UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2
Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Ročník
Časový rozsah výučby
Človek a príroda
BIOLÓGIA
piaty
2 hodiny/ týţdeň, 66 hodín/rok
1. Charakteristika učebného predmetu
Učebný predmet umoţňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o ţivých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy
organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k ţivým a neţivý zloţkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie ţivej
a neţivej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a ţivot organizmov v ich ţivotnom prostredí.
Orientuje sa na prejavy ţivota a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí ţivých a neţivých zloţiek prírody,
ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, vyuţívať ich v praktickom
ţivote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.
Učivo je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z niţšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti ţiakov z vnímania
prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné
celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich ţijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové
vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému
poznávaniu zloţitosti organizmov a postupne prehlbovať poznatky.
2. Ciele učebného predmetu
Cieľom vyučovania biológie na základnej škole je oboznámiť ţiakov s významom poznatkov z biológie pre človeka, spoločnosť
a prírodu, čo umoţňuje u ţiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu biológia. Cieľom vyučovania biológie je
podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti.
V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s prírodovednou problematikou
z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a vyuţívať multimediálne učebné materiály.
Ciele sú zamerané na poznávanie ţivej a neţivej prírody ako celku, čo predstavuje:
 Poznať a chápať ţivot v prírodných celkoch a ţivot organizmov v nich ţijúcich.
 Poznať väzby organizmov na ţivotné prostredie v prejavoch ţivota a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku.
 Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného
pôsobenia prírodných procesov a javov.
 Chápať základné biologické procesy vo väzbe na ţivé a neţivé zloţky prírody.
 Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a vyuţívať v praktickom ţivote.
3. Kľúčové kompetencie
Kompetencie v oblasti prírodných vied:
-poznávať ţivé organizmy a ich význam v prírode a pre ţivot človeka, chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém ako ţivotný
priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, ţivotných prejavov a potravových vzťahov, zásady
prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní
jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych
pozorovaniach, identifikovať a správne pouţívať základné pojmy, objektívne opísať základné znaky biologických objektov
a procesov, vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať,
experimentovať a odhadovať.
Kompetencie v oblasti komunikačných schopností:
-identifikovať a správne pouţívať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických
objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej
téme, vedieť vyuţiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,
zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe
danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich vyuţitie.
Kompetencie v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:
-riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti
a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov,
vyuţívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť
príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať.
2
Kompetencie v oblasti sociálnych kompetencií:
-vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať
a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení.
Kompetencie v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:
-pouţívať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodrţiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, vyuţívať
učebné, kompenzačné a iné pomôcky.
4. Témy a požiadavky na výstup
Tematický celok
Rozvíjajúce ciele
Príroda a život okolo
nás
Ţiak vie pozorovať javy,
vie ich správne
zhodnotiť a analyzovať
výsledky praktických
cvičení.
Význam vyţivovacích
a rozmnoţovacích
orgánov na tele rastliny.
Zdôrazniť ţivočíchy ,
ktoré udrţiavajú
v prírode rovnováhu
a ktoré pri premnoţení
škodia.
Obsahový
štandard,
téma
Výkonový štandard
Úvodná hodina.
Odbory biológie
Poznávame prírodu.
Príroda a prírodniny.
Metódy a prostriedky
skúmania v biológii.
Poznať náplň biológie, botaniky, zoológie.
Definovať pojem príroda, vymenovať ţivé
a neţivé prírodniny, aké látky obsahujú.
Prejavy ţivých organizmov.
Vedieť pozorovať prírodu (lupa,
mikroskop, ďalekohľad).
Environmentálna
výchova
Mikroskop – zloţenie,
príprava preparátu.
Vedieť pracovať s mikroskopom
a pripraviť preparát.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Praktická aktivita č. 1.
Pozorovanie krídla
muchy lupou
a mikroskopom.
Opísať a nakresliť krídlo muchy
pozorované lupou a mikroskopom,
porovnať rozdiely.
Výtvarná výchova
Poznávame rastliny
a ţivočíchy.
Vedieť pomenovať vyţivovacie
a rozmnoţovacie orgány rastliny. Rozlíšiť
bylinu a drevinu, ker a strom. Vedieť
pomenovať odlišnosti stavovcov
a bezstavovcov.
Environmentálna
výchova
3
Prierezové témy,
medzipredmetové
vzťahy
Zásahy človeka do
ekosystému orbou,
prihnojovaním,
zavlaţovaním .
Život v lese
Spoločenstvo
organizmov
a ekosystém.
Spoločenstvo rastlín
a ţivočíchov.
Ekosystém prírodný
a umelý.
Ako ţije les. Ţivočíchy,
a ich rozdelenie.
Vedieť vymenovať, čo tvorí spoločenstvo
rastlín a ţivočíchov.
Uviesť príklad dvoch neţivých a dvoch
ţivých prírodnín ekosystému lesa, vody
a poľa.
Poznať vplyv
odlesňovania, ťaţby
dreva a
iných negatívnych
vplyvov na stav lesov,
význam pestovania
a ochrany lesa.
Les - jeho ţivot
a zmeny počas roka.
Štruktúra lesa, typy
lesov na Slovensku.
Vplyv človeka na stav
lesov, význam
a ochrana lesov.
Charakterizovať les, jeho ţivot a zmeny
počas roka.
Zdokumentovať zmeny lesa počas roka –
jeseň (opis, nákres, foto, vylisované listy,
atď.)
Uviesť typy lesov a vrstvy lesa
s prevládajúcicch organizmov.
Mediálna výchova.
Význam lesných drevín
pre človeka i ţivočíchy.
Lesné dreviny – stromy:
Ihličnaté a listnaté. Ich
stavba.
Opísať ihličnaté a listnaté strom, poznať
hlavné ihličnaté dreviny. Poznať hlavné
listnaté dreviny podľa obázku aj podľa
prírodnín.
Ochrana ţivota a
zdravia
Vyuţitie lesných plodov
– z krov.
Lesné dreviny - kry.
Vedieť rozlíšiť strom od keru, ktoré lesné
kry poznáme, chránené, jedovaté
a liečivé.
Ochrana ţivota a
zdravia
Význam pôdnych
baktérií v lese pre
tvorbu humusu.
Samostatná práca
a práca v skupinách.
Význam lesných drevín
a fotosyntéza.
Poznať význam lesných drevín pre
človeka aj ţivočíchy.
Ochrana ţivota a
zdravia
Praktická aktivita č. 2
Poznávanie
a rozlišovanie lesných
drevín.
Lesné mikroorganizmy
a nekvitnúce byliny.
Priradiť časti drevín, ktoré patria spolu –
listy, sememá, plody, šišky. Urči jednotlivé
listnaté a ihličnaté dreviny. Poznatky
spracuj a urob záver.
Rozlíšiť mach a papraď podľa znakov,
poznať ich rozmnoţovanie a význam.
Porovnať stavbu tela.
Rozumová výchova
Význam lesa ako
biotopu mnohých
ţivočíšnych druhov.
Pôdne baktérie. Machy
ako zasobárne vody.
Environmentálna
výchova
Rozdeliť ţivočíchy podľa výţivy a stavby
tela.
Zostaviť príklad potravového reťazca
lesných organizmov.
4
Tvorba projektov a
rozvoj
a pracovných zručností
Poznať liečivé účinky
prvosienky a pľúcnika
lekárskeho.
Lesné kvitnúce byliny.
Lesné huby a lišajníky
Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej
byliny. Poznať na ukáţke tri lesné
kvitnúce byliny. Uviesť príklad jedovatej
a liečivej rastliny. Uviesť význam bylín pre
ţivot lesa.
Poznať najbeţnejšie jedlé a jedovaté
huby, zásady zberu húb a prvú pomoc pri
otrave hubami. Rozpoznať jedlé
a jedovaté huby podľa hlavných znakov.
Pozoruj vybrané plodnice húb. Zistené
znaky napíš, nakresli pozorované huby,
pomenuj ich, doplň prostredie, v ktorom
rastú. Roztrieď pozorované huby na jedlé
a jedovaté.
Rozpoznať lišajník, vysvetliť význam
lišajníkov v prírode.
Zdôrazniť spoluţitie huby a riasy.
Environmentálna
výchova
Ochrana ţivota
a zdravia
Huby sú potravou
mnohých ţivočíchov
a človeka.
Lesné huby, stavba ,
jedlé a jedovaté druhy.
Spoluţitie stromov
a húb
V severských krajinách
sú lišajníky potravou
sobov a človeka. Sú
tieţ indikátormi
znečistenia ovzdušia.
Lišajníky.
Stavba tela. Význam
v prírode.
Samostatná práca
a práca vo dvojiciach.
Orientácia v atlase húb.
Slimák je potravou ľudí
v niektorých krajinách.
Význam dáţďoviek pri
prevzdušňovaní pôdy
a tvorbe humusu.
Praktická aktivita č. 3
Poznávanie jedlých
a jedovatých húb.
Lesné bezstavovce –
slimák, dáţďovka.
Opísať vonkajšie znaky, druh potravy,
pohyb a význam.
Ochrana ţivota
a zdravia
Opísať znaky, význam, potravu, vysvetliť
inštinkt.
Porovnať prijímanie potravy a spôsob
pohybu slimáka a dáţďovky.
Environmentálna
výchova
Prevencia očkovaním
pred nákazou kliešťom.
Potreba ochrany lesov
pred lykoţrútom –
postreky a lapače.
Iné lesné bezstavovce.
Kriţiak, kliešť.
Mravec a iné druhy
lesného hmyzu.
Rozpoznať a porovnať spoločné znaky,
odstránenie kliešťa z koţe, predchádzanie
nákaze.
Ochrana ţivota
a zdravia
Väčšina z nich
prispieva k tvorbe
humusu.
Drobné lesné ţivočíchy:
ţiţialka obyčajná,
mnohonôţky, zvinavec
obyčajný, stonôţka
obyčajná, chvostoskok
obyčajný.
Poznať na ukáţke tri druhy lesného
hmyzu. Uviesť príklad potravy dvoch
bezstavovcov. Zdôvodniť význam
bezstavovcov v lese a škodlivosť pri
premnoţení. Vysvetliť na príklade inštinkt.
Environmentálna
výchova
5
Ochrana ţivota
a zdravia
Zdôrazniť význam
týchto chránených
ţivočíšnych druhov:
negatívne dopady
rekultivačných prác
a dopravných ťahov do
ich ţivota.
Význam spevavých
vtákov pre ţivot v lese.
Lesné stavovce. Lesné
obojţivelníky a
plazy.
Opísať vonkajšie znaky skokana, uviesť
príklad potravy ţiab a mlokov, ich
význam.
Rozlíšiť uţovku a vretenicu, uviesť
potravu a význam.
Dopravná výchova
Lesné vtáky
Poznať hlavné druhy, uviesť význam
dravých a spevavých vtákov, ich potravu.
Prenášanie infekčných
chorôb cicavcami (líšky
– besnota, diviaky –
svalovec)
Lesné cicavce
Negatívne dopady
vysokohorskej turistiky
na tieto druhy. Orol
a svišť – ako obete
pytliakov
a priekupníkov.
Vysokohorské rastliny a
ţivočíchy.
Poznať potravové vzťahy medzi
skupinami organizmov. Uviesť príklad
potravy dvoch lesných cicavcov.
Demonštrovať na príklade význam
cicavcov v lese.
Orol, svišť, kamzík – poznať a uviesť ich
význam. Druhy drevín a bylín.
Zdôrazniť pravidlá správania sa vo
vysokohorskom prostredí
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova
Potravové reťazce
lesných organizmov pri
udrţiavaní biologickej
rovnováhy.
Lesný ekosystém,
biologická rovnováha.
Charakterizovať lesný ekosystém, uviesť
príklad narušenia biologickej rovnováhy.
Určiť potravový reťazec: producenty,
konzumenty, reducenty; spoluţitie,
predácia,
parazitizmus, biologická rovnováha
Environmentálna
výchova
Opakovanie 2.
tematického celku
formou spracovania
projektu.
Príprava projektov o lesných ţivočíchov
s popisom vlastných pozorovaní.
Pestovanie zručnosti
pre tvorbu projektov
Opakovanie 2.
tematického celku
formou prezentácie
projektu.
Prezentácia projektov o lesných
ţivočíchov s popisom vlastných
pozorovaní.
Pestovanie zručnosti
pre prezentáciu
projektov
6
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Pozorovanie
Život vo vode a
na brehu
Spôsoby znečisťovania
riek, jazier a rybníkov.
Terénne pozorovanie
vybranej lesnej lokality
Voda a jej okolie.
Voda ako ţivotné
prostredie organizmov.
Uviesť význam planktónu a vodných
zelených rastlín.
Environmentálna
výchova
Zdôrazniť význam
rastlinného planktónu
pre tvorbu kyslíka.
Korene brehových
rastlín chránia brehy
pred eróziou. Ich
nadzemné časti zniţujú
vyparovanie vody.
Vodné rastliny.
Riasy, sinice, byliny.
Uviesť význam kyslíka, teploty a čistoty
vody pre ţivot vodných organizmov.
Mediálna výchova
Brehové rastliny
Uviesť typické byliny a dreviny vodných
tokov a ich význam.
Environmentálna
výchova
Črievičky ako indikátor
znečistenia vôd – ţivia
sa baktériami.
Drobné vodné
ţivočíchy.
Črievička veľká,
meňavka veľká,
nezmar hnedý.
Poznať na ukáţke, uviesť význam
prvokov.
Znaky, ţivotné prejavy a význam
nezmara.
Význam pijavice
v medicíne.
Vodné bezstavovce.
Ulitníky, lastúrniky,
obrúčkavce, vodný
pavúk.
Rak riečny.
Drobné kôrovce:
cyklop obyčajný,
dafnia štíhla.
Uviesť vonkajšie znaky, význam a nároky
na čistotu vôd.
Hmyz ţijúci vo vode
a na brehu.
Pozoruj voľným okom, nakresli ulitu
a lastúru, zisti rozdielne znaky, urč
pozorované ţivočíchy.
Praktická aktivita č. 4:
Pozorovanie ulít
a lastúr.
Opísať vonkajšie znaky, spôsob
rozmnoţovania a význam chovu.
Úloha raka ako
zdravotnej vodnej
polície. Význam
drobných kôrovcov ako
zooplanktónu.
Chemické a iné látky
odpudzujúce vodný
a iný hmyz.
Poznať zástupcov a význam lariev hmyzu
pre vodné ţivočíchy.
Uviesť znaky, ţivotné prejavy, prostredie
a význam.
7
Ochrana ţivota
a zdravia
Význam kapra vo
vodnom hospodárstve
– rybníkoch
a nádrţiach.
Vodné a brehové
stavovce.
Ryby. Kapor obyčajný.
Pomenovať na ukáţke, rozdeliť na
bylinoţravé a dravé
(pracovať s rôznymi informačnými zdrojmi
- atlasy, internet atď.)
Environmentálna
výchova
Vyjadri svoj názor na
znečisťovanie vôd
motoristami
umývajúcimi si v nich
autá.
Sladkovodné ryby.
Ďalšie významné ryby
ţijúce v stojatých
a tečúcich vodách.
Opísať ich vonkajšie znaky, spôsob
rozmnoţovania a význam. Poznať
dôsledky vysušovania močiarov.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Budovanie zábran
pozdĺţ ciest na
miestach, kde sa ţaby
premiestňujú v čase
rozmnoţovania.
Obojţivelníky a plazy
vo vode a na brehu skokan, ropucha,
mloky, korytnačka,
uţovka.
Poznať na ukáţke skokana a mloka.
Opísať ţivot skokana vo vode a na brehu.
Uviesť príklad potravy skokana a uţovky.
Rozlíšiť vretenicu a uţovku podľa
vonkajších znakov.
Ochrana ţivota
a zdravia
Význam ochrany
bocianov, najmä pri
hniezdení. Znečistené
vodné toky ohrozujú
druhovú rozmanitosť
vtákov.
Vodné vtáky:
zúbkozobce, dravce,
brodivce, spevavce
Opísať ich vonk. znaky, ţiv. prejavy,
potravu, význam. Vysvetliť, prečo si bobor
stavia hrádze.
Rozlíšiť krmivé a nekrmivé druhy. Opísať
ich vonkajšie znaky, spôsob
rozmnoţovania a
význam.
Výchova k manţelstvu
a rodičovstvu
Vyjadri názor na lov
vodných hlodavcov pre
získavanie koţušín.
Vodné cicavce. Vydra,
bobor, ondatra.
Zostav potravový reťazec, urč producenty
a konzumenty. Uviesť význam plávacích
blán a chvosta vydry a bobra
Uviesť príklad potravy bobra a vydry
Opísať spôsob stavania obydlia bobra.
Mediálna výchova
Ekologická katastrofa,
ktorá môţe zapríčiniť
úhyn rýb a vodných
ţivočíchov.
Vodný ekosystém:
organizmy ţijúce na
brehu, na hladine vody,
vo vode.
Pripraviť prezentáciu v skupine. Uviesť
príklady rastlín, ich rozdelenie na dreviny
a byliny, výskyt chránených a liečivých
rastlín. Výskyt chránených ţivočíchov.
Rozdeliť ţivočíchy na bezstavovce
a stavovce.
Prezentácia projektov.
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Príroda nášho okolia.
8
Práca s internetom,
IKT.
Rozlíšiť lúku, pasienok a pole. Poznať
vplyv spásania pasienkov a kosenia lúk
na organizmy.
Poznať 3 lúčne byliny, opis a význam
pečiarky a tráv. Zostaviť fotoalbum 10
kvitnúcich, chránených a liečivých bylín.
Environmentálna
výchova
Lúčne rastliny a huby.
Prezentácia prác resp. projektov.
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Regionálne významné
chránené a liečivé
rastliny.
Pomenovať obilniny a krmoviny podľa
ukáţky, uviesť ich význam. Význam
hľúzkových baktérií na koreňoch. Poznať
na ukáţke ďatelinu a lucernu, ich význam
a význam zeleného hnojenia. Poznať ich
na ukáţke, opísať a uviesť význam
Prečo sú chlieb
a pečivo z tmavej múky
zdravšie ako z bielej.
Poľné plodiny.
Obilniny a krmoviny.
Poznať ich na ukáţke, opísať a uviesť
význam. Opísať stavbu rastlín, uviesť
význam pre človeka a hospodárske
zvieratá. Opísať pestovanie ľuľka
zemiakového. Škodlivosť určitých druhov
hmyzu pri premnoţení, príklad na
potravové vzťahy.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Negatívny vplyv
výstavby priemyselných
parkov na úrodnej pôde
– pre ţivotné
prostredie.
Olejniny a okopaniny:
slnečnica, repka,
repa, ľuľok zemiakový
Poznať na ukáţke a pomenovať slnečnicu
a repku. Porovnať význam slnečnice,
repky a repy. Poznať na ukáţke a
pomenovať ľuľok zemiakový. Vysvetliť
význam zemiakovej hľuzy pre človeka.
Mediálna výchova
Ako prispieva
dáţďovka k zlepšeniu
kvality pôdy.
Lúčne a poľné
bezstavovce.
Ulitníky, pavúky
a kosce. Dáţďovka.
Poznať podľa znakov, rozlíšiť, akou
potravou sa ţivia, v ktorej lesnej a lúčnej
vrstve ţijú.
Uviesť ich význam, škodlivosť určitých
druhov hmyzu pri premnoţení, príklad na
potravové vzťahy.
Opakovanie 3.
tematického celku
Život na poliach a
lúkach
Prečo sa nemá
vypaľovať suchá tráva.
Aké dôsledky môţe
mať odstáňovanie
medzí.
Poznať liečivé účinky
vybraných bylín, určiť
ktorá ich časť sa zbiera
a akú má aplikáciu.
Lúky, pasienky a polia.
9
Poučiť ţiakov
o nebezpečentve
a škodlivosti
vypaľovania tráv.
Prvá pomoc pri
uhryznutí vretenicou
Vysvetliť škodlivosť
a nebezpečentvo
pouţívania chemických
postrekov na poliach
a lúkach pre vtáky.
Dôsledky premnoţenia
hrabošov, myší
a sysľov.
Nevhodnosť
rekultivačných prác.
Lúčne a poľné
bezstavovce.
Hmyz.
Poznať na ukáţke dva druhy hmyzu
ţijúceho na lúke a poli. Uviesť príklad
hmyzu, ktorý po premnoţení ohrozuje
pestované rastliny na poli.
Uviesť význam ropuchy a jašterice pre
ţivot na poliach a lúkach. Poznať
rozlišovacie znaky uţovky a vretenice.
Lúčne a poľné
stavovce.
Obojţivelníky a plazy
na poliach a lúkach.
Lúčne a poľné vtáky.
Jarabica, baţant, drop,
sokol a spevavce.
Ochrana ţivota
a zdravia
Poznať uvedené vtáky podľa ukáţky,
uviesť význam jarabice, baţanta
a dravých vtákov na poliach a lúkach.
Lúčne a poľné cicavce.
Hraboš poľný, myš
domová, chrček poľný,
syseľ pasienkový, zajac
poľný, králik divý.
Uviesť rozlišovacie znaky zajaca a králika,
prispôsobenie krta ţivotu v pôde.
Usporiadať potravový reťazec: hraboš –
sokol - obilniny.
Praktická aktivita č. 5:
Pozorovanie
a poznávanie rastlín
okolia.
Trávnatý ekosystém.
Umelé spoločenstvá
rastlín. Lúky, pasienky,
polia.
Dôsledky zmien v ekosystéme:
hromadenie cudzorodých látok
v organizmoch v dôsledku chemických
postrekov na poliach.
Pozoruj vzhľad rastliny, urči či ide
o devinu alebo bylinu. Pozoruj vonkajšie
znaky – koreň, stonku, listy a kvet.
Nakresli ich tvar. Urči názov rastliny.
Opakovanie 4.
tematického celku.
Opakovanie.
Baktérie. Huby.
Opakovanie.
Rastliny.
Opakovanie.
Ţivočíchy.
Bezstavovce.
Opakovanie.
Ţivočíchy. Stavovce.
10
Environmentálna
výchova
5. Metódy a formy práce
Z metód vyučovania sa uplatňujú:
A. motivačné metódy na vzbudenie záujmu ţiakov o učebnú činnosť
-motivačné rozprávanie /citové pribliţovanie obsahu učenia/
-motivačný rozhovor /aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov/
-motivačný problém /upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému/
-motivačná demonštrácia / vzbudenie záujmu pomocou ukáţky/.
B. expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností
-rozprávanie /vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie/
-rozhovor /komunikácia formou otázok a odpovedí/
-beseda/riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom/
-demonštračná metóda /demonštrácia obrazov ,modelov, prírodnín/
-pozorovanie
-manipulácia s predmetmi /praktické,didaktická hra/
-inštruktáţ /vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie ţiakov k pochopeniuslovného a písomného návodu/
C. heuristická metóda /učenie sa riešením problémov zaloţenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu moţných
riešení a vlastnom riešení/
D. projektová metóda /riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou
činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu/
E. praktické aktivity /samostatná činnoť na základe inštruktáţe/
F. práca s knihou a textom /čítanie s porozumením, spracovanie informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu,
vyhľadávanie, triedenie, vyuţívanie podstatných informácií/
G. aktivizujúce metódy
-diskusia/vzájomná výmena názorov, argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia problému/
-situačná metóda/riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov/
-didaktická hra/sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti/
-kooperatívna vyučovanie /forma skupinového vyučovania zaloţená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny/
H. fixačné metódy
-metódy opakovania a precvičovania učiva: ústne a písomné opakovanie, opakovanie vyuţitím učebnice a literatúry, domáce
úlohy
11
Z organizačných foriem sa uplatňuje
A. vyučovacia hodina
B. /základného,motivačného,expozičného,fixačného,aplikačného,diagnostického typu/
C. terénne pozorovania
D. praktické aktivity
E. exkurzia /volí učiteľ podľa podmienok školy a regionálnych moţností/
6. Materiálne výučbové prostriedky
počítač, notebook, dataprojektor, internet, DVD, textový materiál, obrazový materiál
7. Učebné zdroje
Učebnica:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 5. ročník základných škôl. Bratislava: Expol pedagogika 2008, 108 s.
Iná odborná literatúra:
-
atlasy rastlín a ţivočíchov
časopisy: Biológia, Chémia, Ekológia, Enviromagazín, Mladý vedec
8. Hodnotenie predmetu
Ţiaci v piatom ročníku sú hodnotení podľa klasifikačného poriadku. Hodnotí sa ústny prejav, písomný prejav, praktické aktivity,
dlhodobé pozorovanie, projekty, iné formy samostatnej práce ţiakov a schopností práce s textom / vyhľadávanie informácií
v odbornej literatúre a na internete atď. /
Okrem hodnotenia známkou, ktorá zhodnocuje výsledok práce ţiaka, je zaradené aj slovné hodnotenie. Slovné hodnotenie
zohľadňuje kognitívne schopnosti ţiakov, ich postoje k školskej práci, individuálne i sociálne správanie, celkovú aktivitu. Pomáha pri
vytváraní sebahodnotenia ţiaka. Slovné hodnotenie poskytuje priestor na hodnotenie iných ţiakov ako aj seba samého. Kombinujú
sa obidva spôsoby hodnotenia.
12
Predmetom hodnotenia je :
V I. polroku: - vypracovanie projektu : Zbierka lesných plodov / zbierka musí obsahovať minimálne 6 lesných plodov/
- minimálne 2 ústne odpovede
- 2 písomné previerky z tematických celkov : Príroda a ţivot
Ţivot v lese
- I. Praktická aktivita: Poznávanie jedlých a jedovatých húb
V II. polroku: - vypracovanie projektu: Herbár lúčnych rastlín
-
minimálne 2 ústne odpovede
-
2 písomné previerky z tematických celkov: Ţivot vo vode a na brehu
-
Ţivot na poliach a lúkach
spracovanie dohodového pozorovania: Pozorovanie rastu obilniny
II. Praktická aktivita: Pozorovanie rýb v akváriu
Pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy moţný
vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho školský výkon.
Vypracovala: Mgr. Anna Bovanová
13
Download

Biológia