Celkový sortiment
Ve¾ký znaèkový program pre kvalitné strechy.
CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST
02I 03
Partnerstvo založené na kvalite
Nápadmi vytvára budúcnos.
Ve¾kolepé partnerstvá a vynikajúce výrobky vytvárajú našu znaèku už viac ako
jedno storoèie – preto sú nevyhnutnou súèasou našej firemnej stratégie. Širokým spektrom
nápadov, spojeným s prvotriednou kvalitou a bezchybnými službami, prispievame k úspechu
našich partnerov. Preto aj v budúcnosti oèakávajte od nášho silného združenia tú najlepšiu
spoluprácu.
Èi jedineèné spektrum farieb, kreativita alebo koncept sanácií – spoloènos CREATON zostáva
v pohybe dôsledne a dynamicky. Preto nie sme s našimi príkladnými hlinenými strešnými
škridlami len na pulze doby ale i skoro vždy o ten dôležitý krok vpredu. Naši partneri budú
nadšení fascinujúcou rôznorodosou a kvalitou „udávajúcou tón“, ktoré Vám prezentujeme
v našom celkovom sortimente.
Sme pevne presvedèení, že spoloènos je silná vtedy, keï sa zakladá na hodnotách, ktoré
spájajú – využime tento základ, aby sme i naïalej vytvárali zastrešenia, ktoré sú ovplyvnené
premyslenými nápadmi a zuš¾achtené celkom mimoriadnym nárokom.
„MANUFAKTUR“
„PROFIL“
drážková
škridla
„NOBLESSE“
„FINESSE“
„SAKRAL“
„SRDCOVKA“
„ELEGANZ“
Závod I
„KERATO“
Terrasová
dlažba
„ESTRICHZIEGEL“
Závod II
„AMBIENTE“
Závod I
Závod II
Závod III
„MAXIMA“
„AUREUS“
„GRATUS“
Závod I
„HARMONIE
NEU“
„AMBIENTE“
rovný tvar
„PROFIL
ROFIL“
Strangfalz ziegel
„KLASSIK“
okrúhly
tvar
„RAPIDO“
Závod II
Závod III
„RATIO“
„PIATTA “
„OPTIMA“
„PROFIL“
18/38/1,2
KERA-BIBER
„PROFIL“
15,5/38/1,2
KERA-BIBER
„KLASSIK“
KERA-BIBER
„PREMION“
Závod I
„PROFIL“
„HARMONICA“
Závod II
„BALANCE“
Flachdach ziegel
„SINFONIE“
„DOMINO“
„FUTURA“
Závod II
„VIVA NEU“
Závod I
„TONALITY“
„ANTICO“
„ROMANO“
„RUSTICO “
Falzziegel
„MZ3“
„MANUFAKTUR“
„ESTRICHZIEGEL“
„NUANCE“
„ANTIK“
„AMBIENTE“
„PROFIL“
„KLASSIK“
„MAGNUM“
Závod II
„HARMONIE
KLASSIK“
Závod I
„KLASSIK“
Výrobné závody
Závody na výrobu škridiel
Autenried/Bavorsko
Dorfen/Bavorsko
Großengottern/Durínsko
Guttau/Sasko
Höngeda/Durínsko
Lenti/Maïarsko
Malsch/Bádensko-Württembersko
Weroth/Porýnie-Falcko
Wertingen/Bavorsko
Wertingen-Roggden/Bavorsko
04I 05
Prémiová kvalita pre strechu
Prirodzené, stálofarebné a s trvácnou hodnotou.
Strecha s mnohými plusovými bodmi:
Ak ide o prvotriednu kvalitu, tak by ste mali
dôverova najstaršej, najprirodzenejšej
a tým pádom najlepšej surovine sveta: hline.
r
fa
eb n
á s t ál o
hmota je nerastným bohatstvom, ktoré
s
sa využíva už tisícroèia. Najmodernejšou
technikou a vïaka jedineèným vedomostiam
10 0
%
Táto 100 % prirodzená a cenná minerálna
ju spracovávame na špièkové výrobky, ktoré
Vám ponúkajú prvotriedne výhody:
V protiklade k betónu surovina hlina
podstatne lepšie prijíma vlhkos, tak
od¾ahèuje spodnú konštrukciu a súèasne
má trvácnu hodnotu.
Spracovávajú sa výhradne tie najlepšie
suroviny Európy.
Škridly sa vyrábajú pomocou viac
ako 125 roèného know-how, inovatívnej
technológie a výhradne s prírodnými
prvkami.
Na trvalú kvalitu a krásu Vám dávame
naše slovo.
CREATON udáva tón v celej Európe
– s kreatívnou estetikou a ekonomickými
viny
g ar an t u j ú
k va
lit
u
a
Vzduch
è
to
Do
on
é
al
ro
su
is
tu
Zo štyroch základných látok
vytvára CREATON „dokonalos
pre strechu“. Toto sú jediné
súèasti uš¾achtilých
pálených strešných
škridiel.
k
výrobnými procesmi.
Zem
Voda
Be
z
Oheò
ko
nt a
k tný
p r o ces v y
ov
p a¾
an
ia
Hneï od zaèiatku kladieme mimoriadny dôraz
na kvalitu suroviny. To sa zaèína už výberom
a ažbou v náleziskách hliny.
Rozmanitos strechy
Kto cez inovácie urèuje hranice, ten musí by aj bezhraniène dobrý.
Zažite na nasledujúcich stranách
náš sortiment, ktorý vás nadchne
jedineènou mnohorakosou farieb a foriem.
Preh¾ad produktov
06I07 I08I09
Hladká strešná škridla
„MAGNUM“
medenoèervená
engoba
prírodná
èervená
„HARMONIE KLASSIK“/„HARMONIE NEU“
2
Spotreba: od 8,4 ks/m
bridlicová
engoba
èierna
engoba
prírodná
èervená
prírodná
èervená
žíhaná
toskánska
engoba *
zemitá
engoba *
Spo
èervená
engoba
m
è
e
èierna
glazúra
m
g
èierna
glazúra
krištá¾ovo
hnedá
glazúra
k
s
g
hnedá
glazúra
èierna
glazúra
t
g
„NUANCE“
„FUTURA“
prírodná
èervená
2
Spotreba: od 10,8 ks/m
prírodná
èervená
žíhaná
medenoèervená
engoba
vínová
engoba
tmavohnedá
engoba
sivá
engoba
bridlicová
engoba
èierna
matná eng.
èervená
glazúra
Nové!
antická
žíhaná
glazúra
„NUANCE“
„PREMION“
prírodná
èervená
Spotreba: od 11,9 ks/m
medenoèervená
engoba
hnedá
engoba
2
hnedá matná
zelená matná
engoba
mangánová
matná
bridlicová
engoba
èierna
matná eng.
Nové!
prírodná
èervená
Spotreba: od 12,7 ks/m
èervená
engoba
vínovoèervená glazúra
hnedá
glazúra
Nové!
„FINESSE“
2
hnedá
engoba
medenoèervená
engoba
hnedá
glazúra
„FINESSE“
„NUANCE“
„VIVA NEU“
vínovoèervená
glazúra
sivá
engoba
tmavohnedá
engoba
bridlicová
engoba
antracitová
engoba
èervená
glazúra
vínovoèervená
glazúra
„NUANCE“
„FINESSE“
Reformná škridla
„OPTIMA“
prírodná
èervená
Spotreba: od 11,9 ks/m
medenoèervená
engoba
vínová
engoba
2
staroèervenohnedá
engoba
tmavohnedá
engoba
„NUANCE“
sivá
engoba
bridlicová
engoba
antracitová
engoba
èervená
glazúra
vínovoèervená
glazúra
hnedá
glazúra
„FINESSE“
bridlicová
glazúra
èierna
glazúra
potreba: od 14,8/14,4 * ks/m
2
tmavohnedá
engoba
vínovoèervená
engoba *
medenoèervená
engoba
* Iba pre „HARMONIE NEU“.
sivá
engoba
bridlicová
engoba *
hnedá
glazúra *
bridlicová
glazúra *
Nové!
èierna
glazúra *
Nové!
„NUANCE“
Nové!
„FINESSE“
„HARMONICA“
modrá
glazúra
zelená
glazúra
tmavomodrá
glazúra
hnedá
glazúra
tmavozelená
glazúra
èierna
glazúra
medenoèervená
žíhaná
medenoèervená
engoba
„NOBLESSE“
krištá¾ovo
bridlicová
glazúra
krištá¾ovo
èierna
glazúra
prírodná
èervená
èervená
engoba
Neu!
toskánska
engoba
prírodná
èervená
žíhaná
„NOBLESSE“
krištá¾ovo
bridlicová
glazúra
prírodná
èervená
Spotreba: od 13,6 ks/m
medenoèervená
engoba
medenoèervená
engoba
èierna
glazúra
hnedá
glazúra
„FINESSE“
Spotreba: od 8,4 ks/m
medenoèervená
engoba
„NOBLESSE“
2
staroèervenohnedá
engoba
bridlicová
engoba
èierna
engoba
2
tmavohnedá/
starosivá
engoba
staroèervenohnedá
engoba
„NOBLESSE“
„GRATUS“
hnedá
glazúra
„NUANCE“
„MZ3“
tmavomodrá
glazúra
vínovoèervená
engoba
„NUANCE“
„BALANCE“ Hladká strešná škridla
krištá¾ovo
sivá
glazúra
2
Spotreba: od 11,9 ks/m
„NUANCE“
Spotreba: od 11,9 ks/m
tmavohnedá/
starosivá
engoba
sivá
engoba
„NUANCE“
2
bridlicová
engoba
Opä úplne
v programe!
èierna
matná
engoba
hnedá
glazúra
vínovoèervená
glazúra
„FINESSE“
„ELEGANZ“
èierna
glazúra
„FINESSE“
krištá¾ovo
bridlicová
glazúra
„NOBLESSE“
prírodná
èervená
Spotreba: od 14,0 ks/m
prírodná
èervená
žíhaná
medenoèervená
engoba
„NUANCE“
2
tmavohnedá/
starosivá
engoba
Hladká škridla
„PIATTA“
Spotreba: od 11,8 ks/m
2
Cena Nemeckej
spolkovej republiky
za design v roku
2002
bridlicová
glazúra
prírodná
èervená
„FINESSE“
„DOMINO“
prírodná
èervená
Spotreba: od 12,4 ks/m
prírodná
èervená
žíhaná
2
vínová
engoba
medenoèervená
engoba
sivá
engoba
bridlicová
engoba
Nové!
èierna
matná eng.
èierna
matná eng.
Nové!
„NUANCE“
„FINESSE“
Falcovaná škridla/Dvojitá falcovaná škridla
„RAPIDO“
prírodná
èervená
Spotreba: od 8,1 ks/m
èervená
engoba
Nové!
prírodná
èervená
žíhaná
„RUSTICO“ Falzziegel
2
toskánska
engoba
medenoèervená
engoba
staroèervenohnedá
engoba
èierna
engoba
prírodná
èervená
prírodná
èervená
žíhaná
toskánska
engoba
„NUANCE“
„RATIO“
prírodná
èervená
Bedarf: ab 11,7 Kusov/m
medenoèervená
engoba
vínová
engoba
Spotreba: od 14,5 ks/m
medenoèervená
engoba
tmavohnedá/
starosivá
engoba
„NUANCE“
2
tmavohnedá
engoba
„NUANCE“
antracitová
engoba
èervená
glazúra
antická
žíhaná
glazúra
vínová
glazúra
staroèervená
glazúra
Nové!
„FINESSE“
hnedá
glazúra
bridlicová
glazúra
èierna
glazúra
tmavoze lená
glazúra
2
hnedá
glazúra
„NOBLESSE“
Falcovaná škridla s vydutou drážkou
„AUREUS“
Spotreba: od 9,9 ks/m
medenoèervená
engoba
prírodná
èervená
2
tmavohnedá
engoba
antracitová
engoba
vínová
glazúra
hnedá
glazúra
„NUANCE“
„SINFONIE“
tmavohnedá
glazúra
„FINESSE“
Spotreba: od 10,9 ks/m
medenoèervená
engoba
prírodná
èervená
èierna
glazúra
bridlicová
engoba
krištá¾ovo
bridlicová
glazúra
èierna
glazúra
„NOBLESSE“
2
èierna matná
engoba
èervená
glazúra
vínová
glazúra
hnedá
glazúra
èierna
glazúra
èierna
glazúra
Nové!
„NUANCE“
„FINESSE“
„NOBLESSE“
Ve¾koplošná posuvná škridla
„MAXIMA“
prírodná
èervená
Spotreba: od 9,5 ks/m
èervená
engoba
medenoèervená
engoba
2
tmavohnedá
engoba
bridlicová
engoba
antracitová
engoba
èervená
glazúra
vínová
glazúra
hnedá
glazúra
„NUANCE“
Sivá
glazúra
èierna
glazúra
tmavomo drá
glazúra
„FINESSE“
krištá¾ovo
bridlicová
glazúra
„NOBLESSE“
Špeciálne tvary
„ROMANO“
prírodná
èervená
Spotreba: od 14,3 ks/m
prírodná
èervená
žíhaná
toskánska
engoba
„NUANCE“
2
„ANTICO“
prírodná
èervená
Spotreba: od 13,9 ks/m
2
„HERZZIEGEL“
prírodná
èervená
Spotreba: od 14,0 ks/m
medenoèervená
engoba
„NUANCE“
2
Preh¾ad výrobkov bobroviek
10I 11 I12
„KLASSIK“ okrúhly tvar
Okrúhly tvar 18/38/1,4-1,6
prírodná
èervená
žíhaná
engoba
strakatá
engoba
èervená
engoba
medenoèervená
engoba
vínovoèervená
engoba
Nové!
staroèervená
/hnedá
engoba
tmavá
engoba
starosivá
engoba
„NUANCE“
20/40/1,4
Okrúhly tvar 18/38/1,4-1,6
èervená
glazúra
tmavomodrá
glazúra
vínovoèervená
glazúra
zelená
glazúra
hnedá
glazúra
èierna
glazúra
prírodná
èervená
„FINESSE“
„KERA-BIBER“ 18/38/1,2
prírodná
èervená
mangánová
matná
modrá
strakatá
žíhaná
èervená
strakatá
žíhaná
antracitová
engoba
„NUANCE“
„AMBIENTE“ špeciálne tvary rezu
20/40/1,4
Špeciálne tvary rezu 18/38/1,4
Segmentschnitt
prírodná
èervená
staroèervená
/hnedá
engoba
medenoèervená
engoba
Geradschnitt
tmavá
engoba
prírodná
èervená
medenoèervená
engoba
„NUANCE“
staroèervená
/hnedá
engoba
tmavá
engoba
s ostrými
hranami prírodná èervená
„NUANCE“
Špeciálne tvary rezu
Šesuholníkový tvar
prírodná
èervená
hnedá
engoba
Kirchenmäuschen
“Kostolné myšky”
tmavá
engoba
„NUANCE“
prírodná
èervená
strakatá
engoba
„NUANCE“
Gotický tvar
prírodná
èervená
hnedá
engoba
Tvar zloženého oblúku
tmavá
engoba
„NUANCE“
prírodná
èervená
bridlicová
tmavá
engoba
èierna
engoba
„PROFIL“ Profilovaný povrch
Profliovaný povrch
„KERA-BIBER“
ahaná drážková škridla
hladký povrch
zvlnený povrch
prírodná
èervená
medenoèervená
engoba
Segmentový tvar
èierna
engoba
prírodná
èervená
Rovný tvar
prírodná
èervená
Berlínska
kultúrna
bobrovka
Segmentový
tvar 16/38/1,8
prírodná
èervená
Drážkovaná bobrovka
Okrúhly tvar
18/38/1,4
prírodná
èervená
zemitá
farba
engoba
„NUANCE“
prírodná
èervená
èervená
strakatá
žíhaná
modrá
strakatá
žíhaná
„NUANCE“
Bobrovky na historické pamiatky
prírodná
èervená
èistená kefou
prírodná
èervená
èistená kefou
Vypuklý povrch s prstovou
drážkou
Tvar zloženého oblúku
a rovný tvar 18/38/1,8
prírodná
èervená
èistená kefou
prírodná
èervená
èistená kefou
Šesuholníkový tvar
Druh ruèného náteru
18/38/1,4
prírodná
èervená
zrnitá
zemité farby
engoba
zrnitá
„SAKRAL“ Bobrovky na kostoly
Bobrovky na kostoly
Okrúhly tvar
18/38/1,8
prírodná
èervená
prírodná
èervená
zdrsnená
Segmentový tvar
18/38/1,8
prírodná
èervená
Tvar zloženého oblúku
18/38/1,8
Rovný tvar
18/38/1,8
prírodná
èervená
zdrsnená
prírodná
èervená
prírodná
èervená
zdrsnená
prírodná
èervená
prírodná
èervená
zdrsnená
tmavá
engoba
èierna
engoba
vínovoèervená
glazúra
vínovoèervená
glazúra
hnedá
glazúra
„MANUFAKTUR“
Bobrovky na veže 14/28/1,4
prírodná
èervená
medenoèervená
engoba
staroèervená
/hnedá
engoba
„NUANCE“
medenoèervená
engoba
„NUANCE“
„ANTIK“ Bobrovky na historické pamiatky
Vypuklý povrch
Tvar zloženého oblúku
a rovný tvar
18/38/1,8
Saská
bobrovka
s 3 drážkami
18/38/1,2
Saská bobrovka s 3 drážkami
Segmentový tvar
15,5/38/1,2
„FINESSE“
èierna
glazúra
antracitová
engoba
prírodná
èervená
„NOBLESSE“ Kolekcia exkluzívnych farebných glazúr
Január
Júl
1
2
3
4
5
1
Február
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
stredný
tmavý
stredný
tmavý
August
1
2
3
4
5
1
Marec
September
1
2
3
4
5
1
Apríl
Október
1
2
3
4
5
1
Máj
November
1
2
3
4
5
1
Jún
December
1
2
3
4
5
1
„NUANCE“ Exkluzívna kolekcia engoba
Tehlový odtieò
svetlý
stredný
Zemitý odtieò
tmavý
Machový odtieò
svetlý
stredný
svetlý
stredný
Lehmton
tmavý
Odtieò kameòa
tmavý
svetlý
stredný
svetlý
Schieferton
tmavý
svetlý
13
Originálne keramické a hliníkové príslušensvto
Strecha tak bude súèasne krásna aj bezpeèná.
V programe originálneho
príslušenstva CREATON nájdete
všetko, èo vaša strecha potrebuje,
aby bola skutoène bezpeèná
a krásna. Systémy na zachytávanie
snehu, strešné okná. Škridly
s prestupmi pre solárne panely
a antény. Pochôdzne systémy
CREATON, vyvinuté pre chôdzu
po streche napr. pre kominárske
práce, ktoré sa z h¾adiska
konštrukcie vyznaèujú bezpeènými
protisklzovými plochami pre státie
a z optického h¾adiska sa ideálne
prispôsobujú streche. Tiež strešné
okná majú vlastnosti znaèkovej
kvality. Spoznáte ich pod¾a
pozinkovania a absolútne tesného
gumového profilového tesnenia
okenného krídla.
Hliník –
exterémne
odolná
surovina
pre bezpeènos
na streche.
Základný
hliníkový prvok
Držiak gu¾atiny O 13 cm
hliník
Mreža na zachytávanie
snehu - držiak na mrežu
Dlhý rošt 80/25
Krátky rošt 44,5/25
Jednotlivá stupaèka
z hliníka
14I 15
„MAGNUM
MAGNUM ®“
Minimálny poèet/m 2:
8,4 Kusov
Hospodárna megaškridla.
So škridlou „MAGNUM“ sa otvárajú nové dimenzie
pre realizáciu strechy v oblasti hospodárnosti a designu.
Táto ve¾ká a súèasne vynikajúca škridla je vyrábaná vïaka
najmodernejšiemu procesu s vysokou úrovòou techniky
a v perfektnej kvalite.
• Vysoký stupeò hospodárnosti
vïaka megaformátu
Ako inovátor a „predjazdec“ celej brandže používa CREATON
• Zjednotenie ve¾kosti a kvality
bez kompromisov vïaka
špièkovej technológii
najmodernejšiu výrobnú linku.
pre megaškridlu „MAGNUM“ v celoeurópskom meradle
Pri spotrebe 8,5 ks/m
2
ponúka CREATON škridlu, ktorá nemá
len príkladnú kvalitu a ktorej vzh¾ad je vzrušujúci,
ale ktorá tiež urèuje nové merítka pri pomere ceny k výkonu.
So škridlou „MAGNUM“ príde k prepísaniu trhu ve¾kých,
19 mm
hospodárnych striech.
4 mm
ca. 33 %
12°– 90°
XXL
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
„BALANCE®“
Minimálny poèet/m
Vyváženos tvaru, proporcií a hospodárnosti
8,4 Kusov
Popri vysokej kvalite a vyvážených proporciách
predovšetkým pre ve¾ké ale aj malé strechy sa hospodárna
pokládka a najvyššia bezpeènos prostredníctvom
premyslenej techniky falcovania starajú o trvácnos hodnôt
a robia tým z „BALANCE“ skutoène úspešný výrobok.
• Výhodný pomer ceny a
výkonu vïaka formátu XXL
Okrem toho Vás presvedèí ve¾ká oblas posunutia
• Výrazné falcovanie s ve¾kou
vô¾ou dåžky prekrytia
s 26 mm, vylepšená statika vïaka výrazným oporným
• Výhodná pokládka vïaka trom
stabilným závesným hrotom
hmotnosou na m2 a spotrebou škridiel asi 8,4 kusov na m
rebrám a stabilné závesné hroty. S relatívne nízkou
je mimoriadne hospodárna a vyznaèuje sa ¾ahkou pokládkou.
26 mm
Typický vlnovitý tvar sa stará o profilované vedenie línií.
4 mm
XXL
12°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
2
2
:
„ FUTURA®“
Ve¾koformátová škridla budúcnosti.
Minimalny poèet/m 2:
10,8 Kusov
Èo sa týka formátu, designu a každého jednotlivého detailu,
ponúka ve¾koformátová škridla „FUTURA“ skutoène ve¾ké
veci. Pri spotrebe cca 10,8 kusov/m
2
má „FUTURA“ naozaj
hospodárny pomer ceny a výkonu. Jej tvar predvádza
striedanie mäkkých prechodov medzi svetlom a tieòom,
• Fascinujúca paleta farieb
èo má za následok vynikajúci optický vzh¾ad celej plochy.
• Do sklonu strechy až 10°
• Ve¾ký rozsah posuvu až 29
mm
Pri funkèných detailoch sa „FUTURA“ taktiež uberá
výnimoènými cestami. Boli zoh¾adnené nové poznatky
• Spåòa optimálne technické
predpoklady
z oblasti statiky, odvádzania vody a prúdenia vzduchu.
• Rozsiahly sortiment
príslušenstva
ve¾ký rozsah posuvu a dôkladne prevedené boèné rebrá
Do 10°
sklonu strechy
Drážky so špeciálnou technológiou labyrintov majú obzvl᚝
aj rebrá v päte škridly, predstavujú ve¾ký potenciál tohto
29 mm
technicky optimálneho modelu strešnej škridly.
6 mm
ca. 42 %
10°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
„MAGNUM
HARMONICA“
Vyvážená plochá strešná škridla.
Jej umením je zaèleni sa. Predovšetkým vtedy, keï je pri
všetkej harmónii a vyváženosti vyžadovaná tiež elegancia.
Ako plochá strešná škridla v normálnom formáte sa
„HARMONICA“ zameriava na klasicky-tradièný design.
• Klasické tvary pre nadèasové
architektonické štýly
• Do sklonu strechy až 10°
• Hladký povrch na dotyk
Z dôvodu svojho klasicky nadèasového tvaru je táto škridla
použite¾ná pre všetky architektonické štýly šikmých striech.
Vïaka tvaru a funkcii môžu by ako na strmých, tak
na plochých šikmých plochách vytvárané harmonické strešné
útvary, ktoré získavajú svoj obzvl᚝ vyvážený a elegantný
štýl oblúkovitou vydutosou škridly. Vïaka vysokej, uzavrenej
prstencovej drážke poskytuje „HARMONICA“ vysoký stupeò
bezpeènosti proti prenikaniu dažïa. Tento model škridly
vykazuje okrem toho dlhodobú odolnos voèi všetkým
poveternostným vplyvom vïaka povrchu s engobou a glazúrou,
12 mm
rezistentnému proti neèistotám a riasam.
ca. 34 %
5 mm
12°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
Minimalny poèet/m
11,9 Kusov
2
:
16I 17
„MAGNUM
PREMION®“
Plochá strešná škridla s “VYSOKÝM FAKTOROM VYPALOVANIA”.
Minimalny poèet/m
2
:
11,9 Kusov
Pri tomto prémiovom znaèkovom produkte nezostávajú
žiadne priania nesplnené. Pretože „PREMION“ predstavuje
nekompromisnú kvalitu, hospodárnos a design.
„PREMION“ kombinuje klasický krásny design strechy
so špièkovou kvalitou a dlhou životnosou. Prednosti
• Prirodzené vyfarbenie
aj tmavých farieb použitím
technológie procesu „KERALIS“
jemná a èistá, kvalitná hlina sa pri tom dôkladne rozomie¾a
• Použite¾né do sklonu
strechy 10°
zvlhèovaní vzniká homogénna hmota, v kvalite jemnej
• Spåòa optimálne technologické
predpoklady
zaisuje vytvorenie kompletne vyfarbenej škridly „KERALIS“.
19 mm
• Najvyššia odolnos
dosiahnutá spekaním
pri vypa¾ovaní
ca. 38 %
produktov vyrobených v tejto kvalite „KERALIS“ vznikajú
už pri úprave suroviny pod¾a merítok jemnej keramiky. Ve¾mi
až do podoby suchej hlinenej múèky. Pri presne riadenom
keramiky. Inovaèný vypa¾ovací proces pri viac ako 1 100°C
6 mm
10°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
„ KERALIS®“
Revolúcia v oblasti uš¾achtilej strešnej krytiny
s dlhou životnosou.
Inovaèný proces spekania pri vypa¾ovacej teplote vyššej
ako 1 100°C - „VYSOKÝ FAKTOR VYPA¼OVANIA“ CREATON
- zaisuje dosiahnutie typicky rovnomerného, uš¾achtilého
matne sa lesknúceho povrchu a kompletne vyfarbenej
škridly „KERALIS“ . Tieto uš¾achtilé keramické strešné škridly
sú typickým reprezentantom najmodernejšieho postupu
CREATON „KERALIS“ s vynikajúcou prednosou:
Hustý povrch poskytuje perfektnú ochranu proti tvorbe
machu a rias. Hlavnou charakteristickou vlastnosou
je vysoká odolnos proti vplyvom životného prostredia,
ktorá umožòuje zachovanie krásneho vzh¾adu škridly. Vïaka
dokonalému vyfarbeniu škridly nie sú takmer rozoznate¾né
rezné hrany, ktoré nemusia by dodatoène opracovávané.
Súhrnne je na trhu k dispozícii inovácia, ktorá sa vyznaèuje
tromi faktormi, ktoré sa nedajú porazi: Dlhou životnosou,
krásou a hospodárnosou.
Do 10°
sklonu strechy
„VIVA
NEU“
MAGNUM
Jemná hladká strešná škridla.
Minimalny poèet/m
2
:
12,7 Kusov
S jemným vlnitým priebehom preberá „VIVA NEU“ pozíciu
nadèasovej krásky. Charakterová èrta, ktorá dodáva tejto
škridle harmonické plošné pôsobenie, ktoré sa spája
so solídnymi ekonomickým výhodami. Tak sa štvornásobné
prekrytie spolu s dvojnásobnou drážkou na odvod vody stará
• Univerzálne použitie
o vysokú bezpeènos, zatia¾ èo ju je možné flexibilne
• Kvôli èo najlepšiemu
farebnému dojmu sa engoby
a glazúry nanášajú v oblasti
pätky dookola ako aj
na druhú stranu.
a rôznorodo použi vïaka klasickému formátu.
Aj pri relatívne plochých strechách sa s „VIVA NEU“
• Príjemné spracovanie vïaka
mimoriadne hladkým
prechodom bez výronov
až do sklonu strechy 12°. Vïaka jej jemným hranám
rozhodnete absolútne správne, nako¾ko je škridlu možné
položi pri spodnej èasti strechy odolnej proti dažïu
bez výronov je táto škridla mimoriadne ob¾úbená
14 mm
u pokrývaèov.
5 mm
12°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
„MAGNUM
MZ3®“
Osvedèená plochá strešná škridla.
Výrazne pôsobí maloformátová hladká strešná škridla vïaka
svojmu nadèasovému, mäkko splývajúcemu tvaru a z toho
vyplývajúcej mimoriadne harmonickej štruktúry strechy.
Vïaka svojmu vlnitému harmonickému povrchu a možnosti
• Nadèasovo klasický model
použitia od sklnu strechy 12°, je vhodná ako pre strmé
• Vysoký stupeò bezpeènosti
proti prenikaniu snehu
tak aj pre ploché strechy s malým sklonom. Už po desaroèia
• Robustný a osvedèený model
èasti, hlavne v nároèných snehových oblastiach.
• Rozsiahly sortiment
príslušenstva
Vysoká dvojitá prstencová drážka súèasne zabraòuje
• Štvornásobne zabezpeèené
prekrytie v rohu strešných
škridiel
osvedèená vïaka svojmu dvojitému drážkovaniu v spodnej
prenikaniu vlhkosti. V neposlednom rade tieto vynikajúce
vlastnosti zvýrazòujú „ve¾ký formát“ tejto maloformátovej
strešnej škridly - tradícia a klasika osvedèená tým najlepším
16 mm
spôsobom.
5 mm
ca. 35 %
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
Minimalny poèet/m 22:
14,8
13,6 Kusov
18I 19
„HARMONIE ® NEU“/
„HARMONIE ® KLASSIK“
Minimalny poèet/m
2
:
14,4* Kusov
Nadèasovo krásna plochá strešná škridla.
Vynikajúce vlastnosti tradièného modelu „HARMONIE
KLASSIK“ boli so silou inovácie vyvíjané ïalej, aby
s výrobkom „HARMONIE NEU“ vznikol výnimoèný flexibilný
klasik s mimoriadnymi výhodami: mí¾niky stanovuje
na jednej strane vô¾a dåžky prekrytia zväèšená na 25 mm,
prekrývajúce hlavové falcovanie, pri ktorom sa vyluèuje
• Najflexibilnejšia, malo formátová hladká strešná
škridla svojho druhu
usadzovanie neèistôt a na strane druhej vô¾a posunutia,
• Ve¾ká vô¾a posunutia 25 mm
Tým je vo vzahu na svoju ve¾kos dokonca najflexibilnejšia,
• Vyvážený optimalizovaný
vzh¾ad prekrytia
• Štvornásobné prekrytie
odolné proti zanášaniu
zrážok
ktorá nadchýna pekným vzh¾adom prekrytia bez škár.
maloformátová hladká strešná škridla svojho druhu –
Nové: Optimálny vzh¾ad pre
krytia pri väèšej vôli posunu
a práve to z nej robí multitalent pre každú strechu.
Èi šikmá, naklonená, klenutá, krátka alebo dlhá strecha –
ak ide o nízku kusovú hmotnos, ¾ahkú manipuláciu a vysokú
hospodárnos spojenú so štýlovým strhujúcim vzh¾adom,
25 mm
je optimálnou vo¾bou.
6 mm
ca. 35 %
12°– 90°
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Len pre „HARMONIE NEU“.
Klassik
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
„MAGNUM
OPTIMA“
Univerzálna reformná škridla.
Reformná škridla - v severozápadnom nemecku skôr známa
pod názvom „Škridla z Porýnia“ (Rheinlandziegel) - spája
optimálnym spôsobom tradíciu a súèasnos. Posuvná škridla
s horným prekrytím, rovnakou mierou krásna tvarom
i funkciou. Aj pri sanáciách a renováciách bolo myslené
• Nadèasovo jasný tvar
na všetko.
• Ideálne pre sanáciu vïaka
flexibilným rozmerom pri
pokrývaní až 51 mm
Vïaka ve¾kej vôli pri posuve je možné škridly ve¾mi ¾ahko
• Vysoký stupeò
hospodárnosti vïaka
rýchlemu a jednoduchému
pokladaniu
prispôsobi vzdialenosti lát - ideálne pre manzardové
strechy s krátkymi krokvami. Ale „OPTIMA“ vás presdvedèí
ïalšími vynikajúcimi vlastnosami. Dvojitá drážka s boèným
odtokom vody zaisuje optimálnu ochranu proti vlhku.
Jemné priehlbne vytvárajú blahodarne pôsobiacu, pokojnú
51 mm
štruktúru strechy.
3 mm
16°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
Nová
Minimalny poèet/m
11,9 Kusov
2
:
Reformná škridla s mäkko prebiehajúcim priehybom.
Minimalny poèet/m
2
:
2
:
11,9 Kusov
Jasná línia a dovnútra prebiehajúci priehyb vyjadrujú
výrazovú silu „GRATUS“. I ve¾ké strešné plochy pôsobia
vïaka mimoriadne atraktívnemu dizajnu pokojne a decentne.
„GRATUS“ sa tak ideálne hodí na vzájomné prepojenie
tradície a moderny. Mäkká optika prepožièiava tejto
• Ideálna kombinácia tradície
a moderny
reformnej škridle svoj nezamenite¾ný charakter.
Vïaka jej jemným hranám bez výronov sa táto škridla teší
• Ideálna aj pre sanácie vïaka
vôli posunutia 36 mm
vysokej ob¾úbenosti pri spracovávaní. Rozsah posunutia
• Príjemné spracovanie vïaka
mimoriadne hladkým
prechodom bez výronov
ktorá práve pri sanáciách, ale aj novostavbách, predstavuje
predstavuje 36 mm a pôsobivo podèiarkuje jej flexibilitu,
ve¾ké plus. Ale to nie je všetko – i pre potešenie oka ponúka
„GRATUS“ ve¾kú farebnú rôznorodos, ktorá Vám bude robi
36 mm
rados po celé desaroèia.
3 mm
16°- 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
„ELEGANZ“
Reformná škridla, ktorá má štýl.
Strechy s krytinou „ELEGANZ“ majú vo ve¾kej miere neutrálny
a zdržanlivý štýl - aj ve¾ké plochy pôsobia pokojne, decentne
a elegantne.
Konkávna priehlbina ukazuje podmanivé, jasné vedenie línií,
• Tradièný model pre sanácie
a nadèasové usporiadanie
strechy
ktoré vždy znovu vzbudia vaše nadšenie.
Drážky a krycia vlnovka sú harmonicky zladené. Vznikli tak
vyvážené proporcie, ktoré vám sprostredkujú ve¾mi estetický
a pôvabný vzh¾ad plochy. Vïaka svojej špièkovej kvalite
a optimálnej funkènosti má reformná škridla „ELEGANZ“
všetky charakteristické znaky spo¾ahlivosti aktuálnych
technológií pre výrobu keramických strešných škridiel:
kvalitné suroviny a najprísnejšie kontroly zaisujú výrobu
kvalitného produktu, na ktorý sa zákazníci môžu v plnom
rozsahu spo¾ahnú.
15 mm
eutia
„MAGNUM
GRATUS“
5 mm
20°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
Minimalny poèet/m
14,0 Kusov
20I 21
„PIATTA“
MAGNUM
Vynikajúca hladká strešná škridla.
Minimalny poèet/m
2
:
2
:
11,8 Kusov
Táto hladká strešná škridla urèuje nezamenite¾nou reèou
svojim tvarom nové, nadmieru sympatické akcenty. Vytvorila
si priestor vïaka svojmu jedineènému charakteru: jasný
štýl, priame línie a je prosto krásna. Dokázala tak získa
hodnotné ceny, ako sú medzinárodne uznávané ceny
• Škridla ocenená za design
za design. Pretože v´daka svojej jednoduchej elegancii
• Technológia rebier na zadnej
strane pre zvýšenie stability
a pre odvádzanie kondenzátu
a geometricky jasne priradeným tvarom je vhodná ako
pre modernú, tak pre klasickú architektúru. Výrazný „spoiler“
a výnimoèná kolekcia farieb podèiarkujú nárok na optickú
nezamenite¾nos. Dvojité postranné drážky chránia pred
prenikaním neèistôt. Práve preto musí by aj funkcia
v úzkej zhode s tvarom, pretože jej ïalším charakteristickým
znakom je optimálna ochrana proti dažïu.
13 mm
Cena Nemeckej
spolkovej republiky
za design v roku
2002
3 mm
16°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
„DOMINO ®“
Hladká strešná škridla s priamymi líniami.
Výnimoène vydarené spojenie jedineèných predností pravej
keramickej strešnej škridly s modernými predstavami
o designe súèasnosti sme vytvorili modelom „DOMINO“.
Design modelu „DOMINO“ ovplyvòuje maximálny formálny
výraz a úplný ústup od prebytoèných štýlových prvkov.
• Dôslednos tvaru a techniky
Súèasne vykazuje optimálnu funkciu a hospodárnos - pre
• Technológia rebier na zadnej
strane pre zvýšenie stability
a pre odvádzanie kondenzátu
pokrývaèa a stavebníka.
“DOMINO” je v pravom slova zmysle krásny príklad prevahy
skutoènej znaèkovej kvality. Stupòovité prekrytie chráni
spo¾ahlivo pred prenikaním vody a neèistôt. Škridla
na výške našej doby - a na strechy všetkých stavebníkov,
12 mm
ktorí oceòujú priame línie.
3 mm
16°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
Minimalny poèet/m
12,4 Kusov
®
„RAPIDO
“
MAGNUM
Minimalny poèet/m
Vynikajúca hladká strešná škridla.
2
:
ca. 8,1 Kusov
„RAPIDO“ spája tradíciu a techniku do dokonalej dvojitej
falcovanej škridly, ktorá sa vïaka svojmu mimoriadne
ve¾kému formátu prezentuje obzvl᚝ hospodárne.
K extrémnej spo¾ahlivosti a kráse vzbudzujúcej pozornos
sa u „RAPIDO“ pridávajú všetky prvky špièkového výrobku
• Výrazný tradièný model
vo formáte XXL
CREATON s ve¾mi dobrým pomerom ceny a výkonu. Výsledok
fascinuje so spotrebou škridiel len cca 8,1 kusov/m
2
, ktorá
• Ve¾ká vô¾a posunutia 31 mm
ponúka maximálnu flexibilitu
umožòuje rýchle položenie a súèasne znižuje spotrebu.
• Pozoruhodne výhodný
pomer ceny a výkonu vïaka
nízkej spotrebe škridiel
len cca 8,1 kusov/m 2
falcovaním a vysokými mostíkmi sa oporné rebrá na zadnej
Popri výraznej technike falcovania s dvojitým boèným
strane a tri závesné hroty starajú o trvalú bezpeènos. Ve¾ký
rozsah posunutia v èasti hlavového falcu ponúka pri každom
type zastrešenia najvyššiu flexibilitu, z ktorej budú ma
31 mm
stavebníci rados po celé desaroèia.
5 mm
16°– 90°
XXL
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
„RATIO ®“
Ekonomická ve¾koplošná falcovaná škridla
Princíp je starý stároèia a obzvl᚝ osvedèený – i napriek
tomu sa nám s „RATIO“ podarilo vytvori dvojitú falcovanú
škridlu, ktorá je dvojnásobne lepšia.
Lebo sme z osvedèených klasikov „RATIO KLASSIK“
ako aj „TECTA“ prevzali len to najlepšie a škridlu sme ïalej
• Tradièné tvarovanie
rozvinuli. Tak „RATIO“ spája výhody „TECTA“ a „RATIO
• Vysoká hospodárnos
vïaka ve¾kej vôle
posunutia
pôvodnej škridly Z1. Mimoriadne harmonická „strešná
• Viac istoty vïaka
premyslenej,
optimalizovanej technike
25 mm
• Senzaèná, rozsiahla
farebná paleta
6 mm
16°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
KLASSIK“ – rozumný nápad – ktoré zodpovedajú proporciám
geometria dvojitého korýtka“, ktorá bola vyvinutá
vo firme Ludowici v roku 1879, sa kombinuje s technickými
a ekonomickými plusovými bodmi.
Minimalny poèet/m 2:
11,7 Kusov
22I 23
®
„RUSTICO
“ Falcovka
MAGNUM
Rustikálna falcovka.
Minimalny poèet/m
2
:
14,5 Kusov
Rustikálne tvary majú svoje zvláštne èaro. Drážková škridla
„Z“ je známa a rozšírená po celom svete už viac než sto
rokov. A rustikálny pôsobivý šarm tejto „legendy“ je stále
ešte ob¾úbený. Preto zažíva tento tvar škridly v súèasnej
dobe renesanciu, ako nikdy predtým.
• Tradièné tvary
• Ideálna v oblasti sanácií
vïaka flexibilným
rozmerom až 18 mm
pri pokrývaní
Typický charakter tejto drážkovej škridly vzniká jej dvoma
symetricky umiestnenými priehlbinami s miernym rádiusom.
Dvojitá priehlbina zaisuje obzvl᚝ dobré odvádzanie
vody. Ve¾korysá vô¾a v hornej èasti umožòuje jednoduché
a rýchle pokladanie a poskytuje aj pri sanáciách - i bez
rezania - dostatoènú flexibilitu pre estetické zakrytie strechy.
Vyvážené drážkovanie vytvára sympatické proporcie. Jej
jemné èlenenie má aj pri menších strechách za následok
21 mm
ve¾mi príjemné pôsobenie plochy.
5 mm
20°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
„HERZZIEGEL“
MAGNUM
Nezamenite¾ná strešná škridla s efektom zadržiavania snehu.
Táto škridla vám prirastie k srdcu nie len kvôli svojmu
nezamenite¾nému a charakteristickému vzh¾adu - srdcovitých
výstupkov, ale hlavne svojim pôsobením
na zadržiavanie snehu. Tento protisklzový efekt, ktorý
je dosiahnutý vyvýšeninou v tvare srdca, je žiadaný najmä
• Tradièný model
s protisklzovými
úèinkami
v snehových oblastiach. Srdce i hlavu zákazníkov si však
získava táto škridla aj ïalšími detailami: vïaka zväèšenej
èasti drážky v hornej èasti je pokladanie ve¾mi jednoduché.
Šarm majú jej hlboké boèné drážky, vyšší ukonèovací mostík
15 mm
a mohutné krytie, pôsobiace proti prenikaniu dažïa.
5 mm
20°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
Minimalny poèet/m 2:
14,0 Kusov
„AUREUS“
MAGNUM
Falcovaná škridla s vydutou drážkou v takmer štvorcovom formáte.
Minimalny poèet/m
2
:
9,9 Kusov
Táto škridla sa stará o celkom špeciálny švih pre pozoruhodnú
optiku: „AUREUS“ je v takmer štvorcovom formáte a prináša tak so
sebou príjemnú dynamiku, ktorá je vyjadrená v harmonicky dlhej
priebehu vån.
• Jedineèné, takmer štvorcové
tvarovanie
Mimoriadna forma, pôsobivý dizajn a formát robia z „AUREUS“
tú celkom špeciálnu ve¾kú škridlu: s 10 škridlami na meter
• Dlhý priebeh vån vïaka šírke
prekrytia cca 282 mm
štvorcový a šírkou prekrytia cca 282 mm robí pri konvenènom
• Jednoduchá manipulácia
na konvenènom latovaní
h¾adiska dokonalý dojem, zatia¾ èo v porovnaní s ostatnými
• Príjemné spracovanie vïaka
mimoriadne hladkým prechodom bez výronov
latovaní oproti hladkým strešným škridlám z ekonomického
maloformátovými škridlami znižuje spotrebu o asi 30 %.
Vysoká bezpeènos, skoro nekoneèná farebná rôznorodos
a rôzne povrchy Vám ponúkajú výber, pomocou ktorého si môže
15 mm
vytvori svoju strechu vo vysokej kvalite a súèasne individuálne.
5 mm
12°– 90°
XXL
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
®
„SINFONIE
MAGNUM“
Ve¾koplošná esovka s výraznou optikou.
Minimalny poèet/m 2:
10,9 Kusov
Rozmanité prednosti ukazujú na to, že sa tu nieèo obzvl᚝
podarilo: zachovanie ob¾úbenej optiky škridlovej krytiny
v tvare „S“ a napriek tomu uskutoènenie technického
a kvalitatívneho skoku. Škridla pre èasy, v ktorých získava
stále väèší význam hospodárnos. Model ve¾koformátovej
• Do sklonu strechy až 10°
škridly, ktorý prepožièiava strechám profil. „SINFONIE“ -
• Vysoký rozsah posuvu
do 29 mm
obdivuhodných 10,9 kusov/m
• Vysoký stupeò bezpeènosti
pri víchrici vïaka výraznej
technológii drážok
2
a k tomu znížená spotreba
škridiel o 30% v porovnaní s inými maloformátovými modelmi
strešných škridiel - predstavuje z h¾adiska hospodárnosti
vrchol vo vývoji vydutých drážkových škridiel. „SINFONIE“
má výrazné horné a boèné drážky a možnos posunutia
až o cca 29 mm. To zaisuje vysoký stupeò flexibility
a skracuje èas, potrebný na zakrytie strechy. Pre novostavby
29 mm
aj rekonštrukcie je tak k dispozícii drážková škridla,
5 mm
ktorá je v pravom slova zmysle ohromná!
ca. 43 %
10°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
Bis 10°
Dachneigung
24I 25
„MAXIMA“
MAGNUM
Prispôsobivá ve¾koplošná škridla pre sanácie.
Minimalny poèet/m 2:
9,5 Kusov
Táto kvalitná škridla sa prezentuje v tvare, ktorý
je osvedèený po celé desaroèia a preto je univerzálne
použite¾ná – obzvl᚝ tam, kde ide o to, aby sa pri starých
zastrešeniach vyžadujúcich si sanáciu vsadilo na vysoko
kvalitnú hlinu. Tento prírodný produkt trvalo zvyšuje
• Ideálna škridla pre sanácie
na výmenu starého
zastrešenia vyžadujúceho
si sanáciu (v 10-ovom
formáte)
• Ve¾ký rozsah posunutia
41 mm
• Multitalent vïaka ideálnym
rozmerov prekrytia
na vrch pridáva ešte ïalší plusový bod.
„MAXIMA“ dodatoène ponúka ve¾ký výber farieb
s vypa¾ovanými povrchmi a povrchmi s engobou
a uš¾achtilou glazúrou. Tri èelné rebrá ponúkajú vylepšenú
ochranu proti dažïu a tým aj šikovnú alternatívu
pre zastrešenie zvyšujúce hodnotu, s jedným z najstarších
a najlepších stavebných materiálov, prírodnou hlinou.
41 mm
• Príjemné spracovanie vïaka
mimoriadne hladkým
prechodom bez výronov
hodnotu Vašej strechy, výrazne zlepšuje klímu, v ktorej
sa môžete cíti dobre, a s optimalizovaným falcovaním
12°– 90°
XXL
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
Multitalent:
Pokrývanie striech bez problémov
s vysokokvalitnými pálenými strešnými škridlami.
• Jednoduché a rýchle
prekrytie
• Úspora nákladov vïaka
použitiu jestvujúceho
strešného latovania
• Prirodzená „klíma“, v ktorej
sa cítite dobre po celý život
S touto kvalitnou pálenou strešnou škridlou ušetríte
strešné latovanie a tým až do 30 % nákladov na sanáciu
pri prekrytí.
„MAXIMA“ so sebou prináša schopnos prispôsobenia
sa, ktorá z nej robí ideálnu škridlu pre sanácie: pokrývanie
bez nadstavenia, v podobnom dizajne aj pri existujúcich
starých zastrešeniach – s vyššie uvedenými prednosami
a ekonomickými argumentmi. Mimoriadnos škridly
je jej ideálna dåžka prekrytia, vïaka ktorej sa dokonale
hodí aj na už jestvujúce latovanie. Vsaïte preto pri výmene
starého zastrešenia potrebujúceho sanáciu na prirodzené
pálené strešné škridly s absolútnou farebnou stálosou
a odolnosou proti UV žiareniu. Nové pokrytie
sa uskutoèòuje bez ve¾kej námahy – jednoducho,
rýchlo a výhodne.
Škridly je možné celkom
jednoducho nasunú na strechu
a tak ich pokrývaè môže
použi ako bezproblémové
„strešné stúpadlá“.
Staré pokrytie
Sanácia s hlinenou strešnou
škridlou „MAXIMA“
„ANTICO ®“
Minimalny poèet/m
Výrazne štruktúrovaná kláštorná škridla.
2
:
13,9 Kusov
Táto kombinácia je ve¾mi reprezentatívna použitím historickej
strešnej krytiny a výrazne štruktúrovanej lisovanej strešnej
škridly. Jej tvar je ve¾mi podobný pôvodným škridlám typu
„mních-mníška“, ktoré sa kedysi osadzovali do malty
a vytvárali výrazne štruktúrovaný obraz strechy.
• Kultová škridla
s bohatou tradíciou
• Vysoká odolnos
aj pri krupobití a víchrici
Model „ANTICO“ sa však osvedèil vynikajúcim spôsobom
aj pri teste tvrdosti. Vïaka vysokej odolnosti proti lomu a
profilovaniu vykazuje ve¾mi vysokú pevnos aj pri krupobití.
Tento model škridly so spotrebou cca. 13,9 kusov/m
2
existuje
iba v pôvodnom farebnom odtieni prírodnej èervenej farby a je
vhodný najmä pre reprezentatívne budovy, pretože „ANTICO“
vzbudzuje perfektný dojem nákladnej strešnej krytiny typu
11 mm
„mních-mníška“ .
ca. 35 %
5 mm
12°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
„ROMANO“
MAGNUM
Výrazná keramická strešná škridla rímskeho vzoru.
Vydarená tradícia a inovácia - tie sú spojené v modele
„ROMANO“ , ktorý má zároveò èo ponúknu i z optického
h¾adiska: napríklad výrazný úèinok pôsobenia svetla a tieòa,
ktorý je vyvolaný kónicky prebiehajúcou krycou vyvýšeninou.
Zdôraznená elegantná štruktúra strechy nielen dobre vyzerá,
• Oblas použitia
už od sklonu
strechy 12°
„ROMANO“ má aj pri bližšom poh¾ade èo ponúknu: možno ju
5 mm
• Južanský charakter
ca. 40 %
5 mm
12°– 90°
klás už od sklonu strechy 12°.
Minimalny poèet/m 2:
14,3 Kusov
26I 27
„KLASSIK“
MAGNUM
Klasická bobrovka okrúhleho tvaru.
Rustikálne tvary majú svoje zvláštne èaro. Drážková škridla
“Z” je známa a rozšírená po celom svete už viac než sto
rokov. A rustikálny pôsobivý šarm tejto “legendy” je stále
ešte ob¾úbený. Preto zažíva tento tvar škridly v súèasnej
dobe renesanciu, ako nikdy predtým.
Typický charakter tejto drážkovej škridly vzniká jej dvoma
symetricky umiestnenými priehlbinami s miernym rádiusom.
Dvojitá priehlbina zaisuje obzvl᚝ dobré odvádzanie
vody. Ve¾korysá vô¾a v hornej èasti umožòuje jednoduché
a rýchle pokladanie a poskytuje aj pri sanáciách - i bez
rezania - dostatoènú flexibilitu pre estetické zakrytie strechy.
Vyvážené drážkovanie vytvára sympatické proporcie. Jej
jemné èlenenie má aj pri menších strechách za následok
ve¾mi príjemné pôsobenie plochy.
20°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
„AMBIENTE ®“
Bobrovka s atraktívnymi špeciálnymi tvarmi.
Po stároèia sa vyvíjajúca mnohotvárnos bobroviek najlepšie
prejavuje v rade produktov “AMBIENTE”. Ve¾ké množstvo
rôznych tvarov umožòuje usporiadanie strechy plné fantázie
na najvyššej úrovni.
Na základe tohto výberu môžu by splnené takmer všetky
priania štýlového, typického pre krajinu alebo progresívneho,
Mnohé ïalšie špeciálne tvary
moderného prevedenia strechy. Tento program umožòuje
rezov, profilov a povrchov
pôsobivé spojenie “tradície” a “moderny”.
uskutoènia vaše celkom
osobné sny, ktoré nepoznajú
žiadne hranice. Popíšte vášmu
poradcovi strechu svojich snov,
ktorú radi priamo pre vás
zhotovíme.
20°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
„PROFIL“
MAGNUM
Bobrovka s profilovaným povrchom.
Vïaka zdôraznenej profilovanej štruktúre a diferencovanému
farebnému prevedeniu poskytujú jedineèné možnosti
kombinácií a usporiadania a zaèleòujú sa harmonicky
do existujúceho prostredia striech.
Poèetné rozdielne profily povrchov poskytujú architektom
a stavebníkom možnos prispôsobi individuálnu krytinu
odpovedajúcim, regionálne rozdielnym prostrediam striech.
20°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
„ANTIK“
„SAKRAL“
Bobrovka pre historické pamiatky.
Robustná kostolná bobrovka s tradíciou.
Na historické a reprezentatívne strechy
Jedineèný program pre sanáciu pamiatok
pod našim nebom. Naše bobrovky
a nadèasovo krásny vzh¾ad. 18 mm hrubé
s reliéfovým povrchom sú priam predurèené
kostolné bobrovky sa prezentujú v klasickom
k tomu, aby opticky a funkène zhodnocovali
rustikálnom štýle a strecha získava príažlivo
historický stavebný fond. Zodpovedajú
pôsobivú štruktúru. Vïaka zdrsnenému povrchu
tvarom, štruktúrou a profilom pôvodným
vznikne vzápätí prirodzená patina
vzorom, napríklad ruène formovaným
a tým i požadovaný typicky historický vzh¾ad.
bobrovkám.
20°– 90°
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
28I 29
®
“
„NOBLESSE
Exkluzívna kolekcia glazúr.
Zavedenie tejto kolekcie spôsobilo senzáciu. Od prezentácie
tejto dizajnérskej kolekcie sa zaèína meni kultúra striech.
Tvorcovia tu dostali do rúk uš¾achtilý výrobok, ktorý
rozširuje ich tvorivé možnosti. Inovaèný potenciál CREATONu
bol kolekciou „NOBLESS“ výrazne posilnený.
Pre túto kolekciu boli vyvinuté farebné pigmenty bez
„NOBLESS“ je jedineèná
dizajnérska kolekcia bobroviek
obvyklých prísad kadmia a selénu. Mimoriadnou mierou sme
tým tiež zoh¾adnili myšlienku ochrany životného prostredia.
s farebnou glazúrou, ktorú
F. E. Garnier vyvinul exkluzívne
pre CREATON. Super-program
farieb pre exkluzívne
novostavby a štýlové renovácie
so starostlivo navzájom
zladenými farbami.
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
„NUANCE ®“
Exkluzívna kolekcia s engobou.
„Vráti do stále tvrdších podmienok životného prostredia
farby“. S touto myšlienkou Friedrich Ernst v. Garnier
vzbudzuje nadšenie a vyvoláva fascináciu. Chceme jeho
myšlienky podpori našimi produktmi. Kreativita tvorcu
farieb našla v kompetentnosti výrobcu pálených strešných
škridiel plodné spojenie.
„NOBLESS“ je jedineèná
Výsledok prekvapil odborný svet: s 18 farebnými odtieòmi,
dizajnérska kolekcia bobroviek
ktoré boli vyvinuté pre kolekciu „NUANCE“ ponúka táto
s farebnou glazúrou, ktorú
kolekcia škridiel s engobou stavebníkom, projektantom
F. E. Garnier vyvinul exkluzívne
a architektom mimoriadne možnosti pre realizácii „teplých“
pre CREATON. Super-program
striech, ktoré majú vzah ku krajine. „NUANCE“ tak otvára
farieb pre exkluzívne
pre nároèných tvorcov jemnú paletu farieb, ktorú možno
novostavby a štýlové renovácie
bez podstatného zvýšenia nákladov využi pri realizácii
so starostlivo navzájom
stavieb pre obohatenie krajiny a všedného dòa.
zladenými farbami.
Pozri poslednú zaklápaciu stranu
„FINESSE®“
Ve¾kosériový program glazúr „S OCHRANNÝM FAKTOROM STRECHY“.
S modelom „FINESS“ nastala nová epocha. Inovácia, ktorá
vzbudzuje nadšenie a trvalo krášli „strešné krajiny“.
Glazúra, ktorá pôsobí ako ochranný pancier, je tajomstvom
odolnosti nášho ve¾kosériového programu glazúr proti
napadnutiu machmi a inými poveternostnými vplyvmi. Vïaka
ve¾kosériovej výrobe bolo možné dosiahnu jedineèného
pomeru ceny a výkonu. Teraz je najuš¾achtilejšia keramická
strešná škridla dostupná pre každého: bobrovka i ve¾ká
vlnovka.
“OCHRANNÝ FAKTOR”
Proti napadnutiu machom
Takéto obrázky patria do minulosti.
Glazovaná keramická škridla poskytuje
optimálnu ochranu proti machu. Uzavretie
povrchu bráni machu, aby prenikol do pórov.
Vzh¾ad strechy zostáva bezchybný a „mladý“.
Proti vplyvom životného prostredia
Následkom vplyvov životného prostredia strechy rýchlejšie starnú. Keramická škridla
s uzavretým (“zapeèateným”) povrchom tomu
bráni. Aj po desaroèiach ostáva atraktívna.
Proti extrémnemu zaaženiu
Tiež pri domoch v lese alebo pri strechách
pod stromami predchádza „OCHRANNÝ
FAKTOR STRECHY“ ve¾kosériového programu
glazúr problémom a vzniku nákladov.
Proti extrémnym teplotám
Aj pri silnom slneènom svite si strecha
zachováva po desaroèia svoj
„svieži“ vzh¾ad.
Proti vlhkosti vduchu
Tu sa jedná o morské podnebie alebo o vysokú
vzdušnú vlhkos v tropickej klíme. Neexistuje
lepšia ochrana pre zachovanie hodnoty strechy
domu - glazovaná keramická škridla.
„MANUFAKTUR“
19 mm
Znaèka najvyššej kvality
3 mm
Atraktívne ozdoby hrebeòa strechy a dekoratívne
keramické príslušenstvo.
Flexibilná dåžka krytia
Variabilný obraz krytiny, optimálne spracovanie - bez rezania strešnej
škridly.
Flexibilná šírka krytia
Variabilný obraz krytiny, optimálne spracovanie - bez rezania strešnej
škridly.
42 %
Bezpeènos vïaka prekrytiu
Kohút
(Výška cca. 45 cm)
Sova
(Výška cca. 50 cm)
Orol
(Výška cca. 65 cm)
Párik holubov
(Výška cca. 30 cm)
Malá maèka
(Výška cca. 25 cm)
Terra maèka
(Výška cca. 68 cm)
Maèka na odkvap
(Výška cca. 12 cm)
Veverièka
(Výška cca. 32 cm)
Námesaèník
(Výška cca. 48 cm)
Námesaèník glazovaný
so solárnym lampášom
(Výška cca. 48 cm)
Glazovaný panáèik
(Länge ca. 67 cm)
Lyžiar
(Výška cca. 31 cm)
Rybár
(Výška cca. 28 cm)
Futbalista
(Výška cca. 57 cm)
Literát
(Výška cca. 28 cm)
Artyèok
(Výška cca. 40 cm)
Hrebeòová gu¾a
(Výška cca. 30 cm)
Hrebeòový tàò
(Höhe 60 cm)
Hrebeòový tàò
(Höhe 45 cm)
Hrebeòový tàò
(Höhe 45 cm)
Ukonèenie hrebeòa
s letopoètom
Ukonèenie hrebeòa
v tvare kvetu
Slnko
(Priemer cca. 32 cm)
To, èo neskôr nebude vidie, chráni strechu trvale pred dažïom, snehom
a víchricou.
10°- 90°
Až do sklonu strechy 10°
Vïaka technológii uloženia v drážkach, sú naše škridly použite¾né až do sklonu
10°, a vnútro strechy je optimálne chránené proti dažïu - vodotesné podstrešie.
Predstavuje to úsporu nákladov pri stavbe strechy a zaruèuje dostatoènú
bezpeènos. Od sklonu 12° je doporuèené so zvarenou alebo lepenou fóliou.
Od sklonu strechy 14° postaèuje ako spodné krytie jednoduchá fólia!
„OCHRANNÝ FAKTOR STRIECH“
Už po tisíce rokov je známa povrchová úprava pomocou vypálenej glazúry.
V programe „FINESSE“ a „NOBLESSE“ bila použitá najnovšia výrobná
technológia, ktorá umožòuje samièinné èistenie povrchu dažïom
a snehom, a tým zaruèuje samozrejme trvalé hodnoty strechy.
„KERALIS“
Najjemnejšia príprava surovín a jedineèné spracovanie zaruèuje dosiahnutie
najuš¾achtilejších povrchov a homogénneho povrchu škridly. Jedineèný
proces úplne vyhovuje najvyšším optickým nárokom.
XXL
Zakrytie striech ve¾kými formátmi
Rýchla a hospodárna pokládka vïaka spotrebe v množstve pod 10 kusov/m
2
.
Profilovaný povrch
Zaisuje ve¾mi dobré zosúvanie snehu.
Bezdotykové vypa¾ovanie
Najjemnejšie povrchové zuš¾achtenie vypalovacím procesom v plochých kazetách.
Pä zvýraznených boèných rebier
Ochrana pred preniknutím vody aj pri silnom vetre a malom sklone strechy.
Zvýraznené drážky
Ochrana pred preniknutím vody z hornej a dolnej èasti škridly
a to hlavne pri silnom vetre a malom sklone strechy.
Oporné rebrá na spodnej strane
Zlepšená statika a v prípade vznikajúceho kondenzátu odvádzanie na
spodnú škridlu.
Prekryté nevidite¾né drážky
Žiadne usádzanie neèistôt v spojoch pre odvádzanie vody (horizontálnych
aj vetrikálnych), èo zaisuje trvalú funkènos a bezpeènos proti prenikaniu
dažïa.
Bezpeènos vïaka trojnásobnému zaveseniu
Ved¾a trojnásobnej bezpeènosti oproti požiadavkám normy ponúkajú
trojité oporné rebrá výhody pri pokládke na mieru rezaných škridiel,
napr. v úž¾abí.
Historické strešné konštrukcie
Umožòuje realizova nadstavby a opravy existujúcich striech vïaka ve¾kosti
a tradiènému formátu.
Hladké hrany
Vïaka zvl᚝ hladkým a èistým prechodom bez povrchových nerovností,
sa dá pracova bez rukavíc a bez nebezpeèenstva poranenia. Silno redukované
„nebezpeèenstvo machu“ vïaka chýbajúcim možnostiam uchytenia.
Stohovanie
Pre jednoduchú pokládku a optimálnu strešnú logistiku je možné
na streche stohova 8 škridiel.
Dekoratívne ozdoby strechy sú dostupné tiež s povrchovou úpravou
engobou „NUANCE“ alebo s farebnými glazúrami „FINESSE“
a „NOBLESSE“.
KPGES/D/02.10/30/MZA
Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.
CREATON · MEINDL · PFLEIDERER · TROST
Oblastní manažéri pre regióny
Západné Slovensko
+421 917 541 824
Stredné Slovensko
+421 905 309 273
Východné Slovensko
+421 917 505 817
Západné Èechy
Východné Èechy
+420 773 598 967
+420 728 755 126
EBM Co., s.r.o.
Štefánikova tr. 79
SK-94901 Nitra
Tel.: +421 (0)37 32 11 771-3
Fax: +421 (0)37 32 11 770
[email protected]
www.ebmco.sk
www.ebmco.cz
Download

creaton