Pediatria
pre prax
S1
2014
www.solen.sk
ISSN 1337-4443
SURJUDP
Pediatria pre prax
54. pediatrické dni
24. – 25. apríl 2014, Hotel Saffron, Bratislava
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave
2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
časopis Pediatria pre prax a Zlatá rybka, o. z.
Pediatria pre prax
54. pediatrické dni
24. – 25. apríl 2014
Hotel Saffron, Bratislava
Programový výbor
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, prezident kongresu
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
MUDr. Zuzana Kuková
Generálny partner
Podujatie je ohodnotené 12 CME kreditmi
Príhovor
Vážené kolegyne! Vážení kolegovia!
Srdečne vás pozývame na podujatie 54. pediatrické dni „Pediatria pre prax“, ktoré tradične organizuje
2. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Aj tento rok sme prichystali dvojdňový pestrý odborný program, do ktorého sme zaradili prednášky o dôležitých aktuálnych
problémoch pediatrie, ako aj otázky z hraničných medicínskych odborov. Vysoko si ceníme, že naše pozvanie prednášať na tomto fóre prijali českí a slovenskí odborníci z rôznych pediatrických subšpecializácií, ako aj odborníci z iných
oblastí medicíny.
Veríme, že 54. pediatrické dni „Pediatria pre prax“ organizované v príjemnom prostredí priestorov Hotela Saffron sa stanú fórom pre nadobudnutie nových informácií, na výmenu odborných skúseností a v neposlednom rade na
vytváranie nových kontaktov a príjemných stretnutí s kolegami!
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
www.solen.sk | 2014; 15(S1) | Pediatria pre prax – Suplement 1
Odborný program
ŠTVRTOK, 24. apríl 2014
7.30
Registrácia
9.00 – 10.30
ENDOKRINOLÓGIA
Garant: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
• Význam hodnocení růstových grafů – Novotná D. (Brno)
• Predávkovanie vitamínom D – Košťálová Ľ., Valapková A., Šimurka P. (Bratislava, Trenčín)
• Ako môže prispieť pediater k rozhodovaniu o riešení gravidity s prenatálne zisteným
karyotypom XO a XXY? – Pribilincová Z., Košťálová Ľ.
• Ako rozpoznať deti so Silver-Russelovým syndrómom medzi deťmi s nízkym vzrastom?
– Ilenčíková D., Gughová A., Košťálová Ľ., Pribilincová Z., Tichá Ľ., Ferenczová Z., Hlavatá A., Kovács L.
• Čo bolo príčinou primárnej amenorey? – Vitáriušová E., Košťálová Ľ.
10.30 – 10.45
Prestávka
10.45 – 12.15
REUMATOLÓGIA – DIAGNÓZY, KTORÉ BY MAL PEDIATER POZNAŤ
Garant: MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
• Problémy s kĺbmi? Čo na to ortopéd? – Kokavec M.
Problémy s kĺbmi? Čo na to reumatológ? – Dallos T.
• Juvenilná lokalizovaná sklerodermia – diagnostický a liečebný algoritmus – Vargová V.
(Košice)
• Juvenilná dermatomyozitída – Damoklov meč – Mozolová D., Sipeki T.
• Chronická rekurentná multifokálna osteomyelitída – najčastejšia autozápalová
osteopatia – Košková E., Vrtíková E., Sedláková J., Schultz P., Dallos T., Kokavec M.
Pediatria pre prax – Suplement 1 | 2014; 15(S1) | www.solen.sk
Odborný program
12.15 – 13.00
OTÁZKY VÝŽIVY DOJČIAT
Garant: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
• Vracanie – častý problém u dojčiat – Čierna I.
• Obstipácia u dojčiat a jej riešenie – Székyová D.
• Pohľad pediatra v primárnej starostlivosti na výživu detí – Šimovičová K.
(Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Nutricia)
13.00 – 13.20
Brdlíkova memoriálna prednáška
• Manažment detí s autizmom – Ostatníková D., Pivovarčiová A., Hnilicová S., Babinská K.
13.20 – 14.25
Obed
14.25 – 14.35
• Súčasné trendy v liečbe atopickej dermatitídy – Bučková H.
(Prednáška podporená edukačným grantom spoločnosti Laboratoire Bioderma Slovakia)
14.35 – 15.45
NAŠI KONZILIÁRI
Garant: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
• Alergické choroby kože u detí – Buchvald D.
• Anafylaxia – manažment a terapia – Šemberová J., Brenner M.
• Aktuality v diagnostickom a liečebnom prístupe k anémii u najmenších detí – Grešíková M.
• Marfanův syndrom – klinické zkušenosti – Hladíková A., Šilhánová P., Olos M., Cibulková P. (Ostrava)
15.45 – 16.00
Prestávka
16.00 – 17.30
OČKOVANIE – INDIKÁCIE A KONTRAINDIKÁCIE
Garant: MUDr. Zuzana Kuková
• Neurologické komplikácie očkovania a očkovanie detí s neurologickými ochoreniami – Sýkora P.
• Očkovanie verzus hemofilová infekcia CNS – Holečková K., Dobiašová Z.
Pediatria pre prax – Suplement 1 | 2014; 15(S1) | www.solen.sk
Odborný program
• Očkovanie pacientov s chronickým nešpecifickým zápalovým ochorením čreva (IBD)
– Kuková Z., Košťálová Ľ., Duchoňová J.
• Kto povie: „ Zaočkovať!“? – Gibalová E.
• Strach z očkovania – Duchoňová J., Kuková Z.
19.30
SPOLOČENSKÝ VEČER
PIATOK, 25. apríl 2014
7.30
Registrácia
9.00 – 10.30
DEDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY
Garant: MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
• Současné možnosti a limity v odhalování genetických příčin nemocí – Kmoch S. (Praha)
• Význam rozšíreného novorodeneckého skríningu v klinickej praxi – Hlavatá A., Chandoga J.,
Halová K., Honzík T.
• Diagnostika Gaucherovej choroby v detskom veku – Hlavatá K., Mattošová S., Šaligová J., Hlavatá A.
• Nové trendy v asistovanej reprodukcii z pohľadu embryológa – Jureková M., Harbulák P.
• Prínos moderných genetických metód pre pediatrickú prax – Ilenčíková D.
10.30 – 10.40
• Inhalačná terapia pri ochoreniach dýchacieho systému – princípy a možnosti
využitia – Kubovčáková M.
(Prednáška podporená edukačným grantom spoločnosti Celimed)
10.40 – 10.50
Prestávka
Pediatria pre prax – Suplement 1 | 2014; 15(S1) | www.solen.sk
Odborný program
10.50 – 12.20
GASTROENTEROLÓGIA
Garant: MUDr. Iveta Čierna, PhD.
• Funkčné ochorenia čreva u väčších detí – Valachová I. (Banská Bystrica)
• Fekálny kalprotektín a jeho využitie v ambulantnej praxi – Čierna I., Székyová D.
• Enterálna výživa u detí – Székyová D., Čierna I.
• Perkutánne endoskopické gastronómie a jejunostómie (PEG, PEJ) – denná starostlivosť,
prevencia a riešenie komplikácií – Bibza J., Králik R., Duchaj B.
• Komplikácie po zavedení PEG – kazuistiky – Szépeová R., Havličeková Z., Bánovčin P. (Martin)
12.20 – 12.35
• Nové možnosti liečby akútnej hnačky – Čierna I.
(Prednáška podporená edukačným grantom spoločnosti Abbott)
12.35 – 12.45
• BioLac Baby drops – výsledky štúdie realizovanej na Slovensku – Králinský K. (Banská Bystrica)
(Prednáška podporená edukačným grantom spoločnosti Generica)
12.45 – 13.30
Obed
13.30 – 15.00
NEFROLÓGIA PRE PEDIATRICKÚ PRAX
Garant: prof. MUDr. László Kovács, DrSc. MPH
• Trombotická mikroangiopatia (TMA) – patogenéza, diagnostika a liečba – Podracká Ľ. (Košice)
• Infekcia močových ciest u detí – od diagnózy až k pozápalovým jazvám – Jankó V., Kovács L.
• Manažment dieťaťa s proteinúriou a hematúriou – Kovács L., Jankó V.
• Dieťa s veľkými obličkami –autozómovo recesívna polycystická choroba obličiek
– Nagyová G., Kizeková Z., Popelková J., Ilenčíková D., Kovács L.
• Diferenciálna diagnostika primárnej a sekundárnej hypertenzie u detí – význam „tlakového
Holtera“ (24-hodinového ambulantného monitorovania krvného tlaku – Prochotská K., Kovács L.
15.30
Ukončenie podujatia
Pediatria pre prax – Suplement 1 | 2014; 15(S1) | www.solen.sk
Download

Pediatria - DFNsP Bratislava