Z AKL ADAJÚCI ČLENOVIA MATICE SLOVENSKEJ 1863 - 1950
Matica slovenská podľa dejinného príkladu obnovuje štatút zakladajúceho člena
Morálny aj finančný rozmer podpory národnej ustanovizne
M A R T I N , B R AT I S L AVA ( R o m a n K A L I S K Ý- H R O N S K Ý ) – K o b r o d e n i u M a t i c e
slovenskej v tejto ekonomick y neľahkej dobe má smerovať nová ak tivita ve d e n i a M S . To s a r o z h o d l o n a d v i a z a ť n a m y š l i e n k u n á r o d n ý c h d e j a t e ľo v, k t o r í
u ž p r i z a l o ž e n í M a t i c e v 19 . s t o r o č í m y s l e l i a j n a j e j e k o n o m i c k ú p o d s t a t u a
finančné zabezpečenie do budúcnosti.
Dobré myšlienky sa v toku č asu nestrácajú, možno iba na nejaký č as ostanú
p o z a b u d n u t é . S ú č a s n é v e d e n i e M S s a p o d ľa d e j i n ný c h p r a m e ň o v u z n i e s l o n a p r i n a v r á t e ní s y s t é m u z a k l a d a j ú c e h o č l e n s t v a d o m a t i č n é h o ž i v o t a . H i s t ó r i a h o v o r í
p o d ľa k n i hy M a t i c a s l o v e n s k á – d e j i ny a p r í t o m n o s ť ( To m á š W i n k l e r, M i c h a l E l i á š
a ko l ., V y d a v a t e ľs t v o M S , 2 0 0 3 , M a r t i n), ž e „ M a t i c a s l o v e n s k á m a l a v z h o d e s
i ný m i s l o v a n s k ý m i m a t i c a m i š t y r i d r u hy č l e n o v – z a k l a d a t e ľo v, r i a d ny c h č l e n o v,
p o d p o r o v a t e ľo v a č e s t ný c h č l e n o v. Z a k l a d a j ú c i č l e n m a l d a ť n a r a z n a z á k l a d i n u
M a t i c e 10 0 z l a t ý c h v h o t o v o s t i a l e b o v d e s i a t i c h p o s e b e n a s l e d u j ú c i c h r o ko c h p o
12 z l a t ý c h . R i a d ny č l e n m a l d a ť n a r a z 5 z l a t ý c h a l e b o v d e s i a t i c h r o ko c h p o 6 z l a t ý c h “. Vo f o n d e M a t i c e s l o v e n s ke j j e m e d z i i ný m i v z á c ny m i d o k u m e n t m i a j M e n o s l o v z a s k u t o č ný c h č l e n o v m a t i č ný c h p r i j a t ý c h p o r i a d ko m z l o ž e n i a z á k l a d i ny p o d
i nv e n t á r ny m č í s l o m 2 7 ( i d e o z o z n a m 4 8 0 č l e n o v, k t o r í z a p l a t i l i č l e n s ké p r í s p e v k y
n a r a z a l e b o p o s t u p n e v s p l á t k a c h , c h r o n o l o g i c k y u s p o r i a d a ný o d 7. 1. 18 6 4 d o 4 .
11. 18 74) a t i e ž p o d i . č . 2 8 A l b u m s k u t o č ný c h č l e n o v M a t i c e s l o v e n s ke j ( k n i h a
v i a z a n á v ko ž i , v y t l a č e n á v r o k u 18 7 0 o b s a h u j e r u ko u pí s a ný z o z n a m s k u t o č ný c h
č l e n o v). Z a k l a d a j ú c i c h č l e n o v b o l o v t o m o b d o bí 10 2 . N a z o z n a m e z a k l a d a j ú c i c h
č l e n o v s ú m e n á m n o hý c h v ý z n a m ný c h h i s t o r i c k ý c h o s o b n o s t í, n o ú c t u s i z a s l ú ž i a
v š e t c i , k t o r í d a l i M a t i c i n a t ú d o b u s k u t o č n e v y s o ké s u m y. S y s t é m č l e n s ke j p o d p o r y d v í h a l M a t i c u u ž p r i j e j v z n i k u a v c e l o m p r v o m o b d o bí.
■ N ÁV R AT K U KO R E Ň O M
S ú č a s ný p r e d s e d a M S M a r i á n T k á č k t o m u h o v o r í: „ M u sí m e s a v r á t i ť k u ko r e ňom. V pr v ých stanovách MS sa uvádza aj riadne členst vo a zakladajúce členst vo.
R o z d i e l b o l l e n v o v ý š ke p r í s p e v k u , n i e v č a s e v s t u p u č l e n a d o M S . V a r c hí v n o m
s p i s e z r o k u 18 74 s ú u v e d e ní r i a d n i a j z a k l a d a j ú c i č l e n o v i a . Te d a v t o m t o v ý z n a m e z a k l a d a j ú c i č l e n n e z n a m e n á , ž e b o l p r i z a l o ž e ní M a t i c e , a l e ž e p o d p o r i l j e j
z á k l a d y. V a r c hí v e s a z a c h o v a l i m e n á z a k l a d a j ú c i c h č l e n o v s p o r a d o v ý m i č í s l a m i
p o č í s l o 10 2 . M y c h c e m e v s ú č a s n o s t i n a d v i a z a ť n a t o t o č í s l o a i š l i by s m e ďa -
l e j o d č í s l a 10 3 , k t o r é b y d o s t a l n o v ý z a k l a d a j ú c i č l e n . B o l o b y t o v y z n a č e n é n a
osobitnom diplome, ktor ý každý nov ý zakladajúci člen dostane. Na diplome budú
a j m e n á o s t a t ný c h a l e b o t ý c h n a j v ý z n a m n e j š í c h z a k l a d a j ú c i c h č l e n o v v d e j i n á c h
M a t i c e . Čí s l o 1 m a l J á n Fr a n c i s c i , č í s l o 3 A n d r e j R a d l i n s k ý, ďa l e j b o l i Š t e f a n
M o y s e s , K a r o l K u z m á ny, J o z e f M i l o s l a v H u r b a n , a l e n a p r í k l a d a j c i s á r Fr a n t i š e k
J o z e f a m n o h é ďa l š i e v ý z n a m n é o s o b n o s t i .“
■ V Ý Z N A M O B N OV Y SYS T É M U
Otázka je, či bude mať táto forma členskej podpor y v súč asnosti primeranú spätnú
v ä z b u , t o v š a k u k á ž e a ž p r a x v t e d y, ke ď s a š t a t ú t z a k l a d a j ú c e h o č l e n a s t a n e r e a l i t o u . N a o t á z k u , č i t e n t o p l á n o v a ný n á v r a t k u ko r e ň o m m ô ž e v ý r a z n e j š i e p o m ô c ť a j
e ko n o m i ke M S a l e b o i d e s kô r o v y j a d r e n i e m o r á l n e h o p o s t o j a k o r g a n i z á c i i , p r e d s e d a M S h o v o r í: „ P ô j d e o d v o j a k ý v ý z n a m o b n o v y z a k l a d a j ú c e h o č l e n s t v a . P r v ý m
j e m o r á l ny v ý z n a m s p o č í v a j ú c i v t o m , ž e z á u j e m c a s a m ô ž e t a k t o z a pí s a ť d o r o d i ny t ý c h , k t o r í z á k l a d n e p o d p o r o v a l i a p o d p o r u j ú M a t i c u s l o v e n s k ú . D r u hý v ý z n a m
č i p r í n o s j e f i n a n č ný, ke ď ž e M a t i c a t ý m t o s p ô s o b o m m ô ž e n a z h r o m a ž d i ť p e n i a z e ,
ktoré sa budú evidovať na osobitnom účte a budú slúžiť na podporu miestnej a
r e g i o n á l n e j k u l t ú r y, a l e n a p r í k l a d a j n a s t a v a n i e p a m ä t ní ko v.“
■ PODPOR A
Ak si niekto takto zaplatí poradie v zozname zakladajúcich členov a prispeje
s t a n o v e n o u f i n a n č n o u s u m o u , b u d e m a ť a j m o ž n o s ť ko n t r o l y, a ko s a s p e n i a z m i
n a l o ž i l o? P o d ľa M a r i á n a T k á č a i d e o n e n á v r a t ný d a r M a t i c i n a p o d p o r u a u p e v n e n i e j e j z á k l a d o v. „ Z a k l a d a j ú c e m u č l e n o v i n e s ľ u b u j e m e n i č o k r e m p e k n é h o d i p l o m u
s p o r a d o v ý m č í s l o m a k a ž d o r o č n e j p o d i e l o v e j m a t i č n e j k n i hy, k t o r o u b u d e p o d ľa
n á v r h u m o ž n o N á r o d ný k a l e n d á r. A l e d á s a p o c i t n o v é h o z a k l a d a j ú c e h o č l e n a ,
ž e j e m e d z i v e ľ k ý m i p o s t a v a m i M a t i c e , o z n a č i ť a ko n i č? ! “ Tr e b a d o d a ť, ž e s t a t u s
z a k l a d a j ú c e h o č l e n a j e b e ž n e z a v e d e ný a j v i ný c h s p o l ko c h a o r g a n i z á c i á c h , a ko
n a p r í k l a d v S p o l k u s v. Vo j t e c h a , S p o l k u C y r i l a a M e t o d a a i ný c h . Ve d e n i e M a t i c e
s l o v e n s ke j s a t e d a c h c e v r á t i ť k t r a dí c i i , k t o r á s v o j h o č a s u p r i n i e s l a d o n á r o d n e j
u s t a n o v i z n e n i e l e n p o t r e b n é f i n a n č n é p r o s t r i e d k y, a l e a j p o c i t s p o l u p a t r i č n o s t i a
p e v n e j p r í s l u š n o s t i k m a t e r s ke j o r g a n i z á c i i .
Prihláška za zakladajúceho a podporujúceho člena Matice slovenskej
Meno, priezvisko, titul: ....................................................................................................... Dátum narodenia: .............................................
Adresa: ................................................................................................ PSČ.............................................. Kraj: .......................,,,,,..............
Povolanie : ............................................................... Telefón: ........................................ E- mail: ..................................................................
Bol/a som, resp. som členom MS v: (napísať kde) ........................................... v rokoch ......................
Moje záujmy: .....................................................................................................................................................
Výška č lenského príspevku z ak ladajúc eho č lena je st anovená minimálne na sumu 5 0 0,- €. Úhr adu m ož no realizovať na č. ú č tu 3 5 427 3 62 / 020 0,
var iabilný sy mb o l: 18 6 3, re sp. z ap lat i ť v h otovost i v ČÚ M S M ar t in. Z áujemc a má m ož nosť z ap lat i ť uve denú sumu je dnor a zovo, v t akom prípade s a
po úhrade a regist rác ii st áva z ak ladajúc im č lenom M S a bude mu v ydané osve dč enie – diplom z ak ladajúc eho č lena M atic e slovenskej. Z áujemc a má
možnosť sumu č lenského príspevku z aplat iť aj v splátkac h na z ák lade dohody s Člensk ým ústredím M S, k torá mu bude z aslaná na podpis. Z áujemc a
sa v tomto prípade st áva podpor ujúc im č lenom, pr ič om po z aplatení poslednej splátk y sa st áva z ak ladajúc im č lenom a bude mu v ydané osve dč enie –
diplom z ak ladajúc eho č lena M atic e slovenskej.
Infor mácie získate na: w w w.matica.sk (členst vo v MS), resp. v ČÚ MS Mar tin, Mudroňova 1,
č. tel. 04 3/4239197, 4012833, e - mail: cums1@ matica sk.
Záujemc a o zakladajúce a podporujúce členst vo podpisom tejto prihlášk y v yjadruje súhlas so stanovami a s programom Matice slovenskej.
Zároveň súhlasí s v yužitím tohto príspevku na podporu matičnej činnosti a jej ak tivít doma i v zahraničí.
Posk y tujem t ýmto súhlas M atic i slovenskej na to, aby sprac ovávala všetk y moje osobné údaje uvedené v pr ihláške v súlade so z ákonom č. 428/20 02 Z . z. o ochrane
osobných údajov.
V .................................................. dňa ................................
Prijat ý za zakladajúceho/podporujúceho člena MS dňa ......................................................
......................................................
Podpis a pečiatka MS
......................................................
vlastnor učný podpis
Zoznam zakladajúcich členov Matice slovenskej 1863–1950
1. Ján Francisci – spisovateľ, redaktor, politik, organizátor národného života, predseda
Prípravného výboru MS, čestný podpredseda
MS
2. Jozef Viktorin – literárny organizátor, vydavateľ, publicista, katolícky kňaz
3. Ján Palárik – dramatik, novinár, politik,
národný dejateľ
4. Viliam Pauliny-Tóth – spisovateľ, novinár, redaktor, politický a kultúrnoosvetový činiteľ, podpredseda MS
5. Ignác Hurta – lekár
6. Ján Seberíny – náboženský spisovateľ,
vysokoškolský učiteľ, cirkevný hodnostár
7. Michal Chrástek – národnokultúrny pracovník, literárny historik, bibliograf, redaktor,
učiteľ, katolícky kňaz, tajomník MS
8. Karol Vladislav Kuzmány – lodný inžinier, syn podpredsedu MS
9. Montan Divald – opát a kanonik
10. Michal Hýroš – publicista, kňaz
11. Alexander Pongrác – národnokultúrny
dejateľ, kňaz
12. Štefan Moyses – katolícky biskup, národnokultúrny dejateľ, prvý predseda MS
13. Juraj Tvrdý – cirkevný hodnostár, národný pracovník, publicista, mecén
14. Ján Drahotín Makovický – pedagóg, spisovateľ
15. Jozef Ščasný – národný pracovník, mecén, farár
16. Jozef Daněk – sládok
17. Jozef Kozáček – kultúrny pracovník, cirkevný hodnostár, predseda MS
18. Ján Krstiteľ Gombár – kultúrny pracovník, úradník
19. Štefan Hýroš – národný pracovník, historik, katolícky kňaz
20. Ján Blaho – národnokultúrny pracovník,
farár
21. Tomáš Červeň – národnokultúrny pracovník, mecén, cirkevný hodnostár
22. Jozef Emanuel – básnik
23. Anton Beluš – publicista a katolícky kňaz
24. Petor Bílka
25. Ján Orság – národnokultúrny dejateľ,
cirkevný hodnostár, druhý podpredseda MS
26. Alexander Androvich – kultúrny pracovník, právnik
27. Franko Strakovič – kultúrny pracovník,
mecén
28. Baltazár Ružiak – vojenský kňaz
29. Andrej Vengerický – evanjelický farár
30. Ján Nepomuk Scherer – opát a kanonik
31. Franko Berlica – náboženský spisovateľ,
cirkevný hodnostár
32. Mikuláš Costan – farár
33. Anton Cebecauer – publicista, stredoškolský profesor
34. Martin Tamaškovič – národnokultúrny
pracovník, mecén, veršovník
35. Jakub Jančík – národnokultúrny pracovník
36. Michal Valášek
37. Jozef Machay – kanonik
38. Štefan Čulen – ľudovýchovný pracovník,
publicista
39. Ján Galbavý – pedagóg, publicista
40. Ján Peller
41. Jozef Cochius st. – včelár, farbiar
42. Jozef Cochius ml. – včelár, farbiar
43. Andrej Radlinský – organizátor
slovenského národno–kultúrneho a
literárneho života, jazykovedec, redaktor, vydavateľ, náboženský spisovateľ
44. Ignác Plechschmidt – dekan a farár
45. Andrej Rišák – farár
46. Franko Tagányi – farár
47. Franko Víťazoslav Sasinek – historik,
profesor, archivár, tajomník MS
48. Daniel Lichard – publicista, vydavateľ,
učiteľ
49. Metell Ožegovič
50. Ján Mallý (Dusarov) – národnokultúrny
dejateľ, novinár, vydavateľ, vysokoškolský
učiteľ, cirkevný hodnostár
51. V. B. Slovinský
52. Matúš Štefko
53. Ján Čipka – verejný činiteľ, podnikateľ,
advokát, mecén
54. Samo Chalupka – básnik, učiteľ, evanjelický kňaz
55. Anton Majovský – prepošt a farár
56. Ján Lepényi – mešťan a statkár
57. Nathan Čipka – mešťan a statkár
58. Jozef Junás – farár
59. Jonáš Záborský – spisovateľ, historik,
publicista, redaktor, kňaz
60. Ľudovít Babilon – národnokultúrny pracovník, kňaz
61. Zuzana Babilon
62. Jozef Miloslav Hurban – vedúci ideológ,
predstaviteľ a organizátor slovenského národného hnutia, spisovateľ, publicista, vydavateľ
a redaktor, historik, cirkevný dejateľ, evanjelický kňaz, prvý predseda Slovenskej národnej
rady
63. Martin Kohút
64. Ján Kovalík
65. Samuel Godra – spisovateľ, učiteľ, evanjelický kňaz
66. Jozef Piscatoris – kupec
67. Franko Hánrich – právnik
68. Ľudovít Turzo-Nosický – politický a ve-
rejný činiteľ, advokát
69. Ignác Kubiš – farár
70. Franko Čillík – farár
71. Andrej Pálka st. – remeselník, fabrikant,
obchodník
72. Petor Pálka – kupec
73. Jozef Pálka – kupec
74. Jozef Kováč – ochotník, národnokultúrny
pracovník, podnikateľ, továrnik
75. Andrej Stodola – garbiar, podnikateľ
76. Jozef Juraj Strossmayer – chorvátsky
rímskokatolícky biskup, národný buditeľ a politik
77. Karol Kuzmány – spisovateľ, prekladateľ, evanjelický superintendent , prvý podpredseda MS
78. Michal Valovič
79. Štefan Vagač
80. Michal Wagner – kultúrny pracovník, mecén, remeselník
81. Ľudovít Dohnány – kultúrny pracovník,
publicista, právnik
82. Stanislav Janata Kotík – lekár
83. Samuel Novák – národný buditeľ, mecén
84. Ján Semian
85. Ján Nepomuk Weiss – prepošt a kanonik
86. Samuel Bodorovský – národnokultúrny
pracovník, úradník
87. Franko Skicák – veľkokupec
88. Juraj Budatinský – prepošt a kanonik
89. Ján Botto – básnik
90. Alexander Vrchovský – národnopolitický
pracovník
91. Ján Nemčák – národnokultúrny pracovník, mecén, farár
92. Juraj Stískala
93. Karol Kyseľ – organár
94. Michal Keller – farár
95. Pavol Stryšovský – kaplán
96. Ján Bencúr
97. Daniel Beniač
98. Ján (Prostoslav) Moravčík – národnokultúrny dejateľ, úradník
99. Martin Kukliš
100. Daniel Makovický – bankár, podnikateľ
101. Ján Bohurád
102. Daniel Kellner
103. Ján Štefánik
104. Ján Danko
105. Jozef Orság – veľkoobchodník, podnikateľ
106. Štefan Marko Daxner – právnik, publicista, ideológ a vedúci predstaviteľ slovenského
národného hnutia
107. Ján Krekáč
108. Ján Kyseľ – organár
109. Peter Kellner-Hostinský – spisovateľ, fi lozof, redaktor
110. Ján Roháček
111. František Jozef I. – rakúsky cisár, uhorský kráľ, prezident nemeckého spolku
112. Andrej Havass
113. Martin Lepényi
114. Ján J. Kraic
115. Michal Godra – básnik, jazykovedec, publicista, učiteľ
116. Ján Greschner
117. Callist Orgoň
118. J. L. Kober – kníhkupec
119. Daniel Janovic
120. Ignác Scolári – farár
121. Andrej Krno – národnokultúrny pracovník
122. Leopold Bruck – knihovník, veršovník,
učiteľ
123. Vendelín Bruck – osvetový pracovník,
knihovník
124. Rudolf Nyáry – mecén, cirkevný činiteľ
125. Ján Anton Molitoris – farár
126. Adolf Ivanovič Dobriansky – politik, priekopník ukrajinského národného obrodenia,
publicista
127. Drahotín Mirko Domoľub
128. Július Plošic – ľudovýchovný pracovník,
publicista
129. Ján Prekop – dekan a farár
130. Jozef Škultéty – prozaik, literárny historik a kritik, jazykovedec, publicista, redaktor,
správca MS, univerzitný profesor
131. Ján Rodomil Bencúr
132. Jozef Pantoček – publicista, mecén
133. Michail Fedorovič Rajevskij – duchovný
(archierej) pri ruskom posolstve vo Viedni
134. Ján Chalupka – spisovateľ, dramatik,
učiteľ, evanjelický kňaz
135. Ignác Hančok – cirkevný hodnostár
136. Elek (Alexej) Čaplovič – národnokultúrny
pracovník, publicista
137. Franko Filo
138. Štefan Koreň – publicista, učiteľ
139. Samuel Hendl st.
140. Tomáš Hromada – osvetový pracovník
141. Michal Miloslav Bakulíny – národnokultúrny pracovník, úradník
142. Michal Učnay – prozaik, publicista, katolícky kňaz
143. Ignác Sásik
144. Jozef Zimmermann
145. Gustáv Zechenter (Laskomerský) – spisovateľ, prírodovedec, lekár
146. Adolf Guttwill
147. Pavol Novák – cirkevný hodnostár
148. Ján Pepich– evanjelický farár
149. Rastislav Stráňay
150. Ján Kalinčiak – spisovateľ, kritik, pedagóg
151. Franko Jakubik
152. Pavol Hornáček
153. Karol Bránik – zeman, statkár, maliar–
amatér
154. Andrej Bodický
155. Juraj Šimunyi
156. Ján Kvačala
157. Ľudovít Vansa – hudobný skladateľ a pedagóg, zberateľ ľudových piesní
158. Samuel Ruttkay – farár
159. Daniel Minich – národnokultúrny dejateľ,
kňaz
160. Matej Steffany
161. Matej Fábry
162. Jozef Munkay
163. Ján Bohuslav Benedicti
164. Pavol Kuzmány – spisovateľ, úradník,
bankár, syn podpredsedu MS
165. Zuzana Faust
166. Franko Ottinger
167. Pavol Berthan
168. Adam Kardoš – národnokultúrny pracovník, advokát
169. Matej Rehák
170. Pavol Tergina – farár
171. Štefan Michálek
172. Karol Ehn
173. Ján Poláček
174. Gustáv Michal Burian
175. Pavol Markovič – národnokultúrny dejateľ, kňaz
176. Ján Jaromír Majer – národný pracovník,
pedagóg
177. Ján Krivoš
178. Imrich Lange
179. Andrej Minich
180. Franko Tileš – cirkevný hodnostár, mecén
181. August (Horislav) Krčméry – hudobný
skladateľ, publicista
182. Eugen Krčméry – kníhkupec, vydavateľ
183. Ján Sabó
184. Juraj Holček – národnokultúrny pracovník, včelár
185. Ján Juriga – verejný činiteľ, úradník
186. Mikuláš Tiso
187. Vojtech Sásik
188. Ján Gerometta – národnokultúrny pracovník
189. Jozef Trost
190. Jozef Ľudovít Holuby – botanik, etnograf
191. Gustáv Kordoš – pedagóg, osvetový pracovník
192. Matej Nandrássi
193. Michal Križan
194. Matej Hrivnák – literát, kňaz
195. Ján Mičátek – príležitostný básnik, publicista, učiteľ
196. Ján Kmeť – veršovník
197. Mikuláš Štefan Ferienčík – spisovateľ,
novinár
198. Andrej Rojko – osvetový pracovník, publicista, katolícky kňaz
199. Štefan Radlinský – národnokultúrny dejateľ, teológ
200. Pavol Križko – historik, archivár
201. Anton Knopp
202. Andrej Chotváš
203. Móric Alster – farár
204. Emil Koléni – národnokultúrny pracovník, historik
205. Štefan Čech
206. Juraj Uhliarik
207. Samuel Záturecký – náboženský publicista, evanjelický kňaz
208. Ján Kozelnický – notár, župný radca
209. Edmund Makuc
210. Jozef Kmeť – národnokultúrny pracovník, právnik
211. Juraj Matuška – národnokultúrny dejateľ,
sudca
212. Juraj Ježo
213. Pavol Sloboda
214. Martin Čulen – pedagóg, publicista
215. Dionýz Feja (Rakovský) – právnik
216. Arnold Ypolyi
217. Karol Langhoffer
218. Štefan Závodník – národnokultúrny, ľudovýchovný a osvetový pracovník, katolícky
kňaz
219. Samuel Lopušný
220. Ján Lajcha
221. Jozef Matejka – náboženský spisovateľ,
historik
222. Andrej Bobček
223. J. Szüts
224. Móric Kellner – národnokultúrny pracovník, úradník
225. Ján Kunaj – národnokultúrny pracovník
226. Andrej Zachar
227. Ján Pavelka – náboženský spisovateľ
228. Dr. Jozef Bauer – lekár, odborný spisovateľ
229. Samuel Láni
230. Juraj Budinský
231. Karol Halenaj – publicista, úradník
232. Anton Penzel – ovocinár, pomológ
233. Michal Jurík
234. Ján Roštár
235. Štefan Švantner
236. Dr. Vavrinec Miklošica – národnokultúrny pracovník, lekár
237. Juraj Mrva – národnokultúrny dejateľ
238. Ignác Vojáček
239. Ľudovít Čurják
240. Ján Medvecký
241. Leopold Abafi – spisovateľ, publicista
242. August Šulek – národný buditeľ, evanje-
lický kňaz
243. Daniel Maróthy – básnik, evanjelický farár
244. Michal Huluk
245. Mikuláš Petrikovič
246. Samuel Šimko – národnokultúrny dejateľ, činiteľ
247. Ondrej Uličný – zlatník, národovec
248. Ľudovít Ballo
249. Ján Pavlík
250. Ján Turský – mecén, advokát
251. Martin Kyška
252. Emil Göllner
253. Jozef Fraštacký
254. Peter Kuzmány
255. Ján Orság Mareta
256. Michal Janko
257. Samuel Kramár – národnokultúrny dejateľ
258. Adam Bolvanský
259. Ján Gotčár – národnokultúrny pracovník,
stredoškolský profesor
260. Ľudevíta Šetina
261. Pavol Kolarič
262. (1.) Alexander Androvič – kultúrny pracovník, právnik
263. (2.) Samuel Búľovský – publicista, lekárnik
265. (3.) Mária Bučeková
266. (4.) Michal Bodický – spisovateľ, publicista
267. (5.) Ján Bulla
268. (6.) Bohumil Brunovský
269. (7.) Ľudovít Bazovský – politik, advokát
270. (8.) Michal Buzalka – cirkevný hodnostár
271. (9.) Miloš Búľovský – publicista, učiteľ
272. (10.) Jozef Čičmanec
273. (11.) Ján Cablk – národohospodár
274. (12.) Elena Cablková
275. (13.) Gejza Csáky
276. (14.) Ján Duchaj – politik, statkár
277. (15.) Viktor Dušek
278. (16.) Emil Duriš
279. (17.) Matúš Dula – politik, publicista, advokát
280. (18.) Cyril Dvořák
281. (19.) Igor Dula – verejný činiteľ, lekár
282. (20.) Samo Daxner – kultúrny pracovník,
politik, advokát
283. (21.) Vladimír Daxner – dôstojník, právnik
284. (22.) Ján Donoval
285. (23.) Ján Dudáš
286. (24.) Ján Diežka
287. (25.) Jozef Fukas
288. (26.) Jozef Fábry – podnikateľ
289. (27.) Pavol Fábry – verejný činiteľ, podnikateľ
290. (28.) Jozef Gašparík – vydavateľ, kníhkupec, publicista
291. (29.) Ján Galla
292. (30.) Cyril Horváth – verejný činiteľ,
právnik
293. (31.) Juraj Hraško
294. (32.) Fedor (Ján) Houdek – politik, národohospodár, publicista, funkcionár MS
295. (33) Ján Hvizdák
296. (34.) Judita Hvizdáková
297. (35.) Dušan Halaša – verejný činiteľ,
právnik
298. (36.) Peter Holécy
299. (37.) Andrej Hanzlík – verejný činiteľ,
právnik
300. (38.) Ján Hlavaj – staviteľ druhej budovy
MS
301. (39.) Andrej Chodák
302. (40.) Ján Izák – osvetový pracovník, učiteľ
303. (41.) Milan Ivanka – politik, advokát
304. (42.) Elena Ivanková
305. (43.) Štefan Janovčík
306. (44.) Ferdiš Juriga – politik, publicista
307. (45.) Otakar Jamnický – verejný činiteľ,
právnik
308. (46.) Jur Janoška (Lipt. Sv. Mikuláš) – literárny kritik, redaktor, kultúrny a verejný pracovník, cirkevný hodnostár, predseda MS
309. (47.) Juraj Janoška – politik, právnik
310. (48.) Ján Kohút
311. (49.) Emília Kresáková
312. (50.) Cyril Kresák – ekonóm, úradník
313. (51.) Alexander Kraic
314. (52.) Ivan Karlovský
315. (53.) Matilda Karlovská
316. (54.) Jozef Kmeť
317. (55.) Jozef Krupec
318. (56.) Mikuláš Kubíny – historik, archeológ, právnik
319. (57.) Milutín Križko – politik, statkár
320. (58.) Viera Kohútová
321. (59.) Ján Kohút
322. (60.) Jozef Kállay – verejný činiteľ, právnik
323. (61.) Oľga Kuzmány
324. (62.) Karol (Andrej) Kuzmány – podnikateľ, verejný činiteľ
325. (63.) Gustáv Lehotský
326. (64). Luigi Lafranconi
327. (65.) Miloš Lacko – podnikateľ
328. (66.) Jur Lacko ml. – podnikateľ
329. (67.) Branko Lacko
330. (68.) Jur Lacko – podnikateľ
331. (69.) Ľudovít Lacko
332. (70.) Marienka Lacková
333. (71.) Vladimír Makovický – peňažník,
podnikateľ, politik
334. (72.) Peter Makovický
335. (73.) Rudolf Markovič – politik, advokát
336. (74.) G. Mittelhauser
337. (75.) Vendelín Murín
338. (76.) Martin Mičura – politik, právnik,
statkár
339. (77.) Kamila Mičurová
340. (78.) Ľudovít Medvecký – verejný činiteľ,
právnik, statkár
341. (79.) Ján Medvecký – redaktor, verejný
činiteľ
342. (80.) Tomáš Nečas – podnikateľ, chemický inžinier
343. (81.) Pavol Országh-Hviezdoslav – právnik, básnik, prekladateľ, dramatik, predseda
MS
344. (82.) Rudolf Pilát
345. (83.) Ján Pollák
346. (84.) Štefan Polyak – politik, podnikateľ,
veľkostatkár
347. (85.) Oľga Pálková–Fábry
348. (86.) Irena Pálková
349. (87.) Ján Pálka – továrnik
350. (88.) Darina Pálková
351. (89.) Ján Palic – náboženský spisovateľ,
cirkevný hodnostár
352. (90.) Vladimír Pivko – verejný činiteľ,
právnik
353. (91.) Viliam Pauliny – verejný činiteľ,
bankový riaditeľ
354. (92.) Miloš Ruppeldt – hudobný pedagóg, teoretik a organizátor, dirigent, prekladateľ
355. (93.) Pavol Ruttkay
356. (94.) Žiška Rizner – učiteľ, školský inšpektor
357. (95.) Samo Slabeycius – národný pracovník, právnik
358. (96.) Ľudovít Šimko – národný pracovník, lekár
359. (97.) Ľudovít Šimko ml. – dôstojník
360. (98.) Oto Škrovina – národný a verejný
pracovník, publicista, cirkevný historik
361. (99.) Ludinka Hollá
362. (100.) Vincencia Stodolová
363. (101.) Emil Stodola – politik, právnik
364. (102.) Jozef (Rodomil) Stodola – podnikateľ
365. (103.) Kornel (Milan) Stodola – politik a
národohospodár, publicista, podnikateľ
366. (104.) Ivan Šimko
367. (105.) Gustáv Šimko – organizátor remeselníctva
368. (106.) Michal Slávik – politik, publicista,
právnik
369. (107.) Karol Štúr – verejný činiteľ, redaktor, právnik
370. (108.) Robert William Seton-Watson –
známy ako Scotus Viator, britský publicista,
historik
371. (109.) Miloš Thomka
372. (110.) Ivan Trnovský – obchodník
373. (111.) Emília Trnovská
374. (112.) Jozef Tatár
375. (113.) Ján Ťatliak – organizátor turistiky,
osvetový pracovník, bankový úradník
376. (114.) Ladislav Thomka-Markovický –
verejný činiteľ, statkár
377. (115.) Janka Thomková-Markovická –
verejná činiteľka
378. (116.) Tomáš Garrigue Masaryk – politik,
prvý prezident ČSR, fi lozof, sociológ, univerzitný profesor
379. (117.) Michal Ursíny – stavebný inžinier,
publicista, prekladateľ, vysokoškolský profesor
380. (118.) Ján Vanovič – politik, verejný činiteľ, právnik, predseda MS
381. (119.) Anna Vanovičová
382. (120.) Pavel Varsík – dôstojník čs. légií,
bankový úradník
383. (121.) Miloš Vančo – politik, kultúrny pracovník, právnik
384. (122.) Ľudovít Vanovič – národnokultúrny
dejateľ, bankár
385. (123.) Anna Vanovičová
386. (124.) Elena Žuffová
387. (125.) Pavel Žuffa – strojný inžinier
388. (126.) Želmíra Žuffová
389. (127.) Vladimír Žuffa
390. (128.) Želmíra Žuffová
391. (129.) Milan Žuffa – chemik, verejný činiteľ
392. (130.) Ondrej Žuffa ml. – športovec, továrnik
393. (131.) Ondrej Žuffa st. – garbiar, podnikateľ
394. (132.) Berta Žuffová
395. (133.) Ľudmila Zacharová
396. (134.) Stanislav Zachar – architekt, staviteľ druhej budovy MS
397. (135.) Samuel Zoch – verejný činiteľ, politik, cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ, redaktor
398. (136.) Zoltán Zmeškal st. – verejný činiteľ, veľkostatkár
399. (137.) Ján Záturecký – publicista, lekár
400. (138.) Martin Klúčka
401. (139.) Peter Pavol Zgúth – básnik, pedagóg, publicista
402. (140.) Vavro Šrobár – politický a verejný
činiteľ, publicista, lekár
403. (141.) Ján Kovalik – spisovateľ, politik,
učiteľ
404. (142.) Matej Klaučo
405. (143.) František Vlosák – krajanský spolkový činiteľ, katolícky kňaz
406. (144.) Štefan Štefánik ml.
407. (145.) Martin Palanský
408. (146.) Samuel Rechtoris
409. (147.) Gustáv Bzdúch
410. (148.) Ján Papánek
411. (149.) Štefan Ďurkovič
412. (150.) Albert Mamatej – krajanský pracovník, technik, predseda Slovenskej ligy v
Amerike
413. (151.) Ivan Stodola – spisovateľ, dramatik, lekár
414. (152.) Božena Bazovská
415. (153.) Ján Bradáč
416. (154.) Ján Hruška
417. (155.) Albert Králik
418. (156.) Mária Králiková
419. (157.) Emerich Manica
420. (158.) Viktor Ravasz – verejný činiteľ,
právnik
421. (159.) Oľga Kuzmány
422. (160.) Karol Andrej Kuzmány – podnikateľ, verejný činiteľ
423. (161.) Jozef Hello
424. (162.) Ján Murgaš
425. (163.) Ľudovít Novomestský – cirkevný
historik, krajanský pracovník, redaktor
426. (164.) Fedor Ruppeldt – spisovateľ, kultúrny historik, publicista, prekladateľ, hudobník, politik, evanjelický biskup
427. (165.) Igor Pietor – národnokultúrny dejateľ, hospodársky pracovník
428. (166.) Jozef Suša
429. (167.) Pavel Stupka
430. (168.) Igor Ruppeldt – hospodársky pracovník, strojný inžinier
431. (169.) Pavel Groebl
432. (170.) Ján Milan Štetka
433. (171.) Anton Miššuth – publicista
434. (172.) Juraj Hronec – matematik, akademik SAV, predseda MS
435. (173.) Ľudovít Brunovský
436. (174.) Kornel Tomala
437. (175.) Jozef Murdžák
438. (176.) Ján Krno – verejný činiteľ, advokát
439. (177.) František Hromada
440. (178.) Juraj Kuchárik
441. (179.) Anna Fábry
442. (180.) Ignác Čvikota
443. (181.) Ján Schelling
444. (182.) Jaromír Križko – strojný inžinier,
národohospodár
445. (183.) Miloš Šimko – národnokultúrny
dejateľ, právnik
446. (184.) Ján Porubský – publicista, krajanský pracovník
447. (185.) Karol Tuma
448. (186.) Tomáš Holeša
449. (187.) Anton Jakubík
450. (188.) Jozef Korbeľ
451. (189.) Marta Kállay
452. (190.) Ján a Mária Kubin
453. (191.) Vladimír Fábry
454. (192.) Michal Valášek
455. (193.) Tomáš Tvarožek – národný pracovník, verejný činiteľ, finančník
456. (194.) F. Klima
457. (195.) Samuel Štarke – národnokultúrny
dejateľ, cirkevný hodnostár
458. (196.) Janko Jesenský – spisovateľ,
právnik, politik
459. (197.) Mária Krasnec-Draškóci
460. (198.) Jaroslav Vlček – literárny historik
a kritik, univerzitný profesor, správca MS
461. (199.) Jozef Kopa – osvetový pracovník,
učiteľ
462. (200.) Elena Maróthy-Šoltésová – spisovateľka, redaktorka, osvetová pracovníčka,
zakladateľka ženského hnutia a školstva na
Slovensku, predsedníčka Živeny
463. (201.) Martin Baláž
464. (202.) Eduard Truska
465. (203.) Ján Mudroň – právnik, politik
466. (204.) Ján Wagner – publicista, popularizátor prírodných vied, národný pracovník,
odborník v poisťovníctve
467. (205.) Dezider Velitš
468. (206.) Pavol Herman – náboženský publicista
469. (207.) Jozef Miklo
470. (208.) Štefan Šimko
471. (209.) Ján Janček – politik, podnikateľ
472. (210.) Milan Michal Harminc – architekt,
staviteľ
473. (211.) Štefan Kľučovský
474. (212.) Ivan Štefánik
475. (213.) Ján Volko – geológ, speleológ,
učiteľ
476. (214.) Ján Krivoss – stenograf, spisovateľ, prekladateľ
477. (215.) Albert Kostolný – podnikateľ
478. (216.) Július Vitéz
479. (217.) Karol Krčméry – jazykovedec, senátor, učiteľ
480. (218.) Marián Blaha – verejný činiteľ, cirkevný hodnostár, predseda MS
481. (219.) Miloš Klement Mlynarovič – spisovateľ, krajanský pracovník
482. (220.) Jozef Hronec
483. (221.) Ferdinand Hirsch
484. (222.) Ján Bukva
485. (223.) Pavel Bukva
486. (224.) Jozef Kohút
487. (225.) Rudolf Melicher
488. (226.) Bohumil Chorvát – verejný činiteľ,
strojný inžinier
489. (227.) Emil Šoltys
490. (228.) Jozef Hušek – novinár, krajanský
funkcionár, politik
491. (229.) Karol Krčméry ml. – lekár–chirurg
492. (230.) Oľga Mamatejová
493. (231.) Justin Rehák
494. (232.) Anton Ferényi
495. (233.) Fedor Jesenský – prekladateľ,
bankový riaditeľ
496. (234.) Milina Jesenská
497. (235.) Štefan Zamarovský
498. (236.) Mária Uličná – národná a kultúrna
pracovníčka, učiteľka
499. (237.) Andrej Pavol Slabey – krajanský
spisovateľ, slovakista, publicista, kňaz
500. (238.) Ivan Thurzo – národný pracovník,
národohospodár, redaktor, publicista
501. (239.) Mikuláš Polóny
502. (240.) Pavel Belica
503. (241.) Alojz Kolísek – český historik umenia, slovakofi l, univerzitný profesor
504. (242.) Ladislav Roth
505. (243.) Ján Keller
506. (244.) Mária Reissová
507. (245.) Jozef Holúbek – spisovateľ, prekladateľ, právnik
508. (246.) Ján Lenčo
509. (247.) Ján Janček st. – podnikateľ
510. (248.) Gustáv Brodňanský
511. (249.) Alojz Peťko
512. (250.) Jozef Buday – politik, spisovateľ,
publicista
513. (251.) Alžbeta Štefániková
514. (252.) Marína Štefániková
515. (253.) Karol Kmeťko – cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ
516. (254.) Gustáv Cablk
517. (255.) Emil Trimaj
518. (256.) Ján Vojtaššák – cirkevný hodnostár
519. (257.) Pavel Malovec
520. (258.) Bohdan Kutlík (na základe starého
práva) – náboženský spisovateľ, statkár
521. (259.) Samuel Valášek
522. (260.) Iľja Pauliny-Tóth – verejný činiteľ,
vysokoškolský učiteľ, lekár
523. (261.) Štefan Leghart
524. (262.) Jaroslav Preiss
525. (263.) Boh. Mařik
526. (264.) Ján Malypetr – politik a štátnik,
veľkostatkár
527. (265.) Václav Bochýnek
528. (266.) Matúš Duchay
529. (267.) Dezider Gáffor
530. (268.) Štefan Doránsky
531. (269.) Jozef Valach
532. (270.) Pavel Bartoš – matematik, stredoškolský profesor
533. (271.) Jozef Rudinský – právnik, vydavateľ, redaktor
534. (272.) František Heřmanský – český pedagóg, prekladateľ, tajomník MS
535. (273.) Ján Molnár
536. (274.) Ľudovít Ehn
537. (275.) Metod Bodický
538. (276.) Anton Lapár
539. (277.) Amália Šimková
540. (278.) Dezider Lauko – hudobný skladateľ, publicista a organizátor
541. (279.) Emil Volko
542. (280.) Pavel Žihlavský
543. (281.) Pavel Timko
544. (282.) Ján Smetanay
545. (283.) Margita Pauliny-Tóth – spisovateľka, prekladateľka, publicistka
546. (284.) Jozef Zlocha – právnik, verejný
činiteľ
547. (285.) Ernest Klein
548. (286.) Herman Fischer
549. (287.) Max Wix
550. (288.) Arpád Ormai
551. (289.) Sabina Pekárová
552. (290.) Jozef Solenský
553. (291.) Štefan Solenský
554. (292.) Ján Burjan – politik, architekt
555. (293.) Pavel Gallaš
556. (294.) Marko Gažík – politik, právnik
557. (295.) Ján Petrikovich – kultúrno–osvetový pracovník, jazykovedec, publicista, právnik
558. (296.) Karol Šimko
559. (297.) Pavel Halabrin
560. (298.) Rudolf Klačko – prekladateľ, redaktor, učiteľ, tajomník MS
561. (299.) Berta Hudobová
562. (300.) Viktor Buchta – pomológ, organizátor ovocinárstva a záhradníctva
563. (301.) Ján Kôrka
564. (302.) Ľudovít Thomka – národný a krajanský pracovník
565. (303.) Cyril Bařinka – český publicista,
právnik
566. (304.) Ján Vigaš
567. (305.) Rudolf Szél
568. (306.) Ján Valocký – verejný činiteľ, obchodník
569. (307.) Pavel Ružička
570. (308.) Jozef Škultéty (staré právo)
571. (309.) Milan Hodža – politik, štátnik, historik, publicista, univerzitný profesor, predseda vlády ČSR
572. (310.) Ján Slávik – národnokultúrny dejateľ, historik, cirkevný hodnostár
573. (311.) Štefan Krčméry – básnik, literárny
historik a kritik, prekladateľ, publicista, redaktor, tajomník MS
574. (312.) Ján Masaryk – český diplomat a
politik
575. (313.) Zina Futasová
576. (314.) Ján Kňazovický
577. (315.) Štefan Čajda
578. (316.) Ivan Dérer – politik, štátnik, publicista, právnik
579. (317.) Eduard Tvarožek – prekladateľ,
esperantista
580. (318.) Jožo Úprka – maliar, grafik
581. (319.) Samuel Hruška
582. (320.) Pavel Benco
583. (321.) Ján Lámer
584. (322.) Ján Pankuch – krajanský pracovník, vydavateľ, publicista
585. (323.) Samuel Kuchárik
586. (324.) Samo Cambel – spisovateľ, úradník
587. (325.) Libor J. Mattoška – spisovateľ, redaktor, publicista
588. (326.) Ľudovít Horváth
589. (327.) Juraj Suchánsky
590. (328.) Gustáv Izák (staré právo) – publicista, prekladateľ, právnik
591. (329.) Emil Jesenský – publicista, učiteľ
592. (330.) Fraňo Chlumský
593. (331.) Ján Tvarožek
594. (332.) Ján Kmeť – pedagóg, matematik
595. (333.) Karol Hupka
596. (334.) Eugen Forbát
597. (335.) Teodor Schwarz – lekár–gynekológ, vysokoškolský učiteľ
598. (336.) Michal Kizák
599. (337.) František Votruba – literárny kritik
a historik, básnik, prekladateľ, novinár, publicista
600. (338.) Pavel Švehla
601. (339.) Štefan Zlatoš – literárny vedec,
redaktor, prekladateľ, teológ, univerzitný profesor
602. (340.) Július Jančo – prekladateľ, úradník
603. (341.) Fedor Markovič
604. (342.) Anna Brtáňová
605. (343.) Elena Juríčková
606. (344.) Gejza Rehák – verejný činiteľ, lekár
607. (345.) Ján Botto
608. (346.) Július Reisz
609. (347.) Martin Rázus – básnik, prozaik,
publicista, politik, predseda Slovenskej národnej strany
610. (348.) Ondrej Janček – stavebný podnikateľ, politik
611. (349.) Ján Vanovič – fyzik, pedagóg
612. (350.) Alžbeta Alexy
613. (351.) Ján Sucháň
614. (352.) Vladimír Fajnor – politik, právnik
615. (353.) Ján Kuzma
616. (354.) Ján Spišiak – právnik, diplomat,
univerzitný profesor
617. (355.) Ivan Ottlyk
618. (356.) Ernest Tyroler
619. (357.) Ján Líška – verejný činiteľ, ekonóm
620. (358.) Rudolf Beran – český politik a
štátnik, statkár
621. (359.) Jozef Singer
622. (360.) Ernest Singer
623. (361.) Max Adler
624. (362.) Ladislav Hudoba
625. (363.) Jozef Renner – kníhviazač v MS
626. (364.) Vojtech Vináček
627. (365.) Miloš Bugár
628. (366.) Ján Zigmundík (staré právo) – pedagóg, ľudovýchovný spisovateľ, publicista,
prekladateľ
629. (367.) Tomáš Pálka
630. (368.) Július Račanský
631. (369.) Ján Daníšek
632. (370.) Ervín Hexner – národohospodár
633. (371.) Milan Sucháň
634. (372.) Alžbeta Sucháňová
635. (373.) Alexander Valovič
636. (374.) Gustáv Alexy
637. (375.) Matej Žuffa – elektrotechnik
638. (376.) Michal Madunický
639. (377.) Ján Smetanay
640. (378.) Ján A. Fedor
641. (379.) Peter Pavol Hletko – krajanský
pracovník, redaktor, lekár
642. (380.) Jozef Chilla
643. (381.) Jozef Job
644. (382.) Ondrej Kalník – krajanský národnokultúrny pracovník, spisovateľ
645. (383.) Pavol J. Lisický
646. (384.) Adam Poliak
647. (385.) Ján. P. Rondzík
648. (386.) Ján Svatík
649. (387.) Jozef Hušek – novinár, krajanský
funkcionár, politik
650. (388.) Henrich Hajdin
651. (389.) Štefan Kada – verejný činiteľ, remeselník
652. (390.) Maximilián Büchler
653. (391.) Jozef Cíger Hronský – učiteľ, spisovateľ, redaktor, správca MS
654. (392.) Anton Novák – kníhtlačiar, publicista
655. (393.) Dušan Šulc – knižný grafik, výtvarný redaktor
656. (394.) Igor Beniač – politik, právnik
657. (395.) Štefan Janšák – archeológ, historik, stavebný inžinier
658. (396.) Stanislav Kuzma
659. (397.) Ľudmila Tvarožková
660. (398.) Alex. Škultéty
661. (399.) Alojz Miškovič – literárny historik,
publicista
662. (400.) Július Horný
663. (401.) Mikuláš Pružinský – verejný činiteľ, statkár
664. (402.) Július Stano – politik, štátnik,
strojný inžinier
665. (403.) Jozef Sýkora
666. (404.) Ján Ferenčík – náboženský spisovateľ, verejný činiteľ
667. (405.) Mladen Kolény
668. (406.) Ladislav Čunderlík – hudobný organizátor, učiteľ
669. (407.) Elo Labaj
670. (408.) Jozef Schlesinger
671. (409.) Emanuel Filo – lekár–internista
672. (410.) Jozef Táborecký
673. (411.) Anton Ondruš – pokladník MS
674. (412.) Alexander Mach – politik a štátnik,
novinár
675. (413.) Ferdinand Ďurčanský – politik,
právnik
676. (414.) Michal Beňo
677. (415.) Jozef Stanovský – kníhkupec a
nakladateľ
678. (416.) Valéria Cígrová
679. (417.) Rudolf Pavlík
680. (418.) Štefan Danihel – politik, podnikateľ
681. (419.) Ladislav Ciglini
682. (420.) Ladislav Mokráň
683. (421.) Anton Ondruš ml.
684. (422.) Václav Linhart
685. (423.) Gejza Fritz – politik, právnik,
veľkostatkár
686. (424.) Jozef Fundárek
687. (425.) Ján Hollý – politik, prekladateľ,
stredoškolský profesor
688. (426.) Magda Hoghová
689. (427.) Ľudovít Svoboda
690. (428.) Juraj Cíger
691. (429.) Anton Vajcík
692. (430.) Gejza Tkáč
693. (431.) Jozef Rajčan
694. (432.) Michal Samuhel
695. (433.) Vojtech Tvrdý – verejný činiteľ,
právnik
696. (434.) Arnold Klinčok
697. (435.) Vojtech Tuka – politik, právnik
698. (436.) Bohuš Hraško
699. (437.) Ján Gleiman – publicista, právnik
700. (438.) Andrej Škrábik – náboženský spisovateľ, cirkevný hodnostár
701. (439.) Ján Hatrík
702. (440.) Vincent Mikač
703. (441.) Ivan Bodický
704. (442.) Rudolf Sabol
705. (443.) Juraj Raab
706. (444.) Augustín Černý
707. (445.) Andrej Filadelfi
708. (446.) Rudolf Vacek
709. (447.) Pavel Rolko
710. (448.) Matej Caban – hrebenár, ľudový
umelec
711. (449.) Andrej Baník
712. (450.) Juraj Girman
713. (451.) Peter Uličný – staviteľ
714. (452.) Margita Formenderová
715. (453.) Zdenek Dlabač – strojný inžinier,
energetik
716. (454.) Alexander Pojtek
717. (455.) Ivan Lapár
718. (456.) Oľga Božena Lapárová
719. (457.) Matej Huťka – politik, právnik
720. (458.) Jozef Odehnal
721. (459.) František Uhrík
722. (460.) Štefan Fraštacký
723. (461.) Peter Maxoň
724. (462.) Juraj Pasovský
725. (463.) Štefan Kostra
726. (464.) Jolana Kostrová
727. (465.) Jozef Špirko – historik, vysokoškolský učiteľ, cirkevný hodnostár
728. (466.) Anton Gala
729. (467.) Andrej František Fried
730. (468.) Eugen Bene
731. (469.) Viktor Kurcz
732. (470.) Jozef Kabina
733. (471.) Ľudovít Krieger
734. (472.) Jozef Šiffel
735. (473.) O. Kobyzská-Melnyčuková
736. (474.) Vladimír Nosáľ
737. (475.) Félix Bulla
738. (476.) Emil Lacko
739. (477.) František Hegen
740. (478.) Michal Chvastek
741. (479.) Michal Tatunčák
742. (480.) Jozef Hroš
743. (481.) Jozef Viecha
744. (482.) Július Verčík st.
745. (483.) Ján Lipták
746. (484.) Karol Ábel
747. (485.) Štefan Stankovič – spi6ovateľ, publicista, úradník
748. (486.) Vavrinec Binder
749. (487.) Ctibor Tahy – kultúrno–osvetový
pracovník, referent MS
750. (488.) Ján Štefánik – bibliograf, literárny
kritik a historik, prekladateľ, učiteľ, tajomník
MS
751. (489.) Július Barč-Ivan – dramatik, prozaik, publicista, pracovník MS
752. (490.) Ján Marták – literárny historik,
kritik, divadelný a kultúrny pracovník, správca
MS
753. (491.) Jozef Bučko – odbojár, evanjelický
kňaz
754. (492.) Alojz Bocian
755. (493.) Matej Vojtáš – spisovateľ, regionalista, učiteľ
756. (494.) A. Vidová
757. (495.) František Pavlíček
758. (496.) Ladislav Vrána
759. (497.) Pavel Škodáček
760. (498.) Ivan Turzo-Nosický – divadelník,
pracovník MS a ÚSOD
761. (499.) Oldrich Matejka
762. (500.) Ladislav Šťastný
763. (501.) Štefan Majerčík
764. (502.) Andrej Fraštacký
765. (503.) Ján Kožuch
766. (504.) Ján Hilmer
767. (505.) Ladislav Patta
768. (506.) Kornel Tichý
769. (507.) Július Augustíny
770. (508.) Ján Klinovský – hospodársky pracovník
771. (509.) Anton Bugan
772. (510.) Pavol Pribula
773. (511.) Ladislav Ábel
774. (512.) Alexander Hirner – sociológ, redaktor, kultúrny pracovník, vysokoškolský
učiteľ, tajomník MS
775. (513.) Ján Dominik
776. (514.) Eduard Švenda – poisťovník,
úradník
777. (515.) Jozef Pullmann
778. (516.) Fero Šoltés
779. (517.) Juraj Čelko
780. (518.) Štefan Jakubec – športový publicista, redaktor
781. (519.) Jozef Vaníček
782. (520.) Ľudovít Habáň
783. (521.) Michal Magura
784. (522.) Elena Izáková
785. (523.) Emil Dobroslav Izák – verejný
pracovník, ekonóm
786. (524.) Jozef Marko
787. (525.) Stanislav Mečiar – literárny kritik
a historik, kultúrny pracovník, tajomník MS
788. (526.) J. F. Leng
789. (527.) Miloš Rumann – verejný činiteľ,
divadelný ochotník, úradník
790. (528.) Karol Rek
791. (529.) Juraj Caban
792. (530.) Martin Kvetko – politik
793. (531.) František Šamalík
794. (532.) Vladimír Hohoš
795. (533.) Rudolf Golasík
796. (534.) Ružena Izáková
797. (535.) Boris Černák
798. (536.) Matúš Černák – politik a diplomat, stredoškolský profesor
799. (537.) Jolana Černáková
800. (538.) Jozef Faláth
801. (539.) Vít Slezák – veľkostatkár, poľnohospodársky odborník
802. (540.) Viktor Pecho-Pečner – chemický
inžinier, vysokoškolský učiteľ
803. (541.) Anton Dobiáš
804. (542.) Ondrej Jankovský
805. (543.) Karol Siráky
806. (544.) Štefan Steller
807. (545.) Vincent Mertan
808. (546.) Matej Kršiak – redaktor
809. (547.) František Ježík
810. (548.) Ján Ostrica
811. (549.) Daniela Kučová
812. (550.) Imrich Malobický
813. (551.) Rudolf Kubiš
814. (552.) Zuzana Kubišová-Dovalová –
prekladateľka, úradníčka
815. (553.) Štefan Menkyna
816. (554.) Viktor Mokrý
817. (555.) Jozef Demčák
818. (556.) Michal Kmec
819. (557.) Cyril Bodický – náboženský spisovateľ
820. (558.) Imrich Rajec
821. (559.) Jozef Jakšy
822. (560.) Alojz Löbb
823. (561.) František Vaňo
824. (562.) Rudolf Lneníček
825. (563.) Rudolf Bende
826. (564.) František Kuchár
827. (565.) Emil Lováni
828. (566.) Pavel Radosa
829. (567.) Ján Kuchár
830. (568.) Július Gordan
831. (569.) Anton Beinhoffer
832. (570.) Elemér Finka
833. (571.) Július Markovits
834. (572.) Štefan Flimmel
835. (573.) Ján Fraňo – verejný činiteľ, robotník
836. (574.) Jozef Bíreš
837. (575.) Štefan Čáni
838. (576.) Eduard Príkazský
839. (577.) Karol Beniač
840. (578.) Ján Juríček – autor literatúry faktu, encyklopedista, redaktor
841. (579.) Otakar Vodenka
842. (580.) Jozef Kobella – prokurista Neografi e
843. (581.) Anton Piterka
844. (582.) Dušan Haruštiak
845. (583.) Andrej Koscelanský
846. (584.) Jozef Kobella ml.
847. (585.) Ján Pivovarník – výtvarný pedagóg
848. (586). Jozef Dobrovodský
849. (587.) Václav Rybář
850. (588.) Peter Babka
851. (589.) Juraj Mráz
852. (590.) Teodor Švorc
853. (591.) Štefan Kollár
854. (592.) Ján Gálik
855. (593.) Ladislav Pollák
856. (594.) Martin Benka – maliar, grafik, ilu-
strátor, výtvarný pedagóg, národný umelec
857. (595.) Štefan Gráf – spisovateľ, prekladateľ, vydavateľský pracovník v MS
858. (596.) Pavel Križo
859. (597.) Jozef Géci
860. (598.) Michal Havriš
861. (599.) Viktor Šmatlák
862. (600.) Martin Schelling – spisovateľ, lekár
863. (601.) Július Schutz
864. (602.) Edmund Ruisl
865. (603.) Štefan Eitner
866. (604.) Belo Hanulík
867. (605.) Rudolf Turček
868. (606.) Andrej Sabolčák
869. (607.) Oľga Trčková
870. (608.) Ladislav Petrovský
871. (609.) Ladislav Groh
872. (610.) Vladimír Janotka
873. (611.) Ján Hyčko – etnograf, múzejník,
učiteľ
874. (612.) Jozef Beláčik
875. (613.) A. Mikič
876. (614.) Vojtech Líška
877. (615.) Štefan J. Záhorec
878. (616.) Elena Falathová
879. (617.) Vojtech Santner
880. (618.) Ľubomír Ondruš
881. (619.) Ján Benca
882. (620.) J. Brandstätter
883. (621.) Oľga Michaelly
884. (622.) Ján Fraňo ml.
885. (623.) Ján Samuel Brunner
886. (624.) Rudolf Blahák
887. (625.) Ján Ďurček
888. (626.) Ladislav Novomeský – básnik, novinár, kultúrny politik, verejný činiteľ, národný
umelec, predseda MS
889. (627.) Boris Kuča
890. (628.) Ján Juríček
891. (629.) Michal Retzer
892. (630.) Jozef K. Machala
893. (631.) Štefan Tobiáš
894. (632.) Miloš Gavora
895. (633.) Zuzana Gavorová
896. (634.) Zdeněk Nejedlý – český historik,
muzikológ, literárny historik, politik
897. (635.) Peter Rezník
898. (636.) Anton Macášek
899. (637.) Jozef Kováčik
900. (638.) Vladimír Clementis – politik, štátnik, publicista, advokát
901. (639.) Vladimír Valášek
902. (640.) Ondrej Országh
903. (641.) Juraj Čičvák
904. (642.) Jozef Starý
905. (643.) Gustáv Starý
906. (644.) František Starý
907. (645.) Alojz Sopko
908. (646.) Štefan Bašťovanský
909. (647.) Ján Haliena
910. (648.) Gustáv Kostelný
911. (649.) Juraj Prusák
912. (650.) Jozef Schulz
913. (651.) Mária Mičovská
914. (652.) Ľudovít Krno
915. (653.) Janka Krnová
916. (654.) Irena Krnová
917. (655.) Ervín Holéczy – spisovateľ, lekár
918. (656.) Anna Brozmanová
919. (657.) Ján Zibrin
920. (658.) Róbert Lopušný
921. (659.) Ružena Škrovinová
922. (660.) Pavel Križáni
923. (661.) Rudolf Poláš
924. (662.) Július Ďuriš
925. (663.) Stanislav Káles
926. (664.) Anton Pangrác
927. (665.) Ján Ciran ml.
928. (666.) Štefan Ciran
929. (667.) Alžbeta Ciranová
930. (668.) Ján Kátlovský
931. (669.) Tomáš Bzdúšek
932. (670.) Ján Ciran st.
933. (671.) Terézia Kátlovská
934. (672.) Peter Sokolík
935. (673.) Ján Sochor
936. (674.) Štefan Tomáška
937. (675.) Pavol Číž
938. (676.) Zina Hudobová
939. (677.) Alex Petremenko
940. (678.) František Fackenberg – architekt
941. (679.) Jozef Trojan
942. (680.) Zora Jesenská – prekladateľka,
spisovateľka, redaktorka
943. (681.) Rudolf Lukáč
944. (682.) Ondrej Pavlík – školský pracovník,
pedagóg
945. (683.) Gejza Szabó
946. (684.) Helena Szabová
947. (685.) Ján Valach
948. (686.) Ján Zehentner
949. (687.) Anna Zehentnerová
950. (688.) Jozef Lettrich – politik, právnik,
predseda SNR
951. (689.) Anton Vrba
952. (690.) Karol Markovič – ekonóm, peňažník
953. (691.) Viera Markovičová-Záturecká –
spisovateľka
954. (692.) Oľga Lapárová
955. (693.) Andrej Nagy
956. (694.) Ján Fillo
957. (695.) Jozef Mjartan
958. (696.) Ladislav Jurkovič – kultúrno959. osvetový pracovník, náboženský publicista, redaktor, evanjelický kňaz
960. (697.) Jela Jesenská
961. (698.) Ján Bodenek – spisovateľ, prekladateľ, redaktor, vedúci vydavateľstva v MS
962. (699.) Mária Bodenková
963. (700.) Viliam Ďuriga
964. (701.) Alexander Trokan
965. (702.) Júlia Straňovská
966. (703.) František Š. Grónsky
967. (704.) Július Barkányi
968. (705.) Eugen I. Mátray
969. (706.) Anton Žitňan
970. (707.) Ján Palanský
971. (708.) Martin Račko
972. (709.) Alexander Lilge – bankový úradník
973. (710.) Fedor Zorkócy
974. (711.) Ján Lehotský
975. (712.) J. Arnold Preisler
976. (713.) Štefan Maglay
977. (714.) Michal Faláth
978. (715.) Pavel Dianiška
979. (716.) Viliam Š. Gronský
980. (717.) Štefan Híc
981. (718.) Jozef Horn
982. (719.) Samuel Krška
983. (720.) Zoltán Fábry – spisovateľ, literárny kritik
984. (721.) Ján Bajla
985. (722.) Štefan Blaho
986. (723.) Rudolf Galko
987. (724.) Pavol Uhrík
988. (725.) Jozef Šumaj
989. (726.) Ján Trančík
990. (727.) Vojtech Heimlich
991. (728.) Juraj Hudák
992. (729.) Elemír Zelinka
993. (730.) Milan Hatala
994. (731.) Helena Hatalová
995. (732.) Oľga Hatalová
996. (733.) Mária Haraštová
997. (734.) Karol Brna
998. (735.) Michal Trepáč
999. (736.) František Beňo
1000. (737.) Ondrej Spevák
1001.(738.) Július Würschner
1002. (739.) Viliam Kožuch
1003. (740.) Gustáv Krno
1004. (741.) Gejza Longauer
1005. (742.) Karol Kubík
1006. (743.) Pavol Štefunko
1007. (744.) Kazimír Pivko
1008. (745.) Ján Body
1009. (746.) Ján Krošlák – prekladateľ, redaktor
1010. (747.) Martin Kollár
1011. (748.) Jozef Ševčík
1012. (749.) Andrej Ciklaminy
1013. (750.) Imrich Flassik
1014. (751.) Mikuláš Sadilek
1015. (752.) Miloslav Poláček
1016. (753.) Štefan Virsík – bankový úradník,
riaditeľ Slovenskej národnej banky
1017. (754.) Štefan Halabrín
1018. (755.) Július Kovalčík
1019. (756.) Dominik Krištofič
1020. (757.) Viktor Gömöry
1021. (758.) Ján Michalík
1022. (759.) Štefan Kaldrovitsch
1023. (760.) Andrej Kamjač
1024. (761.) Koloman Ratkovský
1025. (762.) Miloš Hovorka
1026. (763.) Ján Ďurica
1027. (764.) Jozef Mračna – diplomat
1028. (765.) Jozef Znášik
1029. (766.) Pavel Varsík – dôstojník čs. légií bankový úradník
1030. (767.) Ondrej Kováč
1031. (768.) Ladislav Krajčík
1032. (769.) Michal Ligo
1033. (770.) Andrej Závodský
1034. (771.) Jozef Hrabovský – klasický fi lológ, prekladateľ, publicista, redaktor, učiteľ
1035. (772.) František Hapala
1036. (773.) Pavel Fillo
1037. (774.) Ladislav Rástocký
1038. (775.) Rudolf Šurina
1039. (776.) Mária Maďarková
1040. (777.) Michal Mikuláš
1041. (778.) Ján Beňo
1042. (779.) Juraj Sitár
1043. (780.) Ján Masarovič
1044. (781.) Ján Helexa
1045. (782.) Matej Chmelko
1046. (783.) Ján Oliva – verejný činiteľ, hospodársky pracovník
1047. (784.) Eduard Bertan
1048. (785.) Július Pázman – ekonóm
1049. (786.) Vladimír Miškovič
1050. (787.) Tibor Šabo
1051. (788.) Michal Puobiš
1052. (789.) Elena Rissányová
1053. (790.) Viliam Trnovec
1054. (791.) Pavel Obložinský
1055. (792.) Gustáv Wolff
1056. (793.) Emil Oslanský
1057. (794.) Oľga Nováková
1058. (795.) Ján Nosek
1059. (796.) Anna Králiková
1060. (797.) Ernest Kračún
1061. (798.) Koloman Krajčovič
1062. (799.) Jozef Kollár – maliar, národný
umelec
1063. (800.) Samuel Krajč
1064. (801.) Ján Krajčírik
1065. (802.) Jozef Kapusta
1066. (803.) Alexander Bošanský
1067. (804.) Zoltán Benko
1068. (805.) Peter Bartoš – divadelník, mate-
matik
1069. (806.) Fridrich Braunecker
1070. (807.) Eugen Bukový
1071. (808.) Michal Červeňanský
1072. (809.) Viliam Janderla
1073. (810.) Ambróz Mendel
1074. (811.) Július Mikulík
1075. (812.) Ján Michalec
1076. (813.) Michal Minarovič
1077. (814.) Ladislav Mokráň
1078. (815.) Michal Marek
1079. (816.) Gejza Ján Markovič
1080. (817.) Svetozár Štúr – novinár, publicista
1081. (818.) Vojtech Šalaga
1082. (819.) Margita Pečuchová
1083. (820.) Július Pavella
1084. (821.) Mikuláš Popovič
1085. (822.) Štefan Puček
1086. (823.) Rudolf Púchy
1087. (824.) Štefan Popovič
1088. (825.) Jozef Ochaba
1089. (826.) Michal Rúžek – ekonóm, publicista
1090. (827.) Štefan Rus
1091. (828.) Michal Rozkoš
1092. (829.) Anton Repa
1093. (830.) Ján Fedík
1094. (831.) Jozef Harvan
1095. (832.) Rudolf Hudzovič
1096. (833.) Tibor Húska
1097. (834.) Emil Hajko
1098. (835.) Andrej Hupjan
1099. (836.) Štefan Tupý
1100. (837.) Július Urban
1101. (838.) Pavel Dudák
1102. (839.) Jozef Dzurko
1103. (840.) Jozef Zaťko
1104. (841.) Rudolf Zachara
1105. (842.) Pavol Zázik
1106. (843.) Ľudovít Varinský
1107. (844.) Július Letňan – hudobný skladateľ
1108. (845.) Štefan Levársky
1109. (846.) Rudolf Lovíšek
1110. (847.) Lambert Gerhát
1111. (848.) Jozef Gallovský
1112. (849.) Ján Salva
1113. (850.) Anna Mária Feigelová
1114. (851.) Jozef Singer
1115. (852.) Ernest Singer
1116. (853.) Ivan Hatala
1117. (854.) Anna Hatalová
1118. (855.) Gustáv Šumichrast
1119. (856.) Ján Gerža
1120. (857.) Ján Beňuš
1121. (858.) Magda Beňušová
1122. (859.) Arpád Ormay
1123. (860.) Jozef Horák – spisovateľ, redaktor, učiteľ
1124. (861.) Elena Országhová
1125. (862.) Ján Gender
1126. (863.) Pavel Ruttkay
1127. (864.) Fridrich Stróbl
1128. (865.) Adolf Filo – prekladateľ, učiteľ
1129. (866.) Adolf Frankl – maliar
1130. (867.) Albert Mamatej
1131. (868.) Mária Bazalová
1132. (869.) F. M. Komzala
1133. (870.) Anton Štoll
1134. (871.) Imrich Režucha
1135. (872.) Bystrík Režucha
1136. (873.) Jozef Martin Kristin – generál
1137. (874.) Ján Kubík
1138. (875.) Gustáv Dvořáček
1139. (876.) Antónia Krejčiová
1140. (877.) Bedrich Krejčí
1141. (878.) Ivan Krajčík
1142. (879.) Tomáš Boček
1143. (880.) Ivan Horváth – spisovateľ
1144. (881.) Pavel Renner ml.
1145. (882.) Ondrej Urban
1146. (883.) František Bádal
1147. (884.) Jozef Miko
1148. (885.) Juraj Blahušiak
1149. (886.) Bedrich Langsfeld
1150. (887.) Jindro Vorsa
1151. (888.) Róbert Rapaič
1152. (889.) Gabriel Dutko
1153. (890.) Adolf Pošta
1154. (891.) Kornel Hrčka
1155. (892.) Štefan Bagi
1156. (893.) Ján Kušnír
1157. (894.) Eduard Čermák
1158. (895.) Emil Paštrnák
1159. (896.) František Kozáček
1160. (897.) Ľudmila Reichlová-Kucháriková –
učiteľka, etnografka, osvetová pracovníčka
1161. (898.) Martin Morong
1162. (899.) Július Sobol
1163. (900.) Ľudovít Ujházi
1164. (901.) Eugen Čermák
1165. (902.) Martin Anton Halas
1166. (903.) Jozef Hrabačka
1167. (904.) Mikuláš Babota
1168. (905.) Ladislav Tkáč
1169. (906.) Juraj Machyniak
1170. (907.) Jozef Kubáň
1171. (908.) Gejza Minárik
1172. (909.) Michal Kačaluba
1173. (910.) Július Andricák
1174. (911.) Koloman Derék – hospodársky
a krajanský pracovník, právnik, evanjelický
kňaz
1175. (912.) Pavol Švancár
1176. (913.) Ján Stanovský
1177. (914.) Ján Horňák – ekonóm, vysokoškolský učiteľ
1178. (915.) Michal Kováč
1179. (916.) Jindrich Vanča
1180. (917.) Martin Vietor – právnik, univerzitný
profesor
1181. (918.) Matej Vaníček
1182. (919.) Dalibor Hanes
1183. (920.) Ján Švehla
1184. (921.) František Frlička
1185. (922.) Július Kalina
1186. (923.) Nadežda Tvarožková
1187. (924.) Elena Tvarožková
1188. (925.) Karol Gelei
1189. (926.) Belo Kolesár
1190. (927.) Eugen Glaser
1191. (928.) Štefan Kráľ
1192. (929.) Jozef Šárfy
1193. (930.) Alexander Hajna
1194. (931.) Karol Vulgan
1195. (932.) Margita Šusterová-Figuli – spisovateľka, prekladateľka
1196. (933.) Damián Kozma – právnik
1197. (934.) Viliam Valovič
1198. (935.) Ján Ďurovič – literárny a cirkevný
historik, redaktor, univerzitný profesor
1199. (936.) Peter Piljan
1200. (937.) Alexander Moyzes – hudobný
skladateľ, pedagóg, publicista, národný umelec
1201. (938.) Anton Krivda
1202. (939.) Imrich Karvaš – národohospodár, guvernér Slovenskej národnej banky
1203. (940.) Albert Blaha
1204. (941.) Juraj Červenák – spisovateľ, etnograf, pedagóg
1205. (942.) Andrej Zábredský
1206. (943.) Vincent Pribila
1207. (944.) Jozef Weinzettel
1208. (945.) Gustáv Gavora
1209. (946.) Martin Kubán
1210. (947.) Ľudovít Izák – lekár, redaktor, spisovateľ, esperantista
1211. (948.) Pavel Frolík
1212. (949.) Štefan Veselý – redaktor, publicista, spisovateľ, pracovník MS
1213. (950.) Cyril M. Guniš – jazykovedec, pedagóg, piarista
1214. (951.) Bedrich Hronský
1215. (952.) Jozef Bukovský
1216. (953.) Hana Ruppeldtová – prekladateľka, publicistka
1217. (954.) Ladislav Brežný
1218. (955.) Vojtech Sekáč
1219. (956.) Lina Hudobová
1220. (957.) Pavol Gašparovič Hlbina – básnik, literárny kritik, prekladateľ, katolícky kňaz
1221. (958.) Eugen Siničák
1222. (959.) Alexander Lozovský
1223. (960.) Alžbeta Kožehubová
1224. (961.) František Markovič
1225. (962.) Dominik Tatarka – spisovateľ,
prekladateľ, redaktor
1226. (963.) Stanislav Felber – fi lozof, prekladateľ
1227. (964.) Anna Pauliny
1228. (965.) Jozef Kukuča
1229. (966.) Ján Vitéz
1230. (967.) Krista Gondová Bendová – spisovateľka
1231. (968.) Božena Slančíková-Timrava – spisovateľka
1232. (969.) Margita Škultétyová
1233. (970.) Andrej Šlegerov
1234. (971.) Viliam Holuby
1235. (972.) Gustáv Vladimír Babylon
1236. (973.) Eliáš Baláž
1237. (974.) Vendelín Jankovič – historik, archivár, bibliograf, pamiatkár
1238. (975.) Elena Rapošová
1239. (976.) Viera Svetlíková
1240. (977.) Martin Rázus – lekár
1241. (978.) Ján Mocko
1242. (979.) Elena Mocková
1243. (980.) Vincent Hložník – maliar, grafik,
výtvarný pedagóg, vysokoškolský profesor
1244. (981.) Michal Príbus
1245. (982.) Peter Pavol Kuruc
1246. (983.) Víťazoslav Kubala
1247. (984.) Michal Francisci – krajanský pracovník, publicista, prekladateľ, evanjelický
kňaz
1248. (985.) Gustáv Dohnány
1249. (986.) Karina Vakárová
1250. (987.) Oskár Ferianc – zoológ–ornitológ, univerzitný profesor
1251. (988.) Tomáš Štrba
1252. (989.) Emil Philadelphy
1253. (990.) Mária Klimová – prekladateľka,
učiteľka
1254. (991.) Ján Žitňan ml.
1255. (992.) Oskár Jurenka
1256. (993.) Imrich Maššányi
1257. (994.) Aladár Mikloška
1258. (995.) Anna Kučová
1259. (996.) Jela Kučová
1260. (997.) Eugen Maxim
1261. (998.) Rudolf Pažitný
1262. (999.) Hana Gregorová – prozaička,
publicistka, osvetová pracovníčka
1263. (1000.) Ľudmila Pikulová – učiteľka,
literárna kritička, prekladateľka
1264. (1001.) Ján Rybár
1265. (1002.) Andrej Kavuljak – historik, lesnícky odborník
1266. (1003.) Mária Babjaková-Bajová
1267. (1004.) Viliam Molnár
1268. (1005.) Ernest Žabkay
1269. (1006.) František Fellegi
1270. (1007.) Ján Boor – literárny a divadelný
vedec
1271. (1008.) Andrej Lipták
1272. (1009.) Zoltán Arje
1273. (1010.) Michal Topoľský
1274. (1011.) Ivan Šimko
1275. (1012.) Viera Bukvová-Daxnerová – prekladateľka, úradníčka
1276.(1013.) Viliam Grál
1277. (1014.) Aladár Feitl
1278. (1015.) Kazimír Bezek – básnik, dramatik, verejný činiteľ
1279.(1016.) Andrej Farský
1280. (1017.) Ján Lehký – knihovník, verejný
pracovník, redaktor
1281. (1018.) Ján Putiš
1282. (1019.) Helena Buchtová – záhradníčka, ovocinárka
1283. (1020.) Jiřina Vlasta Peršalová
1284. (1021.) Július Selecký
1285. (1022.) Ladislav Nádaši Jégé – spisovateľ, lekár
1286. (1023.) Vladimír Mutňanský – verejný
činiteľ, právnik
1287. (1024.) Ratibor Bodecký
1288. (1025.) Jozef Kyselý
1289. (1026.) Mikuláš Konček – meteorológ,
klimatológ
1290. (1027.) Mikuláš Styk
1291. (1028.) Juraj Haliena
1292. (1029.) Pavol Florek – historik, verejný
činiteľ, učiteľ
1293. (1030.) František Turček – ekológ
1294. (1031.) Andrej Kliman – historik, náboženský spisovateľ, katolícky kňaz, učiteľ
1295. (1032.) Anton Bečvář – astronóm, klimatológ
1296. (1033.) Andrej Kojnok
1297. (1034.) Ján Kliment
1298. (1035.) Ala Kleinhansová-Golyševová
1299. (1036.) Ján Svetlík
1300. (1037.) Janka Markovičová
1301. (1038.) Ľubica Markovičová
1302. (1039.) Mária Markovičová – herečka
1303. (1040.) Ján Duchaj
1304. (1041.) Ján Irmler – knihovník, prekladateľ, redaktor, učiteľ, pracovník MS
1305. (1042.) Žela Milica Miková
1306. (1043.) Ján Poničan – spisovateľ, publicista, národný umelec
1307. (1044.) Vojtech Fritz
1308. (1045.) Ivan Trávniček
1309. (1046.) Dušan Trávniček
1310. (1047.) Ignác Buocik
1311. (1048.) František Nárožný
1312. (1049.) Fedor Klimáček – maliar, grafik,
ilustrátor, vysokoškolský učiteľ
1313. (1050.) Ivan Dérer
1314. (1051.) Ladislav Brozman
1315. (1052.) Irena Gessayová
1316. (1053.) Rudolf Morávek
1317. (1054.) Elena Rizmanová
1318. (1055.) Jozef Štolc – jazykovedec, univerzitný profesor
1319. (1056.) Anton Jurovský – psychológ, pedagóg, univerzitný profesor
1320. (1057.) Miloslav Stržinek
1321. (1058.) Ján Novák – redaktor, verejný
činiteľ, právnik
1322. (1059.) Mária Čičváková
1323. (1060.) Ján Stanislav – jazykovedec,
univerzitný profesor
1324. (1061.) Jozef Mikuš – právnik, diplomat,
exilový pracovník
1325. (1062.) Vojtech Bruck
1326. (1063.) Ján Koščák
1327. (1064.) Pavel Vančo
1328. (1065.) František Kalina – prekladateľ,
redaktor, učiteľ
1329. (1066.) Dezider Benau – odborársky
predák, redaktor, typograf
1330. (1067.) Ľudovít Ondrejkovič
1331. (1068.) Július Kapimus
1332. (1069.) Michal Sinčák
1333. (1070.) Jozef Piško – ovocinár, učiteľ
1334. (1071.) Miloš Gontko – spisovateľ,
úradník
1335. (1072.) Štefan Králik – dramatický spisovateľ, lekár, národný umelec
1336. (1073.) Ján Patrick
1337. (1074.) Peter Karvaš – dramatik, prozaik,
teatrológ, publicista, prekladateľ, univerzitný
profesor
1338. (1075.) Jozef Ambruš – literárny historik, editor
1339. (1076.) František Oktavec – literárny a
divadelný kritik, publicista, esejista a prekladateľ, šéfredaktor MS
1340. (1077.) Peter Slabej
1341. (1078.) Valerína Slabejová
1342. (1079.) Rozália Kleinová
1343. (1080.) Fraňo Kráľ – učiteľ, spisovateľ,
verejný činiteľ
1344. (1081.) Eva Teplá
1345. (1082.) Viliam Kopečný – spisovateľ,
redaktor, učiteľ
1346. (1083.) Ján Vojtech Mládek
1347. (1084.) Ján Beicht
1348. (1085.) Ján Repček
1349. (1086.) Jozef Labuda
1350. (1087.) Anton Chladný
1351. (1088.) Samuel Hatala
1352. (1089.) Juraj Kulík
1353. (1090.) Juraj Vigaš
1354. (1091.) Jozef Tobolík
Download

233.3 kB - Matica slovenská