Europass - životopis
Osobné údaje
Priezvisko(á) / Meno(á)
Adresa(y)
Mobil a
E-mail(y)
Štátna(e) príslušnosť(ti)
Dátum narodenia
Pohlavie
Stecíková Emília
Štefana Višňovského 2515/9, 960 01, Zvolen,
Slovenská republika
+421 948 037 706
[email protected]
Slovenská republika
10.02.1987
žena
Pracovné skúsenosti
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Názov a adresa zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Názov a adresa zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Názov a adresa zamestnávateľa
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Od - do
Zamestnanie alebo pracovné zaradenie
Február 2015 – do súčasnosti
Assistentin für ein Promotionsstudium
Eberhard Karls Universität Tübingen, Wilhelmstraße 9, D-72074 Tübingen
Školstvo a vzdelávanie
Február 2014 – február 2015
Člen správnej rady Asociácie doktorandov Slovenska
Asociácia doktorandov Slovenska, Majerská 3, 821 07 Bratislava
Školstvo a vzdelávanie
Február 2014 – február 2015
Člen Alumni klubu pri Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Aluni klub pri FF UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Školstvo a vzdelávanie
Október 2011 – september 2012
Lektor/ galerijný pedagóg- dozorca zbierok
Hlavné činnosti a zodpovednosť
 Zabezpečovanie návštevníckej prevádzky a lektorovanie v objekte SNG Zvolen- zámok.
 Zabezpečovanie a realizovanie kultúrnych podujatí, špecializovaných lektorských výkladov,
tvorivých dielní, animácií, vyučovania v galérii a zábavných podujatípre deti, mládež a dospelých.
 Vykonávanie administratívnych úloh spojených s činnosťou na úseku kultúrno-výchovnej
práce pracoviska.
 Zabezpečovanie propagácie celej činnosti SNG Zvolen a všetkých výstav konaných na
zámku v masmédiách.
 Zabezpečovať spoluprácu pracoviska s masovokomunikačnými prostriedkami.
Názov a adresa zamestnávateľa
Slovenská Národná Galéria Bratislava- SNG Zvolenský zámok, Námestie SNP 594/1, 96001
Zvolen
Druh práce alebo odvetvie
hospodárstva
Strana 1/3- Životopis
Stecíková Emília
Umenie a kultúra
Viac informácií o Europasse nájdete na: http://europass.cedefop.europa.eu
© Európske spoločenstvá, 2003 20060628
Vzdelanie a príprava
Od - do
September 2012- máj 2014
Názov získanej kvalifikácie
Philosophiae doctor (PhD.)
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Globálna etika v systéme aplikovaných etík
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra Etiky a aplikovanej etiky,
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Tretí stupeň vysokoškolského vzdelania.
September 2009 - máj 2011
Magister (Mgr.)
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Princípy bioetiky (rozbor práce T.L.Beauchampa a J.F.Childressa „The Principles of Biomedical
Ethics“)
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra Etiky a aplikovanej etiky, Tajovského
40, 974 01 Banská Bystrica
Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Hlavné predmety / profesijné zručnosti
Názov a typ organizácie poskytujúcej
vzdelávanie a prípravu
Stupeň vzdelania v národnej alebo
medzinárodnej klasifikácii
Druhý stupeň vysokoškolského vzdelania.
September 2006 – jún 2009
Bakalár (Bc.)
Etika v profesii advokáta
Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, Katedra Etiky a aplikovanej etiky, Tajovského
40, 974 01 Banská Bystrica
Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania.
September 2002 – júl 2006
Stredoškolské štúdium
Maturitné predmety: slovenský jazyk, nemecký jazyk, matematika, biológia, náuka o spoločnosti.
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen
Maturita
Osobná spôsobilosť
Materinský(é) jazyk(y)
Ďalší(ie) jazyk(y)
slovenský
anglický, nemecký
Sebahodnotenie
Porozumenie
Počúvanie
Európska úroveň (*)
Jazyk anglický
A2
Jazyk nemecký
B1
Čítanie
Používateľ zákl.
A1
jazyka
Samostatný
používateľ
Hovorenie
B2
Ústna interakcia
Písanie
Samostatný ústny
prejav
Používateľ zákl.
jazyka
A1
Používateľ zákl.
jazyka
A1
Samostatný
používateľ
B1
Samostatný
používateľ
B1
Používateľ zákl.
Používateľ zákl.
A1
jazyka
jazyka
Samostatný
používateľ
B1
(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)
Sociálne zručnosti a kompetencie
Strana 2/3- Životopis
Stecíková Emília
Dobré komunikačné zručnosti získané počas pôsobenia ako lektorka v SNG Zvolenzámok, vnímavosť, empatia, schopnosť pracovať s ľuďmi.
Viac informácií o Europasse nájdete na: http://europass.cedefop.europa.eu
© Európske spoločenstvá, 2003 20060628
Samostatný
používateľ
Organizačné zručnosti a
kompetencie
Technické zručnosti a kompetencie
Schopnosť pracovať s ľuďmi, dodržiavať termíny a vytýčené úlohy, manažérske
schopnosti podložené praxou vo vedení tímu. Organizačné schopnosti pri príprave
podujatí pre deti, mládež a dospelých podložené praxou v SNG Zvolen- zámok
a príprave podujatí pre ľudí so zdravotným postihnutím podložené praxou ako
dobrovoľník v občianskych združeniach ŠKTP Apollón Zvolen, OZ Margarétka Banská
Štiavnica, ŠK Victória Žiar nad Hronom.
Certifikát- Manažér kvality
Certifikát WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft)- B2
Počítačové zručnosti a
kompetencie
Užívateľ MS Windows (úroveň používania pokročilý), užívateľ MS Office- Word, Excel
(úroveň používania pokročilý), Movie Maker, Microsoft Office Picture Manager.
Vodičský(é) preukaz(y)
Skupina B
Doplňujúce informácie
Publikačná činnosť
1. STECÍKOVÁ EMÍLIA, HRAŠKOVÁ JANA. 2013. Inštitucionalizácia a riadenie etiky v
akademickej inštitúcii. In: Manažment v 21.storočí:problémy a východiská. Riadenie
nehmotného: Etika a zmena hodnôt v podnikaní, vzdelávaní a výskume. s. 239-251.
Bratislava : Vysoká škola manažmentu Bratislava, 2013
2. STECÍKOVÁ EMÍLIA. 2013. Globálna etika v systéme aplikovaných etík. In:
Profesionálne etické kompetencie: profilovanie a uplatňovanie. Banská Bystrica:
Belianum, 2013. s. 134-138. ISBN 978-80-557-0574-3
3. STECÍKOVÁ EMÍLIA. 2013. Ethical Issues and Institutionalization of Business
Ethics. In: Etyka biznesu i spoleczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI
wieku : międzynarodowa konferencja naukowa. Opole: Politechnika Opolska, 2013. s.
157-162. ISBN 978-83-64056-31-4
4. STECÍKOVÁ EMÍLIA. 2013. Hutchings, Kimberly. Globálna etika: Úvod / Hutchings,
Kimberly. Global Ethics: An Introduction. In: Motus in verbo: vedecký časopis mladej
generácie. Banská Bystrica: FHV UMB, 2013. s.99-101. ISSN 1339-0392
5. STECÍKOVÁ EMÍLIA. 2014. Ethical Issues of Globalization in Business. In: The
proceedings of ETTP 2013. Prešov: Prešovská univerzita, 2014. s. 79-85. ISBN 978-80555-1089-7
Projekty
Názov projektu: Tvorba akademického digitálneho repozitára Katedry etiky
a aplikovanej etiky
Číslo projektu: 011UMB-4/2014
Podporovateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied
Pracovné zaradenie: člen riešiteľského tímu
Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír Ďurčík, PhD.
Názov projektu: Zvyšovanie účinnosti študijných programov aplikovanej etiky z
hľadiska požiadaviek spoločenskej praxe
Číslo projektu: 008UMB-4/2012
Podporovateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Pracovné zaradenie: člen riešiteľského tímu
Vedúci projektu: prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.
Názov projektu: Digitálna edukácia na Katedre etiky a aplikovanej
Číslo projektu: 023UMB-4/2015
Podporovateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
Pracovné zaradenie: člen riešiteľského tímu
Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír Ďurčík, PhD.
Strana 3/3- Životopis
Stecíková Emília
Viac informácií o Europasse nájdete na: http://europass.cedefop.europa.eu
© Európske spoločenstvá, 2003 20060628
Download

Europass - životopis - Asociácia doktorandov Slovenska