zákazníkov.
•
Získať platbu za rýchly štart (Platby z produktových balíčkov na rýchly štart).
Prezrite si nižšie uvedený príklad:
€250 Cena za produktový balíček
200 PSV
150 CSV
€50 Platba za rýchly štart
3
2. KROK – ROZVOJ LÍDERSTVA
Z Á K L A D PR E VA ŠU B U D Ú CN O S Ť
Vybudujte si vašu predajnú organizáciu a staňte sa distribútorom s titulom Exekutív tým, že splníte
požiadavky na trojmesačnú kvalifikáciu na Exekutíva:
Požiadavky na 1. mesiac Predložiť LOI*
Vytvoriť min. 100 PSV
a min. 1000 GSV
Požiadavky na 2. mesiac
Kvalifikujúci sa Exekutív (Q1)
Vytvoriť min. 100 PSV a min.
1500 GSV
MALOOBCHODNÝ
ZÁKAZNÍK
VY
PREDNOSTNÝ
ZÁKAZNÍK
PREDNOSTNÝ
ZÁKAZNÍK
DISTRIBÚTOR
LOI
DISTRIBÚTOR
DISTRIBÚTOR PREDNOSTNÝ
ZÁKAZNÍK
DISTRIBÚTOR
DISTRIBÚTOR
Požiadavky na 3. mesiac
Kvalifikujúci sa Exekutív (Q2)
Vytvoriť min. 100 PSV a min.
2000 GSV
*V prípade, že Distribútor získa
1000 GSV (Skupinová bodová hodnota),
mal by navštíviť systém Navigátor V&G,
kde môže predložiť svoj úmysel stať
sa LOI-om. Nevyžaduje sa žiadna
ďalšia administratíva. Ak distribútor
už niekedy v minulosti predložil List
o úmysle (LOI) a želá si opätovne začať
kvalifikáciu na Exekutíva, distribútor
musí spoločnosti predložiť nový
formulár LOI.
Dobre si všimnite! Prezrite si tabuľku
na náprotivnej strane, aby ste zistili,
kto počíta koho, pretože distribútori,
LOI-ovia a kvalifikujúci sa Exekutívi
si nezapočítavajú bodovú hodnotu
od distribútora na spodnej línii, ktorý
sa nachádza v kvalifikačných mesiacoch
na titul Exekutív.
ZISKOVÝ POTENCIÁL
Počas kvalifikácie na Exekutíva môžete:
• Stanoviť ziskovú prirážku v prípade nákupu uskutočneného vašimi zákazníkmi.
• Získavať až 30% províziu z maloobchodného predaja.
• Obdržať 5% L1 bonus na základe mesačnej CSV všetkých osobne sponzorovaných distribútorov
a prednostných zákazníkov.
• Získať platbu za rýchly štart (Platby z produktových balíčkov na rýchly štart).
*CSV sa rovná veľkoobchodnej cene produktov alebo služieb, mínus akékoľvek zľavy (ktoré môžu obsahovať dane, poplatky
za rýchly štart, ADR alebo internetové zľavy).
4
Kto počíta koho
Nasledujúca tabuľka vysvetľuje, koho si vo vašej spodnej línii môžete rátať k vašej požiadavke
na GSV, kým budete pokračovať v kvalifikácii a na dodatočné prémie.
T I T UL NA SP O D NE J LÍNII
VÁ Š T I T UL
Distribútor
LOI
(1. mesiac)
Q1
(2. mesiac)
Q2
(3. mesiac)
Exekutív
Exekutív
v podmienke
Distribútor
*
*
*
*
*
*
LOI (1. mesiac)
*
*
*
*
*
*
Q1 (2. mesiac)
*
*
Q2 (3. mesiac)
*
*
Exekutív
Exekutív v
podmienke
ZISKOVÝ POTENCIÁL
Keď ste sa už úspešne kvalifikovali na Exekutíva,
môžete získať:
• To isté, ako aj počas kvalifikácie na Exekutíva
PLUS
• Mesačný bonus Exekutíva (EB) do vašej celkovej CSV*
kruhovej skupiny.
• Príležitosť zúčastniť sa Duplikačného bonusu
pre Exekutívov v regióne EMEA (podrobnosti nájdete
v samostatnom letáku, ktorý je súčasťou Business portfólia).
*CSV sa rovná veľkoobchodnej cene produktov alebo služieb, mínus akékoľvek zľavy (ktoré môžu obsahovať dane, poplatky
za rýchly štart, ADR alebo internetové zľavy).
B O N US E XEK U T Í VA
VAŠA GSV =
VÁŠ ZÁROBOK =
2000 – 2999
9%
3000 – 4999
10%
5000 – 9999
11%
10000 – 14999
12%
15000 – 24999
13%
25000 – 49999
14%
50000+
15%
5
3. KROK – REVOLUČNÝ ZVÄČŠOVATEĽ MAJETKU SPOLOČNOSTI
NU SKIN ENTERPRISES
ZABEZPEČUJE VÁM V YPLATENIE MAXIMÁLNEHO MNOŽST VA PEŇAzÍ
Keď dosiahnete úroveň Exekutíva, budete mať osoh z revolučného NSE Zväčšovateľa majetku.
Inovačný Zväčšovateľ majetku predstavuje dve alternatívne metódy platby a automaticky vás
vypláca prostredníctvom kalkulácií, ktoré vám zarobia čo najviac peňazí každý mesiac.
Keď si váš distribútor zo spodnej línie vytvorí svoju vlastnú organizáciu a úspešne ukončí kvalifikáciu
na Exekutíva, bude považovaný za odlúčeného Exekutíva. Ak neexistujú žiadni iní Exekutívi medzi
vami a týmito odlúčenými Exekutívmi, bez ohľadu na počet distribútorských úrovní medzi vami,
sú považovaní za vašu prvú generáciu odlúčených Exekutívov (predná línia alebo Exekutívi G1).
Zväčšovateľ bodovej hodnoty
Získajte Mimoriadny bonus Exekutíva (EEB)
a Dvojitý bonus 1. generácie (DBLG1).
MIMORIADNY BONUS EXEKUTÍVA (EEB)
VAŠE MINIMÁLNE GSV
Bonus
3000
5% provízia z CSV v rámci vašej
kruhovej skupiny
+
Dvojitý bonus 1. G (DBLG1)
VAŠE MINIMÁLNE GSV
Bonus
3000
10% provízia z vašej CSV 1. G
Aby ste vedeli používať kalkuláciu Zväčšovateľa bodovej hodnoty, musíte mať minimálne
3000 GSV. Ak sa vaša bodová hodnota nachádza medzi 2000 a 2999, získate 2,5% bonus
z odlúčenia, avšak nedostanete Mimoriadny bonus Exekutíva ani Dvojitý bonus 1. G.
6
Hĺbkový zväčšovateľ
Získajte bonus za odlúčeného Exekutíva.
Získajte až do 5% provízie z CSV vašich skupín odlúčených Exekutívov až do hĺbky
šiestich generácií (1.G – 6.G) vo vašej organizácii.
UZNÁVANÉ TITULY
Gold
Ruby
Lapis
Emerald
Diamond
Blue Diamond
Počet odlúčených Exekutívov prvej generácie
1
G1
2
5%
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12
5%
G2
5%
5%
G3
5%
G4
5%
G5
G6
HĹBKOVÝ ZVÄČŠOVATEĽ
5% za G1
€450
€900
5% za G2
€225
€1012,50
Celkovo
€675
5% za EBB
€112,50
10% za DBLG1
Celkovo
EXEKUTÍV
3000 GSV
2250 CSV
GOLD
EXEKUTÍV
3000 GSV
2250 CSV
GOLD
EXEKUTÍV
3000 GSV
2250 CSV
EXEKUTÍV
3000 GSV
2250 CSV
EXEKUTÍV
3000 GSV
2250 CSV
EXEKUTÍV
3000 GSV
2250 CSV
G2
Celkový počet CSV: 4500
ZVÄČŠOVATEĽ BODOVEJ
HODNOTY
ALEBO
V nižšie uvedených príkladoch získate vaše maloobchodné zisky,
platby za rýchly štart (Platba za predaj balíčkov na rýchly štart),
L1 bonus Exekutíva v oboch prípadoch, plus príslušné vyplatenie VY, 100 PSV, 3000 GSV,
2250 CSV, RUBY EXEKUTÍV
buď bodovej hodnoty alebo Hĺbkového zväčšovateľa.
G1
Celkový počet CSV: 9000
Príklad na vyplatenie bonusu
so Zväčšovateľom majetku
7
POŽIADAVKY NA UDRŽANIE TITULU EXEKUTÍV
Exekutív musí spĺňať mesačné požiadavky na udržanie titulu Exekutíva s minimálne 100 PSV
a minimálne 2000 GSV, aby si udržal pozíciu Exekutíva a získal bonusy Exekutíva.
Ak sa prvýkrát stane, že vaša GSV spadne pod 2000 GSV, poskytneme vám možnosť tolerančného
mesiaca. Počas tolerančného mesiaca dostane Exekutív L1 bonus, ak má 100 PSV, platby za rýchly štart
(Platba za predaj balíčkov na rýchly štart) a maloobchodné zisky, ale nedostane bonusy Exekutíva.
Každý Exekutív je oprávnený využiť tolerančný mesiac raz za jedno 12-mesačné obdobie. Napríklad,
ak Exekutív využije možnosť tolerančného mesiaca v máji, ďalší možný čas, kedy môže túto možnosť
opäť využiť, je o rok v máji.
Exekutívi, ktorí nesplnia požiadavky na udržanie titulu Exekutív, a ktorí už využili možnosť
tolerančného mesiaca, budú označení ako Exekutívi v podmienke. Exekutívi v podmienke
sú považovaní za Exekutívov z genealogických dôvodov: počítajú sa ako odlúčení Exekutívi pre
svojich distribútorov distribútora z hornej línie, GSV sa nezahŕňa do ich GSV hornej línie a ich odlúčení
Exekutívi sa nezrolujú na hornú líniu Exekutíva.
Status Exekutíva v podmienke je dostupný raz na distribútorstvo. Exekutív v podmienke si udrží
všetkých svojich odlúčených Exekutívov a okrem toho sa bude počítať ako odlúčený Exekutív
pre svoju hornú líniu. GSV Exekutíva v podmienke nie je obsiahnutá v GSV jeho hornej línie. Na účet
Exekutíva v podmienke môže byť vyplatený 5% L1 bonus až do troch (3) následných mesiacov,
ako aj platby za rýchly štart a maloobchodné zisky, ale nie bonusy Exekutíva. Ak kedykoľvek počas
týchto troch mesiacov splní Exekutív v podmienke podmienky na udržanie titulu Exekutíva, bude
okamžite povýšený a platený ako Exekutív v tom istom mesiaci.
Ak je Exekutív v podmienke povýšený na Exekutíva a spadne opäť na status Exekutíva, kedy musí
splniť požiadavky na udržanie a využil už možnosť tolerančného mesiaca, bude degradovaný
na distribútora („Degradovaný Exekutív alebo DEXEC”).
Tí, ktorí spadnú z pozície Exekutíva na distribútora, a potom sa opätovne kvalifikujú na Exekutíva,
musia čakať minimálne 12 mesiacov po ukončení aktuálneho cyklu Exekutíva v podmienke,
ak ho chcú ešte raz využiť. Ak Exekutív, ktorý spadol zo svojej pozície, využije možnosť programu
na návrat na pozíciu Exekutíva (pre viac informácií si prezrite Program na návrat na pozíciu Exekutíva),
aby si udržal svoje predošlé Exekutívstvo, nebude môcť opätovne využiť status Exekutíva
v podmienke. Možnosť návratu na pozíciu Exekutíva je automatická.
Program na návrat na pozíciu Exekutíva: Exekutív bude požiadaný, aby znova splnil celý proces
na kvalifikáciu na Exekutíva, aby opätovne nadobudol status Exekutíva. Ak degradovaný Exekutív
opätovne nadobudne svoj titul Exekutíva do šiestich mesiacov, odkedy bol degradovaný, získa späť
svojich odlúčených Exekutívov. Návrat na pozíciu Exekutíva sa povoľuje jedine raz na Exekutívstvo.
8
Blue Diamond Business Builder (BD BB)
Pozícia Blue Diamond Business Builder (BD BB) bude vytvorená pre Blue Diamond Exekutívov,
keď dosiahnu a následne na to si udržia status Blue Diamond (min. 12 Exekutívov na prednej
línii (G1) počas dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov.
Zaujímavá pozícia Business Builder (BB) je umiestnená na vašu prvú úroveň a umožňuje vám
získať dodatočné provízie za predajnú bodovú hodnotu novovytvorených skupín odlúčených
Exekutívov. (BB sa nebude počítať ako prvá generácia odlúčených Exekutívov z dôvodu udržania
vášho odznakového titulu.) BB účet nemôže akumulovať PSV pre udržiavanie ani CSV pre L1
alebo iné bonusy s výnimkou bonusu z odlúčenia. Celková bodová hodnota BB účtu bude
zrolovaná na rodičovský účet (váš účet Blue Diamond Exekutíva).
Keď sa pod tento BB účet prihlási nové distribútorstvo a vyškolíte ich, aby sa stali odlúčenými
Exekutívmi, zarobíte až do 5% na dodatočnom bonuse z odlúčenia z vašich nových generácií
Exekutívov.
Váš BB účet si udržíte dovtedy, dokedy budete spĺňať požiadavky na udržanie titulu Blue
Diamond Exekutív. Ak tieto požiadavky nesplníte, pozícia BB vám bude stiahnutá a všetci
odlúčení Exekutívi pod BB pozíciu sa presunú do G1 z províznych dôvodov.
GSV vytvorená distribútormi sponzorovanými pod vaším BB účtom bude skombinovaná s GSV
z vášho rodičovského účtu Blue Diamond za účelom splnenia požiadaviek na udržanie titulu
Exekutíva. Skupinová CSV môže byť tiež kombinovaná medzi BB účtom a vaším rodičovským
Blue Diamond účtom v záujme určenia bonusu Exekutíva. Kontaktujte vášho account manažéra, aby ste získali viac informácií v záujme spravovania vášho
BB účtu v prípade, že sa stanete Blue Diamond Exekutívom.
9
SLOVNÍK
ADR: Prémiový donáškový program: Zvoľte si mesačnú ADR iniciatívy objednávku
produktov spoločnosti NSE alebo mesačnú donáciu prostredníctvom iniciatívy Nourish
the Children® a získajte odmeňujúce prínosy za vašu lojalitu.
Aktívna požiadavka: Aby ste sa kvalifikovali na akýkoľvek bonus obsiahnutý
v Kompenzačnom pláne predaja, musíte získať 100 PSV a uskutočniť päť maloobchodných
predajov každý mesiac.
BEB: Bonus za odlúčeného Exekutíva je bonusom, ktorý ponúka až do 5% zárobku
z hodnoty predajného objemu (CSV) každej generačnej úrovne na základe celkového
počtu odlúčených Exekutívov 1.G (prezrite si tabuľku v 3. kroku). Aby ste získali 5% bonus
za odlúčeného Exekutíva, Exekutív musí mať minimálne 3000 GSV. Ak GSV spadne
na úroveň medzi 2000 a 2999, potom bude bonus za odlúčeného Exekutíva vyplatený
v hodnote 2,5% z CSV z 1. - 6. G odlúčeného Exekutíva za ten konkrétny mesiac.
Bonus L1: 5% bonus, ktorý je vyplatený na základe CSV všetkých osobne sponzorovaných
účtov. Bonus L1 je vyplatený jedine distribútorom, ktorí spĺňajú aktívne požiadavky.
DBLG1: Dvojitý bonus 1. G je bonus, ktorý ponúka 10% zárobok z celkovej CSV
Exekutívov 1. G. Aby Exekutív získal 10% dvojitý bonus, musí mať minimálne 3000 GSV.
Tento bonus je vyplatený jedine v súlade s kalkuláciou Zväčšovateľa bodovej hodnoty,
ak tá prispieva k vyššiemu vyplateniu dvoch alternatív.
DEXEC: Degradovaný Exekutív je Exekutív, ktorý nesplnil požiadavky na udržanie
titulu Exekutíva a je v procese degradácie na distribútora. Toto sa zvyčajne deje vtedy,
keď bol status Exekutíva v podmienke už raz použitý v rámci Exekutívstva.
EB: Bonus Exekutíva je bonus získaný mesačne z vašej celkovej GSV.Bonusy Exekutíva
sa pohybujú v rozsahu od 9% - 20% v závislosti od celkovej GSV. Percentá sú vyplatené
z celkovej CSV vašej kruhovej skupiny.
EEB: Mimoriadny bonus Exekutíva je bonus, ktorý poskytuje dodatočných 5% zárobku
z CSV vašej kruhovej skupiny Exekutív musí mať najmenej 3000 GSV (prezrite si tabuľku
v 3. kroku), aby získal 5% mimoriadny bonus Exekutíva. Tento bonus je vyplatený jedine
v súlade s kalkuláciou Zväčšovateľa bodovej hodnoty, ak tá prispieva k vyššiemu vyplateniu
dvoch alternatív.
GSV: Skupinová bodová hodnota predstavuje celkovú PSV vo vašej kruhovej skupine,
vrátane vašej osobnej PSV za daný mesiac.
10
G1: 1. generácia označuje vašu prvú generáciu odlúčených Exekutívov.
Kruhová skupina: Pre tých, ktorí nie sú Exekutívmi, kruhová skupina pozostáva zo všetkých
maloobchodných zákazníkov, prednostných zákazníkov a distribútorov. Pre Exekutívov
zahŕňa všetkých maloobchodných zákazníkov, prednostných zákazníkov, distribútorov
a kvalifikujúcich sa Exekutívov.
LOI: List o úmysle je listom, ktorý svedčí o zámere Distribútora stať sa Exekutívom.
Distribútor by mal navštíviť systém Navigator V&G, kde môže predložiť svoj
úmysel zúčastniť sa kvalifikácie na Exekutíva po splnení požiadaviek na 1. mesiac
(známe ako mesiac LOI). List o úmysle je listom, ktorý svedčí o zámere Distribútora
stať sa Exekutívom. Distribútor by mal navštíviť systém Navigator V&G, kde
môže predložiť svoj úmysel zúčastniť sa kvalifikácie na Exekutíva po splnení
požiadaviek na 1. mesiac (známe ako mesiac LOI). Počas prvého mesiaca kvalifikácie
na Exekutíva je distribútor označovaný ako LOI. LOI neznamená to isté ako
kvalifikujúci sa Exekutív (Q1, Q2), aj keď obidvaja sa nachádzajú v kvalifikácii na to,
aby sa stali Exekutívom. Ak distribútor bol už v minulosti kvalifikujúcim sa Exekutívom
a želá si opätovne vstúpiť do kvalifikácie na Exekutíva, musí spoločnosti predložiť
formulár LOI.
L1: 1. úroveň zahŕňa všetky účty, ktoré sú súčasne sponzorované distribútorom bez ohľadu
na titul.
Maloobchodný zákazník: Maloobchodný zákazník nie je distribútor. Maloobchodný
zákazník si kupuje produkty za maloobchodnú cenu od distribútora alebo spoločnosti.
Bodová hodnota z produktov nakúpených prostredníctvom spoločnosti maloobchodnými
zákazníkmi pripísaná na účet distribútora sa počíta k PSV sponzora.
Návrat na pozíciu Exekutíva: Proces, ktorým spadnutý Exekutív opätovne ukončí
kvalifikačný proces a znova nadobudne status Exekutíva. Ak účet, ktorý už raz dosiahol
status Exekutíva prejde procesom kvalifikácie a dostane sa na úroveň Exekutíva
do 6 mesiacov, odkedy spadol na úroveň distribútora, opätovne získa svoju predošlú
odlúčenú organizáciu. Počas obdobia, kedy bude účet v kvalifikácii, ako často si to budú
distribútori želať, je možnosť na opätovné získanie odlúčenej generácie dostupná jedine
počas prvých šiestich mesiacov, odkedy spadol na úroveň distribútora.
Odlúčený Exekutív: Distribútor, ktorý ukončil kvalifikáciu na Exekutíva a odlúčil
sa zo svojej hornej línie, čo znamená, že predajná bodová hodnota nového Exekutíva
a jeho kruhovej skupiny sa nebude už viac počítať k CSV (Hodnota predajného objemu)
11
hornej línie, z ktorej sa odlúčil. Keď sa to stane, Exekutív z hornej línie sa môže kvalifikovať
na to, aby dostal bonus z odlúčenia z GSV jeho nového odlúčeného Exekutíva. Dátum
kvalifikácie Exekutíva hornej línie musí pripadať najneskôr na dátum zrolovania odlúčeného
Exekutíva, aby tak mohol znova získať odlúčeného Exekutíva.
PEXEC: Exekutív v podmienke je Exekutív, ktorý nesplnil požiadavky na udržanie titulu
Exekutíva a využil už svoj tolerančný mesiac. PEXEC si udrží všetkých svojich vlastných
odlúčených Exekutívov, aby sa počítal ako odlúčený Exekutív pre jeho hornú líniu.
GSV PEXEC nie je zahrnutá v GSV ich hornej línie. Účet môže byť PEXEC až tri následné
mesiace. Ak PEXEC splní požiadavky na udržanie titulu Exekutíva, bude okamžite
povýšený na Exekutíva v tom istom mesiaci, v ktorom splní požiadavky na udržanie.
Platby za rýchly štart: Platby za rýchly štart môžete získať predajom spoločnosťou
schválenými produktovými balíčkami na rýchly štart pre novosponzorovaných zákazníkov
a distribútorov.
Prednostný zákazník: Prednostný zákazník nie je distribútorom, ale je oprávnený
na nákup produktov od spoločnosti za zľavnenú cenu.
Provízia: Suma, ktorá vám bude vyplatená v závislosti od vášho predaja produktov.
PSV: Osobná bodová hodnota je mesačná bodová hodnota produktov a služieb,
ktoré si zakúpite od spoločnosti primárne pre maloobchodný predaj alebo osobnú
spotrebu. PSV zahŕňa body nákupov, ktoré boli uskutočnené priamo od spoločnosti
vašimi osobnými maloobchodnými zákazníkmi.
QEXEC: Kvalifikujúci sa Exekutív (Q1, Q2) je distribútor, ktorý úspešne splnil svoj prvý
mesiac kvalifikácie na Exekutíva (nazývaný ako LOI mesiac) a teraz je na ceste kvalifikovať
sa na distribútora Exekutív pre NSE (pre bližšie informácie o mesačných požiadavkách
si prezrite tabuľku v 2. kroku).
RPF: Maloobchodný poplatok za spracovanie je 15% z hrubého maloobchodného
zisku, čo je zadržané spoločnosťou ako poplatok za zadanie všetkých maloobchodných
objednávok priamo cez spoločnosť.
Sponzor: Distribútor, ktorý osobne zaregistruje iného distribútora alebo prednostného
zákazníka a prihlási ho na svoju 1. úroveň (L1).
Tolerančný mesiac: Ak Exekutív nesplní požiadavky na udržanie titulu Exekutíva, môže
využiť tolerančný mesiac a udržať si svoj status Exekutíva. Každý Exekutív je oprávnený
na využitie jedného tolerančného mesiaca raz za 12 mesačné súvislé kalendárne obdobie.
Napríklad, ak Exekutív využije možnosť tolerančného mesiaca v máji, ďalší možný čas,
12
kedy môže využiť tento titul opätovne, je o rok v máji. Bonusy Exekutíva nebudú vyplácané
počas tolerančného mesiaca. Exekutív môže získať L1 bonus počas tolerančného mesiaca,
ak splní minimálne aktívne požiadavky.
Zrolovaná GSV: Keď odlúčený Exekutív na prvej úrovni (G1) spadne na distribútora,
GSV tohto spadnutého odlúčeného Exekutíva sa zroluje na GSV jeho hornej línie. Podiel
jednej GSV, ktorá pochádza od spadnutého odlúčeného Exekutíva, sa nazýva „zrolovaná
GSV“. Toto sa vzťahuje iba na horné línie, ktoré majú odlúčených Exekutívov na trhoch,
ktoré sa nezúčastňujú programu PEXEC. GSV DEXEC sa nezroluje do nasledujúceho
mesiaca, keď jeho titul bude distribútor.
Zrolovaný odlúčený Exekutív: Odlúčený Exekutív vo vašej generácii G1-G6,
ktorý je zrolovaný k ďalšiemu vyhovujúcemu Exekutívovi v hornej línii v prípade, že si jeho
horná línia neudrží status Exekutíva. Dátum kvalifikácie Exekutíva hornej línie musí
pripadnúť na dátum zrolovania odlúčeného Exekutíva, aby mohol znovu získať tohto
odlúčeného Exekutíva.
Zväčšovateľ majetku: Bonus kalkulujúca zložka Kompenzačného plánu predaja,
ktorá vám automaticky vyplatí najvyššiu z dvoch alternatívnych bonusových kalkulácií:
Zväčšovateľ bodovej hodnoty (vrátane mimoriadneho bonusu Exekutíva + dvojitý bonus
G1) ALEBO Hĺbkový zväčšovateľ (vrátane bonusu za odlúčeného Exekutíva).
Poznámky:
• Aby ste sa mohli kvalifikovať na všetky bonusy, musíte uskutočňovať maloobchodný
predaj minimálne piatim jednotlivcom mesačne. Musíte si uchovávať všetky doklady
o maloobchodnom predaji za obdobie minimálne štyroch rokov.
• Dodržiavanie požiadaviek na maloobchodný predaj je spoločnosťou náhodne
monitorované.
• Každý produkt, ktorý je zakúpený prostredníctvom ADR objednávky osobou,
ktorá nie je distribútorom alebo zákazníkom, sa automaticky počíta k mesačnému
základu na požiadavky na maloobchodný predaj.
• Bonusy sa nikdy nevyplácajú za nábor nových distribútorov. Bonusy môžete získať jedine
prostredníctvom predaja produktov.
• Všetky bonusy sú vypočítané mesačne a vyplatené okolo 25. dňa nasledujúceho
mesiaca.
www.nuskin.com
SK_Q2_2014_LM_CM
© 2014 NSE Products, Inc.
Download

BROŽÚRA KOMPENZAČNÉHO PLÁNU PREDAJA