Euro Lab Focus Liverpool 2014
G. Kováč, ÚCHKBLM LF SZU Bratislava
Úvod
V čase od 5. do 11. 10. 2014 som sa zúčastnil podujatia EuroLabFocus 2014: spoločnej
akcie Európskej federácie pre laboratórnu medicínu ( EFLM ) a Britskej spoločnosti pre
klinickú biochémiu
Ciele
•
•
•
•
•
absolvovanie postgraduálneho kurzu a odborného programu
aktívna účasť: 1 vyžiadaná prednáška a 2 postery
účasť na zasadaniach
výboru EFLM pre vzdelávanie
výboru a sekcie UEMS pre laboratórnu medicínu
Metóda
Agenda
•
„Výsledky“: poznatky získané na postgraduálnom kurze a odbornom programe
• „Diskusia“: k širším súvislostiam postgraduálneho kurzu, odborného programu,
aktívnej účasti a účasti zasadaniach výborov ( EFLM pre vzdelávanie a UEMS pre
laboratórnu medicínu )
• „Záver“: súhrn získaných prínosov
• „Doporučenia“: návrhy aktivít vyplývajúce a nadaväzujúce na získané poznatky
Výsledky
Postgraduálne kurzy
MS
• hmotnostná spektrometria vychádza z fenoménu „electrospray“, využíva kvadrupóly
a pomer náboj/hmota na fragmentáciu vzorky a identifikáciu jej hmotnostných
spektier
MALDI TOF
• Matrix assissted laser desorption ionisation time of flight sa v súčasnosti využíva v
klinickej praxi na identifikáciu mykobaktérií, aspergila, krvných kultúr, rezistencie a
typizáciu
Norovirus
• je RNK vírus spôsobujúci gastroenteritídu: vyskytujú sa epidémie na jeseň a v zime,
medzi jednotlivými rokmi rozdiely vo frekvencii výskytu
Clostridium difficile
• je grampozitívny anaerób spôsobujúci ťažkú kolitídu: je príčinou nozokomiálnych
infekcií
Imunopatie a GIT
• Do kategórie sú zaradené potravinová alergia dospelých, perniciózna anémia,
coeliakia a Crohnova choroba
Transplantácie
• problematikou transplantácií sa v UK zaoberá 13 nemocníc, 8 transfúznych staníc, 1
charitatívna a 1 súkromná inštitúcia: transplantujú sa obličky, srdce, pľúca, pečeň,
pankreas, tenké črevo, colon a tkanivá
IgG4 related diseases
• ide o autoimúnnu pankreatitídu ( asociovanú s pemphigus vulgaris a trombotickou
trombocytopentickou purpurou ): v minulosti mala diagnóza viacero synoným:
Mikuliczov / Kuttnerov sy, pankreatická fibróza
Next generation sequencing
• Ide o testovanie celého genómu - „gene pannel testing“, s následnou sekvenáciu
exómu, tvorbou knižníc, ich indexáciu a využitím bioinformatiky pri interpretácii
Odborný program
Nová paradigma
Pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti:
• od kvality k hodnote,
• od súťaže ku spolupráci,
• od užívania k servisu,
• od reštrukturalizácie k rekulturalizácii
Regulačný rámec
• Povinná akreditácia vo Francúzku podĺa: ISO 15 189:
• Cieľ: harmonizácia verejných a súkromných laboratórií:
• Plán: 2016 50 %, 2018 100% akreditovaných laboratórií.
• Stakeholderi: vedecké spoločnosti, akreditačné orgány.
• Poznámka: v EU je v priemere 15% laboratórií akreditovaných
Uznávanie profesionálnej kvalifikácie v EU
EU Direktíva 55/13 začne platiť od Januára 2016. Nové prvky:
• európska profesionálna karta,
• jazykové znalosti,
• syllabus,
• identifikácia kompetencií,
• dôkaz o kontinuálnom vzdelávaní,
• code of conduct
POCT
• výsledky hlasovania povoliť či nepovoliť pacientom selfmonitoring: 20% áno, 80% nie
Epidémia DM
• Každých 20 rokov sa zdvojnásobuje počet diabetikov:
• UK to stojí 14 miliard GBP ročne, z čoho sa vynakladá 10% na liečbu, 1% na výchovu
a 90% na liečenie komplikácií
Postanalytická fáza
NOKLUS:
• spolupráca s GPs
• ústavy starostlivosti,
• postanalytická kvalita
•
Prípadové štúdie parametre: CRP, Hb, glu, moč, OK: menej časté D diméry, krvné
plyny.
• Tím: MD, biochemik, sestra, GP, ekonóm, chemik
Genomika
• sa v súčasnej klinickej praxi sústreďuje na testovanie mutácií, polymorfizmus a
metabolizmus liekov
IT
• Charakteristiky: email, web, phone, barcode, big data,
Biomarkery
Alkohol
• hodiny: etanol
• dni: EtG, EtS
• týždne: CDT ( glykovaný transferín )
• mesiace: PE ( fosfolipydetanol )
• roky: GGT, AST, ALT MCV
Hs Troponín
• RH: 5-10 ng/l: diagnóza sa musí urobiť klinicky:
• zvýšené hodnoty len indikujú, že sa s myokardom niečo deje
Natriuretický peptid
• chronické zlyhanie: guideliny
• akútne zlyhanie: problematický
Alkoholizmus
Základné údaje
• spotreba alkoholu : 9 l človekorok
• povolené: 25 jednotiek týždenne ( 1 jednotka = 8 g alkoholu )
• „opilecká liga“: 1 UK, 2 Fínsko, 3 Írsko, 4 Nemecko
• v Škótsku sa vypije viac vodky ako whisky
Zasadania
EFLM Committee: Education and Training
• Zloženie: Elisabeth Topic, Grazyna Sypniewska, Pierre Carayon, Dragana Segulia,
Pike Mesko Brgulian, Evgenia Homsak, Gustav Kovac
EFLM Working group: postgradual and continual education
• Chair elected: Gustav Kovac
EFLM Plenary
• diskutované témy: IFCC / EFLM relationship, open memebership, spoločnosti v
konflikte, equitable voting
EC4 registration committee
• poďakovanie SSLM za získanie súhlasu MZ SR
Sponzori kongresu
• 11 sponzorov, 4 obchodní partneri
EUMS
• Official Journal of the European Union 21. 12. 2006, str 164: Slovensko: Laboratórna
medicína
Aktívna účasť
Gustáv Kováč
Vyžiadaná prednáška
• From Monovalency to Polvalency: the Slovak Experience
Postery
• From Monovalency to Polvalency: the Slovak experience
• Blue Book Versus EC4 Syllabus: Improving Visibility and Recognition of the
Laboratory Medicine Profession
Diskusia
K postgraduálnym kurzom
MS, MALDI TOF
• Výrobcovia: ABI, Waters, Shimadzu, Agilent,Thermoscientific /
• Náklady ročne 50 000 GBP /
• Využitie LC MS-MS v klinickej praxi: TDM, tumorové markery, steroidy, hemoglobín,
moč ( kamene, kotinín ), drogy,mikrobiológia
Norovirus, Clostridium difficile
• „Špinavé nemocnice“
• pacienti starší ako 75 rokov
• do 1 týždňa hospitalizácie malé riziko, 4 týždne hospitalizácie: istota nakazenia
Imunopatie a GIT, IgG4 related diseases
• skrížená reaktivita,
• kožné testy,
• nepriama imunofluorescencia,
• antiparietálne protilátky,
• biopsia,
• IgA tkanivová transglutamináza, IgA endomyziálne protilátky, HLA DQ2 a DQ8
pozitívne alely, IgA deficiencia
• autoimúnna pankreatitída, senzitívna na podávanie steroidov, podtriedy IgG sa ťažko
stanovujú
Transplantácie
• pretransplantačné vyšetrenie: HLA typizácia ( zoznam ), HLP antibody testing (
štvrťročne ), cross matching ( bezprostredne )
Next generation sequencing
• prečo NGS: náklady, TAT, vyššia úroveň ( z Mi 7000 na Hi 140 000 ), častá indikácia,
aplikácie, gene pannel testing, sekvenácia exómu, testovanie celého genómu,
sekvenácia RNK, epigenetika, rakovina, prenatálna diagnostika, výskum a vývoj,
„šitie na mieru“
K odbornému programu
Nová paradigma, regulačný rámec
• Nadužívanie, podužívanie, mrhanie zdrojov, zlyhávanie prevencie,
• za desaťročie narastie spotreba zdrojov o 20%, 76% laboratórnych testov
• financovanie akreditácií: osobitný model Francúzkeho zdravotníctva: nikto neplatí
• ak niekto nesplní podmienky akreditácie, nemôže prevádzkovať laboratórium
• akredituje sa podľa metodík
Epidémia DM
• mestá / industrializácia: koncentrácia, toxické, obezita, dve choroby: diabetes +
obezita, atorvastatín znižuje riziko o 40%, fajčene skracuje život o 11 rokov
Uznávanie profesionálnej kvalifikácie v EU
• USA: 4 roky trvania: klinická + anatomická patológia, 11 subšpecializácií, 10 rokov
trvanie certifikácie,
POCT
• Stanovisko pacientov: nevyznajú sa
Postanalytická fáza
• Early staged chronic kidney diseases: Parametre: glomerulárna filtrácia pod 60
mol/min, mikroalbumínúria, HbA1c / Frekvencia:1x za 14 dní, 1 x za mesiac
Genomika
• nie je zaujímavý typ rakoviny, ale mutačný profil
IT
• veľmi rýchle tempo zmeny, jedna technológia pre viac použití
Biomarkery
• placentálne markery: human placental lactogen, placental growth factor, progesteron
Alkoholizmus
• riziká alkoholu: znížené železo, svalová aktivita, cholesterol, obezita, rakovina
prsníka
K zasadaniam
Committee: Education and Training & Working group: postgradual and continual education
• správa WG-CPE ( pracovnej skupiny pre postgraduálne a kontinuálne vzdelávanie ),
plán WG CPE 2015, budget WG CPE 2015
EFLM Plenary & Sponzori &EC4 registration committee
• SR je druhá v EU, ktorá spĺňa kritériá definované EC4
EUMS
• Repartition: pravidlá: počet ľudí - HDP - počet lekárov / členské SR: 140 EUR ( 20132014: zaplatené, 2014-2015: nezaplatené - poslať Fraylingovi Scan )
K aktívnej účasti
• vyžiadaná prednáška a „rozdaných po 20 hadnoutov pri každom z 2 posterov svedčia
o záujme pre prezentovanú problematiku
Závery
•
•
•
Absolvovanie postgraduálneho kurzu a odborného programu prispelo k zvýšeniu
úrovne a aktualizácii poznatkov v problematike laboratórnej diagnostiky a jej širšieho
kontextu
1 vyžiadaná prednáška ako aj záujem o 2 prezentované postery svedčia o kvalitnom
výbere, príprave a prezentácii a o skutočnosti, že aj Slovensko vie poskytnúť
vyspelým krajinám západnej Európy témy, o ktoré prejavia záujem
Verejné uznaniu stanovisku MZ SR ktoré potvrdzuje, že SR spĺňa podmienky
inovovanej direktívy EU 55/20113 o voľnom pohybe tovarov a osôb v oblasti
laboratórnej diagnostiky, ako aj zvolenie G. Kováča za predsedu pracovnej skupiny
pre postgraduálne a kontinuálne vzdelávanie svedčia Európskej federrácie pre
laboratórnu medicínu svedčia o autorite, ktorú získala Slovenskej spoločnosti
laboratórnej medicíny v rámci EU
Doporučenia
•
•
•
•
Zapracovať poznatky z absolvovanie postgraduálneho kurzu a odborného programu
do vzdelávacích materiálov SZU a dokumentov SSLM
Pokračovať v nastolenom trende prípravy kvalitných a vhodne vybraných a
prezentovaných prezentácií
Sústrediť sa na efektívne riadenie pracovnej skupiny EFLM pre postgraduálne a
kontinuálne vzdelávanie
Pokračovať v aktívnej činnosti vo výbore a sekcii UEMS pre laboratórnu medicínu
Download

04 150109 Kováč LABMED Euro Lab Focus Liverpool 2014.pdf