VESTNÍK
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky
Ročník XLIV
4. apríl 2012
Čiastka 10
O b s a h:
25.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení
zoznamov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené v integrovanej produkcii viniča, ovocia a
zeleniny
25
OZNÁMENIE
M inisterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
o zverejnení zoznam ov prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú povolené
v integrovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny
•
,
•
I
I
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľ­
nohospodársky podľa § 25 ods. 2 zákona č. 405/
2011 Z. z.o rastlinolekárskej starostlivosti a o
zmene zákona Národnej Rady Slovenskej re­
publiky č. 145/1995Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len "ďalej
••
•
• V
•
1
•
len zákon 405/2011 ")a podľa § 43 ods. 1 písm. b),
§ 43 ods. 2 písm. b) a § 43 ods. 3 písm. a) naria­
denia vlády Slovenskejrepubliky č. 499/2008 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory podľa pro­
gramu rozvoja vidieka v znení neskorších pred­
pisov (ďalej len "nariadenie vlády") zverejňuje:
1
1. Podľa § 43 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády
zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré
sú povolené pre použitie v integrovanej pro­
dukcii vo vinohradníctve, uvedený v prílohe
č. 1.
ochranu rastlín a prípravkov povolených na
paralelný obchod pre rok 2012, iné prípravky
podľa § 43 ods. 3zákona 405/2011 a prípravky
na ochranu rastlín povolené podľa § 26 zákona
405/2011.
2. Podľa § 43 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády
zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré
sú povolené pre použitie v integrovanej pro­
dukcii v ovocinárstve, uvedený v prílohe č. 2.
Okrem obmedzení použitia uvedených v prí­
lohách č. 1 až 3 sú záväzné všetky obmedzenia
vo forme počtov použití za sezónu uvádzané na
etiketách prípravkov.
3. Podľa § 43 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády
zoznam prípravkov na ochranu rastlín, ktoré
sú povolené v integrovanej produkcii zele­
niny, uvedený v prílohe č. 3.
4. Podľa § 43 ods. 3 písm. a) nariadenia vlády
zoznam účinných látok, ktoré sú povolené používaťv rámci rozsahu ich registrovaného po­
užitia v integrovanej produkcii zeleniny na tie
poľnohospodárske plodiny, ktoré sú pestované
v rámci osevného postupu na ploche zaradenej
doopatrenia integrovaná produkcia zeleniny,
uvedený v prílohe č. 4.
Zrušujú sa zoznamy prípravkov na ochranu
rastlín a iných prípravkov povolených v inte­
grovanej produkcii viniča, ovocia a zeleniny
uverejnené vo Vestníku Ministerstva pôdohospo­
dárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
v čiastke 4 z 31. j anuára 2011 pod číslom 8, do­
plnku uverejnenom vo Vestníku Ministerstva pô­
dohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej re­
publiky v čiastke 14 z 27. apríla 2011 pod číslom
35 a doplnku uverejnenom vo Vestníku Minis­
terstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slo­
venskej republiky v čiastke 26 z 26. júla 2011
pod číslom 49.
Okrem prípravkov na ochranu rastlín uve­
dených v prílohách č. 1 až č. 4 možno používať
v rámci rozsahu ich registrovaného použitia
prípravky na ochranu rastlín povolené v ekolo­
gickej poľnohospodárskej výrobe uvedené v ka­
pitole 1.9 Zoznamu autorizovaných prípravkov na
Zuzana Červenák Kontrová, v. r.
generálna riaditeľka sekcie
poľnohospodárstva, potravinárstva
a obchodu
2
P rílo h a č. 1
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú produkciu vo vinohradníctve
p lo d in a
vinič
p ríp rav o k
F u n g icíd y
A LIETTE BORDEAUX (25G g /l Cu) *
COPAC (244 g /l Cu)
CUPROCAFFARO (52G g /kg Cu)
CUPROCAFFARO MICRO (375 g /l Cu)
CUPROXAT SC (19G g /l Cu)
FLOWBRIX (38G g /l Cu)
FUNGURAN (5GG g /k g Cu)
CHAMP FLOW (244 g /l Cu)
CHAM PION 5G WP (5GG g /kg Cu)
K O C ID E 2GGG (35G g /k g Cu)
KUPRIKOL 5G (5GG g /k g Cu)
RIDOM IL GOLD PLUS 42,5 WP (4GG g/kg Cu)
ACROBAT MZ WG
ACROBAT M DG
CABRIO TOP
CITAN DG
CURZATE G O LD
DIM ORPH 9G
D ITH A N E D G N EO -TEC
D ITH A N E M 45
MANCOSAN 8G WP
MICEXANIL
MIKAL M
N O V O Z IR MN 8G
POLYRAM WG
RIDOM IL GOLD MZ 68 WG
ABILIS ULTRA*
BRIO 25G EC
BUMPER 25 EC *
DOM ARK 1G EC *
FALCON 46G EC *
FANTIC F
FLAT *
H O R IZ O N 25G EW *
IMPULSE SUPER *
LYNX *
ORNAM ENT 25G EW *
Q-BUCON *
PROPICOLAM 25G EC *
PUNCH 1G EW *
SHAVIT F 71,5 WP *
TALENT *
TEBU 25G*
TOPAS 1GG EC *
ZO RA N *
COLLIS
DISCUS*
ECLAIR 49 WG
p o zn á m k a
do 2 kg C u/ha
max. 2-x (ekotoxicita) **
max. 3-x (rezistencia)
max. 3-x (rezistencia)
3
vinič
(pokračovanie)
QUADRIS MAX *
ZATO 50 W G *
CEDRUS IRA
KUMULUS W G *
TH IO V IT JET *
CANTUS
DELAN 700 W DG *
FOLPAN 80 W DG *
FORUM FP *
GALBEN F
IQ-CRYSTAL *
KARATHANE NEW
M ELODY COMBI 43,5 WP *
M ELODY COMBI WG*
MYTHOS 30 SC *
PERG A D O F
PROFILER WG
SWITCH 62,5 W G *
TA LEN D O 20 EC
TANOS 50 W G *
TELD O R 500 SC *
TOPSIN 500 SC
VIVANDO
POLYVERSUM
insekticídy a akaricídy
APOLLO 5G SC
NISSORUN 1G WP
BIOBIT WP *
BIOBIT XL *
CALYPSO 48G SC
DIM ILIN 48 EC *
IN TEG R O
SPINTOR
STEWARD
CASCADE 5 EC
O M ITE 3G WP
ORTUS 5 SC
CEDRUS IRA
KUMULUS W G *
TH IO V IT JET *
H e rb ic íd y
GRAMIN
LEOPARD 5 EC
PILOT 5 EC
QUIZALAM 50 EC
TARGA SUPER 5 SC
BASTA 15
ACOMAC
ATTRADE-GLYFOSAT-1 360 SL
BOOM E FEK T
CLINIC
4
max. 4-x (ekotoxicita)
max. 1-x
max. 1-x (ekotoxicita)
max. 3-x (rezistencia)
max. 1-x (rezistencia)
max. 2-x
aplikácia je zakázaná na vinič pestovaný
ako stolové hrozno
max. 1-x
max. 1-x (rezistencia)
max. 2-x
max. 2-x (rezistencia)
max. 2-x (rezistencia)
max. 3-x
spúšťač indukovanej rezistencie proti
hubovým chorobám
max. 1-x
na začiatku liahnutia zo zimných vajíčok
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
max. 1-x (pri pučaní)
max. 2-x
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x
len pásová alebo bodová aplikácia
vinič
(pokračovanie)
COSMIC
D O M IN A TO R
GLYFOGAN 480 SL
GLYFOLAM 360 SL
GLYFONOVA
GLYFOSEM
GLYPHOL
JETSTAR
KAPAZIN
KAPUT
KAPUT HARVEST
K LIN IK
MAMBA
ROUNDUP AKTIV
ROUNDUP BIAKTIV
ROUNDUP KLASIK
ROUNDUP RAPID
ROUNDUP TURBO
TORINKA
TOUCH D O W N SYSTEM 4
GOAL 2 E
KERB 50 W
regulátory rastu
A TO N IK
*
**
max. 2-x, a to len v TM s prípravkami
obsahujúcimi účinnú látku glyphosate
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 1-x
aplikácia neskoro na jeseň ešte pred
zamrznutím pôdy
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 1-x
odporúčanie —prípravok je použiteľný s dravým roztočom Typhlodromus pyri
ditiokarbamátové fungicídy možno použiť maximálne 2-krát za sezónu, ale po nasadení dravého roztoča
Typhlodromus pyri je ich použitie 2 roky zakázané
M ax. 1, 2, 3 a 4-x - obm edzenie p o čtu ošetrení danej skupiny účinných látok za vegetáciu z dôvodu:
ekotoxicita —toxicity na užitočné organizmy
rezistencia —možného vytvorenia rezistencie účinnej látky (zníženia účinnosti)
5
P rílo h a č. 2
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú produkciu v ovocinárstve
p lo d in a
jabloň
h ru šk a
ó
prípravok
fungicídy
A LIETTE 8G WG
CEDRUS IRA
CUPROCAFFARO
DISCUS
D ITH A N E M 45
DOMARK1G EC
EFU ZIN 5GG SC
FOLPAN 8G WDG
FUNGURAN
KUMULUS WG
KUPRIKOL 5G
MANCOSAN 8G WP
N O V O Z IR MN 8G
PUNCH 1G EW
SIGNUM
SWITCH 62,5 WG
TERCEL
TH IO V IT JET
ZATO 5G WG
insekticídy a akaricídy
CALYPSO48G SC
DIM ILIN 48 SC
IN TEG RO
MADEX
MOSPILAN 2G SP
ORTUS
PIRIM OR 5G WG
RIM ON 1G EC
SPINTOR
herbicídy
STARANE 25G EC
TANDUS 25G EC
TOM IG A N 25G EC
BARCLAY GALLUP 36G
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV
p o zn ám k a
m ax. 3-x
m ax. 3-x
iba pred kvitnutím
max. 3-x
max. 2-x, skladové choroby
max. 2-x, skladové choroby
od vyrašenia púčikov
max. 1-x
max. 2-x (vrátane všetkých prípravkov na
báte glyphosatu uvedených pri
jadrovinách)
len pásová alebo bodová aplikácia
regulátory rastu
REGALIS
skrátenie letorastov
fungicídy
ALIETTE 8G WG
CUPROCAFFARO
D ITH A N E M 45
KUPRIKOL 5G
MANCOSAN 8G WP
N O V O Z IR MN 8G
PUNCH 1G EW
max. 3-x
h ru šk a
(pokrač.)
jadroviny
SIGNUM
insekticídy a akaricídy
MADEX
PIRIMOR 5G WG
herbicídy
BARCLAY GALLUP 36G
BARCLAY GALLUP HI-AKTIV
fungicídy
BAYCOR 25 WP
DELAN 7GG WDG
CITAN DG
D ITH A N E D G NEO-TEC
CHORUS 75 WG (DO 3G.4.2G12)
MERPAN 8G WDG
MYTHOS 3G SC
POLYRAM WG
SYLLIT 65
TALENT
TOPAS 1GG EC
insekticídy a akaricídy
APOLLO 5G SC
BIOBIT WP
BIOBIT XL
CASCADE 5 EC
NISSORUN 1G WP
OM ITE 3G WP
SANMITE 2G WP
STEWARD
VERTIMEC G18 EC
herbicídy
AM INEX 500 SL
GRAMIN
LEOPARD 5 EC
PILOT 5 EC
QUIZALAM 50 EC
TARGA SUPER 5 EC
BASTA 15
ACOMAC
ATTRADE-Glyfosat-1 360 SL
BOOM EFEKT
CLINIC
COSMIC
DOM INATOR
GLYFOGAN 480 SL
GLYFOLAM 360 SL
GLYFONOVA
GLYFOSEM
GLYPHOL
max. 2-x, skladové choroby
max. 2-x (vrátane všetkých prípravkov na
báte glyphosatu uvedených pri
jadrovinách)
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 1-x
aplikácie proti pupencu v dobe jeho
kvetu, t.j. júl-august
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x
len pásová alebo bodová aplikácia
7
jadroviny
(pokrač.)
JETSTAR
KAPAZIN
KAPUT
KAPUT HARVEST
KLINIK
MAMBA
ROUNDUP AKTIV
ROUNDUP BIAKTIV
ROUNDUP KLASIK
ROUNDUP RAPID
ROUNDUP TURBO
TORINKA
TOU CH D O W N SYSTEM 4
BURINATOR LON
CLIOPHAR 300 SL
CLOPYLAM 300 SL
L EG E N D 300
LONTREL 300
FUSILADE FORTE
GOAL 2 E
KERB 50 W
FLUROXYLAM 250 EC
TRITO N DUO
čerešňa
fungicídy
SWITCH 62,5 WG
TELD O R 5GG SC
insekticídy a akaricídy
CALYPSO48G SC
MOSPILAN 2G SP
PIRIMOR 5G WG
čerešňa, višňa fungicídy
CITAN DG
DELAN 7GG WDG
D ITH A N E D G NEO-TEC
D ITH A N E M 45
KUPRIKOL 5G
N O V O Z IR MN 8G
SYLLIT 65
ZORAN
regulátory rastu
ETHREL
FLORDIM EX
s
max. 1-x
aplikácia proti pichliaču do
začiatku tvorby kvetnej osi
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x, a to len v TM s prípravkami
obsahujúcimi účinnú látku glyphosate
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 1-x
aplikácia neskoro na jeseň ešte
pred zamrznutím pôdy
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 1-x
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 1-x
aplikácie proti pupencu v dobe jeho
kvetu, t.j. júl-august
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
iba na konzervovanie (uľahčenie
mechanizovaného zberu)
broskyňa
fungicídy
CITAN DG
CUPROCAFFARO
CUPROXATSC
DELAN 7GG WDG
D ITH A N E M 45
E FU ZIN 5GG SC
FUNGURAN
CHAM PION 5G WP
KUPRIKOL 5G
N O V O Z IR MN 8G
SULKA (DO 3G.11.2G12)
SYLLIT 65
ZORAN
insekticídy a akaricídy
PIRIMOR 5G WG
slivky
fungicídy
ZORAN
insekticídy a akaricídy
CALYPSO48G SC
D IM ILIN 48 SC
MOSPILAN 2G SP
PIRIMOR 5G WG
SANMITE 2G WP
m a rh u ľa
fungicídy
CITAN DG
D ITH A N E M 45
FUNGURAN
N O V O Z IR MN 8G
SYLLIT 65
ZORAN
insekticídy a akaricídy
PIRIMOR 5G WG
regulátory rastu
CHAMPION 5G WP
kôstkoviny
fungicídy
ABILIS ULTRA
H O R IZ O N 25G EW
LYNX
ORNAM ENT 25G EW
Q- BUCON
SIGNUM
SPORGON 5G WP
TEBU 25G
insekticídy a akaricídy
APOLLO 5G SC
BIOBIT WP
BIOBIT XL
CASCADE 5 EC
NISSORUN 1G WP
OM ITE 3G WP
tesne pred pučaním
ochrana kvetov pred mrazom
max. 2-x
najneskôr na konci kvitnutia
9
kôstkoviny
(pokrač.)
herbicídy
AM INEX 500 SL
GRAMIN
LEOPARD 5 SC
PILOT 5 EC
QUIZALAM 50 EC
TARGA SUPER 5 SC
BASTA 15
ACOMAC
ATTRADE-Glyfosát-1 360 SL
BOOM EFEKT
CLINIC
COSMIC
DOM INATOR
GLYFOGAN 480 SL
GLYFONOVA
GLYFOLAM 360 SL
GLYFOSEM
GLYPHOL
JETSTAR
KAPAZIN
KAPUT
KAPUT HARVEST
KLINIK
MAMBA
ROUNDUP AKTIV
ROUNDUP BIAKTIV
ROUNDUP KLASIK
ROUNDUP RAPID
ROUNDUP TURBO
TORINKA
TOU CH D O W N SYSTEM 4
BURINATOR LON
CLIOPHAR 300
CLOPYLAM 300 SL
LEG E N D 300
LONTREL 300
FUSILADE FORTE
GOAL 2 E
KERB 50 W
TRITO N DUO
10
max. 1-x
aplikácie proti pupencu v dobe jeho
kvetu, t.j. júl-august
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 1-x
aplikácia proti pichliaču do začiatku
tvorby kvetnej osi
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 2-x, a to len v TM s prípravkami
bsahujúcimi účinnú látku glyphosate
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 1-x
aplikácia neskoro na jeseň ešte pred
zamrznutím pôdy
len pásová alebo bodová aplikácia
max. 1-x
aplikácie proti pupencu v dobe jeho kvetu,
t.j. júl-august
len pásová alebo bodová aplikácia
jadroviny,
kôstkoviny
rodenticídy
STUTOX-I (do 1.11.2G12)
ríb ezľa
fungicídy
CITAN DG
D ITH A N E M 45
N O V O Z IR MN 8G
insekticídy a akaricídy
OM ITE 3G WP
herbicídy
FUSILADE FORTE
KERB 5G W
egreš
fungicídy
DISCUS
jah o d a
fungicídy
A LIETTE 8G WG
A LIETTE 8G WP (do 3G.4.2G12)
CITAN D G
KUPRIKOL 5G
TELD O R 5GG SC
TH IO V IT JET
insekticídy a akaricídy
APOLLO 5G SC
OM ITE 3G WP
ORTUS 5 SC
VERTIMEC G18 EC
herbicídy
ATTRADE-Propaquizafop 1GG EC
PROPAQUIZALAM 1GG EC
BASTA 15
GRAMIN
LEOPARD 5 EC
PILOT 5 EC
QUIZALAM 5G EC
TARGA SUPER 5 EC
ACOMAC
ATTRADE-Glyfosát-1 36G SL
CLINIC
COSMIC
DOM INATOR
GLYFOGAN 48G SL
GLYFOSEM
GLYFOLAM 36G SL
GLYPHOL
JETSTAR
KAPAZIN
KAPUT
KAPUT HARVEST
KLINIK
ROUNDUP BIAKTIV
ROUNDUP KLASIK
ROUNDUP RAPID
m ax. 3-x
máčanie rastlín
máčanie rastlín
po zbere,
nie mesačné
len po zbere
prípravky treba striedať
max. 1-x
max. 1-x
max. 2-x
aplikácia len knôtovým rámom
ll
jah o d a
(pokrač.)
ROUNDUP TURBO
TORINKA
TOU CH D O W N SYSTEM 4
BURINATOR LON
CLIOPHAR 3GG SL
CLOPYLAM 3GG SL
L EG E N D 3GG
LONTREL 3GG
FOCUS ULTRA
STRATOS ULTRA
PDM 33G EC
STOMP 33G E
všetky ovocné ostatné prípravky
druhy
CERVACOL EXTRA
PELT A CO L
12
max. 1-x
aplikácia proti pichliaču do začiatku
tvorby kvetnej osi
len bodová aplikácia
max. 1-x
max. 1-x
P rílo h a č. 3
Zoznam prípravkov na ochranu rastlín pre integrovanú produkciu zeleniny
Morenie osív
sa riad i p la tn ý m z o z n a m o m re g is tro v a n ý c h p ríp ra v k o v n a o c h ra n u ra stlín a in ý ch
p ríp ra v k o v , p r e to p o u ž itie moridiel n ie je v ro z p o r e s nižšie u v e d e n ý m z o z n a m o m v rá ta n e m o re n ia
p lo d ín z a ra d e n ý c h d o o s e v n é h o p o s tu p u .
p lo d in a
cib u ľa
prípravok
fungicídy
ACROBAT MZ WG
ACROBAT M DG
AMISTAR
BRAVO 5GG
CHLOROTHALAM 5GG SC
CITAN DG
DIM ORPH 9G
D ITH A N E D G NEO-TEC
D ITH A N E M 45
FUNGURAN
K O CID E 2GGG
KUPRIKOL 5G
MIKAL M
N O V O Z IR MN 8G
RIDOM IL G OLD MZ 68 WG
SIGNUM
insekticídy
DECIS EW 5G
PIRIMOR 5G WG
PYRINEX 48 EC
SPINTOR
herbicídy
AGIL 1GG EC
ATTRADE-Propaquizafop 1GG EC
GARLAND FORTE
PROPAQUIZALAM 1GG EC
GRAMIN
LEOPARD 5 EC
PILOT 5 EC
QUIZALAM 5G EC
TARGA SUPER 5 EC
FUSILADE FORTE
GALIGAN 24G EC
GOAL 2 E
LENTAGRAN WP
PANTERA 4G EC
RANGO SUPER
RONSTAR 25 EC
PEN D IG A N 33G EC
PDM 33G EC
STOMP 33G E
p o zn ám k a
max.
max.
max.
max.
2-x
2-x
2-x
2-x
max.
max.
max.
max.
2-x
2-x
2-x
2-x
max.
max.
max.
max.
2-x
2-x
2-x
2-x
max. 2-x
m ax. 2-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 2-x
DA
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
13
c esn ak
pór
k apustová
zelenina
14
insekticídy a akaricídy
CEO N 5 CS
IN- SEK
KARATE Z E O N 5 CS
LAMBDA LAM 5G CS
LAMBDOL
PIRIMOR 5G WG
SULKA (DO 3G.11.2G12)
herbicídy
GRAMIN
LEOPARD 5 EC
PILOT 5 EC
QUIZALAM 5G EC
TARGA SUPER 5 EC
FUSILADE FORTE
PANTERA 4G EC
RANGO SUPER
RONSTAR 25 EC
PEN D IG A N 33G EC
PDM 33G EC
STOMP 33G E
fungicídy
CITAN DG
D ITH A N E D G NEO-TEC
D ITH A N E M 45
KUPRIKOL 5G
N O V O Z IR MN 8G
herbicídy
LENTAGRAN WP
PDM 33G EC
STOMP 33G E
fungicídy
PREVICUR 6G7 SL
insekticídy a akaricídy
BIOBIT WP
BIOBIT XL
ALFALAM 1GG EC
CEO N 5 CS
DECIS 5G EW
DECIS PROTECH
DELTA EW 5G
IN- SEK
KARATE Z E O N 5 CS
LAMBDA LAM 5G CS
LAMBDOL
VAZTAK 1G EC
PIRIMOR 5G WG
BI 58 EC-NOVE
NURELLE D
PYRINEX 25 CS
DIM ILIN 48 SC
SPINTOR
STEWARD
max. 3-x
max. 2-x
morenie
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
priesady
max. 3-x
max. 3-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
k apustová
zelen in a (pokrač.)
k ap u sta v poľných
pod m ien k ach
karfiol
herbicídy
ATTRADE-Propaquizafop 100 EC
PROPAQUIZALAM 100 EC
FOCUS ULTRA
STRATOS ULTRA
FUSILADE FORTE
GRAMIN
LEOPARD 5 EC
PILOT 5 EC
QUIZALAM 50 EC
TARGA SUPER 5 EC
PANTERA 40 EC
RANGO SUPER
PEN D IG A N 330 EC
PDM 330 EC
STOMP 330 E
fungicídy
RIDOM IL G OLD PLUS 42,5 WP
herbicídy
GOAL 2 E
herbicídy
GOAL 2 E
k ap u sta, kel
a brokolica
v poľných
pod m ien k ach
fungicídy
AMISTAR
kel hlávkový,
k ap u sta hlávková
(červená, biela),
kel kučeravý, kel
ružičkový, karfiol,
brokolica
herbicídy
LENTAGRAN WP
k ukurica cukrová
insekticídy
SANTANA
STEWARD
herbicídy
BASAGRAN SUPER
LAUDIS OD
MUSTANG
PEGAS
m rkva
fungicídy
TH IO V IT JET
insekticídy a akaricídy
PIRIMOR 50 WG
herbicídy
AFALON 45 SC
LINUREX 50 SC
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x, výsadba
m ax. 2-x
max. 1-x
výsadba
max. 1-x
výsadba
max. 1-x
1-x za 4 roky
max. 4-x
max. 3-x
max. 1-x
15
m rkva
(pokračovanie)
petržlen
p a štrn á k
zeler
IPIRO N 45 SC
AGIL 100 EC
ATTRADE-Propaquizafop 100 EC
GARLAND FORTE
PROPAQUIZALAM 100 EC
PANTERA 40 EC
RANGO SUPER
PEN D IG A N 330 EC
PDM 330 EC
STOMP 330 EC
fungicídy
TH IO V IT JET
insekticídy a akaricídy
PIRIMOR 50 WG
herbicídy
AFALON 45 SC
LINUREX 50 SC
IPIRO N 45 SC
PANTERA 40 EC
RANGO SUPER
PEN D IG A N 330 EC
PDM 330 EC
STOMP 330 E
insekticídy a akaricídy
PIRIMOR 50 WG
fungicídy
KUPRIKOL 50
PREVICUR 607 SL
herbicídy
AFALON 45 SC
LINUREX 50 SC
IPIRO N 45 SC
PEN D IG A N 330 EC
PDM 330 EC
STOMP 330 E
cvikla
fungicídy
SFERA 535 SC
insekticídy
BISCAYA 240 OD
herbicídy
BETANAL EXPERT
p ap rik a
fungicídy
PREVICUR 607 SL
insekticídy a akaricídy
CALYPSO 480 SC
CEO N 5 CS
IN- SEK
KARATE Z E O N 5 CS
LAMBDA LAM 50 CS
LAMBDOL
16
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 4-x
max. 3-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 3-x
priesady
max. 1-x
IPIRO N 45 SC nepoužívať
do zeleru stopkového
max. 1-x
výsadba
priesady
max. 2-x
max. 2-x
p ap rik a
(pokračovanie)
DURSBAN 480 EC
MOSPILAN 20 SP
NURELLE D (len v rýchliarňach)
PYRINEX 48 EC (len v rýchliarňach)
OM ITE 30 WP
PIRIMOR 50 WG
SPINTOR
VERTIMEC 018 EC
herbicídy
ATTRADE-Propaquizafop 100 EC
PROPAQUIZALAM 100 EC
DEVRI (do 31.12.2011)
D EV RIN O L 45 F
FOCUS ULTRA
STRATOS ULTRA
GOAL 2 E
GRAMIN
LEOPARD 5 EC
PILOT 5 EC
QUIZALAM 50 EC
TARGA SUPER 5 EC
PEN D IG A N 330 EC
PDM 330 EC
STOMP 330 E
regulátory rastu
A TO N IK
p aprika
koreninová
rajčiak
regulátory rastu
A TO N IK
fungicídy
ACROBAT MZ WG
ACROBAT M DG
BRAVO 500
CHLOROTHALAM 500 SC
CITAN DG
CUPROXAT SC
DIM ORPH 90
D ITH A N E D G NEO-TEC
D ITH A N E M 45
FUNGURAN
CHAM PION 50 WP
K O CID E 2000
KUPRIKOL 50
N O V O Z IR MN 80
RIDOM IL G OLD PLUS 42,5 WP
PREVICUR 607 SL
TANOS 50 WG
insekticídy a akaricídy
BIOBIT WP
CALYPSO 480 SC
max. 1-x
na priesady
v rýchliarňach aj počas
vegetácie
max. 2-x
max. 1-x
max.
max.
max.
max.
2-x
3-x
2-x
2-x
max. 1-x
max. 1-x
výsadba
max. 1-x
max. 1-x
výsadba
max. 1-x
max. 1-x, výsadba
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
m ax. 2-x
priesady
m ax. 4-x, rýchliarne
max. 2-x
17
rajčiak (pokrač.)
CEO N 5 CS
DECIS EW 50
DECIS PROTECH
DELTA EW 50
IN- SEK
KARATE Z E O N 5 SC
LAMBDA LAM 50 CS
LAMBDOL
MOSPILAN 20 SP
N O V O D O R FC
DURSBAN 480 EC
BI 58 EC-NOVE
NURELLE D
PIRIMOR 50 WG
RIM ON 10 EC
SPINTOR
herbicídy
ATTRADE-Propaquizafop 100 EC
PROPAQUIZALAM 100 EC
GRAMIN
LEOPARD 5 EC
PILOT 5 EC
QUIZALAM 50 EC
TARGA SUPER 5 EC
DEVRI (do 31.12.2011)
D EV RIN O L 45 F
FUSILADE FORTE
GOAL 2 E
METRIPHAR 70 WG
SENCOR 70 WG
SENCOR 70 WP
TRIBUZIN 700
PEN D IG A N 330 EC
PDM 330 EC
STOMP 330 E
RIMSULAM 250 WG
TITUS 25 WG
VERDICT 25 WG
regulátory rastu
A TO N IK
ETHREL
FLORDIM EX
baklažán
šp en át
šalát
18
max. 3-x
max. 2-x
max. 1-x
priesady
max. 2-x
max. 3-x
max. 2-x
v rýchliarňach m ax. 2-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
výsadba
max. 1-x
max. 1-x, výsadba
max. 1-x
max. 1-x
výsadba
max. 2-x
max. 2-x
max. 1-x
iba na konzervovanie
(urýchlenie dozrievania)
insekticídy a akaricídy
PIRIMOR 50 WG
SPINTOR
max. 2-x
max. 2-x
insekticídy a akaricídy
PIRIMOR 50 WG
max. 3-x
insekticídy a akaricídy
PIRIMOR 50 WG
max. 3-x
šalát
(pokračovanie)
herbicídy
KERB SO W
čakanka
herbicídy
KERB SO W
artičoka
herbicídy
LENTAGRAN WP
hrach
fungicídy
BRAVO S00
insekticídy a akaricídy
CEO N S CS
CYPERKILL 2S EC
CYTHRIN 2S0 EC
RAFAN
SUPERSECT
FURY 10 EW
FURY 100 EW
IN- SEK
KARATE Z E O N S CS
LAMBDA LAM SO CS
LAMBDOL
N EX ID E
RAPID
NURELLE D
PIRIMOR SO WG
herbicídy
AFALON 4S SC
LINUREX SO SC
AGIL 100 EC
ATTRADE-Propaquizafop 100 EC
GARLAND FORTE
PROPAQUIZALAM 100 EC
GRAMIN
LEOPARD S EC
PILOT S EC
QUIZALAM SO EC
TARGA SUPER S EC
BASAGRAN 600
BASAGRAN SUPER
TROY 480 SL
CIRRUS CS
COMMAND 36 CS
M AZO N E 360
DUAL GOLD 960 EC
FOCUS ULTRA
STRATOS ULTRA
FUSILADE FORTE
PANTERA 40 EC
RANGO SUPER
METRIPHAR TO WG
SENCOR TO WG
SENCOR TO WP
max. 1-x
PPI aplikácia
max. 3-x
max. 2-x
max. 3-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
19
h rach (pokrač.)
fazuľa
bôb
TRIBUZIN 700
PEN D IG A N 330 EC
PDM 330 EC
STOMP 330 E
fungicídy
CITAN DG
D ITH A N E D G NEO-TEC
D ITH A N E M 4S
N O V O Z IR MN 80
KUPRIKOL SO
insekticídy a akaricídy
PIRIMOR SO WG
herbicídy
GRAMIN
LEOPARD 5 EC
PILOT 5 EC
QUIZALAM 50 EC
TARGA SUPER 5 EC
BASAGRAN 600
TROY 480 SL
FOCUS ULTRA
STRATOS ULTRA
FUSILADE FORTE
PANTERA 40 EC
RANGO SUPER
PDM 330 EC
STOMP 330 E
insekticídy a akaricídy
BI S8 EC-NOVE
CEO N S CS
IN-SEK
KARATE Z E O N S CS
LAMBDA LAM SO CS
LAMBDOL
MAVRIK 2 F
herbicídy
BASAGRAN 600
BASAGRAN SUPER
TROY 480 SL
DUAL GOLD 960 EC
GRAMIN
LEOPARD 5 EC
PILOT 5 EC
QUIZALAM 50 EC
TARGA SUPER 5 EC
AFALON 45 SC
LINUREX 50 SC
IPIRO N 45 SC
u h o rk a
20
fungicídy
ACROBAT MZ WG
ACROBAT M DG
max. 1-x
max. 2-x
do začiatku kvitnutia
do začiatku kvitnutia
max. 3-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 2-x
pred kvitnutím
max. 3-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 1-x
max. 2-x
max. 2-x
u h o rk a
(pokračovanie)
ALIETTE 80 WG
ALIETTE 80 WP (do 30.4.2012)
BRAVO 500
CHLOROTHALAM 500 SC
DIM ORPH 90
D ITH A N E D G N EO -TEC +
PREVICUR 607 SL
D ITH A N E M 45 + PREVICUR 607
SL
N O V O Z IR MN 80 + PREVICUR 607
SL
FUNGURAN
CHAM PION 50 WP
KUPRIKOL 50
M IKALM
PREVICUR 607 SL
RIDOM IL G OLD MZ 68 WG
RIDOM IL G OLD PLUS 42,5 WG
TANOS 50 WG
TH IO V IT JET
POLYVERSUM
insekticídy a akaricídy
BI 58 EC-NOVE
CALYPSO480 SC
DURSBAN 480 EC
CEO N 5 CS
IN- SEK
KARATE Z E O N 5 CS
LAMBDA LAM 50 CS
LAMBDOL
O M ITE 30 WP
PIRIMOR 50 WG
SANMITE 20 WP
SPINTOR
VERTIMEC 018 EC
tekvica
m elón
tekvicová zelenina
m ax. 2-x
m ax. 2-x
m ax. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
max. 2-x
m ax. 2-x
m ax. 3-x
max. 2-x
m ax. 3-x
max. 4-x
spúšťač indukovanej
rezistencie proti hubovým
chorobám
suché morenie,
zálievka, postrek
max. 1-x
max. 2-x
max. 1-x
priesady
max. 2-x
max. 2-x
max. 3-x
max. 2-x
max. 2-x
insekticídy a akaricídy
PIRIMOR 50 WG
max. 3-x
insekticídy a akaricídy
PIRIMOR 50 WG
max. 3-x
fungicídy
ALIETTE 80 WG
ALIETTE 80 WP (do 30.4.2012)
CURZATE K
CITAN D G
D ITH A N E M 45
KUPRIKOL 50
MIKAL M
m ax. 2-x
m ax. 2-x
m ax. 4-x
max. 2-x
max. 2-x
m ax. 2-x
21
tekvicová zelenina
(pokračovanie)
šp arg ľa
zem iaky
N O V O Z IR MN æ
TH IO V IT JET
insekticídy a akaricídy
OM ITE 3G WP
fungicídy
DISCUS
H O R IZ O N 25G EW
SIGNUM
insekticídy
ISTROEKOL
KARATE Z E O N 5 CS
herbicídy
LENTAGRAN WP
SENCOR 7G WG
fungicídy
ACROBAT MZ WG
ACROBAT M DG
ALTIMA 500 SC
ANTRE 70 WG
BRAVO 500
CHLOROTHALAM 500 SC
CASOAR
CITAN DG
CURZATE GOLD
DIM ORPH 90
D ITH A N E D G NEO-TEC
D ITH A N E M 45
ELECTIS
FANTIC M
FOLPAN 80 WDG
FUNGURAN
GALBEN M
CHAM PION 50 WP
IN FIN ITO SC
K O CID E 2000
KUPRIKOL 50
MANCOSAN 80 WP
M ELODY FIT 69 WP
MICEXANIL
N O V O Z IR MN 80
POLYRAM WG
REVUS 250 SC
RIDOM IL G OLD MZ 68 WG
SONATA 60 WG
TANOS 50 WG
TATOO
POLYVERSUM
insekticídy
ACTARA 25 WG
22
max. 2-x
max. 4-x
max. 2-x
max. 4-x
max. 1-x
m ax. 2-x
m ax. 2-x
max. 4-x
max. 3-x
spúšťač
indukovanej
rezistencie proti hubovým
chorobám
suché morenie,
postrek
m ax. 1-x
zem iaky (pokrač.)
APACHE 50 W G
BISCAYA 240 OD
CALYPSO 480 SC
ALFALAM 100 EC (nie skoré odrody)
VAZTAK 10 EC (nie skoré odrody)
CEO N 5 CS
CYPRIN 10 EC
DECIS EW 50
DECIS PROTECH
DELTA EW 50
FURY 10 EW
FURY 100 EW
IN- SEK
KARATE Z E O N 5 CS
LAMBDA LAM 50 CS
LAMBDOL
MAVRIK 2 F
MOSPILAN 20 SP
N O V O D O R FC
NURELLE D
PIRIMOR 50 WG
PROTEUS 110 OD
RIM ON 10 EC
SPINTOR
herbicídy
AFALON 45 SC
LINUREX 50 SC
IPIRO N 45 SC
AGIL 100 EC
ATTRADE-Propaquizafop 100 EC
GARLAND FORTE
PROPAQUIZALAM 100 EC
CIRRUS CS
COMMAND 36 CS
M AZO N E 360
GRAMIN
LEOPARD 5 EC
PILOT 5 EC
QUIZALAM 50 EC
TARGA SUPER 5 EC
BASAGRAN 600
BASAGRAN SUPER
TROY 480 SL
ACOMAC
ATTRADE-Glyfosat-1 360 SL
CLINIC
COSMIC
DOM INATOR
GLYFOGAN 480 SL
GLYFOLAM 360 SL
GLYFOSEM
GLYPHOL
JETSTAR
KAPAZIN
KAPUT
max. 1-x
max. 2-x
23
zem iaky (pokrač.)
KAPUT HARVEST
KLINIK
ROUNDUP BIAKTIV
ROUNDUP KLASIK
ROUNDUP RAPID
ROUNDUP TURBO
TORINKA
TOUCH D O W N SYSTEM 4
DUAL GOLD 960 EC + LINUREX
50 SC
FOCUS ULTRA
STRATOS ULTRA
FUSILADE FORTE
METRIPHAR 70 WG
SENCOR 70 WG
SENCOR 70 WP
TRIBUZIN 700
PANTERA 40 EC
RANGO SUPER
PRO PO N IT 720 EC
RACER 25 EC
PEN D IG A N 330 EC
STOMP 330 E
PDM 330 EC
RIMSULAM 250 WG
TITUS 25 WG
VERDICT 25 WG
regulároty rastu
A TO N IK
desikanty
BASTA 15
SPOTLIGHT PLUS
max. 2-x
m edovka, m äta,
ľubovník, skorocel
herbicídy
LENTAGRAN WP
všetky zeleniny
insekticídy a akaricídy
MESUROL ALIMAX
proti slimákom a slizniakom
cestičky a pod.
MESUROL SNECKENCORN
fungicídna dezinfekcia pôdy
CONTANS WG
- voľná pôda (plodiny citlivé: repka, slnečnica,
šalát),
- pôda pod sklom,
- pôdny substrát;
postrek pred sejbou, následne zapraviť do pôdy
24
P rílo h a č. 4
Účinné látky pre integrovanú produkciu zeleniny
2,4 D E H E + florasulam
abamectin
acetamiprid
alpha-cypermethrin
alpha-cypermethrin + chlorpyrifos
azoxystrobin
azoxystrobin + folpet
Bacillus thurigiensis ssp. Tenebrionis
Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki
benalaxyl + folpet
benalaxyl + mancozeb
benalaxyl-M + folpet
bentazone
bentazone + aktivátor
bitertanol
boscalid
boscalid + kresoxim-methyl
boscalid + pyraclostrobin
buprofezin
captan
carboxin + thiram
carfentrazone-ethyl
clofentezine
clomazone
clopyralid
clothianidin
Coniothirium minitans
CuSO4
cycloxydim
cymoxanil + famoxadone
cymoxanil + mancozeb
cymoxanil + oxychlorid-Cu
cypermethrin
cypermethrin + chlorpyrifos
cyprodinil
cyprodinil + fludioxonil
deltamethrin
dicamba
diflubenzuron
dichlobenil
dimethoate
dimethomorph + mancozeb
25
dimetomorph + folpet
dithianon
dithianon + pyraclostrobin
dodine
ethephon
fenazquin
fenhexamid
fenpyroximate
fluazifop-P-butyl
fluazinam
fludioxonil
flufenoxuron
fluopicolide + propamocarb-HCl
fluorochloridone
fluroxypyr
flusilazole
folpet
folpet + triadimenol
fosetyl-Al
fosetyl-Al + mancoteb
fosetyl-Al + oxychlorid-Cu
fosfid zinočnatý
gamma-cyhalothrin
glufosinate-NH 4
glyphosate
heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom
hexythiazox
hydroxid-Cu
chlorothalonil
chlorothalonil + propamocarb-HCl
chlorpyrifos
chlorpyrifos-methyl
imidacloprid + pencycuron
indoxacarb
iprovalicarb + folpet
iprovalicarb + mancozeb
kresoxim-methyl
lambda-cyhalothrin
linuron
lufenuron
mancozeb
mancozeb + fenamidone
mancozeb + metalaxyl M
mancozeb + propamocarb
mancozeb + propamocarb-HCl
mancozeb + zoxamide
26
mandipropamid
mandipropamid + folpet
MCPA
MCPA + dicamba
MCPA-DMA soľ
metalaxyl-M + oxychlorid-Cu
metazachlor
methiocarb
methoxyfenozide
metiram
metiram + pyraclostrobín
metrafenone
metribuzin
metylester repkového oleja
myclobutanil
napropamide
novaluron
O N P-N a + PNP-N a + 5-NG-Na
oxadiazon
oxyfluorfen
oxychlorid-Cu
oxychlorid-Cu + propamocarb
penconazole
pencycuron
pendimethalin
phenmedipham + desmedipham + ethofumesate
pinolene
pirimicarb
poly(oxyethylene)-poly(oxypropylene) block polymer + CSC1S alcohols ethyxylated propxylated + Epoxidised soybean
oil, soybean oil, white mineral oil_______________________
polysulfid-Ca
prochloraz-Mn
propamocarb + farbivo
propaquizafop
propargite
propyzamide
propiconazole
propineb
propisochlor
proquinazid
pyridaben
pyridate
pyrimethanil
quizalafop-P-ethyl
27
quizalofop-P-tefuryl
rimsulfuron
síra
s-metolachlor
s-metolachlor + linuron
spinosad
spiroxamine
tau-fluvalinate
tebuconazole
teflubenzuron
tembotrione
tetraconazole
thiacloprid + deltamethrin
thiamethoxam
thiophanate-methyl
tolclofos-methyl
triadimenol
trifloxystrobin
trifloxystrobin + cymoxanil
trifloxystrobin + cyproconazole
triflumuron
Trichogramma evanescens
Trichogrammapintoi
zeta-cypermethrin
P o z n á m k y v z ť a h u jú c e sa k u v š e tk ý m p rílo h á m :
O b m e d z e n ie p o u ž itia u v e d e n é v stĺp c i p o z n á m k a sa v z ť a h u je b u ď k je d n é m u p ríp ra v k u a le b o
k v ia c e rý m p r íp r a v k o m s ú č a sn e v rá m c i z lú č e n ý c h riad k o v .
V z o z n a m o c h n ie sú u v á d z a n é p a ra le ln é p ríp ra v k y n a o c h ra n u ra stlín p o v o le n é len n a o s o b n ú
s p o tr e b u p re d rž ite ľ a p o v o le n ia . Ic h p o u ž itie v in te g ro v a n e j p ro d u k c ii sa riad i p la tn o u e tik e to u , k to rá
je s ú č a s ť o u p o v o le n ia a n e s m ie b y ť v ro z p o r e so z a ra d e n ím a le b o n e z a ra d e n ím r e fe re n č n é h o
p ríp ra v k u d o vyššie u v e d e n ý c h z o z n a m o v .
28
Poznám ky:
29
Poznám ky:
30
Poznám ky:
31
Vestník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoj a vidieka SR,
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava v GLASS TRADING, spol. s r. o. - Vydavateľstvo NOI, Gessayova 2, 851 03 Bratislava. Vychádza
podľa potreby. Tel./Fax:: 02/44 25 38 78; e-mail: [email protected] Predplatné Vestníka MP SR sa vyberá formou preddavkov.
Frankové reklamácie sa uznávajú do 15 dní po doručení reklamovanej čiastky. Objednávky a reklamácie vybavuje redakcia. Podávanie
novinových zásielok povolené RPP Bratislava - poštou BA 12, pod č. j . R 3/93 zo dňa 9. 2. 1993.
32
Download

Povolené prípravky na ochranu rastlín pre integrovanú