Biofeedback
– seba
sebaregulačný
egulač ý tréning
t é g
pomocou biologickej spätnej
väzby
ä b
PaedDr Tatiana Gandelová
PaedDr.
12/2010
Biofeedback
• Skupina
Sk i li
liečebných
č b ý h postupov,
využívajúcich elektronické prístroje na
presné meranie, spracovanie a spätné
informovanie osoby o jej mozgovej a
autonómnej aktivite s cieľom naučiť sa
vôľovej kontrole nad fyziologickými
procesmi, ktoré sú inak mimovedomé
Biofeedback
•EEG – neurofeedback:
−pracuje s elektrickou aktivitou nášho mozgu
−posilňovanie
posilňovanie žiaducej aktivizácie nervovej sústavy
•HRV biofeedback (heart rate variability):
−regulovaným dýchaním dosiahnuť maximálnu
variabilitu
srdcovej frekvencie
EEG--neurofeedback
EEG
• na základe sebaučenia, pomocou tzv.
biologickej spätnej väzby
− umožňuje reguláciu frekvencií elektrickej aktivity
mozgu
EEG--neurofeedback
EEG
• Mozog touto metódou dostáva okamžitú a presnú
i f
informáciu
á i o „vyladení“
l d í“ alebo
l b „rozladení“
l d í“ svojich
ji h
mozgových vĺn a môže sa pri tréningu naučiť,
naučiť, ako ich
uviesť do súladu.
ú
• Jedná sa vlastne o p
proces učenia, a ppreto účinok
tréningov je dlhodobý – čo sa mozog počas tréningu
naučí už tak ľahko nezabudne (podobne,
naučí,
(podobne ako
napríklad písanie, čítanie, bicyklovanie, plávanie či
korčuľovanie).
korčuľovanie)
EEG--neurofeedback
EEG
• Okamžitá spätná väzba o tom, ako fungujú mozgové
vlny
l vd
danom okamihu
k ih a mozog riadi
i di sám
á seba.
b
• Ak narastá aktivita mozgu v žiaducom pásme
mozgových vĺn, je hráč odmeňovaný úspešnými
výsledkami.
• Ak narastá aktivita v nežiaducom pásme, úspech v hre
sa nedostaví. Celý proces sa podobá normálnemu
učeniu alebo cvičeniu.
EEG--neurofeedback
EEG
• Indikácie:
− Kondičné
• Duševne pracujúci profesionáli
− Liečebné:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Syndróm manažérskeho stresu
Poruchy pozornosti (ADD/ADHD)
Poruchy učenia
Poúrazové stavy mozgu a stavy po mozgových príhodách
Poruchy spánku
Chronické bolesti
Depresie, úzkosť
Epilepsie
Podporná liečba závislostí
HRV--biofeedback
HRV
• tréning variability srdcovej frekvencie
− tréningová metóda, zameraná na naučenie klienta
dosiahnuť regulovaným dýchaním maximálnu
variabilitu srdcovej frekvencie
− jednoduchý, štandardizovaný tréningový postup, pri
kt
ktorom
kli
klientovi
t i pomáha
áh počítačom
čít č
riadený
i d ý
dychový metronóm
HRV--biofeedback
HRV
• Tréning spočíva v nácviku tzv. diafragmatického
dý h i kt
dýchania,
ktorým
ý sa d
dosahujú
h jú rezonančné
č é efekty
f kt
medzi dýchaním, srdcovou frekvenciou a krvným
tlakom
• Cieľom je dosiahnuť rovnovážne fungovanie
autonómneho
ó
h nervového
éh systému
é
a posilnenie
il
i jjeho
h
regulačných funkcií
HRV--biofeedback
HRV
• Klient pozná, ako môže ovládať a meniť pravidelnosť
svojej
j j srdcovej
d
j ffrekvencie
k
i pomocou prirodzeného
i d
éh
dýchania
• Tréning
g má ajj relaxačnýý účinok
HRV--biofeedback
HRV
• Indikácie:
−
−
−
−
−
−
−
−
Astma
Niektroré hypertenzie
yp
((vysoký
y ý krvnýý tlak))
Úzkostná porucha
Panická porucha
p
Stres
j
poruchy
p
y
Somatizujúce
Funkčné poruchy zažívacieho traktu
Chronický únavový syndróm
HRV--biofeedback
HRV
• Indikácie:
−
−
−
−
−
Premenštruačný syndróm
Bolesti hlavyy
Funkčné kardiovaskulárne poruchy
Svalové bolesti,, myofaciálny
y
y syndróm
y
Doplnok bežných liečebných postupov v
kardiovaskulárnej rehabilitácii
− Zlepšenie športového výkonu
Download

prezentácia biofeedback .PDF